Page 1

Představení společnosti

AQE advisors, a.s. / třída Kpt. Jaroše 31 / 602 00 Brno


Profil společnosti Jsme poradenská společnost poskytující služby převážně subjektům veřejného sektoru. V oboru poradenství působíme od roku 1991 a díky tomu jsme schopni našim zákazníků zajistit kontinuitu, zkušenosti a tým specializovaných expertů. Unikátní znalostní databanka, kterou disponujeme, nám umožňuje v každé činnosti nabízet našim zákazníkům značnou přidanou hodnotu. Od vzniku společnosti pak naše služby využilo již několik set zákazníků z veřejného sektoru. Díky velmi těsnému vztahu mezi poradcem a klientem vzniká pro společnost velmi silný závazek v rámci realizace každého projektu.

Za dobu naší existence jsme dokončili již více jak 1 600 individuálních poradenských zakázek pro naše klienty z veřejného sektoru. Zkušenosti, které jsme získali nám nejen pomáhají poskytovat lepší a hodnotnější služby, ale jsou i pravidelně publikovány v odborném tisku, prezentovány na celé řadě tematických konferencí a  seminářů a  předkládány jako odborný standard pro celou řadu návazných aktivit.


Základní údaje o společnosti Poradenské služby poskytujeme již od roku 1991. Zaměřujeme se dlouhodobě výhradně na veřejný sektor. Přes 1 600 dokončených poradenských projektů. Přes 150 dlouhodobých klientů z veřejného sektoru. Stabilní tým zaměstnanců a externích spolupracovníků. Speciální tým projektových manažerů pro outsourcing služeb. Členství v mnoha odborných asociacích a svazech. Spolupráce s řadou významných společností z České republiky i zahraniční.

2

Historie Aqe Společnost AQE Brno, v.o.s. byla založena v roce 1991 s cílem poskytovat poradenství pro veřejný sektor primárně v oblasti životního prostředí. V počátku devadesátých let však společnost reagovala na potřeby veřejného sektoru, které byly ovlivněny dynamickým politicko-ekonomickým rozvojem. V roce 2005 byla založena společnost AQE advisors,  s.r.o., která převzala veškeré aktivity AQE Brno, v.o.s. a postupně dále zvyšovala tržní podíl a rozsah nabízených služeb pro veřejný sektor. V roce 2007 byla společnost transformována na akciovou společnost a základní kapitál navýšen na 3 mil. Kč, což bylo determinováno potřebou zajistit udržitelnost strategie na další období, ale i potřebou vytvořit a implementovat odpovídající systém řízení, reagující na vývoj společnosti. Období let 2008 - 2010 bylo ve znamení intenzivního rozvoje společnosti, které je charakterizováno značnými investicemi do vývoje nových produktů a služeb, a to zejména v oblasti zefektivnění fungování veřejné správy. V tomto období také společnost navázala řadu mezinárodních partnerství. Hlavním profesním cílem společnosti v následujícím období je  poradenství při transformaci veřejných služeb občanům v komparaci se snižovnáním realizačních nákladů a zvyšováním kvality řízení. Moderní a efektivní úřad pak není jen vizí, stává se realitou.


Poskytované služby Veřejný sektor je hlavní segment, na který se zaměřujeme. Zde si budujeme dlouhodobou pozici partnerství a spolupráce s našimi zákazníky, podpořenou konkrétními výsledky naší práce. Tato klíčová orientace nám umožňuje soustředit naši energii na zdokonalování technik, znalostí a zkušeností. Spokojenost zákazníků, vnímání zásadního pokroku a řešení problémů je pak pro nás hlavní odměnou a motivací.

Dotace a Projekty EU ■■ informační služby ■■ příprava žádostí

o dotace ■■ odborné studie a analýzy ■■ zadávací řízení ■■ administrace úspěšného projektu

Podpora a řízení EU programů

Zefektivnění veřejné správy

■■ evaluace operačních

■■ snižování

■■

■■

■■ ■■ ■■

programů monitoring čerpání a benchmarking programů externí administrace pomoc konečným příjemcům analýza absorbční a administrativní kapacity

■■ ■■ ■■

administrativní zátěže moderní metody řízení organizace procesně-personální optimalizace implementace projektové kanceláře řízení podřízených organizací

