__MAIN_TEXT__

Page 1

2019/2.

4. évf./2. szám

AQUARIUS KINCSEI

AQUARIUS ALAPÍTVÁNY SZELLEMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA


LECTORI SALUTEM

– avagy a szív közepébe cseppent ambrózia – …e sorok, itt a mában az utókor számára íratnak. E sorok itt a mában a kísérlet sorai. Egy üzenet kísérletei, egy dobogó szívbe karcolódott jel lenyomatai, melyek palackpostában hánykolódnak a vizek óceánján, hullámról hullámra vándorolva az Északi part felé, várva arra, hogy egyszer kikötőt érjenek. …e sorok itt a mában szándékuk szerint jelet kívánnak hagyni. Jelet, mely a létezés örök forrásához vezet, jelet, mely rávilágít mindarra, mi ezen az úton túlmutat önmagán, azaz a Lét egyetlen, igazi értelmét keresi. Igen: a Választ. …mert a helyzet oly mértékben nivellálódott, hogy mindazzal kapcsolatban mi itt apokalipszis gyanánt zajlik, melynek lelki, szellemi egzisztenciánk érintettségénél fogva részesei vagyunk választ kell adni, s ez a válasz a felelősség. De nem, ez nem az Írás­tudó felelőssége, mert az apokalipszis következmény-nélküliségében írni ma már bármit lehet. Nem, – ez a felelősség más. Ez több, ez mélyebb – és következményekkel jár. Ez a felelősség a kereső ember felelőssége, vagyis azé, kinek a kehelyből a szíve közepébe cseppent egy korty a forrásból. Egy csepp ambrózia az Istenek italából. Mert a Vízöntő-kor apokalipszisében az egyet­ len adekvát alapállás már nem az Írástudó, hanem a Kereső ember alapállása. A Kereső emberé, ki e kortytól felébredt és emlékezni kezdett. Emlékezni mindarra, mi benne egykoron egyetemes, tiszta és örök volt. Mi isteni eredetét hordozta.

…ennek az emlékezésnek az aurájában születik a vágy, a visszatérés lehetőségének vágya. Ezek a sorok tehát a visszatérés lehetőségének sorai. Sorok, melyek tegnap íródtak, vagy négyszáz évvel ezelőtt, vagy huszonöt éve egy zen kolostorban, a Duna-kanyarban, vagy egy hűvös hajnalon egy német-alföldi padlásszobában. Sorok, melyek az apokalipszis dübörgő örömhírében születtek. Mert az apokalipszis örömhíre, hogy a kaput zörgetik. Sorok tehát, más szóval: válaszok. …a kilincs felé mozduló kezek lenyomatai. 2

AQUARIUS KINCSEI


Tartalom 2019/2 Felhívás .............................. 4 Te hogyan éled meg az ellentmondásokat? Szellemi kincsek Petőfi Sándor: Világosságot! (részlet) .................................... 6 Találkozás az Ősvalóval . . . . . . . . . . . . . ..................................... 7 A „Felsőlélek” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... 9 ...................................................... Tudás – bölcsesség 11 Gondolkodtató Gustav Meyrink:Dr. Haselmayer fehér kakaduja ......................... 12 József Attila: A fán a levelek… ......................................... 13 Budaházy Éva: „Az én vezérem bensőmből vezérel” ..................... 14 ......................... Mayer Zsolt: Végül is mi végre nem vagyunk??? 22 Szabad polc Mayer Zsolt: Ex Deo nascimur . . . . . . ..................................... 26 Bükkösy Beatrix: Restart, a vámpír . . ..................................... 30 Budaházy Éva: „A rend szóljon belőlem” ................................. 32 Beszélgetés Győri László Csokonai díjas szobrászművésszel ........... 24 Mozgó Budaházy Éva: „Tégy boldoggá, s megint erényes leszek.” ............. 38 Mayer Zsolt: A háború, amit vívunk . ..................................... 40 Arc-könyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... 46 Könyvajánló . . . . . . ..................................... Gál Katalin: Rúmi – Cseppek a borból 48

Impresszum Aquarius Kulturális Alapítvány 2528 Úny, Újtelep 094/5. mobil: + 36 30 779 5573 aquariuskincsei.hu www.facebook.com/aquariuskincsei

3

AQUARIUS KINCSEI


Felhívás AZ OLVASÓHOZ… Sokan állítják/állították, hogy létünk nem értelmezhető az ellentétek, paradoxonok vagy épp az ambivalencia figyelmen kívül hagyásával. Francois Villon híres Ellentéteit is sokan ismerik-szeretik. Az első versszakot idézzük: „Szomjan halok a forrás vize mellett; Tűzben égek és mégis vacogok; Parazsas kályhánál vad láz diderget; Hazám földjén is száműzött vagyok; Csupasz féreg, díszes talárt kapok; Hitetlen várok, sírva nevetek; Az bíztat, ami tegnap tönkretett; Víg dáridó bennem a bosszúság; Úr vagyok, s nem véd jog, se fegyverek; Befogad és kitaszít a világ.” Te hogyan éled meg az ellentmondásokat? Vannak-e kedvenc, általad felismert paradoxonjaid? Ha érdekel a téma, írj nekünk. Ha van ezzel kap­ csolatos alkotásod, küld el. A beérkezett írásokból a következő számokban részleteket közlünk.

FELHÍVÁS

ÍRJ NEKÜNK! info@aquariuskincsei.hu

4

AQUARIUS KINCSEI


SZABAD POLC

„Virágként fakadjon az Élet.” Budaházy Éva festménye 5

AQUARIUS KINCSEI


Sötét a bánya, De égnek benne mécsek.  Sötét az éj,  De égnek benne csillagok.  Sötét az ember kebele,  S nincs benne mécs, nincs benne csillag,  Csak egy kis hamvadó sugár sincs.  Nyomoru ész,  Ki fénynek hirdeted magad,  Vezess, ha fény vagy,  Vezess csak egy lépésnyire!  Nem kérlek én, hogy átvilágíts  A másvilágnak fátyolán,  A szemfedőn.  Nem kérdem én, hogy mi leszek?  Csak azt mondd meg, hogy mi vagyok  S miért vagyok?...

A kép forrása: www.pinterest.co.uk

SZELLEMI KINCSEK Részlet Petőfi Sándor Világosságot! című verséből 1823/1849 6

AQUARIUS KINCSEI


„A szervező központ, amelyből a szabályozó erő fakad, pszichikus rendszerünkben egyfajta »atommag«. Van, aki feltalálónak, szervezőnek és az álomképek forrásának nevezi. Yung »ősvalónknak« (Selbst, Self) hívja ezt a központot, és úgy írta le, mint az egész psziché totalitását, azért, hogy megkülönböztesse az egótól, ami a teljes psziché csak egy kis részét alkotja. Az emberek intuitív módon minden korban tudatában voltak egy ilyen belső központ létezésének. A görögök az ember belső daimonjának nevezték; Egyiptomban Ba-léleknek; a rómaiak a minden emberrel vele születő »genius«-ként tisztelték. A primitívebb társadalmakban gyakran egy állatban vagy fétisben megtestesülő védelmező szellemnek tekintették. A még ma is a Labrador-félszigeten élő naszkapi in­ diánok ezt a belső központot kivételesen tiszta és rom­lat­lan formában képzelik el… az életre szóló magá­nyos­ságban a naszkapi vadász saját belső hanjaira és tudattalan revelációira kénytelen támaszkod­ ni; nincsenek vallási tanítói, akik elmondanák, miben higgyen, nincsenek rítusok, ünnepek vagy ceremóniák, amelyk segíthetnék. Életszemléletében az ember lelke egyszerűen »belső társ«, akit barátomnak vagy Mista-peónak, »Nagy Embernek« nevez. A Mista-peó a szívben lakik és halhatatlan…

TALÁLKOZÁS AZ ŐSVALÓVAL

SZELLEMI KINCSEK

Az individuáció tényleges folyamata – a tudat kapcsolatba lépése a saját belső centrummal, a pszichikus maggal, az »Ősvalónkkal« – leggyakrabban a személyiség sérülésével és azt azt kísérő szenvedéssel kezdődik. Ez a kezdeti megrázkódtatás egyfajta »felszólításnak« tekinthető, noha mint olyat ritkán ismerik fel. Ellenkezőleg, az ego kívánságában vagy vágyaiban akadályoztatva érzi magát, és az akadályo­ zást a külvilágra vetíti. Vagyis az ego Istent, a gazdasá7

AQUARIUS KINCSEI

A kép forrása: www.pinterest.co.uk


gi helyzetet, a főnököt, a házastársat teszi felelőssé mindenért, ami akadályozza. Az is előfordulhat, hogy kívülről minden rendjén valónak tűnik, ám a felszín alatt az egyén nyomasztó unalomban szenved, amitől minden céltalannak és üresnek látszik. Sok mítosz és tündérmese szól arról, hogy a király megbetegszik vagy megöregszik – ezek szimbolikus formában az individuáció kezdeti szakaszát írják le. …úgy tűnik, mintha az »ősvalónkkal« való kezdeti találkozás sötét árnyékot vetne előre, vagy mintha a »belső barát« csapdával vadászó vadász lenne, aki az elkeseredetten harcoló ego számára hurkot akar vetni… Tejesen hasonló történik az egyén kezdeti életkrízise esetében. Az ember keres valamit, amit lehetetlen megtalálni, vagy amiről semmit nem lehet tudni. Ilyen pillanatokban minden olyan jóindulatú vagy okos ta­ nács teljesen hasznavehetetlen, mint például, hogy legyen az illető egyén felelősségteljesebb, menjen el pihenni, ne dolgozzon olyan sokat (vagy dolgozzon többet)… Az efféle tanácsok többnyire hasznavehetet­ lenek. Csak egyetlen dolog segíthet, ha egyenesen szembefordulunk a közelgő sötétséggel, előítéletek nélkül, teljesen jóhiszeműen, és megpróbáljuk kitalálni: mi lehet titkos célja, és mit akar tőlünk.”

