Page 1

‫ﺩﻭﻛﺘﻮﺭ ﻳﯘﺳﯘﻑ ﻗﻪﺭەﺩﺍۋﯨﻲ‬

‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ھﺎﻳﺎﺕ‬ ‫ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ‪ :‬ﺧﺎﻟﯩﺲ ھﻪﻕ ﻗﯘﻟﻰ‬ ‫ﺗﻪھﺮﯨﺮﻯ‪ :‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺠﯧﻠﯩﻞ ﺗﯘﺭﺍﻥ‬

‫ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ‬ ‫‪1‬‬


‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ھﺎﻳﺎﺕ‬

‫ﺍﻻﳝﺎﻥ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ‬ ‫ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪﻯ‬ ‫‪ 2010‬ـ ﻳﯩﻞ ‪ 10‬ـ ﺋﺎﻱ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻝ‬

‫‪2‬‬


â&#x20AC;«ï»£ï¯&#x2DC;ﻧﺪÛ&#x2022;ïº­ï¯¨ïº ï»ªâ&#x20AC;¬ 11................................................ 17...................................................  35....................  ! "#$ %  35................. )* " (  ! "#$ % 44........................ +%,- . ! "#$ % 46............................................  .(0 52............................... 2(0 3 4 5 60 56..... :; $ 2 (  ( "! %8) 9 .(0 59..................................... <= > ? @A 4 67.......................................... <= : C 74......................... +;:;(5 .8 08 74............................................... "  A 75..........................................8 D E 76................................................ " F 77............................................. " G;2$4 77............................................... " H I @2J $ ) K;=$ . :: 88..................................................... +J 89......................... 2 M  .8 "! 90............................. 8 :# . 5%8 92.............................. 8 :# . ; 93............................ I : 60 .8 3


94........................ I : :2J .8 96............................... I :CO .8 98......... I P 8$A :# +; 08 .8 101................ 3"#% K; :C-$ 2 "#% G;8 8 %C-  ; = 8 08 103....................................... 2=;-J = 104............................................. I .8 106........................................ +-2$ Q .8 108................................. 8AE :2 A( .8 110.............................................. RQ "! 111.................................................S" RQ 111.......................... S2 "!5( M O#I( T RQ 115...................................... S* - 5 RQ 117.................................. S? T; RQ 119............................. 8 : .8 RQ T K;, * ==- ,  .2Q 120 ................................................. P"-$ 3 - 121............................................. ; H9$ 122.............................. OAI RQ 8I G; 123....................... OAI ; H9$ 8I 125.................... +;"! J .; H9$ : 125.................. ))I # ! @* D E . 131...... =2-A V; EI J .! # . 136.............. ;Q # WX- "! > . 141....................;- .AE "! HIA . 4


146.............. )I 3 Y ; 3 ! G . 148.........................OA)A ;( ( .(0 150....... OA)A ;( ( . 0E "! ? @A 4 *> 2 $ K; Q 3"!0 M O "! # 151............................................... O 0; E 5[O# \O Z "! OA8A ! >[ : $Z 155.................................................. OA ;- 158................................................... \; 160................. O  , "! 4 "! # 162............................ O 2 A( "!  163.......... *@; ]-( 9I* - > 60 170....................... *@I +# @J # .(0 172........*@I +# % @; F8 ,# 60 173................. 8 .)I +# @ 8 .(0 175...................................... 3"? "! 3 A:-( 179....... OA0=@- 3"!! M ^$ ,=$ K; # 2 A( 183... OA J $ )O F \ ( WI +# E # 184... OA J $ )O F \ ( WI +# E # 184.............................................K; # T(_ 186................................ +J .4 % "! ` I 188................. +J . "!5( M O#( "! K; a" Q 190............................... JJ .:; Q . ;*> 2 $ P ) "! *@; : 5 60 192........................................ +J .;) I 193..............................OA -A E % # 5


195........................... OA 8 ; # 196.................................... OA I  199....................................................... 201.... OA0A b G%8 ; K%J 203....................................... O OE  205.................................. : c d# . 2 A( 207............................................. ,AJ "! 210............................................. WAJ (0 212........................................... WAJ e 213............................................. WAJ A( 214............................................. WAJ 215.......................................... WAJ ;=$ 217........ OQ 2:; * ،3 J ( ? 0EJ . <; 5 2 Y # 2 Y . 0) 220.............................. O; CJJQ K; :08 .J@A Wc $ A :" 224.......................................... 82 <;2 226...................... 8 . )c * $ # 228.............................. WI G; * " ;$ @- 230....... O ;=$ %8 * D : 08 5%8 231..................... e? . "! ; * . gO 2)0J 0;C > ; <= > 232...................................................... O- 2- .(0 ;2 ! C# ،K; J Q . 234.......................................... ;@; ]-( 6


236.................... OA # ,- `-( +; ?J CO 236....................... + " .E "! 2!5( .4 !J 237............................ hA 5%8 @_ . 238.......... _ : A( 3 Ce . * 240............................................ \0Q "! 240............................... K 2-A 2e # @ iA( 241............................ g :$" I 2e 8 ; C4 M < .8 ( :$ A 243...........................................OA0 H_2I$ 246............................... OA J 84 8 4 \0Q 247......................P"-$ \0Q j  84 8 4 \0Q 248.................................OAI \0Q 8I 249................................... ; P 8$A "! 254.... C# @ 2 $ 0Q . "! +; Y CO 258.............................. *$ "! P 28 Te 261............... O;-$ kE 2J K; C8Q ) 264................................. *$ "! *$ 3" 265.............. 8a " P;$;*$ . "! [*$ 3"Z 267........................... P;*$ ( *$ . 267........... 4 a . "! W ;$ * \ ( hQ :: " A @I g;E + C !( "! %Xl 271................................................ +; ? E 274......................... 2iJ .0Q  ; a! 276................. _ :2)c c ;;$ ) a! . 282.................. _ . a! T " (J G; A( 7


282...................... 2=;  ; C ? T82 284..........2=;- ,2J # "! <; g 2- 2A 287........ 2)O =4 @A  "! <; Ae E 0 289............................ "J (J 3 C$( "! 3 JCJ 295.......................................... ; "! 3" a # 2 Y . 0) "! <2J  # 299................................ 2=; 2J 2 Y 305............................. C" E 5 "! :4 8 8Q ) .) I 2 C "! 2(0 308........................................._ :2) C ) > C T .:5 +( 2$_ 311.............................. 8C" > E 0*E 318..................8 84 J [ a!Z @AA @ 321..................... (_ <-  "! W0=@- #

* ; .(_ G $ 4 "! W0=@- # 327.................................................. +; 333.........................................................^$ 335.............<= (0 bbb + ? .*$ : 336..........................................<= : ( 337................................... <= A( P,9 339.......................................... <= > 341....................................... <= ;) - 343............... OI K;) *$ 8I K; @;-$  *$ 0Q . "! 345...................................................... ;i- 8


345................... <; ; W=QI E 0 A "! E 347...............G;J; >#$ ;*$ T . )c 350............................. WI T J 2 : ( ،#J 352..................... WI # 2:;J -$ "! ` I 353.. G;J; >#$ 5 II( ) ( "! 0 # 359....................................... 3 C  6 !> m 361........................................ +J .==% 363.................. OA) A @ P,9 ;%- "! G, 364.................................................. G;?n- 365...... , $ ;?n- .(0 G;?n- : 367...................... OA =- : 4 ) " %8 4 ) .:;$" A W "! G%8 ; A o P 371................................................. O8( 374.....................H8 :: ;?n- . ; 379..................................... <4 ;= "! 380................................... 3 : ( M < "! H  : ،j  ; O# \O :2Q :2 "Q 381..................................... OI ;:=- ; 382....................... <# \  ; H  CO 383...... O; =QA ،2Q4 g I Q = # 384...................... $;$;*$ .= R ! . 385................................. <4 ;= "! ; "? 388....... O 2)0 ! ; W ;= l# .(0 390.................. OA : * CO <= : "Q K; ,l <;l!I g2: <; H:$"! (0 9


392...................................................... j  393........................................... 3(08 "! 401........................... ** ,-A .J 3A( 409...... 2iJ . ; 4 - F;  409............................... ` = \ @; , 4 410............ ; Y <  , #$ 2=A 0, 4 411......................... (J :: FA  ; 4 416.................. j  K; = #A"#A +;a  4 419.......................... OA0) @ \ 9I* "; 424........................ 8;J G;0EJ T; "! T(_ 430.................................. 5!  :)* ،E# 433....................... 8( . "! K;$ T8Q ) 438........................... OA0A C>IIp84 443.............................. 3 ?- T(_ :Y-J 458...................................................... Q

10


â&#x20AC;Ťďş&#x2014;ﺭďş&#x;﯊ďş&#x17D;ﺪﯨâ&#x20AC;Ź \bbb;IE D .bbb2: ( <@AIbbb T08bbb bbb # :bbb> 08bbbbb T!bbbbbCO Ř&#x152;obbbbb q G;bbbbb Ř&#x152;+bbbbb bbbbb :$ 4 \bbbb;IE .%bbbb 08bbbb bbbb # #bbbb( Ř&#x152;8bbbb ?E rbJA 8b0 ! b 08b G; 58b( HI Ř&#x152;+ i=4 "! C>IIelbbbb .bbbbJCO 08bbbb bbbb # :bbbb> Tbbbb! " . 28Q ) F(  O I jQ ,# "J (J G;J=08 b@A D $ b:% "! bA( sb :=% "! W" $ . M O#bbb bbbJ Pbbb ( .bbb 0 bbb) Ř&#x152;+; bbbI :b %;b) - ,;4b$ > b, gI "! Q 24$ 2bJ b2 PbA .b* A tb ;A 4b ) .2 G% bbb@ O Ibbb G;bbb( "bbb + bbbJ Tbbb! " rbbbJA bbb4A_ .8bbb * bbb@A . bbbJ KbbbA bbb :%XIbbb bbb* 8bbb bbb A( .bbbY;  ;bbb 2ibbbJ =bbb* .c $ GA5 $ 

;bb ( Z bb)0A @bb) Tbb E .8bb bb;A -1926 bb Ř&#x152;G;bb M "bb :8bb%-A [u 2 4 bbJZ .8bbC( [ bb$ bb . ,bb $ bbECO "8bb; bbnl bbA H E ?bb $ Ř&#x152; AbbJ Fbb; Ř&#x152;Cb-$ b : $ VbY- 3b4 ! 60O 8 " >$ )A ::

:=b! 4 =bQA bI .8bE Ř&#x152; . : ,J C .8E b)I ,Yb2$ ;b ( b: A b) 0b@-* WbA W Ř&#x152;V=- bp- gbI ; 3"A E rJA K$ P"l# "! = . ,;- Vb;- A K; A5 "! \I $  04O s )A I "b(5 :2=b; 3   040) ;E* ) Ř&#x152; .@I 11


bb( bb@( =bb-A #bb ;bb bb:;:;$"l# Ř&#x152;Gbb;; Ř&#x152;2 b( bb "abbJ ;bb ( 04O bb Kbb$ .bb4 3 bb( M 3"#%bb .bbb .bbb* Gbbb9 g" [ i=bbb-4 5bbbZ "bbb 3 bbbA Ř&#x152;gbbbI b4 .b 2 b) ;b >#b "! =;2-A gJ 2:;2-A "b ,b b(_ 8A @A > W : ) Ř&#x152;@A 28 "! ^@0b) .b# b Ř&#x152;Vb; \ b) .b@I : b _# @)I (# :"(b Ř&#x152;Cb-$ b : > b A #b ;8( 2 I bb Ř&#x152;Vbb; HbbI @ 228bb %8bbI :bb2 .2-2bbJli hbbA W  228bb \bbI .bb Cbb-$ .ObbAI hbbA 3bb " A +bbb; 4 +%bbb,- bbb .2-2bbbJli (# bbb .ObbbAI bbb;A - 1952 bbb Ř&#x152;Vbbb$ bbb)I bbb@22$4 [bbbJZ hbA :: YJ ; u" TYJ $ A C-$ X .O 2 4 "b 8b*EI 500 .b22$4 ^ :E* ) n2 gI Gbbbb;* I "bbbb ( ibbbb G;bbbb Ř&#x152;V=bbbb- ::;bbbb +bbb; u" Z bbb;A -1957 A bbb .ObbbI ,bbb ,8bbb A5 b)I b@I:p- T ; u" : [ 0:) Y22

 A b .O=b- b@I;Y Tb AI -4 3C" M h Ř&#x152;V$ Ř&#x152;]bb ( .bb22$4 bbJ Ř&#x152;sbb gbb2QI 0bb ; .bb Kbb;? E bb;A -1960 bb Ř&#x152;gbbI YbbJ Tbb G;J)8bb4 bJ b@;%-A 8b- 3b$ # " ;$ :C-$ .# Ř&#x152;gc 2 4 TbbI 8bbEI 3bb$ #Z <Ibb bbJ @bb;Y- $ "bb "! 3bb$ #Z bb@I jbbJ :4 ;bbJ" @=bb* Vbb%-A bb [ bb)* \b I2$_ ,bl [_ :2=; H ( 08%$ T2a . W0bbb bbb;A bbb:: Ř&#x152;bbb .O=bbb$ bbb)0A 8bbbC8 -88 Ř&#x152;8bI b@; V%-A "" # C8 -88  , ;, 12


TebbJ b) "! ;bbJ5I `b .bb2C#"! 8b :bbE* bA 

,bA $ hbA 13 =;- i \ I2$_ . ;A 4 ;"! J g" ) K;a "  0 , $ @;A -73 $ Ř&#x152;gc J %8b " ;b;># b) b .OI \ Y4"! =;- i  ; "! bJ ## .b2C  !" ) Ř&#x152;s 0 ; <% Ř&#x152;<> Pbb .bb Ce bb;A 4 bbC2n- bb2%Q Gibb) 08bb hb  ; +; : ( < 08 "! 3i) T " (J 08b DIb* D :8b 0Eb* b) bA  Ř&#x152; .O;E) G;) 8bb-( bbE[ 0:bb) 0bb) - bbJZ bb@I bbJ b)O 24 bJ b ;b 5b "2%Q 3i) 08 "! ;@; 3 bb$( 8bb bb* +bb; : ( Tbb ( bb: ; ( bb) "! b@0 b Ř&#x152;g *b E 0;* i=b Pb bY +; =b;) , b Ř&#x152;<;b g02b- b Ř&#x152; ;=b * $ jQ \ bb)  bb .Obb * $ 2bb) ; 8bb Kbb Q W=bbQI bA( WbI Qb .b# Ř&#x152;V8- ;4J sI M +> :28bbb bbbIq bbb 8bbb hbbb># bbb Cbbb-$ bbb : > Cb-$ bX .Ob; 3 %bQ 8b ) 0= : gbbbI FbbbQ Tbbb; "8bbb bbb 08bbb :bbb (# Vb;: A 228b Tb b : b +b;;A :C-$ .OA ;= b b-A C-$ .OA 2%Q G " A Ř&#x152;V;-$ bbb 08bbb "! 3 e bbb) Kbbb; d bbb Ř&#x152;8bbbI bbb,;># +#b 2b2A 4 #b( . , $ g  W . 228 (+bb% M <bb ?bb @A 4) 3"bbJ "! 3 bbJ bbE V;-bbJ HIbb +;=b ib 4 b 08b b4_ !A Ř&#x152;+b Wb .%$ <> bCO Ř&#x152;8b" .2Ce 0 J CO Ř&#x152;8" .=X-$ 13


2Q 2Abb4 bb Ř&#x152;8bb n;J Wbb .8bb: 3bbC" 08bb b ;Y#"! G b b? Q .J u2 Q ? : (!" Tbbb; Ř&#x152;Tbbb" Ř&#x152;Tbbb ,;4bbb$ A bbb) bbb , $ g bbb Vbbb;- ,2bbbJ bbb;Y#"! G; 0:bbb) Ř&#x152;Kbbb ?(" " (bbbJ . 2$ $ .bb 0 K;*@bbJ ;bb \bb :bbJCO 08bb Ř&#x152;bb Ř&#x152;hbbAI Ř&#x152;u !bb #bb( "! sbb bI @ bb2 $bb( Ř&#x152;bb .+b +b# b: jbQ ,# Ř&#x152;V* @ 2 I "24J F =4 @ IbbJ 08bb Pbb  ;bb 8bb0E Fbb; Kbb; D $ "bb ( bb bb;a 3bb bb@I #bb AIbb +bb ( ;bbJ ) 0bbJ "! Y-bbJ C>IIelbb 08bb bb # :bb> Ř&#x152;gc bb2 $ Vbb2 A ;Abb Dbb "! bb:4 @bbAI 8bbI $ bb* 8bb .+  ;bb bbA HY8bb4 Ř&#x152;+bb:4 Gbb; ( .bb# bb ;=b;8$A Kb;, "bJ (J b 08b # #( Pbb bb@I Cbb <bb- Vbb2C- bbJ .bb .+bb; bbA 4 b@* 4 150 0 bJ KbA E#A 3J ; Ř&#x152; C8:- . ,b b@AO Ř&#x152;#b4I _# be Q "! bJCO 08 Ř&#x152; .O2-A bb) bb2A g02bb- bb* Ibb + bbJ F8bb gbb$ .bb "! ;bb Q bbJ :;4bb$ \ ; bb .bb 5 "bb ( bb@; 0b@2QI "b ( .b .@; @; ; ;; ) b$ .b .O=bCl + b:$ 4 08b @;Y- $ jbbQ > ;?bb Ř&#x152;Kbb;: jbbQ bb@ "bb;$ , Tbb; jbbQ bbE 5 :$ 4 Ř&#x152;Gbb;E% jbbQ @ ibb) Ř&#x152;G; bbA .O V;! > K;" 14


Ř&#x152;G;;IbJ "b2C  3bn2a "b ( ib 4 Ř&#x152;bnq .# HIbbA Hbb( 2 I "bb ( Ř&#x152;gbbI bbQ P"bb =bb(Q Gbb;;9I Gb;X-A ;b Kb;Ci e "b:, Tb; b ( . . #bbbb G;bbbb C  ;bbbb G;bbbbJ) ? Ř&#x152;<2bbbbC- Ř&#x152;<2 bbbbA 08bbb bbb@I Cbbb "! <bbb,* bbbE bbb .bbb4 8bbbY +;b$( 3 e b) g0( %b b (b2) bE X-bA @ IJ gc 2bbb) Kbbb; C Y4"! @ IbbbJ bbb # #bbb( ;bbb b@I ;b) ;,; Kb-2$ Q WbJ " (bJ b " ( @5 ;bb 24bbJ WbbI J=bb 08bb =bb4 bb bb . > bb2 $ "! \ b) Vb- u !b bA5 \OEI +@ IJ 08 @A0 .+bbI gbbI j=bb \bb#4I bb 0bbJ D $ bb:2 E H bbb)I "! u"  bbbJ Te-bbb) \bbb;# HIbbb .bbb .2)I gAJ +; I jbQ ,?b "! b 08b b # #( .# A g8bbbb @bbbbJCO 08bbb Ř&#x152;Vbbbb; bbbbA ;bbb C4 5bb Ř&#x152;Vbb* g0 bb bb ; Q M H Kbb$ M DIbb* 8bbA ( bbb:4 ;bbb 0(O Ibbb> Ř&#x152;F-bbb T08bbb hbbbQ ( :bbb .* gO 2) bb; A Fbb; ,;4bb$ : bbe Q "! bbJCO 08bb Ř&#x152;bb .@; V;$ :) #J C8:- b; Kb; "! 2%Q G4 Ř&#x152;K;;4" g$ . Ř&#x152; ; bb$( 8bbA ( :bb; 08bb bb M bb +bb;$ , HIbb 3bb4 M 3bb4 bb Ř&#x152;^bb@E#I bb2 P 8bb$A . 0 0:bb) gbbbI "! #bbbJ > ;bbb) Ř&#x152; 0 bbb4$ Tbbb G bbb .E 15


b2%Q 08b  .; " # ( T! " , "! 4 t O#bb bbp- bb G;bb) : bb ;bb bb-E 0bbJ "! b Ř&#x152;gc 2=b- bE 0 gb$ bp- "b2%Q 08 Ř&#x152;s@; ! Ř&#x152;s@; "! #J > ;4" ) K; "Q "! 3"#% GCO . #bbbbJ FAbbbb bbbbA W ;=bbbb 8bbbb bbbbJ bbb "! W bbbEI ;4bbbJ .bbb%; #bbb 2=bbb- 8bbb Vb;I G;b ; Ib hb Tb;; 2bJ 2C ? <2C- 8bI 8b4 # P#bJ .b%; 0 b) Ř&#x152;b)JA #J XA "b , $ Ib #bJ FA iA;;I D $ "! =QA "  <-b "! <2bC- b%; b b Ř&#x152;+ $ EI :=2;= h .j  u  8 gI WO ]Q :IA b .b 5 Ř&#x152;Ob ,-A * . 0) - D $ J b \5 b4 b2 ,2ibJ Kb> I .b A( K;=b$ ; \O#Ib Ř&#x152;bn; b-A E 5 Ř&#x152;V- 8# ! " .:;9 $ :$ 4 .  ,l Ř&#x152;O O0A ,2Y +i @- \ ( ]Q bbbbb

16


‫ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﻪ‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪ ﺑﯩﺮ ﺋـﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﺗﯧﮕﯩـﺸﻠﯩﻜﺘﯘﺭ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩـﺰ ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋــﺎﺋﯩﻠﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ‪ ،‬ﺳــﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ھﻪﻣــﺪە ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺭەھﻤﯩﺘـﻰ ۋە ﺳـﺎﻻﻣﻰ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﻪﻱ‪ ،‬ﺋﺎﻣﯩﻦ‪.‬‬ ‫»ﺋﯩﻤــﺎﻥ« ﺑﻮﻟــﺴﺎ ھﯧﭽﻘﺎﭼــﺎﻥ ﺩﯨﻘــﻘﻪﺕ ﺳــﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺷــﻘﺎ ﻳــﺎﻛﻰ ﺳــﻪﻝ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺭﯦﺌـﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳـﯩﺮﺕ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋـﺎﺩﺩﯨﻲ‬ ‫ﻣﻪﺳــﯩﻠﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺋــﯘ ھﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔــﯜﻧﻰ ۋە ﻛــﯧﻠﯩﭽﯩﻜﯩﮕﻪ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋـﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟـﯜﻙ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩـﻚ ﻳـﺎﻛﻰ ﺑﻪﺧﺘـﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﯧﻠﯩـﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪڭ ﺯﻭﺭ »ﺋﺎﻗﯩﯟەﺕ« ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩــﻞ ﺋﯩﮕﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑــﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺪﺍ ﭼﻮﯕﻘــﯘﺭ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩــﭗ »ﺋﯩﻤــﺎﻥ« ﻣــﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺗﻮﻧﯘﺵ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪڭ ﻣﯘھﯩﻢ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺗﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻧــﺪﯨﻦ ﺗــﺎﺭﺗﯩﭙﻼ ﻛــﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩــﻞ‪ ،‬ﺑﯩﻠﯩــﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩــﺮﻯ ﺑــﯘ ﺳــﺎھﻪﺩە‬ ‫ﺗﯩﻨﯩﻤــﺴﯩﺰ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜــﯘﺭ ﻳﯜﺭﮔــﯜﺯﯛپ ھﻪﺭﺧﯩــﻞ ﻳــﻮﻟﻼﺭ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭ —‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺗﻮﻧـﯘپ ﻳﯧﺘﯩـﺸﺘﻰ‪ .‬ﺑـﯘ ﺧﯩـﻞ ﺗﻮﻧﯘﺷـﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕـﯜﭼﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩـﺮﻯ‬ ‫ﺋـــﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋـــﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤـــﺪە ﺋﯧﻴﺘﻘـــﺎﻥ‪» :‬ﺳـــﻪﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩـــﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐـــﺎ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺷـــﻜﯩﻨﻜﻰ‪ ،‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕـــﺎﺭ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺷـــﯘ ﺩﯨـــﻦ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘـــﺎﻥ‪«.‬‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﻓﯩﺘﺮەﺕ — ﺗﯘﻏﻤـﺎ ﺩﯨﻨﯩـﻲ ﺋﺎﯕﻨﯩـﯔ ﺋﯜﻧﺪﯨـﺸﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﺎﻧﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩــﺮﻯ ﺭﯦﺌــﺎﻝ ﺩﯗﻧﻴــﺎﺩﯨﻜﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ ﺷــﻪﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻟــﯘﻗﻰ‬ ‫ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﺭﯨـﻜﻪﺕ ﻳـﺎﻛﻰ ھﺎﺩﯨـﺴﯩﻠﻪﺭﺩە ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺳﻪۋەﺑﭽﻰ ﻛﯜچ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺯﯛﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩـﺪە ﺋـﯘﻧﻰ ﺗـﯜﺯﯛپ ﭼﯩﻘﻘـﺎﻥ ﺑﯩـﺮ‬ ‫‪ 1‬ﺭﯗﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ – 30‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫ﺗﯜﺯﮔـــﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﻨـــﻰ ﺋﺎﺳـــﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ »ﺳـــﻪۋەﺏ– ﻧﻪﺗﯩـــﺠﻪ«‬ ‫ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﺎﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻣﯘ ھﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﯩﻞ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺕ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩــﺮ ﺗﯜﺭﻟــﯜﻙ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺑــﯘ ﻣﻪﺳــﯩﻠﯩﻨﻰ ﻣﺎﺗﯩﻤــﺎﺗﯩﻜﯩﻠﯩﻖ‬ ‫)ﻳﻪﻧــﻰ ﺷــﻪﺧﺲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋﯩــﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠــﺴﺎ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺋﯩــﺸﻪﻧﭻ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﭘﺎﻳــﺪﯨﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩــﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗــﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻠﯩــﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯘ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﻳﻮﻗﻘــﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻣﻪﺳــﯩﻠﻪ ﺳــﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺩە – ﺗــﺎﻻﺵ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺋــﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ھﯧــﺴﺎﺑﺘﺎ‬ ‫ﺗﯩــﺮﯨﻜﻠﯩﻜﺘﻪ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩــﮕﻪ ﺑﻮﻻﻻﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩــﺮ‬ ‫ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ‪ ،‬ﺟﺎﺯﺍ – ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﻛﯜﻧﻰ – ﻗﯩﻴـﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﺶ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﻣﺎﻧـﺎ ﻣﯘﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﻪﺭﻳـﺎﻧﻨﻰ ﺋﻪﻛـﺲ ﺋﻪﺗﺘـﯜﺭﯛپ‬ ‫ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﻪﺑﯘﻟﺌﻪﻻ ﺋﻪﻟﻤﻪﺋﻪﺭﺭﯨﻲ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪:‬‬ ‫ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ۋە ﻣﯘﻧﻪﺟﺠﯩﻢ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﺸﻪﺭ‪:‬‬ ‫ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺗﯩﺮﯨﻠﻤﻪﺱ‪ ،‬ﭼﯩﺮﯨﭗ ﺗﯜﮔﯩﺸﻪﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺩﯦﺪﯨﻢ‪ :‬ﺋﯩﺶ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻐﯘ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻼﺭ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﻛﯧﺘﻪﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤـﺎﺱ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘـﻰ ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏـﯟﺍﺭ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘـﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﻢ – ﭘﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﯩـﯔ ﻧﯘﺭﻟـﯘﻕ ﭼﻮﻟﭙـﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ھﯧـﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺗـــﺎﻻﻱ ﺷﻪﺧـــﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺩﯨﻘـــﻘﻪﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨـــﺪە ﺗﯘﺭﻏـــﺎﻥ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳـــﯩﻠﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻣﺎﺗﯩﻤﺎﺗﯩـﻚ‪ ،‬ﻓﯩﺰﯨﻜـﺎ ﺋـﺎﻟﯩﻤﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺩﯨـﺐ ﭘﺎﺳـﻜﺎﻝ‬ ‫ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪» :‬ﺳــﯩﺰ ﺋــﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑــﺎﺭ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﯩﻤــﯘ؟ ﻳــﺎﻛﻰ ﻳــﻮﻕ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﯩﻤــﯘ؟‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ‪ ،‬ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﺎﻟﻼﺷﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋـﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺷــﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺳــﯩﺰ ﺑــﯘ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻗﺎﺭﺍﺷــﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧــﻰ ﺗﺎﻟﻼﻳــﺴﯩﺰ‪ .‬ﺑــﯘ ﺗــﺎﻟﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺶ‬ ‫‪18‬‬


‫ﺧــﯘﺩﺩﻯ ﺳــﯩﺰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴــﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩــﻖ ﻗﺎﺭﻏــﺎ‬ ‫ﺋﯧـــﺘﯩﺶ ﺋﻮﻳـــﯘﻧﻰ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘـــﯘﺭ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖـــﺪﺍ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﯖـــﻼﺭ ﺋـــﯚﺯ ﺋﻮﻗـــﯘﯕﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﺗﯩــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺧﯩــﻞ ﺋﻮﻗﻨﯩــﯔ ﭼﻮﻗــﯘﻡ ﺑﯩــﺮﻯ ﺋﯘﺗﯘﻗﻠــﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﮔﻪپ‬ ‫ﺳــــﯩﺰﻧﯩﯔ ﻏﺎﻟﯩــــﺐ ﭼﯩﻘﯩــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋــــﻮﻗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻴﺎﻟﯩــــﺸﯩﯖﯩﺰﺩﺍ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳــــﯩﺰ‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﻮﻕ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻘﻰ( ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻳـﺎﻛﻰ ﺋﯩﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺗﯩﻜﯩﯟەﺗــﺴﯩﯖﯩﺰ ۋە ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﺪﺍ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ﭘــﺎﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺭﻭھﯩــﻲ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻪﻧﭻ ﺟﻪھﻪﺗــﺘﻪ ﺗﻪﯕــﻼ ﺋﯘﺗــﯘپ ﭼﯩﻘــﺴﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺑــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﺳــﯩﺰ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟــﯜﻙ‬ ‫ﺑﻪﺧﯩﺘﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﺗﺘـﯘﺭﯗۋەﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﻗـﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ‬ ‫)ﻳﻪﻧﻰ ﭘﺎﻧﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﻪﺧﺖ – ﺳـﺎﺋﺎﺩەﺕ ﻛـﯚﺭەﻟﻤﯩﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩە( ﺳـﯩﺰ ﻳﻪﻧﯩـﻼ ﺋﻪڭ‬ ‫ﻣـــﯘھﯩﻢ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﻐـــﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩـــﺴﯩﺰ‪ .‬ﭼـــﯜﻧﻜﻰ ﺳـــﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩـــﻲ‬ ‫ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻘﯘﺩەﻙ ﻧﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ‪ .‬ﮔﻪﺭﭼﻪ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯘﺗﺘـﯘﺭﯗۋەﺗﻜﻪﻥ ﺷـﯘ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﻮﻟﻐـﺎ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻗﻮﻟﻐـﺎ ﻛـﯧﻠﯩﺶ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤـﺎﻟﻰ‬ ‫ﺑﺎﺭ ھﻪﻣﺪە ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺑﻪﺭﯨﺒﯩـﺮ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ«‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣــﺪﻯ ﺑﯩــﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﻏــﺎ ﻣﯘﻧــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷــﯘﻣﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺋــﯚﺗﯩﻤﯩﺰ‪ :‬ﺋﯩــﺴﻼﻡ‬ ‫ﺩﯨﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑـﯘ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴــﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑــﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋــﯘ ﺩﯗﻧﻴــﺎ ﺋﯜﭼــﯜﻧﻼ ﺋــﺎﺗﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ‬ ‫ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺋــﯘﻻﺭ ﺋــﯚﺯ ﺋﯩﻤــﺎﻧﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩــﻼ ﺩﯗﻧﻴــﺎﺩﺍ ﺑﻪﺧــﺖ‬ ‫ﺗﯧﭙﯩﺸﻨﻰ‪ ،‬ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩـﺸﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺑﯜﻳـﯜﻙ ﺋـﺎﻟﻼھ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳـﺪﯗ‪» :‬ﻛﯩﻤﻜـﻰ‬ ‫)ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨـﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳـﺪﯨﻜﻪﻥ‪) ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩـﭗ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗـــﻮﻳﻐﯩﻨﻜﻰ( ﺩﯗﻧﻴـــﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩـــﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘـــﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﯨـــﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -134‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫»ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻤﯘ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ‪ 1«.‬ﺩﯦـﻤﻪﻙ‪ ،‬ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧـﺪﯗﺭﻏﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻳﻠـﻰ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴــﺎﺩﺍ ۋە ﻳــﺎﻛﻰ ﺋــﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩــﺴﯘﻥ ﺷــﺎﻥ – ﺷــﻪﺭەپ ۋە ﺋﯘﺗــﯘﻗﻨﻰ ﻳــﺎﻗﻼپ‬ ‫ﻣﺎﯕﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﭘـﺎﻛﻼپ‪ ،‬ﺭﻭھﻨـﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩـﻲ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑــﯘ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯧــﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﭽﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﭼﻪﻛﻠﯩـﻤﻪ —‬ ‫ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩـﻲ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻼﻗـﻲ‪،‬‬ ‫ﺭﻭھــــﻲ‪ ،‬ﺋﯩﻘﺘﯩــــﺴﺎﺩﯨﻲ‪ ،‬ﻳــــﯜﺯ – ﺋــــﺎﺑﺮﯗﻱ‪ ،‬ﺋﻪۋﻻﺩ ﺟﻪھﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨــــﻦ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐــــﺎ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺩﯨـﻦ ھﻪﺭﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳـﺪﯨﻜﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﭘﺎﻳـﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩـﻠﻪپ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﺋﯩﺒـﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ۋە ﺋـﯘ ﭼﻪﻛﻠﯩـﮕﻪﻥ ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨـﻰ‬ ‫ﻳﺎﻗﻼﺷــﺘﺎ ﭼﯩــﯔ ﺗــﯘﺭﯗﺵ‪ ،‬ﻛﯚﯕــﯜﻝ ﺋﯩــﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﺳــﻠﯩﻚ‪ ،‬ﻛﯚﯕــﯜﻝ‬ ‫ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘـــﻰ ۋە ھﺎﻳـــﺎﺕ ﺋﺎﺭﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻐـــﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩـــﺸﺘﻪﻙ ﺯﻭﺭ ﭘﺎﻳـــﺪﯨﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐـــﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ھــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺑﯜﮔــﯜﻧﻜﻰ ﺩەۋﺭﯨﻤﯩــﺰﺩە ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﻧــﭙﻪﺋﻪﺕ‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺟـﺎﻥ – ﺟﻪھﻠـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﭼﺎﭘﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻗﺎﻳـﺴﻰ ﺋﯩـﺸﺘﺎ ﻣﻪﻧـﭙﻪﺋﻪﺕ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺗـﻮﻏﺮﺍ – ﺧﺎﺗـﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ ﺋـﯘﻧﻰ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟـــﯘپ ﻛﯧﺘﯩـــﺸﺘﻰ‪ .‬ھﻪﺗﺘـــﺎ ﺷـــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩـــﺮ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻼﺭ ﭼﯩﻘﯩـ ـﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋـــﯘﻻﺭ‬ ‫»ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﻣﻪﻧـﭙﻪﺋﻪﺕ‪ .‬ھﻪﺭﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺕ ﻳـﺎﻛﻰ‬ ‫ﺳﻪﭘــﺴﻪﺗﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﻪﺳــﻘﺎﺗﻘﺎﻥ – ﺋﻪﺳــﻘﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺭﯦﺌــﺎﻝ ھﺎﻳﺎﺗﻘــﺎ‬ ‫‪ 1‬ﻧﻪھﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ – 30‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩــﻚ ۋە ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺗﻪﺳــﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳــﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑــﺎﻏﻠﯩﻖ‪ ،‬ﭼﯩﻨﻠﯩــﻖ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﭼﯘﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩـــﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐـــﯘﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـــﻰ ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦـــﺖ‬ ‫ﺷــﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻘﺎ ﻣــﺎﺱ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ – ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻣﻪﻗــــﺴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺧﯩــــﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــــﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋــــﯘ ﻳﺎﺧــــﺸﯩﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩــــﻖ‪،‬‬ ‫ھﻪﻗﻘــﺎﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯘﺭ‪ .‬ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻧــﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷــﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴــﻨﻪﺯەﺭ ﺋــﯘ‬ ‫ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧـﺸﻰ – ﻳﺎﻣـﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺳـﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺭﺍﺳــﺖ – ﻳﺎﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻧﻪﺗﯩــﺠﻪ ﺑﯧﺮﯨــﺸﯩﮕﻪ ﺑــﺎﻏﻠﯩﻖ« ﺩەپ‬ ‫ﭼﯘﻗـــﺎﻥ ﺳﯧﻠﯩـــﺸﺘﻰ‪ .‬ﻣﺎﻧـــﺎ ﺑـــﯘ‪ ،‬ﻏﻪﺭﺏ ﺑﯘﺭژﯗﺋـــﺎ ﺋﻪﻛـــﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ ﺋﯩـــﺪﯨﻴﯩﯟﻯ‬ ‫ﺋﯧﻘﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﭘﯩﺮﺍﮔﻤــﺎﺗﯩﺰﻡ )ﺳﯜﻳﺌﯩــﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﯩﻠﯩﻖ – ﻳﺎﻣــﺎﻥ‬ ‫ﺟﻮﺭﯗﻣﭽﯩﻠﯩﻖ( ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻨﯔ ﻛـﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷـﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﺧﯩﻠـﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﺷـﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ۋﯨﻠﻴــﺎﻡ ﺟــﺎﻣﯩﺲ ﺷــﯘ ﺋﯧﻘﯩﻤﻨﯩــﯔ ۋەﻛﯩﻠــﻰ ﺳــﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ »ﺋﯩﯧﺘﯩﻘــﺎﺩ‬ ‫ﺋﯩﺮﺍﺩﯨــﺴﻰ«‪» ،‬ﺋﻪﻗﯩــﻞ ۋە ﺩﯨــﻦ« ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳــﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷــﯩﭽﻪ ﺗﻪﺭﻏﯩــﺐ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ »ﺋﯩﺰﻡ« ﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧـﺮەﻥ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﯩـﺰ‪ .‬ﮔﻪﺭﭼﻪ‪ ،‬ﺑﯩـﺰ ﺑـﯘ‬ ‫ﺧﯩﻞ ﻧﻮﻗﯘﻝ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺗﻪﻟﺘﯚﻛﯜﺱ ﻗﻮﺷـﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺷـﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩـــﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﺋـــﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪڭ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩـــﻚ ﻧﻪﺭﺳـــﻪ ھﻪﻗﯩـــﻘﻪﺕ‪ ،‬ﺋﻪڭ‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻤﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨـﻰ ﺋـﯧﻘﯩﻦ ﺳـﯘ‬ ‫ۋە ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﯩﻨﯩﺮﺍﻟﻐﺎ‪ ،‬ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﯩﻠﻐﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﺷـﺘﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻗﻘـﺎﻥ‬ ‫ﻛﻪﻟﻜﯜﻥ ﺳﯜﻳﯩﻨﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻟﻪﻳﻠﻪپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻛﯚﭘـﯜﻛﻜﻪ ﻳـﺎﻛﻰ ﺯﯨﺒـﯘ – ﺯﯨﻨـﻨﻪﺕ‬ ‫ﺑﯘﻳــﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺳــﺎﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﻮﺗﺘــﺎ ﻗﯩﺰﯨﺘﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻣﯩﺘﺎﻟﻨﯩــﯔ ﻳــﯜﺯﯨﮕﻪ ﻛﯚﭘــﯜپ‬ ‫ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻛﯚﭘﯜﻧﺪﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑـﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ﺑـﯘ ﻣﯩـﺴﺎﻝ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﻪﻧﻪ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳـﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﻛﯚﭘﯜﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﺯﯦﻤﯩﻨـﺪﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻗﺎﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﻣﯩــﺴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪) «.‬ﺭەﺋــﺪ‬ ‫‪21‬‬


‫ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ –17‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪ (.‬ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ھﻪﻗﺘﯘﺭ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋـﺎﻥ ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫»ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﻪ« ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ‪ ،‬ﺗﻪﻥ ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻗﻠﻲ‪ ،‬ﺭﻭھﻲ ﺗﻪﺭەﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺑﯧـﺮﯨﺶ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺷـﻪﺧﺲ‪ ،‬ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩـﭗ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴـﺎ ۋە ﺋـﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻮﺭﺗـﺎﻕ ﻣﻪﻧـﭙﻪﺋﻪﺕ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨـﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩـﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻠﯩـﻖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩـﺸﺘﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨـﻰ ﭼﯩﻘﯩـﺶ ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﺎ‬ ‫ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺴﺘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪﻛﻤﯘ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋـﯚﻟﭽﯩﻤﻰ‪،‬‬ ‫ﺗﯜﺭﻯ ۋە ﭼﯧﻜﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺷﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨـﻰ ﺳـﺎﻥ –‬ ‫ﺳــﯩﯜﭘﻪﺕ ﺑــﻮﻳﯩﭽﯩﻼ ﺋــﯚﻟﭽﯩﻤﻪﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ھﻪﻣــﺪە ﺷﻪﺧــﺴﯩﻲ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗــﻨﯩﻼ ﭼﯩﻘﯩــﺶ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤــﺎﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺳــﺎﻥ‪ ،‬ﺳــﯩﯜﭘﻪﺕ‪ ،‬ﻣــﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺭﻭھ‪ ،‬ﺷــﻪﺧﺲ ۋە ﻛــﻮﻟﻠﯩﻜﺘﯩﭙﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ھﺎﻟﺪﺍ ھﯧﺴﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩــﺪﯨﻦ ﻣــﯘھﯩﻤﻰ ﺑﯩــﺰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨــﻰ ﻛﯧﭽﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﻣﯘﺷــﯘ ھﺎﻳــﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻼ‬ ‫ﭼﻪﻛﻠﻪپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯩـﺰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴـﺎﺭﻻپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐـﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜپ ﻏﻪﺭەﺯﻧـﻰ ﺋﯘﻗﺘـﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳـﯘﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﻳــﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩــﺮﯨﺶ ﺳــﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺗــﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩــﺰ ﺑــﯘ ﻛﯩﺘــﺎﺑﯩﻤﯩﺰﺩﺍ‬ ‫ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣـﻮﻝ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻠـﯘﻕ ﺗﻪﺳـﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋـﺎﺯ‬ ‫– ﺗــﻮﻻ ﻳﻮﺭﯗﺗــﯘپ ﺑﯧﺮﯨــﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩــﺪﯗﻕ‪ .‬ھﻪﺭﻗﺎﻳــﺴﻰ ﺑﺎﻳــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﻨﯩــﯔ ﻏــﻮﻝ‬ ‫ﻗﯩﺴﻤﻰ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﺶ‪ ،‬ﺋـﺎﺧﯩﺮەﺕ‬ ‫ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ھﯧﺴﺎﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﻠﻪﺭﮔﻪ‪ ،‬ﺟـﺎﺯﺍ – ﻣﯘﻛﺎﭘـﺎﺕ‪ ،‬ﺋـﺎﺯﺍﺏ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻏـﺎ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﺗﺘﯘﻕ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘ ﻛﯩﺘـﺎﺏ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺧـﯘﺩﺩﻯ ﻣﺎﺭﻛﯩـﺴﯩﺰﻣﭽﯩﻼﺭ ﺋﯧﻴﺘﻘـﺎﻥ »ﺩﯨـﻦ‬ ‫ﺧﻪﻟﻘﻨـــﻰ ﺯەھﻪﺭﻟﻪﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﭘﻴـــﯜﻥ«‪» ،‬ﺩﯨـــﻦ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩـــﯔ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﺳـــﻰ«‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﺎﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﻓﺎﺵ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ‪.‬‬ ‫‪22‬‬


‫ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯘ ﻛﯩـﺮﯨﺶ ﺳـﯚﺯﯨﻤﯩﺰﺩە ﺷـﯘﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﻤـﺎﻗﭽﯩﻤﯩﺰ‪:‬‬ ‫ﺑﯩــﺰ ﻧــﺎۋﺍﺩﺍ ھﻪﻣﻤﯩــﻼ ﺋﯩــﺸﺘﺎ ﻣﻪﻧــﭙﻪﺋﻪﺕ ﺗﯧﮕﯩــﺸﻨﻰ ﺑــﺎﺵ ﺗﯘﺗﻘــﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟــﺴﺎﻕ‪،‬‬ ‫ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻜﯩﺮ – ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﺎﻳـﺪﯨﻨﻰ ۋە ﺩﯗﻧﻴـﺎﻟﯩﻖ‬ ‫ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﻰ ﺩەﭘـﻼ ﻗﻮﻟﻼﻳـﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳـﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﺳـﻪﻙ‪ ،‬ﺋـﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﻤﯩـﺰ ﺋﯚﺗـﯜپ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗــﻮﻝ ۋە ﺷـﻪﺭﺗﻰ ﺋﯧﻐﯩـﺮ ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﺑﻮﻟــﯘپ‬ ‫ﻗﺎﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ھـــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺩﯨـــﻦ ھـــﺎﺯﯨﺮﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳـــﯩﮕﻪ‪ ،‬ﺑـــﯘ ﺩﯗﻧﻴـــﺎﺩﯨﻦ ﺋـــﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـــﺎ‬ ‫ﺳﻮﺯﯗﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ھﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻟﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔـﯜﻧﻰ ۋە ﺋﯚﺗﻤﯜﺷـﯩﮕﻪ ﻧﻪﺯەﺭ‬ ‫ﺳـــﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺩﯨﻨﻨﯩـــﯔ ﺋـــﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤـــﺎﺱ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨـــﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟـــﯘپ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯜﻛﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ‪ ،‬ﺷﻪﺧﺲ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﯩـﻨﭻ‪ ،‬ﺋـﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ‬ ‫ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑﻪﺧﺖ ﻗﯘﭼﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﺭﻭھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﭘﺎﻛﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﺟﻪﻣﺌﯩـﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻳﯜﻛـﺴﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻘـﺎ ﺋﯧﺮﯨـﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﻦ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻤـﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺧـﯘﺩﻯ ﺷـﺎﻣﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩـﺮ ﺧﯩـﻞ‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻳﯚﻧﯩﻠﯩــﺸﻰ ﻳــﻮﻕ‪ ،‬ﺋــﻮﺭﯗﻥ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺗــﺎﻝ ﭘﻪﻳــﮕﻪ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ۋە ﺗﯘﺗﺎﻣﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯩﻤﻨﯩـﯔ‪ ،‬ﻧـﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻛﯩﻴﮕـﯜﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋـﺎﺯ‬ ‫ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳـﺎﻟﺪﯗﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳـﻼ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩـﻲ ھـﺎﻟﯩﺘﻰ ﺗﯘﺭﺍﻗـﺴﯩﺰﻟﯩﻖ‪ ،‬ﺋﯩـﭻ ﭘﯘﺷـﯘﻗﻠﯘﻕ‪ ،‬ھـﺎﯕﯟﺍﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﭘﯜﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪپ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺩﯨﻨﺴﯩﺰ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧـﺴﯩﺰ ﺋـﺎﺩەﻡ ﻧﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﯘﻥ ۋە ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ھﺎﻟـﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻳـﺎۋﯗﺯﻟﯘﻗﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺗﯩﺮﻧـــﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳـــﯘﻏﯘﺭﯗپ ﺗﺎﺷـــﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋەھـــﺸﯩﻲ ﻳﯩﺮﺗﻘﯘﭼﺘـــﯘﺭ‪ .‬ﺩﯨـــﻦ‬ ‫‪23‬‬


‫ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـــﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩـــﻴﻪﺕ ﺑﻪﺋﻪﻳﻨـــﻰ ﺑﯩـــﺮ ﻳـــﺎۋﺍﻳﯩﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩـــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖـــﺪﺍ‬ ‫ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛـﯚپ ﭼﯧﻘﯩـﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩـﺴﯘﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﺭﯨﺒﯩـــﺮ ﺋﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜـــﻰ ھﺎﻳـــﺎﺗﻠﯩﻖ ۋە ﺋـــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳـــﺎﻗﻼپ ﻗـــﯧﻠﯩﺶ‬ ‫ﺋﯩﻤﺘﯩﻴــﺎﺯﻯ ﻳــﺎۋﯗﺯ ۋە ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻥ ﻛــﯜﭼﻠﻪﺭﮔﯩﻼ ﻣﻪﻧــﺴﯘپ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻳﺎﺧــﺸﯩﻼﺭﻏﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﻏــﺎ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺋﯧــﺰﯨﻠﯩﺶ ۋە ﺧﻮﺭﻟــﯘﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﺋﯩــﺶ ﻳــﻮﻕ‪ .‬ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻖ ۋە ھﻮﺯﯗﺭ – ھـﺎﻻۋەﺕ ﺋﯩﻤﻜـﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧـﺸﯩﭗ – ﺗﯧـﺸﯩﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﺳـــﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋـــﯘ ﻳﻪﻧﯩـــﻼ ﺑﻪﺧﺘـــﺴﯩﺰﻟﯩﻚ‪ ،‬ﺗﻪﯕـــﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە ﻛـــﯜﻟﭙﻪﺕ ﻳﺎﻣﺮﯨﻐـــﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺷــــﺎﻟﻼﻗﻠﯩﻖ‪ ،‬ﭼــــﺎﻛﯩﻨﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐــــﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘــــﯘﺭ‪ .‬ﭼــــﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧــــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﻪﺱ – ﻳـــﺎﺩﻯ ۋە ﺋـــﺎﺭﺯﯗ – ھﻪۋەﺳـــﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺭﺳـــﺎﻕ‬ ‫ﺗﻮﻳﻐـــﯘﺯﯗﺵ ۋە ﺟﯩﻨـــﺴﯩﻲ ﺋﯩـــﺴﺘﻪﻛﻨﻰ ﻗﺎﻧـــﺪﯗﺭﯗﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨـــﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻘـــﺎ‬ ‫ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺧﯘﺩﺩﻯ‪» :‬ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ )ھﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﺍ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ(‬ ‫ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە ﭼﺎھﺎﺭ ﭘﺎﻳﻼﺭﺩەﻙ ﻳﻪپ ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ‪ 1«.‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻥ – ﺗﯧﺨﻨﯩﻜــﺎ ھﻪﺭﻗــﺎﻧﭽﻪ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩــﻲ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ ﺗﻪﻗــﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ‪،‬‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺧﺖ ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻥ –‬ ‫ﺗﯧﺨﻨﯩﻜــﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩــﯔ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــﻨﯩﻼ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩــﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ﻳﯩــﺮﺍﻕ‬ ‫ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤـﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺑـﯘ ﺋﻪﺳـﯩﺮﯨﻤﯩﺰ »ﺋﯘﭼـﯘﺭ‬ ‫ﺩەۋﺭﻯ« ﻳــﺎﻛﻰ »ﺋـــﺎﺭﯨﻠﯩﻖ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩــﺴﻨﻰ ﻳـــﯧﯖﯩﺶ ﺩەۋﺭﻯ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻗﺘـــﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﯧﺨﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯘﻧﻰ »ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ« ﻳـﺎﻛﻰ»ﺗﯩﻨﭽﻠﯩـﻖ« ۋە ﻳـﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ‬ ‫»ﺑﻪﺧــﺖ ﺋﻪﺳــﯩﺮﻯ« ﺩەپ ﺋﺎﺗــﺎپ ﺑــﺎﻗﻘﯩﻨﻰ ﻳــﻮﻕ ۋە ﺋﯘﻧــﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﭘﻪﻥ – ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗـﻮﻻﻳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺷـﯘ ﻗـﯘﻻﻱ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﻨﯩﯔ ﻧﯩـﺸﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻘﺎ‬ ‫‪ 1‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -12‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫ﺗﯧﮕﯩــﺸﻠﯩﻚ ﻏــﺎﻳﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﻴﻪﻟﻤﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ ھﺎﻳــﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﺎﺷــﻘﻰ ﺗﻪﺭەﭘــﺘﯩﻦ‬ ‫ﺑﯩﺰﯨــﺪﻯ – ﻳــﯘ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩــﯔ ﺋﯩﭽﻜــﻰ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩــﯔ ۋﺍﺳــﯩﯩﺘﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﻏــﺎﻳﻪ – ﻧﯩــﺸﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪھــﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺗﯧﻴﯩــﺰ ۋە ﺷــﺎﻛﺎﻝ ﻗﯩــﺴﻤﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﺎۋﺍﺭە ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺗــﯜپ ﻧﯩﮕﯩﺰﯨﻐــﺎ‬ ‫ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟‬ ‫ﭘﻪﻥ – ﺗﯧﺨﻨﯩﻜــﺎ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﺗــﺎ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻗــﻮﻻﻳﻠﯩﻘﻼﺭ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩــﻚ ۋە‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷـﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴـﻨﻪﺯەﺭ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩـﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷـﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﻳﺎﺷﺎپ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻟﯜﺷﻜﻪ ﺋﻪﺭﺯﯨﮕﯜﺩەﻙ ﺑﯩﺮەﺭ ﺑﯜﻳـﯜﻙ »ﻗﯩﻤـﻤﻪﺕ« ﻳـﺎﻛﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻏﺎﻳﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﻯ ھﻪﻡ ﻗﺎﺩﯨﺮﻣﯘ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺑـﯘ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧــﺮﯨﺶ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺋﯩﻠﯩــﻢ – ﭘﻪﻧﻨﯩــﯔ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺩﯨﻨﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯩــﺰ ﺧﯘﺩﺍﻏــﺎ ﺋﯩــﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜــﯘﺭ – ﭘﻪﻳﻼﺳــﻮﭘﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﻛـــﯚﺭﮔﻪﻥ‪ .‬ﻟـــﯧﻜﯩﻦ ﺋـــﯘﻻﺭ ھﻪﺭھﺎﻟـــﺪﺍ ﺧﯘﺩﺍﻏـــﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩـــﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩـــﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯩــﺸﯩﻨﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻳﻪﻧــﻰ ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽــﻰ ۋە ﺑﺎﺷــﻼﻣﭽﻰ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻗﻼ‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﯘﭼﻰ‪ ،‬ﺋﯘﺭﻏﯘﺗﻘﯘﭼﻰ‪ ،‬ﻗﯘﺭﻏـﯘﭼﻰ ۋە ﻳـﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﻛـﯜچ ﺑﻮﻟﯘﺷـﺘﯩﻜﻰ ﺭﻭﻟﯩﻐـﺎ‬ ‫ﺋﯩـــﺸﯩﻨﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـــﯘﻻﺭ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩـــﯔ ﺷـــﻪﺧﺲ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩـــﻴﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﺭﺳـــﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ‪ .‬ھﻪﺗﺘـﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺑﻪﺯﯨـﺴﻰ‪ :‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩـﻼھ ﻣﻪۋﺟـﯘﺩ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧــﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩــﺰ ﺋــﯘﻧﻰ ﻳﺎﺳــﺎپ ﭼﯩﻘﯩــﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧــﺮەﻙ‪ .‬ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻼ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨـﻰ ﺋﯩـﺰﺩەپ‪،‬‬ ‫ﺳــﻮﺕ – ﺳــﻮﺭﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗــﯘپ‪ ،‬ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﺋﯩــﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩــﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﺧــﻼﻕ–‬ ‫ﺋﯩﺴﺘﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩـﺸﺘﻰ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻮﻟﻤﯩـﺴﺎ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻟـﯟەﺗﺘﻪ‬ ‫ﺋﺎﻳـــﺎﻟﯩﻢ ﻣﺎﯕـــﺎ ﺧﯩﻴـــﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ‪ ،‬ﺧﯩـــﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻢ ﻣﯧﻨﯩـــﯔ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ‬ ‫‪25‬‬


‫ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺗﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩـﺸﺘﯩﻜﻰ ﭼﺎﻛﯩﻨـﺎ‬ ‫ﭘﯩﺮﯨﻨـﺴﯩﭙﻰ‪ .‬ﺑﯩــﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺑــﯘ ﺧﯩﻠــﺪﯨﻜﻰ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﺎﺭﺍﺷــﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﺷــﯘﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺑﯩـــﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ھﻪﻗﯩـــﻘﻪﺕ ﻧـــﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴــﻨﻪﺯەﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﺷﻪﺭﺗـــﺴﯩﺰ‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪﻙ ﻛﯧﺮەﻙ‪ .‬ﻧﺎھﻪﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷـﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴـﻨﻪﺯەﺭ ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﯩﻨﻜــﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩــﺸﻰ‪ ،‬ﻧﯩــﺮﻯ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩــﺸﻰ ﻛﯧــﺮەﻙ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺩﯨــﻦ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯩــﯔ‬ ‫ﺋﻪﺷــﻪﺩﺩﯨﻲ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺳــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋـﯚﺯﻯ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩـﯔ ﺭەﻗﯩﺒـﻰ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ‬ ‫ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺋﯩــﺸﻘﺎ ﺋﺎﺩﯨــﻞ ﭘﻮﺯﯨﺘــﺴﯩﻴﻪ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﺎﻻﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﻛﯩــﺸﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺕ ﭘﻪﻗﻪﺕ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻧﻼ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﺎﻳــﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩــﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩـــﭗ ﺯﯨﻴـــﺎﻧﻨﻰ ﭼﯩﻜﯩﻨﺪﯛﺭەﻟﻤﯩـــﺴﯩﻤﯘ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻨﯩـــﺸﻰ ﻛﯧـــﺮەﻙ‪ .‬ھﻪﻗﯩـــﻘﻪﺕ‬ ‫ﻛﻪﻳﻨﯩــﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳــﺎﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩــﻠﻪﺭ ۋە ﻛﺎﺗﺘــﺎ ﻣﻪﻧــﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺩەپ ﻛﯩﻢ ﺋﯧﻴﺘﺎﻻﻳﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺋــﺎﻟﻪﻡ – ﺑــﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﺑﺎﺷــﻘﯘﺭﯗﺵ‪ ،‬ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷــﺘﺎ‬ ‫ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻗﻰ‪ ،‬ﺷــﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺗﻜﻪ ھﻪﻗﻠﯩــﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜــﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯜﺷــﻰ ۋە ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯘﭼــﯘﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋــﺎﺧﯩﺮەﺕ ھﺎﻳــﺎﺗﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩـــﺴﻰ ﭘﯜﺗـــﯜﻧﻠﻪﻱ ھﻪﻗﯩـــﻘﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜـــﻰ ھﻪﻣـــﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺭﺍﺳـــﺖ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﺶ ﻛﻪﺳـﻜﯩﻦ‬ ‫ﺯﯙﺭﯛﺭﯨــﻴﻪﺕ ۋە ﻣﻪﺟﺒــﯘﺭﯨﻴﻪﺕ‪ .‬ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩــﯟﻯ ﺗﻪﺭەﭘــﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺶ‪،‬‬ ‫ﺷﻪﺧﺲ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴـﺎﺗﻰ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴـﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩـﯔ ﺑﻪﺧـﺖ‬ ‫– ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺯﯨﭻ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨـﺸﯩﻠﯩﻖ‪ .‬ﺑﯩـﺰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩـﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩـﺮﻯ‬ ‫ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯚﺯﻟــﯜﻙ‪ ،‬ھﺎﻳــﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺳــﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩــﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐــﺎﻥ ﭼﯩﻐﯩﻤﯩــﺰﺩﺍ‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘۋﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﺰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ۋە ﺟﯘﺷـﻘﯘﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧـﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫‪26‬‬


‫ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ۋە ﺟﯘﺷــﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻰ ﺷــﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜــﻰ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﭼــﯧﻜﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗــﻜﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻧﯘﺭﯨــﺪﯨﻦ ﺩﯨﻠــﻼﺭ ﻳــﻮﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﯩــﯔ ﺗﯩــﺮەﻥ‬ ‫ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ ﻳــﻮﻝ ﺳــﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋــﯚﺯ ﺋﯩﮕﯩــﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﻏــﯘپ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯩﮕﯩﺴﻨﻰ ﺋﯘﻳﻘـﯘﺩﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐـﺎﺗﻘﯘﭼﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻐـﺎ‬ ‫ﻛﯜچ – ﻏﻪﻳﺮەﺕ ﺋﻮﺗﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﭙﯩـﻚ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐـﺎ ﺋﯩـﮕﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﻞ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﯜﻛﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﺑﯘﻟﯩﻘﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺴﺖ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﺋﯚﺗﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛــﺴﯩﺰ ﺗــﯜﺭﺩە ﺋﯩﻤــﺎﻥ ۋە ﺩﯨﻨﻨﯩــﯔ ﻗﻪﺩﯨــﺮ – ﻗﯩﻤﻤﯩــﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﮔﯘﻣـــﺎﻧﯩﻲ ﻗﺎﺭﺍﺷـــﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﻘـــﺎﻥ ﺋﯩـــﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩـــﺰ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﺋـــﯘﻻﺭ ﻗﺎﺭﺷـــﻰ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘـــﺎﻥ‪ ،‬ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷـــﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘـــﺎﻥ ﺩﯨﻨﻨﯩـــﯔ ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩـــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﯩــﯔ ﭼﻮﯕﻘــﯘﺭﻻپ‪ ،‬ﺋﺎﯕﻼﺭﻏــﺎ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩــﯔ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧــﺴﯧﺮﻯ‬ ‫ﺋﯧــﺸﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺷــﻪﺧﺲ ۋە ﻛﻮﻟﻠﯩﻜﺘﯩﭙﻼﺭﻧﯩــﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩــﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﭘﺎﺭﻻﻕ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎۋﯗپ ﺑﺎﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠـﺪﯛﺭﯛپ ﻗﻮﻳﻤـﺎﻗﭽﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺩەﺗﺘﻪ ﻧﻮﻗﯘﻝ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻨﻐـﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩـﺸﻨﯩﯔ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﯨـﺸﺎ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩـﺮﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐـﺎ ﺗـﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﺋﻮﻣـﯘﻣﻪﻥ ھﺎﻟـﺪﺍ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘـﻰ‬ ‫ﭘﻪۋﻗﯘﻟﺌــﺎﺩﺩە ﺯﻭﺭ ۋە ﺋﯜﻧــﯜﻣﻰ ﻣــﻮﻝ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋــﯚﺯﮔﻪ ﺩﯨﻨﻼﺭﺩﯨﻜــﻰ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ )ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﺋـﺎﻟﻼھ ۋە ﺋـﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛـﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩـﺖ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﺶ‬ ‫ﻳﻮﺳــﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﺪﯗ( ﺧــﯘﺩﺩﻯ ﻛﺎﺭﯨــﻞ ﻣــﺎﺭﻛﺲ ﻧــﺎﻣﻠﯩﻖ ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻲ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ »ھﺎﻳـﺎﺕ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﺳـﻰ« ﻳـﺎﻛﻰ »ﺧﻪﻟﻘﻨـﻰ ﺯەھﻪﺭﻟﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﭘﻴـﯜﻥ«‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎھﺎﻻﺭﻏـﺎ ﻻﻳﯩـﻖ ھﺎﻟـﺪﺍ ﺗﯜﺭﻟـﯜﻙ ﻣـﯜﺟﻤﻪﻝ‪ ،‬ﺳـﺎﺧﺘﺎ ﻣﻪﺯﻣـﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟــﯘپ ﺗﺎﺷــﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳــﯩﺮﺕ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭﺩﺍ ﻛــﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ھــﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯﯨــﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ‬ ‫‪27‬‬


‫ﺩﯨﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛپ ﻛﯧﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯ ﺩەۋﺭﯨـﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨـﻦ ﺋﻪﺭﺑـﺎﺑﻠﯩﺮﻯ –‬ ‫ﺭﻭھﺎﻧﯩﻴﻼﺭﻧﯩـــﯔ ﺗﯘﺭﻣـــﯘﺵ ﺋﯘﺳـــﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘـــﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩـــﺸﺘﻪﻙ ﺋﻪھـــﯟﺍﻟﻼﺭ‬ ‫ﺳــﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ‪ .‬ھــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺷــﯘ ﺧﯩــﻞ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩــﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤــﺎﻱ‪ ،‬ﺗﺎﻻﻳﻠﯩﻐــﺎﻥ ﺗــﯘﺗﻰ‬ ‫ﻗﯘﺷﻼﺭ ﻣﺎﺭﻛﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩـﺖ ﺑﺎﻳـﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻣـﯘ‬ ‫– ﺑﯩــﺮ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﯨﻠﯩــﭗ ھــﯧﭻ ﺑﯩــﺮ ﺋﺎﻳﺮﯨــﭗ ۋە ﻛﯚﺯﯨﺘﯩــﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﺳــﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻗﻼ‬ ‫ﺩﯨــﻦ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﭼﺎﻳﺎﻧــﺪەﻙ ﺗﻪﮔﻤﻪﻛــﺘﻪ‪ .‬ﺧــﯘﺩﺩﻯ ﺋــﺎﻏﺰﻯ ﺑﯧــﺴﯩﻘﻤﺎﺱ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺩﺩﺍھــﻼﺭﺩەﻙ ﺯﯦــﺮﯨﻜﻤﻪﻱ ۋﺍﻻﻗــﺸﯩﻤﺎﻗﺘﺎ‪ .‬ھــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜــﻰ ﺩﯨــﻦ ﺋــﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ۋە ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻤﯘ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜـﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩـﻴﻪﺕ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩەۋﺭ ۋە ﻣﻪﻳﻠـﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗـﺘﻪ ھﻪﺭﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺷـﻪﺧﺲ‬ ‫ﻳــﺎﻛﻰ ﮔــﯘﺭﯗھ ھﯧﺴــﺴﯩﻴﺎﺕ ۋە ﻏﻪﻳﺮﯨــﻲ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﯩﻲ ﺗﯘﻳﻐﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷــﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺟﺮﺍﻟﻤﺎﺱ ﺭﯨﺸﺘﻪ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘـﺎﻥ ۋە ﺗﻪﺑﯩﺌﯩـﻲ‬ ‫ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﺷـﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻮﻗﯘﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘـﺮﯨﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﻟﯘﭘﻨﯩـﯔ ﺋـﯚﺯ ﺋـﺎﭼﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻛـﺴﯩﭽﻪ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺋـﺎﭼﻘﯘچ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯘﻧﻰ ﺋــﺎﭼﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦــﻴﯩﺶ ﺋﻮﺷــﯘﻗﭽﻪ ﺋــﺎۋﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳــﻪ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋـﺎﭼﻘﯘچ ﺑﯩـﺮﻻ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺩﯨﻦ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩـﺴﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺑﯩـﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺴﯩﺰ ھﺎﻟـﺪﺍ‬ ‫ھﯧﭽﻘﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﺎﻛﻼﻧـــﺪﯗﺭﯗﺵ ۋە ﺋـــﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﻳﻮﺷـــﯘﺭﯗﻥ‬ ‫ﻛـــﯜﭼﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳـــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩـــﺶ ﻣﻪﻗـــﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻮﻟـــﯘﻕ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩـــﺰ‪ .‬ﺑﺎﺷـــﻘﯩﭽﻪ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﻯ ﺳﯘ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﻱ ﻗـﯘﺭﯗﺵ ﻳـﺎﻛﻰ ھﺎۋﺍﻏـﺎ ﺧﻪﺕ ﻳﯧـﺰﯨﺶ‬ ‫ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪28‬‬


‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﻪﺭەﺑـﻠﻪﺭ ﺋـﯚﺯ ﺋﺎﻧـﺎ ﻣﺎﻛﺎﻧﯩـﺪﯨﻦ ﺳـﯩﺮﺗﻘﺎ‬ ‫ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﭗ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻘـﺎ ﭼﯩﻘﯩـﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﺎﻟﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺋـﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﭽﻠﯩـﺮﻯ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻥ – ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﯜﻛﯜﻣﺪﺍﺭ – ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﺍﺗﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻴﺎﻟﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘـﺎ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩـﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻐــﺎ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩــﻖ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﻗــﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴــﺎ‬ ‫ﺗﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﻪﯕﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺩﯨﻨﻼﺭ ۋە ﺗﻪﯕـﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺟﻪﺑـﺮ‬ ‫– ﺟﺎﭘﺎﺳــﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩــﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋــﺎﺩﺍﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘــﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺭەﺏ ﺧﻪﻟﻘــﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻳﺎۋﺭﻭﭘــﺎﻟﯩﻖ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳــﺘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﻪﻧﻪ ﺷــﯘ ﺋﯩــﺴﻼﻣﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩــﭗ ﻏﻪﻟﯩــﺒﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﻨــﻰ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﺋﻪھﻠــﻰ ﺳــﻪﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗﻘــﯘﺯ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩــﻖ ﻛﻪڭ ﻛﯚﻟﻪﻣﻠﯩــﻚ‬ ‫ھﯘﺟﯘﻣﯩــﺪﺍ ﺋﯩــﺴﻼﻣﺪەﻙ ﺑﯩــﺮ ﻳﯩﻘﯩﻠﻤــﺎﺱ ﺗﯩــﺮەﻙ ﺋﻪﺭەﺏ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳــﺎﺭ –‬ ‫ﻳﯚﻟﻪﻙ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪھﻠﻰ ﺳﻪﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺷـﻪﺭﻗﯩﻨﻰ ﺗﻪﻝ –‬ ‫ﺗﯜﻛﯜﺱ ﺑﯧﺴﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﻗﺎﺭﺍ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗـﺎﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻨﻜـﻰ‬ ‫ﺯﺍﻣــﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﻛﻪڭ ﺋﻪﺭەﺏ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩــﺴﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐــﯘچ‬ ‫ﺋﺎﻣﯩــﻞ ﺑﻮﻟــﯘپ ﺧﯩــﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺧــﯘﺩﺩﻯ ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺴﻪ ﺋﯘﻧﻰ »ﭼﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﯕﻪﻛﺘﻪﻙ ﺗﯩﺘﻤﺎ – ﻛﺎﺗـﺎڭ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍ ﺑﻮﺭﺍﻥ« )ﻗﯘﺭﺋـﺎﻥ ﻧﻪﻗﻠـﻰ( ﺩەﻙ ﻳﻮﭘﯘﺭﯗﻟـﯘپ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﺗﺎﺗـﺎﺭ ﺑﺎﺳـﻤﯩﭽﯩﻠﯩﺮﻯ‬ ‫)ﻣﻮﯕﻐــﯘﻝ ﻗﻮﺷــﯘﻧﻰ( ﻧﯩــﯔ ﺷــﻪﺭﻗﻘﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺩەھــﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩــﺴﺘﯩﻼﺳﯩﻨﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﯩﯧﺘﯩﻘــﺎﺩﻯ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩــﺴﯩﺪە ﺋﺎﺭﻗﯩﻐــﺎ ﭼﯧﻜﯩﻨــﺪﯛﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺷــﯘ‬ ‫ﭼﺎﻏـــﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﺳـــﻜﯩﻦ ﺗـــﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺷـــﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﻣﯩـــﺴﯩﺮ ۋە ﺷـــﺎﻡ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩــﺪﯨﻦ ﭼﯩﯖﮕﯩﺰﺧــﺎﻥ ﻳــﺎۋﯗﺯ ﺗﺎﺟــﺎۋﯗﺯﭼﻰ ﻗﻮﺷــﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ »ﺋﻪﻳﻨــﻰ ﺟــﺎﻟﯘﺕ«‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜﺭﯛپ ﺗﺎﺷﻼپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ھﻪﻳﯟﯨـﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺭﻏـﺎﻥ‬ ‫‪29‬‬


‫ﻗﻮﺭﻗﻤــﺎﺱ ﺑــﺎﺗﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘــﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﻣﯩــﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺋــﯘ ۋەھــﺸﯩﻲ‬ ‫ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻼﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩـﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩـﻖ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘـﻰ ۋە ھﺎﻳـﺎﺗﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻝ – ﺗﯜﻛﯜﺱ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﺷـﻘﺎ ﺋـﺎﺯﻻ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻣﺎﻧـﺎ‬ ‫ﺷـــﯘ ﺑﺎﺗﯘﺭﻻﻧﯩـــﯔ ﺑﺎﺷﭽﯩـــﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﻣﻪﺷـــﻬﯘﺭ ﺳـــﻪﺭﻛﻪﺭﺩە‪ ،‬ﻣﻪﻣﻠـــﯘﻛﯩﻴﻠﻪﺭ‬ ‫ﺧﺎﻧﯩﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﺧﺎﻧﻰ ﻣﯘﺯەﻓﻔﻪﺭ ﺳـﻪﻳﻔﯘﺩﺩﯨﻦ »ﻗـﯘﺗﯩﺰ«ﻧﯩـﯔ‬ ‫»ﺋﯩــﺴﻼﻣﻨﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟــﺪﯗﺭﺍﻳﻠﻰ!« ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﻳــﺎﯕﺮﺍﻕ ﺟﺎﻛﺎﺳــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺳــﯧﺰﯨﻤﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﻪﺭ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﺟﺎﻛـﺎﺭ ﺟﻪﯕﭽﯩـﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯩﻠﻠﯩــﻖ ﺷــﺎﻣﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧــﺪەﻙ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﯘﻟــﯘﻍ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺟﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﻪﺭەﺏ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋـﯚﺯ ﻳـﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳـﯘپ ﻳﺎﺗﻘـﺎﻥ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎۋﯗﺯ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛـﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘـﺎ‪.‬‬ ‫ﺑــﯘ ﺩﯗﺷــﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺷــﻪﺭﻕ ۋە ﻏﻪﺭﺑﺘﯩﻜــﻰ ﻛــﺎﭘﯩﺮ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﻟﻠﯩــﺸﻰ ۋە ﻳــﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋﯩــﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ھﺎﻟــﺪﺍ ﺋﻪﺭەﺏ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨــﻰ ﺑﯚﻟــﯜۋﯨﺘﯩﺶ‬ ‫ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳــﺘﯩﺪە ﺗﯘﺭﻏــﺎﻥ ﺋﯩــﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﻪﺩﯗﺭ‪ .‬ﺑﯩــﺰ ﺑــﯘ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‬ ‫ﻛﯜﺭەﺷﺘﻪ ﺋﯩﻤﺎﻧـﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋـﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﻪﺳـﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯚﺗﻜـﯜﺭ ﻗـﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤـﺎﻳﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰ ﺑـﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋـﺎﻟﻼھ ﺑﯩـﺰﮔﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏـﺎﻥ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﺭﺑﯩـﻲ ھـﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻖ ۋە‬ ‫ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ﻛــﯜﭼﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴــﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧــﺮەﻙ‪ .‬ﻟــﯧﻜﻦ ﻗــﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑــﺎﺗﯘﺭ –‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺱ ﺋـﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻻ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑـﺎﺗﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﻳﯧﺘﯩـﺸﺘﯜﺭﯛپ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﺋﯩﭽﯩﻤﯩـ ـﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩـــﺮ ﺑﯚﻟـــﯜﻙ ﺋـــﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘـــﺎ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ‪،‬‬ ‫ﻏﻪﺭﺑﻠﯩﻜـــﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـــﺪﯨﻦ ﺑﯩـــﺰﮔﻪ ﺳـــﯩﯖﺪﯛﺭﯛﻟﮕﻪﻥ‪ ،‬ﺋـــﺎﻟﻼھ ۋە ﺋـــﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ‬ ‫ھﺎﻳــــﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ھﯧﭽﻘﺎﻧــــﺪﺍﻕ ﺋــــﻮﺭﯗﻥ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳــــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺩﯨﻨﻨــــﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺯﯙﺭﯛﺭ‬ ‫ﺗﯧﭙﯩﻠﻐﺎﻧــﺪﯨﻼ ﺩﯨﻨــﺪﺍﺭ ﺋــﺎﻣﻤﯩﻨﻰ ﮔــﻮﻝ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﯚﺗﻜــﯜﻧﭽﻰ ﻏﻪﺭەﺯﻟﯩــﺮﻯ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗـﻮﺭﺍﻝ ﻳـﺎﻛﻰ ﻛـﻮﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩـﺶ‬ ‫‪30‬‬


‫ﺋﯜﭼـــﯜﻧﻼ ﺋﯧﺘﯩـــﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖـــﻰ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩـــﺴﺘﯩﻚ ﭘﯩﻜﯩـــﺮ ﺋﯧﻘﻤﻠﯩﺮﯨﻐـــﺎ‬ ‫ﺋﺎﻟــﺪﯨﻨﯩﭗ ﻳــﯜﺭﻣﻪﻛﺘﻪ‪ .‬ﺑﯜﮔــﯜﻥ ﺋﻪﻧﻪ ﺷــﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩــﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨــﺴﻰ ﺳــﯜﭘﯩﺘﯩﺪە‪،‬‬ ‫ﺩﯨـــــﻦ ۋە ﺋﯩﻤـــــﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨـــــﻰ ﻳﯧـــــﺘﻪﻛﻠﻪﺵ ۋە ﺗﻪﺭﺑﯩـــــﻴﻪﻟﻪﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩـــــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﺪﻯ‪ .‬ﺗﻪﻟﯩﻢ – ﺗﻪﺭﺑﯩـﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺎﺋﺎﺭﯨـﭗ‪ ،‬ﻣﻪﺩەﻧﯩـﻴﻪﺕ‪ ،‬ﻗـﺎﻧﯘﻥ – ﺗـﯜﺯﯛﻡ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ‪ ،‬ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰﺩﯨﻜــﻰ ﺋﯩـــﺪﯨﻴﻪ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪﻟﯩـــﻴﻪﺕ‪ ،‬ﺟﻪﻣﺌﯩــﻴﻪﺕ‪ ،‬ﺳﯩﻴﺎﺳـــﻪﺕ‪ ،‬ھـــﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ‬ ‫ﺳﺎھﻪﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ ﺩﯨﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩـﭗ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﺩﯦﻴﯩﻠﺴﻪ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻗﺎﺋﯩﺪە – ﻳﻮﺳـﯘﻥ‪ ،‬ﺭەﺳـﯩﻢ – ﺋـﺎﺩەﺕ‪ ،‬ﺷـﻪﻛﯩﻞ‬ ‫– ﻗﯩﻴــﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺷــﺎﻛﺎﻝ ﺗﻪﺭﻛﯩــﺒﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒــﺎﺭەﺕ ﺗــﻮﻗﻨﻰ ﺳــﻪﻣﺮﯨﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﭼﻨﻰ ﺗﻮﻗﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻻ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪ - 1967‬ﻳﯩﻠـــﻰ ‪ - 5‬ﺋﯩﻴﯘﻧـــﺪﺍ ﺑﯩـــﺰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺩﯛﺷـــﻤﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩـــﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﻪ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﻐﺎﻥ ‪ - 3‬ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻮﺗﺘـﯘﺭﺍ ﺷـﻪﺭﻕ ﺋﯘﺭﯗﺷـﯩﺪﺍ ﺑﯩـﺰﺩە ﻗـﻮﺭﺍﻝ‬ ‫ۋە ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯜﭼﻰ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘچ ﻛﯜﭼﻨﯩـﯔ ﺋـﺎﺯ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘﻗﻪﺩەﺭ ﺳـﻪﺭﺧﯩﻞ ﻗـﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺗﺎﻧﻜـﺎ –‬ ‫ﺑﯩﺮﻭﻧﯩﯟﯨﻚ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﻓﯩﻠـﻮﺗﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺳـﯩﻨﺎﺭەﺩ ﺑـﺎﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ )ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻐﯩـﺮ‬ ‫ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ( ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭ ﺑﺎﺷـﻘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻣﯘﺗﻪﻧﻪﺑﺒﯩﻴﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ﺷـﯧﺌﯩﺮﻯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳـﯩﺰ‬ ‫ﺋﻪﺳﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﺕ ۋە ﺧﯩﻞ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﺱ ھﯧﭻ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﯕﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺕ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑـﯘ ﺋـﺎﭼﭽﯩﻖ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨـﻰ ﺋﯧﺘﯩـﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺑﯩـﺰﺩە ﺑـﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻮﻧـﯘپ‪ ،‬ﺑـﯘ ﺗـﺎﺭﯨﺦ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫‪31‬‬


‫ﺳﺎۋﺍﻕ – ﺋﯩﺒـﺮەﺕ ﺋﯧﻠﯩـﺸﯩﻤﯩﺰ ھﻪﻣـﺪە ھﺎﻳـﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩـﺮﯨﮕﻪ ﻣـﺎﺱ‬ ‫ﻗﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﺋـﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩـﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧـﺮەﻙ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷـﯘﻧﺪﯨﻼ‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﻧﺎﭼــﺎﺭ ھــﺎﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐــﺎﻥ‬ ‫ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺟـﯘۋﺍﺯﺩﯨﻜﻰ ﻛـﺎﻟﯩﻐﯩﻼ ﺋﻮﺧـﺸﺎپ ﻗـﺎﻟﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧـﻰ ﺋـﯘ‬ ‫ھﺎﻟﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ!‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ ﺩﯨـﻦ ﺋﺎﺳﺎﺳـﯩﺪﺍ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧـﺪﯗﺭﯗپ‪،‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ »ﺋﯩــﺴﺮﺍﺋﯩﻞ« ۋە »ﺳــﯘﻻﻳﻤﺎﻥ« ﺷــﺎﻧﯘ – ﺷــﻪۋﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯚﺭﯨــﺪﯨﮕﻪﻥ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺧﯩﻴـﺎﻟﻼﺭ ۋە ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ﺑﯧـﺸﺎﺭەﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺟﻪﯕـﮕﻪ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻗﺘـﺎ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗپ ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗـﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩـﯔ ﺭﻭﻟﯩﻐـﺎ ﻛـﯚﺯ ﻳﯘﻣـﯘپ‪ ،‬ﻣـﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺟﻪڭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩـــﺪﯨﻦ ﭼﻪﺗـــﺘﻪ ﻗﺎﻟـــﺪﯗﺭﯨﻤﯩﺰ؟ ﺑـــﯘﻏﯩﻨﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺗﯧﺨـــﻰ ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎﺳــﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ؟ ﺋﯩــﺶ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗــﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻧﻮﻣــﯘﺱ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳــﺘﯩﻦ »ﻏﻪﻟﯩــﺒﻪ‬ ‫ﺑﺎﺗﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ« ﺩەﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﺯەﻟـﺪﯨﻦ »ﻏﻪﻟﯩـﺒﻪ‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘپ«‪» ،‬ﺋﯘﺗﯘﻕ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ« ﺩﯦﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﯩــﺰ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩــﺸﻘﺎ ﺩﺍﺋﯩــﻢ ﺳــﻪﮔﻪﻙ ﺗﯘﺭﯗﺷــﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧــﺮەﻙ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺩﯨﻦ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩـﺶ‪ ،‬ھﻪﺭﯨـﻜﻪﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘـﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻟــﯘﻕ ﻗــﯘﺭﯗﻟﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑــﯘﺯﯗﺵ‪ ،‬ھﺎﻳــﺎﺗﻠﯩﻖ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳـــــﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴـــــﺎﺕ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﻤﯩﺰﻧـــــﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩـــــﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐـــــﺎﻥ‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫»ﺑﯩــﺰ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﺋﯩــﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯩﺰ«‪ ،‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ ﮔﻪپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ – ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩـﻚ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳــﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻛــﯜچ – ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩــﯔ ﻛﺎﭘــﺎﻟﯩﺘﻰ‪ ،‬ﻗﻪﺩﯨــﺮ – ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩــﯔ‬ ‫ھﺎﻣﯩﻴــــﺴﻰ‪ ،‬ﺋﯚﺗﻤــــﯜﺵ ﺷــــﺎﻥ – ﺷــــﻪۋﻛﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻳــــﺎﻧﭽﻰ‪ ،‬ﺑﯜﮔــــﯜﻧﻜﻰ‬ ‫‪32‬‬


‫ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩـﺴﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺗﯩﻜـﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩـﯔ ﻗﺎﺭﺍﺷـﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺑـﯘﻧﻰ‬ ‫ﻗﻮﻏـــﺪﺍﺵ‪ ،‬ﻣﯘﺳـــﺘﻪھﻜﻪﻣﻠﻪﺵ‪ ،‬ﺗـــﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ‪ ،‬ھﻪﺭﺑﯩـــﺮ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻨﯩـــﯔ ﻗﻪﻟﯩﻤـــﻰ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﺗﯩﻘﻨﯩــــﯔ ﺗﯩﻠــــﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻼﺳــــﻮﭘﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜــــﯘﺭﻯ‪ ،‬ﺷــــﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ۋﯨﺠــــﺪﺍﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺭەﺳﺴﺎﻣﻨﯩﯔ ﻣﻮﻱ ﻗﻪﻟﯩﻤـﻰ‪ ،‬ﻗـﺎﻧﯘﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯘﭼﯩﻨﯩـﯔ ﭘﻪﺭﻣـﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷــﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻨﯩــﯔ ﻛــﯜچ – ﻗــﯘﺩﺭﯨﺘﻰ‪ ،‬ﺧﻪﻟﻘﻨﯩــﯔ ﻧــﺎﺯﺍﺭﯨﺘﻰ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﻳﯜﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ۋەﺯﯨﭙﯩﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﺎﺗــﺎ ﺋﯚﻳﯩــﺪە‪ ،‬ﻣــﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘــﺘﻪ‪ ،‬ﭘﺮﻭﻓﯧﺴــﺴﻮﺭ ﻟﯩﻜﺴﯩﻴﯩــﺴﯩﺪە‪،‬‬ ‫ﻳــﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ھﯧﻜــﺎﻳﻪ‪ ،‬ﺭﻭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨــﺪﺍ‪ ،‬ﻣــﯘﺧﺒﯩﺮ ﺧﻪۋەﺭ‪ ،‬ﺋﻮﭼﯧﺮﻛﻠﯩﺮﯨــﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯩــﺸﻘﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺳﺎھﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪە ﻗﻮﻏﺪﺍپ ﻣﯧﯖﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩــﺰﺩە ﻣﻪﺩەﻧﯩــﻴﻪﺕ‪ ،‬ﺳــﻪﻧﺌﻪﺕ‪ ،‬ﺋﯩﺠﺘﯩﻤــﺎﺋﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣــﯘﺵ‬ ‫ﺳــﺎھﻪﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳــﺴﻰ ﺑﯩﺮﯨـــﺪە ﺋﯩﻤــﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜــﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋـــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﻧﺴﯩﺘﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻏﻪﺭەﺯﺩە ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ﻳﻮﭼـﯘﻕ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩـﭗ ﻗﺎﻟﯩـﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑـﯘ‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩـــﺰ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـــﺎﻥ ﺋﻪڭ ﭼـــﻮڭ ﺧﯩﻴـــﺎﻧﻪﺕ‪ ،‬ﻣﯩﻠﻠﯩـــﻲ‬ ‫ﭘﺮﻧﺴﯩﭙﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎپ – ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﯧﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩـﭗ‬ ‫ﻛﯧـــﺘﯩﺶ ۋە ﻣﯩﻠـــﻠﻪﺕ ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺗـــﺎﺭﺗﯩﺶ‪ ،‬ﺋـــﺎﻗﯩﯟەﺗﺘﻪ ﺑﺎﺷـــﻘﺎ‬ ‫ﺳﺎھﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨـﻰ ﺳﺎﻏﻼﻣﻼﺷـﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺠـﺎﺑﯩﻲ‬ ‫ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺷــﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺳــﯚﺯﻯ ﻛﯜﻧــﺴﯧﺮﻯ ﺋﯜﺳــﺘﯜﻧﻠﯜﻙ ۋە‬ ‫ﻏﻪﻟﯩــﺒﯩﮕﻪ ﺋﯩــﮕﻪ ﺑﻮﻟــﯘپ ﺑﺎﺭﺳــﺎ‪ ،‬ﻛــﯘﻓﺮﻯ ﺳــﯚﺯﻯ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻧــﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺳﻪﭘــﺴﻪﺗﯩﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯧﻴﺘﻘـﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺭﺍﺳـﺖ‬ ‫ۋە ﭼﯩﻨﺪﯗﺭ‪:‬‬ ‫»ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ ﺗﻪﻣــﺴﯩﻞ ﻛﯚﺭﺳــﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩــﺪﯨﯖﻤﯘ؟‬ ‫ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺗﻪﻳﻴﯩﺒﻪ )ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚﺯ‪ ،‬ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﻛﻪﻟﯩﻤﯩـﺴﻰ( ﻳﯩﻠﺘﯩـﺰﻯ ﻳﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺳـﺘﯩﺪﺍ‬ ‫‪33‬‬


‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺷﯧﺨﻰ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﺷـﻘﺎﻥ‪ ،‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩـﯔ ﺋﯩﺰﻧـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ۋﺍﻗﺘـﻰ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﯩـــﺪﺍ ﻣﯧـــﯟە ﺑﯧﺮﯨـــﭗ ﺗﯘﺭﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧـــﺴﯩﻞ ﺩەﺭەﺧـــﻜﻪ ﺋﻮﺧـــﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﺎﻟﻼھ‬ ‫ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋەﺯ ﻧﻪﺳـــﯩﻬﻪﺕ ﺋﺎﻟـــﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﻧﯘﺭﻏـــﯘﻥ ﺗﻪﻣـــﺴﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯚﺯ )ﻛﯘﻓﺮﻯ ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﺴﻰ( ﺯﯦﻤﯩﻨـﺪﯨﻦ ﻗﻮﻣـﯘﺭﯗپ ﺗﺎﺷـﻼﻧﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ ﻳﻮﻕ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺩەﺭەﺧﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫– ﺩﻭﻛﺘﻮﺭ ﻳﯘﺳﯘﻑ ﻗﻪﺭەﺩﺍۋﯨﻲ‬

‫‪ 1‬ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 26 ،-24‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ‪.‬‬

‫‪34‬‬


‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﯚﻟﯜﻡ‬ ‫ﺑﯩﺰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩﺰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ‬

‫ﺑﯩﺰ ﻧﯚۋەﺗﺘﻪ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺭﻭھﯩﻴﯩﺘﻰ ھﻪﻣـﺪە ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑـﯘ ﺋﯩﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ؟‬ ‫ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣـﯘﻥ – ﻣـﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە‬ ‫ﺑﯩــﺮ ﻗﯩــﺴﯩﻢ ﺋﺎﻻﻗﯩــﺪﺍﺭ ﭼﯜﺷــﻪﻧﭽﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷــﯘپ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐــﯘﭼﻪ ﺗــﺎﺯﺍ‬ ‫ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ۋە ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ »ﻣﻪﻥ ﻣــﯚﻣﯩﻦ«‪ ،‬ﺩەپ ﺑﯩﻠــﺪﯛﺭﯛپ ﻳــﺎ ﺟﺎﻛــﺎﺭﻻپ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘﺷـــﯩﻨﯩﻼ ﻛﯚﺭﺳـــﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ھـــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﺮﯨـــﺪﺍ ﺋﯩـــﺸﻪﻧﺪﯗﻕ ﺩەپ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘپ‪ ،‬ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﺩﯗﺭ‪» .‬ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯗﻕ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ )ﻳﻪﻧــﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨــﺪﺍ ﺋﯩــﺸﻪﻧﺪﯗﻕ ﺩﯦﮕﯩﻨــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛﯚﯕﻠﯩــﺪە‬ ‫ﺋﯩـــﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ( ﺋـــﯘﻻﺭ ﺋـــﺎﻟﻼھﻨﻰ ۋە ﻣـــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟـــﺪﯨﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗــﺘﻪ ﺋــﯘﻻﺭ ﺗﯘﻳﻤﺎﺳــﺘﯩﻦ ﺋــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﻼ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳــﺪﯗ‪ 1«.‬ﺋــﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺗﯩﻠﻐــﺎ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ھﻪﻣﯩــﺸﻪ ﺋﯩﺠــﺮﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﺋـﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ۋە ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧـﻰ ﺋﯩﺠـﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷـﯩﻨﯩﻼ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳــﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ھــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷــﺘﻪ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﯩــﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫‪ 1‬ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 9 ،- 8‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﻠﯩﻖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﻗﻪﻟﺒﯩـﺪە‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﺋﯩﺨﻼﺱ‪ ،‬ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺕ‪ ،‬ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺩەﻝ‬ ‫ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﯨﻴــﺎﺧﻮﺭ ﻛــﺎﺯﺯﺍﭘﻼﺭﺩﯗﺭ‪» .‬ﺷﯜﺑﻬﯩــﺴﯩﺰﻛﻰ ﻣﯘﻧــﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﺋــﺎﻟﻼھﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟــﺪﯨﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷــﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﺎﻟــﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﯨــﺸﺎ ﺟــﺎﺯﺍ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧـﺪﺍ ﺧـﻮﺵ ﻳﺎﻗﻤﺎﺳـﻠﻖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪) .‬ﺳﺎۋﺍپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳـﺪﯗ(‪) ،‬ﻧﺎﻣـﺎﺯﻧﻰ( ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘﯩﺶ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ‪) .‬ﻳﻪﻧﻰ ﺭﯨﻴﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ(‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋـﺎﺯﻏﯩﻨﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﻣـﺎھﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩـﻞ – ﺋﯩـﺪﺭﯨﻜﻰ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧــﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺷــﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ھــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩــﯔ ﻣــﺎھﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﻧﯩﻐــﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐــﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑــﺎﺭ‪» .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺋــﯘ‬ ‫ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﺋﯧﺘﯩــﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋــﯘﻻﺭ ﺋــﯘﻧﻰ ﺯﯗﻟــﯘﻡ ۋە‬ ‫ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟــﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﻳﯜﺯﯨــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﻜــﺎﺭ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻼﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩـــﯔ ﻗﺎﻧـــﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐـــﺎ ﻗـــﺎﺭﯨﻐﯩﻦ‪ 2«.‬ﺋـــﯘﻻﺭ ﻧﯧﻤﯩﻨﯩـــﯔ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻳﺎﻛﻰ ھﻪﺳﻪﺕ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗــﻜﻪ ﺩﺍﺩﯨــﻞ ھﺎﻟــﺪﺍ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩــﺸﯩﮕﻪ ﻳــﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐــﺎﻥ‪» .‬ﺑﯩــﺰ ﻛﯩﺘــﺎﺏ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ( ﺋﯘﻧﻰ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﻰ( ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﺪەﻙ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ‬ ‫‪3‬‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻳﻮﺷﯘﺭﯨﺪﯗ‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -142‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻪﻣﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -14‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -146‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫ﻣــﺎھﯩﻴﻪﺗﺘﻪ‪ ،‬ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﯩــﻞ ﻳــﺎﻛﻰ ﺑﻪﺩەﻥ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘــﻰ ۋە ﻳــﺎﻛﻰ‬ ‫ﺯﯦﻬﻨﯩﻲ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻼ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋــﯚﺯ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩــﺪە ﻗﻪﻟﺒﻨﯩــﯔ ﭼﻮﯕﻘــﯘﺭ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ ﺑﯚﺳــﯜپ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ – ﺋﯩﺪﺭﺍﻙ‪ ،‬ﺋﯩـﺮﺍﺩە‪ ،‬ۋﯨﺠـﺪﺍﻥ ﻗﺎﺗـﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﻣـﻤﻪ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﻠﻪپ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭھﯩﻲ ﭘﺎﺋـﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟـﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻨﯩــﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩــﻲ ﻣــﺎھﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩــﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺯﯦﻬﻨﯩﻲ ﺋﯩﺪﺭﺍﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﺪﺭﺍﻙ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ‪ .‬ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺪﺭﺍﻙ ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫ﺳــﺎﻏﻼﻡ ﺋﯩﻼھﯩــﻲ ۋەھﯩــﻴﮕﻪ ﺗﺎﻳﺎﻧﻐﺎﻧــﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ھﻪﻗﯩﻘﯩــﻲ ۋە ﺗﻮﻟــﯘﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺳﻪﺯﮔﯜﺳﻰ ﺷﻪﻙ – ﺷﯜﺑﻬﻪ ﺗﻪۋﺭﯨﺘﻪﻟﻤﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩـﺪە‬ ‫ﺋﯚﺗﻜـﯜﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻰ‪ ،‬ﻗﻪﺗﺌﯩــﻲ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﺶ‪ ،‬ھﻪﻗﯩﻘﯩــﻲ ﭼﯩـﻦ ﭘﯜﺗﯜﺷــﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ‪» .‬ﺋﻪﺋﺮﺍﺑﯩﻼﺭ‪› :‬ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘـﯘﻕ‹‬ ‫ﺩەﻳـﺪﯗ‪) ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜـﻰ‪) ،‬ﺗﯧﺨـﻰ( ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩـﺪﯨﯖﻼﺭ ۋە ﻟــﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺩەﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺗﯧﺨـﻰ ﺩﯨﻠﯩﯖﻼﺭﻏـﺎ ﻛﯩﺮﻣﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘــﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠــﺴﺎﯕﻼﺭ ﺋــﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﯖﻼﺭﺩﯨــﻦ ھــﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﻛﯩﻤﻪﻳﺘﯩﯟەﺗﻤﻪﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﺎﻟﻼھ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ( ﺑﻪﻙ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪) ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( ﺑﻪﻛﻤﯘ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺑــــﯘ ھﻪﻗﯩﻘﯩــــﻲ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩــــﺸﻜﻪ ﻗﻪﻟﺒﻨﯩــــﯔ ﺑﻮﻳــــﺴﯘﻧﯘﺷﻰ‪ ،‬ﺋﯩــــﺮﺍﺩە‬ ‫ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻜــﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﻳﺎﻧﺪﯨــﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩــﺸﻰ ﻛﯧــﺮەﻙ‪ .‬ﺑــﯘ ﺧﯩــﻞ ﺑﻮﻳــﺴﯘﻧﯘﺵ ۋە‬ ‫ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯚﺯﻯ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﺑـﺎﺵ‬ ‫ﺋﯧﮕﯩﺶ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﮔﻪۋﺩﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪)» .‬ﺋـﻰ ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!(‬ ‫‪ 1‬ھﯘﺟﯘﺭﺍﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ –14‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪37‬‬


‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨـــﯔ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳـــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧـــﻰ ﻣﯘﻧـــﺎﭘﯩﻘﻼﺭ( ﺋـــﯚﺯ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩە – ﺗﺎﻻﺷﻘﺎ ﺳﯧﻨﻰ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯘﭼﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏــﺎﻥ ھــﯚﻛﻤﯩﯖﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘــﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨــﺪﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩــﻚ ﻏــﯘﻡ ﻗــﺎﻟﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ۋە ﺋــﯘﻻﺭ ﭘﯜﺗــﯜﻧﻠﻪﻱ ﺳــﺎﯕﺎ ﺑﻮﻳــﺴﯘﻧﻤﯩﻐﯩﭽﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫»)ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ( ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ ھﯚﻛـﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩـﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‪،‬‬ ‫ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋـــﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩـــﺮﯨﮕﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏـــﺎﻥ ﭼﺎﻏـــﺪﺍ ﺋـــﯘﻻﺭ‪:‬‬ ‫ﺋﺎﯕﻠﯩــﺪﯗﻕ ۋە ﺋﯩﺘــﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠــﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧــﺮەﻙ‪ ،‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭﻻ ﻣﻪﻗـــﺴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨـــﺸﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ‪» 2«.‬ﺋـــﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩـــﺮﻯ ﺑﯩـــﺮەﺭ ﺋﯩـــﺸﺘﺎ ھﯚﻛـــﯜﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏـــﺎﻥ ﭼﺎﻏـــﺪﺍ‪ ،‬ﺋﻪﺭ – ﺋﺎﻳـــﺎﻝ‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ )ﻳﻪﻧـﻰ ﺋـﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــﺮﻯ ﺑﯩــﺮەﺭ ﺋﯩــﺸﻘﺎ ھﯚﻛــﯜﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏــﺎﻥ ﺋﯩــﻜﻪﻥ‪ ،‬ھــﯧﭻ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻗﺎﺭﺷــﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠــﺸﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ(‪ ،‬ﻛﯩﻤﻜــﻰ ﺋــﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳــﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠــﺴﺎ‪ ،‬ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋــﯘ ﺋﻮﭘﺌﻮﭼــﯘﻕ ﺋﺎﺯﻏــﺎﻥ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺑﻮﻳـﺴﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪﻗﯩـﺪە ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ ﺋـﻮﺭﯗﻧﻼﺵ‪ ،‬ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧــــﻼﻕ ۋە ﺗﯘﺭﻣــــﯘﺵ ﻳﻮﻟﯩــــﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﺮﯨﻨــــﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ‪ ،‬ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﯧﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻗﯧﻨﻰ‪ ،‬ﭘﯘﻟﻰ‪ ،‬ﻣﯧﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻛــﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭھﯩــﻲ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩــﻖ ۋە ﺳــﺎپ ۋﯨﺠــﺪﺍﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺗﻪﻟﻪﭘﺘﯘﺭ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ‬ ‫‪ 1‬ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ –65‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﯘﺭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 51‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺋﻪھﺰﺍپ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ – 36‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪38‬‬