Strategie a Rozvoj Ekonomika a plánování ■■ základní strategické dokumenty

■■ tématické strategické

dokumenty ■■ akční plány rozvoje ■■ implementace Místní agendy 21 ■■ organizační plánování

■■ cíleně orientované ■■ ■■ ■■ ■■

rozpočtování optimalizace procesu plánování kontrola hospodaření ekonomické hodnocení bonity ekonomické směrnice

Řízení lidských zdrojů ■■ personální optimalizace ■■ řízení dle kompetencí ■■ znalostní management ■■ aplikace modelu CAF ■■ vzdělávání

3


Produkty Management veřejného sektoru je dynamický a rozvíjející se obor, který přináší celou řadu nových poznatků a zkušeností. Klíčových faktorem úspěchu veřejného subjektu se postupně stává inovace ve službách, procesech i pracovních postupech. Veřejná správa tak komplexně přebírá a modifikuje systémy řízení, přístupy k inovaci i metody práce běžně používané v soukromém sektoru.

eDotazník

FISO Finanční Informační Systém Obce

AQE academy

Na základě poptávky subjektů státní správy a samosprávy jsme vytvořili nástroj pro realizaci dotazníkových šetření - webovou aplikaci eDotazník, který má několik základních výhod oproti jiným formám dotazníkových šetření: ■■ podporuje nelineární vyplňování dotazníku (otázky jsou zobrazovány v závislosti na předchozích odpovědích respondenta),

Finanční Informační Systém Obce - počítačový produkt zaměřený na ekonomiku a finanční hospodaření subjektů veřejné samosprávy (obcí, měst, krajů a příspěvkových organizací). Dává ucelený pohled na hospodaření nejen v minulosti a přítomnosti, ale i na pravděpodobnost hospodářského vývoje v budoucnosti. Pro nově zvolené zastupitelské orgány poskytuje podklady pro seznámení se s hospodářskou situací municipality. Slouží též k vytváření podkladů pro analytické a strategické činnosti finančních odborníků úřadu.

Novým produktem společnosti je v návaznosti na aktuální požadavky našich klientů z řad subjektů veřejné správy vzdělávací e-learningový portál AQE academy. Portál nabízí Ministerstvem vnitra ČR akreditované e-learningové vzdělávací kurzy zaměřené na specifické oblasti, které jsou stěžejní pro soustavný rozvoj vedoucích i ostatních zaměstnanců organizací veřejné správy.

■■ umožňuje okamžitý export výsledků do Excel, ■■ minimální zatížení respondenta a tím i vyšší

návratnost dotazníků,

■■ možnost personalizace dotazníku pro potřeby

klienta (loga, barevné ladění, apod.).

4

Pro podporu inovativního přístupu k řízení subjektů veřejného sektoru vyvíjíme, testuje a aplikujeme nástroje, které posilují manažerské rozhodování. Zaměřujeme se zejména na takové oblasti, jejiž inovace je nezbytná pro moderní management.


vybraní zákazníci

5


Vybrané reference / Dotace a projekty EU KLIENT

NÁZEV ZAKÁZKY

OBDOBÍ

POPIS ZAKÁZKY

3 - 7 / '10

Předmětem zakázky byla příprava tří projektů Procesní optimalizace odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy, Optimalizace řídících a plánovacích procesů odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMO a Optimalizace bezpečnostních procesů v prostředí Magistrátu města Ostravy. Díky podpoře těchto tří projektů se statutární město Ostrava v součtu objemu získané dotace stalo nejúspěšnějším žadatelem v rámci výzvy 53.

1 - 2 / '10

V rámci této zakázky proběhla komplexní analýza projektových záměrů příspěvkových organizací Jihomoravského kraje a následně bylo zpracováno 10 kompletních žádostí o dotaci na snížení energetické náročnosti vybraných budov (zateplení obvodového pláště, výměnu oken a zateplení střech). Tyto projektové žádosti byly následně podány do OP ŽP. JMK obdržel dotaci ve výšši 115 mil. Kč.

1 - 2 / '09

V průběhu této zakázky jsme zpracovali kompletní žádost o dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Obec Kunčice pod Ondřejníkem obdržela dotaci ve výši 122,6 mil.  Kč a  díky těmto finančním prostředkům bude moci vybudovat splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod v obci.

