Page 1

ø=‘·Ô J$‘êì ø√ ø=+&É >∑Ts¡TÔ

|ü+‘·T\ CÀ>±sêe⁄

πsù|"${Ï ?

ne⁄qT. ~q+ >∑&Éeø£, s√Eø√ >∑+&É+>±, H√{ÏøÏ nsTT<äT y˚fi¯Sfl b˛ì dæú‹˝À, ~>∑ C≤H˚à ~>∑Tfi¯fl‘√, Å≈£î+– b˛‘·÷ ñ+&˚ eTìwæ, y˚düT≈£îH˚ Å|üX‚ï Ç~ ` ª πsù|"${Ï ? µ nì. Ç<˚ Å|üX¯ï nq+‘· sêe⁄ ≈£L&Ü n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT y˚düT≈£î+≥÷ ñ+{≤&ÉT. nsTT‘˚, n‘·ì |ü]dæú‹ y˚s¡T. n‘·ì Ä˝À#·Hê <Û√s¡DÏ y˚s¡T. Ä Å|üX¯ïøÏ n‘·qT Ä•+#˚ »yêãT y˚s¡T. n+<äTπø, Ç+‘· <ä÷s¡+ #ÓbÕŒ*‡ e∫Ã+~. πsù|"${Ï? nqT≈£îHêï&ÉT nq+‘· sêe⁄. n‘·ì <äèwæº ø±˝…+&És¡T MT<äøÏ b˛sTT+~. q\¢ì ø±˝…+&És¡T n+¬ø\ eT<Ûä´ mÅs¡ì n+¬ø\T ! |üø£ÿH˚ |ü+&ÉT>∑\ C≤_‘ê. Ä>∑wüߺ |ü~ ùV≤qT ! <˚XÊìøÏ dü«‘·+Å‘·+ e∫Ãq s√E. ‘·è|æÔ>± ì≥÷ºsêÃ&ÉT nq+‘· sêe⁄. uÛÒwt ! u≤>∑T+~. Çyê[º‘√ ˇø£ nq+‘· sêe⁄ J$‘·+ eTT–dæ b˛‘√+~. πs|ü≥Tï+∫, dü] ø=‘·Ô nq+‘· sêe⁄ dü] ø=‘·Ô J$‘·+ ÅbÕs¡+_Û+#· uÀ‘·THêï&ÉT ! X¯ì Å>∑Vü≤+˝≤ |ü{Ϻq bÕ&ÉT n\yê≥¢ìï+{Ïø° dü«dæÔ #Ó|üŒ uÀ‘·THêï&ÉT, πs|ü{Ï qT+∫. ne⁄qT, πs|ü{Ï qT+#˚ ` ‘·qT eT+∫ eTìwæ>± e÷s¡ uÀ‘·THêï&ÉT. eT+∫ e´øÏÔ‘·«+, q&Ée&çø£ ø£*–, @ <äTs¡\yê≥÷¢ ˝Òì eT+∫ yê&ç>± e÷s¡ uÀ‘·THêï&ÉT. n‘·ì ø±q+<ä+>± ñ+~. ‘·q ìs¡íj·÷ìøÏ+ø£ ‹s¡T>∑T ˝Ò<äT. ‘·qT e÷] b˛sTT rs¡T ‘ê&ÉT. m˝≤ ? X¯≈£î+‘·\øÏ Ä<äs¡Ù uÛÑs¡Ô>± ` Hê>∑s¡‘êïìø°, eTDÏø°, #·+{Ï >±&çø° ÇwüºyÓTÆq Hêqï>± ` eT+#·+ |ü{Ϻq eTTdü* neTàøÏ dü<ë ùde\T #˚ùd ø=&ÉT>±Z ` Ä|ò”düT˝À n+<äs¡ø° ‘·\˝À Hê\Tø£>± ` πsù| ! πs|ü≥Tï+#˚ ‘·qT n+<ä] #˚‘ê ª eTq nq+‘· sêe⁄ eT+∫ C…+{Ï\˝…àHé düTeT+&û ! µ nì|æ+#·Tø√ uÀ‘·THêï&ÉT. ‘·qT e÷]‘˚ ... q{Ϻ+{Ï <ë«s¡+ <ä>∑Zs¡ ø=+>∑T |üs¡#·T≈£îì, |ü&ÉT≈£îì, m>∑XÊ«dü\ eT<Ûä´ yÓøÏÿfi¯ófl Ä|ü⁄≈£î+≥÷ X¯≈£î+‘·\ ` <äT'œ+#˚ ù|>∑T\T ø=]πøùd X¯øÏÔ >∑\ Ä <äèX¯´+ eT]+ø£ ø£ì|æ+#·<äT. |ü⁄s¡Twü düŒs¡Ù ø√dü+ yÓ+|üsê¢&ÉT‘·Tqï≥Tº>± Hê>∑s¡‘·ï+ m<äT]+{Ï øÏ{Ïø° #·Te«\ y˚|ü⁄ ø£fi¯fl˝À ˇ‘·TÔ\T y˚düT≈£îì, ÄX¯>± m<ä Ts¡T #·÷|ü⁄\T #·÷dü÷Ô ≈£L#√<äT. ∫+øÏ |ü]øÏD°\T ‘=&ÉT≈£îÿì, dü÷ÿ\TøÏ yÓfi¯fl ˝Òø£, eTDÏ ` yêfi¯fleTàì kÕ~Û+#˚ dü+|òüT≥q*+ø£ »s¡T>∑e⁄. &Üø£ºs¡T #Ó|æŒq {ÀH√ ô|òsYï Å&Ü|t‡ ‘êqT ø=qø£, ø=q˝Òø£ b˛e&É‘√ ˇ+{À¢ ◊s¡Hé ˝À|æ+∫, ô|’ø± eTT~] #·+{Ï >±&ÉT sê‹ u…&ɶ\÷, #êø˘ |”düT\÷, >√&É ô|#·TÃ\÷ ‹H˚ <äTdæú‹ ñ+&É<ä+‘˚. eT+<äT *|æŒ+#· ˝Ò<äì neTà ‘·qì <äTyÓTà‹Ô b˛dü÷Ô , X¯≈£î+‘·\ MT<ä $s¡T#·T≈£î |ü&É{≤\T eT]+ø£ ñ+&ÉuÀe⁄. neqe⁄HÓ+‘· n+<äyÓTÆq ìC≤\T ! n+<äTπø ‘·qT e÷] b˛yê\qT ≈£î+≥THêï&ÉT. Ç~ es¡≈£î ≈£L&Ü , e÷sê\ì #ê˝≤ kÕs¡T¢ Å|üj·T‹ï+#˚&ÉT. @&Ü~ ÅøÏ‘·+ ` •e sêÅ‹øÏ eTT+<äT s√E, Ç˝≤π> ‘·qT |ü≥Tº <ä\>± e÷sê\ì ìs¡ísTT+#·Tø√ ˝Ò<ä÷? πs|ü≥Tï+∫ eT<ä´+ ‘ê>∑qT. ù|ø±≥ Ä&ÉqT. n|ü⁄Œ\T nqedüs¡+>± #Ój·T´qT. yÓTs¡ø£ M~Û eTTK+ #·÷&ÉqT >±ø£ #·÷&ÉqT.


