Page 1

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี โดย นางสาวศิรินภิ า มกรทัต


ความหมายของการบัญชี การบัญชี (Accounting) หมายถึง ขั้นตอนของการ รวบรวม การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลทางการเงิน


การบัญชีมีความหมาย 2 ประการคือ 1. การทาบัญชี(Bookkeeping) เป็นหน้าที่ของ ผูท้ าบัญชี (Bookkeeper) มีขั้นตอนดังนี้ 1.1 การรวบรวม(collecting) การรวบรวมการเงินหรือการค้าที่เกิกขึ้นและ หลักฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ 1.2การบันทึก(Recorting) การจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งให้ถูกต้อง ตามหลักการบัญชีทั่วไป พร้อมกับบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปของหน่วยเงินตรา


การบัญชีมีความหมาย 2 ประการคือ 1.3 การจาแนก (Classifying) การนาข้อมูลที่จจดบันทึกไว้แล้ว มาจาแนกให้ เป็นหมวดหมู่ของบัญชีต่างๆ 1.4 การสรุปข้อมูล(Summarizing) เป็นการนาข้อมูลที่ได้จาแนกให้เป็น หมวดหมู่แล้วนามาสรุปเป็นรายงานทางการเงิน (Accounting Report) ซึ่ง แสดงผลถึงการรายงานและฐานะการเงินของธุรกิจ 2. การให้ข้อมูลทางการเงิน เพื่อประโยชน์แก่บคุ คลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ฝ่าย บริหาร ผู้ให้กู้ เจ้าหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ข้อมูลทางการเงินสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน จัดทางบประมาน ปรับปรุงระบบบัญชี เป็นต้น


จุดประสงคืของการบัญชี 1. เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้ 2. เพื่อช่วยให้ทราบผลการดาเนินงานของกิจการ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 3. เพื่อช่วยให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งว่า กิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนที่เป็นส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจานวนเท่าใด 4. การทาบัญชีเป็นการรวบรวมสถิติอย่างหนึ่งที่ช่วยในการบริหารงาน และให้ข้อมูลอันเป็น ประโยชน์ 5. เพื่อบัญทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลาดับก่อนหลัง และจาแนกประเภทของรายการค้าไว้ 6. เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทาบัญชีของกิจการต่างๆ


ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี 1. 2. 3. 4. 5. 6.

เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสาเร็จในการดาเนินธุระกิจ เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ เพื่อช่วยในการวางแผนกาไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ เพื่อเป็นเครื่องมีอช่วยในการหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการ เพื่อเป็นประโยชนืในการวางแผน เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด


ข้อแนะนาการเรียนวิชาบัญชี 1. ควรอ่านหนังสือวิชาบัญชีอย่างละเอียด อย่างน้อย 2 ครั้ง 2. ควรทาแบบประเมินผลหรือแบบฝึกหัดด้วยตัวเอง อย่างสม่าเสมอ รวดเร็ว และ ถูกต้อง 3. การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือต้องให้อ่านง่าย ชัดเจน สะอาด และเรียบร้อย 4. การเขียนตัวเลขนั้นควรให้ตรงหลักเสมอ เช่น หลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับหลัก หน่วยเสมอ 5. ถ้าเขียนตัวเลขผิดให้ขีดเส้นฆ่าตัวเลขที่ผิด


แม่บทการบัญชี แม่บทการบัญชี (Accounting Framework)เป็นเกณฑ์ในกปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ที่มีอยู่ในปัจบัน และพัฒนามาตรฐานการบัญชีที่จะใช้ในอนาคตให้สอดคล้องกันและสอดคล้องกับ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีความประสงค์ให้ผู้จัดทาและผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงที่มาและเนื้อหาของมาตรฐาน การบัญชีได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 1. วัตถุประสงค์ของงบการเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการ ดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการและข้อมุลอื่นๆ ข้อมูลในงบการเงินต้องมีประโยชน์ต่อการตัดสินเชิงเศรฐกิจของผู้ใช้งบการเงินทุกประเภท แม่บทการบัญชีไม่ได้เน้นถึงความสาคัญของผู้ใช้งบการเงินกลุ่งใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะแต่ให้ถือ ความต้องการของผู้ลงทุนเป็นเกณฑ์


ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี แม่บทการบัญชีได้กาหนดข้อสมมมติไว้ 2 ข้อ 1. เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) การบันทึกรายการทางบัญชี จะบัญทึกก็ ต่อเมือ่ รายการนัน้ ได้เกิดขึ้นแล้ว 2. การดาเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern) งบการเงินจัดขึ้นภายใต้ ข้อกาหนดว่ากิจการจะดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และดาเนินอยู่ตอ่ ไปในอนาคต โดย ไม่มีเจตนาหรือความจาเป็นที่จะเลิกกิจการ หรือลดขนาดของการดาเนินงานอย่างมี สาระสาคัย


แม่บทการบัญชี 2.ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน งบการเงินจะมีประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงินตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ งบ การเงินนั้นมีลกั ษณะเชิงคุณภาพ ตามที่แม่บทการบัญชีกาหนดไว้ ดังนี้ 2.1 ความเข้าใจได้ ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้งบ การเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว 2.2 ความเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจ ข้อมูลจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิง เศรฐกิจของผู้ใช้งบการเงินได้นั้น ต้องเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ ประเมินเหตุการ อดีด ปัจจุบัน และอนาคต ได้อย่างถูกต้อ


2.3 ความเชื่อถือได้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต้องเชื่อถือได้ โดยเป็นข้อมูลที่ ปราศจากความผิดพลาดที่มีนัยสาคัญและความลาเอียง ซึ่งประกอบด้วยลักษณะ ต่อไปนี้ -การเป็นดัวแทนอันเที่ยงธรรม -เนื้อหาสาคัญกว่ารูปแบบ -ความเป็นกลาง -ความระมัดระวัง -ความครบถ้วน


2.4 การเปรียบเทียบกันได้ ผู้ใช้งบการเงินต้องเปรียบเทียบงบการเงินใน รอบระยะเวลาต่างกันของกิจการเดียวกัน 3. คานิยาม การรับรู้ และการวัดมูลค่าองค์ประกอบต่างๆ 3.1 องค์ประกอบของงบการเงิน คือ ประเภทของเหตุการณ์ทางบัญชีตาม ลักษณะเชิงเศรฐกิจของรายการและเหตุการนั้น - องค์ประกอบซึ่งเกีย่ วข้องโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินในบุคคล ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ - องค์ประกอบซึ่งเกีย่ วข้องโดยตรงกับการวัดผลการดาเนินงานในงบกาไร ขาดทุน ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย


3.2 การรับรูอ้ งค์ประกอบของงบการเงิน การรับรูร้ ายการ หมายถึง การรวมรายการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบุคคล และงบกาไรขาดทุน หากรายการนั้นเป็นส่วนหนึง่ ขององค์ประกอบ และเข้าเกณฑ์ การรับบรู้ รายการทุกข้อดังต่อไปนี้ -มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรฐกิจในอนนาคตของรายการ ดังกล่าวจะเข้าหรือออกจากกิจการ -รายการดังกล่าวมีราคาขาดทุน หรือมีมลู ค่าที่วดั ได้อย่างหน้าเชื่อถือ


3.3 การวัตมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน การวัดมูลค่า คือ การกาหนดจานวนเงินเพื่อรับรู้องค์ประกอบ เพื่อรับรู้ องค์ประกอบในงบดุล และงบกาไรขาดทุน การวัดมูลค่าเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ เกณฑ์ในการวัดค่าต่างๆ ดังนี้ -ราคาทุนเดิม -ราคาทุนปัจจุบัน -มูลค่าที่จะได้รบั -มูลค่าปัจจุบนั

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี  

น.ส ศิรินิภา มกรทัต

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you