7 - 8 / '09

Pro projekt autobusového terminálu jsme zpracovali kompletní projektovou žádost do Regionální operačního programu Jihovýchod. Tento projekt obdržel dotaci ve výši 42 mil. Kč a z dotace bude financováno vybudování moderního autobusového terminálu ve městě Znojmě, díky čemuž se výrazně zjednodušší využívání hromadné dopravy.

Vila Tugendhat

4 - 7 / '09

Pro statutární město Brno jsme připravili kompletní žádost včetně CBA analýzy na projekt obnovy Vily Tugendhat, kulturní památky světového významu. Díky podpoře z Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví dojde ke zvýšení atraktivity prostředí Vily Tugendhat, rozvoji možností využití prostoru pro odborné účely z oblasti péče o kulturní dědictví a rozšíření kvality poskytovaných kulturních služeb.

Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“

Předmětem zakázky je komplexní administrace a koordinace Integrovaného plánu rozvoje města včetně koordinace postupu dílčích projektů a kontinuálního monitoringu, který zahrnuje zejména sledování postupu realizace dílčích projektů obsažených v IPRM, sledování naplňování indikátorů a řešení problémů jejich nenaplňování, včasné upozorňování na problémy a rizika a navrhování postupu jejich řešení, navr6 / '09 - 6 / '15 hování změn vedoucích k optimalizaci implementace IPRM a jeho úspěšné realizaci.

Statutární město Ostrava

Zvýšení efektivity řízení magistrátu města

Jihomoravský kraj

Zpracování kompletních žádostí pro vybrané subjekty JMK

Kunčice pod Ondřejníkem

Výstavba kanalizace a ČOV v Kunčicích pod Ondřejníkem

Město Znojmo

Statutární město Brno

Statutární město Liberec

6

Výstavba autobusového terminálu ve Znojmě


Vybrané reference / Podpora a řízení EU programů KLIENT

NÁZEV ZAKÁZKY

OBDOBÍ

POPIS ZAKÁZKY

1 / '10 - 6 / '13

Hlavním cílem zakázky je realizace souboru podpůrných činností v oblasti monitoringu, evaluace a reportingu, které umožní efektivní průběžné sledování pokroku programu Zelená úsporám, následné hodnocení průběhu Programu a zefektivnění jeho implementace a realizace. Konkrétně se tento hlavní cíl sestává z dílčích cílů v oblasti nastavení monitorovacích sestav, ročních evaluací pokroku programu a reportingu včetně souvisejícího poradenství. Cílem první evaluace bylo komplexní zhodnocení indikátorové soustavy ROP JV a specifikace návrhů a doporučení jejího doplnění. Ambicí komplexního výstupu tohoto projektu bylo přispět ke zlepšení implementace ROP JV, resp. ke zkvalitnění nastavení indikátorové soustavy tak, aby byla schopna zajistit kvalitní data pro budoucí i závěrečné zhodnocení plnění cílů ROP JV a jeho příspěvku k NSRR a politikám Společenství. Cílem analýzy a vyhodnocení Příručky blyo odhalení případných nedostatků a návrh možné úpravy a doporučení pro další výzvy ROP JV v programovacím období 2007 - 2013 a pro optimální zpracování Příručky.

Státní fond životního prostředí České republiky

Evaluace, monitoring a reporting v rámci programu Zelená úsporám

Regionání rada regionu NUTS2 Jihovýchod

Evaluace dosavadní implementace ROP JV - Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění a Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod.

2 - 8 / '09

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor strukturálních fondů

Budování absorpční kapacity v oblasti intervence 1.1 Integrovaného operačního programu prostřednictvím expertní pomoci žadatelům

Cílem zakázky bylo zvýšení absorpční kapacity v oblasti intervence 1.1 IOP a zajištění informovanosti žadatelů o dotaci po vyhlášení výzev z předmětné oblasti intervence, zejména pak formou expertní pomoci a intenzivní asistence žadatelům při přípravě žádosti o dotaci včetně poradenství při formulaci projektových záměrů a jejich posouzení. Součástí zakázky byla i realizace seminářů pro žadatele 10 / '09 - 2 / '10 a poskytování expertní podpory zaměstnancům Odboru strukturálních fondů MV ČR.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Externí administrace oblasti podpory 1.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Hlavním cílem zakázky je doplnit kapacitu MPSV jako Řídícího orgánu OP LZZ při administrativním zajištění realizace grantových projektů v oblasti podpory 1.1 a podpořit odbornou úroveň a kvalitu implementace a realizace OP LZZ. Mezi stěžejní činnosti v rámci zakázky patří zajištění podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho zpracování, administrace změn rozhodnutí, poradenství 4 / '10 - 12 / '03 pro žadatele i příjemce a expertní činnosti pro potřeby Řídícího orgánu.