SZELLEMI KINCSEK TALÁLKOZÁS AZ ŐSVALÓVAL 2

8

(Marie-Louise Von Franz: Az individuáció folyamata – részletek. M-L. Von Franz /1915-1998/ az egyik legismertebb Carl Gustav Jung tanítvány ill. munkatárs. A modern lélektan egyik jeles mestere.) AQUARIUS KINCSEI


10/20. Én vagyok a FELSŐLÉLEK, a minden lélek szívében elhelyezkedő irányító… 2/18. Az örök, elpusztíthatatlan és megmérhetetlen léleknek csupán anyagi testei alárendeltek a pusztulásnak. 2/20. A lélek nem ismer sem születést, sem halált. Nem a múltban keletkezett, nem most jön létre és nem is a jövőben fog újra létrejönni. 2/22. Miként valaki új ruhát felöltve elveti a viseltes régit, akként a lélek is föladja elnyűtt, öreg testeit, ismét újakat fogadva el helyükbe. 2/51. A szilárd értelmű bölcsek felszabadítják magukat az ismétlődő születés köteléke alól… 2/59. Habár a durva test-tudattal bíró személy kifelé lemondást színlelve elkerülheti az érzéktárgyakat, mohó vágya az érzéki élvezetekre mégis megmarad. Ezzel szemben a rendíthetetlen értelmű bölcs érzéktárgyakhoz való belső ragaszkodása természetes módon illan el a Legfelsőbb Igazság mindenkit vonzó szépségére vetett egyetlen futó pillantásnak köszönhetően. 5/13. Elmélyében lemondva minden tettről az érzékeit szabályozó lélek boldogan pihen a kilenc kapus városban, mentesen az önmagát tévesen cselekvőnek, a tettek előidézőjének tekintő hamis egótól annak elle­ nére, hogy tetteket hajt végre, sőt másokat is fog­lal­ koztat. 6/5. Az élőlénynek az érzéktárgyakról lemondott elme révén kell kijutnia az anyagi élet sötét kútjából, és soha, semmilyen körülmények között sem szabad engedni, hogy az érzéktárgyak által elbűvölt elme visszarántsa az anyagi világba, mert az elme olykor barátja, máskor ellensége a testet öltött léleknek. Fordította: Dóka Róbert Kiadó: Harmónia Alapítvány 2003 9

AQUARIUS KINCSEI

A „FELSŐLÉLEK” Bhagavad-Gíta részletek

SZELLEMI KINCSEK


„A tudás és a bölcsesség fogalma között nagy, áthidalhatatlan szakadék tátong. A szellemi ösvényen haladó kereső számára fontos, hogy belássa: az isteni bölcsesség sohasem azonos azzal a tudással, amelyet információk gyűjtésével lehet megszerezni. Aki ennek komolyan utánajár, az felfedezi, hogy az egyetemes filozófia élesen megkülönbözteti a »böl­ cses­séget« és az »értelmet«, de nem abban az értelemben, mintha a bölcsesség lenne minden, az értelem pedig semmi. Azonban két különböző értéknek vagy tulajdonságnak írják le őket. A Teremtő bölcsességgel és értelemmel látta el az embert. A mindenség megalkotója az Eredeti Embert kapcsolatba hozta az egyetemes bölcsességgel, és hogy arra reagálni tudjon, megkapta az értelmi képességet is. Ez transzformálta, alakította át a bölcsességet, s így az ember meg tudta tartani azt. Az emlékezetben pedig az áta­ lakított bölcsességet el lehetett raktározni. Az értelem és a cselekvés központjain kívül az emlékezetben meg voltak a tisztán működő érzékszervek központjai. Az ember a kapott bölcsességet így átgondolhatta, érzékszervileg megvizsgálhatta, ezért döntést tudott hozni, és ésszerűen cselekedhetett. Ez egy tökéletesen felelősségteljes élet volt. Ebben az

SZELLEMI KINCSEK

TUDÁS - BÖLCSESSÉG 10

értelemben kell látnunk azt a kijelentést, hogy »az első ember önkéntes engedelmességben fűződött Istenhez.« … És csak növekedés, megnyilvánulás létezett, ahogyan egy kozmikus ködfelhő végül csillagcsoportokká fejlődik, melyet az állatöv jelképez. A Teremtő bölcsességet és józan értelmet ajándékozott az eredeti embernek. És itt bukkanunk rá a szenvedés egyik legmélyebb okára. Értelmének józanságát ugyanis a jelenlegi ember már kimondhatatlanul rég­ óta elvesztette. Értelmünk magasabb szempontból sú­ lyosan beteggé és szervezetlenné vált… AQUARIUS KINCSEI


Aki képes ezt a helyzetet saját »szükségállapotaként« felismerni, és felfedezi, hogy lejtőre jutott, felteszi a kérdést: hogyan lehet feltartóztatni vagy megfordítani ezt a történést? Erre van lehetőség, hogyha elfogadjuk a transzfiguráció folyamatát, és hozzáfogunk önmagunk teljes megváltoztatásához… A transzfigurációt a régiek »theophaniának«, az isteni ember fellépésének nevezték.” „Az Eredeti Ember most egy földi személyiséghez van kötve. Ez a személyiség azt teszi lehetővé, hogy kifejezzük magunkat ebben a dialektikus világban. Azonban… halandó, nem szabad megtartania magát, és erre nem is képes. Ezért – és ez a nagy titok – az Istenből született szellem… arra kényszerül, ha meg akar szabadulni és vissza akar térni az Isten iránti engedelmességbe, hogy felépítsen egy másik, egy mennyei, eredeti személyiséget. Ezt az új személyi­ séget pedig a régiben, a dialektikusban építi fel. Ezt nevezik aztán a »mennyei testnek«, vagy az »igazi új embernek«.”

(Részletek Jan Van Rijckenborg írásaiból. Forrás: Pentagram 2007/1. és A modern Rózsakereszt elemi filozófiája)

11

AQUARIUS KINCSEI

TUDÁS - BÖLCSESSÉG 2.

SZELLEMI KINCSEK


Gustav Meyrink: Dr. Haselmayer fehér kakaduja – részlet

GONDOLKODTATÓ

„Minden művelt ember tudja, hogy doktor Haselmayert, aki néhány évvel ezelőtt töltötte be a nyolcvanadik életévét, állítólag egy reggel holtan találták prágai könyvtárában, amely eset életre keltette a letűnt időkből származó régi elméletet, ami úgy szól, hogy az ember a szó szimbolikus értelmében csupán egy tojás, amiből megfelelő fészekbe helyezve egyfajta „mennyei” madár kelhet ki. (…)

Dr. Haselmayer könyvtára Prága város tulajdonába került. 18 000 kötetet tartalmaz és teljesnek mondható. Ez azonban tévedés, hiszen egy kötet hiányzik, és az nálam van. Igen, nálam. (…) Én magam úgy gondolom, hogy Dr. Haselmayer egyáltalán nem halt meg, tehát abban az értelemben nem, ahogy a halált értelmezzük, hanem madárrá, fehér kakaduvá változott. Miért éppen fehér kakaduvá? Egyrészt azért, mert egy kicsit kezdettől fogva hasonlított erre a madárra, és minél öregebb lett, annál inkább emlékeztetett rá, másrészt pedig azért, mert könyvem lapszélein a következő firkálmányra leltem: „Már a régi egyiptomiak is tudták, hogy az emberben úgy van jelen a lélek, mint kalitkában a madár. A mai emberek azt hiszik, hogy ez csak egy elképzelés volt. Ostobaság. Ezt szó szerint kell érteni. Számos írásban bebizonyítottam, amit minden iskolás ismer. Természetesen a legtöbb lélekből csak veréb lesz. Nem csoda, hiszen a tudás fájáról csak a hétköznapok pondrós almáit szüretelték le. A régi egyiptomiak olyan tökéletesnek ábrázolták a lelket, mint a szárnyas napot. És ez tulajdonképpen sajátos módon egy madár volt. Bárcsak ilyen madár lehetnék. – Ma van születésem nyolcvanadik éjszakája, és tudom, hogy hamarabb halok meg, mintsem a földi tojásból kibújik a nap. Előttem egy légies karón fehér kakadu üldögél, mely álmomban időnként megjelent és a mellkasomra ült, mint elporladt könyveim éjszakai lidércnyomása. Mindig arra gondoltam, hogy ez az én lelkem, de most már biztosan tudom… Csakhamar elrepülök…”

12

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

JÓZSEF ATTILA: A fán a levelek… A kép forrása: www.pinterest. co.uk

A fán a levelek lassan lengenek. Már mind görbe, sárga s konnyadt, puha. Egy hallgatag madár köztük föl-le jár, mintha kalitja   volna a fa. Igy csinál lelkem is. Jár-kel bennem is, ágról-ágra lépked    egy némaság. Szállhatnék – nem merek. Meghajlik, remeg a gally, vár és lépked   a némaság. (1934. szept.) 13

AQUARIUS KINCSEI

GONDOLKODTATÓ


Budaházy Éva: „Az én vezérem bensőmből vezérel”

GONDOLKODTATÓ A 20-21. sz. művészeti életében a költő igazi arca, a költő titkokat feltáró hangja perifériára szorulni látszik. Elnyomja sok hangosabb, érdekesebb, látványosabb jelenség. De ez nem jelenti azt, hogy megszűnőben az igazán ihletett költészet és költői hatás. Ellenkezőleg. Ma is megérinthet egy-egy hozzánk eljutott, ihletett költemény látomás-világa, ma is átélhető általuk – ha néha csupán egy-egy pillanatra is – magasabb világok sugallata, üzenete. Mely nyitott szív lenne képes nem reagálni pl. egy olyan önfeltárulkozó vallomásra, amit Weöres Sándor írt? „Egy másik világ küldött engem, / hogy milyen volt, már nem tudom, de tört sejtése vissza-fénylik / színek nélküli fátyolon.” A „tört sejtés” nem csak a költőt, de nagyon sokunkat jellemezhet. Sok ember éli meg azt a folyamatot, mely az ezoterika nyelvén az „emlékező tudat” felébredése nevet kapta. Az emberiség sok tagjának sejtelmeiben él egy elvesztett birodalom ős-képzete. Egy valamikor volt, tehát „léteznie-kell” világé. Ezt a birodalmat különbözőképp nevezhetjük. Juhász Ferenc pl. a „csönd” tájairól dalol: „egy szarvast hallottam énekelni / vándoroljunk arra a tájra ott csöndből vannak a levelek / a némaság fái felszöknek sudárra ott piros madarak virágzanak / ődöng a szelídség őzsutája kihajt szívedből a szívem / holdfényben nyit a csönd virága”. Weöres Sándor az „egyetlen arany csend” birodalmának nevezi, Nagy László a „túlsó partnak”, ahova át kell menteni mindazt, ami érték. S ha elfogadjuk a költők ama sejtését is, hogy 14

