Page 1

2018/2.

3. évf./2. szám

AQUARIUS KINCSEI

AQUARIUS ALAPÍTVÁNY SZELLEMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA


LECTORI SALUTEM

– avagy a szív közepébe cseppent ambrózia – …e sorok, itt a mában az utókor számára íratnak. E sorok itt a mában a kísérlet sorai. Egy üzenet kísérletei, egy dobogó szívbe karcolódott jel lenyomatai, melyek palackpostában hánykolódnak a vizek óceánján, hullámról hullámra vándorolva az Északi part felé, várva arra, hogy egyszer kikötőt érjenek. …e sorok itt a mában szándékuk szerint jelet kívánnak hagyni. Jelet, mely a létezés örök forrásához vezet, jelet, mely rávilágít mindarra, mi ezen az úton túlmutat önmagán, azaz a Lét egyetlen, igazi értelmét keresi. Igen: a Választ. …mert a helyzet oly mértékben nivellálódott, hogy mindazzal kapcsolatban mi itt apokalipszis gyanánt zajlik, melynek lelki, szellemi egzisztenciánk érintettségénél fogva részesei vagyunk választ kell adni, s ez a válasz a felelősség. De nem, ez nem az Írás­ tudó felelőssége, mert az apokalipszis következmény – nélküliségében írni ma már bármit lehet. Nem, - ez a felelősség más. Ez több, ez mélyebb – és következményekkel jár. Ez a felelősség a kereső ember felelőssége, vagyis azé, kinek a kehelyből a szíve közepébe cseppent egy korty a forrásból. Egy csepp ambrózia az Istenek italából. Mert a Vízöntő-kor apokalipszisében az egyet­ len adekvát alapállás már nem az Írástudó, hanem a Kereső ember alapállása. A Kereső emberé, ki e kortytól felébredt és emlékezni kezdett. Emlékezni mindarra, mi benne egykoron egyetemes, tiszta és örök volt. Mi isteni eredetét hordozta.

…ennek az emlékezésnek az aurájában születik a vágy, a visszatérés lehetőségének vágya. Ezek a sorok tehát a visszatérés lehetőségének sorai. Sorok, melyek tegnap íródtak, vagy négyszáz évvel ezelőtt, vagy huszonöt éve egy zen kolostorban, a Duna-kanyarban, vagy egy hűvös hajnalon egy német-alföldi padlásszobában. Sorok, melyek az apokalipszis dübörgő örömhírében születtek. Mert az apokalipszis örömhíre, hogy a kaput zörgetik. Sorok tehát, más szóval: válaszok. …a kilincs felé mozduló kezek lenyomatai. 2

AQUARIUS KINCSEI


Tartalom 2018/2 Program . ............................ 4 Meselabirintus – Szívbéli választás Szellemi kincsek ................... 6 Karl von Eckarthausen: felhő a szentély fölött Gondolkodtató .......................... 10 Bakos József: Hermetikus feljegyzések Szabad polc ............................... 12 Mayer Zsolt Simon:A fehér kasztni . . . . . . ............................ 13 Sütő Zsolt:Lélekzet-nemzetség . . . . . . . . . . . . ............................ 14 Barbelo:Nyomor a köbön . ....................................... 16 Grócz Attila: …az utóhang ........................................ 18 Grócz Attila: Dobbanások ............. 19 Török-Zselenszky Tamás: Méhdi levele Smirnához Bükkösy Beatrix: Restart, a vámpír – So strong so bright ....... 22 .................................................. A Most nemzedéke ifjúsági rovat 24 Mozgó . . ............................ 38 Hoszai Macuo: Scorsese: Némaság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 41 Arc-könyv . . . Hangoló ......... 42 William Goldsmith:Örömadú Beethoven IX. szimfóniája Lapozó ........................... 46 Gustav Meyrink: A fehér dominikánus . . . . . . . . . ............................ 47 Nita Abbestee: Ifjúsági biblia

Impresszum Aquarius Kulturális Alapítvány 2528 Úny, Újtelep 094/5. mobil: + 36 30 779 5573 aquariuskincsei.hu www.facebook.com/aquariuskincsei

3

AQUARIUS KINCSEI


Aquarius Találkozó

WEÖRES SÁNDOR EST Helyszín:

Szabó Lőrinc Városi Könyvtár

Miskolc, Mindszent tér 2. Emeleti előadóterem Időpont:

2018. április 20.

(péntek) 17:00-19:00 óra Információ: http://aquariuskincsei.hu/esemeny/weores-sandor-est/ www.aquariuskincsei.hu • info@aquariuskincsei.hu

„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

AQUARIUS AQUARIUS

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY

Szeretettel várunk április 20-án 17 órától Miskolcon a városi könyvtárba, ahol Weöres Sándortól hallhatsz rövid idézeteket Gál Katalin és Várhegyi Gergely tolmácsolásában. Ezek után pedig közös beszélgetésre hívunk minden jelenlévőt, földi és égi szerelem, – élet és halál rejtelmeinek, mélységének közös végiggondolására.

JELENTKEZÉS

Az est házigazdája és zenei aláfestője Nagy Gábor, Aquarius Kulturális Alapítvány

http://aquariuskincsei.hu/esemeny/ weores-sandor-est/ 4

AQUARIUS KINCSEI


Helyszín:

Budapest VIII. ker. Múzeum utca 9.

Időpont:

LI

Harmónia Palota (Ybl nagyterem)

VÁLASZTÁS

Aquarius

M E Találkozó S E labirintus 2018. május 9. (szerda) 18.00 óra

Információ: http://aquariuskincsei.hu/esemeny www.aquariuskincsei.hu info@aquariuskincsei.hu

S

V Í Z

A szívbéli választás erejét vizsgáljuk egy dán népAQUARIUS AQUARIUS mese segítségével, tárjuk fel önnön ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY sárkánykirályunkat! Ezen a különleges estén beszélgessünk arról, hogy milyen belső út vezet a jó döntésekhez, életünk kiteljesedéséhez. Mi az oka és következménye, életünk minden területén, hogy ha nem tudunk dönteni, vagy nem választhatjuk azt, amiről tudjuk, hogy a legjobb lenne? Fedezzük fel együtt, a szívbéli választás erejét! Házigazdáink: Adorján Katalin – Mosoly Alapítvány Vaskor Gréta – meseterapeuta Aczél Zoltán – Pelikán Konferenciahely Intendánsa – játékkutató JELENTKEZÉS http://aquariuskincsei.hu/esemeny/meés játéktervező

selabirintus-szivbeli-valasztas/

5

AQUARIUS KINCSEI


1. LEVÉL – részlet

A kép forrása: www.pinterest.co.uk

SZELLEMI KINCSEK KARL VON ECKARTSHAUSEN: A FELHŐ A SZENTÉLY FÖLÖTT részlet 6

Az igazság vezeti el az embert a boldogságához. Tudjátok neki ezt nyújtani? Amit ti igazságnak neveztek, az érzéki, vagyis tartalom nélküli dolgok fogalmának üres formája, melyhez kívülről az érzékekkel fértek hozzá, és az észlelt viszonyok szintézisét az értelemmel soroljátok be tudománynak vagy őrületnek. Anyagi szinten semmi igazságotok nincsen, a szellemi és anyagi princípium számotokra Noumen2. Az erkölcsi igazságot – akár az elméletit, akár a gyakorlatit – az írásokból és a hagyományokból vonjátok ki. Mivel az eszetek princípiuma az önállóság, és az akarat motívuma csak az egoizmus, ezért a kényszerítő erkölcsi törvényt vagy nem látjátok a világosságotokkal vagy visszataszítjátok az akaratotokkal. Ennyire jutott a mai felvilágosodás. Az egoizmus a filozófiai képmutatás köntösében a romlás gyermekét szülte a világnak. Ki állíthatná, hogy a Nap delel, ha egyetlen fénysugár sem örvendezteti a környéket, semmilyen meleg sem élteti a növényeket? Ha az emberek bölcsessége nem javul, semmilyen szeretet nem teszi őket boldogabbá, akkor az egészért még nem sok történt. Ó, ha a természet, vagyis az érzékek embere megta­ nulná belátni, hogy értelmének alapelve csak önérdekű, akarati indítéka csak önzés, s emiatt kell rendkívül nyomorultnak és boldogtalannak lennie, akkor megkeresné magában a magasabb elvet és közeledne a forráshoz, amely ezt a princípiumot mindennek adni tudja, mert ez a bölcsesség a lényben. Krisztus bölcsesség, igazság és szeretet. Mint bölcses­ ség, Ő az értelem princípiuma, a legtisztább ismeret forrása. Mint szeretet, Ő az erkölcs princípiuma, a lé­ nyeges, tiszta akarati indíték.

