Page 1

รายงานประจำป 2556


ปกหน้าใน

ปกหลังใน /สีขาว

สารบัญ 8 10

14

คณะกรรมการ บริษัท

16 23

คณะผู้บริหาร

20

AP Gallery

สรุปภาวะตลาด อสังหาริมทรัพย์ ปี 2556

31

สรุปข้อมูล ทางการเงิน

34 37

สาส์นจาก ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร

นโยบายและภาพรวม การประกอบธรุกิจ

ลักษณะ การประกอบธุรกิจ

ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

39 การกำ�กับ ดูแลกิจการ

72

61

โครงสร้าง การจัดการ

ความรับผิดชอบ ต่อสังคม ปัจจัย ความเสี่ยง

78 การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความสเี่ยง

79 82

รายการระหว่างกัน

รายงานต่างๆ และงบการเงิน

148

ข้อมูลทั่วไป

74


8

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


9

สาส์นจาก ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร มีปจั จัยหลายอย่างในปี 2556 ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทงั้ เรือ่ งของเศรษฐกิจ การเมือง ราคาวัตถุดบิ และค่าแรง รวมถึง ภาวะขาดแคลนผู้รับเหมา แต่ด้วยการดำ�เนินนโยบายด้วยความไม่ประมาทและการสร้างสมดุลระหว่างการมีอัตราการเติบโตที่เหมาะสมกับ การรักษาวินยั ทางการเงินอย่างจริงจัง ทำ�ให้เอพียงั คงมีฐานะทางการเงินทีเ่ ข้มแข็งและมีอตั ราส่วนหนี้สนิ สุทธิตอ่ ทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและ เป็นไปตามที่ประมาณการณ์ไว้ คือ ประมาณ 1.0 เท่า ณ สิ้นปี 2556 นอกจากนี้เรายังคงรักษาสัดส่วนของรายได้ที่สมดุลระหว่างแนวราบและ แนวสูงให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำ หนดไว้เพื่อกระจายความเสี่ยงดังเช่นที่ผ่านมา เอพีมีความมุ่งมั่นที่จะปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันและ การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เราให้ความสำ�คัญอย่างมากกับการคิดค้นนวัตกรรมของสินค้าที่หลากหลายเพื่อเติมเต็มช่องว่าง ทางการตลาด และประสบความสำ�เร็จอย่างสูงกับการเปิดตัวโครงการ SOUL ที่เป็นบ้านเดี่ยว 3 ชั้นกลางเมืองทั้ง 2 โครงการ และการเปิดตัว คอนโดมิเนียมเป็นรายแรกทีจ่ งั หวัดอุดรธานีและพิษณุโลก ทีเ่ ป็นหัวเมืองรองแต่มศี กั ยภาพการเจริญเติบโตสูง นอกจากนี้ เพือ่ การพัฒนาโครงการ ให้สามารถแข่งขันได้ในสภาพตลาดทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงด้านต้นทุนอย่างมาก ทีมงานเฉพาะกิจจากหลายฝ่ายถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ร่วมกันบริหารจัดการ คุณภาพและราคาขายให้เหมาะสมกับแต่ละตลาด ตัง้ แต่กระบวนการออกแบบจนถึงการจัดซือ้ จัดจ้างและการก่อสร้าง ดังนัน้ การทำ�งานร่วมกันระหว่าง แผนกถือเป็นหัวใจสำ�คัญของความสำ�เร็จ สายงานทรัพยากรบุคคลได้ตอกย้ำ�วัฒนธรรมการทำ�งานร่วมกันภายใต้ชอื่ Culture of Trust ทีส่ ง่ เสริม ให้พนักงานทำ�งานของตนอย่างเต็มที่และยังสามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การต่อยอดเรื่องการพัฒนาทีมงานก่อสร้างและ การขายผ่านทีมงาน BU & LC Academy ผ่านหลักสูตรการสอนที่เข้มข้นและใช้งานได้จริงยังคงเป็นการทำ�งานหลักของเรา เอพียังให้ความสำ�คัญกับการสร้างพันธมิตรทางการค้าเพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นของลูกบ้านเอพี โดยในปีนี้ เราได้จับมือกับ แฟมิลี่มาร์ท เพื่อเปิดร้านสะดวกซื้อในโครงการเอพี โดยได้ทดลองเปิดสาขาแรกที่ แอสปาย พระราม 4 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และ กำ�ลังขยายสาขาไปตามโครงการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง พันธมิตรที่สำ�คัญอีกรายหนึ่งคือ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป (Mitsubishi Estate Group) บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ที่นอกจากจะเข้ามาร่วมทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ กับเอพีแล้วยังมีการแลกเปลี่ยน ความรู้ทางการออกแบบ ก่อสร้าง และรูปแบบการอยู่อาศัยสมัยใหม่ต่างๆ เพื่อนำ�มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย และจะเปิดตัวคอนโดมิเนียม 3 โครงการแรกในปี 2557 มูลค่าสูงถึง 7,100 ล้านบาท ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร เอพี ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ ลูกค้า พันธมิตรและพนักงานของบริษัทที่ร่วม สนับสนุนและให้ความไว้วางใจต่อเอพี จนทำ�ให้เอพีประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งและพร้อมทีจ่ ะก้าวต่อไปอย่างมุง่ มัน่ เพือ่ ตอกย้ำ�การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้วิสัยทัศน์ “The Most Responsive Creator For Our Customers”

อนุพงษ์ อัศวโภคิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานประจําปี 2556


10

7

3

2

1

5

4

6

1. นายชัชวาล พรรณลาภ ประธานคณะกรรมการ /กรรมการอิสระ 2. นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน รองประธานกรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


11

คณะ กรรมการ บริษัท

3. นายพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการ/กรรมการผู้อำ�นวยการ 4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการ/กรรมการบริหาร 5. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ รายงานประจําปี 2556

6. นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 7. นายโกศล สุริยาพร กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ


12

คณะ กรรมการ บริษัท

8. นายชัยรัตน์ ธรรมพีร กรรมการ 9. นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการ/กรรมการอิสระ 10. นายชอ สิงหเสนี กรรมการ/กรรมการอิสระ

11. นายวิษณุ สุชาติล�้ำ พงศ์ กรรมการ/รองกรรมการ ผู้อำ�นวยการสายงานธุรกิจ 1 12. นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมการ/รองกรรมการ ผู้อำ�นวยการสายงานการเงินและบัญชี

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


13

13. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล กรรมการ/รองกรรมการ ผู้อำ�นวยการสายงาน Strategic Property Investment 14. นายวิลาศ ปิลกศิร ิ เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานประจําปี 2556

14

8

12

9

13

10

11


14 4.

5.

6. 3.

1.

2.

8.

9. 7.

11. 10.

1. คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2. คุณพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการผู้อำ�นวยการ 3. คุณศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการบริหาร 4. คุณวิษณุ สุชาติล�้ำ พงศ์ รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานธุรกิจ 1

5. คุณกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานการเงินและบัญชี 6. คุณวสันต์ นฤนาทไพศาล รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงาน Strategic Property Investment 7. คุณมาโรจน์ วนานันท์ รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานการให้บริการ และการขาย

8. คุณวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาด

10. คุณปิยวัฒน์ สื่อไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานธุรกิจสัมพันธ์

9. คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษัท

11. คุณโอภาส เรืองรจิตปกรณ์ รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


15

คณะ ผู้บริหาร 12.

16.

13.

15. 14.

18.

19.

17.

21. 20.

12. คุณสมชาย วัฒนเสาวภาคย์ 15. คุณบุญเลิศ รตินธร รองกรรมการผู้อำ�นวยการ รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานธุรกิจ 3 13. คุณศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานธุรกิจ 4 14. คุณภมร ประเสริฐสรรค์ รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานธุรกิจ 2 รายงานประจําปี 2556

16. คุณธีรนันท์ กรศรีทิพา รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงาน Strategic Innovation Execution

17. คุณพิพัฒน์ เศรษฐีชัยชนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานธุรกิจ 1 18. คุณวรศิลป์ ศรีศรกำ�พล รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ สายงาน Supply Chain Management 19. คุณจิตอาภา อัมราลิขิต ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ สายงานการเงินและบัญชี

20. คุณวรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกลุ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ สายงานธุรกิจ 2 21. คุณรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงาน Operation


16

AP Gallery

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


17

รายงานประจําปี 2556


18

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


19

AP Gallery รายงานประจําปี 2556


20

สรุปภาวะตลาด อสังหาริมทรัพย์ ปี 2556

ปี 2556 เป็นอีกปีหนึง่ ทีต่ ลาดอสังหาริมทรัพย์มคี วามผันผวนตลอดทัง้ ปี ตอนต้นปีตลาดอสังหาริมทรัพย์ยงั คงได้รบั ความสนใจจากผูป้ ระกอบการ รายเล็กและรายใหญ่อย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยภาวะตลาดมีการแข่งขันรุนแรง มีการเปิดโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ โครงการคอนโดมิเนียม จากข้อมูลของเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ การเปิดโครงการในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.2 จากปีก่อนหน้า ซึ่งมาจากการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 34.7 และโครงการทาวน์เฮ้าส์เปิดตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 ขณะที่ บ้านเดีย่ วเปิดโครงการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.5 นอกจากโครงการคอนโดมิเนียมจะมีการเปิดโครงการเพิม่ ขึน้ มากแล้ว ผูป้ ระกอบการบางรายยังปรับลด เงินดาวน์ลงเพื่อดึงดูดนักลงทุน ส่งผลให้หลายฝ่ายมีความกังวลว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเกิดฟองสบู่และคอนโดมิเนียมจะล้นตลาด ธนาคาร แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์จึงเข้ามามีบทบาทในการกดดันผู้ประกอบการให้ปรับเงินดาวน์เพิ่มขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกติในขณะเดียวกัน ภายในช่วงครึง่ ปีแรกก็เริม่ เห็นสัญญาณว่าภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวน้อยกว่าทีค่ าดและหนีส้ นิ ภาคครัวเรือนเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้ ทัง้ ผูป้ ระกอบการและธนาคารพาณิชย์ตา่ งระมัดระวังมากขึน้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์จงึ ลดความร้อนแรงลงในช่วงกลางปี โดยผูป้ ระกอบการชะลอ การเปิดโครงการในครึ่งปีหลังและธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น กอปรกับในไตรมาส 4 มีเหตุการณ์ความไม่แน่นอน ทางการเมือง ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่คกึ คักดังเช่นต้นปี อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยงั คงขยายตัวได้ ดังเห็นได้จาก ตัวเลขบ้านจดทะเบียนของศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ บ้านจดทะเบียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลขยายตัวร้อยละ 4 จากปีกอ่ นหน้าอยูท่ ่ี 130,046 ยูนติ ทางด้านความท้าทายต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีทผี่ า่ นมา นอกจากจะได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจแล้ว การปรับเพิม่ ต้นทุนจากการปรับขึ้นค่าแรงในปีก่อนหน้า การขาดแคลนแรงงาน และราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลให้ผู้พัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ตา่ งพยายามปรับตัวเพือ่ ตอบสนองต่อต้นทุนทีส่ งู ขึน้ โดยปรับเปลีย่ นรูปแบบสินค้าหรือการลดขนาดพืน้ ทีต่ อ่ ยูนติ ลงเพือ่ ตรึงราคา อสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะออกสูต่ ลาดไม่ให้ปรับตัวสูงขึน้ มาก รวมถึงการใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบ Prefabrication หรือแผ่นพืน้ สำ�เร็จรูปเพือ่ จัดการ กับปัญหาด้านแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนแรงงานหรือค่าจ้างที่สูงขึ้น นอกจากความท้าทายในเรื่องการก่อสร้างแล้ว ธนาคารพาณิชย์ ยังเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค (Mortgage) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการรายกลาง และรายเล็ก ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทดแทนอื่นได้ เช่น การออกหุ้นกู้ เป็นต้น สำ�หรับยอดปฏิเสธสินเชื่อ ที่เพิ่มขึ้นกลุ่มลูกค้าระดับล่างจะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน เนื่องจากหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำ�ให้ศักยภาพใน การซื้อที่อยู่อาศัยลดลง

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


21

สำ�หรับปี 2557 หากสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่สงบและ การชุมนุมมีความยืดเยือ้ อาจส่งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ในแง่ อุปสงค์และอุปทาน กล่าวคือ ผู้บริโภคอาจชะลอการตัดสินใจซื้อ ที่อยู่อาศัยเนื่องจากความไม่มั่นใจต่อเศรษฐกิจโดยรวม ในขณะที่ ผู้ประกอบการอาจเลื่อนการเปิดโครงการและชะลอการลงทุนเพื่อ รอดูสถานการณ์ และจะเปิดโครงการหรือกลับมาลงทุนเมื่อมั่นใจว่า สถานการณ์ตา่ งๆ คลีค่ ลาย ทัง้ นีค้ าดว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยังคงอยู่ และธนาคารพาณิชย์ยงั คงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชือ่ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ประกอบการหลายรายหันมาเน้นการทำ�ตลาด แนวราบมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการที่อยู่อาศัยจริง ไม่ได้เป็นการซื้อเพื่อลงทุน ส่วนปัจจัยด้านบวกต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 คือ การที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตรา ดอกเบีย้ ซึง่ เป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยกระตุน้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และการเปิด บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ช่วยเพิม่ โอกาสให้ผปู้ ระกอบการในการ ขยายตลาดออกไปในพืน้ ที่ใหม่ๆ และทำ�ให้ผบู้ ริโภคมีตวั เลือกมากขึน้ ช่วยลดความกดดันทางด้านราคาขายภายใต้ภาวะต้นทุนที่ดินและ ค่าก่อสร้างที่ปรับสูงขึ้น

รายงานประจําปี 2556


23

สรุปข้อมูล ทางการเงิน

2556

รายได้รวม (ล้านบาท) 19,989 ต้นทุนรวม (ล้านบาท) 13,238 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 3,976 ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท) 1,981 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) 1,995 กำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงาน (ล้านบาท) 2,010 กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท) 2,013 อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%) 33.8% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ (%) 19.9% ค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้ (%) 9.9% ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ (%) 10.0% อัตรากำ�ไรสุทธิ (%) 10.1% กำ�ไรต่อหุ้น (บาท) 0.70 หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ -สุทธิ (เท่า)

1.04

2555

% เปลี่ยนแปลง

17,310 11,273 3,128 1,613 1,515 2,095 2,186 34.9% 18.1% 9.3% 8.8% 12.6% 0.77 0.91

15.5% 17.4% 27.1% 22.8% 31.7% -4.1% -7.9%

รายได้รวม

19,989 กำ�ไรสุทธิ 2,013

หมายเหตุ : งบการเงินปี 2555 มีการปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานบัญชี เรื่อง ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ปี 2556 บริษัทมีกำ�ไรสุทธิ 2.01 พันล้านบาท หรือ กำ�ไรต่อหุ้น 0.70 บาทต่อหุ้น เนื่องจากกำ�ไรขั้นต้นลดลงและค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหารเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำ�ไรสุทธิลดลงร้อยละ 7.9 โดยบริษัทมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 33.8 หรือลดลงร้อยละ 1.1 จากปีก่อนหน้า อัตรากำ�ไรขั้นต้นของโครงการแนวราบค่อนข้างคงที่อยู่ที่ร้อยละ 31.0 เทียบกับร้อยละ 31.4 ในปี 2555 แต่อัตรากำ�ไรขั้นต้นของโครงการ คอนโดมิเนียมลดลงจากร้อยละ 38.1 ในปี 2555 มาเป็นร้อยละ 35.7 อย่างไรก็ตาม อัตรากำ�ไรขั้นต้นของโครงการคอนโดมิเนียมยังคง เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 35.0 การทีอ่ ตั รากำ�ไรขัน้ ต้นของโครงการคอนโดมิเนียมลดลงเนือ่ งจากสัดส่วนรายได้จากโครงการ คอนโดมิเนียม แบรนด์ Aspire ซึ่งมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นที่ร้อยละ 33.0 เพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้อัตรากำ�ไรขั้นต้นของโครงการคอนโดมิเนียม โดยรวมลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ที่ร้อยละ 19.9 หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.1 จากปีกอ่ นหน้าซึง่ ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเพิม่ ขึน้ จากค่าใช้จา่ ยทางการตลาดในการสร้างแบรนด์ขององค์กร เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี และค่าใช้จ่ายทางการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.7 ตามการขยายโครงการ

ทางด้านรายได้ ในปี 2556 บริษัทบันทึกรายได้จ�ำ นวน 19.99 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.5 จากปีกอ่ นหน้า ซึง่ รายได้ดงั กล่าวเป็นไปตาม เป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้แม้วา่ จะเกิดความไม่สงบจากเหตุการณ์ทางการเมืองตัง้ แต่ชว่ งปลายปี 2556 รายได้หลักเกิดจากการโอนคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะโครงการ Rhythm พหล-อารีย์ และ Rhythm สุขมุ วิท 44/1 ทีเ่ ริม่ โอนในเดือนธันวาคม โดยโอนไปทัง้ สิน้ ร้อยละ 36.2 และร้อยละ 28.6 ของมูลค่าโครงการตามลำ�ดับ ส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมทั้งสิ้นร้อยละ 49 และโครงการที่มี ยอดรับรู้รายได้สูงสุด 5 อันดับแรกเป็นดังนี้

รายงานประจําปี 2556


24

รายได้มาจากโครงการ

% ของรายได้ปี 2556

โอนสะสมจนถึงปี 2556

Rhythm สุขุมวิท 50 Aspire พระราม 4 The Address สาทร 12 Rhythm พหล-อารีย์ Rhythm สุขุมวิท 44/1

13.3% 12.1% 9.4% 6.0% 3.5%

98.1% 85.5% 92.4% 36.2% 28.6%

สำ�หรับผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2556 บริษัทรับรู้รายได้สูงถึง 8.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 จากปีก่อนหน้า และร้อยละ 89.2 จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งการรับรู้รายได้ที่สูงนี้เกิดจากทั้งการโอนโครงการแนวราบและการโอน 2 โครงการคอนโดมิเนียมที่กล่าวไป ข้างต้น โดยการรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 60 ของรายได้ ขณะที่อัตรากำ�ไรขั้นต้นสูงขึ้นมา เป็นร้อยละ 33.7 กอปรกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ลดลงจากร้อยละ 20.5 ในไตรมาส 3 มาเป็นร้อยละ 18.6 ในไตรมาส 4 ส่งผลให้อัตรากำ�ไรสุทธิปรับสูงขึ้นมาเป็นร้อยละ 11.1 ซึ่งผลประกอบการในไตรมาส 4 แสดงให้เห็นว่าไม่มีการชะลอการโอนแม้ว่าจะเกิด เหตุการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองก็ตาม สรุปข้อมูลทางการเงิน

ไตรมาส 4 2556 ไตรมาส 3 2556 ไตรมาส 2 2556 ไตรมาส 1 2556

รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)

8,410 8,377 34 788 778 933

4,445 4,408 37 477 434 406

4,286 4,251 34 412 437 452

2,848 2,819 29

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ (%) ค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้ (%) ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ (%) อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)

33.7% 18.6% 9.4% 9.2% 11.1%

33.5% 20.5% 10.7% 9.8% 9.1%

34.1% 19.8% 9.6% 10.2% 10.6%

33.9% 22.9% 10.7% 12.2% 7.8%

304 346 223

โครงสร้างเงินลงทุน

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัทลดลงจาก 1.30 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 3 มาเป็น 1.04 เท่า ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งหนี้สินสุทธิดังกล่าวได้ รวมการใช้เงินในการซื้อที่ดินจำ�นวนทั้งสิ้น 6.0 พันล้านบาท และบริษัทมีหนี้สินคงเหลือทั้งสิ้น 15.4 พันล้านบาท เดือนมกราคม 2556 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ไม่มีประกันจำ�นวน 2 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.5 พันล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู ้ AP171A AP191A

จำ�นวนเงิน (พันบาท)

อายุ

อัตราดอกเบี้ย

1,150 350

3 ปี 5 ปี

4.0% 4.5%

เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจึงรักษาอัตราส่วนหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ไว้ที่ร้อยละ 77 โดยบริหารให้มีหุ้นกู้ที่ ถึงกำ�หนดชำ�ระปีละประมาณ 2.25-2.95 พันล้านบาท และบริษัทมีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 4.1 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


25

ยอดขายและยอดขายรอรับรู้รายได้

2556 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 2555 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 2554 2556 2556 2556 2556 2555 2555 2555 2555

ยอดขาย 22,083 5,399 5,341 6,036 5,308 24,649 5,634 5,613 6,929 6,472 18,019 ยอดขายรอรับรูย้ กมา 27,246 27,814 28,611 28,256 27,246 24,206 30,023 28,939 26,814 24,206 23,593 รวมมูลค่าขาย 49,329 33,213 33,952 34,292 32,554 48,855 35,657 34,553 33,743 30,678 41,612 ยอดยกเลิก (6,900) (2,261) (1,730) (1,430) (1,479) (4,412) (1,770) (924) (983) (735) (3,666) ยอดขายสุทธิ 42,430 30,952 32,222 32,862 31,075 44,443 33,887 33,629 32,761 29,943 37,946 ยอดรับรู้รายได้ (19,853) (8,376) (4,408) (4,251) (2,819) (17,196) (6,640) (3,606) (3,821) (3,129) (13,540) ยอดขายรอรับรูย้ กไป 22,576 22,576 27,814 28,611 28,256 27,247 27,247 - จากบ้านเดี่ยว 1,407 1,407 2,665 2,795 3,217 3,019 3,019 และทาวน์เฮ้าส์ - จากคอนโด 21,168 21,168 25,149 25,815 25,039 24,228 24,228 ยอดขายสุทธิ 15,184 3,138 3,611 4,606 3,829 20,237 3,864 - จากบ้านเดี่ยว 8,481 2,062 2,092 2,119 2,207 9,762 2,408 และทาวน์เฮ้าส์ - จากคอนโด 6,703 1,076 1,519 2,487 1,622 10,475 1,456 รายได้ 19,853 8,376 4,408 4,251 2,819 17,196 6,640 - จากบ้านเดี่ยว 10,092 3,320 2,223 2,541 2,008 9,325 2,988 และทาวน์เฮ้าส์ - จากคอนโด 9,761 5,056 2,185 1,710 810 7,871 3,652

30,023 28,939 26,814 24,206* 3,598 2,855 2,708 2,581 26,424 26,085 24,106 21,624 4,689 5,946 5,737 14,353 2,927 2,394 2,032 7,077 1,762 3,552 3,705 7,276 3,606 3,821 3,129 13,541 2,184 2,248 1,905 6,359 1,422 1,573 1,224 7,182

หมายเหตุ: *หักรายการปรับปรุงจำ�นวน 200 ลบ. จากการโอนข้อมูลจากระบบเก่าไประบบใหม่

บริษัทมียอดจองในปี 2556 จำ�นวน 15.2 พันล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 8.5 พันล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม 6.7 พันล้านบาท อนึ่ง ยอดจองดังกล่าวต่ำ�กว่าเป้าหมายที่ก�ำ หนดไว้ เนื่องมาจาก 1. ยอดยกเลิกโครงการ Aspire งามวงศ์วาน จำ�นวน 420 ล้านบาท เนื่องจากงานก่อสร้างล่าช้า 2. เลื่อนการเปิดโครงการจำ�นวน 3 โครงการ มูลค่า 4.6 พันล้านบาท จากปี 2556 มาปี 2557 3. ยอดจองโครงการคอนโดมิเนียมบางโครงการน้อยกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการ Galerie rue de 39 และ Aspire รัตนาธิเบศร์ ยอดขายรอรับรู้รายได้ ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 22.6 พันล้านบาท มาจากโครงการแนวราบ 1.4 พันล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม 21.1 พันล้านบาท ซึ่งยอดขายรอรับรู้รายได้จากโครงการแนวราบส่วนใหญ่จะรับรู้เป็นรายได้ในไตรมาส 1 ปี 2557 ส่วนยอดขายรอรับรู้ รายได้ของโครงการคอนโดมิเนียมจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามรายละเอียดดังตาราง โดยในไตรมาส 1 ปี 2557 จะยังคงรับรู้รายได้จาก การโอนโครงการ Rhythm สุขุมวิท 44/1 และ Rhythm พหล-อารีย์ต่อเนื่องจากปี 2556 รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม มูลค่าโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมด ยอดขายคอนโดมิเนียมรอรับรู้รายได้ ณ 31 ธ.ค. 56 % ขาย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56 จำ�นวนที่รอขายเพิ่มเติม

2557

2558

2559

10,364 9,536 92% 828

13,844 8,776 63% 5,068

8,374 2,553 30% 5,821

เดือนธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม จำ�นวน 3 โครงการ รวมมูลค่า 7.1 พันล้านบาท (ดูรายละเอียด ตาราง 3) โดยบริษัทมีแผนจะเปิดโครงการดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2557 การร่วมทุนในครั้งนี้บริษัทเล็งเห็นว่านอกจากการกระจายความเสี่ยงแล้ว บริษัทยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ทั้งทางด้านการออกแบบสินค้า กระบวนการก่อสร้าง และการบริหารโครงการ ซึ่งมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์และมีสินทรัพย์สูงสุดในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษั ทถือหุ้นร้อยละ 51 ในบริษั ทร่วมทุน อย่างไรก็ตาม ในการรับรู้รายได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่ บริษัทจะทำ�การรับรู้ก�ำ ไร/ขาดทุนจากบริษัทร่วมทุนดังกล่าวแทนการทำ�งบการเงินรวม ตามสัดส่วน ดังเช่นที่ผ่านมา รายงานประจําปี 2556


26

ตาราง 1 : สรุปข้อมูลทางการเงิน สรุปข้อมูลทางการเงิน

2556

2555

2554

2553

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง

19,854 15.5%

17,197 27.0%

13,541 -1.1%

13,692 9.4%

รายได้รวม (ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง

19,989 15.5%

17,310 26.9%

13,639 -1.5%

13,840 9.6%

กำ�ไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) อัตรากำ�ไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (%) กำ�ไรขั้นต้นรวม (ล้านบาท) อัตรากำ�ไรขั้นต้นรวม (%)

6,616 33.3% 6,750 33.8%

5,923 34.4% 6,036 34.9%

5,107 37.7% 5,205 38.2%

5,090 37.2% 5,238 37.8%

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (ล้านบาท) อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)

2,774 13.9%

2,908 16.8%

2,509 18.4%

3,113 22.5%

กำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงาน (ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง

2,010 -4.1%

2,095 35.3%

1,548 -28.2%

2,155 11.7%

กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง

2,013 -7.9%

2,186 40.9%

1,551 -30.4%

2,229 15.5%

0.70

0.77

0.55

0.95

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

34,410 14,007

29,472 12,679

29,678 10,957

24,114 9,514

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ (ล้านบาท)

15,430 14,541

12,282 11,539

14,224 13,786

10,667 10,311

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน (เท่า)

1.04

0.91

1.26

1.08

ผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%)

15.1%

18.5%

15.2%

25.4%

กำ�ไรต่อหุ้น (ล้านบาท)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


27

ตาราง 2 : โครงการที่กำ�ลังดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบัน โครงการที่กำ�ลังดำ�เนินการ จำ�นวน จำ�นวน มูลค่าโครงการ โครงการ (ยูนิต) (ล้านบาท) บ้านเดี่ยว The Palazzo 3 289 5,500 Soul 2 113 2,100 The City 3 276 2,800 Centro 5 1,534 9,500 บ้านกลางกรุง 1 50 775 มูลค่าบ้านเดี่ยวเหลือขายทั้งสิ้น

ทาวน์เฮ้าส์ Biztown 1 63 484 บ้านกลางเมือง 20 4,406 21,237 Pleno 9 3,182 8,095 มูลค่าทาวน์เฮ้าส์เหลือขายทั้งสิ้น

