Page 1

ñ>±~.

ñ>±~ ñ<äj·T+

e÷ leT‹ Hê≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\ q+~+#· ˝Ò<äT. u≤>± <äT*ù|dæ, e~* ô|{Ϻ+~. Ä$&É Hê≈£î nìï s¡T#·T\÷ ñ+&˚ ñ>±~ |ü#·Ã&ç ‹ì|æ+#· ˝Ò<äT. ‘·\ u§|æŒ ø£fÒº˝≤ Nyê≥T¢ y˚dæ+~. ñ>±~ Hê&ÉT m˝≤ >∑&ÉTùdÔ @&Ü<ä+‘ê n˝≤π> >∑&ÉTdüTÔ+<ä+{≤s¡T. Hê >∑T+&Ó s¡a\T¢eT+~. leT‹ MT<ä ø√|ü+ eTT+#·T≈£î e∫Ã+~. $s¡T#·T≈£î |ü&ܶqT. n]#˚qT. Ä&É<ëìøÏ+‘· Ä»e÷sTTw” |üìøÏ sê<äHêïqT. n]∫+~. $s¡T#·T≈£î |ü&ç+~. eT>∑ yê&çøÏ+‘· nVü≤+uÛ≤e+ |üìøÏ sê<ä+~. Ç+‘·ø° e÷ eT<Ûä´ Ç+‘· >=&Ée sêe&ÜìøÏ ø±s¡D+ @eTqT≈£îHêïs¡T? ˇø£ πøJ e+ø±j·T\T . bÕe⁄ πøJ |ü∫à $Ts¡|ü ø±j·T\T. ˇø£ ∫qï ôd ’E Äq|üø±j·T. n+‘˚. ø£˙dü+ |ü+&ÉT>∑Hê&ÉsTTHê ‘êC≤ düs¡T≈£î\T m+∫ rdüT≈£î sê˝Òø£ b˛j·÷qì e÷ leT‹ yê<äq. yê<äq+fÒ yê<äq ø±<äT — »>∑&Éy˚T. leT‹: ª #·÷düTÔHêïqT. MTø° eT<Ûä´ H˚q+fÒ ìs¡¢ø£å´+ u≤>± ô|]– b˛sTT+~. ãC≤s¡T˝À mø£ÿ&Ü ˝Òq≥Tº, á |ü⁄#·TÃM, yê&ç b˛sTTqM ‘Ó∫à Hê eTTU≤q |ü&˚düTÔHêïs¡T. Bì @Åu≤dæ eTTU≤ìøÏ m˝≤+{Ï$ ‘ÓùdÔ e÷Å‘·+ @$T{Ï ! nì ø£<ä÷ MT Ä˝À#·q ! H˚˙ |ü⁄#·TÃ\˙, #·#·TÃ\˙ e+&É ˝Òqe÷à ... M{Ïì MT sTTwüº+ y=∫Ãq≥Tº #˚düTø√+&ç ...µµ Hê≈£î #Ó|üŒ ˝Òq+‘· ø√|ü+ e∫Ã+~. ø√|ü+‘√ bÕfÒ bÂs¡Twü+ bı&ÉT#·Tø=∫Ã+~. n~ ø±düÔ |ü≥Tº<ä\>± e÷]+~. |ü≥Tº<ä\ yÓTT+&ç‘·q+>± |ü]D≤eT+ #Ó+~+~. yÓTT+&ç ‘·q+ ñ&ÉT≈£î yÓ÷‘·T ‘·q+>± |ü]es¡Ôq #Ó+~+~. yÓTT+&ç ‘·q+ Hê >=+‘·T˝À Å|ü‹ <Ûä«ì+∫+~. Ä dæú‹˝À πøø£\T y˚dü÷Ô n]#êqT : ª Hê Çwüº+ y=∫Ãq$ ‘ÓkÕÔqT. dü+bÕ~düTÔqï~ H˚qT. ÇwüºeTsTT‘˚ e+&ÉT. ˝Òø£ b˛‘˚ e÷HÓsTT´ ! ...