‫ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺳـﯜﭘﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯨﻤﯩﺰ‪» :‬ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﻠـﺴﻪ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨـﺪﺍ ﻗﻮﺭﻗـﯘﻧﭻ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩــﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨــﺴﺎ ﺋﯩﻤــﺎﻧﻰ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐــﺎ‬ ‫ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻻ )ﻛﺎﻣﯩﻞ( ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯗﺭ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ‬ ‫ﺭەۋﯨــﺸﺘﻪ ﻧﺎﻣــﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯩــﺰ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺭﯨﺰﯨــﻖ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭘــﯘﻝ –‬ ‫ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ )ﺧﯘﺩﺍ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ( ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯗﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﻳـﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﻪﺭﺗﯩـﯟﯨﻠﻪﺭﮔﻪ‪ ،‬ﻣﻪﻏﭙﯩـﺮەﺗﻜﻪ‬ ‫ۋە ﺋﯧـــﺴﯩﻞ ﺭﯨﺰﯨﻘﻘـــﺎ )ﻳﻪﻧـــﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩـــﯔ ﺗـــﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩـــﺮﯨﮕﻪ(‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﺪﯗ‪ 1«.‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺋـﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ۋە ﺋﯧﺰﮔﯜ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﻧﺪﺍﺷـﺘﯘﺭﯗپ ﺗﯩﻠﻐـﺎ ﺋﺎﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﻣـﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺩەﻝ ﺷـﯘ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻜــﻰ ﺧﺎﺳــﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛــﺎﭘﯩﺮ ۋە ﻣﯘﻧــﺎﭘﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻨﯩــﺪﯗ‪.‬‬ ‫»ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ‪) ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣـﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻛﻰ( ﺋـﯘﻻﺭ‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨــﺪﺍ )ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﯩــﺪﻥ ﺳــﯜﺭ ﺑﯧــﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜــﺘﯩﻦ(‬ ‫ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻬﯘﺩە ﺳﯚﺯ‪ ،‬ﺑﯩﻬـﯘﺩە ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩـﺮﺍﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺯﺍﻛــﺎﺕ ﺑﻪﺭﮔــﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﻪۋﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ‬ ‫‪2‬‬ ‫)ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ( ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ ھﯘﺟﯘﺭﺍﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ‪-15‬‬ ‫ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪)» .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ( ﺩەﺳـﺘﻠﻪﭘﺘﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩـﺸﺘﯩﻦ ﺋـﺎﺟﯩﺰ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﯗﻗﻤﯘ؟ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪) ،‬ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﻟﮕﻪﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺷـــﺘﯩﻤﯘ ﺋـــﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤـــﺎﻳﻤﯩﺰ( ﺋـــﯘﻻﺭ‬

‫‪ 1‬ﺋﻪﻧﻔﺎﻝ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 4 ،- 2‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 5 - 1‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪39‬‬


‫ﻳﯧﯖﯩـــﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﻠﯩــــﺸﻘﺎ )ﻳﻪﻧــــﻰ ﻗﯩﻴــــﺎﻣﻪﺗﺘﻪ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺷــــﻜﻪ( ﻗﺎﺭﯨﺘــــﺎ‬ ‫ﮔﯘﻣﺎﻧﺪﯨﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﻪھﺮﯨﻤﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺷﯧﻬﯩﺪ‪ ،‬ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﺳﻪﻳﻴﯩﺪ ﻗﯘﺗﯘپ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ »ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺳﺎﻳﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﭘـﺴﯩﺮ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﻟﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪ :‬ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﻨﯩـﯔ ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺳـﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺑـﯘ ﺗﻪﺳـﺘﯩﻖ ﮔﯘﻣـﺎﻥ‬ ‫ﺗﻪۋﺭﯨﺘﯩﻠﻤﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺍۋﺍﻟﻐــﯘپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩــﺮەﺭ ھﺎﺩﯨــﺴﻪ ﺗﻪﺳــﯩﺮ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ھـﻮﺵ ۋە ﺗﯘﻳﻐـﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳـﺘﻪھﻜﻪﻡ‬ ‫ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ – ﭼﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﭼﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻛﺘﯩﻦ ﺋـﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩـﺪﺍ ﭘـﯘﻝ‬ ‫– ﻣﯧﻠــﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺴــﺴﯩﻖ ﻗﯧﻨــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛــﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨــﺴﻰ ﺋﯘﺭﻏــﯘپ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ‪ .‬ﻗﻪﻟﺐ ﻗﺎﭼﺎﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ھﺎﻻۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﻢ‬ ‫ۋە ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻪﻟﺐ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ ﺋـﯚﺯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩـﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﺘﺎ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭ ھﺎﻳﺎﺗﯩـﺪﺍ ۋﯗﺟﯘﺩﻗـﺎ ﭼﯩﻘﯩـﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﻣﯘﺳــﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺑﯩــﺮ ﺗــﯜﺭﺗﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩــﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋــﯚﺯ ﻗﯧﺘﯩــﺪﺍ‬ ‫ﺳـــﯩﺰﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩـــﯔ ﻣـــﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺗﺎﺷـــﻘﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋـــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺩﯗچ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻟﯘﻗﻤﯩﻠﯩﺮﻯ )ﺋﺎﺩەﻡ‪ ،‬ﺷﻪﻳﺌﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ( ۋە ﻛﯜﻧﻠـﯜﻙ‬ ‫ﺋﯩـــﺸﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨـــﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩـــﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷـــﻜﻪ ﺋﯩـــﺮﺍﺩە ﺑﺎﻏﻼﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﯚﺯ‬ ‫ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻲ ﺗﻪﺳـﻪۋۋﯗﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯚﺯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟـﻰ‬ ‫ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩـﺸﻜﻪ ﭼﯩـﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻪﻟﺒﻜﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨـﭗ ﺋـﯘﻧﻰ ھﻪﺭ ﻣﯩﻨـﯘﺕ ﺑﯩﺌـﺎﺭﺍﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﭘﯘﻝ – ﻣـﺎﻝ‪ ،‬ﺋﯩﺴـﺴﯩﻖ ﻗـﺎﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺶ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ ﻗﻪﻟﺒﺘﯩﻦ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﻥ‬ ‫ﺗﻪﻥ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨـــﻰ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨـــﺪﯗ‪ .‬ﺑـــﯘ ﻗـــﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ‬ ‫‪40‬‬


‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ۋە ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪۋپ – ﺧﻪﺗﻪﺭ ۋە‬ ‫ﻗﻮﺭﻗــﯘﻧﭻ ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﯩــﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺑــﯘ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩــﯔ ﻗﻪﻟــﺐ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﯨــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺳﻪﭘﻪﺭۋەﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯚﺯ ﻗﻪﻟﺒﯩـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻧﯘﺭﺍﻧﻪ ﺋﯩﻤﺎﻧﭽﯩﻞ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﻪﻝ‬ ‫ﺑﺎﻏﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎھـﺎﻟﻪﺕ ھﺎﻳـﺎﺗﻰ ۋە ﻛـﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩـﯔ ﺋـﯚﺯ ﻗﻪﻟﺒﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷـﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﭽﯩـﻞ‬ ‫ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩـﺶ – ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩـﺪە ﺋﻪﻛـﺲ‬ ‫ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﯛپ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ۋە ﺷـﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻳـﻮﻗﯩﻼڭ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ‪ ،‬ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەپ ﺋـﯚﺯ ﻗﻪﻟﺒﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺗـﻮﻏﺮﺍ‪ ،‬ﮔـﯜﺯەﻝ‪،‬‬ ‫ﻣــﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺋﯩﻤــﺎﻧﯩﻲ ﺗﯘﻳﻐــﯘﺩﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩــﺸﻜﻪ ۋﯨﺠــﺪﺍﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ ﺋــﺎﺩﺍۋەﺗﺘﯘﺭ‪ .‬ﺑــﯘ ﺋــﺎﺩﺍۋەﺕ ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺗﯧﻨﯩــﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ھﯜﺟﻪﻳﺮﯨﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺋﻮﺭﻧﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻲ ۋە‬ ‫ﻣﻪﻧﯩــﯟﻯ ﻛــﯜچ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩــﻞ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋــﺎﺩﺍۋەﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘــﺎ‪،‬‬ ‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎھــﺎﻟﻪﺕ ھﺎﻳــﺎﺗﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﻛـﯜﺭەﺵ ﭘﺎﺭﺗﻼﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺑـﯘ ﻛـﯜﺭەﺵ ﺑـﯘ ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﯨﻜﻰ ﺟﺎھـﺎﻟﻪﺕ‬ ‫ھﺎﻳــﺎﺗﻰ ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﭽﯩــﻞ ھﺎﻳــﺎﺕ ﺗﻪﺳــﻪۋۋﯗﺭﯨﻐﺎ ﺋــﻮﺭﯗﻥ‬ ‫ﺑﻮﺷﺎﺗﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼﺭ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘـﺎ ﻛﯧﻠﯩـﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳـﯩﻲ‬ ‫ﺋﺎﻣﯩﻠﯩــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺎﻟﯩــﺴﺎڭ ﺋــﯘﻧﻰ »ﭼﯩـﻦ ﺋﻪﻗﯩــﺪە« ﺩﯦــﺴﻪﯕﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳــﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯩﺮەﺭﺳــﯩﮕﻪ ﺋﯩــﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﺋﯩﻤــﺎﻥ‬ ‫ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﻪﻗﯩــﺪە ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﺷــﻘﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ »ﻛــﯚﺯ ﻗــﺎﺭﺍﺵ«‪،‬‬ ‫»ﺋﻮﻱ – ﭘﯩﻜﯩﺮ«‪» ،‬ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﻪ« ﺩﯦﮕﻪﻧـﺪەﻙ ﺳـﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭﺳـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎﺷﻘﯩﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺧﺎﻻﺱ‪.‬‬ ‫‪41‬‬


‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻗﯘﻳﺎﺷﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﻧـﯘﺭﯨﻨﻰ ﺭﻭھﻨﯩـﯔ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﺎﭼﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ۋە ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ھﻪﻣﺪە ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ‬ ‫ﺗﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺭﻭھﻘﺎ ﺋﯚﺗﯜپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯩﯖﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎﻥ‬ ‫– ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜپ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺗﯩﻨﭽﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜپ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜپ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺗﯜﺭﺗﯩﺪﯗ‬ ‫ۋە ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩــﻖ ﺑﯩــﺮ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩــﺸﻜﻪ ﺳــﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻗﯩــﻞ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﻪﻧــﺴﻪ‪ ،‬ﻗﻪﻟــﺐ‬ ‫ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺴﻪ‪ ،‬ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ ﺗﺎﭘﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯩﭽﻜﻰ – ﺗﺎﺷـﻘﻰ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻣـﯘ ﺗﻪڭ‬ ‫ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯗ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩـﻲ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗـﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺧـﯘﺩﺩﻯ ﭘـﺎﺩﺍ‬ ‫ﭼﻮﭘﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﺪەﻙ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﭘﺮﻭﻓﯧﺴـﺴﻮﺭ ﺋﻪھـﻤﻪﺩ ﺋﻪﻣﯩﻨﻨﯩـﯔ ﻛـﯚﺯ ﻗـﺎﺭﺍﺵ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﻰ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻣﯘﻧﯘ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺩﯨﻘﻘﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨـﺸﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘـﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺗﯩﻜﻠﯩـﺸﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﭼﻮڭ ﭘﻪﺭﻕ ﺑﺎﺭ‪ .‬ﺳـﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﻨـﻰ ﻛﯚﺭﺳـﻪڭ ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩـــﻢ – ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻠﯩﺮﯨـــﯔ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨـــﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔـــﯜﺯﯛپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﺋﻪﻗﯩـــﺪە‬ ‫ﺗﯩﻜﻠﯩﺴﻪڭ ﺋﯘ ﺗﻮﻣﯘﺭﻟﯩﺮﯨﯖﺪﺍ ﻗﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻗﯩﺪﯗ‪ .‬ﻳﯩﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﯖـﺪە ﻣﺎﯕﯩـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﯖﻨﯩـــﯔ ﺋﻪڭ ﭼﻮﯕﻘـــﯘﺭ ﻗﯧﺘﯩﻐـــﺎ ﺳـــﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨـــﺪﯗ‪ .‬ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﭽـــﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻼﺳﻮپ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﻤﯘ ﻗﺎﻟﯩـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﺳـﺎ‪ ،‬ﺋﻪﺗﻪ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﻪﻛـﺴﯩﭽﻪ‬ ‫ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﺴﯩﺪە ھﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ﺗـﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﺯەﺭﯨـﻴﻪ ﺑـﯘ ﺧﯩـﻞ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤـﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‬ ‫ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪«.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﻗﯩـﺪە ﺋﯩﮕﯩـﺴﻰ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋﯚﺗﻜـﯜﺭ ﭘﯩﭽﺎﻗﻘـﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺋﻪﻗﯩـﺪﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘـﺎ ﺷـﻪﻙ‬ ‫‪42‬‬


‫– ﺷـــﯜﺑﻬﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﯘ ﺋـــﯚﺯ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛـــﺴﯩﺰ ھﻪﻗﯩـــﻘﻪﺕ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩــﮕﻪ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺑﯜﮔــﯜﻥ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺗﯩﻤــﯘ ﭼﻮﻗــﯘﻡ‬ ‫ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺟــﺎﻥ – ﺩﯨﻠــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩـــﺖ‪ ،‬ﺋﯩـــﺴﭙﺎﺗﻘﺎ ﻣﻮھﺘـــﺎﺝ ﺋﻪﻣﻪﺳـــﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺷـــﻪﻙ ۋە‬ ‫ﮔﯘﻣﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﭽﻰ ﺑﻮﺷﺎڭ‪ ،‬ﻣﯚﺗﯩـﺪﯨﻞ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩـﺮەﺭ ﻛـﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨـﺸﻰ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺧـﻮﺵ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﭼﯩﻘﻤـﺎﻱ ﻗﺎﻟـﺴﺎ‬ ‫ﭘﯩﺴﻪﻧﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐـﺎﻥ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺧﺎﺗــﺎﻟﯩﻘﯩﻐﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺧﺎﺗــﺎ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﯩﻐﯩﻤــﯘ‬ ‫ﺋﺎﻟــﺪﯨﻨﺌﺎﻻ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤــﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﺎﻟــﺪﯗﺭﯗپ ﻗﻮﻳﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻗﯩــﺪە ﺋﯩﮕﯩــﺴﻰ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‬ ‫ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ‪ ،‬ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﺋـﺎﺭﺍﻡ‬ ‫ﺗﺎﭘﻤﺎﻱ ﺗﯩﺮﻛﯩﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﭽﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﺠﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ‬ ‫ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧـﭙﻪﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ‬ ‫ﺋﯚﺯ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﯚۋەﻧــﺪﯨﻜﻰ ﺳــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋــﯚﺯ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ‪» :‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـﯘﻻﺭ ﻣﯘﺷـﯘ ﺩەۋﯨﺘﯩﻤﻨـﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩـﺸﯩﻢ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩـﮕﻪ‬ ‫ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐـﺎ ﻗﯘﻳﺎﺷـﻨﻰ ﺳـﻮﻝ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐـﺎ ﺋـﺎﻳﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﺳـﯩﻤﯘ ﺩەۋﯨﺘﯩﻤـﺪﯨﻦ‬ ‫ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻤﻪﻥ )ۋﺍﺯ ﻛﻪﭼﻤﻪﻳﻤﻪﻥ(‪«.‬‬ ‫ﻧﻪﺯەﺭﯨـــﻴﻪ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ ﺟﺎﻧـــﺴﯩﺰ ﺗﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﺋﻪﻗﯩـــﺪە ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺟـــﺎﻥ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﻤﯩﺴﻪ ﺗﯩﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﻪ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﯚﯕﻜـﯜﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺋﻪﻗﯩـﺪە‬ ‫ﻧﯘﺭﻯ ﭼﯜﺷﻤﯩﮕﯜﭼﻪ ﻳﻮﺭﯗﻣﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﻪ ﻛﯚﻟـﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺧﺘـﺎﻡ ﺳـﯘ ﺑﻮﻟـﯘپ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺷـﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺗﯘﺧـﯘﻡ ﺗﯘﻏـﯘﺩﯗ‪ .‬ﺋﻪﻗﯩــﺪە ﺗﯧـﺸﯩﭗ ﺩﻭﻟﻘــﯘﻧﻼپ‬ ‫‪43‬‬


‫ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺩەﺭﻳـﺎ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋـﯚﺯ ﺋﯜﺳـﺘﯩﮕﻪ ھﺎﺷـﺎﺭﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺧـﯘﻡ ﺗﯘﻏﯘﺷـﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳـﺪﯗ‪ .‬ﻧﻪﺯەﺭﯨـﻴﻪ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺗﯘﻣـﺎﻥ‪ ،‬ﺋﻪﻗﯩـﺪە ﭘـﺎﺭﻻﻕ ﻳﯘﻟﺘـﯘﺯﺩﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﻪ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺩﺍۋﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺗﻪﻧﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩــﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩــﺪﯗ‪ .‬ﮔﯘﻣــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺯﻏــﺎپ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩــﺸﻜﻪ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯚﺳﯜپ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺗﻮﺳﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺩەۋﺭ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩــﺸﯩﻨﻰ ﺑﯘﺭﺍﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺗــﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺟﻪﺭﻳــﺎﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺷﻪﻙ ۋە ﺋﺎﺭﯨﺴﺎﻟﺪﯨﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﯜﭘﯜﺭﯛپ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﻛﻪﺳﻜﯩﻨﻠﯩﻚ‪ ،‬ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻠﯩـﻚ‬ ‫ۋە ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯧﮕﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩــﯔ ﻣﻪﻧﯩــﺴﻰ ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘــﯘﺭ‪ .‬ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ »ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﺶ«‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﮔﻪ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴـﺪﯛﺭﯛپ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋـﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩـﺪﺍ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻠﻪﺗﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤــﯘ ﺑﯩــﺰ ﺑﯜﮔــﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧــﺪە »ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰﻣﻐــﺎ‬ ‫ﺋﯩـــﺸﯩﻨﯩﺶ«‪» ،‬ﻣﻪۋﺟـــﯘﺩﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩـــﺸﯩﻨﯩﺶ«‪» ،‬ﺧﻪﻟﻘـــﻘﻪ ﺋﯩـــﺸﯩﻨﯩﺶ«‪،‬‬ ‫»ﻣـــﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩـــﺸﯩﻨﯩﺶ«‪» ،‬ﻣﯩﻠﻠﻪﺗـــﻜﻪ ﺋﯩـــﺸﯩﻨﯩﺶ«‪» ،‬ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻘـــﺎ‬ ‫ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﺶ« ﺩﯦﮕﻪﻧــﺪەﻙ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪڭ ﺗــﯜﺭﺩە ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩــﭗ ﺗــﯘﺭﯨﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩـﺴﯩﺰ ھﺎﻟـﺪﺍ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺗﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺩەۋەﺭﺳﯘﻥ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩـﻚ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩــﺸﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘۋﺍﻟــﺴﺎﻗﻼ ﺑــﻮﻟﻐﯩﻨﻰ‪ .‬ﺑﯩــﺰ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽــﻰ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩـــﺸﯩﻨﯩﺶ ﺷـــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩـــﺮ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩـــﺸﻜﻰ‪ ،‬ﺋـــﯘ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻥ‬ ‫ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩــﭗ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺳــﻪﺑﯩﻴﻠﯩﻜﯩﺪە ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻳﺎﺷــﻠﯩﻖ ھﻪﻡ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﻖ ﺩۋﺭﺩە ﺑﻮﻟـﺴﯘﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤـﺎﻱ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ھﻪﻡ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻗﻼ‬ ‫‪44‬‬


‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﯩﺶ – ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﺗﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯘﺭ‪ .‬ﺋﯘ ﺳﺎﻣﺎۋﻯ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪە ﮔﻪۋﺩﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯘﺭ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋـﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨـﻢ‬ ‫ۋە ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ‪ ،‬ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﺭﯨـــﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‪ ،‬ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏـــﺎ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻤـــﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷـــﺘﻪ‬ ‫ﮔﻪۋﺩﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯘﺭ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻳﯧــﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻐﺎ ھﺎﻳــﺎﺕ ۋە ﻣﺎﻣﺎﺗﻨﯩــﯔ ﺳــﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﻪﺩﯨــﻦ ﻛﻪﻟــﺪﯨﻢ؟ ﻧﻪﮔﻪ ﺑــﺎﺭﯨﻤﻪﻥ؟ ﺑــﯘﻻﺭ ﻧــﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼــﯜﻥ؟ ‪...‬‬ ‫ﻗﺎﺗــــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋــــﯜﺯﯛﻟﻤﻪﺱ ﺳــــﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪڭ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩــ ـﻚ ﺟــــﺎۋﺍﺏ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩــﺪە‪ .‬ﺑــﯘ ﺋﻪﻗﯩــﺪە ﺋﯩــﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ‬ ‫ۋە ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺳﺎپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺷﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠـﮕﻪﻥ ھﻪﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﻛﯩﺘــﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻧــﺴﯜﺭﯛﻙ ﺷــﯘ ﺋﻪﻗﯩــﺪە ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷــﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋﻪﻗﯩــﺪە‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋـﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻻﻗﯩــﺴﻰ ھﻪﻗﻘﯩــﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣــﺪە ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩــﯔ ﻣــﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻜﻰ ﻧﯩــﺸﺎﻧﻰ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﺎﻳــﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜــﻰ‬ ‫ﺋــﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ھﻪﻗﻘﯩــﺪﯨﻜﻰ ھــﯧﭻ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺋــﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ۋە ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩــﺸﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﯩﻐـــﺎﻥ ﻣـــﯘﻗﯩﻢ ۋە ﻣﻪﯕﮕﯜﻟـــﯜﻙ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗـــﻠﻪﺭ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـــﺴﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺑـــﯘ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩـــﺪﯨﻨﻰ ﺋـــﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺋـــﯚﺯ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐـــﺎ ﺋـــﯚﮔﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻧـــﯘھ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺋـــﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘـــﻰ ﺋﯩﭽﯩـــﺪە ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩـــﺪﻯ‪ ،‬ھـــﯘﺩ ۋە ﺳـــﺎﻟﯩﻬ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼـﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯩﺒـﺮﺍھﯩﻢ‪ ،‬ﺋﯩـﺴﻤﺎﺋﯩﻞ‪ ،‬ﺋﯩـﺴﻬﺎﻕ ۋە‬ ‫ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﺑـــﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺷـــﯘ ﺋﻪﻗﯩــﺪﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗـــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩـــﺴﻼﻣﻨﯩﯔ‬ ‫‪45‬‬


‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩــــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــــﺴﻰ ﺑــــﯘ ﺋﻪﻗﯩــــﺪﯨﻨﻰ ھﻪﺭﺧﯩــــﻞ ﺋﻪﭘــــﺴﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺧﯘﺭﺍﭘﺎﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗـﺎﺯﯨﻼﺵ‪ ،‬ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷـﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩـﺸﯩﭗ ﺋﻪﻗﯩـﺪﯨﮕﻪ‬ ‫ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳـﺎﭘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯘﻟﻐﯩـﯟەﺗﻜﻪﻥ ﻳـﺎﺕ ﺗﻪﺭﻛﯩـﺒﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺩﺍﻟﻖ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑـﯘﺯﯗپ ﺗﺎﺷـﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋـﯜچ ﺧﯘﺩﺍﭼﯩﻠﯩـﻖ ۋە‬ ‫ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺧـﯘﺩﺍ‬ ‫ﺗﯩﻜـــــــﻠﻪﺵ ﺋﯩـــــــﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﻪﻣـــــــﺪە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــــــﯔ ﺳـــــــﺎﭘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺧﯘﻧﯜﻛﻠﻪﺷــﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺗﻤﺎ ۋە ﻣﺎﺩﺩﯨﻴﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷــﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨــﭗ‬ ‫ﺳﺎﭘﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ھﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﺱ ﻏﺎﻳﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ‪ ،‬ﺋﯩﻼھﯩـﻲ‬ ‫ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩـﺴﻰ ﺑﻮﻟـﯘﺵ ﺳـﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑـﯘ ﺋﻪﻗﯩـﺪﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ھﺎﻟﺪﺍ‪ ،‬ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ‬ ‫ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺗﯚۋەﻧــﺪە ﺑــﯘ ﺋﻪﻗﯩــﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳــﻰ ﻣﻪﺯﻣــﯘﻧﻰ ﺳــﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ‬

‫ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯜچ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻛﯜچ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘ ﻛﯜﭼﻨﻰ ﺑﻪﺯﯨـﻠﻪﺭ »ﺩﯗﻧﻴـﺎ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳــﻠﯩﻖ ﺳــﻪۋەﺑﻰ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩــﺴﺎ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨــﻠﻪﺭ »ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــﻰ ﺋﻪﻗﯩــﻞ« ﺩەپ‬ ‫ﺋﺎﺗﯩﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ »ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﺷﺘﻰ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ۋە‬ ‫ﺳــﺎﻣﺎۋﻯ ﻛﯩﺘــﺎﺑﻼﺭ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺋــﯘ ﻛــﯜﭼﻨﻰ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩــﻚ ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﻠــﯘﻕ‬ ‫ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪە ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻐﺎﻥ »ﺋﺎﻟﻼھ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭەﺑـﭽﻪ ﻧـﺎﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺗﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ﭼﻪﻛــﺴﯩﺰ ﺋﯘﻟــﯘﻍ ﺋﯩﻼھﯩــﻲ ﻛﯜﭼﻨﯩــﯔ ﻣــﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺯﺍﺗــﻰ‬ ‫‪46‬‬


‫ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﯩـﯔ ﺑﯩﻠﯩــﺶ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳـﯩﺮﺗﯩﺪﯨﺪﯗﺭ‪ .‬ھــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺋــﯚﺯ ﺟﯧﻨــﻰ ۋە ﺋــﯚﺯ ﺭﻭھﯩﻨﯩــﯔ ﻣــﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋــﺎﻟﻪﻡ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺗــﻮﻙ‪ ،‬ﻣﺎﮔﻨﯩﺘﻘــﺎ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺗﻪﺳـﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠـﺴﯩﻤﯘ ﻣـﺎھﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳـﯩﺘﻪ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩـﮕﻪﻥ‬ ‫ﺗﯘﺭﺳــﺎ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩــﺪﯨﻦ ﻳــﯘﻗﯩﺮﻯ‪ ،‬ﻛﺎﺗﺘــﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺯﺍﺗــﻰ ۋە ﻣــﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺑﯩﻠﻪﻟﯩﺴﯘﻥ؟ »ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﺩﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋــﯘ ھﻪﻣﻤﯩﻨــﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑــﯚﻟﻪﻙ ھــﯧﭻ ﻣﻪﺑــﯘﺩ )ﺑﻪﺭھﻪﻕ(‬ ‫ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺋﯘ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﯘ‬ ‫ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ھﺎﻣﯩﻴﺪﯗﺭ‪ .‬ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﻛـﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻛـــﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨـــﺪﯗ‪ ،‬ﺋـــﺎﻟﻼھ )ﺑﻪﻧـــﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ( ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧـــﺪﯗﺭ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭﺩﯗﺭ‪ 1«.‬ﺑﯘ ﺋﯩـﻼھ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩـﻚ ﺑﯩـﺮ ﮔﯘﺭﯗھﻨﯩـﯔ ﺋﯩﻼھـﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺧﺎﺱ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩـﯔ ﺋﯩﻼھﯩﻤـﯘ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ھﻪﻗﯩــــــﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋــــــﯘ‪» :‬ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩــــــﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــــــﺎﺭﻯ«‪،2‬‬ ‫»ﺋﺎﺳـــﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩـــﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨـــﺪﯗﺭ‪» ،3«.‬ﻣﻪﺷـــﺮﯨﻘﻨﯩﯔ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻏﺮﯨﺒﻨﯩﯔ ۋە ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩـﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨـﺪﯗﺭ«‪،4‬‬ ‫»)ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ‪ :‬ﺋـﺎﻟﻼھ ھﻪﻣـﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕـﺎﺭﻯ‬ ‫ﺗﯘﺭﺳﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕـﺎﺭ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻼﻣـﺪﯨﻤﻪﻥ؟«‪ –5‬ﺩﯦـﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﻼھﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -103 ،-102‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻓﺎﺗﯩﻬﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ – 2‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﻛﻪھﻒ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -14‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ﺷﯘﺋﻪﺭﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ – 28‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -164‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪47‬‬


‫ﺑﯩــﺰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﯩﻼھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩــﯔ ﺋﻮﻣــﯘﻣﯩﻴﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩــﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ھﯧﻜﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎ ۋە ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨﯩﯔ ﺳـﯚھﺒﯩﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻻﻳﻠﻰ‪» :‬ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ :‬ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕـﺎﺭﻯ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‬ ‫ﻧـــﯧﻤﻪ؟ ﻣﯘﺳـــﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘـــﻰ‪ :‬ﺋـــﯘ ﺋﺎﺳـــﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‪ ،‬ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩـــﯔ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩــﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳــﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﯩـــﻲ ﺋﯩـــﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﺴﺎﯕﻼﺭ‪ .‬ﭘﯩـــﺮﺋﻪۋﻥ ﭼﯚﺭﯨـــﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‪:‬‬ ‫)ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺟــﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ( ﺋﺎﯕﻼۋﺍﺗﺎﻣــﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳــﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘــﻰ‪) :‬ﺋــﯘ(‬ ‫ﻣﻪﺷﺮﯨﻘﻨﯩﯔ‪ ،‬ﻣﻪﻏﺮﯨﺒﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯗﺭ‪ .‬ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘـﻰ‪ :‬ﺳـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ )ﺑﯘ( ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻣﻪﺟﻨﯘﻧﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻣﯘﺳـﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘـﻰ‪) :‬ﺋـﯘ( ﻣﻪﺷـﺮﯨﻘﻨﯩﯔ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻏﺮﯨﺒﻨﯩــﯔ ۋە ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﯩــﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨــﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ‪«.‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨــﻢ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐــﺎ ﻛــﯚپ ﺧﯩــﻞ ﻳــﻮﻟﻼﺭ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺩەﻟﯩﻞ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺷـﯘ ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﺮﻯ ﺳـﯜﭘﯩﺘﯩﺪە‪ ،‬ﺋـﯘ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ – ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺕ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩـﺪﺍﺭە‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘـــﺎﻥ ﺑﯩـــﺮ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩـــﻚ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩـــﺪﯨﻦ ﺋﯘﭼـــﯘﺭ ﺑﯧﺮﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋــﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋــﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟــﺴﺎ »ﺳــﻪﺑﻪﺏ – ﻧﻪﺗﯩــﺠﻪ«‬ ‫ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋـﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﭘﺎﻛﯩـﺖ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠــﺪﯗﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟــﺪﺍ ﻳﯧﮕــﺎﻧﻪ ﺑﯩــﺮ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩــﯔ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻥ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩــــﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩــــﭗ ﺑﺎﺭﯨــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋــــﺎپ– ﺋﺎﻳــــﺪﯨﯔ ﻗــــﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭ‪:‬‬ ‫»ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩـﺸﯩﺪﺍ‪ ،‬ﻛـﯧﭽﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛﯜﻧـﺪﯗﺯﻧﯩﯔ‬ ‫ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﺸﯩــﺸﯩﺪە‪ ،‬ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﺎﻳــﺪﯨﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺩﯦﯖﯩــﺰﺩﺍ‬ ‫‪ 1‬ﺷﯘﺋﻪﺭﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 28 - 23‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪48‬‬


‫ﺋــﯜﺯﯛپ ﻳــﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﻤﯩــﻠﻪﺭﺩە‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻟــﯘﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﻏــﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﺩﺍ‪ ،‬ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺗـﺎﺭﻗﯩﺘﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ‬ ‫ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﺍ‪ ،‬ﺷﺎﻣﺎﻝ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ‪ ،‬ﺋﺎﺳـﻤﺎﻥ ‪-‬‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟـﯘﺗﻼﺭﺩﺍ‪ ،‬ﭼﯜﺷـﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﻪﻟــﯟەﺗﺘﻪ )ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨــﻰ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺩەﻟﯩﻠــﻠﻪﺭ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺑـــﯘ ﻛﻪڭ ﻛﺎﺋﯩﻨـــﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﯩـــﯔ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩـــﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤـــﺎﻱ‬ ‫ﻣــــﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖــــﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩــــﺴﺘﯧﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩــــﻖ ﺑﯩــــﺮ‬ ‫ﻻﻳﯩﻬﻪﻟﯩﮕﯜﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻣـﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪» :‬ﻳـﺎﻛﻰ ﺋـﯘﻻﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩـﺴﯩﺰ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨــــﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘــــﺎﻧﻤﯘ؟«‪» 2‬ﭘﯩــــﺮﺋﻪۋﻥ‪» :‬ﺋــــﻰ ﻣﯘﺳــــﺎ‪ ،‬ﺳــــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﻛﯩــﻢ؟« ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳــﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘــﻰ‪» :‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺯﺍﺗﺘــﯘﺭﻛﻰ‪ ،‬ھﻪﻣــﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳــﯩﮕﻪ ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳــﯩﭗ ﺷــﻪﻛﯩﻞ ﺋﺎﺗــﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪) .‬ﺋﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﻳﺎﺷـــﺎﺵ ﻳـــﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‪ ،‬ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ‪«.‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﺎﯕﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺷـﯘ‬ ‫ﺋﺎڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳـﯩﺘﻪ ﺋﯚﺯﯨـﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯘﻟــﯘﻍ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ﺑﯩــﺮ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﻯ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳــﯧﺰﯨﺪﯗ‪» :‬ﺑﺎﺗﯩــﻞ‬ ‫ﺩﯨــﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻟــﯘپ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻐــﺎ ﻳــﯜﺯﻟﻪﻧﮕﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐــﺎ‬ ‫)ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯩﻨﻜﻰ( ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫‪ 1‬ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -164‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺗﯘﺭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -36 ،-35‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺗﺎھﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -50 ،-49‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪49‬‬


‫ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﯨﻨﺪﯗﺭ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺑـــﯘ ﺋـــﺎڭ ﻛﻪڭ – ﻛﯘﺷـــﺎﺩﯨﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﻮﻳـــﯘﻥ – ﺗﺎﻣﺎﺷـــﺎ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨـــﺪﺍ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩــﻖ‪ ،‬ﺑﻪﺧﺘــﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨــﺪﺍ ﺗﯧــﺰﻻ ﺋﺎﺷــﻜﺎﺭﺍ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﭼﺎﻏـــﺪﺍ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐـــﺎﻥ ﭘﻪﺭﺩﺍﺯﻟﯩـــﺮﻯ ﺗﺎﺭﻗـــﺎپ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎپ ۋە ﭼﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﻭھﯩـﻲ ھـﺎﻟﻪﺕ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺷـــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐـــﺎ ﻳـــﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ ﺩﯗﺋـــﺎ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻘﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻼﻳﺪﯗ‪» :‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﺘــﺎ )ﻳﻪﻧــﻰ ﺋــﯘﻻﻏﻼﺭ ﺋﯜﺳــﺘﯩﺪە(‪،‬‬ ‫ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﺍ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە( ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏـﺎﻥ‬ ‫ﻛﯧﻤﻪ )ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ( ﻣﻪﻳﯩﻦ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻥ ۋە ﺑـﯘ ﺷـﺎﻣﺎﻟﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ‪ ،‬ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ )ﻛﯧﻤﻪ ﺋﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯗ(‪،‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﺗﻪﺭەپ – ﺗﻪﺭەﭘــﺘﯩﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜۋﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺩﯦﯖﯩــﺰ ﺩﻭﻟﻘــﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩــﺪە‬ ‫ﻗﺎﻟﯩـــــﺪﯗ‪ ،‬ﻛﯩﻤﯩـــــﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﺭﺷـــــﯩﯟﯦﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ )ﻳﻪﻧـــــﻰ ھـــــﺎﻻﻙ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ( ﺟﻪﺯﻡ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪) ،‬ﭼﻮﻗﯘﻧﯘۋﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺑــﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷــﻼپ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘپ( ›ﺋﻰ ﺧـﯘﺩﺍ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳـﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧـﻰ ﺑـﯘ ﺑـﺎﻻﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﺳـﺎڭ ﺑﯩـﺰ‬ ‫ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ‹ ﺩەپ ﭼﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺩﯗﺋـﺎ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺋﺎڭ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺑـﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩـﯔ ﻣﻪﻧﺒﯩﺌـﻰ ۋە ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩـﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟـﯘﻕ‬ ‫ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺩﯗچ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﯖﻰ‬ ‫ﺑــﯘ ﺳــﻮﺋﺎﻟﻐﺎ »ﺋــﺎﻟﻼھ« ﺩەپ ﺟــﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨــﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــﻘﯩﻐﺎ ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‪» :‬ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ؟ ﻛـﯜﻧﻨﻰ‬ ‫‪ 1‬ﺭﯗﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 30‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻳﯘﻧﯘﺱ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -22‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪50‬‬


‫ۋە ﺋﺎﻳﻨﻰ ﻛﯩﻢ )ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺑﻮﻳـﺴﯘﻧﺪﯗﺭﺩﻯ؟« ﺩەپ‬ ‫ﺳﻮﺭﯨﺴﺎڭ ﺋـﯘﻻﺭ ﭼﻮﻗـﯘﻡ »ﺋـﺎﻟﻼھ« ﺩەپ ﺟـﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨـﺪﯗ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻗﻤﯘ‬ ‫)ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩـــﺪﯨﻦ( ﺑـــﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩـــﺪﯗ!«‪)» ،1‬ﺋـــﻰ ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜـﻰ‪» :‬ﺳـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﺪﯨﻦ )ﻳـﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏـﺪﯗﺭﯗپ(‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ )ﮔﯩﻴﺎھ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﯛپ( ﻛﯩﻢ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ؟ ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋـﺎﯕﻼﺵ‬ ‫ۋە ﻛــﯚﺭﯛﺵ ﻗــﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩــﻢ ﺑﺎﺷــﻘﯘﺭﯨﺪﯗ؟ ﺗﯩﺮﯨــﻚ ﺷــﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺷـﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩـﻢ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ؟ ﺋﯚﻟـﯜﻙ ﺷـﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨـﻚ‬ ‫ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟ )ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﻛﯩـﻢ ﺋﯩـﺪﺍﺭە‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟ ﺋﯘﻻﺭ )ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ(‪» :‬ﺋﺎﻟﻼھ« ﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ‬ ‫ﻏﻪﻳــﺮﯨﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧـــﯘﺵ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩـــﺪﯨﻦ( ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻣـــﺴﻠﻪﺭ؟‬ ‫)ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩـــﺪەﻙ ﭼـــﻮڭ ﺋﯩـــﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐـــﯘﭼﻰ( ﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩـــﻲ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯘﺭ‪ .‬ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﮔـﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‬ ‫ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻣﻪۋﺟـﯘﺩ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻧﯧﻤﯩـﺸﻘﺎ )ﺋﯩﻤﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻳـﯜﺯ ﺋـﯚﺭﯛپ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﻘﺎ( ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟«‬ ‫ﻗﯘﺭﺋـــﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨـــﻢ ﺋﺎﻟﻼھﻘـــﺎ ۋە ﻗﯩﻴـــﺎﻣﻪﺕ ﻛـــﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩـــﺸﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﻨـــــﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻧﯩﺠـــــﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﯩﻤﯩـــــﺴﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘـــــﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﯩــــﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏــــﺎ ھــــﺎﻻﻛﻪﺕ ۋە ﻳــــﻮﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﯩﻠﻐﯩــــﺴﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩــﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩــﻖ ﺗــﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘــﻰ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩــﺴﭙﺎﺗﻼپ‪ ،‬ﻧــﯘھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗﻪۋﻣــﻰ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟــﯘﻕ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯘھﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﻧـﯘھﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻛﯩﻤﯩـــﺪە ﺑﯩﻠـــﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘـــﯘﺯﺩﯗﻕ‪ ،‬ﺋـــﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜـــﺎﺭ‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﻧﻜﻪﺑﯘﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -61‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻳﯜﻧﯜﺱ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 32 -31‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗــﯜﻧﻠﻪﻱ )ﺳــﯘﻏﺎ( ﻏﻪﺭﻕ ﻗﯩﻠــﺪﯗﻕ‪ .‬ﺷﯜﺑﻬﯩــﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ‬ ‫)ھﻪﻗﻨــﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷــﺘﯩﻦ ﺩﯨﻠﻠﯩــﺮﻯ( ﻛــﻮﺭ ﻗﻪۋﻡ ﺋﯩــﺪﻯ‪ 1«.‬ﺳــﺎﻟﯩﻬ ۋەﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻗﻪۋﻣﻰ ﺳﻪﻣﯘﺩﻻﺭ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﺋﯘﻻﺭ ﺯﯗﻟـﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺷـﯘ ﺋـﯚﻳﻠﯩﺮﻯ )ﺋـﺎﺩﯨﻤﯩﺰﺍﺗﺘﯩﻦ( ﺧـﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪۋﻡ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﺍ ﭼـﻮڭ ﺋﯩﺒـﺮەﺕ‬ ‫ﺑﺎﺭ‪) .‬ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋـﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﯗﻕ‪«.‬‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩــﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟــﯘﻕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩــﺰ‬ ‫ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺧﯩﺘــﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪)» :‬ﺋــﻰ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧـﻰ‬ ‫ﻗﻪۋﻣﯩـ ـﮕﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘـــﯘﻕ‪ ،‬ﺋـــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ‬ ‫)ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺭﺍﺳــﺖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺋﯩــﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ‬ ‫ﺭﻭﺷــﻪﻥ ﻣــﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﺪﻯ )ﺋــﯘﻻﺭ ﻣــﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜــﺎﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ(‪ .‬ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺪﯗﻕ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩـﺶ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪«.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼھﺘﯘﺭ‬

‫ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋــﺎﻟﻼھ ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩﻼھﺘــﯘﺭ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩ ـﯔ ﺷــﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳــﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﻣﺎھﯩﻴﻪﺕ‪ ،‬ﺳـﯜﭘﻪﺕ ﺟﻪھﻪﺗـﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺗﻪﯕﺪﯨـﺸﻰ ﻳـﻮﻕ‪» :‬ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜـﻰ ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮﺩﯗﺭ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﻮھﺘﺎﺟﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺑـﺎﻻ ﺗﺎﭘﻘـﺎﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 64‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻪﻣﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 53 -52‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺭﯗﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 47‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪52‬‬


‫‪1‬‬

‫ﺗﯘﻏﯘﻟﻐــﺎﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ھــﯧﭻ ﻛﯩــﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺗﻪﯕــﺪﺍﺵ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪«.‬‬ ‫»ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼھﯩﯖــﻼﺭ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩﻼھﺘــﯘﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ھــﯧﭻ ﻣﻪﺑــﯘﺩ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﻪﺭھﻪﻕ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺋﯘ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷـﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ‪ ،‬ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧـﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻪﻣــﺪﯨﻜﻰ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷــﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭ ۋە ﭘﯘﺧﺘﯩﻠﯩــﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷــﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺩﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺩﭼﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻪﻡ‬ ‫ﺗﯜﺯﯛﻟﻤﯩﺴﯩﺪە ﺑﯩﺮﺩەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩـﺐ – ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯧﻐﯩــﺰ ﺋــﺎﭼﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺑــﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺳــﺖ ﺋﯧﻴﺘﯩــﺪﯗﺭ‪» :‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ – ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ )ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺗﻪﺭﺗﯩﺒﻰ( ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﯘﺯﯗﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺭﺷﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋــــﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺳــــﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺯﯦﻤﯩﻨــــﺪﯨﻜﻰ ﺟــــﺎﻧﻠﯩﻖ – ﺟﺎﻧــــﺴﯩﺰ ﭘﯜﺗﻜــــﯜﻝ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯗﺭ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻐﺎ — ﺋــﯘ ﭘﯩــﺮ – ﺋﻪۋﻟﯩﻴــﺎ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‪ ،‬ﺧــﺎﻧﺰﺍﺩە‪ ،‬ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎھ ﺑﻮﻟــﯘپ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ — ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷـﻘﯩﻼﺭ‬ ‫ﺗﯜﮔﯜﻝ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍ – ﺯﯨﻴﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ﭼﯩﻜﯩﻨﺪﯛﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧـﺴﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺋﯧﻴﺘـﺴﺎﻕ ﺋـﯘ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻼ ﺧﺎﻻﺱ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋـﯘ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟـﯘﻕ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩەﻳـﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩـــﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭﺩﯗﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ ﺑـــﯘﺭﯗﻥ ﻛـــﯚپ‬

‫‪ 1‬ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 4 -1‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -163‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 22‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪53‬‬


‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋــﯚﺗﺘﻰ‪ 1«.‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﯚﺯﻯ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟــﯘﻕ‬ ‫ﭘﻪﻗﻪﺕ »ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨـﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩـﺴﻰ« ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﺭﺑﯩــﺮ ﺋــﯜﻣﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﻳﻪﻛــﻜﻪ – ﻳﯧﮕــﺎﻧﻪ ﻳــﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩـﺸﻠﯩﻚ ھﯧﭽﻘﺎﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﻼھﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧـﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘـﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻣــﯘ ﺋــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺋﻮﭼــﯘﻕ‪ ،‬ﺭﻭﺷــﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠــﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ۋەھﯩــﻲ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﻤﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﻘﺎ‪ ،‬ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﻼھ ﺗﯩﻜﻠﻪﺷـﻜﻪ ﺑـﯘﻳﺮﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳـﻮﻕ‪ .‬ﺷـﯘﯕﺎ ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗـﯜپ‬ ‫ﻣﻪﺯﻣــﯘﻧﻰ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ »ﺗﻪۋھﯩــﺪ«‪» ،‬ﺋﯩﺨــﻼﺱ«‪» ،‬ﺗﻪﻗــﯟﺍ«‬ ‫ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﺴﻰ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ »ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھـﯧﭻ ﺋﯩـﻼھ ﻳـﻮﻕ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺷﻮﺋﺎﺭﻏﺎ ﻳﯩﻐﯩﻨﭽﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺑــﯘ ﺷــﻮﺋﺎﺭ ﻳﻪﺭﺷــﺎﺭﻯ ﺯﻭﻣﯩﮕﻪﺭﻟﯩــﺮﻯ ۋە ﺟﺎھــﺎﻟﻪﺕ ﭘﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻐــﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ‬ ‫ﺋﯩــﻨﻘﯩﻼﺏ ﺷــﻮﺋﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺗــﺎﺵ ﻳــﺎ ﺩەﺭەﺥ ﻳــﺎ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻗﯩﺴﻘﯩــﺴﻰ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻼھﻠﯩـﻖ ﺩەﺭﯨﺠﯩـﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗـﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑـﯘﺕ – ﺳـﻪﻧﻪﻡ ۋە ﺋﺎﺗــﺎﻟﻤﯩﺶ ﺋﯩﻼھﻼﺭﻏـﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺋﯩـﻨﻘﯩﻼﺏ ﺷـﻮﺋﺎﺭﯨﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫»ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھـﯧﭻ ﺋﯩـﻼھ ﻳـﻮﻕ« ﺑـﯘ ﺷـﻮﺋﺎﺭ ﭘﯜﺗﻜـﯜﻝ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﻗــﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺗﻪﺑﯩــﺌﻪﺕ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻘﯩــﺪﯨﻦ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜﺯﻟــﯜﻙ ﺋــﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎۋﯨﻲ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺳﻪﺭﻟﻪۋھﯩـﺴﻰ‪ .‬ﺑـﯘ‬ ‫ﺑﯩــﺮ ھﻪﻛﯩــﻢ ﻳــﺎﻛﻰ ﭘﻪﻳﻼﺳــﻮﭘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠــﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻳــﻮﻟﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ‬ ‫ﻗﻪﻟــﺒﻠﻪﺭ ھــﯚﻛﻤﻰ ۋە ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐــﺎ ﻣــﯘﺗﻠﻪﻕ ﺑﻮﻳ ـﺴﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩــﺸﻠﯩﻚ ﺋﯘﻟــﯘﻍ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -144‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪54‬‬


‫»ﺋـــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷـــﻘﺎ ھـــﯧﭻ ﺋﯩـــﻼھ ﻳـــﻮﻕ« ﺑـــﯘ ﺷـــﻮﺋﺎﺭ ﺟﺎھـــﺎﻟﻪﺕ‬ ‫ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﯩــﺮﯨﮕﻪ ﺟﻪڭ ﺋــﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋــﯚﺯ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﻰ ۋە ﻗــﺎﻧﯘﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩــــﺪﯨﻦ ﺋﺎﻻھﯩــــﺪە ﺋﻮﺭﯗﻧــــﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨــــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﺭﻗﺎﻧــــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﯟﺍﺯﻟﯩﻖ‪ ،‬ﮔﯘﺭﯗھﯟﺍﺯﻟﯩﻖ‪ ،‬ﻳﯘﺭﺗﯟﺍﺯﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷــﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷــﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻳﯧﯖــﻰ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺩﯦﺮەﻙ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣـﺸﯘﻣﯘﻝ‬ ‫ﺧﯩﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ ھﺎﻣﯩﻴﻠﯩﺮﻯ »ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ‬ ‫ھﯧﭻ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻕ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻨﯩـﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﺗـﺎﺟﯘ – ﺗﻪﺧﺘﯩﻨـﻰ‬ ‫ﮔﯘﻣﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﺯﯗﻟﯘﻡ – ﻳﺎۋﯗﺯﻟﯘﻗﯩﻐﺎ ﺧـﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﯧـﺮﯨﺶ‪ ،‬ﺋـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗـﯘﻝ‬ ‫ﺑﻮﻟـــﯘپ ﻳﺎﺷـــﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘـــﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻠﻬـــﺎﻡ‪ ،‬ﻳـــﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔـــﯜﭼﻰ ﺗﺎﻳـــﺎﻧﭻ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﺗـﯘﺭﯗﺵ ﻳﻮﻟﯩـﺪﺍ ھـﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩـﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﺷــﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻳﻮﻟﯩــﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳــﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‬ ‫ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺗﻮﺳـﺎﻟﻐﯘﻻﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﭼـﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩـﯟﯨﺘﺶ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺋﯩﻼھﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑــﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻪﺯﯨــﻢ – ﺳــﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘﺷــــﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤــــﺎ ﺗﻪۋھﯩــــﺪ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــــﺴﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩــــﯔ ﺭﻭھﯩﻨــــﻰ‬ ‫ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﺪﯛﺭﮔﻪﭼﻜﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﻼھ‪ ،‬ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯩـﻼھ‪ ،‬ﺋـﯜچ‬ ‫ﺋﯩﻼھ‪ ،‬ﺋﯩﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨـﺪﺍ ﺋﯩـﻼھ ﭼﯜﺷـﻜﻪﻥ ﺋـﻮﺭﯗﻥ ﺑـﺎﺭ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﭼﻮﻗﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﻪﺭ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺳﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻧـﺎ‬ ‫ﺑﯘ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ‪ ،‬ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩـﻚ‬ ‫‪55‬‬


‫ﻣﻪﻧﺒﯩﺌﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩـﻲ ھـﯚﺭﻣﻪﺕ ﻳﯩﻠﺘﯩـﺰﻯ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺒـﺎﺩەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺑﯘﺩ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑـﯘ ﻣﯘﺳـﺎ ﺋﻪﺷـﺌﻪﺭﯨﻲ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳـﺪﯗ‪» :‬ﺑﯩـﺰ ھﻪﺑﻪﺵ )ﺑﯜﮔــﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﺋﯩﻔــﻮﭘﯩﻴﻪ( ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎھﻰ ﻧﻪﺟﺎﺷــﯩﻨﯩﯔ ﺑــﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ﺋﯘ ﺗﻪﺧﺘﯩـﺪە ﺋﻮﻟﺘـﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ۋەﺯﯨـﺮ – ۋﯗﺯەﺭﺍﻟﯩـﺮﻯ ۋە ﭘـﻮﭘﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋــﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﺍ ﺟﯩﻤﺠﯩــﺖ ﺗﯘﺭﯗﺷــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳﯩــﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﻪﻣﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺱ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮڭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪە‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤﺎﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳـﻮﻝ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـﺪە‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﻪﺟﺎﺷـﯩﻐﺎ‪ :‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺳـﺎﯕﺎ ﺗﻪﺯﯨـﻢ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ۋەﺯﯨـﺮ –‬ ‫ۋﯗﺯەﺭﺍﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ‪ :‬ﺷﺎھﻘﺎ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺩەپ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺗﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺟﻪﺋﭙﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺑـﯘ ﺗﺎﻟﯩـﺐ ﻗﻮﭘـﯘپ‪» :‬ﺋـﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷـﻘﯩﻐﺎ ﺳـﻪﺟﺪە‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ« ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺭﺍڭ! ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﯘﺭەﻳﯩـﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷـﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ۋەﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﺷﺒﯘ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻨﯩﯔ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧـﺎﺕ ﺋﺎﺳـﺘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘـﺎﻥ ﻣﯘھـﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺋـﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷـﻘﯩﻐﺎ ﺑـﺎﺵ ﺋﯘﺭﯗﺷـﺘﻪﻙ ﺋـﯚﺯ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـﺴﯩﮕﻪ ﺧﯩـﻼپ ﺋﯩـﺸﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺟﻪﺋــﭙﻪﺭ ھﻪﺭﺑﯩــﺮ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷــﻮﺋﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‬ ‫»ﺋــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــﻘﯩﻐﺎ ﺳــﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻤــﺎﻳﻤﯩﺰ!« ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺳــﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠــﭽﻪ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ۋە ھﻪﻣﻤﻪ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻰ‬

‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠــﯘﻗﻰ ۋە ﺑﯩــﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩــﺮﮔﻪ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺋـــﯚﺯ ﺯﺍﺗﯩﻐـــﺎ ﻻﻳﯩـــﻖ ﺭەۋﯨـــﺸﺘﻪ ﭘﯜﺗﻜـــﯜﻝ ﻛﺎﻣـــﺎﻟﻪﺕ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ‬ ‫‪56‬‬


‫ﺳـــــﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩـــــﺸﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨـــــﻢ‪ .‬ﺋـــــﺎﻟﻼھ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧـــــﺪﺍﻕ‬ ‫ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜـــﺘﯩﻦ ﭘـــﺎﻛﺘﯘﺭ‪» ،‬ﺋـــﺎﻟﻼھ ﺑـــﺎﻻ ﺗﺎﭘﻘـــﺎﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺗﯘﻏﯘﻟﻐـــﺎﻧﻤﯘ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ھـــﯧﭻ ﻛﯩـــﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘـــﺎ ﺗﻪﯕـــﺪﺍﺵ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳـــﺪﯗ‪)» 1«.‬ﺋـــﯘﻻﺭ(‬ ‫‪2‬‬ ‫ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨﯩﯔ ﻗﻪۋﻣﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ )ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ( ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻣﺪﯗ؟«‬ ‫ﺑـــﯘ ﺋﻪﺟﯩـــﺐ ﺋـــﺎﻟﻪﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﺧﺘـــﺎ ﻻﻳﯩـــﻬﻪ‪ ،‬ﺳﯩـــﺴﺘﯧﻤﯩﻼﺭ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷـــﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩـــﺴﭙﺎﺕ ﺑﻮﻻﻻﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯘﻟﻐﺎﻧﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩــﻲ ﺋﯧﯖﯩﻤــﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷــﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ھــﯧﺲ‬ ‫ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ )ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ( ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩـﻞ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩــﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻣـﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘــﺘﯩﯩﻦ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷــﺴﯩﺰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩــﮕﻪ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩــﻖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪» :‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧــﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧــﺪﯨﻤﯘ‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺋﻪﺳــﻠﻪپ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩــﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩــﺸﻰ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯗ‪) .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ(‪» :‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑـﯘﻧﻰ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﺪﯨﯔ‪ .‬ﺳﻪﻥ ﭘﺎﻛﺘﯘﺭﺳﻪﻥ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩــﺴﻼﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩــﻼھ ﺋﺎﺭﺳــﯩﺘﻮﺗﯩﻞ ﺩەۋﺍﻟﻐــﺎﻥ »ﺗــﯘﻧﺠﻰ ﺗــﯜﺭﺗﻜﻪ« ۋە‬ ‫»ﺗــﯘﻧﺠﻰ ﺋﺎﻣﯩــﻞ« ﺋﯩﻼھﯩــﺪەﻙ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣــﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻜﻰ ﺟــﺎﻧﻠﯩﻖ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻧـــﺴﯩﺰ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋـــﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋﺎﺭﺳـــﯩﺘﻮﺗﯩﻞ ﺋـــﯚﺯ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨــﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻼھﻨــﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﭘﺎﺋــﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳــﻮﻕ‪ ،‬ﺗﻪﺳــﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳــﻮﻕ‪ ،‬ﺋــﯘ‪،‬‬ ‫ﺩﯗﻧﻴـــﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷـــﻘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﯩـــﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷـــﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧــﺪەﻙ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳــﻪﻟﺒﯩﻲ ﺳــﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺳــﯜﭘﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺭﺳﺘﻮﺗﯩﻞ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑـﯘ ﺋﺎﺗـﺎﻟﻤﯩﺶ ﺋﯩـﻼھ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗـﺘﻪ‬ ‫‪ 1‬ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -4 -3‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺷﯘﺭﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪ -11‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -191‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪57‬‬


‫ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﺶ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﺗﯩﻘﻰ‬ ‫ﻳﻮﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼھﺘﯘﺭ‪ .‬ﺋﺎﺭﺳـﯩﺘﻮﺗﯩﻞ ۋە ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷـﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩـﻼھ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯗﻟــﯘﻕ ﺩەﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳـــﻰ ﻣﻪﺯﻣـــﯘﻧﻰ‪» :‬ﺑـــﯘ ﺋﯩـــﻼھ‬ ‫ﺳﯘﺑﺴﺘﺎﻧــﺴﯩﻴﻪ )ﺟﻪۋھﻪﺭ – ﺗــﯜپ ﻣﻪﻧــﺒﻪ( ﻣــﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﺎﻛﺴﯩﺪﯨﻨــﺴﯩﻴﻪ‬ ‫)ھﺎﺩﯨــﺴﻪ( ﻣــﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻨﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩــﺸﯩﺶ‬ ‫ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮔﻪۋﺩﯨﻤـﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻳـﺎﻛﻰ ﮔﻪۋﺩﯨﻨﯩـﯔ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺑﯚﻟﯩﻜﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺗﯧـﺸﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬‬ ‫ﺋـــﺎﻟﻪﻡ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳـــﯩﯟەﺗﻠﯩﻜﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗـــﺴﯩﺰﻣﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪«...‬‬ ‫ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺗﯘﺗﯘﺭﯗﻗــﺴﯩﺰ ﺳــﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﻼھﻨــﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە‬ ‫ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﻨﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳـــﺪﯗ ھﻪﻡ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋـــﯚﺯ ﺋﯩﻼھﯩﻐـــﺎ ﺋﯘﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ھﯧﻴﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ۋە ﺗﻪۋەﻛﻜـﯜﻝ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﺎﻏﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳـﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺑﯩـﺮ ﺭەۋﯨـﺸﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﻏﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﭼـﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻳﯘﻧـﺎﻥ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋـﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻐـﺎﻥ‪ ،‬ھـﺎﺯﯨﺮ ﻏﻪﺭﺏ‬ ‫ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﻰ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﭼﻪﺗﻨﯩـﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑـﯘ ﺋﯩﻼھﻨـﻰ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺗﻮﻧﯘﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـﻼھ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ھﻪﻣـﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧــﺪﯗﺭ‪ ،‬ھﻪﻣــﻤﻪ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻘــﺎ ﺭﯨﺰﯨــﻖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩــﺪﯗﺭ‪ ،‬ھﻪﻣــﻤﻪ ﺋﯩــﺸﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﺘﯚﻛﯜﺱ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﻪ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﯩﯔ ﺳــﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺭەھﻤﯩﺘــﻰ ھﻪﻣــﻤﻪ ﺷــﻪﻳﺌﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﻮﺭﺗــﺎﻗﺘﯘﺭ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩﻨــﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩــﭗ ﺑﯧﺠﯩــﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﭘﺎﻳــﺪﯨﻠﯩﻖ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ ،‬ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯘ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە‪» :‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨــﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩــﭗ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫‪58‬‬


‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻣــــﺴﻪﻥ؟ ﺋــــﯜچ ﺋــــﺎﺩەﻡ ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩــــﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋــــﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــــﯔ‬ ‫ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﯩـــﺴﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺑﻪﺵ ﺋـــﺎﺩەﻡ ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩـــﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋـــﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﯩﺴﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯ ﻳﺎﻛﻰ ﻛـﯚپ ﺋـﺎﺩەﻡ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻﺷـﺴﯘﻥ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ھﺎﻣﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯩﻴـﺎﻣﻪﺕ ﻛـﯜﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻣـﻤﻪ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟــﯘﻕ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩــﺪﯗﺭ‪ 1«.‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺑﯩﻠﯩــﺸﻰ ۋە ﺑﺎﺭﭼﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭﻟﯩﻘﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺑـﯘ ھﻪﻗـﺘﻪ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨـﻰ ﺋـﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻧـﺪە‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪) ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ( ﺋﻪﺭﺵ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪە ﻗـﺎﺭﺍﺭ ﺋﺎﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‪ ،‬ﺯﯦﻤﯩﻨـﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩــﭗ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯗ‪ ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟــﺴﺎﯕﻼﺭ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺳــﯩﻠﻪﺭ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ‬

‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــــﯔ ﺑﯩــــﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ‪ ،‬ﺗﻪﯕﺪﺍﺷــــﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻐﺎ‪ ،‬ھﯧﻜﻤﻪﺗــــﺪﺍﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ‪،‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩـــــﺘﯩﮕﻪ‪ ،‬ﺑـــــﯘ ﺋـــــﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻛﯚﯕـــــﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐـــــﺎ‪ ،‬ﺋـــــﺎﻟﻪﻣﻨﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩــﺸﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻼ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩـﯔ ﻣـﯘھﯩﻢ ﺑﯩـﺮ ﺗـﺎﺭﻣﯩﻘﻰ‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩــﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋﺎﻟﻪﻣــﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﻳــﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ‬ ‫‪ 1‬ﻣﯘﺟﺎﺩﯨﻠﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -7‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ھﻪﺩﯨﺪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -4‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪59‬‬


‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩــﻚ ﻳــﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗــﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐــﺎ‬ ‫ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪپ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜـﻰ ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﯩـﯔ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺧﺖ –‬ ‫ﺳﺎﺋﺎﺩەﺕ ﻳﻮﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﺎﻏﺠﯩﺮﺍپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨـﻰ ﻛـﯚﻛﻪﺭﺗﯩﺶ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﭼﯜﺷـﯜﺭﮔﯩﻨﯩﺪەﻙ‪ ،‬ﺗﻪﺷـﻨﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋـﯚﻟﻪﺭ ھﺎﻟﻐـﺎ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﻪﻟﺐ ۋە ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻐﯩﺸﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ۋەھﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺷـﻪﺧﺲ ۋە ﺟﺎﻣـﺎﺋﻪﻟﻪﺭ ﺋـﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺗﯜﻣﻪﻥ ھـﯧﺲ – ﺗﯘﻳﻐـﯘﻻﺭ‪ ،‬ﺋـﻮﻱ – ﭘﯩﻜﯩـﺮ‪ ،‬ﻛـﯜچ –‬ ‫ﻗـــﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺕ‪ ،‬ھﻪﺭﺧﯩـــﻞ ھﻪۋەﺱ‪ ،‬ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﺎﺭﯨـــﺴﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷـــﻼپ‬ ‫ﻗﻮﻳـﯘﺵ ھـﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﯚﺯ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺧﯩﻠﻤﯘ – ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺰﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﺶ‪ ،‬ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺭﻭﻧﺎﻕ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﺑﺎﺑﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ھﻪﻣﺪە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨـﻰ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐـﺎ ﺳـﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼھﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ﺗﻪﻟﯩﭙــﻰ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ھــﯧﻜﻤﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻣــﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﻟﭽـﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩــﺸﻰ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻧــﺪﯨﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﺗﻪﯕﺪﺍﺷــﺴﯩﺰ‪ ،‬ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩــﻚ‬ ‫ﺋﯩــﺶ ﻗﯩﻠﻐــﯘﭼﻰ ﺑﯜﻳــﯜﻙ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋــﯚﺯ ھﯧﻜﻤﯩﺘــﻰ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ۋەھﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐـﺎ ﺑﺎﺷـﻼﺵ ھﯩـﺪﺍﻳﻪﺕ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﺋﻪڭ‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨــﺴﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ھﯩــﺪﺍﻳﻪﺕ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩــﺮﻯ ﺋــﯚﺯ ﺋﺎﻻھﯩــﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪60‬‬


‫‪ . 1‬ﺗﯘﻏﻤــﺎ ﺳــﯩﺰﯨﺶ ﺋﯧﯖــﻰ‪ :‬ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ‪ :‬ﺳــﯩﺰ‬ ‫ﻗﺎﭼــﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩــﻞ ﺗــﺎﭘﺘﯩﯖﯩﺰ؟ ﺩەپ ﺳــﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺟــﺎۋﺍﺑﻰ‬ ‫ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩــﯔ ﻗﻮﺭﺳــﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﻐﯩﻤــﺪﯨﻼ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩــﻖ‬ ‫ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻢ ﺋﺎﭼﺴﺎ ﺋﯧﻤﻪﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﻏﺮﯨﺴﺎ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺳﯩﺰﯨﺶ ﺋﯧﯖﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﯩﻼ ﺧﺎﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋـﺎﻟﻪﻡ‬ ‫ﺷـــﻪﻳﺌﯩﻠﯩﺮﯨﺪە‪ ،‬ﭼﻪﻛﻠﯩـــﻚ ﺋـــﯚﻟﭽﻪﻡ ۋە ﻣﻪﻟـــﯘﻡ ﻣﯩﻘـــﺪﺍﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩـــﻦ‬ ‫ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﺳﯜﻣﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﺎ ﺋﯚﺯ‬ ‫ﺋﻮﺭﺑﯩﺘﯩـ ـﺴﯩﺪﺍ ﺭﯨﺘﯩﻤﻠﯩـــﻖ ۋە ﺧﺎﺗﺎﺳـــﯩﺰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘـــﺎﻥ ﭘﯩﻼﻧﯩـــﺘﻼﺭﻏﯩﭽﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺕ‪ ،‬ﺋﯘﭼﺎﺭ ﻗﺎﻧـﺎﺕ‪ ،‬ھﻪﺗﺘـﺎ ھﺎﺷـﺎﺭﺍﺗﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩـﺸﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯗﺭ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺑﯘ ھﯩـﺪﺍﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ھﻪﺭە ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺭە ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ‪» :‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ھﻪﺳﻪﻝ ھﻪﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ‪ :‬ﺗﺎﻏﻼﺭﻏﺎ ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە )ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺳـﻪﻝ ھﻪﺭﯨﻠﯩـﺮﻯ‬ ‫ﺋﯜﭼـــﯜﻥ( ﻳﺎﺳـــﯩﻐﺎﻥ ﺋـــﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋـــﯘۋﺍ ﺗـــﯜﺯﮔﯩﻦ‪ 1«.‬ﺋـــﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺳـــﻤﺎﻥ‬ ‫ﺟﯩـــﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﺭﯨـــﻜﻪﺕ ﻗـــﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ھﻪﻗﻘﯩـــﺪە ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺩەﻳـــﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩـﺸﻰ(‪،‬‬ ‫ﻛﯧﭽﯩﻨﯩــﯔ ﻛﯜﻧــﺪﯗﺯﺩﯨﻦ ﺋﯧــﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺸﻰ )ﻳﻪﻧــﻰ ۋﺍﻗﺘــﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﺳــﺘﯩﻦ‬ ‫ﻛﯜﻧــﺪﯗﺯﻧﯩﯔ ﺋــﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩــﺸﻰ( ﻣــﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺑﯩــﺮﻯ ﭘﻪﻟﻪﻛــﺘﻪ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺋﯜﺯﯛپ ﻳﯜﺭﯨﺪﯗ‪«.‬‬ ‫‪ . 2‬ﺋـــﺎﯕﻼﺵ‪ ،‬ﻛـــﯚﺭﯛﺵ‪ ،‬ﺗﯧـــﺘﯩﺶ‪ ،‬ﭘﯘﺭﺍﺷـــﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧـــﺸﺎﺵ ﺗﺎﺷـــﻘﻰ‬ ‫ﺳﻪﺯﮔﯜﻟﻪﺭ ۋە ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺗﻪﺷـﻨﺎﻟﯩﻖ‪ ،‬ﺧﯘﺷـﺎﻟﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻏﻪﻣﻜﯩـﻨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ‬ ‫ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳـﻪﺯﮔﯜﻟﻪﺭ ھﯩـﺪﺍﻳﯩﺘﻰ‪ :‬ھﯩـﺪﺍﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑـﯘ ﺩەﺭﯨﺠﯩـﺴﻰ ﺗﯘﻏﻤـﺎ ﺋـﺎڭ‬ ‫‪ 1‬ﻧﻪھﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -68‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 40‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪61‬‬


‫ھﯩﺪﺍﻳﯩﺘﯩــﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳــﺘﯜﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧــﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺑــﯘ ﺳــﻪﺯﮔﯜﻟﻪﺭ ﺧﺎﺗــﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ‬ ‫ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋـﯘﻻﺭﺩﺍ ﺑﯩـﺮ ﺗﯜﺭﻟـﯜﻙ ﺳـﯧﺰﯨﻢ ۋە ﻣﻪﻟـﯘﻡ ﺑﺎﻳﻘـﺎﺵ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺧﺎﺗــﺎﻟﯩﻘﻰ ﺗﻪﺷــﻨﺎ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺳــﻪﺭﺍﺑﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳــﻪ ﺳــﯘ‪ ،‬ﺩەپ ﮔﯘﻣــﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ‪.‬‬ ‫‪ . 3‬ﺋﻪﻗﯩــﻞ ھﯩــﺪﺍﻳﯩﺘﻰ‪ :‬ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﻪﻗﯩــﻞ ھﯚﻛــﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩــﺶ‪ ،‬ﻳﻪﻛــﯜﻥ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩــﺮﯨﺶ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳــﻪﺯﮔﯜﮔﻪ ﻛــﯚﭘﻠﻪپ ﺗــﺎﻳﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﯩــﺴﻤﻪﻥ‬ ‫ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ھﻪﻣﺪە ﺋﯧﺰﯨﻘﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗچ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺳﻪﺯﮔﯜﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛـﺴﻪﻙ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘـﻰ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھــﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻨﯩــﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗــﯜپ ﺋﺎﻣﯩــﻞ‬ ‫ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪ . 4‬ۋەھ ـﻰ ھﯩــﺪﺍﻳﯩﺘﻰ‪ :‬ﺑــﯘ ھﯩــﺪﺍﻳﻪﺕ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺧﺎﺗــﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺳﻪﺯﮔﯜﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﮔﯘﻣﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻗﯩﻠـﮕﻪ ﻳـﻮﻝ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩـﺸﻜﻪ‬ ‫ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳــــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩــــﯔ ﺑﯩــــﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩــــﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣــــﯘﻣﻜﯩﻦ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﻳﯧﺸﯩﭗ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤــﺪە ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪» :‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭ )ﺩەﺳــﻠﻪﭘﺘﻪ( ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﺋﯜﻣﻤﻪﺕ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﻕ ﺩﯨﻨـﺪﺍ( ﺋﯩـﺪﻯ )ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺑﻪﺯﯨـﺴﻰ ﺋﯩﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﺘـــﻰ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨـــﺴﻰ ﺋﯩﻤـــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤـــﺎﻱ ﺋﯩﺨـــﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﺘﻰ(‪ ،‬ﺋـــﺎﻟﻼھ‬ ‫)ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻧـﻨﻪﺕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ( ﺧـﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔـﯜﭼﻰ‪) ،‬ﻛﯘﻓﻔـﺎﺭﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺩﻭﺯﺍﺧـــﺘﯩﻦ( ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧـــﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧـــﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘـــﻰ؛ )ﺋـــﺎﻟﻼھ(‬ ‫ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺨـــﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳـــﺘﯩﺪە ھﯚﻛـــﯜﻡ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ھﻪﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯩﺘـﺎﺏ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋـﯚﺯ‬ ‫‪62‬‬


‫– ﺋﺎﺭﺍ ھﻪﺳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﻣـﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﺳـﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ(‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺨـﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩـﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋـﯚﺯ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨـﺴﻰ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧـﻰ ﮔـﯘﻣﺮﺍھﻼﺭ( ﺋﯩﺨـﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗـﻜﻪ‬ ‫ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪» 1«.‬ﺑﯩﺰ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪۋەﺗﺘـﯘﻕ ۋە‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﻠﻪ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋـﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘـﺎ ﻗﯩﻠـﺴﯘﻥ ﺩەپ ﻛﯩﺘـﺎﺑﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﯗﻕ‪ .‬ﺗﯚﻣﯜﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ‪) ،‬ﺗﯚﻣﯜﺭﺩﯨﻦ ﺋـﯘﺭﯗﺵ ﻗـﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺗﯚﻣﯜﺭ ﻛﯜچ – ﻗﯘۋۋەﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩـﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐـﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺗﯚﻣﯜﺭﺩە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑـﺎﺭ‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛـﯚﺭﻣﻪﻱ‬ ‫ﺗــﯘﺭﯗپ )ﻗــﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺘﯩﭗ( ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ )ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ( ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﺗﯚﻣﯜﺭﻧﻰ ﻳـﺎﺭﺍﺗﺘﻰ( ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺘــﯘﺭ‪ ،‬ﻏــﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ‪» 2«.‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫)ﻳﻪﻧــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠــﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺋﻪﻟــﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘــﺎﺗﺘﯩﻢ ۋە‬ ‫ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ ﺩﯦﮕـﯜﭼﯩﻠﻪﺭ( ﮔﻪ ﺑﺎھـﺎﻧﻪ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳـﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‪،‬‬ ‫)ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ( ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪-213‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ھﻪﺩﯨﺪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -25‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -165‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪63‬‬


‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩـــﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩـــﺸﻨﯩﯔ ‪ - 1‬ﻣﻪﻧﯩـــﺴﯩﻰ‪:‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﯩـــﯔ ﭼﻪﻛـــﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﯩـــﯔ ﻛﻪﯕـــﺮﯨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯩـــــﺸﯩﻨﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘـــــﯘﺭ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــــﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘـــــﻰ ۋە ﺭەھﻤﯩﺘـــــﻰ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﻮﻳـﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺧﯘﺷـﺨﻪۋەﺭ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔـــــﯜﭼﻰ ۋە ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧـــــﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﻳﻪﺗـــــﻤﻪﻱ ﺗـــــﯘﺭﯗپ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘـــــﺎ‬ ‫ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﺪﯗ‪» .‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻜــﺎﺭ ﻗﻮﻳــﯘپ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯗ )ﻳﻪﻧــﻰ ﺷــﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩــﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤــﺎﻱ ﻣﻪﻳﻠﯩــﮕﻪ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ( ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻣﺪﯗ؟«‪» 1‬ﻛﯩﻤﻜﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ‬ ‫ﺗﺎﭘﯩــﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ھﯩـﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻨﯩــﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨــﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋــﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻧــﺪﯗﺭ‪،‬‬ ‫ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﺯﯨﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻧـﺪﯗﺭ‪ .‬ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺋــﺎﺩەﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـــﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩـــﯔ ﮔﯘﻧـــﺎھﯩﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩـــﺰ ﺋﯜﺳـــﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳـــﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ )ھﯧﭻ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ( ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ‪«.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ‪ - 2‬ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺩﯨــﻦ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩــﮕﻪ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻥ ۋە ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺧﯩﻠـــﺪﯗﺭ‪» .‬ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭﻛـــﻰ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼھﻘـــﺎ ﺋﯩﻤـــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘـــﯘﻕ‪ ،‬ﺑﯩـــﺰﮔﻪ ﻧﺎﺯﯨـــﻞ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋەھﯩـﻴﮕﻪ‪ ،‬ﻣﯘﺳـﺎﻏﺎ ﺑﯧـﺮﯨﻠﮕﻪﻥ )ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻘـﺎ(‪ ،‬ﺋﯩﻴـﺴﺎﻏﺎ ﺑﯧـﺮﯨﻠﮕﻪﻥ‬ ‫)ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻐــﺎ( ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــﺪﯨﻦ ﺑﯧــﺮﯨﻠﮕﻪﻥ‬ ‫)ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏــﺎ( ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘــﯘﻕ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ھــﯧﭻ ﺑﯧﺮﯨﻨــﻰ ﺋــﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻤﻪﻳﻤﯩﺰ‬ ‫)ﻳﻪﻧﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ۋە ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺑﻪﺯﯨـﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﯩــــﭗ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨــــﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜــــﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤــــﺎﻳﻤﯩﺰ(‪ ،‬ﺑﯩــــﺰ ﺋﺎﻟﻼھﻘــــﺎ ﺑــــﻮﻱ‬ ‫‪ 1‬ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -36‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺋﯩﺴﺮﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -15‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪64‬‬


‫ﺳﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻣﯩﺰ‪» 1«.‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﻧﻮھﻘﺎ ﺗﻪۋﺳـﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺳﺎﯕﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ( ﺑﯩـﺰ ۋەھـﻰ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻐﺎ‪ ،‬ﻣﯘﺳﺎﻏﺎ ۋە ﺋﯩﻴﺴﺎﻏﺎ ﺑﯩﺰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﺎﻳــﺎﻥ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺩﯨﻨﻨــﻰ ﺑﻪﺭﭘــﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖــﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯨﻨــﺪﺍ ﺗﻪﭘﺮﯨﻘﯩﭽﯩﻠﯩــﻚ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤ ـﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﺳــﻪﻥ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﻪ )ﻳﻪﻧــﻰ‬ ‫ﺗﻪۋھﯩﺪ( ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺗﻪۋھﯩـﺪﻛﻪ ﺧﺎﻟﯩﻐـﺎﻥ ﺋـﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﻳـﺪﯗ‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ )ﺗﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ( ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗﻪۋھﯩﺪﻛﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋــﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷــﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﭼــﻮڭ ﺑﯩــﺮ ﺑﯩﻨــﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨــﺪﺍ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ‪» :‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋە ﻣﻪﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ھﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﮔﯜﺯەﻝ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺑﯩﻨﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﯕﯩﺪﺍ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺶ ﺋـﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﭼـﺎﻻ‬ ‫ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﻮﺧـﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩـﻖ ۋە ﻣﺎﺧﺘـﺎﺵ ﺋﯩﭽﯩـﺪە‬ ‫ﺑﯩﻨــﺎﻧﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩــﺪﯗ ۋە ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜــﻰ ﺑﯩــﺮ ﺧﯩــﺸﻨﻰ ﻧﯧﻤﯩــﺸﻘﺎ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺑــﻮﻟﻐﯩﻴﺘﺘﻰ ﺩﯦﻴﯩــﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻨــﺎﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋــﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺧﯩــﺶ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪«.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩـﺸﻨﯩﯔ ‪ - 3‬ﻣﻪﻧﯩـﺴﻰ‪ :‬ﺑـﯘ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‬ ‫ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﺋـﯚﺭﻧﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﺶ‬ ‫ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺋــﯚﺭﻧﻪﻛﻠﻪﺭ ﮔــﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﻧــﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻠﻐــﺎﺭ ﺋﯩــﺸﻼﺭ ۋە ﺋﯩﻠﻐــﺎﺭ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ‪ ،‬ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩـﻚ‪ ،‬ﺭﯦﺌـﺎﻝ ﺷﻪﺧـﺴﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ‪ .‬ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﻗﯘﺭﯗﻕ‬ ‫‪ 1‬ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -136‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺷﯘﺭﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪ -13‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪65‬‬


‫ﻧﻪﺯەﺭﯨــﻴﻪﻟﻪﺭ‪ ،‬ﻛﯚﯕــﯜﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋــﺎﺭﺯﯗﻻﺭ ﻳــﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﺋــﻮﻱ – ﭘﯩﻜﯩــﺮﻟﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬‬ ‫ﺧﻪﻟــﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩـــﺴﻰ ﻛــﯚﺭﮔﯩﻨﻰ ۋە ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻐـــﺎ ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺷـــﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ – ﺳﺎﺩﺩﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻏﻪﻳﺮﯨـﻲ ﺟﯩﻨـﺴﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨـﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋــﯚﺯ ﺟﯩﻨــﺴﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘــﻰ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﻧﻮھﻨﯩــﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩــﭗ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷــﯩﻨﻰ ﻳﯩــﺮﺍﻕ ﺳﺎﻧﯩــﺸﯩﭗ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩــﺸﺘﻰ‪» :‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗﻪۋﻣﯩــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧـــﺴﯩﺰ ﻛـــﺎﺗﺘﯩﻼﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩـــﺸﺘﯩﻜﻰ‪ :‬ﺑـــﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳـــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧـــﺸﺎﺵ‬ ‫ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋـــﯘ ﺳـــﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﺳـــﺘﯜﻥ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﻤـــﺎﻗﭽﻰ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـــﺎﻟﻼھ‬ ‫)ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﯩـــﺸﻨﻰ( ﺧﺎﻟﯩـــﺴﺎ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻟـــﯟەﺗﺘﻪ ﭘﻪﺭﯨـــﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺑـﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﺎﺗـﺎ – ﺑـﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺳـــﻤﯩﺰ‪ 1«.‬ﺋـــﯘﻻﺭ ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩـــﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ‪» :‬ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﻳﯜڭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻳـﺎﻛﻰ ﺳـﻪﻥ ﺷـﻮﺗﺎ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳ ـﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﯩــﻦ‪ ،‬ﺗــﺎﻛﻰ )ﺋــﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــﺪﯨﻦ ﺳ ـﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩـﯔ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐـﺎﻥ( ﺑﯩـﺰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩــﺮ ﻛﯩﺘــﺎﺑﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩــﭗ ﭼﯜﺷــﻤﯩﮕﯜﭼﻪ ﺳ ـﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻐــﺎ‬ ‫ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ‪) .‬ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻣﻪﻥ )ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ھﯧﭻ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ(‪«.‬‬

‫‪ 1‬ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -24‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺋﯩﺴﺮﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -94‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪66‬‬


‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩــﯔ ﻗﺎﺭﯨــﺸﯩﺪﺍ ﺋﯩــﻼھ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻳﯧــﺮﯨﻢ ﺋﯩﻼھﻤــﯘ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﯩﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﻮﻏــﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺳــﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺑﯩــﺰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻮﭘﻤــﯘ –‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩــﻚ ۋەﺯﯨﭙﯩــﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷــﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‬ ‫ۋەھﯩﻲ ﻧﯩﯧﻤﯩﺘﯩﻨـﻰ ﺋﺎﺗـﺎ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‪» :‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩـﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ‪ :‬ﺑﯩـﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺋـﺎﻟﻼھ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ( ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﯩـﺴﯩﺰ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻣـﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ھﻪﻣـﻤﻪ ﺋﯩـﺸﺘﺎ‬ ‫ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﯩــﺮ ﺋــﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﺗﻪۋەﻛﻜــﯜﻝ ﻗﯩﻠــﺴﯘﻥ )ﻳﻪﻧــﻰ ھﻪﻣــﻤﻪ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺳﯘﻥ(‪«.‬‬ ‫ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ‬

‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ھﯧﻜﺎﻳﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻼ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ‪ ،‬ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻳﯘﺗﯘپ ﺋﯚﺗﯩﯟەﺭﺳـﻪ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻐﺎ ھـﯧﭻ ﺋﯩـﺶ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ﻳـﺎﻛﻰ ﺋـﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـﺪﺍ ﻛـﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨـﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘـﺎﻥ‪» :‬ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻣﯘﺷــﯘ ﺩﯗﻧﻴــﺎﺩﯨﻜﻰ ھﺎﻳــﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ھﺎﻳــﺎﺕ ﻳﻮﻗﺘــﯘﺭ‪ ،‬ﺑﯩــﺰ ﺋﯚﻟــﯜﻣﯩﺰ ۋە‬ ‫ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﻤﯩﺰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘـﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟـﯜپ ﺗـﯘﺭﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺑﯩـﺮ ﺗﻪﺭەﭘـﺘﯩﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟـﯘپ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ(‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﻤﻪﻳﻤﯩﺰ‪ 2«.‬ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﻗﻪﺩﯨﻤـﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩـﭗ ھﺎﺯﯨﺮﻏـﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺋﯧﯖﯩﻨـﻰ‬ ‫ﻗـــﺎﭘﻼپ ﻛﻪﺗـــﻜﻪﻥ — ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻥ ﻣﯘﺷـــﯘ ﻗﯩـــﺴﻘﯩﻐﯩﻨﺎ ﻣـــﯘﺩﺩەﺕ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳــﯩﺘﻪ ﺋﯩﭽﻜــﻰ ﺳــﯩﺰﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﺳــﯩﺮﻯ ﻧــﯧﻤﻪ؟‬ ‫‪ 1‬ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -11‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻣﯚﻣﯩﻨﯘﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -37‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪67‬‬


‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﺪەﻙ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩـــﻖ ﺗﯘﺭﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋـــﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـــﺮ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧـــﺪەﻙ ھـــﯧﺲ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟‬ ‫ﺋــﺎﻟﯩﻢ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﺑــﺪﯗھ ھﻪﺯﺭەﺗﻠﯩــﺮﻯ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪» :‬ﺋــﺎﺯ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺗﯘﺗﺎﻣﻐﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻠـﻰ ﻛـﻮﺭ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻣﻪﻳﻠــﻰ ﻣﯘۋەھﻬﯩــﺪ )ﺧــﯘﺩﺍﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﺑﯩﻠﮕــﯜﭼﻰ( ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ ﻳــﺎﻛﻰ‬ ‫ﺑﯘﺗﭙﻪﺭەﺱ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻳﻠـﻰ ﭘﻪﻳﻼﺳـﻮﭘﻼﺭ ﺑﻮﻟـﺴﯘﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ھﻪﻣﻤﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻥ )ﺭﻭھ( ﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤـﯘ ﻳﻪﻧﯩـﻼ‬ ‫ﻣﻪۋﺟـــﯘﺩ ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ‪ ،‬ﺋﯚﻟـــﯜﻡ ﺑﻮﻟــــﺴﺎ ﺭﻭھﻨﯩـــﯔ ﺑﯩـــﺮ ﺗﯜﺭﻟــــﯜﻙ‬ ‫ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺑﺎﺳـﻘﯘﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩـﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘـﺎ ﺑﯩـﺮﺩەﻙ ﺗﻮﻧﯘﺷـﻘﺎ‬ ‫ﺋﯩــﮕﻪ؛ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋــﯘﻻﺭ ﺭﻭھﻨــﻰ ﺋﯩــﺴﭙﺎﺗﻼپ ﭼﯩﻘﯩــﺸﺘﺎ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ‬ ‫ﻧﯘﻗﺘﯩﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ‪ .‬ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﻭھ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ۋە ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩـﯔ ﺭﻭھﯩـﺪﺍ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩـﻖ‬ ‫ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ھﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩـﻞ ھـﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﭼـﯜﺵ )ﻳﻪﻧـﻰ ﺳﺎﻧـﺴﺎﺭﺍ –‬ ‫ﺭﻭھ ﻛﯚﭼﯜﻣﻰ( ﻣﻪۋﺟﯘﺩ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨـﻠﻪﺭ ﺭﻭھﻨﯩـﯔ ﺑﯩـﺮ ﺧﯩـﻞ‬ ‫ھﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﻛﯚﭼﯜۋﯨﺮﯨﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩـﺴﯩﺪە‬ ‫ﺭﻭھ ﺋﻪڭ ﻳــﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﺎﻣــﺎﻟﻪﺕ — ﻧﯩﺮۋﺍﻧــﺎ ﺩەﺭﯨﺠﯩــﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩــﺪﯗ —‪ ،‬ﺩەپ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨــﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨــﻠﻪﺭ‪ :‬ﺭﻭھ ﺋــﯚﺯﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩــﺮﮔﻪ ﺗﻪﻧــﺪﯨﻜﻰ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ‬ ‫ھﻮﺯﯗﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﻛﯜﻟﭙﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺟﻪﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻣﺎﺩﺩﯨـﺴﯩﺰ‪،‬‬ ‫ﺳﺎپ ﺭﻭھﯩﻲ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩـﺴﯩﻢ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺭﻭھ ﺗﻪﻧــﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﺘﯩﻜــﻰ ﺋﻪڭ ﻧــﺎﺯﯗﻙ‪،‬‬ ‫ﺋﯧﻔﯩﺮﺳــﯩﻤﺎﻥ )ﻳﻪﻧــﻰ ﺋﯘﭼﯘﭼــﺎﻥ‪ ،‬ﮔﺎﺯﺳــﯩﻤﺎﻥ( ﺟﯩــﺴﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﺷــﯘﻟﯘپ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪«.‬‬ ‫‪68‬‬


‫ﺋﺎﻟﯩﻢ‪ ،‬ﻧﺎﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻳﺎۋﺍﻳﻰ‪ ،‬ﻣﻪﺩەﻧﯩﻲ‪ ،‬ﺷـﻪھﻪﺭﻟﯩﻚ‪ ،‬ﺳـﻪھﺮﺍﻟﯩﻖ‪ ،‬ﻗﻪﺩﯨﻤﻜـﻰ‪،‬‬ ‫ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯩﺮﯨﺪە ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐـﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ ﺑـﯘ ﺳـﯩﺰﯨﻤﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﻠــﺪﯨﻦ ﺋﯧــﺰﯨﺶ ﻳــﺎﻛﻰ ﮔﯘﻣــﺎﻧﯩﻲ ﻣــﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺩەپ ﻗــﺎﺭﺍﺵ ﻣــﯘﻣﻜﯩﻦ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﯩﻼ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺧـﯘﺩﺩﻯ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﯩﻨﯩـﯔ ﺋﻪﻗﯩـﻞ ۋە ﭘﯩﻜﯩـﺮ ﻗـﯘۋۋﯨﺘﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜـﻰ‬ ‫ﺋﯩﻠﻬـــﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨـــﻰ ﻛﻪﺑـــﻰ ﺋﯩﻠﻬـــﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩـــﻲ ﺭﻭھﯩـــﻲ‬ ‫ﺋﯩﻠﻬﺎﻣﺪﯗﺭ‪ .‬ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋـﺎﺯ ﺳـﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩـﺴﯩﻢ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑـﯘﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩـﺮﺍپ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩــﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩــﺸﻰ ﺑــﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨــﻰ ﻳﻮﻗﻘــﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﻨﻰ ﺩﯨﻞ ﻗﯘﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺋﻪﻗﯩـﻞ ﻛـﯚﺯﻯ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯚﻣﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﻣﻪۋﺟـﯘﺩﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ‬ ‫ﭘﯜﺗــﯜﻧﻠﻪﻱ ﺗــﯜﮔﯩﺘﯩﺶ ﺑﺎﺳــﻘﯘﭼﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺭﻭھﯩﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺟﻪﺳـــﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩـــﻴﯩﻢ ﺳـــﺎﻟﺪﯗﺭﯗۋﺍﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺳـــﺎﻟﺪﯗﺭﯗۋﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﻠﻬﺎﻣﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﺰەﻟﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ۋە ﺭﻭﺷﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺋـﺎﺩﺩﯨﻲ‬ ‫ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﯕـﯜﻝ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﻗﺎﻣﺎﻟـﺴﯩﺰ ﻳﻮﻟـﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛـﺴﯩﺰ ﻣﻪﻟﯘﻣـﺎﺕ‬ ‫ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ھﻮﺯﯗﺭﻏﺎ ﺗﻪﻟﭙﯜﻧـﯜپ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﺭﺯﯗﺩﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳـﻠﯩﻖ‬ ‫ﭘﺴﯩﺨﯩﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﻳﺎﻏﻠﯩﺸﯩـﺸﻰ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﻪﻗﯩﻠـﮕﻪ‬ ‫ﺳــﯩﻐﯩﺪﯗ؟ ﺑــﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘــﺎ ﺑــﯘﻻﯕﭽﯩﻼﺭ ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻠﯩــﻖ‪ ،‬ﺋــﻮﻏﺮﯨﻼﺭ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩــﻖ‪،‬‬ ‫ﻗــﺎﺗﯩﻠﻼﺭ ﻗــﺎﺗﯩﻠﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺗﺎﺟــﺎۋﯗﺯﭼﯩﻼﺭ ﺗﺎﺟــﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧــﻼﺭ ﺯﺍﻟﯩﻤﻠﯩــﻖ‬ ‫‪69‬‬


‫ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﺋـــﯚﺗﻜﻪﻥ ھﻪﻣـــﺪە ﺋﯧـــﺰﯨﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭽﺒﯩـــﺮﻯ ﺋـــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩﻨﺘﯩﻘـــﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐـــﺎﻥ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭ ﺑﯩـــﺮﺩە ﻗﯧﭽﯩـــﭗ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐـــﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩـــﺮﺩە‬ ‫ﺩەۋﺍﮔﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯜچ ۋە ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﺭەﺯﯨﻠﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ‬ ‫ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗۋﯨﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــﺮ ﺗﻪﺭەﭘــﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﯩــﺶ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ‬ ‫ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﻭﺭ ﺗـﯚھﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷـﻘﺎﻥ ۋە ﻗﯘﺭﺑـﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻧﺎﻣﺴﯩﺰ ﻗﻪھﺮﯨﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩـﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛــﯚﺭەﻟﻤﻪﻱ ﺗــﯘﺭﯗپ ﺋﯚﻟــﯜپ ﻛﯧﺘﯩــﭗ‪ ،‬ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ ﻳﺎﺭﯨــﺸﺎ‬ ‫ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ‪.‬‬ ‫ﺧــﯘﺩﺩﻯ ﺷــﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴــﺎﺩﺍ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗــﻠﻪﺭ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ۋە ﺋـﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺯﻭﻣﯩﮕﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﯩــﻴﯩﻦ – ﻗﯩــﺴﺘﺎﻗﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺗﻮﺳــﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻰ‪ ،‬ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷــﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐــﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﻟﺘـــﯜﺭﯛۋﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻠﻠﯩـــﻖ ﻳﯘﺭﺗﯩـــﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺋﺎﻧـــﺎ ۋەﺗﯩﻨﯩـــﺪﯨﻦ ﻗـــﻮﻏﻼپ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐــــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﻪﻛــــﺴﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــــﯔ ﺩﯛﺷــــﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩــــﻖ ۋە‬ ‫ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻪھﯘﺯﯗﺭ ﻳﺎﺷﺎپ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﺋﻪﻗﯩـﻞ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻗﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺋــﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳــﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘــﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﺳــﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺳــﯩﻐﺪﯗﺭﺍﻻﺭ؟‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻨﯩــﯔ ﺑــﯘ ﺩﯗﻧﻴـــﺎﺩﯨﻼ ﺗــﯜﮔﻪپ ﻛﯧﺘﯩــﺸﻰ ﺋﯩﻼھﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺳـﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜـﻰ ﺋﻪﻗﯩـﻞ‬ ‫ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﻪﺩﯨﭙﯩﻨﻰ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨــﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــﺮ ھﻪﻗﻘــﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳــﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘــﺎ ﻛﯧﻠﯩــﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ‪ ،‬ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﯩــﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﺯەﺭﺭﯨﭽﯩﻠﻪﺭﮔﯩــﭽﻪ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷــﻘﺎﻥ ﭼﻪﻛــﺴﯩﺰ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳــﯩﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫‪70‬‬


‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪» :‬ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﯜﻟﻜﯩﺪﯗﺭ‪» 1«.‬ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‪ ،‬ﺯﯦﻤﯩﻨﻨـﻰ ۋە ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎپ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ( ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩـﺰ ھﻪﻕ‬ ‫ﻳــﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ۋە ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨ ـﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩــﺴﻰ )ﺑــﯘﻧﻰ( ﺑﯩﻠﻤﻪﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺑﺎﺗﯩــﻞ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻗﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛـﯜﻧﻰ( ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫‪2‬‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ )ھﯧﺴﺎﺑﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯘﺭ‪«.‬‬ ‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫ﺋﯚﻟﯜﻙ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﻳـﻮﻗﺘﯩﻦ‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘــﺎ ﻛﻪﻟﺘــﯜﺭﯛپ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﺯﺍﺩﯨــﻼ ﻗﯩــﻴﯩﻦ ﺋﯩــﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬‬ ‫ﺋـــــــﺎﻟﻼھ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗـــــــﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧـــــــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــــــﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘـــــــﺎ‬ ‫ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭەﻟﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺗﺎﻣــﺎﻣﻪﻥ ﻗــﺎﺩﯨﺮ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠــﺪﯛﺭﯛپ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤــﺪە ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩەﺳــﻠﯩﭙﯩﺪە ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﻳــﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘــﺎ ﻛﻪﻟﺘــﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳــﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﻣﻪﺧﻠﯘﻗــﺎﺗﻨﻰ ﺩەﺳــﻠﻪﭘﺘﻪ ﻳــﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑــﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫)ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ( ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺩﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﺩﯗﺭ‪ ،‬ﺋـﯘ )ﻳﻪﻧـﻰ‬ ‫ﻣﻪﺧﻠﯘﻗــﺎﺗﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠــﺪﯛﺭﯛﺵ( ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ )ﺋــﯘﻧﻰ ﺩەﺳــﻠﻪﭘﺘﻪ ﻳــﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑــﺎﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐــﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧــﺪﺍ( ﺋﻮﯕﺎﻳــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨــﺪﺍ ﺋﻪڭ ﺋــﺎﻟﯩﻲ‬ ‫ﺳﯜﭘﻪﺕ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺳـﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﻏـﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ‪ ،‬ھـﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ﻧﻪﺟﻢ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -31‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺩﯗﺧﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -40 ،-38‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺭﯗﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -27‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪71‬‬


‫ﻗﯘﺭﺋـــﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨـــﻢ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩـــﺸﻨﯩﯔ ﻣـــﯘﻣﻜﯩﻦ ۋە ﻣـــﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑـــﯘ‬ ‫ﺋﺎﻟﻪﻣــــﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳــــﻤﺎﻥ ۋ ﺯﯦﻤﯩﻨــــﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒــــﺎﺭەﺕ ﺯﻭﺭ ﺟﯩــــﺴﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪» :‬ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺯﺍﺕ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩـﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩـﺸﻘﺎ ﻗـﺎﺩﯨﺮ ﺋﻪﻣﻪﺳـﻤﯘ؟ ﺋـﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻗـﺎﺩﯨﺮ‪،‬‬ ‫ﺋـــﺎﻟﻼھ ﻣـــﺎھﯩﺮ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩـــﺪﯗﺭ‪ .‬ھﻪﻣﻤﯩﻨـــﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩـــﺪﯗﺭ‪ 1«.‬ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﻮﭘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩـﺮﻯ ﺋﺎﺩﯨـﻞ‬ ‫ﺗﺎﺭﺍﺯﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩـﻨﭽﯩﻜﻪ ھﯧـﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩـﺪﯗ‪» :‬ﺑﯜﮔـﯜﻥ ھﻪﺭ ﺋـﺎﺩەﻣﮕﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﺟـﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯜﮔـﯜﻥ ﺯﯗﻟـﯘﻡ ﻳﯘﻗﺘـﯘﺭ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﯧﺰ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪» 2«.‬ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﺰ ﺋـﺎﺩﺍﻟﻪﺕ‬ ‫ﺗﺎﺭﺍﺯﯨـﺴﻰ ﺋـﻮﺭﻧﯩﺘﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ھـﯧﭻ ﺋــﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻗﯩﻠـﭽﻪ ﺋـﯘۋﺍﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﭽﺎ ﭼﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ھﺎﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ‬ ‫ﺑﯩﺰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﻤﯩﺰ‪ 3«.‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ۋە ﺑﻪﺧﯩﺘـﺴﯩﺰﻟﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﭼـﻮڭ ﻗﯩـﺴﯩﻤﻐﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﯩـﺪﯗ‪» :‬ﺑﻪﺩﺑﻪﺧـﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟـﺴﻪڭ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘـﺎ ﺗـﻮۋﻻپ ﻧـﺎﻟﻪ – ﭘﻪﺭﻳـﺎﺩ ﭼﯧﻜﯩـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋـــﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘـــﺎ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨـــﯔ ﺧﺎﻟﯩﻐـــﺎﻥ ﺯﺍﻣـــﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﯗۋﯨﺮﯨـــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨــﯔ ﺋﻪﻟــﯟەﺗﺘﻪ ﺧــﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺳــﺎﺋﺎﺩەﺗﻤﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟــﺴﻪڭ ﺋــﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧــﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗــﺘﻪ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨــﯔ‬ ‫ﺧﺎﻟﯩﻐــﺎﻥ ﺯﺍﻣــﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﯗۋﯨﺮﯨــﺪﯗ‪) ،‬ﺑـــﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﻟـــﯜپ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺌﺎﻣﺪﯗﺭ(‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -81‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻏﺎﻓﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -17‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -47‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ھﯘﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 108 ،-106‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪72‬‬


‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ – ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯚﻣﯩﻦ ۋە ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﻳﯘﺭﺕ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗـﺘﻪ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩـﯟﻯ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﯘﺩﺳﯩﻲ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪:‬‬ ‫»ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺑﻪﻧــﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﻛــﯚﺯ ﻛــﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﻗــﯘﻻﻕ ﺋــﺎﯕﻼپ‬ ‫ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻐـﺎ ﻛﯧﭽﯩـﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐـﺎﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧـﻰ‬ ‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﯨﻢ«‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪» :‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﻛﺎﭘـﺎﺕ ﻳﯜﺯﯨـﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ھﯘﺯﯗﺭﯨـﺪﺍ ﺳـﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ۋە‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯧﻤﻪﺗﻨﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﺭﯦﺌﺎﻝ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺗﻪﺳــﻪۋۋﯗﺭﻯ ﺋــﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧــﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﯘ ﻧﻮﻗــﯘﻝ‬ ‫ﻣﻪﻧﯩــﯟﻯ ﻧــﯧﻤﻪﺕ ﻳــﺎﻛﻰ ﻧﻮﻗــﯘﻝ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ﻧﯧﻤﻪﺗﻤــﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺋــﯘ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩـﺴﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻤـﯘ ﺗــﯜﮔﻪﻝ‬ ‫ﺭﻭھ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﭘـﯜﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ ﺋﻪﻛـﺴﯩﭽﻪ ﺋـﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﺴﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘــﻠﻪﺭﺩە ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧــﺴﯩﻤﯘ ﺋــﯘ ﻳﻪﻧﯩــﻼ ﻣﯘﺷــﯘ ﺩﯗﻧﻴــﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛـــﯧﯖﻪﻳﮕﻪﻥ ھﺎﻟﯩﺘﯩـــﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒـــﺎﺭەﺕ‪ ،‬ﺧـــﺎﻻﺱ‪ .‬ﺷﯘﯕﻼﺷـــﻘﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗـــﺘﻪ‬ ‫ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ‪ ،‬ﮔﯚﺷــﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‪ ،‬ﺋﯘﭼــﺎﺭ ﻗﺎﻧﺎﺗﻼﺭﻧﯩــﯔ ۋە ﺷــﻪھﻼ ﻛﯚﺯﻟــﯜﻙ‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ ھﻪﻳــﺮﺍﻥ ﻗــﺎﻻﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩــﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪» :‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﻣــﯚﻣﯩﻦ‬ ‫ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏــﺎ ﺋﺎﺳــﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳــﺘﻪﯕﻠﻪﺭ ﺋﯧﻘﯩــﭗ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﻧــﻰ ۋەﺩە ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗــﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕــﯜ ﻗﺎﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ھﻪﻣﯩــﺸﻪ‬ ‫‪ 1‬ﺳﻪﺟﺪە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -17‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪73‬‬


‫ﺗﯘﺭﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧـــﻨﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﮔـــﯜﺯەﻝ ﺟـــﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ۋەﺩە ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪) .‬ﺋـــﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨـــﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘـــﻰ )ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩـــﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ( ﻛﺎﺗﺘﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺑﻪﺧﺘﺘﯘﺭ‪«.‬‬ ‫ﺩﻭﺯﺍﺥ – ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻜﺎﺭ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐــﺎﻥ ﻛﺎﺗﺘــﺎ ﺟــﺎﺯﺍ ﻻﮔﯧــﺮﻯ‪ .‬ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋــﺎﺯﺍﺑﯩﻤﯘ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩــﯟﻯ‬ ‫ﺋــﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩــﺐ ﺗﺎﭘﻘــﺎﻥ‪ .‬ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻜــﻰ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﺎﺯﺍﭘﻨﯩــﯔ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑــﯘ ﺋــﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛــﯚﺭەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ‪» :‬ﺷﯜﺑﻬﯩــﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜــﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧــﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔــﯜﺯﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﺋـﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩـﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐـﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮە ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﻠﻪﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ‪ ،‬ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪ 2«.‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋــﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩــﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺩەﻛﻜﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧــﺮﯨﺶ ۋە ﺧﺎﺭﻻﺷــﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ‪» :‬ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪە ﺧﺎﺭ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﯧﻠﯩﯖﻼﺭ‪) ،‬ﺋﯜﺳـﺘﯜﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩـﯔ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە( ﻣﺎﯕﺎ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﭼﻤﺎﯕﻼﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻳﺎﺭﻗﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪە‬

‫ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﻰ ﻛﻪڭ‪ ،‬ﭼﯜﺷﯩﻨﯩــﺸﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﯧﻨﯩــﻖ ﺋﻪﻗﯩــﺪە ﺑﻮﻟــﯘپ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ‪ ،‬ﻣﯜﺟﻤﻪﻟﻠﯩﻚ‪ ،‬ﻣﯘﺭەﻛﻜﻪﭘﻠﯩﻚ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﺑـﯘ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩــﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳــﻠﯩﻖ ﻣﻪﺯﻣــﯘﻧﻰ‪ :‬ﺑــﯘ ﺋﻪﺟﯩــﺐ ﭘﯘﺧﺘــﺎ ﺳﯩــﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﻖ‬ ‫‪ 1‬ﺗﻪۋﺑﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -72‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -56‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪3‬ﻣﯚﻣﯩﻨﯘﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -108‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪74‬‬


‫ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﺋﯘﻧﻰ ﭘﯘﺧﺘـﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷـﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ۋە ﺋﺎﻟﻪﻣـﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣـﻤﻪ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﯩﮕﻪ ﺋــﯚﻟﭽﻪﻡ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩــﮕﻪﻥ ﺑﯩــﺮ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭ ﺑــﺎﺭ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺗﻪﯕﺪﯨﺸﻰ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺑﺎﻟﯩـﺴﻰ ﻳـﻮﻕ‪» .‬ﺋـﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧـﻰ‬ ‫ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ‪ ،‬ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ‪ ،‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ(‪ :‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ )ﮔﯘﻣــﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ( ﭘــﺎﻛﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩـﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯖـﺪﯗﺭ‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑـﯘ ﺋﻪﻗﯩـﺪە ﺋﯩﺪﯨﻴﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩـﺪە‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩـﻞ‬ ‫ھﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩـــﻢ ﻛـــﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩـــﻖ ۋە ﺭەﯕﮕﺎﺭەﯕﻠﯩـــﻚ ﺋﺎﺭﻗﯩـــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩـــﻚ ۋە‬ ‫ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەﻳـﺪﯗ ۋە ھﻪﻣـﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩـﺮ ﺋﺎﺳﺎﺳـﺘﺎ ﭼﯜﺷـﻪﻧﻤﻪﻛﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﯩﺪە ﺧﺮﯨــﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ۋە ﻛﺎﺗﻮﻟﯩــﻚ‬ ‫ﺩﯨﻨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ »ﺋﯜچ ﺧﯘﺩﺍﻟﯩﻖ« ۋە »ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯘﺩﺍﻟﯩـﻖ« ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﯩـﺪەﻙ‬ ‫ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻣﻪۋﺟﯘﺩ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻏﻪﻳﺮﯨـﻲ ﺩﯨﻨـﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩە ﺗـﺎﺭﯨﺨﻰ ﺳـﯚﺯﮔﻪ‬ ‫ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ »ﭼﯜﺷـﻪﻧﻤﻪﻱ ﺗـﯘﺭﯗپ ﺋﯧﺘﯩﻘـﺎﺩ ﻗﯩـﻞ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﻗﺎﺋﯩـﺪﯨﮕﻪ‬ ‫ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻜﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە ﻣﯜﺟﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺋﺎڭ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ‬

‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺋﺎﯕﻐﺎ ﻳﺎﺕ ۋە ﺯﯨﺖ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـﻰ ﺋﯩـﺴﻼﻡ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﺎﯕﻐﺎ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﯘﻟﯘﭘﻘـﺎ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋـﯚﺯ ﺋﺎﭼﻘﯘﺳـﻰ ﻣـﺎﺱ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩــﺪەﻙ ﻣــﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩــﯔ ﺟﺎﻛﺎﺭﺳــﻰ‪» :‬ﺑﺎﺗﯩــﻞ‬ ‫ﺩﯨــﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻟــﯘپ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻐــﺎ ﻳــﯜﺯﻟﻪﻧﮕﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐــﺎ‬ ‫)ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯩﻨﻜﻰ( ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫‪ 1‬ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 116‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪75‬‬


‫ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﯨﻨﺪﯗﺭ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ‪ 1«.‬ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋﻮﭼـﯘﻕ ﺟﺎﻛﺎﺭﺳـﻰ‪» :‬ھﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺑﻮۋﺍﻕ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ – ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋـﯘﻧﻰ ﻳـﺎ ﻳﻪھـﯘﺩﯨﻲ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ ﻳﺎ ﻧﺎﺳﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﻳـﺪﯗ ﻳـﺎﻛﻰ ﺋﺎﺗﻪﺷـﭙﻪﺭەﺱ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ‪ «.‬ﺑﯘ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨـﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺗﺎ – ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻮھﺘﺎﺝ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ‪ ،‬ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ‪ ،‬ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ‪ ،‬ﺯەﺭﺩﯗﺷـﯩﺖ ﻗﺎﺗـﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺩﯨﻨﻼﺭﻏـﺎ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎ – ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺋﯘﺩﯗﻣﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺋﻪﻗﯩﺪە‬

‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﺱ ﺋﻪﻗﯩـﺪە ﺑﻮﻟـﯘپ‪،‬‬ ‫ﻛــﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ ﻳــﺎﻛﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩــﺸﻨﻰ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺷــﻨﻰ‬ ‫ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺮەﺭ ھﯚﻛﯜﻡ‪ ،‬ﻳﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ‪ ،‬ﻳﺎ ﺑﯩـﺮەﺭ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩــﻲ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘــﺎﻱ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﯩﮕﻪ ﺑﯩــﺮ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﻗﻮﺷــﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻳــﺎﻛﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﯜﺯﯛﻣﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ھﻪﺭﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻗﻮﺷـﯘﺵ‬ ‫ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﺋﯩﮕﯩـﺴﯩﮕﻪ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗــﺎﻟﯩﻖ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﯩــﺪﯗ‪» :‬ﻛﯩﻤﻜــﻰ ﺋﯩــﺴﻼﻡ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﻳﻮﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋـﯘ ﻗﻪﺗﺌﯩـﻲ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩـﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ ﻳﻪﻛـــﯜﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨـــﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯗﻛﻰ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳـﺎﻛﻰ ﺧﻪﻟـﻖ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﻐﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﯨﻨــﺪﺍ ﺋــﻮﺭﻧﻰ ﻳــﻮﻕ ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺋﻪﭘــﺴﺎﻧﻪ – ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺑﯩــﺪﺋﻪﺕ –‬ ‫ﺧﯘﺭﺍﭘــﺎﺗﻼﺭ ﺑﺎﺗﯩــﻞ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨــﺪﺍ ﻗﻪﺗﺌﯩــﻲ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺋﯩــﺴﻼﻡ‬ ‫‪ 1‬ﺭﯗﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -30‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪76‬‬


‫ﺋﯚﺯﯨــﺪﯨﻦ ﺋــﻮﺭﯗﻥ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩەﺳــﺘﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤــﯘ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﻛﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﻪﻗﯩﺪە‬

‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـﺴﻰ ﭘـﺎﻛﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﻪﻗﯩـﺪە ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋـﯚﺯ ھﯚﻛـﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ۋەﺯﯨــﭙﻪ ۋە ﻣــﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﻣﻪﺟﺒــﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺑﯧﻜﯩــﺘﯩﺶ ھﻪﻣــﺪە ﻗﻪﻟــﺐ ۋە‬ ‫ۋﯨﺠــﺪﺍﻧﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺘﯩــﭗ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩــﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩــﺸﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳــﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﻤﻪﺳــﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـــﻰ ﺋــﯚﺯ ھﯚﻛـــﯜﻣﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﻗﯩـــﻞ‬ ‫ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﯩﻨــﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﺍﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻳــﯜﺭەﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳــﻮﻝ ﺋﺎﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩــﭗ‬ ‫ﺩەﻟﯩﻠــﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯧﻨﯩــﻖ ﭘــﺎﻛﯩﺘﻼﺭ‪ ،‬ﺭﻭﺷــﻪﻥ ﺋﺎﻗﻼﺷــﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷــﯘپ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩــﺴﻼﻣﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ھــﯧﭻ ﺑﯩــﺮﻯ ﺧﺮﯨــﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻼﺳــﻮﭘﻰ‬ ‫ﺋﺎۋﮔﯘﺳــﺘﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻧــﺪەﻙ‪» :‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺑــﯘ ﺑﯩﻠﯩــﺶ‬ ‫ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ« ﺩﯦﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﻰ »ﺋﺎﯕﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﺩﻭﺭﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﺘــﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﻗﻮﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳــﺪﯗ«‪» ،‬ﺋﻪﻗﯩــﻞ ﻧﻪﻗﯩﻠﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ‪ ،‬ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺧﯩﻼپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ«‪ ،‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﻪﻗﯩﺪە‬

‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺋﯩﻼھﻨﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺷﺘﻪ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯩﺴﻼﻡ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪە ﺋﯩﻼھﻨﯩـﯔ ﺳـﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻧـﺎﻥ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩـﺴﯩﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﻣﻪﻧﻪ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﯜﺷﻜﻪ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﺎﻳﻼﻧــﺪﯗﺭﯗپ ﻗﻮﻳــﯘﺵ ﻳــﻮﻕ‪ .‬ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﻰ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﻣﯩﺘﺎﻓﯩﺰﯨــﻚ –‬ ‫ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗــﺘﯩﻦ ﺳــﯩﺮﺕ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩﻠﮕﯩﻠــﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﯩﺮﯨﮕﯩﻤﯘ ﻳﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ‪ ،‬ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫‪77‬‬


‫ﺋــﯘﺧﻼﺵ‪ ،‬ﭼﺎﺭﭼــﺎﺵ‪ ،‬ﺩەﻡ ﺋــﯧﻠﯩﺶ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ ﺟﺎﻳــﺪﺍ ﻣــﯘﻗﯩﻢ ﺗــﯘﺭﯗﺵ‪ ،‬ﻳﺎﺧــﺸﻰ‬ ‫ﻛــﯚﺭﯛپ ﻗــﯧﻠﯩﺶ‪ ،‬ﺑــﺎﻏﺮﻯ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻖ ‪ ...‬ﺩﯦﮕﻪﻧــﺪەﻙ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻘــﺎ ﺧــﺎﺱ‬ ‫ﺧﯘﺳﯘﺳـــﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺳـــﯜﭘﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩـــﻼھ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨــﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻤــﯘ ﺑﻪﻝ ﺗﯘﺗﯘﺷــﯘپ ﺋﯧﻠﯩــﺸﯩﭙﺘﯘ‪ ،‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩــﻼھ ﻗﯧﭽﯩــﭗ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤــﺎﻱ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﻳﯧﯖــﻰ ﻧــﺎﻣﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘــﯘ ‪ ...‬ﺩەپ‬ ‫ﻛﺎﭘﺸﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪﺭﺩە ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﻼھﻨﻰ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺶ ۋە ﻣﺎﺩﺩﯨﻴﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻼﺭﻏﺎ ھﻪﻣـﺪە ھﻪﺭﺧﯩـﻞ‬ ‫ﻛﯚﭘﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ۋە ﺷـﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷـﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩـﺴﻼﻡ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﻮﻧﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ‪» :‬ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ھﻪﺭﻗﺎﭼـﺎﻥ ﺑﯩـﺮەﺭ‬ ‫ﺷــﻪھﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧــﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ )ﻳﻪﻧــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ( ﺋﻪۋەﺗــﺴﻪﻛﻼ ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺩﯙﻟﻪﺗﻤﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ‪› :‬ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ – ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺧﯩـﻞ‬ ‫ﺩﯨﻨﻐــﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘــﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩــﺰ‪ ،‬ﺷــﻪﻙ – ﺷﯜﺑﻬﯩــﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﺑﯩــﺰ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﻣــﺎﯕﯩﻤﯩﺰ‹ ﺩﯦﻴﯩــﺸﺘﻰ‪ 1«.‬ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﯩﻨﯩــﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﺎﺗــﺎ –‬ ‫ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﯩﮕﻪ‪ ،‬ﺧــﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋــﯚﻱ – ﺯﯦﻤﯩــﻦ‪ ،‬ﻣــﺎﻝ‬ ‫ﻣــﯜﻟﻜﯩﮕﻪ ۋﺍﺭﯨــﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧــﺪەﻙ ۋﺍﺭﯨــﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋﻪﺟــﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩــﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗــﻮﻏﺮﺍ – ﺧﺎﺗﺎﺳــﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﺳــﺘﯩﻦ ﻗــﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ ﺗﯘﺗــﯘپ‬ ‫ﻣﺎﯕﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔــﺎﻟﯟﺍڭ ﺩﯨﻨــﺪﺍﺭﻻﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ھﻪﻣــﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﯩﯔ ﻣــﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ھﻪﺗﺘـﺎ ﺋﯩﻼھﻨﯩﯖﻤـﯘ ﻣـﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷـﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﺭﺗﺎ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﻘـﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـﺪﯗﺭ‪ .‬ﻣﺎﺗﯧﺮﻳﺎﻟﯩﺰﻣﭽﯩﻼﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺗﻪﻟﯩﻤــﺎﺗﯩﻤﯘ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﯩﺪە ﺧﺎﺗــﺎ‪ ،‬ﻧﯧﻤﯩــﺸﻘﯩﻤﯘ ﺧﺎﺗــﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩــﺴﯘﻥ؟‬ ‫ﺋﯩﻼھﻨﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭ ﺋـﯚﺯ‬ ‫‪ 1‬ﺯﯗﺧﺮﯗﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -23‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪78‬‬


‫ﺗﯩﻨﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺭﻭھﻨﯩــﯔ ﻣــﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩــﺪﯨﻐﯘ؟ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗــﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩــﻞ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯩﻼھﻨﯩــﯔ ﻣــﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽــﻰ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ؟ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺷـﯘ ﺭﻭھﻨـﻰ‪ ،‬ﺋﯚﻟـﯜﻣﻨﻰ ﺋـﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳـﺎ‪ ،‬ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯚﺯ‪ ،‬ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩـﮕﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩـﻞ ﻳـﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻛﯚﺭەﻟﻪﻳﺪﯗ؟ ﻣـﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩـﻚ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﭼﻪﻛـﺴﯩﺰ ﻣـﺎھﯩﻴﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﻰ ﻣﯘﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩــﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ ﺋــﯘ ﻳﻪﻧﯩــﻼ‬ ‫ﻛﺎﺋﯩﻨـــﺎﺕ‪ ،‬ﺋـــﺎﻟﻪﻡ ﺗﻮﻏﺮﯨـــﺴﯩﺪﺍ ﭘﯩﻜﯩـــﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﺷـــﻜﻪ ﺋﯩـــﺸﯩﻜﻨﻰ ﻛﻪڭ‬ ‫ﺋﯧﭽﯩﯟﯨﺘﯩــﺪﯗ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪» :‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗــﺎﺗﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻼ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ«‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺋﻪﻗﯩـﺪە ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ ﺋـﯚﺯﻯ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪە ﭼﯩـﯔ ﺗـﯘﺭﯗپ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯨﺪﯗ‪» .‬ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺗﻪۋھﯩﺪﯨﮕﻪ ۋە ﺗﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ( ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ۋە‬ ‫»ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻨﻤﻪﻥ« ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﻛﯩــﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧــﺸﻰ‬ ‫ﺳــﯚﺯﻟﯜﻙ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺑــﺎﺭﻣﯘ؟«‪ 1‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋــﯘ ﺑﯩﺮﺍۋﻧــﻰ ﺋــﯚﺯ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑــﯘﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺯﻭﺭﻟﯩﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﻰ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﯨــﻦ ﻳﻮﻟﯩﻐــﺎ‬ ‫ﺗﻮﺳــﺎﻟﻐﯘ ﭘﻪﻳــﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﻪڭ ﻳــﯧﻘﯩﻦ ﻛﯩــﺸﯩﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺗﻪﻗــﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺩﻭﺳــﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻨﻰ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩــﺴﻼﻡ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ۋە‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﯩﻐﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪)» :‬ﻛﯘﻓﻔــﺎﺭﻻﺭﺩﯨﻦ( ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐــﺎﻥ ۋە‬ ‫‪ 1‬ﻓﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -33‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪79‬‬


‫ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯘﺭﺗــﯘﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ھﻪﻳــﺪەپ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻏــﺎ ﻛﻪﻟــﺴﻪﻙ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺋﺎﺩﯨــﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷــﯘﯕﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﺳﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـﺴﻰ ﺋـﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩـﻞ‪ ،‬ﺗﻪﭘﻪﻛﻜـﯘﺭﻯ ھﻪ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧــﺪە ﺳــﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺋــﻮﻱ – ﭘﯩﻜﯩــﺮﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩــﻚ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜـﻰ ﺋــﯘﻧﻰ ﺑﻪﺯﻯ ۋﺍﻗﯩــﺘﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﻗﻠــﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﻗﻠﯩﻘﻨﯩــﯔ ﺩەﻟﯩﻠــﻰ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺗﻮﺧﺘﺎﺵ ۋە ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩـﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐـﺎﻥ ﮔﯘﻣـﺎﻥ ﺩەپ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺑﻪﺯﻯ ﺳـــﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭ‪ :‬ﺋـــﻰ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﺑﯩـــﺰ ﻛﯚﯕـــﯜﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩە‬ ‫ﺋﯧﻐﯩــﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨــﺸﺘﯩﻦ ﻛﯚﻳــﯜپ ﻛــﯜﻝ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩــﺰ ﻳﺎﺧــﺸﯩﺮﺍﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩــﻚ ﺋــﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﺳـﯩﺰﯨﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ – ﺩﯦــﺪﻯ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩﻼھﯩـﻴﻪﺕ ﻣﻪﺳـﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩـﻚ‬ ‫ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯧﻨﯩﻖ ۋە ﻛﻪﺳـﻜﯩﻦ ھﺎﻟـﺪﺍ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫»ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﺰﯨﯟﺍﺗﺎﻣــﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺋــﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺷــﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ«‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﻪﻛﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭﺩﯨﻦ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﻪﺧﺶ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋـﯘ‪» :‬ﺋـﯚﺯ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﯩــــــﺪﺍ ﺋﯩﺒــــــﺮﺍھﯩﻢ‪ :‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــــــﺎﺭﯨﻢ ﺋﯚﻟــــــﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧــــــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻦ ﺩﯦﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ‪) :‬ﺋﯚﻟـﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭەﻟﻪﻳـــــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ( ﺋﯩـــــﺸﻪﻧﻤﯩﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ﺩﯦـــــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯩﺒـــــﺮﺍھﯩﻢ‪:‬‬ ‫ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ )ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ( ﻗـﺎﺭﺍﺭ ﺗﺎﭘـﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼـﯜﻥ )ﻛﯚﺭﯛﺷـﻨﻰ‬ ‫ﺗﯩﻠﻪﻳــﻤﻪﻥ( ﺩﯦــﺪﻯ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋﯧﻴﺘﺘــﻰ‪ :‬ﻗﯘﺷــﺘﯩﻦ ﺗــﯚﺗﻨﻰ ﺋــﺎﻟﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫‪ 1‬ﻣﯘﻣﺘﻪھﯩﻨﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -8‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ‪.‬‬

‫‪80‬‬


‫ﺋـــﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﺗـــﻮﭘﻠﯩﻐﯩﻦ )ﻳﻪﻧـــﻰ ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﭘـــﺎﺭﭼﯩﻼپ ﮔﯚﺷـــﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ‬ ‫ﭘﻪﻳﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷــﺘﯘﺭﻏﯩﻦ(‪ ،‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ھﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﺗﺎﻏﻘــﺎ ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﺑﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯩﻦ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺳـﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟـﺪﯨﯖﻐﺎ‬ ‫ﭼﺎﭘـﺴﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﻜــﻰ ﺋـﺎﻟﻼھ ﻏـﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ‪ ،‬ھــﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯩــﺶ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪ «.‬ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺋـﺎﻳﻪﺗﺘﯘﺭ ﺩەپ ﺟـﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩـﺪﻯ«‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻨﯩــﯔ »ﺋﯩــﺸﻪﻧﺪﯨﻢ« ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺳــﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ‬ ‫ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﻠﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨـﭗ ﻗﺎﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋـﻮﻱ ﺑﻮﻟـﯘپ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺋﯩﻠﻬﺎﻣﻰ ﺳﯜﭘﯜﺭﯛپ ﺗﺎﺷـﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﺩﯦـﻤﻪﻙ‬ ‫ﺋﯘ ۋەﺳﯟەﺳﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺶ‪ ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩﻴﺎﻟﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﯩــــﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــــﺴﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩــــﻚ ﺋﯩــــﺸﯩﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍھــــﺎﻝ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧــﻰ ﺋﯩﻼھﻠﯩــﻖ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐ ـﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﻪﻳــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧــــﺎﺩﺍﻧﻼﺭ ﺋــــﯚﺯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨــــﻰ ﺋﯩــــﻼھ ﻗﯩﻠﯩــــﭗ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﺎﻧــــﺪەﻙ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷـﯩﻐﺎ ﻗﻪﺗﺌﯩـﻲ ﻳـﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺋﻮﺭﯗﻧـﺪﺍ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐـﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏﯩﻤـﯘ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﺩەﻙ‬ ‫ﮔﯘﻧــﺎھ ﺋﯩــﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩــﺶ‪ ،‬ھــﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩــﺶ‪ ،‬ﻛﯚﯕــﯜﻝ ﺧﺎھﯩــﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ‪ ،‬ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷـﺘﻪﻙ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻣﯘ‬ ‫ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـﺴﯩﺪە ﭘـﺎﻙ‬ ‫ﺋﯩﻨــــﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ‪ .‬ﺋــــﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــــﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨــــﺪﯨﻜﻰ ﭘــــﺎﻛﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩـــﯔ ﻳﺎﺧـــﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼـــﻜﻪ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨـــﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺷـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗـــﺎﻟﻼپ ﺋـــﯚﺯ ۋەھﯩﻴـــﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷـــﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋـــﺎﻟﻼھ ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺷـــﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﻟﮕﯩـــﺴﻰ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ‬ ‫‪81‬‬


‫ﺟﺎﺯﺍﺳــﻰ ﭼﯜﺷﻤﻪﺳــﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻪﺑﯩــﻬ ﮔﯘﻧــﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە‬ ‫ﺭەﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩــــﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــــﺴﻰ ﺋﯩﻨــــﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩــــﺮﺍﺩە‪ ،‬ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟــــﯘﻕ ﻳــــﺎﻛﻰ‬ ‫ﺋﯩﺨﺘﯩﻴـــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩـــﺴﯩﺪە ﻧﻮﺭﻣـــﺎﻝ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـــﺪﯗﺭ‪ .‬ھـــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺑـــﯘ ﺋﯩـــﺶ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩـﭗ‬ ‫ﺗــﺎ ﺑﯜﮔــﯜﻧﻜﻰ ﻛــﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ھﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩــﻖ ۋە ﺗﯩﯖﯩﺮﻗﺎﺷــﻘﺎ ﺳــﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼﺭ‪ ،‬ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮔﻼﺭ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻼﻗﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭ‪ ،‬ﭘﯩﺪﺍﮔﻮﻛﻼﺭ ۋە ﺑﺎﺷـﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺗــﺎﻻﺵ – ﺗــﺎﺭﺗﯩﺶ ﺋــﻮﺑﯧﻴﻜﺘﻰ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﻣﻪﺳــﯩﻠﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯩــﺴﻼﻡ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـﺴﻰ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴـﺎﺭﯨﻲ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩــﺮﻯ‬ ‫ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺑـﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺷﻪﺧـﺴﻪﻥ ﻣﻪﺳـﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑـﺎﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺑـــﯘ ﻧـــﯘﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪﺯەﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋـــﺎﻥ ﺋـــﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﺳـــﻪﺗﻜﯩﻨﯩﺪەﻙ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھـﯧﺲ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻤـﯘ ﻣﺎﻗﯘﻟﻼﻳـﺪﯗ‪)» :‬ﺋـﻰ ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺑـﯘ ھﻪﻕ‬ ‫)ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ( ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯩﻐــﺎﻥ ﺋــﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟـﺴﯘﻥ ﺩﯦﮕﯩـﻦ‪ .‬ﺑﯩـﺰ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ‬ ‫ﻛــﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺗﯜﺗــﯜﻥ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﯩــﺮﻯ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋــﻮﺗﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩــﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ )ﺗﻪﺷــﻨﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ( ﺳــﯘ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠــﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﻣﻪﺩەﻥ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺘﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ‪ ،‬ﻳﯜﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛۋﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ )ﻧﯩﻬﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰﯨـﻖ(‬ ‫ﺳﯘ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺷﺎﺭﺍپ! ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣـﺎﻥ‬ ‫ﺟــﺎﻱ ھﻪ!«‪» ،1‬ﺑــﯘ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ۋەﺯ ﻧﻪﺳــﯩﻬﻪﺗﺘﯘﺭ‪) ،‬ﺑــﯘۋەﺯ ـ ﻧﻪﺳــﯩﻬﻪﺗﺘﯩﻦ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩــﺸﻨﻰ( ﺧﺎﻟﯩﻐــﺎﻥ ﺋــﺎﺩەﻡ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐــﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳــﻮﻟﻨﻰ‬ ‫ﺗﯘﺗـــﺴﯘﻥ‪ 2«.‬ﺑﯘﻧـــﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـــﻘﺎ ﻳـــﯜﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋـــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟـــﯘپ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩـــﺴﻰ‬ ‫‪ 1‬ﻛﻪھﻒ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -29‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻣﯘﺯﺯەﻣﻤﯩﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -19‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪82‬‬


‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﯩــﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ‪ ،‬ﺋــﯚﺯ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩــﺪﯨﻦ ﻗﯩﻴــﺎﻣﻪﺗﺘﻪ ھﯧــﺴﺎﺏ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨــﻢ ﻣﯘﺷــﯘ ﺋﯩﺠــﺎﺑﯩﻲ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷــﺘﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﺳـــﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـــﻰ ﺋـــﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨـــﺴﯩﻨﻰ ھـــﯚﺟﺠﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩـــﭗ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـــﯔ ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺟﯩﻨـــﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻗـــﺪﯨﺮﻧﯩﯔ‬ ‫ﺷﯩﻠﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﺑﻪﺭﯨـﻴﻪ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩـﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯜﭼﻠـﯜﻙ‬ ‫ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪» :‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ‪ :‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ۋە ﺋﺎﺗـﺎ –‬ ‫ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳـﯩﮕﻪ ﺷـﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﺘﺘـﯘﻕ ۋە ھـﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻨﻰ‬ ‫ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﯘﻕ‪ ،‬ﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑـﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗـﺎﻛﻰ )ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋــﺎﺯﺍﺑﯩﻤﯩﺰ ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﺑﻮﻟــﯘپ( ﺋــﺎﺯﺍﺑﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯧﺘﯩﺘﻘﺎﻧﻐــﺎ ﻗﻪﺩەﺭ )ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨـــﻰ( ﻣﯘﺷـــﯘﻧﺪﺍﻕ )ﻳﻪﻧـــﻰ ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺳـــﯧﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜـــﺎﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ( ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪) .‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜـﻰ‪ :‬ﺳـﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺭﺍﺳــﺘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘــﺎﻛﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨــﭗ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮔﯘﻣﺎﻧﻐﯩﻼ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﭼﺎﭘﻼﻳﺴﯩﻠﻪﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﻨـــــﺴﺎﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﯩـــــﺪەﻙ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﯩـــــﯔ ھﻪﻣﻤﯩـــــﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺭﻛﯩـﻦ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﯩـﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯩﻼﻻﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‬ ‫ﺋﯩﻼھ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩـــﻚ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩـــﺴﻰ ھﻪﺭﻗـــﺎﻧﭽﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻠﯩـــﺸﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ‪ ،‬ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩـﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ‬ ‫ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻜﻠﯩﻚ‬ ‫ﺳﻪۋەﺑﯩﮕﻪ ﺋﯩﺮﺳﯩﻴﻪﺕ‪ ،‬ﻣﯘھﯩـﺖ ﻳـﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﺗـﺎﻕ‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -148‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪83‬‬


‫ﺋﺎﻣﯩــﻞ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺑﻪﺯﯨــﺴﻰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ »ﺑــﺎﻏﻼﻗﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﺋﻪﺭﻛﯩــﻦ ﺟــﺎﻧﻠﯩﻖ« ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺗﯧﺨــﻰ ﺑــﯘ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧــﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ۋﺍﺳــﯩﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩــﺴﺎﺩﯨﻲ ﺑــﺎﺯﯨﺲ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑــﺎﻏﻼپ‬ ‫ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯦﺌﺎﻟﯧﻜﺘﯩﻚ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺰﻣﭽﯩﻼﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻲ ﺷـﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺑﯩﻘﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﻗﯘﻝ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳﯘپ »ﺟﻪﺑﻪﺭﯨـﻴﻪ – ﺗﻪﻗـﺪﯨﺮﭼﯩﻠﻪﺭ«‬ ‫ﻟﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗۋەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﻣـﺎﺩﺩﺍ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﮔﯜﭼﻰ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩـــﺴﻼﻡ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ ﻣﺎﻧـــﺎ ﻣﯘﺷـــﯘ ھﻪﻣـــﻤﻪ ﺋﯩﺘﺘﭙﺎﻗﻼﺷـــﻘﺎﻥ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩـــﭗ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨــﻰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﻪڭ ﺋﯘﻟﯘﻏــﯟﺍﺭ ۋە ﺷــﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﺗﯜﺳـــﺘﻪ ﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩـــﺰ — ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻘــﺎ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩــﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻗــﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨــﺴﯩﺪە ﺋﻪﺭﻛﯩــﻦ ھﻪﻡ‬ ‫ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯘ ﻗـﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺋﯩﻠﻤـﻰ‪ ،‬ھﯧﻜﻤﯩﺘـﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺮﺍﺩﯨـﺴﻰ‬ ‫ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩـﯔ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩـﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳـﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻤﯘ ﺷـﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩــﺪە‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨــﺪﯗﺭ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩــﻚ ۋە‬ ‫ﺗــﺎﻟﻼﺵ ھﻮﻗــﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩــﺮﺍﺩە ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ‬ ‫ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷـــﺘﯜﺭﯛﺵ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺑﯩـــﺮﮔﻪ – ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـــﺮ ﺗﻪﺭەﭘـــﺘﯩﻦ ﺋﯩﺠـــﺮﺍ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻼھﯩــﻲ ﺋﯩــﺮﺍﺩە‪ ،‬ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺗــﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻼھﯩــﻲ‬ ‫ﻛﯜﭼﻨﯩﻤﯘ ﺗﻪڭ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺪﯗ‪» :‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺳـﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺧﺎﻻﻳﺴﯩﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺧﺎھﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻘﺘﯘﺭ(‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ھﻪﻗﯩــــﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﻨــــﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩــــﺪﯗﺭ‪ ،‬ھــــﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ﺋﯩــــﺶ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩــﺪﯗﺭ‪» 1«.‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨــﯔ ﺧﺎﻟﯩــﺴﺎ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻟــﯟەﺗﺘﻪ ﻳﻪﺭ‬ ‫‪ 1‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -30‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪84‬‬


‫ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘـﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺳـﻪﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﻣﺴﻪﻥ؟«‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ ﺑـــﯘ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺕ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﻤـــﯘ ﻛــﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﻘـــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﯩﻤﯘ‬ ‫ﻧﻪﺯەﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﺭەﭘﻨﻰ ﺗﻪڭ ﻧﻪﺯەﺭﺩە ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟـﺪﺍ‬ ‫ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﻟﻐــﺎﻥ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟﻪﻣــﺸﯘﻣﯘﻟﻠﯘﻗﻰ‪ ،‬ﻣﻪﺯﻣــﯘﻥ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨــﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ۋە ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩەۋﺭﻧﯩـﯔ ﻛﯩﺘـﺎﺑﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻬﺎﺩﻯ ﺋﻪﺑﯘ ﺭەﻳﺪە ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩەﻳـﺪﯗ‪ :‬ﻗﯘﺭﺋـﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩـﯔ‬ ‫ھﻪﻣــﻤﻪ ﻗﯩــﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘۋﺍﭘﯩــﻖ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺑــﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯚﺯﯨﻤــﯘ ﻳﺎﺧــﺸﻰ‬ ‫ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗپ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ‪.‬‬ ‫ﺋــــﯚﺯﻯ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟــــﯘﻕ ﭘﯩﻜﯩــــﺮ ﻳﯜﺭﮔــــﯜﺯﯛپ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــــﯔ ﻣﻪﺧﻠــ ـﯘﻕ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺳــﻪﺯﮔﻪﻥ ﺋﯩﺨﻼﺳــﻤﻪﻥ ﺩﯨﻨــﺪﺍﺭ‪ ،‬ﻳﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ‬ ‫ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻳﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨــﺪﯨﻦ ﺩەپ ﺑﯩﻠﯩــﺪﯗ ﻳــﺎﻛﻰ‬ ‫ھﻪﻣــﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﻏﻪﻳﺮﯨــﻲ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ – ﻣﯩﺘــﺎﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺭەۋﯨــﺸﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ ﻣﯘﺷــﯘ ﻗﺎﺭﯨــﺸﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳــﯩﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒــﺎﺭﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨــﺪﯗ‪ ،‬ﻣﻪﺳــﯩﻠﻪﻥ‪» :‬ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﻤــﺎﯕﻼﺭ‬ ‫)ﺋﻪﺟﻪﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧــﺪە( ﺋﯚﻟــﯜﻡ ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳــﺘﻪھﻜﻪﻡ‬ ‫ﻗﻪﻟﺌﻪﻟﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧـﻰ ﻣﯘﻧـﺎﭘﯩﻘﻼﺭ( ﺑﯩـﺮەﺭ‬ ‫ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸــﺴﻪ‪» ،‬ﺑــﯘ ﺋــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟــﺪﻯ« ﺩەﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋــﯘﻻﺭ‬ ‫ﺑﯩﺮەﺭ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺯەﺧﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎ ﺑﯘ ﺳـﻪﻧﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧـﻰ ﺳـﯧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫‪ 1‬ﻳﯘﻧﯘﺱ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -99‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪85‬‬


‫ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩــــﺰﺩﯨﻦ( ﺑﻮﻟــــﺪﻯ ﺩەﻳــــﺪﯗ‪) .‬ﺋــــﻰ ﻣــــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺑــــﯘ‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﻗــﻠﻪﺭﮔﻪ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜــﻰ ›)ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩــﯔ( ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻨــﺪﯗﺭ )ﻳﻪﻧــﻰ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺋــﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧــﺪﯗﺭ(‹‪ .‬ﺑــﯘ‬ ‫ﻗﻪۋﻣــﮕﻪ ﻧــﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟــﺪﯨﻜﯩﻦ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ھــﯧﭻ ﺑﯩــﺮ ﺳــﯚﺯﻧﻰ )ﻳﻪﻧــﻰ ھﻪﻣــﻤﻪ‬ ‫ﺷــــﻪﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــــﯔ ﺗﻪﻗــــﺪﯨﺮﻯ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩــــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ(‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ‪) .‬ﺋـﻰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ!( ﺳـﺎﯕﺎ ﻳﻪﺗـﻜﻪﻥ ﻳﺎﺧـﺸﯩﻠﯩﻖ )ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜﺯﯨـﺴﯩﺪﯨﻦ( ﺋـﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻨـﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺳـﺎﯕﺎ ﻳﻪﺗـﻜﻪﻥ ﻳﺎﻣـﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫)ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯔ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ( ﺋﯚﺯەﯕﺪﯨﻨﺪﯗﺭ‪) .‬ﺋـﻰ ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳـﯧﻨﻰ ﺑﯩـﺰ‬ ‫)ﭘﯜﺗـــﯜﻥ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ( ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘـــﯘﻕ‪) ،‬ﺳـــﯧﻨﯩﯔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﯖﮕﻪ( ﺷﺎھﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ‪«.‬‬ ‫ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺷــﻪﺭەپ ھــﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨــﺪﺍﺭ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋـﯚﺯ ﻣﻪﺳـﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩـﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳــﯩﺘﻪ ﺳــﯩﺰﯨﻤﯩﻐﺎ ﺗــﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋـﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣـﺎﺱ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ‪» :‬ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋﯩـﺶ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﭘﺎﻳﺪﯨــﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﯩــﺪﯗﺭ‪ ،‬ۋە ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﺋﯩــﺶ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻜﻪﻥ‬ ‫ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨـﯔ ﺑﻪﻧـﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯗﻟـﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐـﯘﭼﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺳــﺘﯘﺭ‪» 2«.‬ﻛﯩﻤﻜــﻰ ﺯەﺭﺭﯨﭽﯩﻠﯩــﻚ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﯩــﺶ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻜﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘــﺎﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩﻤﻜــﻰ ﺯەﺭﺭﯨﭽﯩﻠﯩــﻚ ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﺋﯩــﺶ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 79 -78‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻓﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -46‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺯﯨﻠﺰﯨﻠﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 8 - 7‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪86‬‬


‫ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻜـﺎﺭ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﮔﯘﻧﺎھﯩـﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘـﺴﺎ‬ ‫ھﻪﻣــﺪە ﺋﯜﻣﯩــﺪۋﺍﺭ ھﺎﻟــﺪﺍ ﺋــﯚﺯ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩــﺪﯨﻦ ﺧــﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪)» :‬ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻤـﺪﯨﻦ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜـﻰ‪:‬‬ ‫)ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺮﯨﭗ( ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﻐـﺎﻥ ﺑﻪﻧـﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻢ!‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩـــﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳـــﯩﺰﻟﻪﻧﻤﻪﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋـــﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩـــﻘﻪﺗﻪﻥ‬ ‫)ﺧﺎﻟﯩﻐـــﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩـــﯔ( ﭘﯜﺗـــﯜﻥ ﮔﯘﻧـــﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩـــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺷﯜﺑﻬﯩــﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﻧﺎھــﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻧﺎھــﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ – ﺳﺎﺩﺩﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻮﻝ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩـﻚ‪،‬‬ ‫ﺳﻪۋﯨﻴﯩـــﺴﻰ ﻳـــﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻼ ﻗـــﺎﻧﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـــﻰ ﺋـــﯘ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ‪ ،‬ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺕ ۋە ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺑﻮﻳﻼپ‪ ،‬ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﻗــﺎﺭﺍپ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪۋﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗــﺎﻧﯘﻧﻰ ۋە ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩــﺴﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯘﺭ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺯﯛﻣﻪﺭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 53‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪87‬‬


‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯚﻟﯜﻡ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ‬ ‫ﺑﯩﺰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺗﻪﻟﭙﯜﻧـﯜپ‬ ‫ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻧﯩﺸﺎﻥ ۋە ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻏﺎﻳﯩﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﯩﻨﯩـﯔ ﺋﻪڭ ﻣـﯘھﯩﻢ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩەپ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻣﺪﯗﻕ؟‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩــــﺰ ﺋــــﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜــــﻰ ﺋﯩﻨــــﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ھﻪﻣــــﺪە‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩــﺮﺍﻕ ‪ -‬ﻳﯧﻘﯩﻨﻘــﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐــﺎ ﺋﻮﺑــﺪﺍﻥ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳــﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺷـــﻪﺧﺲ ﺋـــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩـــﺸﻨﻰ‪ ،‬ﺋـــﯚﺯ ﺋﺎﻻھﯩـــﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯧﻴﯩﺘﯩـــﺸﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـــﯔ ﺩﯗﻧﻴـــﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋـــﻮﺭﻧﻰ ۋە ﻗﻪﺩﯨـــﺮ– ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨـــﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩـــﺸﻨﻰ‬ ‫ﺧﺎﻻﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺷـــﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋـــﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـــﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻟﯘﻗﯩﻨﯩـــﯔ ﻣﻪﻗـــﺴﯩﺘﻰ‪،‬‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺷﻪﺧﺲ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻕ ﺋﯩﺰﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮﮔﻪ ﺗﻪﺑﯩـﺌﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷﻰ‪ ،‬ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ‪ ،‬ﻛﯚﯕـﯜﻝ‬ ‫ﺷﻪھﯟەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﯩﻠﻤﻪﺱ ﺗﺎﻳﺎﻧﭻ ﻛﯜچ ﺋﯩﺰﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﻏـﺎﻳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ‪ ،‬ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩـﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩـﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻼﻗﯩـﻲ‬ ‫ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛـﯜچ‬ ‫ﺋﯩﺰﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺷﻪﺧﺲ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮﮔﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺧـﺖ ﺋﯩﺰﺩەﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻤﯘ ﺑﻪﺧﺖ ﺋﯩﺰﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ‬ ‫‪88‬‬


‫ﺑـــﯘ ﺩﯗﻧﻴـــﺎﺩﯨﻜﻰ ﺳـــﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻖ ﻛـــﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺧﺘـــﺴﯩﺰﻟﯩﻚ‪ ،‬ﺑﯩﺘﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻜـــﺘﻪ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﯩـﺪﺍ ﺭﻭھﯩـﻲ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩـﻚ‪ ،‬ﻛﯚﯕـﯜﻝ‬ ‫ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﯩﮕﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯚﺯ ﺭﻭھﯩﻨﯩﯔ ﻗـﺎﺕ –‬ ‫ﻗﯧﺘﯩﻐــﺎ ﺳــﯩﯖﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭھﯩــﻲ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠــﯘﻕ‪ ،‬ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩــﯔ ﻳﯩــﺮﺍﻕ –‬ ‫ﻳـــﯧﻘﯩﻦ ﺋﯘﭘـــﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗـــﯘپ ﺑﯧﺮﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘـــﺎﺭﻻﻕ ﺋـــﺎﺭﺯﯗ‪ ،‬ﺑـــﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﻧﯘﺭ ۋە ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﯗۋﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ ﺗــﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟــﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ‪ ،‬ﺋﺎﺋﯩﻠﯩــﺴﻰ ۋە‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺰﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻣـﯘھﯩﻢ ۋە ﺑﯜﻳﯜﻛﺮەﻛﯩـﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﯧـﻴﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻳﺎﺷﺎﺷـﻨﻰ ۋە ھـﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩەﻙ ﺑﻪھـﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻨﻰ‬ ‫ﺋــﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻡ ھــﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩەﻙ ﻣﻪﻧﯩــﺴﯩﺰ ﺋﯚﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ‪.‬‬ ‫ﺷﻪﺧﺲ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻧﯩﺸﺎﻥ‪ ،‬ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘــﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷــﺘﻪ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩــﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩــﻚ ﺭﻭﻟــﻰ ﺑــﺎﺭ؟ ﺑــﯘ ﺳــﻮﺋﺎﻝ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯚﻟﯜﻣﻠﯩﺮﯨﺪە ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﯘﺳﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮ – ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ‬ ‫»ﺑﯩـــﺰ ﺋـــﺎﺩەﻡ ﺑـــﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩـــﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﺘـــﺎ‬ ‫)ﺋﯘﻻﻏﻼﺭﻏـــﺎ( ﺩﯦﯖﯩـــﺰﺩﺍ )ﻛﯩﻤﯩـــﻠﻪﺭﮔﻪ( ﭼﯩﻘـــﺎﺭﺩﯗﻕ‪ .‬ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷـــﯧﺮﯨﻦ‬ ‫ﻳــــــﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩــــــﻠﻪﻥ ﺭﯨﺰﯨﻘﻼﻧــــــﺪﯗﺭﺩﯗﻕ‪ ،‬ﺋــــــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻧﯘﺭﻏــــــﯘﻥ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ﺋﯩﺴﺮﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -70‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪89‬‬


‫ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ‬

‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ‪ ،‬ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻨــﺪﯨﻦ ﻳﻪپ‪ ،‬ﺯﯦﻤﯩﻨﻐــﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷــﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩــﯔ ﺑﯩﺮﭼﺎﯕﮕــﺎﻝ‬ ‫ﺗـــﯘﭘﺮﯨﻘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺗـــﯜﮔﻪﻝ ۋﯗﺟـــﯘﺩﻯ ﺋﻪﺕ‪ ،‬ﻗـــﺎﻥ‪ ،‬ﺳـــﯚﯕﻪﻙ‪ ،‬ﻧﯧـــﺮۋﺍ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻼﺭ‪ ،‬ﺑﻪﺯﻟﻪﺭ‪ ،‬ھﯜﺟﻪﻳﺮە ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨـﺴﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﺎڭ‪ ،‬ﺗﻪﭘﻪﻛﻜـﯘﺭ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧـﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻣﯧﯖﯩـﺴﻰ ﺧـﯘﺩﺩﻯ ﺟﯩـﮕﻪﺭ ﺳـﻪﭘﺮﺍ‪،‬‬ ‫ﺑﯚﺭەﻙ ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﯘﺷـﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﺧﯩﻠﻤﯘ – ﺧﯩﻞ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋـﯘ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﭼﺎﺭ ﻗﺎﻧﺎﺗﻼﺭ‪ ،‬ﺋﯚﻣﯜﻟﯜﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺕ – ﻗﻮﯕﻐﯘﺯﻻﺭ‪ ،‬ھﺎﺷﺎﺭﺍﺗﻼﺭ ۋە‬ ‫ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﻼﺭﻏـﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ﺑﯩـﺮ ھﺎﻳــﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗـﯜﺭﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﭘﺎﺋـﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﭼﯧﻜــﻰ‬ ‫ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷـﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩـﺸﯩﭗ »ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩـﻲ ﻗﯩﻠﯩـﺶ« ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻳﺎﺷـﺎۋﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭ ﺷـﺎﺭﻯ‪ ،‬ﻳﻪﺭ ﺷـﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‬ ‫ﻗﯘﻳــــﺎﺵ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩــــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩــــﻨﻪ ﺑﯩــــﺮ ﭘﯩﻼﻧﯩــــﺖ‪ .‬ﻗﯘﻳــــﺎﺵ‬ ‫ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩــﺴﻰ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﻳــﯜﺯ ﻣﯩﻠﻴــﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻥ ﺟﯩــﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺭﺷــﺎپ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯩــﺰ ﻛﻮﭘﯧﺮﻧﯩــﻚ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐــﺎ ﻗﻮﻳﻐــﺎﻥ»ﻗﯘﻳــﺎﺵ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ« ﺗﻪﻟﯩﻤــﺎﺗﻰ ۋە‬ ‫ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣـﺎﻥ ﺋﺎﺳﺘﯩﺮﻭﻧﻮﻣﯩﻴـﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋـﻮﺭﯗﻥ ﺟﻪھﻪﺗـﺘﻪ ﺑـﯘ‬ ‫ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﻕ‪ .‬ﺩەۋﺭ‬ ‫ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺩﺍﺭۋﯨﻦ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩـﺴﯩﻢ ﮔﯩﺌﻮﻟـﻮگ‪ ،‬ﺑﯩﺌﻮﻟـﻮﮔﻼﺭ‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩەۋﺭ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻤــﯘ ھﻪﻡ ﺋﻪﺭﺯﯨــﻤﻪﺱ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ‪،‬‬ ‫ﻳﻪﺭﺷــﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋــﯚﻣﺮﻯ ﻧﻪﭼــﭽﻪ ﻳــﯜﺯ ﻣﯩﻠﻴــﻮﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭﻏــﺎ ﻳﯧﺘﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫‪90‬‬


‫ﺋﯩــﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﻰ‪ ،‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟــﺪﺍ‪ ،‬ﻳﻪﺭ ﺷــﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﺷﺎﺷــﻘﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜﺯ ۋە ﻧﻪﭼـﭽﻪ ﻣﯩـﯔ ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩـﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘـﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩـﻚ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩەﻳﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋـﻮﺭﯗﻥ ۋە ﺩەۋﺭ‬ ‫ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ »ﺋﯩﻼھ ﺭﻭھ« ﻳﺎﻛﻰ »ﺳـﯚﺯ‬ ‫ﻗﯩﻼﻻﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟــﺎﻧﻠﯩﻖ« ﺩﯦﮕﻪﻧــﺪەﻙ ﺋﺎﻻھﯩــﺪە ﺋﺎﺗــﺎﻟﻐﯘﻻﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗــﺎپ‬ ‫ﻛﻪﺗﻤﻪﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻗﺎﺭﯨــﺸﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩــﺮ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ﺟــﺎﺯﺍ ۋە‬ ‫ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺟﯩﺴﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﮔﻪۋﺩە ۋە ﺟﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻲ‬ ‫ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ؟‬ ‫ﺋـــــﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺋﯩﻨـــــﺴﺎﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩـــــﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳـــــﻠﯩﻖ ﻣـــــﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ھﯧﺴﺎﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ‪ 75‬ﻛﯩﻠﻮﮔﺮﺍﻡ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻏﺎ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﺴﺎﻕ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﻣﯘﻣﻪﻥ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫‪ 7‬ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺳﻮﭘﯘﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩەﻙ ﻣﺎﻱ‬ ‫‪ 7‬ﺩﺍﻧﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩەﻙ ﻛﺎﺭﺑﻮﻥ‬ ‫‪ 120‬ﺩﺍﻧﻪ ﺳﻪﺭەﯕﮕﻪ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩەﻙ ﻓﻮﺳﻔﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺧﯘ ﻛﺎﺗﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﻗﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩەﻙ ھﺎﻙ‪،‬‬ ‫ﭘﯩﺖ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺘﻨﯩـﯔ ﺗﯩﺮﯨـﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﺯﯨﻼﺷـﻘﺎ ﻳﻪﺗﻜـﯜﺩەﻙ‬ ‫ﮔﯘﯕﮕﻮﺭﺕ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﯜﺭﮔﻪ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩەﻙ ﻣﺎﮔﻨﻰ ﺗﯘﺯﻯ )ﻣﺎﮔﻨﻰ ﺳﯘﻟﻔﺎﺕ(‪،‬‬ ‫‪91‬‬


‫ﭼــﻮڭ– ﻛﯩﭽﯩﻜﻠــﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍھــﺎﻝ ﺑﯩــﺮ ﺗــﺎﻝ ﻣﯩــﺦ ﻳﺎﺳﺎﺷــﻘﺎ ﻳﻪﺗﻜــﯜﺩەﻙ‬ ‫ﺗﯚﻣﯜﺭ‪.‬‬ ‫ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ‪ 4 .546‬ﻟﯩﺘﯩﺮ ﺳﯘ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ‪ 60 – 50‬ﭘﻪﻳﺴﻪ )ﻳﯜەﻧﮕﻪ ﺳـﯘﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ‪0.8‬‬ ‫ﻳﯜەﻥ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩـﺪﺍ( ﻏـﺎ ﺳـﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻧـﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﺍ ﺑـﯘ ﻣﯩﺴﻠﯩـﺴﯩﺰ‬ ‫ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺗﯜپ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـﺪﯨﻦ ﺑﯧـﺮﯨﻠﮕﻪﻥ‬ ‫ﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺯﺍﻣــﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭەﺏ ﺩﯨﻨــﺴﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩــﺮﻯ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪ :‬ﺑﯩــﺰ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻪڭ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩــﻲ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ھــﺎﻳﯟﺍﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻗﻤــﯘ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺋـــﺎﺩﺩﯨﻲ ﺑﯩـــﺮ ھﺎﺷـــﺎﺭﺍﺕ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﻪڭ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩـــﻲ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ھـــﺎﻳﯟﺍﻥ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﻕ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﯩﺪﻯ؟!‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻱ‪ ،‬ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻳﻪﺗﻤﻪﻛﭽﯩـﺪﻯ؟‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ؟‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪۋھﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺭﻭھﯩـﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩـﺪﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﻠﺠﯩﺮﻻﺷـﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ‬

‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨــﺪە‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﯘﻟــﯘﻍ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﯩــﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪڭ ﮔﯜﺯەﻝ ھﯚﺳـﻦ ۋە‬ ‫ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺭﻭھﯩـﺪﯨﻦ ﺟـﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ۋە ﺋﯩﺮﺍﺩە‬ ‫‪92‬‬


‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠــﯘﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻻھﯩــﺪە ﺋﻮﺭﯗﻧﻐــﺎ ﺋﯩــﮕﻪ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺳـﻤﺎﻥ‬ ‫ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺑﻮﻳـﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤـﺎ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﺮﯨﻠﯩﻜـﻰ‪ ،‬ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﯩﻐـﺎ ﻧﯩـﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ھﻪﺟﯩـﻢ ۋە‬ ‫ﺟﯩــﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﻛــﯜچ – ﻗــﯘۋۋەﺕ ﺟﻪھﻪﺗــﺘﻪ ﺭﺍﺳــﺘﺘﯩﻨﻼ ﺋﻪﺭﺯﯨــﻤﻪﺱ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯩﻤــﯘ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﻪ‪ .‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺭﻭھﯩـﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩـﯟﻯ ﻗﯩﻤـﻤﻪﺕ ﺟﻪھﻪﺗـﺘﻪ ﺗﻮﻟﯩﻤـﯘ‬ ‫ﭼﻮڭ ﻧﻪﺭﺳﻪﺩﯗﺭ‪ .‬ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺧﻮﻳﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺴﻪﻥ ھﻪﻱ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯛﯕﺪە ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﯖﻤﯘ ﺋﯚﺯﯛﯕﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰەﻟﻤﻪﻳﺴﻪﻥ ھﯧﭻ ﺑﯘﻧﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﭼﺎﻏﻼﻳﺴﻪﻥ ﭼﯩﻐﻰ ﭼﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﺴﯩﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﻠﺴﻪڭ‪ ،‬ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺳﻪﻧﺪە ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ – ﭘﯜﺗﻜﯩﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﯩـــﯔ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩـــﯔ ﺋﺎﻳﺎﻏﻠﯩﺸﯩـــﺸﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﻰ‪» :‬ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﮔﯘﻧـﺎھﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘـﺎﻙ‬ ‫ﺑﻮﻟـــﺪﯗﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺟﻪﻧـــﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩـــﺮﯨﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋـــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻣﻪﯕﮕـــﯜ ﻗﯩﻠﯩﯖـــﻼﺭ«‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟـﯜﻙ ﺟﺎﻳﻐـﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑـﯧﻜﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩـﮕﻪ‬ ‫ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﻰ‬

‫ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨــﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨــﻰ ﺑﺎﻳــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪» .‬ﺑﯩــﺰ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳـﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ‪ ،‬ﺑﯩـﺰ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛـﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨـﻰ‬ ‫‪93‬‬


‫ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﻤﯩﺰ‪ 1«.‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ‬ ‫ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﺎھــﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛــﯚپ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻤﯘ ﺑــﯘ ﻣﻪﺯﻣــﯘﻧﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩــﺘﻠﻪپ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩەﻳـﺪﯗ‪» :‬ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻧـﺪەﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐـﺎ ﺋﺎﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩـﺪﺍ ھـﺎﺯﯨﺮ ﺑـﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋـﯘ ﻣﯧﻨـﻰ ﻳـﺎﺩ ﺋﻪﺗـﺴﻪ ﻣﻪﻧﻤـﯘ ﺋـﯘﻧﻰ ﻳـﺎﺩ‬ ‫ﺋﯧﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﯧﻨﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﺴﻪ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﺟﺎﻣــﺎﺋﻪﺕ )ﭘﻪﺭﯨــﺸﺘﯩﻠﻪﺭ( ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﻳــﺎﺩ ﺋﯧــﺘﻤﻪﻥ‪ .‬ﺑﻪﻧــﺪەﻡ ﻣﺎﯕــﺎ ﻏﯧــﺮﯨﭻ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮔﻪﺯ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋـﯘ ﻣﺎﯕـﺎ ﮔﻪﺯ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷـﺴﺎ‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻏﯘﻻچ ﻳﯩﻘﻨﻠﯩﺸﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ‪ 2«.‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﻰ‬

‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﯩﻨﯩـﯔ ﺭﻭھـﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣـﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﯩـﯔ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺋﻪڭ ﻳـﯧﻘﯩﻦ ﭘﻪﺭﯨـﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﻮﻳـﯘﻥ ﺳـﻮﺯﯗپ‪،‬‬ ‫ﺗﻪﻟﭙﯜﻧـــﯜپ ﻗﻮﻟﻐـــﺎ ﻛﻪﻟﺘـــﯜﺭەﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪڭ ﻳﯜﻛـــﺴﻪﻙ ﺋﻮﺭﯗﻧـــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋـــﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻨــﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﯩــﻚ )ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﺒﺎﺳــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩــﺶ( ﺋﻮﺭﻧﯩﻐــﺎ‬ ‫ﺗﺎﻟﻠﯩﻐـــﺎﻥ ﻧـــﺎﻣﺰﺍﺕ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﺪﻯ‪» .‬ﺋـــﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩـــﺪﺍ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨـــﯔ‬ ‫ﭘﻪﺭﯨــﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‪› :‬ﻣﻪﻥ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨــﺪە ﺧﻪﻟﯩــﭙﻪ )ﺋﻮﺭﯗﻧﺒﺎﺳــﺎﺭ( ﻳــﺎﺭﯨﺘﯩﻤﻪﻥ‹‬ ‫ﺩﯦـــﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﺭﯨـــﺸﺘﯩﻠﻪﺭ‪ :‬ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨـــﺪە ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩـــﻖ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻗـــﺎﻥ‬ ‫ﺗﯚﻛﯩﺪﯨﻐﺎﻥ )ﺷﻪﺧﺴﻨﻰ( ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ ﻗﯩﻼﻣﺴﻪﻥ؟ ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺑﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺳـﯧﻨﻰ‬ ‫ﭘــﺎﻙ ﺩەپ ﻣﻪﺩھﯩﻴﯩﻠﻪﻳﻤﯩــﺰ‪ ،‬ﻣــﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺩەپ ﻣﻪﺩھﯩﻴﯩﻠﻪﻳﻤﯩــﺰ ﺩﯦــﺪﻯ‪،‬‬ ‫‪ 1‬ﻗﺎپ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -16‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ‪.‬‬

‫‪94‬‬


‫ﺋــﺎﻟﻼھ‪ :‬ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩــﻤﻪﻥ‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋـﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋـﯚﮔﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ‪)› :‬ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧـﺪﺍ‬ ‫ﺑﯩـــﺰ ھﻪﻗﻠﯩـــﻖ ﺩەﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﯨـــﺸﯩﯖﻼﺭﺩﺍ( ﺭﺍﺳـــﺘﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟـــﺴﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺑـــﯘ‬ ‫ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﯕـﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩـﭗ ﺑﯩـﺮﯨﯖﻼﺭ‹ ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﺭﯨـﺸﯩﺘﯩﻠﻪﺭ‬ ‫›ﺳــﯧﻨﻰ )ﭘﯜﺗﻜــﯜﻝ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨــﻦ( ﭘــﺎﻙ ﺩەپ ﺗﻮﻧــﯘﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑﯩــﺰ ﺳــﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧـــﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـــﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﯩـــﺰ‪ ،‬ھﻪﻗﯩـــﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳـــﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﻨـــﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭﺳـﻪﻥ‪ ،‬ھـﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩـﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭﺳـﻪﻥ‹ ﺩﯦــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ‪› :‬ﺋﻰ ﺋﺎﺩەﻡ! ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑـﯘ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧـﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩـﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩـﻦ‹‬ ‫ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺑــﯘ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧــﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩــﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﭼﺎﻏﺪﺍ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ‪› :‬ﻣﻪﻥ ﺳـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨـﺪﯨﻜﻰ ﻏﻪﻳﯩﭙﻨـﻰ‬ ‫ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩــﭗ ﺗــﯘﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺷــﻜﺎﺭﺍ ۋە ﻳﻮﺷــﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﻤﯩﮕﻪﻧﻤﯩﺪﯨﻢ‹ ﺩﯦﺪﻯ‪«.‬‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩــﻚ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ۋە ﺋــﯘﻧﻰ ﺭﻭھــﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣــﺪە‬ ‫ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻپ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ‬ ‫ﺳﺎﻻﻡ ﺋـﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ۋە ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﯘﻟـﯘﻏﻼپ‪ ،‬ھـﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪپ‪ ،‬ﺋﯧﮕﯩﻠﯩـﭗ ﻗﺎﺭﺷـﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪» .‬ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﺘـﻰ‪:‬‬ ‫›ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩـــﻘﻪﺗﻪﻥ ﻻﻳـــﺪﯨﻦ ﺋـــﺎﺩەﻡ ﻳـــﺎﺭﯨﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋـــﯘﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺭﺍۋﯗﺭﯗﺱ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﺗﻘـــﺎﻥ )ﻳﻪﻧـــﻰ ﺋـــﯘﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩـــﭗ ﺳـــﯜﺭەﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔـــﯜﺯﯛپ‪ ،‬ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨـــﻰ‬ ‫ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ( ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﯩﻤـﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺳــﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖــﻼﺭ‹‪ .‬ﭘﻪﺭﯨــﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻤــﯘ ﻗﺎﻟﻤــﺎﻱ‬ ‫‪ 1‬ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 33 - 30‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪95‬‬


‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ )ﺋـﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ( ﺳـﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺒﻠﯩـﺴﻼ‬ ‫ﺑﻮﻳﯘﻧﺘــﺎۋﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ ،‬ﺋــﯘ ﻛــﺎﭘﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻛﻪﺗﺘــﻰ‪ 1«.‬ﺋﯩــﺒﻠﯩﺲ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻐﺎ ﺳــﺎﻻﻡ ﺑﯧــﺮﯨﺶ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐــﺎ ﺑﻮﻳــﺴﯘﻧﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺳﻪﺕ ۋە ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﯘﻧﺘﺎۋﻟﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒـﯘﺭ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﻛـﺎﭘﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ ۋە ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴــﺴﻰ ﺗــﯘﺗﺘﻰ‪ .‬ﻧﻪﺗﯩﺠﯩــﺪە‪ ،‬ﺑــﯘ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺸﯩــﺸﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﺗﯜۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪» :‬ﺋﺎﻟﻼھ‪ :‬ﺳﻪﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﻮﻗﺎﻝ! ﺳﻪﻥ‬ ‫ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﻮﻏﻼﻧــﺪﻯ ﺑﻮﻟــﺪﯗڭ‪ ،‬ﺳــﺎﯕﺎ ﻗﯩﻴــﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﻟﻪﻧﯩــﺘﯩﻢ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ ﺩﯦــﺪﻯ‪ 2«.‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩــﻲ ﺋﺎﻟﻪﻣــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﻰ‬

‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﻪڭ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﺎﻟﻪﻣـﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩـﺰﻯ ﻧﯘﻗﺘـﺎ‪ .‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺑـﯘ‬ ‫ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯩـﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴـﺎﺟﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺗﻪﺳــﻪﺭﺭﯗپ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷــﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺧﯘﺟﺎﻳﯩﻨﯩــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺧــﯘﺩﺩﻯ‬ ‫ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻧـﺪەﻛﻼ‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـﺪﺍ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭﻛﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨـﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣـﻤﻪ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ۋە ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪«.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑـﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣـﺪﯨﻜﻰ ﺋـﻮﺭﻧﻰ ۋە ﺋﺎﻟﻪﻣـﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺳﺎﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 74 - 71‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺳﺎﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 78 - 77‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﻟﻮﻗﻤﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 20‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪96‬‬


‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﺯﻭﺭ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﺑـﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺑـﯘ‬ ‫ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯜﺳـﺘﯜﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐـﺎ ﺋﯩـﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷـﯩﻨﯩﯔ ﺳـﯩﺮﻯ‬ ‫ﺯﺍﺩﻯ ﻧﻪﺩە؟‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﻯ ﺩەﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻼھﯩـﻲ‬ ‫ﻧـــﯘﺭ ھﻪﻣـــﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﺗﯚﺭەﻟﻤﯩﻠﯩـــﻚ ھﺎﻟﯩﺘﯩـــﺪە ﺋـــﺎﻟﻼھ ﺭﻭھﯩـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﭘﯜۋﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﻼھﯩﻲ ﺭﻭھﺘﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴـﺎﺯ‬ ‫ﺋـــﯘﻧﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨـــﺪﺍ ﺧﻪﻟﯩـــﭙﻪ ﺑﻮﻟـــﯘﺵ ھﻪﻣـــﺪە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺑـــﯘﻳﺮﯗﻕ –‬ ‫ﭘﻪﺭﻣــﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺷــﻨﻰ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺋــﯧﻠﯩﺶ ﺳــﺎﻻھﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩــﮕﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺕ ﺗﻮﻟﯩﻤـﯘ ﮔـﯜﺯەﻝ ﺑﯩـﺮ ﺋﻪﺩەﺑﯩـﻲ ﺗﯜﺳـﺘﻪ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪» :‬ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻣـﺎﻧﻪﺗﻨﻰ )ﭘﻪﺭﺯﻟﻪﺭﻧـﻰ‬ ‫ۋە ﺷـــﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨـــﻰ( ﺋﺎﺳـــﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‪ ،‬ﺯﯦﻤﯩﻨﻐـــﺎ ۋە ﺗﺎﻏﻼﺭﻏـــﺎ‬ ‫ﺗﻪﯕﻠﯩﺪﯗﻕ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ )ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻰ( ﺩﯨـﻦ‬ ‫ﻗــﻮﺭﻗﺘﻰ‪ .‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ‬ ‫‪1‬‬ ‫)ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ( ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻧﺎﺩﺍﻧﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﻣﺎﻧــﺎ ﺷــﯘ ﺳــﺎﻻھﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻐﺎ ھﯩــﺪﺍﻳﻪﺕ ﻳــﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷــﺘﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋە ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﺭﯨﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﻰ‬ ‫ﺋــﯚﺯ ﺋــﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋــﯚﺯﻯ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‪» :‬ﺋــﻰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ! ﺳــﻪﻥ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻐﺎ ﻣﯘﻻﻗﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﯖﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ )ﺋـﯚﺯ ﺋﯩـﺸﯩﯖﺪﺍ(‬ ‫ﺳــﻪﺋﻴﻰ ـ ﺋﯩﺠﺘﯩﻬــﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺴﻪﻥ )ﻳﻪﻧــﻰ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﯖﻨﯩـــﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩـــﺴﯩﻨﻰ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ(‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪھﺰﺍﺏ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪ -72 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺋﯩﻨﺸﯩﻘﺎﻕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -6‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪97‬‬


‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﻮﺭﻧﻰ‬

‫ﺋﯩـــﺴﻼﻣﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﯩـــﯔ ﺑـــﯘ ﻗﻪﺩەﺭ ﻳﯜﻛـــﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﻰ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﺳﻪﻝ ھﺎﻟﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻪﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺋـﯘ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﺎﺱ ھﺎﻟـﺪﺍ ﺑﯧـﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﯨـﻞ ﺗﻪﻗـﺴﯩﻤﺎﺕ‪ .‬ھﻪﺭ‬ ‫ﻗﺎﻳــﺴﻰ ﺩەۋﺭﻟﻪﺭﺩە ﻳﺎﺷــﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﯩﻤــﺎﻡ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯘﻟـﯘﻍ ﻣﻪﺧﻠـﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺩەﻙ ﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋــﺎﻟﯩﻢ ﺋﻪﺑــﯘ ﺑﻪﻛــﺮ ﺋﯩﺒﻨــﯘﻝ ﺋﻪﺭەﺑﯩــﻲ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪» :‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩـــﻖ ﻣﻪﺧﻠـــﯘﻗﻰ ﻳـــﻮﻕ‪ .‬ﺋـــﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨـــﻚ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯜﭼﻠـــﯜﻙ‪ ،‬ﺳـــﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﯕﻼﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯚﺭﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﭘﯩﻼﻧﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ «.‬ﺑﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻏﻪﺯﺍﻟﯩﻲ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ »ﺋﯩﻬﻴﺎﺋﯘﻟﺌﯘﻟﯘﻡ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﻪﻧـــﺪﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧـــﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷـــﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳـــﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩـــﺰﺍھﻼپ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺯﺍﺗــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗــﻰ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺋــﺎﺯﺭﺍﻕ ﻣﻪﻧﯩــﯟﻯ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻖ ۋە ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﺑـﯘ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺷﻠﯩﻖ ۋە ﻣﺎﺳــﻠﯩﻖ ﺳـﯜﺭەﺕ ۋە ﺷــﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺷﻠﯩﻖ ۋە‬ ‫ﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯩﭽﻜـﻰ ﻗﯩـﺴﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺷﻠﯩﻖ ۋە ﻣﺎﺳـﻠﯩﻘﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺳــﯩﻠﻪﻥ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﻛﯚﺭﯨــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﯕﻼﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺳــﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﭘﯩﻼﻧﻼﻳــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑـﯘ‬ ‫ﺳــــﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩــــﮕﻪ‪ ،‬ﻟــــﯧﻜﯩﻦ ھﻪﺭ ھــــﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋــــﺎﻟﻼھﺘﯩﻜﻰ ﻛﺎﻣــــﺎﻟﻪﺕ‬ ‫ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﺪە ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻖ ۋە ﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨـﺸﻘﺎ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺴﯩﻤﯘ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩــﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨــﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ «.‬ﺋــﯘ ﺩەﻳــﺪﯗ‪» :‬ﺑﻪﻧــﺪﯨﻨﯩﯔ‬ ‫‪98‬‬


‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ۋە‬ ‫ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﺋﯩﻼھﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻼ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ «.‬ﺑﯩـﺰ‬ ‫ﺋﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ »ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﻨﯩﯖﻼﺭ«‬ ‫ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺳــﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛــﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﯩﻨﯩﻤــﯘ ﺩەﻝ ﺑﯩﻠﮕﯩﭽﯩﻠﯩــﻚ‪ ،‬ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ‪،‬‬ ‫ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ‪ ،‬ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺵ‪،‬‬ ‫ھﻪﻗــﻘﻪ ﺑﺎﺷ ـﻼﺵ‪ ،‬ﺑﺎﺗﯩﻠــﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳــﯘﺵ ﻗﺎﺗــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻼھﯩــﻲ ﺳــﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷـــــﺘﯘﺭ‪ .‬ﺑﯘﻻﺭﻧﯩـــــﯔ ھﻪﻣﻤﯩـــــﺴﻰ ﺑﻪﻧـــــﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘـــــﺎ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻھﯩﺪە‪ ،‬ﺧﺎﺱ ﻣﯘﻧﺎﺳﯟﯨﺘﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺑﯘ ﺧﺎﺱ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﯩــﺪﺍ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩــﺪﯗ‪» :‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺳــﻪﻧﺪﯨﻦ ﺭﻭھﻨﯩــﯔ ﻣــﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ‬ ‫ھﻪﻗﻘﯩــﺪە ﺳﻮﺭﯨــﺸﯩﺪﯗ‪› .‬ﺭﻭھﻨﯩــﯔ ﻣــﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﯨﻤﻼ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‹ ﺩﯦﮕﯩـﻦ‪ ،‬ﺳـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨـﺎ ﺋﯩﻠﯩـﻢ ﺑﯧـﺮﯨﻠﮕﻪﻥ‪ 1«.‬ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺭﻭھﻨﯩــﯔ ﻣﻪﺧﻠــﯘﻗﻼﺭ ﺋﻪﻗﻠﯩــﺪﯨﻦ ﺳــﯩﺮﺕ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧــﺎﺱ ﺋﯩــﺶ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺯﻯ ﺳــﺎﺩﺩﺍ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ‪» :‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋــﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨـﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺍھﻠﯩـﺸﯩﭗ ﺑـﯘ ھﻪﺩﯨـﺴﺘﻪ‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﯜﺭەﺕ ﺳﻪﺯﮔﯜ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷـﻜﺎﺭﺍ‬ ‫ﺳﯜﺭەﺕ ۋە ﭼﯩﺮﺍﻳﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﻰ‪ .‬ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ‪ ،‬ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣـﺎﺩﺩﺍ ﺩەپ‬ ‫ﺗﻮﻧﯘﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﺎﻟﻼھ‬ ‫‪ 1‬ﺋﯩﺴﺮﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -85‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪99‬‬


‫ﺋـــﯘ ﺑﯩﻠﯩﻤـــﺴﯩﺰﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩەۋﺍﺗﻘﯩﻨﯩـــﺪﯨﻦ ﭘـــﺎﻙ‪ ،‬ﺋﯜﺳـــﺘﯜﻧﺪﯗﺭ‪ .‬ﺑـــﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻯ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺗﻠﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫»ﺋﻪﻱ ﻣﯘﺳﺎ‪ ،‬ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟـﺴﺎﻡ ﻣﯧﻨـﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻤﯩـﺪﯨﯖﻐﯘ؟ ﻣﯘﺳـﺎ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ :‬ﺋـﻰ ﺭەﺑـﺒﯩﻢ ﺳـﻪﻥ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻛﯧـﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯩـﺴﻪﻥ؟ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﻳﻮﻗﻼﻳﻤﻪﻥ؟ ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋﯧﻴﺘﺘـﻰ‪ :‬ﭘـﺎﻻﻧﻰ ﺑﻪﻧـﺪەﻡ ﻛﯧـﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻤﯩﺪﯨﯔ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ‪ ،‬ﻣﯧﻨﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﯔ‪«.‬‬ ‫ﺑــــﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩــــﻖ ﺋــــﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺩﺳــــﯩﻲ ھﻪﺩﯨــــﺴﺘﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧــــﺪەﻙ‪ ،‬ﭘﻪﺭﺯ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﻪﭘﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘـﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪» :‬ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﻣﺎﯕﺎ ھﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻧﻪﭘﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩـﺸﯩﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗـﯘﺗﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋـﯘﻧﻰ ﺩﻭﺳـﺖ ﺗﯘﺗـﺴﺎﻡ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﯕﻼﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗـﯘﻟﯩﻘﻰ‪ ،‬ﻛﯚﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛـﯚﺯﻯ‪ ،‬ﺳـﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠـﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﻴﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﻜـﻰ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺵ‪ ،‬ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ‪ ،‬ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ‬ ‫ﺑﯧــﺮﯨﺶ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻھﯩــﺪە ﺋﻮﺭﯗﻧﻐــﺎ ﺋﯩــﮕﻪ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻥ ۋە‬ ‫ﺯﯦﻤﯩــﻦ ھﻪﻡ ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﻳــﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩـﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳـﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﻮﻳﻐﺎﻗﻠﯩﻘﯩـــﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯘﻳﻘﯘﺳـــﯩﺪﺍ‪ ،‬ﻳﺎﺗﻘﯩﻨﯩـــﺪﺍ‪ ،‬ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩـــﺪﺍ ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﭘﻪﺭﯨــﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻏــﺪﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﻯ ﺗﻪﺭەﭘــﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺋﻪﻟﭽــﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘــﻰ‪.‬‬ ‫ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩــﺸﻰ ھﯧﭽﻘﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩــﯔ ﺋﯩــﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫‪100‬‬


‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺯەﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﯩﻚ ﺋﯩﺰﺯەﺕ‬

‫ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑــﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﯩــﺰﺯەﺕ‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻠﯩﺮﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ »ﻣﯚﻣﯩﻦ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻗﻘـﺎ ﺋﯩـﮕﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧــﻼ ﺋﻪڭ ﭼﻮﯕﻘــﯘﺭ ﻣــﺎھﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺯﻭﺭ ﺋﯩﺰﺯەﺗﻨــﻰ ﺳــﯩﺰﯨﺪﯗ‪ .‬ﺑــﯘ‬ ‫ﺳﯩﺰﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﯩﻤـﺎﻧﻰ ﻣﯧﯖﯩـﭗ ﭼﯩﻘﻘﯩﻠـﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘﭼـﯘپ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﻯ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯﯨﺘﯩﻨـﻰ‬ ‫ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩــﺮﮔﻪ ﺗﯩﻠﻐــﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺰﺯەﺗﻨــﻰ ﺳــﯩﺰﯨﺪﯗ‪» :‬ﺋــﯘﻻﺭ‬ ‫)ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ(‪ :‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺴﺎﻕ ﺋﻪڭ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺋﺎﺩەﻡ )ﻳﻪﻧـﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼھ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺑﻪﻱ ۋە ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ( ﺋﻪڭ ﺧﺎﺭ ﺋـﺎﺩەﻣﻨﻰ‬ ‫)ﻳﻪﻧﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ( ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯗ‬ ‫ﺩﯦﻴﯩــﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﻏﻪﻟﯩــﺒﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــﺮﯨﮕﻪ ۋە ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻣﻪﻧــﺴﯘپ‪ ،‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﻣﯘﻧــﺎﭘﯩﻘﻼﺭ )ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ( ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ھــﯚﻛﻤﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ ﺋﻨﺎۋەﺗﻠﯩــﻚ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟــﻠﻪﺭﮔﻪ ھﯚﻛــﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻰ‪ ،‬ﺑﺎھــﺎ ﺑﯧﺮﯨــﺸﻰ ﺋــﺎﻟﻼھ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ھﯚﻛﻤﻰ ۋە ﺑﺎھﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ‪)» :‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜـﻰ )ﺧﺎﻟﯩﻐـﺎﻥ(‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋـﺎﻟﻼھ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩـﺮﻯ ۋە‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯗ‪ ،‬ﻳﻮﺷـﯘﺭﯗﻥ ۋە ﺋﺎﺷـﻜﺎﺭﺍ )ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭ( ﺑﯩﻠﮕـﯜﭼﻰ‬ ‫)ﺋـــﺎﻟﻼھ( ﻧﯩـــﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐـــﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﯩـــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋـــﺎﻟﻼھ ﻗﯩﻠﻤﯩـــﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ 2«.‬ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ‬ ‫‪ 1‬ﻣﯘﻧﺎﻓﯩﻘﯘﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 8‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺗﻪۋﺑﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -105‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪101‬‬


‫ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩــﺪﯨﻦ ﺑﯧــﺸﺎﺭەﺕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨــﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﺳــﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻤــﯘ ھﻪﻡ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــــﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩــــﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒــــﺎﺭەﺕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨــــﻰ ﺋﯘﻗﺘــــﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨــــﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ( ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‬ ‫ھﯧﭽﻘﺎﻧـــﺪﺍﻕ ﺩەﻟﯩـــﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳــــﺘﯩﻦ )ﻗﺎﺭﯨـــﺴﯩﻐﺎ( ﺟﺎﯕﺠﺎﻟﻠﯩــــﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﭘﺮەﺗﺘﻪ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺯﻭﻣﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻨﻰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯩﭽﻪﺗﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ۋﯗﺟــﯘﺩﯨﻨﻰ ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ﻳﯜﻛــﺴﻪﻙ ﺗﯘﻳﻐــﯘﻻﺭ ﺗﻪﺷــﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺷــﻪﺧﺲ‬ ‫ﺋﯘﻟــﯘﻍ‪ ،‬ﺋﯧــﺴﯩﻞ‪ ،‬ﺭﻭھﯩﻴﯩﺘــﻰ ﻣــﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ‪ ،‬ﺋــﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺮﻯ ﻳﯜﻛــﺴﻪﻙ‪ ،‬ﺑﯧــﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘــﺎ ﺋﻪﮔﻤﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﮔﻪﺭﺩﯨﻨﯩﻨــﻰ ﺯﯗﻟﯘﻣﻐــﺎ‪ ،‬ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﻏــﺎ‪ ،‬ﭘﯘﻟــﺪﺍﺭﻏﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﻠﯘﻗﻘــﺎ ﺗــﯚۋەﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟــﯘپ ﭼﯩﻘﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﺷﯘﺋﺎﺭﻯ ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪» :‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ ﺑﯩـﺮ ﻗـﯘﻝ‪ ،‬ﺑـﯘ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ‪«.‬‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـﺴﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯧـﺰەپ‪ ،‬ﺗﻪﭘﻪﻛﻜـﯘﺭﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋـﺎﻥ‬ ‫ﺋـــﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻳﻮﺭﯗﺗﻘـــﺎﻥ ﺭەﺑﯩـ ـﺌﻪ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋـــﺎﻣﯩﺮﺩەﻙ ﺳـــﻪھﺮﺍﻟﯩﻖ‪،‬‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩــﯔ ﭘﺎﺭﯨــﺴﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘــﺎ ﻗﻮﻣﺎﻧــﺪﺍﻧﻰ ﺭﯗﺳــﺘﻪﻡ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨـــﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠـــﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﭘﻮﺯﯨﺘـــﺴﯩﻴﻪ ۋە ﺋﯩﭙﺎﺩﯨـــﺴﻰ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩـــﻚ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺭﯗﺳـــﺘﻪﻡ ﺑـــﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﺷـــﻪﻣﯩﺘﻰ‪ ،‬ﺩﺍﻏﺪﯗﻏﯩـــﺴﻰ‪ ،‬ﺋـــﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺳـــﯜﺭ‬ ‫ﺑﺎﺳــﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗــﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﻪھﻪﻳــﯟەﺕ ﺟــﺎﻟﻼﺗﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩــﺮﻯ ۋە‬ ‫ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩــﺪﯨﻜﻰ ﻛــﯚﺯﻧﻰ ﻗﺎﻣﺎﺷــﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋــﺎﻟﺘﯘﻥ‪ ،‬ﻛﯚﻣــﯜﺵ ﺟﺎﺑــﺪﯗﻗﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺭەﺑﯩﺌﻪ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ ۋە ﺋﻪﻗﻠﯩﻨـﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩـﭗ‬ ‫‪ 1‬ﻏﺎﻓﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -35‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪102‬‬


‫ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺭﯗﺳﺘﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻛﯩﻢ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋـﯘ‬ ‫ﺳﻪھﺮﺍﻟﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﯩـﻚ ﺋﯩﺰﺯﯨﺘـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺟــﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﯨﻜــﻰ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺟــﺎۋﺍﺏ ﺗــﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻤــﺎﺱ ﺟــﺎۋﺍﺏ ﺑﻮﻟــﯘپ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ :‬ﺑﯩﺰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﻧـﺪﯨﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷـﺘﯩﻦ ﻳـﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻘﺎ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﯕـﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ‪،‬‬ ‫ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩـﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯩﺰ‪«.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﻗﯘﻝ‬ ‫ﺑﻮﻟــﯘﺵ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﺗــﺎﻳﯩﻨﯩﺶ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﻣﻮھﺘــﺎﺝ ﺑﻮﻟــﯘﺵ ﺷــﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ‬ ‫ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﯜﻧﯜپ‪ ،‬ﺭەﺑﺒﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫ھﯜﻛﻪﺭ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ﺑﻮﻻﻱ ﺩﯦﺪﻯ ﻗﻪﺩەﻣﮕﺎھﯩﻢ‪،‬‬ ‫ﻗﻪﺩﯨﺮ – ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺋﯩﭽﺮە ﺗﺎﺷﻘﺎچ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭ! ﻣﯧﻨﻰ»ﺑﻪﻧﺪەﻡ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﯔ‪،‬‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﯩــﺴﻼﻣﭽﻪ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﻗﺎﺭﯨــﺸﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴــﺎﻟﯩﺰﻣﭽﻪ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﻗﺎﺭﯨــﺸﻰ ﺋــﺎﺭﺍ‬ ‫ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﺎ‬

‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺷـﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ‪ ،‬ﺋﯜﺳـﺘﯜﻧﻜﻰ ﺋـﺎﻟﻪﻡ‬ ‫ﺧﻪﻟﻘﻠﯩﺮﻯ )ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ( ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐـﺎ‪ ،‬ﺑـﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣـﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﯩـﻚ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻰ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟـﯜﻛﯩﻨﻰ ﺳـﯩﺰﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋـﯚﺯ ﻗﻪﺩﯨـﺮ –‬ ‫ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨــﻰ ﻳــﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﭼﻮڭ ھﻪ! ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮﻯ‪ :‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﯩــﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩــﺮﻯ ﻳﯩﻠﺘﯩــﺰﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ۋە ﺋﯚﻟﯜﻣــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺩﺍۋﺍﻣــﻰ‬ ‫‪103‬‬


‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐـﯘﭼﻰ ھـﺎﻳﯟﺍﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﭼﯩﻘﻘـﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻣﻪﻥ‪ .‬ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﺪﺍ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪﻣﺪﯨﻦ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﻼﺭﻏـﺎ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻻﻗﻪﻡ ﻛﯚﭘﺮەﻙ‪ ،‬ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮﻯ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺯﯦﻤﯩﻨـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺧﻪﻟﯩﭙﯩــﺴﻰ‪ ،‬ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨــﻰ ﺗﯩﻜــﻠﻪﺵ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺋــﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗــﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ‪،‬‬ ‫ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩــﻚ ﺑﯧــﺮﯨﺶ ۋەﺯﯨﭙﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻛﺎﻟﻪﺗﭽﯩــﺴﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﻪﻣــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﻣﺎﯕـﺎ ﺧﯩـﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﯩـﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕـﺎﺭﻯ ﻣﺎﯕـﺎ‬ ‫ھﻪﻣــﺮﺍھ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋــﺎﻟﻼھ ھﯩــﺪﺍﻳﻪﺕ ﺋﯩﻨﺌــﺎﻡ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ۋە ﺋﯘﻟــﯘﻏﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺳــﺎﻟﯩﻬﻼﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑــﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻟﯘﻗــﯘﻡ‪ ،‬ﺋﯚﻟــﯜﻡ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷـــﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋـــﯜﺯﯛﻟﻤﻪﺱ ۋە ﻳﻮﻗﺎﻟﻤـــﺎﺱ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟـــﯜﻙ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺪﯨﻢ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺑﻮﻳﻼپ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ۋە‬ ‫ﺋﯧﺘﯩﻘــﺎﺩ ﺩەﺭﯨﺠﯩــﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗــﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑــﯘ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩــﻚ ﺗﯘﻳﻐــﯘ‪ ،‬ھــﺎﺯﯨﺮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩــﺴﺘﯩﻚ ﺋﯩــﺪﯨﻴﻪ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩــﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﻏﻪﺭﺑــﭽﻪ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨــﺸﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩــﺴﻼﻣﭽﻪ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﻗﺎﺭﯨــﺸﻰ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷــﯘپ ﻗﺎﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣﻪﺭﻛﯩـــﺰﻯ ﻧـــﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷـــﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯗ ۋە ﺑـــﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜـــﻰ ﺗﻮﻗﯘﻧـــﯘﺵ‬ ‫ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜچ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﻟﻤﯩﺶ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﯧﯖﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﻏﺎﻳﻪ ۋە ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ‬

‫ﺋـــﺎﻟﻼھ ﭘﻪﺭﯨـــﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ »ﻣﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨـــﺪﺍ ﺧﻪﻟﯩـــﭙﻪ ﻳـــﺎﺭﯨﺘﯩﻤﻪﻥ«‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧــﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳــﺎﻥ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﻰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑــﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫‪104‬‬


‫ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪپ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‪ .‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﻣﻪﺧﻠـﯘﻗﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﺴﻠﯩــﺴﯩﺰ ﻣﻪﺧﻠــﯘﻕ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺑــﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣــﺪە ﺩﯨﻨــﺴﯩﺰﻻﺭ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜـﻰ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐـﯘﭼﻰ‬ ‫ﺭەﺑﺒـــﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨـــﺴﻰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﯨـــﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﺎﻟﻼھ ﺋـــﯘﻧﻰ ﺋﻪڭ‬ ‫ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷـﻨﻰ ﺋـﯚﮔﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻗـﯘﻻﻕ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﺯ‪ ،‬ﻳﯜﺭەﻛﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣـﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻨﯩﯔ ﻗـﯘﻟﻰ‬ ‫ھﻪﻡ ﭼــﺎﻛﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳــﺘﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩــﺮ ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋــﺎﻟﻼھﻨﯩﯖﻼ ﻗــﯘﻟﻰ –‬ ‫ﭼﺎﻛﯩﺮﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟە‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩـﺴﺘﯩﻚ‬ ‫ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺋﯧـﺴﯩﻞ ﻣﻪﺧﻠـﯘﻕ‬ ‫ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﺑﻮﻟـﯘپ ﭼﯩﻘﻘـﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺗﺎﻣﺎﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴــﺎﻟﯩﺰﻣﭽﻪ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﻗﺎﺭﯨــﺸﻰ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺧﯩــﻞ ﻣﻪﻧﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫‪ . 1‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮ – ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﺴﯩﺰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻟـــﯘﻕ ۋە ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟـــﯘﻕ ھﯧﺴـــﺴﻴﺎﺗﻰ‪ ،‬ﺑـــﯘ ھﯧﺴـــﺴﻴﺎﺕ‬ ‫ﺋﯩﻨــــﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﻨــــﺴﺎﻥ ﺋــــﯚﺯ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﯨــــﺪﯨﻦ ھﻪﻗﯩﻘﯩــــﻲ ﺋﯩﻼھﻨﯩــــﯔ‬ ‫ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻟــــﯘﻗﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻜﻪﻧــــﺪە‪ ،‬ﺋــــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧــــﯘﺩﺩﻯ ﺳــــﻮﺭﺍﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻼھـــﺘﻪﻙ ﻛـــﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﺋـــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩـــﻼھ ﻛـــﯚﺭﯛﺵ‬ ‫ﺩەﺭﯨﺠﯩـــﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩـــﭗ ﺑﺎﺭﯨـــﺪﯗ‪ .‬ﺧـــﯘﺩﺩﻯ ﺟﻮﻟﯩﺌـــﺎﻥ ھﯩﻜـــﺴﯩﻠﻰ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ‪» :‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ھـﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣـﺪە ﺧـﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﻻﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﻼھﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩە ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺳـﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑـﻰ ۋە‬ ‫ﻣـــﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨـــﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗـــﺎﺭﺍپ ﻣﻪﻏـــﺮﯗﺭﻟﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﺘﺨﯘﺷـــﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ‬ ‫‪105‬‬


‫ﻳﯧﺸﯩﻠﯩﺸﻜﻪ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺮﯨﺰﯨﺴﻨﻰ‬ ‫ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺳــﯩﻠﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﻜــﺴﯩﺲ ﻛﺎﺭﺭﯨﻠﻨﯩــﯔ‪» :‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺳــﯩﺮ«‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘـﺎﺑﻰ ﺷـﯩﺒﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺮﻧﯩﯔ »ﻏﻪﺭﺏ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩـﯔ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩـﺸﻰ«‬ ‫ﺩﯦـــﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘـــﺎﺑﻰ‪ ،‬ﺗـــﻮﻳﯩﻨﺒﻰ‪ ،‬ﺭﯨﻴﻨﯩـــﻴﻪ ﺟﯩﻨـــﻮ‪ ،‬ﻛـــﻮﻟﯩﻦ ۋﯨﻠـــﺴﻮﻥ ۋە‬ ‫ﺑﺎﺷــــﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﺭﺏ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨــــﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﻗﯩﻠﻐــــﺎﻥ ﺋﯩﻨــــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ‬ ‫ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯚﺭﯨﺪەپ ﻳﺎﺯﻏـﺎﻥ ﺋﻪﺳـﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑـﯘﻧﻰ ﻳـﺎﺭﻗﯩﻦ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘﯩﭗ‬ ‫ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻯ‬

‫ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘـــﻰ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺗﯘﻏﻤـــﺎ ھﺎﻟـــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺗﻪﺑﯩﺌﯩـــﺘﯩﮕﻪ ﺳـــﯩﯖﮕﻪﻥ ﻣﯘﺭەﻛﻜﻪﭘﻠﯩـــﻚ ۋە ﭼﯧﮕﯩـــﺸﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧـــﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟــﺪﯨﺮﺍپ ﺑﺎھــﺎ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠــﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩــﻨﭽﯩﻜﻪ ﺑﯩــﺮ ﺳــﺎھﻪ‪ .‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺷــﯘ‬ ‫ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ‪ ،‬ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﻤﯩـﺰ‪:‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﻧﻮﻗﯘﻝ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯩﺴﺘﻪﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻮﻗﯘﻝ ﺭﻭھﻤـﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬‬ ‫ﺳـــﺎپ ﺋﻪﻗﯩـــﻞ ﻳـــﺎﻛﻰ ﺳـــﺎپ ﺟﯩـــﺴﯩﻤﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋـــﯘ‪ ،‬ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﻧﯩـــﯔ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋــﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋــﺎﻟﯩﻢ ﺳﯩﻴــﺸﻮﺕ »ﺭﻭھﯩــﻲ ھﺎﻳــﺎﺕ« ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩــﺪﺍ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ھﻪﺭﻗﺎﻳــﺴﻰ ﺋﻪﺳــﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺋــﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﻗﻪﺩﯨﻤــﺪﯨﻦ ﺑﯧــﺮﻯ ھﻪﻳــﺮﺍﻥ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﯩﺐ ﻣﯘﺭەﻛﻜﻪپ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘـﻰ‬ ‫ﻣﻪﺳﯩﻠﯩــﺴﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ﻗﯩــﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺗﻪﻥ ﺗﯚﺭﯨﻠﯩــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﺳــﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮﯨــﺪﺍ ﺋﯚﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺳــﻪﺯﮔﯜﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ‬ ‫‪106‬‬


‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻪﻧـﮕﻪ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩـﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩـﻖ‪ .‬ﺳـﯩﺰﯨﺶ ۋە‬ ‫ﺗﻪﭘﻪﻛﻜــﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﻣﯘﺷــﯘ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﺷــﯘﺭﯗﻥ ﻛــﯜﭼﻰ ﺋﯩﭽﯩــﺪە‪ .‬ﺋــﯘ‬ ‫ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻥ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﯨﻴﯩﺘﻨﯩـــﯔ ﺟﻪۋھﯩـــﺮﻯ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷـــﻜﻪﻥ ﻗﯩـــﺴﻤﯩﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻟـﯘﻕ ۋە ﻣﺎﺩﺩﯨـﺴﯩﺰ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠـﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭەﺕ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻟﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ؛ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻨﯩﭗ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ ﺳـﻪﻝ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﻧﻪﺭﺳﻪ‪،‬‬ ‫ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨـﻰ ھﻪﻗﯩﻘﯩـﻲ ﺗـﯜﺭﺩە ﺗﻮﻧـﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺋﯚﺯ ﻻﻳﯩﻘﯩﺪﺍ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺳـﯚﺯﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻣﻪﺧﻠــﯘﻗﻰ‪ .‬ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﯩﯔ ﻣــﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە‬ ‫ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﯧﻨﯩﻨــﻰ ﻳﯩﺮﯨــﻚ‪ ،‬ﺭﻭھﯩﻨــﻰ ﻧــﺎﺯﯗﻙ‪ ،‬ﺳــﯩﭙﺘﺎ ھــﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳــﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺗﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺭﻭھ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻐﺎ ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﺪﯛﺭﯨـﺪﯗ‪ .‬ﺗﻪﻥ ﻛﯚﯕـﯜﻝ‬ ‫ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺭﺍھﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺭﻭھ ﺋﯚﺯ – ﺋﯚﺯﯨـﺪﯨﻦ ھﺎﻟﻘﯩـﺸﻘﺎ ۋە‬ ‫ﻳﯩــﺮﺍﻕ ﺋﯘﭘﯘﻗﻼﺭﻏــﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺗﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩــﺮﻯ ھــﺎﻳﯟﺍﻥ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩــﺮﯨﮕﻪ‪،‬‬ ‫ﺭﻭھﻨﯩﯔ ﺋﯩـﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﺭﯨـﺸﺘﻪ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩـﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧـﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺷـﯘ‬ ‫ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﯕﮕﺎﻝ ﻻﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭘـﯜۋﻟﻪﻡ ﺭﻭھـﺘﯩﻦ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩــﭗ ﺯﯦﻤﯩﻨــﺪﺍ ﺧﻪﻟﯩــﭙﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻘﺎ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐــﺎﻥ‪ .‬ﺋﯩــﺴﻼﻡ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـــﺴﻰ ﺗﻪﻧﻨـــﻰ ﺩەپ ﺭﻭھـــﺘﯩﻦ ﺑﯩـــﺨﻪۋەﺭ ﻗﺎﻟﻤﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜـــﻰ ﺋـــﯘ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩــﺮ ‪ -‬ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﺳــﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺭەۋﯨــﺸﺘﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺭﻭھﻘﯩﻤــﯘ‬ ‫ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺗﻪﻧﮕﯩﻤـﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺗﯧﮕﯩـﺸﻠﯩﻚ ھﻪﻗﻘﯩﻨـﻰ ﺑﯧﺮﯨـﭗ‬ ‫ﺋﻮﯕﭽﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻮﻟﭽﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪107‬‬


‫ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺭﻭھﯩﻲ ﺗﻪﺭەﭘﻨﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ‬ ‫ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨــﻰ ﻛﯩــﺸﻪﻧﻠﻪﺵ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺋــﺎﺯﺍﺑﻼﺵ ۋە‬ ‫ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷــﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺧﯩــﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨــﻨﻼﺭ ۋە ﻣﻪﺯھﻪﭘــﻠﻪﺭ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﻟﺪﻯ‪ .‬ھﯩﻨﺪﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺍھﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻮﭘﻠﯩﺮﻯ ﺩەﻝ‬ ‫ﺷﯘ ﺧﺎھﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻏﯩﺒﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺋﯩﻼھ ﺑـﺎﺭ ﻳـﺎﻛﻰ ﺭﻭھ ﺑـﺎﺭ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧـﮕﻪ‬ ‫ﺗﺎﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺳﻪﺯﮔﯜﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺰﻡ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻨﻤﯘ ﺗـﯚۋەﻥ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻧﻐــﺎ ﭼﯜﺷــﯜپ ﻗﺎﻟــﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ھــﺎﻳﯟﺍﻧﯩﻲ ﺗﻪﻟﻪپ ﺑــﯘ‬ ‫ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ‬

‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ ۋە ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺗﯜﺭﺩە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﭽﻪ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏـﺎ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻤﯩﻐـﺎﻥ ۋە‬ ‫ﺑﯩﻜــﺎﺭ ﺗﺎﺷــﻼپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋــﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺗﻮﻧــﯘﺵ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺯﯦﻤﯩﻨـﺪﺍ ﺧﻪﻟﯩـﭙﻪ ﺑﻮﻟـﯘﺵ‪ ،‬ﺑـﯘ ﻗﯩـﺴﻘﺎ ھﺎﻳﺎﺗﺘـﺎ‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ۋە ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻣﺎﻧﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﺩەﻳــﺪﯗ‪ :‬ﺋﻪﺧــﻤﻪﻕ ﻳﯧــﻴﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻳﺎﺷــﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﻗﯩــﻞ ﻳﺎﺷــﺎﺵ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﯧﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ‬ ‫ﻏﺎﻳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ؟‬ ‫ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺴﺘﻼﺭ‪ :‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﻯ ۋە ﻣـﺎﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳـﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻳﺎﺷـﺎﻳﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺩەﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﻯ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــﺮ‬ ‫‪108‬‬


‫ﻣﻪﯕﮕﯜﻟــﯜﻙ ھﺎﻳــﺎﺕ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻳﺎﺷــﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩەﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤــﺪە‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻜـﺎﺭ ﻳـﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‬ ‫)ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳـﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ ھﯧﭽﻘﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺳـﺎۋﺍﺑﻤﯘ‬ ‫ﺑﻪﺭﻣﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺟــﺎﺯﺍﻣﯘ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻳــﺎﺭﺍﺗﺘﻰ(‪ .‬ﺋــﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ھﻪﻕ ـ ﭘﺎﺩﯨـﺸﺎھ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ھـﯧﭻ ﺋﯩـﻼھ ﻳﻮﻗﺘـﯘﺭ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻟـﯘﻍ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﻪﺭﺷﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩــﺴﺘﯩﻚ ﻧﻪﺯەﺭﯨــﻴﻪ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻏﺎﻳﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻏﺎﻳﻪ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩـﺮﺍﺩە ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩـﺮﺍﺩە ﺋﯩﮕﯩـﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺰﻣﭽﻰ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣـﯘﺵ‬ ‫ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ۋە ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﮔﯜﺯەﻟﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ۋەﺯﯨﭙﯩـﺴﻰ‬ ‫ﻳﻮﻕ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺩﯗﻧﻴـــﺎ ﺋـــﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﻣﻪﻧـــﭙﻪﺋﻪﺕ ﺑﻮﻟـــﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳـــﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـــﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤـــﯘ‬ ‫ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ ﻣﻪﻧـﭙﻪﺋﻪﺕ‪ ،‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯘ ﻧﻮﻗـﯘﻝ ھـﺎﻳﯟﺍﻧﯩﻲ ﻣﻪﻧـﭙﻪﺋﻪﺕ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﯩﺸﻰ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ۋە ﺟﯩﻨـﺴﻰ ﺋﻪﺯﺍﺳـﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻧﻼ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻮﻧﯘ ﺳﯚﺯﻯ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩـﻚ‪» :‬ﺷﯜﺑﻬﯩـﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘــﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧــﻰ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳــﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳــﺘﻪﯕﻠﻪﺭ ﺋﯧﻘﯩــﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧــــﻨﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨــــﺪﯗ‪ ،‬ﻛــــﺎﭘﯩﺮﻻﺭ )ھﺎﻳــــﺎﺗﻰ ﺩﯗﻧﻴــــﺎﺩﺍ(‬ ‫ﭼﺎھﺎﺭﭘﺎﻳﻼﺭﺩەﻙ ﻳﻪپ ‪ -‬ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ‪) ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟـﺎﻳﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪«.‬‬ ‫)ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -12‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪(.‬‬ ‫‪ 1‬ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 116 -115‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ‪.‬‬

‫‪109‬‬


‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯ‬ ‫ﻧﻪﭘــﺲ ﺧﺎھﯩــﺸﻰ‪ ،‬ھــﺎۋﺍﻳﻰ – ھﻪۋﯨــﺴﻰ‪ ،‬ﺗﯧﻨــﻰ ۋە ﺷــﻪھﯟەﺗﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻣــﺪە‬ ‫ﺗــﯜﮔﻪﻝ ھــﺎﻳﯟﺍﻧﯩﻲ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩــﺮﯨﮕﯩﻼ ﻛﯚﯕــﯜﻝ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻗﻮﻳﯩــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺷـــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ھـــﺎﻳﯟﺍﻧﯩﻲ ﺗﻪﺭەپ ﺭﻭھﯩـــﻲ ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺗﯘﻧﺠﯘﻗﯘﺷـﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮﯨـﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜﺷـﻰ ھﯧـﺴﺎﺑﯩﻐﺎ ﺯﻭﺭﯨﻴﯩـﺪﯗ ۋە‬ ‫ﻗﺎﻧﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕــﯜﻝ ﺋﯩــﺴﺘﯩﻜﻰ ۋە ھـﺎۋﺍﻳﻰ ـ ھﻪۋﯨــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﻧﯩــﺸﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ ﻛﯧــﺮەﻙ‪ .‬ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧــﺪﺍ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺋــﯚﺯ ﺳﺎﻳﯩــﺴﻰ‬ ‫ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻼ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟـﯘۋﺍﺯﺩﯨﻜﻰ ﻛﺎﻟﯩﻐـﺎ‬ ‫ﺋﻮﺧـــــﺸﺎپ ﻗﺎﻟﯩـــــﺪﯗ‪ .‬ﻳـــــﺎﻛﻰ ﻏﻪﺭﺑﻠﯩـــــﻚ ﻳـــــﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩـــــﺮﻯ‬ ‫»ﻣﻪۋﺟــﯘﺩﯨﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ«ﻧــﻰ ﺳــﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ‪» :‬ﻣﻪۋﺟــﯘﺩﯨﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﻗــﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ‬ ‫ﭼﯩﺸﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺘﻘﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﯩــﺖ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋــﯚﺯ ﻗــﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳــﺪﯗ‪ .‬ﻳــﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩــﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩــﺴﻰ ﺋﯩــﺖ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳــﯘﻥ‪ ،‬ﺋﯩــﺘﻼﺭ‬ ‫ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪپ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩـﺴﯩﺰ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﭘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺑﻪﺧﺖ‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﻨــﻰ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨــﺴﻰ ﭘﻪﻳﻼﺳــﻮﭘﺘﯩﻦ ﺗــﯚۋﯨﻨﻰ ﺳــﺎﺩﺩﺍ ﺋــﺎۋﺍﻣﻐﯩﭽﻪ‪،‬‬ ‫ھﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﺩﺍ – ﻗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﺎﺩﯨـﺸﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩـﭗ ﺋـﺎﺩﺩﯨﻲ‬ ‫ﻛﻪﭘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜـــﻰ ﻧـــﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ھﻪﻣــــﻤﻪ ﻛﯩـــﺸﻰ ﺋﯩﺰﺩەﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺋــــﯚﺯﯨﮕﻪ‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﯩﺰﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺑﻪﺧﺘـﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨـﯘﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ‪ ،‬ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪110‬‬


‫ﺑﻪﺧﺖ ﻧﻪﺩە؟‬

‫ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ ﭼﯩﮕﯩــﺶ ﺳــﻮﺋﺎﻝ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻧﯧــﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤــﺎﻱ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺳــــﺖ ‪ ...‬ﺋﯩﻨــــﺴﺎﻧﻼﺭ ﻗﻪﺩﯨﻤــــﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳــــﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟــــﯜﻙ ﻣــــﺎﺩﺩﯨﻲ‬ ‫ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ‪ ،‬ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ھﯧﺴﺴﯩﻲ ﺋـﺎﺭﺯﯗﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩـﺸﯩﭗ ﺑـﺎﻗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤـﺎ‬ ‫ﻣﻪﯕﮕﯜﻟــﯜﻙ ﺑﻪﺧــﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨــﺸﯩﺶ ﻳــﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺗﯧﺨــﻰ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ‬ ‫ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻼﺷﻘﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻳﯧﯖﻰ ﻏﻪﻣﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺖ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ھﻮﺯﯗﺭ – ھﺎﻻۋەﺗﺘﯩﻤﯘ؟‬

‫ﻣﻪﻧﯩــﯟﻯ ﺗﻪﺭەﭘــﻠﻪﺭ ۋە ﺭﻭھﻨﯩــﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩــﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪھﻪﻣﯩــﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﻤﻪﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ »ﺭﻭﺯ ﻳﯘﺳـــﯘﻑ« ژﯗﺭﻧﯩﻠﯩﻨﯩـــﯔ ﺑـــﺎﺵ ﻣـــﯘھﻪﺭﺭﯨﺮﻯ ﺋـــﯚﺯ‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻟﯘﻗﯩــﺪﺍ ﺑﯩــﺮ ﻗــﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠــﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳــﺎﻥ »ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺋﺎھــﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳـﻪﺭﻟﻪۋھﯩﻠﯩﻚ ﭼﺎﺗﻤـﺎ ﺋﻪﺩەﺑﯩـﻲ ﺋﺎﺧﺒـﺎﺭﺍﺗﻨﻰ‬ ‫ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺩەۋﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺟﻪﻧـﻨﻪﺕ ﺋﺎھـﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﭼﯜﺷـﻜﻪ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩﻘﺘﯩـﺴﺎﺩﯨﻲ ﭘـﺎﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻖ ﻣـﯘھﯩﺘﻰ ﺋﯩﭽﯩـﺪە‪ ،‬ﻧـﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﻗﯩﺮﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯩﺸـﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳـﺎﻛﻰ ھﺎﻳـﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩـﺮ ﻏﻪﻡ –‬ ‫ﺋﻪﻧﺪﯨــﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧــﺎﻟﯩﻲ ﻳﺎﺷــﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﯩﯟﯨﺘــﺴﯩﻴﻪ ﺋﺎھﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺑــﯘ‬ ‫ﻣﻪﻣﻠﯩــﻜﻪﺕ ﺋــﯚﺯ ﮔﯩﺮﺍژﺩﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ ﺷــﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩــﺴﺎﺩﯨﻲ‬ ‫ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩــﺪﯨﻦ ﺩﺍﺗﻼﺷــﻘﺎ ﺋــﻮﺭﯗﻥ ﻳــﻮﻕ ﺩەﺭﯨﺠﯩــﺪە ﭼــﻮڭ ﻛﯚﻟﻪﻣﻠﯩــﻚ‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﻗﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺵ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻛﯩﭙﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺷﯩﯟﯨﺘــﺴﯩﻴﯩﺪە ھﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﺷﻪﺧــﺴﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﻠﻠﯩــﻖ ﻣﯩﻠﻠﯩــﻲ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻣﻪﺕ ‪ 521‬ﻣﯩــﺴﯩﺮ ﻓﻮﻧــﺪﯨﻐﺎ )ﺑﯩــﺮ ﻣﯩــﺴﯩﺮ ﻓﻮﻧــﺪﻯ ‪ 1.2‬ﻳــﯜەﻥ ﺟﯘﯕﮕــﻮ‬ ‫ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ( ﺗﻪڭ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺵ ‪ 53‬ﻓﻮﻧﺪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪111‬‬


‫ﺷﯩﯟﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﯜﺯﯛﻣﻰ‪ ،‬ﭘﯘﻗﻪﺭﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﺠﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺵ ۋە ﺳـﺎﻗﻠﯩﻖ ﺳـﺎﻗﻼﺵ‪،‬‬ ‫ﺋﺴﯩﺘﯩﺮﺧﻮﺍﻧﯩﻴﻪ ﺷـﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺗﯜﺭﻟـﯜﻙ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤـﺎﺋﯩﻲ ﺳـﯘﻏﯘﺭﺗﺎ ﺗـﯜﺯﯛﻣﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﻳﻮﻕ ﺗﻪﺑﯩﻘﯩـﻠﻪﺭ ﺑـﺎﺭﺍۋەﺭﻟﯩﻜﻰ ۋە‬ ‫ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﺎﻥ‪.‬‬ ‫ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺷﯩﯟﯨﺘــﺴﯩﻴﻪ ﮔﯩﺮﺍژﺩﯨﻨــﻰ ﺋﻪﻣــﮕﻪﻙ ﺋﯩــﺶ ھﻪﻗﻘــﻰ‪،‬‬ ‫ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻣﺎﺋﺎﺷﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻳﻮﻗﻼﺭﻏﺎ ﻳـﺎﺭﺩەﻡ‬ ‫ﻣﺎﺋﺎﺷـــﻰ‪ ،‬ﺗﯘﺭﻣـــﯘﺵ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘـــﻰ ﻣﺎﺋﺎﺷـــﻰ‪ ،‬ﺋـــﯚﻱ ﺳـــﯩﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺶ‬ ‫ﺋﯩﺌﺎﻧﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺎﻻﺭ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﭘﯘﻟﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻏـﺎ ﺋﯩـﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﭘـﯘﻝ ﻧﻪﻕ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﺩﺍ ﺩﺍۋﺍﻟﯩـﻨﯩﺶ ھﻪﻗـﺴﯩﺰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷـﺘﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺷﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺑـﯘ ﻣﺎﺋـﺎﺵ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯘﻏـﯘﺕ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﻤﻠﯩـــــﺮﻯ‪ ،‬ﺑﻮۋﺍﻗﻼﺭﻏـــــﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩـــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﺷـــــﯘﻣﭽﻪ ﻳـــــﺎﺭﺩەﻡ‪،‬‬ ‫ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩـﮕﻪ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺧﯩـــﺰﻣﻪﺕ ﺋـــﺎﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷـــﻰ ﻣﻪﺟﺒـــﯘﺭﻯ ﺳـــﯘﻏﯘﺭﺗﯩﻐﺎ‬ ‫ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‪«.‬‬ ‫»ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏـــﺎ ﺳـــﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﻤﻼﺭﻧـــﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩـــﺴﯩﯖﯩﺰ‬ ‫ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩەپ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ‪ .‬ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ‪16‬ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﻳﯩﻠـﺪﺍ‬ ‫‪ 400‬ﻓﻮﻧﺪ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ھﻪﻗـﺴﯩﺰ ﺳـﺎﻗﻠﯩﻖ‬ ‫ﺳﺎﻗﻼﺵ‪ ،‬ھﻪﻗﺴﯩﺰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯩﺠﺎﺯەﺗﻨﺎﻣﯩـﺴﻰ ﻗﺎﺗـﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑـﺎﻻ ‪ 14‬ﻳﺎﺷـﻘﺎ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜﭼﻪ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩــﯔ ﻳﯧﯖــﻰ ﺗــﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏــﺎ ﺋــﯚﻱ ﺳﻪﺭەﻣﺠﺎﻣﻼﺷــﺘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯚۋەﻥ ﺋﯚﺳـﯜﻣﻠﯜﻙ ﻗﻪﺭﺯ ﭘـﯘﻟﻰ ‪ 300‬ﻓﻮﻧـﺪﻗﺎ ﻳﯩﺘﯩـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﯜﺭﯛﻛﻰ ﺑﻪﺵ ﻳﯩﻞ‪.‬‬ ‫‪112‬‬


‫ﺷﯩﯟﯨﺘــﺴﯩﻴﻪ ﺧﻪﻟﻘ ـﻰ ﺗﺎﭘــﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﺎﺟﻨﯩــﯔ ﺋــﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩــﺮ ﻗﯩــﺴﻤﯩﻨﻰ‬ ‫ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤــﺎﺋﯩﻲ ﺳــﯘﻏﯘﺭﺗﺎ ﺷــﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩــﻢ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺩﯙﻟﻪﺕ‬ ‫ﺑﺎﺟﻨﯩﯔ ‪ 80%‬ﻧﻰ ﻧﻪﻕ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺌﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪڭ ﺯﻭﺭ‬ ‫ﺧـﺎﻡ ﭼـﻮﺕ ﻻﻳﯩﻬﯩــﺴﻰ ﺧﻪﻟـﻖ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﻨﯩــﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﯩﻨﯩﯔ ﺧـﺎﻡ ﭼــﻮﺕ‬ ‫ﻻﻳﯩﻬﻪﺳــﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯘﻧــﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟــﺴﺎ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨــﭗ ﻣﯩﻨﯩــﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺧــﺎﻡ ﭼــﻮﺕ‬ ‫ﻻﻳﯩﻬﯩﺴﻰ‪.‬‬ ‫ﺑـــﯘ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺷـــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻗﻘـــﯘﺯﻯ ﺗﻪﻝ ﻛﺎﭘـــﺎﻟﻪﺕ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨـــﻰ‬ ‫ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩــــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻛﯩــــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻧــــﺴﯩﺰ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧــــﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩــــﺪە‬ ‫ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﻡ – ﻗﺎﻳﻐﯘ‪ ،‬ﺩﺍﺕ – ﺷـﯩﻜﺎﻳﻪﺕ‪ ،‬ﻏﻪﺯەﭘـﻜﻪ‬ ‫ﺗﻮﺷﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ‪ ،‬ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﺶ ۋە ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟـﯘﺵ‬ ‫ﻛﻪﻳﭙﯩﻴـــﺎﺗﻰ ﻗـــﺎﭘﻼپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜـــﻰ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩـــﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩـــﺴﯩﺪە ﻧﯘﺭﻏـــﯘﻥ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺟﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺗﻮﻳﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻏﯘﭼﯩــﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ »ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯜﻟﺘــﯜﺭﯛۋﯨﻠﯩﺶ« ﻳــﻮﻟﻰ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑــﯘ‬ ‫ﺑﻪﺧﺘــﺴﯩﺰ ھﺎﻳــﺎﺗﺘﯩﻦ ﺧﻮﺷﻠﯩــﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯩﻜــﻰ ﺋﺎﺧﺒــﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺳﻪھﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﺎﯕﺪﺍﻣﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑــــﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩــــﯔ ﺋــــﺎﭘﺘﻮﺭﻯ ﻣﺎﻗــــﺎﻟﯩﻨﻰ ﻣﻮﻧــــﯘ ﻳﻪﻛــــﯜﻥ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ‪» :‬ﺑـﯘ ﺑﻪﺧﺘـﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳـﯩﺮ ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﺪﯗﺭ«‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ ﺋﻪﺩﯨﺒﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ »ﻓﯩﺮﺍﻧﺲ ﺳﺎﮔﺎﻥ« ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻛﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻗﯧــﺘﯩﻢ ﺯﯨﻴــﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺯﯨﻴــﺎﺭەﺕ ﺗﻪﺳــﯩﺮﺍﺗﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪» :‬ﻧﻴﻮ‬ ‫ﻳ ـﯘﺭﻛﺘﯩﻜﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷــﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯧــﺴﯩﻤﻰ ﺋﯧﻐﯩــﺮ‪ ،‬ﺑــﯘ‬ ‫ﺷــﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋــﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺳــﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ﺷــﻪھﻪﺭ ﺋﺎھﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋــﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ‬ ‫‪113‬‬


‫ﺳـــﯜﺭﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﯩـــﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗـــﻜﻪﻥ‪ .‬ﻧﻴـــﻮ ﻳــﯘﺭﻙ ﺋﺎھـــﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷـــﺘﯩﻦ‬ ‫ﻛﻪﭼﯜﺭﯛۋﺍﺗﻘـﺎﻥ ﻛﺮﯨﺰﯨـﺴﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩــﻲ ﻛﺮﯨـﺰﯨﺲ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜـﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩــﻴﻪﺕ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺷـــﯘ ﺟﺎﭘـــﺎﻛﻪﺵ‪ ،‬ﺑـــﺎﺗﯘﺭ‪ ،‬ﻛﯜﭼﻠـــﯜﻙ‪ ،‬ﺋﺎﻟـــﺪﯨﺮﺍﯕﻐﯘ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﻣﻮﺳﻜﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﺎﻥ ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ۋﺍﻗﯩﺘﻨـﻰ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷـﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯜﺟﯜﭘﯩﻠﻪپ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ«‪ .‬ﻣﯘﺩﯨﺮ ﻛـﻮﻟﯩﻦ‬ ‫ۋﯨﻠﺴﯘﻥ ﻧﻴـﻮ ﻳﯘﺭﯗﻛﻨﯩـﯔ ﺋـﺎۋﺍﺩﻟﯩﻘﻰ ۋ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻲ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩـﺸﯩﻨﻰ »ﻧﻴﻮﻳـﯘﺭﻙ‬ ‫ﺗﯘﺭﻣﯘﺷــﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺧﺘــﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە ﻛــﯜﻟﭙﻪﺗﻨﻰ ﻳﻮﺷــﯘﺭﯗپ ﺗﯘﺭﻏــﺎﻥ ﮔــﯜﺯەﻝ‬ ‫ﭘﻪﺭﺩە« ﺩەپ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﯘﻝ – ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﻪﺧﺖ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﯘﻝ– ﻣﺎﻟﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋـﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺑﺎﺭﻣـﺎﻱ ﺗـﯘﺭﯗﭘﻼ ﺑـﯘ ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﺍ ﺋـﺎﺯﺍﺏ‬ ‫ﺗﺎﺭﺗﯩـــﺸﻘﺎ ﺳـــﻪۋەﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧـــﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟـــﯘﻕ ﺋﯧﻴﺘﺘـــﻰ‪:‬‬ ‫»ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻝ – ﻣﯜﻟﻜﻰ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﻪﻧﺪﯛﺭﻣﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑـﯘ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺷﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﻪﻧﻪﺱ )ﺋــــﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖــــﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟــــﺴﯘﻥ( ﺋﯧﻴﺘﯩــــﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ھﻪﺩﯨــﺴﺘﻪ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋــﺎﺯﺍﺑﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﺭﻭھﻨــﻰ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺗﻪﺳــﯟﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻏﯧﻤﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨـﻰ ﺑـﺎﻱ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋـﻮڭ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑﯧﺮﯨـﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩﻤﻜـﻰ ﺩﯗﻧﻴـﺎﻧﻰ‬ ‫ﺋــﯚﺯ ﻏﯧﻤــﻰ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴــﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻳﯩﻠﯩﻤــﺪەﻙ ﭼﺎﭘﻠﯩــﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﯩﻜﻜـــﻰ ﻛـــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻳﻤـــﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﯩـــﺸﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﻪﭘﻠﻪﺷﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻛﯧﺘﯩـﺪﯗ«‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻗﻪﻳــﻴﯩﻢ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧــﺪەﻙ‪ :‬ﺋﯩــﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﭘﻠﻪﺷﻤﻪﺳــﻠﯩﻜﻰ‪ ،‬ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﯩــﯔ‬ ‫‪ 1‬ﺗﻪۋﺑﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 55‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪114‬‬


‫ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧــﺪﯨﻠﯩﻜﻰ‪ ،‬ﻧــﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗــﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴــﺎ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻳﺎﻣﯩﻨﯩــﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﺷﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴـﺎ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳـﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺘﺨﯘﺷـﻠﯩﻘﻰ ﺗﯘﺗـﯘپ‬ ‫ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﻳـﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋـﺎﺯﺍﺑﻼﺭ ﺩەﺳـﺘﯩﺪﯨﻦ ﺩﺍﺕ – ﭘﻪﺭﻳـﺎﺩ‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻛﻮﻧﯩﻼﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ‪ :‬ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳــﻪ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤــﯘ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷــﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﺴﯘﻥ‪.‬‬ ‫ﺩﯗﻧﻴــﺎ ﻣــﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺋــﯜچ ﺋﯩــﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ :‬ﺗــﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﻏﻪﻡ‪،‬‬ ‫ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺟﺎﭘﺎ‪ ،‬ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ھﻪﺳﺮەﺕ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﺷﯩﻘﻰ ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﯨﻦ ﻛـﯚﺯﻟﯩﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸـﺴﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺗﻮﻳﻤــﺎﺱ ﻧﻪﭘــﺴﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤــﯘ ﻛــﯚﭘﻜﻪ ﺗﺎﻗﯩﻠﺪﺍﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺑــﯘ ھﻪﺩﯨــﺴﺘﻪ‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﯩﻨﯩﺪەﻙ‪» :‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﯩﻠﻐﺎ ﻣﯧﻠﻰ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋـﯘ‬ ‫ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺟﯩﻠﻐﺎ ﻣﯧﻠـﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻨﻰ ﺋـﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ«‪ .‬ﺋﯩﻴـﺴﺎ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏــﺎ ﺋﺎﺷــﯩﻖ ﺋــﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧــﺴﯩﺮﻯ ﺧﯘﻣــﺎﺭﻯ ﺗﯘﺗﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ھﺎﺭﺍﻗﻜﻪﺷﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻥ‪ .‬ﺩﯦﻤﻪﻙ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ھﻮﺯﯗﺭ – ھﺎﻻۋەﺗﺘﯩﻦ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺖ ﺑﺎﻻ ‪ -‬ﭼﺎﻗﯩﺪﯨﻤﯘ؟‬

‫ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﮔﯜﻟﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺯﯨﻨﻨﯩﺘﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﯩــﺮﺍﻕ ﺋــﯚﺯ ﺋﺎﺗــﺎ – ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ۋە ﻛــﯜﻳﯩﻨﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐــﺎ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻗـﺸﯩﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺗﯘﺯﻛﻮﺭﻟـﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ ﺑـﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑـﺎﺭ‪ .‬ﺗﯧﺨـﻰ‬ ‫ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺗﺎ ‪ -‬ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺋـﯚﺯ ﺋﯚﻟـﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‪ ،‬ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﻛﯚﯕـﯜﻝ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳـﯩﻐﺎ‬ ‫ﺗﻮﺳــــﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﻘــــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﻳــــﺎﻛﻰ ﭘــــﯘﻝ – ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩــــﯔ ﺑــــﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﯚﺯ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﻗـﻮﻟﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯜۋﺍﻟﻤﺎﻗﺘـﺎ‪.‬‬ ‫‪115‬‬


‫ﺑﯩﺰ ﺋـﯚﺯ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩـﭗ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻏـﺎﻥ ھﺎﻟـﺪﺍ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﻧﻪﺯﻡ ﺗﻮﻗﯘﻏـﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﺩﯗﻕ‪:‬‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺳﯧﻨﻰ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻤﺎﻱ ﺋﯚﺳﺘﯜڭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﯟەﻙ ﻣﯩﻬﺮﯨﻤﮕﻪ ﺳﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﻥ ﺩەﺭﺩ ﺗﺎﺭﺗﺴﺎڭ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﻪﺩە ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪،‬‬ ‫ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﭘﯩﻚ ﻗﺎﻗﻤﺎﻱ ﺋﻮﺭﻧﯘﻣﺪﯨﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﮔﺎھ ﺋﻪﻟﻪﻣﺪە‪ ،‬ﮔﺎھ ﺷﺎﺩﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﺗﺘﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﻗﻮﺭﺍﻣﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺗﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻛﯚﺭﮔﯜﻟﯜﻛﯜﻡ ﺗﯩﻞ‪ ،‬ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻮﺭﻧﯘڭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﯩـــﺰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩـــﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـــﺘﯩﻤﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩـــﯔ ﺋـــﯚﺯ ﺋﺎﺗـــﺎ – ﺋـــﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻗﺎﻗﺸﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩـﻚ ھﯧﻜـﺎﻳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋـﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺩەھـــــﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩـــــﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛـــــﯚﺭﯨﻤﯩﺰ‪ .‬ھﻪﺗﺘـــــﺎ ﺷﯧﻜﯩـــــﺴﭙﯧﺮ‬ ‫ﺩﺭﺍﻣﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﭘﺎﺩﯨـﺸﺎھ ﻟﯘﺋﯧﺮﻧﯩـﯔ ﺗﯩﻠﯩـﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ﺳـﯚﺯ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ‪» :‬ﺗﯘﺯﻛﻮﺭ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﯩﻤﻰ ﭼﺎﺭ ﻳﯩﻼﻥ ﺯەھﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ‪«.‬‬ ‫ﺷﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺑﺎﻻ – ﭼﺎﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻗﺸﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟـﺪﺍ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯗﺭ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩەﻡ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺗﯩﻐﺎ ﺑﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺯﯨﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺩﺍﺩﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ھﺎﻣﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪116‬‬


‫ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪپ ﻛﯧﺘﻪﺭ ﺋﯚﻟﯜﻡ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻳﻐﯘﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻦ – ﺯﺍﻣﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺪﯨﻤﯘ؟‬

‫ﺳﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷـﺘﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩــﻲ ﺳــﯩﻨﺎﻕ ۋە ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ﺗﻪﺟــﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﻪﺧــﺘﻜﻪ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭەﻟﻪﻳﺪﯗ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻣﺴﻪﻥ؟‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ھﯜﺳﻪﻳﯩﻦ ھﻪﻳﻜﻪﻝ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ »ﺋﯩﻤـﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩﻠﯩـﻢ‪ ،‬ﭘﻪﻟـﺴﻪﭘﻪ«‬ ‫ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳــﯩﺮﯨﺪە ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩــﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﯩﻠﯩــﻢ – ﭘﻪﻥ ﺳــﯩﻨﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﯚپ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜـﻰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﺘﯩــﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗــﺘﻪ ﺑــﯘ ﺑﻪﺧــﺖ ﺋﯩﻠﯩــﻢ – ﭘﻪﻧــﺪە‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ – ﭘﻪﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪۋەﺱ‪ ،‬ھﻪۋەﺳﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﺑﻪﺧﺖ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ھﺎﻳــﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩــﻢ – ﭘﻪﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷــﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﯩﻨﯘﺗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻰ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯩﺮﯨــﺪە ﻏﻪﻣﻨــﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﯟﺍﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ھﻪﺳــﺮەﺕ ﺋﯘﺗﯩــﺪﺍ‬ ‫ﭘﯘﭼﯘﻻﻧﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷـﺎﺵ‪ ،‬ھﺎﻳـﺎﺗﻨﻰ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﻗــﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ‪ ،‬ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘــﻰ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯚﺗﻜــﯜﺯﯛﺵ ۋە ﻏﻪﻳﯩــﭗ ﺗﯩﻠــﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻳﯧﺸﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﺰﺩەﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻤﯩــﺰ ھﻪﺭﻗــﺎﻧﭽﻪ ﻛﻪڭ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ ﭼﻪﻛــﺴﯩﺰ ﺗﻪﺑﯩــﺌﻪﺕ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺗﺎﺭ ۋە ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ‪ .‬ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎھﺎﺭﯨﻨﻰ »ﺑﯩﻠﯩـﻢ‬ ‫ﻏﻪﻳﯩﺒﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﻗﺎﺭﺍﺵ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮپ ﻧﯩﺘﺰﻯ ۋە ﺋﯘﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫‪117‬‬


‫ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﺋــﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﻏﻪﻳﯩــﭗ ﭘﻪﺭﺩﯨــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ ﺳﻮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯚﻟـﺪﯨﻜﻰ ﺋـﺎﻟﯟﯗﻧﻨﻰ ﻗـﻮﻏﻼپ‬ ‫ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﺘﻪﻙ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﻪ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ ﺑﯩﺮﺗﺮﺍﻧـﺪ ﺭﻭﺳـﺴﯩﻠﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩــﺴﺘﯩﻚ ﭘﯩﻜــﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ھﺎﻟــﺪﺍ »ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻠﯩــﻢ – ﭘﻪﻥ‬ ‫ۋﺍﺳﯩﺘﯩــﺴﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﻪﺑﯩــﺌﻪﺕ ﺋﯜﺳــﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻛﯜﺭﯨــﺸﯩﺪە ﻏﻪﻟﯩــﺒﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨــﺸﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤــﺎ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻛﯜﺭەﺷــﺘﻪ ﻣﻪﻏﻠــﯘپ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﺎﻻﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ‬ ‫ﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ«‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﭘﺴﯩﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ‬ ‫ﺩﻭﺧﺘــﯘﺭﻯ ھﯩﻨــﺮﻯ ﻻﻧــﻚ ﺋﯩﻠﯩــﻢ – ﭘﻪﻥ ۋە ﭘﯩﻜﯩــﺮﮔﻪ ھــﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ‬ ‫ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﻏﻪﻳﯩﺒﻜﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜـﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﺘﯩـﺮﺍﺯ ﺑﯩﻠـﺪﯛﺭﯛپ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻠﯩــــــﻢ ﭘﻪﻧﻨﯩــــــﯔ ﻳﯧﮕــــــﺎﻧﻪ ھﺎﻟــــــﺪﺍ ﺋﯩﻨــــــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﻪﺧــــــﺘﻜﻪ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩەﻳـﺪﯗ‪» :‬ھـﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻠﯩـﻢ‬ ‫ﺳــﺎھﻪﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨــﺪە ﭘﯩﻜﯩﺮﻧــﻰ ﻳــﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐــﺎ ﻗﻮﻳﯘۋﯨﻠﯩــﺸﺘﻪﻙ‬ ‫ﺋـــﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺋﻪۋﺝ ﺋﺎﻟـــﺪﯗﺭﯗﺩﯨﻐﺎﻥ ھﺎﺩﯨـــﺴﯩﻠﻪﺭ ﻛـــﯚپ ﭼﯩﻠﯩﻘﯩﯟﺍﺗﯩـــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺷـــﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻛﻪڭ ﭘـــﺴﯩﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺋـــﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻣـــﯘﺗﻠﻪﻕ ﭘﯩﻜﯩــــﺮﮔﯩﻼ‬ ‫ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧـﺖ ‪ -‬ﺳـﺎﺋﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ ﭘﯜﺗـﯜﻧﻠﻪﻱ ﺑﻮﻟﻤﯩـﺴﯩﻤﯘ‬ ‫ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ۋەﻳﺮﺍﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻰ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺳﯩﻨﺎﻕ ۋە ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﯜﻡ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ :‬ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷـﻘﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺶ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭە ﭘﯩﻜﯩﺮﻧـﻰ ﺩﯨـﻦ‪ ،‬ﺗﻪﻟﯩـﻢ – ﺗﻪﺭﺑﯩـﻴﻪ‪ ،‬ﻛﯩـﺸﯩﻠﯩﻚ‬ ‫‪118‬‬


‫ھﺎﻳـــﺎﺕ‪ ،‬ﺗﯘﺭﻣـــﯘﺵ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩـــﺴﻰ ﻗﺎﺗـــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳـــﺎھﻪﻟﻪﺭﮔﻪ ﺯﯨـــﭻ ﺑـــﺎﻏﻼپ‬ ‫ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻠﯩـﻢ – ﭘﻪﻥ ﻣﻪﻟﯘﻣـﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛـﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ ﻳـﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧـﻼ‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ھﻪﻣﺪە ھﺎﻳـﺎﺕ ﻣﯘﺷـﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠـﯜﻙ ھﻪﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ – ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻛﯧﺘﯩـﺸﻰ‬ ‫ﭼﯩﮕﯩـــﺸﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩـــﺸﻰ ۋە ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﯘﺷـــﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺗﯩـــﭗ ﺑﯧﺮﯨـــﺸﻰ‬ ‫ﺩﯦﻤﻪﻛﺘـــﯘﺭ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑـــﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﻪﻧـــﻠﻪﺭ ﺑﯜﮔـــﯜﻧﻜﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـــﺘﯩﻜﻰ ﺋـــﺎﺩﺩﯨﻲ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗــﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳــﯩﺪﺍ ﺑﯩــﺮ ﺑــﺎﻳﺮﺍﻕ ﺋﺎﺳــﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷــﺘﯜﺭﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ۋە‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑﻮﻳــﺴﯜﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﺩەﻝ ﺋــﯚﺯﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﻧﯩــﺸﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎﻥ »ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭﻧــﻰ ﺋــﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ« ﺋﻮﺭﻧﯩﻐــﺎ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺗﯜﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷـــﻜﻪ‪ ،‬ﻛﯧـــﺮەﻛﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨـــﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩـــﭗ ﺑﺎﺭﯨـــﺪﯗ‪ .‬ﺑـــﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـــﺪە ﺷـــﯘﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﻤـــﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـــﺪﯗﻛﻰ‪ ،‬ﻳﯘﻗﯩﺮﯨـــﺪﺍ ﺗﻪﻛﯩـــﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﭘﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ — ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﻳـﻮﻟﻰ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩـﺸﻘﺎ‬ ‫ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ‬

‫ﺑﻪﺧﺖ ﭘﯘﻝ – ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﻜﯩـﺪە‪ ،‬ﻳـﯜﺯ – ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﻨﯩـﯔ ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﯩـﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﻳــﺪﯨﻨﯩﯔ ﻣﻮﻟﻠﯩﻘﯩــﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﭘﻪﻥ – ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩــﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺑﻪﺧــﺖ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻗﻪﻟﺐ ﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯩﺰﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﯩــﯔ ﺳــﺎپ‪ ،‬ﻗﻪﻟﺒﻨﯩــﯔ ﺧــﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ‪ ،‬ﺩﯨﻠﻨﯩــﯔ ﺧﯘﺷــﺎﻝ ۋە‬ ‫ﺋﺎﺯﺍﺩﯨﻠﯩﻜﻰ‪ ،‬ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ھﯧﻜﺎﻳﻪﺕ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘپ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ :‬ﺳﯧﻨﻰ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ھﺎﻟﺪﺍ‪:‬‬ ‫‪119‬‬


‫ﻣﯧﻨــﻰ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩــﻚ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﯩﻨﯩﯖــﺪەﻙ ﺑﻪﺧﺘــﺴﯩﺰﻣﯘ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﻪﻟﻤﻪﻳــﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺭ ﻏﻪﺯەﭘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻏﯘﻟﺪﻯ‪ :‬ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﯘﺩەﻛﻤﻪﻥ؟‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺑﯩﻠﻪﻥ‪ :‬ﺑﻪﺧﺖ ﭘﯘﻝ – ﻣﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﭽﻪﻙ‪ ،‬ﺯﯨﺒﯘ‬ ‫– ﺯﯨﻨــﻨﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺋﯩــﺪﻯ ﻣﯧﻨــﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﻣﻪھــﺮﯗﻡ ﻗﯩﻼﻻﻳﺘﺘﯩــﯔ‪.‬‬ ‫ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺑﻪﺧــﺖ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳــﯩﻜﻰ ﺳــﻪﻥ ۋە ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋــﯘ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ–‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺭ ھﻪﻳــﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ :‬ﺋــﯘ ﻧــﯧﻤﻪ؟ ﺩەپ ﺳــﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻳــﺎﻝ ﻛﻪﺳــﻜﯩﻦ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪» :‬ﻣﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻤﻨــﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤــﺪﺍ ﺩەپ ﺑﯩﻠﯩــﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻤــﺎﻧﯩﻢ ﻣﯧﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﯩﻤــﺪە‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﻗﻪﻟــﺒﯩﻤﮕﻪ ﺭەﺑﺒﯩﻤــﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻛﯩــﺸﻰ ھﻮﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩــﻖ‬ ‫ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﻣﻪﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ« ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧــــﺎ ﺑــــﯘ‪ ،‬ھﻪﻗﯩﻘﯩــــﻲ ﺑﻪﺧﺘﺘــــﯘﺭ‪ ،‬ﺋﯩﻨــــﺴﺎﻥ ﺋــــﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷــــﻘﯩﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﮕﯩﻨﯩـــﺪەﻙ‪ ،‬ﺋـــﯘﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤـــﯘ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻻﻟﻤﺎﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺑﻪﺧـــﺖ‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯩﺪﯨﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪» :‬ﺑﯩﺰ ﺑﻪﺧﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻼﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‬ ‫ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﻠﯩﭽﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪«.‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﻛﯧﺮەﻙ‬

‫ﺑﯩــﺰ ﺑﻪﺧﺘﻨﯩــﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟــﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩــﺸﯩﺪﺍ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩﯖﻤــﯘ ﺗﯚھﭙﯩــﺴﻰ‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ‪» :‬ﺋﯜچ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋـﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﺪﯨﻦ‪ :‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﻮﺗﯘﻥ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘﻻﻍ‪«.‬‬ ‫ﺑﯩــﺮﺍﻕ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ﺗﻪﺭەپ ﺑﻪﺧﺘﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳــﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻜﻰ ھـــﺎﻟﻘﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳـــﯩﻠﻪ ﺳـــﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺳـــﯜﭘﻪﺕ‪ .‬ﺩﯦﻤﯩـــﺴﯩﻤﯘ‬ ‫‪120‬‬


‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘ‪ ،‬ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ‪ ،‬ﻧﺎﭼﺎﺭ ھﻪﻣﺮﺍھ‪ ،‬ﻧﺎﭼﺎﺭ‬ ‫ﺋﯘﻻﻍ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺧﺎﻟﻰ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﻰ‪ ،‬ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻨـﻰ‪ ،‬ﺟﺎﭘـﺎ – ﻣﯘﺷـﻪﻗﻘﻪﺕ ﭼﻪﻛـﻤﻪﻱ ﻛـﯜﻥ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩـــــﺸﻨﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩـــــﺸﻰ ﺗﯘﺭﻏـــــﺎﻧﻼ ﮔﻪپ‪ .‬ﺑـــــﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـــــﺪە‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩــﯔ ﻣﯘﻧــﯘ ﺳـــﯚﺯﻯ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠــﯘﻕ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐـــﺎﻥ ھﻪ!‬ ‫»ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻜﻪ ﺋﯩـﮕﻪ‪ ،‬ﺑﻪﺩﯨﻨـﻰ ﺳـﺎﻏﻼﻡ‪ ،‬ﻗﯩـﺸﯩﺪﺍ‬ ‫ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺭﯨﺰﻗﻰ ﺑﺎﺭ ھﺎﻟـﺪﺍ ﺗـﺎڭ ﺋﺎﺗﺘﯘﺭﺳـﺎ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺧـﯘﺩﺩﻯ ﭘﯜﺗـﯜﻥ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﺑﻪﺧـﺖ ﺩەﺭﯨﺨﯩﻨﯩـﯔ ﻛـﯚﻛﻠﻪﺵ ﺋـﻮﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒـﻰ‬ ‫ﺋﯩـــﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧـــﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻘـــﺎ ۋە ﻗﯩﻴـــﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩـــﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﻧﻪ ﺷـــﯘ‬ ‫ﺩەﺭەﺧﻨﯩــــﯔ ﺳــــﯜﻳﻰ‪ ،‬ﺋــــﻮﺯﯗﻗﻰ‪ ،‬ھﺎۋﺍﺳــــﻰ ھﻪﻣــــﺪە ﺋﯩﺴــــﺴﯩﻘﻠﯩﻖ‬ ‫ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪﺳﯩﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﺑﻪﺧﺖ ﺑﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨـﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩـﻚ‪ ،‬ﺗﯩﻨﭽﻠﯩـﻖ‪ ،‬ﺋـﺎﺭﺯﯗ‬ ‫ﺋﯜﻣﯩــﺪ‪ ،‬ﺭﺍﺯﯨﻤﻪﻧﻠﯩــﻚ‪ ،‬ﺳــﯚﻳﮕﯜﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒــﺎﺭەﺕ ﻛــﯚپ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩــﻤﻪ ﺑﻪﺧــﺖ‬ ‫ھﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﭼﯚﻣﯜﻟﺪﯛﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻰ‬ ‫»ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﻗﻮﺷـﯘﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ‪«.‬‬ ‫‪1‬‬

‫ﭘﻪﺗﻬﻰ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 4‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪121‬‬


‫ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﻪﺧﺖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‬

‫ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻰ »ﻣﯘﺧﺘﺎﺭ« ژﯗﺭﻧﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ ﺋﯧــﺴﯩﻞ ﺳــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﯨﻢ‪» :‬ﻣﻪﻥ ﻳــﺎﺵ ۋﺍﻗﺘﯩﻤــﺪﺍ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﻐـﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩـﺮ ﺟﻪﺩۋەﻝ ﺗـﯜﺯﮔﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ‪ ،‬ﺗﺎﻻﻧﺖ‪ ،‬ﻛﯜچ‪ ،‬ﺑـﺎﻳﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻧـﺎﻡ –‬ ‫ﺋــــﺎﺑﺮﯗﻱ ﻗﺎﺗــــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻘﯩﻤــــﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋــــﺎﺭﺯﯗﻟﯘﻕ ﻧﻪﺭﺳــــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔــﯜﺯﯛپ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﺩﺍﻧﯩــﺸﻤﻪﻥ ﻣﻮﻳــﺴﯩﭙﯩﺘﻨﯩﯔ ھﯘﺯﯗﺭﯨﻐــﺎ ﺳــﯘﻧﺪﯗﻡ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻳﺴﯩﭙﯩﺖ ﺑﯘﺭﺍﺩﯨﺮﯨﻢ‪ :‬ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺟﻪﺩۋەﻝ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺋﯘ ﻧﯘﻗﺴﺎﻧـﺴﯩﺰ ﺗﯜﺯﯛﻟﯜﭘﺘـﯘ‪.‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻪﻥ ﺟﻪﺩۋﯨﻠﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﺎﺩﺩﯨـــﺪﯨﻦ ﺑﯩـــﺨﻪۋەﺭ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧـــﺪەﻙ ﻗﯩﻠﯩـــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ ۋە ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺟﻪﺩۋەﻟــﺪﯨﻜﻰ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺟﯩﺠﯩﯟەﺗﻜﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ »ﺭﻭھﯩــﻲ‬ ‫ﺗﯩﻨﭽﻠﯩــﻖ« ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺑــﯘ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺳــﯚﺯﻧﯩﻼ ﻳــﺎﺯﺩﻯ ۋە ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﺪﻯ‪ :‬ﺋــﯘ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻪﻧـﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺳﻮۋﻏﯩـﺴﻰ‪ .‬ﭘﯘﻟﻤـﯘ ﻗﻮﻟﻐـﺎ ﺋﻪﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋــﺎﺑﺮﻭﻳﻤﯘ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﻛﯚﯕــﯜﻝ‬ ‫ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋـﺎﺯ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﯩـﺰﺍھﻼپ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﺪﻯ‪ :‬ﺑـﯘ‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﻪﺯﺍﻣﯩﺮ‪ ،‬ﺋﻮﺭﯨﻠﯩﻴـﻮﺱ‬ ‫ۋە ﻻﺩﯨﻨﯩﺴﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩـﻞ ﻛﻪﻟﺘـﯜﺭﻣﻪﻛﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋـﯘ ﺩﺍﻧﯩـﺸﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩەﻳــﺪﯗ‪» :‬ﺋﻪﻱ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭ! ﺩﯗﻧﻴــﺎ ﻧــﺎﺯﯗ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩــﺮﻯ ھﺎﻣﺎﻗﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻛـﯜﻥ ﺋﺎﻟﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﻣﺎﯕـﺎ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺑﯩـﺮ ﺗﯩـﭗ – ﺗﯩـﻨﭻ ﻛﯚﯕـﯜﻟﻨﻰ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ‪«.‬‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﻪﺳﻜﻪ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯩــﺮﺍﻕ ﺋﯩــﻨﭽﯩﻜﻪ ﻛــﯚﺯﯨﺘﯩﺶ ۋە ﻣﻪﺧـﺴﯘﺱ ﺗﻪﺟــﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯚﺗﻜﻪﻥ‬ ‫ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ‬ ‫‪122‬‬


‫ﺋﻪڭ ﺑﯜﻳــﯜﻙ ﻏﺎﻳﯩــﺴﻰ ﻛﯚﯕــﯜﻝ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘــﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ ﻛﯧــﺮەﻙ‪ ،‬ﺩەﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻐﺎ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩـﻖ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣـﺎﻝ –‬ ‫ﺩﯗﻧﻴـــــﺎ ۋە ﺳـــــﺎﻗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩـــــﺴﯩﺰﻣﯘ ﻧـــــﯘﺭ ﭼﯩﯧﭽﯩﯟﺍﺗﻘـــــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﻣﻪﻛﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻣﺴﯩﺰ ﻛﻪﭘﯩﻨﻰ ﻛﺎﺗﺘـﺎ ﺳـﺎﺭﺍﻳﻐﺎ‬ ‫ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺍﻻﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺷـﺎھ ﺳـﺎﺭﯨﻴﯩﻨﻰ ﻗﻪﭘﻪﺱ ﻳـﺎﻛﻰ‬ ‫ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺗﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺑﯩﻠﯩﻢ‪ ،‬ھﯚﺭﻟـﯜﻙ ۋە ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩـﻚ ﻳـﯘﺭﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩـﯔ ﺳـﯚﺯﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺑـﯘ ﺳـﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷـﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ھﺎﻳﺎﺗﺘـﺎ ﺭﻭھـﻰ‬ ‫ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ۋە ﺩﯨﻞ ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯚﺗﻪ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻧﯧﻤﻪﺗﻨـﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘــﺎﻥ‪ .‬ﺑــﯘ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩــﻚ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺧــﺎﺗﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩــﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴــﺪﯗ‪ .‬ھــﯧﻜﻤﻪﺕ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩــﯔ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩــﭗ ﻗﻮﻳﻐــﺎﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩــــﺴﻰ ﺑﻮﻟــــﯘپ‪ ،‬ﺋــــﯘ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﯩــــﺪﯨﻜﻪﻥ ﻣــــﯚﻣﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖــــﺪﯨﻦ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‬

‫ﺷﻪﻛــﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻤــﺎﻥ — ﺭﻭھﯩــﻲ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩــﻖ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺑﻪﺧﺘﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺗــﯘﻧﺠﻰ ﺑــﯘﻟﯩﻘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﺋــﯘ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩــﯔ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻗﻮﻟﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟‬ ‫ﺑﯩﺰ ﻣﻪﺭﺩﺍﻧﻪ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‪ :‬ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻨﯩـﯔ ﻳﯧﮕـﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻪﻧﺒﯩﺌﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺗﻘـﺎ ﮔﯘﻣـﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺭﯨـﺴﺎﻟﺪﯨﻠﯩﻖ ۋە‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ۋە ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﺸﯩﻨﺸﺘﯘﺭ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑـﯘ‬ ‫‪123‬‬


‫ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗـﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﯩـﺴﭙﺎﺗﻼۋﺍﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ھﻪﻣــــﺪە ھﻪﺭﻗﺎﻧــــﺪﺍﻕ ﺑﯩــــﺮ ﺋــــﺎﯕﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨــــﺴﺎﻥ ﺋــــﯚﺯﻯ ۋە ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩــــﺪﺍ‬ ‫ﭼﯧﻠﯩﻘﺘﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ‪.‬‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩـﺰﮔﻪ ﺑﯩﺌـﺎﺭﺍﻡ‪ ،‬ﺋﻪﻧـﺴﯩﺰ‪ ،‬ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧـﺪە ﺗﯘﺭﻣـﯘﺵ‬ ‫ﻛﻪﭼﯜﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯚﯕﯜﻟــﺴﯩﺰ ۋە ﭼﯜﺷــﻜﯜﻥ ﺗﯘﻳﻐــﯘﺩﺍ ﻳﺎﺷــﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﻤـــﺎﻥ ﻧﯩﯧﻤﯩﺘـــﻰ ۋە ﺷـــﺎﺭﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھـــﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﻐـــﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـــﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻣﻪﻛﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳـﺎﺗﻰ ﻟﻪﺯﺯەﺕ ۋە ھـﻮﺯﯗﺭ – ھـﺎﻻۋەﺗﻜﻪ ﺗﻮﻟـﯘپ ﻛﻪﺗـﺴﯩﻤﯘ‬ ‫ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋـﯘ ﺑﯩـﺮ ﺗﯩﻨﯩﻤـﺴﯩﺰ ھﺎﻳـﺎﺕ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯘﻻﺭ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩـﯔ ﻣـﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳـــﺪﯗ‪ .‬ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩـــﯔ ﻧﯩـــﺸﺎﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳـــﺪﯗ‪ .‬ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩـــﯔ ﺳـــﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﯩﺠﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﺴﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺗﻮﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﻪ‬ ‫ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺷﯜﻧﭽﻪ ﺋﯧﻐﯩـﺮ ﺧﻪۋپ ﺋﺎﺳـﺘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﺳـﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﻏﻪﻡ ﺑﺎﺳﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫»ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩــﺪﺍ‬ ‫ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ھﻪﻳﺪەپ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻛﯩﺸﻰ )ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ( ھﻪﻣﺮﺍھ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧـﺪﺍ ﺋـﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﻰ ﻏـﺎﺭﺩﺍ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ )ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ھﻪﻣﺮﺍھﯩﻐﺎ( ﻏﻪﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩـﻦ‪ ،‬ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋـﺎﻟﻼھ ﺑﯩـﺰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺩەﻳﺘﺘﻰ‪«.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﺮﺍھــﻰ ﺋﻪﺑــﯘ ﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨــﻰ ﺋــﯚﺯﻯ ۋە ھﺎﻳﺎﺗﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩــﻚ ۋەﺯﯨﭙﯩــﺴﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫‪ 1‬ﺗﻪۋﺑﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 40‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ‪.‬‬

‫‪124‬‬


‫ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﺵ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﭘﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﻏـﺎﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﺷـﺎپ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯘ‪ :‬ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋـﯚﺯ ﭘـﯘﺗﻰ ﺋﺎﺳـﺘﯩﻐﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﻼ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺗﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﺗﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‪ :‬ھﻪﻱ ﺋﻪﺑـﯘ ﺑﻪﻛـﺮ! ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋـﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ھﻪﻣﺮﺍھـﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻨﻤﯘ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﻣﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻛﯜچ ۋە ﻧﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﻪﻧـﺴﯩﺮﯨﮕﯜﭼﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻣﯚﻣﯩﻨﮕﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ‬ ‫ﺩەﺭﯨﺰﯨﺴﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ‬

‫ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺭﻭھـﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩـﻚ ۋە ﺩﯨـﻞ‬ ‫ﺋﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﻠﯩـﻢ‬ ‫– ﭘﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﺩەﻧﯩـــﻴﻪﺕ‪ ،‬ﭘﻪﻟـــﺴﻪﭘﻪﺩﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩـــﻚ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳـــﺪﯗ؟ ﺩەپ‬ ‫ﺳﻮﺭﯨـــﺸﻰ ﻣـــﯘﻣﻜﯩﻦ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﺟـــﺎۋﺍﺏ ﺑﯧـــﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺗﻪﭘـــﺴﯩﻠﯩﺮەﻙ‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﯩﺰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺟﺎۋﺍﺑﻘﺎ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻳﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺋﺎڭ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎۋﺍﺯ ﻗﻮﺷﯘﺷﻰ‬

‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩـــﯔ ﺧـــﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﺎﺷﯩـــﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳـــﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽـــﻰ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ‪ :‬ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋـﯘﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧـﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩـﻲ ﺗﯘﻏﻤـﺎ ﺋﯧﯖﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯩﻨﻜﺎﺳــﻰ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﺎﯕﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ ﺯﻭﺭ ﺗﻪﺑﯩــﺌﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳــﻰ ﺋﯧﯖــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟـﯘﻕ ﻣــﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﻣﯩــﻞ ﺋﺎﯕـﺪﯗﺭ‪ .‬ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋـﯚﺯ ﺋﯧﯖــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺟﻪﯕﮕﻰ – ﺟﯧﺪەﻝ ۋە ﺧﯘﺷﺎﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ھﺎﻟﺪﺍ‪ ،‬ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﻖ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪125‬‬


‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩــﺪە ﺑﯩــﺮ ﺑﻮﺷــﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩــﻢ – ﭘﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ۋە ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﺋﯩﺸﻨﯩـﺸﻼ‬ ‫ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﺍﻻﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯧﯖﻰ ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩـﭗ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــــﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﻤﯩﮕــــﯜﭼﻪ‪ ،‬ﻳــــﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻕ‪ ،‬ﺋــــﺎﭼﻠﯩﻖ ۋە ﺗﻪﺷــــﻨﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨــــﺴﺎﻥ ﺋــــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺟــــﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭﯨــــﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳــــﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﺭﯨــــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩـﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ھﺎﻳـﺎﺗﻰ ﺑﻪﺧﺘـﺴﯩﺰ‪ ،‬ﭘﯩﺸﺎﻧﯩـﺴﻰ ﺷـﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﯩــﺶ – ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘــﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣــﺴﯩﺰ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑﻪﺧــﺖ –‬ ‫ﺋﯩﻘﺒﺎﻝ‪ ،‬ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ‪ ،‬ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﯩﮕﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﺳﯩﺮﺕ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﻤـﯘ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪» .‬ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻏـﺎﻥ‪ ،‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩەﻙ‪«.‬‬ ‫ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﻮﺯﯗﻗﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺭﻭھﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺋﻮﺯﯗﻗﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﯩـﺴﻪ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨــﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﯩــﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨــﻰ ﻛﯩﻤﻪﻳﺘﯩــﯟەﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜــﯘﺭﻯ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻗﻪﻳــﻴﯩﻢ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪ :‬ﻗﻪﻟﺒــﺘﻪ‬ ‫ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﺸﻼ ﺗﯜﺯﯨﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﺘﻪ ﺋﻪﻧـﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑـﺎﺭ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋـﺎﻟﻼھ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩـﻖ‬ ‫ﻳﻮﻗﯩﺘﺎﻻﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﻗﻪﻟﺒــﺘﻪ ﻏﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩــﻚ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺋــﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺗﻮﻧــﯘﺵ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ھﻪﺷﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -19‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪126‬‬


‫ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻖ ﺑـﺎﺭ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﻣـﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑـﺎﻏﻼﺵ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻘــــﺎ ﺭﺍﺳــــﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ﺋﯩﺨــــﻼﺱ ﻗﯩﻠﯩــــﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩــــﺴﻰ‬ ‫ﺗﯜﮔﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﻪﻟﺒــﺘﻪ ﺑﯩﺌــﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨــﺸﯩﺶ ۋە ﺋــﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﯜﭘﻜﻰ ﺋﺎڭ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ‬ ‫ﻳﻮﻝ ﺋـﺎﻟﻤﯩﻐﯘﭼﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﺋﯩـﺸﻪﻧﻤﯩﮕﯜﭼﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠـﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐـﯘﭼﻪ‬ ‫ھﺎﻣﺎﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺟـــﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺭەﺏ ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑـــﯘ ﺋـــﺎﯕﻨﻰ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟـــﯘﻕ‪،‬‬ ‫ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐـﺎﻥ‪» .‬ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‪ :‬ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩـﻢ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ؟ ﻛﯜﻥ ۋە ﺋﺎﻳﻨﻰ )ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ( ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻳـﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ؟ ﺩەپ‬ ‫ﺳﻮﺭﯨﺴﺎڭ ﺋﯘﻻﺭ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ 1«.‬ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺑﯘ ﺋﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺷﯜﺑﻬﻪ ﺩﺍﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﭘـﺎ – ﭼـﺎﯕﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺑﯧﺴﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﮔﯘﻣﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎۋﺍﻳﻰ – ھﻪۋەﺳـﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩـﺸﯩﺶ‪ ،‬ﭼـﻮﯕﻼﺭ ۋە‬ ‫ﻛﺎﺗﺘﯩﻼﺭﻏــﺎ ﻗــﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ ﺑﻮﻳــﺴﯘﻧﯘﺵ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑــﯘ ﺋــﺎڭ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩــﺪﯗ ۋە‬ ‫ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻟﯘﻕ ۋە ﺋﯚﺯ – ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭەﯕﻠﻪﺵ‬ ‫ﺗﯘﻳﻐﯘﺳـﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳــﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﯩــﺮ ﺋـﺎﭘﻪﺕ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﯘ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺯﯨﻴــﺎﺩە ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧــﺘﯩﺶ ۋە ﺋــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻳﺎﺗﻠﯩﺸﯩــﺸﻘﺎ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﺑــﯘ ﺗــﯜﭘﻜﻰ ﺋــﺎڭ ﺳﯘﺳﻠﯩــﺸﯩﺪﯗ – ﻳــﯘ ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛـﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐـﺎﻥ‪ ،‬ﺋـﯚﺯﻯ ۋە ﺑﺎﺷـﻘﯩﻼﺭ ﭼﯩﻜﯩﻨﺪﯛﺭەﻟﻤﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﻧﻜﻪﺑﯘﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -61‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪127‬‬


‫ﺑﯩـــﺮەﺭ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩـــﻖ ۋە ﺋـــﺎﭘﻪﺗﻜﻪ ﺩﯗچ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـــﺪە‪ ،‬ﺑـــﯘ ﺋـــﺎڭ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻥ‬ ‫ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻗﯧﺘﯩـﺪﯨﻦ ﭘـﺎﺭﺗﻼپ ﭼﯩﻘﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺑﻮﻏﯘﻟـﯘپ ﻗﺎﭘـﺴﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺳﺎﺩﺍﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺸﻘﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻧـﺪەﻙ‪» :‬ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﺩﯦﯖﯩـﺰﺩﺍ ﺧﻪﺗﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻳﻮﻟﯘﻗﻘﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺋﯧﺴﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺑﯘﺩﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪) .‬ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠـﺎ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ(‪«.‬‬ ‫ﺑــﯘ ﺋــﺎڭ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺕ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﻣﯩﻠﻠﻪﺗــﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺩﯨــﻨﻼﺭ ۋە ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧــﻰ‬ ‫ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑـﯘﻧﻰ ﺑﯩـﺮﺩەﻙ ﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﺘـﺎ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﻪﺩﯨﻤﻜـــﻰ ﺋﻪﺳـــﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗـــﺎﺭﺗﯩﭙﻼ ﺩﯨـــﻦ ﺗﯘﺗﻘـــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺒـــﺎﺩەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺗﻪﺑﯩﺌﯩــﻲ ﺋﯧﯖﯩﻐــﺎ ﺋﯩــﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﯩﺰ ۋە‬ ‫ﻗﻮﺭﻏﺎﻧــﺴﯩﺰ ﺷــﻪھﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﯧﭙﯩﻠــﺪﻯ – ﻳــﯘ‪ ،‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺨﺎﻧﯩــﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮﻣــﯘ‬ ‫ﺷﻪھﻪﺭ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺑﻮﻳﻼپ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋـﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺑﻪﻧـﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﺋﯩﻨﻜـﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩـﺶ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﺶ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﺯﯦﻤﯩﻦ ۋە ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ‬ ‫ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺑﯩﺮەﺭﺳــﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩــﻼھ ﺩەپ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﻗﻮﺷــﯘپ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﯕﻼﺷــﻘﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ھﻪﺭ ﺩەۋﺭﺩﯨﻜــﻰ‬ ‫ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ‬ ‫‪ 1‬ﺋﯩﺴﺮﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -67‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪128‬‬


‫ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗـﯘﻧﺠﻰ‬ ‫ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻰ‪» :‬ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺷـﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﺒـﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ‪ 1«.‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺋﻮﻣــﯘﻣﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ھﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ‪ .‬ﺋﯘ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟـﯘﻕ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﻗﯩـﻞ‬ ‫ﻛﯚﺯﻯ ﻛﻮﺭ‪ ،‬ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﺎﺑﯩﺪﺍ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﭼﯜﭘﺮەﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻻ ﺟﯧﺪەﻟﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﻨﻨــــﻰ ﺋﯩﻨﻜــــﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩــــﺸﺘﺎ ﺩﺍﯕــــﻖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏــــﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺩﯨﻨــــﺴﯩﺰﻻﺭ‬ ‫ﺋﻮﻗــــﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩــــﯔ ﺋﻪﺳــــﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐــــﺎ ﻗﺎﺭﺷــــﻰ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ۋە ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺋﯘ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﻰ ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﺷـﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺷﻪﻙ ﻗﯩﻼﻟﻤـﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻤـﺎﻧﯩﻤﻨﻰ ﺳـﯚﺯﯛﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎﻡ ﺭﺍﺳﺖ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑـﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﺳـﯩﺰﯨﻤﯩﻢ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﺳــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺋــﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﻳﺎﺧــﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﻤﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛـﯚﺭﻣﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﯦـﺴﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺳـﯚﺯﯨﮕﻪ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻣــﺴﻪﻥ؟ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋــﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﺳــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩــﺸﯩﻨﻪﻣﺪﯗ؟ ﺑﯩــﺰ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ﻛــﯚﯕﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳــﺎﻛﻰ ھــﯧﺲ ‪ -‬ﺗﯘﻳﻐــﯘﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﺳــﯚﺯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻳﻮﻗﻘــﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻻﻣـــﺪﯗﻕ؟ ﺳـــﯚﺯ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ھﻪﺭﮔﯩـــﺰ ﭼـــﻮڭ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻧـــﻰ ﻳﻮﻗﻘـــﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺩﯨﻨﻼﺭﻏـﺎ‬ ‫ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﻘــﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺩەپ ﻗﻮﻳﻐــﺎﻥ ﺑﻪﺯﯨﺒﯩــﺮ‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ – 59‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪129‬‬


‫ﭘﯘﭼﻪﻙ‪ ،‬ﻳﻮﻗﯩﻼڭ ﮔﻪپ – ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﭼﯜﺷـﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻳﻮﻗﻘـﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻢ ھﻪﻣﻤﻪ ھﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﺩەﻛﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻦ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻣﻪۋﺟﯘﺩ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺋﻮﻳﻠﯩﻴـﺎﻻﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻣـﯚﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟـﺴﺎﻡ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ‪«...‬‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﻳﻪﻛـــﯜﻧﯩﻤﯩﺰ‪ :‬ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧـــﺴﯩﺰ ﻳﺎﺷـــﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﯚﺯﻯ‬ ‫ﺋﯘﻟــﯘﻏﻼپ‪ ،‬ﻣﻪﺩھﯩــﻴﻠﻪپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺗﻪۋەﻛﻜــﯜﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻼھﺴﯩﺰ ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﯧﯖﯩﻨـﻰ ﺳـﯩﻘﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﺎﭘﺎ ﺳـﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﻧـﯘﺭﯨﻨﻰ ﺋـﯚﺗﻜﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻠﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯨﻠﻠﯩـﺮﻯ ۋە ﻛـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭘﯩﭽﻪﺗﻠﯩـﯟﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘـﺴﯩﺰﻟﻪﺭ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋــــﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﯨــــﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﻤــــﺴﯩﺰ ۋە ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗــــﺴﯩﺰ‪ ،‬ﭘــــﺎﺭﻻﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑــــﺴﯩﺰ‬ ‫ﺟﯧﺪەﻟﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽــﻰ ﻗﯧــﺘﯩﻢ ﺋﯧﭽﯩــﻨﯩﻤﻪﻥ‪ :‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏــﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﭗ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧـﺸﻰ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﻛﺎﺗﺘـﺎ ﻧـﯧﻤﻪﺕ ﺑـﻮﻟﻤﯩﺶ ﺋﯩﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻱ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺋﯘﺯﺍپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﻼھﯩﻲ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳـﯚﺯﻯ ﻧﯧﻤﯩـﺪﯨﮕﻪﻥ‬ ‫ﺗــﻮﻏﺮﺍ ھﻪ! »ھﻪﻱ ﺑﻪﻧــﺪەﻡ‪ ،‬ﻣﯧﻨــﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨــﺴﻪڭ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳــﺴﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯧﻨــﻰ‬ ‫ﺗﺎﭘــﺴﺎڭ ھﻪﻣــﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘــﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩــﺴﻪﻥ‪ .‬ﻣﯧﻨــﻰ ﻳﯩﺘﺘــﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳــﺴﺎڭ‬ ‫ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﯩﺘﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ‪«.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻘـــﺎ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩـــﻖ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻨﻰ ﺗﺎﺷـــﻼپ‪ ،‬ﺋـــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻤﺪە ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧـﺘﯩﻢ‬ ‫ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫‪130‬‬


‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﻛﯚپ ﻣﻪﺑﯘﺩﻻﺭ ﻳﺎﺧـﺸﯩﻤﯘ ﻳـﺎﻛﻰ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩـﻚ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ؟«‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻟﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﺸﻰ‬

‫ھﻪﺭ ﺑﯩـــﺮ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩـــﯔ ﺋﯩﭽﻜـــﻰ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨـــﺪﺍ ﺗﯩﻨﯩﻤـــﺴﯩﺰ‬ ‫ﺷﯩﯟﯨﺮﻻپ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺟﺎۋﺍﺑﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ‬ ‫ﺳﻮﺋﺎﻝ ۋە ﭘﯩﻨﻬﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻻﺭ ﺑﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨـﻦ‬ ‫ﻛﻪﻟــﺪﻯ؟ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯩــﻢ ﺑﺎﺷــﻘﯘﺭﯨﺪﯗ؟ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻧﯩــﺸﺎﻧﻰ ﻧــﯧﻤﻪ ۋە ﻧــﯧﻤﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ ﻛﯧــﺮەﻙ؟ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘــﺎ ﻛﯧﻠﯩــﺸﻰ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺑﺎﺷــﻼﻧﻐﺎﻥ؟‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﻳﺎﺷﺎﻡ‪ ،‬ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ‬ ‫ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳــﻰ ﻛﯜﺗــﯜپ ﺗﯜﺭﯨــﺪﯗ؟ ‪ ...‬ﺩﯦﮕﻪﻧــﺪەﻙ ﺳــﻮﺋﺎﻟﻼﺭ‬ ‫ﺑﻪﻟﻜﯩـــﻢ ﺋﻪﻧﻪ ﺷـــﯘ ﻧﯘﺭﻏـــﯘﻥ ﺳـــﻮﺋﺎﻝ‪ ،‬ﭘﯩﻨﻬـــﺎﻥ ﺋـــﺎۋﺍﺯﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩـــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻣﯘھﯩﻤﺮﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﺩﯨـــﻦ — ﺑـــﯘ ﻛﻪڭ ﺗﻪﺑﯩـــﺌﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳـــﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﻭﺭ ﭼﯩﮕﯩـــﺸﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻳﯧــﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩــﺪەﻙ ﺳــﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋــﺎڭ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐــﯘﺩەﻙ‪ ،‬ﻛﯚﯕــﯜﻝ‬ ‫ﻗﺎﻧﻐﯘﺩەﻙ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﻣﻪﻧﺒﻪﺩﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪڭ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺟﺎۋﺍﺏ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﯨﻦ‪ .‬ﺋﯩـﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺟـﺎۋﺍﺑﻰ ﺋﻪﻗﯩـﻞ ۋە ﺋﺎﯕﻨﯩـﯔ ﭼﻮﯕﻘـﯘﺭ‬ ‫ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨـــﺪﯨﻦ ﺑﯘﻟـــﺪﯗﻗﻼپ ﭼﯩﻘﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋـــﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨـــﻢ ﺑـــﯘ ﺩﯨﻨﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗــﯜﭘﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩــﻲ ﺋﯧﯖــﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺋــﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺩﯨﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻳـﯜﺯﻟﻪﻧﮕﯩﻦ‪،‬‬ ‫‪ 1‬ﻳﯘﺳﯘﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -39‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪131‬‬


‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ )ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯩﻨﻜﻰ( ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺷـﯘ ﺩﯨـﻦ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ‪«.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎڭ ۋە ﻛـﯚﯕﻠﻰ ﺗﺎﺷـﻘﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﺳـﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩـﺪﺍ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯘﺩﯗﻟﻼ ﺋﯘﭼﺮﯨــﺸﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑــﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩــﺴﻼﻡ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺳـﯚﺯﯨﺪە ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪» :‬ھﻪﺭﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑـﻮۋﺍﻕ ﺋﯩـﺴﻼﻡ‬ ‫ﺋﯧﯖــﻰ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﺗــﺎ– ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ ﺋــﯘﻧﻰ ﻳــﺎ ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻲ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﻳــﺎ ﻧﺎﺳــﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﻳــﺎ ﻣﻪﺟﯘﺳــﻰ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﺎﻗﻰ ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟـﯜﻙ ھﺎﻳـﺎﺗﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯚﻟﯜﻡ —‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚۋﺭﯛﻙ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻼﺳــﻮﭘﻼﺭ ﺑﯩــﺮ ﺋﯚﻣــﯜﺭ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩــﭗ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩــﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﻣــﯚﻣﯩﻦ‬ ‫ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩــﻖ ۋە ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩــﻚ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﭼﯜﺷــﯩﻨﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨــﻦ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ‪ ،‬ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻧــﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻳﺎﺷــﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﻧــــﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼــــﯜﻥ ﺋﯚﻟﯩــــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋــــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋــــﯚﺯﯨﻨﻰ ﻧــــﯧﻤﻪ ﻛﯜﺗــــﯜپ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﯩﺌﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ۋەھﯩﻴـــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩﻤﻜـــﻰ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻨﯩـــﯔ ﻣـــﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘ ﺩﺍﻏﺪﺍﻡ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺯﻯ ﮔﯘﻣــــﺎﻧﺨﻮﺭ ﺩﯨﻨــــﺴﯩﺰ ﭘﻪﻳﻼﺳــــﻮﭘﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﺟﻪﻝ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩــــﺸﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧــﺪە‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟــﯜﻡ ۋە ﺋﯘﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜــﻰ ﺋﯩــﺸﻼﺭ ﭼﯚﭼــﯜﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﺭﯗﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 30‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪132‬‬


‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯚﻟﺴﻪﻡ‪ ،‬ﺗﯩﻨﯩﻢ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﭼﯩﺮﯨﭗ‪،‬‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﺷﯘﻣﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﻗﻪﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﻳﯜﺭەﺭﻛﯩﻦ ﺭﻭھ‪،‬‬ ‫ﺷﯘ ﭘﺎﺭە‪ ،‬ﻗﺎﻗﺸﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﮔﻪپ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﯧﻴﺘﺘـﻰ‪ :‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻣـﺪﯗﻕ؟ ﺋـﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑـﺪﺍﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗـﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﺎڭ ﻏﯘۋﺍ ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﺭﻭﺷـﻪﻥ ۋە ﺋﯧﻨﯩـﻖ ﺗـﯜﺭﺩە‬ ‫ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻗﯩــﻞ ھﻪﺭﻗــﺎﻧﭽﻪ ﭼــﯧﭽﻪﻥ‪ ،‬ﺗﻪﺟــﺮﯨﺒﻪ‪ ،‬ﻗﯩﻴــﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩــﺶ‪ ،‬ﻳﻪﻛــﯜﻥ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﯨــﺸﻘﺎ ھﻪﺭ ﻗــﺎﻧﭽﻪ ﻣــﺎھﯩﺮ ﺑﻮﻟـــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩـــﺪﺍﺭ‬ ‫ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪﺳــــﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺯﺍﻣــــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﺮﺳــــﯩﻴﻪﺕ‪ ،‬ﻣﯘھﯩــــﺖ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨــــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺩەﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ۋە ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﻘﺎ ﻣﻮھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯗﺭ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ۋە ﺗﺎﻳﺎﻧﭻ‬ ‫ﺩەﻝ ۋەھﻴﯩﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ۋەھﯩــﻲ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧــﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐــﯘﺩەﻙ ﺋﯘﺗــﯘﻗﻰ ﻳــﻮﻕ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘــﺎﺗﻼﺭ‬ ‫ﺟﺎﭘﺎﺳــــﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨــــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــــﺎ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻨﯩــــﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩــــﺸﻰ ۋە‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺏ‪ ،‬ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﻳﯩﻖ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯘﺩەﻙ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺋﯩﻨﻔﯩﺘﺎﺭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -14 ،-13‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪133‬‬


‫ﻗﻪﺩﯨﻤــﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩــﭗ ھــﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜــﯜﺭﻻﺭ ﺗﻪﺑﯩــﺌﻪﺕ‬ ‫ﺗﯩﻠﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺸﯩﺸﻜﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯩﺪﺍﻳﯩﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺭﻭھﻰ ﺧـﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻜﻪ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘپ ﺑﺎﻗﺘﻰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﯕﻠﯩـــــﻖ ﺋـــــﺎﻟﯩﻢ ﻓﻪﺧـــــﺮﯗﺩﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜـــــﻰ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨﻜـــــﻰ‬ ‫ﺩﺍﻧﯩــﺸﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺷــﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩــﭗ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ ۋە ﺋــﯚﺯ ﺩەۋﺭﯨــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﭘﻪﻟــــﺴﻪﭘﻪ‪ ،‬ﺋﯩﻼھﯩــــﻴﻪﺕ ﭘﻪﻧﻠﯩــــﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪﻧــــﺴﯘﺏ ﺑﯩﻠﯩﻤــــﻠﻪﺭ ﺯﺍﭘﯩــــﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻣﻮﻣﻴﯜﺯﻟﯘﻙ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺳـﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻥ‪:‬‬ ‫»ﻣﻪﻥ ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟــﯜﻙ ﺋﯩﻼھﯩــﻴﻪﺕ ﻛﯩﺘــﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ۋە ﭘﻪﻟــﺴﻪﭘﻪ ﺋﯧﻘﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ‬ ‫ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﺗﻪﺷـﻨﺎﻟﯩﻘﻨﻰ‬ ‫ﺑﺎﺳـــﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺩەﺭﺩﻛﻪ ﺩﺍۋﺍ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـــﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛۋﺍﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ۋە ﺋﻪڭ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﻳــﻮﻟﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩــﮕﻪ ﺋﯩــﺸﻪﻧﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﻪﻳﻠــﻰ ﻛﯩــﻢ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ ﻣﯧﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪﻣﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻣﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ‪«.‬‬ ‫ﭘﻪﻟـــﺴﻪﭘﻪ ۋە ﺋﯩﻼھﯩـــﻴﻪﺕ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺷـــﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩـــﺮﻯ‬ ‫ﭘﻪﻟـــﺴﻪﭘﻪ ۋە ﭘﻪﻳﻼﺳـــﻮﭘﻠﯘﻕ ﺑـــﺎﺵ ﺋـــﺎﻏﺮﯨﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﭙـــﺎﺩﯨﻠﻪپ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ‬ ‫ﻣﯩﺴﺮﺍﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪:‬‬ ‫ﺋﺎﺷﯘ ﺩەﺭﮔﺎھﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ ﺗﻮﻟﯘﻕ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺑﻪﻟﮕﻪ – ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﺘﯩﻢ ﻗﻮﻳﯘﻕ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﯩﯖﻪﻛﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ھﻪﻳﺮﺍﻧﻪﻟﻪﺭ‪،‬‬ ‫ﻳﺎ ﺋﯧﻐﯩﺰﻏﺎ ﺋﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮپ – ﺋﻮﭼﯘﻕ‪.‬‬ ‫‪134‬‬


‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﺮﻯ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨــﺪﺍ‪» :‬ﻣﻪﻥ ھــﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧــﺪﺍ‬ ‫ﺋﺎﺟﯩﺰﺭﺍﻕ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐـﺎ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩـﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎﻡ! ﺩەپ ﺋﺎﺭﻣـﺎﻥ ﻳـﯧﮕﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋــﯘ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯩﻤــﺎﻧﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯧﺮﯨــﺸﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷــﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ‪ ،‬ھﻪﺭﻗﺎﻳــﺴﻰ ﭘﻪﻟــﺴﻪﭘﻪﻟﻪﺭ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﻗﻪﻟــﺒﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺗــﯘﻧﺠﻰ‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨـﺸﺘﯩﻦ ﺋـﺎﺟﯩﺰ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩﭽﯩـﺴﯩﺪە‬ ‫ﺳــﻮﺋﺎﻝ ۋە ﮔﯘﻣــﺎﻥ ﺋــﯘﺧﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯜﻧﺪﯗﺯﯨــﺪە ﺑﯩﺌــﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ‬ ‫ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻘﯘ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮ‪.‬‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﭙﻪﺭۋەﺭ ﺋـﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺧـﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩـﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺗـﻮﻏﺮﺍ‪،‬‬ ‫ﺋﻪڭ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳـﻮﻟﻰ ﺳـﺎﻏﻼﻡ ﺋﯩﻼھﯩـﻲ ۋەھﯩـﻲ ﻳـﻮﻟﻰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻥ »ﺭﻭﺷﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ« ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻳﺎﻛﻰ »ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻳـﻮﻝ«‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯧﺘﯩﻘـﺎﺩﻯ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻗـﺎ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯩﺪﺍﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣـﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩـﺴﻰ ﺋﯧﺮﯨـﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯩﺪﺍﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻡ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪» :‬ﺋـﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩـﺪﺍ ﺋﯩﺒـﺮﺍھﯩﻢ ﺋﺎﺗﯩـﺴﻰ ﺋـﺎﺯەﺭﮔﻪ‪) :‬ﺳـﻪﻥ ﺋـﯚﺯﯛﯕﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ( ﺑﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺑـﯘﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻣـﺴﻪﻥ؟ ﻣﻪﻥ ﺳـﯧﻨﻰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ۋە ﻗﻪۋﻣﯩﯖﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﺘﺎ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩﯦﺪﻯ‪«.‬‬ ‫ﺳــﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩــﺮﻯ‪» :‬ﺟﻪﻧــﻨﻪﺕ ۋە ﺩﻭﺯﺍﺧﻨــﻰ ﺋﯧﻨﯩــﻖ ﻛــﯚﺭﺩﯛﻡ«‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‪» :‬ﺳﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﺍ ﺗﯘﺭﺳـﺎڭ ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﺩﯛڭ؟« ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺟـﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨـﭗ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﺪﻯ‪:‬‬ ‫»ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ۋە ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻛـﯚﺯﻯ‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 71‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪135‬‬


‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛــﯚﺭﺩﯛﻡ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻤــﺪە ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛــﯚﺯﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﺷــﯜﻡ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩــﯔ ﻛــﯚﺯﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷــﯜﻣﺪﯨﻦ ﺋــﺎﺭﺗﯘﻕ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯛﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﻗﻘـﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟـﯘپ‬ ‫ﻛﻪﺗــــﻜﻪﻥ ﻳــــﺎﻛﻰ ﺋﯧﻐﯩــــﭗ ﻛﻪﺗــــﻜﻪﻥ ﺑــــﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤــــﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﮔﯘﻣﺎﻥ ۋە ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎﺵ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻠﯩﻘﻰ‬

‫ۋەھﯩــﻲ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘــﺎ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﺋﻪﻗﯩــﻞ ﺗﻪﻟﯩﭙــﻰ ۋە ﺗﻪﺑﯩﺌﯩــﻲ ﺋــﺎڭ‬ ‫ﺗﻪﻗﻪﺯﺍﺳــﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺘــﺎﺏ – ﺳــﻪﺗﯩﺮﻟﻪﺭ ۋە ﻛــﯚﺯ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ‬ ‫ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺳـﯚﺯﻯ ﺋﯩـﺴﭙﺎﺗﻼپ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋـﺎﺩﺩﯨﻲ‪ ،‬ﭼﯜﺷﯩﻨﯩـﺸﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﺯﻭﺭ ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻠﯩﻜـﻜﻪ ﺋﯩـﮕﻪ ﺑـﯘ‬ ‫ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺳــﺎﻧﺎﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﻛﯩــﺸﻰ‪ ،‬ﺋــﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩــﺪﺍ‬ ‫ﮔﯘﻣــــــﺎﻧﺨﻮﺭ ﺋﯩﻨﻜــــــﺎﺭﭼﯩﻼﺭ ﭼﯧﻜﯩﯟﺍﺗﻘــــــﺎﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩــــــﻲ ۋە ﺭﻭھﯩــــــﻲ‬ ‫ﺑﯩﺴﻪﺭەﻣﺠﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﺎﺭﯨﺴﺎﻟﺪﯨﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋـــﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـــﯔ ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩـــﯔ ﺋﯩﮕﯩـــﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕـــﺎﺭﯨﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩـــﯔ ﺋـــﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩـــﭗ ﺑﯧﺠﯩـــﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋـــﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﯩــﺰﺯەﺗﻠﻪپ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐــﺎ ﺧﻪﻟﯩــﭙﻪ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﭽﻜــﻰ ۋە ﺗﺎﺷــﻘﻰ‬ ‫ﻧﯧﻤﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﯘ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺕ ۋە ﺋﯚﻟﯜﻡ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ۋە ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨـــﺴﯩﺪﺍ ﻛـــﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐـــﺎﻥ ۋە ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳـــﻮﺋﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩـﺴﯩﺪە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟـﯜﻙ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﻟــﯜﻡ ﺋــﯘﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﺑﺎﺳــﻘﯘﭼﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــﺮ ﺑﺎﺳــﻘﯘﭼﻘﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪136‬‬


‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ ۋەﺯﯨﭙﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕـﺎﺭﻯ ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ‬ ‫ۋە ھﯧﺴﺎﺏ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺗﺎﻧﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺷﻪﻛﻠﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﯧﺘﯩﻘـﺴﯩﺰ ۋە‬ ‫ﻣﻪﻧﯩــﺴﯩﺰ ھﺎﻳــﺎﺕ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩــﻚ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩــﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‬ ‫ﺩﯨﻠﻠﯩـــﺮﻯ ﻗﺎﻧـــﺎﺋﻪﺗﻠﻪﻧﮕﯜﺩەﻙ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﻧـــﯘﺭﻯ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨـــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺷــﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺶ‪ ،‬ﺗﯧﯖﯩﺮﻗــﺎﺵ‪ ،‬ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧــﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻮﻗــﺎﻟﻐﯘﺩەﻙ ﺑﯩــﺮەﺭ ﺟــﺎۋﺍﺏ‬ ‫ﺗﯧﭙﯩـــﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﯘﻻﺭ ﺑﯩـــﺮەﺭ ﻗـــﺎﺭﺍﺭ ۋە ﺋﯩﺪﯨﻴﯩـــﺪە ﻣﯘﺳـــﺘﻪھﻜﻪﻡ‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻣﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﭼﯘپ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﭘﻪﻳﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﺎﻟﺪﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﻪﺭ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ﺗﻮﺧﺘﺎﺵ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺷــﻪﻳﻞ ﺑﺎﻏــﺪﺍﺩﯨﻴﻨﯩﯔ »ﺗﻪﭘﻪﻛﻜــﯘﺭ« ﻗﻪﺳﯩﺪﯨــﺴﯩﺪە ﺑﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﺴﺮﺍﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﺎﻻﻳﻤﯩﺰ‪:‬‬ ‫ﺋﯚﺭﮔﻪﻟﮕﯜﭼﻰ ﭘﻪﻟﻪﻙ ﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﺎ!‬ ‫ﺋﯚﺭﮔﯩﻠﯩﺸﯩﯔ ﺋﯚﺯەﯕﭽﯩﻤﯘ ﻳﺎﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻣﯘ ﺳﻪﻥ ﺋﺎﯕﺎ؟‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺳــﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ھﻪﺗﺘــﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩــﺪەﻙ ﺋﻪﺳــﻪﺑﯩﻠﯩﻜﻜﻪ‬ ‫ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ ﻧﻪ ﻛﯧﺮەﻙ ﺗﯚﺭەﻟﮕﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﻠﯩﺶ ھﻪﺭﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﺳﻘﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻳﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﻠﯩﺶ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺧﺘﺘﯘﺭ ﺋﻪﺳﻠﯩﻲ‪.‬‬ ‫‪137‬‬


‫ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﺳﯧﻠﯩﻨﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﻳــﺎﻛﻰ ﺗــﺎﻟﻼﺵ ھﻮﻗــﯘﻗﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﺳــﺘﯩﻦ ﻣﻪﺟﺒــﯘﺭﻯ ﺗﺎﻣــﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺩەپ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﭼﻘﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ﺋﺎﺗﺎ ۋە ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻐﺎﻥ ﺷـﻪھﯟﯨﺘﻰ ﭘﻪﻳـﺪﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﺎﺩﯨﺴﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻟﯘﻗﻘﺎ ﻏﻪﺯەپ ﻳﺎﯕﺮﯨﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺋﺎﺗﺎ – ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺗﯚﺷﻪﻙ ﺋﺎﺭﺍ ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ ھﻮﺯﯗﺭ‪،‬‬ ‫ﻗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﻧﻰ ﺩەﺭﺩﻛﻪ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﻗﺘﯘﻕ‪ ،‬ﻳﻮﻗﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻤﯘ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﺱ ﺋﯩﺪﯗﻕ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻣﻪﺭ ھﻪﻳﻴﺎﻣﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﻛﯩﯖﻪﺷﺴﯩﺰﻻ ﻛﻪﻳﺪﯨﻤﻤﻪﻥ ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ھﺎﯕﯟﺍﻗﯩﻤﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻱ ھﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﮔﻪﺭ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﻧﻪﮔﻪ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻛﯧﺘﻪﺭ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻧﻪ ﻗﯩﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨــﺪە ھﺎﻳــﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗــﻮﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻣﻪﺳــﻠﯩﻬﻪﺕ ﺳــﯧﻠﯩﻨﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﭘﯩﻜــﺮﻯ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﺳــﺘﻦ ﻛﯩﻴﮕﯜﺯﯛﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺧﺎھﯩــﺸﻰ‪ ،‬ﺧــﺎﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﻪۋﺯەﻟﺮەﻙ ﺋﻮﺭﻭﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﺋـﯘ‬ ‫ﺋـﯚﺯ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩــﯔ ﺳـﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯚﻟﮕﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜـﻰ ﺋﯩــﺸﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫‪138‬‬


‫ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳـــﻪ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﺑـــﯘﻟﺌﻪﻻ ﺋﻪﻟـــﻤﻪﺋﻪﺭﺭﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـــﯔ ﺷـــﻪﻙ ۋە‬ ‫ﺗﯩﯖﺮﯨﻘﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﺩەۋﺭﻟﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ‪:‬‬ ‫ﻛﯧﺘﻪﺭﻣﯩﺰ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻱ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﻧﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺳﺎۋﺍﺕ ﻳﻮﻕ ھﯧﭻ ﻛﯩﻤﺪە ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ﺳﻪﻳﺮﯨﺪﯨﻦ‪.‬‬ ‫* * *‬ ‫ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺗﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﻳﯜﺭﯨﻤﻪﻥ ھﻪﺭ ﺋﺎﻥ‪.‬‬ ‫ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﻨﻰ ﺋﺎۋﯗﻧﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﺱ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﻪﺭ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﻰ ﮔﯘﻣﺎﻥ‪.‬‬ ‫* * *‬ ‫ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺋﺎۋﺍﺭە ﻣﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺟﺎۋﺍﺏ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫* * *‬ ‫ﻛﯜﻟﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺑﯘ ﻛﯜﻟﯜﺵ ﺩﯙﺗﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﻳﯩﻐﻼﺷﻼ ﻳﺎﺭﺍﺷﻘﺎﻱ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﻪھﻠﯩﮕﻪ‪.‬‬ ‫ﺷﯩﺸﯩﺪەﻙ ﭼﯧﻘﯩﻠﺪﯗﻕ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﺑﯘ ﺷﯩﺸﻪ ﻗﯘﻳﯘﭘﻤﯘ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ‪.‬‬ ‫‪139‬‬