%ขาย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56 75% 30% 62% 49% 100%

100% 52% 40%

คอนโดมิเนียม Galerie rue de 39 1 88 3,200 0% The Address 3 1,234 8,308 98% Rhythm 7 3,886 19,914 79% Life 1 837 3,500 74% Aspire 10 8,011 16,900 58% Coo 2 924 1,580 35% มูลค่าคอนโดมิเนียมเหลือขายทั้งสิ้น

9,467

- 10,272 4,935 15,207

3,200 164 4,525 899 6,689 1,049 16,526

มูลค่าโครงการเหลือขายทั้งสิ้น

41,200

รายงานประจําปี 2556

1,741 1,480 1,270 4,976 -

มูลค่าเหลือขาย (ล้านบาท)


28

ตาราง 3 : โครงการที่คาดว่าจะเปิดในปี 2557 โครงการที่คาดว่าจะเปิดตัว พื้นที่ จำ�นวน มูลค่าโครงการ โอนกรรมสิทธิ์ คาดว่า คาดว่า ในปี 2557 (ไร่) ยูนิต (ล้านบาท) ที่ดิน จะเปิดโครงการ จะเสร็จสมบูรณ์ (เสร็จสิ้น การส่งมอบ ยูนิตสุดท้าย) บ้านเดี่ยว 1 Soul รัชดา 68 8.4 30 920 ไตรมาส 1 ปี 2556 ไตรมาส 1 ปี 2557 ปี 2558 2 City รามอินทรา 28.6 95 940 ไตรมาส 2 ปี 2556 ไตรมาส 1 ปี 2557 ปี 2560 3 Palazzo ราชพฤกษ์ 18.1 43 1,050 ไตรมาส 3 ปี 2556 ไตรมาส 2 ปี 2557 ปี 2560 4 SDH ติวานนท์ 23.2 79 1,000 ไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 3 ปี 2557 ปี 2560 + 1 บ้านเดี่ยว 700

รวมบ้านเดี่ยวทั้งสิ้น

4,610

ทาวน์เฮ้าส์ 1 บ้านกลางเมือง พิบูลสงคราม 13.3 125 790 ไตรมาส 3 ปี 2556 2 Pleno ศรีนครินทร์ 25.2 280 720 ไตรมาส 4 ปี 2555 3 บ้านกลางเมือง วิภาวดี 64 19.2 207 1,290 ไตรมาส 3 ปี 2556 4 บ้านกลางเมือง สุขสวัสดิ์ 32.7 392 2,200 ไตรมาส 3 ปี 2556 5 บ้านกลางเมือง พหลโยธิน 34 9.3 92 780 ไตรมาส 1 ปี 2556 6 บ้านกลางเมือง ทาวน์อินทาวน์ 6.6 35 870 ไตรมาส 3 ปี 2556 7 Pleno เพชรเกษม 81 18.4 192 460 ไตรมาส 1 ปี 2557 8 บ้านกลางเมือง สุขุมวิท 77 18.5 222 1,250 ไตรมาส 4 ปี 2556

รวมทาวน์เฮ้าส์ทั้งสิ้น

8,360

ไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 2 ปี 2557 ไตรมาส 2 ปี 2557 ไตรมาส 2 ปี 2557 ไตรมาส 2 ปี 2557 ไตรมาส 3 ปี 2557 ไตรมาส 3 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2557

คอนโดมิเนียม 1 Rhythm สุขุมวิท 36* 2.7 496 2,850 ไตรมาส 2 ปี 2556 ไตรมาส 2 ปี 2557 2 Aspire รัชดา-วงศ์สว่าง* 5.7 1,232 2,700 ไตรมาส 3 ปี 2556 ไตรมาส 2 ปี 2557 3 Rhythm อโศก 2* 1.6 338 1,500 ไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 2 ปี 2557 4 Aspire สาทร-ตากสิน เฟส 3 3.5 632 1,290 ไตรมาส 4 ปี 2550 ไตรมาส 3 ปี 2557 5 Life สุขุมวิท 48 3.7 613 1,800 ไตรมาส 1 ปี 2554 ไตรมาส 4 ปี 2557 + 1 คอนโดมิเนียม 760

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560

ปี 2560 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

รวมคอนโดมิเนียมทั้งสิ้น

10,900

คอนโดมิเนียม 1 Aspire รัตนาธิเบศร์ 3 3.7 690 1,400 ไตรมาส 4 ปี 2553 ครึง่ ปีแรกของปี 2558 2 Aspire สาทร-ตากสิน เฟส 4 3.5 453 1,150 ไตรมาส 4 ปี 2550 ครึง่ ปีหลังของปี 2558

ปี 2561 ปี 2561

รวมโครงการที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2557 23,870 *โครงการร่วมทุนกับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป

โครงการที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2558

รวมคอนโดมิเนียมทั้งสิ้น

2,550

รวมโครงการที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2558 2,550

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


โครงการ (ล้านบาท)

99% 47% 42% 14%

1% 45% 98% 36% 86% 55% 29% 75%

8% 2% 64% 10% 14% 3% 71% 70% 11% 50% 25% 20% 25%

90% 40% 30% 50% 75% 80% 75% 100% 100% 50% 60% 30%

60% 10% 100% 30% 50% 100% 40% 70%

90% 70% 100% 100%

ไตรมาส 3 ปี 2552 ไตรมาส 3 ปี 2552 ไตรมาส 3 ปี 2553 ไตรมาส 3 ปี 2553 ไตรมาส 3 ปี 2553 ไตรมาส 4 ปี 2553 ไตรมาส 4 ปี 2553 ไตรมาส 2 ปี 2554 ไตรมาส 2 ปี 2554 ไตรมาส 3 ปี 2554 ไตรมาส 4 ปี 2554 ไตรมาส 1 ปี 2555 ไตรมาส 1 ปี 2555 ไตรมาส 2 ปี 2555 ไตรมาส 2 ปี 2555 ไตรมาส 4 ปี 2555 ไตรมาส 1 ปี 2556 ไตรมาส 1 ปี 2556 ไตรมาส 1 ปี 2556 ไตรมาส 2 ปี 2556 ไตรมาส 3 ปี 2556 ไตรมาส 3 ปี 2556 ไตรมาส 4 ปี 2556 ไตรมาส 4 ปี 2556 ไตรมาส 3 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2557

ปีที่ เริ่มขาย

ไตรมาส 2 ปี 2555 ไตรมาส 3 ปี 2555 ไตรมาส 2 ปี 2556 ไตรมาส 4 ปี 2556 ไตรมาส 4 ปี 2557 ไตรมาส 2 ปี 2556 ไตรมาส 3 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2555 ไตรมาส 4 ปี 2556 ไตรมาส 2 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2555 ไตรมาส 3 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2557 ไตรมาส 2 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 2 ปี 2558 ไตรมาส 1 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 3 ปี 2558 ไตรมาส 2 ปี 2559 ไตรมาส 3 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 1 ปี 2560 ไตรมาส 1 ปี 2560

ปีประมาณการณ์ เริ่มโอน

Rhythm สุขุมวิท 36** 2,850 Aspire รัชดา-วงศ์สว่าง** 2,700 Rhythm อโศก II** 1,500

496 1,232 338

15% 15%

85% 85% 100%

ไตรมาส 1 ปี 2556 ไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2557 ไตรมาส 2 ปี 2558 ไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 3 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 3 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 2 ปี 2559 ไตรมาส 3 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2560

ปีที่คาดว่า จะโอนหมด

ไตรมาส 2 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2557 ไตรมาส 1 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2560

* % ขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ** โครงการร่วมทุน

100% 97% 100% 85% 71% 97% 17% 99% 99% 74% 97% 93% 51% 95% 93% 86% 0% 52% 22% 45% 33% 55% 64% 7%

มูลค่าโครงการ จำ�นวน %ขาย* โอนสะสม 2556 2557F 2558F 2559F 2560F ยูนิต ถึงปี 2555

The Address อโศก 3,388 574 The Address สาทร 4,160 562 Rhythm สุขุมวิท 50 2,689 589 Rhythm พหล-อารีย์ 3,480 809 Rhythm สาทร 4,400 910 Aspire พระราม 4 2,800 1,432 Aspire งามวงศ์วาน 2,200 1,458 Aspire ศรีนครินทร์ 530 330 Rhythm สุขุมวิท 44/1 2,745 486 Life รัชดาภิเษก 3,500 837 The Address สุขุมวิท 61 760 98 Aspire พระราม 9 2,400 663 Aspire สุขุมวิท 48 2,600 837 Rhythm สาทร-นราธิวาส 1,600 300 Aspire รัตนาธิเบศร์ 970 540 Aspire สาทร-ตากสิน เฟส 1 1,100 546 Galerie rue de 39 3,200 88 Aspire อุดรธานี 700 413 Aspire รัตนาธิเบศร์ 2 3,000 1,428 Rhythm สุขุมวิท 42 3,500 407 Aspire สาทร-ตากสิน เฟส 2 600 364 Rhythm อโศก 1,500 385 Coo พิษณุโลก 740 448 Coo พัทยา 840 476 Aspire สาทร-ตากสิน เฟส 3 1,290 632 Life สุขุมวิท 48 1,800 613 56,492

ตาราง 4 : ประมาณการการโอนโครงการคอนโดมิเนียม

29


31

นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ ที่มา

บริษัท เอพี (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มก่อตั้งในรูปของบริษัทจำ�กัดเมื่อปีพ.ศ. 2534 ใช้ชื่อบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด มีวตั ถุประสงค์ในการดำ�เนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และต่อมาในปี 2543 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการควบรวมกิจการ (backdoor listing) กับบริษัท พื้นสำ�เร็จรูป พีซีเอ็ม จำ�กัด (มหาชน) ผู้ผลิตแผ่นพื้นสำ�เร็จรูป ซึ่งได้จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2535 หลังการควบรวมกิจการกับบริษัท พื้นสำ�เร็จรูป พีซีเอ็ม จำ�กัด (มหาชน) บริษัทก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน) และจัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อ บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำ�กัด เพื่อ ดำ�เนินธุรกิจแผ่นพื้นสำ�เร็จรูป โดยในขณะนั้น บริษัทถือหุ้น 99.99% ในบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำ�กัด ปี 2545 บริษัทได้จดทะเบียนย้ายหมวดธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากหมวดวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง เป็นหมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และย้ายสถานประกอบการเดิมซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 26/1 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน-ลำ�ลูกกา ตำ�บลลำ�ลูกกา อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี มาเป็น 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสำ�นักงานใหญ่ จนถึงปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น

ในปี 2547 บริษัทขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำ�กัด ให้กับบริษัท พรีบิลท์ จำ�กัด ซึ่งประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง เพื่อแลกกับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท พรีบิลท์ จำ�กัด จาก 19.8% ที่บริษัทถืออยู่เดิม เพิ่มเป็น 64.73% อย่างไร ก็ตาม ในปี 2548 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงทยอยลด สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท พรีบิลท์ จำ�กัด (มหาชน) จนหมดในเดือนพฤศจิกายน 2555 เพื่อทำ�ให้โครงสร้างธุรกิจของบริษัทเน้นที่ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เท่านั้น

วิสัยทัศน์ และภารกิจของกลุ่มบริษัท วิสัยทัศน์

AP เป็นผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์อนั ดับ 1 ทีอ่ ยู่ในใจผูบ้ ริโภค ผูซ้ งึ่ นำ�ไลฟ์สไตล์และวิถกี ารดำ�เนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคมาเป็นแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจสูงสุด

ภารกิจ

การเป็นองค์กรที่ไวต่อการตอบสนอง เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และพร้อมที่จะตอบสนองกับความต้องการนั้นๆ อย่างรวดเร็ว

รายงานประจําปี 2556


32

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท ประกอบด้วย บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) และ บริษัทย่อย จำ�นวน 17 บริษัท โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

(1) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) (3) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท)* (4) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) (5) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) (6) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) (7) บจก. เอพี (สาทร) (8) บจก. เอพี (อโศก) (9) บจก. เอพี (พระราม 9)* (10) บจก. เอพี (นนทบุรี)* (11) บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ (12) บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (13) บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ (14) บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส

(15) บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์

(16) บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท

(17) บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น

ดำ�เนินธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ดำ�เนินธุรกิจประเภทให้บริการหลังการขาย

ดำ�เนินธุรกิจประเภทตัวแทน นายหน้าซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดำ�เนินธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างให้แก่บริษัทในกลุ่ม

* บริษัทร่วมทุนกับ MEC Thailand Investment Pte. Ltd. (Singapore) โดยมีอัตราส่วนการถือหุ้นบริษัทต่อ MEC Thailand Investment Pte. Ltd. (Singapore) เท่ากับ ร้อยละ 51 ต่อร้อยละ 49

กลุม่ บริษัทพัฒนาโครงการบ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ซึง่ มีท�ำ เลทีต่ งั้ ในเขตชุมชน เมือง หรือใกล้ศนู ย์กลางทางธุรกิจ สามารถ เดินทางได้สะดวก และเน้นรูปแบบบ้านทีต่ รงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคในแต่ละกลุม่ แต่ละทำ�เล โดยแบ่งเป็นประเภทและตราสัญลักษณ์ดงั นี้

บ้านเดี่ยว

ทาวน์เฮ้าส์

คอนโดมิเนียม

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


33

โครงสร้างการถือหุ้น ของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริหารโครงการ

นายหน้า ตัวเเทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ 99.97%

บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ 99.99%

บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท 99.99%

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) 99.99% บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท)* 51% บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) 99.99% บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) 99.99% บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) 99.99% บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ 99.99% บจก. เอพี (สาทร) 99.99% บจก. เอพี (อโศก) 99.99%

* **

บจก. เอพี (พระราม 9)* 51% บจก. เอพี (นนทบุรี)* 51% บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ 99.99%

บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส 99.99% (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

บจก. เดอะเเวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 99.99%

บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น 99.99% (รับเหมาก่อสร้าง)

รายงานประจําปี 2556

บริ ษั ท ร่ ว มทุ น กั บ MEC Thailand Investment Pte. Ltd. (Singapore) เพือ่ ร่วมกันพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สั ด ส่ ว นของสิ ท ธิ อ อกเสี ย งเป็ น ไปตาม สัดส่วนการถือหุ้น


34

ลักษณะ การประกอบธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่ส�ำ คัญ

ในปี 2556 นี้ บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อ จากเดิม “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)” เพื่อให้สอดคล้องกับตัวย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชื่อที่เป็น ทีร่ จู้ กั ทัว่ ไปในหมูผ่ บู้ ริโภค รวมทัง้ ได้เปลีย่ นเครือ่ งหมายการค้าใหม่ซงึ่ แสดงถึงสินค้าของบริษัททีม่ คี วามหลากหลายและออกแบบเพือ่ ตอบสนอง ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด

เหตุการณ์ที่ส�ำ คัญของกลุ่มบริษัทในรอบ 3 ปี

ปี

เหตุการณ์ที่สำ�คัญ

2554 บริษัทมีการเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 จำ�นวน 476,660,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,859,949,729 บาท 2. เพิ่มทุนชำ�ระแล้วเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 4 ครั้ง เป็นทุนชำ�ระแล้วจำ�นวน 2,821,471,658 บาท เดือนพฤศจิกายน 2554 บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือครองหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 10,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สรุปการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำ�คัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น (ESOP) ในปี 2554 ทั้งหมด มีการใช้สิทธิจำ�นวน 9,908,690 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทจึงมีทุนชำ�ระแล้วจำ�นวน 2,821,983,158 บาท

2555 เดือนมกราคม 2555 บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือครองหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99

มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 10,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต่อมาในเดือนมกราคมนั้น บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) และบจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) ได้เพิ่มทุน จดทะเบียน จากบริษัทละ 10,000,000 บาท เป็นบริษัทละ 300,000,000 บาท

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


35

ปี

เหตุการณ์ที่สำ�คัญ เดือนมีนาคม 2555 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 บจก. เอพี (รัชดา) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมตั กิ ารโอนกิจการทัง้ หมดของบจก. เอพี (รัชดา) ตลอดจนสินทรัพย์ สิทธิ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ให้แก่บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ตี้ โดยการโอนกิจการดังกล่าวมีผล ในวันที่ 2 เมษายน 2555 และเลิกบริษัทในวันที่ 3 เมษายน 2555 ใน ขณะเดียวกันที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบจก. เอพี (รัชดา) ตลอดจนสินทรัพย์ สิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบ มายังบจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โดยให้การโอนกิจการดังกล่าวมีผล ณ วันที่ 2 เมษายน 2555 บริษัทถือหุ้นของบริษัททั้งสองแห่งนี้ใน สัดส่วนร้อยละ 99.9 และบริษัททั้งสองจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เดือนสิงหาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบจก. เอพี (สาทร) ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำ�นวน 487,500,000 บาท จากเดิม 650,000,000 บาท คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 162,500,000 บาท สรุปการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำ�คัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น (ESOP) ในปี 2555 ทั้งหมด มีการใช้สิทธิจำ�นวน 26,288,880 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทจึงมีทุนชำ�ระแล้วจำ�นวน 2,848,272,038 บาท

2556 เดือนมกราคม 2556 บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือครองหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99

มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 บจก. เอพี (อโศก) ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือครองหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียน จำ�นวน 10,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เดือนเมษายน 2556 ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ของบจก.เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต ี้ (2013) มีมติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียน จำ�นวน 290,000,000 บาท จากเดิม 10,000,000 บาท ส่งผลให้ทนุ จดทะเบียนของบริษัทมีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 300,000,000 บาท บริษั ทได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษั ท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และการเปลี่ยนดวงตรา บริษัทจากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี และได้จดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์และแจ้งให้สาธารณชนรับทราบ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เดือนมิถนุ ายน 2556 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบจก.เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ตี้ (สุขมุ วิท) มีมติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียน จำ�นวน 290,000,000 บาท จากเดิม 10,000,000 บาท ส่งผลทำ�ให้ทนุ จดทะเบียนของบริษัทมีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 300,000,000 บาท เดือนตุลาคม บจก. เอพี (พระราม 9) บจก. เอพี (นนทบุรี) และบจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัท ถือครองหุ้นในแต่ละบริษัทเป็นอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture) กับ MEC Thailand Investment Pte. Ltd. (Singapore) ซึง่ เป็นบริษัทในเครือของ Mitsubishi Estate Group ประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ร่วมกันพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สรุปการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำ�คัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น (ESOP) ในปี 2556 ทั้งหมดมีการใช้สิทธิจ�ำ นวน 11,648,100 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทจึงมีทุนชำ�ระแล้วจำ�นวน 2,859,920,138 บาท ทั้งนี้โครงการ แปลงสภาพใบสำ�คัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น (ESOP) ได้หมดอายุแล้วในเดือนมีนาคม 2556 รายงานประจําปี 2556


36

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์หลักดังนี้ สายผลิตภัณฑ์ / ดำ�เนินการ กลุ่มธุรกิจ โดย 1. รายได้จาก APT ธุรกิจพัฒนา APST อสังหาริมทรัพย์ VPD APK BCS SSM ASIAN APSV(2) APR รวม (1) 2. รายได้อื่น รวมทั้งสิ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

สัดส่วน 2556 ปี 2555 การถือหุ้น ของบริษัท รายได้ % รายได้ % - 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.97% 99.99% 99.99%

13,996.0 1,893.3 3,405.2 337.5 91.2 43.0 222.3 - - 19,988.5 71.8 20,060.3

69.8 9.4 17.0 1.7 0.4 0.2 1.1 - - 99.6 0.4 100.0

12,146.9 1,990.1 810.1 521.5 72.1 40.8 45.9 1,657.8 24.4 17,309.6 193.4 17,503.0

ปี 2554 รายได้

%

69.4 10,544.3 76.9 11.4 - - 4.6 123.3 0.9 3.0 361.0 2.6 0.4 64.0 0.5 0.2 31.9 0.2 0.3 108.2 0.8 9.5 612.9 4.4 0.1 1,792.9 13.1 98.9 13,638.5 99.4 1.1 78.9 0.6 100.0 13,717.4 100.0

(1)

รายได้อื่น ประกอบด้วย กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน, เงินปันผลรับ, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ๆ เป็นต้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนใน บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) ให้บริษัท เอ็มอีซี ไทยเเลนด์ อินเวสเมนต์ พีทีอี จำ�กัด โดย การทำ�สัญญาร่วมทุนในสัดส่วน 51 : 49 จึงเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นกิจการร่วมค้า

(2)

APT = บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) APST = บจก.เอพี (สาทร) VPD = บจก.เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ BCS = บจก.กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท ASIAN = บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

APSV APR APK SSM

= บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) = บจก.เอพี (รัชดา) = บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) = บจก.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


37

ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว

บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 2,859,949,729 บาท เรียกชำ�ระแล้ว 2,859,920,138 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำ�นวน มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 20 มกราคม 2557

อันดับที ่

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ชื่อ นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นายพิเชษฐ วิภวศุภกร* Nortrust Nominees Ltd. The Bank of New York Mellon HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd. นายณัฐพล จุฬางกูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร State Street Bank Europe Limited Chase Nominees Limited 50

จำ�นวนหุ้น

คิดเป็นร้อยละ

664,588,692 394,464,528 245,590,800 98,524,955 91,958,600 68,058,920 55,387,900 50,294,900 44,418,020 35,000,000

23.24 13.79 8.59 3.45 3.22 2.38 1.94 1.76 1.55 1.22

* รวมคู่สมรส

การออกหลักทรัพย์อื่น 1. หลักทรัพย์แปลงสภาพ บริษัทได้มีการจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน) (ชื่อเดิม) แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำ�นวน 48,680,463 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ อายุ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.00 บาท ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่อมามีการ เปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 อนุมัติให้จ่ายปันผลเป็น หุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น ทำ�ให้อัตราการใช้สิทธิใหม่คือ 1 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิต่อ 1.2 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวได้หมดอายุลงในวันที่ 7 มีนาคม 2556 โดยในการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย มีหุ้นคงเหลือจาก การเพิ่มทุน จำ�นวน 29,591 หุ้น คิดเป็นเงินจำ�นวน 29,591 บาท ซึ่งบริษัทจะดำ�เนินการลดทุนต่อไปในอนาคต

รายงานประจําปี 2556


38

2. หลักทรัพย์ตราสารหนี้

บริษัทมีหนุ้ กูป้ ระเภทไม่มหี ลักประกันซึง่ ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่ารวมทัง้ สิน้ 11,800 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ มูลค่า (ล้านบาท) อายุ AP141A 1,000 3 ปี 6 เดือน AP157A 500 4 ปี 11 เดือน 4 วัน AP147A 850 3 ปี 6 เดือน AP147B 400 3 ปี 5 เดือน 24 วัน AP157B 250 4 ปี 5 เดือน 2 วัน AP159A 500 4 ปี 3 เดือน AP151A 1,500 3 ปี 6 เดือน AP162A 300 4 ปี 5 เดือน 29 วัน AP161A 1,000 4 ปี AP169A 1,200 4 ปี 3 เดือน AP181A 1,250 5 ปี AP188A 1,250 5 ปี 3 เดือน AP179A 1,000 4 ปี AP174A 500 3 ปี 6 เดือน 30 วัน AP179B 300 4 ปี 8 วัน

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน 19 มกราคม 2557 9 กรกฎาคม 2558 27 กรกฎาคม 2557 27 กรกฎาคม 2557 9 กรกฎาคม 2558 7 กันยายน 2558 8 มกราคม 2558 28 กุมภาพันธ์ 2559 27 มกราคม 2559 8 กันยายน 2559 24 มกราคม 2561 9 สิงหาคม 2561 5 กันยายน 2560 5 เมษายน 2560 20 กันยายน 2560

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3.50% 4.00% 4.25% 4.25% 4.50% 4.65% 1-3 ปีแรก = 4.5%, 6 เดือนสุดท้าย = 5.80% 4.75% 4.00% 4.49% 4.24% 4.13% 4.52% 4.10% 4.52%

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้นทั้งสิ้น 2,722 ล้านบาท (ราคาหน้าตั๋ว)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) การจ่ายเงินปันผลนีจ้ ะพิจารณา จากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ในปี 2555 บริษัทมีกำ�ไรสุทธิเป็นเงินจำ�นวน 2,329 ล้านบาท คิดเป็นกำ�ไร 0.82 บาท/หุ้น และบริษัทได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับ ผลประกอบการปี 2555 เป็นจำ�นวน 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.5 ของกำ�ไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท สำ�หรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษั ทย่อยนั้น บริษั ทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษั ทจากกำ�ไรสุทธิของบริษั ทย่อย ทั้งนี้การจ่าย เงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ ได้แก่ ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และ ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


39

โครงสร้าง การจัดการ คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ การดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการต่างๆ จำ�นวนครั้งของการประชุม และจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม

คณะกรรมการ คณะกรรมการ บริษัท ตรวจสอบ (ประชุมทั้งสิ้น (ประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง) 4 ครั้ง) นายชัชวาล พรรณลาภ 100% (ประธาน คณะกรรมการ /กรรมการอิสระ) นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน 100% (รองประธาน คณะกรรมการ) นายพิเชษฐ วิภวศุภกร 100% นายชัยรัตน์ ธรรมพีร 92% นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ 100% นายวสันต์ นฤนาทไพศาล 100% นางสาวกิตติยา 100% พงศ์ปูชนีย์กุล นายวิษณุ สุชาติล้ำ�พงศ์ 92% นายพรวุฒิ สารสิน 92% (กรรมการอิสระ) นายชอ สิงหเสนี 77% (กรรมการอิสระ) นายพันธ์พร ทัพพะรังสี 92% (กรรมการอิสระ) 100% (ประธาน คณะกรรมการ) นายโกศล สุริยาพร 100% (กรรมการอิสระ) 100% นายนนท์จติ ร ตุลยานนท์ 100% (กรรมการอิสระ) 100% นายวิลาศ ปิลกศิริ 100% (เลขานุการ คณะกรรมการ) นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ นายโอภาส เรืองรจิตปกรณ์ รายงานประจําปี 2556

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหา ติดตามผลการ บริหาร และกำ�หนด ปฏิบัติตามนโยบาย (ประชุมทั้งสิ้น ค่าตอบแทน กำ�กับดูแลกิจการ 12 ครั้ง) (ประชุมทั้งสิ้น (ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง) 2 ครั้ง)

100% 100%

100%

50% (ประธาน คณะกรรมการ)

100% 100%

100% (ประธาน คณะกรรมการ) 100% 100% 100%

100% (ประธาน คณะกรรมการ) 100% 100% 100%


40 กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัท นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน นายพิเชษฐ วิภวศุภกร นายวสันต์ นฤนาทไพศาล นายวิษณุ สุชาติล�้ำ พงศ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำ�คัญของบริษัท

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

ชื่อ - นามสกุล นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน นายพิเชษฐ วิภวศุภกร นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ นายวสันต์ นฤนาทไพศาล นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล นายวิษณุ สุชาติล้ำ�พงศ์ นายโอภาส เรืองรจิตปกรณ์ นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ นายมาโรจน์ วนานันท์ นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์ นายวิทการ จันทวิมล นายปิยวัฒน์ สื่อไพศาล นายภมร ประเสริฐสรรค์ นายบุญเลิศ รตินธร นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา นายวรศิลป์ ศรีศรกำ�พล นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต นายพิพัฒน์ เศรษฐีชัยชนะ นายวรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกุล นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ

ตำ�แหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำ�นวยการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำ�นวยการสายงาน Strategic Property Investment รองกรรมการผู้อำ�นวยการสายงานการเงินและบัญชี รองกรรมการผู้อำ�นวยการสายงานธุรกิจ 1 รองกรรมการผู้อำ�นวยการสายงานบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้อำ�นวยการสายงานธุรกิจ 4 รองกรรมการผู้อำ�นวยการสายงานทรัพยากรบุคคล รองกรรมการผู้อำ�นวยการสายงานการให้บริการและการขาย รองกรรมการผู้อำ�นวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รองกรรมการผู้อำ�นวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ รองกรรมการผู้อำ�นวยการสายงานธุรกิจ 2 รองกรรมการผู้อำ�นวยการสายงานธุรกิจ 3 รองกรรมการผู้อำ�นวยการสายงาน Strategic Innovation Execution รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการสายงาน Supply Chain Management ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการสายงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการสายงานธุรกิจ 1 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการสายงานธุรกิจ 2 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการสายงาน Operation

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


41

โครงสร้าง บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติ ตามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานพัฒนากระบวนการธุรกิจ ฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์

สายงาน กลยุทธ์ การตลาด

คณะกรรมการบริหาร สำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการ

กรรมการผู้อำ�นวยการ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

สายงาน ธุรกิจ

คณะกรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน

สายงาน สายงาน สายงาน การ Supply การเงิน ให้บริการ Chain และบัญชี และการขาย Management

ฝ่ายกฎหมาย

สายงาน สายงาน สายงาน สายงาน สายงาน สายงาน ทรัพยากร เทคโนโลยี บริหาร Strategic Operation Strategic บุคคล สารสนเทศ ความเสี่ยง Innovation Property and Investment Execution

รองกก.ผอ. รองกก.ผอ. รองกก.ผอ. รองกก.ผอ. รองกก.ผอ. รองกก.ผอ. รองกก.ผอ. รองกก.ผอ. ผช.กก.ผอ. รองกก.ผอ. สายงาน สายงาน สายงาน สายงาน สายงาน สายงาน สายงาน สายงาน สายงาน สายงาน Supply การเงินและ ทรัพยากร เทคโนโลยี บริหาร Strategic Operation Strategic กลยุทธ์การ การให้ ตลาด บริการและ Chain บัญชี บุคคล สารสนเทศ ความเสี่ยง Innovation Property การขาย Management and Investment Execution ผช.กก.ผอ. รองกก.ผอ. ผช.กก.ผอ. สายงานธุรกิจ 1 สายงานการ สายงาน เงินและบัญชี ธุรกิจ 1 รองกก.ผอ. สายงาน ธุรกิจ 2

ผช.กก.ผอ. สายงานธุรกิจ 2

รองกก.ผอ. สายงาน ธุรกิจ 3 รองกก.ผอ. สายงาน ธุรกิจ 4 รายงานประจําปี 2556


42

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ เป็นเลขานุการบริษัท มีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ บริษัทตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รายนามกรรมการ

ประเภท

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนปี 2556

ค่าตอบแทนปี 2555

เข้าประชุม บำ�เหน็จ ค่า เข้าประชุม บำ�เหน็จ ค่า กรรมการ ตอบแทน กรรมการ ตอบแทน (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. นายชัชวาล พรรณลาภ กรรมการอิสระ ประธาน 100% 307,692 720,000 คณะกรรมการ 2. นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน กรรมการ รองประธานกรรมการ 100% 307,692 ไม่มี ที่เป็นผู้บริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3. นายพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการ กรรมการ 100% 307,692 ไม่มี ที่เป็นผู้บริหาร /กรรมการผู้อ�ำ นวยการ 4. นายชัยรัตน์ ธรรมพีร กรรมการ กรรมการ 92% 307,692 540,000 5. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการ กรรมการ 100% 307,692 ไม่มี ที่เป็นผู้บริหาร /กรรมการบริหาร 6. นายวสันต์ กรรมการ กรรมการ 100% 307,692 ไม่มี นฤนาทไพศาล ที่เป็นผู้บริหาร /รองกรรมการ ผู้อ�ำ นวยการสายงาน Strategic Property Investment 7. นางสาวกิตติยา กรรมการ กรรมการ/รองกรรมการ 100% 307,692 ไม่มี พงศ์ปูชนีย์กุล ที่เป็นผู้บริหาร ผู้อ�ำ นวยการสายงาน การเงินและบัญชี 8. นายวิษณุ สุชาติล้ำ�พงศ์ กรรมการ กรรมการ/รองกรรมการ 92% 307,692 ไม่มี ที่เป็นผู้บริหาร ผู้อ�ำ นวยการสายงาน ธุรกิจ 1 9. นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ กรรมการ 92% 307,692 540,000 10. นายชอ สิงหเสนี กรรมการอิสระ กรรมการ 77% 307,692 540,000 11. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี กรรมการอิสระ กรรมการ/ประธาน 92% 307,692 540,000 กรรมการตรวจสอบ 12. นายโกศล สุริยาพร กรรมการอิสระ กรรมการ/กรรมการ 100% 307,692 540,000 ตรวจสอบ 13. นายนนท์จิตร กรรมการอิสระ กรรมการ/กรรมการ 100% 307,692 540,000 ตุลยานนท์ ตรวจสอบ 14. นายวิลาศ ปิลกศิริ เลขานุการ เลขานุการคณะกรรมการ 100% ไม่มี ไม่มี คณะกรรมการ

100% 220,000 680,000 100% 220,000

ไม่มี

100% 220,000

ไม่มี

91% 220,000 500,000 91% 220,000 ไม่มี 82% 220,000

ไม่มี

100% 220,000

ไม่มี

100% 220,000

ไม่มี

82% 220,000 500,000 82% 220,000 500,000 64% 220,000 620,000 100% 220,000 500,000 100% 220,000 500,000 100%

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


43

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในรูปเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2555 และ ปี 2556 จำ�นวน 21 ท่าน เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 92.2 ล้านบาท และ 128.6 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�ำ นวนพนักงานทั้งสิ้น 1,560 คน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในช่วงระหว่างปี 2554 - 2556 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิหรือ ผิดสัญญาการจ้างแรงงานแต่อย่างใด

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ที่จ่ายให้กับพนักงาน ทั้งนี้ ไม่รวม ผลตอบแทนของผู้บริหาร มีจำ�นวนทั้งสิ้น 667.5 ล้านบาท บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพโดยสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสามารถ เลือกรูปแบบการลงทุนได้ตามความต้องการของตนเอง โดยทางบริษัทได้เพิ่มทางเลือกสำ�หรับพนักงาน จากเดิมที่มีเพียง 1 กองทุน ได้เพิ่มเป็น 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เคมาสเตอร์ พูล ฟันด์ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ และกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ในแต่ละกองทุน บริษัทยังได้เลือกนโยบายที่เหมาะสมของแต่ละกองทุนและให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างทั่วถึง ในด้านข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกลงทุน

รายงานประจําปี 2556


บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน

ไม่มี

M.Sc., Forthays ไม่ได้ ไม่มี Kansas State ถือครอง College, U.S.A บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program 11/2004 Audit Committee Program 9/2005 The Role of the Chairman 12/2005 Director Certification Program 88/2007

รองประธาน 52 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 23.24 กรรมการและ Wayne State ประธาน University, Detroit, เจ้าหน้าที่บริหาร Michigan, U.S.A. และกรรมการ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ผู้มีอ�ำ นาจลงนาม (อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายชัชวาล ประธานกรรมการ 70 พรรณลาภ 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ทำ�งาน ตำ�แหน่ง การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) ชื่อ ในบริษัท อายุ การศึกษา หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปี 2556

บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ บจก. เอพี (พระราม 9) บจก. เอพี (นนทบุรี) บจก. เอพี (อโศก) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011)

ธุรกิจแฟคตอริ่ง

บจก. ธนมิตร แฟคตอริ่ง บมจ. ประกันคุ้มภัย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจโอน รับโอนสิทธิเรียกร้อง ประกันวินาศภัย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) บมจ. พรีบิลท์

ชื่อ ประเภทธุรกิจ หน่วยงาน /บริษัท

44


ชื่อ

Director Accreditation Program 30/2004

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา

2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2537-2553 2537-2555 2539-2553 2545-2553 2547-2550 2547-2553 2547-2553 2550-2553 2550-2555

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ บจก. เอพี (สาทร) บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (สุขมุ วิท) บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ บจก. ปทุมวัน แอสเซท บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) บมจ. พรีบิลท์ บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (รัชวิภา) บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) บจก. เอพี (รัชดา)

ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริหารโครงการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารสินทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

45


ชื่อ

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร

กรรมการและ 57 กรรมการ ผู้อำ�นวยการและ กรรมการผูม้ อี �ำ นาจ ลงนาม

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง Director Accreditation Program 30/2004

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา

8.59

ไม่มี

2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2536-2553 2537-2555 2544-2553 2545-2553

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและ กรรมการผู้อำ�นวยการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ บจก. ปทุมวัน แอสเซท บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (ลาดพร้าว)

บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ บจก. เอพี (พระราม 9) บจก. เอพี (นนทบุรี) บจก. เอพี (อโศก) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ บจก. เอพี (สาทร) บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (สุขมุ วิท) บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารสินทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริหารโครงการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

46


ชื่อ

ไม่มี

2552-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2536-2553 2537-2555 2544-2553 2544-2553 2545-2553 2546-2555 2547-2553 2547-2553

2547-2553 2547-2553 2550-2553 2550-2555 กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0.52 Angelo State University Texas, USA นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ปริญญาบัตร วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 17) Finance for Non-Finance Director 8/2004 Director Accreditation Program 45/2005 Role of the Chairman Program 16/2007

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา

นายชัยรัตน์ กรรมการ 58 ธรรมพีร

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำ�หน่าย วัสดุก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารสินทรัพย์ ผลิตและจำ�หน่าย วัสดุก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจก. สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ บจก. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ บจก. ปทุมวัน แอสเซท บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (ลาดพร้าว) บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (รัชวิภา)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

บจก. บิลท์ แลนด์ บมจ. พรีบิลท์

บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (รัชวิภา) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) บจก. เอพี (รัชดา)

ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

47


ชื่อ

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

นายศิริพงษ์ กรรมการและ 59 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ได้ ไม่มี 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ สมบัติศิริ กรรมการบริหาร Sul Ross University, U.S.A. ถือครอง 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) และกรรมการ Director Accreditation 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) ผู้มีอำ�นาจลงนาม Program 2/2003 2556-ปัจจุบัน กรรมการและประธาน บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ กรรมการตรวจสอบ 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินฟินทิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ 2552-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (สุขมุ วิท) 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส 2547-ปัจจุบัน กรรมการและ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล กรรมการตรวจสอบ 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 2550-2551 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) 2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (รัชวิภา) 2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง 2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ 2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (ลาดพร้าว) 2552-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ 2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารสินทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำ�หน่ายรองเท้า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำ�หน่ายเครื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาล

ประเภทธุรกิจ

48


ชื่อ

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการและ รองกรรมการผู้อำ�นวยการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงาน Strategic Property Investment กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการและรองกรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผูอ้ �ำ นวยการสายงานปฏิบตั กิ าร กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. แคปปิตอล แอนด์ บริหารสินทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ กรรมการ บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วสิ แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ กรรมการ บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท นายหน้าซื้อขาย ให้เช่า กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รองกรรมการผู้อำ�นวยการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานทรัพยากรบุคคล และรักษาการรองกรรมการ ผูอ้ �ำ นวยการสายงานปฏิบตั กิ าร กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์ กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

นายวสันต์ กรรมการและ 49 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0.00 ไม่มี 2556-ปัจจุบัน นฤนาทไพศาล รองกรรมการ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556-ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการสายงาน บริหารธุรกิจบัณฑิต 2556-ปัจจุบัน Strategic Property มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2556-ปัจจุบัน Investment และ Director Accreditation 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำ�นาจ Program 81/2009 ลงนาม 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-2555 2552-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2543-2552 2548-2553 2548-2553 2548-2553 2548-2553 2550-2553 2552-2553

49


ชื่อ

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ สายงานการเงินและบัญชี กรรมการและผูอ้ �ำ นวยการ อาวุโสฝ่ายบัญชี กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

น.ส.กิตติยา กรรมการและ 49 บัญชีมหาบัณฑิต 0.03 ไม่มี 2556-ปัจจุบัน พงศ์ปูชนีย์กุล รองกรรมการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556-ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการ Director Accreditation 2556-ปัจจุบัน สายงานการเงิน Program 84/2010 2556-ปัจจุบัน และบัญชีและ 2556-ปัจจุบัน กรรมการ 2555-ปัจจุบัน ผู้มีอำ�นาจลงนาม 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2552-2553 2552-2553 2552-2553 2552-2553 2552-2553 2552-2553

บจก. สมาร์ท เซอร์วสิ แอนด์ แมเนจเม้นท์ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (ลาดพร้าว) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร)

บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ บจก. เอพี (พระราม 9) บจก. เอพี (นนทบุรี) บจก. เอพี (อโศก) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) บจก. เอพี (สาทร) บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารสินทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริหารโครงการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารสินทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

50


ชื่อ

นายวิษณุ สุชาติล้ำ�พงศ์

ไม่มี

2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-2552 2548-2553 2548-2553 2548-2553 2548-2553 2550-2553 2552-2553

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ สายงานธุรกิจ 1 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ สายงานการตลาด กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

กรรมการและ 52 บัญชีมหาบัณฑิต 0.01 รองกรรมการ สาขาบริหารธุรกิจ ผู้อำ�นวยการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายงานธุรกิจ 1 และ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กรรมการผู้มีอำ�นาจ (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนาม Director Accreditation Program 87/2010

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารโครงการ นายหน้าซื้อขาย ให้เช่า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารสินทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (ลาดพร้าว) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา)

ประเภทธุรกิจ

บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ บจก. เอพี (พระราม 9) บจก. เอพี (นนทบุรี) บจก. เอพี (อโศก) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ บจก. เอพี (สาทร) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

51


ชื่อ

2552-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน

กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ได้ ไม่มี Pepperdine University, ถือครอง California, U.S.A. บริหารธุรกิจบัณฑิต Boston University, U.S.A. Directors Accreditation Program 45/2005

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา

นายพรวุฒิ กรรมการ 54 สารสิน

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) บจก. ไทยน้�ำ ทิพย์ บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล บจก. เดนโซ่ (ประเทศไทย) บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจก. อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง บจก. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจก. ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่ บจก. ไทยบริดจสโตน บจก. ไทยเอ็ม-ซี บจก. ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์

ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำ�หน่าย น้�ำ อัดลม ผลิตและส่งออกสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ลและ สายโทรศัพท์ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและยานยนต์ นำ�เข้าส่งออก ผลิตรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ ผลิตเครื่องยนต์ดีเซล ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ประกอบรถบรรทุก จำ�หน่ายชิ้นส่วน ผลิตเบียร์ / เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ผลิตยางรถยนต์ จัดซือ้ วัตถุดบิ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนสำ�หรับ อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า จำ�หน่ายรถยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่

ประเภทธุรกิจ

52


ชื่อ

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา

ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2553

กรรมการ กรรรมการ กรรมการ กรรมการ

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

บจก. ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง บจก. ไทยอินเตอร์ เนชั่นแนล ไดเมคกิ้ง บจก. มิคูนิ (ประเทศไทย) บมจ. นวลิสซิ่ง

ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

นายพันธ์พร กรรมการและ 64 ทัพพะรังสี ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ

ผู้ผลิต นำ�เข้าและ จำ�หน่ายกระเบื้อง ปูพื้นและบุผนัง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ให้เช่าซื้อรถยนต์ ให้เช่าทรัพย์ ผลิตและจำ�หน่าย ชิ้นส่วนรถยนต์ รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ให้เช่าทรัพย์สิน รถยนต์ เครื่องจักร

ประเภทธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ได้ ไม่มี 2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการ บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต ประกันชีวิต สาขาการเงิน Michigan ถือครอง ผู้จัดการใหญ่ State University, U.S.A. 2553-ปัจจุบัน กรรมการและประธาน บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บัญชีบัณฑิต คณะกรรมการตรวจสอบ (การเงินการธนาคาร) 2544-2555 รองกรรมการ บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต ประกันชีวิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการใหญ่อาวุโส Director Accreditation Program 84/2010

นายชอ กรรมการ 60 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ได้ ไม่มี 2549-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม สิงหเสนี (การจัดการ) University ถือครอง ตรวจสอบ of San Francisco, U.S.A. Director Accreditation 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) Program 36/2005

53


ชื่อ ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริหารโครงการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร

แปรรูปยางพารา

ธนาคาร

ทนายความอาวุโสด้าน บจก. ไพร้ซสานนท์ ประภาสและวีนน์ ที่ปรึกษากฎหมาย กฎหมายหุ้นส่วนธุรกิจ และกฎหมายภาษี กรรมการและ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

นายนนท์จิตร กรรมการและ 55 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ ไม่มี 2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ตุลยานนท์ กรรมการตรวจสอบ Tarleton State ถือครอง อาวุโส เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) University, Texas U.S.A สายงานบริหารความเสีย่ ง Audit Committee 2548-ปัจจุบัน กรรมการและ บมจ. เมืองใหม่ กัตทรี Program 1/2004 กรรมการตรวจสอบ 2543-ปัจจุบัน กรรมการและ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กรรมการตรวจสอบ 2548-2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ อาวุโสสายงานสินเชื่อ เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) นายโอภาส รองกรรมการ 53 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ได้ ไม่มี 2552-ปัจจุบัน รองกรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) เรืองรจิตปกรณ์ ผู้อำ�นวยการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือครอง ผู้อ�ำ นวยการ สายงานบริหาร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สายงานบริหารความเสีย่ ง ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2537-2552 ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ฝ่ายการเงิน

2544-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

นิติศาสตรบัณฑิต ไม่ได้ ไม่มี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือครอง เนติบัณฑิตไทย Audit Committee Program 1/2004

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา

นายโกศล กรรมการและ 50 สุริยาพร กรรมการตรวจสอบ

54


ชื่อ

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา

กรรมการ รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ สายงานธุรกิจ 4 รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อ�ำ นวยการ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายขายกลุ่ม 1

2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2548-2553 2544-ปัจจุบัน 2537-2553

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

นางศุภลักษณ์ รองกรรมการ 54 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0.02 ไม่มี จันทร์พิทักษ์ ผู้อำ�นวยการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายงานธุรกิจ 4 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปิยวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ 55 บริหารธุรกิจบัณฑิต ไม่ได้ ไม่ม ี สื่อไพศาล ผู้อำ�นวยการ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ถือครอง สายงานธุรกิจ สัมพันธ์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

55


ชื่อ

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

รองกรรมการ ผู้อำ�นวยการ สายงานทรัพยากร บุคคล และเลขานุการ บริษัท

43

ไม่มี

2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0.00 The American Graduate School of International Management (Thunderbird), U.S.A. เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา

บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์

บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ บจก. เอพี (พระราม 9) บจก. เอพี (นนทบุรี) บจก. เอพี (อโศก) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส บจก. เอพี (สาทร) บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (สุขมุ วิท) บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท

ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

บริหารโครงการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าซื้อขาย ให้เช่า

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

56


รองกรรมการ 43 ผู้อำ�นวยการ สายงานให้บริการ และการขาย

นายมาโรจน์ วนานันท์

ไม่มี

2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-2555

2548-ปัจจุบัน 2545-2552 2550-2553 2550-2554 2550-2555 2552-2553 2552-2553 2552-2553 2552-2553 2552-2553 2552-2556

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สมาคมหลักทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารสินทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) สมาคมนักวิเคราะห์ บจก. เอพี (รัชดา) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (รัชวิภา) บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (ลาดพร้าว) บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

ผลิตและจำ�หน่าย ชิ้นส่วนรถยนต์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

รองกรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้อ�ำ นวยการสายงาน ให้บริการและการขาย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บจก. สมาร์ท เซอร์วิส บริหารโครงการ แอนด์ แมเนจเม้นท์ ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้อำ�นวยการสายงาน ให้บริการและการขาย

กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำ�นวยการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำ�นวยการสายงาน การเงินและบัญชี

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0.00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา

ชื่อ

57


45

นายภมร รองกรรมการ 42 ประเสริฐสรรค์ ผู้อำ�นวยการ สายงานธุรกิจ 2

รองกรรมการ ผู้อำ�นวยการ สายงานกลยุทธ์ การตลาด

นายวิทการ จันทวิมล

50 0.00

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0.00 สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Portland, Oregon, U.S.A. ไม่มี

ไม่มี 2556-ปัจจุบัน 2553-2556 2551-2553

2555-ปัจจุบัน 2550-2552 2553-2555

2555-ปัจจุบัน 2552-2555

ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประกันภัย

บจก. ซิกน่าประกันภัย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) สายงานธุรกิจ 2 ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ผู้อำ�นวยการ สายงานธุรกิจ 2 ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

รองกรรมการ ผู้อำ�นวยการสายงาน กลยุทธ์การตลาด รองผู้อ�ำ นวยการ ด้านกลยุทธ์การตลาด ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำ�นวยการสายงาน กลยุทธ์การตลาด

รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) สายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ผู้อำ�นวยการสายงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ได้ ไม่มี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือครอง

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา

รองกรรมการ ผู้อำ�นวยการ สายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ

ชื่อ

นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์

58


รองกรรมการ 41 บริหารธุรกิจบัณฑิต ผู้อำ�นวยการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สายงานธุรกิจ 3

นายบุญเลิศ รตินธร

0.03

ไม่มี

2556-ปัจจุบัน 2553-2556 2551-2553

ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ สายงาน Supply Chain Management Senior Regional Sourcing Manager - Asia Pacific

กรรมการ รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ สายงาน Strategic Innovation Execution ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานการขายและ การตลาด EVP Corporate Marketing VP Corporate Marketing

ผลิตและจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์นมผง

Mead Johnson Nutrition Pcl.

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท บมจ. แสนสิริ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. ปริญสิริ

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

นายหน้าซื้อขาย ให้เช่า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) สายงานธุรกิจ 3 ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ผู้อำ�นวยการ สายงานธุรกิจ 3 ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

น.ส. ธีรนันท์ รองกรรมการ 47 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ได้ ไม่มี 2556-ปัจจุบัน กรศรีทิพา ผูอ้ �ำ นวยการ สายงาน สาขาการตลาด ถือครอง 2555-ปัจจุบัน Strategic Innovation University of North Execution Texas รัฐศาสตรบัณฑิต 2553-2554 สาขาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552-2553 2544-2551 นายวรศิลป์ รองกรรมการ 44 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0.00 ไม่มี 2555-ปัจจุบัน ศรีศรกำ�พล ผู้อำ�นวยการ การจัดการธุรกิจ สายงาน Supply ระหว่างประเทศ Chain Management มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย 2548-2555

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา

ชื่อ

59


ชื่อ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ไม่ได้ ไม่มี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ถือครอง พระจอมเกล้าธนบุรี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ได้ ไม่มี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือครอง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายรัชต์ชยุตม์ ผู้ช่วยกรรมการ 39 นันทโชติโสภณ ผู้อำ�นวยการ สายงาน Operation

ผู้ช่วยกรรมการ 40 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ได้ ไม่มี ผู้อำ�นวยการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือครอง สายงานธุรกิจ 1

นายวรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ 41 วิโรจน์ธนานุกลุ ผู้อำ�นวยการ สายงานธุรกิจ 2

นายพิพัฒน์ เศรษฐีชัยชนะ

2556-ปัจจุบัน 2556

2556-ปัจจุบัน 2553-2556 2552-2553

2556-ปัจจุบัน 2554-2556

2556-ปัจจุบัน 2555

ชื่อ หน่วยงาน /บริษัท

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. เอพี (ประเทศไทย) ผู้อ�ำ นวยการ สายงาน Oepration Head of Commercial บมจ. เอพี (ประเทศไทย) Service

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ สายงานธุรกิจ 2 Head of Business Unit 2 ผู้จัดการโครงการ

ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ผู้อ�ำ นวยการ สายงานธุรกิจ 1 Head of Business Unit 1 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ผู้อ�ำ นวยการสายงาน การเงินและบัญชี ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการเงิน บจก. ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง - ฝ่ายพัฒนาลูกค้า

สัดส่วน ความ ประสบการณ์ท�ำ งาน การถือครอง สัมพันธ์ (5 ปีย้อนหลัง) หลักทรัพย์ ทาง ของบริษทั ครอบครัว ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง (20/01/57) กับ ผู้บริหาร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ได้ ไม่มี สาขาการเงิน University ถือครอง of Wisconsin Whitewater บัญชีบณ ั ฑิต สาขา Costing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำ�แหน่ง ในบริษัท อายุ การศึกษา

น.ส. จิตอาภา ผู้ช่วยกรรมการ 43 อัมราลิขิต ผูอ้ �ำ นวยการสายงาน การเงินและบัญชี

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผลิตและจำ�หน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

60


61

การกำ�กับ ดูแลกิจการ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และ เป็นพืน้ ฐานของการเติบโตอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการจึงได้รา่ งหลักการกำ�กับกิจการทีด่ ี และ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึง่ ได้อนุมตั ใิ ช้หลักการทีม่ กี ารปรับปรุงแก้ไขให้มคี วามทันสมัยล่าสุดเมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 รวมทัง้ กฎบัตร คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และคู่มือกรรมการ เพื่อให้บริษั ทมีแนวทางการดำ�เนินการที่สอดคล้องกับหลักการกำ�กับกิจการที่ดีอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร ซึ่งหลักการการกำ�กับกิจการที่ดีดังกล่าว จัดทำ�ขึ้นโดยอิงกับกฎเกณฑ์และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์เป็นสำ�คัญ บริษัทมีนโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยแบ่ง ตามหัวข้อทั้ง 5 ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของบริษัท มีสิทธิและเสียงที่จะร่วมกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่กฎหมายกำ�หนด บริษั ทจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญบนหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษั ทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยให้ข้อมูล ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันแก่เวลาทุกครั้งที่บริษัทมีข่าวแจ้งต่อสาธารณชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้นำ�ไปพิจารณาอย่างเต็มที่ และได้จัดให้มีส่วนงาน นักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัทเพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีช่องทางติดต่อได้หลายทางทั้งโทรศัพท์ อีเมล และไปรษณีย์

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นระยะเวลาภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด รอบระยะเวลาบัญชีตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด โดยกำ�หนดให้เริม่ ลงทะเบียนในเวลา 13.00 น. และเริม่ ประชุมในเวลา 14.30 น. และจัดการประชุม ที่โรงแรมเวสติน แกรนด์ สุขุมวิท ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเข้าถึงได้โดยการคมนาคมหลายประเภท เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วม ประชุมได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างเป็น ระบบที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบแก่ผู้ถือหุ้น เป็น เวลาก่อนวันประชุมมากกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดของข้อมูลต่างๆ อย่างถ้วนถี่ก่อนตัดสินใจลงมติในวันประชุมบริษัท และ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมทางหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเช่นกัน โดยได้แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการเผยแพร่ขอ้ มูลทางเว็บไซต์ดว้ ย ซึง่ ข้อมูลทีป่ รากฏบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลทีต่ รงกันกับที่ได้แจกจ่ายแก่ผถู้ อื หุน้ ในช่องทางอืน่ มีความครบถ้วน เสมอกัน และเท่าเทียมกันทัง้ ผูถ้ อื หุน้ บุคคลและนักลงทุนสถาบัน อีกทัง้ บริษัทยังให้การสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุม เช่น การช่วยตรวจสอบ รายละเอียดของสิทธิในการลงคะแนนเสียงของนักลงทุนสถาบัน หรือจัดส่งรายงานประจำ�ปีฉบับรูปเล่ม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกจะเปิดอ่าน รายงานประจำ�ปีฉบับซีดีที่แนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในวันประชุม คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อคอยชี้แจงและตอบ ข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น ในระหว่างการประชุม บริษัทได้ดำ�เนินการประชุมอย่างถูกต้องตามข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตามกำ�หนดการวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมโดยไม่มวี าระแทรกแต่อย่างใด และในการนับคะแนนเสียงบริษัทได้วา่ จ้างบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด รายงานประจําปี 2556


62 ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และกำ�ลังคนอย่างเพียงพอใน การดำ�เนินการดังกล่าว ทำ�ให้การลงคะแนนเสียงในการประชุมของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมกำ�ลังคนของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อดูแลผู้เข้าร่วมประชุมมิให้ตกหล่น หากผู้ถือหุ้นคนใดมีความประสงค์จะ สอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระหว่างการประชุม เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษั ทได้แจ้งมติการประชุมและการลงคะแนนเสียง ซึ่งได้แจกแจงเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ประชุม และแจ้งรายงานการประชุมภายใน 14 วันต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้พฒ ั นาการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงคะแนนให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอหัวข้อเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้

หลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้น 1. 2. 3.

