Page 1

]dtÿ |ü+‘·T\ CÀ>±sêe⁄ yê&ç Ks¡à, eT] ! nqTuÛÑ$kÕÔ&ÉT yÓ<Ûäe. n‘· ]dtÿ rdüTø√ e<ä›ì eTT+<˚ #ÓbÕŒqT.. #Ó|æ‘˚ $Hêï&ÉT ø±<äT. #Ó$˝À sTT\T¢ ø£≥Tº ≈£îì b˛] q≥Tº #ÓbÕŒqT. ∫\øÏÿ #Ó|æŒq≥Tº #ÓbÕŒqT. ∫qï |æ˝≤¢&çøÏ #Ó|æŒ q≥Tº #ÓbÕŒqT. $Hêï&Ü ! ñVüA"! ... yê&ç <Û√s¡DÏ yê&ç<˚ ! eT+≈£î yÓ<Ûäe. me¬sìï #Ó|æŒHê $ì|æ+#·T ø√&ÉT. ‘·q ãTÅs¡ πø~ ‘√ùdÔ n~ #˚ôdj·T´&Éy˚T. ‘·qqT ≈£îqï |üì |üPs¡Ôj˚T<ëø± yê&çøÏ ìÅ<ä |ü≥º<äT. y=<äT›sê n+fÒ $q&ÉT. y√ eT+N˝Ò<äT — y√ #Ó&ܶ ˝Ò<äT. ª ˇπs , ÅãVü≤à+ , Ç+‘· es¡≈£L mìï yÓÅ] yÓTTÅ] y˚cÕ˝ÒdæHê #Ó*¢ b˛sTT+~. ø±ì , sTT|ü⁄Œ&ÉT qTe⁄« #Ój·T´ uÀj˚T |üì #ê˝≤ ]dtÿ‘√ ≈£L&çq~. ÅbÕD≤bÕj·T+ »]–Hê , »s¡>=#·TÃ. qTy˚«eTsTTHê düs¡ÿdt yê&çyê , M{Ï $<ä´\T #˚ùd yê&çyê ` n˝≤+{Ï $<ä´\T Å|ü<ä]Ù+#·&Üì øÏ ! Hê e÷≥ $ì , sTT+{À¢ ãT~∆>± ≈£Ls√Ã. mø£ÿ&ÉsTTHê Hê\T>∑sTT<äT ≥÷´wüqT¢ ≈£î~]à ô|&É‘êqT. |ü<√ bÕ‹ø√ Vü‰sTT>± dü+bÕ~+#·T ø√e#·TÃ. ˙ Ks¡Tà ˇ&Ó¶≈£îÿ‘·+~. n+‘˚ ø±ì , sTT˝≤ ˝Òì b˛ì yê{Ï˝À ‘·\ <ä÷s¡Ã≈£î...µµ n+≥÷ Hê\T>∑÷ <äT*ù|ùdqT. n+‘ê $Hêï&ÉT. $ì, ª qTeP« ˙ uÀ&ç dü\Vü‰\÷ #ê˝Ò¢sê ! µ nqï≥Tº>± ‘·˝≤&ç+#˚&ÉT. ô|’øÏ e÷Å‘·+ ª düπs ! µ nHêï&ÉT. Ä bÕ{Ï e÷≥ $Hêï&ÉT , #ê\T ! Hê e÷≥\T yê&ç #Ó$ ˝ÀøÏ dü]>±H˚ mø±ÿj·Tì nqT≈£îHêïqT. yê&ç ìs¡íj·÷ìï e÷s¡Tà ≈£î+{≤&ÉH˚ ‘·*#êqT. ø±ì , Hê ñ|üHê´düeT+‘ê ãT–Z˝À ø£*dæ b˛sTT+<ä˙, Hê e÷≥\øÏ ns¡ ô|’kÕ $\Te yê&çe« ˝Ò<ä˙ ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó*dæ b˛sTT+~. H˚qT #˚j·T>∑*–+<˚MT ˝Òø£ yê&ç Ks¡àøÏ yê&çì y=~˝ÒkÕqT. 