bı<äT|ü⁄>± ñ+{≤qT. e÷] b˛e&ÜìøÏ eTTVüAs¡Ô+ πsù| ! ‘·q J$‘·+˝À Ç+‘· >=|üŒ e÷s¡TŒ e∫Ãq s√E ‘·HÓ|ü⁄Œ&É÷ eT]∫ b˛ ≈£L&É<äT. >∑Ts¡TÔ+&ç rsê* ! ø±ã{Ϻ, n~ kÕ<Ûës¡DyÓTÆq s√E ø±e&ÜìøÏ M˝Ò¢<ä+‘˚. Ä s√EøÏ ‘·q J$‘·+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü nìï $<Ûë˝≤ ≈£L&Ü ÅbÕeTTK´+ ñ+&Ü*. #·|ü⁄Œq >∑Ts=Ô#˚Ã~˝≤ ñ+&Ü*. πs|ü⁄ •e sêÅ‹. |ü+<=$Tà~ e+<ä\ &Óu…’“¤ @&ÉT, •esêÅ‹ qT+&ç ‘·qT e÷] b˛‘·THêï&ÉT. #Ó&ɶ n\yê≥¢ìï+{Ïø° dü«dæÔ #Ó|æŒ, |üP]Ô>± e÷] b˛‘·THêï&ÉT. ‘·qT eTØ n+‘· #Ó&ɶ yê&ÉT ø±<äT. ‘·q˝Àq÷ z kÕ|òtº ø±s¡ïsY ñ+~. ˝Ò≈£î+fÒ e÷] b˛yê\H˚ Ä˝À#·q ‘·q ¬ø+<äTø=düTÔ+~? J‘ê\ s√E ` ª n˝≤ z kÕ] ø£¢ãT“ πødæ yÓfi§fl<ë›+, sêsê<ä÷ !µµ n+≥÷, ø=©>¥‡ s¡"eD≤, lìyêdüT\÷ ... Ç\T¢, uÛ≤s¡´, eTTdü* neTà, øÏÅs¡Tq yÓ÷π> <ëì s√–wæ˜ eT+#·+... ∫]–q y√D°˝À <ë#·˝Òì j·Te«Hêìï ` sêôdÿ˝Ÿ... Ä m<äT]+{Ï X¯+ø£s¡+ >±&ç y=fiÀfl ≈£îeTà]+#ê\ì ø√]ø£\‘√ ø±– b˛‘·÷ Hê>∑s¡‘·ï+, #Ó$˝À CÀØ>∑˝≤ ø=‘·Ô \+>± ø√dü+ ^ ô|fÒº eTD°... m+&ç b˛sTTq X¯≈£î+‘·\ >∑T+&Ó˝À qT+&ç m>∑ XÊ«dü\ >∑s¡ >∑s¡\÷ ` Ä ø£åD+˝À *|üÔ ø±\+ >∑Ts=Ô#˚ÃsTT nq+‘· sêe⁄øÏ. ª |üqT+~. µ nHêï&ÉT. >=+‘·T˝À, dü>∑+˝À @<√ eDT≈£î. @<√ nì•Ã‘· dæú‹. eTqdüT˝À ø£\es¡+, qsê\˝À |”≈£î... >∑T+&Ó˝À ‘=*#˚düTÔqï @<√ >∑TãT\T ! ª sêej·÷´ , u…≥Tº #˚j·Tø£ ! µ ø£~˝Ò&ÉT nq+‘· sêe⁄ . ÇwüºyÓ÷, nsTTwüºyÓ÷ ‘˚\TÃø√ ≈£î+&ÜH˚. eT÷&ÉT e+<ä\T b˛j˚TsTT ù|ø±≥˝À. Ä u≤<Ûä #·˝≤¢s¡TÃ≈£î+<äT≈£î y˚+ø£fÒX¯«sê yÓ’H釽À ns¡yÓ’ s¡÷bÕj·T\ Ks¡Tà ! >±&ç<ä\T ! _\T¢ ‘·q ‘·\ MT<˚ s¡T<˚›s¡T. mìï ‘·+{≤\T |ü&çHê, HÓ\˝À ¬s+&√ yês¡+ ª H˚qT eT]+ø£ ‹s¡>∑ ˝ÒqT yÓTTÅs√ !µ n+≥÷ yÓTTsêsTT+∫+~. dæ>∑TZ. dæ>∑TZ. X¯≈£î+‘·\øÏ eTTK+ #·÷|æ+#·&ÜìøÏ <äeTTà˝Ò¢ø£, neTà XÊ|üHêsê∆\T uÛÑ]+#˚ ‘Ó–+|ü⁄ ˝Òø£ ndüÔe÷q"eP M<ÛäT˝À¢ |ü&ç ø±fi¯ófl n]– b˛j˚T˝≤ ‹s¡>∑&É+. sêÅ‹ |ü<äø=+&ÉT <ëfÒø£ Ç\T¢ #˚s¡&É+. n+‘· sêÅ‹ y˚fi¯ Ç+{Ï ‘·\T|ü⁄ ø=&ÉT‘·÷ ñ+fÒ, ‘·q >∑T+&Ó #·|ü⁄Œ&ÉT ‘·qπø $ì|ædüTÔqï≥Tº>± ñ+&˚~. ‘·\T|ü⁄ rdæq X¯≈£î+‘·\ eTTK+˝ÀøÏ dü÷{Ï>± #·÷&É ˝Òì nX¯ø£Ô‘·. eTTfi¯fl ø£+#Ó MT<ä |ü&ɶ ã≥º˝≤ ` meTTø£\T ø£ì|æ+#˚ y=fi¯Sfl, Je+ Ç+øÏ b˛sTTq Ä #·÷|ü⁄\÷, Åã‘·Tø£+fÒ $s¡øÏÔ>±, dü+kÕs¡eT+fÒ s√‘·>± ‘·q ñìøÏì uÛÑ]+#·˝Òq≥Tº>± ñ+&˚ Ä ø£fi¯fl˝ÀøÏ ‘·qT #·÷&É ˝Ò&ÉT. #·÷dæ, uÛÑ]+#· >∑*π> <ÛÓ’s¡´+ ‘·qøÏ ˝Ò<äT. Ä >∑T+&Ó ~≥e⁄ ‘·qøÏ ˝Ò<äT >±ø£ ˝Ò<äT. n+<äTπø eTÚq+>± yÓ[fl, q&Éyê˝À qT\ø£ eT+#·+ yê\TÃ≈£îì, eTT&ÉT#·T≈£î b˛sTT |ü&ÉT≈£î+{≤&ÉT. X¯≈£î+‘·\ @<√ n&É>∑&É+, Ç+πø<√ nq&É+, ø√|ü+>± ns¡e&É+, Åã‹e÷\≥+, yÓøÏÿ yÓøÏÿ @&Ée≥+ n˙ï ‘Ó\Tdü÷ÔH˚ ñ+{≤sTT. nsTTHê ‘·qT ø£fi¯ófl $|üŒ&ÉT. ø£<ä\&ÉT, yÓT<ä\&ÉT. ‘Ó>∑ q]øÏq ‘·TeTà e÷qT˝≤ |ü&ÉT≈£î+{≤&ÉT. ñ<äj·÷H˚ï, neTà ‹≥¢‘√ ‘Ó*y=düTÔ+~. X¯≈£î+‘·\ düDT>∑T&ÉT‘√ eT‘·TÔ ~– b˛‘·T+~. »yêãT #Ó|üŒ&ÉT. >∑ã >∑u≤ ‘Ó$T*, Çìï yÓT‘·T≈£î\T ø=]øÏ, Ä|ò”düTøÏ b˛‘ê&ÉT. n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT ‘·qø° ø√]ø£ eT+&çdü÷Ôqï|ü⁄Œ&ÉT nsTT<√ , |ü<√ yÓ∫Ã+∫, s¡+>∑eTàH√, sê»eTàH√ ø=qT≈£îÿ+≥÷ ø£≈£îÿ]Ô |ü&É‘ê&ÉT. á J$‘·+ ndüVü≤´+. s√‘·. n+<äTπø ` •esêÅ‹øÏ eTT+<äT s√E K∫Ñ·+>± ˇø£ ìs¡íj·÷ìø=#˚Ã&ÉT. eTsêï{Ï qT+∫ bÕ‘· J$‘êìøÏ |òü⁄˝Ÿ kÕº|t ô|f…ºj·÷´\ì >∑{Ϻ>± nqT≈£îHêï&ÉT. n‹ Å|üj·T‘·ï+ MT<ä nj·T<=+<ä\T n|ü⁄Œ dü+bÕ~+#˚&ÉT. πs|ü{Ï qT+∫, n+fÒ eTVü‰ •esêÅ‹ |üs¡« ~q+ qT+∫ ‘·q yÓ’K] e÷s¡TÃø√ uÀ‘·THêï&ÉT. Ä X¯óuÛÑ dü+<äs¡“¤+˝À Ä ˇø£ÿ s√E ‘·è|æÔ>± n˙ï ÄK] kÕ]>± nqTuÛÑ$+#Ój·÷´\ì |æ+∫+~. Çs¡yÓ’ Hê\T>∑Z+≥\ ‘·s¡Tyê‘· ` M≥ìï+{Ïø° <ä÷s¡+>± ñ+&É <ä\TÃ≈£îqï ‘·qT Çyêfi¯ ˇø£ÿ s√E m˝≤ ñ+fÒ @+ ! πs|ü≥Tï+∫, ‘·qì #·÷dæ neTà , X¯≈£î+‘·\, |æ\¢\T, Ä|ò”düT˝À yêfi¯Sfl ‘·q HÓ]–q Å|ü‹ ÅbÕD° ÄX¯Ãs¡´ b˛yê* ! á Ä˝À#·q˝À Äq+<ëìï uÛÑ]+#· ˝Òø£, ‘·\ eTTqø£\e⁄‘·÷ ñ‘ê‡Vü≤+>± Ä s√E ‘·è|æÔ>± ‘êπ>&ÉT nq+‘· sêe⁄. düs¡<ë>± ù|ø±≥ Ä&˚&ÉT. &ÉãT“\T b˛sTTHê u≤<Ûä |ü&É ˝Ò<äT. ø±+‘·+ ø£+ô|˙˝À $»j·T q>∑s¡+ qT+&ç ø=‘·Ô |æ≥º e∫Ã+<äì ‘Ó*dæ Ä Äq+<ä+ ≈£L&Ü #·$ #·÷dæ e#˚Ã&ÉT. ‘·q J$‘·+˝À eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq s√EøÏ ÄVü‰«q+ |ü\ø£&É+ ø√dü+ ns¡∆ sêÅ‹ es¡≈£L y˚T\T≈£îì >∑&çù|&ÉT. |üø£ÿ yê{≤ ˝Àì >∑&çj·÷s¡+ |üHÓï+&ÉT ø=&ÉT‘·÷ ñ+fÒ, >∑T+&Ó\ MT<ä #ÓsTT´ y˚düT≈£îì, ‘·è|æÔ>± ìÅ<ä b˛j˚T&ÉT nq+‘· sêe⁄.


