Page 1

ั ันธ์ ไตรมาส 1 ปี 2561 ื่ น ักลงทุนสมพ สอ ั ิ ธิการเชา ่ อสงหาริ กองทุนรวมสท มทร ัพย์ ี ล โกรท CPN คอมเมอร์เชย จัดทาโดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ในฐานะผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

14 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลหน่วยลงทุน ณ ว ันที่ 30 มีนาคม 2561 ราคาล่าสุด (บาท)

14.20

มูลค่าสินทรัพย์สท ุ ธิ (ล ้านบาท)/1

4,681.9

จานวนหน่วยลงทุน (ล ้านหน่วย)

426.6

มูลค่าสินทรัพย์สท ุ ธิตอ ่ หน่วย (บาท)/1

10.9741

มูลค่าตามราคาตลาด (ล ้านบาท)

6,058.3

ส่วนเกิน/(ส่วนลด) มูลค่า/1

29.3%

หมายเหตุ:/1มูลค่าสินทรัพย์สท ุ ธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

้ 1.0% จากไตรมาส รายได้จ ากการลงทุน สุ ท ธิใ นไตรมาส 1 ปี 2561 เพิม ่ ขึน เดียวก ันของปี ก่อน โดยกองทุนรวมมีรายได ้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 113.9 ล ้านบาท เป็ นผลจากรายได ้ค่าเช่าและบริการเพิม ่ ขึน ้ 1.8% จากการเพิม ่ ขึน ้ ของอัตราค่าเช่าเฉลีย ่ ้ ไตรมาส 1 ปี ในสัญ ญาต่ออายุและสัญ ญาใหม่ โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่ 98.9% ณ สิน 2561 ้ 2.6% จากไตรมาสเดียวก ันของปี ก่อน กองทุนรวมมีรายได ้รวม รายได้รวมเพิม ่ ขึน 156.2 ล ้านบาท เพิ่ม ขึน ้ จาก 152.2 ล ้านบาท ขณะทีค ่ ่าใช ้จ่ายรวมเท่า กับ 42.3 ล ้าน บาท เพิม ่ ขึน ้ 7.3% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน

สารบ ัญ คาอธิบาย & วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

1

สรุปข ้อมูลทางการเงิน

4

สรุปข ้อมูลผลการดาเนินงาน

5

ข ้อมูลกองทุนรวม

6

้ 1.7% จากไตรมาสเดียวก ันของปี กาไรทีส ่ ามารถนามาปันส่วนแบ่งกาไรเพิม ่ ขึน ก่อน กองทุนรวมประกาศจ่ายเงินปั นส่วนแบ่งกาไรจานวน 104.1 ล ้านบาท หรือ 0.2440 บาทต่อหน่วย จากผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน วันที่ 1 มิถน ุ ายน 2561

ทีม ่ า: CPNCG อ ้างอิงจากงบการเงิน (สอบทาน/ตรวจสอบ) และรายงานผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตสาหรับไตรมาส

สอบถามข ้อมูลเพิม ่ เติมได ้ที:่ ฝ่ายลูกค้าส ัมพ ันธ์ -ผูจ ้ ัดการกองทุน www.scbam.com (66) 2949-1500 น ักลงทุนส ัมพ ันธ์ CPNCG www.cpncg.com (66) 2667-5555


ั กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงหาริ มทร ัพย์ CPN คอมเมอร์เชียลโกรท

