Page 1

Çã“+<˚ ! ª Hê e\¢ MTπøeTsTTHê Çã“+~>± ñ+<ë ?µµ n&É>∑&É+ n#·T´‘·+ >±]øÏ n\yê≥T.

ø±düÔ Çã“+~>± ø£<ä*, ∫sê≈£î ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü Å|üj·T‘·ï+ #˚dü÷Ô ª nuÒ“, n<˚+ ˝Ò<ä+&û...µµ nq&É+ |üsê+≈£îXÊìøÏ n\yê≥T. yê] eT<Ûä´ á ‘·‘·+>∑+ #ê˝≤ kÕs¡T¢ »]–+~. ˇπø kÕ] e÷Å‘·+ ` ª n˝≤ #˚ùdÔ bÕ|ü+, MT≈£î Å≥ãT˝ÒyÓ÷µ nì n#·T´‘·+ >±s¡T Äy˚fi¯ nqï|ü⁄Œ&ÉT e÷Å‘·+ ` ª Çã“+<˚µ #·|ü⁄‡q nH˚XÊ&ÉT |üsê+≈£îX¯+. <Ûäq´yê<ë\T #Ó|æŒ , yÓ[fl b˛j˚Ts¡T n#·T´‘·+ >±s¡T. 0 0 0 ª MT Çã“+~ u≤u≤sTT >±s=düTÔHêïs¡+&√jYT µ ∫*|æ>± qe⁄«‘·÷ πøπødæ #Ó|æŒ+~ »j·T. |üsê+≈£îXÊìøÏ y=fi¯ófl eT+&ÉTø=∫Ã+~. eTTdü˝≤j·Tq MT<ä |”ø£\ es¡≈£L ø√|ü+ eTT+#·Tø=∫Ã+~. ª áj·Tì+ø£ Hê e÷Hêq qqTï ã ‘·ø£ ì#˚Ã˝≤ ˝Ò&ÉTµ nqT≈£îHêï&ÉT ø√|ü+>±. Ä düeTj·T+˝À |üsê+≈£îX¯+ r]>±Z, Åô|òwt>± ≈£L#·Tì @<√ ø£<∏ä sêj·T&ÜìøÏ ñ|üÅø£$TdüTÔHêï&ÉT. eè‹Ô Ø‘ê´ |üsê+≈£îX¯+ @<√ u≤´+≈£î ˝À ñ<√´–. ø=‘·Ô>± ô|fi¯flsTT+~. N≈£L ∫+‘ê ˝Òì J$‘·+. Vü‰sTT>± >∑&ç∫ b˛‘√+~. ø£<∏äÅ˝≤j·T&É+ z Vü‰;. ˝À>∑&É ø=ìï ø£<∏ä\T |üÅ‹ø£\˝À |ü&ܶsTT ≈£L&Üq÷. u≤´+≈£î ñ<√´>∑+‘√ m|ü⁄Œ&√ >±ì ø£<∏ä\T sêùd eT÷&é sê<äT. eT+∫ eT÷&é y=∫à q|ü⁄Œ&ÉT ‘·q Ä˝À#·q\T ø±–‘·+ MT<ä ô|fÒº X¯óuÛÑ ‘·s¡TD+˝À, dü]>±Z n|ü⁄Œ&ÉT Å|ü‘·´ø£å+ ` n#·T´‘·+ >±s¡T. ô|’>± , edü÷ÔH˚ ª @yÓ÷jYT |üs¡+... @<√ Bø£å>± sêdüT≈£î+≥Tqï≥TºHêïy˚ ! Hêsêø£ e\¢ ˙πøMT Çã“+~ ø£\>∑<äT ø£<ë ?µµ n+≥÷ z düHêïsTT H=≈£îÿ. |üsê+≈£îXÊìø± düeTj·T+˝À n‘·ìì #Ó&Ü eT&Ü <äT*ù|j·÷\ì |ædüTÔ+~. |”ø£ yÓTTj·÷´ ø√|ü+ eTT+#·T ø=düTÔ+~. ø±ì, #·÷dü÷Ô #·÷dü÷Ô ô|<ë›j·Tqì @MT nq˝Òø£, ñÅø√wü+‘√ ˝À˝ÀH˚ ñ&ÉT≈£îÿ+≥÷, ª nuÒ“, n<˚+ ˝Ò<äT...e÷eT÷\T sê‘·˝Ò...µ nì qdæπ>kÕÔ&ÉT. ª n˝≤>∑sTT‘˚ sTTã“+<˚ ˝Ò<äT. }"... #Ó|ü⁄Œ Çyêfi¯ ù||üs√¢ $X‚cÕ˝Ò$T{ÀjYT...µµ n+≥÷ dü+uÛ≤wüDøÏ ñ|üÅø£$Tdü÷Ô ≈£îØÃ˝À ôd{Ï˝…’ b˛‘ê s¡T. |üsê+≈£îXÊìøÏ y=+{Ï MT<ä ‘˚fi¯Sfl, C…Ŭs\÷ bÕ≈£î‘·Tqï≥Tº+≥T+~. ‘·>∑T<äTqe÷à nì e∫à ‘·q eT÷&é n+‘ê bÕ&ÉT #˚dæq+<äT≈£î |ü≥º sêì ÄÅ>∑Vü≤+ edüTÔ+~. ª H˚qT ø=+#·+ sêdüTø√yê\+&û, MTs¡T ‘·sê«‘· ø±≈£L&É<ä÷ ?µµ nì #Óô|Œj·÷´\ì, e÷≥ H√{Ï ∫e] es¡≈£L edüTÔ+~. ª nuÒ“,.. @+ ˝Ò<äT... e÷eT÷\T sê‘·˝Ò...