eTsêï&ÉT ` •e sêÅ‹. nq+‘· sêe⁄ Å|ües¡Ôq˝À ø£ì|æ+∫q e÷s¡TŒ >∑eTì+∫ Ç+{À¢ yêfi¯fl+<äs¡÷ ÄX¯Ãs¡´ b˛j˚Ts¡T. ny˚fi¯ nq+‘· sêe⁄ ‘·H˚ dü«j·T+>± e÷¬sÿ{ŸøÏ yÓ[fl ≈£Ls¡\T ‘Ó#˚Ã&ÉT. n+<ä] ‘√q÷ ñ˝≤¢dü+>± >∑&çù|&ÉT. X¯≈£î+‘·ì kÕj·T+Å‘·+ yÓTT<ä{≤≥ dæìe÷øÏ dæ<ä∆+>± ñ+&ÉeTì #Ó|æŒ Ä|ò”düTøÏ ãj·T\T <˚sê&ÉT. ne⁄Hê ? ne⁄q+‘˚... n+‘· es¡πø ì»+ ! Ä ‘·sê«‘·? @+ »]–+<˚+ »]–+~ !? Ä|ò”düT˝À ∫qï Hê{Ï $TÅ‘·T&ÉT ø£*kÕ&ÉT. dæ{° #·÷&ܶìø=#˚Ã≥º. ñ+&É&Üìø£fÒº e´e~Û ˝Ò<äT≥. ôd\e⁄ ô|{°ºdæ, ‘·qì dæ{° n+‘ê ‹|æŒ #·÷|æ+#ê*≥ ! eTTK´+>± >∑TÅs¡|üŒ+<ë\T #·÷&Ü\qT+~≥ ! m|ü⁄Œ&É÷ #·÷&É ˝Ò<äT≥ ! ndü\$ #·÷&ܶìπø |üì ø£≥Tº≈£îì |ü+<˚\T »]π> á s√E˝À¢ e#˚Ã&ÉT≥. #·÷&ɶ"y˚ ‘·|üŒ ` |ü+<˚\ CÀ*øÏ yÓfi¯fl&É+ bÕ|ü+, sTTwüº+ ˝Ò<äT≥. ˇπø Å>±eT+˝À ∫qï|ü⁄Œ&ÉT ø£*dæ yÓT*dæ ‹]–q yêfi¯ófl ‘ê$T<ä›s¡÷. ø±<äq&É+ m˝≤>∑? nq+‘· sêe⁄øÏ ôd\e⁄ ô|{Ϻ n‘·ì‘√ yÓfi¯flø£ ‘·|æŒ+~ ø±<äT. yÓfi≤fl&ÉT. ‘·sê«‘·Ôsê«‘· ? eTT+<äT s√E #˚dæq n|ü⁄Œ˝À kı+‘êìøÏ Ks¡Tà #˚j·T>± $T–*q &ÉãT“˝Ò eTj·÷´sTT? ø±¬ø‘·TÔ≈£î b˛sTT+~ ! •esêÅ‹ kÕøÏå>±, ˇø£ ø=+&É >∑Ts¡TÔ>±, e÷] b˛<ëeTqT≈£îqï nq+‘· sêe⁄ <ës¡TD+>± eT∞fl <ë] ‘·ù|Œ&ÉT. ∫‹øÏ b˛j˚T&ÉT. n˝≤ mìï kÕs¡T¢ ! ‘·q |ü⁄{ϺÅH√E Hê&ÉT. y˚TπsJ &˚ Hê&ÉT. eTDÏì ãfiÀfl y˚dæq|ü⁄Œ&ÉT. ô|<ä›~ eT÷\ ≈£L#·Tqï|ü⁄Œ&ÉT... nø√ºãs¡T ¬s+&ÉT... <ädüsê... ñ>±~...BbÕe[... mHÓïìï ø=+&É >∑Ts¡TÔ\T. n‘·ì ìs¡íj·÷\˙ï, n‘·ì ã\V”≤q‘·\ ô|qT>±\T\øÏ ù|ø£ y˚T&É˝≤¢ ≈£L* b˛j˚TsTT. 0

