__MAIN_TEXT__

Page 1

Huisregels


Huisregels 1 DOEL VAN HET REGLEMENT Het reglement is opgesteld om de veiligheid,orde,rust en hygiëne in Aquacentrum Den Helder te waarborgen met als doel voor een ieder een prettig verblijf te verzekeren. Het reglement geldt voor alle bezoekers. Door het kopen van een entreebewijs aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die door het personeel namens de directie gegeven worden, op te volgen. 2 REGELS MET BETREKKING TOT: 2.1 Toegang Het zwembassin is voor iedereen toegankelijk, echter:  Voor jongeren van 14 tot 25 jaar geld een identificatieplicht 'Zonder legitimatie geen toegang'. De wet op de identificatieplicht stelt dat particulieren ook om je ID mogen vragen. Je mag weigeren, maar dan moet je wel accepteren dat je een pand niet binnen mag, in dit geval het zwembad. We doen het steekproefsgewijs om geen schijn van discriminatie op te werpen.  Zonder geldig legitimatiebewijs behouden wij ons het recht voor u de toegang tot het zwemcomplex te ontzeggen.  Kinderen zonder diploma uitsluitend onder begeleiding van een volwassene.  Ouders/begeleiders dienen tijdens zwemlessen te wachten in de daarvoor bestemde wachtruimte(n).  Personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten worden niet toegelaten.  Personen of groepen waarvan verwacht wordt of blijkt dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgaaf van redenen de toegang tot en het verblijf in deze accommodatie, inclusief restaurant, worden ontzegd.  Verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd. April 2016

      

Bij te grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt. Abonnementen en overige entreebewijzen zijn uitsluitend geldig op de in de dienstregeling vermelde zwemtijden. De hierboven genoemde entreebewijzen zijn niet geldig in ruimten die aan derden verhuurd zijn. Dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Men dient zich zodanig te gedragen dat overige bezoekers geen overlast ondervinden. Het gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan. Binnen de gehele accommodatie is het verboden te roken.

2.2 Kleding:  Jeugdige personen dienen desgewenst gebruik te maken van de gemeenschappelijke groepskleedruimtes.  Ook volwassenen kunnen verwezen worden naar de gemeenschappelijke groepskleedruimtes, wanneer de situatie daarom vraagt.  Het gelijktijdig door meer dan één persoon gebruik maken van een wisselcabine, toilet is verboden. De mindervalide ruimte is hier een uitzondering op. Mindervaliden mogen gebruik maken van een hulp.  Na het verkleden moet de kleding uit de kleedcabines worden meegenomen  Waardevolle artikelen en kleding moeten worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes. 2.3 hygiëne:  Douchen voor het betreden van de zwembassins is verplicht.  De douches dienen gebruikt te worden om af te spoelen.  De perrons rondom de bassins mogen alleen met schone blote voeten ,speciale schone overschoentjes of schone badslippers worden betreden.


2.4 zwembassin  Kinderen beneden de zeven jaar uitsluitend onder begeleiding van een volwassene.  Voor kinderen zonder zwemdiploma zijn zwemvleugels verplicht, ongeacht andere hulp- en/of drijfmiddelen.  Het trainingsbassin/ wedstrijdbassin is niet toegestaan voor kinderen met zwemvleugels.  Met toestemming van een zwembadmedewerker mogen kinderen die zwemles volgen onder toezicht van een ouder/begeleider ook zonder zwemvleugels oefenen in het bassin.  Toegang tot de zwemzalen en de bassins is uitsluitend toegestaan in badkleding.  Het gebruik van ballen anders dan strandballen is in het trainingsbassin/ recreatiebassin (met uitzondering van lessen) niet toegestaan.  Het gebruik van spelmateriaal kan alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel.  Zonder toestemming van de directie mag door bezoekers geen zweminstructie worden gegeven.  In de zwemzalen zijn tassen verboden. 2.5 etenswaren/ restaurant:  In het hele complex met uitzondering van de tribune en de horeca is het nuttigen van etenswaren verboden.  Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen op het terras van het restaurant.  Het nuttigen van alcohol is ten strengste verboden.  Papier en ander afval dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.

April 2016

2.6 veiligheid:  Het is niet toegestaan de volgende spullen mee te nemen: glaswerk, messen, wapens, injectienaalden, dieren, drugs en alcoholische dranken.  Wanneer de weersomstandigheden het vereisen (bijvoorbeeld in geval van onweer) moeten de bezoekers het water en de ligweide verlaten. Dit geeft echter geen recht op restitutie van entreegelden.  Bij calamiteiten en in het geval van noodsituaties dient u de aanwijzingen van het dienstdoende personeel op te volgen  De nooduitgangen dienen altijd vrij te worden gehouden.  Het maken van foto’s en/of video-opnamen is verboden. Het zwembassin kan voor bepaalde aangelegenheden een collectieve ontheffing op dit verbod geven.  Het complex is voorzien van camera’s.  Bij ontruiming de aanwijzingen van het personeel opvolgen. 3 OPENINGSTIJDEN Informatie over de openingstijden kunt lezen op onze website. Er zijn ook flyers beschikbaar bij de receptie. De directie behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen en het zwembassin geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden. Door middel van de omroepinstallatie wordt het tijdstip aangegeven waarop bezoekers het bassin dienen te verlaten, echter met dien verstande dat men weer aangekleed dient te zijn binnen 15 minuten na het einde van de gestelde zwemtijd. 4 GEBRUIK VAN ZWEMBASSINS Om in diep water ( vanaf 1.40 m) te worden toegelaten moet men voldoende zwemvaardigheid bezitten. Er mag alleen in bassins gezwommen worden die opengesteld zijn voor publiek. In ondiep water ( tot 1.40 m) mag niet van de bassinrand gedoken worden.