µµ nì sTT+<ëπø qdæπ>&ÉT ø£qTø£ , sTTø£ n˝≤ #Óù|Œùd #ÛêqT‡ n‘·ì ≈£î+&É<äT. n#·T´‘·+ >±s¡T Ç+{Ï uÛÀ>∑{≤º\ qT+∫, Ç+≥πsïwüq˝Ÿ $wüj·÷\ es¡≈£L }<äs¡ ø=fÒºkÕÔs¡T. eTqdüT˝À sTTã“+~ì #˚‘·T\T qT\T|ü⁄ ø√e&É+˝À Å|ü<ä]Ùdü÷Ô eTTfi¯fl MT<ä ≈£L#·Tqï≥Tº>±ñ+{≤&ÉT |üsê+≈£îX¯+. n#·T´‘·+ >±s¡<˚MT |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. ‘·q <Û√s¡DÏ ‘·q<˚. |üsê+≈£îX¯+ qs¡à >∑]“¤‘·+>± #˚ùd n_Ûqj·÷˝Ò+ Äj·Tq ns¡∆+ #˚düTø√s¡T. n˝≤ yêfi¯fl dü+uÛ≤wüD #ê˝≤ kÕs¡T¢ »j·T düô|’¢ #˚ùd {Ï|òæq¢ ‘√q÷, ø±|ò”\‘√q÷ m|üŒ{Ïø√ ø±ì |üP]Ô ø±<äT. Ä s√EøÏ+ø£ |üsê+≈£îXÊìøÏ sê‘· ø√‘·\T ã+<é. eT∞fl sêùd eT÷&é m|üŒ{Ï ø=düTÔ+<√ ‘Ó©<äT. e∫ÃHê, Ä s√E ≈£L&Ü á ô|<ë›j·Tq sƒ¡+#·qT>± Å|ü‘·´ø£å+ ø±uÀ&ÉH˚ >±´s¡+{° @MT ˝Ò<äT. |üsê+≈£îXÊìøÏ >∑T+&Ó >∑TuÛÒ\T eT+~. n#·T´‘·+ >±s¡T edüTÔHêïs¡ì »j·T #Ó|üŒ&É+‘√ n‘·ì ñ‘ê‡Vü≤+ ˙s¡T ø±] b˛sTT+~. eTìwæ, |ü~ \+KD≤\T #˚dæq yê&ç˝≤ &û˝≤ |ü&ç b˛j˚T&ÉT. ª sê˙ #ÓbÕÔqT. á kÕ] eTTK+ MT<˚ ìs=àVü≤ e÷≥+>± #Óù|ŒkÕÔqT. µ >∑{Ϻ>± nqT≈£îHêï&ÉT |üsê+≈£îX¯+. ‘·q ø£<∏ä ô|sTT´ Hêπødæ+<äì n‘·ì ø£s¡∆+ nsTT b˛‘·÷H˚ ñ+~. n+<äTπø ˇfi¯ófl eT+&ÉTø=k˛Ô+~. @eTsTTHê Çyêfi¯ ‘ê&√ ù|&√ ‘˚\Tà ø√yê\H˚ >∑{Ϻ ìs¡íj·÷ì ø=#˚à &ÉT |üsê+≈£îX¯+. n#·T´‘·+ >±s¡T ˝ÀìøÏ sêH˚ e#êÃs¡T.


edü÷ÔH˚ m|üŒ{Ï ˝≤π> ≈£îØà ˝≤≈£îÿì ≈£Ls¡TÃ+≥÷ ª bò˛H=∫Ã+<√jYT ìqï... X¯s¡uÛÑj·T´ >±s¡T #˚kÕs¡T.µµ n+≥÷ ñb˛<ëÈ‘·+˝≤ ÅbÕs¡+_Û+∫, ª @<√ sêdüT≈£î+≥Tqï≥TºHêïe⁄ Hê sêø£ e\¢ ˙≈£î sTTã“+<˚MT ˝Ò<äT ø£<ë ?µµ nì m|üŒ{Ï ˝≤π> eTTø±ÔsTT+#˚s¡T. X¯s¡uÛÑj·T´ >±] qT+∫ bò˛q+fÒ... n~ ‘·qøÏ dü+ã+~Û+∫q z eTTK´ $wüj·T+. n+<äT e\¢ n#·T´‘·+ >±]ì ø£&ç– bÕπs<ëeTqï Ä˝À #·q ø£]– b˛sTT, <ëì kÕúq+˝À ≈£î‘·÷Vü≤\+ #√≥T #˚düT≈£î+~ |üsê+≈£îX¯+˝À. ª @+ #ÓbÕŒπs$T{Ï ?µµ kÂeT´+>± n&çπ>&ÉT. ª Hê e÷≥ ø±<äq ˝Ò<äT. dü]º|òæπø≥÷¢ nM sTT∫à düT+<äsêìï yÓ+≥H˚ |ü+|æ+#·eTHêïs¡T. ‘·q ø£+ô|˙ ˝ÀH˚ @<√ ñ<√´>∑+˝À y˚sTTkÕÔ qì uÛÑs√kÕ sTT#˚Ãs¡T. n+<äT e\¢ MT ‘·eTTà&çï f…*Å>±+ Ç∫à s¡|æŒ+∫ yÓ+≥H˚ eTÅ<ëdüT Å|üj·÷D+ ø£{Ϻ+#·T eT].µµ #ÓbÕŒs¡T n#·T´‘·+ >±s¡T. |üsê+≈£îX¯+ dü+‘√wü+‘√ bı+– b˛j·÷&ÉT. n#·T´‘·+ >±] y˚|ü⁄ Äsê<Ûäq>± #·÷ùd&ÉT. n‘·ì |ü≥¢ ndü+>∑‘·yÓTÆq ‘·q Ä˝À#·Hê <Û√s¡ DÏøÏ ‘·qì ‘·H˚ ì+~+#·T≈£îHêï&ÉT. ª eT]+ø£ H˚H=kÕÔqT. @<√ sêdüT≈£î+≥Tqï≥TºHêïe⁄... ˙≈£î Çã“+<˚yÓ÷...