0

0

á kÕ] ‘·|üŒ<äT. πs|ü⁄ Ä>∑wüߺ |ü~ùV≤qT. <˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Å‘·´+ e∫Ãq s√E ! <˚X¯+ n+‘ê |ü+&ÉT>∑ #˚düTø√ uÀ‘·Tqï s√E ! bÕ‘· n\yê≥¢ø°, ã\V”≤q‘·\ø°, J$‘êìø° >√Ø ø£≥º uÀ‘·THêï&ÉT ‘·qT. ô|<ä›~ ô|[fløÏ m~– ≈£L#·T+~. <ëìøÏ ô|[fl dü+ã+<Ûë\T #·÷&Ü*. nb˛Œ kıb˛Œ #˚dæ, ô|[fl #Ój·÷´*. ¬s+&√ <ëìøÏ eT+∫ ã≥º\T ø=Hê*. #·+{Ï >±&ç bı≥º u§bÕŒdüT ø±j·T˝≤>± ô|]– b˛sTT+~. ø£&ÉT|ü⁄˝À ã\¢ ˝Ò<äT ø£<ë? &Üø£ºs¡TøÏ #·÷|æ+#ê* ` neTàøÏ eT+<äT\T ø=Hê*. Ä øÏÅs¡T eT+#·+ #·|ü⁄Œfi¯ófl ‘·ì+ø£ $q ˝Ò&ÉT. ø£|òü+ ù|s¡T≈£î b˛sTTq Ä <ä>∑TZ $q ˝Ò&ÉT.$H˚¢&É+‘˚. eT+<äT\T ø=Hê*. >∑s¡T≈£î >∑#·Tà MT<ä &Éu≤“ πs≈£î‘√ ^|æq≥Tº ` sêÅ‹fi¯ófl X¯≈£î+‘·\ eT÷*π> eT÷\T>∑T\T ‘·qT $q˝Ò&ÉjÓ÷´, $q ˝Ò&ÉT ! eTT]øÏ y√&ÉT‘·Tqï Ä yêsTT\T Ns¡ ˇø£ÿ <ëì‘√ >∑&ÉT|ü⁄ ø=k˛Ô+~. eT+∫ Ns¡\T eTs√ ¬s+&ÉT eT÷&ÉsTTHê ø=Hê*. m|ü⁄Œ&É÷ nø£ås¡+ eTTø£ÿsTTHê sêj·Tì &Ó’Ø rdæ, ù|J\T ‹s¡π>dæ, ˇø£ #√≥ sTT˝≤ sêùd&ÉT : ª πs|ü⁄ |üs¡« ~q+. Ä>∑wüߺ |ü~ùV≤qT. e÷sê* . e÷s¡‘êqT. ‘·|üŒ≈£î+&Ü ø=ìï ìs¡íj·÷\T πs|ü{Ï qT+&ç neT\T |üs¡#· <ä\T#·T≈£îHêïqT. 1) nìï #Ó&ɶ n\yê≥÷¢ e÷HÓj·÷´*. 2) X¯≈£î+‘·\øÏ Hê MT<ä qeTàø£+ ≈£î~πs˝≤ eT+∫>± ñ+&Ü*. 3) |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘·TÔ r]à ~<ë›*. 4) eT+∫>± e÷{≤¢&É&É+, Ä˝À∫+#·&É+ #˚kÕÔqT. 5) bı<äT|ü⁄>± ñ+{≤qT. Ç+ø± #ê˝≤ ñHêïsTT. Çe˙ï bÕ{Ï+∫ rsê*. uÛÑ>∑yêHé ! Hêø± X¯øÏÔìe⁄«. &Ó’Ø eT÷dæ, Äq+<ä+>± ì≥÷ºπsÃ&ÉT nq+‘· sêe⁄.