5 GEBRUIK VAN DE GLIJBANEN/ATRACTIES/SPELMATERIAAL De glijbanen zijn alleen toegankelijk als de waterstroom in werking is. Het staan, springen, lopen en buik glijden van en op de glijbanen is niet toegestaan. Het gebruik dient te geschieden volgens de aanwijzingen bij de glijbaan. Gebruik van overige attracties/spelmateriaal dient te geschieden volgens aanwijzingen van het bassinpersoneel. Uiterste voorzichtigheid moet worden betracht bij het gebruik van de springplanken en daarbij behorende springvlakken. Het risico en eventuele aansprakelijkheid gelden voor de gebruiker. 6 AANSPRAKELIJKHEID Het bezoek aan deze accommodatie geschiedt geheel voor eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers, nog in het water, noch in de garderobe en/of elders in de accommodatie, parkeerterrein of rijwielstalling. Men is verplicht in deze accommodatie gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. Bezoekers door wiens toedoen schade aan eigendommen van de accommodatie wordt toegebracht, worden wettelijk aansprakelijk gesteld.

7 WEIGERING, DAN WEL VERWIJDERING In de volgende gevallen kan de toegang worden ontzegd:  Bij het niet naleven van de instructies door de medewerkers gegeven.  Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement.  Indien de bezoeker onder invloed van alcohol of drugs verkeert.

April 2016

8 WAARDEVOLLE TIPS Laat geld, sieraden en andere waardevolle artikelen thuis. Is dit niet mogelijk, maak dan gebruik van de opbergmogelijkheden in de kluisjes. Beschouw deze accommodatie als een verlengstuk van uw huiskamer. Onze medewerkers staan ten allen tijde open voor uw vragen en of suggesties. Mocht u tegen situaties aanlopen die u als vreemd of hinderlijk ervaart, dan horen wij dit graag van u en zijn wij steeds bereid om deze toe te lichten en/of deze zo mogelijk op te lossen. 9 KLACHTEN Mocht u, ondanks ons streven om u verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch een klacht hebben, dan kunt u terecht bij de receptie. Bij de receptie kunt u klachtenformulier invullen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.


10 VERENIGINGEN  De artikelen 1 tot en met 9 zijn ook van toepassing voor de trainers, begeleiders en leden.  Uitzonderingen daargelaten vindt de ontvangst van trainers, begeleiders en verenigingsleden plaats in de entreehal CZSK/Verenigingen.  Bij gebruik van extra groepskleedruimten kan ACDH deze zone openstellen. Voorwaarde hierbij is dat er toezicht gehouden wordt op haar bezoekers op vertoon van een ledenpas.  Begeleiders dragen de leerlingen over aan de trainer/ instructeur.  Eenmaal in badkleding is het verboden om de entreehal en de tribune te betreden, deze is uitsluitend voor begeleiders of supporters.  De perrons mogen niet met schoeisel worden betreden met uitzondering van het zwembadpersoneel, trainers en juryleden mits aangepast schoeisel, uitsluitend voor dit gebruik.  Begeleiders mogen niet mee richting perrons en zwemzaal, deze worden verzocht op de tribune of in het restaurant plaats te nemen.  Kijklessen: ouders of verzorgers willen graag weten wat de vorderingen van hun kind zijn. Om die reden heeft stichting ACDH tijdens de eerste les van de maand kijklessen geïntroduceerd. Ouders of begeleiders mogen bij de betreffende zwemles aanwezig zijn en worden tevens in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Voorwaarde om de zwemzaal te mogen betreden zijn: 1. schone kleding; 2. schone blote voeten, blauwe overschoentjes of badslippers. 11 CZSK (commando zeestrijdkrachten) Bezoekers van het CZSK (wedstrijdbassin) dienen in het bezit te zijn van een geldige defensiepas c.q. identiteitsbewijs. Indien er om een defensiepas gevraagd wordt, dient u deze te tonen.

April 2016

12 NALEVING REGLEMENT  Onze medewerkers zien toe op de naleving van dit reglement. Bezoekers zijn verplicht hun aanwijzingen direct op te volgen. Bij vereniging- zwemmen, wedstrijden en overige evenementen is het bestuur van de betreffende vereniging, resp. zijn de organisatoren van bedoelde evenementen, verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement. N.B. : de directie is bevoegd om in afwijking van dit reglement naar bevinding van zaken te handelen. Met het betreden van het zwemcomplex geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels (meeneem exemplaar verkrijgbaar bij de receptie) .Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

Profile for Aquacentrum Den Helder

Huisregels aquacentrumdh versie april 2016  

Huisregels aquacentrumdh versie april 2016  

Advertisement