Page 1

‘Ó\T>∑T |ü<ä´+ yÓ\T>∑T õ\T>∑T\T #·. ø£≥ø£≥ \ø£åàD≤ ! |æ&ÉT>∑T ø£+f…qT u…{Ϻ<äyÓTÆq e÷≥ H˚" &ç≥T $ì j·TT+&çj·TTHé ã>∑T\ ~+‘·\T ì+‘·\T >±<äT >∑T+&Ó jÓT |üŒ{Ï e˝… qTqï B ø£{Ïø£uÛ≤eeTT‘√ qdüTe⁄˝Ÿ uÛÑ]+∫ sTT j·T´≥$HÓ sTT+ø£ H˚e\q Hê|ü<ä ˝§+<ä">∑ qTqï <ëqH√ ! uÛ≤e+: njÓ÷´ ! \ø£åàD≤ ! |æ&ÉT>∑T ø£Hêï ø£]ƒqyÓTÆq e÷≥ $HêïqT ø£<ë ! Ç+‘· e÷≥ $ì ≈£L&Ü Hê >∑T+&Ó eTTø£ÿ\T eTTø£ÿ\T>± |ü–* b˛e&É+ ˝Ò<äT. m|üŒ{Ï ˝≤>±H˚ Å≈£Ls¡yÓT Æq <ÛÓ’s¡´+‘√ Åã‹øÏ ñHêïqT. á n&É$˝À m˝≤+{Ï Ä|ü<ä\T nqTuÛÑ$+#· uÀ‘·THêïH√ ø£<ë ! ª @ø√ s¡dü' ø£s¡TD @e µ n+{≤&ÉT uÛÑeuÛÑ÷‹. ñ‘·Ôs¡ sêe÷j·T D+ n+‘ê ø£s¡TD s¡dü uÛÑ]‘·+. d”‘·eTà yê] ø£cÕº\ ø£<∏ä. ¬ø’πøsTT ø√]q es¡+ e\¢ ns¡D´ yêdü+ #˚dæHê, n|ü⁄Œ&ÉT lsêeTT&ÉT, eT]~ \ø£åàDT&ÉT ≈£L&Ü ‘√&ÉT ñHêïs¡T. sêeDT&ÉT n|üVü≤]+∫ \+ø£≈£î rdüTø=ì b˛sTTHê, m|üŒ{Ïø£ sTTHê Hê<∏äT&ÉT e∫Ã, #Ós¡ $&ç|ækÕÔ&ÉH˚ ÄXÊ˝ÒX¯eTsTTHê ñ+&˚~. ñ‘·Ôs¡ sêe÷j·TD ø£<∏ä˝À d”‘·eTàøÏ Ä ÄX¯ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. »Hê|üyê<ä+‘√ ª»q yêø£´+ ‘·T ø£s¡Ôe´yéTµ nqTø=+≥÷ Ä sêeTT&˚ n&Ée⁄\≈£î |ü+|æ+∫ y˚XÊ&ÉT. Çø£ lsêeT <äs¡Ùq+ ‹]– \_ÛdüTÔ+<äH˚ e÷≥ ø£\¢ . ‘Ó\T>∑T˝À n‘·´+‘· ø£s¡TD s¡dü uÛÑ]‘·+>± ñ‘·Ôs¡ sêe÷j·TD+ ø£+ø£+{Ï bÕ|üsêE s¡∫+#ê&ÉT. n+<äT˝À »e<ë≥&ÜìøÏ M\T ˝Òì lsêeTTì nv„ y˚Ts¡≈£î >∑T+&Ó\T n$dæ b˛‘·THêï , \ø£åàDT&ÉT d”‘·eTàqT n&Ée⁄\˝À ˇ+≥]>± e~* sêø£ ‘·|üŒ ˝Ò<äT. Ä |òüT≥º+˝Àì~ á |ü<ä´+ . d”‘·eTà H√≥ e∫Ãq e÷≥*$. ø£≥ø£{≤ \ø£åàD≤ ! nH˚ |ü<ä´+ m‘·TÔ>∑&˚ eTq*ï <äT'K düeTTÅ<ä+ ˝ÀøÏ HÓ{Ϻ y˚düTÔ+~. \+ø£˝À sêeD #Ós¡˝À ñqï d”‘·qT lsêeTT&ÉT njÓ÷<Ûä´≈£î rdüTø=ì e∫à @\Tø√e&É+ ˇø£ kÕe÷qT´&ÉT ‘·|ü⁄Œ |ü{≤º&ÉT. Ä