0 0 0 ÅãVü≤à+ >±&ç rπs yÓTT<ä{Ï qT+&û n+‘·. yê&çï ∫qï|üŒ{Ï qT+&û ms¡T>∑T<äTqT. kÕVü≤kÕ\T #Ój·T´&ÉeT+fÒ ‘·>∑ì düs¡<ë ! e÷ ∫qï|ü⁄Œ&ÉT ‘√≥\ yÓ+{≤ , <=&É¢ yÓ+{≤ eTeTà*ï ˝≤≈£îÿ b˛sTT , ‘Ó>∑ ‹ù|Œ yê&ÉT. d”eT ∫+‘· u§≥º\T @s¡Tø√&ÜìøÏ #Óf…ºπøÿ yê&ÉT. Ä eTTfi¯ófl ^πsdæ , ã≥º\T ∫]– b˛‘·THêï \ø£å´ ô|fÒº yê&ÉT ø±<äT. H˚s¡TŒ>± yê&É˝≤ #Ó≥Tº ô|’ ø=eTà MT<äøÏ m>∑Åu≤≈£î‘·÷ ñ+fÒ, #√<ä´+ #·÷ùd yêfi¯fl+. z kÕ] , #Ó≥Tº MT<ä qT+&ç C≤] |ü&ç . #ÓsTT´ $]–+~. Åù|òø£Ãs¡sTT+~. ø£≥T¢ eP&ÉBkÕø£ , eT∞fl e÷eT÷˝Ò ! •e sêÅ‹øÏ ãfi¯fl MT<ä >∑T+|ü j·÷Å‘·øÏ yÓfi‚fl≥|ü⁄Œ&ÉT #·÷&Ü* , yê&ç dü+ãs¡+ ! ã+&ç Hêj·TT&çï ã‹e÷* , u≤e÷* yê&ç #˚‹˝À qT+&ç ø=s¡&Ü ˝≤≈£îÿì ã+&ç ‘√˝Ò yê&ÉT. Ä >∑‘·T≈£î\ s√&ÉT¶ MT<ä ø=s¡&Ü s¡a[|ædü÷Ô m<äT›*ï |ü]¬>{Ϻ+#˚ yê&ÉT. e÷≈£î düs¡<ë>±H˚ e⁄+&˚~ , ø±ì >∑T+&Ó >∑Tã >∑Tã˝≤&˚~. ¬s’\sTTHê , ãdü‡sTTHê ≈£L&Ü n+‘˚ ` ø£~˝Ò es¡≈£L mø£ÿø£ b˛e&É+ yê&çøÏ >=|üŒ ! #Ós¡Te⁄˝À eTTqT^‘· ø=&ÉT‘·÷ ø=ìï ø£åD≤\ es¡≈£L ø£ì|æ+#· ≈£î+&Ü eTeTà*ï n<äs¡ >=fÒºùd yê&ÉT. f…HéÔ |üØø£å\T sêùdø£ , yêfi¯flqïj·T´ ôd’øÏ\T MT<ä ˇø£ÿ&É÷ $»j·T q>∑s¡+ yÓ[fl dæìe÷ #·÷kı#˚Ã&ÉT. sêqT b˛qT Çs¡yÓ’ yÓTÆfi¯fl <ä÷s¡+ ! e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT ø£{Ïø£ Nø£{Ï ! yê&ç <ÛÓ’sê´ìøÏ yÓT#·Tà ø√≈£î+&Ü e⁄+&É ˝Òø£ b˛j˚T+. ª n+<äsê¢>± e÷eT÷à\T>± Åã‹πøùdÔ ˝…’|òt˝À Å~∏˝Ÿ e⁄&É<äÅsê ! yÓ¬s’{° e⁄+&Ü*. eTq*ï #·÷dæ ,n+‘ê eTT≈£îÿq y˚˝ÒdüT ø√yê* ! µ nH˚yê&ÉT. ø±ì , yê&ç Å|üuÛ≤e+ Hê MT<ä ø±ì , e÷ ùdïVæ≤‘·T\ MT<ä ø±ì |ü&É ˝Ò<äT. @ kÕVü≤kÕ\÷ #Ój·T´ ≈£î+&ÜH˚ J$‘·+ >∑&çù|düTÔHêï+. e÷ uÛÑT»+>∑+ #Ó|æŒq≥Tº , y˚T+ e÷ ã‘·T≈£î˝À¢ #˚dæq kÕVü≤dü y˚T<äsTTHê