Issuu on Google+


7. Uluslararas› Su Ürünleri ‹hracat ve ‹flleme, Akuakültür ve Bal›kç›l›k Teknolojileri Fuar› KATILIMCI PROF‹L‹ • Aç›k deniz kafes sistemleri • Havuzlar, tanklar • Tekneler • A¤ boyalar› • Kafes a¤lar› • Afl› ve ‹laç sanayi • Kuluçkahaneler • Laboratuar cihazlar› • Proje ve dan›flmanl›k hizmetleri • Oksijenlendirme, havaland›rma sistemleri • ‹nkübasyon sistemleri • Yem ve yem katk› sanayi • Yaz›l›m programlar› • Su ürünleri iflleme sanayi ve ihracat firmalar› • Su ürünleri ithalat/ihracatç›lar› • Bal›k çiftlikleri • Su ürünleri toptanc›lar› • Can ve ifl güvenli¤i araçlar› ve giysileri • Dal›fl ekipmanlar› • G›da güvenli¤i ve hijyen • Su ürünleri iflleme makinalar› ve ekipmanlar› • Paketleme ekipmanlar› ve malzemeleri • Tart›, ölçü ve kontrol sistemleri • So¤utma sistemleri • Bal›k nakliye araç ve ekipmanlar› • Buz makinalar› • Kalite kontrol ekipmanlar› • Deniz motorlar› • Jeneratör sistemleri • Akü sistemleri • Akaryak›t ve motor ya¤lar› • Radar, sonar, bal›k bulma cihazlar› • Telsiz ve telekomünikasyon sistemleri • Bal›k a¤lar› • Halatlar, flamand›ralar, mantarlar • Su alt› ve su üstü ›fl›k sistemleri • Vinç, ›rgat, dümen vb. güverte ekipmanlar› • Tersaneler

Türkiye’nin Tek Su Ürünleri Fuar› FUTURE FISH EURASIA

Türkiye’nin tek su ürünleri fuar› Future Fish Eurasia Uluslararas› Su Ürünleri ‹hracat ve ‹flleme, Akuakültür ve Bal›kç›l›k Teknolojileri Fuar›, 05 – 07 Haziran 2014 tarihlerinde, ‹zmir Uluslararas› Fuar Alan›’nda, Avrasya Fuarc›l›k taraf›ndan organize edilecektir.

Future Fish Eurasia 2014 Fuar›’nda, 11.000m ’lik 2

alanda, 300’ün üzerinde yerli ve yabanc› firma, en yeni ürün ve hizmetlerini sergileyecektir. 2014 y›l›nda 7. edisyonu organize edilecek olan fuar, sadece ülkemizin de¤il, bölgemizin de en önemli ve etkili uluslararas› su ürünleri organizasyonlar›ndan biri haline gelmifltir. Yerli ve yabanc› birçok yay›n organ›nda ve dünyan›n dört bir yan›nda düzenlenen uluslararas› fuarlarda tan›t›larak, kat›l›mc› ve ziyaretçi say›s›n› her y›l art›ran Future Fish Eurasia Fuar›, Türk su ürünleri sektörünün gelifliminde, markalaflmas›nda, su ürünleri tüketiminin ve ihracat›n›n art›r›lmas›nda katk›lar sa¤lamaya devam edecektir.

Future Fish Eurasia Fuar›, baflta T.C. G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤›, Ege ‹hracatç› Birlikleri ve Su Ürünleri Tan›t›m Grubu (STG) olmak üzere, sektörün tüm dernek, birlik, kurum ve kurulufllar›n›n, lider firmalar›n›n, üniversitelerin ve bas›n›n tam deste¤i ile organize edilmektedir.

‹hracat fiampiyonu Sektör SU ÜRÜNLER‹

Türk Su Ürünleri Sektörü'nün ihracat verilerine bak›ld›¤›nda; 2011 y›l›nda 1 milyar 418 milyon dolar olan ihracat rakam›m›z›n, 2012 y›l›nda yüzde 17’lik bir art›flla 1 milyar 664 milyon dolara ulaflt›¤›n› görüyoruz. 2013 y›l›n›n ilk üç ay›nda, bal›k fiyatlar›nda ve ihracat›m›zda yaflanan art›fl› da göz önünde bulundurdu¤umuzda, 1 milyar 850 milyon dolarl›k ihracat bekleniyor. Sektör, 2014 y›l› için 2 milyar dolarl›k ihracat hedefi koyarken, 2023 hedefi ise 3,5 milyar dolar olarak belirlenmifl durumda. Türkiye’nin AB’ye ihraç edebildi¤i tek hayvansal ürün olan su ürünleri, iç pazardaki tüketimi de her geçen gün art›rarak, y›ld›z› parlayan sektör olmaya devam edecektir. Future Fish Eurasia Fuar›, üreticiden tedarikçiye ö¤renciden akademisyene kadar bu y›ld›z sektörün her kesiminin alternatifsiz buluflma platformudur.

Vakit Kaybetmeden Stand›n›z› REZERVE ED‹N

S

ektörden gelen yorumlar ve gösterilen büyük ilgi, Future Fish Eurasia 2014 Fuar›’n›n son derece baflar›l› ve verimli olaca¤›n›n sinyallerini vermektedir. Fuara her y›l düzenli olarak kat›lan firmalar›n büyük ço¤unlu¤u mevcut stantlar›n› korumaktad›rlar. Fuar sat›fl ve tan›t›m çal›flmalar›n›n bafllamas›ndan k›sa bir süre sonra, alan›n büyük k›sm› h›zla dolmaktad›r. Bu nedenle, Future Fish Eurasia 2014 Fuar›’na kat›lmay› planlayan firmalar›n, diledikleri konum ve metrajla fuarda yer alabilmek için vakit kaybetmeden standlar›n› rezerve etmeleri önerilmektedir.