AQUARIUS KINCSEI


Szeretet és bölcsesség kiegészíti az igazság szellemét, a belső világosságot, amely megvilágítja bennünk az érzéken felüli dolgokat, és objektivitást ad nekik. Érthetetlen, milyen mélyre süllyed az ember a tévedésbe, ha elhagyja a hit egyszerű igazságait és saját véle­ ményét állítja velük szembe. Századunk az értelem és az erkölcs princípiumát, va­ gyis az akarat indítékát a fejjel akarja meghatározni, pedig ha a tudós urak figyelmesek lennének, biztos előbb megtalálhatnák azokat a legegyszerűbb ember szívében, mint a saját villogó okoskodásukban. A gyakorló keresztény ezt az akarati indítékot, min­ den erkölcs princípiumát, ténylegesen és valóságosan a szívében találja meg, és ez a következő formulában fejeződik ki: „Szeresd Istent mindenek fölött, és fele­ barátodat, mint saját magadat”. Isten és a felebarát szeretete a keresztény ember akarati indítéka, és a szeretet lénye, maga Krisztus bennünk. Így az értelem princípiuma a bölcsesség bennünk, továbbá a bölcsesség lénye. Az anyagban levő bölcsesség pedig megint Krisztus, a világ világossága. Megtaláljuk tehát Benne az értelem és az erkölcs princípiumát. Mindaz, amit itt mondok, nem hiperfizikai rajongás, hanem valóságos realitás, abszolút igazság, amit mindenki önmaga megvizsgálhat tapasztalat által, amint felveszi magába az értelem és az erkölcs princípiumát, Krisztust, mint bölcsességet és szeretetet. Ő saját ma­ gát nevezte igazságnak, és egyedül Ő a bölcsesség és a szeretet. Az érzékek embere egyedül mélységesen el van zárva minden igaz és érzékfölötti abszolút alapja elől. És pontosan az ész, melyet manapság törvényhozónak akarunk trónra emelni, csupán érzéki ész, melynek 7

AQUARIUS KINCSEI

KARL VON ECKARTSHAUSEN: A FELHŐ A SZENTÉLY FÖLÖTT részlet 2

SZELLEMI KINCSEK

A kép forrása: www.pinterest.co.uk


fénye, mint a rothadó fa halvány csillanása, nagyon különbözik a Nap csillogásától. Az érzékek embere számára nincsen abszolút igazság, ez csupán a belső, a szellem-ember számára létezik, akinek saját szenzoriuma, érzékelője van, vagy pontosabban belső érzékszerve, mellyel fel tudja fogni az érzékeken felüli világ abszolút igazságát. Ez szellemi érzékszerv, mely a szellemi dolgokat olyan természetesen használja a tárgyilagossághoz, mint a külső ér­ zékek a külső dolgokat. A szellemembernek e belső érzéke – ez a szenzorium a metafizikai világ észleléséhez – sajnos még ismeretlen azoknak, akik kívül vannak. Ez Isten birodalmának egy titka.

Noumenon: a jelenségek mögötti szubsztancia vagy valóság (maga a dolog, idea), gondolkodás vagy intuíció által felfogható. Ellentéte: Phainomenon, a jelenség, empirikus dolog.

2.

Forrás: Karl Von Eckartshausen: A Felhő A Szentély Fölött, Kiadó: Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület, 2015

A kép forrása: www.pinterest.co.uk

SZELLEMI KINCSEK KARL VON ECKARTSHAUSEN: A FELHŐ A SZENTÉLY FÖLÖTT részlet 3

8

AQUARIUS KINCSEI


„Higgy abban, amit látsz, és hallgass Isten benned élő igéjére. Óh, milyen nemes az az elme, amely az igaz bölcsesség irányítása alatt, az élet s a fény által megnyitott lelki szemekkel látja önmagát. Így ajánlja fel Isten a boldogságot nekünk, hogy az igaz lelki eszközöket működtetve, híven térhessünk vissza hozzá, akiből kezdetben származtunk.” Robert Fludd

bban,Robert amit látsz, Fludd,és hallgass Isten benned élő igéjére.

SZELLEMI KINCSEK

az elme, amely az igaz utriusque bölcsesség irányítása De praeternaturali mundi historia,alatt, 1621 az élet s a fény lki szemekkel látja önmagát. Így ajánlja fel Isten a boldogságot az lelki eszközöket működtetve, híven térhessünk vissza hozzá, akiből kezdetben származtunk.” Robert Fludd

Forrás: Isteni bölcsesség – Isteni természet című könyv http://aquariuskincsei.hu/termek/isteni-bolcsesseg-isteni-termeszet/

udd, De praeternaturali utriusque mundi historia, 1621 9

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

GONDOLKODTATÓ

Bakos József: Hermetikus feljegyzések 10

A hermetikus út tehát ahol kezdődik, ott végződik; egyszerre halad a világ labirintusán át és a tudatban „befelé”, de el sem mozdul az a hermetikusan lezárt edénytől – melyben a transzmutáció zajlik hisz az em­be­ri tudat az „edény”, a filozofikus tojás (a mate­ria prima jelképe), mely szoláris és lunáris félre oszlott, ha tetszik analógiás és logikus funkciókra, „gondolkodásra”. Ezzel a nagy vallásos polaritás tör­ vényének (Herts), de általában is minden dualitás alap­jává válik: a Kelet és Nyugat irányára, a fény, élet és jobb kéz útjává, illetve a sötétség, halál irányára, a bal kéz útjává. Eme edényt helyezik most az athanorba (kemence), maga is az Anya szimbóluma, az Anyáé, mely másrészt az ősvizek tükre, a világ, a hely, ahol a léte­ zés alanya, a Király fogva tartatik. Zoszimosz csak meg­erősíti ezt, mikor a víz elemet a Venusszal állítja analógiába; ahogy a földet a Saturnusszal, levegőt a Jupiterrel, az ég „kék” Jupiterrel, és a tüzet a Marssal. Ezek a labirintusok önmagunk tükrei, de hogy mit látunk meg a Mű, világ-tudat labirintusának cent­ rumában: a „világkirályt”-e vagy önmagunk groteszk „árnyát”, a Minotaurost – nos, éppen ez a tét. Egyszerre kell bolyonganunk saját magunk külső tükrében: hegyek között, barlangok mélyén, alkímiai műhelyekben, elrejtett ősi könyvek rejtélyei kö­ zött, és saját magunk belső tükrében, a tudatban, pl. az alkímia „benső” értelmezésével felfegyver­ kezve, ahol a prima materia, a „zöld”, a reflektálatlan, naiv világ­ba-beleélés minotaurosi szintje. Ennek meg kell halnia, feloldódnia, megrothadnia, majd a reflexiók poklán is átmennie, hogy a legeslegvégén a „hegyek újra hegyek legyenek”… a vörösben. E processzus az alkímiai „Salamon labirintusa”. Athanasius Kircher azt mondja, hogy a föld belsejét egy AQUARIUS KINCSEI


borzalmas, komplex labirintus alkotja. (Ki nem bo­ lyongott már járataiban, egynémely hagymázas álmú éjszakán?) A tudat, világ mélyében csakugyan nem más, mint ez a labirintus, de bejárható Hermes Trismegistos vezetésével.

Bakos József: Reviczky Gyula Hermetikus Magamról feljegyzések 2. 2

GONDOLSZABAD KODTATÓ POLC

11

AQUARIUS KINCSEI

A kép forrása: www.pinterest.co.uk


fénymagok a szíved mélyén sebeiden, vágyaidon át érinthetem őket – éltető szeretet-cseppek, gyönyör-zuhatag – fénymagokból lassan, szépen kinyíló fényemberek

A kép forrása: www.pinterest.co.uk

SZABAD POLC

Reviczky Gyula Sütő Zsolt: Magamról Lélekzetnemzetség 12

AQUARIUS KINCSEI


Egon Trunk a hideg avaron csoszog. Az erkély korlátján ücsörgő angyalok széttárják alabástrom karjuk, arany vérük pezsdül a fagyos zivatarban. A vaskorszak dicsősége úgy pendült az elmúlt háborúkban, mint a hangok egy szimfóniában, amelyek nem hagyták széthullani az erőtlenné halványodó harmóniát. Egon Trunk kalapjáról smaragd fácán lucskossá nehezedő tolla kókadt a lovag vállára. Az oszlopok, amelyekre rásimult szerelmesen a köd, sajgó igyekezettel feszülnek a ósdi tetőzet alatt. A kertben löttyedt szamóca bokrok, mezítelen, riadt táncukba fagyott termőre metszett fák, akik korlátoltak és hűségesek, mint a kutyák, édes boldogságuk, hogy alkotójuk lélegzetében ott áramlik az ő életük is. A hömpölygő átváltozásban ez egy pillanat. Ilsenburg, ezerhétszáznegyvenkettőben, böjtölők, gazemberek kora. A fényt hordozó isten megsuhintja a szekercét, és a megvetemedett rend nagyot reccsen. Jajdul, szakad szét, mint latyakba fordult templomajtó. Azután erőre kap, körbefonja a tavasz, az új beléömleszti halott testébe az élet nedveit, mint a kilkhor, még száz-és száz esztendőkön át emészti majd az emberiség erejét. Handel épphogy elkészül a Messiással. Megereszkedett az idő. Egon Trunk leül a kerti lugasban, a nyirkos padra tapadt levélkét bámulja, azután mélyet sóhajt. Fönn, a felső szobában, egy fehér kasztniban őrizte a leveleit.

13

AQUARIUS KINCSEI

Mayer Zsolt Simon: Reviczky Gyula AMagamról fehér kasztni 2.

SZABAD POLC

A kép forrása: www.pinterest.co.uk


A kiindulási pont mindenképp szellemi nyomor. Ez az intelligencia hiánya? Nem, sőt! Szokták is mondani, hogy: „nagy ésszel, csak nagyot lehet tévedni!”

A kép forrása: www.pinterest.co.uk

SZABAD POLC

Barbelo: Reviczky Gyulaa Nyomor Magamról köbön

Szellemi nyomor az, mikor önteltségünkben és önzőségünkben, kizsákmányolói és parazitái vagyunk az élet áramlatainak. Szélsőségesen individualizálódott én-tudatunk nar­cisztikus volta oly krónikus, hogy magán kívül már mást nem lát, körülötte lévő világgal nem foglalkozik. Ennek közvetlen következménye a lélek nyomora a négy­zeten. Ez valami alsóbbrendű állatias dolog volna? Nem, sőt! Az állatvilág sok esetben harmonikusabb és tisztább lelki életet él, mint mi emberek. Lelki nyomor az, mikor önteltségünkben azt véljük, hogy a problémát van hatalmunk megoldani. Vagy, hogy a törvényt mi alkotjuk, gonoszságunkban bárkire ezt rákényszeríthetjük. Vagy a humanizmus oltárán bűneinket elfedik valódi belátás nélküli jó(nak tűnő) cselekedeteink. Nem fedik. Rosszabb. Következményeket csak súlyosbítják, a gyógyulást hátráltatják, a szenvedést fokozzák. Ennek következménye pedig a mérhetetlen testi nyomor a köbön. Hol? Mindenhol. A probléma valódi oka: A természetellenes élet. Megoldás? Van. Tízezer éve van. Az Élet Szelleme által inspirált lélek, egy dolgot akar: Kap­ csolódni. Mert a kapcsolat szeretet. A szeretet pedig elajándékozza magát, mert ez létének alapja.

avagy

az „Éhezők viadala” 14

AQUARIUS KINCSEI


A Szellemi ember, az Élet Szellemmel, az Univerzum erejével való kapcsolata alapján felelősséget vállal. Az élő ismeretet mindenki számára elérhetővé teszi, ezzel az élet lehetőségét megadja. Az élő ismeret igazság. Az igazságot nem kell tanítani, mert az elme felismeri. Nem kell megérteni, mert szív öröktől fogva tudja már. Csak oda kell tudni ajándékozni annak aki létállapotánál fogva kéri azt. Biztosan ismered: Ne halat adj, tanítsd meg horgászni! avagy. Ne segélyt küldj, hanem tanítsd meg a saját kö­rülményeiben is boldogan, teljes életet élni.