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Budaházy Éva: „Az én vezérem bensőmből vezérel” 2

GONDOLKODTATÓ ez a „birodalom” bennünk van, s általunk kel életre, megértjük József Attila címben idézett verssorát is: „az én vezérem bensőmből vezérel”. Nem azért, mert hallatlanul „egoisták” vagyunk, hanem mert érezzük, tudjuk, hogy bennünk él a másik világ: belső tudás, sejtés szinten. Hogyan is lehetne e két világról vallani? József Attila ellentéteket alkot híres Eszmélet című verse elején, hogy a két világ, a két természet közötti különbséget érzékeltesse. Míg az álmaiban élő világban „egy szálló porszem el nem hibbant” – azaz minden egy szép rend szerint zajlott, addig a valóság rideg, embertelen: „Most homályként száll tagjaimban / álmom, s a vas világ a rend. Nappal hold kél bennem s ha kinn van / az éj – egy nap süt idebent”. Bensőnk „vezére” ennek a „vas világnak” a rendje helyett egy valóságosabb és tisztább világ rendje után áhítozik. Írásunk következő részét ennek a József Attila által átélt áhítatnak szenteljük. Őt idézzük néhány verse néhány motívumán keresztül. Áhítatot mondunk, bár József Attilánál (s bizonyára sok ember életében) több a keresésgyötrődés fájdalma, mint a megtalálás, rátalálás áhítata. Gondolataink többször járják körbe azt a világot, melyben épp most élünk. Azt, melyet sokszor annyira kétes értékűnek látunk. Csak ritkán, és nagyon bensőséges pillanatainkban érezzük, hogy már nem is kellene keresnünk és gyötrődnünk, hisz közel van, amit kerestünk, amire vágytunk. József Attila tragikusan szép egyszerűséggel írja rövid élete alkonyán, 1937-ben: „Az Isten itt állt a hátam mögött / s én megkerültem érte a világot”. Igen. Csak meg kellett volna fordulni… Tudjuk a költőről, hogy nem volt istenhívő. Magáról 15

AQUARIUS KINCSEI


Budaházy Éva: „Az én vezérem bensőmből vezérel” 3

GONDOLKODTATÓ többször is állította: „Én istent nem hiszek, s ha van, / ne fáradjon velem; / majd én föloldozom magam; / ki él, segít nekem”. Ez az „istentelen” József Attila mégis több istenhez szóló fohászt írt. Ha a lelke számára elfogadható, szép és rendezett világra gondolt, az valahogy mindig kapcsolatba állítódott a Teremtővel. Mint ahogy a Sátán, a nagy kísértő is jelen van már ifjú kori költészetében is. A Nem én kiáltok című verse írásakor mindössze 19 éves. Mégis milyen pontos látleletet ad az újabb nagy háború – a II. világháború – felé sodródó világról: „Nem én kiáltok, a föld dübörög, / Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a Sátán, Lapulj a források tiszta fenekére, / Simulj az üveglapba, / Rejtőzz a gyémántok fénye mögé…”. És mit kell így óvnunk, védelmeznünk? Természetesen azt a benső birodalmat, mely csupa szelídség és béke. Melyről így vall a 19 éves József Attila: „Kristály patakvíz folydogál / Gyémántos medrű ereimben. (…) Fölemelnek a napsugarak / Isten megcsókolja minden arcom…”. A fiatal költő igazi – nem képzelt, nem szentimentálisan öntelt, vagy hamis – tisztaságvágya közepette mindig pontosan érzi, tudja, hogy egy mindenkivel. Minden ember benső világa rokon talajból nő ki. Ezért szól az intés az idézett versben is: „Hiába fürösztöd önmagadban, / Csak másban moshatod meg arcodat.” Ugyanez egy másik alkotásból: „Jó volna jegyet szerezni, és elutazni Önmagunkhoz, hogy bennetek lakik, az bizonyos”. 16

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Budaházy Éva: „Az én vezérem bensőmből vezérel” 4

GONDOLKODTATÓ Fiatal éveinek megpróbáltatásai után újabb szenvedéssel tele évek vezetik el ahhoz az átlátáshoz, melyet híres – A Dunánál – című versében ír: „…emlékszem, hogy több vagyok a soknál, / mert az őssejtig vagyok minden ős”. Ez az „érett” József Attila legyőzte az idő korlátait. Tér-idő világunk – legjobb pillanataiban – nem határolja be a tudatát: „Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve / nézem, amit meglátok hirtelen. / Egy pillanat s kész az idő egésze…”. Az „idő egésze” elég egzakt kifejezésnek tűnik. Nagyon józan, már-már tudományos ízű megfogalmazás. De hogyan tudnánk átélni a költővel együtt ezt a csodát? Ez már nagyobb rejtély a kimondott szónál. A költészet ereje – nagy általánosságban – épp ez a sejtetés. Ettől igaz, emberi és őszinte. Eddig vezet – általában – az ihlet. Megéreztet egy másik világot. S csak aki erővel is bírja, aki nem omlik össze útközben, az jut el oda. Hogy ez egész egyszerűen a „túlvilág” képzete lenne? A másik birodalom a „halottak birodalma”? Bizonyosan nem. Azért nem kellene „porig égni” – ahogy ezt Kosztolányi Dezső írta. A „túlvilágról” vallani egyszerűbben is lehetne. Érezzük azonban azt az igyekezetet, azt a vágyakozó törekvést, melyet a túlvilágon is túli birodalom és erők kifejezésére tesznek költőink. Mint az írás elején is említettük, ez gyakorta kapja a „csönd” megnevezést és a csöndhöz kapcsolódó jelenségek költői képzetét. Így van ez József Attila több versében is. „A fán a levelek…” kezdetűt idézzük. A fa száraz ágai között lépkedő madár-lélek csöndje kicsit felidézi a „másik birodalom” csöndjét, de megidézi az evilági korlátokat is. Olvassuk, halljuk és érezzük! 17

AQUARIUS KINCSEI


Budaházy Éva: „Az én vezérem bensőmből vezérel” 3

GONDOLKODTATÓ „A fán a levelek / lassan lengenek. / Már mind görbe, sárga / s konnyadt, puha. Egy hallgatag madár / köztük föl-le jár, / mintha kalitja / volna a fa. Így csinál lelkem is. / Jár-kel bennem is, / ágról-ágra lépked / egy némaság. Szállhatnék – nem merek. / Meghajlik, remeg / a gally, vár és lépked / a némaság.” A kalitkába zárt madár a vers logikája szerint ugyanaz, mint a test börtönébe zárt lélek. A lélek szállni szeretne. Félelmek, gátak akadályozzák. Hogy lehetne ezen felülemelkedni? Ebben a versben nem kapunk rá választ. Csak a rokon hangulat érinthet meg bennünket. Hisz mi is ugyanezt érezzük. Ennek a világnak a zárt, sokszor értelmetlenül is embertelen jellege megriaszt, eltávolít, de ugyanakkor újabb tettrekészséget is ébreszthet bennünk. Annak a vágyát, hogy mi majd legyőzzük korlátainkat. Talán még a világot is megváltoztatjuk. Segítségért, társakért kiáltozunk a „harcunkhoz”. József Attila is ezt tette gyakorta. Milyen szívhez-szólóan igaz a Kiáltozás című verse! „jaj, szeressetek szilajon, / hessentsétek el nagy bajom! / Eszméim közt, mint a majom / a rácsok közt le és föl, / vicsorgok és ugrándozom”. S milyen őszinte és pontos újra a látlelet az emberiségről: „Mint fatutaj a folyamon, / mint méla tót a tutajon, / száll alá emberi fajom némán a szenvedéstől – / de én sírok, kiáltozom …”. Az alászálló emberi faj mítoszi emlékképeket ébreszthet bennünk. Az alvilági utazások képzetét, vagy egy-egy világkorszak végének történéseit. Egyben látványos megjelenítése József Attila emberiségről alkotott „látomásának”, mely szinte teljesen összecseng a mai idők 18

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Budaházy Éva: „Az én vezérem bensőmből vezérel” 4

GONDOLKODTATÓ „vízöntő-üzenetével”. Hisz az alászállás felemelkedésbe is átfordulhat. József Attila is tudta ezt, s most bíztatóként idézzük egy korai versének végét: a valamikori, eljövendő, tisztultabb emberiség látomását, az emberi börtön-test megdicsőülését, hogy hivatásához híven az új, tisztult test a lélekhez méltó legyen: „Lelkünk tiszta ruhája legyen, / Kívánt álmunk szűz teste legyen / Alakja istenhez hasonlóbb legyen / Az eljövendő többsejtű embernek, Aki belőlünk vetül majd elő, / Aki mi leszünk, / A nagy Továbbcsináló, Akiért most beteg a világ.” Kiben ne élne a vágy, hogy tömlöc-falak helyett tiszta, fehér ruha fedje lelkét. A misztériumok „varrat-nélküli ruhája”. József Attila szárnyalóan szép gondolatai felidézik a Biblia sorait is. Felidézik a Rómabeliekhez írott levelet: „A teremtett világ sóvárogva várja isten fiainak megjelenését.” A hiábavalóságok alá vettetett világ emberisége képes elérni, hogy önmagából megszülje az Új Embert. Ez a Vízöntő üzenete. Ezt József Attila élte-tudta akkor is, ha szellemi magánya felőrölte. Ezért kaphatnak jelentős többletet ezen sorai is: „Megalkotom szerelmemet… / Égitesten a lábam: / elindulok az istenek / ellen – a szívem nem remeg – / könnyű, fehér ruhában.” Az ihletett költő sorai itt már valóban nagy mélységeket-magasságokat érintenek. Persze, mondhatná bárki, mi lett mégis József Attila sorsa. (!) Igen, József Attila felőrlődött. József Attila elméje időnként elborult. De hisz nehéz, nagy terheket cipelt. Emberi ésszel alig fölfog­ 19