e⁄+<ä+fÒ , ô|[flfi¯ófl #˚düTø√e&Éy˚T ! yê&ÉT e÷Å‘·+ ˝…’|òt˝À nqTø£åD+ @<√ Å~∏˝Ÿ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&ÉT‘·÷H˚ ñ+&˚ yê&ÉT. ô|]– , J$‘ê˝À¢ dæús¡ |ü&ܶø£ , dü«+‘· ePs√¢ H˚q÷ , yê&É÷ e÷Å‘·y˚T $T–˝≤+. Hê≈£î ø=+#Ó+ bı\+ e´eVü‰sê\÷ , y˚Twüºs¡T –Ø ñHêïsTT eT] ! yê&ÉT e÷Å‘·+ ˇ+≥] yê&Ó’ b˛j˚T&ÉT. ‘·*¢ ∫qï|ü⁄Œ&˚ b˛sTT+~. Ç+≥sY˝À #˚sêø£ , ‘·+Å&ç b˛j˚T&ÉT. #·<äTyê– b˛sTT+~. ˇ+≥] yê&çqsTT b˛j˚Tqqï ~>∑T\T yê&çøÏ @ ø√XÊHê ñqï≥Tº ø£qã&˚~ ø±<äT. ‘·+Å&ç b˛j˚Tø£ , ñqï ø±düÔ bı\eT÷ ny˚Tàdæ , {ÖH√¢ @<√ yê´bÕs¡+ ô|fÒº&ÉT. @&Ü‹Ôs¡≈£îÿ+&Ü n~ ø±kÕÔ qcÕº˝À¢øÏ e∫Ã+~. ‹]– ePfiÀfl ø=∫à |ü&ܶ&ÉT. nsTTHê , yê&ç eTTK+˝À ~>∑T\T ø£ì|æ+#˚~ ø±<äT. qe⁄«‘·÷ ‹]π> yê&ÉT. yê&ç ‘·\˝À @<√ ô|<ä› |ü<Ûäø£y˚T yÓT<äT\TÔHêï≥Tº>± Å>∑Væ≤+#˚qT, ‘·s¡T#·T>± yê&ç e÷≥\qT ã{Ϻ. n<˚<√ yê&ç H√{Ï qT+&˚ $Hê\ì Äπ>qT. z s√E ‘·q+‘·≥ ‘êH˚ #ÓbÕŒ&ÉT. Ä s√E dü÷ÿ\T qT+&ç sTT+{Ï ø=∫à , ø±|ò” ‘ê>∑T‘·÷ ñ+fÒ , sê¬ø{Ÿ˝≤ <ä÷düT≈£î e#˚Ã&ÉT. ª Åã<äs¡÷ ! ... ˙‘√ #ê˝≤ e÷{≤¢&Ü* ... n˝≤ , j˚T{Ï ~ã“\ es¡≈£L yÓfi≤›+ |ü<ä...µµ nì |æ*#˚&ÉT. yê&çøÏ ø±|ò” sTT∫à , yê&ÉT


Å‘êπ>ø£ , ãj·T\T <˚sêqT , yê&ç yÓ+≥. nø£ÿ&É ‘·q |ü<Ûäø£+ >∑T]+∫ ‘Ó*j·T CÒkÕ&ÉT. ª ôV’≤<äsê u≤<é m–®_wüHé˝À ` ô|Å{À\T e+{Ï MT<ä b˛düT≈£îì , n+{Ï+#·T≈£îì , z eTìwæ eTVü‰ kÕVü≤dü+>± á‘· ø=\qT ˝ÀøÏ ¬>+‘·&É+ >∑T]+∫ $Hêïe⁄ ø£<ä÷ µ nq&çπ>&ÉT. ‘·\÷ù|qT , $Hêï qqï≥Tº>±. ª eTq÷]øÏ ôV’≤<äsêu≤<é m+‘· <ä÷s¡+?µµ #·#·Tà Å|üX¯ï ! <ä÷s¡yÓT+‘√ #Óù|ŒqT, $düT>±ZH˚. n+#˚‘· sTTø£ÿ&ç yê]øÏ n˝≤+{Ï kÕVü≤dü ø±s¡´+ #·÷&É >∑*π> uÛ≤>∑´+ ˝Ò<ä+{≤qT .qTy˚«eT+{≤e⁄ ! µ ª ø±e#·TÃqT.