15

AQUARIUS KINCSEI

Barbelo: Nyomor a köbön Reviczky avagy Gyula Magamról az „Éhezők viadala” 22.

SZABAD POLC

A kép forrása: www.pinterest.co.uk


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

SZABAD POLC

Grócz Attila: …az utóhang 16

Ezer arcom van. A titok maga vagyok. Ölelés vagyok, – a tisztaság gyémánt ereje. Egymás felé induló kezek lágy érintése. A vér akarata. Tízezer bőr. A lélek tízezer tüze és fénye. Mozdulat és a tánc. Sírás és fájdalom. A gondolat könnye-nevetése, az eső utáni harmat üzenete, egy nő kötelessége, egy férfi tévedése; mind-mind én vagyok. Északi szél játéka, égbe magasodó hullám ritmusa, – Thalassa, – így mondták ezt régen. A végtelen tenger vagyok. Ezer hangom van. A hallgatás vagyok. „…középszerűek. Mind tévednek, mind! Nem merik a boldogságot – gyávák! Ócskák ezek, csak látszatok. … Nyitják a kapukat… nem merik… szélcsend van… engedjetek… fáradt vagyok… …volt az a kettő. Igen, – arra a kettőre emlékezem. Nagy szenvedéllyel éltek. Erő volt bennük és lágyság és ünnep, de leginkább tiszták voltak. Igen – tiszták és szépek. Szépek a mozdulatban, melyben távolról – nagyon régen és nagyon távolról, a hegyek és a tengerek közül – egyszerre nyújtották kezeiket. Szép kezek voltak, – remegtek a szélben… erre emlékezem. És tiszták voltak az érintésben, mikor kezeik a csillagtávolságból egymáshoz értek. És szép volt a méltóság tekintetükben, mikor annyi év után ismét egymás szemeibe néztek. A homokos partot láttam, ahogy a tenger földet ér és feltűnt, hogy mezítláb léptek …erre is emlékezem. Megfigyeltem ezt. Mert a pillanat az élet – egy másfaj­ ta élet – ereje és kezdete is volt egyben. Arkhai – így mondták ezt régen. Szép volt, mert mértéke volt. Akkor, abban a pillanatban legyőztek. Igen, – legyőztek, így mondom ezt, egyszerűen. Nincs megrendülés – ezer csönd van bennem.

AQUARIUS KINCSEI


Legyőztek az erővel, mellyel éltek. A mértékkel és a méltósággal győztek. Mert így élt ez a két ember-ünnep. Ahogy az én időmben, régen a hősök éltek. Ösztönnel tették, mint hajnali erdőn a vadak, mint harc közben a férfiak, s ölelés közben mind a nők. A tengeren és a hegyen tették ezt. A kiontott vér moraja, az érzékek felszabaduló sikolya, pajzsok diadala és telt sóhajok visszhangja közt. Hétköznapian. De tették, ösztönnel tették, tehát a tudattal, – az egyedüliség tudatával –, hogy nincs más. Nincs több, se kevesebb. Ez mindenük. Megtartották a törvényeket. Legyőztek. Nem, nem lettek istenek, hallhatatlanok. Ettől többet tettek. Halandók maradtak, – gyengék, tiszták és szabadok. Legyőztek. Reszkető kezükben vagyok. Az igazat mondtam, – most már hallgatok. A többit megírják majd az eposzok. S mert szép, és kell és hőshöz méltón illik, hogy a vesztes nevét megénekeljék íme tessék, – nem szégyen: Daimon –, így mondták ezt régen, tehát a sors vagyok. … a szél feltámadt…, nyitják a kapukat…, nem, aztán már nem követtem útjukat… igen, lehetnek boldogok… s lehetnek, – persze, lehetnek akár boldogtalanok.”

17

AQUARIUS KINCSEI

Grócz Attila: …az utóhang

SZABAD POLC A kép forrása: www.pinterest.co.uk


A kezed barázdái közt ébredő hajnal melegíttette fáradt arcomat. Áttetsző pára szitált az idők végén, mikor gyöngy újaikkal szívem pókhálós titkait feltörték az istenek. A terek beteltek. Csend volt és ünnep, – létvarázs. Épp a mindenség született. Táguló pillanatban nyílt a tér és nyílt a világ. A tisztaság erejével indultak felém messzi hegyeikből a fák. Az első dobbanás a fényé volt. Ereimben színarany lombok közt tízezer patakban csordogált lüktetve, s vitte magával, vitte szelíden pókhálós, öreg titkok-életem. A fény után lett a szó, – a második dobbanás.

A kép forrása: www.pinterest.co.uk

SZABAD POLC

Vagy: „A tej fehér.”, „Itt a sálad.” „A hiányod, mit – ha nem lennél – éreznék utánad.” A szavak méz-illatát itta a nap, csillagok és mind a fellegek. Kezed barázdáiból eredő folyók öntözték remegő szívemet.

Grócz Attila: Dobbanások 18

A szót a mozdulat követte: a harmadik dobbanás. , „Legyen”– mondták, s a szelek érintésére források nyíltak a cédrusok lábainál. Kitárt karjaikkal útnak indultak értem az ezer éves fák.

AQUARIUS KINCSEI


Feltárulhat-e a valós történelem, amelyet nem a „győz­ tesek” írtak? Csakis az Egy valóban. Csakis a lélekben. Azonban akik ezt meglátják. legyenek méltóságosak; bölcsek és szeretettel erősek, erejükben kegyesek! Nem az számit, hogy milyen rossz történt az úton, hanem az, hogy mit sikerült megőriznetek az eredendő jóból. Feltárulhat-e a vallás mögötti vállalás. a sallang mö­ götti valóság? Minden ilyen irányzat külön egész, így ha megnézzük, melyik irányzatban hány rész a tiszta valóság, és az abszolútum, eszerint egész jól áll ez is, az is, de vannak irányzatok, amik nagyobb részben tiszták, vannak, amik kisebben. A legtisztább és teljesen tiszta olyan irányzat lenne, ami semmi sallangot nem tartalmaz; ezt maximum sokból lehetne összegyúrni. Az is érdekes, hogy egy ilyen összegyúrás folyamán kiderülne. hogy ami tiszta bennük, mindegyikben, az nem is az irányzatok eleme, hanem tőlük függetlenül is egy egyetemes értékrend, minőség, evidencia. Ennyi erővel inkább arról beszélünk, ha irányzatról beszélünk, hogy melyik mennyi sarat kent rá ezekre az amúgy is létező és élő evidenciákra. Nem az irányzat találta fel az evidenciákat, hanem jött, bekapta, rátelepedett, bekente sárral, és azt mondta, hogy Ő az evidencia. Így. Az ideális összegyúrás nem úgy mehetne végbe. Ha egy újabb irányzatot alkotna valaki megint. Hatszáz­hatvanhatodiknak; hanem ha az egyetemes, amúgy is létező evidenciákról lefejtené az összes sarat, sallan­got és kérget és nevet és irányzatot és keretet és intézményt. Tessék megtenni! Mivel kint arrogancia lenne megtennünk, tegyük meg az egyet­ len „helyen” ahol nem arrogancia: önmagunkban! Ha próbatételeket kell kiállnotok, nyugodtan adjátok a legtöbbet, a legjobbat, ne gazdálkodjatok, hanem 19

AQUARIUS KINCSEI

Török-Zselenszky Tamás: Méhdi levelei Smirnához

SZABAD POLC A kép forrása: www.pinterest.co.uk


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

SZABAD POLC Török-Zselenszky Tamás: Méhdi levelei Smirnához 2

20

szeressetek, mert végtelen kinccsel váltok eggyé, ami­kor elengeditek a félelmet, az önös vágyakozást, és az illúzió-kincseket! A jóakaratúak hite nem kétezer éves, hanem a világ eleje előttről folyamatos bölcses­ ség, amely látja, tudja, érti, és örökíti a látható és láthatatlan Multiverzum valóságát. Független minden intézményesített hiedelem- és megélhetési, hódító, kizsákmányoló, butító, hamisító vallástól, tudománytól, rendszertől; mert ez Élet, Világosság, böl­csesség, szeretet, és szerves, működő, élő, természetes, eré­ nyes, jóra tekintő, jóra törekvő, gondoskodó, másokat közvetetten emelő, felmutató és nem beavatkozó, sza­bad, nem intézményesített, éteri tudomás. Akiben él mindez, nem térít, nem bizonygat, nem hábo­rúzik, nem támad, nem haragszik, nem másokban akar rendet tenni, hanem önnön erényeinek pallé­ rozásával törődik, hogy a megakadályozhatatlan, a kikerülhetetlen, az elodázhatatlan „idejében” is legyen létező, akiben Élet, Világosság, Bölcsesség van, hogy legyen, akiből a világ újjászülethet! Tisztelet a harcosoknak, akik a legtöbbet adják, akik békeidőben a szegényekről gondoskodnak, és nem bosszankodnak ehelyett; és akik a béke megőrzéséért szólalnak fel, és akik sosem támadnak, csakis védekeznek, a láthatatlan a tanúja helyes szándékuknak! Katonákból harcosokká, harcosokból lovagokká, lova­ gokból bölcsekké, bölcsekből teljesekké legyenek! Tisztelet a szellemi forradalmároknak, akik tudják, hogy az egyetlen olyan forradalom, amelynek mindenki győztese lehet, az a szellemi forradalom, a hiszékeny, hitet­len, elégedetlenkedő, tompult tömegek bölcses­ ség általi néppé emelése, bölcs nemzetté szeretése; hogy aztán az a bölcs nemzet már tudja azt, hogy honnan jöttünk, hová tartunk, és miért!

AQUARIUS KINCSEI


Tisztelet a hitetleneknek, akik istenségek nélkül is felkelnek reggel, és a semmiért is elindulnak, hogy éljenek; képzeljétek mire lesznek képesek, ha meglátják a láthatatlant, és megértik a rejtezőt! Könnyű azoknak, akiknek Istenük van, akik tudják, hogy örökké élünk, Ők már nem félnek, nem szenvednek bensőjükben, Nekik sokkal könnyebb a testi kínt viselni és a véggel szembeállni. Tisztelet a hívőknek, akik nem tudnak, nem látnak, nem bölcsek, hanem elveszettek, hiszen Ők nem tudják a teljességet, mégis igyekeznek az ismeretlen felé is, akkor is, ha nem is tudják, hová. Akik úgy is segítenek.

Török-Zselenszky Tamás: Reviczky Gyula Méhdi levelei Magamról Smirnához 2. 3

SZABAD POLC A kép forrása: www.pinterest.co.uk

21

AQUARIUS KINCSEI


Bükkösy Beatrix: Restart, a vámpír – So strong, so bright* *mint a Nitzer Ebb nóta

Mostanában akadt a kezembe megint: a nagy részét megette már a moly, vagy porrá őrölte az idő. Mára csak néhány tenyérnyi maradt abból a régi, emlékezetes ruhából. Nehéz, napsárga valódi selyem, önmagában mintás, finom pókfonállal szövött kétujjnyi kerek motívumokkal. Ezeken kívül a felülete síkosan hűvös, még a nyári estéken is, és ragyogó, hogy azt hinném, nincsen árnyéka sem. De a gyűrődésekben persze ott laknak a valószínűt­ lenül zöldes árnyékok, mint a kút mélyén a napot sose látó moha. És a hajlatokban sejti az ember a gyökereket, csápokat. Megemelve a szövet foszló sarkát, azok a körvonal nélküli lények szaladnak szét, amik a dolgok fonákján élnek, és akiknek ismeret­len a fény. Nem vágyom igazán semmire, arra a „teljes életre”, amivel a tisztaszemű lakótársak szoktak kecsegtetni, meg éppen nem. Csak a bóklászás van a határvidéken, ami az álom függönyével kettéosztja az utcát, alig történik valami, de ez már éppen majdnem sok is.

22

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Bükkösy Beatrix: Restart, a vámpír – So strong, so bright* 2

Egy tennivalóm van még, régóta halogatott, muszáj most már nekirugaszkodni mielőtt engem is megesznek a molyok. Furcsa egy vámpírtól az ilyesmi, de hát különös ez az utca mindenestől, és az az irdatlan, régi szövőszék is, ami itt áll a koporsóm melletti pincében. A léleknek tartozom ezzel, aki hálni jár belém: miközben felfejtem a rongyos, öreg hacukáimat, – a makkos cipőt, a zsebórás mellényt és alatta a foltos, öreg bőrt – meg kell szőnöm az ő sarkig érő fátylát. Még nem tudom, hogy fog pontosan menni, de már körülnéztem, honnan gyűjtögetem majd a felvetőszálak láthatatlanul finom anyagát. És persze van egy határozott sejtésem róla: mire elkészül erős lesz és ragyogó – és tényleg nem lesz árnyéka sem.

23

AQUARIUS KINCSEI


Tika Loka második rész A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

Mindeközben fiatal barátaink már kijöttek az uszodából, s az ünneplő forgatagba vegyülve kutakodtak a számukra készített önfeledt szórakozás lehetőségei között. Ebben a tekintetben Tomi volt közülük a leggyorsabb – tekintettel arra, hogy az uszoda után roppantul megéhezett, miközben épp egy svédasztal és a mellette felállított süteményes pult mellett haladtak el. – Állj, ne tovább! Ezt nem hagyom itt! – jelentette ki ellentmondást nem tűrő hangon. Kristóf és Nati reménytelen pillantást vetettek egymás felé, belátva, hogy igen: itt most kénytelenek lesznek megvárni, míg Tomi minden tekintetben kielégíti kulináris igényeit a svédasztal mellett. Csak percek kérdése volt, hogy az első púpozott tányért mikor követi a második, a harmadik… Ráksaláta, languszta, déli gyümölcsök, majd egy-két krémes, s a végén az egész leöblítve egy fahéjas-banános bóléval. –Kész, tőlem mehetünk! – mondta a legnagyobb természetességgel Tomi, akiről csak úgy sugárzott a megelégedettség boldogsága. Kristóf és Nati fel nem foghatta, hogy emberbe hogy férhet ennyi étel – Ők már a látványtól is jóllaktak, de ha Tominak ez így jó, hát legyen. A csapat Kristóf vezetésével tovább haladt, akinek kissé távolabb egy „Kvízek háza – Szellemi vetélkedők” feliratú táblán akadt meg a szeme. „Tizenöt kérdés – ötszázezres főnyeremény!” –Ezt muszáj kipróbálnom! – szólt Kristóf. Annyiszor elképzeltem, hogy nyerek, és most itt az igazi lehetőség! Élőben! Nati és Tomi ugyan kicsit kétkedve fogadták barátjuk hatalmas önbizalmát, de helyet foglaltak a nézőtéren, miközben Kristóf magabiztos kézfogással fogadta a játékvezető üdvözlését: „Legyen Ön is milliomos!” 24

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Tika Loka második rész 2

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

Az első hét kérdésig nem is volt különösebb izgalom – a válaszokat Kristóf csuklóból hozta. A forró feszültség a tizedik kérdés után kezdte igazán elönteni barátainkat. Tízből – tíz. Megvan! Tizenegy… Megvan! „Nehogy má’!” – szakadt ki a nézőtéren Tomiból az odaadó szurkolás önkéntelen kifejezése. Az utolsó kérdés előtt Kristóf agyában hirtelen végigsuhant a kérdés: „Jóságos ég! Mi lesz, ha meglesz?” Ideges, feszült, csak az utolsó kérdést pörgeti magában, s a négy lehetséges válasz közül inkább intuitíve, ráérzéssel próbálja eltalálni a helyeset. Kiválaszt egy gombot, s abban a pillanatban fülét harsonák süketítik, szemét villódzó fények kápráztatják. Tizenötből tizenöt. – Megvan. Megvan Kristóf, megcsináltad! – mondja magának, miközben a műsorvezető lázas gratulációját fogadja. – Öregem, ez hihetetlen! – veregeti barátunk vállát Tomi kifelé jövet. Remélem ezek után mini­ mum egy BigMac-re naponta a vendéged vagyok… Kristóf csak most kezd magához térni a mámor okozta bódulatból. – OK! OK! OK! Nyertem. Tudtam, hogy sikerülni fog. Sikerülnie kellett. Mert kell az az új laptop és a két konzol, amit már fél éve kinéztem. Ebből a nyereményből végre megvehetem! – Hiába: amire legbelül vágyunk az előbb-utóbb valósággá válik. – summázza véleményét egy mondatban Nati, akinek mindezidáig nem sikerült megtalálnia helyét ebben a nagy kavalkádban. Persze, jó volt a mozi, a medence, de… Igen, az a bizonyos de… … de most Ő kezdte magával ráncigálni a két fiút, mivel kicsit távolabb egy táncstúdió hívogató reklámjára lett figyelmes. Tudnotok kell, hogy Natinak a tánc volt a mindene, már egész kiskora óta. Ahogy belépett a terembe teste önkéntelenül mozdulni kezdett a zene dallamára. Önfeledten adta át magát a muzsika varázsának, s lelkében teljesen felszabadultan élvezte a 25

AQUARIUS KINCSEI


Tika Loka második rész 3

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

magával ragadó mozgást. A teremben mindenki Őt figyelte, minden szempár rá szegeződött, de a keleti muzsika és a mozgás oly messzire vitte, hogy mindezt észre sem vette. Csak a végén kitörő tapsviharra és a „Bravó! – Bravó!” felkiáltásokra eszmélt fel. A két fiú szájtátva nézte végig a produkciót. Az elismerését kifejező sokadalomból hirtelen Tika lépett Nati mellé: – Barátaim, ritka és páratlan tehetség előadásának lehettünk szemtanúi. Külön öröm, hogy mindez itt, ezen az ünnepségen történt. Miközben figyeltem ezt a csodás előadást elhatároztam – és engedjétek meg, hogy itt most bejelentsem – ennek a fiatal tehetségnek egy éves szerződést ajánlok a tánc-stúdiómban. Újabb éljenzés, újabb tapsvihar, miközben Nati hallani sem akart a fülének. Őszintén: nagyon jól esett neki az elismerés, hisz már réges-rég szerette volna megmutatni, mire is képes. Barátaink fáradtan, zsongó fejjel, kissé kábultan lődörögtek a folyosókon, mígnem Kristóf ált elő a javaslattal: – Menjünk a tetőkertbe, szerintem mindenkinek jót tesz egy kis friss levegő! Valóban, a palota tetőterasza – köszönhetően az öreg kertész keze munkájának – páratlanul gyönyörű volt. Mintha egy másik világba csöppentek volna, ami nem csak természetes szépségében különbözött a palotabéli csillogástól, hanem leginkább abban, hogy itt csend volt. Csend. És ez a csend most mindhármuknak kimondhatatlanul jól esett. Egymás mellett ültek egy kerti padon, szótlanok voltak, a csillagos eget figyelték, a fogyóban lévő Holdat és a felhők vonulását. Telítve voltak élményekkel, benyomásokkal – ki-ki a magáéval. Ebben a csendben hirtelen egy távolból szűrődő muzsika töltötte be a kertet, mely varázsütésként, a hűvös szél szárnyán érkezve érintette meg őket. Nem tudták, honnan jön, nem tudták ki játszik, 26