µµ ˝Òe uÀj·÷s¡T n#·T´‘·+ >±s¡T. á kÕ] |üsê+≈£îX¯+ ì»+>±H˚ H=#·TÃ≈£îHêï&ÉT. ª n<˚+ ˝Ò<äT..≈£L#√+&ç...á sê‘· ˝…|ü⁄Œ&É÷ ñ+&˚y˚. ø£&ÉT|ü⁄ ì+ù|Hê, ø±\T ì+ù|Hê ? MTs¡T #˚dæq <ëìøÏ <Ûäq´yê<ë\T.µµ #˚‘·T\T CÀ&çdü÷Ô nHêï&ÉT |üsê+≈£îX¯+. n#·T´‘·+ >±s¡T ∫s¡T qe⁄« q$« eT∞fl ≈£îØÃ˝À ≈£L#·THêïs¡T. ª Çã“+<äsTTHê #Ó|üŒ ˝Òe⁄. ˙<ä+‘ê n<√ ‘·s¡Vü‰.µµ n+≥÷ #˚‹ ˝ÀøÏ |üø£ÿqTqï ù||üs¡T n+<äT≈£îHêïs¡T. 0 0 0 n#·T´‘·+ >±s¡T m|üŒ{Ï ˝≤π> s√p e∫à b˛‘·÷H˚ ñHêïs¡T. düT+<äsêìøÏ ñ<√´>∑+ y˚sTT+∫ q+<äT≈£î |üsê+≈£îXÊìøÏ n#·T´‘·+ >±] |ü≥¢ eTTq|ü{≤¢ @eT+‘· e´‹πsø£ uÛ≤e+ ˝Ò<äT. Ç~es¡≈£î n‘· H=∫à ‘·q yÓT<ä&ÉT ‹H˚düTÔHêï&Éì }s¡πø sTT<äsTT b˛j˚Tyê&ÉT. ô|<ë›j·TqøÏ |ü˙ bÕ≥÷ ˝Ò<äì $düT≈£îÿH˚ yê&ÉT. ª ô|<ë›j·TqøÏ |ü˙ bÕ{≤ ñ+&ç, Ç+ø± ]f…Æs¡e≈£î+&Ü ñ+&ÉT+fÒ sTT˝≤ ø£ãTs¡T¢ #Óù|Œ r]πø ñ+&˚~ ø±<˚yÓ÷ µ qe⁄«‘·÷ nH˚~ »j·T. ª ˙πø+ mqïsTTHê #ÓãT‘êe⁄ Ä düT‹Ô uÛÑ]+#· ˝Òø£, Hê ÅbÕD+ ø£&É‘˚s¡TÃ≈£î b˛‘√+~.µµ $düT≈£îÿH˚ yê&ÉT |üsê+≈£îX¯+. ª H˚qT e÷Å‘·+ MT Ç<ä›]ø° ø±|ò”\÷ nM n+~+#· ˝Òø£ dü‘·eT‘·+ ø±e&É+ ˝Ò<ä÷ ?µµ ø£$«düTÔqï≥Tº>± nH˚<ëyÓT. ª ndü˝≤j·Tq s√p yê{Ï ø√düy˚T edüTÔqï≥Tº>± ñ+~. ‘˚s¡>± edü÷Ô ñ+fÒ me] ø£sTTHê #˚<ë @$T{Ï!µ ø√|ü+>± nH˚yê&ÉT |üsê+≈£îX¯+ . ª ‘·|ü⁄Œ ô|<ë›j·Tqì n˝≤ nqø£+&ç, ø£fi¯ófl b˛‘êjYT.µµ ª VüQ"...µµ nì ì≥÷ºπsà yê&ÉT |üsê+≈£îX¯+. n#·T´‘·+ >±s¡T+&˚~ |üsê+≈£îX¯+ sTT+{ÏøÏ <ä>∑Zs¡ ˝ÀH˚. n|ü\T yêfi¯fl eT<Ûä´ ùdïVü≤+, sêø£ b˛ø£\÷ @s¡Œ&ç+~ ∫Å‘·yÓTÆq |ü]dæú‘·T\˝À. 0 0 0 Ä s√E |üsê+≈£îX¯+ J‘·+ n+<äT≈£îì, u≤´+≈£î qT+&ç edü÷ÔH˚ u…+uÒ˝…‹Ô b˛sTT&ÉT. J‘·+ &Éã“+‘ê ñ+∫q |üs¡T‡ b˛sTT+~. ø£+>±s¡T |ü&ç b˛j˚T&ÉT. #·T≥Tº |üø£ÿ\ yêfi¯fl+‘ê #˚] Äsê\T rkÕs¡T. Ä düeTj·T+˝À yêfi¯fl‘√ @<√ |üqT+&ç y=∫Ãq n#·T´‘·+ >±s¡T ≈£L&Ü yêfi¯fl˝À ñHêïs¡T. ndü˝Ò »]–+<√ #Ó|üŒeT+≥÷ n&çπ>s¡T. n‘·q&ç–q yê{Ïø£˝≤¢ z|æ>±Z »yêãT*#˚Ã&ÉT |üsê+≈£îX¯+. dü÷ÿ≥s¡T Å≥ãT*e«&É+‘√ Äs√E dü÷ÿ≥s¡T ‹j·T´ ˝Ò<äT. ãdüT‡ MT<˚ u≤´+≈£îøÏ yÓfi§fl#˚Ã&ÉT. J‘·+ n+<äT≈£îHêïø£ uÛÑÅ<ä+>± |üs¡T‡ CÒãT˝À <ë∫ ô|≥Tº ≈£îHêï&ÉT. ª <ë]˝À mø£ÿ&ÉsTTHê Äπ>yê ? >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó#·TÃ≈£îì #Ó|ü⁄Œ.µµ ô|<ä›]ø£+ e\¢ #·qTe⁄>± n&çπ>sêj·Tq. &ÉãT“ b˛sTTq ∫sê≈£î˝À ñqï |üsê+≈£îXÊìøÏ qkÕfi≤ì ¬øøÏÿ+~ ø√|ü+. ª ô|<ä› |ü‘˚Ô<ës¡T˝≤ sT÷ eTTdü˝≤j·Tq Äsê˝Ò$T≥µ ì ˝À˝À|ü\ $düT≈£îÿHêï&ÉT. n#·T´‘·+ >±s¡T e<ä˝Ò¢<äT. Å|ü‹ ∫qï bÕsTT+≥T˙ >∑T∫à >∑T∫à n&çπ>s¡T. $düT>±ZH˚ nsTTHê #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ ˝Ò<äT |üsê+≈£îXÊìøÏ. |üsê+≈£îXÊìøÏ m|ü⁄Œ&ÉsTTHê z kÕ] VüQcÕs¡T>± øÏ∞fl y˚düT≈£îì, z dæ>∑¬s{Ÿ yÓ*–+#·&É+ z düs¡<ë. ny˚fi¯ n<˚ #˚kÕ&ÉT. ª øÏ∞fl ø={À¢ &ÉãT“\T |üs¡T‡ ˝À+∫ rdæ#êÃyê, CÒãT˝À+#ê?µµ n&çπ>s¡T n#·T´‘·+ >±s¡T. ª |üs¡T‡ ˝À+#˚. CÒãT˝À ∫\¢s¡ ˝Ò<äT. µ $düT>±Z #Óù|Œ&ÉT |üsê+≈£îX¯+. ª eTs¡sTT‘˚, ‹]– |üs¡T‡ CÒãT˝À ñ+#·T≈£îHêïyê? nø£ÿ&˚ @ #ê¬ø¢{Ÿ d”kÕ MT<√ ô|{Ϻ eTs¡∫ b˛j˚Tyê...>∑Ts¡TÔ ‘Ó#·TÃø√...µµ |üsê+≈£îXÊìøÏ >∑Ts¡TÔ sêe&É+ ˝Ò<äT. E≥Tº |”≈£îÿHêï&ÉT. »j·T $#ês¡ e<äq+‘√ yêfi¯fl |ü+uÛ≤wüD $+≥÷ <ë«sêìøÏ ÄqT≈£îì ì\ã&ç ñ+~. b˛sTTq &ÉãT“ ‹]– edüTÔ+<äqï ÄX¯ ÄyÓTø° ˝Ò<äT. ª >∑Ts¡TÔ sêe&É+ ˝Ò<äT. CÒãT˝À ô|≥Tº≈£îH˚ ñ+{≤qT.µµ qdæπ>&ÉT |üsê+≈£îX¯+. n#·T´‘·+ >±s¡T eT]+ø£ Ä\dü´+ #˚j·T ˝Ò<äT. |üsê+≈£îXÊìï yÓ+≥u…≥Tº≈£îì, H˚s¡T>± Ä øÏ∞fl ø=≥Tº <ä>∑Zs¡ ¬øfi≤fls¡T.


|üs¡T‡ >∑T]+∫ ÄsêrùdÔ eTT+<äT ø=+#Ó+ ‘=Å≥TbÕ≥T |ü&çHê, ‘·qπø+ ‘Ó©<äì, nø£ÿ&É |üπs‡+ ˝Ò<ä˙ nH˚kÕ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· m+‘· ¬s{Ϻ+∫ n&ç–Hê yê&ÉT ‘·q e÷≥ MT<˚ ì\ã&ç b˛j·÷&ÉT. n#·T´‘·+ >±]øÏ yê&Ó+#˚‘√ nã<ä∆+ Ä&ÉT‘·Tqï≥Tº>± ‘√∫+~. u…~ ]+#˚s¡T . yê&ÉT u…<äs¡ ˝Ò<äT . ô |’>± , ‹≥¢øÏ \+øÏ+#·T≈£îHêï&ÉT. Ç+‘·˝À Ä }] düuŸ ÇqôdŒø£ºs¡T dü÷ÿ≥s¡T MT<ä n≥T y˚|ü⁄ b˛‘·÷ ñ+&É&É+ #·÷dæ, ª zjYT..>∑eÅsêp..e÷≥...µµ nì πøπødæ |æ*#˚s¡T n#·T´‘·+ >±s¡T. á ÇqôdŒø£ºs¡T n‘·ìøÏ u≤>± ‘Ó\TdüT≥ . <ë+‘√ ø=≥Tº yê&ÉT u…+uÒ˝…‹Ô b˛j·÷&ÉT. |üs¡T‡ sTT#˚Ãdü÷Ô n\¢] #˚jÓTT<ä›ì ø£fi¯fl ‘√H˚ y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT. >∑eÅsêE dü÷ÿ≥s¡T yÓqøÏÿ ‹|æŒ e#˚Ã&ÉT. n#·T´‘·+ >±s¡T n‘·ì‘√ |üs¡T‡ dü+>∑‘˚ #Ó|üŒ ˝Ò<äT. Äe÷{≤ sT÷e÷{≤ Ä&ç |ü+|æ+#˚kÕs¡T. ø=≥Tº yê&ç ø£è‘·v„‘·øÏ n+‘˚ ˝Ò<äT. b˛sTT+<äqT≈£îqï &ÉãT“ ‹]– sTT|æŒ+#˚ø£ n#·T´‘·+ >±] |ü≥¢ |üsê+≈£îXÊìøÏ Äsê<ÛäHê uÛ≤e+ ô|]– b˛sTT+~. Ä s√E qT+N yêfi¯fl eT<Ûä´ ùdïVü≤+ ô|]–+~. ejÓ÷ uÛÒ<ä+ yêfi¯fl kÕ+>∑‘ê´ìøÏ n&ÉT¶ sê˝Ò<äT. s√p y=∫Ã, |üsê+≈£îXÊ˙ï, »j·T˙ |ü\ø£]+∫ yÓfi¯fl+<˚ n#·T´ ‘·+ >±]øÏ ‘√#·&É+ ˝Ò<äT. e÷eT÷\T>± nsTT‘˚ Äj·Tq sêø£ |üsê+≈£îXÊìøÏ $düT>∑T ø£*–+#·<äT. ø±˙, ˇø√ÿ kÕ] ‘·qT Å|ò”>±, ]˝≤øχ+>¥>± ñ+&É{≤ìøÏ M\T ∫ø£ÿ&É+ ˝Ò<äì ø√|ü+ ‘Ó#·Tà ≈£î+≥÷ ñ+{≤&ÉT. eTTK´+>± @ ø£<∏√ sêdüT≈£î+<ë eTqT ≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT e÷Å‘·+ Äj·Tq sêø£ |üsê+≈£îXÊìøÏ $|üØ‘·yÓTÆq ÄÅ>∑Vü≤+ ‘Ó|æŒdü÷Ô ñ+≥T+~. Äj·Tq yÓ[fl b˛j˚Tø£ ∫+<äT\T y˚dü÷Ô ñ+{≤&ÉT. ª |ü˙ bÕ≥÷ ˝Ò≈£î+&Ü y=∫Ã, ‘˚s¡>± {Ï|òæq÷¢ nM y˚Tdæ, ô|’>± ª MT πøMT Hê sêø£ e\¢ sTTã“+<˚MT ˝Ò<äT ø£<ë .µ nì düHêïsTT H=≈£îÿ\T ≈£L&Üq÷µ µ nì πøø£ ˝Òdü÷Ô ñ+{≤&ÉT. »j·T n‘·ì e÷≥*ï ˇ|ü⁄Œø√<äT. n#·T´‘·+ >±] |ü≥¢ Ä Ä˝À#·q ñ∫‘·+ ø±<ä+≥T+~. ª ‘·|üŒ+&û, Äj·Tq uÛ≤sê´ |æ\¢\T ˝Òì yês¡T.y=+≥] eTìwæ. ñãTdüTb˛ø£ e∫à ø£ãTs¡T¢ #Ó|æŒ yÓfi≤Ôs¡T. ‹+&çπø ekÕÔs¡qT ≈£î+fÒ m˝≤>∑? Äj·Tq πø+ ˝Ò<ë, b˛<ë!µµ nì <Óã“˝≤&ÉT ‘·T+~. ª s√p Ä qdü, Ä düT‹Ô H˚qT uÛÑ]+#· ˝ÒqT.µµ ª z kÕ] Ä˝À∫+#·+&ç . n#·T´‘·+ >±] e\q eTq+ mH√ï ñ|üø±sê\T bı+<˚+. MT düT+<äsêìøÏ ñ<√´>∑+ y˚sTT+#ês¡T. b˛sTTq MT J‘·+ &ÉãT“\T #êø£#·ø£´+>± sêã{Ϻ sTT|æŒ+#˚s¡T. Ä eT<Ûä´ Hê≈£î düTd”Ô #˚dæ q|ü⁄Œ&ÉT ø£qï ≈£L‘·Tsê¢ Ä<ä]+#˚s¡T. Ç˝≤+{Ïy˚ ∫Hêï ∫‘·ø± kÕj·÷\T #˚j·T&Éy˚T ø±˙, eTq qT+∫ m|ü⁄Œ&ÉsTTHê ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT Ä•+#êsê!µµ q#·Ã #Ó|üŒ&ÜìøÏ Å|üj·T‹ï+∫+~ »j·T. ª ì»y˚T...ø±<äqqT. n#·T´‘·+ >±s¡T ì»+>± |üs√|üø±] bÕ|üH˚ï ! nsTT‘˚ eT≥Tº≈£î s√p y=∫à , Hê Åô|wüdt f…ÆyéT sTT˝≤ y˚dtº #˚dü÷Ô ñ+fÒ eT+&É<ä÷! ndü˝Ò ø=‘·Ô>± ô|fi¯flsTTq yêDÏí.µ »j·T eTπs+ nq ˝Ò<äT. 0 0 0 ∫es¡øÏ |üsê+≈£îX¯+ m+‘· es¡≈£L yÓ[fl b˛j·÷&É+fÒ, Ä sTT\T¢ e÷] b˛sTT nø£ÿ&çøÏ <ä÷s¡+>± n#·T´‘·+ >±] ˝≤+{Ï eè<äT∆\T q&É e ˝Òq+‘· <ä÷s¡+˝À z sTT\T¢ n<Ó›øÏ rdüT≈£îì, n+<äT˝ÀøÏ e÷] b˛j˚T≥+‘· es¡≈£L ‘·q |ü+‘·+ $&ÉTe ˝Ò<äT. »j·T mìï $<Ûë\T>±H√ q#·Ã #Ó|æŒ+~.Å|üdüTÔ‘êìøÏ sTT\T¢ e÷sê*‡q+‘· Çã“+<˚+ e∫Ã+<äì >∑{Ϻ>± n&ç–+~. ª Çã“+<ë... Çã“+<ä+‘ê Ä ô|<ë›j·Tq‘√H˚µ ª n<˚+?µµ ª eT] Hê düs¡<ë\÷ nM Hê≈£î+&Éyê!... u≤´+≈£î qT+&ç y=#˚Ãø£ Ä kÕj·T+Å‘ê\÷, Ä~yêsê\÷, ôd\e⁄ s√E\÷ n‘·H˚ q+E≈£î+≥÷ ñ+fÒ. ! .. H√...sTT\T¢ e÷sê*‡+<˚...