AQUARIUS KINCSEI


Budaházy Éva: „Az én vezérem bensőmből vezérel” 3

GONDOLKODTATÓ hatóakat. Egy látomást egy sokkal magasztosabb világról, melyet itt, a földön nem talált sehol. S mivel látásaival egyedül maradt, csak a legfontosabb tanulságok reánk testálása juthatott osztályrészéül. A sok „felfedezés”. Pl. az emberről, ki szintén két világot hordoz önmagában. Kinek „szívében néha elidőz / a tigris meg a szelíd őz”. Az emberről, ki átéli a világűr hidegségét épp úgy, mint a kozmosz baráti érintését. Mennyire szépen ad hangot ennek is a költő: „A semmi ágán ül szívem, / kis teste hangtalan vacog, / Köréje gyűlnek szelíden / s nézik, nézik a csillagok.” József Attila, a költő „istenülni” vágyott. Kilépni vágyott a szűkre szabott lét keretei közül. Tekintete előtt a lehetőségek sokasága is fel-felvillant. Ezt tükrözik versei. Mégis „áldozattá” lett. Hosszan kellene idéznünk műveiből, hogy ezt az utat is végigvezessük. Ezt az utat, amit eluralkodó bűntudata szegélyezetett. Vagy nem is bűntudat volt? Inkább „vállalás”? Hamvas Béla írja Poeta sacer című tanulmányában: „Költőnek lenni annyi, mint vállalni az összes elhagyott és feladott emberi méltóságok jelképének őrzését… – távol, egyedül, magányosan, titokban, dicsőség nélkül… – tettének értelmét magába rejtve. … A költő a hagyományt nem csak őrzi, hanem mindig újjáteremti, éspedig a logosz, a szó erejével.… folytonosan újjáteremti, mint szerződést, hidat és kapcsolatot – az örök emberi tradíciót folytatja, és az istenivel való szövetséget megújítja. 20

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Budaházy Éva: „Az én vezérem bensőmből vezérel” 4

GONDOLKODTATÓ …Az isteni lét az ember számára nemcsak nyílt, hanem mindig újra meg kell nyitni. S amit fizetnem kell érte, nem kevés, én magam vagyok az: áldozatnak kell lennem. De… az áldozat is kevés: a szó erejével ki kell nyitnom az emberfölöttit.” Hamvas Bélát olvasva természetesen egészen világos, hogy mért kevés a Poéta akkor is, ha sok a versíró.

21

AQUARIUS KINCSEI


Mayer Zsolt: Végül is mi végre nem vagyunk??? GONDOLKODTATÓ

A kép forrása: www.pinterest. co.uk

A TUDOMÁNY DAMASZKUSZI ÚTJA - RÉSZLETEK

2. „Egyetértünk hallucinációinkban, mert elneveztük őket valóságnak.” Seth Anil Biztosan feltűnt az, hogy a tudomány jelenlegi ismeretei a tudatról szinte azonosak azokkal a misztériumokkal, amelyek korszakról korszakra hagyományozódnak, és még tiszta tanításként egy-egy ciklus kezdetének bölcsességtanaként nyitják meg az új megnyilvánulás lehetőségeit.  Ugyanígy tér vissza azután minden ismeret, információ ehhez a forráshoz, számtalan formában megnyilatkozva, elfeledve és kutatva önmagát. Talán az is belátható, hogy amikor tudati ugrásra érett az emberiség, feltárulhatnak az eddig hordalékuk alatt szunnyadó misztériumok, és a Tudatosság reneszánszának korába lépünk. Mint az újra gyulladó parázs, amelyről a szél lefújta a dermesztő hamut, úgy lobbannak fel az erővel teljes szavak, és ragyogják át a tudattalan világát... a közös tudatot.  A tűz zenéje egyetlen akkordként zendíti meg az egyre forróbb teret. Hogy a tudományban is igen jelentős előrelépésnek lehetünk tanúi, nem véletlen; ugyanis az, amit tudománynak nevezünk szintén misztérium gyökerű, hiszen a filozófiából, csillagászatból és az alkímiából született. Végül is minden ugyanabból a forrásból táplálkozik. A Tudat óceánjának mérhetetlen cseppjei életünk, tudományunk és bölcsességünk, de ugyanannak a Tudatnak a cseppjei. Értelmünk, elménk képei is. A velük való azonosulás, ez a mi civilizációnk, vallással, kultúrával, háborúinkkal, evolúciónkkal együtt. Az ateizmus a lélek sötét éjszakája.

22

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Végül is mi végre nem vagyunk??? A tudomány damaszkuszi útja - Részletek 2

A kép forrása: www.pinterest. co.uk

GONDOLKODTATÓ

3. „A nadír szó – mint tudják – mélypontot, talppontot jelent. Ám azt, amikor egy lény a csillagkorszakok során a nadíron halad át, nos, ezt a tényt igazából sohasem szabad bukásnak látni az elsötétülés értelmében. Sőt, a gyökérponton, a nadírban, az asztronómiai időszakok e fontos szakaszában kell megszerezni a minőséget, itt kell elérni azt a célt, amelyet a Logosz kitűzött önmagának, itt kell megvalósítani Istennek a világgal és emberiséggel kapcsolatos tervét. Mi tehát egy nadírmenet lényege? Ugyan mi a sötétségben lejátszódó tapasztalatszerzés célja? Nos, a világosság megtalálása a tévelygés során; a gonosz legyőzése e megtalált és önerőből fenntartott világosság segítségével; valamint az eredeti állapot helyreállítása. Minden rejtély erre irányul. Ha az ember megfejtette, akkor fejlődésének iránya újra felfelé mutat, visszatér eredetéhez. Mérhetetlen különbség van azonban régi és mostani helyzete között. Tudatlanként indult ugyanis, és beavatottként tér vissza; elveszett fiúként indult, és újra megtalált fiúként tér meg az Atya házába. Ezért fejlődik ki a világmindenségben egy csillagkorszakokon átívelő monádikus üdvmeg­ nyilvánulás, hogy az emberiséget egy lefelé vezető ösvényen, majd mélyponton keresztül tudattal, megtisztulással és bőséges tapasztalattal ajándékozza meg; vagyis egy ószövetségi, 23

AQUARIUS KINCSEI

A kép forrása: www.pinterest.co.uk


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Végül is mi végre nem vagyunk??? A tudomány damaszkuszi útja Részletek 3

GONDOLKODTATÓ fenyegetéssel, fájdalommal és csapásokkal teli időszakon át elvezessen a Krisztusban való megforduláshoz és az újszövetségben való felmenetelhez. Ha ezt fel tudják fogni, akkor megértik a klasszikus rózsakeresztesek célját is, akik – mint tudják – azt tanították, hogy: Isten szelleme által lángra lobbantva az Úr Jézusban elpusztulni, s a Szent Szellem által újjászületni.” Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis

A lélek sötét éjszakája a Tudatnak az az állapota, amelyben a Lélek megtisztul, képessé válik a Szellem befogadására. A sötétség átengedi magát a világosságnak. A misztikusok szerint, amikor megszabadulnak minden vágytól, még a hittől is, semmi sem köti őket már mindahhoz, amit elméjük kreált. Ez a misztikus halál, vagyis az a halál, amelyben átrendeződik a tudatosság, hiszen az életünk egésze több érzékszervre kiterjedő, panorámás, 3D-s, teljesen immerzív – vagy legalábbis, a képzet lényegéhez tartozik a vélt immerzivitás, hogy egyéni, személyes a látvány – belső mozi. Olyan film, amit valójában bármikor leállíthatnánk, mégis a hozzá való kötődésünk fenn­ tart egy olyan rendszert, ami permanens visszakapcsolással generál létezést. A lélek éjszakájában nem csak morális gyengeségeinknek mondunk búcsút, hanem egyáltalán a morálnak is, annak a viszonyrendszernek, amit a dialektikus világmodell tud nyújtani 24

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Végül is mi végre nem vagyunk??? A tudomány damaszkuszi útja Részletek 4

A kép forrása: www.pinterest. co.uk

GONDOLKODTATÓ

nekünk. Így megszűnik a jó és a rossz ellentéte, a világosság és a sötétség is. Valójában a lélekéjszaka egy képzet nélküli állapot, illetve kiüresedettség, amelyben minden jelenség vonzó vagy taszító minősége értelmetlenné válik. Legragyogóbb ábrándunk, az Istenhez való kapcsolódásunk, a hit által, szintén. Mivel nincsen semmi már, ami képes kábulatba ejteni az elmét, magát az igazságot kezdjük el kutatni. Azt, ami van, leszakadva a mitikus, vallásos ideálról, föltárul nekünk az ebbe burkolt, ebben csírázó, tündökletes, varázslatos-ami az objektív valóság, tehát észlelésünktől és tapasztalatunktól független – tökéletes önmaga. Az abszolút, objektív realitás és a legmé­ lyebb benső intimitás. Ez az alkímiai nász, a Szellem házassága a Lélekkel. Az emberiség, áthaladva tudati fejlődésén, meghaladta az állati, asztrális valóság lehetőségeit, körülnézett saját kis pokoli kalandjában, fölkérte a kultúrát, segítse a riasztó és izgató túrát, közben létrehozott egy világot, szembesült annak minden nézetével és elérkezett legtöményebb, legdermedtebb, egyben a legkevésbé valóságos létállapotához a Föld, azaz korszakunk legrettenetesebb középpontjához... amely ugyanakkor  a kijáratot is biztosítja a Purgatórium, és az isteni Rózsa mennyei világa felé. 

25

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

MAYER ZSOLT: EX DEO NASCIMUR SZABAD POLC Te, aki mindenek fölött izzó, engesztelhetetlen jóság vagy! Tökéletességedben ott reszket a magány. Időtlenségbe zárt, soha  mértékkel be nem fogható távolságok ölelik eggyé  végtelen világod,  A harcos gyűlölet-abszolút ellentéted, meg nem értett önmagad. Mégis: bölcsességed nem ismeri a különbséget, minden te vagy. Te, akit minden hiányosság a dicsőség mámorába ragad! Te, aki nélkül kísértő és üdvözítő sincsen, és nem vagyok én! Te, aki nélkül nincsen forradalom, nincsen inkvizíció és nincsen kapros túrós lepény! Te, aki nélkül nem álmodik sem a pillangó, sem pedig Csuangce. Te, akit mindenki tükröződéseiben keres,  és hogy azonos saját magával, nem hisz senkise! Te, végleges viszonylagosság! Te, örök megbízhatatlanság! Veszélyesebb vagy, mint a halál, lúzer vagy, aki a fronton az árokba kakál, savanyú, mint számban a nyál, 26

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Reviczky Gyula Mayer Zsolt: Magamról Ex Deo nascimur 22.