7th International Fair for Fish Imports/Exports, Processing, Aquaculture and Fisheries

Future Fish Eurasia, Focusing On Aquaculture, Processing & Fish Trade

Future Fish Eurasia, the 7th International Fair for Fish Imports/Exports, Processing, Aquaculture and Fisheries will be organised by Eurasia Trade Fairs at the Izmir International Fair Centre between 05 – 07 June 2014.

F

uture Fish Eurasia 2014 will be organised in a hall of 11.000m2, where over 300 local & international companies will display their products and services. The concept of Future Fish Eurasia is a combination of fish products, aquaculture and fish processing equipment. Catering for fish traders, fish farmers & processors.

F

uture Fish Eurasia is organised with the full support of the Ministry Of Food, Agriculture & Livestock, Aegean Exporters Association, ‹stanbul Exporters Association, ‹zmir Fish Producers Assoc., Turkish Seafood Promotion Committee and Eurofish Organisation.

Turkey; One of the leading countries in aquaculture…

Turkey’s 8.333km coastline which runs from the Mediterranean Sea through the Aegean Sea and leading all the way up to the Marmara and the Blacksea, along with rich inland freshwater resources provides Turkey with ideal conditions for aquaculture. Turkey is very well utilizing these water resources with the main production of 90.000tons of Seabass/Seabream and 80.000tons of rainbow trout this year. Seatrout, Dentex, Meagre, Shi drum & Sharpsnout Seabream are other species that are also farmed in Turkish waters.

A good percentage of the seabass/ seabream production is exported fresh and/or processed throughout the world whereas rainbow trout is exported mainly to Europe as a hot smoked vacuum packed product. Statistics show that Turkish aquaculture & fisheries exported 1 billion 418 million USD of product in 2011. Export figures in 2012 rose by 17%, reaching 1 billion 664 million USD.

Book Now!

T

he dynamic stucture of Turkish aquaculture and Future Fish Eurasia form a perfect platform for those in the fish business. Providing an opportunity to introduce your aquaculture and/or processing technology to Turkey and its neighbouring countries, buy quality farmed products or sell alternatif seafood. Book now ensure your share in a market thats on the move.

EXHIBITOR PROFILE • Off-shore cage systems • Tanks • Work boats • Antifouling • Nets, mooring systems • Vaccines & medical products • Hatcheries • Laboratory equipment • Consultancy • Oxygenation, airation systems • Incubation systems • Feed & feed additives industry • Sofware • Seafood producers • Seafood importers/exporters • Fish farms • Seafood wholesalers • Work & safety clothing and equipment • Diving equipment • Food safety and hygiene • Fish processing machinery & equipment • Packaging machinery & equipment • Weighing, measuring & control equipment • Cold storage and shock systems • Seafood transport & handling equipment • Ice machines • Quality control equipment • Fishing boat engines • Generators • Battery systems • Fuel & motor oil • Radar, sonar & fish finding equipment • Telecommunication systems • Fishing nets & twines • Ropes, bouys & floats • Under water and deck lighting systems • Winches & deck equipment • Shipyards


FUTURE FISH EURASIA 2012 FUAR SONUÇ RAPORU / POST SHOW REPORT Toplam Kat›l›mc› Say›s› / Total Exhibitors

237

Yerli Kat›l›mc› Say›s› / Local Exhibitors Yabanc› Kat›l›mc› Say›s› / Foreign Exhibitors

119

118

Kat›l›mc› Ülke Say›s› / Exhibiting Countries Toplam Ziyaretçi Say›s› / Total Visitors

23

6.516

Yerli Ziyaretçi Say›s› / Local Visitors Yabanc› Ziyaretçi Say›s› / Foreign Visitors

5.087

1.429

Ziyaretçi fiehir Say›s› / Local Visiting Cities Ziyaretçi Ülke Say›s› / Visiting Countries

49

26

Ziyaret Eden Ülkeler/Visiting Countries Worldwide Norway

Sweden

UK Germany

Ireland

Kazakhstan

Austria USA Italy Spain

Romania Serbia Bulgaria Macenonia Greece

Russia Azerbaijan Turkey Japan

Iran

Iraq

Libya Saudi Arabia Thailand Malaysia Zambia

Ziyaret Eden fiehirler/Local Visiting Cities Sinop

Bartın Zonguldak

Kırklareli

İstanbul Sakarya Yalova Kocaeli Bursa

Çanakkale

Bilecik

Samsun Ordu

Bolu

Çorum

Tokat Sivas

Kütahya

Tunceli

Nevşehir

Manisa

Rize

Ankara

Eskişehir

Balıkesir

Trabzon Giresun

Afyon

Kayseri

Malatya

Elazığ

Bitlis Van

İzmir Aydın

Denizli

Isparta

Konya

K.Maraş

Adıyaman Adana Osmaniye Şanlıurfa Gaziantep

Burdur Muğla

Antalya

Mersin

Hatay

Mardin


Scenes from

FUTURE FISH EURASIA 2012 ’den kareler...Future Fish Eurasia 2014