ั ันธ์ไตรมาส 1 ปี 2561 ่ น ักลงทุนสมพ สือ

คาอธิบาย &วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน งบกาไรขาดทุน รายได้ ้ 156.2 ล ้านบาท เพิม ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 กองทุนรวมมีรายได ้รวมทัง้ สิน ่ ขึน ้ 2.6%yoy โดยมีส าเหตุม าจากรายได ้ค่า เช่า และค่า บริก ารเพิ่ม ขึน ้ 1.8%yoy ้ ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ า กั บ เป็ น 152.3 ล ้านบาท โดยอั ต ราการเช่า ณ สิน 98.9% เพิม ่ ขึน ้ เล็กน ้อยจากไตรมาสก่อนหน ้า และมีลก ู ค ้าใหม่และลูกค ้าทีต ่ ่อ สัญ ญาในไตรมาส 1 ปี 2561 คิดเป็ น 5.1% ของพื้นทีใ่ ห ้เช่า อัตราการเติบโต ของค่าเช่าเฉลีย ่ อยูท ่ ี่ 3.6% ้ า่ ย ค่าใชจ ้ 42.3 ล ้านบาท เพิ่ ม ขึ้น ไตรมาส 1 ปี 2561 กองทุ น รวมมีค่ า ใช ้จ่ า ยทั ้ง สิน 7.3%yoy จากต ้นทุน เช่า และบริก ารเพิ่ม ขึน ้ 24.8%yoy เป็ น 28.0 ล ้านบาท ซึง่ เพิ่ม ขึน ้ จากค่า ที่จ อดรถที่ม ีก ารปรั บ ขึน ้ ทุ ก 5 ปี (หมายเหตุ: ศึก ษาข ้อมู ล ้ วน ทีแ เพิม ่ เติมได ้จากหนังสือชีช ่ สดงไว ้ใน www.cpncg.com) รายได้จากการลงทุนสุทธิและเงินปันส่วนแบ่งกาไร กองทุนรวมมีรายได ้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 113.9 ล ้านบาท เพิม ่ ขึน ้ 1.0% ้ yoy โดยกองทุน ได ้ประกาศจ่า ยเงิน ปั น ส่วนแบ่งก าไรทัง้ สิน 104.1 ล ้านบาท หรือ 0.2440 บาทต่อหน่วย จากผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561 คิดเป็ น อัตราผลตอบแทน 6.0% ทีร่ าคาหน่วยลงทุน 14.20 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ซึง่ กาหนดจ่ายวันที่ 1 มิถน ุ ายน 2561 ความสามารถในการทากาไร อัต ราส่วนรายได ้จากอสังหาริมทรั พ ย์ส ุท ธิไตรมาสที่ 1 ปี 2561 อยู่ท ี่ 75.5% ลดลง 2.0% จากปี ก่ อ น และอั ต ราส่ ว นรายได จ้ ากการลงทุ น สุ ท ธิเ ท่ า กั บ 73.1% ลดลง 1.7% จากปี กอ ่ น เป็ นผลจากการเพิม ่ ขึน ้ ของรายได ้

Page 2 of 7


ั กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงหาริ มทร ัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

ั ันธ์ไตรมาส 4 ปี 2560 ่ น ักลงทุนสมพ สือ

การเปลีย ่ นแปลงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ้ ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2561 กองทุน รวมมีเงิน ลงทุน ในอสัง หาริม ทรั พ ย์ทั ง้ สิน ้ ปี 2560 ขณะทีห ิ 4,797.0 ล ้านบาท ลดลงจาก 4,846.0 ล ้านบาท ณ สิน ่ นี้สน ิ้ อืน ลดลงมาอยู่ท ี่ 490.5 ล ้านบาท จากเงิน กู ้ยืม และหนี้สน ่ ๆ ทีล ่ ดลง ส่งผลให ้ สิน ทรั พ ย์ส ุท ธิเท่า กับ 4,682.0 ล ้านบาท หรือ คิด เป็ นสิน ทรั พ ย์ส ุท ธิต่อ หน่ ว ย ้ ปี 2560 10.9741 บาท ลดลงจาก 11.0819 บาท ณ สิน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 กองทุน รวมมีรายการขาดทุนสุท ธิทย ี่ ังไม่เกิดขึน ้ จาก เงิน ลงทุ น เป็ นจ านวน 55.9 ล ้านบาท ส่ง ผลให ก้ องทุ น รวมมีก ารเพิ่ม ขึ้น ใน สิน ทรั พ ย์ส ุท ธิจ ากการด าเนิน งานเพิ่มขึน ้ 206.6% เมื่อ เทีย บกับ ช่วงเดีย วกัน ของปี กอ ่ น

Page 3 of 7


ั กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงหาริ มทร ัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