µµ H˚qT |ü*øÏq e+&ÉT nH˚ e÷≥qT ñ+&ÉT nì $ì|æ+∫+~ ø±uÀ\T ` Hê leT‹ Hê y˚|ü⁄ n<√˝≤ #·÷dæ+~. Ç~ es¡≈£î H˚qT ø√|ü+ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï ‘·H˚ ≈£L˝Ÿ #˚ùd~. Ç|ü⁄Œ&Ó+<äTø√ Ä eT÷&é˝À ˝Ò<äT. leT‹: ª H˚qT MT <ëd” <ëìì ø±<äT. MTs¡T ñ+&ÉeT+fÒ ñ+&É&Üìø°, bıeTà+fÒ b˛&Üìø°q÷ µ H˚qT : ª qTe⁄« #Ó|æŒq≥Tº rdüT≈£î sêe&ÜìøÏ H˚qT ˙ ≈£L* yÓ<Û äeqT ø±qT !...µµ leT‹: ª ‘êC≤ ≈£Ls¡\T rdüT≈£î sê ˝Ò<äì n+fÒ m+<äTø£+‘· ñ&ÉT≈£îÿ+{≤s¡T?µµ H˚qT: ª e÷≥\T MTs¡≈£î! ... H√{Ïø=∫Ãq≥Tº ù|\≈£î. ‘˚˝Òø£ ø±<äT ` ‘˚ <ä\Tà ø√ø£ ! ..µµ leT‹: ª #√<ä´+ ! ‘·\TÃø√ø£ b˛e&Éy˚T$T{Ï ?µµ H˚qT: ª n<ä+‘˚` ÇwüºeTT+fÒ ñ+&ÉT .˝Òø£ b˛‘˚ ...µµ n+‘·ø£Hêï <ÛÓ’s¡´+ #ê\ø£ Äù|kÕqT. leT‹ : ª n+fÒ, bıeTàH˚ ø£<ä÷ ! µ H˚qT: ª eT∞fl #ÓbÕŒ˝≤ ! ìs¡uÛÑ´+‘·s¡+>± n+‘˚ ! ...µµ n˙ùdH˚ ø±ì, ñ*øÏÿ |ü&ܶqT. leT‹‘√ sTTyêfi¯ y˚düT≈£îqï cÕ|æ +>∑÷, dæìe÷ Åb˛Å>±eT÷ @+ ø±qT ! nB ø±ø£, á @&Ü<ä+‘ê e÷eT<Ûä´ sTT˝≤ »>∑&Ü\‘√H˚ >∑&ÉTdüTÔ+~ ø±uÀ\T Ks¡ à! ... leT‹ ‘·>∑Z<äT. ‘·>∑Zq÷ ˝Ò<äT. ãdüT‡ ø£<äT\T‘·÷ ñ+fÒ, ø£qT ø=\T≈£î˝À¢ ˙s¡T ` o‘êø±\+ Åbı<ä T<äï n|ü⁄Œ&˚ $ø£dædüTÔqï |üP\ πs≈£î\ MT<ä eT+#·T _+<äTe⁄˝≤¢ ... yÓT*¢>± n+~: ª m|ü⁄Œ&É÷ MT yÓTT+&ç |ü+‘·+ MT<˚ ø±˙, H˚qT #Óù|Œ~ ø±düÔsTTHê #Ó$ì ô|≥ºs¡T ø£<ë ! ...