Statutární město Havířov

Vnitřní integrovaný systém projektů statutárního města Havířov

Předmětem zakázky bylo vytvoření komplexního projektového zásobníku statutárního města Havířova včetně analýzy dotačních možností pro všechna projektové záměry a také formulace dalších projektových záměrů vhodných ke spolufinancování v rámci fondů EU včetně doporučení, kterými by se mělo statutární město Havířov řídit při podávání žádostí o dotaci a následné realizaci projektů.

9 - 10 / '08

7


Vybrané reference / Zefektivnění veřejné správy KLIENT

NÁZEV ZAKÁZKY

Procesně-personální (kvalifikační) audit Městského úřadu včetně organizační složky Město Havlíčkův Brod Městská bytová správa

Ministerstvo vnitra České republiky

Statutární město Brno

Techické sítě Brno

Vytvoření metodiky implementace projektového řízení v organizacích veřejné správy včetně workshopů

Metodika implementace projektů spolufinancovaných z EU fondů

Procesně-personální audit Techických sítí města Brna

Město Znojmo

Personální audit sociálního odboru MěÚ Znojmo

Ministerstva dopravy České republiky

Determinace a návrhy optimalizace interních předpisů a procesů

8

OBDOBÍ

POPIS ZAKÁZKY

5 - 12 / '08

Účelem auditu bylo zefektivnění řízení úřadu, struktury jeho činností a zlepšení služeb obyvatelstvu. Byla provedena inventarizace disponibilních lidských zdrojů a vyhodnocena jejich výkonnost (vytížení). Dále byl vyhotoven popis stávajících procesů a činností, které jsou vykonávány Městským úřadem Havlíčkův Brod včetně organizační struktury a počty pracovních míst vzhledem k úkolům a činnostem, které jsou a budou městským úřadem a MBS vykonávány.

3 - 7 / '10

Předmětem plnění zakázky bylo vytvoření „Metodiky integrace projektového řízení v organizacích veřejného sektoru“, jako metodického návodu pro organizace veřejné správy při zavádění projektových kanceláří. V návaznosti na tvorbu této metodiky došlo k realizaci pěti workshopů se zaměřením na integraci projektového řízení v organizacích veřejného sektoru.

8 - 10 / '09

V rámci zakázky byl vytvořen vnitřní předpis Magistrátu města Brna upravující postup při návrhu, přípravě, realizaci a monitoringu projektů financovaných z EU fondů v rámci operačních programů platných na území České republiky nebo tzv. komunitárních iniciativ a programů a dále propojení projektového cyklu se zřízeným finančním nástrojem města Fondem kofinancování evropských projektů.

11 / '07 - 3 / '08

Cílem organizačního a personálního auditu byla analýza a zhodnocení současného stavu fungování organizace a řízení procesů v personální oblasti včetně zmapování slabých a silných stránek v personální oblasti u společnosti Technické sítě Brno, a. s., zejména pak posouzení metod personální práce, vyhodnocení jednotlivých činností zaměstnanců a odborů a z toho vyplývající návrhy úprav stávajících metod nebo koncepce metod nových a jejich dopad na organizační strukturu.

1 - 3 / '09

V rámci realizace personlálního auditu sociálního odboru MěÚ Znojmo bylo provedeno šetření spokojenosti zaměstnanců, analýza agend a činností pracovníků, autosnímkování pracovního dne, individuální strukturované rozhovory, šetření spokojenosti klientů, telefonické dotazování, šetření přítomnosti zaměstnanců na pracovišti.V závěru byla předložena závěrečná zpráva.

6 - 11 / '08

Cílem projektu bylo optimalizovat interní procesy a předpisy na Ministerstvu dopravy v oblastech: Revize stávajícího stavu interních směrnic, Nastavení systému řízení finančních prostředků, Revize interních procesů a jejich provázanost s organizační strukturou, Projektové řízení a strukturální fondy a Zhodnocení procesů vyplývajících z informačního systému IMIS.