SZABAD POLC te, aki a haverom vagy és a hardverem, a sorsom és a történetem, az antiglobi hős, és a mesterséges DNS-ből font jövő, ami veled és általad lesz istentelen. Te, akiben a történet én vagyok, kívül minden történelmen, így élem meg a te személyes történeted. Te, aki érted harcol és te, aki ellened, te, aki a bevert lábujjam vagy, és te, aki a Marson az óriás hegyek. A rettegés és a gyalázat, a szolgálat és az alázat, a szabadság és a sorvasztó presszúra, ha megmondják mit kell, hogy tegyek, hogy bizonyítsam, mindig csak téged szerettelek, megmondják, mi voltál, és mi vagy, és mi voltam én azelőtt, hogy lettem, és most ki vagyok. Mi éppen az utált diktatúra, és kiket kell követnem, ha zsarnokomtól szabadulok. Te, aki az Ős Fény Körtemploma vagy,  és a lerombolt ikertornyok meddő porából kiszakadó élet lihegése, madárdal árnyéka, uszkve ötven kilónyi szerelem, fajszellemünk tudata, lucskos ösztön, és a csillagok csillárán lángoló értelem. 27

AQUARIUS KINCSEI


Mayer Zsolt: Ex Deo nascimur 3

SZABAD POLC

A kép forrása: www.pinterest. co.uk

Néhány sor bölcsesség, amit a bokrok alján hagyok. Te vagy az aszfalton recsegő sörös doboz, amiért két forintot kapok. Te vagy Metternich és Alexander Petrovics, Heller Ágnes és Wittner Mária. Te, aki a gólem vagy, és te, a názáreti kölyök. Te Clemenceau, és Magyarország , amit az örök béke örök háborúba lökött. Te, Mátyás király, Bethlen Gábor, Kossuth, Teleki László, Horthy, Kádár, Orbán, és a folyamatosság bepállott himnusza. Domingo de Guzmán, Giordano Bruno, Dante, Shakespeare,, Darwin, Whitmann, Orwell, Wilson, Hitler, Che,és Daniel Cohn Bandika. Karinthy, Szabó Lőrinc, Radnóti,az Örkény és a Csurka Pista. Allen Ginsberg és Julius Evola. Napfény hullása a zsongó mezőkre, pathmosi délután, a frissen szedett málna, a rántott leves és a levesben a pirított kenyérkocka.  A hetedik szimfónia! Te vagy önmagad hiánya, hited önmagadban, és minden templom, amely külön és külön és egyenként,a te mindenütt jelenvalóságod otthona. Te vagy az esőcsepp a porban. Az arcom, és a lélegzetem. Szerelmem, a titkom. A dívány, amin alszom, te vagy. 28

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Mayer Zsolt: Ex Deo nascimur 4

SZABAD POLC Az alvásom, minden álmom és minden reggel az ébredésem. Kábulatom és éberségem, káprázatom és révülésem. Te vagy a táncom, és az utolsó elsóhajtott ima után  majd te leszel a sírom! Te vagyok én... ezt még le kellett írnom.

29

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Bükkösy Beatrix: Restart, a vámpír – Lúzer

IX. HERMIT Nem sötét az utca, hanem apró lángokkal teleírt nyitott könyv, okulhat belőle bárki, ha szeme van. Ez, kérem, a Délibáb Hotel hátsó kijárata, a diadalmas lúzerek egyik lelőhelye A lúzer elvan magában, és igazán nem okoz sok gondot. A történelem szempontjából mondhatni lényegtelen míg él, és utána sem őrzik meg nevét a molyos kutyabőrök, hiszen ki idézne nagynevű ősök közt egy feledhetőt. Az ilyen nem tesz szert gúzsba kötő vagyonra vagy rangra, – bár gyakran szeretne – így megmarad neki lehetőségként a túl apró lények szabadsága. Lúzernek nem elég születni, ide hosszú évek szorgos munkája kell, és eltántoríthatatlanul következetes választások minden elágazásnál. Ha a lúzer veszít, megeszi kiskanállal a lakbér, a villany- és gázszámla, aztán a gond meg az alkohol és a maradékért versenybe szállnak a hitelezők, – ezt ismerjük jól. De van olyan is, hogy a lúzer győz, még itt a környéken is. Kívülről sok nem látszik továbbra sem, – nem kap palotát, csak fényudvart: arra ítéltetik, hogy lámpással járja az utcákat. Az az érdektelen parány marad, aki volt, de a szél el nem fújja és eső sem oltja. Botorkál a házak, az egymásra hányt koporsók tövében, ahol a ritkásan működő lámpák az egységesen kaotikus falakra vetnek világot. Jár-kel a sötétedés óráiban egészen addig, míg áttetszőre nem kopik. Akkor már olyan, mint a szentjánosbogár: apró, jelentéktelen szürke féreg, egy kis nap fényességével. Amerre jár, a rejtett dolgok árnyéka egy percre megjelenhet a vedlett falakon, ahogy a zárórában a győztes határtalan.

30

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Bükkösy Beatrix: Restart, a vámpír – Mennykőbánya

XVI. THE TOWER Fentről ritkás eső hull, lent fényesre csúszkálták a betont a behúzott nyakú járókelők. Csöndes jókedvem van amit az se zavar, hogy balra tűnik el egy újabb nap, amit szokás szerint hiábavalóságokkal töltöttem. Jobbra meg drága barátom, Földi Stiliszta imbolyogva magyaráz: „Mielőtt szénné égetne, de miután az első nagyfeszültség fájdalma már megrántott – na akkor jó állni a villámban. Nem sokáig, de az idő ilyenkor nem számít. Igazán máskor sem számít/-ott/fog számítani (különben se légy, Restart, kicsinyes). Fújni fog a szél, nyilván azzal az utálatos ónos esővel jön (nem is jó a hideg eső szél nélkül). Ahogy ott állok majd a tetőn, az ingó cserepeken négykézláb, röhögni lenne kedvem mennyire kripli vagyok az ilyen nagy pillanatokban is. Ahogy vizesen csúszkálok, kezemben a letört antenna egy darabjával, szóval akkor ha jön, majd jól körülnézek. Mert ilyenkor történhet meg, hogy elér: ott fönt születik és villámnak látszik mikor alászáll. Abban a boldog pillanatban ötlik eszembe, – ha ittam is annyit mint ma este (add csak ide a kannát) – hogy amit látok az bizony nem illúzió: minden igazi és éppen a helyén van, pont ahol hagytam. Aztán bólintanék, ha még lenne rá időm (na, ne sajnáld már) hogy ami körülöttem van, nem is a valóság mert innen az sehogy se látható. Illetve talán csak akkor, talán majd abban az egy pillanatban mikor megérintett és mielőtt szénné égetne a villám.”

31

AQUARIUS KINCSEI


Budaházy Éva: „A rend szóljon belőlem”

SZABAD POLC Beszélgetés Győri László

Csokonai díjas szobrászművésszel

Névjegy: Győri László szobrászművészi pályája az 1960-as években indult. Építész-tervezőként dolgozott, és elsősorban fémdomborműveket, fekete és fehér rétegelt műanyag kompozíciókat, reliefeket készített, majd rátalált máig legkedvesebb anyagaira, a fára és a márványra. A kezdeti, konstruktivista munkái hamarosan más, mélyebbről felszínre törő szellemi hatásokkal gazdagodtak: ősműveltségünk és a keleti gondolatrendszerek szellemiségére épülnek kompozíciói, mítoszi emelkedettségű művei. Győri László 1981-től a Művészeti Alap, 1992-től a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének tagja. Öt gyermeke és több unokája van. Debrecenben él.

32

AQUARIUS KINCSEI


A kép: Ősvíz – Győri László szobra

Budaházy Éva: „A rend szóljon belőlem” Beszélgetés Győri László Csokonai díjas szobrászművésszel 2

SZABAD POLC Győri László kiállítási tereiben élmény jelen lenni. Bennük valóban felviláglik a tiszta gondolat; a tudatos tervezés hatására terei életre keltik plasztikáinak minden apró részletét. A befogadásra várók azonban egyre kevesebbszer találkozhatnak vele egyéni tárlaton. Utoljára 2014-ben, 70 évesen rendezett életmű kiállítást, melynek ajánlójába ezt írta: „Remélem, hogy világunk részben tudatos, részben tudatlan közösségi értékromboló magatartását az ember képes lesz még idejében megállítani. Képes lesz arra, hogy visszataláljon a materializált, csak anyagban és pénzben gondolkodó állapotából a lélekelvű, hitben élő, emberi közösségben alkotó állapotába. Ehhez próbálok több-ezer éves, ősi alapjelek felhasználásával egy egyetemesen is érthető, vizuális képi és formanyelvezetet megvalósítani…” Győri Lászlóval otthonában – műteremlakásában – beszélgetünk arról, mi is élteti szerinte a művészt és munkáit. Mi ösztönöz a létrehozásra? Milyen szerepet játszik ebben a sikerre, elismerésre vágyás? Ő hogyan élte meg mindezt? – Siker? Talán nagyon fiatalon munkált bennem is a vágy. Nem is a siker hiányzott. Inkább az volt rossz, hogy gyerekként nem tudtam megéreztetni a környezetemmel, mennyire fontos nekem a rajzolás, a barkácsolás. Nem találtak a vágyaim utat a felnőttekhez. Jó lett volna, ha elismerik a kézügyességemet. Ha nem csak az lett volna fontos, hogy megtanulok-e oroszul, vagy jó vagyok-e matekból… Egyébként jó voltam, aminek későbbi építész-tervező munkámban nagy hasznát is vettem. Rendre nevel a matematikai összefüggések felismerése. Ma nincs igazi rend a világban. Káosz jellemzi életünk színtereit. Rendet kellene tenni. A szakrális geometria ismerete és legmélyebb átélése segítene. Olvasom az Élet virágáról szóló könyvet. 33