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษั ทคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 5% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ถือหุ้นดังกล่าวในวรรคแรกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้นในจำ�นวนและระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เช่น สำ�เนาใบหุ้น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (TSD)

กรณีที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอวาระมีลกั ษณะไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ผถู้ อื หุน้ หรือแสดงข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอ หรือยืน่ แบบฟอร์ม และเอกสาร ไม่ทันภายในกำ�หนดเวลาที่กำ�หนด ผูถ้ อื หุน้ เสนอวาระอันเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินธุรกิจปรกติของบริษัท และข้อเท็จจริงทีก่ ล่าวอ้างมิได้แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกีย่ วกับ ความไม่ปรกติของเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอำ�นาจของบริษัทที่จะสามารถดำ�เนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เคยมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาในกรณีในรอบระยะเวลา 12 เดือน ไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้ใช้การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเป็นเกณฑ์ และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า 10% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษั ท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำ�เสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำ�คัญจาก ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่น�ำ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำ�กับดูแลบริษัท หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่บริษัทได้ด�ำ เนินการแล้ว กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำ�หนด

การส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมจะต้องส่งเอกสารถึงเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองมา ที่สำ�นักงานใหญ่ของบริษัท หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงเลขานุการบริษัท

ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการบริษั ทเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติผู้ถือหุ้นและความถูกต้องของวาระในเบื้องต้น และนำ�เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม หากพบข้อผิดพลาดของข้อเสนอระหว่างการพิจารณาเบื้องต้น ทางเลขานุการบริษัทจะแจ้งเรือ่ งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ เพือ่ นำ�ไปแก้ไขและนำ�ส่งเข้ามาใหม่ และหากข้อเสนอไม่ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งกลับให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


63 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอหัวข้อเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยได้แจ้งเป็นข่าว ประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยเปิดให้เสนอหัวข้อได้ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2555 อย่างไร ก็ตาม ยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอหัวข้อเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมในการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การติดต่อเมื่อมีข้อซักถามหรือคำ�แนะนำ�

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับบริษัทเพื่อให้ข้อแนะนำ�อันเป็นประโยชน์ หรือสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ได้ ตามช่องทางดังนี้ จดหมายธรรมดาจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งถึง investor@apthai.com โทรศัพท์หมายเลข 0 2261 2518 - 22 โทรสารหมายเลข 0 2261 3446

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมในทุกการดำ�เนินการ เช่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อประธานในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียด ของวาระต่างๆ แล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำ�เนินงานของบริษัท โดยการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการลงคะแนนและการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทยัง ได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�ำ คัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย ในด้านการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ในการจัดทำ�แบบฟอร์ม สำ�หรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งได้มาตรฐาน มีเนื้อความและรายละเอียดครบถ้วน แบบฟอร์มลงคะแนนเหล่านี้ บริษัทได้จัดเก็บไว้ในที่ ปลอดภัยหลังจากการประชุมสิน้ สุด เพือ่ ให้การลงคะแนนเสียงมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลรับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระของบริษัทใช้สทิ ธิลงคะแนนแทนได้ ซึง่ บริษัทได้เสนอชือ่ กรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ในหนังสือนัดประชุม และจัดทำ�หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการลง คะแนนได้ โดยแนบกับหนังสือนัดประชุมเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศเป็นหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายใน และการรายงานการถือครองทรัพย์สนิ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทราบ รวมทัง้ ระบุในหลักการกำ�กับกิจการทีด่ ขี องบริษัท ในหลักเกณฑ์ ดังกล่าวได้กำ�หนดให้ผู้บริหารเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษั ททราบ เมื่อมีรายการเกี่ยวโยงกับบริษั ท อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ส่วนการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ กรรมการต้องรายงานการ ถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามรูปแบบทีก่ �ำ หนด นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระเพื่อรับทราบการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการทุกครั้ง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงพนักงาน เจ้าหนี้ คูค่ า้ ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายด้านพนักงาน

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในการผลักดันให้บริษัทเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องให้ความสำ�คัญในการพัฒนา พนักงานให้มีความรู้ความสามารถและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน บริษั ทได้ยึดถือหลักการดังต่อไปนี้ ในการปฏิบัติต่อ พนักงาน 1. บริษั ทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยความเป็นธรรม และเคารพสิทธิตามหลักมนุษยชน ไม่มีการออกกฎเกณฑ์หรือ เงื่อนไขใดๆ อันเป็นการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา 2. การคัดเลือกบุคคลเพือ่ ว่าจ้างให้ด�ำ รงตำ�แหน่งใดๆ ในบริษัทเป็นไปด้วยความยุตธิ รรม โดยคำ�นึงถึงคุณสมบัตขิ องแต่ละตำ�แหน่งงาน คุณวุฒิ ทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำ�หนดอื่นๆ ที่จ�ำ เป็นกับงานเป็นสำ�คัญ และไม่กีดกันบุคคลทุพพลภาพในการว่าจ้างเข้าทำ�งาน รายงานประจําปี 2556


64 3. 4. 5. 6. 7.

การกำ�หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น บริษัทได้จัดให้สภาวะการทำ�งานของพนักงานมีสุขลักษณะอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัยตามสภาพแวดล้อมของแต่ละหน้าที่งาน บริษัทได้จดั ให้มโี ครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำ�งานและพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้า ในการทำ�งานต่อไป โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเพือ่ ปรับปรุงโครงการให้มคี วามทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา นอกจากนีย้ งั จัดให้มกี ารประเมิน พนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถทำ�การประเมินแบบ 360 องศา กล่าวคือ สามารถประเมินได้ทั้งผู้ที่อยู่ใต้ บังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชา พนักงานมีชอ่ งทางสือ่ สารเพือ่ เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีก่ ารงาน ซึง่ ข้อเสนอต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาอย่าง จริงจัง มีการกำ�หนดวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำ�งานร่วมกัน บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของพนักงาน เช่น การส่งเสริมการออมทรัพย์ ในรูปแบบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

นโยบายด้านการปฏิบัติต่อคู่ค้า 1. 2. 3.

บริษัทดำ�เนินนโยบายการรับซือ้ สินค้าและบริการจากคูค่ า้ อย่างเป็นธรรม ตามเงือ่ นไขการค้าปกติและเท่าเทียมกันทัง้ คูค่ า้ ในและนอกกลุม่ บริษัท และให้โอกาสทางธุรกิจเสมอกันโดยไม่ท�ำ ให้คู่ค้าขนาดเล็กเสียเปรียบทางการค้า บริษัทจัดให้มกี ารดำ�เนินการกับคูค่ า้ อย่างเป็นระบบ ซึง่ มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จา่ ยมากทีส่ ดุ โดยการดำ�เนินการนี้ ได้รับการประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ำ�เสมอ บริษัทมีการพัฒนาความร่วมมือกับคูค่ า้ ไปในทางทีจ่ ะเอือ้ ประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้า รวมถึงสนับสนุนให้คคู่ า้ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 1. 2. 3. 4.

บริษัทดูแลให้สินค้ารวมไปถึงการบริการของบริษัทตรงตามมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพ มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบ ของสินค้าและบริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม่ำ�เสมอ บริษัทจัดตั้ง Call Center และสื่อออนไลน์ เช่น Facebook เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารเชื่อมความสัมพันธ์ และรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ผูบ้ ริโภคจะต้องได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องและครบถ้วนเกีย่ วกับสินค้าและบริการของบริษัท โดยบริษัทคำ�นึงถึงการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะ ด้านความปลอดภัย และการป้องกันความเสีย่ งจากสินค้าทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อผูบ้ ริโภคเป็นสำ�คัญ นอกจากนี้ สัญญาและข้อตกลงต่างๆ ทีบ่ ริษัท และผู้บริโภคเข้าเป็นคู่สัญญา มีความโปร่งใส มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันทุกฝ่าย และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ศึกษาและสอบถาม รายละเอียดต่างๆ ได้ ผู้บริโภคจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนตัว โดยข้อมูลต่างๆ ของผู้บริโภคต้องไม่ถูกนำ�ไปใช้โดยปราศจากความ ยินยอม

นโยบายด้านการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

1. บริษัทปฏิบัติตามข้อพันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท 2. เจ้าหนี้จะได้รับแจ้งข่าวเมื่อบริษัทมีการดำ�เนินการใดๆ ที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ และมีสิทธิที่จะทักท้วงได้ ตามที่กฎหมายกำ�หนด 3. บริษัทสนับสนุนให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้อย่างสม่�ำ เสมอ

นโยบายด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ด ี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำ�ลายคู่แข่ง

นโยบายด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และให้ข้อมูลของบริษัทที่ทันแก่เวลา ถูกต้อง และครบถ้วน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ในการดำ�เนินงานใดๆ ก็ตาม บริษัทคำ�นึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมเป็นสำ�คัญ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับเกีย่ วกับ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


65

นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทมีนโยบายทีส่ นับสนุนด้านสุขภาพของพนักงานอย่างสม่�ำ เสมอและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มโี ปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงานเป็น ประจำ�ทุกปีที่โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน นอกจากนั้น ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน บริษัทจึงจัดให้มีนโยบาย ที่เอื้ออำ�นวยและสร้างความมั่นใจให้พนักงานรวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำ �หนดของ กฎหมาย

นโยบายการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทมีนโยบายที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสังคม และไม่ทำ�การตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์ในทางที่จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ ไม่ดี เกิดการแบ่งแยกของสังคม หรือก่อให้เกิดค่านิยมที่ไม่เหมาะสม

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 1. 2. 3. 4.

บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปสู่สาธารณะจะกระทำ�ได้ต่อเมื่อได้รับความ ยินยอมของพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำ�ตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และการทุจริต พนักงานต้องไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำ�ต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีการดำ�เนินงานโดยคำ�นึงถึงหลักทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดให้มีการตรวจสอบเมื่อมีการนำ�ข้อมูลหรือผลงานของบุคคล ภายนอกมาใช้ เพื่อจะได้ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มชี อ่ งทางทีพ่ นักงาน และบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้องทีเ่ กิดจากการกระทำ�ทีผ่ ดิ กฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รวมทั้งมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสและเก็บข้อมูลนั้นเป็นความลับ ซึ่งสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดให้คณะกรรมการทราบผ่านทาง website ของบริษัท หรือที่นายโกศล สุริยาพร (kosols@outlook.co.th) ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ความโปร่งใสและการให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน ไม่เป็นเพียงแต่คณ ุ สมบัตทิ สี่ �ำ คัญของบริษัทมหาชน ยังเป็นหัวใจของการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับ กิจการที่ดีอีกด้วย บริษัทจึงให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน อันนำ�มาซึ่งความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยกำ�หนด รายละเอียดดังนี้

ผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูล

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานทีม่ หี น้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลบริษัทซึง่ ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การเปิดเผยข้อมูล 1. 2.

บริษั ทเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนโดยเท่าเทียมกัน ข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณชนจะได้รับการตรวจสอบและพิจารณาจากคณะกรรมการ และ/หรือโดยกรรมการผู้อำ�นวยการ ประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลทีม่ นี ยั สำ�คัญทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ แก่ พนักงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นที่อาจหาประโยชน์จากข้อมูลนั้น จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชน

รายงานประจําปี 2556


66 3. บริษัทอาจมีความจำ�เป็นที่จะงดเว้นการเปิดเผยข้อมูลบางประการอันจะส่งผลต่อการดำ�เนินธุรกิจ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง ทางธุรกิจของบริษัท ทัง้ นีก้ ารงดเว้นดังกล่าวจะไม่ขดั กับหลักการการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจัดทำ�รายงานทางการเงิน

บริษัทจัดทำ�รายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปใน ประเทศไทย กฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลการจัดทำ�รายงาน ทางการเงินให้มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทและการดำ�เนินงานของบริษัท แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานต่างๆ โดยติดต่อ คุณจิตอาภา อัมราลิขิต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี โทรศัพท์: 0 2261 2518-22 หรือ E-mail: investor@apthai.com และ www.apthai.com นอกจากนี้ยังมีช่องทางการติดต่อกับหน่วยงาน ในที่ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเห็นได้โดยง่ายและติดต่อได้ง่าย เช่น ทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ Call Center

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทางอายุ เพศ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีจำ�นวนกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน ซึ่งมาจากผู้บริหารของบริษัท 6 ท่าน (นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน, นายพิเชษฐ วิภวศุภกร, นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ, นายวสันต์ นฤนาทไพศาล, นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล และนายวิษณุ สุชาติล้ำ�พงศ์) และกรรมการจำ�นวน 6 ท่านหรือมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นายชัชวาล พรรณลาภ, นายพรวุฒิ สารสิน, นายชอ สิงหเสนี, นายพันธ์พร ทัพพะรังสี, นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ และนายโกศล สุริยาพร) ซึ่งในจำ�นวนนี้ท�ำ หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน (นายพันธ์พร ทัพพะรังสี, นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ และนายโกศล สุริยาพร) โดยคณะกรรมการดังกล่าวสามารถตรวจสอบการดำ�เนินงาน ของบริษัท และถ่วงดุลอำ�นาจของกรรมการท่านอืน่ ๆได้ สามารถคัดค้านหรือยับยัง้ เรือ่ งต่างๆในทีป่ ระชุมได้อย่างเป็นอิสระ อันจะทำ�ให้การตัดสินใจ ต่างๆ ในที่ประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประธานกรรมการของบริษั ทมาจากกรรมการอิสระและไม่ดำ�รงตำ�แหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย ส่วนประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูอ้ ำ�นวยการของบริษัทถือหุน้ ของบริษัทร้อยละ 23.24 และ 8.59 (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรส) ของหุน้ ทัง้ หมด ตาม ลำ�ดับ (ณ 20 มกราคม 2557) ดังนัน้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูอ้ �ำ นวยการต่างเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท ซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของ ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดในการบริหารจัดการบริษัท โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการผูอ้ ำ�นวยการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดการแบ่งแยกหน้าทีอ่ ย่างชัดเจนและเกิดความสมดุลในการบริหารงาน

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำ�นวน 5 ชุด ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึง่ มีคณ ุ สมบัตติ ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และประกาศ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้องจำ�นวน 13 ท่าน ในจำ�นวนนีม้ กี รรมการทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ 6 ท่าน และคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายวิลาศ ปิลกศิริ ทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลให้การประชุมคณะกรรมการ ดำ�เนินไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


67 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

กำ�หนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และแผนงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ อันจะนำ�มาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม ตลอดจนอนุมัติการดำ�เนินงานต่างๆ ตามปกติธุรกิจของบริษั ทที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยไม่มี การมอบอำ�นาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูอ้ ำ�นวยการ เช่น การอนุมตั กิ ารซือ้ ขายทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาโครงการ หรือการอนุมตั ิ การขอสินเชื่อ เป็นต้น แต่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำ�นวยการ เป็นผู้บริหารงานให้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มรี ะบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของทัง้ ฝ่ายบริหารและพนักงาน ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลหรือนิตบิ คุ คลภายนอกเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทในการตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสม รวมทั้งให้ค�ำ ปรึกษาเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พิจารณารายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยยึดหลักตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และโปร่งใส ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษั ท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้น ไม่จ�ำ กัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด หรือกรรมการของบริษัทเอกชน/บริษัทมหาชนอืน่ ซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะที่จะมีมติแต่งตั้ง แจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ทีท่ �ำ กับบริษัท หรือถือหุน้ /หุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลง ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำ�ปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท จัดให้มกี ารทำ�งบดุลและบัญชีก�ำ ไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปีบญ ั ชีของบริษัทและเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจำ�ปี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน และทุกท่านล้วนแต่มคี ณ ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อกำ�หนดการเป็นกรรมการอิสระ ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ดูรายละเอียดในส่วนการสรรหากรรมการ) และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทอย่างน่าพอใจ ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม อนุมัติแผนงานและพิจารณาความเป็น อิสระของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงค่าตอบแทนของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน สนับสนุนให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการดูแลกำ�กับกิจการที่ดี พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอถอดถอนบุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตัง้ และถอดถอนบุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงพิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทน ของผู้ตรวจสอบภายใน ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีใน เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ให้เป็นไปในทางที่จะเกิดประโยชน์แก่บริษัทมากที่สุด จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้

รายงานประจําปี 2556


68 9. 10. 11.

8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 8.6 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของบริษัทได้กระทำ�ความผิดตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน เวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พิจารณาการจัดทำ�และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสม่�ำ เสมอ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่ง 3 ท่านเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

1. 2. 3. 4. 5.

เสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมจะดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการบริษัทต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทเพือ่ นำ�เสนอต่อทีป่ ระชุม ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างเนื่องจากครบวาระ หรือในกรณีอื่นๆ พิจารณาตรวจทานความเหมาะสมของแบบประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทโดยสม่�ำ เสมอ พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเพื่อการวางแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการทำ�งาน เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำ�ปี รวมถึงค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของโบนัสประจำ�ปีแก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท

4. คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่ง 3 ท่าน ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้บริหาร ของบริษัท เพื่อให้การติดตามการดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างใกล้ชิด ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการ

1. 2.

พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิ ติดตามการประพฤติปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ทบทวนและปรับนโยบายเป็นประจำ�ตามความเหมาะสม พิจารณาผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับกิจการที่ดีซึ่งจัดทำ�โดย หน่วยงานภายนอก และปรับปรุงการ ดำ�เนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้ผลประเมินที่ดี

5. คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ด�ำ รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อ�ำ นวยการ และรอง กรรมการผู้อำ�นวยการสายงานการเงินและบัญชี และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทนได้เสนอมาอีกไม่เกิน 2 ท่าน ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการพิจารณา ตัดสินใจ และสัง่ การ ตามขอบเขตอำ�นาจที่ได้ระบุไว้ในประกาศ ของบริษัทว่าด้วยเรื่องอำ�นาจดำ�เนินการทั่วไป และการกระจายอำ�นาจในสายงานต่างๆ และรวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีความสำ�คัญต่อบริษัท บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


69

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 1. กรรมการอิสระ หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 (ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551) ดังนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วน ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำ นาจควบคุมของบริษัท ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำ นาจ ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ใน ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ ผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และไม่ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำ นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำ นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษั ท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษั ทหรือบริษั ทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำ�นวนหุ้น ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษั ทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการจากปัจจัยด้านวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ ดำ�เนินการของบริษัทเป็นสำ�คัญ ภายใต้หลักการดังนี้ 1. ข้อกำ�หนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการ 2. คุณสมบัติกรรมการที่ได้กำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท 3. ประวัติการศึกษา และประวัติการทำ�งานอันเป็นประโยชน์กับกิจการบริษัท รายงานประจําปี 2556


70 4. การอบรมที่เกี่ยวข้องกับตำ�แหน่งหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจบริษัท การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการกำ�หนดนโยบายในระดับสูง 5. ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 6. การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนากิจการของบริษัท

ขั้นตอนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมถูกต้องตรงกับคุณสมบัติกรรมการที่บริษัทวางไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติเพื่อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การเลือกตั้ง / แต่งตั้งกรรมการ 1. 2. 3.

การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น กรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน ครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการทีพ่ งึ จะมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าแทน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาบุคลากรเพือ่ มาดำ�รงตำ�แหน่งผูบ้ ริหารของบริษัทนัน้ มีขนั้ ตอนสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการคัดเลือกจะอยู่ในดุลยพินจิ ของผู้บริหาร โดยยึดเกณฑ์คุณสมบัติ การศึกษา และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานเป็นสำ�คัญ

กลไกการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีระเบียบปฏิบตั เิ รือ่ งอำ�นาจการดำ�เนินการ ซึง่ กำ�หนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการของบริษัทย่อย รวมถึงกำ�หนด อำ�นาจลงนาม ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อย เพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทย่อยให้ เป็นไปในทางเดียวกับบริษัทหลัก ส่วนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน การทำ�รายการระหว่างกันในกลุม่ บริษัท การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำ�รายการสำ�คัญอื่นใดของบริษัทย่อย มีการดำ�เนินการทำ�นองเดียวกับบริษัทหลัก

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ใิ ห้ใช้หลักเกณฑ์การใช้ขอ้ มูลภายในและการรายงานการถือครองทรัพย์สนิ เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2556 โดย หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. 2. 3.

ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำ�หนดโทษตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำ�หนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำ�เนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันทีส่ ง่ รายงานต่อสำ�นักงาน คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายการเกีย่ วโยงทีเ่ กิดขึน้ โดยกรรมการและผูบ้ ริหาร ต้องได้รบั การตรวจสอบจากกรรมการอิสระของบริษัท เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว เป็นประโยชน์ หรือไม่ทำ�ให้ผลประโยชน์ของบริษัทสูญหาย บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


71 4. คณะกรรมการออกหลักเกณฑ์และมาตรการลงโทษในเรือ่ งการควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทให้รดั กุม โดยเฉพาะการนำ�ข้อมูลของ บริษั ทไปใช้ก่อนที่จะผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำ�หนดช่วงเวลาห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมไปถึงบุคลากรที่มีส่วนสำ�คัญในการจัดทำ�งบการเงิน จาก การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหลังจากเผยแพร่งบการเงินแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชน ได้มีเวลาศึกษางบการเงินและสร้างความเท่าเทียมกันในการตัดสินใจลงทุน รวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร บุคลากรในส่วนงานนักลงทุน สัมพันธ์ และส่วนงานประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มบริษัท เปิดเผยข้อมูลภายใน แก่บุคคลอื่น ผู้ถือหุ้น บุคคลภายนอกทั่วไป นักลงทุน นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ในระหว่างช่วงเวลา 7 วันก่อนวันที่บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือต่อ สาธารณชน รวมถึงให้งดเว้นจากการพบปะเพื่อให้ข้อมูล จัดประชุม หรือตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในใดๆ กับบุคคลดังกล่าวทั้งสิ้น หากมีการฝ่าฝืนระเบียบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะมีการดำ�เนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีดังนี้ 1. เป็นการกระทำ�ผิดครั้งแรก ตักเตือนเป็นหนังสือ 2. เป็นการกระทำ�ผิดครั้งที่สอง ตัดค่าจ้าง / พักงาน 3. เป็นการกระทำ�ผิดครั้งที่สาม เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด โดยนางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2556 โดยมีค่าตอบแทน (Audit fee) เฉพาะบริษัท 1,950,000 บาท ต่อปี นอกจากนั้น บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯทั้งหมด โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 2,450,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

รายงานประจําปี 2556


72

ความรับผิดชอบ ต่อสังคม 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้จดั ทำ�หลักการกำ�กับกิจการทีด่ แี ละนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่ พิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัท และอนุมตั ิ ใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งบริษัทยึดถือหลักการกำ�กับกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นแนวทางการดำ�เนินงานของบริษัทเพื่อให้มีการประกอบ กิจการด้วยความเป็นธรรม โดยหลักการนี้ได้วางแนวทางในหัวข้อดังต่อไปนี้ นโยบายการประกอบธุรกิจ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทได้วางมาตรการ รวมทัง้ จัดตัง้ หน่วยงานโดยเฉพาะ เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ อดส่องดูแลขัน้ ตอนการดำ�เนินงานต่างๆ เพือ่ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในหลักการกำ�กับกิจการทีด่ ขี องบริษัทได้วางแนวทางให้บริษัท กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน สากล ดังนี้ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปสู่สาธารณะจะกระทำ�ได้ต่อเมื่อได้รับ ความยินยอมของพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำ�ตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และการทุจริต พนักงานจะต้องไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำ�ต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ โดยบริษัทควรมีการกำ�หนดบทลงโทษหากมีการกระทำ�ดังกล่าวเกิดขึ้น

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในการผลักดันให้บริษัทเคลือ่ นไปสูค่ วามเป็นเลิศทางธุรกิจ ดังนัน้ จึงให้ความสำ�คัญในการพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ความสามารถและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงยึดถือหลักดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติต่อพนักงาน บริษัทปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยความเป็นธรรม และเคารพสิทธิตามหลักมนุษยชน ไม่ออกกฎเกณฑ์หรือเงือ่ นไข ใดๆ อันเป็นการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา การคัดเลือกบุคคลเพือ่ ว่าจ้างให้ด�ำ รงตำ�แหน่งใดๆ ในบริษัทต้องเป็นได้ดว้ ยความยุตธิ รรม โดยคำ�นึงถึงคุณสมบัตขิ องแต่ละตำ�แหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำ�หนดอื่นๆ ที่จ�ำ เป็นกับงานเป็นสำ�คัญ และไม่กีดกันบุคคลทุพพลภาพในการว่าจ้างเข้า ทำ�งาน นอกจากนี้ หากบริษัทได้วา่ จ้างบุคคลทุพพลภาพเข้าทำ�งาน บริษัทจะจัดหาอุปกรณ์อ�ำ นวยความสะดวกและสวัสดิการทีเ่ หมาะสม ตามสมควร การกำ�หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น บริษัทจัดให้สภาวะการทำ�งานของพนักงานมีสุขลักษณะอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยตามสภาพแวดล้อมของแต่ละหน้าที่งาน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


73

บริษัทจัดให้มโี ครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำ�งานและพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้า ในการทำ�งานต่อไป โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา นอกจากนี้จัดให้มีการ ประเมินพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอโดยเครื่องมือที่มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ พนักงานมีช่องทางสื่อสารเพื่อเสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ ได้รับการพิจารณา อย่างจริงจัง มีการกำ�หนดวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำ�งานร่วมกัน บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของพนักงาน เช่น การส่งเสริมการออมทรัพย์ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว พนักงานตามสมควร

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและบริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม่�ำ เสมอ บริษัทจัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารเพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์ และรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ข้อร้องเรียนนัน้ ต้องได้รบั การพิจารณาปรับปรุง แก้ไขอย่างจริงจัง โดยช่องทางการสื่อสารต่างๆ นี้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ผูบ้ ริโภคได้รบั การคุม้ ครองสิทธิสว่ นบุคคล และข้อมูลส่วนตัว โดยข้อมูลต่างๆ ของผูบ้ ริโภคจะไม่ถกู นำ�ไปใช้โดยปราศจากความยินยอม