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Tika Loka második rész 4

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

de mégis: oly közelinek, oly ismerősnek tűnt, mintha maguk is részei lennének a hangok keltette rezgésnek. Annyit éreztek csupán, mintha lelkük legmélyéről csendülne fel ez a soha nem hallott, mégis oly ismerős dallam. Miután a muzsika elhallgatott percekig ültek így, míg a csendet Kristóf törte meg váratlanul, – és nem is akárhogy: – Ti boldogok vagytok? – kérdezte barátait. Itt, ma este teljesültek a vágyaink. Kinek-kinek a magáé. De vajon tudnánk-e olyat kívánni, mely után nem lenne még több vágyunk és örökre megnyugodnánk? – Mire gondolsz? – kérdezett vissza kissé meglepetten Tomi. Én nem vagyok elégedetlen. Sőt, odalent szétnézve az emberek arcán is leginkább azt látom, hogy megvan mindenük, amire szükségük van. Hogy elégedettek. – Valóban megvan – vagy csak gondolják, hogy megvan? – kérdezett vissza Kristóf. Tényleg tudjuk, hogy lelkünk legmélyén mire vágyakozunk, vagy csak időről időre megpróbáljuk kitölteni azt az űrt, ami ezzel a megválaszolatlan kérdéssel keletkezik bennünk? – Mint például én: a nyereményemből megveszem az új gépet – rendben, örülök neki. Teljesült a vágyam, és ez jó. De mi következik utána? Mi az, ami tovább hajt? Ami célt ad? Vagy az egész csak annyi, hogy végigszáguldok ezen a világon, újabb és újabb vágyaim hullámát meglovagolva? Ennyi? – Nem, biztos, hogy nem. – vette át a szót Nati. Hogy miért, azt ne kérdezzétek. De az biztos, hogy van valami ismeretlen erő, ami vonz. Hív. Mintha valami, vagy valaki hívna, vagy várna rám. Kicsit olyan mintha a szerelemmel találkoznék... Igen, egyszerre vagyok itt. 27

AQUARIUS KINCSEI


Tika Loka második rész 5

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

Tudnotok kell, hogy ezeket a kérdéseket sokan nem teszik fel maguknak az odalent bálozók közül… két világban éltek és két világ él bennetek. Két hang szól hozzátok ősidők óta. Az én hangja mely újabb és újabb vágyak vad hajszolásával akar titeket mozgásban tartani és túl szeretné kiabálni a szívetek mélyéről szóló csillapíthatatlan vágyat – a másik hangot, a hívást – , melyet ennek a világnak semmilyen fényes csillogása nem tud lecsitítani. De bármilyen hangos is a világ moraja és a vágyak örvénye, a másik, a belső hang tovább suttogja ezt a hívást. Hosszan ültek még kinn a fiatalok a teraszon. Egyszerre éreztek egy fura kettősséget. Egyik ol­ da­lon, szinte kívülről szemlélték magukat is és a palotában zajló eseményeket, egyfajta, semmivel össze nem hasonlítható csendes derűvel. Azonban szinte kitapintható volt bennük a másik oldalon a vágy arra hogy belevessék magukat a számtalan izgalom valamelyikébe, felszabadult öröm, csillogás, mámor, feledhetetlen pillanatok hajszolásába. Ám mielőtt az ellentétek egymásnak feszültek volna bennük, egy halk, kissé érdes hang szólította meg őket. – Nocsak, nocsak… eszemet sem tudom, mikor láttam itt kinn ücsörögni bárkit is, nem hogy ilyen fiatalokat mint ti vagytok. Talán valóban eljött az ideje a változásnak. Mindhárman egyszerre kapták fejüket az idős férfi felé. Már, már pattantak volna fel, mikor az öreg dús szakállát végigsimítva intette őket nyugalomra, és leült közéjük a padra. De nem szólalt meg. 28

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Tika Loka második rész 6

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

A csendben mely valami miatt még is olyan természetesnek tűnt, együtt újra meghallották a különös hívogató dallamot, de most minden eddiginél erőteljesebben, tisztábban. – Ti is hallottátok igaz? A fiatalok egyszerre bólintottak, majd midegyikőjükben kavarogni kezdtek a különös gondolatok, kérdések. – Mi ez a hang? Mi történik itt? Mi történt velünk? – Nyugalom, nyugalom… ha van pár percetek elmesélek nektek egy különös történetet…. a Ti történeteteket. Majd az öreg hátradőlt a padon, mosolyogva végignézett a gyerekeken, szívét megtöltötte a dallam, és a szeretet világosságereje és melege. Majd lehunyta a szemét és felidézte az ősi emlékeket. Abban az időben, mikor az Ég gyermekei ide érkeztek a Földre, még minden más volt. Dalaik betöltötték az eget, miközben együtt táncoltak a tengerek hullámaival és repültek a szelek szárnyain. Amerre jártak az élet áramlatai jártak át mindent, s nyomukban füvek, fák, virágok nyíltak, madarak, és állatok ébredtek fel a semmiből. Az egész föld egy csodálatos kert volt, melyeknek ők voltak a kertészei. A szívükből áradó tiszta fény és a soha véget nem érő dallam áthatotta és oltalmazta az életet. Azonban eljött egy nap, mikor az egyikük, abbahagyta az éneklést és fényét önmaga felé fordította. Magára tekintett, és önmagát kezdte el formálni, alakítani. A csodás fény ruhája egyre sűrűbb lett. Már nem a ragyogó világosság tündökölt hanem a színek fura sokszínűsége. Egyre 29

AQUARIUS KINCSEI


Tika Loka második rész 7

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

elégedettebb és büszkébb lett magára. Különbnek érezte magát, úgy vélte hogy most valami igazán különöset alkotott. A társai közül sokan megpillantották őt. És vágy ébredt bennük, hogy ők is átéljék a sokszínűséget. Egyre többen és többen kezdtek el önmaguk felé fordulva formát, arcot, alakot adni saját maguknak. Szépek voltak és gyönyörűek. De sajnos nem vették észre, hogy ezért a szépségért és gyönyörért nagy árat kell fizetniük. Elvesztették a világosságerejüket, hiszen az anyagivá vált testükön már nem tudott átsugározni az égi forrásból kapott világosságerejük, sem szívük melege nem tudta már áthatni a körülöttük levő életet. Alig néhányan maradtak meg közülük eredeti alakjukban, ők is visszahúzódtak a hegyek ormaira, s a tengerek mélységeibe. A Föld, ez a nagy kert amit rájuk bíztak, gondoskodó kertészek hiányában dzsungellé változott. A növények és az állatok világának harmóniája odaveszett. Lassan ők is elfelejtették, kik is valójában, honnan jöttek, mi is a rendeltetésük. Testük olyannyi­ ra sűrű lett, hogy már arra sem volt alkalmas, hogy az örök élet forrásaiból merítve fenntartsák magukat. A fényruhájuk helyett anyagból épített test halandóvá vált Égi lelkük körül. Hatalmas tragédia volt ez. Az égi emberek fényruha nélkül sem táncolni, sem énekelni, nem tudtak többet. Az élet forrásaitól elzárták magukat. Végérvényesen itt rekedtek volna, ha azok néhányan, akik megtartották fényruhájukat nem határozták volna el, hogy megmentik testvéreiket. Minden erejüket összeszedve egy új különleges fajt teremtettek a földre, az Embert. Aki majdnem olyan volt,mint amilyenné testvéreik alakították fény ruhájukat. Gondolkodásra is képessé tették. Így lehetővé vált az, hogy testvéreik kapcsolódhassanak az emberhez. 30

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Tika Loka második rész 8

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

Ezért lett ez a különös lény, az ember ezen a Földön. Lehetősége van az életre itt, de lehetősége van arra is, hogy felismerje magában azt az Égi embert, akit a gondjaira bíztak, aki nélküle nem térhet vissza Égi otthonába. Az égi törvény szent. Szabad akarattal rendelkezik minden élő lény. Így a ember is dönthet arról, hogy éli a halandó emberek hétköznapi életét, vagy meghallja a hívást, és felismerve a benne lakozó égi ember hangját, hallgat rá elfogadja vezetését és vele elindul az Égi ember számára rendelt hazavezető úton. Ez az út azonban közel sem egyszerű. Ugyanis nem csak az a feladat, hogy az ember magáért tegyen, hanem egyúttal az is, hogy az itt kóborló testvéreinek is segítsen. Senki nem mehet haza egyedül. – A zongora… A dallam… szólalt meg szinte önkívületben Nati. Az öreg ekkor széles mosollyal az arcán kinyitotta a szemét. – Igen gyerekek. Ez a város különös hely. Ide születik meg minden olyan gyermek, ki valamely okból képes az Égi ember hangját meghallani a szívében. Így mindig is a végső próbák helye ez. – De akkor mi ez a különös hang, amit mindannyian hallottunk? – kérdezték szinte egyszerre. Nos, ez a hang, ez a különös dallam a kastély pincéjéből szól. Az egyike él odalent azoknak, akik az idők kezdete óta próbálnak segíteni testvéreiknek hazajutni. Ekkor egy különös árny suhant el az ablak belső oldalán, Tika Bárónő volt az. Mindannyian megérezték azt, amit végül az öreg kertész mondott ki. Igen, Ő az. Az első aki felelős a többiek 31

