Page 1

ø=+&É ` q~ d”‘ê sêeT |ü⁄s¡+˝À ˇø£ ø=+&É. <ëì Å|üø£ÿ qT+&ç z q~ Å|üeVæ≤dü÷Ô ñ+~. Ä ¬s+&É÷ #ê˝≤ ùdïVü≤+>± yÓT\T>∑T‘·÷ ñ+{≤sTT. eTq+ ˝…ø£ÿ ô|≥º ˝Òq+‘· |üPs¡« ø±\+ qT+&ç Ä ø=+&É nø£ÿ&É n˝≤π> ñ+~. n˝≤π> Ä q~ ≈£L&Ü e+<ä\ j˚Tfi¯fl qT+&ç n˝≤ Ä ø=+&É Å|ü ø£ÿ qT+&ç Å|üeVæ≤dü÷ÔH˚ ñ+~. ˇs¡TdüT ≈£î+≥÷ Å|üeVæ≤dü÷Ô mø£ÿ&Óø£ÿ&ç qT+&√ e∫Ãq q~, Ä ø=+&É <ä>∑Zs¡øÏ sê>±H˚ ø=+‘· y˚Ts¡≈£î ø=+&É sêfi¯flqT #·\¢ì ˙{Ï‘√ ‘·&ÉT|ü⁄‘·÷ |ü\ø£]dü÷Ô ñ+≥T+~. ø=+&É ≈£L&Ü <ëì |ü\ø£]+|ü⁄ \øÏ |ü⁄\ø£]+∫ b˛‘·Tqï≥Tº>± ñ+≥T+~. n+<äTπø Äø=+&É MT~ #Ó≥¢ ø=eTà\÷, ¬seTà\÷ >∑\>∑\ ˝≤&ÉT‘·÷ ñ+{≤sTT. q&ç y˚dü$˝À q~ #ê\ es¡≈£î ø£qã&É ≈£î+&Ü b˛sTT, ø=+&ÉøÏ u≤>± <ä÷s¡+>± »]– b˛‘·÷ ñ+≥T+~. eT∞fl esê¸\T ≈£î]j·T&É+‘√ q~ ‘·q bÕ<ë\T ‘·&ÉT|ü⁄‘·÷ –*–+‘·\T ô|&ÉT‘·÷ Å|üeVæ≤+#·&É+ ø=+&ÉøÏ m+‘√ Çwüº+>± ñ+≥T+~. yê{Ï ùdïVü≤+ Ç˝≤ e+<ä\ y˚\ @fi¯ófl kÕπ>ø£, ˇø£ kÕ] yÓÅ] >±* ˇø£{Ï ø=+&É MT<ä qT+&ç Mdü÷Ô, q~ >∑T]+∫ @y√ ø=ìï #ê&û\T #Ó|æŒ+~. <ëì‘√ ø=+&É eTqdüT $]– b˛sTT+~. yÓÅ] >±* e÷≥\T eTqdüT˝À ñ+#·T≈£îì, ø=+&É ˇø£ s√E q~‘√ Ç˝≤ n+~: ª $TÅ‘·e÷ ! mH√ï @fi¯fl qT+&ç eTq+ ùdïVæ≤‘·T\+ ! es¡<ä e∫à q|ü⁄Œ&ÉT Hê MT<ä ñ+&˚ eT+∫ eT+∫ |üfi¯fl #Ó≥¢qT, |ü#·Ãì ø=eTà\qT qTe⁄« ˙‘√ ˝≤≈£îÿì b˛‘·÷ ñ+{≤e⁄. Hê≈£î #Ó+~q sêfi¯fl dü+|ü<äqT ≈£L&Ü qqTï n&É>∑ ≈£î+&ÜH˚ ˙˝À ø£*|æ y˚düT ≈£î+≥÷ ñ+{≤e⁄. ø±ì, ˇø£ÿ Hê&ÉT ≈£L&Ü Hê≈£î ˇø£ÿ ∫qï ãVüQeT‹ ≈£L&Ü qTe⁄« ‘Ó∫à Çe« ˝Ò<äT. ˙øÏ~ <Ûäs¡à+ ø±<äT. H˚H˚yÓ÷ Ç˝≤ ø£<ä\ ≈£î+&Ü ñqï #√≥H˚ ñ+&ç b˛e\dæ edüTÔqï~. qTy˚«yÓ÷, n˝≤ eTT+<äT≈£î b˛sTT, #ê˝≤ $+‘·\÷. $X‚cÕ\÷ #·÷dü÷Ô ñ+{≤e⁄. Hê≈£î #ê˝≤ u≤<Ûä>± ñ+~. H˚qT e÷Å‘·+ Ks¡à ø±* Ç˝≤ ñ+&ç b˛‘·THêïqT. qTe⁄« b˛sTT b˛sTT düeTTÅ<ä+˝À ø£\TkÕÔe˙, nø£ÿ&É >=|üŒ >=|üŒ s¡‘êï\÷ nM ñ+{≤j·Tì z kÕ] ø£ãTs¡¢ eT<Ûä´ Hê‘√ #ÓbÕŒe⁄ ø£<ë ! ˇø£ÿ kÕ] ≈£L&Ü ˇø£ ∫qï s¡‘·ïeTsTTHê ‘Ó∫à Çe«H˚ ˝Ò<äT. á kÕ] e∫à q|ü⁄Œ&ÉT Hê ø√dü+ >∑Tô|Œ&ÉT s¡‘êï\qT ‘˚yê* düTe÷ ! µ n+~. <ëìøÏ q~ q$« Ç˝≤ n+~ : ª H˚düÔe÷! H˚qT kÕ>∑s¡+˝À ø£\e&Éy˚T ø±ì ‹]– sêe&É+ n+≥÷ ≈£î<äs¡<äT.n+<äT #˚‘· ˙≈£î s¡‘êï\qT m˝≤ ‘˚>∑\qT #Ó|ü⁄Œ ? µ n+~. yê] eT<Ûä´ e÷{≤ e÷{≤ ô|]–+~. ‘·>∑e⁄ eTT~]+~. ø=+&É ø√|ü+‘√ ª n˝≤ nsTT‘˚, H˚qT ne÷+‘·+ ô|]– b˛sTT, ìqTï ˇø£ÿ n&ÉT>∑T ≈£L&Ü eTT+<äT≈£î b˛≈£î+&Ü n&ÉT¶ ≈£î+{≤qT ‘Ó\TkÕ ! µ n+~ ÄÅ>∑Vü≤+>±. <ëìøÏ q~ |ü>∑\ã&ç qe⁄«‘·÷ ª n~ ˙ ‘·s¡+ ø±<äT ! @<√ Å|üø£ÿ qT+&ç H˚qT eTT+<äTøÏ kÕ– b˛>∑\qT ‘Ó\TkÕ ! µ n+~.


M] yê<äT˝≤≥ $+≥Tqï ô|<ä› y˚T|òüT+ ˇø£{Ï yê]‘√ Ç˝≤ n+~: ª nq+‘· ø±\+>± ùdïVæ≤‘·T\sTTq MTs¡T Ç˝≤ ‘·>∑e⁄˝≤&ÉT ø√e&É+ @MT u≤>∑T ˝Ò<äT. Å|üø£è‹˝À ø=+&É ø√q\÷, qB q<ë\÷, #Ó≥T¢ #˚eT\÷, Çe˙ï uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ø£*Œ+∫q n+<ë\T ! ø=+&É\ MT<ä <˚e⁄fi¯ ófl yÓ*ùdÔ, qB »˝≤\˝À Å|ü»\T rs¡∆ kÕïHê\T #˚dæ ‘·]kÕÔs¡T. n+<äT #˚‘· me] >=|üŒ yê]<˚ !µµ nì dü]› #Ó|æŒ+~. <ëì‘√ ø=+&É , q~ m|üŒ{Ï ˝≤π> düK´+>± yÓT\>∑ kÕπ>sTT. yê{Ï n+<ä+ , Äq+<ä+ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT !

konda nadi  

bala sahityam