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการดำ�เนินงานใดๆ ก็ตาม บริษัทคำ�นึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทวางแนวทางดังนี้ จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำ�เนินงาน และ value chain ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลจากการดำ�เนินการตามแนวปฏิบัติอย่างสม่�ำ เสมอ ศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อนำ�ไปปรับปรุงแก้ไข สนับสนุนพนักงานให้มีจิตสำ�นึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทดำ�เนินแนวนโยบายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสังคม ดังต่อไปนี้ จัดหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะเป็นการช่วยเหลือ หรือส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนของลูกบ้านและอาณาบริเวณรอบโครงการ ทำ�การตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์ในทางทีจ่ ะไม่กอ่ ให้เกิดทัศนคติท่ไี ม่ดี เกิดการแบ่งแยกของสังคม หรือก่อให้เกิดค่านิยมที่ไม่เหมาะสม

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จากการดำ�เนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม หรือแนวทางการดำ�เนินการใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเสมอ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดโครงการ “ปันกันปั่น” เพื่อชักชวนให้ลูกบ้านและพนักงานของบริษัทร่วมแบ่งปันจักรยานเก่าและช่วยกัน เนรมิตให้เหมือนใหม่ เพือ่ ส่งมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนได้ใช้ปนั่ ไปโรงเรียน โดยบริษัทเสนอช่องทางการร่วมบริจาคทัง้ การรับจักรยานทั้งเก่าและใหม่ หรือให้ลูกบ้านและพนักงานถ่ายรูปคู่กับจักรยาน หรือรูปภาพที่มีจักรยานประกอบ แล้วโพสต์บนสื่อโซเชี่ยลมีเดีย ซึ่งจะเท่ากับการร่วมบริจาค 100 บาท รวมทั้งชักชวนให้ร่วมกันซ่อมแซมจักรยานเก่าเพื่อบริจาคด้วย รายงานประจําปี 2556


74

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

จากการที่บริษั ทอยู่ในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยตรง บริษั ทจึงได้มีการ วางแผนและปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ อนึ่ง บริษั ทให้ความสำ�คัญกับการเปิดโครงการ การซื้อที่ดินใหม่ การก่อสร้าง และการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท โดยจะพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนัน้ ๆ เช่น ในสภาวะเศรษฐกิจ ตกต่� ำ บริษัทจะวางแผนก่อสร้างให้สอดคล้องกับอัตราการขาย เพือ่ มิให้มสี นิ ค้าคงเหลือมากเกินไป และจะชะลอการเปิดโครงการรวมถึงการซือ้ ที่ดินใหม่ เพื่อจะบริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงด้านนี้ลง

ความเสี่ยงในการผลิต/บริการ ความเสี่ยงเรื่องราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้าง

การก่อสร้างโครงการของบริษัทจะมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและกำ�ไร ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามลดความเสี่ยงทางด้านราคาวัสดุก่อสร้าง โดยจะพัฒนาและขายโครงการแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จใน ช่วงระยะเวลา 3-4 ปี โดยนับตั้งแต่ซื้อที่ดินเสร็จเรียบร้อยจนกระทั่งโอนขายบ้านหลังสุดท้าย โดยบริษัทพยายามที่จะทำ�ข้อตกลงด้านราคาและ ปริมาณของวัสดุกอ่ สร้างรวมถึงเหล็กและสุขภัณฑ์กบั ผูผ้ ลิต/ผูข้ ายก่อนทีจ่ ะตัง้ ราคาขายแต่ละโครงการ และจากการทีบ่ ริษัทมีโครงการทีม่ มี ลู ค่า สูงระหว่าง 500 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาทต่อโครงการ บริษัทจึงซื้อวัตถุดิบหลักเองเป็นส่วนใหญ่และซื้อในจำ�นวนมาก เป็นผลให้บริษัทมี อำ�นาจต่อรองกับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างค่อนข้างสูง อนึ่ง ในปี 2554 บริษัทได้ริเริ่มพัฒนาโครงการ Supply Chain เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบริษัท และผู้ผลิต (Supplier) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การวางแผนด้านการผลิต และการประมาณการราคา จากการดำ�เนิน การดังกล่าวข้างต้นความเสี่ยงในเรื่องนี้จึงลดลง

ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงาน

จากการสนับสนุนการลงทุนทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐบาล และการขยายตัวของเศรษฐกิจ ได้กอ่ ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้พยายามลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย (1) การปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างบางส่วน จากระบบ Conventional เป็นระบบ Precast ซึ่งลดการใช้แรงงานคนลง (2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมาโดยส่งงานให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทต่อไป และ (3) วางแผนและบริหารงานร่วมกับผู้รับเหมา เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถทำ�งานได้อย่าง ต่อเนื่องและส่งมอบงานได้ทันตามเวลาที่ก�ำ หนด

ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงเรื่องการค้างรับชำ�ระเงินจากลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ทั้งสิ้นจำ�นวน 110.41 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้การค้าจำ�นวน 9.91 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นจำ�นวน 100.50 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่ค้างชำ�ระได้ดังนี้

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


75

ระยะเวลาค้างชำ�ระ ปี 2556 ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระหนี ้ 4.55 เกินกำ�หนดชำ�ระ ไม่เกิน 12 เดือน 4.96 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1.81 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.41) ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 9.91 100.50 ลูกหนี้อื่น 110.41 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

ปี 2555

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2554

3.87

3.63

3.47 2.51 (2.47) 7.38 100.71 108.09

4.16 18.82 (18.72) 7.89 60.84 68.73

ณ สิ้นปี 2556 หนี้ค้างชำ�ระของลูกหนี้การค้าส่วนที่เกินกว่า 12 เดือน มีจำ�นวนลดลงไปจำ�นวน 16.31 ล้านบาท โดยลูกหนี้ดังกล่าวส่วน ใหญ่เป็นลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้างก่อนการรวมกิจการกับ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ในปี 2543 เนื่องจากสภาวะ เศรษฐกิจถดถอยจากการประกาศลดค่าเงินบาทในปี 2540 ได้สง่ ผลกระทบต่อฐานะการเงินและความสามารถในการชำ�ระหนีข้ องลูกหนีด้ งั กล่าว ทั้งนี้บริษัทได้มีการดำ�เนินคดีจนถึงที่สุด จึงมีการตัดจำ�หน่ายลูกหนี้ดังกล่าวจากบัญชีจ�ำ นวน 16.48 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 2.53 ล้านบาท จากค่าบริหารโครงการของบริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เเมเนจเม้นท์ จำ�กัด จาก จำ�นวนโครงการที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน การพัฒนาโครงการในปัจจุบัน บริษัทได้มีการวิเคราะห์ความต้องการและฐานะการเงินของลูกค้าก่อน จึงเป็นการลดความเสี่ยงจากการ ไม่ได้รับชำ�ระเงินจากลูกค้าได้ สำ�หรับลูกหนีอ้ นื่ เป็นลูกหนีท้ เี่ กิดจากการว่าจ้างผูร้ บั เหมาอืน่ เพือ่ ซ่อมงานโดยเฉพาะ แทนผูร้ บั เหมาหลักทีร่ บั ผิดชอบการก่อสร้างบ้านลูกค้า เพือ่ อำ�นวยความสะดวกและเพือ่ ความรวดเร็วในการซ่อมแซมบ้านลูกค้า อนึง่ ความรับผิดชอบในค่าใช้จา่ ยต่างๆ อันเกิดจากการซ่อมแซมดังกล่าว ข้างต้นยังเป็นของผู้รับเหมาหลัก ดังนั้น บริษัทจึงบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นลูกหนี้ผู้รับเหมา โดยแสดงอยู่ภายใต้บัญชีลูกหนี้อื่น ซึ่งค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเพิ่มตามจำ�นวนโครงการที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

ความเสี่ยงจากการค้ำ�ประกันหนี้สินแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้มีการค้ำ�ประกันวงเงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย ดังตารางสรุปการค้ำ�ประกันต่อไปนี้ จากผลดังกล่าวบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการค้�ำ ประกันการชำ�ระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ หากผู้ถูกค้ำ�ประกันไม่สามารถชำ�ระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ได้ตามกำ�หนด อันจะส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนิน งานและฐานะการเงินของบริษัททีเ่ ป็นผูค้ ้ำ�ประกันได้ อย่างไรก็ตาม จากผลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและยอดภาระหนีค้ งค้างของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีเพียง 400 ล้านบาท บริษัทเชื่อว่าผู้ถูกค้�ำ ประกันจะสามารถผ่อนชำ�ระคืนหนี้สินได้ อนึ่ง ภาระหนี้สินคงค้างของ บริษัทย่อยที่บริษัทค้�ำ ประกันนั้นได้รวมอยู่ในหนี้สินในงบการเงินรวมของบริษัทแล้ว รายงานประจําปี 2556


76 ตารางสรุปการค้�ำ ประกันหนี้สินของบริษัทต่อบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ค้ำ�ประกัน บริษัท (บริษัทย่อย) APT 99.99 APT 99.99 APT 99.97 APT 99.99 APT 99.99 APT 99.99 APT 51.00 รวม

ผู้ถูกค้ำ�ประกัน วงเงินคำ�้ ประกัน (บริษัทย่อย) (ล้านบาท) บริษัท สัดส่วน 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 การค้ำ�ประกัน (ร้อยละ) VPD 100 3,814 4,474 AP2012 100 1,563 1,563 AP 100 717 - AP2011 100 617 617 APST 100 425 420 APK 100 55 144 APSV 51 1 1 7,192 7,219

APT = บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) VPD = บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ AP2012 = บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) AP = บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

ความคืบหน้า

สถานะทางการเงิน ของผู้ถูกค้ำ�ประกัน ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

ค้�ำ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี บางส่วน และวงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำ�ระคืน กับเจ้าหนี้ตามกำ�หนด ค้�ำ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี บางส่วน และวงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำ�ระคืน กับเจ้าหนี้ตามกำ�หนด ค้�ำ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี บางส่วน และวงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำ�ระคืน กับเจ้าหนี้ตามกำ�หนด ค้�ำ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี บางส่วน และวงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำ�ระคืน กับเจ้าหนี้ตามกำ�หนด ค้�ำ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี บางส่วน และวงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำ�ระคืน กับเจ้าหนี้ตามกำ�หนด ค้�ำ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี บางส่วน และวงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำ�ระคืน กับเจ้าหนี้ตามกำ�หนด ค้ำ�ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี บางส่วน และวงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำ�ระคืน กับเจ้าหนี้ตามกำ�หนด

APST APK APSV AP2011

903

324

271

291

1,430

1,374

276

276

297

424

358

367

351

31

= บจก. เอพี (สาทร) = บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) = บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) = บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


77

ความเสี่ยงจากการชำ�ระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และหุ้นกู้ถึงกำ�หนดชำ�ระคืน

สืบเนือ่ งจากวิกฤตหนีย้ โุ รป ความเปราะบางของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา เป็นผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวซึง่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ไทยด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการส่งออกที่มีการหดตัวลง และภาคการผลิตที่ ได้รับแรงกดดันจากการหดตัวของภาคการส่งออก ดังนัน้ รัฐบาลจึงหันมามุง่ เน้นการกระตุน้ การลงทุนและการบริโภคภายในประเทศแทน เพือ่ รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไร ก็ตามความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศก็ยงั คงเป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ �ำ คัญอีกประการหนึง่ ทีจ่ ะยังคงมีบทบาทสำ�คัญต่อความ มีเสถียรภาพ และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงจะยังคงนโยบายในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให้ สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนัน้ ๆ ไม่วา่ จะเป็นการเปิดโครงการ การซือ้ ทีด่ นิ ใหม่ การควบคุมสินค้าคงเหลือและการบริหารกระแสเงินสด สำ�หรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระหนี้หุ้นกู้จำ�นวนทั้งสิ้น 11,800 ล้านบาท และมีภาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (เงินกู้ เบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว) จำ�นวน 3,630 ล้านบาท อนึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมียอดขาย รอรับรูร้ ายได้ (Backlog) จำ�นวน 22,576 ล้านบาท มีฐานะทางการเงิน และผลการดำ�เนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอตั ราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง เท่ากับ 3.4 เท่า, อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.5 เท่า ในขณะที่บริษัทมีเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่า จำ�นวน 889 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันบริษัทยังคงมีความสามารถในการชำ�ระหนี้ที่จะครบกำ�หนดได้ รวมถึงบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะจัดหาเงินโดยการออก หุ้นกู้ที่มีระยะเวลาเหมาะสมกับการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยจะรักษาระดับวงเงินกู้ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม (ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินสินเชื่อ กับสถาบันการเงินมากกว่า 10,000 ล้านบาท) และจะรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามอัตราที่ ได้ก�ำ หนดไว้ในข้อกำ�หนดสิทธิหุ้นกู้ (ดู รายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนที่ 2-11 ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน) ปี

2557

2558

2559

2560

2561

ภาระหนี้หุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ (ล้านบาท)

2,250

2,750

2,500

1,800

2,500

ความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อที่ดิน และสัญญาเช่าดำ�เนินการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อที่ดินกับบริษัทอื่นและบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการ พัฒนาโครงการในอนาคต ซึง่ มูลค่าคงเหลือทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวนอกเหนือจากเงินมัดจำ�ทีด่ นิ มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 1,431 ล้านบาท และมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำ�เนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าอาคารสำ�นักงาน ยานพาหนะ และพืน้ ทีโ่ ฆษณาจำ�นวน 117 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากนโยบายทีเ่ น้นความยืดหยุน่ ในการดำ�เนินการ บริษัทมีการวางแผนและปรับกลยุทธ์เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ในช่วงนั้นๆ โดยให้ความสำ�คัญกับการเปิดโครงการใหม่ การซื้อที่ดิน การก่อสร้าง และการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท ประกอบกับปัจจุบัน บริษั ทมีฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี (ดังกล่าวในหัวข้อความเสี่ยงจากการชำ�ระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหุ้นกู้ถึง กำ�หนดชำ�ระคืน) ทำ�ให้บริษัทมีความสามารถในการชำ�ระภาระผูกพันดังกล่าวได้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

เนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกที่มีความไม่แน่นอน อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการพัฒนาโครงการและการ ดำ�เนินงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงดำ�เนินการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโดยการออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนในอนาคต ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระหนี้สินระยะยาว (รวมหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี) เป็นจำ�นวน 15,430 ล้านบาท โดยแบ่ง เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสัดส่วนร้อยละ 94.0 และ 6.0 ตามลำ�ดับ

รายงานประจําปี 2556


78

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหาร และระดับปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำ�หนดภาระหน้าที่ อำ�นาจการดำ�เนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิด ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามการควบคุมและประเมินผลเพื่อการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงินโดยจัดให้มีการรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ การควบคุมภายในเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการบริหารความเสีย่ ง บริษัทจึงจัดตัง้ หน่วยงานบริหาร ความเสี่ยงและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อที่จะสามารถระบุ ติดตาม และบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จดั ให้มผี ตู้ รวจสอบภายใน โดยได้ท�ำ สัญญาว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำ�กัด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายในนัน้ มีวฒ ุ กิ ารศึกษา ประสบการณ์ การอบรมทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว เพือ่ ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ภายใน โดยเน้นที่ความเสี่ยงของธุรกิจและระบบการปฏิบัติงาน และมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของบริษัท เพิ่มความ เชื่อมั่นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงว่ามีระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการควบคุม ดูแล และการใช้ สินทรัพย์ของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงทราบถึงความเป็นไปได้ของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำ�หนดไว้ ส่วนการควบคุมภายในด้านบัญชี ผู้สอบบัญชีของบริษั ท คือ นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษั ท จากบริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทว่า ทางสำ�นักงานไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการ ดำ�เนินการในระดับทีน่ า่ พอใจ และจากการตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปีรว่ มกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องของบริษัท แล้วเห็นว่างบการเงิน ดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานที่ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ การสือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอทัง้ 5 ด้าน โดยบริษัทมีการกำ�หนดและกำ�กับดูแล การดำ�เนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดำ�เนินการประเมินปัจจัยความเสีย่ งทัง้ จากภายในและภายนอกบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ รวมถึงมีการบริหาร ความเสีย่ งทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มกี ารจัดการโครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดจนให้มกี ารตรวจสอบ กิจกรรมต่างๆ โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากภายนอก

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


79

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคล หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งดังนี้ (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิม่ เติม) บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 56) บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล หรือ PCMC

ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

PB ถือหุ้นใน PCMC PCMC (บริษัทย่อยของ เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 PB) ขายสินค้าประเภท ของจำ�นวนหุ้นที่จ�ำ หน่าย วัสดุกอ่ สร้างให้แก่บริษัทฯ ได้แล้วทั้งหมด ได้แก่ และบริษัทย่อย มีกรรมการร่วมกัน ในภาคธุรกิจพัฒนา นายชัยรัตน์ ธรรมพีร อสังหาริมทรัพย์ เจ้าหนี้การค้า 2.93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27.92

1.34 15.81

ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ จากการประเมินของกรรมการ ตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไข และราคาซื้อสินค้าเป็นปกติตาม การค้าทัว่ ไป โดยไม่มคี วามแตกต่าง จากการซือ้ จากผูจ้ �ำ หน่ายรายอืน่ ๆ

บจก. เอ แอนด์ พี นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน บริษัททำ�สัญญาเช่าพื้นที่ จากการประเมินของกรรมการ แอสโซซิเอท (บุตรนางสาวเพียงใจ อาคารสำ�นักงานและ ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่า หรือ A&P หาญพาณิชย์ ซึ่งเป็น ที่จอดรถจาก A&P บริการดังกล่าวเป็นราคาทีเ่ หมาะสม กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ ของ A&P ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99) เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลำ�ดับที่ 1 ของบริษัท ค่าเช่าจ่าย 5.58 5.47

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำ�รายการระหว่างกันเป็นความจำ�เป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะ กรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม และการค้ำ� ประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคาร และการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะ ทางการเงินของบริษัทให้ดขี นึ้ เพือ่ ให้สามารถดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนือ่ ง อนึง่ การดำ�เนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการทำ�ธุรกรรม ระหว่างกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำ�หนด รายงานประจําปี 2556


80

มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน

การทำ�รายการระหว่างกันทีเ่ ป็นรายการธุรกิจปกติ ธุรกรรมทีเ่ ป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ หรือบริการ ธุรกรรมการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และธุรกรรมที่เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงินนั้น ต้องเป็นการดำ�เนินธุรกรรมที่เป็นข้อ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ โดย การดำ�เนินธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการอนุมตั จิ ากบุคคลที่ได้รบั มอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริษัทให้มอี �ำ นาจอนุมตั ิ หรือคณะกรรมการบริษัท ตามแต่กรณี รวมถึงต้องรายงานธุรกรรมต่างๆ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2551 วันที่ 13 สิงหาคม 2551 กำ�หนด อนึง่ สำ�หรับธุรกรรมทีเ่ ป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยนัน้ จะดำ�เนินการกู้ ค้�ำ ประกัน และ/หรือให้กยู้ มื ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินทีต่ อ้ งการหากบริษัทย่อยนัน้ บริษัทเป็นผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายแล้วทัง้ หมดหรือทุนจดทะเบียน แต่ สำ�หรับบริษัททีบ่ ริษัทย่อยทีบ่ ริษัทเป็นผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ ำ�หน่ายแล้วทัง้ หมดหรือทุนจดทะเบียน บริษัทสามารถทำ�การ กู้ ค้�ำ ประกัน และ/หรือให้กยู้ มื ได้เป็นจำ�นวนไม่เกินตามสัดส่วนทีบ่ ริษัทถือหุน้ อยูต่ ามวงเงินทีต่ อ้ งการ และสำ�หรับการให้ความช่วยเหลือทางการ เงินอื่นๆ นอกจากกรณีข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ สำ�หรับการทำ�รายการระหว่างกันทีม่ ขี อ้ ตกลงแตกต่างจากทีก่ ระทำ�กับวิญญูชน หรือคูส่ ญ ั ญาทัว่ ไป หรือมีระยะเวลาเกินกว่าทีก่ �ำ หนด หรือ มีขนาดมูลค่ารายการเกินกว่าที่ก�ำ หนดไว้ในแต่ละประเภทรายการให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีอำ�นาจอนุมัติ โดยการ ดำ�เนินรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำ�รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยกำ�หนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำ�เนินการค้าปกติ ในราคา ตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการด้วย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจำ�เป็นและความเหมาะสมของ รายการนัน้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


82

รายงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประจำ�ปี 2556 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ในด้าน การบริหารจัดการ บัญชี การเงิน การกำ�กับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายพันธ์พร ทัพพะรังสี เป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ และนายโกศล สุริยาพร เป็นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีบญ ั ชี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบ ภายในตามวาระที่เกี่ยวข้อง เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะปรากฎอยู่ในตารางแสดงจำ�นวน ครั้งการเข้าร่วมประชุมในส่วนการกำ�กับดูแลกิจการ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษั ทประจำ�รายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย

สำ�หรับรายงานทางการเงินของบริษัทสำ�หรับรอบปีบัญชี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำ�ขึ้น อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีขอ้ มูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 2. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำ�กัด (P&L) ซึง่ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ ภายใน โดยที่ P&L ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่าย บริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�และแนวทางการตรวจสอบภายใน จากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย มีความเหมาะสมและเพียงพอ 3. ความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชีของบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด โดยนางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผล เป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


83

4. รายการทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษั ทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั มีความเพียงพอและเป็นไปตามเงือ่ นไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. 5. การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและสนับสนุนให้บริษั ทมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด ในรอบปีบัญชี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและดูแลแนวทางการดำ�เนิน งานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีการริเริ่มวางแนวทางการปฏิบัติให้เป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบได้ และสามารถปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาแนวทางการดำ�เนินการของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความทันสมัย ทันต่อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)

(นายพันธ์พร ทัพพะรังสี) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจําปี 2556

(นายนนท์จิตร ตุลยานนท์) กรรมการตรวจสอบ

(นายโกศล สุริยาพร) กรรมการตรวจสอบ


84

รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล สำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มแี ละดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจอย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล ทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำ�เนิน การที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ ในการนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับ คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับทีน่ า่ พอใจ และสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่าง มีเหตุผลได้วา่ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงิน รวมทัง้ ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด อย่างถูกต้องในสาระสำ�คัญแล้ว

(นายชัชวาล พรรณลาภ) ประธานกรรมการ

(นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ) กรรมการ

(นายพรวุฒิ สารสิน) กรรมการ

(นายพันธ์พร ทัพพะรังสี) ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน) รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายพิเชษฐ วิภวศุภกร) กรรมการและ กรรมการผู้อ�ำ นวยการ

(นายชัยรัตน์ ธรรมพีร) กรรมการ

(นายวสันต์ นฤนาทไพศาล) (นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล) (นายวิษณุ สุชาติล้ำ�พงศ์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ

(นายชอ สิงหเสนี) กรรมการ

(นายโกศล สุริยาพร) กรรมการตรวจสอบ

(นายนนท์จิตร ตุลยานนท์) กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


85

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) (เดิมชือ่ “บริษทั เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)”)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ รับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็น เพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กำ�หนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ สำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่ เกีย่ วข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนอ งบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานประจําปี 2556


86

ความเห็น ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวัน เดียวกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตาม ที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำ�มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และนำ�เสนองบแสดงฐานะ การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ที่ได้นำ�มาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

ศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด (เดิมชื่อ “บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด”) กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


87

งบแสดงฐานะ การเงิน

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 2556 2555 2555 2556 2555 2555 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 888,956,065 743,823,338 437,720,088 647,074,024 395,365,474 285,144,643 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 110,413,307 108,093,436 68,730,535 96,774,423 95,074,461 50,303,561 สินค้าคงเหลือ 9 30,783,632,263 26,490,024,247 26,616,091,155 24,147,735,492 19,306,900,080 19,923,783,965 ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10 - - - 416,647,685 358,489,032 245,180,429 เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10 - - - - 389,999,108 - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10 - - - 3,425,100,000 3,396,270,000 3,635,750,000 เงินมัดจำ�ค่าวัสดุก่อสร้าง 983,380,070 843,741,166 1,108,778,544 445,891,957 756,187,917 973,703,220 เงินมัดจำ�ค่าที่ดิน 320,775,400 495,171,190 274,399,200 314,775,400 399,261,190 274,399,200 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 70,667,813 72,057,040 93,621,873 42,403,644 48,495,995 46,520,683 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 33,157,824,918 28,752,910,417 28,599,341,395 29,536,402,625 25,146,043,257 25,434,785,701 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัดในการใช้ 7 6,331,754 2,978,612 24,364,052 4,856,663 910,466 17,228,756 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 - - - 2,465,606,066 2,321,506,076 2,380,484,369 เงินลงทุนในการร่วมค้า 12 305,586,711 - - 311,609,860 - - เงินลงทุนระยะยาวอื่น 13 24,996 24,996 134,879,005 - - 134,854,009 ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 14 385,059,481 102,406,200 102,406,200 8,567,652 - - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 15 35,600,669 33,229,261 22,842,285 27,636,277 28,494,509 22,842,285 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 129,159,138 126,567,572 142,961,461 80,959,741 91,940,029 96,347,458 ค่าความนิยม 100,063,166 100,063,166 100,063,166 - - - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 54,875,352 124,617,990 210,172,497 41,285,036 31,229,241 32,956,365 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4, 27 145,498,830 159,848,581 303,377,527 92,900,518 68,987,554 171,622,896 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 89,569,212 69,438,194 37,484,997 28,931,275 23,716,157 22,893,441 รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 1,251,769,309 719,174,572 1,078,551,190 3,062,353,088 2,566,784,032 2,879,229,579 รวมสินทรัพย์ 34,409,594,227 29,472,084,989 29,677,892,585 32,598,755,713 27,712,827,289 28,314,015,280

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานประจําปี 2556


88

งบแสดงฐานะ การเงิน (ต่อ)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 2556 2555 2555 2556 2555 2555 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 2,698,973,819 1,659,499,457 3,629,354,071 2,698,973,819 1,659,499,457 3,429,354,071 เจ้าหนี้การค้า 10, 19 1,290,327,663 725,019,551 574,962,067 1,084,573,767 604,316,445 399,160,444 ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10 - - - 55,464,330 78,301,050 169,734,075 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10 - - - 802,490,000 553,490,000 1,508,990,000 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนด ชำ�ระภายในหนึ่งปี 20 110,000,000 50,000,000 292,510,000 60,000,000 - 10,000 ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ ภายในหนึ่งปี 21 2,250,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 2,250,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 รายได้รับล่วงหน้า 1,854,609,176 2,063,593,822 2,299,871,906 1,533,795,868 1,406,049,044 1,329,989,825 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,041,438,339 972,699,549 685,583,986 827,878,915 768,043,602 536,722,603 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 227,768,209 266,742,557 418,402,191 135,803,433 154,091,523 303,899,617 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 109,278,820 76,312,163 98,400,759 109,086,525 76,237,081 98,248,327 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 84,566,771 82,043,868 67,371,809 51,938,520 47,376,658 29,289,288 รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,666,962,797 8,395,910,967 10,066,456,789 9,610,005,177 7,847,404,860 9,805,398,250 หนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี 20 821,000,000 573,000,000 502,000,000 471,000,000 480,000,000 502,000,000 หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ ภายในหนึ่งปี 21 9,550,000,000 7,500,000,000 7,800,000,000 9,550,000,000 7,500,000,000 7,800,000,000 เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 315,316,743 283,586,322 312,992,256 270,201,684 196,323,798 216,942,012 สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22 48,945,076 39,678,818 32,503,209 45,272,470 37,242,815 31,155,433 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 27 - - 6,201,808 - - 20,016,797 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,735,261,819 8,396,265,140 8,653,697,273 10,336,474,154 8,213,566,613 8,570,114,242 รวมหนี้สิน 20,402,224,616 16,792,176,107 18,720,154,062 19,946,479,331 16,060,971,473 18,375,512,492