µµ ª nHê´j·T+... MTs¡T eTØ kÕ«s¡∆+>±, dü+≈£î∫‘·+>± e÷{≤¢&ÉT ‘·THêïs¡T.µµ H=#·TÃ≈£î+~ »j·T. ª kÕ«s¡∆y˚T... Äj·Tq düVü≤ø±sê\øÏ Hê <∏ë+ø˘‡... ø±˙, Hêø£+≥÷ Hê ∫qï ∫qï düs¡<ë\÷, dü+‘√cÕ\÷ ñ+&Éyê @+?µµ Ç\T¢ e÷πsÃùd s√Eq ` n#·T´‘·+ >±s¡T y=#˚Ãs¡T. ø=+#Ó+ ~>∑T\T>± eTTK+ ô|{Ϻ, ª b˛˙˝Ò...sTT+ø£ Hê e\¢ Çã“+~ ‘·|ü⁄Œ‘·T+~.µµ nHêïs¡T. ª nuÒ“, n<˚ ˝Ò<äT... Ä sTT\T¢ ø±düÔ dü<äTbÕj·T+>± ñ+fÒq÷...µµ qdæπ>&ÉT |üsê+≈£îX¯+. 0 0 0 ø=‘·Ô sTT+{À¢ ø±|ü⁄s¡+ u≤>±H˚ ñ+~ |üsê+≈£îXÊìøÏ. eT+∫ VüQcÕs¡T>± ñHêï&ÉT. ø±e*dæq+‘· r]ø£ , @ø±+‘·+. s√p ã´+≈£îøÏ yÓfi‚fl≥|ü⁄Œ&É÷. y=∫à q|ü⁄Œ&É÷ uÛ≤s¡´øÏ eTT<äT›\T ≈£î]|ædüTÔHêï&ÉT. ôd\e⁄ s√E˝À¢ uÛ≤s¡´‘√ wæø±s¡T¢ #˚düTÔHêï&ÉT. Ç+{À ñqï+‘· ùd|üP uÛ≤s¡´‘√ ø£ãTπs¢ ø£ãTs¡T¢. m|ü⁄Œ&˚Hê eT÷&é y=∫à q|ü⁄Œ&ÉT @ n+‘·sêj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü ø£<∏ä\T sêdüT≈£î+≥THêï&ÉT. |üsê+≈£îX¯+ ø√s¡T≈£îqï~ sTT˝≤+{Ï J$‘êH˚ï.


»j·T e÷Å‘·+ ` n#·T´‘·+ >±] >∑T]+∫ >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥÷ ñ+≥T+~. Ç\T¢ e÷πsø£ z kÕ] e÷Å‘·+ e∫à yÓfi≤flsêj·Tq. z kÕ] e÷¬sÿ{Ÿ˝À ø£qã&É&Éy˚T ø±˙, eT]+ø£ Äj·Tìï #ê˝≤ s√E˝…’ #·÷&ɶ+ |ü&ÉH˚ ˝Ò<äT. ª z kÕ] yÓ[fl #·÷kı<ë›eT+&û, µ »j·T b˛πs~ m|ü⁄Œ&É÷. @<√ kÕ≈£î\T #Ó|æŒ, <ë≥ y˚düTÔHêï&ÉT |üsê+≈£îX¯+. ª ˇ+≥] |üøÏå...bÕ|ü+ m˝≤ ñ+≥THêïs√, @yÓ÷!µµ ª |òüs¡yê ˝Ò<äT˝Ò... á dü]øÏ eTs√ |üsê+≈£îXÊìï |üfÒº ñ+{≤s¡T...µµ ‘·q yê<äqì >∑{Ϻ |üs¡#·T ø√e&É+ ø√dü+ n˝≤ n˙kÕ&˚ ø±˙, |üsê+≈£îXÊìøÏ >∑T+&Ó˝À @<√ eT÷\ ø£\T≈£îÿeT+≥÷H˚ ñ+~. uÛÑs¡Ô sTT+‘· kÕ«s¡∆ |üP]‘·+>± m˝≤ Ä˝À∫+#· >∑\T>∑T‘·THêï&√ ns¡∆+ nj˚T~ ø±<äT »j·TøÏ. 0 0 0 Ä s√E |üsê+≈£îX¯+ ô|[fl s√E. uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô*<ä›s¡÷ dæìe÷ø£ì ãj·T\T <˚sês¡T. dü÷ÿ≥s¡T rj·T uÀ‘·÷ ñ+fÒ , Vü≤&Ü$&ç>± edü÷Ô ø£ì|æ+#˚s¡T n#·T´‘·+ >±s¡T. ª á X¯ì Å>∑Vü≤+ eT∞fl <ë|ü⁄]+∫+B?µµ ndüVü≤q+>± ô|’πø nH˚kÕ&ÉT |üsê+≈£îX¯+. ª mø£ÿ&çø√ ãj·T\T <˚]q≥TºHêïs¡T! Hê sêø£ e\¢ MTπøMT sTTã“+~ ˝Ò<äT ø£<ë?