µµ nHêdüø£Ô+>± nHêïqT. ª n+#˚‘· sTTø£ÿ&ç yêfi¯fløÏ Ä $+‘· eTq Å>±eT+ ˝ÀH˚ @sêŒ≥T #˚dæ , n+<ä]ø° Äq+<ä+ ø£*–+#ê\qT ≈£î+≥THêïqT. ø£fi¯ófl ô|<ä›$ #˚dæ , yê&ç y˚|ü⁄ ÄX¯Ãs¡´+>± #·÷ùdqT. yê&˚ #Ó|üŒ&É+ ÅbÕs¡+_Û+#˚&ÉT : ª n˝≤ ø£«X¯ÃHé e÷s¡Tÿ eTTK+ ô|≥º≈£î ! #Ó|æŒ+~ $qT ! #ê˝≤ ]dtÿ ‘√ ≈£L&çq |üì sTT~. n+<äTπø #˚|ü{≤ºqT ! eTq Å>±eT+˝ÀH˚ ø±ø£, #·T≥Tº |üø£ÿ\ eTq |ü+#êsTTj·Tr ˝Àì |üHÓï+&ÉT e˝…¢\ qT+&û , »q+ $s¡>∑ã&ç ekÕÔs¡T ! eTq dü+‘·ø√H˚s¡T >∑≥Tº MT<ä ø£Ås¡\‘√ m‘·ÔsTTq ùdºõ ø£{Ϻ+∫ , <ëì MT+∫ ø√H˚s¡T˝À <ä÷πø ø±s¡´Åø£eT+ ñ+≥T+~. Ä n<äT“¤‘·+ #·÷dæ , á ÅbÕ+‘ê\ Å|ü»\+‘ê H√fi¯ófl yÓfi¯fl u…{≤º*‡+<˚ ! Ç+{Ïø√ |ü~ s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq {Ϭøÿ≥T¢ neTTà‘ê+. á |ò”{Ÿ ‘·sê«‘· ]ø±]¶+>¥ &ÜqT‡ ≈£L&Ü ñ+≥T+~, »»®qø£s¡ »Hêπs »>∑<ë+ã~. Çø£ #·÷k˛ÿ , »q+ $s¡>∑ ã&ç b˛‘ês¡T ! neTà yê] C≤‘·s¡˝À n+‘ê ePfiÀfl #˚s¡T‘ês¡T ø£qTø£ , Ä s√CÒ BìøÏ eTTVüAs¡Ô+ ! ` sT÷ $wüj·T+˝À ˙ düVü‰j·T+ ø=+‘· ø±yê* ! µ nHêï&ÉT <Ûë{°>±. ô|<ä› bÕ¢H˚ ! ª Ç+‘·ø° Ä |ò”{Ÿ #˚ùd+<äT≈£î n‘·ìï ôV’≤<äsê u≤<é qT+&ç s¡|æŒdüTÔHêïyê ? µ n&çπ>qT. ª >±&ç<ä >∑T&ÉT¶ ø±<ä÷ ! ... H˚H˚ #˚kÕÔqT ! µ H√s¡T yÓfi¯fl u…{°ºùdqT. M&ÉT J$‘·+˝À rdüTø√ uÀ‘·Tqï Å|üe ÷<ä ø£s¡yÓTÆq yÓTT<ä{ÏB , ∫es¡B nsTTq ]düTÿ sTT<˚ ø±e#·Tà . Ç&çj·T{Ÿ . M&çøÏ<˚+ b˛j˚T ø±\+ ! q#·Ã #ÓbÕŒ\ì , #ê˝≤ #·÷kÕqT. düVü≤»+>±H˚ yê&ÉT $ì|æ+#·Tø√ ˝Ò<äT. ª qTe⁄«‘·Ô |òüP˝Ÿ$ Åã<äs¡÷ ! J$‘·+ z ô|<ä› π>yéT ! #·|üŒ>± , kÕ|ò”>± kÕ– b˛‘˚ Åã‘·TøÏÿ ns¡∆y˚T ˝Ò<äT ! n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT $T]ø£˝Ÿ‡ »s¡T>∑T‘·÷ ñ+&Ü*. n+<äT˝Àq÷ sT÷ e˝…¢≥÷] eTqTwüß\T ìÅ<ä‘√ CÀ>∑T‘·÷ , q&ÉTdüTÔqï≥Tº+&És¡÷ ! m|ü⁄Œ&√ mìïø£˝§ùdÔ ‘·|üŒ ` Mfi¯fl˝À #Ó’‘·q´ eTH˚<˚ ø£ì|æ+#·<äT ! n+<äTø£ì , &ÛÜeTàì u≤+ãT ù|* q≥Tº>± sTT˝≤+{Ï<˚<√ »s¡>±\+‘˚ ! ... ]düTÿ #˚dü÷Ô $»j·÷\ yÓ’|ü⁄ |üj·TìùdÔH˚ J$‘·+ ns¡∆e+‘·eTÚ‘·T+~ ...µµ n+≥÷ ñ|üq´dæ+#˚&ÉT. ª qTe⁄« |æ˝≤¢ |”#·÷ ˝Òì yê&ç$. mìï e÷≥\sTTHê e÷{≤¢&É‘êe⁄ ! µ nHêïqT ìwüO˜s¡+>±. yê&ÉT q$« , ª n+<äTπø kÕ«MT ! m&É«+#·sY #Ój·T´ eTH˚~ !... ˙ J$‘·+˝À |æ\¢*ï ø£q&É+ ‘·|æŒùdÔ eTs√ m&É«+#·sY #˚dæq≥Tº ‘√#·<äT ! Ç+‘·≈£L H˚qT #Ó|üŒ uÀj˚T~ $qT ...µµ nHêï&ÉT. H˚qT $qqT. $q<ä\TÃø√ ˝Ò<äT. yê&ÉT qqTï <Óã“ rkÕ&ÉT. ª ˙≈£L , ˙ qeTàø±\ø° z qeTkÕÿs¡+ ! ˙ bÕfÒ¢y√ qTe⁄« |ü&ÉT ... qìï+<äT˝ÀøÏ ˝≤>∑≈£î ...µµ ìø£ÿ∫Ã>± #Óù|Œdæ , nø£ÿ&ç qT+&ç ãj·T\T <˚sêqT. yê&ÉT Hê y˚|ü⁄ C≤*>± #·÷dü÷Ô ª|tà ! µ nì ì≥÷ºs¡Ã&É+ yÓqTø£ qT+&ç $ì|æ+∫+~. 0 0 0 Ä ‘·sê«‘· ÅãVü≤à+ ‘·q Å|üj·T‘êï\ì e÷Å‘·+ e÷q ˝Ò<äT. n≥ºVü‰dü+>± , ‘·qT e#˚à neTà yê] |ü+&ÉT>∑˝À¢ #˚j·TuÀj˚T kÕVü≤dü+ >∑T]+∫ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· >=|üŒ>±H˚ Å|ü#ês¡+ #˚kÕ&ÉT. }s¡÷ yê&Ü ‹]– <ëì ø√dü+ {Ϭøÿ≥¢y˚Tà&ÉT. »q+ >=|üŒ ñ‘·ÿ+sƒ¡‘√ {Ϭøÿ≥T¢ ø=ì , Äs√Eø√dü+ m<äs¡T #·÷&É&É+ yÓTT<ä˝…fÒºs¡T. #ê˝≤ {Ϭøÿ≥T¢ ny˚Tà&ÉT ÅãVü≤à+. ˝…ø£ÿ\T ‘Ó©e⁄ ø±ì , #ê˝≤ &Éu§“∫à q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Hê yÓTTU≤q z ø±+|æ¢yÓT+≥Ø bÕdüT˝≤+{Ï~ bÕØkÕ&ÉT ! #ÓbıŒ<ä÷›, H˚q÷ Ä s√E ø√dü+ u…+>∑ u…+>∑>± m<äTs¡T #·÷&É kÕπ>qT. Ä