AQUARIUS KINCSEI


Tika Loka második rész 9

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

bukásáért. Ő az, aki noha hallja a hangot, arra van kárhoztatva, hogy a legutolsóként térhet csak haza. Ezért elhatározta, hogy itt marad, és megtesz mindent azért, hogy ez a hely olyan boldog és fényes legyen mint az eredeti égi emberek birodalma. Hogy ne legyen magányos. Foglyul ejtette Őt, a világosság Hercegnőjét. S erejét elrabolva tartja fenn a palota bűbáját és ragyogását. Azonban, ő már képtelen az eredeti harmoniát megalkotni, így mindaz amit teremt az múlandó, alá van vetve az időnek. Tika legnagyobb bánata, hogy minden elmúlik... bármit is tesz. – Nos, ideje mennetek… nem túl egészséges túl sokáig kinn lenni a teraszon, amúgy is dolgom van. De, ha netán dolgotok lenne a pincében, ott az a nagy üveglift, azzal kell mennetek, egészen le 13 emeletig, ez az az emelet, ami számotokra van fenntartva. – szólt még utánuk, miközben betessékelte őket az ajtón. Egy kis ideig csak tétován, döbbenten álltak. Elsőként Tomi szólalt meg. – Hú ez az öreg most elég komolyat gurított. A ki vagyok? kérdés új értelmet kapott azt hiszem, mivel fogalmam sincs mi a helyes válasz. Egymásra néztek. Majd szinte egyszerre kezdték el vizsgálni a lifthez vezető utat. Csak egy biztonsági őr volt ott az is épp háttal állt. Önkéntelenül mozdultak, s néhány pillanat múlva ott álltak a lift előtt. – Ott a gomb, nyomd már meg! Még észrevesznek, így is ki tudja mikorra ér fel a lift. A három fiatal szinte egyszerre tapadt rá a lift hívó gombjára, ami bíztató zöld fénnyel jelezte, hogy a folyamat megkezdődött. Alig hogy nyílt az ajtaja, már is elkezdték magukat bepasszírozni az egyre táguló résen. 32

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Tika Loka második rész 10

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

De alighogy bekerültek, valahogy értetlenül néztek, hol a nyomógomb táblára, hol egymásra, hol riadtan a nekik háttal álló őrre. – Nincs 13. gomb, pedig biztos hogy azt mondta az öreg, hogy a 13-as lesz az ahova menni kell, emlékszem. – Nyomjuk a 12 -est lehet onnan gyalog kell lemenni egyet. – Meg ne őrülj, még végérvényesen eltévedhetünk a palota ismeretlen pincelabirintusában. – De! Engem nem érdekel, annál hogy itt állunk és mindjárt lebukunk semmi nincs rosszabb, mennünk kell! Jó lesz az a 12-es gomb is ha nincs meg a 13-as! – Ne váárj!! Kiáltott Nati és megpróbálta elkapni barátja kezét. Ami csak félig sikerült. Ugyan az ütés nem volt nagy, ahogy odakapott, de elegendő volt ahhoz, hogy ne a 12-es gombot nyomja meg, hanem az alatta lévő üres felületet. Ami ezután történt az mindannyiukat megdöbbentette. A 13-as szám egy rejtett kijelzőn felragyogott, és becsukódott a lift ajtaja. Elindultak lefelé. A kijelzőn mikor a számsor végére értek, kialudtak a fények, de a lift ereszkedett tovább. Meddig? Milyen gyorsan? Nem tudni. Azonban amikor kisebb döccenővel megállt a lift a fiatalok önkéntelenül is egymáshoz húzódva várták az ajtó nyílását. Mikor kinyílt előttük az ajtó, a lift fénye enyhén megvilágította a szűk folyosót, aminek a levegője ősi dallamot suttogott a csendben. Ismét meghallották a hangot, tisztábban, erősebben. Ellenállhatatlan erővel hívta őket, eltörölve félelmet, és minden racionális megfontolást. 33

AQUARIUS KINCSEI


Tika Loka második rész 11

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

Csak egy szürreális, olykor tisztán, máskor csak épp kivehetően a valóság határán táncoló hangot követtek. Kanyarok. Útelágazások. Sötétség. Ha lett volna értelme félni, biztosan reszkettek volna a félelemtől. De már ez is értelmét vesztette, hiszen, az egyetlen biztos pont a hang volt, amit követtek. A Hitük próbája volt ez. Egymás kezét fogva, kis csapatként, megtartva egymást a bi­zonytalan pillanatokban haladtak tovább, követve a hangot, mely reményt adott, és a szívükben egy olyan különleges derűt és békességet elevenített meg, mely túlmutatott minden örömön melyet eddig a palotában tapasztaltak. A múlhatatlanból érintette meg őket, és adott értelmet a sötétségben a következő lépésnek. Egyszer csak ott álltak az ajtó előtt. Váratlanul, minden előzetes figyelmeztetés vagy bármi más helyett, ott voltak egy kis ajtó előtt. Ha nem hallották volna tisztán a hangokat… Elmentek volna az ajtó mellett, mint ahogy tették jó néhány másik mellett. – Itt van benn. – Igen én is hallottam, biztos hogy innen szólt a hang. – Nézzétek! Az ajtón nincs sem kilincs sem zár. Hogy jutunk be? – Próbáljuk meg betolni, hátha enged valahogy! Nekifeszültek mindannyian, de az ajtó meg sem moccant. Már-már kezdtek valóban kétségbe esni, amikor megszólalt odaátról egy halk hang. – Üdvözöllek benneteket! Ne erőlködjetek. Felesleges. Ez az ajtó titkos. Tika bárónő sem tudott eddig róla. Én építettem. Nektek, illetve azoknak, akik meghallják a hangom, és elég bátrak hogy kövessék azt. Köszönöm nektek, hogy eljöttetek. – Tehát igaz? Amit a kertész mondott, minden igaz? - Nati rátapasztotta fülét az ajtóra hogy jobban hallhassa a hercegnő szavait. 34

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Tika Loka második rész 12

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

– Igen, igaz. De azt hiszem, sok minden van még amit nem tudtok rólam, a kastélyról, és Tika bárónőről. El fogok mesélni mindent, de most az idő sürget. – Rendben, de hogy nyithatjuk ki az ajtót? – Ti sajnos nem tudjátok. Ezt az ajtót, egy különleges tiszta lelkű kéz nyithatja csak ki. Le kell hozzátok őt magatokkal! – Kit? Kit kell idehoznunk? – kérdezték szinte egyszerre. – Nem tudom a nevét. De éreztem, mikor beléptetek együtt vele a palotába. Ő az egyetlen aki segíthet nektek. Nem figyeltetek rá, pedig ő mindig ott volt veletek, kísért benneteket minden utatokon. – Blanka… – Szép neve van, méltó a feladatához. Siessetek. A gyerekek, fel sem mérve, annak súlyát mi van ha eltévednek, lélekszakadva rohantak a sötétben visszafelé a liftig. Mintha valahogy emlékeztek volna az idefelé megtett útra, elágazásokra és kanyarokra. Kicsit később, fenn nyilt a lift ajtó és mindhárman nagy lendülettel léptek ki a zsivajba, fénybe, kavalkádba. Azonban az amit láttak, mindannyiukat jeges kézzel markolta meg szívüket. Blanka ott ült Tika Bárónő ölében. De a Bárónő hiába próbálta szebbnél szebb ajándékokkal elkápráztatni, ő csak mosolygott és csóválta a fejét. Mikor a felé siető testvérét meglátta mit sem törődve udvariassággal felugrott és odaszalad hozzájuk és Kristóf nyakába ugrott. – De jó hogy visszatértél! – Most már minden rendben lesz Blanka, vigyázok rád. 35

AQUARIUS KINCSEI


Tika Loka második rész 13

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

A fiú életében nem ölelte még magához ilyen nagy szeretettel és örömmel kishugát mint most. Miközben kényszeredetten mosolyogtak a Bárónőre, akiben forrt a düh, és a harag a csalódottságtól, lassan próbáltak észrevétlen felszívódni és kis kanyarokkal a lift felé araszolni. Ez csak félig sikerült. Épp csukódott az ajtó, mikor Tika lángoló tekintete szinte beszakította azt. – Hozzá megyünk? Hallottam a hangját, hallottam a zenéjét, és mondta nekem, hogy vár rám, de nem tudtam hol keressem Őt. – szólt Blanka. – Mi megtaláltuk, szólt Nati és megsimogatta a kislány szőke buksiját. Nemsokára ott leszünk. Ugyan a dallamot egyre erősebben hallva, könnyen visszataláltak a Hercegnő szobájához, de az utolsó métereket szaladva, már minden erejüket beleadva a tették meg, ugyanis Tika Bárónő rikácsoló haragos hangját egyre közelebb hallották a hátuk mögött. Valahogy rátalált ő is a titkos emeletre. S már majdnem utolérte őket. – Blanka itt az ajtó, nyisd ki! Kiáltotta Kristóf és felemelte kishugát, hátha az segít valamit. A finom kis kezek érintésére az ajtó könnyedén nyílt, s a ragyogó fénypalástba burkolózó hercegnő lépett ki rajta, s magához emelte Blankát. – már nagyon régen vártam rád, kedvesem... A fiatalok a fénytől hunyorogva nézték a hercegnőt, Majd hirtelen a közeledő Tika Bárónőre pillantottak. Azonban amit most láttak az minden képzeletüket felülmúlta… A Bárónő ahogy egyre közelebb és közelebb ért hozzájuk, egyre csak lassult, és öregedett és őszült, szemei karikásak, bőre ráncossá haja ősszé vált… majd alakja halványodni kezdett. Az elrabolt világosságból szőtt ragyogó alakja semmivé foszlott. Mire odaért volna hozzájuk, teljesen semmivé vált. 36

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Tika Loka második rész 14

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

– Azt hiszem ideje felmennünk, sokaknak van szüksége a segítségünkre. Tika Bárónő csak egy időre ment el, amíg emberek születnek ebben a városban, addig ő is vissza fog térni, mert a szemfényvesztés palotája nélkül, senki nem hallhatja meg az égi dallamot a szívében. Nem sokkal később együtt léptek ki ismét a liftből, és noha érezhető volt hogy valami végérvénye­ sen megváltozott a palotában, egyből a zongorához siettek. – Blanka kedvesem, ugye jól emlékszem te tanulsz zongorázni? – Igen, egy kicsit – válaszolt a kislány mosolyogva. – Annyi pont elég lesz... csak ülj le és játssz, ne félj segítek. Mikor Blanka finom kis ujjacskáit a billentyűkre tette, akkor a Hercegnő leült mellé fénypalástjával betakarva őt. A kislány önkéntelenül is a már órák óta a fülében zengő dallamot kezdte el játszani… A fiatalok körbe ülték, és ámulattal hallgatták őt. A különös dallam, nem hirtelen, de idővel elérte hatását. Mindenki ráeszmélt, hogy bizony sok dolga van még, az ünnepség már végéhez ér, ideje hazainduljon. Némelyek odaültek a zongora köré, s lehunyt szemmel csendesen hallgatták a különös ősi emlékeket idéző dallamot, mely oly ismerős volt számukra. De ennél sokkal különösebb dolog is történt. Az emberek hazafelé, szokatlan dolgokon kezdtek gondolkodni. Ilyen kérdéseket tettek fel maguknak, és barátaikkal efféléről beszélgettek, mint hogy ki vagyok? honnan jöttem? hová tartok? Mi az életem értelme? Némelyikük, meg megáll egy-egy pillanatra, mikor átjárja valami megfoghatatlan akkor arra a finom érintésre próbál figyelni, mely igyekszik választ adni feltett kérdéseikre saját szívük temp­ lomában. 37