H˚H˚eTHêïqì MTøÏ+‘· ø√|ü+ y=∫Ã+~?µµ ª s¡e÷, &çj·TsY ! ãdüT‡ ~–b˛ ! µ nH˚kÕqT #·|ü⁄Œq. ª ~>∑qT Hê yê<äq dü¬s’q<˚qì eTT+<äT ˇ|ü⁄Œø√+&ç...µµ ø=+#Ó+ ‘·≥|ü{≤sTT+#˚qT. á ˝À>± ãdüT‡ ‘·TÅs¡TeT+~. b˛sTT+~ — ãdü÷‡, <ëì‘√ bÕ≥T Hê s¡e÷, Hê ø£\\÷ , yê{Ï‘√ bÕ≥T Hê |ü≥Tº<ä˝≤ .. Ç&çj·T{Ÿ ! nì ‹≥Tº≈£îHêïqT qqTï H˚H˚. 0

0

0

H˚qT Ç&Éj·T{ŸH˚. ˝Òø£ b˛‘˚ ‘êC≤ ≈£Ls¡\eTTà‘·Tqï <äTø±D+ Å|üø£ÿH˚ ñHêï, n≥T y˚|ü⁄ #·÷&É≈£î+&Ü, Ç+ø=ø£&ç MT<ä kÕqTuÛÑ÷‹‘√, ne⁄qT ! ... πøe\+ kÕqTuÛÑ÷‹‘√H˚ yê&ç <ä>∑Zs¡ ≈£Ls¡\T ø=+{≤Hê ? e÷eTà qqTï ˇø£ eT÷&ÛÉ qeTàø±\ |ü⁄≥º˝≤ ô|+∫+~. Hê≈£î |æ*¢ X¯≈£îq+. ã*¢ X¯≈£îq+.>±j·TÅ‹ #˚j·Tø£ b˛e&É+ bÕ|ü+. @ø±<ä• Hê&ÉT ñ|üyêdü+ ñ+&Éø£ b˛e&É+ ‘·|ü⁄Œ. •esêÅ‹ C≤>∑s¡D #˚j·Tø£ b˛e&É+ eTØ bÕ|ü+. Ç~>√, sTT˝≤+{Ï qeTàø±\˝Àì<˚ ˇø£{Ï ` ñ>±~ Hê&ÉT m˝≤ >∑&ÉTùdÔ Ä j˚T&É+‘ê n˝≤π> >∑&ÉTdüTÔ+<äH˚~ ! ... n+<äTø£ì ... Çyêfi¯ ãC≤s¡T ¬øfi¯fl>±H˚ Ä ¬s+&√ ≈£Ls¡\ ø=≥Tº yê&ÉT |æ\e >±H˚ yÓTTVü≤e÷≥+‘√ n≥T y˚|ü⁄ <ë] rkÕqT. Hê≈£î ‘Ó\TdüT. yê&ç <ä>∑Zs¡ m|ü⁄Œ&É÷ ‘êC≤ ø±j·T >∑÷s¡\T ñ+&Ée⁄. ˝À>∑&É leT‹ yê&ç <ä>∑Zs¡e˙ï |ü⁄#·TÃ\÷, e&É* b˛sTT qM nì #Ó|æŒ+~ ≈£L&Üq÷. n+<äT e\¢ yÓTT<ä{Ï <äTø±D+ yê&ç<˚ uÒs¡eT+‘êqT. bÕ|ü+ uÒsê˝Ò¢ø£ yê&ÉT ~>±\T>± ≈£L#√&É+ #·÷dæ, Hê≈£î C≤˝Òdæ+~. Çyêfi¯ yê&çøÏ uÒsê˝Ò¢ø£ b˛‘˚, @&Ü<ä+‘ê n˝≤π> uÒsê˝Ò¢ø£, á>∑\T ‘√\T≈£î+≥÷ >∑&ÉbÕ*‡ edüTÔ+~ ø±uÀ\T, yê&çøÏ ! .... bÕ|ü+ ! ... yê&çì ñ<ä∆]+#˚ Ø‹˝À ∫s¡T qe⁄« q$« yê&ç <ä>∑Zs¡øÏ yÓ[fl πøJ e+ø±j·T\÷, ˇø£ eT<äTs¡T Äq|üø±j·÷, e&É*q |ü∫à $Ts¡|ü ø±j·T\T bÕe⁄ øÏ˝À ø=HêïqT. ˇø£]<ä›s¡T Ä&Éyêfi¯ófl Hê y˚|ü⁄ C≤*>± #·÷&ɶ+ >∑eTì+#·ø£ b˛˝Ò<äT. ø±˙ , ˇø£ $<ÛäeTsTTq >∑s¡«+‘√, ˇø£ BqT&çì ñ<ä∆]+#êqqï ‘·è|æÔ‘√ H˚Hê #·÷|ü⁄\ì \ø£å´ ô|≥º ˝Ò<äT. ø±˙ , rsê sTT+{Ï ø=#˚Ãø£ leT‹‘√ Ä$wüj·TyÓTÆ ô|<ä› j·TT<ä∆ yÓTÆ b˛sTT+~ ! n+<äyÓTÆq ñ>±~. ñ<äj·Ty˚T u…&çdæ ø={Ϻ+~. |ü+&ÉT>∑ m+‘√ ñ˝≤¢dü+>± >∑&ÉbÕ\qT≈£îqï Hê ñ‘ê‡Vü≤eT+‘ê ˙s¡T ø±] b˛sTT+~. leT‹ n*– |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ yÓ[fl b˛sTT+~. á @&Ü<ä+‘ê n\>∑&Ü˝ÒHê ! 0 0 0 sêÅ‹ n|ü‡sê˝À uÛÀ»q+ #˚dæ edü÷Ô ñ+fÒ sêE ø£ì|æ+#˚&ÉT. eTqdüT˝À <ë#·Tø√ ˝Òø£ »]–+<ä+‘ê yê&ç‘√ #Óù|ŒkÕqT. n+‘ê #Óù|Œø£ nHêïqT : ª @sê, sêp ! ... qTy˚« #Ó|ü⁄Œ ! ... H˚ìyêfi¯ yê&ç MT<ä C≤* |ü&É&É+ ‘·|üŒ+{≤yê? ñ>±~ ñ<äj·T+ |üP{≤ ... yê&ÉT ...bÕ|ü+ ...µµ


yê&ÉT Hê e÷≥\T eT<Ûä´˝ÀH˚ Å‘·T+#˚dü÷Ô nHêï&ÉT: ª qTy√« Ç&çj·T{Ÿ$sê ! ... Hê‘√ sê, ˙≈£î qy√« Ç&çÉj·T{Ÿ eqï dü+>∑‹ ìs¡÷|ækÕÔqT ...µµ nHêï&ÉT. e÷{≤¢&É≈£î+&Ü yê&çì nqTdü]+#êqT. 0