µµ ˇ>∑Ts¡Tdü÷Ô nHêïsêj·Tq. |üsê+≈£îX¯+ eTTK+ e÷&ÉTà ≈£îHêï&ÉT. ª nuÒ“, sTTã“+<˚+ ˝Ò<äT u≤u≤sTT >±s¡÷...s¡+&ç...s¡+&çµ n+≥÷ Ç+{Ï ‘êfi¯+ rdæ+~ »j·T. eTT>∑TZs¡÷ Ç+{À¢ø=#˚Ãs¡T. n#·T´‘·+ >±s¡T #ê˝≤ Ä+<√fi¯q>± ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. á ej·TdüT˝À @+ Ä|ü<ä y=∫Ã+<√! ˝À|ü\ >∑~˝À ≈£L#·T+≥÷H˚ >±uÛÑsê>± n&çπ>sêj·Tq. ª e÷ es¡\øÏåà sTTyêfi¯ MT u≤´+≈£îøÏ e∫Ã+~ ø£<ä÷!µµ Ä Å|üX¯ï Äj·Tq m+<äT≈£î y˚kÕs√ ns¡∆+ ø±˝Ò<äT |üsê+≈£îXÊìøÏ. es¡\øÏåà nH˚ Ä$&É n#·T´‘·+ >±]øÏ #ê˝≤ <ä÷s¡|ü⁄ ã+<ÛäTe⁄. Äj·TH˚ Ä dü+>∑‹ m|ü⁄Œ&√ #Ó|æŒq≥Tº >∑Ts¡TÔ. Çy˚fi¯ Ä$&É u≤´+≈£îøÏ e∫Ã+~. @<√ Ä|ü<ä |”ø£\ MT<ä ø=∫Ã+<äì @&ÉTdü÷Ô ã+>±s¡+ MT<ä ˝ÀqT sTTeTàì ‘=+<äs¡ #˚ùdÔ , ˝ÀqT XÊ+ø£¸qT #˚dæ, z ¬s+&ÉT y˚\T sTT#êÃ&ÉT ‘·qT. Ä dü+>∑‘˚ #ÓbÕŒ&ÉT n#·T´‘·+ >±]‘√. ª ø=+|ürdæ n~ MT u≤´+≈£î˝À e&ܶD+ ø±˙ ‘êø£≥Tº ô|≥º ˝Ò<äT ø£<ë !µµ n#·T´‘·+ >±] eTTK+˝À $|üØ‘·yÓTÆq Ä+<√fi¯q. ª ne⁄qT e&ܶDy˚Tµ ø°&˚<√ X¯+øÏdü÷Ô nHêï&ÉT |üsê+≈£îX¯+. n#·T´‘·+ >±s¡T ìsêÈ+‘· b˛j·÷s¡T. ø±ùd‡|ü{ÏøÏ ‘˚s¡T≈£îì, ª #·+|”kÕej·÷´...n~ eT+∫ ã+>±s¡+ ø±<äT. <ä≥º+>± ã+>±s¡+ |üP‘· |üPsTT+∫ #˚sTT+∫+~. e{Ϻ ø£©Ô q>∑. Ç˝≤π> Ä e&ܶD≤ìï e÷ |ü˝…¢≥÷s√¢ #ê˝≤ eT+~ <ä>∑Zs¡ ≈£î<äTe ô|{Ϻ #ê˝≤ &ÉãT“ ˝≤–+~. <ëì ø£~ n\yêfÒ. ` á kÕ] @ø£+>± ìqTï uÀ˝≤Ô ø={Ϻ+∫+~. u≤´+≈£îπø mdüs¡T ô|{Ϻ+~.µµ |üsê+≈£îXÊìøÏ ô|’ ÅbÕD≤\T ô|’H˚ b˛j·÷sTT. C≤e ø±] b˛j·÷&ÉT. #Ó’‘·q´+ ø√\T b˛sTTq≥Tº |æ∫à #·÷|ü⁄\T #·÷&ÉbÕπ>&ÉT. »j·T dü+>∑‹ düπs dü]! ª ã+>±s¡+ MT<ä ˝ÀqTøÏ e∫à q|ü⁄Œ&ÉT, Ä q>∑ eT+∫<ë ø±<ë nì qTy˚« ø±ø£ Ç+¬øes¡÷ |üØø£å #˚j·Ts¡÷? MT u≤´+≈£î˝À ˝ÀqT¢ eT+ps¡TøÏ eTT+<äT wüsê|òt ˝Ò&É÷?µµ n&çπ>sêj·Tq. ª ñVüA"! ... e÷~ #ê˝≤ ∫qï Åu≤+∫. n˙ï H˚H˚ #·÷düTø√yê*. m|ü⁄Œ&É÷ ã+>±s¡+ ˝ÀqT $wüj·T+˝À #ê˝≤ C≤Å>∑‘·Ô>±H˚ ñ+{≤qT. Ä$&É $wüj·T+˝À ‘Ó*dæq e´πøÔ ø£<ë nì ø=+#Ó+ nÅX¯<ä∆ »]–+~. ô|’>± &ÉãT“ nedüs¡+ nì #Ó|æŒ, @&ÉTdü÷Ô }|æ] rdüTø√&Üìø°, Ä˝À∫+ #·Tø√&Üìø° e´e~Û ìe« ˝Ò<äT... m+‘· yÓ÷dü+ #˚dæ+~!µµ |üsê+≈£îXÊìøÏ uÛÑj·T+‘√ eTT#ÓÃeT≥\T b˛kÕsTT. eTsêï&ÉT eT<Ûë´Vü≤ï+ u≤´+≈£îøÏ ‘·ìF n~Ûø±s¡T\T edüTÔHêïs¡T. Ä $wüj·T+ >∑Ts=Ô ∫à n‘·qT C≤e ø±] b˛j·÷&ÉT. n‘·ì >∑T+&Ó C≤] b˛sTT+~. @&ÉTbıø£ÿfÒ ‘·s¡TyêsTT. »j·T |ü]dæúr <ë<ë|ü⁄>± n˝≤π> ñ+~. ø±ùd|ü⁄ yêfi¯fl eT<Ûä´ uÛÑj·T+ø£s¡eTsTTq ìX¯Ùã›+ sê»´y˚T*+~. Ä ‘·sê«‘· z |ü<Ûäø£+ eTqdüT˝À s¡÷|ü⁄ ~<äT› ≈£îqï≥T¢>±, #· |ü⁄Œq nHêïs¡T n#·T´‘·+ >±s¡T : ª qTe⁄« eTπs+ ø£+>±s¡T |ü&É≈£î... Hêø√ ~e´ yÓTÆq Ä˝À#·q ‘·{Ϻ+~....