AQUARIUS KINCSEI


„A lélek történetén kívül nem létezik más történet, a lélek nyugalmán kívül nem létezik másik nyugalom.” Teremtésünk zárt, boltozatos terében erjed a fölhalmozott idő. Sorsok, istenek, népek és há­ borúk egymásra feszülő, torlódó világa, a történelem, bomlik, alakul át. És a felszabaduló gáz kit kábít, kit ébreszt. (A szenvedélytelen éntelenség hogyan érthetné meg Golgota misztériumát? Az az éntelen­ ség, amely a nemlét árnyékába bújva dörgölőzik istenéhez.) Tényleg a poklon keresztül vezet út? New York utcáin, gengszterek klubján, viharszigeten át vezet a sors, hogy megpillantsd arcod egy pocsolyában? Az arcod, a töviskoszorúst, amit aztán megtagadsz, és kárhozatos csendbe süllyedsz, elha­ gyatva, de minden tapasztalatoddal együtt.. Ez a csend az átalakulás tere. Titkos és istentől távoli, begubózott világ. Ebben bomlik alkotóira minden ismeret és vágy, szenvedély, harag, szerelem és vallott igazság. Vagy kapaszkodjunk ismét a kollektív tudattalanba, hiszen... minden isten... habár az egy istent az ördögök is hiszik. Te magad is már ő vagy, egy vele, semmilyen határ nem választ el tőle... Milyen észveszejtő mégis az abszolút hiány, a száraz, semmilyen hit, a gyengeség, a kiábrándulás, a csalódottság, az elhagyatottság... a lelki sivatag üressége, amelyben a „minden isten” nem több az ujjaid között pergő homoknál. Térjünk vissza a kollektív tudattalanhoz !

MOZGÓ

Hoszai Macuo: Martin Scorsese: Némaság 38

AQUARIUS KINCSEI


Az erők végtelen számú kombinációjából felépített mátrixhoz, amely megegyezik a mi kódolt elménk mágneses rendszerével. Standart mintázatokból épül fel személyiségünk. Közös megegyezéssel kialakított mintázatok ezek. Reviczky Gyula A gnosztikusok eonjai. Magamról Az ég hatalmasságai. 2. Belőlük, általuk vagyunk. Végül is, jól működő világ ez, a lehetséges világok legjobbika. Mégis örökké nyaggatja az a hiányérzet, amely feljebb, kijjebb és beljebb hatolna a megér­ té­sében. Hiába, önmagán belül egyáltalán nem megérthető. Csak az világítja át, tisztítja meg, teszi átjárhatóvá, útvesztőből labirintussá, amely minden is­ meretet meghalad. Ennek, a nem a kollektív tudattalanból való, nem a morfogenetikus mezőbe épülő erőnek arca, neve, személyisége van, ezáltal transzformálódik felfoghatóvá. Sokáig, nagyon sokáig összetévesztjük valóságunk jelenségeit ezzel az arccal. Összetévesztjük önmagunk vele. Önvalónkká tesszük, holott mi magunk ebből a világból valók vagyunk. Miért áhítozunk, ácsingózunk, valami más után mégis? Mi tehát ez az üdvre vágyás, a hit, a remény? A válasz hiányát nevezzük történelemnek. Nevezzük hagyománynak. Paradoxon e, hogy a nem e világból való jelenség teste és vére a miénk?

SZABAD POLC

A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Hoszai Macuo: Martin Scorsese: Némaság 2

MOZGÓ 39

AQUARIUS KINCSEI


Minden, ami fölépítette a mátrixot, azt meghaladó inspiráció, amely azután beépül a rendszerbe. Fény hozóból így lesz fényhordozó, az alászálló jelentésből alá bukó. Így hát megérthető mind a két álláspont. Az üldözötté, az áldozaté, és az üldöző hatalomé is. Hiszen ugyan annak a mátrixnak ellenpólusai csak, kiegészítve, csiszolva és építve egymást. Mert mindaz, ami addig felépült az egyetemesből való inspiráció, ihlet. És mert zárt rendszerben igyekeznek összerakni, kultúránként más-más igyekezettel... nos, igen, vajon a kínzás, a kínhalál mégis miért annyira azonos mindenütt? Az egységet kockákból felépíteni nem lehet. Bármilyen misztériumot is rejt a piramisok zárt tere, bárhogyan is építették fel azokat hatalmas kőkockákból, csak silány utánzatok. Közelebb lebegnek az igazihoz a high-tech építészet tűvékony üvegtornyai, melyek dacolva a széláramlatokkal erősebbek hajlékonyságukban azoknál, így igazolva a tudat evolúcióját... és így igazolva azt is, hogy bármilyen régióiba törünk a magaslatoknak, az egek így nem hódíthatók meg. Filmkockákból is csak valódi világok építhetők, nem pedig az igaz. Ám a kísérlet mégsem meddő, hiszen gyönyörű lesz a befejezés. A boldog végben a két kozmikus tanítás dimenzióhéjakként épül egymásba, amelyben a buddhista lesz lángoló sírja a kereszténynek. Ez azonban nem a jelképek tobzódása, hanem egyszerűen csak így épül fel kis világunk. És ezáltal egészül ki a Mindenség is. (És hogy ebben a lángoló semmit nem jelentésben már megértsük, csak három dimenziós jelenségei vagyunk a negyedik dimenzió egyetlen mikrokozmoszának)

MOZGÓ

Hoszai Macuo: Martin Scorsese: Némaság 3

40 40

AQUARIUS AQUARIUS KINCSEI KINCSEI

A kép forrása: www.pinterest.co.uk


„Aki lélekben olyan magasra tud emelkedni, hogy embertársai hibáit a szeretet szemüvegén nézi és ítéli meg, az boldogabb mindenkinél, mert virágot talál ott is, ahol mások csak gyomot találnak” Eötvös József A teljes poszt

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos /a.110734542297506.6218.108539295850364/1563761986994747/?type=3&theater

Házi feladat „Rájöttem: újra kell tanulnom beszélni. Néhány dolgot alaposan elfelejtettem... Meg kell tanulnom nemet mondani. S aztán: elmondani hogy valami fáj. Meg kell tanulnom: “megbántottál”, s azt is: “nem muszáj”. Meg kell tanulnom azt is: “kérlek” s vele együtt: “nagyon köszönöm”.” Torma Judit A teljes poszt

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos /a.110734542297506.6218.108539295850364/1569517836419162/?type=3&theater

„Ha szeretsz, vigyázz magadra! Szemben úszol az árral, s a világgal szembe mész. Szeretni manapság annyit jelent, hogy lángot gyújtasz a szélviharban. A tüzet meg kell óvni, mert el­ fújja a szél. Napról napra újra kell éleszteni – elsősorban saját magadban.(...) MüllerPéter A teljes poszt

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos /a.587931567911132.1073741827.108539295850364 /1556176474419965/?type=3&theater

41

AQUARIUS KINCSEI

válogatás

az Aquarius Kincsei FB oldalon megjelenő, legnépszerűbb posztokból.

ARCKÖNYV


Amikor Beethoven a IX. szimfóniát komponálta, ezt írta: „Este, amikor csodálattal nézek az égre és látom a sok fénylő pontot, a napokat és bolygókat, melyek örökkön róják köreiket, a lelkem felemelkedik a csil­ lagok közé, sok-sok mérföld távolságra, az eredeti forráshoz, melyből minden teremtett dolog származik, és ahol mindig újabb teremtmények születnek. Ha ak­ kor megpróbálom hangokban kifejezni azt, amit érzek – ó, akkor szörnyen csalódott vagyok. Meg vagyok győződve róla, hogy nem született a világra olyan em­ ber, aki képes lenne ezeket a mennyei látomásokat képekben, hangokban, színekben megformálni, vagy kőbe vésni. Mindaz, ami a szívet megindítja, annak onnan fentről kell máskülönben azok ott csak szellem nélküli, zajos testek. Mi a test lélek nélkül? A lélek képes felemelkedni a földről és felküzdeni magát a forrásához, ahonnan származik.”

