Page 41

∫√‘…—∑ ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—欓°√πÈ”¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

ß∫°√–· ‡ß‘π ¥  ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 ·≈– 2548 ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2549 2548

(Àπ૬ : ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 2549 2548

°√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π °”‰√ ÿ∑∏‘ √“¬°“√ª√—∫°√–∑∫°”‰√ ÿ∑∏‘‡ªìπ‡ß‘π ¥√—∫(®à“¬) ®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬„π¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬  à«π·∫àߢ“¥∑ÿπ(°”‰√)®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπµ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬  ”√Õ߇º◊ËÕ°“√≈¥≈ߢÕß¡Ÿ≈§à“ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ §à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠ (‚Õπ°≈—∫) §à“‡ ◊ÕË ¡√“§“  ‘π∑√—æ¬å¿“¬„µâ —≠≠“ —¡ª∑“πµ—¥∫—≠™’ µâπ∑ÿπ°“√‰¥â¡“´÷Ëß —¡ª∑“πµ—¥∫—≠™’ §à“∏√√¡‡π’¬¡°“√√—∫ª√–°—π°“√®”Àπà“¬ ·≈–®—¥®”Àπà“¬Àÿâπ°Ÿâµ—¥∫—≠™’ ∑√—æ¬å ‘π∑’ˉ¥â√—∫‚Õπ®“°≈Ÿ°§â“µ—¥∫—≠™’ ¢“¥∑ÿπ(°”‰√)®“°°“√®”Àπà“¬ ‘π∑√—æ¬å∂“«√ §à“§«“¡π‘¬¡µ—¥®”Àπà“¬ °”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π°àÕπ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß „π ‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘𥔇π‘πß“π  ‘π∑√—æ¬å¥”‡π‘πß“π(‡æ‘Ë¡¢÷Èπ)≈¥≈ß ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ √“¬‰¥â‚§√ß°“√≈¥πÈ” Ÿ≠‡ ’¬√Õ√—∫™”√–®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π  ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ  ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ  ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ Àπ’È ‘𥔇π‘πß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ(≈¥≈ß) ‡®â“Àπ’È°“√§â“ ¥Õ°‡∫’Ȭ§â“ß®à“¬ ¿“…’‡ß‘π‰¥â𑵑∫ÿ§§≈§â“ß®à“¬ ‡®â“Àπ’ÈÕ◊Ëπ Àπ’ È π‘ À¡ÿπ‡«’¬πÕ◊πË ‡ß‘πª√–°—πº≈ß“π ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘‰¥â¡“®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π

507,808,930

500,050,623

507,808,930

500,050,623

(45,154,015) 6,088,868 3,814,288 228,646,954 11,578,657 8,556,896

(22,236,619) 1,140,529 (1,897,079) 201,511,047 9,956,003 3,111,112

430,493 163,567,694 -

(24,595,528) (1,897,079) 149,225,859 -

2,511,067 (3,471,652) (269,384) 8,369,697

1,341,856 (3,471,652) 56,668 8,437,516

2,511,067 (3,471,652) 199,323 -

1,341,856 (3,471,652) 2,481 -

728,480,306

698,000,004

671,045,855

620,656,560

(101,702,993) (11,167,285) 18,598,533 68,663,977 (12,989,921)

(159,252,210) 22,957,057 (62,192,493) 10,901,322 (3,489,385)

(23,718,942) 61,345,242 15,679

(2,583,984) (75,982,379) 1,408,147

93,195,436 9,512,739 2,494,476 (66,954,897) (2,675,565) 725,454,806

65,392,031 (1,103,482) 24,706,982 119,674,567 13,891,399 729,485,792

3,842,306 7,924,314 8,999,021 (110,534,428) 6,044,936 (3,721,644) 621,242,339

1,780,253 9,821,842 117,476,611 (11,535,824) 7,755,230 668,796,456

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

√“¬ß“πª√–®”ªï 2549

43

EASTW : annual Report 2006 THAI  
EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

Advertisement