0

0

0

eTsêï&ÉT<äj·T+ ` Å|üuÛ≤‘·+ düeTTÅ<ä+ MT<ä yÓ+&ç HÍø£˝≤ }>∑ ˝Ò<äT. ø=‘·Ô J$‘·+˝À ø±+‹ |ü⁄+»+ $ø£dæ+#· ˝Ò<äT. ñ<äj·T >±q+ $ì|æ+#· ˝Ò<äT. ª HêHêï ! µ n+≥÷ >±ãsê>± ø£<äT|ü⁄‘·÷ ˝Ò|æ+~ Hê>∑s¡‘·ï+. nq+‘· sêe⁄øÏ yÓTfi¯ó≈£îe e∫à , ~>∑TZq ˝Ò∫ ≈£L#·THêï&ÉT. <ä>∑TZ ‘Ós¡\T ‘Ós¡\T>± edü÷Ô+fÒ eP|æsê&Éø£ u≤<Ûä‘√ yÓT*ø£\T ‹]– b˛‘√+~ X¯≈£î+‘·\. ÄyÓTì #·T≥Tº eTT{Ϻ @&ÉTdü÷Ô, |æ\¢\T ! ª yê&çì ˝Ò|ü+&ÉÅsê, n&ɶ >±&ç<ä˝≤ |ü&ÉT≈£îHêï&ç+ø±...µµ neTà ns¡Tk˛Ô+~. ˇø£ÿ ñ<äT≥Tq ˝Ò∫ ì+#·THêï&ÉT. ª qTy˚«sê, <ä]Å<äT&Ü ! ˙ e˝Ò¢ n~˝≤ ‘·j·÷s¡sTT+~. qTeP«, ˙ ‹s¡T>∑Tfi¯Sfl, Ç\T¢, u≤<Ûä´‘·\T ms¡ø£ÿ, <ëì eT+∫ #Ó&ɶ\T |ü{Ϻ+#·T ø√e&Éy˚T e÷H˚kÕe⁄... n~˝≤ s√–wæ˜ <äsTT+<ä+fÒ ø±s¡D+ qTy˚« ! ÇHêïfi¯Sfl ˙‘√ dü+kÕs¡+ #˚dæ, n<˚+ düTK |ü&ç+~ ø£qTø£ ? n˝≤ <ä–Z <ä–Z #êe˙. NÛ ! qTeP« y=ø£ eTìwæy˚ qÅ{≤ !µµ s=|ü⁄Œ‘·÷ n+{À+~ neTà. ª Hê e÷≥ $qy˚, H˚ìyêfi¯ qT+N e÷] b˛‘êH˚ ne÷à !µµ nì #ÓbÕŒ\ì |æ+∫+~ nq+‘· sêe⁄øÏ. Ä e÷≥\T n‘·ì >=+‘·T <ë{Ï, ãj·T≥øÏ sê˝Ò<äT. ª ˝Ò ! , ˝Ò∫, <ëìï ÄdüŒÅ‹øÏ rdæ¬øfi‚fl<˚yÓTÆHê e⁄+<ë? n+<äT≈£Lÿ&Ü >∑‹ ˝Òø£ <ëìøÏ ≈£îø£ÿ #êe⁄ sêdæ ô|{Ϻ ñ+<ë ?µµ kÕúDTe⁄˝≤ ì\TÃ+&ç b˛sTT, n#˚‘·q+>± #·÷dü÷Ô ñ+&ç b˛sTTq nq+‘· sêe⁄˝À #·\q+ yÓTT<äsTT+~.ø£s¡Ôe´+ düTŒ¤]+∫, n‘·ì yÓT<ä&ÉT y˚&ÓøÏÿ b˛sTT+~. X¯≈£î+‘·\ì ñqï |òü\+>± Vü‰düŒ≥˝ŸøÏ rdæ¬øfi≤fl\+fÒ #ê˝≤ &ÉãT“ ø±yê*. ‘·q <ä>∑Zπs+ ñ+~ ø£qTø£? ` Ç|ü⁄Œ&Ó˝≤ ! n‘·ì >∑T+&Ó y˚>∑+>± ø=≥Tº ≈£î+{À+~. >∑T∫à >∑T∫à n‘·ìï ì\Bdæ n&ÉT>∑T‘√+~. nq+‘· sêe⁄ yê\ø£+ #·÷dæ, eTTdæ˝≤$&É n+~ : ª Ç+ø± n˝≤ ø=j·T´u§eTà˝≤ ì\TÃ+{≤y˚+sê ! ]øå± |æ*∫, <ëìï ÄdüŒÅ‹˝À #˚]Œ+#·T. ø±{ÏøÏ ø±fi¯ófl C≤|ü⁄≈£îì, ÇyêfiÀ, πsb˛ Vü≤Ø eTH˚ <ëìï... Hê ¬ø˝≤>∑÷ eT+<äT\÷, e÷≈£î\÷ ˝Òe⁄. ø£˙dü+ <ëìï ≈£L&Ü s¡øÏå+#·T ø√˝Òì yÓTT<äT›yÓ’ b˛j˚Ty˚$TÅ{≤ ?µµ nq+‘· sêe⁄ ‘·*¢ eTTK+ ˝ÀøÏ yÓÅ] yê&ç˝≤ #·÷ùd&ÉT. ª ˙ <ä>∑Zs¡ &ÉãT“ ˝Ò<äT ø£<ä÷ ? m˝≤ ñ+≥T+~˝Ò ! &ÉãT“ $\Te, n~ ˝Òì Hê&˚ ‘Ó\TdüTÔ+~, ˙ ˝≤+{Ï yêfi¯fløÏ.