Page 3

®ÿ¥‡¥àπ „π√Õ∫ªï µ“√“߇ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡ “¡“√∂„π°“√ Ÿ∫ àßπÈ” °—∫ª√‘¡“≥πÈ”¥‘∫∑’Ë Ÿ∫ àßπÈ”„Àâ≈Ÿ°§â“√–À«à“ß 2543-2549 Àπ૬ : ≈â“π≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ / ªï

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

ª√‘¡“≥°“√„™âπÈ”√«¡

103.97

116.10

140.03

156.52

177.65

190.10

199.36

§«“¡ “¡“√∂„π°“√ Ÿ∫ àßπÈ”

263.00

263.00

328.00

328.00

328.00

328.00

328.00

2.53

2.27

2.34

2.10

1.85

1.73

1.65

Õ—µ√“ à«π§«“¡ “¡“√∂„π°“√ Ÿ∫ àßπÈ” µàÕª√‘¡“≥§«“¡µâÕß°“√ (Àπ૬ : ‡∑à“)

µ“√“߇ª√’¬∫‡∑’¬∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ—µ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π √“¬°“√ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπµ“¡∫—≠™’ °”‰√ ÿ∑∏‘µàÕÀÿâπ ‡ß‘πªíπº≈µàÕÀÿâπ Õ—µ√“°”‰√ ÿ∑∏‘µàÕ√“¬‰¥â√«¡ Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑πµàÕ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å Õ—µ√“ à«πÀπ’ȵàÕ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ

∫√‘…—∑ ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—欓°√πÈ”¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π)

2547 3.555 0.444 0.220 31.779 12.555 6.778 0.885

ß∫°“√‡ß‘π∫√‘…—∑œ

2548 3.16 0.39 0.25 35.40 12.41 6.99 0.88

2549 3.331 0.339 0.225 33.000 12.004 5.996 1.001

ß∫°“√‡ß‘π√«¡

2549 3.33 0.39 0.25 21.50 11.92 5.48 1.20

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

Advertisement