Vybrané reference / Strategie a Rozvoj KLIENT

NÁZEV ZAKÁZKY

Město Habartov

Strategický plán rozvoje města Habartov 2007 - 2013

Město Horní Slavkov

Město Děčín

Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov 2009 - 2028

Integrovaný plán rozvoje města Děčín „Centrum“

OBDOBÍ

POPIS ZAKÁZKY

8 / '07 - 10 / '08

Předmětem zakázky bylo zpracování Strategického plánu rozvoje města Habartov v rozsahu: Profil města, Akční plán, Průzkum představ žáků ZŠ, Průzkum kvality života ve městě, Průzkum podnikatelského prostředí, Zásobník projektových záměrů, Rozpočtový výhled města Habartov.

5 / '08 - 8 / '09

Cílem zakázky bylo zpracování Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov jakožto základního strategického dokumentu města Horní Slavkov v rozsahu: Strategie, Situační analýza, Analýza spokojenosti občanů s kvalitou života, Průzkum podnikatelského prostředí, Zásobník projektů. Při přípravě a následné implementaci Strategie byly v široké míře aplikovány principy a postupy Místní agendy 21 včetně intenzivního zapopjení veřejnosti do všech fází strategického plánování.

7 / '07 - 9 / '08

Předmětem zakázky bylo zpracování Integrovaného plánu rozvoje města, který je v rámci ROP NUTS2 Severozápad stěžejním strategickým dokumentem pro rozvoj města Děčín v rámci čerpání prostředků na rozvoj města, konrétně zóny „Centrum“. V rámci zakázky byla zpracována žádost o dotaci z ROP Severozápad a Dokument IPRM včetně socioekonomické analýzy, návrhu pólů rozvoje a přehledu projekt. záměrů.

Statutární město Havířov

Studie proveditelnosti Areálu volného času v Havířově

2 - 4 / '09

Cílem zakázky byla analýza možností využití Areálu volného času v Havířově včetně posouzení variant financování a realizace celého projektu a doporučení, kterými by se mělo statutární město Havířov řídit při přípravě a realizaci tohoto komplexního strategického projektu. Analýza byla zpracována se zohledeněním dopadů do rozpočtu města, návaznosti dalších projektů a důkladné analýzy nákladů a přínosů projektu.

Město Modřice

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008 - 2025

1 - 9 / '08

Cílem zakázky bylo zpracování Strategického plánu rozvoje města Modřice v rozsahu: Strategie, Situační analýza, Analýza spokojenosti občanů, Průzkum podnikatelského prostředí, Zásobník projektů.

Ústecký kraj

Analýza rozvoje potenciálu cestovního ruchu v Ústeckém kraji a možnosti jeho financování z fondů EU

2 - 5 / '08

Předmětem zakázky byla identifikace problémových oblastí cestovního ruchu v Ústeckém kraji a oblastí, které vyžadují zvýšenou podporu ze strany Ústeckého kraje a dalších složek veřejných rozpočtů. V souběhu se zpracováním této analýzy bylo nastaveno zaměření jednotlivých projektů, které by mohly být připravovány k financování z EU v oblasti cestovního ruchu.

3 - 12 / '08

IPRM Liberec-zóna Lidové sady je strategický dokument zaměřený na rozvoj zóny města Lidové sady, která se vyznačuje velkou koncentrací ekonomických, vzdělávacích i volnočasových aktivit a to zejména z ROP Severovýchod, ale i z dalších operačních programů. Opatření IPRM postihují oblasti jako je ekonomický rozvoj, vzdělávání a sociální integrace, zvýšení atraktivity zóny, dopravní dostupnost a mobilita, zlepšení životního prostředí nebo efektivnější správa věcí veřejných.