AQUARIUS KINCSEI


A kép: Alföldi madonna– Győri László szobra

Budaházy Éva: „A rend szóljon belőlem” Beszélgetés Győri László Csokonai díjas szobrászművésszel 3

SZABAD POLC Szép! És szép a hermészi, ősi tanítás is: „Ami fent van, ugyanolyan, mint ami lent van, hogy az egyetlen csodái nyilvánvalókká legyenek.” Erre a rendre kellene vágyakoznunk! – Szóval: én nagyon régtől, kisgyermek koromtól szerettem volna „alkotni”. Akkor még ezt – természetesen – nem tudtam ilyen világosan megfogalmazni. Így aztán a tanulmányaim nem a képzőművészetek felé tereltek. Ennek utólag akár örülhetek is. Nem rontottak meg elvárások, stílushatások, megkövesedett dogmák. Lélekkel csodálkoztam rá a világra. Azt hiszem, a legfontosabb az, hogy a Lélek milyen indíttatást kap a Teremtőtől. Mivel érkezik e világba. Ezt akkor is éreztem, fiatalon, s ma is sok minden visszaköszön akkori önmagamból. – Igaz, hosszú tanulóút vezetett ide. Nekem is sok mindent meg kellett ismernem, sok áramlat hatott rám is pillanatokra. Építészként leginkább a konstruktivizmus. Azóta is fontosnak tartom a tiszta formát. Csak a tiszta forma lehet méltó ahhoz a szellemiséghez és világösszefüggéshez, amit érdemes műalkotásba foglalni. Egy szobrásznak fontos átlátnia a teret. Sőt, bizonyos fokig plasztikai igényeihez alakítani. Ilyen szempontból a legvilágosabbnak kell lennie, a legegyszerűbbnek, hogy kellő súlyt kaphassanak a kapcsolódások is; pl. a nyelvvel, a zenével, a hitélettel. S míg munkáim a mondottak szerint csiszolódtak, s találták meg kap­ csolódásaikat, azalatt nőtt ki mindebből az én „kapcsolatrendszerem” is, hasonló szellemiségű alkotókból kialakult baráti köröm. Nagy kincs, ha az ember rokon lelkekre talál. Leginkább Makoldi Sándor festőművészt említeném, ill. Rácz György képzőművészt.

34

AQUARIUS KINCSEI


A kép: Hunor és Magor (Turul és szarvas) – Győri László szobra

Budaházy Éva: „A rend szóljon belőlem” Beszélgetés Győri László Csokonai díjas szobrászművésszel 4

SZABAD POLC És a kiállítások? Rudolf Steiner bizonyára sokakat megdöbbenthet határozott kijelentésével, miszerint: „Aligha lehet annál rosszabbat elképzelni, mintha csak kiállításokra alkotunk. Alapjában véve a legborzasztóbb végigmenni egy kép- vagy szoborkiállításon, ahol minden lehetséges mű összevissza függ vagy áll egymás mellett, ami egyáltalán nem tartozik össze, és valójában értelmetlen, hogy az egyik a másik mellett van.” – Ez teljesen igaz. Ám a szobrász, legalább is addig, míg nem kap köztéri alkotásokra megrendeléseket, rá is kényszerül arra, hogy kiállítson. És ez bizony sokszor egészen traumatikus. Minden valamire való alkotásnak szüksége van két tényezőre ahhoz, hogy közönség elé kerülhessen. Az egyik maga a fizikai értelemben vett tér, amely lélegzethez juttatja az alkotást és a szemlélőt is. Egy szoba-térben ez nem mindig tud megvalósulni. A másik a szellemi közeg igénye. A teret szakralizálni kell. A szellem erejével. Ez egy oda-vissza hatás. Csoportos tárlatokon ez elég nehézkes vállalkozás lenne. Egyéni kiállításon van rá remény, hogy az alkotó megéreztesse a művek formavilága által jelképezett tartalmak közötti összefüggéseket. Én minden kiállításom előtt felmérem a tér adta lehetőségeket, vázlatokat készítek, és gyakran le is írom, hogy segítsek eligazodni a térben a nézőimnek. Idézhetjük is a legutóbbi kiállítás katalógusából: „A kiállítás gerincét az élet tengelyét jelképező, a terem hosszanti oldalán középen futó plasztikai együttes képezi. Erre, mint életágak, rá merőlegesen fűződnek fel azok a plasztikai gondolatok, melyek közel 40 éve foglalkoztatnak. A kiállítás anyagának bemutatása képletesen egy kilencágú Világfa elrendezés analóg példá­ ja alapján épül fel. Az ágakban és metszési pontokban egy-egy energia góc jelenik meg, 35

AQUARIUS KINCSEI


A kép: Világügyelő– Győri László szobra

Budaházy Éva: „A rend szóljon belőlem” Beszélgetés Győri László Csokonai díjas szobrászművésszel 5

SZABAD POLC melyek a plasztikai gondolatok jobb és baloldali ágait kötik a tengelyhez, ezáltal válnak a sokféle anyagból és technikai kidolgozással készült plasztikák beszédessé, és remélhetőleg értelmezhetővé stb.” – Igen, én törekszem rá, hogy „kiszolgáljam” a közönségemet. Ahogy régen, a népi kultúrában természetes volt, hogy nem egyéni ötletek vagy társadalmi-politikai igények mentén alkottak, hanem a közösség lelkülete és legtisztább igényei szerint. Erre terel bennünket a Lelkünkben élő Isten is. Nem tartanám értelmét semmilyen egyénieskedő megnyilatkozási vágynak. Ezen is túl kellene lépni a művészeknek. A műalkotás akkor igazi, ha világösszefüggésbe helyez­ hető. Ha kapcsolata van a Szellemmel. Persze, az erre törekvő művek „kilógnak” a sorból. Nem tudnak mit kezdeni egy zsúfolt szoba-kiállító térben velük. Itt van pl. a lángkoronás Csodaszarvasom. Még nem tudtam kiállítani. Volt, hogy nem zsűrizték be, volt, hogy én nem adtam, mert nem tudtak neki megfelelő teret biztosítani. Ennek a szarvasagancs koronának élnie kell, lángolnia, a szellemi tüzet idéznie. – Régen még tudták ezt. Igyekeztek – ősvallásunk jelképrendszerére támaszkodva – szakrális közösségi tereket fenntartani. Pl. a születés és elmúlás tereit is úgy alakították, hogy tükrözze az Élet örök folytonosságát, a kialvást és lángra lobbanást, a metamorfózis útját. Nem keltettek félelmet az emberben (mint azt sajnos több vallás megteszi). Ebből a hagyományos jelképrendszerből építkeznek alkotásaim.

36

AQUARIUS KINCSEI


A kép: Lélekmadár– Győri László szobra

Budaházy Éva: „A rend szóljon belőlem” Beszélgetés Győri László Csokonai díjas szobrászművésszel 6

SZABAD POLC – A szent geometria alapja a kör. Sok művem nőtt ki ebből az univerzális formából. Pl. az Ég köldöke, Föld köldöke plasztikáim. Vagy a Magyar hit című szobrom (Hajdúszoboszlón látható), mely egyben egy térbe rótt rovásjel is. Tengelyében a kettős kereszt, mely a GY rovásjele, és hagyományos jelentése AZ EGY, a Teremtő. Az ŐS-EGY. Dupla korongja két világot idéz: ezt és a Másikat… Visszatérő elem munkáimon az Életfa, a Lélekmadár, a Ház, a Kapu. Igyekszem érzékeltetni a másik szellemi minőséget, ahova felemelkedhetünk. Érzékeltetni, hogy átvezethetnek egy másik világba. Egy magasabb szellemiségbe… – Legújabb terveim is ilyenek. Szeretném szoborba formálni a Lélek szabadulását a fizikai világ szorításából. A kék madár szabadulása lenne a címe. Fából készítem, de a lágyság, a röpülés könnyedsége kell, hogy uralja. Valahogy úgy, mint az Ős-víz szobraim hullámvonalait. Fehér márványból készül majd A Mag őrzője. Kettős értelmet szeretnék vele kifejezni. Egyrészt egyéni szinten a Teremtő által belém helyezett magot, amit őrzök, amiért felelős vagyok. Másrészt, kollektív szinten a magyarságot jelképezné, a mag népét. Festett faszobor-tervem a Csillag-mítosz. Egy alkotásba rendezném a magyar mitológia főbb alakjait: Csodaszarvas, Boldogasszony, az Ikrek – Hunor s Magyar … Győri László asztalán ott sorakoznak a szépen kidolgozott tervek. Erőt kívánunk a megvalósításhoz. – Erő? Innen érzem – mondja, és a szívére mutat.

37

AQUARIUS KINCSEI


Az életrajzi filmek sorát gazdagítja a 2017-ben készült, Mary Shelley (1797-1851) életének egy szakaszát bemutató film, mely áprilistól a magyar mozikban is megtekinthető. A film 16 éves korától mutatja be – korhű környezetbe helyezve – ennek a különleges képességű fiatal lánynak az íróvá érését, felkeltve ezzel bizonyára a néző érdeklődését híres regénye iránt is. Hiszen Mary Shelley – Percy Shelley, a híres költő szerelme majd felesége – ifjúkori regényében, a Frankenstein, avagy a modern Prometeusz címűben olyan mélységeket érint, az emberlét olyan „titkait”, me­ lyek után kutatni soha nem szűnt meg az emberiség. Ez az Élet és Halál rejtélye, a Teremtő és a Teremtett viszonya. Dr. Frankenstein (maga is teremtmény, aki ezt talán „elfelejti”) életet teremt, egy kreatúrát hoz létre. De sorsára hagyja, s az szörnyeteggé torzul. Természetesen az életrajzi film nem erről szól, ám mégis érdekes figyelnünk rá, hogy a rendező hitelesen tudta-e érzékeltetni azt a különleges krízist, vagy azt az ihletett állapotot, aminek hatására s amelyben egy kamaszlány ilyen gondolatokkal terhes alkotást hozott létre. Mert hisz Mary ifjúkori lényének igazi hevét a Frankensteinben leírt, ellentmondásokban is bővelkedő, hatalmas lelki „vulkánkitörésre” utaló gondolatai hordozzák. A film-nézés előtt tehát két rövid részlet Mary Shelley regényéből.