0

0

0

0

nø£ÿ&É ... yê&ÉT #·÷|æ+∫q <äèX¯´+ #·÷dæ, ø=j·T´u≤] b˛j·÷qT ! nø£ÿ&É ≈£Ls¡\ ø=≥Tº yê[fl<ä›s¡÷ Vü‰sTT>± ≈£Ls¡TÃì ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. qe⁄«≈£î+≥THêïs¡T. ne⁄qT. yêfi¯ófl qe⁄« ≈£î+≥THêïs¡T. qqTï #·÷dæ ø±<äT ø£<ë ! sêE qqTï #·÷dæ qy˚«&ÉT. qe⁄«‘·÷ Hê yÓqTï #·]∫ nHêï&ÉT: ª @sê, Ç&çj·T≥÷º ! @+ ø£ì|æk˛Ô+<äø£ÿ&É? n+#·Hê \T ‘ês¡Te÷s¡j·÷´j·÷ ! qTy=«{Ϻ ne÷sTT≈£î&ç$sê... yê[fl<ä›s¡÷ ø£õHé‡. ñeTà&ç ô|≥Tºã&ç‘√ ≈£Ls¡\ yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêïs¡T. Ädü+>∑‹ Hê¬ø|ü⁄Œ&√ ‘Ó\TdüT.˝≤uÛ≤\T #Ó] dü>∑+ |ü+#·T≈£î+≥÷ ñ+{≤s¡T. ˇø£&ÉT ‘êC≤ ≈£Ls¡\eTTà‘ê&ÉT. ¬s+&√ yê&ÉT eTT+<äT s√E $T–* b˛sTTq Hêdæ s¡ø£+ yê&ç b˛sTTq |ü⁄#·Tà #·#·Tà ≈£Ls¡\T neTTà‘·÷ ñ+{≤&ÉT!... Ç<ä›s¡÷ ‘êC≤y˚ neTTà‘˚, $T–* b˛sTTq yê{ÏHÓe&ÉT ø=+{≤&ÉT ?. n+<äTπø ¬s+&√ yê&ÉT yê{Ïì neTTà‘ê&ÉT... yê&Éy˚Tà yê{Ïì ø=H˚ yêfi¯Sfl ñ+{≤s¡T, ;<ë, _ø°ÿ ...ñ+fÒ –+fÒ ...˙˝≤+{Ï Ç&çj·T≥÷‡ ...µµ n+≥÷ |ü>∑\ã&ç qy˚«&ÉT. sêE qqTï yÓøÏÿ]+#· ˝Ò<äT. yÓøÏÿ]+∫Hê sTT+‘· u≤<Ûä |ü&Éq T. eTTK+ e÷&ÉTÃ≈£îì nHêïqT: ª |ü<ä ...|ü<ä... Ç+{ÏøÏ b˛<ë+... b˛sTT |ü&ÉTø√yê* ... ô|<äsêfi‚ ˝Òy=<ä÷› ! ..µµ nHêïqT. ª |òüdüTº ãdüT‡πø yÓfi¯óÔHêïyê ?µµ ø=+f…>± n&çπ>&ÉT sêE. ª ne⁄qT. yÓTT<ä{Ï ãdüT‡πø yÓfi≤fl*... e÷ Ä$&Éì rdüT≈£î sêe<ä÷› eT] ...µµ ª yÓfi¯ófl ! .. e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT MT n‘êÔ] }] qT+&ç z πøJ ∫qï e+ø±j·T\T rdüT≈£îsê ! ... nø£ÿ&ç e+ø±j·T\T eTVü‰ uÛÒwüß>±Z ñ+{≤sTT ... e÷ Ä$&Éø°, Hê≈£L m+‹wüºyÓ÷ ...µµ nHêï&ÉT sêE. ª düπs ... düπs ! øÏ˝À @+ Ks¡à. ¬s+&ÉT øÏ˝À\T ‘ÓkÕÔqT. e÷+∫Û ‘êC≤$. qeqe˝≤&ÉT‘·÷ ñ+&˚$. düπsHê ! e÷≈£L ø±yê*ø£<ë ! µ qe⁄«‘·÷ ã<äT\T #ÓbÕŒqT.

ø£ècÕí |üÅ‹ø£ ‘˚ 27` 3` 1971B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.

0

ugadi udayam  

my short story

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you