Statutární město Liberec

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna Lidové sady

9


Vybrané reference / Ekonomika a plánování KLIENT

Statutární město Chomutov

Statutární město Liberec

Město Šternberk

Statutární město Havířov

Město Mikulov

10

NÁZEV ZAKÁZKY

Ekonomické poradenství

Tvorba a průběžná aktualizace rozpočtového výhledu

Ekonomické poradenství

Zpracování odhadu potřeby finanční náročnosti statutárního města Havířov na financování a předfinancování projektů podpořených z fondů EU

Ekonomické poradenství

OBDOBÍ

POPIS ZAKÁZKY

dlouhodobá spolupráce od r. 2001

Předmětem dlouholeté spolupráce je zpracovávání a aktualizace rozpočtových výhledů (5letý výhled), tvorba podkladů pro tvorbu rozpočtu, pololetní kontrola plnění rozpočtu a tvorba podkladů pro vypracování závěrečného účtu statutárního města Chomutova. Rozpočtový výhled je textový dokument, obsahující analýzu hospodaření municipality v minulosti, posouzení platného rozpočtu, navržení rozpočtového výhledu v podrobnosti sestaveného rozpočtu

dlouhodobá spolupráce od r. 2006

Předmětem spolupráce je zpracovávání a aktualizace rozpočtových výhledů statutárního města Liberec. Rozpočtový výhled umožňuje zrychlení a zjednodušení zpracování rozpočtu, koncepční a plánovité financování potřeb, přehled o možnostech hospodaření v budoucím období, o využití návratného způsobu financování a dlouhodobý komplexní pohled na výsledek hospodaření a finanční situaci statutárního města

dlouhodobá spolupráce od r. 1999

Předmětem dlouhodobé poradenské činnosti je zpracovávání a aktualizace rozpočtových výhledů (střednědobý plánovací dokument, který jde v podrobnosti zpracování nad rámec zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Dále v rámci cíleně orientovaného rozpočtování provádíme mj. tvorbu podkladů pro tvorbu rozpočtu, pololetní kontrolu plnění rozpočtu a tvorbu podkladů pro vypracování závěrečného účtu města Šternberka.

2 / '09 - 4 / '09

Předmětem zakázky byla aktualizace databáze investičních záměrů města, na níž navazovala analýza možností financování těchto záměrů. V rámci zakázky došlo k rozdělení záměrů financovatelných ze zdrojů EU, byly identifikovány dotační tituly a byla provedena predikce čerpání finančních prostředků z fondů EU na základě vytvořeného projektového cash-flow u jednotlivých projektů. Výsledkem zakázky bylo rozdělení projektů dle priorit a byly navrženy možnosti financování investičních akcí statutárního města Havířov s ohledem na jeho oprávněné potřeby a finanční únosnost, tak aby nedošlo k ohrožení jeho hospodaření v následujících letech.

dlouhodobá spolupráce od r. 2002

V roce 2002 jsme provedli posouzení hospodaření příspěvkových organizací. Zhodnotili a navrhli jsme změny v ekonomických vazbách mezi zřizovatelem a jím zřizovaných organizací. Pozornost byla zaměřena na finanční plánování a řízení příspěvkových organizací. V roce 2006 jsme analyzovali ekonomické směrnice definující rozpočtový proces, jeho jednotlivé etapy, práva a povinnosti všech zúčastněných na tomto procesu. V roce 2008 jsme provedli posouzení nákladů sportovní haly TJ Pálava Mikulov. Každoročně zpracováváme a aktualizujeme rozpočtový výhled (5-letý výhled), dále poskytujeme podklady pro tvorbu rozpočtu a podklady pro vypracování závěrečného účtu města Mikulova.


Vybrané reference / Řízení lidských zdrojů KLIENT

NÁZEV ZAKÁZKY

Centrum Personální audit pro regionální rozvoj Centra pro regionální rozvoj České republiky České republiky

Statutární město Havířov

Kraj Vysočina

Ústecký kraj

Město Králíky

Analýza rozvoje školství pro Havířov

Řízení ekonomiky územních samosprávných celků formou e-learningu

Zajištění vzdělávacího programu

Personálně-organizační audit Městského úřadu Králíky

OBDOBÍ

POPIS ZAKÁZKY

3 - 4 / '10

Hlavním cílem zakázky bylo objektivní posouzení personálních procesů organizace včetně posouzení vhodnosti implementace projektového řízení a návrh takových opatření, která povedou k zefektivnění procesu organizace. Realizace zakázky zahrnovala: Analýzu stávajícího stavu personálních procesů, identifikaci hlavních procesů, utřídění procesů. Analýzu organizační struktury a její funkčnosti, včetně návrhu na optimalizaci. Analýzu systému pravomocí a odpovědností, vytvoření vhodného kompetenčního modelu, návrh systému zastupitelnosti, systému monitoringu spokojenosti klientů.