yês¡Ô uÛÑÅ<äT&ÉT nH˚ y˚>∑T sêeTTì #Ó$ì y˚j·Tø£ ‘·|üŒ ˝Ò<äT. n|üŒ{Ïø° uÛÑÅ<äT&ÉT #ÓãT‘·÷H˚ ñHêï&ÉT : ª sêeT #·+Å<ë ! qTe⁄« |ü<˚|ü<˚ ì»y˚T$T{À #Ó|üŒeTì qqTï >∑T∫à >∑T∫à n&ÉT>∑T‘·THêïe⁄. @+ #Óù|Œ~ ? me&√ eT÷s¡Tâ&ÉT |ü*øÏq e÷≥\T MTs¡T $q&É yÓT+<äT≈£î? eT÷s¡â »q+ sêE\qT m|ü⁄Œ&ÉT yÓT#·Tà ≈£îHêïs¡T ø£qTø£ ? yêfi¯fl˙ , yê] e÷≥\˙ \ø£å´ ô|≥º&É+ m+<äT≈£î ?µµ nì m+‘· #Ó|æŒHê »qyêø£´+ @$T{À uÛÑÅ<äTì H√≥ $Hêï&É T sêeTT&ÉT. yÓ+≥H˚ ìs¡ísTTìøÏ e∫Ã, d”‘·qT n&É$˝À e<ä* y˚dæ s¡eTàì \ø£åàDT&çì Äv±„|æ+∫ |ü+|æ+#ê&ÉT. eTs√ e÷s¡T equÛÑ÷eTT\T #·÷&Ü\ì ‘·q eTT#·Ã≥ rs¡ÃeTì sêeTT&çì ø√]q d”‘·, sêeTT&ÉT ‘·qqT n+<äTπ ø n&É$øÏøÏ |ü+|ü⁄‘·THêï&Éì nqT≈£î+~. rsê >∑T+&Ó\T |ü–* b˛j˚T ì»+ eTs¡~ H√≥ $ì XÀø£ düeTTÅ<ä nsTT+~. sêeTT&ÉT ‘·qì e<ä* y˚kÕ&Éqï e÷≥\T |æ&ÉT>∑T ø£Hêï yê&ç>± ÄyÓT eTqdüTì ‘êø±sTT. n˝≤+{Ï e÷≥\T $ì ≈£L&Ü m˝≤ Åã‹øÏ ñHêïHê ! nqT≈£î+~. >∑T+&Ó ∫Å<äT|ü˝…’ m+<äT≈£î |ü–* b˛˝Ò<ë nì @&ç∫+~. d”‘·eTà ø£cÕº\T eTq$>± ‘·\∫ ø£˙ïfi¯fl |üs¡´+‘·eTe⁄‘ê+. Ç+‘· ìs¡“¤s¡ $cÕ<äeT÷ eTqdüT ˝ÀH˚ m˝≤ nDT#·T≈£ î+<√, Ä ‘·*¢, ‘·s¡Tyê‹ e÷≥\˝À n‹ <äj·÷fi¯óyÓ’q lsêeTT&çøÏ ‘·q qeTdüT‡\T n+<äCÒj·TeTì eT]~ì ø√]+~. sêeTTì Äv„ •s¡kÕeVæ≤+∫, n‘·ìøÏ »qì+<ä sê≈£î+&Ü n&Ée⁄\˝À ñ+{≤qì #Ó|üŒeT+~. d”‘·eTà ‘·*¢ e÷≥\T $ì <äT'K+ Ä|ü⁄ø√˝Òø£ $\|ædü÷Ô


\ø£åàDT&çøÏ yÓfi¯fl&ÜìøÏ ø±fi¯ófl sê˝Ò<äT. nsTTHê yÓfi¯flø£ rs¡<äT ø£ qTø£ Äe⁄qT $&ç∫ yÓfi¯fl ˝Òì <ä÷&É˝≤ nø£ÿ&ç qT+&ç ø£~˝≤&Éì XÀø£uÛÑ]‘·yÓTÆqdüìïy˚XÊìï bÕ|üsêE |ü]ƒ‘·\Vü≤è<äj·÷\T Å<äMuÛÑ÷‘·eTj˚T˝≤ eTqeTT+<äT+#ê&ÉT !

telugupayam  

telugupadyamvelugujilugulu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you