Page 1

‘Ó\T>∑T |ü<ä´+ yÓ\T>∑T õ\T>∑T\T XÊ. ª∫+‘êX¯\´eTT yêôdH˚? uÛÑT»ã˝À‘˚‡ø£+ãT ˙ ¬ø¬øÿH˚? XÊ+‹+ u§+<ÓHÓ s√wübÕe≈£î"&ÉT? <äTXÊÃ]Å‘·Tì+ p∫‘˚? dü+‘√wæ+∫‘Ó? sTT≥T¢ >±ø£, Åã<äTø£Hé X¯ø£´+u…? <äTs¡è«‹Ô ˙ #Ó+‘·+ CÒ]qj·T{Ϻ Ms¡T\≈£î Hê #˚‘·+ ãjÓ÷C≤qHê ! µ uÛ≤e+: z |ü<äà eTTF ! >∑T+&Ó˝À eTT*ø£ ˝≤+{Ï ˙ <äT'K+ r]+<ë ? Hê ã˝ÀÅ<˚ø£+ ˙ eTqdüT≈£î q∫Ã+<ë ? ˙ ø√bÕ–ï XÊ+‹+∫+<ë ? <äTsêàs¡TZ&Ó’q ø°#·≈£î&ÉT @eTj·÷´&√ #·÷XÊyê ? dü+‘√wü+ ø£*–+~ ø£<ë ! <äTs¡T“~∆ ‘√ ˙ bı+<äT ø√πs Ms¡T\≈£î Hê #˚‹˝À #êe⁄ ‘·|üŒ<äT ! nv±„‘·yêdü ø±\+˝À Å<Í|ü~ ôd’s¡+Å~Û y˚wü+˝À $sê≥ eTVü‰ sêE uÛ≤s¡´ düT<Û˚wüí <ä>∑Zs¡ ø=\Te⁄q≈£î ≈£î<äTs¡T ≈£î+~. $s¡≥Tì u≤eeT]~ ø°#·≈£î&ÉT ÄyÓT |ü≥¢ yê´yÓ÷Væ≤‘·T&Ó’ yÓøÏ* Å|ü es¡Ôq‘√ , eT<äq $ø±s¡|ü⁄ e÷≥\‘√ nyê≈£î\÷ #·yê≈£î\÷ ù|\T‘·÷ ÄyÓTqT s¡ø£s¡ø±\T>± y˚~Û+#ê&ÉT. Å<Í|ü~ yê&ç qT+&ç ‘·|æŒ+#·T ø√&ÜìøÏ $s¡≥Tì ø=\Te⁄ ˝ÀìøÏ |üs¡T¬>‘·TÔø=ì e∫Ã+~. yê&ÉT yÓ+≥ ‘·–˝≤&ÉT. nø£ÿ&É ø°#·≈£îì e\q Å<Í|ü~ uÛÑ+>∑ bÕ≥T #·÷dü÷Ô ≈£L&Ü ,ø£+≈£î uÛÑ≥Tº>± ñqï<Ûäs¡à sêE ø±˙, e\\T&ÉT>± e+≥\ e&ç>± ñqï ;ÛeT ùdqT&ÉT ø±˙ nv±„‘· yêdü+ uÛÑ>∑ï eTe⁄‘·T+<äH˚ ø±s¡D+ #˚‘· ìdü‡Vü‰j·T+>± #·÷dü÷Ô ñ+&ç b˛j·÷s¡T. n|üŒ{Ïø° ñÅ~≈£îÔ&Ó’q ;ÛeTT&çì <Ûäs¡à sêE >∑÷&Û√≈£îÔ\‘√ ìyê]+#ê&ÉT. dü÷s¡´ Åù|]‘·T&Ó’q s¡ø£å≈£îì e\qÅ<Í|ü~ n|üŒ{ÏøÏ ø°#·≈£î&ç u≤]qT+&ç m˝≤>√ ãj·T≥ |ü&É>∑*–+~. ‘·s¡Tyê‘· ÄyÓT s¡Vü≤dü´+>± ;ÛeTTùdqTì ø£\TdüTø=ì ‘·q >√&ÉT yÓfi¯fluÀdüT ≈£î+≥÷ n‘·ì e<ä› |ü]‘·|æ+∫. ;ÛeTT&ÉT ÄyÓTqT z<ë]Ã, ø°#·ø£ e<∏ä ‘·q #˚‹˝À »]– rs¡T‘·T+<äì nuÛÑj·T$Tdü÷Ô nqTqsTT+#ê&ÉT. ø°#·ø£ e<Ûä≈£î |ü<∏äø£+ s¡÷|ü⁄ ~<äT›≈£î+~. <ëì Å|üø±s¡+ ;ÛeTT&ÉT Hê{Ï πssTT Nø£{Ï >∑Tj·÷´s¡+ ˝≤ ñqï qs¡ÔqXÊ\˝À Åd”Ô y˚wü+˝À y˚∫ ñHêï&ÉT.eT<äq|”&ç‘·T&Ó’q ø°#·≈£î&ÉT dæ+Vü≤+ ñqï >∑TVü≤˝ÀìøÏ eT‘·Ô>∑»+ Å|üy˚•+∫q≥Tº>± e#êÃ&ÉT. nø£ÿ &É ‘·q ø√dü+ y˚∫ ñqï~ Å<Í|üü~ nH˚ ÅuÛÑeT‘√ eT<√qà‘·TÔ&Ó’ yÓ&É>∑T e÷≥˝Òy√ #ê˝≤ |ü*ø±&ÉT. yê&ç e÷≥\≈£î s√dæ, ;ÛeTT&ÉT ø±≈£îe⁄ e\q @s¡Œ&˚ n~Ûπøåb˛øÏÔ‘√ Å<Í|ü~ >=+‘·TqT nqTø£]dü÷Ô ª ìqTï qTe⁄« bı>∑T&ÉT ø√e&É+ ˙˝≤+{Ï yê&çøÏ düVü≤»y˚T. Hê˝≤+{Ï Ä&É~ ˙≈£î mø£ÿ&Ü ‘·≥düú|ü&É<äT˝Ò. qqTï ‘êøÏ, Ç+ø± Ç‘·s¡ Ä&ÉTyê]ì ‘êø£HÓ’Hê ˝Òe⁄ ! µ n+≥÷ |ü*ø±&ÉT ;ÛeTT&ÉT. ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘·yÓTÆq á düìïy˚X¯+˝À ‹ø£ÿq b˛wæ+∫ q Vü‰dü´s¡dü+ n|üPs¡«+ ! nqq´ kÕ<Ûä´+ ! Å<Í|ü~ì dü+‘√wü |ü]#˚ á e÷≥\ eTT#·Ã≥ ø±kÕÔ eTT–kÕø£ ;ÛeTT&ÉT ø°#·≈£î&ç‘√ ˇø£ÿ kÕ]>± ø£*j·Tã&ܶ&ÉT. ‘·q <äTs¡è«‹Ô yÓ\¢&ç ø±≈£î+&Ü ø°#·≈£î&É÷, nv±„‘·yêdü+ uÛÑ+>∑+ ø±≈£î+&Ü ;ÛeTT&ÉT u≤Vü‰ Vü‰V”≤ b˛sê&Üs¡T. dü&ç #˚j·Tì |æ&ç >∑T<äT›\T >∑T<äT›ø=Hêïs¡T. ;ÛeTT&ç #˚‹˝À ø°#·≈£î&ÉT H˚\ø=]>±&ÉT. |òü\ |ü⁄wüŒ uÛÑ]‘·yÓTÆq eèøå±ìï eT<ä|ü⁄fÒqT>∑T H˚\ ≈£L*Ãq≥Tº>± ;ÛeTT&ÉT ø°#·≈£î&çì |ü&É>={≤º&ÉT. yê&çì $ø£è‘·+>± #·+bÕ\H˚ ø√]ø£‘√ ø°#·≈£î&ç ‘·\, ø±fi¯ófl #˚‘·T\T, yÓTT+&Ó+˝ÀøÏ ≈£îøÏÿ y˚kÕ&ÉT. ∫\T¢\T |ü&çq dü+N˝≤ ñ+~ yê&ç X¯e+. <ëìï H˚\MT<ä |ü&Éy˚kÕ&ÉT. ø£dæ rsê ø°#·≈£î&ç ø£fi‚ãsêìï ˇø£ #·ø£ÿì >∑T+Å&Éì e÷+dü|ü⁄ eTT<ä›>± #˚kÕ&ÉT ! ‘·s¡Tyê‘· s¡Vü≤dü´+>± ì|ü⁄Œ rdüTø=ì e∫Ã Ä yÓ\T>∑T˝À <Í|ü~ øÏ ø°#·≈£î&ç X¯yêìï #·÷|ædü÷Ô ;ÛeTT&ÉT #Ó|æŒq |ü<ä´+ Ç~ ! ª >∑T+&Ó˝À eTT\T¢˝≤>± >∑T#·TÃø=+≥Tqï ˙ <äT'K+ r]+~ ø£<ë ! Hê ã˝ÀÅ<˚ø£+ ˙ eTqdüT yÓT∫Ã+<ë ? ø°#·≈£î&ç #êe⁄ ø£fi≤flsê #·÷XÊe⁄ ø£<ë ! ˙ CÀ*øÏ e#˚à yê]øÏ Hê #˚‹˝À Ç˝≤π> #êe⁄ ‘·|üŒ<äT. n+‘˚ !µµ nHêï&ÉT. ø£dæ rsê ø°#·≈£e<Ûä #˚dæq Äq+<ä+, uÛ≤s¡´ m<äT≥ ‘·q uÛÑT» ã\+ Å|ü<ä]Ù+∫q+<äT≈£î ø£*–q ‘·è|æÔ, Ç|ü⁄Œ&ÉT ø°#·≈£îì #˚‹˝ÀH˚ ø±ø£, yÓqTø£ øös¡e⁄\ #˚‘· Å<Í|ü~øÏ ø£*–q nee÷Hê\ìï{Ïø° ≈£L&Ü eTTqTà+<äT Ç˝≤π> Å|ürø±s¡+ rs¡TÃ≈£î+{≤qT düTe÷ ! nH˚ dü÷#·q ` ;ÛeTTì e÷≥\˝À e´ø£ÔeTÚ ‘·THêïsTT. uÛ≤s¡´ eTH√ y˚<äqqT X¯$T+|ü #˚dæq ˇø£ eTVü ‰Ms¡Tì XÖs¡´ |ü{ÏeT ø£qT\ eTT+<äT ∫Å‘·+ ø£{Ϻ+#˚ á |ü<ä´+ ‹ø£ÿq >±] uÛ≤s¡‘·+ $sê≥ |üs¡«+ ˝Àì~.

tikkana padyam  

chinta salyamu vaasene ?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you