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


89

งบแสดงฐานะ การเงิน (ต่อ)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 2556 2555 2555 2556 2555 2555 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น 23 ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ 2,859,949,729 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท 2,859,949,729 2,859,949,729 2,859,949,729 2,859,949,729 2,859,949,729 2,859,949,729 ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว หุน้ สามัญ 2,859,920,138 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท (31 ธันวาคม 2555: หุน้ สามัญ 2,848,272,038 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท, 1 มกราคม 2555: หุน้ สามัญ 2,821,983,158 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) 2,859,920,138 2,848,272,038 2,821,983,158 2,859,920,138 2,848,272,038 2,821,983,158 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 89,415,830 71,943,680 32,510,360 89,415,830 71,943,680 32,510,360 กำ�ไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย 25 285,994,973 285,994,973 285,994,973 285,994,973 285,994,973 285,994,973 ยังไม่ได้จัดสรร 10,771,614,664 9,473,286,373 7,796,086,113 9,416,945,441 8,445,645,125 6,731,001,542 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - 20,762,574 - - 67,012,755 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 14,006,945,605 12,679,497,064 10,957,337,178 12,652,276,382 11,651,855,816 9,938,502,788 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม ของบริษัทย่อย 424,006 411,818 401,345 - - - รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,007,369,611 12,679,908,882 10,957,738,523 12,652,276,382 11,651,855,816 9,938,502,788 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 34,409,594,227 29,472,084,989 29,677,892,585 32,598,755,713 27,712,827,289 28,314,015,280

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําปี 2556


90

งบกำ�ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)”) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม หมายเหตุ

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 (ปรับปรุงใหม่)

2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

กำ�ไรขาดทุน รายได้ รายได้จากการขาย 19,854,275,259 17,196,693,518 13,995,956,817 12,173,534,956 รายได้ค่าบริการ 134,285,278 112,936,782 - - ดอกเบี้ยรับ 9,225,517 17,022,460 226,346,107 225,100,034 เงินปันผลรับ 10, 11, 13 - 4,004,078 716,299,468 892,630,679 กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน 12, 13 4,518,623 117,286,405 - 177,181,685 รายได้อื่น 58,025,890 55,093,500 51,152,575 43,431,295 รวมรายได้ 20,060,330,567 17,503,036,743 14,989,754,967 13,511,878,649 ค่าใช้จ่าย 26 ต้นทุนขาย 13,238,360,277 11,273,374,167 9,456,686,584 8,118,385,465 ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,980,649,791 1,613,342,599 1,445,579,015 1,239,087,889 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,995,348,478 1,514,785,131 1,506,981,688 1,179,298,193 ค่าใช้จ่ายอื่น - 11,436,138 156,900,000 24,409,708 รวมค่าใช้จ่าย 17,214,358,546 14,412,938,035 12,566,147,287 10,561,181,255 กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,845,972,021 3,090,098,708 2,423,607,680 2,950,697,394 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 12 (1,320,143) - - - กำ�ไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ 2,844,651,878 3,090,098,708 2,423,607,680 2,950,697,394 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (292,541,071) (212,903,124) (449,848,934) (328,230,504) กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,552,110,807 2,877,195,584 1,973,758,746 2,622,466,890 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (538,799,373) (691,447,196) (287,487,946) (399,289,043) กำ�ไรสำ�หรับปี 2,013,311,434 2,185,748,388 1,686,270,800 2,223,177,847 กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - (20,762,574) - (67,012,755) กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - (20,762,574) - (67,012,755) กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2,013,311,434 2,164,985,814 1,686,270,800 2,156,165,092 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


91

งบกำ�ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)”) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม หมายเหตุ

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 (ปรับปรุงใหม่)

2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกำ�ไร ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,013,298,775 2,185,734,524 1,686,270,800 2,223,177,847 ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ ควบคุมของบริษัทย่อย 12,659 13,864 รวม 2,013,311,434 2,185,748,388 การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,013,298,775 2,164,971,950 1,686,270,800 2,156,165,092 ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ ควบคุมของบริษัทย่อย 12,659 13,864 รวม 2,013,311,434 2,164,985,814 กำ�ไรต่อหุ้น 28 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.704 0.771 0.590 0.784 จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น) 2,857,813,906 2,834,533,139 2,857,813,906 2,834,533,139 กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําปี 2556

0.704 0.767 0.590 0.780 2,859,379,755 2,850,207,558 2,859,379,755 2,850,207,558


92

งบกระแสเงินสด

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)”) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 (ปรับปรุงใหม่)

2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน กำ�ไรก่อนภาษี 2,552,110,807 2,877,195,584 1,973,758,746 2,622,466,890 ปรับกระทบกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน ค่าเสื่อมราคา 52,881,686 49,486,193 33,100,648 31,947,336 ค่าตัดจำ�หน่าย 106,010,083 103,010,973 25,585,149 19,046,990 หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ) (890,302) 473,249 - - ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับรายการ) 470,340 (428,358) 470,340 ขาดทุน (กำ�ไร) จากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ (161,291) 3,155,455 (162,028) 2,873,493 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ - 10,962,889 - - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 1,320,143 - - - กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน (4,518,623) (117,286,405) - (177,181,685) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน - - 156,900,000 24,409,708 รายได้เงินปันผล - (4,004,078) (716,299,468) (892,630,679) สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 9,266,258 9,387,949 8,029,655 8,299,722 ภาษีเงินได้ตัดจ่าย 705 (404,112) - - ดอกเบี้ยรับ (9,225,517) (17,022,460) (226,346,107) (225,100,034) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 260,806,915 179,090,306 425,654,132 302,388,624 กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน 2,968,071,204 3,093,617,185 1,680,691,067 1,716,520,365 สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (1,429,569) (39,791,218) (1,699,962) (44,770,900) สินค้าคงเหลือ (4,902,639,653) 531,961,686 (4,588,339,614) 945,687,841 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 35,865,238 49,950,223 400,874,101 90,678,001 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (11,614,558) (1,796,157) (5,215,118) (822,716) หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจ้าหนี้การค้า 565,928,816 201,635,857 480,257,322 248,382,276 รายได้รับล่วงหน้า (208,984,646) (236,278,084) 127,746,824 76,059,219 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 71,767,873 250,222,254 64,397,175 206,182,094 เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 32,571,781 (29,405,934) 73,877,886 (20,618,214) สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - (2,212,340) - (2,212,340) เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน (1,450,463,514) 3,817,903,472 (1,767,410,319) 3,215,085,626 จ่ายดอกเบี้ย (643,065,577) (601,510,621) (681,889,212) (734,541,961) จ่ายภาษีเงินได้ (574,994,160) (724,471,640) (329,688,999) (446,461,795) เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน (2,668,523,251) 2,491,921,211 (2,778,988,530) 2,034,081,870 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


93

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)”) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น) (3,353,142) 21,385,440 (3,946,197) 16,318,290 เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน - - 5,152,150,000 3,763,000,000 เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (5,180,980,000) (3,523,520,000) เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 685,160,665 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 176,400,000 - เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย - - (660,999,910) (650,761,970) เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 131,057,986 - 122,990,000 - เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า (128,009,940) - (250,999,940) - เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - 225,176,032 - 225,176,032 เงินปันผลรับ - 4,004,078 1,106,298,576 502,631,571 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอพัฒนาโครงการ (8,567,652) - (8,567,652) - เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ 771,056 1,195,645 750,344 1,064,307 เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ (69,191,633) (50,120,872) (35,936,324) (44,380,612) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (21,425,538) (3,155,289) (20,799,037) (3,018,689) เงินสดรับจากดอกเบี้ย 9,225,517 17,022,460 168,187,454 111,791,431 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมเพิ่มขึ้น 90 8 - - เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (89,493,256) 215,507,502 564,547,314 1,083,461,025 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,052,000,000 (1,987,000,000) 1,052,000,000 (1,787,000,000) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,228,000,000 894,073,938 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (979,000,000) (1,849,573,938) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 1,410,000,000 1,123,000,000 681,000,000 770,000,000 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (673,000,000) (1,294,510,000) (630,000,000) (792,010,000) เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 4,300,000,000 2,200,000,000 4,300,000,000 2,200,000,000 เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ (2,500,000,000) (2,000,000,000) (2,500,000,000) (2,000,000,000) เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 29,120,250 65,722,200 29,120,250 65,722,200 เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (714,970,484) (508,534,264) (714,970,484) (508,534,264) เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม ของบริษัทย่อย (532) (3,399) - - เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 2,903,149,234 (2,401,325,463) 2,466,149,766 (3,007,322,064) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 145,132,727 306,103,250 251,708,550 110,220,831 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 743,823,338 437,720,088 395,365,474 285,144,643 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7) 888,956,065 743,823,338 647,074,024 395,365,474 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานประจําปี 2556


94

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)”) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม รายการที่ไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมลงทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน - (26,964,382) - (87,029,552) โอนบัญชีอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14,841,907 15,956,828 14,841,907 15,956,828 โอนบัญชีสนิ ค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน 4,275,936 12,010,685 756,027 7,050,496 โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการ รอพัฒนา 274,085,629 - - - โอนบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนใน กิจการร่วมค้า - - 183,599,920 - หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


285,994,973 - 285,994,973 - - - - - 285,994,973

32,510,360 - 32,510,360 39,433,320 - - - - 71,943,680

(6,201,808)

26,964,382

9,473,286,373

-

-

-

7,796,086,113 20,762,574 - - (508,534,264) - 2,185,734,524 (20,762,574) - -

303,377,527

7,492,708,586

12,679,497,064

-

10,957,337,178 65,722,200 (508,534,264) 2,164,971,950 -

297,175,719

10,660,161,459

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น กำ�ไรสะสม กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - ส่วนเกินทุนจากการ รวมส่วนของ มูลค่า สำ�รอง ยังไม่ได้ เปลีย่ นแปลงมูลค่า ผู้ถือหุ้น หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ยุติธรรมของเงินลงทุน ของบริษัทฯ

งบการเงินรวม

411,818

(3,399)

401,345 - - 13,864 8

-

401,345

ส่วนของผู้มี ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำ�นาจควบคุม ของบริษัทย่อย

12,679,908,882

(3,399)

10,957,738,523 65,722,200 (508,534,264) 2,164,985,814 8

297,175,719

10,660,562,804

รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 2,848,272,038 71,943,680 285,994,973 9,313,437,792 - 12,519,648,483 411,818 12,520,060,301 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 4 - - - 159,848,581 - 159,848,581 - 159,848,581 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 2,848,272,038 71,943,680 285,994,973 9,473,286,373 - 12,679,497,064 411,818 12,679,908,882 หุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายระหว่างปี 23 11,648,100 17,472,150 - - - 29,120,250 - 29,120,250 เงินปันผลจ่าย 29 - - - (714,970,484) - (714,970,484) - (714,970,484) กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - - - 2,013,298,775 - 2,013,298,775 12,659 2,013,311,434 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมเพิ่มขึ้น - - - - - - 61 61 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมลดลง จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย - - - - - - (532) (532) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2,859,920,138 89,415,830 285,994,973 10,771,614,664 - 14,006,945,605 424,006 14,007,369,611 95 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม 2,821,983,158 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 4 - ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง 2,821,983,158 หุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายระหว่างปี 23 26,288,880 เงินปันผลจ่าย 29 - กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมเพิ่มขึ้น - ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมลดลง จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย - ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 2,848,272,038

ทุนเรือนหุ้น ที่ออก หมายเหตุ และชำ�ระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)”) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556


งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม 2,821,983,158 32,510,360 285,994,973 6,559,378,646 87,029,552 9,786,896,689 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 4 - - - 171,622,896 (20,016,797) 151,606,099 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง 2,821,983,158 32,510,360 285,994,973 6,731,001,542 67,012,755 9,938,502,788 หุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายระหว่างปี 23 26,288,880 39,433,320 - - - 65,722,200 เงินปันผลจ่าย 29 - - - (508,534,264) - (508,534,264) กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - - - 2,223,177,847 (67,012,755) 2,156,165,092 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 2,848,272,038 71,943,680 285,994,973 8,445,645,125 - 11,651,855,816 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 2,848,272,038 71,943,680 285,994,973 8,376,657,571 - 11,582,868,262 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 4 - - - 68,987,554 - 68,987,554 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 2,848,272,038 71,943,680 285,994,973 8,445,645,125 - 11,651,855,816 หุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายระหว่างปี 23 11,648,100 17,472,150 - - - 29,120,250 เงินปันผลจ่าย 29 - - - (714,970,484) - (714,970,484) กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - - - 1,686,270,800 - 1,686,270,800 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2,859,920,138 89,415,830 285,994,973 9,416,945,441 - 12,652,276,382 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น กำ�ไรสะสม กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - ส่วนเกินทุนจากการ ที่ออก มูลค่า สำ�รอง ยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมส่วนของ หมายเหตุ และชำ�ระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ยุติธรรมของเงินลงทุน ผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)”) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

96


97

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจหลัก ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย โดยมีทอี่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนอยูท่ ี่ 170/57 อาคารโอเชีย่ นทาวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)” โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับ กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน งบการเงินตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ ภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม ก) งบการเงินรวมนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ตามรายละเอียดโดยในระหว่างปีปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทจากการจัดตั้ง บริษัทย่อย และการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11 และ 12

ชื่อบริษัท

บริษัทย่อย บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด และบริษัทย่อย บริษัท เอพี (สาทร) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัดและบริษัทย่อย บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำ�กัด บริษัท เอพี (อโศก) จำ�กัด บริษัท พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ จำ�กัด รายงานประจําปี 2556

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการ ให้บริการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย

อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น 2555 2556

100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -


98

ข) บริษัทฯ นำ�งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษัทฯ มีอ�ำ นาจในการควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่ บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำ�คัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว จ) ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯ ได้ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแล้ว ฉ) ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริษัทย่อยทีส่ งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทย่อย ณ วันทีล่ งทุนจะแสดงเป็นค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำ�เนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 21 ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได้ การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีขา้ งต้นไม่มผี ลกระทบอย่าง เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดง ฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำ หนด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูล เปรียบเทียบ เสมือนหนึ่งว่าบริษั ทฯ และบริษั ทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


99

ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

การนำ�เสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด ภาษีเงินได้ สัญญาเช่า รายได้ ผลประโยชน์ของพนักงาน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุนในบริษัทร่วม ส่วนได้เสียในการร่วมค้า งบการเงินระหว่างกาล การด้อยค่าของสินทรัพย์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ การรวมธุรกิจ สัญญาประกันภัย สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก ส่วนงานดำ�เนินงาน

1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2559 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 ฉบับที่ 27 ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 32

สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง สภาพแวดล้อม ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

รายงานประจําปี 2556

1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557


100 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำ �มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�ำ คัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนื่องจากบริษัทฯ นำ�มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดง เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จำ�นวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ (หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น องค์ประกอบอื่นของส่วนของ ผู้ถือหุ้นลดลง กำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น

145,499 -

92,901 -

159,849 -

68,988 -

303,378 6,202

171,623 20,017

- 145,499

- 92,901

- 159,849

- 68,988

(6,202) 303,378

(20,017) 171,623

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: พันบาท) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กำ�ไรหรือขาดทุน: ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง) 11,489 กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น (ลดลง) (11,489) กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท) (0.004) กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท) (0.004) กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลง -

(23,913) 23,913 0.008 0.008

143,529 (143,529) (0.051) (0.050)

102,635 (102,635) (0.036) (0.036)

-

6,202

20,017

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


101

5. นโยบายการบัญชีที่ส�ำ คัญ 5.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากงานก่อสร้าง

รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน/หน่วยในอาคารชุด/ที่ดิน รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำ�นวนเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ รายได้จากการ ขายดังกล่าวแสดงมูลค่าตามราคาในสัญญาจะซื้อขาย รายได้จากงานก่อสร้างตามสัญญาซึง่ ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ จะถือเป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานทีแ่ ล้วเสร็จ ซึง่ คำ�นวณจากการประมาณ การโดยวิศวกรประจำ�โครงการ สำ�รองเผื่อผลขาดทุนจากงานก่อสร้างตามสัญญาจะตั้งขึ้นทั้งจำ�นวนเมื่อทราบแน่ชัดว่างานก่อสร้างตามสัญญานั้นจะประสบผลขาดทุน รายได้จากงานก่อสร้างเป็นรายได้ที่บริษัทย่อยให้บริการแก่กลุ่มบริษัทซึ่งได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดิน/หน่วยในอาคารชุด

ต้นทุนการขายที่ดิน

ต้นทุนการขายบ้านพร้อมทีด่ นิ /หน่วยในอาคารชุด บันทึกตามต้นทุนการพัฒนาทัง้ หมดของโครงการทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (โดยคำ�นึงถึงต้นทุนที่ เกิดขึน้ จริง) โดยแบ่งสรรต้นทุนให้แก่บา้ นพร้อมทีด่ นิ /หน่วยในอาคารชุด ตามเกณฑ์มลู ค่าขายและเกณฑ์พน้ื ที่ และรับรูเ้ ป็นต้นทุนตามการรับรูร้ ายได้

ต้นทุนการขายที่ดินจะรับรู้เป็นต้นทุนตามการรับรู้รายได้

ต้นทุนงานก่อสร้าง

ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรง ค่ารับเหมาก่อสร้างช่วง ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งคำ�นวณตามส่วน ของงานที่แล้วเสร็จ ต้นทุนงานก่อสร้างเป็นต้นทุนที่บริษัทย่อยรับเหมาก่อสร้างให้แก่กลุ่มบริษัทซึ่งได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้

5.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิด ขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ รายงานประจําปี 2556


102

5.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า โดยมีรายละเอียดการคำ�นวณราคาทุนดังนี้

ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี

ที่ดิน

ที่ดินที่ซื้อมาบันทึกตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำ หนัก (แยกตามแต่ละโครงการ) และจะรับรู้เป็นต้นทุนตามการรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายรอตัดตั้งพักไว้ และจะหยุดบันทึกเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ ใน อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดอกเบี้ยรอตัดดังกล่าวบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือและจะรับรู้เป็นต้นทุนตามการรับรู้รายได้โดยวิธีถัวเฉลี่ย (แยก ตามแต่ละโครงการ) รายจ่ายเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน ไฟฟ้า ประปาและสาธารณูปโภคส่วนกลางอื่นๆ บันทึกไว้ในบัญชีค่าสาธารณูปโภคซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง ของสินค้าคงเหลือ โดยจะตัดจ่ายเป็นต้นทุนขายตามการรับรู้รายได้ รายจ่ายเกี่ยวข้องกับการเตรียมการและพัฒนาโครงการก่อนการเปิดขายบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ โดยจะตัดจ่ายเป็นต้นทุน ตามการรับรู้รายได้

5.6 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้าแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์บนั ทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกำ�ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นและจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�ำ หน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีสว่ นเกิน/รับรูส้ ว่ นต่�ำ กว่ามูลค่าตราสารหนีต้ ามอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ซึง่ จำ�นวนทีต่ ดั จำ�หน่าย/รับรูน้ จี้ ะแสดงเป็นรายการปรับ กับดอกเบี้ยรับ ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) จ) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำ�นวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันทำ�การสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุตธิ รรม ของตราสารหนี้คำ�นวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่า สินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของ กำ�ไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมือ่ มีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิท่ีได้รบั กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

5.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริม่ แรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในราคาทุนซึง่ รวมต้นทุนการทำ�รายการ หลังจากนัน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


103 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อม ราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำ�หน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำ�ไรหรือ ขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง สโมสร สระว่ายน้ำ� และสนามเด็กเล่น บ้านตัวอย่างและสำ�นักงานขาย เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ ยานพาหนะ แบบหล่อ สินทรัพย์ถาวรอื่น

- - - - - - - -

5 และ 10 ปี 20 ปี 20 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 3 ปี 5 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเสือ่ มราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน โดยไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับทีด่ นิ และสินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือ ขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.9 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำ�ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำ� ไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนั้ จะอยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามทีม่ งุ่ ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อืน่ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยใน งวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

5.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วัน ที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการ เริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จ�ำ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวน ระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธีการตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน ของกำ�ไรหรือขาดทุน

รายงานประจําปี 2556


104

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำ กัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

ส่วนเกินมูลค่าโครงการ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ตามมูลค่าการโอนของโครงการ 3 และ 5 ปี

5.11 ค่าความนิยม

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริม่ แรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึง่ เท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนทีส่ งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้มา หากมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรูส้ ว่ นทีส่ งู กว่านีเ้ ป็นกำ�ไรในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มี ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำ�การประเมิน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หาก มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่�ำ กว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของ กำ�ไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

5.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึง่ ทำ�ให้มอี ทิ ธิพล อย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อบริษัทฯ ผูบ้ ริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ทีม่ อี �ำ นาจในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ

5.13 สัญญาเช่าดำ�เนินงาน

สัญญาระยะยาวเพือ่ เช่าสินทรัพย์โดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่า ดำ�เนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานสุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่าจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนโดยใช้ วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้ แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี ตัวตนอืน่ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ และคำ�นวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะ เวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�ำ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ และ บริษัทย่อยใช้แบบจำ�ลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำ�นวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำ�หน่าย สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำ�หน่าย โดยการจำ�หน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากัน ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


105

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้ บ่งชีท้ แี่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทรี่ บั รูใ้ นงวดก่อนได้หมดไป หรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้ง ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหาก กิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า ของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที

5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

บริษัทฯ ได้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึง่ จะบันทึกรายการในงบการเงินเมือ่ มีการใช้สทิ ธิ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โครงการสมทบเงิน

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษัทฯและ บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำ�นวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะ รับรู้ทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯ เลือกรับรู้หนี้สินในช่วง การเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำ�ไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

5.16 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความ เป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำ�นวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทาง ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร รายงานประจําปี 2556


106

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ บริษัทฯ จะมีก�ำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การปรับ ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการที่ได้บนั ทึก โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ

ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่ แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำ�คัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก ลูกหนี้แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายและเงินลงทุนทัว่ ไปเมือ่ มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดัง กล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมือ่ มีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระ สำ�คัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำ�นวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิก ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหาก คาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต่�ำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร จำ�เป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด รวมทัง้ การเลือกอัตรา คิดลดที่เหมาะสมในการคำ�นวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


107

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนัน้ ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำ นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดย พิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน ต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลีย่ นแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ ถูกฟ้องร้องและเชือ่ มัน่ ว่าประมาณการหนีส้ นิ จากความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังกล่าวทีบ่ นั ทึกไว้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานมีจำ�นวนเพียงพอ

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม

เงินสด เงินฝากธนาคาร รวม หัก: เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัดในการใช้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

525,220 370,068 895,288 (6,332) 888,956

448,940 297,862 746,802 (2,979) 743,823

428,946 222,985 651,931 (4,857) 647,074

226,222 170,053 396,275 (910) 395,365

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.50 ถึง 1.15 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.625 ถึง 1.75 ต่อปี)

เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จำ�กัดในการใช้ขา้ งต้นเป็นเงินฝากธนาคารซึง่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ำ ไปวางไว้กบั ธนาคารเพือ่ เป็นประกันหนังสือ ค้�ำ ประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายงานประจําปี 2556


108

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ยอดคงเหลือของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นลูกหนีก้ บั กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2556

ลูกหนี้การค้า อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระหนี ้ 4,550 เกินกำ�หนดชำ�ระ ไม่เกิน 12 เดือน 4,965 มากกว่า 12 เดือน 1,810 รวมลูกหนี้การค้า 11,325 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,410) ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 9,915 ลูกหนี้อื่น 100,498 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 110,413

9. สินค้าคงเหลือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

3,868

-

-

3,467 2,516 9,851 (2,472) 7,379 100,714 108,093

- - - - - 96,774 96,774

95,074 95,074

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน

รายการปรับลดเป็น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2556

2556

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน งานระหว่างก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี สินค้ารอการขาย วัสดุก่อสร้าง รวม

2556

2555

16,775,862 16,423,530 518,997 739,454 9,579,376 6,550,735 1,672,789 1,374,437 870,874 910,475 1,066,706 896,274 - 37,072 2,697 2,368 30,784,102 26,637,544

- - - - - - (470) - (470)

2555

2555

(29,151) 16,775,862 16,394,379 - 739,454 518,997 - 9,579,376 6,550,735 - 1,672,789 1,374,437 (118,369) 910,475 752,505 - 1,066,706 896,274 - 36,602 - 2,368 2,697 (147,520) 30,783,632 26,490,024

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


109

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

รายการปรับลดเป็น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2556

2556

2556

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน งานระหว่างก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี สินค้ารอการขาย รวม

2555

12,590,870 11,892,006 447,575 588,570 8,014,401 4,337,581 1,473,033 1,237,482 684,021 706,987 764,397 718,494 - 9,947 24,148,205 19,317,159

- - - - - - (470) (470)

2555

2555

(10,259) 12,590,870 11,881,747 - 588,570 447,575 - 8,014,401 4,337,581 - 1,473,033 1,237,482 - 706,987 684,021 - 764,397 718,494 - 9,477 (10,259) 24,147,735 19,306,900

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดสำ�หรับโครงการที่ด�ำ เนินการอยู่ดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

จำ�นวนโครงการที่ดำ�เนินการอยู่ต้นปี จำ�นวนโครงการที่ปิดแล้ว จำ�นวนโครงการที่เปิดใหม่ จำ�นวนโครงการที่ดำ�เนินการอยู่สิ้นปี มูลค่าซื้อขายที่ได้ทำ�สัญญาแล้วทั้งสิ้น (ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ ที่เปิดดำ�เนินการอยู่ (ร้อยละ)

46 (9) 23 60 52,698 96.81

51 (17) 12 46 47,539

35 (7) 14 42 36,291

37 (12) 10 35 33,049

93.04

96.80

91.86

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ำ ที่ดินซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จำ�นวน 22,448 ล้านบาท และ 19,422 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (เฉพาะกิจการ: 17,167 ล้านบาท และ 14,903 ล้านบาท ตามลำ�ดับ) ไปจดจำ�นองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์ ค้�ำ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18 และ 20 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือโดยคำ�นวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็น อัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของเงินกู้ดังนี้

รายงานประจําปี 2556


110

งบการเงินรวม

2556

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุน ของสินค้าคงเหลือ (พันบาท) อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละต่อปี)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

405,649 417,418 253,722 335,795 3.67 - 5.50 3.93 - 5.75 3.67 - 5.50 3.93 - 5.75

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้ (หน่วย: พันบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม 2556

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556

2555

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) - - 26,660 รายได้จากการขาย - รายได้ค่าธรรมเนียมการค้ำ�ประกัน - - 5,568 4,360 ดอกเบี้ยรับ - - 218,443 210,605 เงินปันผลรับ - - 716,299 888,627 - 326,214 182,825 ต้นทุนงานก่อสร้าง - - 2,839 - ซื้อที่ดิน - - 47,506 47,337 ค่าใช้จ่ายอื่น - ดอกเบี้ยจ่าย - - 29,880 53,653 รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า ดอกเบี้ยรับ 3,556 - รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เงินปันผลรับ - 4,004 15,805 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27,921 5,471 ค่าเช่าจ่าย 5,583