A kép forrása: www.pinterest.co.uk

HANGOLÓ William Goldsmith: Örömadú Beethoven IX. szimfóniája 42

Beethoven titáni szerénysége, amely csak az Égre pillantva alázatos, nem maszk, hanem fölismerése annak a sorsnak, amire rendeltetett. Sikerült betölteni az egyetemes feladatot? általa is teljesedhetett annyiak óhaja a változásra? Az alkotásban lángoló élet áldozata elfogadásra talált végül az Égben? Születhetett a IX. Szimfónia előtt lelkesültebb alkotása az emberiségnek? Avagy azóta, hogy Beethoven szívében és fejében ilyen muzsika hangjai öltötték magukra az ember által még érzékelhető és megérthető formát? Mintha valahonnan, ami megérinthetetlen, saját egységünkből alábbszállott volna valami gyönyörűgyönyörű angyal, hogy szárnya suhintásával üzenjen: Bizony többek vagytok emberek annál, mit hatalmasaitok hitetnek el veletek! AQUARIUS KINCSEI


Egyszóval nem, ennyire egész mű sem előtte sem pedig utána nem jöhetett létre. A muzsika művészetében általa jelenik meg ugyanaz a mélység, mint a személyes és egyetemes lélek sorsának komplex katarzisa Jé­zus alakjában. Jóllehet részleteiben megérinthető, nagy­ szerű művei az emberiségnek rezdülni késztetik azt az alvó tudatosságot, amely egy szakrális centrum által önmaga köré rajzolt lezárt rendszerben tengődik. A Mindenség Emberének valóságát a lehető leg­tel­ jesebb intenzitásában föltárni csak Jézusban lehet. Nem élt előtte, és nem született meg azóta sem, aki ugyan­úgy megtapasztalta volna a létezésnek legsö­ tétebb éjszakába vesző gödreit és a legpompásabb egekbe való szárnyalást, hiszen ő maga a középpont... mindannyiunk legmélyebb valósága. Az a valóság, amelyet űr nem blokkol, még a bamba sorsának bű­ völetében megvilágosodó, minden újraszületés alkalmával átkódolt örök, stabil, tehát halott mikrokoz­mosz sem. Beethoven szimfóniája magába olvaszt minden emberi törekvést. Ahhoz, hogy megérthessük a történelem folyását, szükségeltetik az, hogy lássuk, nem csak horizontális lehetőségek nyílnak meg előttünk, hanem képesek vagyunk olyan minőségi ugrásokra is akár az értelem, akár a lelkület szintjén is, amelyek ha nem is válnak attól kezdve létállapotunkká, de átizzíthatják, ezáltal a változásra alkalmassá teszik a személyes és a közösségi lét állapotát mindenképpen. Talán mégis lehetnek az időnek szentté avatott pontjai, mert éppen akkor buggyant, csordult az egyetemes tanítása megélhetőséggé. Amikor már nem szaval­nak, álmodnak róla, hanem: cselekszik. A Vízöntő nézetébe transzformálódó Kozmosz ener­ giáira kétségbeesett erőszakkal reagált az emberi­ ség. Látványos, színpadias, mint az elmúlt századok 43

AQUARIUS KINCSEI

William Goldsmith: Örömadú Beethoven IX. szimfóniája 2

HANGOLÓ

A kép forrása: www.pinterest.co.uk


misztérium drámái és boszorkányégetései – amelyek­ nél sem jobb, sem rosszabb az informatika korának médiája –, ugyanakkor összekapcsolta volna a hagyo­ mányt a felvilágosodással, beavatás helyett beava­ tással, belekotorva a letapadt múltba és megidézve a jövőt. A francia forradalom rossz reakció volt. Nem a terror miatt – ilyen terrort államilag dotált bármely szent uralkodója a megelőző évezredeknek –, hanem mert a terror a megújító erőkkel együtt emelkedni képtelen dialektikus lélek magától értetődő akciója volt-éppen úgy, ahogy a megelőző évezredeknek.

A zene vizualizációja – Tatiana Plakhova műve A kép forrása: www.pinterest.co.uk

A kapcsolat a IX. szimfóniában realizálódik. Ez az a mű, amely képes térként határtalanná nyílni, időben totális jelenként realizálni a kapcsolatot égi és földi, isteni és emberi, szellemi és lelki között, így a valódi információ csere lehetőségét biztosítani. Emelkedettsége, ünnepélyessége, méltósága alkalmas a transzformációra, vagyis befogadhatóvá teszi a jó­val magasabb intenzitású krisztusi örömhírt. Szövetség, evangélium. Komplex egészkén a megelőző korok spirituális fej­ lődésének végpontja, és az elkövetkezők origója. „Mindent befogadni, Mindent elengedni, Ezáltal mindent megújítani” (Hermész Triszmegisztosz)

HANGOLÓ William Goldsmith: Örömadú Beethoven IX. szimfóniája 3 44

Nem csak személyes misztérium, nem csak intim, bensőséges, hanem úgy egy népé, ahogy az egész em­beriségé is. A mű nem jöhetett volna létre annak a közösségnek a munkája nélkül, amelyből alkotója, Beethoven származott. Ahogy német, európai, és végül: emberi. Ahogy Jézus születését korszakok beavaAQUARIUS KINCSEI


tottjainak tudatos mágikus együttműködése készítette elő. A zenemű esetében bár már nem beszélhetünk ilyesfajta tudatosságról, mégis Beethoven alkotói mun­kásságában oldotta, szintetizálta, asszimilálta a lét milliók által megélt aspektusait, és történetét, amely így válik kereszténnyé: mert magában foglalja a mágikus ősmúltat éppúgy, mint a szakrális tradíció megannyi emlékét – vele együtt a európai kereszténység történetét is – és ezért a a szabadkőműves hagyományoknak megfelelően már nemzetek fölötti szövetség ígérete.

A zene vizualizációja – Tatiana Plakhova műve A kép forrása: www.pinterest.co.uk

45

AQUARIUS KINCSEI

William Goldsmith: Örömadú Reviczky Gyula Beethoven IX. Magamról szimfóniája 2. 4.

SZABAD HANGOLÓ POLC


A FEHÉR DOMINIKÁNUS Gustav Meyrink LAPOZÓ „Akkoriban azt hittem, mint ahogyan az atyám is ezt vallotta haláláig, hogy a lélek gazdagodni tud tapasztalatokban, és hogy a testben való élet erre a célra neki alkalmas. Az ős intését is ilyen érte­ lemben fogtam fel. Ma tudom, hogy az ember lelke kezdettől fogva mindentudó és mindenható és hogy az egyetlen, amit az ember érte tehet, az, hogy elrakjon minden gátat, mely kibontakozásának útját állja.” Gustav Meyrink írásaiban az ember szellemivé válása áll a középpontban. A fehér dominikánus regénye valódi Énünk keresését és megta­lá­lá­sát mutatja be. Az igaz alkímiát, a „királyi mű­vészet”, azaz alkímiai menyegzőt melynek eredménye egy magasabb egybeolvadás lesz, amelyből megnyilvánulhat az igazi, szellemi Ember.

A könyvről bővebb információ és vásárlási lehetőség itt: http://aquariuskincsei.hu/termek/gustav-meyrink-feher-dominikanus/

46

AQUARIUS KINCSEI


IFJÚSÁGI BIBLIA Reviczky Gyula Magamról 2.

Nita Abbestee

SZABAD LAPOZÓ POLC „Ha a hívó szót a külső fül már nem is foghatta fel, az mégis sok embernél eltalált a mikrokozmoszuk közepén lévő rózsabimbóhoz. Ott hatalmas, számukra megmagyarázhatatlan vágyakozást ébresztett egy másik életre, szabadságra, barátságra és szeretetre. Ennél az érintésnél a rózsabimbó vibrált a boldogságtól, és az az ember, akiben mindez végbement, újra és újra azt kérdezte magától: „Hol találhatom meg ezt a másik életet, mely után olyannyira vágyódom? Hogyan érhe­ tem ezt el valaha?” Számtalan ember szívéből szállt fel ez a hatalmas kérelem, és a Szent Testvériség meg­ hallotta azt. E vágyakozásra való válaszként érkezett Jézus, az Úr erre a világra.” A Lectorium Rosicrucianum Ifjúsági Művének Bibliáját olvasva sajátos módon és könnyen érthető formában mélyülhetünk el az Újtestamentumban. Eközben nyilvánvalóvá válik, hogy az élet értelme a Bibliában nem szövegek végtelen ismétléséből áll, hanem az olvasottaknak a gyermekek és fiatalok életében eleven, sőt megszabadító tényezővé kell válnia. Kedves Fiatal Barátaink! Reméljük, hogy e könyv olvasása során belülről felismeritek és megtudjátok, hogy létünk alapját milyen hatalmas cél képezi, és hogy az élet a Világosság milyen nagy lehetőségeit nyújtja.

A könyvről bővebb információ és vásárlási lehetőség itt: http://aquariuskincsei.hu/termek/nita-abbestee-ifjusagi-biblia/

47

AQUARIUS KINCSEI


Az Aquarius Kulturális Alapítvány célja a különböző kultúrákat összekapcsoló közös értékek kutatása, terjesztése és teremtése, ilyen módon kíván részt vállalni a közművelődésben, színesítve és erősítve azt a saját eszközeivel. Olyan értékeket tekint egyetemesnek, melyek minden ember számára értéket képviselnek – azaz az élet értelmének keresésével állnak kapcsolatban, és különböző kultúrákban különböző formában, de lényegi elemeiben közös tartalommal jelennek meg a tudomány, a vallás és a művészet területén. Az Alapítvány törekszik arra, hogy ezeket az egyetemes értékeket a jelen kori eszközeivel nyilvánítsa meg, minél több emberrel hozza élő kapcsolatba és a hasonló törekvéseket támogassa. Teremtsünk teret a találkozásra! Ahol az utak találkoznak, mi segítünk egymással találkozni. A találkozás helye különleges. Határon áll, ahonnan másik világhoz indul hajó. A találkozás helyét közösen teremtjük. Ez a tér számunkra is felfedezésre vár. Olyan értékeket rejt, melyet közösen hordoznak, akik már jártak itt a múltban, és azok, akik csak a jövőben jönnek. Ez a tér teljesen nyitott, mégsem üres. Kereteit az utak alkotják, melyek ide vezetnek. Tartalma a találkozás. Találkozás azzal, ami minket ide vezetett, találkozás egymással, egy másik irányulással, ahol az irány a saját középpontból a közös középpontba mutató sugár, és minden ember az egyetlen titokhoz vezető számtalan út egyike. Ez a találkozás kisugárzik és inspirál. Teremtsünk teret a találkozásra!

az AQUARIUS Kulturális Alapítványról 48

Az alapítvány olyan szellemi kikötő, amely a különböző térben és időben megszületett szellemi kincseket kutatja és eleveníti meg tevékenységén, rendezvényein keresztül minél több ember számára. Minőségi ismeretek, valós élmények és tapasztalatok megszerzésére ad lehetőséget és inspirál. AQUARIUS KINCSEI

Profile for Aquarius Kincsei Folyóirat

Aquarius Kincsei Magazin 2018/2  

Az Aquarius Kulturális Alapítvány szellemi és kulturális folyóirata

Aquarius Kincsei Magazin 2018/2  

Az Aquarius Kulturális Alapítvány szellemi és kulturális folyóirata

Advertisement