MOZGÓ Budaházy Éva: „Tégy boldoggá, s megint erényes leszek.” 38

Mary Shelley – brit, 2017 Rendezte: Haifaa Al-Mansour Írta: Emma Jensen. Mary szerepében Elle Fanning AQUARIUS KINCSEI


Az első idézet részlet az „alkotó”, Frankenstein nagy­ ratörő gondolataiból: „Az életet és halált eddig sért­ hetetlen határvonalnak láttam, most meg elsőként én leszek az, aki áttöri, s ennek nyomán beözönlik a fény a sötétség honába. Új fajták fognak teremtőjükként áldani engem. Boldog és csodálatos lények köszönik a létüket nekem. Nincs apa, aki annyi hálát érdemelne gyermekeitől, mint tőlük majd én. E meggondolások nyomán már-már arra gondoltam, ha az élettelen anyagot élettel ajándékozhatom meg, lehet, hogy az idő folyamatát is megfordíthatom.” A második a kreatúra könyörgése: „A szerencsétlent mindenki gyűlöli. Miért ne gyűlölnének hát engem, minden élőlény közt a legszerencsétlenebbet! Még te, a teremtőm is megvetsz és eltaszítasz engem, a teremtményedet, akihez oly szoros kötelék fűz, hogy azt csak egyikünk pusztulása oldhatja föl. Meg akarsz ölni engem. Így mersz játszani az élettel? Teljesítsd kötelességedet, amivel nekem tartozol, és én is teljesítem, amivel én tartozom neked és az emberiségnek… Emlékezz rá, én a teremtményed vagyok. Ádámodnak kéne lennem, de olyan vagyok, mint a bukott angyal, akit megfosztasz minden örömtől, pedig nem is tett semmi rosszat. Mindenütt boldogságot látok, s ebből csak én vagyok visszavonhatatlanul kirekesztve. Én jót akartam, és jó voltam. A nyomo­ rúság faragott belőlem démont. Tégy boldoggá, s megint erényes leszek.”

Reviczky Gyula Magamról 2.

SZABAD POLC

Budaházy Éva: „Tégy boldoggá, s megint erényes leszek.”

MOZGÓ 39

AQUARIUS KINCSEI


Jó régen, amikor a kurtafarkú malac kocamama csecsén biggyeszkedett, gömbölyű álmokat szopott, és nem törődött a multiverzummal, még a harmincéves háború előtt, Londonban például, vagy a Pesten a Merlin színháztól nem messze, a Kígyó utcában is, a rendszertelen változások egyikének hajnalán, na, szóval, maradjunk azért csak Albionban, a locsipocsi nyár gőzölgő ámulatában, egy szutykos kölyök, lábujja közét vakarászva ücsörgött az elé terített ponyvára ügyelve. A ponyván, ugyebár szintén a szutyok... minden­féle tollnok nyökedéke... ugyanmár, és ezeket veszi a csőcselék, na meg az izzó szívű és ölű kisasszony­ kák, esetleg erre téved valami lovag, kikap valamit a kupacból, és sietve távozik... nézd, a professzor, most meg ott áll, megmered, mint aki olyasmit olvasott, ami még a Biblia hétrétegű mélységeiben sem nyilatkozhat meg! Mi ez? Ááá, na persze, a hírhedett csepűrágó, William Sha­ kespeare tragédiája, a III. Richard... Gloster hercege ebben kergül szörnyeteggé, hogy majd ő, megmutassa, miként kell a jobb sorsa érdemes emberiség nyakába gyeplőt akasztani, és kedvére irányítani azt. „Hogy eltöltsem e csevegő időt – Úgy döntöttem, hogy gazember leszek” Nem ő az első, akiből richárd lesz... előtte már ott volt Machbet, és az idők kezdete óta, no meg a null

MOZGÓ

Mayer Zsolt: A háború, amit vívunk 40

Bosszúállók: Végjáték; Trónok harca, utolsó évad AQUARIUS KINCSEI


pont után is oly sokan, akik meggyőződtek arról, raj­ tuk múlik a világ sora, és ehhez hatalom kell, min­ denekfelett. Nem újsütetű a komédia... voltaképp ez itt levésünk s maradásunk oka és okozata. Tehetünk mást? Mindig kiemelkedik közülünk, aki fölveszi ezt a nagybecsű munkát, király, vezér, elnök lesz... Ellenségünk belőlünk és általunk változik azzá, aki. Ne feledjük... akár az Éj királya, aki tündéri teremtmény, akár Thanos, nem pusztán hatalmat szerez, hanem ezzel a hatalommal kezdeni is akar valamit. Végül is üdvtörténetet fabrikálnak, képükre formálni a közös valóságot. Az Éj királyának alattvalói a halottak. Minden, ami él... hullania kell, mert erejével még rendelkezik, önálló akaratú lény, míg egy halott voltaképp csak foszló hús, amíg egybetartja a rothadás, használható, és királyának ereje által mozog, menetel, emel fegyvert. Thanos nem ennyire végletes... ő csak a világ felét pusztítaná el egy csettintéssel – meg is teszi, és nehezen ítélhető meg egyféle karakterrel, hiszen csak jót akar... túlnépesedett az Univerzum, túlpépesedés veszélye fenyeget, nincs jövő, nincs remény, oda Buda! Valahogy ezeknek a kedves uraknak – sokszor hölgyeknek, mint látható, a két meséből, azért a gyengébbik nem – na, igen –,meglehetős izomkötegekkel rendelkezik ha el kell intézni pár birodalmat, és királynőként erre kiváltképp alkalmasak – egyszóval, önjelölt messiásainknak nem jut eszébe, hogy másképpen is lehetne a dolgokat intézni. Például Thanos nem kérdezi meg az univerzális polgári társadalom felét, ki akar semmivé válni, sorsot sem húznak, még csak minőségi válogatás sincs, 41

AQUARIUS KINCSEI

Reviczky Gyula Magamról 2.

SZABAD POLC

Mayer Zsolt: A háború, amit vívunk 2

MOZGÓ


semmi vetélkedő, satöbbi, ő, az abszolút hatalom lehetőségeivel visszaélve csettintget. No, persze, ő nem tűnik el porrá omolva. Ő? A Megmentő? Élni vágy, kicsi kertjét ápolgatja, tejet iszik és pipál. Konkretizáljunk tehát, mert mindjárt szünet: az üdvtörténeti horrorban semmi szép nincsen. Leg­ alábbis az áldozatok értetlenül állnak a dolgok előtt. Ezek a szörnyetegek minden filozófiájuk ellenére, – az Éj királyának még ez sincs, a legzenebb démon – egyszerűen csak szemetek. Jegyezzük meg jól, kérem! Ez az öncélú kóklerség, ami a világ erőivel visszaél, soha nem volt megmagyarázható morálisan. Sem. Bárki mesél erről, legyen az Shakespeare, Benedek Elek, vagy a Marvel Studio. A gonosz, legyen bárki, akarata szerinti világot épít, tőle függ bárki élete és halála. És? Harcolni kell ellene, vagy bedőlni neki? „Jó a szöveg, apa, annyira karizmatikus vagy, kö­ vetlek inkább, rád szavaz már a nyolc negyed !” Vagy: „kérem szépen, tessék engem először legyil­ kolászni! “ Van azonban a világnak egy rendje... organikus. Nem nagy kunszt, az igazság mindig kikerekedik az illúzióból, hisz az csak hét fátyol. A rossz azért tekeredik azzá, mert megdermedt valami... seb, piszok, karmikus görcs, válság... szétporlad saját univer-

MOZGÓ Mayer Zsolt: A háború, amit vívunk 3

42

Bosszúállók: Végjáték; Trónok harca, utolsó évad AQUARIUS KINCSEI


zumának a határán az addig leexisztálható sorsok tömege... ki kell hogy égjen az új, a megtisztult, az arany... Kell e hát ellene fegyvert ragadnunk? Ez a háború megoldás nélküli, nincs abszolút győztese. Van viszont lehetőségünk arra, hogy meghaladjuk az esetleges győzelemmel, ami a háborút okozta jelenlegi állapotában. A jövőnek is meg lesz a maga háborúsága, de most ne ezzel foglalkozzunk. A rend megmentése olyan hadművelet, aminek elsődleges feltétele: a szövetség. Kik szövetkeznek? Egymással drámai konfrontációban folyamatosan dörzsölődő, csiszolódó, alakuló szereplők, akiknek minden hibájuk ellenére van egy szuper képességük biztosan van: nehezen is, de képesek kooperálni. Konszenzusra lépni, megegyezni. Kezet fogni. Egy csapatban harcolni. Az, aki kényére darálná be az emberiséget – külde­ téstudatos, küzdelmében egyedül marad, nem együtt­ működik a többivel, hanem azokat használja. Akár­ milyen indíttatás, akár a legnemesebb ügy, torzulhat így terrorrá. Legyen az akár királylány, titán, miniszterelnök, advaita tanító... megosztja a tutit, amit persze csak ő tudhat. Neki akkora küldetéstudata van, hogy azt meg kell, hogy mutassa, és, hát igen, a kérdés jogos... Meddig is nőhet az a bizonyos küldetéstudat? Amikor valaki leválasztja magát az emberiségről, kész... ezzel elvész az a fajta intim lehetőség, amit az együttlét, legyen az szerelem vagy barátság, ad. A küldetéses elme... magányos... különös, különc, észt, bölcsességet, erőt oszt... és vesz el, magához köt, és így éli túl saját szorongató kicsinységét, 43

AQUARIUS KINCSEI

Reviczky Gyula Magamról 2.

SZABAD POLC

Mayer Zsolt: A háború, amit vívunk 4

MOZGÓ


amelyet óriássá növeszt, bajnokká, hőssé, istenné. A csapat, a közösség, a szövetség az az erő, amely ezt nem hagyhatja. Ugyanis minden szentséget és minden dicsőséget integrálni kell. Az Éj Király, Thanos, Daenerys bukásának oka saját nagyságuk, felülmúlhatatlanságuk, az hogy adott létállapotban egy olyan szélsősége egzisztencia entitásai, amely taszítja az áramlás lehetőségét. Teljesen mindegy, hogy a gonosz megtestesülése, vagy a saját mennyországának bűvöletébe gabalyo­ dott királynő, aki szabadságot ígér mindenkinek, csak előbb jól kiírtja a megmentendő emberiséget. Kötelességünk ellenünk harcolni? Nem feltétlenül ez vezet győzelemhez. A legpitiánerebb, seggdugasz elnöktől a világpusztító szuperhéroszig, valóban menthetetlen, bukott lények eleve, tehát sorsuk akkor eldől, amikor eldöntik: ki­ lépnek az emberiséget prezentáló közösségből. Ezt Bran Stark, aki a Megnyomorított néven lesz a megtisztuló birodalom királya, egy új korszak forrása, tudja. Tudja, mert sorsa a legnagyobb kegyelemmel aján­ dékozta meg. Ajándékkal, önmaga megismerésének kegyelmével. Ebben a kegyelemben felismerte önmagában, amit maga körül lát.

