Page 40

∫√‘…—∑ ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—欓°√πÈ”¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 ·≈– 2548 À¡“¬‡Àµÿ √“¬‰¥â √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬πÈ”¥‘∫ √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬Õ◊Ëπ Ê √«¡√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ √“¬‰¥â®“°°“√„Àâ∫√‘°“√ ¥Õ°‡∫’Ȭ√—∫·≈–‡ß‘πªíπº≈√—∫  à«π·∫àß°”‰√®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπµ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬ √“¬‰¥âÕ◊Ëπ √«¡√“¬‰¥â §à“„™â®à“¬ µâπ∑ÿπ¢“¬πÈ”¥‘∫ µâπ∑ÿπ¢“¬Õ◊Ëπ Ê √«¡µâπ∑ÿπ¢“¬ µâπ∑ÿπ∫√‘°“√ §à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬ ∫√‘°“√ ·≈–∫√‘À“√ §à“„™â®à“¬„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ §à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√  à«π·∫àߢ“¥∑ÿπ®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπµ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬ ¢“¥∑ÿπ®“°°“√®”Àπà“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ √«¡§à“„™â®à“¬ °”‰√°àÕπ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬·≈–¿“…’‡ß‘π‰¥â ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ ¿“…’‡ß‘π‰¥â °”‰√°àÕπ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ ¢“¥∑ÿπ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ °”‰√ ÿ∑∏‘

6

20

1,356,099,082 542,809,026 1,898,908,108 465,934,177 20,119,985 15,973,853 2,400,936,123

1,317,758,309 1,404,094,896 1,344,056,477 553,837,722 130,795,253 66,207,960 1,871,596,031 1,534,890,149 1,410,264,437 159,889,323 4,604,918 4,021,104 55,743,008 40,425,293 70,879,863 24,595,528 6,344,450 3,300,831 5,547,497 2,093,572,812 1,583,221,191 1,515,308,429

530,378,548 379,220,291 909,598,839 432,354,724 219,775,961 10,530,807 40,609,143 4,879,766 1,617,749,240 783,186,883 (93,189,074) (227,342,894) 462,654,915 45,154,015 507,808,930

506,591,420 374,520,439 881,111,859 130,166,679 203,662,362 14,864,932 32,678,064 3,595,428 1,266,079,324 827,493,488 (142,951,313) (206,728,171) 477,814,004 22,236,619 500,050,623

535,436,785 128,063,320 663,500,105 4,583,995 102,688,802 9,261,089 27,067,423 430,493 4,879,766 812,411,673 770,809,518 (67,991,460) (195,009,128) 507,808,930 507,808,930

511,263,902 65,368,292 576,632,194 3,620,765 88,041,628 13,848,032 21,980,679 3,595,428 707,718,726 807,589,703 (127,029,107) (180,509,973) 500,050,623 500,050,623

°”‰√µàÕÀÿâπ °”‰√µàÕÀÿâπ¢—Èπæ◊Èπ∞“π °”‰√ ÿ∑∏‘

23

0.39

0.39

0.39

0.39

°”‰√µàÕÀÿâπª√—∫≈¥ °”‰√ ÿ∑∏‘

23

0.37

0.39

0.37

0.39

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

42

6

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2549 2548

(Àπ૬ : ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 2549 2548

∫√‘…—∑ ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—欓°√πÈ”¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π)

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

Advertisement