s√E ø±düÔ sêH˚ e∫Ã+~. dü+‘· ø√H˚s¡T <ä>∑Zs¡ @sêŒ≥T¢ ÅãVü‰à+&É+>± »]π>sTT. neTà yê] |ü+&ÉT>∑ dü+ãsê\T #·÷&É&É+ ø√dü+ #·T≥Tº |üø£ÿ\ Å>±e÷\ qT+&ç »q+ yÓ\T¢e˝≤ e#˚Ãs¡T. Çdüø£ y˚ùdÔ sê\<ä+{≤πs , n˝≤ ñHêïs¡T Å|ü»\T ! n+‘ê ø√˝≤Vü≤\+>± ñ+~. n+<äs¡÷ e÷ ÅãVü≤à+ #Ój·T´ uÀj˚T |ò”≥T >∑T]+#˚ e÷{≤¢&ÉT ≈£î+≥THêïs¡T. n~ #·÷&ܶìøÏ dü+‘· ø√H˚s¡T <ä>∑Z]øÏ m>∑ã&ÉT ‘·THêïs¡T. Ç+‘·˝À ø±]Ã#·Tà ˝≤+{Ï z yês¡Ô n+‘ê{≤ yê´|æ+∫ , n\»&ç yÓTT<ä\sTT+~. ÅãVü≤à+ |üsês¡j˚T&ÉT≥ ! &ÉãT“‘√ bÕ≥T ñ&ÜsTT+#˚&ÉT≥ ! n+‘ê bı˝À eT+≥÷ yê&ç sTT+{Ï MT<ä |ü&ܶs¡T. sTT+{ÏøÏ ‘êfi¯+ y˚dæ ñ+~ ! ô|<ä› s¡uÛÑdü yÓTT<ä\sTT+~. »q+ ø√bÕìøÏ


Vü≤<äT›˝Ò¢≈£î+&Ü e⁄+~. ÅãVü≤à+ ø£ì|æùdÔ e⁄qï bÕ≥Tq q]øÏ b˛>∑T\T ô|{°ºd” ˝≤>∑THêïs¡T. á dæú‹˝À yê&ÉT ø£ì|æ+#·ø£ b˛e&Éy˚T eT+∫<äì |æ+∫+~ Hê≈£î. ÅãVü≤à+ sTT˝≤ #˚kÕ&˚+ ! ∫e] ø£åD+˝À uÛÑj·T+ y˚dæ+<˚yÓ÷ ! yê&ÉT #˚dæq |üì Hê≈£î ndüVü‰´ìï ø£*–+∫Hê , Ä ø£åD+˝À yê&ç πøåeT+ ø√dü+ uÛÑ>∑e+‘·T&çï y˚&ÉT≈£îqï e÷≥ e÷Å‘·+ ì»+ ! 0 0 0 neTà yê] C≤‘·s¡ eTT–dæHê Ä y˚&ç sTT+ø± #·˝≤¢s¡ ˝Ò<äT. »Hê\øÏ yê&ç MT<ä ø√|ü+ ‘·>∑Z ˝Ò<äT. <=]øÏ‘˚ n+‘·T #·÷kÕÔ eT+≥THêïs¡T. &ÉãT“ ø£≈£îÿ]Ô‘√ yê&û |üì #˚dæq≥Tº>± ‘√#·<äT. ÄK] ø£åD+˝À n+‘· kÕVü≤dü+ #Ój·T´&ÜìøÏ <ÛÓ’s¡´+ #ê\ø£ b˛sTT ñ+&Ü*. sêeT÷à]Ô Hêj·TT&ÉT ≈£L&Ü sT÷ $wüj·T+˝À #ê˝≤ |ü≥Tº<ä\>± ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Hêj·TT&ÉT eTVü‰ Å|üe÷<äø£s¡yÓTÆq eTìwæ. me] MT<ä qsTTHê ø£HÓïÅs¡ #˚kÕ&√ yê&ç |üì dübòÕj˚T ! |ü>∑ |üfÒº&É+fÒ bÕeTT |üπ> ! n‘·qT |ü«j·T+>± ÅãVü≤à+ e´eVü‰s¡+˝À ø£\>∑ CÒdüT≈£îì , yê&É+‘·T ‘˚\TkÕÔqì X¯|ü<Ûä+ #Ój·T´&É+‘√ »q+ ø±düÔ #·\¢ ã&ܶs¡T. Ç+ø£ yê&çì @ <˚e⁄&É÷ ø±bÕ&É ˝Ò&ÉT ! Hê≈£î uÛÑj·Ty˚Tdæ+~ . yê&É+fÒ C≤* ø£*–+~. kÕVü≤kÕ\+fÒ e⁄+&˚ yÓÅ] yÓ÷E e\¢ Ç˝≤+{Ï ∫≈£îÿ\T ø=ì ‘Ó#·Tà ≈£îHêï&ÉT ,bÕ|ü+ ! nì|æ+∫+~. á $wüj·T+˝À H˚qT #Ój·T´ >∑*π>~ @MT ˝Ò<äT ø£qTø£ , ªª yê&ç Ks¡à ! nqTuÛÑ$kÕÔ&ÉT yÓ<Ûäe ! n+‘· ]düTÿ rdüTø√ e<ä›ì eTT+<˚ #ÓbÕŒqT. $Hêï&ÉT ø±<äT.µµ nqT≈£îHêïqT. 0 0 0 |üì MT<ä $XÊK |ü≥ï+ yÓfi≤flqT. z ôVQ≥˝À¢ {Ï|òæHé ‹+≥÷ e⁄+fÒ Vü≤sƒê‘·TÔ>± ø£ì|æ+#˚&ÉT Åã Vü≤à+. eTìwæ u≤>± e÷] b˛j˚T&ÉT. <äsê®>± ñHêï&ÉT. ∫~«˝≤dü+>± ñHêï&ÉT. ÄX¯Ãs¡´+‘√ ‘·\ eTTqø£ \j˚T´qT. H√s¡T $|æŒ @<√ nquÀ‘˚ , #˚‘√ÔH˚ yê]+#ê&ÉT. ôVQ≥\T _\T¢ e<ä›+≥THêï $q≈£î+&Ü yê&˚ #Ó*¢+#ê&ÉT. ‘·sê«‘· , ª n˝≤ düeTTÅ<ä|ü⁄ {§&ÉT¶ es¡≈£L yÓ[fl e÷{≤¢&ÉT ≈£î+<ë+ , sê ! µ nì ãj·T\T <˚s¡ BkÕ&ÉT. Ç<ä›s¡+ ;#Y˝À Çdüø£˝À z #√≥ ≈£Ls¡TÃHêï+. ª Ç|ü⁄Œ&ÉT ÅbÕs¡+_Û+#·T , ˙ ‹≥¢ <ä+&Éø£+ ! µ nHêï&ÉT qe⁄«‘·÷. Hê≈£î y=fi¯ófl eT+&ç b˛‘√+~. ª #Û· ! qT$«+‘· yÓ÷dü>±&ç eqTø√ ˝Ò<äTsê , ÅãVü≤à+ ! ... yÓTT‘·Ô+ n+<äØï ãT≥º˝À y˚dæ , &ÉãT“‘√ bÕ≥T ñ&ÜsTTkÕÔyê ! nø£ÿ&É+‘ê m+‘· >=&Ée>± ñ+<√ ‘Ó\TkÕ !... ø£ì|æùdÔ ã‘·ø£ ì#˚Ã˝≤ ˝Òs¡T... nB ø±ø£ , sT÷ $wüj·T+˝À sêeT÷à]Ô Hêj·TT&ÉT ≈£L&Ü ø£\>∑ CÒdüT ≈£îHêï&ÉT... Hêj·TT&ÉT m+‘· &˚+»s√ ‘Ó\TdüT ø£<ë? n‘·ì yê‘· |ü&ç‘˚ ˙ |üì dübòÕ ! yê&ç~ bÕ+ |ü>∑ ! ... ndü\T Hêj·TT&ÉT ˙ n+‘·T #·÷kÕÔqì e÷≥ sTTe«&É+ e˝Ò¢ }s¡T ø±düÔ #·\¢ ã&ç+~. Hêj·TT &ç∫Ãq uÛÑs√kÕ ‘√H˚ }fiÀfl yêfi¯ófl ˙ MT<ä b˛©düT ]b˛s¡Tº sTTe«&É+ ≈£L&Ü e÷qT≈£îHêïs¡T ,‘Ó\TkÕ !...