µ n+≥÷ HÓeTà~>± ˝Ò∫, ‘·&ÉTeTT ≈£î+≥÷ yÓ[fl ‘·q bÕ‘· ø±\|ü⁄ πs≈£î ô|f…º <ä>∑Zs¡øÏ yÓ[fl+~. ô|f…º ‘Ós¡∫, >∑T&ɶ\ øÏ+<ä qT+∫ z ∫qï πs≈£î &Éu≤“ rdæ+~. n+<äT˝À <ë∫q &ÉãT“ n‘·ì #˚‹˝À e⁄+∫+~. ª Ç+<ä, sT÷ &ÉãT“ rdæ ¬ø[fl X¯≈£î+‘·\øÏ yÓ’<ä´+ #˚sTT+#·T...µµ nq+‘· sêe⁄ _‘·Ôs¡ b˛‘·÷ n&çπ>&ÉT : ª Ç+‘· &ÉãT“ ...˙¬øø£ÿ&ç<äe÷à ...?µµ nì. Ä$&É ø£düT‡eT+~. ` ª m|üŒ≥Tï+#√ <ë#·T≈£îqï &ÉãT“sê, Ç~... MT Hêqï ã‹≈£î+&É>± sTT#˚à yêfi¯ófl...n|ü⁄Œ&√ bÕe˝≤, sTT|ü⁄Œ&√ nsê∆q÷. nB, n+‘·≈£î eTT+<äT qT+N ≈£L&Ü <ë∫ ô|{Ϻq &ÉãT“sê ` ø√&É*øÏ |”ø£\ MT<äøÏ y=#˚Ãø£ ≈£L&Ü ãj·T≥øÏ rj·T≈£î+&Ü m˝≤ ñ+&É >∑\qT ! qT$«+‘· |üìøÏ e÷*q yê&çyÓ’ b˛j˚Tø£, ˇø£ <ë] #·÷|æ+#·≈£î+&Ü Hê≈£î ‘·|ü⁄Œ‘·T+<ë? Ç~, Hê≈£î v±„q+ y=∫à q|üŒ{Ï qT+&ç ≈£L&É u…&ÉT‘·Tqï &ÉãT“... Ç|ü⁄Œ&ç˝≤ ñ|üjÓ÷>∑ |ü&ÉT‘√+~.µµµ @ ø=+&É >∑Ts¡TÔ\÷ nø£ÿs¡ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ , v±„q+ e∫à q|üŒ{Ï qT+&ç J$‘êìï |ü~\+>± >±E ≈£îô|Œ˝≤ uÛÑÅ<ä+>± ø±bÕ&ÉT ≈£î+≥÷, bı<äT|ü⁄>±. J$‘êìï ns¡∆e+‘·+>± eT\T#·T ø√e&É+ ø√dü+ Å|üj·T‘êï\T #˚k˛Ô+~... m<äTs¡T <Óã“\T ‹+≥÷ ≈£L&Ü <ÛÓ’s¡´+>± b˛sê&ÉT‘·÷... neTà ! ‘·qT ?

‘·q J$‘·+ m+‘· ns¡∆ $V”≤q+>±, Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± `


ÄX¯j·÷˝Ò ‘·|üŒ, Ä#·s¡D ˝Ò≈£î+&Ü ` ÄX¯˝Ò ‘·|üŒ, ø£èwæ ˝Ò≈£î+&Ü ` m+‘· ìkÕ‡s¡+>±, <äTs¡“¤s¡+>± ‘·j·÷s¡sTT+~ ! nqTø£åD+ z&ç b˛‘·÷, y√≥$Tì uÛÑ]+#˚ >∑T+&Ó ìã“s¡+ ˝Òø£, |æ]øÏ ‘·q+‘√ yêdüÔe+˝ÀqT+&ç, e÷j·T ˝ÀøÏ, nã<ë∆\ eT&ÉT>∑T ˝ÀøÏ bÕ] b˛‘·THêï&ÉT. ‘Ó©ì n>±<Ûä+˝À ≈£Ls¡T≈£î b˛‘·THêï&ÉT. ‘· H√ Ç&çj·T{Ÿ... 0

0

Ä+Å<Ûä Å|üuÛÑ, dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ ‘˚ 11`4`1979 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.

0

kotta jeevitaanilo konda gurtu  

andhra prabha katha

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you