‫ﺋـــﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋـــﯚﺯ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨـــﺪﺍ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻜـــﺎﺭ ﺑﻮﻟـــﯘپ ﻗﯧﻠﯩـــﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ – ﻧﯩﻜﺎھﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﺋﯚﺗﯜپ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﯘﺳﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻮﻗﻠﯘﻕ ﻧﯧﻤﻪﺗﯩﺪە ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺷﺎﺭ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻐـﺎ ﻧﻮﻗـﯘﻝ ﺗﻪﻗـﺪﯨﺮﭼﯩﻠﯩﻚ ﻧﯘﻗﺘﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗـﺎﺭﺍپ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﺎﻕ‪ ،‬ﻗﯧﺮﯨﻤﺎﻗﻠﯩﻖ ھﯧﭻ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻤﺪﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﯩﯔ ﻛﻮﻳﯩﺪﺍ ﻳﯜﺭﻣﻪﻙ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻤﺪﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﻛﯧﻠﻪﺭﻣﻪﻥ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺑﯘﻧﺪﺍ‪ ،‬ﻛﯧﺘﻪﺭﻣﻪﻥ ﻛﯜﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻍ‪،‬‬ ‫ﺑﯘﻻﺭ ھﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﻠﻰ – ﺭﺍﻳﯩﻤﺪﯨﻦ‪.‬‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﻪﺑﯘ ﻣﺎﺯﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ »ﺗﯩﻠﺴﯩﻤﻼﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﻪﺳﯩﺪﯨﺴﯩﺪە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﻣﻤﯘ‪ ،‬ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪،‬‬ ‫ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻤﺪە ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ‪،‬‬ ‫ﺧﯘﺷﯘﻡ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﭼﯜﺷﻜﯜﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺧﯘﺷﯘﻡ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﯘﺯﺍپ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ‪ ،‬ﻳﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ھﯧﭻ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﻳﯧﯖﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺑﯘ ﺟﺎھﺎﻧﺪﺍ؟‬ ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ– ﺋﺎﺯﺍﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻤﯘ ﻣﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻠﯘﻗﺘﺎ؟‬ ‫ﺋﯚﺯﺧﺎﻥ – ﺋﯚﺯ ﺑﻪگ ﻳﺎﺷﺎﻣﺪﯨﻢ ﻣﻪﻥ ﻳﺎ ﺋﯚﺗﻪﻣﺪﯨﻢ ﻣﻪھﻜﯘﻣﻠﯘﻗﺘﺎ؟‬ ‫ﺑﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪﻱ ﺩﯦﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫‪140‬‬


‫ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﯘﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺮﯗﺭ‪ ،‬ﺋﯘﺯﯗﻧﻤﯘ ﺋﯘ ﻳﺎ ﻗﯩﺴﻘﯩﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﯚﺭﻟﯩﺪﯨﻤﻤﯘ ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎ ﺗﯚۋەﻧﮕﻪ ﺷﯘﯕﻐﯘﺩﯗﻣﻤﯘ؟‬ ‫ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻳﻮﻝ ﻣﺎﯕﺪﯨﻤﻤﯘ؟‬ ‫ﻳﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺗﻮﺧﺘﺎپ‪ ،‬ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻤﯩﺪﯗ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺭﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﺑﯘ ﺟﺎھﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﯨﻢ ﻳﺎ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯨﻢ؟ ﺋﯧﻴﺘﭽﯘ‪ ،‬ﻗﯩﻨﻰ؟‬ ‫ﺋﺎھ‪ ،‬ﻗﺎﻻﺭﻣﯘ ﻳﯧﺸﯩﻠﻤﻪﻱ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﺳﻤﻪﻥ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ھﯧﭻ‪ ،‬ﻧﯩﭽﯜﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩـﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐـﺎ‪ ،‬ھﯧﻜﻤﯩـﺘﯩﮕﻪ‪ ،‬ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻘﯩﻐـﺎ‪ ،‬ﺭەھﻤﯩـﺘﯩﮕﻪ‪،‬‬ ‫ﺋـــﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺟﺎﺯﺍﺳـــﯩﻐﺎ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩـــﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ۋەھﯩﻴـــﺴﯩﮕﻪ ﺷـــﻪﻙ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــﯘﭼﻰ ﺩﯨﻨــﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩــﺪە ﭼﻮﻏﻘــﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐــﺎﻥ ﺑــﯘ ﺷــﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺶ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ۋە ﺗﯘﺭﺍﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋﯘ ﻧﺎھﺎﻳﻪﺕ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ‬ ‫ﺋﺎﺯﺍﺏ‪ ،‬ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﻪھﻠﯩﮕﻪ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﭘﻪﻧﺠﯩﺮﯨـﺴﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ‪،‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋــﯚﺯ ﻳــﺎﻟﻘﯘﻧﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯚﺭﺗﻪﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋــﺎﺯﺍﺏ ﺗﯧﺘﯩــﺸﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﻙ ﺋﻮﺗﻠﯩﺮﻯ ﻻۋﯗﻟﺪﺍﭘﻼ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﻮﻝ ۋە ﻏﺎﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻘﻰ‬

‫ﺋﯩﻤﺎﻧﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ ﻏﻪﻡ ‪ -‬ﻗـﺎﻳﻐﯘﻻﺭ ﻗﻮﺭﺷـﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‬ ‫ۋە ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻏﺎﻳﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﻮﯕﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺑـﯘ ﺳـﻮﻟﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺩﺍﺋﯩــﻢ ﻧﻪﭘــﺴﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜــﻰ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷــﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﻳﺎﺷــﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋــﯚﺯﻯ‬ ‫ﻳﺎﺷـــﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨـــﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩـــﺶ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋـــﯚﺯ ﻏﻪﺭەﺯﻟﯩﺮﯨﻨـــﻰ‬ ‫‪141‬‬


‫ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎﭘﻼ ﻳﯜﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ ھﻪﺗﺘـﺎ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧـﻰ‬ ‫ﺯﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟــﻤﻪﻱ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﺍﻳــﺪﯗ‪ .‬ھــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﻤﺎﺱ ﻏﺎﻳﻪﺩﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﺭﺍﺯﯨﻤﻪﻧﺪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﻮﺳﺎﻝ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺗﻮﻟﺪﻯ ﻏﻪﺯەﭘﻜﻪ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻛﺴﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ‪ ،‬ﺩﯦﻤﻪﻙ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭ ﺧﻮﺵ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە‪ ،‬ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺭ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﺷﯧﺌﯩﺮﺩﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﻧﻪﺩە ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺍۋﺩﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﺰﺩەپ ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎۋﺍﺭە‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ھﻪﻣﻤﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩـﺪﯗ ۋە ﻏـﺎﻳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩـﺮ ﻏـﺎﻳﻪ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺟﻪﻣﻠﻪپ‪ ،‬ﺷﯘ ﻏﺎﻳﻪ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨـﻰ‬ ‫ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ۋە ﺋﯚﺯ ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧـﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩـﺪﺍ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧـﻮﺵ‬ ‫ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯘﺋﺎﺭﻯ ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺗﯚۋەﻧﺪە‬ ‫ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ – ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﺳﻪﻥ‪ ،‬ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻻﺭ ﻗﯩﺮﺗﺎﻕ‪،‬‬ ‫ﺳﻪﻥ ﺧﻮﺵ ﺋﯚﺗﺴﻪڭ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻻ ﺋﯚﺗﯜﺷﺴﻪﻙ ﺋﯩﻨﺎﻕ– ﺋﯧﺠﯩﻞ‪ ،‬ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ‪،‬‬ ‫ﺟﺎھﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘﺯﯗﻟﺴﺎ ﻳﻮﻕ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣﺎﻕ‪.‬‬ ‫‪142‬‬


‫ﺳﯚﻳﮕﯜڭ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭼﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﭼﺎﻏﻠﯩﻘﺘﯘﺭ‪،‬‬ ‫ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺋﯜﺯﺭە ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺮﯗﺭ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺩﯨـﻦ ﻳﻮﻟﯩـﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨـﻰ ﻣﻪﻧـﺴﯩﺘﻤﻪﻳﺪﯗ‪،‬‬ ‫ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺋــﺎﺯﺍﭘﻨﻰ ﺷــﯧﺮﯨﻦ‪ ،‬ھﻪﺭﺑﯩــﺮ ﻗﯘﺭﺑــﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨــﺸﻨﻰ ﺋــﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﯩــﺶ‬ ‫ﻗﺎﺗﺎﺭﯨـﺪﺍ ﻛﯚﺭﯨـﺪﯗ‪ .‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭ ﺩﺍﺭﻏـﺎ ﺋﺎﺳـﻘﺎﻥ ﺧﯘﺑﻪﻳﯩـﭗ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺩﯨــﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣــﺴﯩﺰ؟ ﺗﻪﺭەپ – ﺗﻪﺭەﭘــﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﺷــﺎپ ﺗﯘﺭﻏــﺎﻥ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ‪» :‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯩﺮۋﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧـﺮەﻟﻤﻪﻱ‬ ‫ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺗﻪۋﺭەپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺋـﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺋﯚﺗﻜـﯜﺭ‬ ‫ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ ۋە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ‪:‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺗﺴﻪﻣﻼ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﻘﯩﻼﻱ ﻣﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺋﯘ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺗﺎﭘﻘﺎﻳﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺗﯩﺘﻤﺎ‪ -‬ﻛﺎﺗﺎڭ ﺗﯧﻨﯩﻤﻨﻰ ﺑﻪﺧﺖ‪ -‬ﺋﯩﻘﺒﺎﻝ ﻗﻮﻳﻨﯩﺪﺍ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ ﻗـﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﻤﺎﻣـﺴﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻣﻪﻳﺪﯨـﺴﯩﮕﻪ ﻧﻪﻳـﺰە‬ ‫ﺳﺎﻧﺠﯩﻠﯩﭗ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ‪» :‬ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﯩﯔ ﺭەﺑﺒﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻤﻐﺎ ﻳﻪﺗﺘﯩﻢ«‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﻗﻮﺷﯘﻥ )ﺋﻪھـﺰﺍﺏ( ﺟﯧﯖﯩـﺪە ﻣـﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳـﯩﻨﺎﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘ ﭘﻪﻳﺘـﺘﻪ ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟـﺪﻯ‪ -‬ﻛﻪﻳﻨﯩـﺪﯨﻦ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺷــﺎۋﯨﻐﺎ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋـﯚﺭە – ﺗـﯚﭘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷـﯘپ‪ ،‬ﻛـﯚﺯﻟﻪﺭ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪپ‪ ،‬ﻳﯜﺭەﻛﻠﻪﺭ ﺑﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﻛﻪﭘﻠﻪﺷﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﺗﯜﺭﻟـﯜﻙ‬ ‫‪143‬‬


‫ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋـﻮﻳﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‪ ،‬ﻣﯘﻧـﺎﻓﯩﻘﻼﺭ ﻧﯩﻘـﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﯟﯨﺘﯩـﭗ‪ :‬ﺋـﺎﻟﻼھ ۋە‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﯘﺭﯗﻕ ۋەﺩە ﻗﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﯩــﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻐــﺎ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪» :‬ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗـــﺪﺍﺵ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ‪ :‬ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩـﺮﻯ ﺑﯩـﺰﮔﻪ ۋەﺩە‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯩﻴﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩـﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫)ﺑـــﯘ ﺋﯩـــﺶ( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ )ﺋﺎﻟﻼھﻘـــﺎ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ( ﺋﯩﻤـــﺎﻧﯩﻨﻰ ۋە )ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ( ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﻪﻳﯩﺘﺘﻰ‪«.‬‬ ‫ﺋـــﯘﺭﯗﺵ ﻗـــﺎﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﻨﺎۋﺍﺗﻘـــﺎﻥ ﺷـــﯘ ﭘﻪﻳﺘـــﺘﻪ ﺋﺎﺷـــﯘ ﺟﻪﯕﭽﯩـــﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩــﻚ ﺋﺎﺗــﺎ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﻧــﯧﻤﻪ؟ ﺋــﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﯩــﺪﯗ‪» :‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻐــﺎ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷــﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋــﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻐـــﺎ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﻨـــﻰ ﭼﯜﺷـــﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺳـــﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩــﯔ )ﭘﻪﺭﯨــﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‪ ،‬ﺟﯩــﻨﻼﺭﺩﯨﻦ‪ ،‬ھــﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺗﻪﺑﯩــﺌﻪﺕ‬ ‫ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ( ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯖـﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ )ﺧﻪﻟﻘﻨﯩـﯔ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ( ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺌﺎﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﻟﻪﺭ‪ ،‬ﺳـﯩﺪﺩﯨﻖ‬ ‫)ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺷﻪھﯩﺪ( ﻟﻪﺭ‪ ،‬ﺷﻪھﯩﺘﻠﻪﺭ ۋە ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩـﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﺋﯧﻨﯩﻖ ۋە ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩـﻚ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋـﯚﺯ ﺭەﺑﺒﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺵ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴـﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩـﻚ ﺑﻪﺧﺘـﻰ ﺑـﺎﺭ ﺩەپ‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪھﺰﺍپ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 22‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻓﻪﺗﻬ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 4‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪144‬‬


‫ﺋﯧﺘﯩﻘـــﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﯘ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩـــﯔ ﺑـــﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﻧﻪﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛــﯧﭽﯩﺶ‪ ،‬ﻗﯘﺗﺮﯨﻐــﺎﻥ ﺷــﻪھﯟەﺗﻨﻰ ﺑﯧــﺴﯩﺶ ﻳــﺎﻛﻰ ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ھﯧﺴــﺴﻴﺎﺗﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺷــﺎڭ ﺋــﺎﺩەﺗﻜﻪ‪ ،‬ﻛﯚﻧــﯜﻛﻜﻪﻥ ﺧــﯘﻱ‪ -‬ﺧــﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷــﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩ ـﭗ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺠﺎﻧﯩﺪﯨﻞ‪ ،‬ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩــﺮ ﺋــﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﻗــﯘﻝ ﺑﻮﻟــﯘﺵ ۋە ﺑﯩــﺮ ﺋــﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﺶ ﻛﯩــﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ‪» :‬ﺋﯘ ﻣـﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧـﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨـﺪﯨﻦ ﺋﯩـﺪﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻧـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧــﺪﯨﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐــﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﻗــﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﻪﻧﯩــﺴﻰ‪ :‬ﺋــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺋــﺎﺩەﻡ‪ ،‬ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳــﯩﮕﻪ‬ ‫ﺑﯧﻘﯩﻨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺯﯦﻤﯩـﻦ ﻳـﺎﻛﻰ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ھﯧﭽﻘﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘـﺎ‬ ‫ﺑـــﺎﺵ ﺋﻪﮔﻤﻪﺳـــﻠﯩﻚ‪ ،‬ھﻪﺗﺘـــﺎ ﺋﻪڭ ﻳـــﺎۋﯗﺯ ﺋـــﺎﺯﺩﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﺷـــﻪﻳﺘﺎﻧﻐﯩﻤﯘ‬ ‫ﺑﻮﻳــﺴﯘﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ھــﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﺋﯩﭽــﻰ ﺳﯩﻘﯩﻠﻤﺎﺳــﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺷــﻪﻙ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺧﻮﺷﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻗﻪﻟﺒﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﻠﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧـﺸﻰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩـــﮕﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺋـــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﺗـــﺎ – ﺋﺎﻧﯩـــﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻛـــﺮەﻙ‬ ‫ﻛﯚﻳﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺗﺎﺯﯨﻼﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨـــﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛـــﺮەﻙ ﺑﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩـــﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ‬ ‫ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧـﯘپ‪ ،‬ﺋﺎﺳـﻤﺎﻥ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨـﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺯﺍﺕ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘـــﻜﻪ ﻣﺎﻳﯩـــﻞ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ھﺎﻟـــﺪﺍ ﻗﻪﻟﺒﯩـــﺪﯨﻦ‪ ،‬ھﺎﻳﺎﺗﯩـــﺪﯨﻦ ﺑـــﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﺋﺎﺳــﯩﻴﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩــﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩــﯟەﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــﻘﯩﻨﻰ ﺭەﺏ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ‬ ‫ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــﻘﯩﻨﻰ ھﯩﻤــﺎﺗﭽﻰ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﺪﯨﻦ ھﯚﻛﯜﻡ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺭﺍﺳـﺘﭽﯩﻞ ﻣـﯚﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪)» .‬ﺋـﻰ‬ ‫ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺑــﯘ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜــﻰ‪ :‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﯨﻢ ﻣﯧﻨــﻰ ﺗــﻮﻏﺮﺍ‬ ‫‪145‬‬


‫ﺩﯨﻨﻐــﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺗﯩــﻞ ﺩﯨــﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗــﻮﻏﺮﺍ ﺩﯨﻨﻐــﺎ ﺑﯘﺭﺍﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻨﯩــﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐــﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩـﺪﻯ‪) .‬ﺋـﻰ ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!(‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ‪ ،‬ھﺎﻳﺎﺗﯩﻢ ۋە ﻣﺎﻣﺎﺗﯩﻢ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﻯ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻧــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺷــﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻗﺘــﯘﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﻣﯘﺷـــﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟـــﺪﯗﻡ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋۋﯨﻠﯩـــﻤﻪﻥ‪) .‬ﺋـــﻰ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ »ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺗﯘﺭﺳﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕـﺎﺭ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻼﻣـﺪﯨﻤﻪﻥ؟« ھﻪﺭ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺋـﯚﺯﻯ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻘﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺟﺎۋﺍﺑﻜﺎﺭ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﮔﯘﻧﺎھﯩﻐــﺎ ﺟﺎۋﺍﺑﻜــﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩــﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐــﺎ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯩــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺩە – ﺗــﺎﻻﺵ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎﻥ ھﻪﻕ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻧــﺎھﻪﻗﻨﻰ ﺋــﯘ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﻟﭙﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‬

‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋــﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﺭەﺑــﺒﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷــﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩــﻞ ﺗﯧــﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‬ ‫ﻛﯚﺯﯨﺘﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺪﺍﺷــﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳــﻪۋەﺑﻨﻰ‬ ‫ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺗﻪﺑﯩــﺌﻪﺗﻜﻪ ﺩﻭﺳــﺘﺎﻧﻪ ﻗــﺎﺭﺍﺵ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩــﯔ ﺭﻭھــﻰ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ھﺎﻳﺎﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘھﯩﺖ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھ‬ ‫ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺷﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺗﺎﺭ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺗﺎﺭﺭﺍﻕ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯ ﻛﯩــﺸﯩﻠﯩﻚ ﻛــﺎﻣﯩﺮﺩﯨﻨﻤﯘ ﺗــﺎﺭﺭﺍﻕ‪ .‬ﺗــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣــﺎھﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨــﺪﺍ‪ ،‬ﺩﯨــﻞ ﺗــﺎﺭ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﻛــﯚﻛﺮەﻙ ﺗــﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺗﯘﺭﻣــﯘﺵ ﻣﻪﻧﯩــﯟﻯ‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 164 ،-161‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ‪.‬‬

‫‪146‬‬


‫ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗـﺎﺭ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ھﺎﻳـﺎﺕ ﺗـﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯨـﻞ ﻛﻪﯕـﺮﻯ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪:‬‬ ‫ﻳﯘﺭﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﻳﯘﺭﺕ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺷﯘ ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﻨﻰ ﺳﯩﻘﻘﯩﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻘﺎ‪ ،‬ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺳــﻤﺎﻥ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨــﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣــﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳــﯩﮕﻪ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ھــﯧﭽﻜﯩﻢ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳـــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــــﯔ ﻗﻮﺷـــــﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ‪ ،‬ﺭﻭھـــــﻰ ﻛـــــﯜﭼﻠﻪﺭﮔﻪ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺑﺎﻏﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ‬ ‫ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯚﺯ ﻣﻪۋﺟـﯘﺩﯨﻴﯩﺘﻰ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨـﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻨﻨــﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺭﺷــﻨﻰ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴــﺎ ۋە ﺋــﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺯەﻟﯩــﻴﻪﺕ ۋە ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻴﻪﺗﻨــﻰ‬ ‫ﺳﯩﻐﺪﯗﺭﯗپ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ – ﺩە!‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ »ﺋــﺎﻟﻼھ ﻛﯚﻛــﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻛﻪڭ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋـﺎﺩەﻡ‪ ،‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩـﯔ ﻧـﯘﺭﻯ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ 1«.‬ﺩﯦـﮕﻪﻥ‬ ‫ﺳــﯚﺯﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳــﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەپ ﺟــﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪» :‬ﻧــﯘﺭ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﻜﻪ ﻛﯩﺮﺳﻪ‪ ،‬ﻗﻪﻟﺐ ﻛﯧﯖﻴﯩـﺪﯗ‪ «.‬ﻗﻪﻟـﺐ ﺋﯩﻤـﺎﻥ ۋە ﺟﻪﺯﻣﯩـﻴﻪﺕ ﻧـﯘﺭﻯ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﻮﺷــﺎپ‪ ،‬ﺋﺎﺯﺍﺩﯨﻠﯩــﺸﯩﭗ ﻛﯧﯖﻪﻳﮕﯩﻨﯩــﺪەﻙ‪ ،‬ﺷــﻪﻙ‪ ،‬ﻣﯘﻧــﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻖ‪،‬‬ ‫ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺯﯗﻟﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﯗﻟﯘپ ﺗﺎﺭﯨﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪» :‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﻛﯩﻤﻨـﻰ‬ ‫ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﻛﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﭼﯩـﺪﯗ‪،‬‬ ‫‪ 1‬ﺯﯛﻣﻪﺭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -22‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪147‬‬


‫ﺋـــﺎﻟﻼھ ﻛﯩﻤﻨـــﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻣـــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﻛﯚﻛـــﺴﯩﻨﻰ ﺷـــﯘﻧﭽﻪ‬ ‫ﺗﺎﺭﺍﻳﺘﯩﯟﯨﺘﯩـــﺪﯗﻛﻰ‪) ،‬ﺋﯩﻤـــﺎﻥ ﺋﯧﻴـــﺘﯩﺶ( ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﮔﻮﻳـــﺎ ﺋﺎﺳـــﻤﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ‬

‫ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ‬ ‫ﺭﻭھﯩــﻲ ﻛﯧــﺴﻪﻝ ﻣــﯚﻣﯩﻨﮕﻪ ھﻪﺭﮔﯩــﺰ ﻳــﯧﻘﯩﻦ ﻳﻮﻟﯩﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ‬ ‫ﺷﻪﺧــﺴﻨﯩﯔ ﺑﯩﺌــﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻕ ھــﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﻛﯧــﺴﯩﻠﻰ‪ .‬ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﺩﯗﻧﻴـﺎﻧﻰ ﺯﯨﻨﺪﺍﻧـﺪەﻙ ھـﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﺍ ﻏﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﺍﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﺎﻳـﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ‪ .‬ﺋﺎﺷـﯘ ﻛﯩﭽﯩـﻚ ﺋﺎﺭﺍﻟـﺪﺍ ﺋـﯚﺯﻯ‬ ‫ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ‪ ،‬ﺩﯦﯖﯩﺰ ۋە ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﻛﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﺪەﻙ ﺗﻪﻧﻬﺎ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﻴﯘ ﻳﻮﺭﻙ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﻣـﯘﺭﯨﺲ ﺟﻮﺑﯩﺘﻬﯩـﻞ‬ ‫ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪» :‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﺳــﯩﺮﺍﺵ ﻛﯧــﺴﯩﻠﻰ ﺋــﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﻪﻗﻠﯩــﻲ‬ ‫ﺩﺍۋﺍﻟﻐﯘﺷﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺩﻭﺧﺘــﯘﺭﻻﺭ ۋە ﭘﯩــﺴﺨﻮﻟﻮﮔﻼﺭ ﺑــﯘ ﻛﯧــﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠــﯜﻙ ﺩﻭﺭﯨــﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﻪڭ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩـﻚ‪ ،‬ﻣـﻮﻝ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘـﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺑﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﻛﯚپ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﻜـﯜﺯﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺷـﯘ ﺑﻮﻟـﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗـﭙﻪﺭۋەﺭ ﺋـﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑـﯘ ﻛﯧـﺴﻪﻟﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪڭ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺩﺍۋﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ‪» :‬ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘـﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩـﺶ‪ ،‬ﻣﯘﺳـﺘﻪھﻜﻪﻡ‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -125‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪148‬‬


‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺗﯘﺗﻘﯘﺳـﯩﻐﺎ ﺋﯧـﺴﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﯩـﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ھﻪﻣـﺮﺍھ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ« ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘـﺎ ﺳـﯚﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺑــﯘ ﻛﯧــﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﯩﻨﯩــﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺋﯜﻧﯜﻣﻠــﯜﻙ ﺩﻭﺭﯨــﺴﻰ ھﻪﻡ ﺑﻮﻻﻻﻳــﺪﯗ‪ .‬ﮔﯧﺮﻣــﺎﻧﯩﻴﻪ ﭘــﺴﯩﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺋــﺎﻟﯩﻤﻰ‬ ‫ﺩﻭﻛﺘــﻮﺭ ﻓﺮﺍﻧــﻚ ﻟﻮﺑــﺎﺥ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪» :‬ﺳ ـﯧﻨﻰ ﺋﯚﺯەﯕﻨﯩــﯔ ﺗﻪﻧﻬــﺎﻟﯩﻖ‬ ‫ھﯧﺴﺴﻴﺎﺗﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﻜﻰ ﺳﻪﻥ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﻪﻧﻬﺎ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪە ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـﺪە‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻦ‪«.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ھﻪﻡ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﺭﺍﻕ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋــﯚﺯﻯ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﻤﯩــﺴﯘﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ھﻪﻣــﺮﺍھ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩــﮕﻪ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ھﻪﺩﯨﺴﻰ ﻗﯘﺩﺳﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻧﺪەﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﻳﯩــﺪﺍ ﺑــﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋــﯘ ﻣﯧﻨــﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩــﺴﻪ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠــﻠﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ« ۋە ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩەﻳـﺪﯗ‪)» :‬ﻛـﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺟﻪڭ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ﭼﯩﻐﯩﯖـــﻼﺭﺩﺍ( ﺑﻮﺷـــﺎپ ﻗﺎﻟﻤـــﺎﯕﻼﺭ‪) ،‬ﻛـــﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ( ﺳـــﯜﻟﻬﯩﮕﻪ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﻣــﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ھــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭﺳــﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﯩﺮﮔﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﯚﯕــﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺷــﻰ ﺋــﯚﺯﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠــﻠﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﻯ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨــﻼ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩــﺴﯘﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤــﺎﺱ ﻛــﯚﺯﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩــﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩـﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﻧﻬﺎﻟﯩﻘﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 35‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪149‬‬


‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ﺩﺍﺋﯩـﻢ ھﻪﻣـﺮﺍھ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ھـﯧﺲ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯚﺯ ﺭەﺑﺒﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯜﻟﭙﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺳﺎﺯﺍۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺩھﯩﺶ‪ ،‬ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋـﯚﺯ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻧﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ‬ ‫ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩـــﺸﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩـــﺪە ﺗﯘﺭﺳـــﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋـــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩـــﺸﻰ ۋە‬ ‫ھﺎﻣﯩﻴﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﺑﯩﺨﯜﺩﯛﻙ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎۋﯨﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺭەﺑﺒﯩﮕﻪ ﺳﯩﻐﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﻮﻧـﯘ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﻣﯧﻬﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺋﺎﺭﺍ ﺷﺎﺩﻟﯩﻖ ﻛﯧﺰەﺭ‪،‬‬ ‫ﻧﯘﺭﯗﯕﺪﯨﻦ ﻳﻮﺭﯗپ ﺗﯘﺭﺍﺭ ﺋﯘ ھﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻧﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻱ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﯖﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻤﻪﻛﻜﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻐﺎ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺟﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ‬ ‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋــﺎﻳﺮﯨﻢ ھﯧــﺴﺎﺑﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯩــﺶ – ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨــﺪە‪ ،‬ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩە‪ ،‬ﺋــﯚﻳﻠﻪﺭﺩە ﺑﯩــﺮﮔﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷـﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻧﺎﻣــﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺳــﯩﻤﯘ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩــﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎﻳــﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﺳﺎﯕﯩﻼ ﺋﯩﺒـﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩـﺰ‪ ،‬ﺳـﻪﻧﺪﯨﻨﻼ ﻳـﺎﺭﺩەﻡ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩـﺰ‪ 1«.‬ﺩﯗﺋـﺎ ﻗﯩﻠـﺴﺎ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪» :‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻐﯩﻦ‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ﻓﺎﺗﯩﻬﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 5‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻓﺎﺗﯩﻬﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 6‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪150‬‬


‫ﺋـــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩـــﺴﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﻤـــﯘ ﻗﻮﺷـــﯘپ ﺋﻪﺳـــﻠﻪﻳﺪﯗ‪» .‬ﺋـــﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ۋە‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﻳﺎﺧـــﺸﻰ ﺑﻪﻧـــﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻣـــﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩـــﺰ‪ «.‬ﺋـــﯘ ﺋـــﯚﺯﻯ‬ ‫ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩەۋﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣـﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷـﺎﺵ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨـﺴﯩﺪﯨﻦ ھﺎﻟﻘﯩـﭗ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍﺵ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﻳﯩـﻞ ﺋـﺎﺭﯨﻠﯩﻘﻰ ﻳﯩـﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳــﻠﻪپ ﻳﺎﺷــﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺳــﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ‪» :‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩـﺰﮔﻪ‪ ،‬ﺑﯩـﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩـﺮﻯ ﺋﯩﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻗﯧﺮﻧﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺳـﻪﻥ ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺴﻪﻥ‪«.‬‬ ‫ﻣـــﯚﻣﯩﻦ ﺋـــﯚﺯ ﺋﯩﻤـــﺎﻧﻰ ۋە ﻳﺎﺧـــﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩـــﺮﻯ ﺋـــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳـــﺴﻰ‬ ‫ﺩەۋﺭﯨــﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩــﺮﻯ‪ ،‬ﺑـــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯘﻟــﯘﻏﻼﺭ‪ ،‬ﺷـــﻪھﯩﺪﻟﻪﺭ ۋە‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھـﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪» .‬ﻛﯩﻤـﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ۋە‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ )ﺋـﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ( ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﻧﯧﻤﯩـﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﻟﻪﺭ‪ ،‬ﺳـﯩﺪﺩﯨﻘﻼﺭ‪ ،‬ﺷـﻪھﯩﺪﻟﻪﺭ ۋە ﻳﺎﺧـﺸﯩﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﻠﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ھﻪﻣـﺮﺍھﻼﺭ ھﻪ!«‪ 2‬ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ھﻪﻣـﺮﺍھ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ھﻪﻣﺮﺍھ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩـﻚ ﻗﺎﻳـﺴﻰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺑـﺎﺭ؟ ﺑـﯘ ﻳﻪﺭﺩە‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩـﻖ ﺗﻪﻥ ۋە ﻛﯚﺭﯛﻧـﯜﺵ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﻘـﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺭﻭھ ۋە‬ ‫ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺋﻮﻱ ۋە ﻗﻪﻟﺐ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﺯ ۋە ﺩﯗﺋﺎ – ﺗﯩﻼۋەﺕ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ‬

‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋـﯚﺯ ﺭەﺑﺒـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ھﻪﺭ ﻛـﯜﻧﻰ ﻣﯘﯕﺪﯨـﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﺳـﯘﻟﻰ‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﺯ ۋە ﺩﯗﺋﺎ – ﺗﯩﻼۋەﺗﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ھﻪﺷﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -10‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 69‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪151‬‬


‫ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺭﻭھﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ ﻣﯩﻨﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯚﺯ‬ ‫ﺭەﺑﺒــﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ ﺗــﯘﺭﯗپ ﺭەﺑــﺒﯩﮕﻪ ﺗﯧﮕﯩــﺸﻠﯩﻚ ﻣﻪﺩھﯩﻴﯩﻠﻪﺭﻧــﻰ ﺋﻮﻗــﯘپ‪،‬‬ ‫ﻳﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯜﻣﺘــﯜﻟﮕﻪﻥ ھﺎﻟــﺪﺍ ﻛﯚﯕــﯜﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳــﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯜﻣﯩــﺪ –‬ ‫ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯜﻳــﯜﻙ‪ ،‬ﺋﯜﺳــﺘﯜﻥ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﺸﯩــﺸﺘﻪ‪ ،‬ﺭﻭھﻘــﺎ ﻛــﯜچ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﮕﻪ ﻣﻪﺩەﺕ‪ ،‬ﻛﯚﯕﯜﻟﮕﻪ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯜچ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻚ‬ ‫ﺑــــﺎﺭ‪ .‬ﺷﯘﯕﻼﺷــــﻘﺎ ﺋــــﺎﻟﻼھ ﻧﺎﻣــــﺎﺯﻧﻰ ﻣــــﯚﻣﯩﻨﮕﻪ ھﺎﻳــــﺎﺕ ﻛﯜﺭﯨــــﺸﯩﺪە‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﭘﻪﺕ ۋە ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪» :‬ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺳﻪۋﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻧﺎﺷﯜﻛﯜﺭﻟﯜﻙ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ‪ 1«.‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﺌـﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠـﺴﺎ ﺩەﺭھـﺎﻝ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏـﺎ ﺗـﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﻣﯘﻧﺎﺟـﺎﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﻏﻪﺭﻕ ﺑــﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ھﻪﺗﺘــﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩــﯔ ۋﺍﻗﺘــﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩــﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟــﺴﻪ‬ ‫ﻣﯘﺋﻪﺯﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻼﻟﻐﺎ ﺗﻪﺷﻨﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە‪» :‬ھﻪﻱ ﺑﯩﻼﻝ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧـﻰ ﻧﺎﻣـﺎﺯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺭﺍھﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﯩﻦ« ﺩەﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ۋە ﻳﻪﻧﻪ »ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﻮﺷﻠﯘﻗﯘﻡ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ«‬ ‫ﺩەﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩــﯔ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺭﻭھﯩﻴﯩــﺘﯩﮕﻪ ﻧﯩــﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﭘﺎﻳــﺪﯨﻠﯩﻖ ﺭﻭﻟــﻰ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﺩﺍﻟﻰ ﻛﺎﺭﻧﯩـﮓ ﺋﻪﭘﻪﻧـﺪﯨﻨﯩﯔ »ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣـﺎڭ‪ ،‬ﺑـﺎﺗﯘﺭﻻﺭﭼﻪ‬ ‫ﻳﺎﺷــﺎڭ« ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩــﺪﺍ ﻳﺎﺯﻏــﺎﻥ ﺑﺎﻳــﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﯧﻨــﻰ ﺑﻪﻛﻤــﯘ ھﻪﻳــﺮﺍﻥ‬ ‫ﻗﺎﻟـــﺪﯗﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋـــﯘ ﻧﺎﻣـــﺎﺯﻧﻰ ﺑـــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯨـــﻨﻼﺭ ﺋـــﺎﺭﺍ ﺋﻮﻣـــﯘﻣﯩﻲ ﺋﺎﺗـــﺎﻟﻐﯘ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ»ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺩﯗﺋـﺎ ﻗﯩﻠﯩـﺶ‪ ،‬ﻳـﺎﻟﯟﯗﺭﯗﺵ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﺗﯧـﯟﯨﻨﯩﺶ« ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 153‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪152‬‬


‫»ﺳــﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋــﯚﺯ ﺧــﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﯖﯩﺰ ﻳــﺎﻛﻰ ﺧﺎھﯩــﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ ﺩﯨــﻦ‬ ‫ﺗﯘﺗﻤﯩﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺳــﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎﻣــﺎﺯ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﻳــﺎﻟﯟﯗﺭﯗﺵ‪ ،‬ﺩﯗﺋــﺎ ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﭼﻪﻛــﻠﻪپ ﻗﻮﻳﻤﯩــﺴﯘﻥ‪ .‬ﺋﯩــﺸﻨﯩﯖﻜﻰ ﻧﺎﻣــﺎﺯ ﺳــﯩﺰﮔﻪ ﭘﻪﺭەﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨﯩــﺪﯨﻨﻤﯘ‬ ‫ﭼﻮڭ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧـﺪﯛﺭﯛﺩﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺋﯩﺶ‪ .‬ﺳـﯩﺰ ﻣﻪﻧـﺪﯨﻦ‪ :‬ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘـﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺶ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻧﯧﻤﯩﻨـــﻰ ﻛـــﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘۋﺍﺗﻘـــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨـــﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣـــﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺟـــﺎۋﺍﺏ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻧﻜــﻰ‪ :‬ﻧﺎﻣــﺎﺯ ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﻳــﺎﻛﻰ ﺩﯨﻨــﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ ﺋﻮﺭﺗــﺎﻕ‬ ‫ﺑﯩﻬـــﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣـــﯘھﯩﻢ ﺋـــﯜچ ﺋﯩـــﺸﻨﻰ ﺳـــﯩﺰﮔﻪ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘـــﺎ‬ ‫ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﺳـﯩﺰﮔﻪ ﺑﯧـﺴﯩﻢ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺨﯘﺩﯗﻙ ھﺎﻟﺪﺍ ﺳـﯩﺮﺗﻘﺎ‬ ‫ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻳـﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩـﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ ﺑﯩـﺰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ‬ ‫ﺭﻭھﯩﻴﯩﺘﯩــﺪە ﺗﯘﺗــﯘﻕ ھﺎﻟــﺪﺍ ﺳــﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺩﺍﺋﯩــﻢ ﺩﯦﮕــﯜﺩەﻙ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ‬ ‫ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻜﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳـﯩﺘﻪ ﻛـﯚﺯ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ‪ .‬ﻧﺎﻣـﺎﺯ ﺑـﯘ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨـــﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻏـــﺪﯗﺭﯗۋەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـــﯘ ﺧـــﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩـــﺮ ﺋﻪﺩﯨﺒﻨﯩـــﯔ ﺋـــﯚﺯ‬ ‫ﻣﻪﻗــﺴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﭙــﺎﺩﯨﻠﻪپ ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩــﻖ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺑﺎﺭﻏﯩﻨﯩــﺪەﻙ ﺋﯩــﺶ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﻨﻰ ﻗﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﺴﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩـــﺰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻜـــﺴﯩﺰ ﺗﯘﻳﻐـــﯘﻣﯩﺰﺩﺍ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻘﻘـــﺎ ﺋﯧﺮﯨـــﺸﻤﻪﻛﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩـﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻏـﺎ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﭼﯩﻘﯩــﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧــﺮەﻙ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ ﺑﯩــﺰ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ﺩەﺭﺩﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯚﻛﯜۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ‪ ،‬ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪153‬‬


‫‪ .2‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ۋە ﻏﻪﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩـﺸﯩﯖﯩﺰﺩە ﻣـﯘھﯩﻢ‬ ‫ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ھـﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩـﺮ ﻳـﯜﻛﯩﻨﻰ ﻳـﺎﻟﻐﯘﺯ ﻛﯚﺗـﯜﺭﯛپ‬ ‫ﻛﯧـــﺘﯩﺶ ھﻪﺭﻛﯩﻤﻨﯩـــﯔ ﻗﻮﻟﯩـــﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﺑﻪﻙ ﻳـــﯧﻘﯩﻦ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﯩﻤﯘ ﺋﯧﻴﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﻐـﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ‬ ‫ﻣﯘﺷﻜﯩﻼﺕ ۋە ھﺎﺟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻜﻰ ﭘﻪﻳﺘﯩﻤﯩـﺰﺩە‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻧﺎﻣــﺎﺯ ﺑﯩﺰﻧــﻰ ﺧﯩــﺰﻣﻪﺕ ۋە ﺋﯩــﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﯜﻧﺪەﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﻧﺎﻣــﺎﺯ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﻪﺩەﻡ ھﯧـﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﻧﺎﻣـﺎﺯﻧﻰ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻛــﯜﻥ ﺋﻮﻗــﯘپ ﺑﯩــﺮ ﻛــﯜﻥ ﺋﻮﻗﯘﻣــﺎﻱ ﻳــﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳــﺪﺍ ﻳــﺎﻛﻰ‬ ‫ﻣﻪﻧـــﭙﻪﺋﻪﺗﻜﻪ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـــﺮ ﺋﯩﺒـــﺎﺭە ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧـــﺪﺍ‪ ،‬ﺋـــﯚﺯ ھـــﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ‬ ‫ﮔﯜﺯەﻟﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ‪ ،‬ﺭﻭھﻰ ﻛﯩﺮﯨﺰﯨﺴﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟـﯘﺵ ﺗﻪﺭﯨـﭙﯩﮕﻪ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩـﻚ‬ ‫ﻗﻪﺩەﻡ ﺑﺎﺳﺎﻟﯩـــﺸﯩﺪﯨﻦ ﮔﯘﻣـــﺎﻧﻠﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﻧﻮﺑﯩـــﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐـــﺎ ﺋﯧﺮﯨـــﺸﻜﻪﻥ‬ ‫ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﺋﺎﻟﻜﺴﯩﺲ ﻛﺎﺭﺭﯨﻞ »ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺯﻭﺭ ﻛــﯜچ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺋﻪﻣــﺪﻯ ﺑﯩﻠــﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺑﯩــﺰ ﻧﺎﻣــﺎﺯﺩﯨﻦ ﻧــﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻤﺎﻳﻤﯩﺰ؟«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ‪ :‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﺵ‪ ،‬ﺗﯧـﯟﯨﻨﯩﺶ‪،‬‬ ‫ﺑــﺎﺵ ﺋــﯧﮕﯩﺶ ﻗﺎﺗــﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﻧﺎﻣــﺎﺯ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗــﺎﻟﻐﯘ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﯩــﺴﻘﺎﺭﺗﯩﭗ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩــــﺴﻼﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــــﺮﻯ ﻣــــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟــــﻖ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﻪﺯﯨـﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻳـﯜﺭﯨﻜﻰ ﺟـﺎﺭﺍھﻪﺕ‪ ،‬ﭘـﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﭘﯩﺮﯨـﭗ‬ ‫ﺗﯩﺸﯩﻠﮕﻪﻥ ۋە ﻗﺎﻥ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﺎﺋﯩﭙﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍڭ! ﺋـﯘ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻗـﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪» :‬ﺋﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺋـﺎﻟﻼھ‪ ،‬ﺳـﺎﯕﺎ‬ ‫‪154‬‬


‫ﻛﯜﭼﯜﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋـﺎﺯﻟﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨـﻰ‬ ‫ﺧﺎﺭﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐـﯘﭼﻰ‪،‬‬ ‫ﺳــﻪﻥ ﺑــﻮﺯەﻙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻧﯩــﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩــﯔ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ‪«...‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ »ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ«ﮔﻪ ۋﺍﻳﺴﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە »ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺋﺎﺭﺯﯗ«ﻻﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺪﯗ‬

‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷــﻜﻪ ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻨﯩــﺸﻰ‪ ،‬ھﺎﺯﯨﺮﻏــﺎ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩــﺸﻰ‪،‬‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺭﻭھﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﺎﺯﺍﺩە ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺘﯩﻦ‬ ‫ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩــــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩــــﻲ ﺋــــﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨــــﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖــــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤــﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋــﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﯨــﯟﯨﺘﻪﻟﻤﻪﻱ ﺯەﺭﺩە ﮔــﯚﺵ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﺎھ ﺋــﯘﺭﯗپ ﻳﯜﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺴﺎﻡ ﺑـﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﻮﻱ ﻗﺎﭘﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ‪:‬‬ ‫ﺋﯧﭽﯩﻨﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻜﻪ‪ ،‬ﺩەﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ‪» :‬ﺳﺎﻻۋﺍﺕ«‬ ‫ﺋﺎﻗﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ‪ ،‬ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺋﺎﺭﺯﯗ‪ ،‬ﺋﯚﻛﯜﻧﯜﺷﻨﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺷــــﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼــــﯜﻥ ﭘــــﺴﯩﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺩﻭﺧﺘــــﯘﺭﻟﯩﺮﻯ‪ ،‬ﭘﯩــــﺪﺍﮔﻮگ ۋە‬ ‫ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘـﯘپ‪،‬‬ ‫ﺋـــﯚﺯ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩـــﯔ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﯩـــﺪﺍ ﺟﯘﺷـــﻘﯘﻥ‪ ،‬ﺗﯧﺘﯩـــﻚ ﻳﺎﺷﺎﺷـــﻨﻰ ﺗﻪۋﺳـــﯩﻴﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ھﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﺗﻤﯜﺵ‪ ،‬ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ھﺎﻳﺎﻝ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﺗﻪﺭ ۋﺍﻗﺘﯩﯖﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﺎﺭ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫‪155‬‬


‫ﺩﺍﻟﻰ ﻛﺎﺭﻧﯩﮕﻤﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺷـﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺳـﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪:‬‬ ‫»ﺑﯩﻠﺪﯨﻤﻜﻰ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻜﻪ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩــﭗ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋــﯘﻧﻨﻰ ﺗــﯜﮔﻤﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘــﺎ ﺳــﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻳــﺎﻛﻰ‬ ‫ﻛﯩﭙﻪﻛﻨــﻰ ھﻪﺭﯨﺪﯨﮕﻪﻧــﺪەﻙ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩــﺶ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺳــﻪﻥ ﺑــﯘ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺌـﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨـﺪﺍ ﻳـﯜﺯﯛﯕﮕﻪ‬ ‫ﻗﻮﺭﯗﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﯨﻨﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎﺭﺍھﻪﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋــﺎﺟﯩﺰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘــﻰ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﺋﯩــﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧــﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷــﻜﻪﭼﻜﻪ‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩـــﭗ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺋـــﯘﻧﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘـــﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛﻪﺗـــﻜﻪﻥ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷـــﻜﻪ‬ ‫ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﯩﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯘۋﯨﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﺭﺩﻟﯩﻚ ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ۋە ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﻮﻳﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﺮﺍﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ – ﺭەﺑﺒﯩﮕﻪ ۋە ﻗﺎﺯﺍ – ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯜﭼﻠـﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨــﺪﯗﺭ‪ .‬ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷــﻜﻪ ۋە ھﺎﺩﯨــﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﻟﺠــﺎ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯚﺗﻤﯜﺵ ﺋﺎﻟﻼھ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﻮﻗﯘﻡ‬ ‫ﺋﯩﺠﺮﺍ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھـﯚﻛﻤﯩﻨﻰ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠـﯘﻕ ۋە ﺑﻮﻳـﺴﯘﻧﯘﺵ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻛﯜﺗﯜۋﯦﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ‪ .‬ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ‪:‬‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﺮﯗﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘﺩﺍ ھﯚﻛﻤﻰ‪ ،‬ﭘﯜﺗﻤﯩﺸﻰ‪،‬‬ ‫ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺗﺎﭘﺎ‪ ،‬ﺋﯚﻛﯜﻧﭽﺘﯩﻦ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭ ﻳﯜﺭەﻛﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪﯕﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ‪،‬‬ ‫ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺋﺎﺭﺯﯗ – ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﻳﻪپ‪» ،‬ﺋﯩﺴﯩﺖ« ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﺎھ ﺋﯘﺭﯗپ‪.‬‬ ‫‪156‬‬


‫ﻣﯚﻣﯩﻦ‪ :‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ﺩﯦﻤﻪﺳﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗـﺪﯨﺮﻯ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺧـﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‬ ‫ﺩەﻳــﺪﯗ‪» .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‪» ،«...‬ﻧــﺎۋﺍﺩﺍ‪ «...‬ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺗﻪﻟﯩــﻢ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺗﻪﻗـﺪﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﻪپ ﻳـﻮﻕ ﺋﯩﺠـﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﻧﺴﯘﻥ؟!‬ ‫ﺋـــﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺩەﻳـــﺪﯗ‪» :‬ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨـــﺪﯨﻜﻰ ﺑـــﺎﺭﻟﯩﻖ ھﺎﺩﯨـــﺴﯩﻠﻪﺭ ۋە‬ ‫ﺋــﯚﺯەﯕﻠﻪﺭ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐــﺎﻥ ﻣﯘﺳــﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩــﺰ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘــﺸﺘﯩﻦ ﺑــﯘﺭﯗﻥ‬ ‫ﻟﻪۋھﯩﻠﻤﻪھﭙﯘﺯﻏﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯘ )ﺋﯩﺶ(‪ ،‬ﺷﯘﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫)ﺋــﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩــﯔ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻟﻪۋھﯩﻠﻤﻪھﭙﯘﺯﻏــﺎ ﻳﯧﺰﯨــﺸﻰ( ﻗﻮﻟــﯘﯕﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻛﻪﺗـــﻜﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﮕﻪ ﻗـــﺎﻳﻐﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳـــﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋـــﺎﻟﻼھ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧـــﻮﺵ ﺑﻮﻟـــﯘپ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳـــﻠﯩﻜﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻧـــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋـــﺎﻟﻼھ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﯘﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯩﺮﻟﻪﺭ ۋە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻮڭ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩـــﯔ ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩـــﻖ ﺷـ ـﻮﺋﺎﺭﻯ‪» :‬ﺋـــﺎﻟﻼھ ﺧـــﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ‪ «.‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣـﯚﻣﯩﻦ‬ ‫ﺋﯚﺗﻤﯜﺷـــﻜﻪ ﺋـــﺎﺯﺍﺏ ﭼﻪﻛﻤﻪﻳـــﺪﯗ ۋە ﺋﻪﺳـــﻠﻪﻣﻠﻪﺭ ﻗﻮﻳﻨﯩـــﺪﺍ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﻳﯘﺗـــﯘپ‬ ‫ﻳﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪» :‬ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ‬ ‫ﻗﺎﺯﺍﺳﻰ( ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﯩﻨــﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩــﺪﯗﺭ‪ 2«.‬ﺑــﯘ ھﻪﻡ‬

‫‪ 1‬ھﻪﺩﯨﺪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 23 ،- 22‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺗﺎﻏﺎﺑﯘﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -11‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪157‬‬


‫ﻣـــﯚﻣﯩﻨﮕﻪ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠـــﯘﻕ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨـــﻰ ﺗﻮﻟـــﯘﻗﻼپ ﺑﯧﺮﯨـــﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩـــﺰ ﺗﯚۋەﻧـــﺪە‬ ‫ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﭼﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠﯘﻕ‬ ‫»ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺩﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠـﯘﻕ ۋە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩـﺸﻨﻰ ﺧﯘﺷـﺎﻟﻠﯩﻖ ۋە‬ ‫ﺭﺍھﻪﺗﻨﯩــﯔ ﻛــﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﺒﯩﺌــﻰ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ ،‬ﺋــﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﮔﯘﻣــﺎﻧﻨﻰ ﻏﻪﻡ‬ ‫ﻗﺎﻳﻐﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﯩﺌﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ «.‬ــ ھﻪﺩﯨﺲ ﺷﻪﺭﯨﭙﺘﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺲ ﺷﻪﺭﯨﭙﺘﻪ ﺭﻭھﻨﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳـﺎﺭﻗﯩﻦ ﺩەﺭﯨﺠﯩـﺪە ﺋﯧﭽﯩـﭗ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﺎﻟﻪﻣـﺪە ﺗﻮﻳـﯘﺵ ۋە ﻗﯧﻨﯩـﺸﻘﺎ‬ ‫ﻳﯧــﻴﯩﺶ ۋە ﺋﯩﭽﯩــﺸﻨﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻧــﺪەﻙ‪ ،‬ﺭﻭھﯩــﻲ ﺋﺎﻟﻪﻣــﺪﯨﻜﻰ ﺧﯘﺷــﺎﻟﻠﯩﻖ ۋە‬ ‫ﻛﯚﯕــﯜﻝ ﺭﺍھﯩﺘﯩﻨــﻰ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠــﯘﻕ ۋە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩــﺸﻜﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ﺭەﺑﺒﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﯜﮔﯜﻧﻰ ۋە ھﺎﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺧـﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ‪ ،‬ﺋـﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ‪ ،‬ﺟﺎﺯﺍﻏــﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧـﺴﻪ‪ ،‬ﺋﻪﺗﯩــﺴﻰ ۋە‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣـﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺋـﯚﺯ ﻛﯜﻧﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻻﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠـــﯘﻕ ھـــﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻰ ﻛﯩـــﺸﯩﻠﯩﻚ ﺑﻪﺧﺘﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﺋــــﺎﭼﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐــــﺎﻥ ﺭﻭھﯩــ ـﻲ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻨﯩــــﯔ ﺗــــﯘﻧﺠﻰ ﺋــــﺎﻣﯩﻠﻰ‬ ‫ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪» :‬ﺭەﺑــﺒﯩﮕﻪ ﺋﯩــﺴﺘﯩﺨﺎﺭە‬ ‫ﺳــﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ھــﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﻣﻨــﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩــﻚ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ؛‬ ‫ﺋﯩــﺴﺘﯩﺨﺎﺭە ﺳــﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻗﺎﺯﺍﻏــﺎ ﻣﻪﻣﻨــﯘﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺑﻪﺧﺘــﺴﯩﺰ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ‪«.‬‬ ‫‪158‬‬


‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻣﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑـﯘﺭﯗﻥ ﺋـﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎﺭە ﺳﯧﻠﯩﺶ )ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﺎﻟﻼﺗﻘﯘﺯﯗﺵ( ﺗﺎ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑـﯘ ﺩﯗﺋـﺎ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺰﮔﻪ‬ ‫ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪﯗﺭ‪:‬‬ ‫»ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﻠﻤﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺷـﯘ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ‬ ‫ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯜچ – ﻗﯘۋۋەﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟـﯘﻍ ﭘﻪﺯﻟﯩﯖـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺳـﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻗـﺎﺩﯨﺮ ﺋﻪﻣﻪﺳـﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩـﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳـﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳـﻪﻥ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﻏﻪﻳﯩﺒﻠﻪﺭﻧـﻰ‬ ‫ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻰ ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑـﯘ ﺋﯩـﺸﻨﯩﯔ ﺋـﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﻣﯧﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﻢ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ ﻣﺎﯕـﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳـﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻢ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﺯﯨﻴــﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟ ـﺴﺎ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﻣﻪﻧــﺪﯨﻦ ۋە ﻣﯧﻨــﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﻳﯩــﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩــﻦ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪«.‬‬ ‫ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠــﯘﻕ ﻛﺎﺗﺘــﺎ ﺑﯩــﺮ ﺭﻭھﯩــﻲ ﻧــﯧﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ‬ ‫ﺗﺎﻧﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ‪ ،‬ﺷﻪﻙ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺋـﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺷـﻪﻙ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﯩﺸﻰ ﻗﯩﻴﯩﻦ‪ .‬ﺋﯘ ﻧـﯧﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩـﺸﻰ ﻛﯜﭼﻠـﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﻼ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺋـﯚﺯ ﺋﻪﻟﭽﯩـﺴﻰ ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪» :‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳـﻪﺑﺮ ﻗﯩﻠﻐﯩـﻦ‪ ،‬ﻣﻪﻣﻨـﯘﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ‪ ،‬ﻛـﯜﻥ ﭘﯧﯩﺘـﺸﺘﯩﻦ ﺑـﯘﺭﯗﻥ‪،‬‬ ‫ﻛــﯧﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨــﺪﺍ ۋە ﻛﯜﻧــﺪﯛﺯﻧﯩﯔ ﺩەﺳــﻠﻪﭘﻜﻰ ۋە ﺋــﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ۋﺍﻗﺘﯩــﺪﺍ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻐــﺎ ﺗﻪﺳــﺒﯩﻬ ﺋﯧﻴــﺘﻘﯩﻦ )ﻳﻪﻧــﻰ ﻧﺎﻣــﺎﺯ ﺋﻮﻗــﯘﻏﯩﻦ( ۋە ھﻪﻣــﺪە‬ ‫‪159‬‬


‫ﺋﯧﻴــــﺘﻘﯩﻦ‪ 1«.‬ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــــﺎ ﺑــــﯘ ﺳــــﯚﺯﻯ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ﺋﯧﻬــــﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠــــﺪﻯ‪:‬‬ ‫»ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨـــﯔ ﺳـــﺎﯕﺎ )ﺋـــﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺳـــﺎۋﺍپ‪ ،‬ھـــﯚﺭﻣﻪﺕ ۋە ﺷـــﺎﭘﺎﺋﻪﺕ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ( ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ‪«.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩەﻳـﺪﯗ‪» :‬ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕـﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺩﯨﻦ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪«.‬‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑــﯘ ﺳــﯚﺯﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﻪﺩھﯩــﻴﻪ ﺋﯧﻴﺘﺘــﻰ‪» :‬ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨــﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩــﺪﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘــﺎﺕ )ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ( ﺗــﯘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺟــــﺎﻳﻰ ﺑﻮﻟﻐــــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺳــــﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳــــﺘﻪﯕﻠﻪﺭ ﺋﯧﻘﯩــــﭗ ﺗﯘﺭﯨــــﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭﻛﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧـﻨﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﻣﻪﯕﮕـﯜ ﻗﺎﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩــــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻣــــﯘ ﺋــــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻣﻪﻣﻨــــﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩــــﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻐــــﺎ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ۋە ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﺪﯗﺭ‬

‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﯨﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭼــــﯜﻧﻜﻰ ﺋــــﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــــﯔ ﭘــــﺎﺭﭼﻪ ‪ -‬ﭘــــﯘﺭﺍﺕ ﺋﻪﺭﺯﯨــــﻤﻪﺱ ﻧﻪﺭﺳــــﯩﺪەﻙ‬ ‫ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻟﯜﺷﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ھﻪﺳﺴﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋــﯚﺯ ﺭەﺑﺒﯩــﺪﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨــﯘﻥ‪ ،‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋــﯘ ﺭەﺑﺒﯩﻨﯩــﯔ ﻣــﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ۋە‬ ‫ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻘﯩﻐــــــﺎ‪ ،‬ﺭەھﻤﯩــــــﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩــــــﺸﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﻣــــــﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــــــﯔ‬ ‫‪ 1‬ﺗﺎھﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -130‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺯﯗھﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 5‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺑﻪﻳﻴﯩﻨﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -8‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪160‬‬


‫ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷــــــﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــــــﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷــــــﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﻪۋﺯەﻝ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩـــــﮕﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــــﯔ ﺋـــــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﺗـــــﺎ – ﺋﺎﻧﯩـــــﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻙ‬ ‫ﻛﯚﻳﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ‪ ،‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩـﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗـﺎﺭﺍپ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨـﻰ ھـﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ – ﺩە‪ ،‬ﺋـﯘ ﺭەﺑـﺒﯩﮕﻪ‬ ‫ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺩەپ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻﻳـــﺪﯗ‪» :‬ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜـــﻰ‪› :‬ﭘﺎﺩﯨـــﺸﺎھﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩـــﺴﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﭘﺎﺩﯨـﺸﺎھﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨـﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯩﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣــﺪﯨﻦ ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎھﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩــﭗ ﺋﺎﻟﯩــﺴﻪﻥ؛ ﺧﺎﻟﯩﻐــﺎﻥ ﺋــﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﻪﺯﯨــﺰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋـﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺧـﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩـﺴﻪﻥ؛ ھﻪﻣـﻤﻪ ﻳﺎﺧـﺸﯩﻠﯩﻖ )ﻧﯩـﯔ‬ ‫‪1‬‬

‫ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ( ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯘﯕﺪﯨﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺳـﻪﻥ‹‪«.‬‬ ‫ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻗﻮﻟﯩــﺪﺍ‪ ،‬ﻳﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﻣﻪﻧــﺴﯘپ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬‬ ‫ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗــﺘﻪ ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐــﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗــﺘﻪ ﻳﺎﻣــﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﺵ ﻛﯧﺮەﻙ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﻳﺎﻣـﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﻧﯘپ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ‪ .‬ﺑـﯘ‬ ‫ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﻰ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﺋﻪﻗﻘﺎﺩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺑــﯘ ﺧﯩــﻞ ﺋــﯚﺯ ﺋــﺎﺭﺍ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻘــﺎ ﺋﯩــﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨــﺸﯩﭽﻪ‬ ‫ﻳﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋــﯚﺯ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩــﺪە ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺯﯨــﺖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳــﺪﯗ‪ .‬ﻳﻪﻧــﻰ ﺋــﺎﭘﻪﺕ‬ ‫ﺋــﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﺯﯨــﺖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳــﺪﯗ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋــﯘ ﺋــﺎﭘﻪﺕ ﺋــﺎﻣﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻐــﯘﭼﻰ‬ ‫ﺑﯚﻟﻪﻛﭽﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨـﻢ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺷـﻪﺭﺕ‪ .‬ﺧﻪﺗﻪﺭﺩە‬ ‫ﺳﯩﻨﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺗﯘﺭﻧﯩـﯔ‪ ،‬ھـﺎﺟﻪﺗﺘﻪ ﺳـﯩﻨﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺳـﯧﺨﯩﻨﯩﯔ‪ ،‬ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﻛـﯜﻥ‬ ‫ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪە ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺳﻪﺑﺮﻧﯩﯔ‪ ،‬ﺋﺎﭘﻪﺗـﺴﯩﺰ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﺋﺎﻣﻪﺗﻨﯩـﯔ‬ ‫‪ 1‬ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -26‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪161‬‬


‫ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ﻟﻮﮔﯩﻜﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘـﺴﯩﺨﯩﻚ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩـﺰ‪ ،‬ﺋﻪﻗﻠـﻰ‬ ‫ﺋﯧﻬﺘﯩﻴــﺎﺟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ھﯧﺴــﺴﻰ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩــﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﯨﻘﯩــﺪﯨﻦ ﺧــﺎﻟﯩﻲ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﺋـﺎﭼﻠﯩﻖ ﺋﻪﻟﯩﻤﯩﻨـﻰ ﺗﯧﺘﯩﻤﯩـﺴﺎﻕ ﺗﻮﻗﻠـﯘﻕ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﯩﻨـﻰ‬ ‫ھﯧﺲ ﻗﯩﻼﻟﻤـﺎﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﺗﻪﺷـﻨﺎﻟﯩﻖ ﺋﻪﻟﯩﻤﯩﻨـﻰ ﺗﺎﺭﺗﻤﯩـﺴﺎﻕ ﻗﯧـﻨﯩﺶ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳـﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻮﺯﯗﺭﻟﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﻛﯚﺭﯛﻣﺴﯩﺰ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ ﺳﻪﺳـﻜﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﺴﺎﻕ‪ ،‬ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻤﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ‬ ‫ﻳﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋە ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﺪﯗﺭ‬

‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋە ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﻣﻨـﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋــﯘ ﺑــﯘ ﻛﻪﯕــﺮﻯ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩــﯔ ھﻪﻣــﻤﻪ ﺋﯩــﺸﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘــﺎ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺑﯜﻳــﯜﻙ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩــﯔ ﻣﻪھــﺴﯘﻟﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩــﮕﻪ ﺋﯩــﺸﯩﻨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻏﻪﺯﺍﻟﯩﻲ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ‪ :‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯖﻜﯩﺪەﻙ ﺋﻪﻗﯩﻞ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯖﻜﯩﺪەﻙ ﺑﯩﻠﯩـﻢ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪپ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ‬ ‫ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺳﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ۋە ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ‬ ‫ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﻠﯩﻢ‪ ،‬ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛﺎﺋﯩﻨـﺎﺗﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷـﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏـﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗــﺎﺕ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷــﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩــﻼ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﺪەﻙ ﻣﯘۋﺍﭘﯩـﻖ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷـﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﺱ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺑﯩـﺮەﺭ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩـﺪﯨﻦ ﺋـﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮەﺭﺳـﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯩﻠﯩـﯟﯨﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ‪ -‬ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋـﯘﻻﺭ ﻧﻪﭼـﭽﻪ ﺭەﺕ ﻛـﯚﺯەﺗﻜﻪﻥ‬ ‫ﺗﻪﻗـــﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺑﯩـــﺮەﺭ ﻗﺎﻣﻼﺷـــﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﻳـــﺎﻛﻰ ﻳﻮﭼـــﯘﻗﯩﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩـــﺰ‬ ‫ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪162‬‬


‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﺑﻪﻧــﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﻗــﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ‬ ‫ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩـﻖ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﻘـﺪﺍﺭ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﯧﮕﯩــﺸﻠﯩﻚ ﻧﻪﺳﯩﯟﯨــﺴﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺷــﯘﻧﭽﻪ‬ ‫ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﯗپ ﻧﯧﻤﻪﺕ – ﻧﻪﺳﯩﯟﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻨﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯩــﺸﻰ ﺳـﯧﺨﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺯﯨــﺖ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩــﻖ‪ ،‬ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻘﯩﻐــﺎ ﻳــﺎﺕ‬ ‫ھﺎﻟـــﺪﯨﻜﻰ ﺯﯗﻟـــﯘﻡ ﺑـــﯘپ ﻗـــﺎﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗـــﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩـــﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ‬ ‫ﺋﯩﻼھﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘﻰ ۋە ﺳـﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧـﯘپ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﺗﺎﭘـﺸﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﻗﯩـﻞ‬ ‫ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﯩﻨﯩﺪەﻙ ﻛﻪﻣﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪:‬‬ ‫»ﺋــــﯘﻻﺭ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧــــﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧــــﺪﯨﻤﯘ ﺋــــﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺋﻪﺳــــﻠﻪپ ﺗﯘﺭﯨــــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩــﯔ ﻳﺎﺭﺗﯩﻠﯩــﺸﯩﺪﺍ ﭘﯩﻜﯩــﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨــﺪﯗ‪) ،‬ﺋــﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ(‪ :‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﺪﯨﯔ‪ .‬ﺳﻪﻥ ﭘﺎﻛﺘﯘﺭﺳﻪﻥ‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ‪«.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﮕﻪ ۋە ھﯚﻛﻤﯩﮕﻪ‬ ‫ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﯘ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﻛﯚﺭەﻟﯩﺴﻪڭ ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﺪە ﺷﯘ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﺯ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ‬

‫ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋـــﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘـــﺎﻥ ﻛﻪڭ ﻧﯧﻤﻪﺗﻨـــﻰ‬ ‫ﻧﺎھـــﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋـــﺎﺯ ھـــﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻰ ﺋـــﯘﻻﺭﺩﺍ ﺑﯩـــﺮ ﺧﯩـــﻞ ﻣﻪھﺮﯗﻣﻠـــﯘﻕ‬ ‫‪ 1‬ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -191‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪163‬‬


‫ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩـﻖ ۋە ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠـﯘﻕ‬ ‫ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭘﺎﻳـﺪﯨﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧـﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻛﯚﻧـــﯜپ‪ ،‬ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻨﯩـــﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻨﻤـــﯘ ﻳـــﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﺋﺎﺳـــﺎﻥ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨــﺸﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋــﯘ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨــﻰ ھــﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ھﻪﻣﯩــﺸﻪ‪ :‬ﺋﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻤﯩﺰ ﻛﻪﻡ‪ ،‬ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻤﯩﺰ ﻛﻪﻡ‬ ‫ﺩﯦﻴﯩــﺸﯩﺪﯗ – ﻳــﯘ‪ ،‬ﺑﯩــﺰﺩە ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ – ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻣــﯘ ﺑــﺎﺭ ﺩەپ‬ ‫ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘـﻰ ۋە ﻛﺎﺗﺘـﺎ‬ ‫ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯧﻐﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﺎﺭﺗﯩــﭗ ﻧــﯧﻤﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ھﻪﺗﺘــﺎﻛﻰ ﺋﺎﺗــﺎ – ﺋﺎﻧﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﯩﻤــﯘ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩــﻚ ﺋﯩــﺶ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــــﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــــﯔ ﺳــــﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩــــﺪﯗ‪ .‬ﺋــــﯘ ﺯﯦﻤﯩــــﻦ ۋە‬ ‫ﺋﺎﺳـــﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩـــﺮ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻨﻰ ﺋـــﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـــﯩﺪﺍ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﻧــﯧﻤﻪﺕ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤـﺪە ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩە‬ ‫ﺋﺎﺳــــﻤﺎﻥ – ﺯﯦﻤﯩﻨــــﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣــــﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳــــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨــــﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩــﺸﻰ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺑﻮﻳــﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـــﻰ ﺋﯘﻗﺘـــﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ‪» .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣـﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺩﯦﯖﯩـﺰﺩﺍ ﻛﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﻳﯜﺭﯨـﺸﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺳـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯦﯖﯩﺰﻧـﻰ‬ ‫ﺑﻮﻳـــــﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋـــــﺎﻟﻼھ ﺳـــــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳـــــﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ۋە‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻨــــﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳــــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩــــﺴﯩﻨﻰ )ﻛﺎﻣــــﺎﻟﻰ ﭘﻪﺯﻟﯩــــﺪﯨﻦ(‬ ‫ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﺍ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜـﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫‪164‬‬


‫ﻗﻪۋﻡ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺭﻭﺷـــﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠــﻠﻪﺭ ﺑـــﺎﺭ‪» 1«.‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﭼـــﺎﺭۋﺍ ﻣـــﺎﻟﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻳـﯘﯕﻰ ۋە‬ ‫ﺗﯧﺮﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﺴﯩﻨﯩﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ)ﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﻠﻰ‪ ،‬ﺳﯜﺗﻰ‪ ،‬ﺳﯚﯕﯩﻜﻰ‪،‬‬ ‫ۋە ﻗﯩﻐﻰ( ﺩﯨـﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩـﺴﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﮔﯚﺷـﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻳـﺴﯩﻠﻪﺭ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﺎﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐــﺎ ﻳــﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯚﺯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ھﻪﻣــﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳــﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘــﻰ ۋە ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﯩــﯔ ﺋﻪﺳــﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯨـــﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﻣـــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧـــﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﺘـــﻰ‬ ‫ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ۋە ﻣﻮﻝ – ھﻪ!‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــﻰ ﻧــﯧﻤﻪﺕ – ﻳــﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﻧﯧﻤﯩﺘــﻰ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ﺧﺎھﯩﺸﻰ ۋە ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋـﯘﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋـﯘ ﻳﻮﻗﻠـﯘﻕ‬ ‫ﺯﯗﻟﻤﯩﺘﯩــﺪە ﻗــﺎﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ۋە ﺗﯩﻠﻐــﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺑﻮﻟﻤــﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫»ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ )ﺋﺎﻧﯩﻨﯩــﯔ ﻗﻮﺭﺳــﯩﻘﯩﺪﺍ( ﺑﯩــﺮ ﻣــﯘﺩﺩەﺗﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜــﯜﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺋــﯘ‬ ‫)ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜــــﺘﯩﻦ( ﺗﯩﻠﻐــــﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــــﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩــــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯜﺑﻬﯩــﺴﯩﺰﻛﻰ ﺑﯩــﺰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷــﻤﺎ ﻣﻪﻧــﻰ )ﻳﻪﻧــﻰ ﺋﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ( ﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰ )ﺷـﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩـﺮﻯ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺳﯩﻨﺎﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋـﯘﻧﻰ ﺑﯩـﺰ )ﺋـﯘﻧﻰ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻛﺎﺋﯩﻨــﺎﺗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ‬ ‫ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧـــﻰ ﻛﯚﺭﺳـــﯘﻥ ﺩەپ( ﺋﺎﯕﻼﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ﺟﺎﺳﯩﻴﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -13‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻪھﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -5‬ۋە ‪ -18‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -2 -1‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪165‬‬


‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽــﻰ ﻧــﯧﻤﻪﺕ – ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﯧﻤﯩﺘــﻰ‪ .‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋــﯘﻧﻰ ﺑﯧﺠﯩــﺮﯨﻢ‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩــﺸﻨﻰ‪ ،‬ﻳﻪﺭ ﻳــﯜﺯﯨﮕﻪ ﺧﻪﻟﯩــﭙﻪ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﻰ‪ ،‬ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺋــﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩــﺪﻯ‪» .‬ﺑﯩــﺰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﻰ ﺷــﻪﻙ ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﺋﻪڭ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ‪«.‬‬ ‫ﺋــﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻧــﯧﻤﻪﺕ – ﺋــﺎڭ ۋە ﺑﯩﻠﯩــﻢ ﻧﯧﻤﯩﺘــﻰ‪» .‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﻧﺎﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ھـﺎﻟﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﻻﻕ‪ ،‬ﻛﯚﺯ‪ ،‬ﻳـﯜﺭەﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗـﺎ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪«.‬‬ ‫ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﻧﯧﻤﻪﺕ – ﺗﯩﻞ ۋە ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﻧﯧﻤﯩﺘـﻰ‪» .‬ﺋـﯘ ﻗﻪﻟﻪﻡ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺋـﯚﮔﻪﺗﺘﻰ‪» 3«.‬ﻣﯧﻬﺮﯨﺒـﺎﻥ ﺋـﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋـﺎﻧﻨﻰ ﺗﻪﻟﯩـﻢ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ )ﺋـــﯘﻧﻰ ﻳﺎﺩﻻﺷـــﻨﻰ ۋە ﭼﯜﺷﯩﻨﯩـــﺸﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷـــﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ(‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ‪«.‬‬ ‫ﺑﻪﺷـــﯩﻨﭽﻰ ﻧـــﯧﻤﻪﺕ – ﺭﯨﺰﯨـــﻖ ﻧﯧﻤﯩﺘـــﻰ‪» .‬ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜـــﻰ‪ :‬ﺳـــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻢ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ؟ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﯧﺮﯨـﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨـﺪﯗ‪ ،‬ﺷﯜﺑﻬﯩــﺴﯩﺰﻛﻰ ﺑﯩـﺰ ﻳــﺎﻛﻰ ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﭼﻮﻗــﯘﻡ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﺘﯩـﺪﯗﺭﻣﯩﺰ‪ ،‬ﻳــﺎ‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺭﻭﺷﻪﻥ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﺘﯩﺪﯗﺭﻣﯩﺰ‪«.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﻧﯧﻤﻪﺕ – ﻣﯚﻣﯩﻨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩﻤـﺎﻥ ۋە ﺗـﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﺪﯗﺭ‪» .‬ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛـﻰ ﺋﯩﭽﯩﯖـﻼﺭﺩﺍ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ )ﻳﻪﻧـﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــﺮﻯ( ﺑــﺎﺭ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋــﯘ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﺋﯩــﺸﻼﺭﺩﺍ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫‪ 1‬ﺗﯩﻴﯩﻦ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -4‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻪھﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -78‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺋﻪﻟﻪﻕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -4‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ﺭەھﻤﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -4 ،-1‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ﺳﻪپ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -24‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪166‬‬


‫ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪھﯟﺍﻟـﺪﺍ ﻗـﺎﻻﺗﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺳﯚﻳﮕﯜﺯﺩﻯ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯨﻠﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﻛﯚﺭﻛﻪﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﮔﯘﻧـﺎھﻠﯩﻖ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣـﺎﻥ ﻛﯚﺭﺳـﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻧﻪ ﺷـﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ ۋە ﻧﯧﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟـﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐـﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫‪1‬‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽـــﻰ ﻧـــﯧﻤﻪﺕ – ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـــﻠﯩﻖ ۋە ﻣـــﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﻧﯧﻤﯩﺘـــﻰ‪.‬‬ ‫»ھﻪﻣﻤﯩﯖــﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﯩــﺴﯩﻐﺎ )ﻳﻪﻧــﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺩﯨﻨﻐــﺎ(‬ ‫ﻣﻪھــﻜﻪﻡ ﻳﯧﭙﯩــﺸﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤــﺎﯕﻼﺭ )ﻳﻪﻧــﻰ ﺳــﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜــﻰ‬ ‫ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ۋە ﻧﺎﺳــﺎﺭﺍﻻﺭ ﺋﯩﺨــﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﯩﻨﺪەﻙ‪ ،‬ﺩﯨﻨــﺪﺍ ﺋﯩﺨــﺘﯩﻼپ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﯕﻼﺭ( ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳـﻠﻪﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋـﯚﺯ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﯩــﺪﺍ ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺋــﯚﺯ ﺋــﺎﺭﺍ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﺋﯩــﺪﯨﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺩﯨﻠﯩﯖﻼﺭﻧــﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟـﯘﯕﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﻪﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﯨﻨﯩـﯔ ﮔﯩﺮۋﯨﻜﯩـﺪە ﺋﯩـﺪﯨﯖﻼﺭ‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ( ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘــﯘﺯﺩﻯ‪ .‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩـﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪» 2«.‬ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷـﺘﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺳـﻪﻥ‬ ‫ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳـﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤـﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﻪﺷــﺘﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺘﺘﯩﯔ‪ ،‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋــﺎﻟﻼھ )ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﻗــﯘﺩﺭەﺕ ﻛﺎﻣﺎﻟﯩــﺴﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ‪ ،‬ھﯧﻜﻤﻪﺕ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ھﻮﺟﯘﺭﺍﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -8 -7‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -103‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺋﻪﻧﻔﺎﻝ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -63‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪167‬‬


‫ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــﺮﻯ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘــﻰ ۋە ﺋﯧﻬــﺴﺎﻧﯩﻨﻰ ھﻪﻣــﻤﻪ ﻛﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛــﺮەﻙ ھــﯧﺲ‬ ‫ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻗﻮﻝ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯩﻨﯩـﺪﺍ – ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﺎﻣـﺎﻕ‬ ‫ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻧﺎﻥ ﻳـﺎﻛﻰ ﺋﺎﺭﭘـﺎ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗـﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ۋە ﺗﻪﺷـﻪﻛﻜﯜﺭ ﺋﯩﻠﻜﯩـﺪە‬ ‫ﻗﻮﻝ ﺋـﯘﺯﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨـﺴﯩﺰ‪ .‬ﺋـﯘ ﺗﺎﻣـﺎﻕ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧـﺪە‪» :‬ﺑﯩﺰﻧـﻰ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺑﯩـﺰﮔﻪ ﺋـﺎﺵ – ﺗﺎﻣـﺎﻕ ﺑﯧﺮﯨـﭗ ﺳـﯘﻏﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﻣﻪﺩھﯩـﻴﻪ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ« ﺩەﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪە‪» :‬ﺑﯘ ﺳﯘﻧﻰ ﮔﯘﻧـﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺗﯜﺯﻟﯘﻕ ۋە ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻗﯩﻠـﯟەﺗﻤﻪﻱ‪ ،‬ﺋـﯚﺯ ﺭەھﻤﯩﺘـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗـﺎﺗﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ« ﺩەﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻛﯩــﻴﯩﻢ ﻳــﺎﻛﻰ ﺳــﻪﻟﻠﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧــﺪەﻙ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﮕﻪﻧــﺪە‪» :‬ﻣﺎﯕــﺎ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﻰ ﻛﯩﻴﮕﯜﺯﮔﻪﻥ ۋە ﻣﻪﻥ ﻛﯜچ – ﻗﯘۋۋەﺕ ﺳـﻪﺭپ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺴﺎﻣﻤﯘ ﻣﺎﯕـﺎ‬ ‫ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑـﯘ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ« ﺩەﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﻏﻘﺎ ﻣﯩﻨﮕﯩﻨﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ‪:‬‬ ‫»ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﯩﻨﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ‪ :‬ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺯﺍﺕ ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺑﯩﺰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــــﺎ ﻣﯩﻨـــــﺸﻜﻪ ﻗـــــﺎﺩﯨﺮ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩـــــﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺑﯩـــــﺰ ھﻪﻗﯩـــــﻘﻪﺗﻪﻥ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﯩﺘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻣﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﺴﺎ‪» :‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ‬ ‫ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﯩﻤﯩﺰ« ﺩەﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺯﯗﺧﺮﯗﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 14 -13‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪168‬‬


‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ھــﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩــﭗ ﺧــﺎﻻﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘــﺴﺎ‪» :‬ﻣﻪﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋــﺎﺯﺍﺭﻧﻰ ﻛﻪﺗﻜــﯜﺯﮔﻪﻥ ۋە ﻣﯧﻨــﻰ ﺳــﺎﻕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﻣﻪﺩھﯩــﻴﻪ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ« ﺩەﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯩـــﺮەﺭ ﺋﻪﺯﺍﺳـــﻰ ﻣﯧﻴﯩـــﭗ ﺋـــﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳـــﻪ‪» :‬ﺑﯩﺰﻧـــﻰ ﻛـــﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ‬ ‫ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮔﯩﺮﯨﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻﺩﯨﻦ ﺳـﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﻣﻪﺩھﯩـﻴﻪ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ« ﺩەﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﻗﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮەﺭ ﺋﯩـﺸﻘﺎ ﺩﯗچ‬ ‫ﻛﻪﻟــﺴﻪ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﯜﻣﯩــﺪﻯ ﻗــﯘﺭﯗﻕ ﻗﺎﻟــﺴﺎ‪» :‬ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ھــﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ‬ ‫ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ« ﺩەﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﯜﺑﻬﻰ ﻳﻮﺭﯗپ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﺪە‪» :‬ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧـﺸﯩﻠﯩﻘﯩﯖﻐﺎ‪،‬‬ ‫ھﯩﻤﺎﻳﻪﯕﮕﻪ ۋە ﺋﺎﺳﺮﯨﺸﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪ .‬ﺋﻰ ﺋـﺎﻟﻼھ ﻣﻪﻥ ﺳـﻪﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴـﺎ ۋە ﺋـﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩـﻖ ﺗﻮﻟـﯘﻗﻼپ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ‪ .‬ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯧﺮﯨـﺸﻜﻪﻥ‬ ‫ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻧــﯧﻤﻪﺕ ﺗﻪﯕﺪﯨــﺸﯩﯔ ﻳــﻮﻕ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺳــﻪﻥ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻨــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋــﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯧﻨﻰ ﻣﻪﺩھﯩـﻴﻠﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳـﻪﻧﺪﯨﻦ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗـﺪﺍﺭﻣﻪﻥ« ﻛﻪﭼﺘﯩﻤـﯘ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺷﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﻮﻗﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩــﯔ ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩــﻖ ھﯧﺴــﺴﯩﻴﺎﺗﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨــﻰ‬ ‫ﺋﻪﺳـــﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ھﯧﺴـــﺴﯩﻴﺎﺗﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺋﯩﻬـــﺴﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﻪﺷـــﻪﻛﻜﯜﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠــــﺪﯛﺭﮔﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ھﯧﺴــــﺴﯩﻴﺎﺗﻰ‪» :‬ﺳــــﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪھــــﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﻘــــﺎﻥ‬ ‫ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩـﺮەﺭ ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩـﻖ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻳﻪﺗﺴﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ﻧﻪھﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -53‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪169‬‬


‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘــﻰ ۋە ﺋﯧﻬــﺴﺎﻧﯩﻨﻰ ﺩﺍﺋﯩــﻢ ھــﯧﺲ ﻗﯩﻠــﺪﯗﺭﯗپ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪ‪ ،‬ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟـﯜﻣﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋﯘ ﭘﺎﺗﯩﻬﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ »ﺟﯩﻤﻰ ھﻪﻣﺪﯗ ﺳـﺎﻧﺎﻻﺭ‬ ‫ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯩﺴﻼﻡ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧـﺪە ‪ 17‬ﻗﯧـﺘﯩﻢ‬ ‫ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ‬

‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺷــﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ۋە ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﺋــﯘﻧﻰ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ﻧﯧﻤﯩﺘﯩــﺪﯨﻦ ﺑﻪھــﺮﯨﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳــﻪﺯﮔﻪﻥ ﻣــﯚﻣﯩﻦ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﻣـــﺎﺩﺩﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩـــﯟﻯ ﺟﻪھﻪﺗـــﺘﯩﻦ ھﻪﺭ ﺧﯩـــﻞ ﻗﯩﻴﯩـــﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ‬ ‫ﭼﯜﺷــﯜپ‪ ،‬ھﺎﻳــﺎﺗﻰ ﺩﺍۋﺍﻟﻐــﯘﺵ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﻗﺎﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻤﯘ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩــﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻘﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻏﻪﺭﺑﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩــﯔ ﺩەﺭﺩ ‪ -‬ﺋﻪﻟﻪﻡ‪ ،‬ﺋــﺎﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳــﯘﻧﻤﺎﺱ ﺭﻭھ‪ ،‬ﺳــﻮﻟﻤﺎﺱ ﻗﻪﻟــﺐ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯜۋﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻑ‪ ،‬ﺱ‪ ،‬ﺑــﻮﺩﻟﻰ ﺋﻪﭘﻪﻧــﺪﯨﻨﯩﯔ »ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩــﺪە ﻳﺎﺷــﯩﺪﯨﻢ«‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ‪:‬‬ ‫»‪ - 1918‬ﻳﯩﻠﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﯩـﻲ ﺷـﯩﻤﺎﻟﻰ ﻗﯩـﺴﻤﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨـﭗ‬ ‫ﺳــﻪھﺮﺍﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭەﺑـﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﻳﻪﺗــﺘﻪ ﻳﯩــﻞ ﻳﺎﺷــﯩﯩﺪﯨﻢ ۋە ﺑــﯘ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘــﺎ‬ ‫ﺳﻪھﺮﺍ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩـﻲ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨـﻰ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﻪپ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ﺗﯘﺭﻣـﯘﺵ‬ ‫‪170‬‬


‫ﻛﻪﭼﯜﺭﺩﯛﻡ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﻗﺎﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﭼﯩـﺪﯨﺮﺩﺍ ﺋـﯘﺧﻼﻳﺘﺘﯩﻢ‪ .‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩــﺴﻼﻣﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘــﯘﺭ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩــﭗ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟــﯘﻕ‬ ‫»ﺋﻪﻟﭽﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩـﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﺷـﯘ ﻛـﯚﭼﻤﻪﻥ ﺳـﻪھﺮﺍﻟﯩﻘﻼﺭ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜــﯜﺯﮔﻪﻥ ﻳﯩﻠﻠﯩــﺮﯨﻢ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤــﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭘﺎﻳــﺪﯨﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺗﯩــﻨﭻ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺳﻪھﺮﺍ ﺋﻪﺭەﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻟﯩـﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗـﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯩﻨﭻ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ‪ ،‬ﺋـﺎﺩﺩﯨﻲ –‬ ‫ﺳﺎﺩﺩﺍ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩـﺸﻘﺎ ﻗـﺎﻳﻐﯘﺭﯗﺵ ﻳـﺎﻛﻰ ﻏﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﯩﻴﻨــﺎپ ﻳــﯜﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺗﻪﻗــﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨــﻰ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ ﺷﻪﺧــﺴﻜﻪ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﻜﯩﻨﯩـﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩـﺴﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳـﺪﯗ ﺩەپ ﺋﯩـﺸﯩﻨﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺋﺎﭘﻪﺕ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺴﺎ ﻗـﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩـﭗ‬ ‫ﺗــﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩــﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋــﺎﭘﻪﺕ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧــﺪە ﺑــﺎﺭ ﺋﯩﻼﺟﯩﻨــﻰ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﺋـﺎﭘﻪﺕ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧـﺪە‪ :‬ھﻪﻱ‪،‬‬ ‫ﺋﯩــﺴﯩﺖ‪ ...‬ﺩەپ ﻗــﺎﻳﻐﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘــﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩــﻚ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺑﯩــﺮ ﻣﯩــﺴﺎﻝ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﻱ‪:‬‬ ‫ﺑﯩــﺮ ﻛــﯜﻧﻰ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑــﻮﺭﺍﻥ ﭼﯩﻘﯩــﭗ ﻛﻪﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺑــﻮﺭﺍﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﻟﻐـــﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨـــﻖ ھـــﺎۋﺍﺩﺍ ﻣﻪﻥ ﭼـــﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺗﯜۋﯨـــﺪﯨﻦ ﻳﯘﻟﯘﻧـــﯘپ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﺎﻟﻐﺎﻧـﺪەﻙ ھـﯧﺲ ﻗﯩﻼﺗـﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﻟﯧﻜﻦ ﺑﯘ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﺑﻮﺭﺍﻧﻐﺎ ھﯧﭻ ﺋﯧﺮەﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯜﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﺴﯩﺸﯩﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﺩﯗﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ »ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﻗﺎﺯﺍ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳـﯚﺯﻧﯩﻼ‬ ‫ﺩەپ ﻗﻮﻳــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋــﯘﻻﺭ ﺷــﯘﻧﭽﻪ ﺑﻮﺭﺍﻧــﺪﺍ ﺯﻭﺭ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩــﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫‪171‬‬


‫ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﻪﻱ ﺩەپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩــﻚ ﻗﻮﺯﯨﭽــﺎﻗﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﯟﯨﺘﯩــﭗ‪ ،‬ﭼــﺎﺭۋﯨﻼﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧــﯘﺑﺘﯩﻜﻰ ﺳــﯘ ﺑــﺎﺭ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘــﻜﻪ ھﻪﻳــﺪەپ ﻣﯧﯖﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑــﯘ ﺋﯩــﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷــﺘﯩﻦ – ﺋــﺎﺧﯩﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩﻟﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﯩﻚ ۋە ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ‪ :‬ﻛﯚپ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩـﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩـﺪﯗﻕ‪ .‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺑﯩــﺰ ﻣﻪﺧﻠــﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ھﻪﻣﻤﯩــﺪﯨﻦ ﺋــﺎﻳﺮﯨﻠﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﯩـﯔ ﺷـﯜﻛﺮﻯ‪ ...‬ﻗﯩـﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺗـﯚﺕ ﻳـﯜﺯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩـﺪﺍ ﭼـﺎﺭۋﺍ ﻗـﺎﭘﺘﯘ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺭﯨﺰﻗﻘﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ‬

‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺳﯩﯟﯨــﺴﯩﮕﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋــﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺭﯨﺰﯨــﻖ ﺗﻪﻗــﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﺎ ﺋﺎﺩﯨــﻞ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩــﮕﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻧــــﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺳﯩﯟﯨــــﺴﯩﺪە ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﻠﯩــــﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩــــﮕﻪ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ‪ ،‬ﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﻛﯩﻤـﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺩﺍﻧﯩـﺸﻤﻪﻧﺪﻟﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ »ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ« ﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳـﯚﺯﮔﻪ ﺋﯧﻐﯩـﺮ ﺩەﺭﯨﺠﯩـﺪە ﺯﯗﻟـﯘﻡ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﻘــﺎ‪ ،‬ﺧــﺎﺭ ھﺎﻳﺎﺗﻘــﺎ‪ ،‬ﺋــﺎﭼﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻧــﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻣﻪھﺮﯗﻣﻠﯘﻗﻘــﺎ ﺭﺍﺯﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺩەپ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩـﺸﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ھﻪﻣﻤﯩـﺴﻰ »ﻧـﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻖ‬ ‫ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﯩﺰﺩﺍ‬ ‫ﺑﺎﻳــﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩــﺰﺩەﻙ ﺋــﻮپ – ﺋﻮﭼــﯘﻕ ﺧﺎﺗــﺎﻟﯩﻖ ۋە ﺋﯚﺗــﯜپ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ‬ ‫ﺟﺎھﺎﻟﻪﺗﺘﯘﺭ‪ .‬ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋـﺎﺭﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺟﻪھﻪﺗـﺘﻪ‬ ‫ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ‪ .‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺋـﯚﺯ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘـﻰ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ‬ ‫ﺋــﺎﭼﻜﯚﺯ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻏــﺎ ھﯧﺮﯨــﺴﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺗﻮﻳﻤﯩﻐــﯘﺭ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ھﻪﺩﯨــﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫‪172‬‬


‫ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪» :‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺟﯩﻠﻐـﺎ ﺋـﺎﻟﺘﯘﻧﻰ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋـﯘ ﻳﻪﻧﻪ ‪3‬‬ ‫ﺟﯩﻠﻐــﺎ ﺋــﺎﻟﺘﯘﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻨﻰ ﺋــﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛــﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﭘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋـﯚﺯ ھﻪۋﯨـﺴﻰ ۋە ﺗﻪﻣﻪﺳـﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳـﺴﯘﻧﯘپ ﻛﻪﺗـﺴﻪ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋــﯚﺯﻯ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩــﺘﯩﮕﻪ ﺧﻪﺗﻪﺭ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪڭ ﻳﯜﻛــﺴﻪﻙ ﻧﯩــﺸﺎﻧﻐﺎ‪ ،‬ﻣﻪﯕﮕﯜﻟــﯜﻙ ﻣــﺎھﯩﻴﻪﺗﻜﻪ‪ ،‬ﺋﻪڭ‬ ‫ﺑﺎﻗﻰ ﺭﯨﺰﻗﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷـﻰ ﻻﺯﯨـﻢ‪ ،‬ﻣﺎﻧـﺎ ﺑـﯘ ﺩﯨﻨﻨﯩـﯔ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘـﺎﻥ‬ ‫ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ‪» .‬ﺑﯩﺰ )ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﺩﯨﻦ( ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺟﺎﻣـﺎﺋﻪﻧﻰ ﺑﻪھـﺮﯨﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺯﯨﺒﯘ – ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩـﺮﯨﮕﻪ ﻛـﯚﺯ ﺳـﺎﻟﻤﯩﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩـﯔ ﺭﯨﺰﻗـﻰ )ﻳﻪﻧـﻰ ﺳـﺎۋﺍﺑﻰ ﺑـﯘ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﭘﺎﻧﯩﻲ ﻧﯧﻤﻪﺗﺘﯩﻦ( ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ ۋە ﺋﻪڭ ﺑﺎﻗﯩﻴﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﯩﻐﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ‬

‫ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽـﻰ ﻣﻪﻧﯩـﺴﻰ‪ :‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻐـﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﺋــﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺑﺎﺷــﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯧــﺮﯨﻠﻤﯩﮕﻪﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺷﯩﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻼھﯩﻲ ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻜﻪ ﺭﺍﺯﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺟﯘﺷــﻘﯘﻥ‪ ،‬ﻗﯩــﺰﻏﯩﻦ ھﺎﻟــﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩــﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﺳــﯩﻠﻪﻥ‪:‬‬ ‫ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩــﯔ ﻳﯩﮕﯩﺘــﺘﻪﻙ ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻨﻰ‪ ،‬ﺳــﻪﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩــﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩــﻖ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﺱ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﻗـﯘﺭﯗﻕ ﺧﯩﻴـﺎﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺭﻭھﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩــﯔ ھﻪﻣــﻤﻪ ﺋﯩــﺸﺘﺎ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺋـﺎﻟﻼھ ﺑـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻨﻰ‬ ‫‪ 1‬ﺗﺎھﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -131‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪173‬‬


‫ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ‪» :‬ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋـﺎﺭﺗﯘﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ھﻪﺳـﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﻳﯜﺯﯨـﺴﯩﺪﯨﻦ( ﺋـﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻤـﺎﯕﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ھﻪﺳــﺴﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﻳــﺎﻟﻼﺭﻣﯘ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﻪﺳﺴﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﭘﻪﺯﻟﯩﻨـﻰ ﺗﯩﻠﻪﯕـﻼﺭ‬ ‫‪1‬‬ ‫)ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ( ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋﯚﺯ ﺋﺎھﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘـﺎﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻖ ﺳﻪۋﯨﻴﯩـﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷـﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩـﻲ‬ ‫ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪھﻪﺭ ۋە ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭﺩە‪ ،‬ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋـﯚﺯﻯ ﻳﺎﺷـﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷـﻪھﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻛﯚﭼﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺭﯨﺰﻗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪڭ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺩﻭﺭﺍ ۋە ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﻣﻪﻟـﻬﻪﻡ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﻗﺎﻧـﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﺑﯩــﺰ ﺑﺎﺷــﺘﺎ ﺳــﯚﺯﻟﻪپ ﺋــﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳــﻰ‬ ‫ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ھﯩﻤﻤﻪﺕ ھﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳـﻰ ﻏﻪﻡ‬ ‫– ﻗﺎﻳﻐﯘﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪﻟـﮕﻪ ﺋﺎﺷـﻤﺎﺱ‬ ‫ﺋﺎﺭﺯﯗ‪ ،‬ﺧﺎﻡ – ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﻪﺧﺘﻨﯩــﯔ ھﺎﻳــﺎﺕ ﻣﯜﻟﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻣﻮﻟﻠﯩﻘﯩــﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩـﯔ ﺋﯩﭽﻜــﻰ ﻗﯩــﺴﻤﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﺑﯩﻠﯩــﺸﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧــﺮەﻙ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻻﻳﯩﻖ ﺳﯚﺯ‪» :‬ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﯩﻐﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ«‪» ،‬ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺭﯨﺰﻗﻰ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩـﺸﻰ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻜﺘـﯘﺭ«‪) ،‬ﺋـﺎﺯ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩـﻚ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ(‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 32‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪174‬‬


‫ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﺎﻱ ﻛﯚﯕﻠﻰ – ﻛﯚﻛﺴﻰ ﺑﺎﻱ ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ‪،‬‬ ‫ﮔﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻳﺎﻻﯕﺘﯚﺵ – ﻳﺎﻻﯕﺪﺍﻗﺘﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﭼﻜﯚﺯﮔﻪ ﺋﺎﺯ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻧﻪﺭﺳﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺯ ﻧﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﻳﯧﺘﻪﺭ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﺪە ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﭼﻜﯚﺯ‪ ،‬ﺗﻮﻳﻤﯩﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋــﺎﺭﺯﯗ ﻗﻮﻳﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺩﯗﻧﻴــﺎﺩﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﭽــﺎﻥ ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﻛﺎﭘــﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩــﮕﻪﻥ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠــﯜﻙ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩـــﯔ ﻣﻪﻳﯩـــﻦ ﺷـــﺎﻣﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﻨﯩـــﺪﯗ‪» :‬ﺋﻪﺭ – ﺋﺎﻳـــﺎﻝ‬ ‫ﻣـﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻤﻜـﻰ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩــﺰ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﻪﻟــﯟەﺗﺘﻪ‬ ‫)ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ‪ ،‬ھﺎﻻﻝ ﺭﯨﺰﯨﻖ ۋە ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟـﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣـﯘۋەﭘﭙﻪﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﭗ( ﺋﻮﺑــﺪﺍﻥ ﻳﺎﺷــﯩﺘﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺋﻪﻟــﯟەﺗﺘﻪ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩــﺪﯨﻨﻤﯘ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺳﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‪ 1«.‬ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﭗ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ ھﺎﻳﺎﺗﻨﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺩەپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ھﯧﻜﺎﻳﻪﺕ ۋە ﺋﯩﺒﺮەﺕ‬

‫ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨـﻰ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻝ – ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ‪ ،‬ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﻣﻪﻧـﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩـﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺋـﺎﻟﻼھ ۋە ﺋــﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘـﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﺳــﯟﯨﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ھﯧﻜﺎﻳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛپ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ‪:‬‬ ‫ﻳﻪﻣﻪﻧﺪە ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﻧﯘﺟﻪﻳﺐ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ‪ 13‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺭﺩﯨـﻦ‬ ‫ﺗﻪﺷــﻜﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩــﻠﻪﺭ ﺋــﯚﻣﯩﻜﻰ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ‬ ‫‪ 1‬ﻧﻪھﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -97‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪175‬‬


‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ۋە ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯜۋﯨﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺑﯩﻼﻟﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺩﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺋــﺎﻧﭽﻪ ﺋــﯘﺯﯗﻥ ﺗﯘﺭﻣــﺎﻱ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﻪﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋـﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩـﮕﻪ ﺋـﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐـﺎ ﻗﺎﻳﺘﻤـﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻼﺷـﻘﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺑﯩﻼﻟﻨـﻰ‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﯩــﭗ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘــﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ ۋە ﺋــﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﺳــﻰ‬ ‫ﻗﯩﭙﻘﺎﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ‪:‬‬ ‫– ھﻪﺋﻪ‪ ،‬ﺋــﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻳﯧــﺸﻰ ﺋﻪڭ ﻛﯩﭽﯩــﻚ ﺑﯩــﺮ ﺑــﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳــﯜﻙ –‬ ‫ﺗﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ﻛﻪﻟـﺪﯗﻕ‪ – ،‬ﺩﯦﻴﯩـﺸﺘﻰ‪ .‬ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻳﯜﻙ – ﺗﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﻗﯧـﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨـﭗ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ‪:‬‬ ‫– ھــﺎﺟﯩﺘﯩﯖﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠــﯟﺍﻟﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺑﯩــﺰ ھــﺎﺟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ‪ – ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ۋە‪:‬‬ ‫– ﺋـــﻰ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺑـــﺰﺍ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـــﺪﯨﻦ ﺑـــﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ھـــﺎﺯﯨﺮ‬ ‫ﻗﯧﺸﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋـﯚﺯ ھـﺎﺟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯧﻨﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠـﺴﺎڭ‪– ،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ‪:‬‬ ‫– ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ھﺎﺟﯩﺘﯩﯔ ﺑﺎﺭ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺑﺎﻻ‪:‬‬ ‫– ﻣﯩﻨﯩـــﯔ ھـــﺎﺟﯩﺘﯩﻢ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩـــﺮﯨﻤﻨﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧـــﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩـﭗ ﺯﺍﻛـﺎﺕ ﻣـﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﻪﻳـﺪەپ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺷــﻪھﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳـﯧﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕــﺎ ﻣﯧﻨﯩــﯔ‬ ‫ﮔﯘﻧﺎھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھـﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﻨﻰ‬ ‫‪176‬‬


‫ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﻨــﻰ ﺑــﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﻨﻰ ﺳــﻮﺭﺍپ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﺩﯗﺋــﺎ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘﺷﯘڭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪ – ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪:‬‬ ‫»ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺭەھﯩـﻢ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺑﺎﻱ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺳﻮۋﻏﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪.‬‬ ‫ھﯩﺠﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ‪ - 10‬ﻳﯩﻠﻰ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻣﯩﻨـﺎﺩﺍ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﺎﻧـﺪﺍ ﺋﻪﻟﭽﯩـﻠﻪﺭ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ ۋە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺑﺰﺍ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـﺪﯨﻦ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺷـﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‪ :‬ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ھﯧﻠﯩﻘـﻰ ﺑـﺎﻻ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻗﺮﺍﻕ؟ ﺩەپ ﺳـﻮﺭﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ‪:‬‬ ‫– ﺋــﻰ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﺑﯩــﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪەﻙ ﺋــﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩــﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺋــﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ‬ ‫ﺧﯘﺩﺍﻧﯩــﯔ ﺑﻪﺭﮔﯩــﻨﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪەﻙ ﻗﺎﻧــﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋــﺎﺩەﻡ ﻳــﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﺑﺎﻻ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯚﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ‪:‬‬ ‫– ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪ‪ ،‬ﺷﯘ ﺑﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﺷﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ – ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ‪:‬‬ ‫– ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﯘ؟ ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﯩﻠﻤﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﺪﻯ‪ :‬ھﻪۋەﺱ ۋە ﺋﯩﺮﺍﺩﯨــﺴﯩﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏــﺎ ﺑﯧﻐﯩــﺸﻠﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺟﯩﻠﻐﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺗﯧﭙﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﻠﻐﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜﺷﯩﮕﻪ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪177‬‬


‫ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ‪» :‬ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﺪەﻙ ﺋﻪڭ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻥ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـﺎ‬ ‫ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﻪڭ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ«‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ‬ ‫ۋﺍﭘــﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘۋﯨــﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ ﺗﯜﺭﻛــﯜﻡ ﻳﻪﻣﻪﻧﻠﯩﻜــﻠﻪﺭ ﺋﯩــﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﯟﯨﻠﯩ ـﺸﻘﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﭼﯩـﯔ ﺗﯘﺭﯗﺷـﻘﺎ‬ ‫ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛـﺮ‬ ‫ﺳﯩﺪﺩﯨﻖ ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﺩﻯ ۋە ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﺯﯨﻴﺎﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻟﯘﺑﻪﻳـﺪﻛﻪ ﺋـﯘ ﺑﺎﻟﯩﻐـﺎ ﻳﺎﺧـﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻨﻰ ﺗـﺎﭘﯩﻼپ‬ ‫ﺧﻪﺕ ﻳﺎﺯﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ‪ ،‬ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﻴﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﻳﺎﺷـﻨﯩﯔ ھﯧﻜﺎﻳﯩـﺴﻰ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﻳﺎﺵ ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﺩەﻙ ﺩﯗﻧﻴـﺎ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﯩﻨﯩﯔ ﮔـﯜﻝ – ﭼﯧﭽﻪﻛﻠﯩـﺮﻯ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﻪﭘﺘــﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﺷــﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺋــﯚﺯ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨــﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎۋﺍﺑﻘﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ھـﺎﺟﯩﺘﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋـﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ۋە ﺭەھﻤﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﺵ‪ ،‬ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺑـﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻨﻰ ﺳـﻮﺭﺍﺵ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﺘﻪ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪە‬ ‫ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋــﺎﺯ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺋﯩﻨﺘــﺎﻳﯩﻦ ﺋــﺎﺯ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﻏــﺎﻳﻪ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‬ ‫ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﻏﺎﻳﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎپ‪ ،‬ﺷﯘ ﻏﺎﻳﻪ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑـﯘ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﺯ ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﺗﯩﻜﻠﯩـﮕﻪﻥ‪ ،‬ﻳـﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩـﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﻪﮔﯩ ـﺸﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﺑــﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﺑﯧﻐﯩــﺸﻠﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺷــﯘ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ‬ ‫ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯚﻣﯩﻨﺪﯗﺭ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﻛﺎﺳﻰ‪)» :‬ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!(‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ‪ :‬ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﻧـﺎﻣﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺑـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ‪ ،‬ھﺎﻳـﺎﺗﯩﻢ ۋە ﻣﺎﻣـﺎﺗﯩﻢ )ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﺍ‬ ‫‪178‬‬


‫ﻗﯩﻠﻐــــﺎﻥ ﻳﺎﺧــــﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻢ ۋە ﺗــــﺎﺋﻪﺕ ‪ -‬ﺋﯩﺒــــﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻢ( ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩــــﯔ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﻯ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻧــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺷــﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻗﺘــﯘﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ( ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺪﯗﻡ‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋۋﯨﻠﯩﻤﻪﻥ‪«.‬‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺭﺍﺯﯨﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻛﯜچ – ﻗﯘۋۋەﺕ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺪﯗ‬

‫ﺑﯩــــــﺰ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩــــــﻖ ۋە ﻗﺎﻧــــــﺎﺋﻪﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨــــــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳــــــﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩـﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩـﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ‪ :‬ﺋﺎﺯﻏﺎ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺑﻪﺯﻯ ﻛـﺎﻟﺘﻪ ﭘﻪﻡ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩـــــــﺪەﻙ‪ ،‬ﺋـــــــﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳـــــــﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـــــ ـﻰ ﺋـــــــﯘ‬ ‫ﺋﯩﻜﯩﺴﭙﯩﻼﺗﺎﺗــﺴﯩﻴﻪﮔﻪ‪ ،‬ﺯﻭﺭﻟــﯘﻕ – ﺯﻭﻣﺒﯘﺭﻟﯘﻗﻘــﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧــﺪﺍ ﻛــﯜﺭەﺵ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭﺩﻟﯩﻚ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘۋۋەﺕ ﻣﻪﻧﺒﯩﺌﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــــﯔ ﺑﺎﺗﯩــــﻞ ۋە ﺯﯗﻟﯘﻣﻐــــﺎ ﻗﺎﺭﺷــــﻰ ﺋــــﻮﺕ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐــــﺎﻥ ﺟﻪڭ‬ ‫ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ – ﻗــﯘﺭﯗﻕ ﻧــﺎﻥ‪ ،‬ﺋــﺎﺩﺩﯨﻲ – ﺳــﺎﺩﺩﺍ ﻛﯩــﻴﯩﻢ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﭘــﺎﻟﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷــﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧــﺎﺋﻪﺕ ﺗﺎﭘﻘــﺎﻥ ھﺎﻟــﺪﺍ‪ ،‬ﭘــﻮﻻﺕ ﺗــﯜۋﺭﯛﻛﺘﻪﻙ‬ ‫ﺗﻪۋﺭەﻧﻤﻪﺱ ﺭﻭھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺷﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻥ ﺷﺎﮔﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ :‬ﺋـﯘﺯﯗﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻗﺎﺗﻼپ ﻳﺎﺳﺘﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺳﯘ ۋە ﮔـﯜﺭﯛچ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷـﯩﻐﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺧﯘﺭﺳـﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻧﻪﺳـﯩﯟەڭ ﺑﻮﻟـﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻳﺎﻣـﺎﻥ ﻳـﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﺎﭘﻘـﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻳﻮﻟـﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﺷـﺎﻥ – ﺷـﻪﺭەپ ﺋﯜﻧـﯜﻣﻰ ۋە ﺑﻪھـﺮﻯ‬ ‫ﻳﻮﻕ ﻛﯚﭼﻜﯜﻥ ﺑﯘﻟﯘﺗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -163‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪179‬‬


‫ﻣﻪﺳﯩﻬ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜـﻰ ھﯧﻜـﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﻛﯩــﻴﯩﻤﯩﻢ ﻳــﯘڭ‪ ،‬ﺗــﺎﻣﯩﻘﯩﻢ ﺋﺎﺭﭘــﺎ‪ ،‬ﭼﯩــﺮﯨﻘﯩﻢ ﺋــﺎﻱ‪ ،‬ﺋــﯘﻟﯩﻐﯩﻢ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﭘﯘﺗــﯘﻡ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﺳﺘﯘﻗﯘﻡ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﻢ ‪ ...‬ھﯧﭽﻨﯧﻤﻪﻡ ﻳﻮﻕ ﻳﺎﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ھﯧﭽـﻨﯩﻤﻪﻡ ﻳـﻮﻕ‬ ‫ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﺘﯘﺭﯗﻣﻪﻥ‪ ،‬ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﻱ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻳﻮﻕ!!‪...‬‬ ‫ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩـﺪە ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻐـﺎﻥ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺋـﯚﺯ ﻏﺎﻳﯩـﺴﻰ ﻳﻮﻟﯩـﺪﺍ‬ ‫ھﯧﭻ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳـﺪﯗ ۋە ھـﯧﭻ ﻧﯧﻤـﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺑـﯘ ﺧﯩـﻞ ﺭﻭھ‬ ‫ﺋﯩﻤــﺎﻡ ﺷــﺎﻓﯩﺌﯩﻴﻨﯩﯔ ﺗﯚۋەﻧــﺪﯨﻜﻰ ﺷــﯧﺌﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻪڭ ﻳــﺎﺭﻗﯩﻦ ﺑﯩــﺮ ﺗﯜﺳــﺘﻪ‬ ‫ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ‪:‬‬ ‫ﻳﺎﺷﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺋﻮﺯﯗﻗﯘﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﻟﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻗﻪﺑﺮەﻣﻨﯩﻤﯘ ھﻪﻡ ﺗﺎﭘﻘﺎﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ ﻣﻪﻧﺪە ﺷﺎھﻼﺭﻏﺎ ﺧﺎﺱ ﺋﺎﻟﻰ ھﯩﻤﻤﻪﺕ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﺟﺎﻥ‪ ،‬ﺧﻮﺭﻟﯘﻗﻘﺎ ھﯧﭻ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﻣﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺳﻪﻡ ﮔﻪﺭ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺯﺍﺩﻯ ﻏﻪﻡ ﻳﯧﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤــﺎﻡ ﻏﻪﺯﺍﻟﯩــﻲ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ »ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑــﯘﻳﺮﯗپ‪ ،‬ﻳﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳــﯘﺵ«‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﯧﻜﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﺑـﻮۋﺍﻱ ﻳﻮﻟـﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﯨﺘﯩـﭗ‪ ،‬ﻳﻪﺭﺩە‬ ‫ﺑﯩــﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﺋــﯘﺭﯗﻗﭽﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺭﺩﻯ ۋە ﺋــﯘﻧﻰ ﺋــﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ ھــﺎﺭﯗﻥ ﺭەﺷــﯩﺪﻧﯩﯔ‬ ‫ﻧﻪﻏﻤﯩﭽــﻰ ﻛﯩﻨﯩﺰەﻛﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺋــﯘﺩ ﻛﯚﺗــﯜﺭﯛپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ ﭘﯘﺗﻠﯩــﺸﯩﭗ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺩﻧﻰ ﺳـﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻗﻮﻳـﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﺧﻪۋەﺭ ﺷـﯘ ھﺎﻣـﺎﻥ‬ ‫ﺭەﺷﯩﺪﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐـﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙـﻰ ﺋـﯚﺭﻟﻪپ ﻛـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﭘﯘﻟﺘﺎﻳﺪﻯ ۋە ﺑﻮۋﺍﻳﻨﻰ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪:‬‬ ‫‪180‬‬


‫– ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ‪ –،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑﻮۋﺍﻱ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﻰ ﺋﯘﻻﻏﻘﺎ ﻣﯩﻨﯩﯟﯨﻠﯩﯔ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮۋﺍﻱ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺋﻮﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺭەﺷﯩﺪ ﺳﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩـﭗ‬ ‫ﺑــﻮۋﺍﻳﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨــﺸﻘﺎ ﺑــﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪ .‬ﺑــﻮۋﺍﻱ ﻛﯩــﺮﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻳﯩﯖــﻰ ﺋﯩﭽﯩــﺪە‬ ‫ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﺭﯗﻗﭽﻪ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻝ‪:‬‬ ‫– ﻳﯩﯖﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﯩﻦ‪ – ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑﻮۋﺍﻱ‪:‬‬ ‫– ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻢ‪ – ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻝ‪:‬‬ ‫– ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ‪ – ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑﻮۋﺍﻱ‪:‬‬ ‫– ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻢ ﻳﻮﻕ‪ – ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺷﯩﺪ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻐﺎ‪:‬‬ ‫– ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺩەۋﺍﺗﯩﺴﻪﻥ؟– ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻝ‪:‬‬ ‫– ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯩﯖﯩـﺪە ﺋـﯘﺭﯗﻗﭽﻪ ﺑـﺎﺭ ﺋﯩـﻜﻪﻥ‪ .‬ﺗﺎﺷـﻠﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﻛﯩـﺮ ﺩﯦـﺴﻪﻡ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ‪ – ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺷﯩﺪ‪:‬‬ ‫– ﻗﻮﻳﯘۋەﺕ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺮﯨﯟەﺭﺳﯘﻥ‪ – ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑﻮۋﺍﻱ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺳـﺎﻻﻡ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ھﺎﺭﯗﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‪:‬‬ ‫– ھﻪﻱ ﺑﻮۋﺍ! ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻧـﯧﻤﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩـﺪﻯ؟ ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮۋﺍﻱ‪:‬‬ ‫– ﻧـــــﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙـــــﺘﯩﻤﻪﻥ؟ – ﺩﯦـــــﺪﻯ‪ .‬ھـــــﺎﺭﯗﻥ ﺭەﺷـــــﯩﺪ ﺋـــــﯘﺩﻧﻰ‬ ‫ﺳﯘﻧﺪﯗﺭۋۋەﺗﺘﯩﯔ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﻧﻮﻣﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺳﯜﻛﯜﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮۋﺍﻱ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ‪:‬‬ ‫– ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗـﺎ – ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩـﯔ ﻣـﯘﻧﺒﻪﺭﺩە ﺗـﯘﺭﯗپ ﺑـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻤﻪﻥ‪» :‬ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ )ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ(‬ ‫ﺋﺎﺩﯨـــﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﻘﺎ‪) ،‬ﺟﯩﻤـــﻰ ﺧﻪﻟﻘـــﻘﻪ( ﻳﺎﺧـــﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻘﺎ‪ ،‬ﺧﯩـــﺶ –‬ ‫‪181‬‬


‫ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻻﺭﻏـــﺎ ﺳـــﯩﻠﻪ ‪ -‬ﺭەھﯩـــﻢ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳـــﺪﯗ‪ ،‬ﻗﻪﺑﯩـــﻬ )ﺳـــﯚﺯ –‬ ‫ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗــﻠﻪﺭ( ﺩﯨــﻦ‪ ،‬ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﺋﯩــﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺯﯗﻟــﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳــﯩﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﺑـﯘﻝ ﻗﯩﻠـﺴﯘﻥ ﺩەپ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺳـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﻧـﺪ – ﻧﻪﺳـﯩﻬﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ 1«.‬ﻣﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ‪ ،‬ﺗﯜﺯەﺗﺘﯩﻢ ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ھﺎﺭﯗﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‪:‬‬ ‫– ﺗﯜﺯەﺗﻜﯩﻨﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﯟﯨﺮﯨﯔ‪ – ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮۋﺍﻱ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧـﺪە ﺧﻪﻟﯩـﭙﻪ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋـﻮﻥ ﻣﯩـﯔ ﺩﯨﻨـﺎﺭ‬ ‫ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭘﭽﯘﻗﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﻯ ۋە‪:‬‬ ‫– ﺑﻮۋﺍﻳﻐــﺎ ﺋﻪﮔﯩــﺸﯩﭗ ﻣــﺎﯕﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩــﯔ‪» :‬ﺷــﺎھﻘﺎ ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦﺴﻪﻡ‪ ،‬ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ« ﺩەۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪڭ ھﯧﭽﻨﯧﻤﻪ ﺑﻪﺭﻣﻪ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ‪ ،‬ﺑﯘ ﻗﺎﭘﭽﯘﻗﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩﻦ‪ – ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮۋﺍﻱ ﺋﻮﺭﺩﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋـﯘﺭﯗﻗﭽﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﺩﻯ ۋە ﺋـﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻳﻪﺭﻧـﻰ ﻛـﻮﻟﯩﻐﯩﻠﻰ ﺗـﯘﺭﺩﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺷﯩﺪﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‪:‬‬ ‫– ﺷﺎھ ﺋـﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺳـﯧﻨﻰ ﺑـﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟـﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩەﻳـﺪﯗ‪ – ،‬ﺩەپ ﻗـﺎﭘﭽﯘﻗﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﺯﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﻮۋﺍﻱ‪:‬‬ ‫– ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺩەپ ﻗـﻮﻳﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺑـﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺟﺎﻳﯩﻐـﺎ ﺳﯧﻠﯩﯟەﺗـﺴﯘﻥ‪– ،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮۋﺍﻱ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﺭﯗﻗﭽﯩﻨﻰ ﻛﻮﻟﯩﻐﺎچ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻏﻪﻡ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻼﺭ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ ﻏﻪﻣﻤﯘ ھﻪﻡ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻧﻪھﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ – 90‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪182‬‬


‫ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻼﺩﯗﺭ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﭘﺮەﻧﺪە‪ ،‬ﺗﯚۋەﻥ ﺋﺎﺩەﻡ‪.‬‬ ‫ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﯔ ﻗﯩﻴﻨﺴﺎ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﯩﻐﺎ ﺟﯘۋﯨﻤﺎ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻧﻪﺭﺳﻪڭ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﻼ ﺋﺎﻝ ﺳﻪﻥ ھﻪﺭﺩەﻡ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﻟـــﺪﯨﻦ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐـــﺎﻥ ﺋﯘﺭﯗﻗﭽﯩﻐـــﺎ ﻗﺎﻧـــﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﺧﻪﻟﯩـــﭙﻪ ۋە‬ ‫ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﺎﻧـﺎ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺭﻭھـﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻧـﻼ ھﻪﻕ‬ ‫ﻛﻪﻟﯩﻤﯩـــﺴﻰ ﺋﯜﺳـــﺘﯜﻥ ﺑﻮﻻﻻﻳـــﺪﯗ ۋە ﭘﯩﺮﯨﻨـــﺴﯩﭗ‪ ،‬ۋەﺯﯨـــﭙﯩﻠﻪﺭ ﻏﻪﻟﯩـــﺒﻪ‬ ‫ﻗﯘﭼﺎﻻﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺯﺍﻏﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻧﺎھﻪﻕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‬

‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺳﯚﺯ‪ :‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋـﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻰ ۋە ﺋـﺎﻟﻪﻡ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜﺯﻟﯜﻙ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋـﺎﻳﺮﯨﻢ‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــﺪﯨﻦ ھﺎﻳــﺎﺕ ﺳﻪھﻨﯩــﺴﯩﺪە ﺳــﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋــﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ ۋە ﻳﻮﻟــﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩــﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﯩﮕﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩـﺸﻘﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻰ‬ ‫ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺷـﻮﭘﯘﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﺗﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ ﺭﺍﺯﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬‬ ‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋــﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘــﺎﻥ ﺗــﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻣــﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﻗﯩـﻞ ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻴـﺎﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨـﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷـﯘ ﺗﯜﺯﯛﻣﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳـﯩﺪﺍ ﻣﻪﺳـﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ‬ ‫‪183‬‬


‫ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﭼﻘـﺎ ﺗﻮﺳـﯘﺵ ۋە ﺗﯩـﺰﮔﯩﻨﻠﻪﺵ‪ ،‬ﺋﻪﺩەﭘـﻠﻪﺵ ۋە ﺗـﯜﺯەﺵ‬ ‫ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩـﺸﯩﮕﻪ ﺋـﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ‬ ‫ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩــﺸﺘﯘﺭ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺋﯩــﺸﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ ۋە ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﻧﻤﺎﻱ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ‬ ‫ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ‪» .‬ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑـﯘﺭﯗﻥ ﺋـﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋـﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﻧﯧﻤﯩــﺸﻘﺎ )ﻳﺎﻣــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ( ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨــﺪە ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩــﻖ ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﺗﻮﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ! ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺑـﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﺳﯘپ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻣﯘﺳﺘﻪﺳﻨﺎ‪ .‬ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﻪﻳـﺶ ‪ -‬ﺋﯩـﺸﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣـﯘﺵ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺭﻭھﯩﻲ ﺋﺎﺯﺍﺩﯨﻠﯩﻚ‬ ‫»ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟـﯘﺵ ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘـﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻧﻐـﺎ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻠﯩﻜﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﻼﺷـــــﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋـــــﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻧـــــﺴﯘﭘﺘﯘﺭ ‪ ،‬ﺋـــــﯘﻻﺭ ھﯩـــــﺪﺍﻳﻪﺕ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘــﺎﻥ ﻛﯩــﺸﻰ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷــﯩﮕﻪ ﻧــﺎﻟﻪ ﺯﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ھﻪﺳــﺮەﺕ –‬ ‫ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﭼﻪﻛﻤﯩﮕﯩﻨﯩـﺪەﻙ‪ ،‬ﻧﻪ ھـﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯚﻛﯜﻧﻪﻧﻤﻪﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﻧﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﯜﺳـــﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳـــﺪﯗ‪ ،‬ﻧﻪ ﺧـــﯘﺩﺩﻯ ﺋﻪﺷـــﻪﺩﺩﻯ ﺩﯛﺷـــﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺗﻪﺷـﯟﯨﺶ‪ ،‬ﻗﻮﺭﻗـﯘﻧﭻ ۋە ﻏﻪﻡ ‪ -‬ﻏﯘﺳـﺴﻪ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﻳﺎﺷـﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ھﯘﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -116‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪ – 82 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪184‬‬


‫ﺩەﻝ ﺋﻪﻛــﺴﯩﭽﻪ ھﻪﻣﯩــﺸﻪ ﺧــﯘﺩﺩﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗــﺘﻪ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧــﺪەﻛﻼ ﻳﺎﺷــﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩــﯔ ﺋﯩﻤــﺎﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﯩــﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﯩﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺩەﺭۋەﻗﻪ ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﯩـﯔ ﺧـﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻰ ھـﯘﺯﯗﺭ – ھـﺎﻻۋەﺕ ۋە‬ ‫ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﻪﭼﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺯﯨﭻ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﺳـــﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﻪﻟـــﯟەﺗﺘﻪ‪ .‬ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛـــﯚﯕﻠﻰ ﺧـــﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩـــﺴﺎ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯩﻠﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﯩﻨﯩﯟﺍﻟﯩـﺪﯗ – ﺩە‪ ،‬ﻧﻪﺗﯩﺠﯩـﺪە ﺋـﯘ ﺑﻪﺧـﺖ –‬ ‫ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺧـﯘﺩﺩﻯ ﻣﻪﻟـﯘﻡ ﺑﯩـﺮ ﺩﺍﻧﯩـﺸﻤﻪﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩــﺪەﻙ‪ .‬ﺑﯩــﺮ ﻛــﯜﻧﻰ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﺩﺍﻧﯩــﺸﻤﻪﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺳــﻮﺋﺎﻝ‬ ‫ﺳﻮﺭﯨﺸﯩﭙﺘﯘ‪:‬‬ ‫ـــ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻥ‪:‬‬ ‫ـ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﻣﻪھـﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻣـﺪەﻙ‬ ‫ﻳﺎﺷﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە‪ ،‬ﺷـﯘﻧﻰ ﺗﻪﻛﯩـﺘﻠﻪﺵ ھـﺎﺟﻪﺗﻜﻰ‪ ،‬ﺟﺎﻧـﺎﺑﻰ ﺋـﺎﻟﻼھ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨـﻰ‬ ‫ﭘﯜﺗــﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﺎﻣــﺎﻥ – ﺋﯧــﺴﻪﻥ ۋە ﺧــﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﯩــﺮ ﺟــﺎﻱ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﯘپ‪،‬‬ ‫ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ھﯘﺯﯗﺭﻟﯘﻕ ھﻮﺟﺮﯨﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺰﯨﻨﻰ‬ ‫ﺳﯜﺭﯛﺷﯩﺪﯗ‪ .‬ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ۋە ﻏﻪﻡ ـ ﻗﺎﻳﻐﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻛﯩﺸﻰ ﺟﻪﻧـﻨﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ھﺎﻣﺎﻥ‪ ،‬ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ‬ ‫ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪» :‬ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻣﺎﻥ ـ ﺋﯧـﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺗﯩـﻨﭻ ﻛﯩـﺮﯨﯖﻼﺭ!«‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩـــﯔ ﻣـــﯚﻣﯩﻨﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩـــﻚ‪ ،‬ﺋﯧـــﺴﻪﻧﻠﯩﻚ ۋە ھـــﯘﺯﯗﺭ –‬ ‫ھﺎﻻۋەﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﻪﻣـﺪە ﻣـﯚﻣﯩﻦ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷـﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫‪ 1‬ھﯩﺠﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪ – 46 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪185‬‬


‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﻠﯘﻗﻨﯩــﯔ ﺭﻭﺷــﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠــﻰ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳـﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧــﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﻤـﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟــﺴﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺗﯚۋەﻧـﺪﯨﻜﻰ ﻗــﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗــﯘپ‪،‬‬ ‫ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻣﯘﻻھﯩﺰە ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪:‬‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ۋە ﺋﯩﺰﺗﯩﺮﺍﭘﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﻯ‬

‫»ﻣﻪﻥ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ۋە ﺩەﻛﻜﻪ – ﺩﯛﻛـﻜﻪ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﻳﺎﺷـﺎﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺋﯩـــﻢ ﺩﯦﮕـــﯜﺩەﻙ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻼﺭ ۋە ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗـــﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﻛﯚﯕـــﯜﻝ‬ ‫ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﯩـــﺪﯨﻦ ﺗﺎﻣـــﺎﻣﻪﻥ ﻣﻪھـــﺮﯗﻡ ھﺎﻟـــﺪﺍ ﺗﻪﺷـــﯟﯨﺶ ﺋﯩﭽﯩـــﺪە‬ ‫ﻳﺎﺷﺎﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﻧﻪ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﺎﻝ – ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﺮﯨﻢ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩـﻚ ﺋﺎﺗـﺎ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻧﻪ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎﺯﯨﻢ‪ ،‬ﻧﻮﭘﯘﺯﯗﻡ‪ ،‬ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯘﻡ‪ ،‬ﻏﯘﺭﯗﺭﯗﻡ‪ ،‬ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﺎﻻ ـ‬ ‫ﭼــﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﻛﯚﯕــﯜﻝ ﺋــﺎﺯﺍﺩﯨﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺷــﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗــﺎ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩــﺪﻯ‪ .‬ھﻪﻣــﻤﻪ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳـﻪﻡ ﺗﻮﻟــﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷــﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤــﺎﻱ ﻧﻪ ﺳــﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪھــﯟﺍﻟﯩﻢ ﻳﺎﺧــﺸﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻧﻪ ﺗــﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻘــﯘ ﻣﺎﯕــﺎ ھﻪﻣــﺮﺍھ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻧﯧﻤﯩــﺸﻘﯩﻜﯩﻦ ﺋــﺎﺭﺯﯗ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺯﯦﺮﯨﻜﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ھﻪﺗﺘــﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣــﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﯩــﺰﺍﺭ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯛﻣــﺪﯨﻦ ﻗــﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺗﻪﺷــﯟﯨﺶ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﺯﺍﺭﻟﯩﻨﯩــﭗ ﻗﺎﻗــﺸﺎﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺳــﯩﺰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤــﺪﯨﻜﻰ ﻛــﯚﻟﻪﯕﮕﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﯟﺍﺗﺎﻣﺴﯩﺰ؟ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯚﻟﻪﯕﮕﯩﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﻣﯧﻨـﻰ ﻳﺎﻟﻤـﺎپ ﻳﯘﺗﯘۋﯦﺘﯩـﺸﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﯟﺍﺗﺎﻣﺴﯩﺰ؟‬ ‫ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ – ھﻪ! ﻳـﺎﻛﻰ ﻏﻪﻡ – ﻏﯘﺳـﺴﯩﻤﯘ؟ ﻳـﺎﻕ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻧﺪە ﻏﻪﻡ – ﻏﯘﺳﺴﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ‬ ‫ﻏﯧﻤﯩﻢ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺗﺎﭘﻘـﺎﻥ ﻣـﺎﻝ ـ ﻣﯜﻟـﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻢ‪ ،‬ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜـﻰ ﺋﻮﺭﻧـﯘﻡ‪،‬‬ ‫ﻏﯘﺭﯗﺭﯗﻡ‪ ،‬ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﻢ‪ ،‬ﺧﻮﺗﯘﻥ‪ ،‬ﻧﺎﺯﯨﻨﯩﻦ ﻗﯩـﺰﻻﺭ‪ ....‬ھـﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳـﻪﻡ ﻛﻪﻡ‬ ‫‪186‬‬


‫ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻝ – ﻣﯜﻟـﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﯧـﺸﯩﭗ – ﺗﯧـﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳـﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ؟ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻗﻮﺭﻗﻘﯘﺩەﻛﻤﻪﻥ؟‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻨﻤﯘ؟ ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﻳﺎﻕ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯧﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﺪﺍ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋﯘﻧــﺪﺍﻗﺘﺎ ﻧﯧﻤﯩــﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘــﯘﺩەﻛﻤﻪﻥ؟ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻨﻤــﯘ؟ ﻣﯧﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯘﻡ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺗﯘﺭﺳـﺎ‪ ،‬ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨـﻰ ﻛـﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩـﺶ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷــﻘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩــﺪﺍﺭﯨﻐﺎ ﺋﯩــﮕﻪ ﺗﯘﺭﺳــﺎﻡ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻗﻮﺭﻗﻘﯘﺩەﻛﻤﻪﻥ؟ ﺋﯘﻧـﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑـﯘ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﺎﻣﺪﯨﻢ؟ ﺑﻪﻟﻜﯩـﻢ‬ ‫ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷــﯩﻤﯘ ﻣــﯘﻣﻜﯩﻦ‪ .‬ﺑﯩــﺮﺍﻕ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟــﯜﻡ ﺩﯦﮕﻪﻧــﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋــﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﺧﯩﻴـﺎﻟﯩﻤﻐﯩﻤﯘ ﻛﯩﺮﯨـﭗ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻤﺪە ﺋﯚﻟﯜﻡ ھﯧﭽﻘﺎﻧﭽﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋﯘﻧـﺪﺍﻗﺘﺎ‬ ‫ﻣﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ۋە ﺳﯩﺮﻯ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﻪ؟‬ ‫ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﯘﻣﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻣﻪﻧﺪە ﻗﻮﺭﻗﻘﯘﺩەﻙ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﺋـﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗـﺴﺎﻡ ھﻪﻣـﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳـﻪﻡ ﺗﻮﻟـﯘﻕ ۋە ﻛـﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤـﺪﺍ‬ ‫ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻣﯧﻨـﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘۋﺍﺗﻘـﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﺋﺎﭼـﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻤﯘ ‪-‬‬ ‫ﻳﻪ؟ ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﻳﺎﻕ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﺎﻝ – ﻣﯜﻟﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻢ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺴﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﺑــﺎﻱ ﺑﻮﻟــﯘﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻛــﯜچ ﺳــﻪﺭپ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻛﯜﭼﯜﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩـﺸﯩﭽﻪ ﻛـﯧﭽﻪ – ﻛﯜﻧـﺪﯛﺯ ﺗﯩﺮﯨـﺸﻘﺎﻥ ﺑـﻮﻻﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜــﻰ ﺋﻮﺭﻧــﯘﻡ ﻳــﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﯧﭽﻨﯧﻤﻪﻣﻨـﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺑـﻮﻻﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺑﯩـﺮﺍﻕ ﺋـﻮﻳﻼپ‬ ‫ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪﻡ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﻣﺎﻝ ﺩﯦﺴﻪﻡ‪ ،‬ﻣﺎﻝ‪ ،‬ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺩﯦﺴﻪﻥ‬ ‫ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺖ ﺩﯦﮕﻪﻧﻐﯘ ﺳـﺎﻣﺎﻥ ﻧﻪﺭﻗـﻰ‪ ،‬ھﻪﻣـﻤﻪ ﺋـﺎﺩەﻡ‬ ‫ﻣﺎﯕـــﺎ ﺋﯧﻬﺘﯩـــﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠـــﺪﯛﺭﯛۋﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺧﻮﺷـــﺎﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘـــﺎﻥ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩـــﯔ‬ ‫‪187‬‬


‫ﻛﯚﯕﻠــﯜﻣﻨﻰ ﺋﯘﺗــﯘﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﭘــﺎﻱ – ﭘﯧــﺘﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷ ـﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ...‬ﺑﯩــﺮەﺭ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﻪﻡ ﻛﻪﻣﻤﯩﻜﯩــﻦ ﺩﯦــﺴﻪﻡ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻘــﯘﺯﻯ ﺗﻪﻝ ﺋﯩــﻜﻪﻥ‪ .‬ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤــﺪﺍ ﻛﻪﻡ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ‪ .‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻏﻪﻡ‬ ‫– ﻏﯘﺳــﺴﯩﻤﯘ؟ ﻳــﺎﻕ‪ ،‬ﻣﻪﻧــﺪە ﻏﻪﻡ – ﻏﯘﺳــﺴﻪ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﻣﻪۋﺟــﯘﺕ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﻳﺎ ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﻡ؟ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯەﻣﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﻤﻪﻥ‪...‬‬ ‫ﺋـﻮﻳﻼپ – ﺋــﻮﻳﻼپ ﻧﯧﻤﯩــﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋــﺎﺧﯩﺮﻯ ﺗــﺎﭘﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤـﯘ ﻛـﯚﺭەﯕﻠﻪپ ﻛﯧﺘﯩﭙـﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻳﯜﻛـــﺴﻪﻙ ﭼﻮﻗﻘﯩـــﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭙـــﺘﯩﻤﻪﻥ‪ ...‬ھﺎﻳـــﺎﺕ ﺋﻪﻣـــﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﻣﯧﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ‪ .‬ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩـﺴﻰ‬ ‫ﻣﯧﻨــﻰ ﻣﻪﺳــﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻗﺎﻗــﺎﻗﻼپ ﻛﯜﻟﯜۋﯦﺘﯩﭙﺘــﯘ‪ ...‬ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﺧــﯘﺩﺩﻯ‬ ‫ﺋﺎﻟﯟﺍﺳــــﺘﯩﺪەﻙ ﻣﯧﻨﯩــــﯔ ﻛــــﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤــــﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗۋﯦﺘﯩﭙﺘــــﯘ‪ ...‬ﻧﯧﻤﯩــــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗـﺎﭘﺘﯩﻢ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳـﻠﯩﺪە ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺩەﻝ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻨﻼ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ‪«.‬‬ ‫ﺧﺎﺗﯩﺮەﻣﺠﻪﻣﻠﯩﻚ ۋە ھﯘﺯﯗﺭ – ھﺎﻻۋەﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﻯ‬

‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﯩﻨﯩﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﺎﺩەﺗﺘﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕـﯜﻝ‬ ‫ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﺎﻣﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﻯ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﯩﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨـﭻ ﻣﯘﻧﺎﺳـﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺧـﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ‪ ،‬ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷـﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤـﺎﻱ‪ ،‬ﻣﻪﯕﮕـﯜ‬ ‫ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ۋە ھﯘﺯﯗﺭ – ھﺎﻻۋەﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻱ‪ ،‬ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ‪ ،‬ﺗﻪﺷـﯟﯨﺶ‬ ‫ۋە ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪188‬‬


‫ﺳـــﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩـــﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩـــﻲ ﻣـــﺎھﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳـــﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺗﻮﻟـﯘﻕ ﭼﯜﺷـﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳـﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺩەﺭۋەﻗﻪ ﺋــــﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋــــﺎﻻ ﻣﯘﺳــــﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩــــﺴﯩﻐﺎ ﻣﯘﺳــــﺎ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺩﯦﯖﯩﺰﻏــﺎ ﺗﺎﺷﻼﺷــﻨﻰ ﺋﯩﻠﻬــﺎﻡ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ۋە ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﻗــــﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨــــﺸﻜﻪ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩــــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳــــﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻧﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏــﺎ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩﻤــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﯩــﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘــﺎ‪ ،‬ﻗﯩﻠــﭽﻪ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻨﻼ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﻯ ـ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻨﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯩﺠﺮﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ ﻣﯘﺳــﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺳــﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ ﺳــﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەﺭﻳﺎﻏﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺩەﺭﻳﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﻘﺎ ﺗﺎﺷـﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯛﺷـﻤﯩﻨﻰ‬ ‫ﭘﯩﺮﺋﻪۋﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﻰ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺳـﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﻤــــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﯩــــﻞ ﺑﻮﻟــــﯘپ‪ ،‬ﺑﺎﻟﯩــــﺴﯩﻨﻰ ﺋــــﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩــــﯔ ﭼﻮﻗــــﯘﻡ‬ ‫ﻗﻮﻏﺪﺍﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﯩــﻦ ﺩﯨﻠﯩــﺪﯨﻦ ﺋﯩــﺸﯩﻨﻪﺗﺘﻰ‪» .‬ﻣﯘﺳــﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩــﺴﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩﻠﻬــــﺎﻡ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠــــﺪﯛﺭﺩﯗﻗﻜﻰ‪› :‬ﻣﯘﺳــــﺎﻧﻰ ﺋﯧﻤﯩــــﺘﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــــﯔ‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﺴﺎڭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺩەﺭﻳﺎﻏﺎ‬ ‫)ﻳﻪﻧــﻰ ﻧﯩــﻞ ﺩەﺭﻳﺎﺳــﯩﻐﺎ( ﺗﺎﺷــﻠﯩﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ھــﺎﻻﻙ ﺑــﻮﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩەپ‬ ‫ﻗــﻮﺭﻗﻤﯩﻐﯩﻦ‪) ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﭘﯩﺮﺍﻗﯩــﺪﯨﻦ( ﻗــﺎﻳﻐﯘﺭﻣﯩﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺳــﺎﯕﺎ ﭼﻮﻗــﯘﻡ‬ ‫ﻗــــﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺋــــﯘﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩــــﺰ‹‪ .‬ﭘﯩﺮﺋﻪۋﯨﻨﻨﯩــــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺕ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻥ ۋە ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯩﻞ ﺩەﺭﻳﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺳﯜﺯﯛۋﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﺷﯜﺑﻬﯩـﺴﯩﺰﻛﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﯩﺮﺋﻪۋﯨﻦ‪ ،‬ھﺎﻣﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ 1«.‬ﻣﯘﺳـﺎ‬ ‫‪ 1‬ﻗﻪﺳﻪﺱ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪ 8 – 7 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ‪.‬‬

‫‪189‬‬


‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩــﯔ ﺑــﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﺠﺎﻧﯩــﺪﯨﻞ‬ ‫ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯘ ۋەﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﺩﻯ‪» :‬ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺧﯘﺷـــﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣﺎﺳـــﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ۋەﺩﯨـــﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻕ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﺎﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻗـﺎﻳﺘﯘﺭﺩﯗﻕ‪ ،‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩـــﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ۋەﺩﯨـــﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـــﻰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ‬

‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺧﯩﻠﻤـﯘ ﺧﯩـﻞ ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﯩﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻨﯩـﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ھﻪﻣﻤﯩـﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﺎﻗﯩﯟﯦﺘﯩـﺪﯗ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯘ ﻳﯧﮕـﺎﻧﻪ ﺋـﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋـﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ‬ ‫ھﯧﭽﺒﯩـــﺮ ﺋﻪھﻪﺩﯨـــﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﯘ ﺋـــﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋـــﺎﻻﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﭼﻘـــﺎ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩــﯔ ﺋﻪﻣــﺮﻯ – ﭘﻪﺭﻣــﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠــﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳــﺘﯩﻨﻼ‬ ‫ﺩەﺭھــﺎﻝ ۋە ﺑﯩﺠﺎﻧﯩــﺪﯨﻞ ﺋﯩﺠــﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺷــﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺋﻪھﻪﺩﯨﮕﻪ ھﻪﻡ ﺗﺎﺟـﺎۋﯗﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳـﺪﯗ ھﻪﻡ ﺯﯨﻴـﺎﻥ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﻗﻮﺭﻗـﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭ ﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺑﯩــﺮەﺭ ﺯﯨﻴــﺎﻧﻨﻰ ﺩەﭘﺌــﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﻧﻪ ﺑﯩــﺮەﺭ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﺷﻘﺎ‪ ،‬ﻧﻪ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﻪۋﻣﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪۋھﯩــﺪ )ﺋــﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋــﺎﻻﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﺩەپ ﺑﯩﻠﯩــﺶ( ﻛﻪ‪ ،‬ﺑــﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﭘﺎﭼــﺎﻗﻼپ‬ ‫ﺗﺎﺷﻼﺷــﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏــﺎﻥ‪ ،‬ﻗﻪۋﻣــﻰ ﺑــﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟــﯘﻕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺗﻪھــﺪﯨﺖ‬ ‫‪ 1‬ﻗﻪﺳﻪﺱ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 13‬ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪190‬‬


‫ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏـﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯩﺒـﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺗﻮﻟﯩﻤـﯘ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧﯩــﺪﻯ‪» :‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺷــﯧﺮﯨﻜﻰ ﺑﻮﻟــﯘﺵ ھﻪﻗﻘﯩــﺪە ﺋــﺎﻟﻼھ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ھﯧﭽﻘﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻟﯩــﻞ ﭼﯜﺷــﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑــﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏــﺎ ﺷــﯧﺮﯨﻚ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷـــﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﯟﺍﺗـــﺴﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷـــﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘـــﯜﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺑــﯘﺗﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻗﻤﯘ ﻗﻮﺭﻗــﺎﺗﺘﯩﻢ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠــﺴﻪﯕﻼﺭ‬ ‫)ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭﭼﯘ(‪ ،‬ﺑﯩـﺰ ﺑـﯘ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﮔـﯘﺭﯗھ ﺋﺎﺩەﻣـﺪﯨﻦ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻳـﺴﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪڭ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺳــﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩــﺸﻠﯩﻚ؟«‪ 1‬ﺋﺎﺭﻗﯩــﺪﯨﻨﻼ ﺟﺎﻧــﺎﺑﯩﻲ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺑــﯘ ﺋﯩﻜﻜــﻰ‬ ‫ﮔــﯘﺭﯗھ ﺋــﺎﺩەﻡ ھﻪﻗﻘﯩــﺪە ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ھﯚﻛــﯜﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏــﺎﻥ‪» :‬ﺋــﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﯩــﻦ‬ ‫ﺑﻮﻟـــﯘﺵ ﺋﯩﻤـــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘـــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻧﻐـــﺎ ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷـــﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺑــﯘ ﺋــﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ »ﺯﯗﻟــﯘﻡ« ﺋﯩﺒﺎﺭﯨــﺴﯩﻨﻰ‬ ‫»ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﯩﻚ« ﺩەپ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪» :‬ﺷـﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘـﯜﺭﯛﺵ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھﺘﯘﺭ‪«.‬‬ ‫ﺩﯦﻤﻪﻙ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ‬ ‫ۋە ھـــﯘﺯﯗﺭ – ھﺎﻻۋەﺗﻨﯩـــﯔ ﺋﻪڭ ﭼـــﻮڭ ﺋﺎﺳﺎﺳـــﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـــﻰ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋـﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜـﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩـﺶ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺷـﻪﻙ ۋە ﺷـﯧﺮﯨﻚ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷــﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗــﯘﻧﭻ‪ ،‬ﺋﯩﺰﺗﯩــﺮﺍپ‪ ،‬ﺗﻪﺷــﯟﯨﺶ‪ ،‬ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣــﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪڭ ﭼــﻮڭ ﺳــﻪۋەﺑﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺋﻮﭼــﯘﻗﻼپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪)» :‬ﺋﯩﻼھﻠﯩﻘــﻰ(‬ ‫ھﻪﻗﻘﯩﺪە ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺩەﻟﯩـﻞ ﭼﯜﺷـﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧـﻰ ﺑـﯘﺗﻼﺭﻧﻰ(‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‪ ،‬ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ – 81‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ – 82‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﻟﻮﻗﻤﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ – 13‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪191‬‬


‫ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺑﺎﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟـﺎﻳﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘـﯘﺭ‪ ،‬ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺟﺎﻳﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ( ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺟﺎﻳﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺷﻪﻙ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷـﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﯩﺮﻯ‬

‫ﺋـــﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋـــﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜـــﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣـــﯘﺭﺗﻪﺩﻟﻪﺭ ﺋـــﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺑﺎﺷـــﻘﺎ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﻗﻮﺭﻗـﯘﻧﭻ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﻳﺎﺷـﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﮔﻪﺭﭼﻪ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﻮﺷﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺯﺍﻣﺎﻧـﺪﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﺗﯜﺭﻟــﯜﻙ ھﺎﺩﯨــﺴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‪ ،‬ﭘﯧﻘﯩــﺮﻟﯩﻘﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻛﯧــﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻗﯧﻠﯩــﺸﺘﯩﻦ ۋە‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻛﯚپ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺑﻮﻟﯘپ‪،‬‬ ‫ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﯚﻟﯜﻣــﺪﯨﻦ ﺧــﯘﺩﺩﻯ ﺋـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘــﺎﻳﻼپ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﺪﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﻳﯩﺮﺗﻘﯘچ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺪﯨﻦ‪ ،‬ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻧﺪەﻛﻼ ﻗﻮﺭﻗﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﻜﯘۋﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺑﺎﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻻ ﻗﻮﺭﻗﯩــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣــﺪﯨﻦ ›ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺑﻪﺩﯨــﻨﯩﻢ ﺗﻮﭘﯩﻐــﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩــﭗ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺩﯗﻧﻴــﺎ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺋــﯚﺯ ﭘﯩﯧﺘــﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩــﺸﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨﯩــﯔ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‹‪ ،‬ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻣـﺪە ﺭﻭھﻨﯩـﯔ ۋە‬ ‫ﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯦﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻻ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ‪ .‬ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧـﺴﻪﻟﮕﻪ ﺩﯗﭼـﺎﺭ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋﯚﻟـﯜﻡ ﺋﯧﻐﯩـﺮ‬ ‫ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻻ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ‪ .‬ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣـﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜـﻰ ﺋـﺎﺯﺍﺏ ـ ﺋﻮﻗـﯘﺑﻪﺕ‬ ‫‪ 1‬ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪ – 151 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪192‬‬


‫ﺩەﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻻ ﻗﻮﺭﻗﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣــﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧــــﺪﺍﻕ ﺋﯩــــﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩــــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠــــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﺩﺍﺷــﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻻ ﻗﻮﺭﻗﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣــﺪﯨﻦ ﻣــﺎﻝ – ﻣﯜﻟــﯜﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺧﻮﺗــﯘﻥ‪ ،‬ﺑــﺎﻻ ـ ﭼــﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷــﻼپ ﻛﯧﺘﯩــﺸﻜﻪ ﻛــﯚﺯﻯ ﻗﯩﻴﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻻ ﻗﻮﺭﻗﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﺑﺎﺗﯩــﻞ ﻗــﺎﺭﺍﺵ ۋە ﮔﯘﻣــﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ‪«.‬‬ ‫ﺩﯗﺭﯗﺱ‪ ،‬ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷـﻼﺭﺩﯗﺭ‪ .‬ﺑﯩـﺮﺍﻕ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯘﻣﺎﻧﺨﻮﺭﻻﺭ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﯘﻣﺎﻥ‬ ‫ۋە ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎپ‪ ،‬ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩـﻼ ﮔﯘﻣـﺎﻥ ۋە ﺑﺎﺗﯩـﻞ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪە‬ ‫ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﺷﯩﺪﯗ‪ .‬ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﻣﺎﺕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﮔـﺎھ‬ ‫ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗﺷﺴﺎ‪ ،‬ﮔـﺎھ ﺋﯩﺰﺗﯩـﺮﺍپ ﭼﯧﻜﯩـﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ﮔـﺎھ ﻗﻮﺭﻗﯩـﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﻧـﻰ‬ ‫ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﺴﻪ‪ ،‬ﮔﺎھ ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﻳﯧﮕـــﯜﺩەﻙ ﺑﻮﻟـــﯘپ ﻛﯧﺘﯩـــﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩـــﺮﺍﻕ ﺑﯩـــﺰ ﻣـــﯚﻣﯩﻦ ﻛﯩـــﺸﯩﮕﻪ ﻧﻪﺯەﺭ‬ ‫ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ‪ ،‬ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ۋە ھﯘﺯﯗﺭ ـ ھﺎﻻۋەﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﺭﯨﺰﻗﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻡ ﻳﯧﻤﻪﻳﺪﯗ‬

‫ﻣــــﯚﻣﯩﻦ ﺋــــﯚﺯ ﺭﯨﺰﻗﯩﻨﯩــــﯔ ﻗﻮﻟــــﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩــــﭗ ﻗﯧﻠﯩــــﺸﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﯨﺰﯨﻘﻼﺭ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩـﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯧﭙﯩﻠﻠﯩﻜﯩـﺪە ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻨﻨــﻰ ﺑﯚﺷــﯜﻙ ۋە ﻛــﯚﺭﭘﻪ )ﺳــﯧﻠﯩﻨﭽﺎ( ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻳــﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺯﯦﻤﯩﻨﻐــﺎ‬ ‫ﺑﻪﺭﯨـــﻜﻪﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ ،‬ﻳـــﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ ،‬ﻳﺎﺷـــﺎﺵ‬ ‫ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘـﻰ‪ ،‬ﺷـﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺯﯦﻤﯩﻨـﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﻧـﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭﯨﺰﯨـﻖ‬ ‫‪193‬‬


‫ﺑﯧﺮﯨــﺸﻜﻪ ﻛﯧﭙﯩـــﻞ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺗﻪﻛﯩـــﺘﻠﻪپ ۋەﺩە – ﻗﻪﺳـــﻪﻣﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪» .‬ﺋـــﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩـــﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩـــﮕﻪ ﺭﯨﺰﯨـــﻖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩـــﺪﯗﺭ‪،‬‬ ‫ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯜچ – ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﺋـﺎﺭﺗﯘﻗﺘﯘﺭ‪» 1«.‬ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﯨــﺰﻗﯩﯖﻼﺭ ﺑــﺎﺭ‪ ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﺳــﺎۋﺍپ ﺑــﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺳـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـــﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـــﻪ ﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳـــﯚﺯﻟﻪۋﺍﺗﻘﯩﻨﯩﯖﻼﺭﺩەﻙ )ﻳﻪﻧـــﻰ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﯩـــﺸﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻏـــﺎ ﺋﯧﻨﯩـــﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩـــﺪەﻙ( ھﻪﻗﺘـــﯘﺭ‪«.‬‬ ‫»ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ھــﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺋــﯚﺯ ﺭﯨﺰﻗﯩﻨــﻰ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ )ﻳﻪﻧــﻰ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ﺭﯨﺰﻗﯩﻨـﻰ ﺗﯧﭙﯩـﭗ ﻳﯧﻴـﺸﺘﯩﻦ ﺋـﺎﺟﯩﺰﺩﯗﺭ(‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ۋە ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋــﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺭﯨﺰﯨﻘﻼﻧﺪﯗﺭﯨــــﺪﯗ‪ ،‬ﺋــــﺎﻟﻼھ ﺳــــﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋــــﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩــــﺪﯗﺭ‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﯖﻼﺭﻧﻰ( ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺷــﯘ ۋەﺩﯨﻠﯩــﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﺭﯨﺰﻗﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺧــﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋــﯚﺯ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﻰ ﻳﻮﻟﯩــﺪﺍ ﺟﻪﯕــﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩــﺸﻘﺎ ﺗــﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﻛﻪﻟﺴﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻻ – ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻱ ﺋـﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩـﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜﺷـﻨﻰ‬ ‫ﺋـﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺑـﺎﻻ – ﭼﺎﻗــﺎ‪ ،‬ﺋــﺎﺕ ﺋـﯘﻻﻏﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺋﯚﺯﯨــﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻙ‬ ‫ﻛﯚﻳﯜﻧﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒــﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﺗﺎﺷــﻼپ ﻗﻮﻳــﯘپ‪ ،‬ﺟﯧﻨﯩﻨــﻰ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﻐــﺎ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺟﻪڭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﺧﯘﺵ ﺩەۋﯨﺘﯩـﭗ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩەﻳــﺪﯗ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺮﯨﻤﻨــﻰ ﻳﯧﮕــﯜﭼﻰ ﺩەپ ﺑﯩﻠﯩــﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺭﯨﺰﯨــﻖ ﺑﻪﺭﮔــﯜﭼﻰ ﺩەپ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ھﺎﺯﯨﺮ ﻳﯧﮕﯜﭼﻰ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺯﺍﺭﯨﻴﺎﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -58‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺯﺍﺭﯨﻴﺎﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 23 - 22‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺋﻪﻧﻜﻪ ﺑﯘﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 60‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪194‬‬


‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪﻳﺪﯗ‬

‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋــﯚﺯ ﺋﻪﺟﯩﻠﯩــﺪﯨﻦ ﺧــﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﯜﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ‬ ‫ﺳﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻖ ﻛـﯜﻧﻠﻪﺭ‪ ،‬ﭼﻪﻛﻠﯩـﻚ ﻧﻪﭘﻪﺳـﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﻣـﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ۋﺍﻗﯩﺘﻨـﻰ‬ ‫ﺑﯧﻜﯩـــﺘﻜﻪﻥ‪ .‬ھﯧﭽﺒﯩـــﺮ ﻛــــﯜچ ﺑـــﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﻨــــﻰ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﺎﻟﻤﺎﻳـــﺪﯗ ﻳــــﺎﻛﻰ‬ ‫ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﻪﻟﻤﻪﻳـــﺪﯗ‪)» .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨـــﻰ ﺋﯩﻨﻜـــﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ( ھﻪﺭ ﺑﯩـــﺮ‬ ‫ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻨﯩــﯔ )ھــﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻣــﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ۋﺍﻗﺘــﻰ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪) ،‬ھــﺎﻻﻙ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ( ۋﺍﻗﺘــﻰ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧــﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮﺩەﻣﻤــﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩــﺮﻯ ﻳــﺎﻛﻰ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ )ﻳﻪﻧــﻰ ﺩەﺭھــﺎﻝ ھــﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ(‪» 1«.‬ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻟﻪۋھﯘﻟﻤﻪھﭙـﯘﺯﺩﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐـﺎﻥ‪ .‬ﺑـﯘ‬ ‫‪2‬‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﻥ‪«.‬‬ ‫ﻣـــﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺋﻪﺟﻪﻝ ۋە ﺋﯚﻣـــﯜﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩـــﭗ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺑﯩـــﺮ‬ ‫ﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎﻥ‪ ،‬ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯚﻟﯜﺷﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜۋەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﭘﯜﺗﯜﻟﺴﻪ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯚﻟﻤﻪﻙ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩﺸﻪﻙ‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻏﯧﻤﻰ ۋە ھﺎﻳﺎﺕ ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺭﯨﺰﯨـــﻖ ۋە ﺋﻪﺟﯩﻠﯩـــﺪﯨﻦ ﺧـــﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟـــﯘﺵ‪ ،‬ﻣـــﯚﻣﯩﻨﮕﻪ ھﺎﻳـــﺎﺗﻠﯩﻖ‬ ‫ﻛﯜﺭﯨﺸﯩﺪە ﻛﯜچ ﺋﺎﺗـﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐـﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺷﻼ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩـﻖ ۋە ﺑﻪﺭﺩەﻣﻠﯩـﻚ ﺋﺎﺗـﺎ‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -34‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻓﺎﺗﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -11‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪195‬‬


‫ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ھﻪﺟﺠــﺎﺝ ﺳــﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺟــﯘﺑﻪﻳﺮﮔﻪ ﺋﯚﻟــﯜﻡ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﻪھــﺪﯨﺖ‬ ‫ﺳﺎﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺳﻪﺋﯩﺪ ھﻪﺟﺠﺎﺟﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ‪:‬‬ ‫– ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﻟـــﯜﻡ ۋە ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩـــﯔ ﻗﻮﻟﯘﯕـــﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـــﻰ ﺑﯩﻠـــﺴﻪﻡ‪،‬‬ ‫ﺳــﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـــﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺋﯩـــﻼھ ﺗﯘﺗــﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ‬ ‫ﻳﯜﺭﻣﻪﻳﺘﺘﯩﻢ!‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﺪﯗ‬

‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ‪ ،‬ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﺋﯚﻟــﯜﻡ ﭼﻮﻗــﯘﻡ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﯨﻴــﺎﺭەﺗﭽﻰ‪ .‬ﻗﻮﺭﻗــﯘﺵ ﺋــﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗــﺎﻳﻐﯘﺭﯗﺵ ﺋــﯘﻧﻰ ﺗﻪﺳـــﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯗﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪)» .‬ﺋــﻰ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳـــﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻏﻪﻳﯩﭙﻨﻰ ۋە‬ ‫ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ )ﺋﺎﻟﻼھ( ﻧﯩـﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐـﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﯩـﺴﯩﻠﻪﺭ‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ﺩﯦﮕﯩﻦ‪«.‬‬ ‫ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻣـﯚﻣﯩﻨﮕﻪ ﺑﻪﻛﻤـﯘ ﺋـﺎﺩﺩﯨﻲ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋﯚﻟـﯜﻡ ﺑﯘﻧـﺪﯨﻦ ﺑـﯘﺭﯗﻧﻘﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ‪ ،‬ﺳﯩﺪﺩﯨﻘﻼﺭ )ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺷﻪھﯩﺪﻟﻪﺭ(‪ ،‬ﺷـﻪھﯩﺪﻟﻪﺭ‪،‬‬ ‫ﺳــﺎﻟﯩﻬﻼﺭ ۋە ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳــﻮﻟﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯩﺰﯨﻐــﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷــﻤﻪﻱ‪،‬‬ ‫ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﺎﯕﻤﺎﻱ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﻝ – ﺩﯗﻧﻴــﺎ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩــﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨــﺪە ﺋﯚﻟــﯜﻡ ﺳــﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩــﭗ‬ ‫ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻏﯘﺩەﻙ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻣـﯚﻣﯩﻦ ﻧﯧﻤﯩـﺸﻘﺎ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﺳـﯘﻥ؟‬ ‫ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ‪ ،‬ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻴﻠﯩﻚ ﻧـﯧﻤﻪﺗﻜﻪ ﻳـﻮﻝ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚۋﺭﯛﻛﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎ؟! »ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﯧﺘﯩﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﯖﻼﺭ )ﻳﻪﻧـﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯕﻼﺭﻧﯩـﯔ ﺳـﺎۋﺍﺑﻰ(‬ ‫‪ 1‬ﺟﯘﻣﺌﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 8‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪196‬‬


‫ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ ۋە‬ ‫ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋـﯘ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐـﺎ ﻳﻪﺗـﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺩﯗﻧﻴـﺎ‬ ‫ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜــــﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟــــﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒــــﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ )ﻳﻪﻧــــﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﺍﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﺑﻪھــﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ(‪«.‬‬ ‫ﺋﯚﻟـــﯜﻡ ﺩﯦﻤﻪﻛﻠﯩـــﻚ ﭘﯜﺗـــﯜﻧﻠﻪﻱ ﺗﯜﮔﯩـــﺸﯩﺶ ۋە ﺋـــﯜﺯﯛﻝ – ﻛﯧـــﺴﯩﻞ‬ ‫ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦـﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪» :‬ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟـﯜﻙ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻦ‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺭﺗﻘﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﭘﻼ ﺗﯜﮔﻪﺷﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﯘ ﭘﺎﻧﯩﻴﺪﯨﻦ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯚﭼﻤﻪﻛﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺭﻭھﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﻪﺕ ﻗﻪﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩـﺸﯩﺪﯗﺭ‪،‬‬ ‫ﻗﯩﻴــﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩــﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻳﺘــﺎ ﺗﯩــﺮﯨﻠﺶ ۋﺍﻗﺘﯩــﺪﺍ ﺭﻭھ ﺟﻪﺳــﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﭽﻪ‪ ،‬ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻻﻟﯩـﺪﺩﯨﻦ ﺭﯗﻣﯩـﻲ‬ ‫ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩـﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳـﻪﺯﮔﻪﻥ ھﺎﻣـﺎﻥ ﻏﯘﺳـﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ‪ .‬ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗﯧــﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧــﺪە ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗﯩــﺒﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ھﺎﻟــﺪﺍ‬ ‫ﻧﻪﭘﻪﺳﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ۋﺍﺭﺍﻕ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﺑﻮﻟـﯘپ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﺴﺮﺍﻻﺭ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -185‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪197‬‬


‫ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘڭ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ‪،‬‬ ‫ﻳﯩﻐﻼپ ﻣﯧﻨﻰ ﺯەﺭﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ‪.‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﭼﺎﻏﻼپ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ‪،‬‬ ‫ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ھﯧﭻ ﺋﯚﻟﯜﻛﻜﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺗﺘﯩﻢ ﺗﺎۋﯗﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻨﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﻼﺭ ﺋﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ‪.‬‬ ‫ﻗﯘﺷﻘﺎچ ﺋﯩﺪﯨﻢ ﺗﻪﻥ ﻗﻪﭘﻪﺳﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﭼﺘﯘﻡ ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺋﯘ ﺗﯘﺗﯘﻟﺪﻯ ﮔﯚﺭﯛﻟﯜﻛﻜﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪﻡ ﺑﺎﺭ ﺧﺎﻻﺳﻜﺎﺭﯨﻢ ﺷﯘ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯘ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﻳﺎﺗﺴﺎﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﻟﺪﻯ ﺩەپ ﺑﯩﻠﻤﻪﯕﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﻤﻪﻙ ﺑﯘ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ‪.‬‬ ‫ﺟﻪﻻﻟﯩﺪﺩﯨﻦ ﺭﯗﻣﯩﻲ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟـﯜﻙ ھﺎﻳﺎﺗﻘـﺎ ﻛﯩﺮﯨـﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜــﻰ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﯩﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘــﻰ ۋە ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﯩــﯔ ﺳــﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ۋەﻳــﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻼ ﮔــﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩــﻚ ﺑــﺎﻳﻠﯩﻘﻨﻰ‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻛﻮﻻپ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﯩﺴﻪ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﻨﺎ ﻳﺎﻛﻰ‬ ‫ﻗﯘﺭﯗﻟــﯘﺵ ﺳــﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩەپ ﺑﯩﻠﯩــﯔ‪ ،‬ﺋﯚﻳﻨﯩــﯔ ۋەﻳــﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩــﺸﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﻣﯜﻟــﯜپ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺑــﺎﻳﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨــﯟﯦﻠﯩﺶ ۋە ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻳﯧﯖﯩﯟﺍﺷﺘﯩﻦ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺩﯦﺮەﻙ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ«‪» .‬ﺩەﺭەﺥ ﭼﯧﭽﻪﻙ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﯩﻐﯘﭼﻪ‬ ‫ﻣﯧﯟە ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺭﻭھﻤﯘ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﺗﻪﻥ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻮﻧﯩﺮﯨﻐـﺎﻥ‬ ‫‪198‬‬


‫ھﺎﻳـــﺎﺕ ﺳـــﯧﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻠﻤﯩﮕﯜﭼﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـــﯔ ﻛـــﯚﺭﻛﻪﻡ‪ ،‬ﻳﯧﯖـــﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨـــﻰ‬ ‫ﻛﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ۋە ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫»ﻣــﯘﺗﻠﻪﻕ ﺳــﯧﺨﯩﻲ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋــﯚﺯﻯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻨــﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤــﯘ ﻛﺎﺗﺘــﺎ‬ ‫ﻧـــﯧﻤﻪﺕ ﺑﯧـــﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﯕﮕـــﯜ ﻳﺎﺷﺎﺷـــﻘﺎ ﻣﯘۋﺍﭘﯩـــﻖ‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑــﯘ ھﺎﻳــﺎﺗﻨﻰ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﻛﻪﯕــﺮﻯ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨــﻲ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﮔــﯜﺯەﻝ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻳﻪھﻴﺎ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﺋﺎﺯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﺧﯘﺩﯛﻛﭽﻰ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﺭ‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻟـﯜﻣﮕﻪ ﺋﯜﭼﺮﯨﺸﯩـﺸﻨﻰ ﻳﺎﻣـﺎﻥ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯚﻟـﯜﻡ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺷﯩﻘﻨﻰ ﻣﻪﺷﯘﻗﻘﺎ ﻳﯧﻘﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺩﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﺳﯩﺘﻪﺩﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺑــــﯘ ﺧﯩــــﻞ ﺋﯚﻟــــﯜﻡ ﻗﺎﺭﯨــــﺸﻰ ﺋﯚﻟــــﯜﻡ ھﻪﻗﻘﯩــــﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧــــﺪﺍﻗﺘﯘﺭ‬ ‫ﻣﻪﺧــﺴﯘﺳﻼﺷﻘﺎﻥ‪ ،‬ﭘﻪﻟــﺴﻪﭘﻪۋﯨﻴﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﻳــﺎﻛﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﭘﻼﺷــﻘﺎﻥ ﻗــﺎﺭﺍﺵ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﺳــﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧــﺴﯜﺭﯛﻙ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻣﻤﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺗــﺎﻕ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ‪.‬‬ ‫ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗـﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋـﺎﺩەﻣﮕﻪ‪ :‬ﻳﯧﻘﯩﻨـﺪﺍ ﺋﯚﻟـﯜپ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ‪ – ،‬ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺋﯘ‪:‬‬ ‫– ﺋﯚﻟﺴﻪﻡ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ؟ – ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ‪ .‬ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ‪:‬‬ ‫– ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ‪ – ،‬ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ‪:‬‬ ‫– ۋﺍﻱ ﺋﯩــﺴﯩﺖ‪ .....‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻗﯧــﺸﯩﺪﺍ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ؟ ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪ‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ۋﯗﺟـﯘﺩﯨﻨﻰ ﺋـﻮﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯜﻣﯩـﺪ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳـﻰ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ۋە ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ‪ .‬ﺋﯜﻣﯩﺪ‬ ‫‪199‬‬


‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﺪە ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭﻟﯩﻖ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠـﺪﯛﺭﯛپ‪ ،‬ﺭﻭھ ۋە ﺑﻪﺩەﻧﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﭽــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯜﻣﯩــﺪ ھــﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﻏﻪﻳــﺮەﺗﻜﻪ‪ ،‬ﻏﻪﻳﺮەﺗﻠﯩﻜﻨــﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟـــﺴﺎ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩـــﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩـــﺸﻘﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻏﻠـــﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐـــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻏﻪﻟﯩـــﺒﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺗﻪﻛـﺮﺍﺭ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﺷـﻘﺎ‪ ،‬ﺋﯘﺗـﯘﻕ ﻗـﺎﺯﺍﻧﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘ ﻛـﯚپ‬ ‫ﺋﯘﺗﯘﻕ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺟﻪۋھﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩـﯔ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩـﺴﻰ‪ ،‬ھﺎﻳـﺎﺕ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩـــﺴﻰ‪ ،‬ھﺎﻳﺎﺗﻘـــﺎ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩـــﻚ ۋە ﺧﯘﺷـــﻠﯘﻕ‬ ‫ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻐﯘﭼﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﻧﻪﺭﺳﻪ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﻤﯩﺴﯘﻥ‬ ‫ﺋﯘ ﺋﻪﺳﻠﺪﯨﻨﻼ ﮔـﯜﺯەﻝ ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﺭﺳـﻪ‪ .‬ﺋﺎﺷـﯩﻖ ﺷـﺎﺋﯩﺮﻏﺎ ﻗـﯘﻻﻕ ﺳـﺎﻻﻳﻠﻰ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﻣﻪﺷﯘﻗﻨﻰ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺏ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪەﻙ‪ ،‬ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﭼﺎﯕﻘﺎپ‪.‬‬ ‫ﻳﻪﺗﺴﻪﻙ ﺑﯩﺰ ۋﯨﺴﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﻰ!‬ ‫ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﻪﻙ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻳﺮﺍپ‪.‬‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪ‪ ،‬ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷـﻤﯩﻨﻰ‪ .‬ﺋﯜﻣﯩﺪﺳـﯩﺰﻟﯩﻚ ﺩﯨﻠـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﭼﻮﻏﯩﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ – ﺋﯘﺗﯘﻕ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛۋﯨﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺭﻭھﺘﯩﻜـﻰ ھﻪﺭﯨـﻜﻪﺕ‬ ‫ﺋﯩــﺴﺘﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻪﻧــﺪﯨﻜﻰ ﻛــﯜچ – ﻣــﺎﺩﺍﺭﻧﻰ ﻛﯧــﺮەﻛﺘﯩﻦ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋــﺎﭘﻪﺕ‪ .‬ﺑﯩــﺮ ﺷــﺎﺋﯩﺮ ﺑــﯘ ﺟﻪھﻪﺗــﺘﻪ ﺧﻮﻳﻤــﯘ ﻳﺎﺧــﺸﻰ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ‪:‬‬ ‫‪200‬‬


‫ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺘﺎﺭ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯧﻨﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﻮﺷﺎﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﻪﺭ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪ :‬ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺋﯩـﺸﺘﺎ ھـﺎﻻﻛﻪﺕ ﺑـﺎﺭ‪ ،‬ﺑﯩـﺮﻯ‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮﻯ ﻛﯚﺭەﯕﻠﯩـﻚ‪ .‬ﺋﯩﻤـﺎﻡ ﻏﻪﺯﺍﻟﯩـﻲ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩەﻳـﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺑﻪﺧــﺖ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ھﻪﺭﯨــﻜﻪﺕ‪ ،‬ﺋﯩــﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ۋە ﺗﯩﺮﯨــﺸﯩﺶ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻮﻟﻐــﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰ ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺋﯩﺰﺩەﻧﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺗﯧﭙﻠﻤﺎﺱ ﻧﻪﺭﺳﻪ‪.‬‬ ‫ﻛــﯚﺭەڭ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺋــﯚﺯﯛﻡ ﺗﯩﺮﯨــﺸﯩﭗ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻤﻐــﺎ ﻳﻪﺗــﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﭼﻘــﺎ‪،‬‬ ‫ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺷــــﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ‪ ،‬ﻗﺎﻧــــﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩــــﺮ ﺋﯩﻨــــﺴﺎﻧﺪﺍ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳــــﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﻪﺩەپ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯩـﺸﯩﭗ‪ ،‬ﻛـﯚﺯﻯ ﺗﯘﺗﯘﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﻛﻪﯕـﺮﻯ‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﺭ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻐﺎ ﭼﺎﻣﺪﺍﺵ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯧﻜﯩﻨﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪﺳــﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺭﻭھﯩﻨــﻰ ﭼﯩﺮﺗﻜــﯜﭼﻰ ﺯەھﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺟﻪﯕﮕﯩــﯟﺍﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ۋەﻳــﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐــﯘﭼﻰ ﻗﯘﻳــﯘﻥ‪ ،‬ﺯﺍﻣــﺎﻥ ﺑــﻮﻳﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳــﯩﺰ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﻪھـــﯟﺍﻟﻰ ھﺎﻳﺎﺗﺘـــﺎ ﺋﯜﻧـــﯜﻡ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﻤﺎﺳـــﻠﯩﻖ‪ ،‬ھﺎﻳـــﺎﺗﻠﯩﻖ‬ ‫ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﻨﺪﯨﻦ ھﯧﺲ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‬

‫ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﺎﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩـﻲ ﺋﻪھـﯟﺍﻝ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯘﻻﺭ ﺋـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ‬ ‫‪201‬‬


‫ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﻼ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕـﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺋـﯜﺯﯛۋەﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺩﯦـﻤﻪﻙ‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪﺳــﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛﯘﭘــﯘﺭ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺯﯨــﭻ ﺑــﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑــﺎﺭ‪ .‬ھﻪﺭ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘـﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩـﻞ ۋە ﻧﻪﺗﯩـﺠﻪ؛‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﻛﯘﭘﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﻏﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻛﯘﭘﺮﻯ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻨﻰ ﺗﯘﻏﯩﺪﯗ‪» .‬ﺋﻰ‬ ‫ﺋﻮﻏــﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯧــﺮﯨﯖﻼﺭ‪ ،‬ﻳﯘﺳــﯘﻓﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯘﻛﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩــﺰﺩەﯕﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻳﻮﻟﯩــﺪﺍ ﻧﺎﺋﯜﻣﯩــﺪ ﺑﻮﻟﻤــﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺷﯜﺑﻬﯩــﺴﯩﺰﻛﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛــﺎﭘﯩﺮ‬ ‫ﻗﻪۋﻣـــﻼ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩـــﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳـــﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺪﯗ‪» 1«.‬ﺋﯩﺒـــﺮﺍھﯩﻢ‪:‬‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﻤﻤﯘ ﻧﺎﺋﯜﻣﯩـﺪ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﻮﻻﺭ؟ ﺩﯦﺪﻯ‪«.‬‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﻛﯘﭘﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘـﺎﺭﻏﯘﭼﻰ ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟـﯘﭘﻼ‬ ‫ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺗﯧﺨﻰ ﺷﻪﻙ – ﺧﯘﺩﯛﻙ ﺋﺎﻣﯩﻠﻰ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩــﺸﯩﻘﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘــﻰ ۋە ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻘﯩﻐــﺎ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻪﻧﭽﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‪ ،‬ھﺎﻳﺎﺗﻘــﺎ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻪﻣﮕﻪ‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪۋﺍﺭ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛـﺘﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ‪ .‬ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﻪﺑﯘﻝ ﺋﻪﻻ ﻣﻪﺋﻪﺭﺭﯨﻨﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﺪەﻙ‪:‬‬ ‫ﺗﯚﺭەﻟﮕﻪﻧﻤﻪﻥ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ﺑﯘ ﮔﯘﻧﺎھﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﻳﯘﺳﯘﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 87‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ھﯩﺠﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 56‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪202‬‬


‫ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎ ﺧﯘﺵ‪ ،‬ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﮕﯩﻤﯘ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎ‪،‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺕ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﯨﺪﯗ‬

‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻕ‪ ،‬ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛـﯘﭘﺮﻯ‬ ‫ﺑﯩﺮ ‪ -‬ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺋﯜﻣﯩﺪﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘــﺎﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪڭ ﺋﯜﻣﯩــﺪۋﺍﺭ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﺧﯘﺷ ـﺎﻝ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ‪ .‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ‪ ،‬ﺑﯩﺰﺍﺭﻟﯩـﻖ ۋە ﺯﯨﺮﯨﻜﯩـﺸﺘﯩﻦ ﺋﻪڭ ﻳﯩـﺮﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻥ‪ .‬ﭼـــﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩـــﯔ ﻣﻪﻧﯩـــﺴﻰ ﺑـــﯘ ﺋـــﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﺋﺎﻳﻼﻧـــﺪﯗﺭﯗپ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ھﯧﭽﻨـﯧﻤﻪ ﻣﻪﺧﭙﯩــﻲ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﮔﯘﻧــﺎھﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﻪﻧـﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩـﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑـﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻧﺪﯨـــﺴﯩﮕﻪ ﺋـــﯚﺯ ﺋﺎﻧﯩـــﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻛـــﺮەﻙ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒـــﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﻛﯧﭽﯩــﺴﻰ ﻛﯜﻧــﺪﯛﺯﺩە ﮔﯘﻧــﺎھ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩــﯔ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﻛﯜﻧـﺪﯛﺯﻯ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﻛﯧﭽﯩـﺪە ﮔﯘﻧـﺎھ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨـﯔ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﻥ ھﻪﺳـﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﯜﺯ ھﻪﺳﺴﯩﮕﯩﭽﻪ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺟـﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨـﺪﯗ‬ ‫ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﮕﻪ ﺋﯩـﺸﻪﻧﭻ ﺑـﺎﻏﻼپ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯘ‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩــﺮﮔﻪ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩــﯔ‪» .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﭼﻮﻗــﯘﻡ‬ ‫ﻧﯘﺳــــﺮەﺕ ﺗــــﺎﭘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩــــﯔ ﻗﻮﺷــــﯘﻧﯩﻤﯩﺰ ﭼﻮﻗــــﯘﻡ ﻏﻪﻟﯩــــﺒﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ﺳﺎﻓﻔﺎﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -172‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪203‬‬


‫ﺋـﯘ ﻛﯧــﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻗﺎﻟــﺴﺎ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩــﺪ ﺋﯜﺯﻣﻪﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﮔﯘﻧــﺎھ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﻗﺎﻟـــﺴﺎ ﻣﻪﻏﭙﯩـــﺮەﺕ – ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻣـــﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩـــﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﻣﻪﻳـــﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﻘﻘـــﺎ ﭼﯜﺷـــﯜپ ﻗﺎﻟـــﺴﺎ ﺋﺎﺳـــﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩـــﺸﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩـــﺪﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯜﺯﻣﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩـﺮەﺭ ﻧـﺎﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩـﺶ ﺑـﺎﺵ‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﺳــﻪ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ھﺎﻣــﺎﻥ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﺪﯗ‪» .‬ﺑﯩــﺰ ھﻪﻕ‬ ‫ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺗﯩﻠﻐــﺎ ھﯘﺟــﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩــﺰ‪ ،‬ھﻪﻕ ﺑــﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺑﺎﺗﯩــﻞ‬ ‫ﻧﺎﮔﺎھــﺎﻥ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ )ﺋــﻰ ﻛﯘﻓﻔــﺎﺭﻻﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳــﻰ! ﺋــﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﺎﻟﯩــﺴﻰ ﺑــﺎﺭ‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ( ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻏﺎ ۋﺍﻱ!«‬ ‫ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻣﻪﺳـــﺌﯘﺩ )ﺋـــﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟـــﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ‪ :‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺮﺳـﻪ ﺋﺎﺳـﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻤﯘ ﺋﻪﮔﯩـﺸﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺴﺘﻼﺭ ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩـﭗ – ﺭﺍﻣﻜﯩـﻼﺭ ۋە ﺗﺎﺷـﻘﻰ‬ ‫ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﺮﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ‬ ‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺗﺎﺷــﻘﻰ ﺳــﻪۋەﺑﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﺎﻟﻘﯩــﭗ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻨﯩــﯔ ﺳــﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ‬ ‫ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳـﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ۋە ﺳـﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐـﯘﭼﻰ ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ‬ ‫ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯘﺳﯘﻓﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩـﺴﻰ ﻳﯩﺘﯩـﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩـﮕﻪ ﻧﺎھـﺎﻳﻪﺕ ﺋـﯘﺯﺍﻕ ﻳﯩﻠـﻼﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‪ ،‬ﺑﯘﻣﯘ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ‪ ،‬ﻳﯘﺳـﯘﻓﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨـﺸﺎھﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﻪﺩەھﯩﻨــﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻐــﺎﻥ ﺋــﻮﻏﺮﻯ ﺳــﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﯘﺗــﯘپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩــﺸﻰ ﻳﻪﺋﻘﯘﺑﻘــﺎ‬ ‫ﺑﻪﻛﻤــﯘ ﺋﯧﻐﯩــﺮ ﺋــﺎﺯﺍﺏ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩــﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤــﺎﻱ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗﻪﻟــﺒﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -18‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪204‬‬


‫»ﻳﻪﺋﻘــﯘﺏ ﺋﯧﻴﺘﺘــﻰ‪ :‬ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻧﻪﭘــﺴﯩﯖﻼﺭ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑــﯘ‬ ‫ﺋﯩـــﺸﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩـــﻖ ﻛﯚﺭﺳـــﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭼﯩـــﺮﺍﻳﻠﯩﻘﭽﻪ ﺳـــﻪﺑﺮ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ )ﻳﻪﻧــﻰ ﺋــﯜچ ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﯩــﯔ( ھﻪﻣﻤﯩــﺴﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕــﺎ‬ ‫ﺩەﺭﻗﻪﻣــﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨــﺸﻨﻰ ﺋــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺗﯩﻠﻪﻳــﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋــﯘ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ‬ ‫ﻣﯧﻨﯩــﯔ ھــﺎﻟﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩــﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩــﺪﯗﺭ‪ ،‬ھــﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩــﺶ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﯜﻣﯩﺪﻧﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯩﻜﻰ‬

‫ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺋﯜﻣﯩـﺪ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻰ ﻛﯧـﺮەﻙ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩــﻢ – ﭘﻪﻥ‪ ،‬ﻛﻪﺷــﭙﯩﻴﺎﺕ ﭼﻮﻟﭙــﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋــﯚﺯ ﺩەۋﺭﻯ ﻗﺎﺭﺍﺷــﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﻣﻪۋﺟﯘﺩ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﻳﯧﯖـﻰ‬ ‫ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺕ‪ ،‬ﻳﯧﯖــﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧــﻰ ﺋــﯧﭽﯩﺶ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷــﻼﺭﺩﺍ ﺋﯜﻣﯩــﺪ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭﻭھﯩﻲ ﻣﻪﺩەﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯩﻠﯩﻢ – ﭘﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐـــﺎ ﺋﯧﺮﯨـــﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ھﻪﻣـــﺪە ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻳﻐـــﺎ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﯩﻐـــﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪ ھﻪﻣﺮﺍھ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺋــﯘﺯﯗﻥ ﻛــﯜﻧﻠﻪﺭ ﻗﯩــﺴﻘﯩﺮﺍﻳﺪﯗ‪ .‬ﻳﻮﻟﺒﺎﺷــﭽﯩﻤﯩﺰ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪۋﺍﺭ ﺋﯩﺴﻼھﺎﺗﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻮﻥ ﺋـﯜچ ﻳﯩـﻞ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩـﺪﺍ ﺧﻪﻟﻘﻨـﻰ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛـﺴﯩﺰ‬ ‫ﺋﯩـــﺴﻼﻣﻐﺎ ﭼـــﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﭼـــﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﻪﺳـــﺨﯩﺮﯨﮕﻪ‪ ،‬ھﯘﺟﯘﻣﻐـــﺎ‪،‬‬ ‫ﺩﻭﺳــﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋــﺎﺯﺍﺭ – ﻛــﯜﻟﭙﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺑــﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺋﻮﺗﯩﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭەﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻳﯘﺳﯘﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -83‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪205‬‬


‫ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺩﻭﺳــﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋــﺎﺯﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨــﺸﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﻜﻪﻧــﺪە‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﻪﺑﻪﺷﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ ﺑـﯘﻳﺮﯗﺩﻯ ۋە ﭼﻮﯕﻘـﯘﺭ ﺋﯩـﺸﻪﻧﭻ‬ ‫ﺑﯩـــﻠﻪﻥ‪» :‬ﺯﯦﻤﯩﻨﻐـــﺎ ﺗﺎﺭﯨﻠﯩـــﭗ ﻛﯧـــﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋـــﺎﻟﻼھ ﭼﻮﻗـــﯘﻡ ﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺗﯧﭙﯩﺸﺘﯘﺭﯨﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺧﻪﺑﺒـﺎﺏ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺭﺕ‬ ‫ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺧﻮﺟــﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋــﯘﻧﻰ ﺩﯛﻣﺒﯩــﺴﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﺘﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺗﯚﻣــﯜﺭﻧﻰ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩــﭗ ۋەھــﺸﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﻨــﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺧﻪﺑﺒــﺎﺏ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺩەﺭﺩ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪە‪» :‬ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻣﺴﻪﻥ؟« ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩ ۋە ﺳﻪﻣﯘﺩ‬ ‫ﻗﻪۋﻣﯩﻨـــﻰ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻐﯩﻨﯩـــﺪەﻙ‪ ،‬ﺋـــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻴﻨﺎۋﺍﺗﻘـــﺎﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏـــﺎ ﺟـــﺎﺯﺍ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜﺷـــﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜۋﺍﺗﻘﺎﻧـــﺪەﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘـــﻰ‪ .‬ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺩﻭﺳـــﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑـــﯘ‬ ‫ﺋﺎﻟـــﺪﯨﺮﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳـــﻪﻝ ﺋـــﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﻪﻟـــﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﺑﯜﮔـــﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﻗﯩﻴﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺳﻪﺑﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪۋﺍﺭ ﺑﻮﻟـﯘﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺳـﺎۋﺍﻕ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ‪:‬‬ ‫»ﺳــﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜــﻰ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯚﺷــﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚﻣــﯜﺭ ﺗﺎﺭﻏﺎﻗﺘــﺎ‬ ‫ﺗﺎﺭﯨﻠﯩــﭗ ﮔﯚﺷــﻰ ۋە ﺳــﯚﯕﯩﻜﻰ ﺋﯘﻳــﺎﻥ – ﺑﯘﻳﺎﻧﻐــﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩــﭗ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﭼﻮﻗﻘﯩـــﺴﯩﺪﯨﻦ ھﻪﺭە ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺗﯩﻠﯩـــﭗ ﺗﺎﺷـــﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧـــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺭ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﯩـﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ‬ ‫ﻗﻪﺳــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺑــﯘ ﺩﯨﻨﻨــﻰ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯜﺳــﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗﻛﻰ ھﻪﺗﺘــﺎ‬ ‫ﺳﻪﻧﺌﺎﻟﯩﻖ‪ 1‬ﺑﯩـﺮ ﻛـﺎﺭۋﺍﻥ ھﻪﺯﺭﯨﻤﻪۋﺗـﻜﻪ‪ 2‬ﺋـﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻤـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﻤــــﺎﻱ ﺑﺎﺭﺍﻻﻳــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩــــﺪﯗ‪ .‬ﻟــــﯧﻜﯩﻦ ﺳــــﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﻟــــﺪﯨﺮﺍپ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ!!«‬ ‫‪ 1‬ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻳﻪﻣﻪﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﻪھﻪﺭ‬

‫‪206‬‬


‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩـﭗ ﭼﯩﻘﯩـﭗ‬ ‫ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘپ‪ ،‬ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻧﯘﺭﻧﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﺵ‬ ‫ﻛﯧﺮەﻙ؟ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﻰ »ﺋﯜﻣﯩﺪ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﺵ ﻛﯧـﺮەﻙ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺎﻟﯩـﺴﯩﯖﯩﺰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺩﯦﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫»ﺋــﺎﻟﻼھ ﻏﯩــﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ‪) ،‬ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ( ﻧﺎھــﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻏﺎﻟﯩـــﺐ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋەﺩە ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ .‬ﺋـــﺎﻟﻼھ ۋەﺩﯨـــﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﺧﯩﻼﭘﻠﯩــﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯗ )ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ۋەﺩﯨــﺴﻰ ھﻪﻗﺘــﯘﺭ‪ ،‬ﺳــﯚﺯﻯ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﺘﯘﺭ(‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺳﯚﻳﮕﯜ‬ ‫»ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮەﻟﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳـﺘﻠﯘﻕ ﺋﻮﺭﻧـﺎﺗﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﺋﯩﻤـﺎﻥ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ھﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ‪«.‬‬ ‫ﻣﺎھﯩﻴﻪﺗﺘﻪ‪ ،‬ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧـﺪﺍ ﺋﺎﻻھﯩـﺪە‬ ‫ۋە ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩـﺮ ﺷﻪﺧـﺴﺘﯩﻦ‬ ‫ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐــــــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋــــــﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧــــــﺸﻰ ﻛــــــﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ۋە ﻗﻪﻟﺒﯩﻨــــــﻰ‬ ‫ﺑﯩﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺩﯦﺮەﻙ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩـﯔ ﺋﯩـﺸﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﺎﺩەﻡ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﯩـﯔ ﺭﻭھﯩـﻲ ۋە ﻗﻪﻟﺒﻨﯩـﯔ ﺋﻪﯕﮕﯜﺷـﺘﯩﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﭽﯩﺴﻰ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺭﯗﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 6 - 5‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ‪.‬‬

‫‪207‬‬


‫ﺗﺎﺭﺗﯩــﺸﯩﺶ ﻛــﯜﭼﻰ ﻗــﺎﻧﯘﻧﻰ ﭘﻼﻧﯧﺘﻼﺭﻧــﻰ ﺑﯩــﺮ – ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ ﺳــﻮﻗﯘﻟﯘپ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺶ‪ ،‬ﺋﻮﺭﺑﯩﺘﺎ ﺋﺎﺗﻼپ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼۋﺍﺗﻘﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺋﻮﺧـــــﺸﺎﺵ‪ ،‬ﻣـــــﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﻗـــــﺎﻧﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨـــــﺴﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﻧﺎﺳـــــﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ‪ ،‬ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺯﯗﻟﯘﻡ‬ ‫ۋە ﻗﺎﻥ ﺗﯚﻛﯜﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﻗﻪﺩەﺭ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜـﻰ ۋە ھـﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻮﻧﯘﺷــﻠﯘﻕ ﺋﯩــﺶ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣــﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﻳﯜﻛــﺴﻪﻙ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐــﺎ‬ ‫ﺋﯚﺗﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﺩﻟﯩــﻴﻪ ۋە ﻗﺎﻧﯘﻧﻐــﺎ ﻣﻮھﺘــﺎﺝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺳﻮﻓﯩﻲ ﺟﻪﻻﻟﯩﺪﺩﯨﻦ ﺭﯗﻣﯩﻲ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪» :‬ﻣـﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ‬ ‫ﺋــﺎﭼﭽﯩﻘﻨﻰ ﺗــﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺗــﻮﭘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻐــﺎ‪ ،‬ﺧــﺎﭘﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺷــﺎﺩﻟﯩﻘﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻨﻰ ھﻮﺯﯗﺭﻏﺎ‪ ،‬ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﻨﻰ ﺑﺎﻏﭽﯩﻐﺎ‪ ،‬ﻏﻪﺯەﭘﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﻧﭽﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺗﯚﻣﯜﺭﻧﻰ ﻳﯘﻣﺸﯩﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯚﻟﯜﻛﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛپ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻪﺧﺶ ﺋﯧﺘﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻛـﯚﻙ ﻗﻪﺭﯨـﮕﻪ ﭘﻪﺭۋﺍﺯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ھـﯜﻛﻪﺭ‬ ‫ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳـﯘﻧﻤﺎﺱ ﻗﺎﻧـﺎﺕ‪ .‬ﻣـﺎﺩﺩﺍ ۋە ﺗﻪﻧﻨﯩـﯔ ﻗﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ‬ ‫ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﻣﺎﻝ – ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﺪە ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﻪﺭﯨـﻜﻪﺕ ﺗﺎﭘـﺴﯘﻥ! ﺑﯩـﺰ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳـﻪ ﺗﺎﻻﺷـﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑﯩـﺰ ﺑﻮﻟـﺴﺎﻕ ﻣﻪﯕﮕـﯜ ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣـﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻨﯩــﯔ ﺋﻪﺳـﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﯩﻼھﯩــﻢ ﺳـﯧﻨﻰ ﻳﺎﺷﺎﺗــﺴﯘﻥ ﺋﻪﻱ‬ ‫ﻣﯧﻨــﻰ ﺑﯩﺘــﺎﺏ ﻗﯩﻠﻐــﯘﭼﻰ ﻣــﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻢ! ﺋﻪﻱ ﻛﯩــﺴﯩﻠﯩﻢ ۋە ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻤﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻯ! ﺋﻪﻱ ﻗﻮﺭﻗـﯘﻧﭻ ۋە ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻗﯘﻣﻨﯩـﯔ ﺩﻭﺭﯨـﺴﻰ! ﺋﻪﻱ ﻣـﺎھﯩﺮ‬ ‫ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﯗﻡ! ﻳﺎﺷﺎپ ﻛﻪﺕ ﺋﻪﻱ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﻜﯩﻨﭽﯩﻢ!«‬ ‫‪208‬‬


‫ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺑﻪﺧﺖ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﯨﻐﺎ ﺋﯩـﮕﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷــﻨﻰ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩــﺴﯘﻥ؟! ﺋﯘﻧــﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩــﺰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑــﯘ ﺑﻪﺧــﺖ‬ ‫ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ؟‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﻤﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺗﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯧﻤﯩﻤﯘ ﺑﯧﺮەﻟﺴﯘﻥ؟!‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﻪﺭ‪ ،‬ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﺑﯩﺰﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯚﻟﻪﻙ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯧﻤﻪ‬ ‫ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯗ؟‬ ‫ﭘﯘﻟﭽــﯘ؟ ﺋــﯘ ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﺧﻪۋپ – ﺧﻪﺗﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯧﻬﺘﯩﻴــﺎﺕ‪ ،‬ﻗﻮﺭﻗــﯘﻧﭻ‪ ،‬ﺟﺎﭘــﺎ–‬ ‫ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯗ؟‬ ‫ھــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﭽــﯘ؟ ﻟﯩﻠــﻼھ ﮔﻪﭘﻨــﻰ ﺋﯧﻴﺘــﺴﺎﻕ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺑﯩــﺰﮔﻪ‬ ‫ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺋﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﻨﻰ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩـﺮ ﮔﻪۋھﻪﺭﺩﯗﺭ‪ .‬ﻣﺎﻧـﺎ ﺷـﯘ‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﺴﯩﺪە ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ‪ ،‬ھﻪﻣـﻤﻪ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ‬ ‫ﻛــﯚﺭﯨﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑﯩــﺰ ھﻪﺗﺘــﺎ ﻧﯧﻤﻪﺗﻨــﻰ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧــﺪەﻙ ﺋــﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ‬ ‫ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻛــﯚﺭﯨﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑــﯘ ﻣــﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩــﺪﯨﻦ‪ ،‬ﻛﯩــﺸﯩﺪە ﺗﺎﻗﺎﺑﯩــﻞ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩـﭗ‪ ،‬ﺭﻭھﻨـﻰ ﺗﯩﻨﯩﻤـﺴﯩﺰ ھﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻐـﺎ ﺳـﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻳﯩﻦ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨـﭗ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ ﺟﻪڭ‬ ‫– ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﻘﺘﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪۋﺟـﯘﺩﯨﻴﻪﺗﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩــﺸﻰ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩــﺸﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟــﯜﻡ ۋە ھﺎﻳــﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺳﯚﻳﯩﻤﯩﺰ!‬ ‫ﻗﯧﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳـﯚﻳﮕﯜﮔﻪ ﺋﯩـﮕﻪ ﺑﻮﻻﻻﻳـﺪﯗ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﻛﯩــﻢ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋﯩــﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﯩــﺴﺎ‪ ،‬ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳــﯩﮕﻪ ﺋﯩــﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪209‬‬


‫ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺟـﺎۋﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩـﺰ‪ :‬ﺑـﯘ ﺯﻭﺭ ﻣـﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩـﮕﻪ‬ ‫ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩـﺮ ﺑﯚﻟـﯜﻛﯩﻼ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻧﯘﺭﻯ ﺳﯩﯖﮕﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ۋە ﺳﺎپ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺑـﯘﻟﯩﻘﻰ‪ .‬ﻣـﯚﻣﯩﻦ‬ ‫ھﻪﻣـــﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻨﻰ‪ ،‬ھﻪﺗﺘـــﺎ ﺋـــﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺑـــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻼﺭﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩــﺸﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟــﯜﻡ ۋە ھﺎﻳــﺎﺗﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧــﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ‬

‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻨﯩــﯔ ﺳــﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩــﭗ‪،‬‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ‪ ،‬ﻳـﺎﺭﯨﺘﯩﺶ‪ ،‬ﺑـﯘﻳﺮﯗﻕ ﻣﻪﻧﺒﯩﺌـﻰ‪ ،‬ﺑـﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩـﺶ‪ ،‬ﻛـﯜچ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﻪﻧﺒﯩﺌـﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﻣـﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﺎﻏﻼﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﺧﺘﯩﻠﯩﻖ ۋە ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﺋــﺎﻟﻼھ ﻳﻪﺗــﺘﻪ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻳــﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﯧﻬﺮﯨﺒــﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩــﺸﯩﺪﺍ ھــﯧﭻ ﻧﯘﻗــﺴﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ‬ ‫)ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ( ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻗﻘﯩﻨﻜﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﯘﭼﯘﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻣﺴﻪﻥ‪» 1«.‬ﺋﯘ‬ ‫ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ )ﻳﻪﻧﻰ ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ‪ ،‬ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ( ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺩەﺳـــــﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﻨـــــﺴﺎﻧﻨﻰ )ﻳﻪﻧـــــﻰ ﺋﯩﻨـــــﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩـــــﺴﻰ ﺋـــــﺎﺩەﻡ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ( ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﻛﺎﻣـﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧـﺪەﻙ ﻳﺎﺧـﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎھﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﺎﻣـﺎﻟﻪﺕ ﺑـﺎﺭﻣﯘ؟ ﺑﯩـﺰ‬ ‫‪ 1‬ﻣﯘﻟﻚ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -3‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺳﻪﺟﺪە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -7‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪210‬‬


‫ﻛﯚﺭﯛۋﺍﺗﻘــﺎﻥ ﻧﯩــﺴﭙﯩﻲ ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗــﻼ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﯩﻨﯩــﯔ ﭼﯧﭽﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻧــﯘﺭﯨﻼ‪ ،‬ﺧــﺎﻻﺱ‪ .‬ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﯩــﺴﭙﯩﻲ ﻛﺎﻣــﺎﻟﻪﺕ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ھﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺳﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋــﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮔــﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩــﺪەﻙ‬ ‫ﻳﺎﺧـــﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨـــﺪﯗ‪ .‬ﻛﯚﯕـــﯜﻟﻠﻪﺭ ﺋـــﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺧـــﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ﻛﯩـــﺸﯩﮕﻪ‬ ‫ﻣــﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻐﯩــﺸﻼﺵ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐــﺎﻥ‪ .‬ﻗﯧﻨــﻰ ﻗﺎﻳــﺴﻰ‬ ‫ﺋﯧﻬــﺴﺎﻥ )ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ( ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺑﻪﻧــﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻐــﺎ‪ ،‬ﺯﯦﻤﯩﻨــﺪﺍ‬ ‫ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳـﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯧﻬــــــﺴﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﻪڭ ﻛﯧﻠﯩــــــﺪﯗ؟ »ﺑﯩﻠﻤﻪﻣــــــﺴﯩﻠﻪﺭﻛﻰ ﺋــــــﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻳـﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺷــﻜﺎﺭﺍ ۋە ﻳﻮﺷــﯘﺭﯗﻥ )ﻳﻪﻧــﻰ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩــﯟﻯ(‬ ‫ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜـﯜﺯﯛپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ھﯧﭽﻘﺎﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﻤــﺴﯩﺰ‪ ،‬ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗــﺴﯩﺰ ۋە ﻧﯘﺭﻟــﯘﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑــﺴﯩﺰ ھﺎﻟــﺪﺍ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﺍ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺟﯧﺪەﻟﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑـﯘ ۋە ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﺗـﺎ – ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ۋە‬ ‫ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧـﺪﯨﻨﻤﯘ ﺯﯨﻴـﺎﺩە ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗــﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏــﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺘـﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﺭەھـﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھﻤﯘ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩــﺴﻼھﺎﺗﭽﯩﻼﺭ ۋە‬ ‫‪ 1‬ﻟﻮﻗﻤﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -20‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪211‬‬


‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩـﺶ ﻗﯩﻠﻐـﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ھﻪﻣـﻤﻪ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩــﺴﻰ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳــﯩﻨﻰ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪» .‬ﺋـﻰ ﺋـﺎﻟﻼھ ﻣﺎﯕـﺎ ﺳـﯧﻨﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷـﻨﻰ ۋە ﺳـﯧﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷــﻨﻰ ﺭﯨﺰﯨــﻖ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ‪ ،‬ﺳﯧﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ »ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯘ« ﺩﯨﻨﻤـﯘ ﻳﯧﻘﯩـﺸﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ‪«.‬‬ ‫ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ‬

‫ﻣــــﯚﻣﯩﻦ ﺋﯩــــﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـــﺴﻰ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩــــﺴﯩﺪە ﺋــــﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺧــــﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩـــﺪەﻙ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨـــﻰ ۋە ﺑـــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪۋﺟـــﯘﺩﺍﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧـــﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨـــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺗﻪﺑﯩـــﺌﻪﺕ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷـــﻤﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘـــﻰ ۋە‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﯩﻚ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳـﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩــﺸﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳــﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﯧــﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻣﻪﺧﻠــﯘﻕ‪ .‬ﺋــﺎﻟﻪﻡ‬ ‫ﻣﺎﻧﯩﺰﯨﻢ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﺪە ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺗﯧـﺰﺩﯨﻦ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩـﺸﻠﯩﻚ‬ ‫ﻳﺎﻣـــﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋـــﺎﻟﻪﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺋﻮﻗﯘﻗﻠـــﯘﻕ‪ ،‬ﺋﻮﻗﯘﻗـــﺴﯩﺰ ھﻪﻣـــﻤﻪ‬ ‫ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﻗـﯘﺩﺭەﺕ ۋە‬ ‫ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻖ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﻯ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﯩﻨﻘﻰ ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋە ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻜﻰ ﺋـﺎﻟﻪﻡ ۋە ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ھﻪﻣـﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳـﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯚﺯ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ۋە ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩـﯔ ﻳﻪﺭﯗ‬ ‫– ﻛــﯚﻛﻰ‪ ،‬ﺟﺎﻧــﺪﺍﺭ‪ ،‬ﺋﯚﺳــﯜﻣﻠﯜﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑــﻮﻳﻼپ ﺧــﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩــﺮ ﺗﻪﻧﻨﯩــﯔ‬ ‫ھﻪﺭﻗﺎﻳــﺴﻰ ﺑــﯚﻟﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﺋــﯚﺯ ﺋــﺎﺭﺍ ﻣﺎﺳــﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻛﯩﺮﯨــﺸﯩﻤﻠﯩﻚ‪،‬‬ ‫ﺭەﺗﻠﯩﻜﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻨﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﯩـﻚ‬ ‫ﮔﺎﺭﻣﯘﻧﯩﻴﻪﻧﻰ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ – ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫‪212‬‬


‫ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﻳـﺎﻛﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏـﺎ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐـﺎﻥ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳـﻪ ﻳـﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺗﯜﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ ﺗﻮﺷـﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷـﺘﯘﺭﯗﺵ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ﺟﯘﻻﺳــﻰ ھﻪﻣــﺪە ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩــﻚ‪ ،‬ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐــﺎ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐــﯘﭼﻰ ﺗﯩﻠــﺴﯩﺰ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩە ﺋﻪڭ ﻳﺎﺭﻗﯩﻦ ﮔﻪۋﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻛــﯚﺭﯛﺵ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩــﺪﺍ ﺋﻪڭ ﻳــﺎﺭﻗﯩﻦ‬ ‫ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘ‪ ،‬ﺑﯘ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ھﻪﺗﺘﺎ ﺗﺎﻏﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ۋە ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯧﺘﯩﻜﯩﺪە‬ ‫ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻧﺪﯨﻦ ﺯەﺭﺑﻪ ﻳـــﯧﮕﻪﻥ‪ ،‬ﺷـــﯘ ﺗـــﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻛـــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋـــﺎﻧﭽﻪ ﺳـــﯩﻐﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮھﯘﺩ ﺗﯧﻐﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯩﺰھﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ‬ ‫ﻣــﺎﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﯘ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪» :‬ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ھﻪﻣـﺮﺍھ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﺧﻪﻳــﺒﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘــﺘﯩﻢ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧــﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮھﯘﺩ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﺗﺎﻏﻘـﺎ ﻗـﺎﺭﺍپ‪ :‬ﺗـﺎﻍ ﺑﯩﺰﻧـﻰ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺗﺎﻏﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪«.‬‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ‬

‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨـﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛـﯚﺭﯛﺵ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮﮔﻪ ﻳﻪﻧﻪ ھﺎﻳـﺎﺗﻨﯩﻤﯘ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ‪ ،‬ﺑـﯘ ھﺎﻳـﺎﺗﻨﻰ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﺗـﺎ – ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋــﺎﺯﺍﺏ– ﺋﻮﻗــﯘﺑﻪﺕ‪ ،‬ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩــﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩــﺸﻠﯩﻚ ﻳــﯜﻙ‪ ،‬ﻗﯧﭽﯩــﭗ‬ ‫‪213‬‬


‫ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺯﯨﻨﺪﺍﻥ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﯚﺗﻪﺷـﻜﻪ‬ ‫ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯘﺭچ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮ ھﻪﺩﯨـﺴﯩﺪە ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪:‬‬ ‫»ﺋﯚﻣﺮﻯ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋﻪﻣﯩﻠـﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋـﺎﺩەﻡ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ«‪» ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻛﻪﻟﻤﻪﺳـﺘﻪ ﺋﯚﻟـﯜﻣﻨﻰ ﺋـﺎﺭﺯﯗ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ۋە ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯚﻟـﯜﻡ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩـﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋﯚﻟـﺴﻪ ﺋﻪﻣﯩﻠـﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟـﯜپ‬ ‫ﻗﺎﻟﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩــﯔ ﺋــﯚﻣﺮﻯ ﺋــﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﺷــﯘﻧﭽﻪ ﻛــﯚپ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ«‪» ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩــﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋﯚﻟــﯜﻣﻨﻰ ﺋــﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻤﯩــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋــﯘ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﻳﺎﻣﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ«‪» ،‬ھﺎﻳﺎﺕ ھﻪﺭﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ھـﺎﻟﻪﺗﺘﻪ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﻟﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩـﺴﺎ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦﺴﯘﻥ‪ :‬ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﻣﺎﯕـﺎ ھﺎﻳـﺎﺗﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﯩــﻦ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯩﻨﯩــﯔ ۋﺍﭘــﺎﺗﯩﻢ ﻣﺎﯕــﺎ ﭘﺎﻳــﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﻣﯧﻨــﻰ ۋﺍﭘــﺎﺕ‬ ‫ﺗﺎﭘﺘﯘﺭﻏﯩﻦ‪«.‬‬ ‫ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ‬

‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ھﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣـﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘـﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳـﺎﻛﻰ ھﺎﻳـﺎﺕ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ‬ ‫ﻗﻮﻏﻠﯩــﺸﯩﭗ‪ ،‬ﻣــﺎﻝ– ﺩﯗﻧﻴــﺎ ﺗــﻮﭘﻼﺵ ۋەﺳﯟەﺳﯩــﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧــﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ‬ ‫ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺋــﯘ ھﺎﻳــﺎﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨــﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺭەﺑــﺒﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨــﺸﯩﺶ ﻳــﺎﻛﻰ ﺩﯗﻧﻴــﺎﺩﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴــﺎﺭﻯ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧــﺪە‪ ،‬ﺋــﯘ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪» :‬ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﻮﭘﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﻳﻤﻪﻥ‪ «.‬ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﭙﻘﺎ ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭەھﻤﺎﻥ‬ ‫‪214‬‬


‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﻟﺠﻪﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﭽﻰ ﺋﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯘ‪ :‬ﻛﻪﺋﺒﻨﯩﯔ ﺭەﺑﺒﯩﮕﻪ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‬ ‫ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪ .‬ﺑﯩﻼﻟﻨﯩـﯔ ۋﺍﭘـﺎﺗﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷـﻘﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺳﯜﺭەﻥ ﺳﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ۋﺍﻱ ﺋﯩـﺴﯩﺖ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺑﯩﭽـﺎﺭﯨﮕﻪ ﺋـﯘۋﺍﻝ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺩەپ‬ ‫ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯘ‪ :‬ﻳـﺎﻕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺋﻪﺟﻪﺏ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋﻪﺗﻪ ﺩﻭﺳـﺘﻰ‬ ‫ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ )ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ( ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨـــﺸﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ھﻪﻣـــﺮﺍھ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﭽﻰ ﺧﺎﻟﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ۋەﻟﯩـﺪ ﭘـﺎﺭﺱ ۋە ﺭﯗﻣﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﻮﻣﺎﻧـــﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﻟﭽـــﻰ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻧـــﺪە‪ ،‬ﺧﯧﺘﯩـــﺪە ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩـــﺴﻼﻡ‬ ‫ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﯩﻐــــﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨــــﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــــﺪﯨﻦ ﻛﯧــــﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧــــﯘﻻﺭ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ‪» :‬ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ‪ ...‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ‬ ‫ﺳــــﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﺷﺎﺷــــﻨﻰ ﻳﺎﺧــــﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧـــﺪەﻙ ﻳﺎﺧــــﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨــــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩﻤﻪﻥ‪«.‬‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ‬

‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﯩﻴﻠﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ‪ .‬ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﺷــﻠﯩﻖ ۋە ﻧﻪﺳــﻪﺏ ﻣﯘﻧﺎﺳــﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﺎﻏﻼﺷــﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨـﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﺗـﺎﻕ ﻧﯩـﺸﺎﻥ ۋە ﺋﻮﺭﺗـﺎﻕ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻥ‬ ‫ﺑﺎﻏﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﻰ ﺋﯩﺮﻗﯩــﻲ ﺋــﺎﻳﺮﯨﻤﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺟﯩﻨــﺴﯩﻲ‪ ،‬ﻣﯩﻠﻠﯩــﻲ‬ ‫ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﻪۋﻻﺩﻯ‪ ،‬ﺋـــﺎﺩەﻡ ﺗﻮﭘﯩـــﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐـــﺎﻥ‪ ،‬ﺗﯩﻠﻼﺭﻧﯩـــﯔ ۋە ﺋﯩﺮﻗﻼﺭﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﺋﻮﺧــﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻗــﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ۋە ﺳــﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛــﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫‪215‬‬


‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻞ ۋە ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩەپ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪» .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪،‬‬ ‫ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ‪ ،‬ﺭەﯕﮕﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩـﯔ ﺧﯩﻠﻤـﯘ ﺧﯩـﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ‬ ‫)ﺑﯜﻳـــﯜﻙ ﻗـــﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳـــﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨـــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯖـــﺪﺍ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑـﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺩﯨﻨﯩــﺪﯨﻜﻰ ھــﺎﻟﻘﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻗﯩــﺪە ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ‬ ‫ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗـــﺎﺭﺍڭ! ﻣﻮﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩـــﺪﺍ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑـــﺎﺭﺍۋەﺭﻟﯩﻜﻰ ۋە‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـــﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﻧـــﺪﺍﻕ ﺋﺎﻻھﯩـــﺪە ﺋـــﻮﺭﯗﻥ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩـــﮕﻪﻥ ‪ -‬ھﻪ! ﺋـــﯘ‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯩــﺮ ﺩەپ ﺑﯩﻠﯩــﺶ ۋە ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽــﻰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩـــﮕﻪ ﺋﯩﻘـــﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩـــﺪﯨﻨﻼ ﻛﯧﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ‪- 3‬‬ ‫ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﻗﯩﺪە‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨـﻢ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩـﯔ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﺟﯩﻨﺴﯩﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺷﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ‪» :‬ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻳﻠـﻰ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻗـﺎﻧﯩﺘﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﭼـﺎﺭ‬ ‫ﻗﯘﺵ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ﺋـﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭ )ﻳﻪﻧـﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﺩﯗﺭ(‪ .‬ﻟﻪۋھﯘﻟﻤﻪھﭙﯘﺯﺩﺍ ھـﯧﭻ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــــﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷــــﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳﻤﯩــــﺪﯗﻕ )ﻳﻪﻧــــﻰ ھﻪﻣﻤﯩﻨــــﻰ ﺗﻮﻟــــﯘﻕ‬ ‫ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗﻕ(‪ ،‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩـﺪﯗ‬ ‫‪2‬‬ ‫)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ‪«(.‬‬

‫‪ 1‬ﺭﯗﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 22‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -38‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪216‬‬


‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺩەﻳـــﺪﯗ‪» :‬ﺋﯩـــﺘﻼﺭ ﺋـــﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛۋﯨﺘﯩﺸﻜﻪ‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺘﺘﯩﻢ‪«.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺴﻼﻣﯩﻲ ھﯧﺴـﺴﯩﻴﺎﺗﻰ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﯩﺮﻗﯩــﻲ ۋە ﻣﯩﻠﻠﯩــﻲ ﺋﯜﺳــﺘﯜﻧﻠﯜﻙ‪ ،‬ﻳﯘﺭﺗﯟﺍﺯﻟﯩــﻖ‪ ،‬ﺳــﯩﻨﯩﭙﻰ ﻛــﯜﺭەﺵ ﻳــﺎﻛﻰ‬ ‫ﺷﻪﺧــﺴﻰ ﺋــﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﺴــﺴﯩﻴﺎﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳــﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ‬ ‫ﻛﯩــــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨــــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻣــــﯘﻣﯩﻲ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــــﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺑﺎﺭﺍۋەﺭﻟﯩــــﻚ ۋە‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻗﻪﻟﺒﻰ ھﻪﺳﻪﺕ‪ ،‬ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﺪﯗﺭ‬

‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩــــﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩــــﺪە ﺋﯩﻤــــﺎﻥ ﺗــــﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘــــﺎ ﻛﯧﻠﯩــــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﻣﯧﯟﯨﺴﻰ – ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺳﻪﺩ ۋە ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ‬ ‫ﺧﺎﻟﯩﻴﻠﯩﻘﯩــــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯩﻤــــﺎﻥ ﻧــــﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﻣــــﯚﻣﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩــــﺪﯨﻦ ھﻪﺳــــﻪﺕ‬ ‫ﻗــﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩــﭗ ﺗﺎﺷــﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻧــﯘﺭ‪ .‬ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ‪ ،‬ﺑﺎﻏﺮﻯ ﭘﺎﻙ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ‬ ‫ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳـﺪﯗ‪» :‬ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـﻠﻪﺭ‪ :‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕـﺎﺭﯨﻤﯩﺰ!‬ ‫ﺑﯩﺰﮔﻪ ۋە ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕـﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺳـﻪﻥ ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩـﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩـﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺩەﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻣــــﯚﻣﯩﻦ ھﻪﺳــــﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳــــﺪﯗ‪ .‬ﭼــــﯜﻧﻜﻰ ھﻪﺳــــﻪﺕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ‪ ،‬ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ۋﺍﺑﺎ ﻛﯧـﺴﯩﻠﻰ‪ .‬ﺋـﯘ ۋﺍﺑـﺎ ﻛﯩـﺴﯩﻠﻰ‬ ‫‪ 1‬ھﻪﺷﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 10‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪217‬‬


‫ﺟﯩﺴﯩﻤﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛۋەﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ‪ ،‬ﺭﻭھﻨـﻰ ﺗﯜﮔﻪﺷـﺘﯜﺭﯛﺩﯨﻐﺎﻥ ﺋـﺎﭘﻪﺗﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪:‬‬ ‫ﺧﻮﻳﻤﯘ ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺑﯘ ھﻪﺳﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺳﻪﺗﺨﻮﺭﻧﻰ ﺟﺎﻳﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ‪:‬‬ ‫ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ھﻪﺳﻪﺗﺨﻮﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘﻣﻠﻘﯩﻐﺎ‪،‬‬ ‫ﺷﯘ ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﯔ ﺋﻪﺟﻪﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﺕ ﺟﯧﻨﯩﺪﺍ ﻳﻪپ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ ﺋﯚﺯ – ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﻟﻤﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎ‪.‬‬ ‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ھﻪﺳــﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻏﺎﻳﯩــﺴﻰ ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﯩﺸﭗ‪ ،‬ھﻪﺳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻝ –‬ ‫ﺩﯗﻧﻴـــﺎﺩﯨﻦ ﻳﯜﻛـــﺴﻪﻙ ﺗﯘﺭﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯨـــﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﯘ‬ ‫ﺋﯩﺮﺍﺩﯨـــﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪڭ ﺑﯜﻳـــﯜﻙ ﻣـــﺎھﯩﻴﻪﺗﻜﻪ‪ ،‬ﻣﻪﯕﮕﯜﻟـــﯜﻙ ﺋـــﺎﺧﯩﺮەﺕ ۋە‬ ‫ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﻏﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤــﺎﻡ ﺑﯘﺧــﺎﺭﯨﻲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋـﯘ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪» :‬ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺋﯩـﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺋﯩـﺸﺘﺎ ھﻪﺳـﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ :‬ﺑﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﺎﻝ – ﻣﯜﻟﯜﻙ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋە ﻣﺎﻝ –‬ ‫ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺕ ﻳﻮﻟﯩﻐـﺎ ﺋﺎﻳﯩﻤـﺎﻱ ﺳـﻪﺭپ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺋـﺎﺩەﻡ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺋـﯘ ھـﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ھﯚﻛـﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ۋە‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ‪«.‬‬ ‫‪218‬‬


‫ھﻪﺳــــﻪﻥ ﺑﻪﺳــــﺮﯨﻲ ﻣﯘﻧــــﺪﺍﻕ ﺩﯦــــﮕﻪﻥ‪» :‬ھﻪﻱ ﺋــــﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩــــﺴﻰ!‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﯩﯖﻐﺎ ﻧــﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ھﻪﺳــﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺴﻪﻥ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋــﯘ ﺋــﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ھﻪﺳـﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺴﻪﻥ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـﯘ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺧﯩـﻞ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﻧـﯧﻤﻪ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﺒﯩﺘﻰ ۋە ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧـﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘـﺎ ھﻪﺳـﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ؟‬ ‫ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺳـﯩﺮﯨﻦ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪» :‬ﻣﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴــﺎ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ھﯧﭽﺒﯩــﺮ‬ ‫ﺋــﺎﺩەﻣﮕﻪ ھﻪﺳــﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋــﯘ ﺟﻪﻧــﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﯩــﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺟﻪﻧـــﻨﻪﺗﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩـــﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ھـــﯧﭻ ﻧـــﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ھﻪﺳﻪﺕ ﻗﯩﻼﻱ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـﯘ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩـﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧــﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋــﯘﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘــﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳــﯩﻐﺎ ھﻪﺳــﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻼﻯ؟!«‬ ‫ﻣـــﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩـــﻚ ﺳـــﺎﻗﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﭼـــﯜﻧﻜﻰ ﺋـــﯘ ﺷـــﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ‪،‬‬ ‫ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻣﻠﯜﻙ‪ ،‬ﺋﯚﺗﯜﻣﭽﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘـﺎﻡ ﺋﯧﻠﯩـﺸﻘﺎ ﻛـﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗـﺴﯩﻤﯘ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﯘﺭﺳـﻪﺕ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩـﻚ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺧﯘﺳﯘﻣﻪﺕ ۋە ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺭە‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺩﯨﻤﯩـــﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺋـــﺎﺩەﻡ ﺋـــﯚﺯ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨـــﻰ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩـــﻚ ۋە‬ ‫ﺋﺎﺩﺍۋەﺗﻨﯩــﯔ ﺯەھﻪﺭﻟﯩــﻚ ﻳﯩﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﭼﯩﻘﯩــﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻗﻤﯘ ﺗﺎﺷـــﻼپ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨــﺪﯗ؟ ﻗﻪﻟﺒﯩــﺪە ﺋــﯚﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﯩﻐﺎ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋــﻮﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳــﺎﻗﻼپ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﺪﺍ ﻳﺎﺗﺎﻻﻳﺪﯗ؟‬ ‫ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨـﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪» :‬ھﻪﺭ ﺩﯛﺷـﻪﻧﺒﻪ ۋە ﭘﻪﻳـﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛـﯜﻧﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟــﻠﻪﺭ ﻛــﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻟﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺷــﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘــﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﺷــﯧﺮﯨﻚ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘـــﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻼ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧـــﺎھﯩﻨﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩـــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫‪219‬‬


‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ﺳـﺎﻗﻼپ ﻳـﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧـﺎھﯩﻨﻰ‬ ‫ﻣﻪﻏﭙﯩـــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳـــﺪﯗ ۋە ﭘﻪﺭﯨـــﺸﺘﯩﮕﻪ ﺑـــﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩـــﺴﻰ ﻳﺎﺧـــﺸﯩﻼﻧﻐﯘﭼﻪ‬ ‫ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﯖﻼﺭ ﺩەﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ھﻪﺳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩـﯔ ﺋﯩﻤـﺎﻧﻰ‬ ‫ﺋﯚﺯﻯ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻐﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﯜﭼﻪ‪،‬‬ ‫ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻐﯩﻤﯘ ﺷـﯘﻧﻰ ﻳﺎﻣـﺎﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕـﯜﭼﻪ ﺗﻮﻟـﯘﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھـــﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣـــﺎﻥ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺰﻣﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﺑـــﯘﺯﯗﻕ ﺗﻪﺷـــﯟﯨﻘﺎﺗﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻣﻪﻧﺎﻻﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩـﺴﻰ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩـﻚ‬ ‫ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﺳﯩﻨﯩﭙﻼﺭ‪ ،‬ﮔﻮﺭﯗھﻼﺭ‪ ،‬ﺗﻪﺑﯩﻘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ – ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺕ ﺋﯘﺭﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯧﭽﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﯨـﺪﺍ‬ ‫ﺋــﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩــﻢ ﻛــﯜﺭەﺵ ۋە ﺋﻪﻧﺪﯨــﺸﻪ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﻳﺎﺷــﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻧﻪﺗﯩﺠﯩــﺪە‬ ‫ﺩﯙﻟﻪﺕ ۋە ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﻮﺭﺍ ﻛﻮﻻﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺸﻼﺭ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩـﻲ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ھﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺷــﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨــﻰ ﺋــﯚﺯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩــﺪﯨﻦ ﺋﻪﻻ ﺑﯩﻠﯩــﺶ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﯩــﻚ‬ ‫ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪﯗﺭ‬

‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻻ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩـــﭗ‪ ،‬ﺋـــﯚﺯﻯ ﻣﻮھﺘـــﺎﺝ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻨﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـــﺸﯩﻐﺎ ﺳـــﻮۋﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻰ‪،‬‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐــﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋــﯚﺯﻯ ﺋــﺎچ ﻗﯧﻠﯩــﺸﻰ‪ ،‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﺭﺍھﻪﺗﻠﯩـــﻚ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻰ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺋـــﯚﺯﻯ ﺟﺎﭘـــﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩـــﺸﻰ‪ ،‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـــﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﺧﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋـﯚﺯﻯ ﺑﯩـﺪﺍﺭ ﺗﯘﺭﯗﺷـﻰ ﻣـﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫‪220‬‬


‫ﺑــﯘ ﺧﯩــﻞ ﭘﻪﺯﯨــﻠﻪﺕ ﺩﯨﻨــﺴﯩﺰﻻﺭ ۋە ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﯩــﺴﺘﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺗــﯜپ‬ ‫ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﺴﯩﯩﭗ ﺗﺎﺷــﻼﻧﻐﺎﻥ‪ .‬ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘــﻰ ۋە‬ ‫ﺳــﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺋﯩــﺰﺩەپ ﺑﺎﺷــﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨــﻰ ﺋــﯚﺯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩــﺪﯨﻦ ﺋﻪﻻ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨـﻰ ﺋﯩﺰﺩەﻳـﺪﯗ؟ ﺋـﯘﻻﺭ ﻧـﯧﻤﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺑﺎﺷـﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨـﻰ ﺋـﯚﺯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩـﺪﯨﻦ ﺋﻪﻻ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ؟‬ ‫ﻗﺎﺭﺍڭ‪ :‬ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ ۋە ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ۋە‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩـﺮﯨﮕﻪ ﻳـﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧـﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋـﯚﺯ ﻳـﯘﺭﺗﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﭘـﯘﻝ‬ ‫ﻣــﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷــﻼپ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩــﻚ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺧﻮﺷﻠﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻛﯜﺗﯜۋﺍﻟﯩﺪﯗ ۋە‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﺷﻨﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯘﻏﺎ ﺩﯛﻡ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪەﻙ ﻗﻮﺭﺷﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ –‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭﯨﻨﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷـﯜﺭﯛﺵ ﺷـﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻧـﺴﺎﺭﻻﺭ ﺋـﺎﺧﯩﺮﻯ ﭼﻪﻙ ﺗﺎﺷـﻼﺵ‬ ‫ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﻧﻪﺳـﻪﺏ‬ ‫ۋە ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋــﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺧﯩــﻞ ﻣﯘﻧﺎﺳــﯩﯟەﺕ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ‪ -‬ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺷــﻠﯘﻕ‪ ،‬ﻳــﯘﺭﺕ – ﻧﻪﺳــﻪﺏ ﭘﻪﺭﻗــﻰ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﺸﻠﯩﻚ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭەھﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪۋﻑ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪ :‬ﺑﯩـﺰ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﺯﺭەﺟﻠﯩـﻚ‬ ‫ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭ ﺳــﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺭەﺑﯩﺌﻨــﻰ ﺑﯩــﺮ – ﺑﯩﺮﯨﻤﯩــﺰﮔﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨــﺪﺍﺵ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳــﺪﻯ‪ .‬ﺳــﻪﺋﯩﺪ ﻣﺎﯕــﺎ‪» :‬ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﻣــﯧﻠﯩﻢ ھﻪﻣﻤﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯚپ‪ ،‬ﻣﯧﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮەﻱ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺧﻮﺗﯘﻧـﯘﻣﻨﻰ ﻛـﯚﺭﮔﯩﻦ‪،‬‬ ‫‪221‬‬


‫ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﻗﺴﺎ‪ ،‬ﺷﯘﻧﻰ ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮەﻱ‪ ،‬ﺋﯩﺪﺩﯨﺘﻰ ﺗﻮﺷـﺴﺎ‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻐﯩﻦ« ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭەھﻤﺎﻥ ﺳﻪﺋﯩﺪﻧﯩﯔ ﺑـﯘ ﺋﯧـﺴﯩﻞ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩـﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯧﺴﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎۋﺍﺏ ﻗـﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﺪﻯ‪» :‬ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪڭ ۋە ﻣﯧﻠﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﺴﺎڭ‪«.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻳـﺪﺍﻧﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐـﺎ ﺋﺎﻟﻐـﺎﻥ‪.‬‬ ‫»ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ( ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـﺪە ﻳﻪﺭﻟﯩـﻚ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻤـﺎﻧﻰ‬ ‫ﻛﯜﭼﻠـــﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻧﻼﺭ )ﻳﻪﻧـــﻰ ﺋﻪﻧـــﺴﺎﺭﻻﺭ( ﻳﯧﻨﯩﻐـــﺎ ھﯩﺠـــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻧﻰ( ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺑﯧـﺮﯨﻠﮕﻪﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﯩﭽــﻰ ﺗــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﻣﻮھﺘــﺎﺝ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠــﯘﻕ‬ ‫)ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨــﻰ( ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ )ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘــﻰ( ﺩﯨــﻦ ﺋﻪﻻ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪ ،‬ﺋـــﯚﺯ ﻧﻪﭘـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﯩﻠﻠﯩﻘﯩـــﺪﯨﻦ ﺳـــﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻗـــﺴﻪﺗﻜﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﻣﻪﺭھــﯘﻡ ﺋﯘﺳــﺘﺎﺯﯨﻤﯩﺰ ﺩﻭﻛﺘــﯘﺭ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼھ ﺩەﺭﺭﺍﺯ »ﺩﯨــﻦ«‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﮕﻪ ﻗﻮﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺗﯚھﭙﯩﺴﻰ ﻣﻪﺳـﻠﻪﻛﻨﻰ‬ ‫ﺗــﯜﺯﯨﺘﯩﺶ‪ ،‬ﺧﺎﺗــﺎ ﻣﯘﺋــﺎﻣﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗــﻮﻏﺮﯨﻼﺵ‪ ،‬ﺋــﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﻗــﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ‪ ،‬ﺗﯜﺯﯛﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻚ‪ ،‬ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻘـﺎ‬ ‫ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻧـﻼ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺩﯨﻨﻨﯩـﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩـﻴﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﻪڭ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺑﺎﺭ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‬ ‫ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ۋە ﻛﯜﻳﯩﻨﯩﺶ ﺭﯨﺸﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺩﯨﻨـﺪﺍﺭ ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭﻧـﻰ‬ ‫‪ 1‬ھﻪﺷﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -9‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪222‬‬


‫ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﻏﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ‪ .‬ﺩﯨﻨﻨﯩـﯔ ﺑـﯘ‬ ‫ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜـــــﻰ ﺑﺎﻏﻼﺷﺘﯘﺭﯨـــــﺸﯩﻐﺎ ﻣﯩﻠـــــﻠﻪﺕ ﺗﻪۋەﻟﯩﻜـــــﻰ‪ ،‬ﺗﯩـــــﻞ‪،‬‬ ‫ﻗﻮﺷـــــﻨﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻳـــــﺎﻛﻰ ﺋﻮﺭﺗـــــﺎﻕ ﻣﻪﻧـــــﭙﻪﺋﻪﺕ ﺭﯨﺸﺘﯩـــــﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﺎﻏﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷــﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﯨﻘﻰ ﺗﻪڭ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋــﯘ ﺧﯩــﻞ‬ ‫ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩــﺸﻼﺭ ﺋــﯚﺯ ﺋــﺎﺭﺍ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻪﺗﻜــﯜﺯﯛﺵ‪ ،‬ﺋــﯚﺯ ﺋــﺎﺭﺍ ﺋﺎﺳــﺮﺍﺵ‬ ‫ﺋﯩــــﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩــــﻚ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨــــﺎپ ﻛﻪﺗﻤﯩــــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋــــﯘ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫ﺷﻪﺧــﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳــﯩﺮﺗﻘﻰ ﻗﯩــﺴﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑــﺎﻏﻼپ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﯨــﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻻ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯗ‪ ،‬ﺧـــﺎﻻﺱ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ ﺑـــﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳـــﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨـــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـــﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻳﯜﻛـــﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﻣـــﺎﺩﺩﯨﻲ‪ ،‬ﻣﻪﻧﯩـــﯟﻯ ھﻪﻣﻜـــﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﭼﯩﯖﯩﺘﻤﯩﻐــﯘﭼﻪ ﺑــﯘ ﺧﯩــﻞ ﻣﯘﻧﺎﺳــﯩﯟەﺕ ھﻪﺭﺧﯩــﻞ ﻳﻮﭼــﯘﻗﻼﺭ‪ ،‬ﺩەﺯﻟﻪﺭ ۋە‬ ‫ﺗﯜﺭﻟـــﯜﻙ ﻣﻪﻧﯩـــﯟﻯ ﭼﺎﺗـــﺎﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧـــﺎﻟﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻧـــﺎ ﺑـــﯘ ﻳﻪﺭﺩە‬ ‫ﺗﺎﺭﻗــﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﯩــﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺑــﯘ ﺭﻭھــﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩــﻚ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘــﻰ‬ ‫ﺗﯜﺭﻟـــﯜﻙ‪ ،‬ﺗﯩﻠﻠﯩـــﺮﻯ ﺋﻮﺧـــﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺧﯩﻠﻤـــﯘ ﺧﯩـــﻞ ﺧﺎھﯩـــﺸﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﺷﻪﺧــﺴﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ۋە ﺋﻪڭ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨــﻲ ﺩﻭﺳــﺘﻠﯘﻕ‬ ‫ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﯜﺯﯛﻣـﺪﯨﻜﻰ ﻛـﯚپ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩـﻚ‬ ‫ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻜــﻰ ﻛــﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺩﯨﻨﻨﯩــﯔ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩــﺪﺍ‬ ‫ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩـــﺸﯩﺶ ﭘﯩﺮﯨﻨـــﺴﯩﭙﻰ ﺋﺎﺳـــﺘﯩﺪﺍ ﺋﻪﺟﻨﻪﺑﯩﻴﻠﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﺳﺴﯩﻤﯩﻠﻴﺎﺗــﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩـــﺶ ﺧﻪﺗﯩﺮﯨـــﺪﯨﻦ ﺳـــﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷــﻘﺎ ﺋﯧﻐﯩــﺮ ﺩەﺭﯨﺠﯩــﺪە ﻣﻮھﺘــﺎﺝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﻛــﯚﺭﯛۋﺍﺗﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯘ ﮔﻪپ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ‪» :‬ﺋﻪﺧﻼﻗﯩـﻲ ۋە ﺩﯨﻨﯩـﻲ ﺗـﯜﺭﺗﻜﯩﮕﻪ‬ ‫ﺗﺎﻳﺎﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ‪ ،‬ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﻪﻱ ﺩەپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﭼـﺎﻙ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ‬ ‫ﺳﯧﭙﯩﻠﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻧـﺎ ﺑـﯘ ﺷـﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘﯩﺪﯗﻛﻰ ﺩﯨـﻦ ﺟﻪﻣﺌﯩـﻴﻪﺕ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺗﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺭەﻛﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫‪223‬‬


‫ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ‬

‫ھﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﺪﺍ ﻣــﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ھﯧﺴــﺴﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ھﯧﺴﺴﻴﺎﺕ – ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍۋەﺗﻠﯩﺸﯩﺶ‪ ،‬ﺋـﯚچ ﻛـﯚﺭﯛﺵ‪ ،‬ﺳﻪﺳـﻜﯩﻨﯩﺶ ھﻪﻣـﺪە‬ ‫ﺟﻪﯕﮕــﻰ – ﺟﯧــﺪەﻝ ۋە ﻗــﺎﻥ ﺗﯚﻛﯜﺷــﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺑﺎﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻣﻤﯩـﮕﻪ ﻣﻪﻟـﯘﻡ‪ .‬ﺩﯨـﻦ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﻣﺎﻧـﺎ ﺑـﯘ‬ ‫ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﺋﻪۋﺭەﺯﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﻣﯜپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ؟‬ ‫ﻟﻮﻧﺪﻭﻧــﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟــﯘﻡ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩﻨﯩــﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﻟــﺴﻪﭘﻪ‪ ،‬ﭘــﺴﯩﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭﻯ ﺟﻮﺩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺳـﺎﻥ ﻗـﻮﺯﻏﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ھــﯧﺲ – ﺗﯘﻳﻐــﯘ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧــﺎﺑﻠﯩﻖ ۋە ﻣــﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳــﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩـــﻚ ۋە ﺋﻪﻧـــﺴﯩﺮەﻙ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳـــﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﻣﯩﻠﻠﻪﺗـــﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﯜﺳــﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋــﯚﺯ ﻏﺎﻳﯩــﺴﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩــﻖ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻗﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩـﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩـﭗ‪،‬‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠـــﯘﻕ ﺑﯩـــﺮ ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻧﻨﻰ ﭘﻪﻳـــﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐـــﯘﭼﻪ ﻣﻪﻗـــﺴﯩﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟـﺴﺎﻡ‪ ،‬ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﭘﻼﻧﯧﺘﻘﺎ‪ ،‬ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﻮﺭﻗﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻨﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﻗﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ھﯧﺴـﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋـﺎﻣﯩﻠﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﻰ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩــﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ھﯚﻛــﯜﻣﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟــﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺷــﯘ‬ ‫ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺷﯘ ھﯧﺴـﺴﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩـﻲ ﺋـﺎڭ‬ ‫ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﯘﻟــﯘﻍ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺗﻪﺭﻏﯩﺒﺎﺗﭽﯩــﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘﻟﻬﻪﺳــﻪﻥ ﻧﻪﺩەۋﯨــﻲ ﺋﻪﭘﻪﻧــﺪﻯ‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﯘﻻﭘﻼ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫‪224‬‬


‫»ﺟﻮﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻣﯘﺋﻪﻣﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻪﺗــﻠﻪﺭ ﺭﯨﻘﺎﺑﯩﺘﯩﻨﯩــﯔ ﻳﯧــﺸﯩﻤﻰ ﺋﺎﺩﯨــﻞ ﻳﯧــﺸﯩﻢ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﻠــﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐــﯘﻥ ﺗﻪﺑﯩــﺮ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘــﻠﻪﺭ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻪﺗــﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺷـﺘﺎ‬ ‫ﺋــﯚﺯ ﺋــﺎﺭﺍ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩــﺸﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩــﯔ ﺋﻮﺭﺗــﺎﻕ ﺋــﯚﭼﻠﯩﻜﻰ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﻪﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ‬ ‫ﺋﺎﻱ ﻳـﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﭘﻼﻧﯧﺘﻘـﺎ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻥ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻨﯩﯖﻤﯘ ھـﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳـﻮﻕ‪.‬‬ ‫ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩـﺶ ﻗﯩﻼﻟﯩـﺴﯘﻥ؟ ﺩﯨـﻦ – ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ‬ ‫ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﻰ ۋە ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻐـﺎ ﺋـﯚچ ﺑـﯘ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷـﯘ ﻳﻪﺭﺷـﺎﺭﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨــﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋــﯘﻧﻰ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﺗﯘﺗــﯘپ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺋﻮﺭﺗـﺎﻕ‬ ‫ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩــﺸﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨــﻰ ﺋــﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﻗﺘــﯘﺭﯗپ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ‬ ‫ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪» :‬ﺷــﻪﻳﺘﺎﻥ ھﻪﻗﯩ ـﻘﻪﺗﻪﻥ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ‬ ‫ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷـﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠـﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻘﺎ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩـــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨـــﻰ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋـــﺎﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺩﻭﺳـــﺘﻠﯩﺮﻯ ۋە‬ ‫ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩـﺴﯩﻤﻐﯩﻼ ﺑﯚﻟـﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩﻤـﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯەﺭ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ۋە‬ ‫ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﯩــــﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐــــﺎ ﻗﺎﺭﺷــــﻰ ﺟﻪڭ ۋە ﻛــــﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩــــﺸﻨﻰ‬ ‫‪ 1‬ﻓﺎﺗﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 6‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪225‬‬


‫ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ۋە ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﺪﻯ‪» .‬ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻳﻮﻟﯩــﺪﺍ ﺟﯩﻬــﺎﺩ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﻛــﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺷــﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩــﺪﺍ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺷــﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯔ‬ ‫ﺩﻭﺳــﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﯖــﻼﺭ )ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩــﺴﯩﻠﻪﺭ(‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻯ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰﺩﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨــﺪﯨﻜﻰ ﺋــﯚچ ﻛــﯚﺭﯛﺵ ھﯧﺴــﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯧﻨﯩــﻖ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﺗﻤﯩﻠﯩﻘﻘــﺎ ﺋﯩــﮕﻪ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩــﺸﯩﺶ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨــﺴﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺷﻤﻪﻳﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﯟﺍﺯﻟﯩــﻖ‪ ،‬ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﯟﺍﺯﻟﯩــﻖ‪ ،‬ﻳﯘﺭﺗﯟﺍﺯﻟﯩــﻖ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺷــﻤﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩــــﻚ ﻳــــﺎﻛﻰ ھﻪﺳــــﻪﺕ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩــــﺪﯨﻨﻤﯘ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺷــــﻤﻪﻳﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯩﺮەﺭﯨﻨــﻰ ﺳــﻪۋەﺏ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺷــﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣــﯚﻣﯩﻦ‬ ‫ھﯧــﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺸﯩــﺸﺘﻪ ھﯧﺴــﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﯩــﺮ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐــﺎ‬ ‫ﻳﯩﻐﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﺋـﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩـﺸﯩﺶ‪ ،‬ﻳﻪﻧـﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫ھﻪﻗﻨــﻰ ﺩەپ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺸﯩــﺸﺘﯘﺭ‪ .‬ﺑــﯘ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟــﯘﻕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ھﻪﺩﯨــﺴﯩﺪە‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ‪» :‬ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺷﺴﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺭﺳﻪ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺑﻪﺭﻣﯩـﺴﻪ ﺋﯩﻤـﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺷﻤﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ‬

‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﯩـﺪﺍ ﻣﯘﺳـﺘﻪھﻜﻪﻡ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 76‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪226‬‬


‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ‪ :‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨـﻦ ۋە ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﺗـﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﺳــﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻼھﯩــﻲ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻨﯩــﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳــﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺩەپ ﻛﻪﺳــﻜﯩﻦ‬ ‫ﺋﯧﺘﯩﻘـــﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪» .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨـــﯔ ﺧﺎﻟﯩـــﺴﺎ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ ،‬ﭘﯜﺗـــﯜﻥ‬ ‫ﺋــﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﺋــﯜﻣﻤﻪﺕ‪) ،‬ﻳﻪﻧــﻰ ﺑﯩــﺮ ﺩﯨﻨــﺪﺍ ﻗﯩﻼﺗﺘــﻰ( ﺋــﯘﻻﺭ )ﺩﯨــﻦ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨــــــﺴﯩﺪﺍ( ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩــــــﻖ ﺋﯩﺨــــــﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩــــــﺸﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩــﯔ ﺭەھﻤﯩــﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨــﺸﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﺳــﻨﺎ‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻘﯩﻤﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﻴﺎﺩە‬ ‫ﺟﯧﺪەﻟﻠﯩﺸﯩـــﺸﺘﯩﻦ ﻳﯩـــﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﻘﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﯩـــﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘـــﺎ‬ ‫ﺗﺎﭘــﺸﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ۋە ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺗﻪﺭەﭘــﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ھﯚﻛــﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻛﯜﻧﻨﯩــﯔ ﻗﯩﻴــﺎﻣﻪﺕ ﻛــﯜﻧﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺷــﻘﺎ‪ ،‬ﺋــﯘ ﻛﯜﻧــﺪە ﭘﯩﺘــﻨﻪ‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯧﺪەﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻻﺷـﻘﺎ ﺑـﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪» :‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﺳــﻪﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺟﯧﺪەﻟﻠﻪﺷــﺴﻪ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩــﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﻮﺑــﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﻗﯩﻴــﺎﻣﻪﺕ ﻛــﯜﻧﻰ ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺨــﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎﻥ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪۋﺟـﯘﺩﺍﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯨـــﺪﯗ‪ ،‬ھﺎﻳـــﺎﺕ ۋە ﺋﯚﻟـــﯜﻡ‪ ،‬ﺗـــﺎﺗﻠﯩﻖ ۋە ﺋـــﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﻪﻗـــﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ھﻪﺭ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﯩﺒﻠﯩـﺴﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩــﺒﻠﯩﺲ ﮔﻮﺭﯗھﯩــﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ﻳﺎﻣــﺎﻥ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﺷــﻰ ﺋﯩــﭻ ﺋــﺎﻏﺮﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺋــﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻨﯩﺶ‪ ،‬ھﻪﻣــﻤﻪ ﻛﯩــﺸﯩﮕﻪ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ھﯘﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 118‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ھﻪﺝ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 69 - 68‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪227‬‬


‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐـﺎ ۋە ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺟﻪﻧﻨﯩــﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﮕــﯜﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩــﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠــﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪» :‬ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﺍﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻱ ﺗـﯘﺭﯗپ ھﻪﺭﮔﯩـﺰ ﺟﻪﻧـﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮەﻟﻤﻪﻳـﺴﯩﻠﻪﺭ‪،‬‬ ‫ﺑﯩـــﺮ – ﺑﯩـــﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳـــﺘﻠﯘﻕ ﺋﻮﺭﻧـــﺎﺗﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﺋﯩﻤـــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘـــﺎﻥ‬ ‫ھﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﭼﯩﺪﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ‬ ‫»ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻻﺭﻟﯩﻖ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ھﻪﻣـﻤﻪ ﺋﯩـﺸﻰ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮﯨـﺪە ﻳـﻮﻕ ﺋﯩـﺶ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯚﻣﯩﻨﮕﻪ ﺧﯘﺷﻠﯘﻕ ﻳﻪﺗﺴﻪ‪ ،‬ﺋﯘ ﺷـﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺷﯜﻛﺮﯨــﺴﻰ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺯﯨﻴــﺎﻥ ﻳﻪﺗــﺴﻪ‪ ،‬ﺳــﻪﺑﯩﺮ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪﺑﺮﯨﺴﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﯜﻣﯩــﺪ‪ ،‬ﺋــﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠــﯘﻕ‪ ،‬ﻣــﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ‪ ،‬ﺭﻭھــﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩــﻚ‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻛﯚﭼﯩﺘﯩﻨﯩـﯔ ﺗﻪﻣﻠﯩـﻚ ﻣﯧﯟﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨـﺪﯗﺭ‪،‬‬ ‫ھﺎﻳﺎﺕ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺗـﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﺑـﺎﻳﻠﯩﻘﺘﯘﺭ‪ .‬ھﺎﻳـﺎﺕ ﻣﯘﺷـﻪﻗﻘﯩﺘﻰ‬ ‫ﺳﺎﻧﺎﻗــﺴﯩﺰ ﺧﻪۋپ – ﺧﻪﺗﻪﺭ ۋە ﺋﯧﻐﯩــﺮﭼﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺍﻟﻐــﺎﻥ ﺋــﯘﺯﯗﻥ‬ ‫ﻣﯘﺩﺩەﺗﻠﯩﻚ ﻛﯜﺭەﺷﺘﯘﺭ‪ .‬ﺑﯘ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴـﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩـﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘـﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘـﻰ‪ .‬ﺑـﯘ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺗﻪﺑﯩـﺌﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘـﺎ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪.‬‬

‫‪228‬‬


‫ﻧﯩﺘﻪﻱ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﯗڭ ﺩﯗﻍ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺳﯜﺯﻣﻪﻛﭽﯩﺴﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺩەﺭﺩ – ﺩﯗﻏﻼﺭﻧﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﻭﺭﻻﻳﺴﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﯩﺮﺍﻕ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﻜﻪ‪،‬‬ ‫ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻳﺎﻧﺴﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﯘ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﺕ – ﮔﯜﻟﺨﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺑـﯘ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻘـﺎ ﺋﻮﺭﺗـﺎﻕ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋـﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯧﻜﯩــﺘﻜﻪﻥ‬ ‫ﻗــــﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟــــﯘپ‪ ،‬ﺧﯘﺳﯘﺳــــﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩــــﻚ ۋەﺯﯨﭙﯩــــﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋــﯚﺗﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩــﯔ ﺋــﺎﭘﻪﺕ ۋە ﺩەﺭﺩ ‪ -‬ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩــﺮﯨﮕﻪ ھﻪﻣﻤﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛــــﯚپ ﺩﯗچ ﻛﯧﻠﯩــــﺪﯗ‪ .‬ﺋــــﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘــــﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨــــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﺳــــﯩﻴﻠﯩﻖ‬ ‫ﺗﻪﺭﻏﯩﺒــﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗــﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﭼﯩـﺪﯗ ‪ ...‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﻟﻪﺭ‬ ‫ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩـﻖ ﻣﯧﻬـﻨﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﻳﺎﺷـﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳـﺖ ۋە ﺋـﺎﺯﺍﺏ ﺋﯩﭽﯩـﺪە‬ ‫ﺗﯘﺭﻣــﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺑــﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﻗــﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﺎﺩەﻡ ۋە‬ ‫ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺒـﺮﺍھﯩﻢ ۋە ﻧﻪﻣﺮﯗﺩﻧـﻰ‪ ،‬ﻣﻮﺳـﺎ ۋە ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨـﻰ‪ ،‬ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪھﯩﻠﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘـﺎﻥ‪،‬‬ ‫»ﺷــﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ )ﻳﻪﻧــﻰ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﺳــﺎﯕﺎ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧــﺪەﻙ(‬ ‫ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩـــﯔ ﺷـــﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩـــﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺩﯛﺷـﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠــﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟــﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﯩـﺮ– ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ ۋەﺳﯟەﺳــﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨــﯔ ﺧﺎﻟﯩــﺴﺎ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑــﯘ ﺋﯩــﺸﻨﻰ )ﻳﻪﻧــﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ( ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗـﯜﺯﮔﻪﻥ‬ ‫ھﯩﻴﻠﻪ – ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻳـﯘپ ﺑﻪﺭﮔﯩـﻦ‪) ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺳـﺎﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ‬ ‫‪229‬‬


‫ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯗ(‪» 1«.‬ﺷــﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ )ﻳﻪﻧــﻰ ﺳــﺎﯕﺎ ﻗﻪۋﻣﯩﯖﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧــﺪەﻙ( ھﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﻗﯩﺴﯩﻢ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺩﯛﺷـﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠـﺪﯗﻕ‪ .‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨـﯔ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ‪«.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﻗﺎﻳــﺴﻰ ﻛﯩــﺸﻰ ﺑﻪﻙ ﺳــﯩﻨﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‬ ‫ﺳـــﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺩەپ ﺟـــﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ :‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﻪڭ ﻗـــﺎﺗﺘﯩﻖ‬ ‫ﺳﯩﻨﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻟـﺴﺎ ﺗﯚۋەﻧـﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ‪،‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻟــﺴﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤــﯘ ﺗﯚۋەﻧــﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋــﺎﺩەﻡ ﺋــﯚﺯ ﺩﯨﻨﯩﻐــﺎ ﻗــﺎﺭﺍپ‬ ‫ﺳــﯩﻨﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﯨﻨــﺪﺍ ﻣﯘﺳــﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳــﯩﻨﺎﻗﻘﺎ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺑﻮﺵ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺑﻮﺷﺮﺍﻕ ﺳـﯩﻨﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋـﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺩﯨﻨﻐـﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍپ ﺳـﯩﻨﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺑﻪﻧـﺪە ﺯﯦﻤﯩـﻦ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪە ﻣﯧﯖﯩـﭙﻼ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﻻﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭼﯩﺪﺍﻣﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ‬

‫ﺗــﺎﻻﻱ ﺗﻪﻛــﺸﯜﺭﯛﺵ‪ ،‬ﻛﯚﺯﯨﺘﯩــﺸﻠﻪﺭ ھﺎﻳــﺎﺕ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩــﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ‬ ‫ﺋﻪڭ ﺳﻪﺑﯩﺮﺳــﯩﺰ ۋە ﺋﻪڭ ﺗﯧــﺰ ﺳﻮﻟﯩــﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨــﺴﯩﺰﻻﺭ‪،‬‬ ‫ﺷﯜﺑﻬﯩﭽﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪،‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯘ ﺧﯩﻠـﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩەپ ﺳـﯜﭘﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ‪» :‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩــﺰ ﺑﯩــﺮەﺭ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻐﺎ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧــﻰ ﺗﯧﺘﯩﺘــﺴﺎﻕ )ﻳﻪﻧــﻰ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧــﻰ‬ ‫ﺑﻪﺭﺳــﻪﻙ( ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟــﺴﺎﻕ )ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩ ـﺪﯨﻦ(‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -112‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -31‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ‪.‬‬

‫‪230‬‬


‫ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻛﯘﭘﺮﺍﻧﻰ ﻧـﯧﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪» «.‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ‬ ‫)ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ( ﺗﯩﻠﻪﺷــﺘﯩﻦ ﺯﯨﺮﯨﻜﻤﻪﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑﯩــﺮەﺭ ﻳﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﻳﯧﺘﯩـــﭗ ﻗﺎﻟـــﺴﺎ )ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩـــﺪﯨﻦ( ﺗﻮﻟﯩﻤـــﯘ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳـــﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯦﯖﯩﺰ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﺪە ﺩﻭﻟﻘﯘﻥ ۋە ﺑـﻮﺭﺍﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ ﻗﯧﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﺭﻭﻟـﻰ‪،‬‬ ‫ﻳﻪﻟﻜﯩﻨﻰ ۋە ﺗﻪﯕﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﻤﻪ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺗــﯚۋەﻥ ﺑﺎﻟــﺪﯨﻜﻰ ﺷــﺎﻣﺎﻟﺪﯨﻤﯘ ﺩﺍۋﺍﻟﻐــﯘپ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘﻧﻰ ھﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘــﺘﯩﻦ‬ ‫ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻼﺭ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﻟﺴﯩﺰﻻ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯚﻛﯜپ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﻛـﯚپ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺩﯨـﻦ ﺋـﺎﺟﯩﺰ ﻳـﺎﻛﻰ ﺩﯨـﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳـﻮﻕ‬ ‫ﻣــﯘھﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﻟــﯜۋﯨﻠﯩﺶ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛــﯚپ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩــﻚ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﻟﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣـﯘھﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺗﯩﻨﯩﻤــــﺴﯩﺰ ﺩەﺭﺩ – ﺋﻪﻟﻪﻡ‪ ،‬ﺋــــﺎﭼﭽﯩﻖ ﻏﻪﻡ – ﻗــــﺎﻳﻐﯘ‪ ،‬ﺳﻪﺑﯩﺮﺳــــﯩﺰﻟﯩﻚ‪،‬‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ‪ ،‬ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺰ ﺗﯘﺭﻣـﯘﺵ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﻳﺎﺷـﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ھﺎﻳـﺎﺕ‬ ‫ﺋﯚﺯ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯚﻟﯜپ ﺭﺍھﻪﺕ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪە ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻟﯜﻛﻜﯩﻼ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺧﺎﭘﯩﺴﯩﺮﺍپ‪ ،‬ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗپ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﮔﻪﻧﻠﻪﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﭼﯩﺪﺍﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﯩﺌﻰ‬

‫ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﻣـﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟـﺴﻪﻙ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺑــﺎﻻ –‬ ‫ﻗﺎﺯﺍﻏﺎ ﺋﻪڭ ﺳﻪﺑﯩﺮﺟﺎﻥ‪ ،‬ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻪڭ ﭼﯩﺪﺍﻣﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪﺭ‬ ‫‪ 1‬ﻓﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ - 49‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪231‬‬


‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻪڭ ﻣﻪﺭﺩﺍﻧﻪ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻤﺎﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﺍ ﺋﻪڭ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ‬ ‫ﺳــﯩﻨﺎﻗﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐــﯘﭼﯩﻼﺭ ۋە ﺩﯗﻧﻴــﺎ ھﺎﻻۋﯨﺘﯩــﺪﯨﻦ ﺋﻪڭ ﺋــﺎﺯ ﺑﻪھــﺮﯨﻤﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧـﺸﻰ‬ ‫ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋﯜﻟﮕﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ‪» .‬ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﺗﯧﺨـﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩـﺮﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐـﺎﻥ ﻛـﯜﻟﭙﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨﻤــﺎﻱ ﺗــﯘﺭﯗپ ﺟﻪﻧــﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨــﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻣــﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺳــﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩـــﺮﻯ ﺋـــﯚﺗﻜﻪﻥ )ﻣـــﯚﻣﯩﻦ( ﻟﻪﺭ ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏـــﺎ‪ ،‬ﻛـــﯜﻟﭙﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﭼﯚﭼﯜﺗـﯜۋﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ھﻪﺗﺘـﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ۋە ﻣـﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ )ﺑﯩــﺰﮔﻪ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ( ﻳــﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﻗﺎﭼــﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯗ؟ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﻴﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪ :‬ھﻪﻱ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩەﻡ!‪...‬‬ ‫ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﺎﺩەﻡ ﺟﺎﭘﺎ ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻧﯘھ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﺒـﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻮﺗﻘـﺎ‬ ‫ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺗﯩـﺴﻰ ﻗﻮﻟﯩـﺪﺍ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻨﯩـﺸﻘﺎ ﺩﯗچ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺯەﻛﻪﺭﯨﻴﺎ ھﻪﺭە ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺭﯨﺪﯨﯟﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ‪ ،‬ﻳﻪھﻴﺎ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ‪...‬‬ ‫ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‬

‫ﺋــﯘﻻﺭ ھﺎﻳــﺎﺕ ﻳﻮﻟﯩــﺪﺍ ﺋــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ ﺗﯜﺭﻟــﯜﻙ ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻛﯧﻠﯩﺸﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ۋە ﻗﺎﺭﺍ ﻗﯩـﺴﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ‪ ،‬ﺋﻪﺯەﻟﯩﻲ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ۋە ﺋﯩﻼھﯩـﻲ ﭘﯜﺗﻤﯩـﺸﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩـﻖ ﺋﯩـﺶ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﺋﺎﭘﻪﺗﻨﯩـﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺧﺎﺗــﺎﻟﯩﻖ ﺋﯚﺗﻜــﯜﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩــﺪﯗ‪» :‬ﻳﻪﺭ‬ ‫ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋـﯚﺯﯛﯕﻼﺭ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐـﺎﻥ ﻣﯘﺳـﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺑﯩـﺰ‬ ‫‪ 1‬ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -214‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪232‬‬


‫ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩــﺸﺘﯩﻦ ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﻟﻪۋھﯘﻟﻤﻪھﭙﯘﺯﻏــﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﺑــﯘ )ﺋﯩــﺶ(‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﺗﻪﻗــﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ۋە ﻛــﯚﻳﯩﻨﯩﺶ‪ ،‬ﺳــﯩﻨﺎﺵ ۋە ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩــﺸﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩﻤﻜـﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨـﭗ ﻗﺎﺭﺍﻳـﺪﯨﻜﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷـﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﺋﺎﺗــﺎ – ﺋﺎﻧﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺧﺘﯩــﺪە )ﻳﯧﻨﯩــﺪﺍ( ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏــﯘﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ )ﺷــﺎھﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺗﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ( ﻳﯘﺳﯘﻓﻜﻪ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ‪ :‬ﺋـﻰ ﺋﺎﺗـﺎ!‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﯜﺷﯜﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋﯘ ﭼﯜﺷﯜﻣﻨﻰ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﯨﻢ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﺭﺍﺳــﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘــﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﯨﻢ ﻣﯧﻨــﻰ‬ ‫ﺯﯨﻨﺪﺍﻧـﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩـﺮﯨﺶ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‪ ،‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﺋـﺎﺭﺍﻣﻨﻰ‬ ‫ﺷــﻪﻳﺘﺎﻥ ﺑﯘﺯﻏﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳــﻪھﺮﺍﺩﯨﻦ ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩــﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ )ﺋﯩﺸﻘﺎ‬ ‫ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷـــﻘﺎ( ھﻪﻗﯩـــﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘـــﯘﺭ‪ ،‬ھـــﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﯩـــﺶ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋــــــﯘﻻﺭ ﺋــــــﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩــــــﯔ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩــــــﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺑــــــﯘ‬ ‫ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩــــﯔ ﺋــــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧــــﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩــــﻚ ﺩەﺭﺱ ۋە‬ ‫ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺩەﺭﺗﻨـﻰ ﻛﻪﺗﻜـﯜﺯﯛپ‪ ،‬ﺋﯩﻤـﺎﻧﻨﻰ ﺗـﺎۋﻻپ‪ ،‬ﺭﻭھﻨـﻰ‬ ‫ﺗﯜﺭﮔﯜﻧﻠــــﯜﻛﻜﻪ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴــــﺎ ۋە ﺋــــﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩــــﻚ‬ ‫ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ ﺭﺍﻓﯩﺌﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ‬ ‫ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ – ھﻪ! ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﺋﻮﯕﯘﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﻘـﺎﻥ‬ ‫‪ 1‬ھﻪﺩﯨﺪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -22‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻳﯘﺳﯘﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -100‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪233‬‬


‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺩﺍﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺳﺎپ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺗﯚﻣﯜﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫»ﺋﺎﺯﺍﺏ – ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺕ ﺗﯘﺧﯘﻣﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﭼـﯜﺟﻪ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﭼﯜﺟﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﯨﻨـﺪﺍﻥ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻣـﺴﯩﺰ؟ ھـﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺗﯘﺧـﯘﻡ‬ ‫ﭼــﯜﺟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳــﺘﯜﺭﯛپ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺗﻮﻟــﯘﻕ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﯩــﺸﯩﮕﻪ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭼﯜﺟﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩـﻚ ﺑﯩـﺮ ﻣـﯘﺩﺩەﺗﻜﯩﭽﻪ ﺳـﻪﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻰ ﻻﺯﯨـﻢ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺩﺩەﺕ ﺗﻮﺷﯘپ‪ ،‬ﺗﯘﺧﯘﻡ ﻳﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﭼـﯜﺟﻪ ﻳﯧﯖـﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫»ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯜﺟﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯ – ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ‪ .‬ﺗﯘﺧـﯘﻡ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩــﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﯩﻨﯩــﭗ ﻛــﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳــﯩﻐﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺧﯘﺭﺳـﻪﻧﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺯﯨﻴـﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨـﻰ ھـﯧﺲ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‬

‫ﺋــﯘﻻﺭ ﺋــﯚﺯﻯ ۋە ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩـــﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻼھﯩــﻲ ﻛﯚﻳــﯜﻧﭻ ۋە ﺭەھﻤﻪﺗﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜـﻰ ﺩەۋﺭ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﻘـﺎﻥ‬ ‫ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪» :‬ﻣﺎﯕﺎ ﺑـﯘ ﺩﯗﻧﻴـﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺮﯨﻤﺪﺍ ﻣﯘﺳـﯩﺒﻪﺕ‬ ‫ﻳﻪﺗﺴﯩﻼ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯜچ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ‪ :‬ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ‪ :‬ﺋـﯘ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯩﺒﻪﺕ ﺩﯨﻨﯩﻤﻐــﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﭘﺘــﯘ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽــﻰ‪ :‬ﺋــﯘ ﻣﯘﺳــﯩﺒﻪﺕ ﺋﻪڭ ﭼــﻮڭ‬ ‫ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯩﺒﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﺳـﺎۋﺍپ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨــﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩــﺪ ﻗﯩﻠﯩــﻤﻪﻥ« ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﻧــﯧﻤﻪﺕ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫‪234‬‬


‫ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﺳـــﯩﻨﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷـــﻠﯩﻖ ﺑﯧـــﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧـــﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳـــﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﻛــﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠــﯘﻕ ۋە ﺭﺍھﻪﺗﻨــﻰ ﭘﻪﻳــﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﻘﯘﺳــﻰ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﺑــﺎﻻ – ﻗــﺎﺯﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳــﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑــﺎﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﺭۋە ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺯﯗﺑﻪﻳـﺮ ﭼﯩـﺪﺍﻣﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐـﯘﭼﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋﯜﻟﮕﯩـﺴﻰ ﺑﻮﻻﻻﻳـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﭘــﯘﺗﻰ ﺋﺎﻗﻤــﺎ ﻛﯧــﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘــﺎﺭ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻗﺎﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺩﻭﺧﺘــﯘﺭﻻﺭ‬ ‫ﻛﯧــﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻧــﮕﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻨﻰ ﺋ ـﯧﻠﯩﺶ‬ ‫ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﭘــﯘﺗﯩﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﯟﯨﺘﯩــﺸﻨﻰ ﻗــﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ ﭘــﯘﺗﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯧﺴﯩﯟﯨﺘﯩـــﺸﻜﻪ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩـــﻖ ﺑﯧﺮﯨـــﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﻧـــﺎﺭﻛﻮﺯ ﺩﻭﺭﯨـــﺴﻰ‬ ‫ﺋﯩﭽﻜﯜﺯﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ‪ :‬ﻣﻪﻧـﺪەﻙ ﺑﯩﺮﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣـﯚﻣﯩﻦ‬ ‫ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﻣﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻐـﺎ ﻛﻪﻟـﺴﻪﻡ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ؟ ﻗﯧﻨــﻰ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﻛﯧــﺴﯩﯟﯨﺮﯨﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺩەﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﭘــﯘﺗﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﺴﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ – ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﯜﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺷﯜﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﺳﯩﻨﺎﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﭘﯘﺗﻰ ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺷـﯘ ﻛﯧﭽﯩـﺪە‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﻪڭ ﺋـﺎﻣﺮﺍﻕ ﺋـﻮﻏﻠﻰ ﺋﯚﮔﺰﯨـﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﯨـﭗ ﻣـﺎﺗﻪﻡ ﺗﯘﺗﻘـﺎچ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ‪» :‬ﺋـﻰ ﺋـﺎﻟﻼھ! ﺳـﺎﯕﺎ ﻣﻪﺩھﯩـﻴﻪ ﺋﯧﻴـﺘﯩﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩـﺪﻯ ﺑﯩﺮﻧـﻰ ﺋﺎﻟـﺪﯨﯔ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳـﺪﯗڭ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﺗـﯚﺕ‬ ‫ﺋﻪﺯﺍﻳﯩــﻢ ﺑــﺎﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮﻧــﻰ ﺋﺎﻟــﺪﯨﯔ ﺋــﯜﭼﻨﻰ ﻗﻮﻳــﺪﯗڭ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎڭ‬ ‫‪235‬‬


‫ﺋﯚﺯەﯕﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﯔ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﯔ« ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ھﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﻳﺪﯗ‬

‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴــﺎﺩﯨﻜﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻣﯘﺳــﯩﺒﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺋﺎﻟﻤﺎﺷــﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﺩﯨﻨﻨﯩـــﯔ ﻣﯘﺳــﯩﺒﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﭼـــﻮﺭﺗﻼ‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒــﺎﺭەﺕ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻳﯘﺳــﯘﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺯﯨﻨـﺪﺍﻧﻐﺎ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜپ ﺧﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺯﯨﻨﺎﻏـﺎ ﻣـﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷـﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜـﻰ‬ ‫ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺷﻘﺎ ﺩﯗچ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺋﯘ ﻗﺎﻳﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﻯ؟‬ ‫ﻳﯘﺳﯘﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھـﯧﭻ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳـﺘﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴـﺎ ﻣﯘﺳـﯩﺒﯩﺘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﻯ‪» .‬ﻳﯘﺳﯘﻑ‪ :‬ﺋﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﻧﺪﯨﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛــﯚﺭە ﺯﯨﻨــﺪﺍﻥ ﺳــﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻛﺘﯘﺭ‪ 1«.‬ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــﺮﻯ ﺋــﯚﺯ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﺑـﯘ ﺩﯗﺋـﺎﻣﯘ ﺑـﺎﺭ‪» :‬ﺋـﻰ‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﻣﯘﺳــﯩﺒﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩــﺰﺩﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩــﻦ ۋە ﺩﯗﻧﻴــﺎﻧﻰ ﺋﻪڭ‬ ‫ﭼﻮڭ ﻏﯧﻤﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ‪«.‬‬ ‫ﺳﺎۋﺍﭘﻨﯩﯔ ھﺎﻻۋﯨﺘﻰ ۋە ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻨﯩﯔ ﺩەﺭﺩﻯ‬

‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋــﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﯩــﺪﺍ ﺋــﺎﭘﻪﺕ‪ ،‬ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﻘﺎﻧــﺪﺍ ﺑﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨـﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩـﺪ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﺭﻭھـﻰ‬ ‫ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﭘﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺑـﯘ ﻧـﯧﻤﻪﺕ‬ ‫ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻟﯜﺷﯩﺪە ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦــﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪» :‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ﻳﻪﺗــﻜﻪﻥ ﻏﻪﻡ – ﻗــﺎﻳﻐﯘ‪ ،‬ﺟﺎﭘــﺎ – ﻣﯘﺷــﻪﻗﻘﻪﺕ‪،‬‬ ‫‪ 1‬ﻳﯘﺳﯘﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -33‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪236‬‬


‫ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ھﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﯩﻜﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺳـــﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﺗﺎﭘﯩﻨﯩﻐـــﺎ ﺗﯩـــﻜﻪﻥ ﻛﯩﺮﯨـــﭗ ﻛﻪﺗﺘـــﻰ‪ ،‬ﺋـــﯘ‬ ‫ﺋﺎھﻼﻧﻤﺎﺳــﺘﯩﻦ ﺗﻪﺑﺴــﺴﯘﻡ ﻗﯩﻠــﺪﻯ ۋە‪ :‬ﺑﯩــﺰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨــﺴﻰ‪ ،‬ﺑﯩــﺰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻣﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‪ :‬ﭘﯘﺗﯩﯖﯩﺰﻏـﺎ‬ ‫ﺑﯩــﺮ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﻛﯩﺮﯨــﭗ ﻛﻪﺗــﺴﻪ ۋﺍﻱ ﺩﯦــﻤﻪﻱ ﻛﯜﻟﯜۋﺍﺗﯩــﺴﯩﺰﻏﯘ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ‪:‬‬ ‫ﺑﯘﻧﯩـــﯔ ﺳـــﺎۋﺍﺑﯩﻨﯩﯔ ھـــﺎﻻۋﯨﺘﻰ ﻣﺎﯕـــﺎ ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺋـــﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﻪﻟﯩﻤﯩﻨـــﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﺪﯗﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﯩﻐﺎ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﻣﯘ ﻗﺎﻳﯩﻞ‬

‫ﺩﯨﻨـــــﺴﯩﺰﻻﺭﻣﯘ ﺋـــــﯚﺯ ﻗـــــﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻗﺎﺗﻤـــــﺎﻝ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩـــــﺴﺘﯩﻚ‬ ‫ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧـﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷـﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﭘﻪﻳﺘﻠﻪﺭﺩە ﺳـﻪﺑﯩﺮ ۋە ﭼﯩـﺪﺍﻡ ﺑﯧﻐﯩـﺸﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﯩـﯟﻯ ﻛـﯜﭼﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮەﻟﻤﻪﻳـــــــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷـــــــﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﺷـــــــﯘﻧﭽﻪ ﻣﯘﺗﻪﺋﻪﺳـــــــﺴﯩﭗ‬ ‫ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩـــــﺴﺘﻼﺭﻣﯘ ‪ - 2‬ﺩﯗﻧﻴـــــﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷـــــﯩﺪﺍ‪ ،‬ﺩﯨﻨﻨﯩـــــﯔ ﺧﻪﻟﻘﻨـــــﻰ‬ ‫ﺗﯩﻨﭽﻼﻧـﺪﯗﺭﯗﺵ ۋە ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩـﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺸﺘﯩﻦ ﺗﯘﺗـﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺷـﺘﯩﻜﻰ ﺭﻭﻟﯩﻨــﻰ‬ ‫ﻧﻪﺯەﺭﺩە ﺗﯘﺗــﯘپ ۋﺍﻗﺘﯩــﻨﭽﻪ ﺩﯨﻨﻨــﻰ ﺑــﻮﺵ ﻗﻮﻳﯘۋﯨﺘﯩــﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﺋﺎﻣــﺎﻝ‬ ‫ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺷـــﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧـــﻰ ﺋـــﯚﺯ ﺋﯧﯖﯩﻐـــﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩـــﭗ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ھﯧﭽﻨــﯧﻤﻪ ﺗﻮﺷــﻘﯘﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﺷــﻠﯘﻗﻨﻰ ﺋﯩﻤــﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯۋﯨﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﯘﻳﯘﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬

‫‪237‬‬


‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﯚﻟﯜﻡ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﻭﻟﻰ‬ ‫ﺷﻪﺧﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺗﻮﺭﺳﯩﻤﺎﻥ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺷﯘﯕﻼﺷـﻘﺎ ﺑـﯘ ﺋﯩـﺶ ﺷﻪﺧـﺴﻜﻪ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋﯩـﺶ ﺟﻪﻣﺌﯩـﻴﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﺗﻪﺳـــﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳــــﯩﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﮕﯩﻠــــﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــــﺪﯗ‪ .‬ﺟﻪﻣﺌﯩــــﻴﻪﺕ ﻣــــﺎھﯩﻴﻪﺗﺘﻪ‬ ‫ﺷﻪﺧــﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋــﯚﺯ ﺋــﺎﺭﺍ ﺋﻮﺭﺗــﺎﻕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﺸﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷ ـﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳــﻪ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺷــﻪﺧﺲ ﻳﯧﺘﯩــﺸﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯ ﻧﯚۋﯨﺘﯩـﺪە ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩـﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﭘـﺎ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺗﯚھﭙﻪ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩﻨﺎﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜـﻰ‬ ‫ﺷﻪﺧـــﺴﻠﻪﺭ ﺑﯩﻨﺎﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺧﯩـــﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧـــﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺧﯩـــﺸﻼﺭ ﻳﺎﺧـــﺸﻰ‬ ‫ﭘﯩـــﺸﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩـــﺮ – ﺑﯩـــﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﭙﯩـــﺸﺘﯘﺭﯗپ ﺗﯘﺭﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺳﯩﻤﻮﻧﯩﺘﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﺳـﺘﻪھﻜﻪﻡ‪ ،‬ﭘﯘﺧﺘـﺎ‬ ‫ﺑﯩﻨﺎ ﭘﯜﺗﯜپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩــﺰ ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﺳــﯚﺯﻟﻪپ ﺋﯚﺗــﯜﺗﻜﻪﻥ »ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩــﯔ ﻛﯩــﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷــﻘﺎ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺗﻪﺳـــﯩﺮﻯ« ﺩﯦـــﮕﻪﻥ ﺑﺎﭘﻘـــﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﺴﺎﻕ‪ ،‬ﺋﯩﻤـــﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩـﻲ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩـﻖ‪ ،‬ﺋﺎﺯﺍﺩﯨﻠﯩـﻚ‪ ،‬ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠـﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩـﺪە‪ ،‬ﺋﯜﻣﯩـﺪ‬ ‫ﺷــﺎﻣﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧــﺴﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏــﺎﻥ ﻛﻪﯕــﺮﻯ ﻣــﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺳﺎﻳﯩــﺴﻰ ﺋﺎﺳــﺘﯩﺪﺍ‬ ‫ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛۋﺍﻻﻻﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺳﯜﭘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩـﮕﻪ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ ھﻪﻣﺪە ﺳـﺎﻏﻼﻡ ﺟﻪﻣﺌﯩـﻴﻪﺕ ﺑﯩﻨﺎﺳـﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﺷـﻘﺎ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺧﯩﺶ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩـﻚ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠـــﯘﻕ‪ ،‬ﺋﯜﻣﯩـــﺪ‪ ،‬ﻣـــﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﻠـــﯘﻕ ھﯧﺴـــﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ‬ ‫‪238‬‬


‫ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐــﺎﻥ ﺷﻪﺧــﺴﻠﻪﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘــﻰ ﺑﻪﺧــﺘﻜﻪ‪ ،‬ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻘــﺎ‪ ،‬ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻘــﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩـــﻲ ﺗﺎﭘﻘـــﺎﻥ‪ ،‬ﺑﻪﺧﺘﻠﯩـــﻚ‪ ،‬ﺋﻪۋﺯەﻝ ﺑﯩـــﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩـــﯔ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺋﺎﻻھﯩـــﺪە ﺧﯘﺳﯘﺳـــﯩﻴﯩﺘﻰ ﺷـــﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩـــﻴﻪﺕ ﺷﻪﺧـــﺴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋـــﯚﻡ –‬ ‫ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﻘﯩــــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺷﻪﺧــــﺴﻠﻪﺭ ﺋــــﺎﺭﺍ ﻣﯘﻧﺎﺳــــﯩﯟەﺗﻨﯩﯔ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩــــﺸﻰ ۋە‬ ‫ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩــﺸﻰ ﺑﯩــﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜــﻰ ﺋﻪڭ ﺯﻭﺭ ﭘــﺎﺟﯩﺌﻪﺩﯗﺭ‪ .‬ﺑــﯘ ﻛﯧــﺴﻪﻝ‬ ‫ﺷﻪﺧــﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﺧــﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯧــﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺸﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﺷﻰ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪھﯟﺍﻧﯩﻲ ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﺑــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﻳﺎﻧﻤﺎﺳــﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨــﻦ‬ ‫ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨـﻰ‪ ،‬ﺋـﯚﺯ ھـﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻗﺎﺑﯩﻠﻴﯩﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺸﻪﻧﭽﯩﻨﻰ ۋە ﻧـﯧﻤﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳـﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﯩﻤﯘ ﺑﯩـﺮ ﺧﯩـﻞ ﺋﯧﻐﯩـﺮ ﺭﻭھﯩـﻲ ۋﺍﺑـﺎﺩﯗﺭ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯩـــﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧـــﺎﺏ ﺗﯘﻳﻐـــﯘﻻﺭ ۋە ﻳﺎﺧـــﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟـــﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩـــﺰﯨﻘﯩﺶ ﺋﯚﻟﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨـــﻰ ﭘﯜﺗـــﯜﻧﻠﻪﻱ ﭘـــﯘﭼﻪﻙ ﻏـــﺎﻳﯩﻠﻪﺭ‪،‬‬ ‫ﭼﯜﺷــﻜﯜﻧﻠﯜﻙ‪ ،‬ﺧــﺎﺭﻟﯩﻖ‪ ،‬ﺋﯜﻣﯩﺪﺳــﯩﺰﻟﯩﻚ ﺗﯘﻳﻐــﯘﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﭘﻠﯩﯟﺍﻟﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺑــﯘ‬ ‫ﺗﯘﻳﻐﯘﻻﺭ ﺷﻪﺧﺴﻨﻰ ﻛﯧﺮەﻛﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨـﭗ‪ ،‬ﺟﻪﻣﺌﯩـﻴﻪﺕ ﺑﯩﻨﺎﺳـﯩﻨﻰ ۋەﻳـﺮﺍﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ‬ ‫ﭼﯜﺷﻤﻪﺳــــﻠﯩﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺘﯩﻴــــﺎﺯ ۋە ھﻮﻗﯘﻗﻨﯩــــﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨــــﻰ‪ ،‬ھــــﺎۋﺍﻳﻰ –‬ ‫ھﻪۋەﺳــﻨﯩﯔ ﺑــﯘﺭچ – ﻣﻪﺟﺒــﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻨﻰ‪ ،‬ﺷﻪﺧــﺴﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻣﻤــﺎ‬ ‫ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨـــﻰ ﺑﯧـــﺴﭗ ﭼﯜﺷﯜﺷـــﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩـــﺸﻰ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ۋە ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻣﻮھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺭﻭھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ‬ ‫‪239‬‬


‫ﻗﯩﻠﯩـــﺶ‪ ،‬ۋﯨﺠـــﺪﺍﻧﻨﻰ ﺋـــﻮﻳﻐﯩﺘﯩﺶ ۋە ﺋﻪﺧـــﻼﻕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺳـــﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩـــﭗ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﺳـــﯩﺰ ﺋﯧﻠﯩـــﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐـــﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧـــﺪﺍﻕ ﻗﯘﺭﯗﻟـــﯘﺵ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼھﺎﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﯘﻡ ﺩﯙﯕـﻰ ﺋﯜﺳـﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﺑﯩﻨـﺎ ﺳــﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﻳﺪﯗ‪» .‬ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ﻗﻪۋﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﺋﻪھــﯟﺍﻟﯩﻨﻰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻤﯩﮕﯜﭼﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺑﯩﺰ ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩـﯔ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩـﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺋﺎﻛﺘﯩـﭗ‬ ‫ﺗﻪﺳــﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋــﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨــﻰ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺋﯩﻨــــــــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨــــــــﯔ ﺋﻪڭ ﻳــــــــﯘﻗﯩﺮﻯ ﭘﻪﻟﻠﯩــــــــﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺩﯨﻐـــــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩـــــﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷـــــﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗـــــﯚۋەﻥ‬ ‫ﺳﺎﻟﻐﯘﺯﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛۋﺍﻻﻻﻳﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺋﻪﺧﻼﻕ‬ ‫»ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺋﻪڭ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻣﯚﻣﯩﻨﺪﯗﺭ‪«.‬‬

‫‪2‬‬

‫ھﺎﻳﯟﺍﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ‬

‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩــﺰ ھــﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳــﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺯ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟـــﺴﺎﻕ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯘﻏﻤـــﺎ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﯩـــﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـــﻨﻰ ﺗـــﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﺵ ۋە ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪھﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﻼ‬ ‫ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩــﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺭﯨﻤﯩﺰ‪ .‬ﻣﻪﺳــﯩﻠﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩــﺰ ﭼﯜﻣــﯜﻟﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺗﻮﭘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﻪﻙ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﺗﻮﭘﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩـــﺸﯩﭗ ۋە ﻣﺎﺳﻠﯩـــﺸﯩﭗ ﺋﯩـــﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛـــﯚﺯەﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩە‪،‬‬ ‫‪ 1‬ﺭەﺋﺪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -11‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ‪.‬‬

‫‪240‬‬


‫ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﻧﯩﺶ‪ ،‬ﭼﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘﺭﻏﺎﭼﻰ ھﻪﺭﯨﻠﻪﺭﺩﯨـﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩـﺐ ﺗﺎﭘﻘـﺎﻥ‬ ‫ھﻪﺳﻪﻝ ھﻪﺭە ﭘﺎﺩﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭەﻧﯩﯔ ﺋـﯚﺯ ﺋﯩـﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩـﻚ‬ ‫ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯩـﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺯﯨـــﭻ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩـــﺸﻰ‪ ،‬ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩـــﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛـــﯚﺯەﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩە ﻳـــﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ‬ ‫ﺋﻪھــﯟﺍﻟﻨﻰ ﮔﻪۋﺩﯨﻠﯩــﻚ ﺑﺎﻳﻘــﺎﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺑﯘﻣــﯘ ﺷــﯘ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻏــﺎ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﻳﺎﺷــﺎﺵ‪ ،‬ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻗﻮﻏــﺪﯨﻨﯩﺶ ﺟﻪھﻪﺗــﺘﻪ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺋﯩﻠﻬــﺎﻡ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺗﻪﺑﯩﺌﯩـــﻲ ﻳﻮﺳـــﯘﻧﺪﺍ ﺑﯩﻠـــﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺑـــﯘ ﺋﯩـــﻨﭽﯩﻜﻪ ﺗـــﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳـــﺘﯩﺪە‬ ‫ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺑﯘ‬‫ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪» :‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ھﻪﯨـﺴﻪﻝ ھﻪﺭﯨـﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﻬـﺎﻡ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﺪﯛﺭﺩﻯ‪› :‬ﺗﺎﻏﻼﺭﻏـﺎ‪ ،‬ﺩەﺭەﺧـﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە )ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺳـﻪﻝ‬ ‫ھﻪﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘۋﺍ ﺗـﯜﺯﮔﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺗﯜﺭﻟــــﯜﻙ ﻣﯧــــﯟﯨﻠﻪﺭ)ﻳﻪﻧــــﻰ ﮔــــﯜﻝ – ﭼــــﯧﭽﻪﻛﻠﻪﺭ( ﺩﯨــــﻦ ﻳــــﯧﮕﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩـﻚ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛﯩـﺮﮔﯩﻦ‹ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫)ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﺳـﻪﻝ ھﻪﺭﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ( ﻗﺎﺭﻧﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺷـﯩﻔﺎ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺭەﯕﻠﯩــﻚ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩــﻚ )ﻳﻪﻧــﻰ ھﻪﺳــﻪﻝ( ﭼﯩﻘﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖــﺪﺍ )ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﯩﻨﻰ( ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺑﺎﺭ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﯘﺭەﻛﻜﻪپ‬

‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘــﻰ ﺗﯜﺭﻟــﯜﻙ‪ ،‬ﺧﯩﻠﻤــﯘ ﺧﯩــﻞ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﭼﯜﺷــﯩﻨﯩﺶ‬ ‫ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻧﻬﺎﻟﯩﻖ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ‬ ‫‪ 1‬ﻧﻪھﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -69 ،-68‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ‪.‬‬

‫‪241‬‬


‫ۋە ﻣﻪﻧﻤﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻜـــــﻜﻪ ﺋﯜﻧﺪەﻳـــ ـﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﺠﺘﯩﻤـــــﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘـــــﻰ ﺋـــــﯘﻧﻰ‬ ‫ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩــﺸﻘﺎ ۋە ﺑﺎﺷــﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨــﻰ ﺋــﯚﺯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩــﺪﯨﻦ ﺋﻪﻻ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﻣﺎﺩﺩﯨﻐﺎ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﭼﯚﻛﯜﺷـﻜﻪ ﺋﯜﻧﺪەﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺗﻪﺑﯩــﺌﻪﺕ ۋە ﺭﻭھﻨــﻰ ﻳﯜﻛــﺴﻪﻟﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﯜﻧﺪەﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩــﺌﻪﺕ ﺗﻪﯕــﻼ‬ ‫ﻣﻪۋﺟﯘﺩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﯘﺭەﻛﻜﻪپ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠـﯘﻕ‪ .‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ﺯﯦﻤﯩﻦ ۋە ﺳﺎﻣﺎۋﻯ ﭘﺎﺭﭼﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺟﻪﺳﻪﺕ ۋە ﺭﻭھـﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺷـﻪھﯟەﺕ‬ ‫ۋە ﺋﻪﻗﯩﻠـــــﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺋﯩﻨــــــﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ھـــــﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﺭﯨــــــﺸﺘﯩﻠﯩﻚ ۋە‬ ‫ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘـﺎﻥ‪ .‬ﺷﯘﯕﻼﺷـﻘﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﭘﻪﻟـﺴﻪﭘﯩﻠﻪﺭﺩە ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺭﻭھﻰ ۋە ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎﺷـﻠﯩﻘﻰ ﻧﻪﺯەﺭﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟـﯘپ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪» :‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮔﯩﺮﺍژﺩﺍﻧﻰ‪«.‬‬ ‫ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﻪ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ ﺑﯩﺮﺗﺮﺍﻧﺪ ﺭﻭﺳﺴﯩﻞ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﺭﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩـﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛـــﯚپ ﭼﯩﮕﯩـــﺶ‪ .‬ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻥ ﺩﯗچ ﻛﯧﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﯩـــﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﻣﯘﺷـــﯘ‬ ‫ﭼﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ ھﻪﺭە ۋە ﭼﯜﻣﯜﻟﯩـﺪەﻙ ﺟﯘﻏـﯘﻡ ﻳﺎﺷـﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ۋە ﺷﯩﺮﻻﺭﺩەﻙ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ‪ ،‬ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﻳﺎﺷـﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻐـﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎپ ﻛﯧﺘﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﻪﺯﻯ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ۋە ھﻪۋەﺳﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤــﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﺭەپ‪ ،‬ﺷﻪﺧــﺴﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻨــﻰ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻴﯩﻦ ‪ -‬ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧـﺪﯨﻼ ﻧﺎﻣﺎﻳـﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺷﻪﺧـﺴﻰ ﺗﻪﺭەپ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷـﯩﺪە‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻳـﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧـﺮﯨﺶ ﺋﻮﻳﯩـﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳـﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩـﺰ ﺗﻮﻟـﯘﻕ‬ ‫ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯩﺰ ﮔﻪ ﻧﯩﺸﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻕ ۋە ﺋﻪﺧﻼﻕ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻮھﺘـﺎﺝ‪ .‬ھـﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ھﻪﺭە ۋە ﭼﯜﻣـﯜﻟﻪ‬ ‫‪242‬‬


‫ﻗﺎﺗــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻧــﺪﺍﺭﻻﺭ ﺑــﯘ ﺧﯩــﻞ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴــﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳــﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﻮﭘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ۋە ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩـﺘﯩﮕﻪ ﻣﺎﺳﻠﯩـﺸﯩﭗ ھﻪﺭﯨـﻜﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻐﺎ ﺗــﻮﻏﺮﺍ‪ ،‬ﺳــﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﺧﻼﻗــﻰ ﻗﺎﺋﯩــﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪپ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯗ؟ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻏﺎﻳﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮔﺮﯨﻠﯩﻜﯩﻰ‬ ‫ﻳﻮﻕ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳـﺪﯗ؟ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﻰ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟـﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩـﺸﻘﺎ ﻧـﯧﻤﻪ‬ ‫ﺋﯩﻠﻬﺎﻣﻼﻧﺪﯗﺭﺍﻻﻳﺪﯗ؟‬ ‫ﻗﺎﻧﯘﻧﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﻤﯘ؟‬ ‫ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯨﻨﻤﯘ؟‬ ‫ﺑﯩﺰ ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺑﯘ ﺋـﯜچ ﺗﯧﻤﯩﻨﯩـﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﻨﯩـﻖ ﭼﯜﺷـﻪﻧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻳﻪﻛﻜﻪ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ – ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‬

‫ﻗـــﺎﻧﯘﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩــــﻴﻪﺕ ﺋﯩــــﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﻼﺷــــﺘﯘﺭﯗﺵ ۋە ﺋــــﺎﻻﻗﻪ‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﻪﻙ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﻪ‪ .‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻛﻜﻪ ھﺎﻟـﺪﺍ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛـﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺯ ﻛﯜﭼﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ‪ ،‬ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﯩﻼ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﺧﭙﻰ ۋە ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪﻳـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩـﯔ ۋەﺯﯨﭙﯩـﺴﻰ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘـﺎﺗﻼﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺟﯩﻨــﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺟﺎﺯﺍﻻﺷــﺘﯘﺭ‪ .‬ﺑــﯘ ﻗــﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋــﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺋﺎﺳــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻣــﺎﺩﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ھــﺎۋﺍﻳﻰ – ھﻪۋﯨــﺴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳــﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﺳــﺎﻥ‪ ،‬ﺟﺎﺯﺍﺳــﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩــﭗ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷــﻤﯘ ﺗﻪﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻨﻰ ﺋــﯧﻠﯩﺶ‪ ،‬ﮔﯘﻧــﺎھ ۋە‬ ‫‪243‬‬


‫ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺵ‪ ،‬ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ۋە ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻣـﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩەپ‬ ‫ﭘﻪﺭەﺯ ﻗﯩﻠــﺴﺎﻗﻤﯘ‪ ،‬ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ھــﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩــﺴﯘﻥ ﻳﻪﻧﯩــﻼ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺭﻭھــﻰ‬ ‫ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ۋە ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺋﯚﺗﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻣﺎﻟﯩـــﺪﺩﯨﻦ ﺋﺎﻓﻐــــﺎﻧﯩﻲ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩــــﯔ ﻛﯚﯕــــﯜﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋــــﺎﺩﺍﻟﻪﺕ‬ ‫ﭘﯩﺮﯨﻨــﺴﯩﭙﯩﻐﺎ ﺗﻮﻟــﯘﻕ ﺑﺎﻏﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩــﺪە ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪:‬‬ ‫ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩــﯔ ﻛــﯜﭼﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠــﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺋﺎﺷــﻜﺎﺭﺍ ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻘﻨــﻰ‬ ‫ﺗﻮﺳــﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯧﻨﯩــﻖ ﺟﯩﻨــﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﻧﯩﻘﺎﺑﻼﻧﻐــﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎ ھﻪﻝ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﺎﺗﯩﻞ‪ ،‬ﺋﯩـﺴﻼھﺎﺕ ﺑﻮﻳﯩﻘﯩـﺪﺍ ﺑﻮﻳﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺭەﯕﮕـﺎﺭەڭ‬ ‫ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻗﻤﯘ ﺗﻮﺳـﯘپ ﻗﺎﻻﻟﯩـﺴﯘﻥ؟ ھﯚﻛـﯜﻣﻪﺕ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺗﺎﻻﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ھﯩﻠﯩـﻠﻪﺭ‪ ،‬ﻳﻮﺷـﯘﺭﯗﻥ ﺳﯜﻳﯩﻘﻪﺳـﺘﻠﻪﺭ‪ ،‬ﻳﻪڭ ﺋﯩﭽـﻰ ﺧﯩﻴـﺎﻧﻪﺗﻠﻪﺭ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﺯ ﺑﻮﻳﺎﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯗ؟‬ ‫ﻣﻪﻧـــﺴﻪﭘﺪﺍﺭﻻﺭ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﻳـــﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛـــﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺷـــﻪھﯟﯨﺘﻰ‬ ‫ﺋﻪﻗﻠﯩﻨــﻰ ﺑﯧــﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷــﻜﻪﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟــﯘپ ﭼﯩﻘﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺭەھﺒﻪﺭ ﺋـﯚﺯ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳـﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺑﯧـــﺴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺷـــﻪھﯟەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳـــﺴﯘﻧﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳـــﺪﯗ؟ ﺋـــﺎﺟﯩﺰ‬ ‫ﭘـــﯘﻗﺮﺍﻻﺭ‪ ،‬ﺑﯩﭽـــﺎﺭە ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧـــﻰ ﺋﺎﺷـــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷـــﻪھﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﻗـــﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﺎﭼﻜﯚﺯﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﻻﻳﺪﯗ؟‬ ‫ﺩﻭﻛﺘــﯘﺭ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼھ ﺩەﺭﺭﺍﺯ »ﺩﯨــﻦ« ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩــﺪﺍ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩـﺸﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩـﺴﺎ‬ ‫‪244‬‬


‫ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺠﯩﺮﯨﻤﻠﯩﻜﻰ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑـﯘ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩـﺸﯩﺶ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤـﺎﺋﯩﻲ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺭەﺗـﻜﻪ ﺳـﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﻗـﺎﻧﯘﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩـﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑـﯘ‬ ‫ﻗــﺎﻧﯘﻥ ﺋــﯚﺯ ﻧﯚۋﯨﺘﯩــﺪە ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩــﯔ ﺋﯩــﺰﺯەﺕ ‪ -‬ﺋــﺎﺑﺮﯗﻳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩـﯔ ﺋﯩـﺰﺯەﺕ ﺋـﺎﺑﺮﯗﻳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏـﺪﺍﺵ‪ ،‬ﺟﻪﻣﺌﯩـﻴﻪﺕ‬ ‫ﻣــــــﯘﻗﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﻪﻧــــــﺪﯛﺭﯛﺵ‪ ،‬ﺳﯩﻴﺎﺳــــــﻪﺕ – ﺗــــــﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻼﺷـﺘﯘﺭﯗﺵ ھﻪﻣـﺪە ﺟﻪﻣﺌﯩــﻴﻪﺕ ﺋﺎﻣـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏـﺪﺍﺵ ﺟﻪھﻪﺗــﺘﻪ‬ ‫ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﺳــﯩﺮﻯ ﺷــﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜــﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴــﺎﺭﻯ ھﻪﺭﯨــﻜﻪﺕ ۋە‬ ‫ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ــ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ‪ ،‬ﺗﯘﺗﻘﯩﻠﻰ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ۋﯗﺟﯘﺩﯨﺪﺍ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩـﺪﯨﻴﻪ ۋە ﺋﺎﯕـﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭەﺕ‬ ‫ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻐﯩﻼ ﺧـــﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺭﻭھﯩـــﻲ ﺋﺎﻣﯩﻠﻨﯩـــﯔ ﻗﻮﻣﺎﻧـــﺪﺍﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑـﯘ ﺧﯩـﻞ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨـﻰ ﺋﺎﺳـﺘﯩﻦ – ﺋﯜﺳـﺘﯜﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯧﯖﻰ ۋە ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ۋە‬ ‫ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـﻰ ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﻢ – ﭘﻪﻥ ۋە ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺩﯨﻨـﻰ‬ ‫ۋە ﺋﻪﺧﻼﻗـــﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩـــﻴﻪ ﺭﻭﻟﯩﻐـــﺎ ﺗﺎﻳﺎﻧﻤﺎﺳـــﺘﯩﻨﻤﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩـــﯔ ﺗﯩـــﻨﭻ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﺵ‬ ‫‪ 1‬ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗﻛﻰ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺗﯩﻎ ﺋﯘﭼﻰ ﻣﺎﺭﻛﯩﺴﯩﺰﻣﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ – ﺕ‪.‬‬

‫‪245‬‬


‫ﺋﺎپ – ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩـﻢ ‪ -‬ﭘﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺑﯩـﺴﻠﯩﻖ ﻗـﻮﺭﺍﻝ‬ ‫ﺑﻮﻟــــﯘپ‪ ،‬ﻗــــﯘﺭﯗﺵ ۋە ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷــــﻜﻪ ﺋﯩــــﺸﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩــــﺪەﻙ‪،‬‬ ‫ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩــﻖ ۋە ۋەﻳــﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﯩﻤﯘ ﺋﯩــﺸﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻠﯩــﻢ ‪-‬‬ ‫ﭘﻪﻧﻨﯩـﯔ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺧﯩـﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗـﻰ ﻧـﺎﺯﺍﺭەﺗﭽﻰ ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﻧــﺎﺯﺍﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷــﻰ ﻛﯧــﺮەﻙ‪ .‬ﺋــﯘ ﻧــﺎﺯﺍﺭەﺗﭽﻰ ﺋﻪﻗﯩــﺪە ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﻰ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ‬