ั ันธ์ไตรมาส 4 ปี 2560 ่ น ักลงทุนสมพ สือ

สรุปข้อมูลทางการเงิน งบกาไรขาดทุน ล้านบาท

รายได ้จากอสังหาริมทรั พย์ รายได ้ค่าเช่าและค่าบริการ ่ รายได ้อืน ้ รั บ ดอกเบีย รวมรายได้

ค่าใช ้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรั พย์

ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

่ เปลียนแปลง

ไตรมาส 1

่ เปลียนแปลง

ปี 2561

ปี 2560

QoQ

ปี 2560

YoY

155.8 152.3

155.6 155.5

0.1% (2.1%)

151.6 149.6

2.8% 1.8%

3.5

0.1

6108.9%

2.0

74.5%

0.4

0.2

139.7%

0.6

(33.0%)

156.2

155.8

0.3%

152.2

2.6%

28.0

ต ้นทุนบริการ

34.8

5.4%

36.3

38.2

22.9

22.1%

9.8%

22.4

24.8%

ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร

0.4

0.6

(32.6%)

0.5

(25.0%)

ค่าธรรมเนีย มบริหารอสังหาริมทรั พย์

9.8

12.8

(23.0%)

11.8

(17.0%)

่ ค่าใช ้จ่ายอืน

0.0

0.0

72.6%

0.0

(30.8%)

้ จ่าย ดอกเบีย

2.7

2.8

(4.8%)

3.2

(15.1%)

ค่าธรรมเนีย มและค่าใช ้จ่ายในการบริหารกองทุน

1.4

1.4

(1.9%)

1.4

(3.9%)

42.3

40.5

4.4%

39.4

7.3%

113.9

115.2

่ ย รวมค่าใช้จา รายได้จากการลงทุนสุทธิ ่ นแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน ้ จากการเปลีย รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทเี่ กิดขึน

1.5

(1.2%)

112.8

1.0%

(0.1)

2125.4%

0.0

n.a

(0.4)

15087.8%

(168.5)

66.8%

59.5

114.8

(48.2%)

(55.8)

206.6%

ามาปันส่วนแบ่งกาไร ่ กาไรทีสามารถน

113.9

115.2

104.1

105.5

(1.2%) n.a (1.3%)

112.8

เงินปันส่วนแบ่งกาไร

1.0% n.a 1.7%

0.2440

0.2472

(1.3%)

0.2400

่ นแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน ้ จากการเปลีย ี่ ั งไม่เกิดขึน รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทย ้ ุ ธิจากการดาเนินงาน ัพย์สท ่ นในสินทร การเพิมขึ

เงินปันส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย (บาท)

(55.9)

102.4

1.7%

ุ ธิ อัตราส่วนรายได ้จากอสังหาริมทรั พย์สท

75.5%

76.7%

(1.6%)

77.0%

(2.0%)

อัตราส่วนรายได ้จากการลงทุนสุทธิ

73.1%

74.1%

(1.3%)

74.4%

(1.7%)

ทีม ่ า: CPNCGอ ้างอิงจากงบการเงินและรายงานการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงินโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตสาหรับไตรมาส และสาหรับปี

งบแสดงฐานะการเงิน ล้านบาท

ไตรมาส 2 ปี 2559

อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรั ลเวิลด์

5,103.0

5,133.0

5,051.0

4,882.0

4,849.0

4,847.0

4,846.0

4,797.0

286.8

282.1

259.4

286.8

273.5

281.0

251.6

252.1

56.0

78.8

104.2

59.2

76.0

80.9

123.3

118.6

7.8

7.1

5.1

4.1

9.1

7.5

5.0

4.8

5,453.6

5,501.0

5,419.6

5,232.2

5,207.6

5,216.4

5,225.9

5,172.5

เงินมัดจารั บล่วงหน ้า

183.5

189.2

191.8

183.4

186.9

192.4

193.7

200.1

เงินกู ้ยืม

317.3

310.3

303.4

296.0

288.6

281.2

273.8

266.4

ิ อืน หนีส ้ น ่

13.8

24.4

37.0

20.6

25.0

25.2

30.4

24.0

514.6

523.9

532.2

499.9

500.5

498.8

497.9

490.5

สินทร ัพย์สท ุ ธิ

4,939.0

4,977.0

4,887.4

4,732.2

4,707.1

4,717.6

4,728.0

4,682.0

ทุนทีไ่ ด ้รั บจากผู ้ถือหน่วยลงทุน

4,394.4

4,394.4

4,394.4

4,394.4

4,394.4

4,394.4

4,394.4

4,394.4

539.7

582.6

493.0

337.8

312.7

323.3

333.6

287.6

11.5649

11.6656

11.4556

11.0918

11.0329

11.0576

11.0819

10.9741

เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม เงินลงทุนในหลักทรั พย์ เงินสดและเงินฝากธนาคาร สินทรั พย์อน ื่ รวมสินทร ัพย์