µµ uÒ\>±, ÄX¯>± n‘·ì y˚|ü⁄ #·÷kÕ&ÉT |üsê+≈£îX¯+. ª <ëìøÏ &ÉãT“ |æ∫à C≤dæÔ. á sêÅ‘˚ <ëìï ø£\TdüT≈£îì, ˝ÀqT dü+>∑‹ qTe⁄« Hê≈£î #Óù|Œe˙, Ä q>∑ MT<ä Ç|ü⁄Œ&ç∫Ãq ¬s+&ÉT y˚˝Ò ø±ø£ Ç+ø± eTs√ ¬s+&ÉT y˚\ ˝ÀqT sTT#˚à M\T+<ä˙, ø±e*ùd ÔÇkÕÔqì qTe⁄« Hê‘√ #Ó|æŒq≥Tº>± <ë+‘√ #ÓbÕÔqT. <ëì ãTÅs¡˝À Ä Ä˝À#·q ô|{≤ºeT+fÒ e÷Å‘·+ dü]>±Z eTq >±˝≤ìøÏ ∫≈£îÿ‘·T+~. πs|ü⁄ ñ<äj·Ty˚T $T>∑‘ê Ä ¬s+&ÉT y˚\ ˝ÀqT ø√dü+ u≤´+≈£îøÏ edüTÔ+~. qTe⁄« qe⁄«‘·÷H˚ >∑T≥Tº #·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü ã+>±s¡+ ‘êø£≥Tº $&ÉT<ä\ |üÅ‘ê\ìï{Ï MT<ë <ëì #˚‘· dü+‘·ø±\T #˚sTT+#˚düTø√. eTT+<ë ã+>±s¡+ ùd|òt˝À qT+∫ ãj·T≥øÏ ˝≤¬>j·÷´*. nedüs¡+ eTq~ ø£qTø£ Ä ¬s+&ÉT y˚\÷ ˙ kıeTTà »eT#ÓsTT´. eTT+<äT Ä qøÏ© edüTÔe⁄ ‘êø£≥Tº˝À qT+∫ ãj·T≥ |ü&É&É+ eTTK´+.. &Éu§“k˛Ô+<äqï ÄÅ‘·T‘·‘√ n~ yÓqø± eTT+<ä÷ #·÷&É≈£î+&Ü mø£ÿ&É ø±yê\+fÒ nø£ÿ&É dü+‘·ø±\T


ô|&ÉT‘·T+~....u≤´+≈£î e´eVü‰sê\T <ëìø£+‘·>± ‘Ó*j·Te⁄ ≈£L&Üq÷...µµ eT+∫ dü\Vü‰ sTT#˚Ãs¡T n#·T´‘·+ >±s¡T. eTT\T¢ì eTT\T¢‘√H˚ rj·÷*. nB ø±ø£ Ç~ ‘·q ñ<√´>±ìπø mdüs=#˚à |ü]dæú‘êjÓT! 0 0 0 n#·T´‘·+ >±]∫Ãq dü\Vü‰ e\¢ m˝≤+{Ï ∫≈£îÿ\÷ ˝Ò≈£î+&Ü Ä >∑+&É+ >∑&ç∫ ãj·T≥ |ü&ܶ&ÉT |üsê+≈£îX¯+. ‘·eT ø£è‘·v„‘·\T #Ó|ü⁄Œ ø√e&É+ ø√dü+ d”«≥÷¢ nM |ü≥Tº≈£îì Ä <ä+|ü‘·T\T n#·T´‘·+ >±]+{ÏøÏ eTsêï&ÉT ãj·T\T <˚sês¡T. n#·T´‘·+ >±s¡T Ä<äs¡+>± eT{≤¢&˚s¡T. n‘·ì |ü≥¢ ø£è‘·v„‘ê uÛ≤e+‘√ |üsê+≈£îX¯+ >∑T+&Ó ãs¡TyÓøÏÿ b˛sTT+~. Ç+{ÏøÏ ‹]– ãj·T\T <˚πs eTT+<äT nHêï&ÉT |üsê+≈£îX¯+ : ª á #·T≥Tº |üø£ÿ\ @<˚Hê Ç\T¢+fÒ #·÷&É+&ç...sTTø£ÿ&çøÏ eT∞fl e#˚ÃkÕÔ+...µµ nì. ª n<˚+!` nø£ÿ&É dü<äTbÕj·TyÓTÆq Ç˝Ò¢ <=]øÏ+~ ø£<ë... Çø£ÿ&ç ø=ùdÔ eT∞fl Çã“+<˚yÓ÷ µ nHêïsêj·Tq. ª ne⁄qT..Çã“+<˚ ! ...MT˝≤+{Ï düVü≤è<äj·TT\÷, eT+∫ yês¡÷ bıs¡T>∑Tq ˝Òø£ b˛‘˚ Çã“+~ ø±<ä÷ ! µ ákÕ] eTqdü÷Œ¤]Ô>±H˚ nHêï&ÉT |üsê+≈£îX¯+. »j·T Ä e÷≥\øÏ |ü⁄\ø£]+∫ b˛sTT, Vü‰sTT>± eTqkÕsê q$«+~ ! 0 0 0 áHê&ÉT Ä~yês¡+ ‘˚ 8`12` 1996 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.


ibbande  

ibbande short story

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you