‫ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﻰ ھﺎﺟﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﻣﺪﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﺋﻪﺧـﻼﻕ‬ ‫ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﺰ ﺋﺎﻣﻤﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ‬ ‫ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﻪﺧـﻼﻕ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩـﺴﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭼﻪﻛﻠﯩـﻚ ﺋـﺎﺯ ﺳـﺎﻧﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻼ ﺋﯚﺯﻟﯩـﺸﻪﻟﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺗﻪﺳـﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﭼﻪﻛﻠﯩـﻚ ﺑﻮﻟـﯘپ‪،‬‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻧﺪەﻙ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳـــﺴﻰ ﺋﻪﺧـــﻼﻕ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩـــﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩـــﺸﯩﺪﯗ؟ ھﻪﺭ ﺑﯩـــﺮ‬ ‫ﭘﻪﻳﻼﺳــﯘﭘﻨﯩﯔ ﺋــﯚﺯ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ﻣﯘﺳــﺘﻪﻗﯩﻞ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩــﺴﻰ ﺑــﺎﺭ ﺗﯘﺭﺳــﺎ‪ .‬ۋﯨﻠﻴــﺎﻡ‬ ‫ﺟﯩﻤﯩــﺲ ۋە ﺑﺎﺷــﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ »ﭘﺮﺍﮔﻤــﺎﺗﯩﺰﻡ« ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩــﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩــﺸﻪﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﺎﺭﺗﯩﻴﯟ ۋە ﺋﯧﭙﯩﻜﻮﺭ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ »ھﻮﺯﯗﺭ – ھﺎﻻۋەﺕ« ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩـﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﻪﮔﯩـﺸﻪﻣﺪﯗ؟ ﻳـﺎﻛﻰ ﻧﯩﺘـﺰﻱ ﺗﻪﺭﻏﯩـﺐ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ »ھﻮﻗـﯘﻕ« ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩـﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﻪﮔﯩﺸﻪﻣﺪﯗ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ »ﺑﯘﺭچ« ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﮕﯩﻤﯘ؟‬ ‫ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻳﺎﺷـﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨـﺸﯩﺪﯗ؟ ﺋـﯘ ﺋﻪﻗﯩـﻞ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯚﯕـﯜﻝ ﺭﺍﺯﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯜﺯﻟﻪڭ ﭼﯚﻟﺪە ﺗﻪﺷﻨﺎ ﺋـﺎﺩەﻡ ﻗﯧـﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟـﺴﻪ‬ ‫ھﯧﭽﻨﯧﻤﻪ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﺭﺍﭘﻤﯘ؟‬ ‫‪246‬‬


‫ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ۋە ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﻳﻮﻟﯩـﺪﺍ ﻗﯘﺭﺑـﺎﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏـﺪﺍپ‬ ‫ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ‬ ‫ﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﻛﯧﺮەﻙ‬

‫ﺑﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﺋﻪﺧـــﻼﻕ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩـــﺴﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣـــﯘ‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧــــﻼﻕ ﺑﻮﻟــــﺴﺎ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩــــﻚ ﺷﻪﺧــــﺴﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺎﺷــــﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻠﻐــــﺎﺭ‬ ‫ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜۋﺭﯛﻛﻰ‪ .‬ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺧﻪﻟـﻖ ﻣﻪۋﺟـﯘﺩ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺗﯘﺭﺍﻻﻳـﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺗﯜﮔﯩﺸﯩﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﺴﻪ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻐﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﯘ ھﻪﻣﺮﺍھ ﺋﺎھﯘ – ﺯﺍﺭﻻﺭ ﺳﺎﺩﺍﺳﯩﻐﺎ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺩﯨﻨﻼﺭ‪ ،‬ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺋـﻮﺭﻧﻰ‬ ‫ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﺘﯘﺭ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ‬ ‫ﻣﺎﺧﺘﯩﻤﯩﻐــﺎﻥ‪)» :‬ﺋــﻰ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳــﻪﻥ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯜﻳــﯜﻙ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘــﺎ‬ ‫ﺋﯩﮕﯩﺴﻪﻥ‪«.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺋـــﯚﺯ ۋەﺯﯨﭙﯩـــﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧـــﯘ ﺑﯩـــﺮ ﺳـــﯚﺯﮔﻪ‬ ‫ﺋﯩﺨﭽـــﺎﻣﻼپ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺩﯦـــﮕﻪﻥ‪» :‬ﻣﻪﻥ ﮔـــﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﻧـــﻰ ۋﺍﻳﯩﻐـــﺎ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﺪﯨﻢ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳـﻴﯩﻢ ھﻪﺯﺭەﺗﻠﯩـﺮﻯ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪:‬‬ ‫»ﺩﯨﻦ ﺩﯦـﻤﻪﻙ ﺋﻪﺧـﻼﻕ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘـﯘﺭ‪ ،‬ﻛﯩـﻢ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩـﻲ ﺟﻪھﻪﺗـﺘﻪ ﺳـﻪﻧﺪﯨﻦ‬ ‫‪247‬‬


‫ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺩﯨﻨـﺪﯨﻤﯘ ﺳـﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳـﺘﯜﻧﺪﯗﺭ«‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑـــﯘ ھﻪﺩﯨـــﺴﻰ ﻳـــﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳـــﯚﺯﻧﻰ ﺗﻪﺳـــﺘﯩﻘﻼﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺋﻪڭ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻣﯚﻣﯩﻨﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺩﯨﻦ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺗﯜۋﺭﯛﻛﻰ‪ ،‬ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺋﺎﺳﺎﺳـﻰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‬

‫ﺩﯨﻦ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﭼـﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧـﻼ ﻗﺎﻟﻤـﺎﻱ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻟﻜـــﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗـــﻰ ﭘﯩﺮﯨﻨـــﺴﯩﭙﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﯖﯩﺘﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻮﻣـــﯘﻣﯩﻲ ﺋﻪﺧـــﻼﻕ‬ ‫ﺋــﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺗــﻮﻏﺮﺍ ﻛﯩــﺸﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩــﺴﺘﯩﻞ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻧﻪﻣــﯘﻧﻪ‬ ‫ﺗﯩﻜﻠﻪپ‪ ،‬ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟـﯘﺵ‬ ‫ۋە ﺋﺎﻳﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪپ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜـﻰ‬ ‫ﻳﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﺯﺍ ۋە ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ ﻓﯩﺸﺖ »ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟـﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ« ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ھﯩﻨﺪﯨــﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﮔﻪﻧــﺪﻯ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ‪» :‬ﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺭﻭھﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ھﺎۋﺍﺳﻰ‪ .‬ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﺳـــﯘ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻨﯩـــﯔ ﺋﯚﺳـــﯜپ ﻳﺎﺷﻨﯩـــﺸﯩﻐﺎ ﺋـــﻮﺯﯗﻕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩـــﺪەﻙ ﺩﯨﻨﻤـــﯘ‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﻠﻪپ ﻳﺎﺷﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺯﯗﻗﺘﯘﺭ‪«.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠـﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳـﺎﻥ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﺟﺎھـﺎﻥ ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﯩﻠﯩـﻚ ﺳـﻮﺩﯨﻴﻪ‬ ‫ﺩﯨﻨﻨﯩﮓ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ۋەﺯﯨﺮ ﺑﯩـﺮﯗﻑ ۋە ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺷﻨﯩـﺴﻰ ﻛﯩﻠﻠﯩـﺮ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨــــﺴﯩﺪﺍ ﻳــــﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺟﯩﻨــــﺴﯩﻲ ﺳــــﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨــــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫‪248‬‬


‫ﺩﻭﻛﻼﺗﯩــﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺗﯧﭙﯩــﭗ ﻛﻪﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺩﯨﻨﻨﯩــﮓ ﺋﻪﭘﻪﻧــﺪﻯ ‪ 850‬ﺳــﯚﺯﻟﯜﻙ‬ ‫ﺩﻭﻛﻼﺗﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﻮﻟﯩﻤـﯘ ﺳـﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪» :‬ﺩﯨــﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩــﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ‬ ‫ﻣــﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﻪﺧــﻼﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩــﯔ ﻛـﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ‬ ‫ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪«.‬‬ ‫ﺩﯨﻦ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﭘﺎﻙ ﻣﻪﻧﺒﻪ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺩﯨـﻦ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋﻪﺧـﻼﻕ‬ ‫ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻳﺎﻣـﺎﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨـﻰ ﺋـﺎﻳﺮﯨﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺩﯨـﻦ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩـﻖ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩـﺪە ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ھﻪﺭﯨـﻜﻪﺕ ﻧﯩـﺸﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪڭ ﻳﯜﻛــــــﺴﻪﻙ ﻧﻪﻣــــــﯘﻧﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﻏﻼﻳــــــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯨــــــﻦ ﺷﻪﺧــــــﺴﻨﯩﯔ‬ ‫ﺷﻪﺧـــﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺷﻪﺧـــﺴﻨﻰ ﺋﺎﺩەﺗﻨﯩـــﯔ ﺑﺎﺷـــﻘﯘﺭﯗپ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ۋە ھﻪۋەﺱ ﺑﺎﻻﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯗ‪ .‬ﺷﻪﺧﺴﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ‬ ‫ﻏــﺎﻳﯩﻠﻪﺭ ۋە ﻧﻪﻣــﯘﻧﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻳــﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺷــﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺷﻪﺧــﺴﺘﻪ ﺋﻪﺧــﻼﻕ‬ ‫ﻗﻪﺳ ـﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷــﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳــﺎﺱ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﻐــﺎﻕ ۋﯨﺠــﺪﺍﻧﻨﻰ‬ ‫ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﻠﻪﺭ‬

‫ﺩﯨﻨﺴﯩﺰ ۋە ﺋﯧﺘﻘﺎﺩﺳﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ‪ ،‬ﻏﯧﻤﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ھﺎﻳﺎﺗﯩـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﭽﯘ؟‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻤﯘ؟ ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻨــﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺋﯚﺯﯨــﺪﯨﻜﻰ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩــﺮﺍﺩە ۋە‬ ‫ﻛــﯜﭼﻨﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨــﺪﺍ ﺋﯜﺳــﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩــﻠﻪﺵ‪ ،‬ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩــﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺧﯩـﺮﻟﯩﻨﯩﺶ‪ ،‬ﻛـﯜﭼﻰ ۋە ھـﯚﻛﻤﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳـﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋــﯚﺯ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳــﯩﻐﺎ ﻳﯧــﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩــﺪﺍ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ‬ ‫‪249‬‬


‫ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺎﺭ ﻳﺎﺳﺎپ ﺋﯘ ﻣﯘﻧـﺎﺭﻧﻰ ﺑﯩﮕﯘﻧـﺎھﻼﺭ ﻗﯧﻨـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﻮﻳـﺎپ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻮﺋﺎﺭﻯ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺑﻪگ ھﻪﻣﺪە ﺧﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺳﯩﻐﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺷﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺗﯩﻨﭻ – ﺋﺎﻣﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺋﺎﺭﺍﻡ ﻳﻮﻕ‪،‬‬ ‫ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ھﻪﺭ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ – ﺧﯩﺮﺍﻣﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻗﯘﭼﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﻮۋﺍﻗﻼﺭ ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﺗﺎﺭﻏﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﻮﺯەﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﻰ ﻳﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻼﺭ ﻳﻪﻛﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﺴﻪڭ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ ﻗﻮﻟﯘﯕﺪﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﻪﺭﻣﻪﻙ‪ ،‬ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﻤﺎﻕ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﻚ ﻳﻮﺳﯘﻧﯘﯕﺪﯨﻦ‪.‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺑــﯘ ﺳــﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨــﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪.‬‬ ‫»ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳـﺘﻪھﻜﻪﻣﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺑﯘﺯﻏـﺎﻧﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪ ‪ -‬ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭەﺕ ﺋﻪﻣﺮﯨﻨـﻰ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐـﺎﻧﻼﺭ‪ ،‬ﻳﻪﺭ‬ ‫ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻧﻼﺭ‪ ،‬ﺋﻪﻧﻪ ﺷـﯘﻻﺭ ﻟﻪﻧﻪﺗـﻜﻪ ﺩﯗﭼـﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ ۋە‬ ‫‪1‬‬ ‫)ﺋﯘﻻﺭ( ﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﯜﻳﯜﻙ ۋەﺯﯨﭙﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﻰ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ‬ ‫ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺋـﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺳـﺎۋﺍﭘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩـﺸﻨﻰ‬ ‫‪ 1‬ﺭەﺋﺪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -25‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪250‬‬


‫ﻧﯩﺸﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘـﺎ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ھﺎﻟـﺪﺍ ﺋﯚﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﯩﺸﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘـﺴﯩﻨﯩﯔ ھـﺎۋﺍﻳﻰ ـ ھﻪۋەﺳـﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺑﺎﺳﯩﺪﯗ‪ .‬ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳﯚﺯﻯ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺩﯨﻘـﻘﻪﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨـﺪە‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪» :‬ﺋﺎﻳــﺎﻟﻼﺭ‪ ،‬ﺋﻮﻏــﯘﻟﻼﺭ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﺘﯘﻥ – ﻛﯚﻣﯜﺷــﺘﯩﻦ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐــﺎﻥ ﻣــﺎﻟﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﻮﻏـــﯘﻟﻼﺭ‪ ،‬ﭼـــﺎﺭۋﯨﻼﺭ ۋە ﺋﯩﻜﯩـــﻨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒـــﺎﺭەﺕ ﻛﯚﯕـــﯜﻝ ﺗﺎﺭﺗﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣــﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩــﻖ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪە ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ )ﺑﺎﻗﺎﺳـﻰ ﻳـﻮﻕ( ﺷـﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔـﯜﺯەﻝ ﺟـﺎﻱ )ﻳﻪﻧـﻰ ﺟﻪﻧـﻨﻪﺕ(‬ ‫ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ‪) .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺟﻪﻧـﻨﻪﺗﻜﻪ ﻗﯩـﺰﯨﻘﯩﺶ ﻛﯧـﺮەﻙ(‪.‬‬ ‫)ﺋــﻰ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﻗﻪۋﻣﯩﯖـﮕﻪ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜــﻰ‪» ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻨﻤــﯘ )ﻳﻪﻧــﻰ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩـــﯔ ﺯﯨﺒـــﯘ– ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩـــﺮﻯ ۋە ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨـــﺪﯨﻨﻤﯘ( ﻳﺎﺧـــﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻳﻤﯘ؟ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩـﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻠﻪﺭ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧـﻨﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑـﺎﺭ ﺑﻮﻟـﯘپ‪) ،‬ﺋـﯘﻻﺭ(‬ ‫ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪) ،‬ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﺩە( ﭘﺎﻙ ﺟﯜﭘﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ‪) ،‬ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﯨﺰﺍﺳﻰ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ھﻪﻣــﻤﻪ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﻛــﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧــﻰ ﺗﻪﻗــﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ(‪:‬‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰ ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﯘﻕ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ‬ ‫ﺗﻪﻗــﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ( ﺳــﻪﺑﺮ ﻗﯩﻠﻐــﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪ ،‬ﺭﺍﺳــﺘﭽﯩﻠﻼﺭﺩﯗﺭ‪) ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ( ﺋﯩﺘــﺎﺋﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐـــﯜﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪) ،‬ﻳﺎﺧـــﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐـــﺎ ﭘـــﯘﻝ– ﻣـــﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﺳـــﻪﺭپ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ ۋە ﺳﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﻔﺎﺭ ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 17 -14‬ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪251‬‬


‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩــﯔ ﻳﯜﻛــﺴﻪﻙ ﻏﺎﻳﯩــﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩــﺸﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺳـــﺎۋﺍﺑﻰ ۋە ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐـــﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩـــﺸﺘﯘﺭ‪ .‬ﺑـــﯘ ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ھﺎﻳـــﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘـــﺎ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔــﯜﭼﻰ ﺋــﺎﻣﯩﻠﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﻮﺷــﻘﯘﺯۋﯨﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺩﺍﺋﯩــﻢ ﺋــﺎﻟﻼھ ۋە‬ ‫ﺋــﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩــﺪ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻳﺎﺷــﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻗﻮﻳﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨــﻰ ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷــﺘﯜﺭﯛﺵ ﻛﯩــﺸﯩﻨﻰ ھــﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ‪ ،‬ﻳﯩﺮﺗﻘــﯘﭼﻼﺭ ۋە‬ ‫ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺯﻯ ﻳــﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﻪﻛــﺘﯩﻦ ﺋﯧﺸﯩــﺸﻘﺎ ﻗﯘﺗﺮﯨﺘﯩــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨــﻰ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷــﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ ﺩﯦﻴﯩﻠــﺴﻪ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑــﯘ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻨﯩـــﯔ ﻣﻪﻧﯩـــﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻼھﻠﯩـــﻖ ﺩەﺭﯨﺠﯩـــﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﻳﯧـﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺋﯘﻗﯘﻣــﺪﺍ ﭼﯜﺷــﯩﻨﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑــﯘ ﺗــﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯩﻤــﯘ‬ ‫ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺧﯩﻴﺎﻝ‪ .‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷـﻜﻪ‬ ‫ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ‪ :‬ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺗﺴﯩﺮﻯ ﺋﯚﺭﻟﻪﺵ ۋە ﺋﯩﻠﻐﺎﺭﻟﯩﺸﯩـﺸﻘﺎ‬ ‫ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘـﯘﺭ‪ .‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩـﯔ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛـﺴﯩﺰ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭﻟﯩﺸﯩـﺸﻰ‬ ‫ﺋﯩﻼھﯩﻲ ﻛﺎﻣـﺎﻟﻪﺕ ﻧﯘﺭﯨـﺪﯨﻦ ﻗـﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧـﭽﻪ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩـﻖ‬ ‫ﺋﯜﻟﯜﺵ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ‪ ،‬ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﭼﺎﻣﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺑﯩﻠﯩﻢ ۋە ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽــﺎﻥ ۋە ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻤــﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﻗــﯘﺩﺭﯨﺘﻰ‬ ‫ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﻛــﯜچ )ﺋﯚﺯﮔﯩــﺪﯨﻦ ﺑﯩﻬــﺎﺟﻪﺕ – ﺳــﻪﻣﻪﺩ( ۋە ﺳــﯧﺨﻰ –‬ ‫ﺑﯩﺮەﺭﻣﻪﻧــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻤــﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﭼﺎﻣﯩﻨﯩــﯔ ﻳﯧﺘﯩــﺸﯩﭽﻪ‬ ‫ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺗﻠﯩـــﻚ ۋە ﺳـــﯧﺨﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻨﯩـــﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩـــﺸﻰ‬ ‫ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫‪252‬‬


‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﺳــﻪﺑﯩﺮﭼﺎﻥ ۋە ھﻪﻟﯩﻤــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻤــﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺳﻪﺑﯩﺮﭼﺎﻥ ۋە ﻛﻪڭ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩـﺸﻰ‬ ‫ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩـﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻣﯚﺋﻤﻨﯩﻤـﯘ ﻳـﺎۋﯗﺯﻻﺭ ۋە ھﻪﺩﺩﯨـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﺷــﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ ﻛﯜﭼﺘﯜﯕﮕــﯜﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩــﺸﻰ ﻛﯧــﺮەﻙ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ‬ ‫ﭘﻪﺳﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻨﻰ ﻣﻪﻧـﺴﯩﺘﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧـﺎﺏ ﺯﺍﺗﺘـﯘﺭ‪ ،‬ﻣﯚﻣﯩﻨﻤـﯘ ﺭەﺯﯨـﻞ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩــﺸﻼﺭ ۋە ﻧﺎﭼــﺎﺭ ﺋﯩــﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯜﺳــﺘﯜﻥ ﺗﯘﺗﯘﺷــﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩــﺸﻰ‬ ‫ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﺋـــﺎﻟﻼھ ﻳﯧﯖﯩﻠﻤﻪﺳـــﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺘﯩﻘـــﺎﻡ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩـــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻣـــﯚﻣﯩﻦ ﻛـــﺎﭘﯩﺮﻻﺭ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻮﺯەﻙ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﯩــﺸﻘﺎ ﻛــﯚپ ﺳــﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﮔــﯜﭼﻰ‪ ،‬ﻛــﯚپ ﻣﻪﻏﭙﯩــﺮەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻛﯩــﺸﯩﮕﻪ ﻣﯘﻛﺎﭘــﺎﺕ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ‪ ،‬ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪﯨﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺋﻪﮔـﺮﻯ – ﺗﻮﻗـﺎﻱ ﻳـﻮﻟﻼﺭﺩﺍ‬ ‫ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻳﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣــﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺳــﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺳــﯜﭘﻪﺗﻠﻪﻧﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ‪،‬‬ ‫ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﯘﻗــﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘــﺎﻙ‪ ،‬ﺧــﺎﻟﻰ ﺯﺍﺗﺘــﯘﺭ‪ ،‬ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﭼﺎﻣﯩﻨﯩــﯔ ﻳﯩﺘﯩــﺸﯩﭽﻪ‬ ‫ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﻜــﺘﯩﻦ ﺧــﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟــﯘﺵ ۋە ﻛﺎﻣــﺎﻟﻰ ﺳــﯜﭘﻪﺕ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺳــﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺶ‬ ‫ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻴﯩﺘــﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋـﯚﺗﻪ ﺗﻪﺳـﯩﺮﻯ ﺯﻭﺭ ۋە ﺋﯘﻟـﯘﻍ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﻬـﺎﻡ‬ ‫ﺑﺎﺭ؟!‬ ‫‪253‬‬


‫ﻣـﯚﻣﯩﻦ ﺋـﯚﺯ ﺩﯨﻘــﻘﻪﺕ ﻧﯩـﺸﺎﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩــﺸﯩﺶ ۋە‬ ‫ﺋـــﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧـــﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧـــﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺑﺎﺭ؟!‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ‬

‫ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﯩـــﯔ ﺑﯩﺠﯩـــﺮﯨﻤﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪڭ ﻛـــﯚپ ﺧﻪﺗﻪﺭ ۋە‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺩﯗﻧﻴـﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩـﺮﻯ ۋە‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﺰﯨﺘﻘﯘ ھﻪۋەﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ‪.‬‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـــﺎ ھﻪﺩﺩﯨـــﻦ ﺯﯨﻴـــﺎﺩە ﺋـــﺎﻣﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟـــﯘپ ﻛﯧـــﺘﯩﺶ ھﻪﻣـــﻤﻪ‬ ‫ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩـــﯔ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩـــﺴﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴـــﺎﻧﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩـــﺸﯩﺶ ھﻪﻣـــﻤﻪ‬ ‫ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨــﺪﯗﺭ‪ .‬ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴــﺎﻧﻰ ﺩەپ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳــﯧﺘﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴــﺎﻧﻰ ﺩەپ ﺑــﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﺗﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴــﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩەپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ۋەﺩﯨﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳـﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯗ‪ .‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺩەپ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗـﺘﯩﻦ ﺗﺎﻧﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺳـﻮﺩﯨﮕﻪﺭ –‬ ‫ﺳﯧﺘﯩﻘﭽﯩﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻛﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺭەھـﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺯﺍﻟﯩﻤﻠﯩـﻖ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﯨﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺭﻭھﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋـﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧـﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺳـﺎﺗﻘﯘﻧﻠﯘﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺩەپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻗﻨـﻰ ﻳﻮﺷـﯘﺭﯨﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﭘﻪﺗـﯟﺍ – ھﯚﻛـﯜﻡ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺩﯗﻧﻴــﺎﻧﻰ ﺩەپ ﻣــﯘﺧﺒﯩﺮﻻﺭ ﻳﺎﻟﻐــﺎﻥ ۋە ﺳــﺎﺧﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷــﯟﯨﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺩەپ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭ ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻝ‪ ،‬ﺑـﺎﻏﺮﻯ ﺳـﺎﻕ ﺋـﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ھﻪﺟﯟﻯ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ ،‬ھـﺎﺭﺍﻗﻜﻪﺵ ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧﻼﺭﻏـﺎ ﻣﻪﺩھﯩـﻴﻪ ﻗﻪﺳـﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪254‬‬


‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺩەپ ﻗﺎﻧﻼﺭ ﺗﯚﻛﯜﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﻳـﺎﻍ ﺋﺎﺳـﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭ ﺩەﭘﺴﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺩﯨﻦ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺮﯗﻱ‪ ،‬ۋەﺗﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ – ﻧﻮﻣـﯘﺱ‪،‬‬ ‫ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﺩﯗﻧﻴــﺎ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺩﯦﻤﯩــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ھﺎﻳــﺎﺗﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑـﯘ ﺗﻪﺑﯩـﺌﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨﯩـﺪﺍ‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﺎﺑﺎﺩ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ھﺎﻳـﺎﺕ ﺩەﺭﯨﺨـﻰ ﭼﯧﭽﻪﻛﻠﯩﻤﻪﻳﺘﺘـﻰ‪ .‬ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﺭﺯﯗﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷـﻨﯩﯔ ﻧـﯧﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜـﻰ‬ ‫ھﯧﻜﻤﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﻪﺗﻪﺭ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴـﺎ‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﮕﻪ ﻏﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩـﺮﻯ ﺑﯩـﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩەپ ﺩﯗﺋـﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ‪» :‬ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺋﻪڭ ﭼـﻮڭ ﻏﯧﻤﯩﻤﯩـﺰ‬ ‫ۋە ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﯧﻜﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ‪«.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ۋە ﺋــﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺋﯩــﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩــﺸﻰ ﺩﯗﻧﻴــﺎ ھﻪۋەﺳــﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯜﺳــﺘﯜﻥ ﺗﯘﺭﺍﻻﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻟــﻰ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﺑــﯘ ﺗﺎﻟﯩــﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏــﺎ ﺧﯩﺘــﺎپ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳـﺪﯗ‪» :‬ﻧﯧـﺮﻯ ﻛﻪﺕ‪ ،‬ﺋﻪﻱ ﺑـﺎﻳﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺑﺎﺷـﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐـﺎ ﺑـﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻮﺳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﯘﭼﺮﺍپ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ﻳـﺎﻛﻰ ﻣﺎﯕـﺎ ﺋﺎﺷـﯩﻖ ﺑﻮﻟـﺪﯗﯕﻤﯘ؟ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺳﯧﻨﻰ ﻳـﺎﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋـﯜچ ﺗـﺎﻻﻕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﻮﻳـﯘۋەﺗﺘﯩﻢ‪ «.‬ﺋـﯘ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩـﺪﯗ‪» :‬ﺋـﯚﻣﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧـﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧـﺪە‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺑـﻮﺭﺍ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯚﻣﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﻘﯩﻨﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺑـﻮﺭﺍ‬ ‫ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨـــﻰ ﻛـــﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‪ :‬ﺋﻪﻱ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪،‬‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧـــﺸﯩﺮﺍﻕ ﺳـــﯧﻠﯩﻨﭽﺎ ﺳﺎﻟـــﺴﺎﯕﭽﯘ؟ ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺟــﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩــﯔ ﻧــﯧﻤﻪ‬ ‫‪255‬‬


‫ﺋﯩﺸﻰ؟ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭘﯩﺰﻏﯩﺮﯨﻢ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧـﺪە‬ ‫ﺳــﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩــﭗ‪ ،‬ﺩەﺭەﺥ ﺳﺎﻳﯩــﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩــﺮ ﭘﻪﺱ ﺳــﺎﻟﻘﯩﻨﺪﺍپ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﯜﺭﯛپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ«‪ .‬ﺩﯦـﻤﻪﻙ‪ ،‬ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﻣـﯚﻣﯩﻨﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴـﺎ‬ ‫ھﻪۋەﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟـﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩـﺮ‬ ‫ﺭﯨﺸﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ۋە ﺋﯧﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯩﮕﯩـﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﯜچ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﺴﯩﻠﺴﯩﺰ ﮔﯚھﻪﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯚﻣﯩﻨﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺩﯗﻧﻴـﺎ‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﺍﻻﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺳﻪۋەﺑﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻛـﯚﭼﻤﻪﻥ ﻳـﺎﻛﻰ ﻣﯘﺳـﺎﭘﯩﺮﺩەﻙ ﻳﺎﺷـﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﺍ ﺑـﯘ ﺭﻭھ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺴﯩﻤﯘ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﯘﺗﯩـﺸﯩﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩـﺪﺍ ﭘﺎﺷـﯩﻨﯩﯔ ﻗـﺎﻧﯩﺘﯩﭽﯩﻠﯩﻜﻤﯘ‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗــﯘپ ﺋﻮﻗﯘﻏــﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺭەﻛــﺌﻪﺕ‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻳﺎﺧـــﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩـــﮕﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـــﯔ ﻳﻮﻟﯩـــﺪﺍ ﺋﻪﺗﯩـــﮕﻪﻥ ۋە ﻛﻪﭼـــﻠﻪﺭﺩە‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـــﺎﻥ ﺳـــﻪﺋﻴﻰ– ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩـــﯔ ﺩﯗﻧﻴـــﺎ ۋە ﺩﯗﻧﻴـــﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑـــﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩـﮕﻪ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺷـﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩـﺮ‬ ‫ﺋــﺎﺩەﻡ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﻣﻪﻧﯩــﺴﻰ ﻣــﯚﻣﯩﻦ ھﺎﻳﺎﺗﺘــﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩــﻚ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻱ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷــﻰ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩــﯔ ﻳﺎﺧــﺸﻰ‪ ،‬ﺋﯧــﺴﯩﻞ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھــﺎﺭﺍﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـﺸﻰ ﻳــﺎﻛﻰ ﺑــﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳــﯩﻨﻰ ﻛــﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ۋە ﺑﯘﺯﯗﻗﻼﺭﻧﯩــﯔ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩــﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ھﻪﺭﮔﯩـﺰ ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫‪256‬‬


‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋﻪﻛـــﺴﯩﭽﻪ ﻣـــﯚﻣﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴـــﺎﻧﻰ ﺋﺎﺑﺎﺩﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺷـــﻘﺎ‪ ،‬ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩـــﻲ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯘﻝ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻟﻜــﻰ‪ ،‬ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋــﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﺋــﺎﺩﺍﻗﻘﻰ ﺗﯩﺮﯨــﺸﯩﺶ ﻧﯩــﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻗـﻮﺭﺍﻟﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻧﺰﯨـﻞ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋـﯚﺗﻪﺭ ﻳـﻮﻟﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﺋــﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﻛﻪﺳــﻜﯩﻦ ﺋﯩــﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺋــﯚﺯ ھﻪۋەﺳــﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯚﯕــــﯜﻝ ﺋﯜﺯەﻟﻤﻪﻳــــﺪﯗ‪ .‬ﺋــــﯚﺯ ﻣﻪﺳــــﺘﻠﯩﻜﻰ ۋە ﻟﻪﺯﺯەﺕ – ﺧﯘﻣﺎﺭﯨــــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﭽﻪﻟﻤﻪﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺷـــﯘﯕﺎ ﺋـــﯚﻣﻪﺭ ھﻪﻳﻴﺎﻣـــﺪەﻙ ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧـــﻰ‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﻧﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﺸﻪﺭ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺷﺎﻟﯩﻨﻰ ﭼﯧﭽﯩﭗ‪:‬‬ ‫ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ﻣﻪﻱ ﺋﯩﭽﯩﭗ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺩﯦﺪﯨﻢ‪ :‬ﻣﻪﻱ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ھﻮﺯﯗﺭﯗﻡ‪،‬‬ ‫ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗﺭ ﺋﯧﺸﯩﭗ‪.‬‬ ‫* * *‬ ‫ﻗﯧﻨﻰ ﺋﯘ ﻣﻪﺭﺩ ﺋﯜﻟﭙﻪﺕ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻣﻪﻱ‪،‬‬ ‫ﺩەﺭﺩ ﭼﯜﺷﺘﻰ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻤﮕﻪ‪ ،‬ھﻪﻱ ‪...‬‬ ‫ﺋﯜچ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯚﻳﯩﻤﻪﻥ‪:‬‬ ‫ﻧﻪﻏﻤﻪ‪ ،‬ﻣﻪﻱ‪ ،‬ﺋﺎﻱ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺷﯘﻧﻰ ﺩەﻱ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧـﻰ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏـﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﮔﯘﻣــﺎﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺸﻪﻧﭽﯩﻨﻰ ﺑﯧــﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷــﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋــﯘ‬ ‫‪257‬‬


‫ﺋــﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ھﻪﻗﯩﻘﯩــﻲ ﺋﯩــﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺟــﺎﻡ‪ ،‬ﻣﯘﺯﯨﻜــﺎ ۋە ﺋــﺎﻱ ﻳﯜﺯﻟــﯜﻙ‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻪﺭﺯﯨـﻤﻪﺱ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺗﯘﻳﯘﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩـﻲ ﺋﯩـﺴﺘﻪﻙ ۋە ﺷـﻪھﯟەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ‪ ،‬ﺋـﺎﺩەﺕ ﻛﯜﭼﯩـﺪﯨﻨﻤﯘ‬ ‫ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﯩﻠﻤﻪﺱ‪ ،‬ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﭼﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﯩﺴﺘﻪﻙ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﯜﭼﻰ‬

‫ﺗﻪﺑﯩﺌﯩـــﻲ ﺋﯩـــﺴﺘﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏـــﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﺎﻻھﯩـــﺪە ﻛـــﯜچ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜــﻰ ﺷــﻪﻙ ﺳــﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺕ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋـﯚﻟﭽﻪﻣﻠﻪﺭ ﺋـﯘﻧﻰ ﻳـﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻛـﯜﭼﺘﯩﻦ‬ ‫ھﺎﻟﻘﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜﺷﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺋﯩﺴﺘﻪﻙ ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ۋە ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﺳﯩﺰ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺗﻪﺑﯩﺌﯩــﻲ ﺋﯩــﺴﺘﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ ﻣــﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ھﻪﺗﺘــﺎ ﭘــﺴﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺳﺎھﻪﺳــﯩﺪە‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﻘﺎ ﺑﺎﻏﻼپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐــﺎ ﭼﯩﻘﺘــﻰ‪ .‬ﻣﻪﺳــﯩﻠﻪﻥ‪ ،‬ﻓﯩﺮﻭﺋﯩــﺪﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨــﺴﯩﻴﻪﺕ ھﻪﻗﻘﯩــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﺷــﻠﯩﺮﻯ ﻏﻪﻳﺮﯨــﻲ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﯩﻲ ﻗﺎﺭﺍﺷــﻼﺭ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷــﻘﺎ‬ ‫ﺋﯩـﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺭﻭھﯩـﻲ ﺋـﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯩﭽﻜـﻰ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺨﻪۋەﺭ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﯩﺰﺍھﻠﯩـﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﻠﻪﺷـﻜﯩﺪەﻙ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑـﯘ ﺟﯩﻨـﺴﯩﻲ ﺋﯩـﺴﺘﻪﻙ ﻳﺎﺷـﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠـﯜﻙ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﻳﺎﺷـﻼﺭ‬ ‫ﺗﯘﺭﻣﯘﺷــﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺗﻮﻧــﯘﺵ ۋە ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋــﺎﺯﻟﯩﻘﻰ‪ ،‬ﻧﻪﭘــﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﯘﺗﺮﯨﺘﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ھﻪۋﯨﺴﻰ ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩـﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠـﯜﻛﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﻪﺋﻪﻳﻨﻰ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﺠﺎپ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ ﺋﻮﺗﻘـﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺟﯩﻨـﺴﻰ ھﻪۋەﺱ ﻛـﯜﭼﻰ‬ ‫‪258‬‬


‫ﺋﯘﺭﻏـــﯘپ ﺗﯘﺭﻏـــﺎﻥ ﻳﺎﺷـــﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﺯﯨـــﺪﯨﻦ ﻳـــﺎﻛﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ھﺎﻻﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳـﺎﻝ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨــﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳــﯩﯟەﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷــﺘﯩﻦ ﻧــﯧﻤﻪ ﺗﻮﺳــﺎﻻﻳﺪﯗ؟ ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ‪ ،‬ﻳﯘﺳﯘﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋەﻗﻪﺳﻰ‪:‬‬ ‫ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﻜﻰ ﺋﯘﺭﻏـﯘپ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ ﻳﯘﺳـﯘﻓﻨﻰ ﭘـﯘﻗﻪﺭﺍ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـــﻰ ﺋـــﯚﺯﻯ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘـــﺎﻥ ﺋﯚﻳـــﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳـــﺎﻝ ﺧﻮﺟـــﺎﻳﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﻠﯩﻚ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﺸﯩﻚ – ﺩەﺭﯨﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻗﺎپ ﺷـﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻨﻰ ﺗﻪﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺋــﯚﺯ ﻳﯧﻨﯩﻐــﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨــﺪﯗ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ ﺑــﯘ ھﻪﻗــﺘﻪ‪» :‬ﻳﯘﺳــﯘﻑ ﺋﯚﻳﯩــﺪە‬ ‫ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ )ﻳﻪﻧﻰ ﺯﯗﻟﻪﻳﺨـﺎ( ﻳﯘﺳـﯘﻓﺘﯩﻦ ﺋـﯚﺯﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳـﯩﯟەﺕ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋﯩـﺸﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻗﯩﯟﯦﺘﯩـﭗ‪ :‬ﺑﯧـﺮﻯ ﻛﻪﻝ!‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻳﯘﺳﯘﻑ‪ :‬ﺧـﯘﺩﺍ ﭘﺎﻧـﺎھ ﺑﻪﺭﺳـﯘﻥ! ﺋـﯘ )ﻳﻪﻧـﻰ ﺋﯧﺮﯨـﯔ( ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ‬ ‫ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻤــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻣﯧﻨــﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻛــﯜﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺯﯗﻟــﯘﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐـــﯘﭼﯩﻼﺭ ھﻪﻗﯩـــﻘﻪﺗﻪﻥ ﻧﯩﺠـــﺎﺕ ﺗﺎﭘﻤﺎﻳـــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ‪ 1«.‬ﺩەپ ﺑﺎﻳـــﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟‬ ‫ھــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋــﯘ‪ ،‬ﻛﯩــﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨــﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋــﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺵ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺯﯨﻠﻪﻳﺨﺎ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ھﯩـﻴﻠﻪ – ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧـﻰ ﺋﯩـﺸﻘﺎ ﺳـﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﭘﻪﻳﻠﯩﻨـﻰ‬ ‫ﻳﯘﻣﺸﯩﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﻮﺷﺎﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺯﯨﻠﻪﻳﺨﺎ ﺑـﯘﻧﻰ ﻗـﻮﻝ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻏﯘﻟﯘﺵ ۋە ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﭙـﺎﺩﯨﻠﻪپ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪» :‬ﺋــﯘ )ﻳﻪﻧــﻰ ﺯﯗﻟﻪﻳﺨـــﺎ( ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ‪ ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨـــﻰ‬ ‫‪ 1‬ﻳﯘﺳﯘﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -23‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪259‬‬


‫ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩـــﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺳـــﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ھﯧﻠﯩﻘـــﻰ ﺋـــﺎﺩەﻡ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﺳــﯩﯟەﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷــﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠــﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋــﯘ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﯩــﯔ‬ ‫ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗـﯘﻣﻨﻰ ﺋﯩﺠـﺮﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺴﺎ ﭼﻮﻗـﯘﻡ ﺯﯨﻨـﺪﺍﻧﻐﺎ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ ،‬ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺧﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪«.‬‬ ‫ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﻳــﺎﺵ ﻳﯘﺳــﯘﻑ ﺋﺎﻟﻼھﻘــﺎ ﻳــﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ ﺩﯦــﺪﻯ‪» :‬ﻳﯘﺳــﯘﻑ‪ :‬ﺋــﻰ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕـــﺎﺭﯨﻢ! ﻣﺎﯕـــﺎ ﺋـــﯘﻻﺭ ﺋﯜﻧـــﺪﯨﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﺪﯨﻦ ﻛـــﯚﺭە ﺯﯨﻨـــﺪﺍﻥ‬ ‫ﺳــﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻛﺘﯜﺭ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ھﯩﻴﻠﯩــﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﯩــﺴﺎڭ‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ( ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪«.‬‬ ‫ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺵ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻨﯩـﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺷـﻰ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺷﻼﺭ ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻳﯧﯖﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺷــﯘ ﭘﻪﻳﺘــﺘﻪ ﺋــﯘﺯﯗﻥ ﻣــﯘﺩﺩەﺕ ﺋﯧﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩــﭗ ﻗﯧﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﻛﯚﯕــﯜﻝ‬ ‫ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﻛﯜﭼﻠـــﯜﻙ ﺑﯧـــﺴﯩﻤﻰ ﺋﺎﺳـــﺘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘـــﺎﻥ ﻳـــﺎﺵ‬ ‫ﺯﯨﻠﻪﻳﺨــﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩــﺮ ﺋﯩــﺴﺘﻪﻙ ﮔــﯜﺯەﻝ‪ ،‬ﻧﻪۋﻗﯩــﺮﺍﻥ ﺑﯩــﺮ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩــﯔ‬ ‫ۋەﺳﻠﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺗﻪﺷﻨﺎﻟﯩﻘﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﻳﯘﺳﯘﻓﻨﯩﯔ ﺳﻮﻟﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩـﺸﻰ‬ ‫ﺋﯘﺯﯗﻧﻐـﺎ ﺳــﻮﺯﯗﻟﯘپ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﺳــﻰ ﻳــﻮﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟــﺪﺍ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻼ ﮔﻪپ ﺋﯩﺪﻯ‪...‬‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩــﺸﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋــﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھــﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩــﯔ ﺩەۋﺭﯨــﺪە ﻳﺎﺷــﯩﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯧﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺋــﯘﺯﯗﻥ ﻣــﯘﺩﺩەﺕ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩــﭗ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺋﺎﻳــﺎﻝ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩــﺮﻯ‬ ‫ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﺍ ﭘﯘﭼﯘﻟﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪:‬‬ ‫ﻧﯧﻤﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻤﺎﺱ ﺑﯘ ﻣﯘﺩھﯩﺶ ﻛﯧﭽﻪ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﻤﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﺑﯘﻧﺪﺍ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺋﻪﺗﻜﯜﭼﻪ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻳﯘﺳﯘﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -32‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻳﯘﺳﯘﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -33‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪260‬‬


‫ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﯩﺴﺎﻡ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺗﻘﯘﭼﻪ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﻨﻰ ﺋﺎﭼﺎﺗﺘﯩﻢ ﺗﺎﺯﺍ ﻳﻪﺗﻜﯜﭼﻪ‪.‬‬ ‫ﺋــﺎﭼﭽﯩﻖ ﻛــﯜﭼﻰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩــﺮ ﺗﯩﻠﻐــﺎ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺗﯩــﻞ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷــﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯧﻠﯩﺶ‪ ،‬ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯘﺗﺮﯨﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘ ھﯧﺴـﺴﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺩﺍﯕﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ ﻳﯩﺮﺗﻘـﯘچ ﻳـﺎﻛﻰ ۋەﻳـﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐـﯘچ‬ ‫ﺑﻮﺭﺍﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻏﻪﺯەپ ﭼﻮﻏﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﻳﯘﻻﻻﻳـﺪﯗ؟ ﻳﯧﻠﯩﻨﺠﺎۋﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺑـﯘ‬ ‫ﭼﻮﻏﻘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ ﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪﯗ؟‬ ‫ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻤـــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻤـــﺎﻧﻼ ﻣـــﯚﻣﯩﻨﻨﻰ ﺋـــﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯘﺗﯘﺷـــﻘﺎ‪ ،‬ﺯﯗﻟـــﯘﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺷﻜﻪ‪ ،‬ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩــﺮ ﻛــﯜﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺋــﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰﮔﻪ ﺳــﯚﺯﻟﻪۋﯨﺘﯩﭗ‬ ‫ﺋﻪﺩەﭘـــﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﻗﻮﻳـــﺪﻯ‪ .‬ﺋـــﯚﻣﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـــﯔ ﺑﯩـــﺮ ﭘﺎﺩﯨـــﺸﺎھ‪،‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗـﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩـﺪﺍ ﺋـﯘﻧﻰ ﺟـﺎﺯﺍﻻﺵ‬ ‫ﺋﻮﻳﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ – ﻳﯘ‪ ،‬ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﯨﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋـﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﺪﻯ‪:‬‬ ‫»ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺯﯨﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺗﺮﺍﺗﻘﯘﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ ،‬ھـﺎﺯﯨﺮ‬ ‫ﺳــﯧﻨﻰ ﺟــﺎﺯﺍﻻپ ﺋــﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺳــﻪﻥ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺟــﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻧﻤﯘ؟ ﺗــﯘﺭ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻱ‪ ،‬ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻻ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻨﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‬

‫ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﻟﻪﺯﺯەﺕ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺑﯧــﺴﯩﺶ ﻗﯩــﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺧﯩــﻞ ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ﺗﻪﺑﯩــﺌﻪﺕ‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺑــﯘ‬ ‫ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳـﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﻛـﯜﭼﻰ‬ ‫‪261‬‬


‫ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷـﻼپ ﺋـﯘﻧﻰ ﻳـﻮﻝ ﻗﻮﻳـﯘﺵ ۋە‬ ‫ﺑﺎﺷـــﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨـــﻰ ﺋﻪﻻ ﺑﯩﻠﯩـــﺶ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩـــﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩـــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣـــﯚﻣﯩﻨﻨﻰ ﺋﻪﺭﺯﯨـــﻤﻪﺱ ﻣـــﺎﻝ – ﺩﯗﻧﻴـــﺎ‪ ،‬ﺭﺍھﻪﺕ – ﭘـــﺎﺭﺍﻏﻪﺗﺘﯩﻦ ﺭﯨـــﺸﺘﻪ‬ ‫ﺋﯜﺯﺩﯛﺭﯛپ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻏﺎﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺳﻪﻟﻪﻣﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺗﯚۋەﻧـــﺪﯨﻜﻰ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜـــﺘﻪ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩـــﯔ ﺑـــﯘ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜـــﻰ ﺭﻭﻟـــﻰ ﺭﻭﺷـــﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩـــﺪﯗ‪» :‬ﺋﯩﻜﻜـــﻰ ﺋـــﺎﺩەﻡ ﺑﯩـــﺮ ﺗﯜﺭﻛـــﯜﻡ ﻣﯩـــﺮﺍﺱ ﺗﻮﻏﺮﯨـــﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺟﯧﺪەﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗـﯘﺭﯗﻕ ﺩەۋﺍﺩﯨـﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺗﯘﺗﺎﻣﻐـﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﻘﯘﺩەﻙ ﭘﺎﻛﯩﺘﻰ ﻳـﻮﻕ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻧﻨﯩـﯔ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﻰ ›ﺑـﯘ‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻢ‹ ﺩەﻳﺘﺘﻰ ۋە ھﻪﻣﺮﺍھﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨـﻰ ﺋﯩﻨﻜـﺎﺭ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺑـﯘ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩــﻴﻠﻪﻥ ﺷﻪﺧــﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﻠﯩــﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟـــﺪﯨﻐﺎ ھﯚﻛـــﯜﻡ ﺳـــﻮﺭﺍپ ﻛﻪﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺩﯦﺪﻯ‪:‬‬ ‫– ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﻧـﺪﯨﻦ ﺟﯧـﺪەﻝ ﺋﺎﻳﺮﯨـﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷـﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩـــــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭﺩﯨـــــﻦ ﺑﯩـــــﺮﯨﯖﻼﺭ ﮔﻪﭘـــــﺪﺍﻧﺮﺍﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﯕﻼﺭ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﮔﯧـﭙﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨـﭗ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩــﭗ ﻗﯧﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋــﯚﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨــﻰ ﺑــﯘﻳﺮﯗپ‬ ‫ﻗﺎﻟـﺴﺎﻡ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩــﯔ ﺋﻮﺗﯩـﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﭘـﺎﺭﭼﯩﻨﻰ ﺑﯚﻟــﯜپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯨﻢ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑـﯘ ﺗﻪﺳـﯩﺮﭼﺎﻥ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋـﺎﻟﻼھ ۋە‬ ‫ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑـﯘ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻥ ﺑﺎﻳﺎ ﺑﯩﺮ ‪ -‬ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻻﺷﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣـﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺑﯩـﺮ‬ ‫‪262‬‬


‫ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﺸﻜﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺑـﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ‪:‬‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﯘﻟــﯘﻕ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻣــﺪﻯ ﻣﯩﺮﺍﺳــﻨﻰ ﺋــﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯚﺯ ﺋــﺎﺭﺍ‬ ‫ﺑﯚﻟﯜﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﻪﻙ ﺗﺎﺷﻼﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺑﯩﺮ– ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳـﯘﯕﻼﺭ« ﻣﺎﻧـﺎ‬ ‫ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻤﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐــﺎﻥ ۋﯨﺠــﺪﺍﻥ ﺳــﯚﺯﻯ ﻣﻪﺳــﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨــﭗ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺗﺎﺷﻘﻰ ھﯚﻛﯜﻡ ھﻪﺗﺘـﺎ ﻗـﺎﻧﯘﻧﻤﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨـﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﺷـﺘﯩﻦ ﺋـﺎﺟﯩﺰ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﯧﭻ ﭘﺎﻛﯩﺘﺴﯩﺰ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺗـﺎﻻﺵ – ﺗﺎﺭﺗﯩـﺸﺘﺎ ﺋـﺎﺧﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﺎﺩﯨﻼﻧﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳـﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻣـﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩـﯔ‬ ‫ھﯧﻜﺎﻳﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩــﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑــﯘﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩــﺸﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗــﺴﺘﻰ‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﭘـــﺎﻙ‪ ،‬ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺗﻠﯩـــﻚ‪ ،‬ﺑﺎﺷـــﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨـــﻰ ﺋـــﯚﺯ‬ ‫ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻻ ﺑﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩـﺴﻠﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩـﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻰ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ۋە ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ‪:‬‬ ‫»ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩـﺮ ﺋﺎﺩەﻣـﺪﯨﻦ ﻗـﻮﺭﯗ – ﺟـﺎﻱ ﺳـﯧﺘﯩﯟﺍﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺳـﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﻰ‬ ‫ﺳــﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﯗﺳــﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩــﺮ ﻛــﻮﺯﺍ ﺋــﺎﻟﺘﯘﻥ ﺗﯧﭙﯩﯟﯨﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺳــﺎﺗﻘﯘﭼﻰ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ‪:‬‬ ‫– ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﯘﯕﻨﻰ ﺋـﺎﻟﻐﯩﻦ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳـﻪﻧﺪﯨﻦ ﺯﯦﻤﯩـﻦ ﺳـﯧﺘﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﺘﯘﻥ‬ ‫ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪ – ،‬ﺩەﭘﺘﯘ‪ .‬ﺳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻐﺎ‪:‬‬ ‫– ﻣﻪﻥ ﺳــﺎﯕﺎ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨــﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣــﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﻗﻮﺷــﯘپ‬ ‫ﺳﺎﺗﻘﺎﻥ‪ – ،‬ﺩەﭘﺘﯘ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩــﻴﻠﻪﻥ ﺋــﺎﻟﺘﯘﻧﻨﻰ ﺑﯩــﺮ – ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨــﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺋــﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨـﭗ ﺑﯧﺮﯨـﺸﻨﻰ ﺳـﻮﺭﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘـﯘ‪ .‬ھﯚﻛـﯜﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺩەﻡ‪:‬‬ ‫‪263‬‬


‫– ﺑﺎﻻﯕﻼﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺩەﭘﺘﯘ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ‪:‬‬ ‫– ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺑﺎﺭ‪ – ،‬ﺩەﭘﺘﯘ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ‪:‬‬ ‫– ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺑﺎﺭ‪ – ،‬ﺩەﭘﺘﯘ‪ .‬ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﭘﺘﯘ‪:‬‬ ‫ﺑــﯘ ﺋــﺎﻟﺘﯘﻧﻨﻰ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﻮﻏــﯘﻝ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺗــﻮﻳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻣﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺳﻪﺩەﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ«‪.‬‬ ‫ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺭﻭھ – ھﻪ! ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻡ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﺯﺍ‬ ‫ﺋــﺎﻟﺘﯘﻥ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺋــﺎﻟﺘﯘﻧﻨﻰ ﺗﺎﻟﯩــﺸﯩﭗ ﺋﯘﺭﯗﺷــﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺗﯧﺨــﻰ ﺑﯩــﺮ – ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﺸﯩﭗ‪ :‬ﺋﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ‪ ،‬ﺋﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ ‪ ....‬ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ‪ ،‬ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ‪ ،‬ﺩەۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺩەﺕ ﻛﯜﭼﻰ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﯜﭼﻰ‬

‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨـــــﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳـــــﯩﺘﯩﭗ ﺋـــــﯚﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ‪ ،‬ﻛﯜﭼﻠـــــﯜﻙ ﺋﯩﻤـــــﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﺗﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﺭﺍ ﺗﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ‬ ‫ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﺸﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺳـﺎﻗﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ‪ ،‬ﺗـﻮﻏﺮﺍ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯩﺴﺘﻪﻙ ﻛﯜﭼﯩﮕﯩﻼ‬ ‫ﺑﻮﻳـــﺴﯘﻧﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩـــﺴﺘﻪﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳـــﯩﺮﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـــﺮ ﻧﻪﺭﺳـــﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛـﯜﭼﻰ ﺯﻭﺭ‪ ،‬ﺗﻪﺳـﯩﺮﻯ ﺋﯚﺗﻜـﯜﺭ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺩەﺕ ﻛـﯜﭼﻰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩـﺸﻘﺎ ﻣﺎﻳﯩـﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺑـﯘ‬ ‫ﻣﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻘـــﺎ ﺋﻪﮔﯩـــﺸﯩﭗ ﺋـــﯘ ﺋﯩـــﺸﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗـــﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷـــﻰ‪،‬‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ‪ ،‬ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧـﺘﯩﻤﻼپ‪ ،‬ﻛـﯜﻥ – ﺋـﺎﻳﻼپ‬ ‫ﺗﻪﻛــﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳــﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑــﯘ ﺋﯩــﺶ ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻧﯩﺮۋﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘ‬ ‫‪264‬‬


‫ﺧﯩﻞ ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋـﺎﺩەﺕ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩـﯔ ﻛﯜﭼﻠـﯜﻙ‬ ‫– ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻐــﺎ ﺋﻪﮔﯩــﺸﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺩەﺭﯨﺠﯩــﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋــﺎﺩەﺕ ﺋﯩﮕﯩــﺴﻰ ﺋــﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﺎ ﺋــﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺋــﻮﻳﻼپ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﺕ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗـﻮﻝ ﺋﯜﺯﯛﺷـﻤﯘ‬ ‫ﺋﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺳﺎﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫»ﺋﺎﺩەﺕ ﻛﯜﭼﻰ« ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﯜﻙ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﻰ‬

‫ﺑﻪﺯﻯ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘــﺎﺗﭽﯩﻼﺭ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪» :‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩــﻦ ﺋﯜﺳــﺘﯩﺪە‬ ‫ﻣﯧﯖﯩــﭗ ﻳﯜﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺋــﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨــﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻘﺎ ﺋــﺎﺯ ﻗﺎﻟــﺪﻯ‪«.‬‬ ‫ﺭﻭﺳﺴﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯘﻝ ھـﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﻗـﯘﻝ ھـﺎﻟﻪﺗﺘﻪ‬ ‫ﺋﯚﻟﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐــﺎﻥ ﻛــﯜﻧﻰ ﺑﯚﺷــﯜﻙ ﺗﺎﻧﯩــﺴﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﯧﯖﯩﻠــﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﻟﮕﯩﻨﯩــﺪە ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﻛﯧــﭙﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺭﯨﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻳﻪﻧــﻰ ﺑﯚﺷــﯜﻙ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻟﻪھﻪﺕ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﻛﻮﻧﯩﻼﺭ »ﺋﺎﺩەﺕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽـﻰ ﺧـﯘﻱ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻛﯜچ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ »ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ«ﻛﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻧﻪﺯەﺭﺩە ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ‪ .‬ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺳﯜﭘﻪﺕ – ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺭﺍﺷــﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺋﯜﺳــﻜﯜﻧﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻛﯚﺯ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﻗـﯘﻻﻕ ﺋﺎﯕﻼﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﺷـﻘﺎﺯﺍﻥ ھﻪﺯﯨـﻢ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ ۋە‬ ‫ﺑﺎﺷـﻘﯩﻼﺭ‪ .‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺑـﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻤﯩـﺰﺩﯗﺭ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳـﯩﺮﻯ ﺯﻭﺭ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩـﺮەﻳﻠﻪﻥ ﻗـﯘﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻛــﯚﺭﯛﺵ‪ ،‬ﻛـــﯚﺯﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﺎﯕﻼﺷـــﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧــﺴﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻏﻠـــﯘپ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﯘ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪265‬‬


‫ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽـــﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩـــﺘﯩﮕﻪ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ ﻗﻮﺷـــﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩـــﺸﻼﺭ‬ ‫»ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ« ﻳﺎﻛﻰ »ﺋﺎﺩەﺕ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻤـﯘ ﻛـﯜﭼﻰ‬ ‫ﺯﻭﺭ ﺑﻮﻟﯩــــﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﯩــــﯔ ھﺎﻳﺎﺗﺘــــﺎ ﺗﯘﺗﻘــــﺎﻥ ﻳــــﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋــــﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﺳــﯘﻟﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﻧــﻰ ﺑﺎﺷــﻘﯘﺭﯗﺵ ﻛــﯜﭼﻰ ﺗﻪﺑﯩــﺌﻪﺕ ﻛــﯜﭼﯩﮕﻪ ﻳــﯧﻘﯩﻦ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺑﺎﺷـﻼﻣﻘﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨـﺪﺍ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻤﯩـﺰ‪ ،‬ﺑـﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ‬ ‫ﺋــﺎﺩەﺕ ﺑﯩﺰﻧــﻰ ﺑﺎﺷــﻘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩــﺰ ﺋﯚﺳــﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠــﺴﻪﻙ ‪ 90‬ﭘﯩﺮﺳــﻪﻧﺖ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻳﯧﻴﯩﺶ‪ ،‬ﺋﯩﭽﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺳـﯚﺯﺩﯨﻜﻰ‪ ،‬ﺳـﺎﻻﻣﺪﯨﻜﻰ‪ ،‬ﻳـﯜﺭﯛﺵ‬ ‫– ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻜﻰ‪ ،‬ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﺳـﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋـﺎﺩەﺕ ھﯧـﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩـﺰ‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻛﯚپ ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩـﯟﯨﺮﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﻪﺗــﻨﻪﺵ ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﻗﯩــﻴﯩﻦ ﭼﯜﺷــﯩﺪﯗ‪ .‬ھﺎﻳــﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺑﺎﺷــﺘﺎ ﺋــﺎﺩەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ﺋﯩـــﺶ – ھﻪﺭﯨـــﻜﻪﺕ ۋە ﺋـــﻮﻱ – ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﺗﻪﻛـــﺮﺍﺭ‬ ‫ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﺕ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻣﻪﻳﻠﻰ‬ ‫ﺋــــﯘ ﻳــــﺎﻟﻐﯘﺯ ﻳــــﺎﻛﻰ ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩـــــﭗ ﺑﻮﻟــــﺴﯘﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩــــﻚ ﺗﻪﺳـــــﯩﺮ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧـﺖ‬ ‫ﺗﺎﭘﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺯﯨﻴــﺎﻧﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻧﺎﭼــﺎﺭ ﺋــﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﻧﯧﻤﯩ ـﺪﯦﮕﻪﻥ‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ – ھﻪ! ﺋﯘ ﺗﻪﻧﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ‪ .‬ﺗﯧﻨﯩﻨﻰ ﺳﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻏﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﻧﺎﭼﺎﺭ‪ ،‬ﺧﯘﻧﯜﻙ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺑـﯘ ﺋـﺎﺩەﺕ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ۋە ﺋﯩﺮﺍﺩﯨـﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧـﺴﯩﭗ‬ ‫ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺯﺍﺑـﻮﻱ‬ ‫– ھﺎﺭﺍﻗﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻠﻪﺭ‪ ،‬ﻧﻪﺷﻪ – ﺑﻪڭ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻼﺭ‪ ،‬ﻗﯩﻤﺎﺭۋﺍﺯﻟﯩﻘﻼﺭ‪ ،‬ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﭼﺎﻛﯩﻨـﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪266‬‬


‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ‬

‫ﺷــﻪﺧﺲ ۋﯗﺟﯘﺩﯨــﺪﺍ ﭼﻮﯕﻘــﯘﺭ ﻳﯩﻠﺘﯩــﺰ ﺗﺎﺭﺗﯩــﭗ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ ﺋــﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ‬ ‫ﺑﯘ ﺟﻪﯕﺪە ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻧﯩﻴﻪﺕ‪ ،‬ﭘﻮﻻﺗﺘﻪﻙ ﺗﻪۋﺭەﻧﻤﻪﺱ ﺋﯩﺮﺍﺩە‪ ،‬ﺋﯜﻣﯩﺪﺳـﯩﺰﻟﯩﻚ‬ ‫ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩـﻨﯩﺶ ﺗﻪۋﺭﯨﺘﻪﻟﻤﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺸﻪﻧﭻ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻤﯩﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋــﺎﺩەﻡ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻏﻪﻟﯩــﺒﻪ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ‪ ،‬ﺟﻪﻣﺌﯩــﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ‬ ‫ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺩەﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﺎﺯﺍﻻﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻏﻪﻟﯩـﺒﻪ‬ ‫ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻤﯘ ۋە ھﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ ۋە ﺟﺎﺯﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩەﺕ‬ ‫ﻛﯜﭼﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯗﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧــﺪﺍﻗﺘﺎ‪ ،‬ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﺋــﺎﺩەﺗﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩــﭗ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﺑﻮﻳــﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻧﯧﻤﻪ؟‬ ‫ﺋــﯘ ﺋﯩﻤــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨــﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩــﺘﯩﺶ‪ ،‬ﺭﻭھﯩﻨــﻰ‬ ‫ﺋﯘﺭﻏﯘﺗﯘﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯜﭼﻰ ۋە ﺑﻪﺭﺩەﻣﻠﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ ﺋــﺎﺩەﺕ‪ ،‬ﺋﻪﻧــﺌﻪﻧﻪ ﺗﻮﺳــﺎﻟﻐﯘﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺘﭽﯩــﺖ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ھﺎﺭﺍﻕ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﭘﻪﺭﻗﻰ‬

‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺷﻪﺧﺲ ھﺎﻳﺎﺗﯩـﺪﺍ ﭼﻮﯕﻘـﯘﺭ ﻳﯩﻠﺘﯩـﺰ ﺗﺎﺭﺗﯩـﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ‪ ،‬ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩـﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧـﺸﻰ‬ ‫ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠـﺪﯗﺭﯗپ‪ ،‬ﻧﺎﭼـﺎﺭ ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗـﻮﻝ ﺋـﯜﺯﺩﯛﺭﯛﺵ ﻗﺎﺗـﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻜﻰ‬ ‫ﺭﻭﻟﯩﻨــﻰ ﺋﯧﻨﯩــﻖ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩــﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩــﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺧﯩــﻞ‬ ‫ﭘﻮﺯﯨﺘــﺴﯩﻴﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩــﺸﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﻘﯩــﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗــﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩــﺪﯗ‪ .‬ھــﺎﺯﯨﺮﻗﻰ‬ ‫‪267‬‬


‫ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ۋە ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩـﻞ‬ ‫ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﻪ ﺑﯩﺰﮔﻪ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﺳـﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩـﻖ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــﻰ ﭘﻮﺯﯨﺘــﺴﯩﻴﻪ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜــﺎ ﻗﻮﺷــﻤﺎ ﺷــﯩﺘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟــﯘپ ﺋــﯚﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩــﺪﺍ ھــﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩــﺶ ۋە ﻣﻪﺳــﺖ ﻳــﯜﺭﯛﺵ ﺋــﺎﺩﯨﺘﻰ ﺋﻪۋﺝ ﺋﯧﻠﯩــﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺷﻪﺧﺲ‪ ،‬ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻳﻼپ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺯﯨﻴﯩﻨـــﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨـــﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﺷـــﯟﯨﻘﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩـــﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﺳـــﯩﺮﺕ ھـــﺎﺭﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻠﯩﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ۋە ھــﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩــﺴﺘﯩﯧﻤﺎﻟﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﺌــﻰ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﯚﻛـﯜﻣﻪﺕ ھـﺎﺭﺍﻕ ﭼﻪﻛـﻠﻪﺵ‬ ‫ﻗــﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠــﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﭘﯜﺗــﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋــﺎﺟﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺳــﻪﺯﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﻪﻛﻜﻪ ۋە ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ ھﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ھـﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩـﺴﺘﯧﻤﺎﻟﻰ‪،‬‬ ‫ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﻪﺗﻜﻪﺳـﭽﯩﻠﯩﻜﻰ‪ ،‬ھـﺎﺭﺍﻕ ﺗﯩﺠـﺎﺭﯨﺘﻰ‪ ،‬ﺧﯘﭘﯩﻴـﺎﻧﻪ ھـﺎﺭﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩـﺮﯨﺶ‬ ‫ھﻪﻣــﺪە ھﺎﺭﺍﻗﻨﯩــﯔ ﺗﯧﺨﯩﻤــﯘ ﺋﯚﺗﻜــﯜﺭ‪ ،‬ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ﺗــﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺳــﺎپ ۋە‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﻪﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﻪڭ ﺗـﯜﺭﺩە ﺋﻪۋﺝ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ‬ ‫ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺴﯧﺮﻯ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﭼﻪﻛﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﯘﺳﺘﻪﺑﯩﺘﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ‬ ‫ھﯚﻛــﯜﻣﻪﺕ ﻛــﯜﭼﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳــﯘﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏــﺎﻥ ﺑــﯘﻳﺮﯗﻗﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺳــﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩﯨﻘــﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨــﻢ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻣــﯘھﯩﻢ ﺗﻪﺭﯨﭙــﻰ ﺷــﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﻗـﺎﻧﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩـﺶ‪ ،‬ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩـﻖ ۋە‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛـﻠﻪﺵ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻐـﺎ ﺋﯩـﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳـﻰ‬ ‫ﻗـﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ﺩﯦﻤـﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩـﺪە ﭘﺎﺭﻻﻣﯩﻨـﺖ ﻳـﻮﻟﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺭﺍﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ھﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﺭﺍﻗﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻜﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻧﯧﺮۋﯨﻨﻰ ﻛﯧﺮەﻛﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ‬ ‫‪268‬‬


‫ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩـﻲ ۋە ﺋﯩﻠﻤﯩـﻲ ﭘـﺎﻛﯩﺘﻼﺭ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪ - 1918‬ﻳﯩﻠــﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩــﺪﺍ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩــﺪﺍ ﺋﻪﻝ ﺭﺍﻳﯩﻨــﻰ ﺳــﯩﻨﺎﺵ ﺋﯩــﺸﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷـــﻼﻧﺪﻯ‪ - 1919 .‬ﻳﯩﻠـــﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜـــﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳـــﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐـــﺎ ﺗـــﯜﺯﯨﺘﯩﺶ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﯜپ‪ ،‬ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﻳﯧﯖـﻰ ﻣـﺎﺩﺩﺍ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﻟـﺪﻯ‬ ‫ھﻪﻣﺪە ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻼ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜﺯﻟﯜﻙ ﭼﻪﻛـﻠﻪﺵ ﺑـﯘﻳﺮﯗﻗﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺗﻪۋەﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜﺯﻟﯜﻙ ﺳﻪﭘﻪﺭۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪ . 1‬ھــﺎﺭﺍﻕ ﺋﻪﺗﻜﻪﺳــﭽﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘــﺎ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯦﯖﯩــﺰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩــﺴﻰ‬ ‫ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﭘﻮﺭﺕ ۋە ﺩﯦﯖﯩﺰ ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ھﺎۋﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﻟﯩﻨﯩﻴﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪ . 3‬ھﯚﻛــﯜﻣﻪﺕ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩــﺴﻰ ﺗﻮﻟــﯘﻕ ﺋﯩــﺸﻘﺎ ﺳــﯧﻠﯩﻨﺪﻯ‪ .‬ھﺎﺭﺍﻗﻘــﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻨـﻰ ﺑﺎﻳـﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﺷـﯟﯨﻘﺎﺕ‬ ‫ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﻥ ﺗﻪﺭﺗﯩﺒﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﮔﯧﺰﯨـﺖ‬ ‫– ژﯗﺭﻧـــﺎﻟﻼﺭ‪ ،‬ﻛﯩﺘـــﺎﺏ – ﺑﯩـــﺘﯩﻜﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺳـــﯩﻦ – ﺳـــﯜﺭەﺗﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻤـــﺎ‬ ‫ﺑﯩﺮﻭﺷــﻮﺭﻻﺭ‪ ،‬ﻛﯩﻨــﻮ‪ ،‬ﺗﯩﻴــﺎﺗﯩﺮ‪ ،‬ﺳــﯚﺯ – ﺳــﯚھﺒﻪﺕ‪ ،‬ﻟﯧﻜــﺴﯩﻴﻪ – ﺳــﯚﺯ‬ ‫ﺳــﺎﻟﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣــﯘﻧﻰ ﭘﯜﺗــﯜﻧﻠﻪﻱ ﺩﯦﮕــﯜﺩەﻙ ﺑــﯘ ﻗــﺎﻧﯘﻥ ﺗﻪﺷــﯟﯨﻘﺎﺗﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺷﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩــﯔ ھــﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﭼﻪﻛــﻠﻪﺵ ﺧﯩــﺮﺍﺟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳــﻪﺭپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨــﻰ ‪60‬‬ ‫ﻣﯩﻠﻴــﻮﻥ ﺩﻭﻟﻼﺭﺩﯨــﻦ ﺋﯧــﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜــﻰ ﻣﻪﻟــﯘﻡ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩﺘــﺎﺏ ۋە‬ ‫ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻤﯩﻼﺭ ‪ 10‬ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩﻗـﺎ ﻳﻪﺗﺘـﻰ‪ 14 .‬ﻳﯩـﻞ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﭼﻪﻛـﻠﻪﺵ‬ ‫ﻗـﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠـﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺧﯩــﺮﺍﺟﻪﺕ ﭘـﯘﻟﻰ ‪ 250‬ﻣﯩﻠﻴــﻮﻥ‬ ‫‪269‬‬


‫ﻓﻮﻧﺪﻗﺎ ﻳﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ‪ 300‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨـﺪﻯ‪532 .‬‬ ‫ﻣﯩــﯔ ‪ 335‬ﺋــﺎﺩەﻡ ﺗــﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻛﯩــﺮﺩﻯ‪ .‬ﻗﻪﺭﺯ ‪ 16‬ﻣﯩﻠﻴــﻮﻥ ﻓﻮﻧــﺪﻗﺎ ﻳﻪﺗﺘــﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﺎﺩﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻝ – ﻣﯜﻟـﻚ ‪ 404‬ﻣﯩﻠﻴـﻮﻥ ﻓﻮﻧـﺪﻗﺎ ﻳﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺧﻪﻟﻘـﻰ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ھـﺎﺭﺍﻕ ﺗﯩﺠـﺎﺭﯨﺘﻰ ۋە ھـﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩـﭗ ﺟﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜــﯜﺯﯛﺵ ﻧﯩــﺴﺒﯩﺘﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤــﯘ ﺋﻪﺩەپ ﻛﻪﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜــﺎ ھﯚﻛــﯜﻣﯩﺘﻰ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ‪ - 1933‬ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـﺪە ﺑـﯘ ﻗـﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺷـﻘﺎ‪،‬‬ ‫ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩـﺸﻠﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ۋە ھـﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩـﺴﺘﯩﯧﻤﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩـﻦ ﻗﻮﻳﯘۋﯨﺘﯩـﺸﻜﻪ‬ ‫ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺩﯦﻤﻪﻙ‪ ،‬ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ .‬ھﯚﻛـﯜﻣﻪﺕ ﺋـﺎﺟﯩﺰ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺩﯙﻟﻪﺕ‬ ‫ﺋﺎﭘﭙـــﺎﺭﺍﺗﻠﯩﺮﻯ ﺧﯩـــﺰﻣﻪﺕ ﺋﯚﺗﯩﻴﻪﻟﻤﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﻟـــﻖ ﺋﯧﯖﯩـــﺪﺍ ھﺎﺭﺍﻗﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﻘﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷـﻘﺎﻥ ۋە ھﻪﻣـﻤﻪ ﺑﯩـﺮﺩەﻙ ﺗﻮﻧﯘﺷـﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩـﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺑﺎﺷﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺋﯩﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ‪.‬‬ ‫ﻏﻪﺭﺑﻠﯩــﻚ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﺮﻯ ھﻪﻗﻠﯩــﻖ ھﺎﻟــﺪﺍ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪:‬‬ ‫»ﻛــﯜچ ۋە ﺋﯩــﺮﺍﺩە ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩــﺮەﺭ ﻏــﺎﻳﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﻪﻛﭽــﻰ ﺑﻮﻟــﯘﺵ ﭼﻮﻗــﯘﻡ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﺵ ۋە ﺭﯨﻴﺎﺯەﺗﻜﻪ ﻛﯚﻧﯜﺷـﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﻳﻪﻧـﻰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐـﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺋـﺎﻟﯩﻲ ﺑﯩـﺮ ﻏـﺎﻳﯩﮕﻪ ﻳﯧـﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﺘـــﺎ ﻗـــﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯧـــﻨﯩﻘﯩﺶ ﻛﯧـــﺮەﻙ‪ .‬ﺩﯨﻨـــﻰ ﭘﯩﺮﯨﻨـــﺴﯩﭙﻼﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـــﺎﻥ‬ ‫ﺷــــﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺗﻮﻧــــﯘﺵ ۋە ﭼﯜﺷــــﻪﻧﭽﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧــــﺪە ھﻪۋەﺱ –‬ ‫ﺧﺎھﯩـــﺸﻼﺭ ﻳﯧﯖﯩـــﭗ ﺗﺎﺷـــﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ھـــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺩﯨﻨـــﻰ ﭘﯩﺮﯨﻨـــﺴﯩﭙﻼﺭ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻛﯜچ – ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﭘﯩﻼﻥ ﻣـﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﻪﻟﺪﻯ‪«.‬‬ ‫‪270‬‬


‫ﺩﯦﯖﯩﺰ ۋە ھﺎۋﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪﻟﯩﺮﻯ ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‬

‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـــﺮ ﭘﻮﺯﯨﺘـــﺴﯩﻴﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜـــﻰ ﺋﻪﺭەﺏ – ﺋﯩـــﺴﻼﻡ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﻨﯩــﺪﯗ‪ :‬ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩــﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩــﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﯩﻠــﮕﻪﻥ ﺩەۋﺭﺩە ھــﺎﺭﺍﻕ ﺋﻪﺭەﺏ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳــﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻪڭ‬ ‫ﻛﯚپ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﺘﯩﯧﻤﺎﻝ ﺑﻮﻳـﯘﻣﻰ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ھـﺎﺭﺍﻕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺗﻮﻣﯘﺭﯨـﺪﺍ‬ ‫ﻗــﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﺍ ﺋﺎﻗــﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺷــﯘ ﺗــﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ھــﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘــﺎﺵ‪ ،‬ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷــﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﯜﻟﭙﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺵ ﺳـﻪﻧﺌﯩﺘﻰ ﺋﯩﺠـﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺷﺎﺋﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﺎﺭﺍﻗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫ﺋﯚﻟﺴﻪﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯚﻣﯜپ ﻗﻮﻳﯘڭ ﺗﺎﻝ ﺗﯜۋﯨﮕﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﻮﺯﯗﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ﺑﯘ ﺗﯧﻨﯩﻢ ﺗﺎﻝ ﺗﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﯕﻠﯩـــﻖ ﺷـــﺎﺋﯩﺮ ﺋﯩﻤﺮەﺋﯘﻟﻘﻪﻳـــﺴﮕﻪ ھـــﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩـــﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧـــﺪﺍ‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻣﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ۋە‬ ‫ﺋﯜﻟﭙﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩـﺸﻘﺎ ﻛـﯚﺯﻯ ﻗﯩﻴﻤﺎﻳـﺪﯗ ۋە ﻣﯘﻧـﯘ ﺳـﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ‪» :‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﺗﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪«.‬‬ ‫ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩـﺸﺘﯩﻦ ﺳـﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧـﺴﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻣﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻧﯩﯟﺍﻟﻐﯘﺩەﻛﻼ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ھﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻏــﺎ ﺗﯜﺭﻟــﯜﻙ ﺋﯩــﺴﯩﻤﻼﺭﻧﻰ‪ ،‬ﺳﺎﻧــﺴﯩﺰ ﻟﻪﻗﻪﻣﻠﻪﺭﻧــﻰ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘﺷــﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ھﺎﺭﺍﻗﻘــﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩــﻚ ﺋﻪھﻪﻣﯩــﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ‪ :‬ﻣﯘﺩﺍﻣﻪﺕ )ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﻳﺎﻏﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳـﺎﻣﻐﯘﺭ‬ ‫ﻣﻪﻧﯩــﺴﯩﺪە(‪ ،‬ﺳــﻪﻻﭘﻪﺕ )ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻣﻪﻱ(‪ ،‬ﺋﻪﺭﺭﺍھ )ﺧﻮﺷــﻠﯘﻕ(‪ ،‬ﺳــﻪھﺒﺎ‬ ‫)ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟـﯜﻙ ھـﺎﺭﺍﻕ(‪ ،‬ﺋﯩﺒﻨﻪﺗـﯘﻝ ﺋﯘﻧﻘـﯘﺩ )ﺳـﺎﭘﺎﻕ ﻗﯩـﺰﻯ(‪ ،‬ﺋﯩﺒﻨﻪﺗـﯘﻟﻜﻪﺭﻡ‬ ‫‪271‬‬


‫)ﺋﯜﺯﯛﻡ ﻗﯩﺰﻯ(‪ ،‬ﺑﯩﻨﺘﯘﺕ ﺩەﻧـﺎﻥ)ﺋﯧـﺪﯨﺶ ﻗﯩـﺰﻯ(‪ ...‬ﺩﯦﮕﻪﻧـﺪەﻙ ﺋﯩـﺴﯩﻤﻼﺭ‬ ‫ﻳـــﯜﺯﺩﯨﻦ ﻛـــﯚﭘﺮەﻛﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﯘﻻﺭﺩﺍ ھـــﺎﺭﺍﻕ ﺳﻮﺩﯨـــﺴﯩﻤﯘ ﻗـــﺎﻟﺘﯩﺲ‬ ‫ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‪.‬‬ ‫ھﺎﺭﺍﻕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑـﯘ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺋـﺎﻳﻪﺕ‪)» :‬ﺋـﻰ ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳـﻪﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ھــﺎﺭﺍﻕ ۋە ﻗﯩﻤـــﺎﺭ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟــﯘﻕ ﺳﻮﺭﯨـــﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳـــﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﺑﯘﻧﯩـــﯔ ھﻪﺭ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﺪە ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﺋﺎﺯﻏﯩﻨـﺎ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻲ( ﭘﺎﻳـﺪﯨﻤﯘ ﺑـﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﮔﯘﻧـﺎھ ﭘﺎﻳـﺪﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧـﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘ ﭼـﻮڭ ﺩﯦﮕﯩـﻦ‪،1«.‬‬ ‫»ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﺳﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩەۋﺍﺗﻘﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﭽﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﯕﻼﺭ‪ 2«.‬ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ھﺎﺭﺍﻕ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﻤﯩﺪﻯ ﺩەپ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ھـﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩـﯟەﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ‪،‬‬ ‫ھﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﺭﺍﻗﻘﺎ‬ ‫ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﯚﻳﯜﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷـﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻟـﺪﺍ‪،‬‬ ‫ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﯨـﺪﺍ ﻣﺎﺋﯩـﺪە ﺳﯜﺭﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪» :‬ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩـﺶ‪،‬‬ ‫ﻗﯩﻤﺎﺭ ﺋﻮﻳﻨﺎﺵ‪ ،‬ﺑﯘﺗﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﻜﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺗﺎﺷﻼﺭ(ﻏـﺎ‬ ‫ﭼﻮﻗﯘﻧــﯘﺵ‪ ،‬ﭘــﺎﻝ ﺋــﻮﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﭘــﺎﻝ ﺳــﯧﻠﯩﺶ ﺷــﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩــﺸﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺳــﻜﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﻘــﻼﺭﺩﯗﺭ‪ ،‬ﺑﻪﺧــﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩــﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺷــﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ھـﺎﺭﺍﻕ‪ ،‬ﻗﯩﻤـﺎﺭ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋـﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﻣـﺎﺯﺩﯨﻦ ۋە ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ‬

‫‪ 1‬ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ – 219‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ – 43‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪272‬‬


‫ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ )ھﺎﺭﺍﻗﺘﯩﻦ ﻗﯩﻤﺎﺭﺩﯨﻦ(‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻳﺎﻧﻤﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟«‬ ‫ﺑـــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﺎﺟﺎﻳﯩـــﭗ ﺑﯩـــﺮ ﺋﻪھـــﯟﺍﻝ ﻛﯚﺭﯛﻟـــﺪﻯ‪ ،‬ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﺩەھ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ‪ ،‬ﻗﯧـﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ھـﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻼﺭﻏـﺎ ﺗﯚﻛﯜۋﯨﺘﯩـﺸﻜﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ھﻪﺗﺘﺎ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺷـﻪھﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳـﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯚﻛـﯜۋەﺗﻜﻪﻥ‬ ‫ھﺎﺭﺍﻗﻼﺭ ﺩەﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﻐﯘﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﻰ ﺳﻪﺋﯩﺪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ھﺎﺭﺍﻕ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩــﺪﯨﻢ‪ :‬ھﻪﻱ ﺟﺎﻣــﺎﺋﻪﺕ! ﺋــﺎﻟﻼھ ھــﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋــﯚچ ﻛﯚﺭﯨــﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﭼﻪﻛــﻠﻪپ ﺋــﺎﻳﻪﺕ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺷــﻰ ﻣــﯘﻣﻜﯩﻦ‪ .‬ھ ـﺎﺭﺍﻕ ﺳــﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺩەﺭھﺎﻝ ھﺎﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﯟﺍﻟﺴﯘﻥ‪ «.‬ﻛﯚپ ﺋـﯚﺗﻤﻪﻱ‬ ‫ھﺎﺭﺍﻕ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﺪﻯ‪:‬‬ ‫»ﺋــﺎﻟﻼھ ھــﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ھــﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐــﺎﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩــﯔ ﻗﯧــﺸﯩﺪﺍ ھــﺎﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﻤﯩــﺴﯘﻥ ۋە ﺳﺎﺗﻤﯩــﺴﯘﻥ‪«.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ھـﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﺳـﯩﺮﺗﻘﺎ ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩـﭗ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﯚﻛﯜۋﯨﺘﯩﺸﺘﻰ‪«.‬‬ ‫ﺋﻪﻧﻪﺱ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪» :‬ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﯘﺑﻪﻳﺪە ۋە ﺋﯘﺑﻪﻱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺋﺒﻜﻪ‬ ‫ھـــﺎﺭﺍﻕ ﻗﯘﻳـــﯘپ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ ﺋﻮﻟﺘـــﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺑﯩـــﺮەﻳﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ‪ :‬ھـــﺎﺭﺍﻕ‬ ‫ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﺪﻯ‪ ...‬ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﺑـﯘ ﺗﻪﻟـﻬﻪ‪ :‬ﺗـﯘﺭ ﺋﻪﻧﻪﺱ‪ ،‬ھـﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺗﯚﻛـﯜۋەﺕ‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ ھﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﯚﻛﯜۋەﺗﺘﯩﻢ‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ﻣﺎﺋﯩﺪە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -91 -90‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪.‬‬

‫‪273‬‬


‫ﺋﻪﺑـﯘ ﻣﯘﺳـﺎ ﺋﻪﺷـﺌﻪﺭﯨﻲ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩەﻳـﺪﯗ‪» :‬ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪﻳـﻠﻪﻥ ﺳـﻮﺭﯗﻥ‬ ‫ﺗﯜﺯەپ‪ ،‬ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﯘﻕ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ھـﺎﻻﻝ ﺩەپ ﺋﯩﭽﻪﺗﺘـﯘﻕ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﻮﺭﻧﯘﻣـــﺪﯨﻦ ﺗـــﯘﺭﺩﯗﻡ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧـــﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺳــﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠــﺪﯨﻢ‪ .‬ﺩەﻝ ﻣﯘﺷــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ھﺎﺭﺍﻗﻨﯩــﯔ ھــﺎﺭﺍﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋـﺎﻳﻪﺕ ﭼﯜﺷـﺘﻰ‪ .‬ﺩەﺭﺭﯗ ﺋﯜﻟﭙﻪﺗﺪﺍﺷـﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﯧـــﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﺋـــﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗـــﯘپ ﺑﻪﺭﺩﯨـــﻢ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭ ﺋـــﺎﻳﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺑﻪﺱ – ﺑﻪﺳــﺘﻪ ھــﺎﺭﺍﻕ ﺟــﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗـﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺷـﯩﭙﭙﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘـﺎپ‪ ،‬ﻟﯩـﯟﯨﮕﻪ ﺗﻪﻛﻜـﯜﺯەﻱ ﺩەپ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ھــﺎﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﯚﻛﯜۋﯨﺘﯩــﺸﺘﻰ ۋە‪ :‬ﺋــﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﯨﻤﯩﺰ!‬ ‫‪1‬‬ ‫ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﻧﺪﯗﻕ‪ ،‬ﻳﺎﻧﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﺕ‪ ،‬ھﻪۋﯨـﺴﻰ ھﻪﻣـﺪە ﻛﯚﯕـﯜﻝ‬ ‫ﺧﯘﻣﺎﺭﯨﻐﺎ ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪەﻙ ﺋـﺎﻛﺘﯩﭙﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ‪ ،‬ﺋﺎۋﺍﺯ ﻗﻮﺷﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﻚ‪ ،‬ﻧﻪﭘﺲ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﺐ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﻤﯘ؟‬ ‫ۋﯨﺠﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ‬

‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺐ ﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻨﻬﺎﻥ ﻛﯜچ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺑﯘ ﻛﯜﭼﻨﻰ ﻛﯚﺯ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ‪ ،‬ﻣﯩﻜﺮﻭﺳﻜﻮپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺯەﺗﻜﯩﻠﻰ ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻧﺎﺗﻮﻣﯩﻴﻪ‬ ‫ﻳﺎﻛﻰ ﻓﯩﺰﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤـﯘ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠـﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺧﯩﻞ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻛﯜچ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺋـﯘ ﻛﯜﭼﻨﯩـﯔ ﺧـﯘﺩﺩﻯ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﻨــﻰ ﺑﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ »ﻣــﻮﻟﻼ ﺗﺎﭘﻘــﺎﻕ« ﺗﻪﻙ ﺋــﯘﻧﻰ ﺩﺍﺋﯩــﻢ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺋﯩــﺸﻘﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻼۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ھﻪﻣﯩــﺸﻪ ﺷــﯩﻤﺎﻝ ﺗــﺎﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫‪ 1‬ﺗﻪﺑﻪﺭﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ‪.‬‬

‫‪274‬‬


‫ﻣﺎﮔﻨﯩﺘﻠﯩﻖ ﻳﯩﯖﻨﻪ )ﻛﻮﻣﭙﺎﺱ( ﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯘﻧﻰ ھﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑــﯘ ﻛـــﯜچ ﺳـــﯩﺮ ﺋﺎﭼﯩـــﺪﯗ‪ ،‬ﻳﻮﻟﻐــﺎ ﺑﺎﺷـــﻼﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯘﻳﺮﯗﻳـــﺪﯗ‪ ،‬ﺗﻮﺳـــﯩﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯨـــــﺪﯗ‪ .‬ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯨـــــﺪﯗ‪ .‬ﺑﺎﺷـــــﻘﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﺠﺮﺍﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨـــــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻗﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ »ۋﯨﺠﺪﺍﻥ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﺪﻯ‪ ..‬ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻧﻰ »ﻗﻪﻟـﺐ«‬ ‫ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﯩﻐﺎ‪» :‬ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﯨــﻞ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻨﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻳﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺋــﺎﺯﻏﯘﻧﻼﺭ ﻳــﻮﻝ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺗﻮﺧﺘﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺩﯨﻞ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯗﺭ‪ «.‬ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ‪» :‬ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﻪﺗﯟﺍ‬ ‫ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻦ‪ ،‬ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﭘﻪﺗﯟﺍ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ‪ ،‬ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﯘﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋـــــﯘ ﺋﯩـــــﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩـــــﺮﻯ ﺳـــــﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺮﻟﻪﺷـــــﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﺨﭽﺎﻣﻼﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛــﯜچ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭﻧــﻰ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ‪ ،‬ﮔﯘﻧــﺎھﺘﯩﻦ‬ ‫ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩــﺸﻘﺎ‪ ،‬ﻗــﻮﻝ ﻳﯩﻐﯩــﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧــﺴﺎ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺧﻮﺷﻠﯘﻕ‪ ،‬ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠﯘﻕ‪ ،‬ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﯩﺴﺎ ﺩەﺭﺩ – ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺑـﺎﺭ‪ .‬ﻣﺎﻧـﺎ ﺑـﯘ‬ ‫ﺩﯨﻞ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻪﻟﺐ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺗﯜۋﺭﯛﻛﻰ ۋە ﺋﺎﺳﺎﺳـﻰ ﻳﯚﻟﻪﻧﭽـﯜﻛﻰ‪ .‬ﺋـﯘ ھﻪﺭ‬ ‫ﺩﺍﺋﯩــﻢ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘــﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗــﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﻰ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻝ‪.‬‬ ‫ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ‪ ،‬ﻗـﺎﺭﺍﺭﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩـــﺮﯨﺶ‪ ،‬ﻻﻳﯩـــﻬﻪ‪ ،‬ﻧﯩﺰﺍﻣﻨـــﺎﻣﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗـــﯜﺯﯛﺵ‪ ،‬ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺧـــﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻗـــﻮﺯﻏﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﯩـــﻲ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴـــﺎﺕ‪ ،‬ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩـــﻖ ۋە ﺑﻪﺧـــﺘﻜﻪ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻗﻪﻟـﺒﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘـﺎ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻮﻳﻐـﺎﻕ ۋﯨﺠـﺪﺍﻧﻼﺭ ﺗﻪﻝ‬ ‫‪275‬‬


‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﯩﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﺎﺭ‪» :‬ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﯩﺪە ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ۋﯨﺠﺪﺍﻧﯩﺪﺍ‪«.‬‬ ‫ﺑــﯘ ۋﯨﺠــﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻣــﺪﺍﺭﻻﺭ ۋە ﺋﯩﺠﺮﺍﭼﯩﻼﺭﻏــﺎ ﻧﯩــﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﻗـﺎﻧﯘﻥ ﺋﺎﺳـﺘﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷـﻘﯘﺭﯗﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩەﻳـﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ۋﯨﺠﺪﺍﻥ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ﺗﯘﺭﻣﯩﺴﺎ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﺘﯩﻜﻰ ﺭﻭﻟﻰ‬

‫ﺋﯩﻤـــﺎﻥ ۋﯨﺠـــﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺯﻭﺭ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩـــﺴﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﺋﯩﻨﯩـــﺮﮔﯩﻴﻪ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔــﯜﭼﻰ »ﮔﯩﻨﺮﺍﺗــﻮﺭ«‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ھﻪﺭﯨــﻜﻪﺕ ﻛــﯜﭼﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺴــﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ۋە‬ ‫ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻦ ﺋﻪﺗﻜﯜﭼﻰ »ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯧﻘﯩﻤﻰ‪«.‬‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩــﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــﻰ ﺑﻮﻟــﯘپ ﺋــﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽــﻰ ﺑﻮﻟــﯘپ ھﯧــﺴﺎﺏ ۋە ﺟــﺎﺯﺍ ﺗﻮﻏﺮﺳــﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨــﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ۋﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻨﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﻮﻳﻐﺎﻕ ۋە ﺳﻪﮔﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟــﺴﺎﻡ ﺋــﺎﻟﻼھ ﻣﻪﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠــﻠﻪ‪ ،‬ﺳــﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻤﯘ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﻳــﺪﯨﻤﯘ‪ ،‬ﺋﻮﭼﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻤــﯘ‪ ،‬ﭘﯩﻨﻬﺎﻧــﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺑﯩــﺮەﺭ ﺋﯩــﺶ ﻣﻪﺧﭙــﻰ‬ ‫ﻗﺎﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺩەپ ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﺪﯗ‪» :‬ﺳــﻪﻥ ﻗﺎﻳــﺴﻰ ھــﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑــﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻦ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤـﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﻘــﺎﻥ ۋﺍﻗــﺘﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ھﺎﻣــﺎﻥ ﺑﯩــﺰ ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩــﭗ ﺗــﯜﺭﯨﻤﯩﺰ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺳــﻤﺎﻥ – ﺯﯦﻤﯩﻨــﺪﯨﻜﻰ ﺯەﺭﺭە ﭼــﺎﻏﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩــﻚ ﻳــﺎﻛﻰ‬ ‫ﭼﻮڭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ھﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﺗـﺘﻪ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻟﻪۋھﯘﻟﻤﻪھﭙﯘﺯﺩﺍ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ﻳﯘﻧﯘﺱ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -61‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪276‬‬


‫ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﻗﯩﻴــﺎﻣﻪﺕ ﻛــﯜﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ھﯧــﺴﺎﺏ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍﻏـﺎ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ‪ ،‬ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻗﻘـﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـﻰ ﺋﯩﻼھﯩـﻲ »ﺧـﺎﺗﯩﺮە« ﮔﻪ ﺋـﯚﺯﻯ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻝ– ﺋﻪﺗﻤﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﺪﯗ‪» :‬ھــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯜﯕﻠﻪﺭﺩە ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩــﭗ‬ ‫ﺗﯜﺭﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑـﺎﺭ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ )ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩـﺪﺍ( ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩـﻚ‬ ‫ﭘﻪﺭﯨــﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟــﯘپ‪) ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳــﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩــﺮﯨﯖﻠﻪﺭ( ﻧــﻰ‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩـﭗ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯗ‪ 1«.‬ﺑـﯘ ﺧـﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭ‬ ‫ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﭼﯜپ‬ ‫ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪» :‬ﺋﯘ ﺩەﭘﺘﻪﺭﻟﻪﺭ ﺟﺎﺯﺍ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺳـﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻨـﻰ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐـﺎ‬ ‫ﺋﯧـــﺴﯩﭗ ﻗـــﻮﻳﯩﻤﯩﺰ‪) ،‬ﻳﻪﻧـــﻰ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﻠـــﻰ ﺧـــﯘﺩﺩﻯ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽـــﺎﻕ‬ ‫ﺑﻮﻳﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﯩﻐﺎﻧـﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ھﻪﺭﮔﯩـﺰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺷـﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨــﺸﺎ ﺟــﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯗ(‪ ،‬ﻗﯩﻴــﺎﻣﻪﺕ ﻛــﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩــﺶ ﭘﯜﺗــﯜﻛﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪) .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ( ﻗﯩﻠﻤﯩـﺶ ﭘﯜﺗﯜﻛـﯜﯕﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ‪ ،‬ﺑﯜﮔـﯜﻥ ﺋـﯚﺯﯛﯕﮕﻪ )ﻳﻪﻧـﻰ ﺑـﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ( ﺋـﯚﺯﯛڭ ﮔـﯘۋﺍھ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﯘڭ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﺎﺧــﺸﻰ ‪ -‬ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟــﻠﻪﺭ ﻣــﺎھﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺳــﯜﭘﯩﺘﻰ ﻧــﺎﻣﻪﻟﯘﻡ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧـﺎﺯﯗﻙ ﺋﯩﻼھﯩـﻲ ﺗـﺎﺭﺍﺯﺍ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﻟﭽﯩﻨﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺋﯩﻼھﯩـﻲ‬ ‫ھﯧــﺴﺎﺏ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪» :‬ﺑــﯘ ﻛﯜﻧــﺪە ﺑﻪﻧــﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ )ﻳﺎﺧــﺸﻰ – ﻳﺎﻣــﺎﻥ‬ ‫‪ 1‬ﺋﯩﻨﻔﯩﺘﺎﺭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ 12 - 10‬ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺋﯩﺴﺮﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪14 -13‬ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪277‬‬


‫ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ( ﺋﯚﻟﭽﯩﻨﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﺘــﯘﺭ‪ ،‬ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩــﺮﻯ ﺋﯧﻐﯩــﺮ‬ ‫ﭼﯩﻘﻘــﺎﻧﻼﺭ ﻧﯩﺠــﺎﺕ ﺗــﺎﭘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪ ،‬ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﻪﻣﯩﻠــﻰ ﻳﯧﻨﯩــﻚ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﯩﻠﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩـﺪﯨﻦ ﺋـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪«.‬‬ ‫ﺷــﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺑﯩــﺮ ﮔــﯘﺭﯗھ ﺟﻪﻧــﻨﻪﺗﻜﻪ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ ﮔــﯘﺭﯗھ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘــﺎ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪» :‬ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧـﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏـﺎ ﻛﻪﻟـﺴﻪﻙ‪،‬‬ ‫ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ )ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ( ﺋﻪﺟﺮﯨﻨــﻰ ﺗﻮﻟــﯘﻕ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯗ‪ ،‬ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨــﻰ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪) ،‬ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ( ﺑـﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻘـﺎﻥ‬ ‫ۋە ﻛــﯚﺭەﯕﻠﻪپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧــﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟــﺴﻪﻙ‪ ،‬ﺋــﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋــﺎﺯﺍﺏ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ )ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩـﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ( ھﯧﭽﻘﺎﻧـــﺪﺍﻕ ﺩﻭﺳـــﺖ ۋە ھﯧﭽﻘﺎﻧـــﺪﺍﻕ ﻣﻪﺩەﺗﻜـــﺎﺭﻧﻰ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺋــﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺟﺎﺯﺍﻏــﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺑــﯘ ﺋﻪﻗﯩــﺪە ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣــﯚﻣﯩﻦ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨــﺪﯨﻦ ﻛﯜﺯەﺗــﺴﯩﺮەپ ﺋﻪﺗﯩــﮕﻪﻥ – ﺋﺎﺧــﺸﺎﻣﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨــﺪﯨﻦ‬ ‫ھﯧــﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋــﻮﻳﻼپ ﺋــﯚﺯ ﺋﯩــﺸﯩﻐﺎ ھﯘﺷــﻴﺎﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯗ‪ ،‬ﺯﯗﻟـــﯘﻡ ۋە ﺧﯩﻴـــﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳـــﺪﯗ‪ ،‬ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟـــﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ‬ ‫ﻏﺎﺩﯨﻴﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺳـﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠـﯘﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـــﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﮕﻪ ﺗﻪﮔﻤﻪﻳـــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﺗﻪ ھﯧـــﺴﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺳﺎﺩﯨﺮ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺳــﻮﭘﻰ ﺷــﺎﺋﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﻘــﺎﻥ ﺑــﯘ ﺗﯘﻳــﯘﻣﭽﯩﻨﻰ ﺋــﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ‬ ‫ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯩﺰﺍﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -9 ،-8‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ‪ -173‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪.‬‬

‫‪278‬‬


‫»ﻣﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ«ﻏﯘ ﺩﯦﻤﯩﮕﯩﻦ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﺘﯩﯖﺪە‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺩﯦﮕﯩﻦ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜچ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯜﺯەﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯜﺳﺘﯜﻣﺪە‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺨﻪۋەﺭ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺳﻪﻥ ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﯕﺎ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە‪.‬‬ ‫ﺑﯩــــﺮﺍۋ ﺑﯩــــﺮ ﺩﺍﻧــــﺎ ﻛﯩــــﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺋــــﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤــــﺪﯨﻜﻰ »ﺋﯘﻻﺭﻏــــﺎ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘـﺎﺕ )ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ( ﺗـﯘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺟـــــﺎﻳﻰ ﺑﻮﻟﻐـــــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺳـــــﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳـــــﺘﻪﯕﻠﻪﺭ ﺋﯧﻘﯩـــــﭗ ﺗﯘﺭﯨـــــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‬