้ ิน รวมหนีส

กาไรสะสม สินทร ัพย์สท ุ ธิตอ ่ หน่วย (บาท)

5,389.8

ไตรมาส 3 ปี 2559 5,415.1

ไตรมาส 4 ปี 2559 5,310.4

ไตรมาส 1 ปี 2560 5,168.8

ไตรมาส 2 ปี 2560 5,122.5

ไตรมาส 3 ปี 2560 5,128.0

ไตรมาส 4 ปี 2560 5,097.6

ไตรมาส 1 ปี 2561 5,049.1

ทีม ่ า: CPNCG อ ้างอิงจากงบการเงินและรายงานการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงินโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส

Page 4 of 7


ั กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงหาริ มทร ัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

ั ันธ์ไตรมาส 4 ปี 2560 ่ น ักลงทุนสมพ สือ

สรุปข้อมูลผลการดาเนินงาน I.

้ ทีใ่ ห้เช่าและอ ัตราการเช่า พืน ้ ที่ (ตร.ม.) พืน

อ ัตราการเช่า

้ ทีใ่ ช้สอย พืน

้ ทีใ่ ห้เช่า พืน

31 มี.ค. 60

30 มิ.ย. 60

30 ก.ย. 60

31 ธ.ค. 60

31 มี.ค. 61

121,989 121,989

81,400 81,400

99.6% 99.6%

97.6% 97.6%

98.0% 98.0%

98.7% 98.7%

98.9% 98.9%

อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็ นทร ัลเวิลด์ รวมทงหมด ั้ ทีม ่ า: CPN

ั ั ้ ใหม่ II. สญญาที ต ่ อ ่ อายุและสญญาที เ่ กิดขึน ตงแต่ ั้ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2561/1 ส ัญญาต่ออายุและส ัญญาใหม่ จานวนส ัญญา

้ ที่ (ตร.ม.) พืน

้ ทีเ่ ช่า/2 % ของพืน

อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็ นทร ัลเวิลด์

13

4,101

5.1%

รวมทงหมด ั้

13

4,101

5.1%

7

หมายเหตุ: /1 ไม่รวมสัญญาเช่าทีม ่ อ ี ายุต่ากว่า 1 ปี /2ร ้อยละของพืน ้ ทีใ่ ห ้เช่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 /3 ไม่รวมสัญญาเช่าแบบปั นส่วนรายได ้ ทีม ่ า: CPN

7

ั III. ข้อมูลการหมดอายุของสญญาเช่ า

2564

2%

2563

36%

2562

52%

2561

8% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

หมายเหตุ: 1. เปอร์เซ็นต์ของพืน ้ ทีท ่ ม ี่ ผ ี ู ้เช่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 2. ไม่รวมสัญญาเช่าทีม ่ อ ี ายุต่ากว่า 1 ปี ทีม ่ า: CPN

Page 5 of 7


ั กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงหาริ มทร ัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

ั ันธ์ไตรมาส 4 ปี 2560 ่ น ักลงทุนสมพ สือ

ข้อมูลเกีย ่ วก ับกองทุนรวม I. ข้อมูลของกองทุนรวม

่ กองทุนรวม ชือ

CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund (“CPNCG”)

ผูบ ้ ริหารอส ังหาริมทร ัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

บริษ ัทจ ัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ผูด ้ แ ู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

นายทะเบียน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

อส ังหาริมทร ัพย์ทล ี่ งทุน

อาคารดิออฟฟิ ศเศสแอท เซ็นทรัลเวิลด์

ประเภทกองทุนรวม

กอง 1 ประเภทเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป (ไม่มก ี าหนดอายุ)