นโยบายการกำ�หนดราคา

ราคาอ้างอิงจากกรมที่ดิน อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี ของภาระ ค้ำ�ประกันคงค้างถัวเฉลี่ย อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.40 - 5.25 ต่อปี (2555: ร้อยละ 5.50 ต่อปี) ตามอัตราที่ประกาศจ่าย ราคาทีเ่ ทียบเคียงกับบุคคลภายนอก ราคาอ้างอิงจากกรมที่ดิน ราคาทีเ่ ทียบเคียงกับบุคคลภายนอก อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.40 - 5.25 ต่อปี (2555: ร้อยละ 5.50 ต่อปี)

3,556

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี

- 25,862 5,583

4,004 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย 15,501 ราคาทีเ่ ทียบเคียงกับบุคคลภายนอก 5,471 ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


111 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม 2556

2555

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด - - บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำ�กัด - - บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำ�กัด - - บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด - - บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำ�กัด - - บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด - - บริษัท เอพี (อโศก) จำ�กัด - - บริษัท พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ จำ�กัด - - บริษัท เอพี (สาทร) จำ�กัด - - รวมดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - เงินปันผลค้างรับ- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัท เอพี (สาทร) จำ�กัด - - บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด - - บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด - - รวมเงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19) บริษัทย่อย บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำ�กัด - - บริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำ�กัด - - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำ�กัด 2,929 1,335 รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,929 1,335 ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ต ี้ จำ�กัด - - บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด - - บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด - - บริษัท เอพี (สาทร) จำ�กัด - - รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - รายงานประจําปี 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556

2555

335,621 46,171 25,998 6,008 1,631 875 339 5 - 416,648

279,469 19,908 4,422 7,832 1,221 45,637 358,489

- - - -

260,000 99,999 30,000 389,999

71,633 50,797

6,658 52,839

2,929 125,359

1,335 60,832

31,647 23,741 - 76 55,464

70,579 5,551 2,171 78,301


112 ยอดคงค้างของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื ระหว่างบริษัทฯ และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และการเคลือ่ นไหว ของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัท

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด บริษัท เอพี (สาทร) จำ�กัด บริษัท เอพี (อโศก) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ในระหว่างปี 31 ธันวาคม 2555 ให้กู้เพิ่ม รับชำ�ระ

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำ�กัด บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสแอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด บริษัท เอพี (อโศก) จำ�กัด บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด บริษัท พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ จำ�กัด บริษัท เอพี (สาทร) จำ�กัด บริษัท เอพี (นนทบุรี) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2,787,300 - 402,020 26,650 25,500 - 55,000 - 99,800 - - 3,396,270

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 276,500 97,990 - - 179,000 553,490

1,561,700 (2,486,000) 1,095,000 (389,000) 351,980 (50,000) 175,000 (150,650) 15,300 (8,700) 32,000 - 1,000 (25,000) 6,000 - 719,000 (818,800) 505,000 (505,000) 719,000 (719,000) 5,180,980 (5,152,150)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,863,000 706,000 704,000 51,000 32,100 32,000 31,000 6,000 3,425,100

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ในระหว่างปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม กู้เพิ่ม จ่ายชำ�ระ 2556 389,000 448,000 360,000 8,000 23,000 1,228,000

(279,000) (257,000) (233,000) (8,000) (202,000) (979,000)

386,500 288,990 127,000 802,490

เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันและครบกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถาม บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


113 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ (หน่วย: พันบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

120,620 8,030 128,650

105,797 5,156 110,953

ภาระคำ�้ ประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำ�ประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.4 ก)

รายงานประจําปี 2556


ชื่อบริษัท

บริษัท เอพี (สาทร) จำ�กัด บริษัท เอพี (รัชดา) จำ�กัด บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด บริษัท เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จำ�กัด บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด บริษัท เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ต้ี (สุขมุ วิท) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำ�กัด บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำ�กัด บริษัท สมาร์ท เซอร์วสิ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำ�กัด บริษัท เอพี (อโศก) จำ�กัด บริษัท พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ จำ�กัด รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

2555

2556

2556

2555

เงินลงทุน ในบริษัทย่อย- สุทธิ

500,000 895,834 300,000 10,000 10,000 300,000 300,000 4,000 5,000 - - -

100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100

2556

2555

เงินปันผล ที่บริษัทฯ รับระหว่างปี

(หน่วย: พันบาท)

- - 79,800 - 24,999 - - 20,000 - - - - 716,299

102,700 82,500 399,997 888,627

- 339,345 496,245 591,500 260,000 - - - - 43,430

2555

ค่าเผื่อ การด้อยค่า ของเงินลงทุน

496,245 496,245 (156,900) - - -

2556

ราคาทุน

100 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 100 407,103 407,103 - - 407,103 407,103 100 294,016 294,016 - - 294,016 294,016 100 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 100 - 10,000 - - - 10,000 100 300,000 300,000 - - 300,000 300,000 100 300,000 300,000 - - 300,000 300,000 100 4,142 4,142 - - 4,142 4,142 100 4,900 4,900 (4,900) (4,900) - - - 300,000 - - - 300,000 - - 10,000 - - - 10,000 - - 1,000 - - - 1,000 - 2,627,406 2,326,406 (161,800) (4,900) 2,465,606 2,321,506

ร้อยละ ร้อยละ

2555

สัดส่วน เงินลงทุน 2556

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 500,000 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 895,834 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 300,000 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 300,000 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 300,000 ให้บริการ 4,000 ให้บริการ 5,000 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 300,000 ให้บริการ 10,000 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,000

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

100 -

2556

ทุนชำ�ระ แล้ว

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 162,500 162,500 100 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - - -

ลักษณะของธุรกิจ

114


115

11.1 เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท

ประเภท กิจการ

ทุนชำ�ระ สัดส่วน แล้ว การลงทุน ร้อยละ

(หน่วย: พันบาท)

น มูลค่าเงินลงทุนตาม ราคาทุ วิธีส่วนได้เสีย 2556 2555 2556 2555

เงินลงทุนของบริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำ�กัด รับเหมาก่อสร้าง 50,000

100

50,000

50,000

49,986

48,287

บริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พัฒนา พาร์ทเนอร์ส จำ�กัด อสังหาริมทรัพย์ 1,000

100

1,100

1,100

1,043

484

เงินลงทุนของบริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด

11.2 การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำ�กัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำ�กัด โดยมี ทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท ดังกล่าวร้อยละ 99.99 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจำ�นวน 290 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 29 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำ�นวน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำ นวน 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 30 ล้านหุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 บริษัท เอพี (อโศก) จำ�กัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท เอพี (อโศก) จำ�กัด โดยมีทุนจดทะเบียน เป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจำ�นวน 290 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 29 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำ�นวน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำ นวน 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 30 ล้านหุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจำ�นวน 60 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำ�นวน 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 30 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำ นวน 360 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 36 ล้านหุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 รายงานประจําปี 2556


116

ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้เปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าตามที่กล่าวในหมายเหตุ 12

บริษัท เอพี (นนทบุรี) จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท เอพี (นนทบุรี) จำ�กัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็น หุ้นสามัญจำ�นวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพี (นนทบุรี) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบ ให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจำ�นวน 249 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 24.9 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ�นวน 250 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้เปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าตามที่กล่าวในหมายเหตุ 12

บริษัท พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ จำ�กัด โดยมีทุนจดทะเบียน เป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 บริษัท เอพี (พระราม 9) จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท เอพี (พระราม 9) จำ�กัด โดยมีทุนจดทะเบียน เป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556

ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้เปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าตามที่กล่าวในหมายเหตุ 12

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายเงินลงทุนกับผู้ร่วมลงทุนในต่างประเทศดังนี้

ก) ขายเงินลงทุนบริษัท เอพี (นนทบุรี) จำ�กัด ให้กับบริษัท เอ็มอีซี ไทยแลนด์ อินเวสเมนต์ พีทีอี จำ�กัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ สิงคโปร์ จำ�นวน 12,250,000 หุ้นราคาหุ้นละ 10 บาทโดยเข้าทำ�สัญญาร่วมทุนบริษัท เอพี (นนทบุรี) จำ�กัด เพื่อพัฒนาโครงการอาคาร ชุดพักอาศัย โดยบริษัทฯร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 51 และได้ถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า

ข) ขายเงินลงทุนบริษัท เอพี (พระราม 9 ) จำ�กัด ให้กับบริษัท เอ็มอีซี ไทยแลนด์ อินเวสเมนต์ พีทีอี จำ�กัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งใน ประเทศสิงคโปร์ จำ�นวน 49,000 หุ้นราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเข้าทำ�สัญญาร่วมทุนบริษัท เอพี (พระราม 9) จำ�กัด เพื่อพัฒนาโครงการ อาคารชุดพักอาศัยโดยบริษัทฯ ร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 51 และได้ถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า

ค) ขายเงินลงทุนบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด ให้กับบริษัท เอ็มอีซี ไทยแลนด์ อินเวสเมนต์ พีทีอี จำ�กัด ซึ่งจดทะเบียน จัดตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ จำ�นวน 17,640,000 หุน้ ราคาหุน้ ละ 10 บาท โดยเข้าทำ�สัญญาร่วมทุนบริษัท เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ตี้ (สุขมุ วิท) จำ�กัด เพื่อพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยโดยบริษัทฯ ร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 51 และได้ถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนใน การร่วมค้า บริษัทฯ รับรู้กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจำ�นวนประมาณ 4.5 ล้านบาทในงบการเงินรวม

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


117

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

สัดส่วน เงินลงทุน

2556

2556

2556

(ร้อยละ) 51 51 51

183,600 127,500 510 311,610

178,897 126,216 474 305,587

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด บริษัท เอพี (นนทบุรี) จำ�กัด บริษัท เอพี (พระราม 9) จำ�กัด รวม

มูลค่าตาม ราคาทุน บัญชีตาม วิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด บริษัท เอพี (นนทบุรี) จำ�กัด บริษัท เอพี (พระราม 9) จำ�กัด รวม

สัดส่วน เงินลงทุน

ราคาทุน

2556

2556

2556

2556

183,600 127,500 510 311,610

- - - -

183,600 127,500 510 311,610

(ร้อยละ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 51 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 51 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 51

ค่าเผื่อการ มูลค่าตาม ด้อยค่าของ บัญชีตาม เงินลงทุน วิธีส่วนได้เสีย

12.2 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก เงินลงทุนในการร่วมค้า ในระหว่างปี 2556

บริษัท เอพี (นนทบุรี) จำ�กัด บริษัท เอพี (พระราม 9) จำ�กัด รวม รายงานประจําปี 2556

(1,284) (36) (1,320)


118

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

จำ�นวนรวมของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ หนี้สิน ที่บริษัทฯ มีอยู่ในกิจการร่วมค้า คิดตามสัดส่วนของการร่วมทุนเป็นดังนี้ (หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน สินทรัพย์สุทธิ

บริษัท เอเชี่ยน บริษัท เอพี บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ (นนทบุรี) (พระราม 9) (สุขุมวิท) จำ�กัด จำ�กัด จำ�กัด

397,706 1,644 399,350 (1,234) (219,219) (220,453) 178,897

278,970 318 279,288 (582) (152,490) (153,072) 126,216

487 7 494 (20) (20) 474

บริษัท เอเชีย่ น พร็อพเพอร์ตี้ (สุขมุ วิท) จำ�กัด ได้น�ำ ทีด่ นิ มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำ�นวนประมาณ 693.56 ล้านบาท (ตามสัดส่วนของบริษัทฯ: 353.72 ล้านบาท) ไปค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

จำ�นวนรวมของส่วนได้เสียในรายได้และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ มีอยู่ในกิจการร่วมค้า คิดตามสัดส่วนของการร่วมทุนเป็นดังนี้ (หน่วย: พันบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายได้ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ รายได้ภาษีเงินได้ ขาดทุนสำ�หรับปี

บริษัท เอเชี่ยน บริษัท เอพี บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ (นนทบุรี) (พระราม 9) (สุขุมวิท) จำ�กัด จำ�กัด จำ�กัด

- - - - -

5 (1,607) (1,602) 318 (1,284)

(43) (43) 7 (36)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


119

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

สัดส่วนการลงทุน

2556

(หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม

2555

เงินลงทุนในบริษัทอื่น กองทุนรวมเอเชีย รีคอฟเวอรี่พร็อพเพอร์ตี้ 1 - - รวม

2556

2555

25 25

25 25

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท พรีบิลท์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นจำ�นวนประมาณ 40.1 ล้านหุ้น คิดเป็นจำ�นวนเงิน ทั้งสิ้นประมาณ 225 ล้านบาท และ มีกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนจำ�นวนประมาณ 117 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 177 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีบิลท์ จำ�กัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็น อัตราการจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้รับปันผลดังกล่าวเป็นเงินสดจำ�นวน 4.0 ล้านบาท และเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1.3 ล้านหุ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

14. ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนาดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม ราคาทุน

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ที่ดินและต้นทุนโครงการ รอการพัฒนา - สุทธิ

2556

2555

2556

2555

2556

2555

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน งานสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี รวม

410,251 15,375 3,921 228,222 2,964 660,733

128,620 1,599 3,477 96,334 530 230,560

(60,971) - - (214,703) - (275,674)

(31,820) - - (96,334) - (128,154)

349,280 15,375 3,921 13,519 2,964 385,059

96,800 1,599 3,477 530 102,406

รายงานประจําปี 2556


120

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ที่ดินและต้นทุนโครงการ รอการพัฒนา - สุทธิ

2556

2555

2556

2555

2556

2555

ที่ดิน รวม

18,827 18,827

10,259 10,259

(10,259) (10,259)

(10,259) (10,259)

8,568 8,568

-

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ได้แก่ห้องชุดให้เช่า ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้ (หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

40,723 (5,122) 35,601

36,447 (3,218) 33,229

32,285 (4,649) 27,636

31,529 (3,034) 28,495

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำ�หรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี รับโอนจากสินค้าคงเหลือ ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

33,229 4,276 (1,904) 35,601

22,842 12,011 (1,624) 33,229

28,495 756 (1,615) 27,636

22,842 7,051 (1,398) 28,495

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำ�นวนเงินประมาณ 155 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 125 ล้านบาท) (2555: 113 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 103 ล้านบาท)) ซึง่ เป็นมูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วธิ เี ปรียบ เทียบข้อมูลตลาด โดยอิงกับข้อมูลของการซื้อ-ขายและรายการเปรียบเทียบของทรัพย์สินที่ซื้อ-ขายในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงปัจจัยของ สถานที่ตั้ง ขนาดและรูปร่างของที่ดิน ลักษณะชนิดและสภาพของทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้นำ�อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�ำ นวนประมาณ 1 ล้านบาท (2555: 1 ล้านบาท) ไปเป็นหลักทรัพย์ ค้ำ�ประกันในคดีแพ่งที่ให้ไว้ต่อศาล บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


ที่ดิน และส่วน ปรับปรุง ที่ดิน

อาคาร และ สิ่งปลูก สร้าง

งบการเงินรวม

สโมสร บ้านตัวอย่าง เครื่อง สระว่ายน้ำ� และ ตกแต่ง และสนาม สำ�นักงาน ติดตั้ง สินทรัพย์ เด็กเล่น ขาย และอุปกรณ์ ยานพาหนะ แบบหล่อ ถาวรอื่น

สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง

รวม

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน 1 มกราคม 2555 22,907 4,085 42,473 588 147,311 2,460 27,340 45,035 10,570 302,769 ซื้อเพิ่ม - - - - 9,328 1,357 978 8,398 30,060 50,121 จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย - - - - (5,514) (2,104) - (4,477) - (12,095) โอนออกไปบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - - - - - - (15,957) (15,957) โอนเข้า (ออก) - - - - 3,026 - - - (3,026) 31 ธันวาคม 2555 22,907 4,085 42,473 588 154,151 1,713 28,318 48,956 21,647 324,838 ซื้อเพิ่ม - - - - 18,085 971 6,676 17,200 26,260 69,192 จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย - - - - (1,457) (978) - (1,022) - (3,457) โอนออกไปบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - - - - - - (14,842) (14,842) โอนออกจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า - - - - (128) - - (53) - (181) โอนเข้า (ออก) 3,309 5,700 - - 13,432 - 3,570 (3,273) (22,738) 31 ธันวาคม 2556 26,216 9,785 42,473 588 184,083 1,706 38,564 61,808 10,327 375,550 ค่าเสื่อมราคาสะสม 1 มกราคม 2555 5,511 3,072 34,067 588 74,521 1,652 4,676 24,873 - 148,960 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี - 204 502 - 31,009 301 9,122 6,724 - 47,862 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย - - - - (4,294) (1,485) - (3,621) - (9,400) 31 ธันวาคม 2555 5,511 3,276 34,569 588 101,236 468 13,798 27,976 - 187,422 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี 158 330 501 - 29,804 360 10,874 8,950 - 50,977 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย - - - - (1,353) (510) - (984) - (2,847) โอนค่าเสือ่ มราคาจากการเปลีย่ นสถานะจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า - - - - (7) - - (2) - (9) 31 ธันวาคม 2556 5,669 3,606 35,070 588 129,680 318 24,672 35,940 - 235,543

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

121


ที่ดิน และส่วน ปรับปรุง ที่ดิน

อาคาร และ สิ่งปลูก สร้าง

งบการเงินรวม (ต่อ)

สโมสร บ้านตัวอย่าง เครื่อง สระว่ายน้ำ� และ ตกแต่ง และสนาม สำ�นักงาน ติดตั้ง สินทรัพย์ เด็กเล่น ขาย และอุปกรณ์ ยานพาหนะ แบบหล่อ ถาวรอื่น

สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง

47,862 50,977

126,568 129,159

10,848 10,848 10,848

รวม

(หน่วย: พันบาท)

ค่าเผื่อการด้อยค่า 1 มกราคม 2555 4,802 353 5,693 - - - - - - 31 ธันวาคม 2555 4,802 353 5,693 - - - - - - 31 ธันวาคม 2556 4,802 353 5,693 - - - - - - มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2555 12,594 456 2,211 - 52,915 1,245 14,520 20,980 21,647 31 ธันวาคม 2556 15,745 5,826 1,710 - 54,403 1,388 13,892 25,868 10,327 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี 2555 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 2556 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

122


ที่ดิน และส่วน ปรับปรุง ที่ดิน

อาคาร และ สิ่งปลูก สร้าง

- - - - - - -

90,270 30,549 (6,248) 114,571 31,486 (2,797) 143,260

18,432 4,439 (2,481) 20,390 5,589 (973) 25,006

รวม

797 199 (630) 366 144 (510) -

สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง

(หน่วย: พันบาท)

31,217 10,570 191,772 5,307 30,060 44,381 (3,133) - (8,530) - (15,957) (15,957) - (3,026) 33,391 21,647 211,666 5,339 15,118 35,936 (999) - (3,385) - (14,842) (14,842) 297 (13,719) 38,028 8,204 229,375

1,605 622 (1,249) - - 978 - (978) - - -

เครื่อง ตกแต่ง ติดตั้ง สินทรัพย์ และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ถาวรอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน 1 มกราคม 2555 22,907 4,085 121,388 ซื้อเพิ่ม - - 8,392 จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย - - (4,148) โอนออกไปบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - โอนเข้า (ออก) - - 3,026 31 ธันวาคม 2555 22,907 4,085 128,658 ซื้อเพิ่ม - - 15,479 จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย - - (1,408) โอนออกไปบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - โอนเข้า (ออก) - - 13,422 31 ธันวาคม 2556 22,907 4,085 156,151 ค่าเสื่อมราคาสะสม 1 มกราคม 2555 5,511 3,072 62,458 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี - 204 25,707 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย - - (3,137) 31 ธันวาคม 2555 5,511 3,276 85,028 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี - 204 25,549 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย - - (1,314) 31 ธันวาคม 2556 5,511 3,480 109,263

123


ที่ดิน และส่วน ปรับปรุง ที่ดิน

อาคาร และ สิ่งปลูก สร้าง

13,001 13,022

612 -

21,647 8,204

- - -

สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง

30,549 31,486

91,940 80,960

5,155 5,155 5,155

รวม

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อย ค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 115 ล้านบาท และ 44 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (เฉพาะกิจการ: 76 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)

- - -

- - -

เครื่อง ตกแต่ง ติดตั้ง สินทรัพย์ และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ถาวรอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)

ค่าเผื่อการด้อยค่า 1 มกราคม 2555 4,802 353 - 31 ธันวาคม 2555 4,802 353 - 31 ธันวาคม 2556 4,802 353 - มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2555 12,594 456 43,630 31 ธันวาคม 2556 12,594 252 46,888 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี 2555 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 2556 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

124


125

17. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

งบการเงินรวม

คอมพิวเตอร์ ส่วนเกินมูลค่า ซอฟต์แวร์ โครงการ

(หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม

ราคาทุน 1 มกราคม 2555 63,518 452,207 515,725 ซื้อเพิ่ม 3,156 - 3,156 ตัดจำ�หน่าย (1,863) (282,655) (284,518) 15,957 - 15,957 รับโอนจากบัญชีอุปกรณ์ 31 ธันวาคม 2555 80,768 169,552 250,320 ซื้อเพิ่ม 21,425 - 21,425 14,842 - 14,842 รับโอนจากบัญชีอุปกรณ์ 31 ธันวาคม 2556 117,035 169,552 286,587 ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม 1 มกราคม 2555 24,853 280,700 305,553 ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี 21,756 81,255 103,011 ตัดจำ�หน่าย (207) (282,655) (282,862) 31 ธันวาคม 2555 46,402 79,300 125,702 ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี 28,410 77,600 106,010 31 ธันวาคม 2556 74,812 156,900 231,712 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2555 34,366 90,252 124,618 31 ธันวาคม 2556 42,223 12,652 54,875 ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี 2555 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 103,011 2556 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 106,010

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์

รวม

54,989 3,019 (1,863) 15,957 72,102 20,799 14,842 107,743

54,989 3,019 (1,863) 15,957 72,102 20,799 14,842 107,743

22,033 19,047 (207) 40,873 25,585 66,458

22,033 19,047 (207) 40,873 25,585 66,458

31,229 41,285

31,229 41,285

19,047 25,585

ส่วนเกินมูลค่าโครงการได้มาจากการที่บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่งในปี 2553 โดยเป็นส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุน ที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งดังกล่าว ในอนาคต จึงได้ระบุส่วนเกินดังกล่าวเป็นส่วนเกินมูลค่าโครงการ ซึ่งจะตัดจำ�หน่ายตามมูลค่าการโอนของหน่วยในอาคารชุดของโครงการของ บริษัทย่อย

รายงานประจําปี 2556


126

18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน รวม หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย 2556

2555

งบการเงินรวม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) - 3.87 - 4.35 - 2.96 - 3.07 2.91 - 3.32 2,722,000 2,722,000 (23,026) 2,698,974

(หน่วย: พันบาท)

2556

2555

470,000 - 470,000 1,200,000 2,722,000 1,200,000 1,670,000 2,722,000 1,670,000 (10,501) (23,026) (10,501) 1,659,499 2,698,974 1,659,499

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางส่วนค้�ำ ประกันโดยการจดจำ�นองทีด่ นิ โครงการ บางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและค้ำ�ประกันโดยบริษัทฯ

19. เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน รวมเจ้าหนี้การค้า

งบการเงินรวม

2556

2,929 1,287,399 1,290,328

2555

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556

2555

1,335 125,359 60,832 723,685 959,215 543,484 725,020 1,084,574 604,316

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


เงื่อนไขที่สำ�คัญของสัญญาเงินกู้ยืม

531,000

471,000

400,000 931,000

50,000

50,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำ�กัด 1. ธนาคาร 1,533,000 ร้อยละ 70 ของราคาขายเมื่อมีการขอปลอดจำ�นอง จดจำ�นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง MLR-1.75 - 50,000 พื้นที่ขายโครงการครบกำ�หนดชำ�ระภายในปี 2559 ของโครงการ

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำ�กัด 1. ธนาคาร 1,525,000 ร้อยละ 70 ของราคาขายเมื่อมีการขอปลอดจำ�นอง จดจำ�นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง MLR-1.75 - 50,000 พื้นที่ขายโครงการครบกำ�หนดชำ�ระภายในปี 2560 ของโครงการ รวมเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย 50,000 350,000 รวมเงินกู้ยืมของบริษัทฯและบริษัทย่อย 110,000 821,000

150,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำ�กัด 1. ธนาคาร 587,000 ร้อยละ 70 ของราคาขายเมื่อมีการขอปลอดจำ�นอง จดจำ�นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง MLR-1.75 - 150,000 พื้นที่ขายโครงการครบกำ�หนดชำ�ระภายในปี 2558 ของโครงการ

บริษัทย่อย บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 1. ธนาคาร 2,976,000 ร้อยละ 70 ของราคาขายเมื่อมีการ จดจำ�นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง MLR-1.75 50,000 100,000 150,000 ขอปลอดจำ�นองพื้นที่ขายโครงการ ของโครงการ ครบกำ�หนดชำ�ระภายในปี 2557 - 2560

531,00

471,000

รวม

(หน่วย: พันบาท)

จำ�นวนเงินกู้ยืมระยะยาว

ส่วนที่ถึงกำ�หนด ส่วนที่ถึงกำ�หนด ชำ�ระภายใน ชำ�ระเกินกว่า อัตราดอกเบี้ย หนึ่งปี หนึ่งปี (ร้อยละต่อปี)

2556 บริษัทฯ 1. ธนาคาร 7,802,700 ร้อยละ 70 ของราคาขายเมื่อมีการขอปลอดจำ�นอง จดจำ�นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง MLR-1.75 60,000 พื้นที่ขายโครงการครบกำ�หนดชำ�ระภายในปี 2557 - 2559 ของแต่ละโครงการที่เสนอกู้ รวมเงินกู้ยืมของบริษัทฯ 60,000

การชำ�ระคืน คำ�้ ประกัน ลำ�ดับที ่ ผู้ให้กู้ วงเงินกู้ยืม เงินกู้ยืม โดย

20. เงินกู้ยืมระยะยาว รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

127


เงื่อนไขที่สำ�คัญของสัญญาเงินกู้ยืม

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำ�รงอัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำ�นวนเงิน 13,103 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 6,912 ล้านบาท) (2555: 18,389 ล้านบาท (เฉพาะ กิจการ: 14,003 ล้านบาท))

143,000 623,000

93,000

50,000

480,000

480,000

บริษัทย่อย บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำ�กัด 1. ธนาคาร 587,000 ร้อยละ 70 ของราคาขายเมื่อมีการขอปลอดจำ�นอง จดจำ�นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง MLR-1.75 - 50,000 พื้นที่ขายโครงการ ครบกำ�หนดชำ�ระภายในปี 2558 ของโครงการ บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 1. ธนาคาร 2,619,000 ร้อยละ 70 ของราคาขายเมื่อมีการขอปลอดจำ�นอง จดจำ�นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง MLR-1.75 50,000 43,000 พืน้ ทีข่ ายโครงการ ครบกำ�หนดชำ�ระภายในปี 2556 - 2558 ของโครงการ รวมเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย 50,000 93,000 รวมเงินกู้ยืมของบริษัทฯและบริษัทย่อย 50,000 573,000

480,000

480,000

รวม

(หน่วย: พันบาท)

จำ�นวนเงินกู้ยืมระยะยาว

ส่วนที่ถึงกำ�หนด ส่วนที่ถึงกำ�หนด ชำ�ระภายใน ชำ�ระเกินกว่า อัตราดอกเบี้ย หนึ่งปี หนึ่งปี (ร้อยละต่อปี)