1 - 7 / '09

Předmětem zakázky byla kompelxní analýza školských zařízení, jako zřizovaných organizací statutárního města Havířov. Součástí analýzy byly projektové fiše, jako vzorové projekty, jež byly posléze zpracovány do podoby žádostí o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci realizace této zakázky byly uskutečněny ineraktivní workshopy s řediteli škol a relevantními zaměstnanci magistrátu města Havířova, kde byla diskutována oblast školství a aktuální potřeby jednotlivých škol.

9 / '06 - 11 / '11

Projekt realizovaný společností AQE advisors, a.s. s podporou z grantového schématu vyhlášeného Krajem Vysočina v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Cílem projektu byla tvorba a pilotní odzkoušení vzdělávacího programu o 4 modulech (strategické plánování, rozpočtový proces, rozpočtový výhled, ekonomicko-právní minimum) a jejich úprava na základě pilotního odzkoušení a násedný provoz e-learningu. Projekt byl určen pro „odborníky úřadu státní správy“ a samosprávy, konkrétně pro úředníky, vedoucí úředníky finančních a ekonomických odborů, pro starosty a zastupitele obcí a měst kraje Vysočina. Výstupem je soubor funkčních e-learningových vzdělávacích modulů tvořených odbornými skripty, anketami, průzkumy, průběžnými a výslednými resty. Pilotáže se zúčastnilo 50 zájemců.

6 / '07 - 6 / '12

Předmětem zakázky bylo vytvoření a následná realizace vzdělávacího programu „Příprava osobnostního rozvoje zaměstnanců státní správy a samosprávy na další programovací období“ formou e-learningu pro zaměstnance Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací.

9 - 10 / '07

Předmětem auditu byly specifické činnosti organizování a řízení lidských zdrojů včetně šetření náročnosti a vytíženosti práce jednotlivých pracovníků. Cílem auditu bylo prověřit, zda je v rámci procesu řízení lidských zdrojů postupováno efektivně a jsou využívány moderní přístupy řízení lidských zdrojů. Dalším úkolem auditu bylo na základě zjištěných skutečností navrhnout opatření směřující k odstranění nejčastěji se opakujících nedostatků a navrhnout doporučení ke zlepšení systému organizace práce a řízení lidských zdrojů.

11


Poznรกmky

12


Poznรกmky

13


Získávání informací od klienta

Analýza problému

Návrhy scénářů příklady dobré a špatné praxe

Výběr a implementace optimální varianty

AQE Znalostní databanka vždy lepší řešení Interní znalostní databanka agreguje postupy, metody a příklady dobré i špatné praxe získané za celou dobu působení AQE advisors na trhu poradenství pro veřejný sektor a je využívána všemi zaměstnanci společnosti v průběhu výkonu poradenství a  řešení zakázek ve všech oblastech poskytovaných služeb. Proto jsme schopni rychleji analyzovat problémové oblasti v organizaci, rychleji navrhovat řešení, vyvarovat se chyb a nabízet v každé situaci několik možných scénářů. Pro každý scénář pak máme připraveny konkrétní případové studie.

AQE Znalostní databanka umožňuje našim poradcům: ■■ úsporu času při úvodních analýzách, ■■ vyvarovat se chybám a možným problémům díky

Zajištění udržitelnosti

■■ ■■ ■■

Evaluace řešení

■■

příkladům dobré i špatné praxe, rychleji navrhovat optimální řešení, poskytovat řešení, která se již v praxi osvědčila, provádět komparaci stavu nebo navrhovaného postupu s organizacemi, které jsou v rámci benchmarkingu mezi nejlepšími ve své oblasti, anticipovat potřeby klienta ještě před tím, než vzniknou.


AQE advisors, a.s. Kancelář Brno (sídlo) třída Kpt. Jaroše 1944/31 602 00 Brno - město Česká republika tel. +420 542 213 197 +420 542 213 199 fax +420 542 213 200 e-mail info@AQE.cz

Kancelář Praha Opletalova 5/7 (Budova ČTK) 111 44 Praha 1 Česká republika tel. +420 222 098 173 fax +420 222 098 365

AQE advisors, a.s. / Představení společnosti  
AQE advisors, a.s. / Představení společnosti  

Prezentace poradenské společnosti poskytující poradenské služby převážně subjektům veřejného sektoru.

Advertisement