ขนาดกองทุนรวม

4,764 ล ้านบาท

ว ันทีจ ่ ัดตงกองทุ ั้ นรวม

13 กันยายน 2555

ว ันทีล ่ งทุนในอส ังหาริมทร ัพย์ (การ ลงทุนครงแรก) ั้

14 กันยายน 2555ลงทุนในอาคารดิออฟฟิ ศเศสแอท เซ็นทรัลเวิลด์สว่ นที1่

ว ันทีเ่ ข้าจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์

21 กันยายน 2555

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

21 ธันวาคม 2555 ลงทุนในอาคารดิออฟฟิ ศเศสแอท เซ็นทรัลเวิลด์สว่ นที2 ่

II. โครงสร้างของกองทุนรวม

Page 6 of 7


ั กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงหาริ มทร ัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

ั ันธ์ไตรมาส 4 ปี 2560 ่ น ักลงทุนสมพ สือ

DISCLAIMERS •

้ า หรือเสนอแนะ หรือจูง ข ้อมูลทีป ่ รากฏในเอกสารฉบับนีไ้ ด ้จัดทาขึน ้ เพือ ่ เป็ นการให ้ข ้อมูลเท่านัน ้ มิได ้มีวต ั ถุประสงค์เพือ ่ ทีจ ่ ะชักชวน หรือชีน ้ หรือ ขาย หน่ วยลงทุนใดโดยเฉพาะของกองทุนรวมสิท ธิก ารเช่าอสัง หาริม ทรัพ ย์ CPN คอมเมอร์เชีย ล โกรท ใจ ให ้ลงทุน ใน หรือ ซือ (“กองทุนรวม”) หรือเป็ นการทัว่ ไปแต่อย่างใด ไม่มส ี ว่ นใดในเอกสารฉบับนีท ้ จ ี่ ัดทาขึน ้ เพือ ่ ประโยชน์ทงั ้ ทางตรงและทางอ ้อมต่อการตัดสินใจ ในการลงทุน หรือเพือ ่ วัตถุประสงค์อน ื่

่ งและความไม่ บางส่วนของข ้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจเป็ นข ้อมูลทีเ่ กีย ่ วกับการคาดการณ์ในอนาคต ซึง่ เนื้อ หาในส่วนดังกล่าวมีความเสีย แน่นอนและอาจได ้รับผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ รวมทัง้ ภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพของตลาดของธุรกิจทีก ่ องทุนรวมลงทุนอยู่ ซึง่ จะส่งผล ให ้ผลการดาเนินงานทีแ ่ ท ้จริงไม่เป็ นไปตามข ้อความ หรือทีอ ่ าจตีความว่าเป็ นเช่นนัน ้ จากข ้อความในเอกสารฉบับนี้

ข ้อมูลทีป ่ รากฏในเอกสารฉบับนีจ ้ ัดทาโดยผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม (“ผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) ผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ ้วนสมบูรณ์ หรือความถูกต ้องของข ้อมูลดังกล่าว และไม่ได ้ประกันราคา หรือ ผลตอบแทนใดๆ ทีป ่ รากฏ ข ้างต ้น แม ้ว่าข ้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข ้อความทีอ ่ าจเป็ นหรืออาจตีความว่าเป็ นเช่นนัน ้ ได ้ ผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการ ตลอดจน ผู ้บริหารและตัวแทนผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์และบริษัทจัดการ จึงไม่รับผิดชอบต่อการนาเอาข ้อมูล ข ้อความ ความเห็น และหรือบทสรุปใน เอกสารฉบับนีไ ้ ปใช ้ไม่วา่ กรณีใดๆ

กองทุนรวมขอสงวนสิทธิใ์ นข ้อมูลทีป ่ รากฏในเอกสารฉบับนี้ ห ้ามมิให ้ผู ้ใดทาซา้ ดัดแปลง นาออกแสดง หรือทาให ้ปรากฏ ไม่วา่ ด ้วยประการ ใดๆ ซึง่ ข ้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน

Page 7 of 7

cpncg newsletter 1q18 th  
cpncg newsletter 1q18 th  
Advertisement