µµ nHêïqT ø√|ü+>±. yê&ÉT ô|<ä› ô|≥Tºq qy˚«&ÉT. ª m+<äTø± qe⁄« ! ...µµ nHêïqT ndüVü≤q+>±. ‘·Hêï\qT+~ yê&ç qe⁄« #·÷ùdÔ. ª Hê e´eVü‰s¡+˝À Hêj·TT&ÉT ø£\>∑ CÒdüT≈£îHêï&É÷ ?! nsTT‘˚ eT] ]ùdÿ ˝Ò<äT !µµ nHêï&ÉT sTT+ø± qe⁄«‘·÷H˚. _‘·Ôs¡ b˛j·÷qT. ªn+fÒ?...µµ n&çπ>qT dü+X¯j·T+>±. ª n+fÒHê , á |ò”{Ÿ˝À H˚qT V”≤s√ nsTT‘˚ , Hêj·TT&ÉT ôd’&ÉT V”≤s√ ø£qTø£ ! ...µµ ø=j·T´u≤] b˛j˚TqT. ª ndü\T Hêj·TT&ç‘√ bÕ≥÷ Ç+<äT˝À ìq÷ï #˚s¡TÃ≈£îì , |æ\¢\ yê&ç$, ‘·èDyÓ÷ |üDyÓ÷ ˙≈£L eTT≥º #ÓãT<ë eTqT ≈£îHêïqT. Hê e÷≥\T |üP]Ô>± $q ≈£î+&ÜH˚ ø£]Nùde⁄. n+#˚‘· ˙≈£î H˚H˚+ #Ój·T´ uÀ‘·THêïH√ n|ü⁄Œ&ÉT #Ó|üŒ ˝Ò<äT ...µµ ì»"y˚ ... n|ü⁄Œ&ÉT yê&ç bÕ¢qT |üP]Ô>± H˚qT $ì e⁄+fÒ , qj·÷H√ , uÛÑj·÷H√ #Ó|æŒ , á yÓ<Ûäe |üì #Ój·T´≈£î+&Ü yê&çì Ä|ü>∑*– ñ+&˚ yê&ç H˚yÓ÷ ! Hê e÷≥qT $H˚ yê&Ü ! ø£˙dü+ yê&ÉT #Ój·T´uÀ‘·Tqï yÓ÷dü+ >∑T]+∫ }fiÀfl n+<äØï eTT+<äT>± ôV≤#·Ã]+∫ ñ+&˚ yê&çH˚yÓ÷ ... ø±ì ... á e´eVü‰s¡+˝À Hêj·TT&ç Vü≤düÔ+ ≈£L&Ü ñ+~ ø£qTø£ ` n+‘· ]düTÿ H˚qT rdüTø√ >∑*π> yê&çì ø±<˚yÓ÷ ≈£L&Ü.. Ä˝À#·q\˙ï >∑õ_õ>± ‘·j·÷s¡sTT ∫sêø£q|æ+∫+~. yê&˚<√ #ÓãT‘·THêï&ÉT : ª ˇπs yÓTT<ä÷› ! ...˝…’|òt˝À #·ø£ #·ø± m<ä>±\+fÒ m+‘√ ø=+‘· ]düTÿ #Ój·÷´*sê Åã<äsY ! ...eTØ u§‹Ô>± #·e≥˝≤>± ≈£L#·T+fÒ eTq ã‘·T≈£î >=+>∑∞ |ü⁄s¡T>∑T yê≥y˚T ne⁄‘·T+~...µµ Hê #Óe⁄\øÏ eT]+ø£ yê&ç e÷≥\T $H˚ z|æø£ ˝Ò<äT ! 0

Ä+Å<Ûä dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ ‘˚ 21`9`1979 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.

0

0


risk short story  

my telugu short story

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you