Page 38

∫√‘…—∑ ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—欓°√πÈ”¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

ß∫¥ÿ≈ (µàÕ) ≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 ·≈– 2548 À¡“¬‡Àµÿ

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2549 2548

(Àπ૬ : ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 2549 2548

Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ

Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π 12 ‡®â“Àπ’È°“√§â“ °‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 6.2 ∫√‘…∑— Õ◊πË √«¡‡®â“Àπ’È°“√§â“ ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 6.2 ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π -  à«π∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥ ™”√–¿“¬„πÀπ÷Ëߪï 13 Àπ’ È π‘ À¡ÿπ‡«’¬πÕ◊πË ‡®â“Àπ’È®“°°“√´◊ÈÕ ‘π∑√—æ¬å∂“«√ ‡ß‘π√—∫≈à«ßÀπâ“ ¥Õ°‡∫’Ȭ§â“ß®à“¬ ¿“…’‡ß‘π‰¥â𑵑∫ÿ§§≈§â“ß®à“¬ Õ◊Ëπ Ê - °‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 6.2 Õ◊Ëπ Ê - ∫√‘…—∑Õ◊Ëπ √«¡Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ √«¡Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π º≈¢“¥∑ÿπ∑’ˇ°‘π°«à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ´÷Ëß∫—π∑÷°‚¥¬«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬ 9 ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 6.2 ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π -  ÿ∑∏‘®“° à«π∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥ ™”√–¿“¬„πÀπ÷Ëߪï 13 Àÿπâ °Ÿâ 14 ‡ß‘πª√–°—πº≈ß“π °‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 6.2 ∫√‘…∑— Õ◊πË √«¡‡ß‘πª√–°—πº≈ß“π √«¡Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π √«¡Àπ’È ‘π

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

40

∫√‘…—∑ ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—欓°√πÈ”¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π)

60,000,000

50,000,000

-

-

735,332 243,863,693 244,599,025 5,000,000

1,860,000 149,543,588 151,403,588 -

10,216,187 7,453,895 17,670,082 -

6,307,595 7,520,181 13,827,776 -

165,000,000

32,500,000

100,000,000

-

191,921,365 34,863,721 36,645,383 108,948,736 22,596,955 117,416,624 512,392,784 986,991,809

717,837,148 85,582,547 27,132,644 106,454,259 48,572,703 107,676,949 1,093,256,250 1,327,159,838

118,310,156 34,890,534 98,437,214 15,418,510 76,624,017 343,680,431 461,350,513

670,089,229 26,966,220 89,438,193 125,952,938 70,579,081 983,025,661 996,853,437

100,000,000

-

11,525,822 -

-

1,656,000,000 2,500,000,000

237,000,000 1,425,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000

25,143,393 25,143,393 4,281,143,393 5,268,135,202

2,684,116 7,928,350 27,818,958 11,307,058 9,784,468 27,818,958 13,991,174 17,712,818 2,764,818,958 3,950,516,996 2,517,712,818 4,091,978,796 4,411,867,509 3,514,566,255

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

Advertisement