Page 39

∫√‘…—∑ ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—欓°√πÈ”¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

ß∫¥ÿ≈ (µàÕ) ≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 ·≈– 2548 À¡“¬‡Àµÿ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ ∑ÿπ‡√◊ÕπÀÿâπ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π Àÿâπ “¡—≠ 1,665,000,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ ∑ÿπÕÕ°®”Àπà“¬·≈–™”√–·≈â« Àÿâπ “¡—≠ 1,323,503,380 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ (2548 : Àÿâπ “¡—≠ 1,299,687,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑) ‡ß‘π√—∫≈à«ßÀπⓧà“Àÿâπ  à«π‡°‘π¡Ÿ≈§à“Àÿâπ ∑√—æ¬å ‘π∑’ˉ¥â√—∫‚Õπ®“°≈Ÿ°§â“ °”‰√ – ¡ ®—¥ √√·≈â« -  ”√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬ ¬—߉¡à‰¥â®—¥ √√  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑œ  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬ √«¡ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ √«¡Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2549 2548

(Àπ૬ : ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 2549 2548

15

1,665,000,000

1,665,000,000 1,665,000,000 1,665,000,000

15 15

1,323,503,380 590,780 1,123,429,772 53,043,276

1,299,687,000 1,323,503,380 1,299,687,000 590,780 1,122,346,832 1,123,429,772 1,122,346,832 56,514,928 53,043,276 56,514,928

166,500,000 1,694,438,196 4,361,505,404 24,651,278 4,386,156,682 9,654,291,884

152,408,912 1,365,754,104 3,996,711,776 20,210,174 4,016,921,950 8,108,900,746

17 18

166,500,000 1,694,438,196 4,361,505,404 4,361,505,404 8,773,372,913

152,408,912 1,365,754,104 3,996,711,776 3,996,711,776 7,511,278,031

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

(𓬠ÿ®√‘µ ªí®©‘¡π—π∑å) ª√–∏“π°√√¡°“√

(𓬫—π™—¬ À≈àÕ«—≤πµ√–°Ÿ≈) °√√¡°“√ºŸâÕ”π«¬°“√„À≠à

√“¬ß“πª√–®”ªï 2549

41

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

Advertisement