2555 บริษัทฯ 1. ธนาคาร 15,660,295 ร้อยละ 60 - 70 ของราคาขายเมื่อมีการขอปลอดจำ�นอง จดจำ�นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง MLR-1.75 - พืน้ ทีข่ ายโครงการ ครบกำ�หนดชำ�ระภายในปี 2556 - 2559 ของแต่ละโครงการที่เสนอกู้ ถึง MLR-1.5 รวมเงินกู้ยืมของบริษัทฯ -

การชำ�ระคืน คำ�้ ประกัน ลำ�ดับที ่ ผู้ให้กู้ วงเงินกู้ยืม เงินกู้ยืม โดย

128


129

21. หุ้นกู้ หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่

อายุ

AP132A ร้อยละ 4.90 ต่อปี 3 ปี 5 เดือน AP138A ร้อยละ 3.80 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน AP139A ร้อยละ 3.80 ต่อปี 3 ปี 7 เดือน 26 วัน AP141A ร้อยละ 3.50 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน AP157A ร้อยละ 4.00 ต่อปี 4 ปี 11 เดือน 4 วัน AP147A ร้อยละ 4.25 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน AP147B ร้อยละ 4.25 ต่อปี 3 ปี 5 เดือน 24 วัน AP157B ร้อยละ 4.50 ต่อปี 4 ปี 5 เดือน 2 วัน AP159A ร้อยละ 4.65 ต่อปี 4 ปี 3 เดือน AP151A ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 4.50 ต่อปี ปีที่ 3 - 3.5 ร้อยละ 5.80 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน AP162A ร้อยละ 4.75 ต่อปี 4 ปี 6 เดือน AP161A ร้อยละ 4.00 ต่อปี 4 ปี AP169A ร้อยละ 4.49 ต่อปี 4 ปี 3 เดือน AP181A ร้อยละ 4.24 ต่อปี 5 ปี AP188A ร้อยละ 4.13 ต่อปี 5 ปี 3 เดือน AP179A ร้อยละ 4.52 ต่อปี 4 ปี AP174A ร้อยละ 4.10 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 30 วัน AP179B ร้อยละ 4.52 ต่อปี 4 ปี 0 เดือน 8 วัน รวม หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

วันที่ครบกำ�หนด 15 กุมภาพันธ์ 2556 4 สิงหาคม 2556 30 กันยายน 2556 19 มกราคม 2557 9 กรกฎาคม 2558 27 กรกฎาคม 2557 27 กรกฎาคม 2557 9 กรกฎาคม 2558 7 กันยายน 2558

8 มกราคม 2558 28 กุมภาพันธ์ 2559 27 มกราคม 2559 8 กันยายน 2559 24 มกราคม 2561 9 สิงหาคม 2561 5 กันยายน 2560 5 เมษายน 2560 20 กันยายน 2560

จำ�นวนหน่วย 2556

2555

จำ�นวนเงิน 2556

(พันหน่วย) (พันหน่วย) (พันบาท) - 1,000 - - 500 - - 1,000 - 1,000 1,000 1,000,000 500 500 500,000 850 850 850,000 400 400 400,000 250 250 250,000 500 500 500,000

1,500 300 1,000 1,200 1,250 1,250 1,000 500 300

2555 (พันบาท) 1,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 850,000 400,000 250,000 500,000

1,500 1,500,000 1,500,000 300 300,000 300,000 1,000 1,000,000 1,000,000 1,200 1,200,000 1,200,000 - 1,250,000 - 1,250,000 - 1,000,000 - 500,000 - 300,000 11,800,000 10,000,000 (2,250,000) (2,500,000) 9,550,000 7,500,000

21.1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำ�นวน 1 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท ภายใต้วงเงินตามที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 โดยเสนอขายแก่ ผูล้ งทุนทัว่ ไปและผูล้ งทุนสถาบัน หุน้ กูด้ งั กล่าวเป็นหุน้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ อายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 27 มกราคม 2559 21.2 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2555 ทีป่ ระชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ของบริษัทฯ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท มีระยะเวลาครบกำ�หนดไถ่ถอนไม่เกิน 270 วัน นับแต่วนั ออกหุน้ กู้ หุน้ กูด้ งั กล่าวเป็นหุน้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันและไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ โดยเสนอขายในประเทศให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ โดยอาจเสนอขายครัง้ เดียว เต็มจำ�นวนหรือเสนอขายเป็นคราวๆ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียนไว้ตามที่เห็นสมควร รายงานประจําปี 2556


130 21.3 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำ�นวน 1.2 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท ภายใต้วงเงินตามที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 โดยเสนอขายแก่ ผู้ลงทุนสถาบัน 13 ประเภทและนักลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 4 ปี 3 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.49 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบ กำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 8 กันยายน 2559 21.4 เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุน้ กูจ้ ำ�นวน 1.25 ล้านหน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 1,250 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนในวงจำ�กัดต่อ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้น อายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.24 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอน วันที่ 24 มกราคม 2561 21.5 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียน เพิ่มเติมอีก 3,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำ�ปี ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 จำ�นวน 12,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกันตาม ความเหมาะสม โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ขณะนั้น โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นทั้งจำ�นวนหรือบางส่วนคราวเดียวหรือหลาย คราวได้ตามที่เห็นสมควร 21.6 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำ�นวน 1.25 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 1,250 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนในวงจำ�กัด ต่อนักลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 5 ปี 3 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.13 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบ กำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 9 สิงหาคม 2561 21.7 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�ำ นวน 1 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนในวงจำ�กัดต่อ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้น อายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.52 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอน วันที่ 5 กันยายน 2560 21.8 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำ�นวน 0.5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 500 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำ�นวนไม่เกิน 10 ราย หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 3 ปี 6 เดือน 30 วัน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 5 เมษายน 2560 21.9 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำ�นวน 0.3 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำ�นวนไม่เกิน 10 ราย หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 4 ปี 0 เดือน 8 วัน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.52 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 20 กันยายน 2560 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


131 ภายใต้รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกมาแล้วนั้น บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำ�คัญบางประการ เช่น การดำ�รงสัดส่วนหนี้สินทางการเงิน สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 เป็นต้น

22. สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี ต้นทุนบริการในปัจจุบัน ต้นทุนดอกเบี้ย ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี โอนกลับรายการ ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี

งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

39,679 8,153 1,234 - (121) 48,945

32,503 8,106 1,282 (2,212) - 39,679

37,243 6,917 1,112 - - 45,272

31,155 7,099 1,201 (2,212) 37,243

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารซึ่งรวมอยู่ในส่วนของกำ �ไรหรือขาดทุน แสดงได้ดังนี้ (หน่วย: พันบาท)

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน ต้นทุนดอกเบี้ย โอนกลับรายการ รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

8,153 1,234 (121) 9,266

8,106 1,282 - 9,388

6,917 1,112 - 8,029

7,099 1,201 8,300

สมมติฐานที่ส�ำ คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน) อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน รายงานประจําปี 2556

2556

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556

2555

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 3.42 3.42 3.42 3.42 3 - 7 3 - 7 3 - 7 3-7 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25


132

23. ทุนเรือนหุ้น

ในปี 2556 บริษัทฯ มีทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 24 เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท (2555: 26 ล้านบาท) จากเดิมจำ�นวนประมาณ 2,848 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,848,272,038 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนออก จำ�หน่ายและชำ�ระแล้วจำ�นวนประมาณ 2,860 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,859,920,138 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยจะมีส่วนเกินระหว่างราคาใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญและมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจำ�นวนประมาณ 17 ล้านบาท (2555: 39 ล้านบาท) ซึ่งแสดงเป็น “ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

24. ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำ�นวน 48,680,463 หน่วย ให้แก่พนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่จ�ำ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ: ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท อายุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ กำ�หนดการใช้สิทธิ: ทุกวันที่ 20 มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ โดยจะเริ่ม ใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 20 มิถุนายน 2553 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีจำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิคงเหลือดังนี้ จำ�นวน (พันหน่วย) จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ออก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2553 หัก: ยอดสะสมของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ ณ วันต้นปี ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่างปี ยอดสะสมของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ ณ วันสิ้นปี จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ หัก: ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นปี

2556

2555

48,680 (38,954) (9,707) (48,661) 19 (19) -

48,680 (17,047) (21,907) (38,954) 9,726 9,726

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้มกี ารประกาศจ่ายปันผลเป็นหุน้ สามัญซึง่ อนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ของบริษัทฯ เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2554 ซึ่งมีผลให้อัตราการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลง จากเดิมกำ�หนดให้อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น เป็นอัตราการใช้สิทธิใหม่ 1 หน่วย ใบสำ�คัญแสดงสิทธิต่อ 1.2 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาทต่อหุ้น

25. สำ�รองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อย ละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมายไว้ ครบถ้วนแล้ว

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


133

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำ คัญดังต่อไปนี้

ต้นทุนงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค ต้นทุนค่าที่ดิน เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำ�หน่าย

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

7,998,316 6,573,272 5,504,743 4,652,919 4,339,418 3,890,739 3,299,364 2,915,372 780,036 652,661 636,007 526,890 1,112,047 880,011 850,763 727,437 - - 156,900 24,410 68,764 51,786 58,211 42,460 52,881 49,486 33,101 31,947 106,010 103,011 25,585 19,047

27. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

2556 2555 (ปรับปรุงใหม่) ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี 519,922 543,419 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 7,388 4,499 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 11,489 134,927 ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - 8,602 ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 538,799 691,447

(หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555 (ปรับปรุงใหม่) 305,014 292,167 6,387 4,487 (23,913) 100,981 - 1,654 287,488 399,289

จำ�นวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ (หน่วย: พันบาท)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น รายงานประจําปี 2556

งบการเงินรวม 2556 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2556 2555 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 6,202

-

20,017


134 รายการกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่างค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกำ�ไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้ (หน่วย: พันบาท)

กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน รายการต้องห้ามทางภาษี ผลกระทบทางภาษีจากการด้อยค่าเงินลงทุน ผลกระทบทางภาษีจากรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี ผลกระทบทางภาษีของเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี อื่น ๆ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2556 2555 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

2,552,111 2,877,196 1,973,759 2,622,467 20% 23% 20% 23% 510,422 661,755 394,752 603,167 7,388 4,499 6,387 4,487 12,136 10,764 8,256 8,085 - - 31,380 (5,965) (12,820) (5,958) (12,810) - 8,602 - 1,654 - - (143,260) (205,305) 14,818 18,647 (4,069) 11 538,799 691,447 287,488 399,289

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม่) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,193 2,193 ผลแตกต่างระหว่างรายได้สุทธิทางบัญชีและภาษี 9,431 28,755 53,745 336 439 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 247 ค่าเผื่อการลดลงของเงินลงทุน - - 77,587 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 1,868 1,053 247 สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 9,266 7,596 6,365 ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานรอตัดจ่าย 96,311 82,872 69,324 37,044 95,671 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 26,183 รวม 145,499 159,849 303,378 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - - (6,202) รวม - - (6,202) 159,849 297,176 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 145,499 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


135

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม่) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลแตกต่างระหว่างรายได้สุทธิทางบัญชีและภาษี 2,039 523 25,659 ค่าเผื่อการลดลงของเงินลงทุน - - 77,587 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 42 24 33 สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 9,055 7,449 6,297 ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานรอตัดจ่าย 81,765 60,992 62,047 รวม 92,901 68,988 171,623 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - - (20,017) (20,017) รวม - - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 92,901 68,988 151,606 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555 และ เป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำ�หรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯ ได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการคำ�นวณภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวน 2.98 ล้านบาท (2555: 4.47 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจ ไม่มีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำ�ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

28. กำ�ไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ย ถ่วงน้�ำ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำ�นวนหุน้ สามัญทีถ่ อื โดยบุคคลภายนอกตามสัดส่วนทีเ่ ปลีย่ นไปของจำ�นวนหุน้ สามัญ ที่เกิดจากการออกหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 24 ซึ่งได้ปรับปรุงจำ�นวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วัน เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำ�นวน ถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำ หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำ หนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ เทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

รายงานประจําปี 2556


136

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำ�ไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการคำ�นวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม

กำ�ไรสำ�หรับปี

จำ�นวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

2556

2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

2555

กำ�ไรต่อหุ้น

2556

พันบาท พันบาท พันหุ้น พันหุ้น บาท กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,013,299 2,185,735 2,857,814 2,834,533 0.704 ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า ปรับลด ใบสำ�คัญแสดงสิทธิจำ�นวน ไม่มีใบสำ�คัญแสดงสิทธิคงเหลือ (2555: 9,725,513 หน่วย) 1,566 15,675 กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมุติว่า มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 2,013,299 2,185,735 2,859,380 2,850,208 0.704

2555 (ปรับปรุงใหม่) บาท 0.771

0.767

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำ�ไรสำ�หรับปี

จำ�นวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

2556

2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

กำ�ไรต่อหุ้น

2555

2556

พันบาท พันบาท พันหุ้น พันหุ้น บาท กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,686,271 2,223,178 2,857,814 2,834,533 0.590 ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า ปรับลด ใบสำ�คัญแสดงสิทธิจำ�นวน ไม่มีใบสำ�คัญแสดงสิทธิคงเหลือ (2555: 9,725,513 หน่วย) 1,566 15,675 กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมุติว่า มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1,686,271 2,223,178 2,859,380 2,850,208 0.590

2555 (ปรับปรุงใหม่) บาท 0.784

0.780

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


137

29. เงินปันผล

เงินปันผล

เงินปันผลประจำ�ปี 2554 เงินปันผลประจำ�ปี 2555

อนุมัติโดย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(ล้านบาท) 509 715

(บาท) 0.18 0.25

30. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดย บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 8 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำ�กัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำ�กัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงิน 18 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (เฉพาะกิจการ: 16 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)

31. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุด ด้านการดําเนินงานได้รับและ สอบทานอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม ประเภทของธุรกิจ บริษัทฯ และ บริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้ ส่วนงานแนวราบ เป็นส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ส่วนงานแนวสูง เป็นส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคอนโดมิเนียม ส่วนงานอืน่ ๆ เป็นส่วนงานธุรกิจทีป่ ระกอบไปด้วย การให้บริการหลังการขาย การเป็นตัวแทนนายหน้าซือ้ ขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ การให้บริการรับเหมาก่อสร้างให้แก่บริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำ�เนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอ�ำ นาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงาน และสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีส�ำ หรับรายการระหว่างส่วนงานทีร่ ายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�ำ หรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำ�ไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั ต่อไปนี้

รายงานประจําปี 2556


2556

2556

2555

ส่วนงานแนวสูง

2556

2555

2556

2555

รวมส่วนงาน

2556

2555

การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนงานอื่น ๆ

2556

4,659 (236) (213) 193 (1,526) 2,877 (691) 2,186

17,196 113 17,309

2555

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ รายได้จากภายนอก รายได้จากการขาย 10,092 9,322 9,761 7,872 1 2 19,854 17,196 - - 19,854 รายได้ค่าบริหารจัดการ - - - - 134 113 134 113 - - 134 รายได้ระหว่างส่วนงาน - - - - 767 530 767 530 (767) (530) - รวมรายได้ทั้งสิ้น 10,092 9,322 9,761 7,872 902 645 20,755 17,839 (767) (530) 19,988 ผลการดำ�เนินงาน กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน ตามส่วนงาน 2,145 2,093 2,747 2,427 215 198 5,107 4,718 (77) (59) 5,030 ค่าใช้จ่ายในการขายที่ไม่ได้ปันส่วน (261) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (292) รายได้อื่น 72 ค่าใช้จ่ายอื่น (1,997) กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ 2,552 ภาษีเงินได้ (539) กำ�ไรสำ�หรับปี 2,013

2555

ส่วนงานแนวราบ

138


15,797 -

(76)

13,205

-

(8)

สินทรัพย์ของส่วนงาน 16,226 เงินลงทุนในการร่วมค้าที่บันทึก ตามวิธีส่วนได้เสีย - การเพิ่ม(ลด)ของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่องมือ ทางการเงินและสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2 (72)

-

14,066

2555

14

-

137

2556

(10)

-

136

2555

(60)

-

32,160

2556

(90)

-

27,407

2555

รวมส่วนงาน

604

306

2,250

(104)

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

-

2,065

2555

สินทรัพย์ ที่ไม่ได้ปันส่วน

2556

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนงานอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

2556

2555

2556

ส่วนงานแนวสูง

ส่วนงานแนวราบ

544

306

34,410

2556

(194)

-

29,472

2555

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

139


140

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อที่ดินกับบริษัทอื่นและบุคคลภายนอกซึ่งมีมูลค่าของที่ดิน คงเหลือที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 1,431 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 1,306 ล้านบาท) (2555: 3,006 ล้าน บาท (เฉพาะกิจการ: 2,214 ล้านบาท))

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำ�สัญญาเช่าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำ�นักงาน ยานพาหนะ และพื้นที่โฆษณา อายุของสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำ นวนเงินขั้นต่�ำ ที่ต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่บอกเลิก ไม่ได้ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชำ�ระ ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

67 50

70 45

54 38

62 42

32.3 ภาระผูกพันตามสัญญาในการพัฒนาโครงการ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันตามสัญญาในการพัฒนาโครงการตามรายละเอียดดังนี้ ชื่อบริษัท

บริษัทฯ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำ�กัด บริษัท เอพี (สาทร) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด กิจการร่วมค้า บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้(สุขุมวิท) จำ�กัด บริษัท เอพี (นนทบุรี) จำ�กัด รวม

(หน่วย: ล้านบาท) 2556

2555

5,558

6,014

1,414 1,365 355 266 148 15 14

1,337 15 17 64 56 24

16 2 9,153

7,527

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


141

32.4 การค้ำ�ประกัน

ก) บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้�ำ ประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อจากธนาคารของบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทที่ได้รับการค้ำ�ประกัน

บริษัทย่อย บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำ�กัด บริษัท เอพี (สาทร) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด กิจการร่วมค้า บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด รวม

2556

2555

3,814 1,563 717 617 425 55 -

4,474 1,563 617 420 144 1

1 7,192

7,219

ข) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการให้ธนาคารออกหนังสือค้�ำ ประกันให้กบั หน่วยงานราชการหรือบุคคลอืน่ ซึง่ ส่วนใหญ่ เกี่ยวกับการบำ�รุงรักษาสาธารณูปโภค การซื้อสินค้า และการใช้ไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท

บริษัทฯ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด บริษัท เอพี (สาทร) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด รวม

2556

2555

706

648

290 57 2 - - 1,055

115 4 2 3 1 773

33. เครื่องมือทางการเงิน 33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ �ำ คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามทีน่ ยิ ามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิด เผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ รายงานประจําปี 2556


142

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดย การกำ�หนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็นสาระ สำ�คัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกจากนี้ การให้สนิ เชือ่ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้า ที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำ นวนมากราย จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ �ำ คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี หุน้ กู้ และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ดังนั้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่� ำ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ �ำ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และสำ�หรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนด หรือ วันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี ้

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที ่ ปรับขึ้นลง ไม่มี ตามราคา อัตรา ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบี้ย

รวม

(ล้านบาท) สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 318 571 889 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 110 110 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัดในการใช้ - - 6 - 6 - 324 681 1,005 - หนี้สินทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,699 - - - 2,699 เจ้าหนี้การค้า - - - 1,290 1,290 - 931 - 931 เงินกู้ยืมระยะยาว - หุ้นกู้ - 11,800 - - 11,800 เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - 315 315 11,800 931 1,605 17,035 2,699

อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 0.50 ถึง 1.15 0.50 2.96 ถึง 3.07 MLR-1.75 3.50 ถึง 4.90 -

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


143

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที ่ ปรับขึ้นลง ไม่มี ตามราคา อัตรา ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบี้ย

รวม

(ล้านบาท) สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 252 492 744 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 108 108 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัดในการใช้ - - 3 - 3 - - 255 600 855 หนี้สินทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,659 - - - 1,659 เจ้าหนี้การค้า - - - 777 777 - 623 - 623 เงินกู้ยืมระยะยาว - หุ้นกู้ - 10,000 - - 10,000 เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - 284 284 10,000 623 1,061 13,343 1,659

รายงานประจําปี 2556

อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 0.625 ถึง 1.75 0.625 ถึง 1.75 2.91 ถึง 4.35 MLR-1.75 ถึง MLR-1.5 3.50 ถึง 4.90 -


144

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที ่ ปรับขึ้นลง ไม่มี ตามราคา อัตรา ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบี้ย

รวม

(ล้านบาท) สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 183 464 647 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 97 97 เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน - - 3,425 - 3,425 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัดในการใช้ - - 5 - 5 - 3,613 561 4,174 - หนี้สินทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,699 - - - 2,699 เจ้าหนี้การค้า - - - 1,085 1,085 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน - - 802 - 802 - 531 - 531 เงินกู้ยืมระยะยาว - หุ้นกู้ - 11,800 - - 11,800 เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - 270 270 11,800 1,333 1,355 17,187 2,699

อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 0.50 ถึง 1.15 4.40 0.50 2.96 ถึง 3.07 4.40 MLR-1.75 3.50 ถึง 4.90 -

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


145

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที ่ ปรับขึ้นลง ไม่มี ตามราคา อัตรา ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบี้ย

รวม

(ล้านบาท) สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 132 263 395 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 95 95 เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน - - 3,396 - 3,396 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัดในการใช้ - - 1 - 1 - - 3,529 358 3,887 หนี้สินทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,659 - - - 1,659 เจ้าหนี้การค้า - - - 647 647 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน - - 553 - 553 - 480 - 480 เงินกู้ยืมระยะยาว - หุ้นกู้ - 10,000 - - 10,000 เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - 196 196 10,000 1,033 843 13,535 1,659

อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 0.625 ถึง 1.75 5.50 0.625 ถึง 1.75 2.91 ถึง 4.35 5.50 MLR-1.75 ถึง MLR-1.5 3.50 ถึง 4.90 -

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดง ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการ แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะ ของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำ�หนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำ�หนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ �ำ คัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น บริษั ทฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขภายใต้ รายละเอียดหุ้นกู้ ซึ่งต้องรักษาระดับของอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกิน 2 ต่อ 1 หนี้สินของบริษัทฯ ที่ใช้ในการคำ�นวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิซึ่งได้แก่หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ย หักด้วยเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่าในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี รายงานประจําปี 2556


146 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ใช้ในการคำ�นวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

ในระหว่างปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไม่ได้เปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกระบวนการในการบริหารจัดการทุน

35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการ จัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้ (หน่วย: พันบาท)

เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

งบการเงินรวม ตามที่จัดประเภทใหม่ 725,020 972,699

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่เคยรายงานไว้ 776,598 921,121

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ 604,317 768,043

647,543 724,817

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้แล้ว

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ก) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพี (อโศก) จำ�กัด ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท เอพี (อโศก) จำ�กัด” เป็น “บริษัท ไทยบิ๊กเบลลี่ จำ�กัด” โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2557

และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำ�นวน 40 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำ�นวน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำ นวน 50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

ข) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพี (นนทบุรี) จำ�กัด ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท เอพี (นนทบุรี) จำ�กัด” เป็น “บริษัท เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จำ�กัด” โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวง พาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557

ค) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพี (พระราม 9) จำ�กัด ได้มีมติ ดังต่อไปนี้ อนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงชือ่ บริษัทจากเดิม “บริษัท เอพี (พระราม 9) จำ�กัด” เป็น “บริษัท เอพี เอ็มอี (อโศก) จำ�กัด” โดยบริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 อนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 159 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 15.9 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำ�นวน 1 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 0.1 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำ นวน 160 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 16 ล้านหุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557

ง) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง ชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด” เป็น “บริษัท เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) จำ�กัด” โดยบริษัทดังกล่าวได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


147

จ) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�ำ นวน 1.15 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 1,150 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุน สถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่ หุน้ กูด้ งั กล่าวเป็นหุน้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันและไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ อายุ 3 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกหุน้ กู้ มีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 4.00 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบีย้ ทุกๆ 6 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 24 มกราคม 2560

ฉ) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�ำ นวน 0.35 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 350 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 5 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกหุน้ กู้ มีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 4.50 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบีย้ ทุกๆ 6 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 24 มกราคม 2562

ช) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอพี (สาทร) จำ�กัด มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา หุ้นละ 6.16 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 100.1 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้รับ เงินปันผลตามสัดส่วนการลงทุนเป็นจำ�นวนเงิน 100.1 ล้านบาท

ซ) เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2556 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษัทฯ ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท ซึง่ บริษัทฯ จะนำ�เสนอเพือ่ ขออนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในทีป่ ระชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ของบริษัทฯ ต่อไป

37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานประจําปี 2556


148

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ ข้อมูลบริษัทหลัก บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ขาย เลขทะเบี ย นบริ ษั ท เลขที่ 0107537000149 หมายเลขโทรศั พ ท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 2,859,949,729 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 2,859,949,729 หุ้น และทุนที่ชำ�ระแล้วจำ�นวน 2,859,920,138 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 2,859,920,138 หุ้น

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด 1) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105553079178 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 895,833,900 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 89,583,390 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 895,833,900 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 89,583,390 หุ้น

2) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105537054875 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 3,000,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 3,000,000 หุ้น

3) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท)

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105550124504 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 360,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 36,000,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 360,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 36,000,000 หุ้น

4) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011)

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105554149013 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 30,000,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 30,000,000 หุ้น บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


149

5) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012)

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105555003110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 30,000,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 30,000,000 หุ้น

6) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013)

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556002672 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 30,000,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 30,000,000 หุ้น

7) บจก. เอพี (สาทร)

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105550123834 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 162,500,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 16,250,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 162,500,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 16,250,000 หุ้น

8) บจก. เอพี (อโศก)

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556036810 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 10,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1,000,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 10,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1,000,000 หุ้น

9) บจก. เอพี (พระราม 9)

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556036810 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 10,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1,000,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 10,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1,000,000 หุ้น

10) บจก. เอพี (นนทบุรี)

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556162238 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 250,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 25,000,000หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 25,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 25,000,000 หุ้น

รายงานประจําปี 2556


150

11) บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556162301 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 1,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 100,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 1,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 100,000 หุ้น

12) บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105545118836 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 500,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 50,000,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 500,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 50,000,000 หุ้น

13) บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105545118852 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 10,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1,000,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 10,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1,000,000 หุ้น

14) บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105545061320 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 1,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 100,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 1,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 100,000 หุ้น

15) บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/50 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105539066251 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261-2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 5,000,000บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 500,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 5,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 500,000 หุ้น

16) บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท

สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/48 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105548123024 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 4,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 400,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 4,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 400,000 หุ้น บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)


151

17) บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น

สำ�นักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่ 170/64,66 อาคารโอเชีย่ นทาวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105553083698 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 2518-22 โทรสาร 0 2261 2548-9 เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 50,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 5,000,000 หุ้น และทุนที่ช�ำ ระแล้วจำ�นวน 50,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 5,000,000 หุ้น

ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0 2229 2800 โทรสาร : 0 2654 5427

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด โดยนางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0 2264 0777 โทรสาร : 0 2264 0790

“ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์เพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ56-1) ของบริษัททีแ่ สดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท” รายงานประจําปี 2556


บร�ษัท เอพ� (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) 170/57 อาคารโอเช�่ยนทาวเวอร 1 ชั�น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท: 0 2261 2518-22 โทรสาร: 0 2261 2547

www.apthai.com

AP: รายงานประจำปี 2556  

รายงานประจำปี 2556

Advertisement