MOZGÓ Mayer Zsolt: A háború, amit vívunk 5

44

Bosszúállók: Végjáték; Trónok harca, utolsó évad AQUARIUS KINCSEI


Ezért nem omlott össze az őt elpusztítani készülő Éj Király előtt, mert ismerte önmagában, mint saját vonzó gyengeségét. Mint választott király nem uralkodik, nem hatalmat gyakorol, hanem általa biztosított az az áramlás, ami megérinti mindannyiunk szívét, és amely mindannyi­ unk közös szíve. Hogy miért mégis a csaták hosszú sora? Nos... ahogy Bran átvilágította önmagában a Minden­ séget, annak minden szereplőjével... ezt nekünk is meg kell tanulnunk.

Reviczky Gyula Magamról 2.

SZABAD POLC

Mayer Zsolt: A háború, amit vívunk 6

MOZGÓ 45

AQUARIUS KINCSEI


Kutatók megkérdeztek néhány 4 és 8 év közti gyermeket arról, hogy szerintük mi a szeretet. A kérdésekre adott válaszok mélysége és komolysága sok esetben a kérdezőket is meg­ lepte. „Amikor nagyinak begyulladtak az ízületei, nem tudott már előrehajolni, hogy kifesthesse a lábán a körmeit. Most mindig a nagypapa festi a nagyi körmeit, pedig neki is ízületi gyulladása van. Ez a szeretet.” Rebeka – 8 éves „Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a neved. Valahol érzed, hogy az ő szájában – biztonságban van a neved.” Zsolti – 4 éves” A teljes poszt https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos /a.110734542297506/2087855674585373/?type=3&theater

ARCKÖNYV

Fotó: Elena Karneeva

válogatás

az Aquarius Kincsei FB oldalon megjelenő, legnépszerűbb posztokból.

46

AQUARIUS KINCSEI


Ez a felszabadító ősi áldás Mexikóból származik: „Felszabadítom a szüleimet az érzés alól, hogy cserbenhagytak. Felszabadítom a gyerme­kei­ met az érzés alól, hogy mindig büszkévé kell tegyenek; hogy saját útjukat járhassák szívük állandó sugallatát követve. Felszabadítom a társamat a kötelezettség alól, hogy engem kiegészítsen. Semmiben sem szen­­vedek hiányt, együtt tanulok minden lénynyel, mindig. (...)” A teljes poszt

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos /a.110734542297506/2080561311981476/?type=3&theater

válogatás

az Aquarius Kincsei FB oldalon megjelenő, legnépszerűbb posztokból.

ARCKÖNYV

„Aludni kéne Ahogyan régen. Lehajtott fejjel, Anyám ölében. Kelni a Nappal, Vidám tavasszal. Szállni fecskékkel, darazsakkal. Gurulni domboldalról völgybe, Pörögni, forogni körbe-körbe. – Utána újra! Még egyszer,..százszor! Nyakláncot fonni Fűből, virágból. – Elvinni neki! Hazatalálni! – Minden ölelést meghálálni!” Gámentzy Eduárd: Ahogyan régen A teljes poszt

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos /a.110734542297506/2095241577180116/?type=3&theater

47

AQUARIUS KINCSEI

A kép forrása: www.pinterest.co.uk


LAPOZÓ

CSEPPEK A BORBÓL RÚMI A kép forrása: a könyv borítója

E kötet a 13. századi misztikus perzsa költő, Dzsalál-ud-dín Rúmi verseiből készült válogatás. Bár a versek nagyjából nyolcszáz éve kerültek lejegyzésre, Rúmi népszerűsége napjainkban is egyre nő. Ez egyfelől köszönhető a folyamatosan megjelenő újabb és újabb angol fordításoknak, melyek egyre többekhez jutnak el, szerte a világon – másfelől igazolja azt, hogy Rúmi szavai ma is éppolyan igazak és aktuálisak, mint évszázadokkal ezelőtt. Rúmi arról a misztikus szerelemről beszél, amelyet emberi lényekként képesek vagyunk megélni, ha megnyílunk az isteni felé. Ez a szerelem mindig más-más arcát felmutatva, folyamatos változásban kísér végig bennünket a belső úton. Amikor Kiss Anna (1989–) hét évvel ezelőtt először találkozott Rúmival, rögtön belső hívást érzett, hogy magyar nyelvre ültesse át e verseket. A folyamatosan készülő fordításokat kötetbe rendezte, és az évek alatt nagyjából tíz kézzel kötött példányt ajándékozott el belőle barátoknak és családtagoknak. Ezeknek a kis füzeteknek az egyike végül valakinek a kezében kötött ki, aki úgy döntött szívesen kiadná. Rúmi hangja évszázadok mélyéről hangzik fel, mégsem tompa vagy elnyűtt, mert amit mond, az időn kívülről szól, így minden pillanatban igaz. Egy időtlen csarnokban dalol forogva, végtelen tere­ ket betöltve, csak dalol, és megrészegülten kereng. E csarnok maga a Szív. A tiéd. Az enyém. Ez az a tér, ahol elolvad közöttünk a határ. Rúmi Samszhoz dalol, Samszhoz, a Kedveshez, Samszhoz, a Naphoz, Samszhoz, Istenhez. Nem számít, hogy akihez a dalok szólnak, létezett-e valaha az anyagi világban, vagy sem, mert szerepét betöltötte: annak a végtelen szeretetnek, a tudat tiszta fényének lett szimbóluma, amellyel a lélek egyesül, s énje ruháját levetve új életre ébred. 48

AQUARIUS KINCSEI


Cseppek a borból Rúmi Reviczky Gyula Magamról 2.

SZABAD LAPOZÓ POLC Samsznak annyi neve van, ahányat csak a Szerelmes ki tud találni Kedvese becézésére. A világegyetem minden porcikája az övé, hiszen a Szerelmes figyelő tekintetétől minden szent és gyönyörű fényben ragyog. Ennek az örvénylő táncnak részesévé lenni áldás. Kóstoljon hát bele mindenki e borba! Fedezzük fel együtt, mit jelent a kupa, a köntös, a szél, a Nap, a dobszó, a részegség, a tavasz, a tűz! Lépjünk be a tűzbe! „Hallottad, hogy vége a télnek? A bazsalikom és a szegfű nem tudja abbahagyni a nevetést. A fülemülét, vándorútjáról visszatérve, énekes-mesterré választották a madarak. A fák nyújtózva ünnepelnek. A lélek áttáncol a királyok kapuján. A kökörcsinek elpirulnak a rózsa meztelensége láttán. A tavasz, az egyetlen igazságos bíró besétál a tárgyalóterembe,

mire néhány decemberi tolvaj eloson. A tavalyi év csodája nemsokára feledésbe merül. Új teremtmények perdülnek elő a nemlétből, galaxisok szóródnak szét lábaik körül. Találkoztál már velük? Hallod, ahogy a kisded Jézus halkan dudorászik bölcsőjében? Királyi birodalmak felügyelőjévé neveztek ki egyetlen nárciszt. Ünnep van. Hallgasd! A szél tölti a bort!” Bővebb információ és vásárlási lehetőség itt:

Kiadó: Ursus Libris

https://ursuslibris.hu/cseppek-a-borbol/

49

AQUARIUS KINCSEI


Az Aquarius Kulturális Alapítvány célja a különböző kultúrákat összekapcsoló közös értékek kutatása, terjesztése és teremtése, ilyen módon kíván részt vállalni a közművelődésben, színesítve és erősítve azt a saját eszközeivel. Olyan értékeket tekint egyetemesnek, melyek minden ember számára értéket képviselnek – azaz az élet értelmének keresésével állnak kapcsolatban, és különböző kultúrákban különböző formában, de lényegi elemeiben közös tartalommal jelennek meg a tudomány, a vallás és a művészet területén. Az Alapítvány törekszik arra, hogy ezeket az egyetemes értékeket a jelen kori eszközeivel nyilvánítsa meg, minél több emberrel hozza élő kapcsolatba és a hasonló törekvéseket támogassa. Teremtsünk teret a találkozásra! Ahol az utak találkoznak, mi segítünk egymással találkozni. A találkozás helye különleges. Határon áll, ahonnan másik világhoz indul hajó. A találkozás helyét közösen teremtjük. Ez a tér számunkra is felfedezésre vár. Olyan értékeket rejt, melyet közösen hordoznak, akik már jártak itt a múltban, és azok, akik csak a jövőben jönnek. Ez a tér teljesen nyitott, mégsem üres. Kereteit az utak alkotják, melyek ide vezetnek. Tartalma a találkozás. Találkozás azzal, ami minket ide vezetett, találkozás egymással, egy másik irányulással, ahol az irány a saját középpontból a közös középpontba mutató sugár, és minden ember az egyetlen titokhoz vezető számtalan út egyike. Ez a találkozás kisugárzik és inspirál. Teremtsünk teret a találkozásra!

az AQUARIUS Kulturális Alapítványról 50

Az alapítvány olyan szellemi kikötő, amely a különböző térben és időben megszületett szellemi kincseket kutatja és eleveníti meg tevékenységén, rendezvényein keresztül minél több ember számára. Minőségi ismeretek, valós élmények és tapasztalatok megszerzésére ad lehetőséget és inspirál. AQUARIUS KINCSEI

Profile for Aquarius Kincsei Folyóirat

Aquarius Kincsei Magazin 2019/2  

Az Aquarius Kulturális Alapítvány szellemi és kulturális folyóirata

Aquarius Kincsei Magazin 2019/2  

Az Aquarius Kulturális Alapítvány szellemi és kulturális folyóirata

Advertisement