Page 1

Vü≤Ödt |òü⁄˝Ÿ

|ü+‘·T\ CÀ>±sêe⁄

eTTdüTs¡T. »\T¢\T »\T¢\T>± es¡¸+. ñ<äj·T+ qT+N ≈£îs¡Tdü÷ÔH˚ñ+~. øÏ+ø£ |ü{Ϻq ≈£îÅsê&ç @&ÉT|ü⁄˝≤>∑ , ñqï≥Tº+&ç #·\¢ì >±* ]e⁄«q Mk˛Ô+~. M~Û˝À es¡¸+ ˙s¡T N\ eT+&É\ es¡≈£L Å|üeVæ≤k˛Ô+~ , ôd’&ÉT ø±\Te˝À¢ì ˙fi¯flì ‘·q‘√ ø£\T|ü⁄≈£îì eTØq÷. Ä es¡¸+˝ÀH˚ , >=&ÉT>∑T y˚düT≈£îHêï ≈£L&Ü ‘·&çdæ eTT<ä›e⁄‘·÷ , ˙fiÀfl&ÉT‘·÷ sTT+{Ï yÓTf…¢ø±ÿs¡T e÷<Ûäej·T´ >±s¡T. ‘·&çdæq yÓTTø£ÿ C§qï bı‘·TÔ˝≤>∑T+~ n‘·ì ‘·\+‘ê. Ç+{À¢øÏ edü÷ÔH˚ , >=&ÉT>∑T eTT&ç∫ , |üø£ÿq ô|{≤ºs¡T. ñdüT‡s¡ì ì≥÷ºs¡Tdü÷Ô uÛ≤s¡´ì ‘·Tyê«\+<äTø√ eTì πøπøkÕs¡T. ø±+‘·eTà uÛÑs¡Ô |æ\T|ü⁄‘√ eTT+<äT >∑~ ˝ÀøÏ e∫à , n‘·ìï #·÷dæ H=#·TÃ≈£î+~. ª njÓ÷´ , sê‘· ! m+‘·˝≤ ‘·&çdæ b˛j·÷s¡+&û ! ñ+&É+&ç , eTT+<äT ‘·\ ‘·T&ÉT#·T ø√+&ç... »\TãT #Ój·T´ >∑\<äT ˝Òø£b˛‘˚ ...µµ n+≥÷ ‘·Tyê«\T n+~+∫+~. ‘·\ bı&ç>± ‘·T&ÉT#·T≈£îì ã≥º\T e÷s¡Tà ≈£îHêïs¡T e÷<Ûäej·T´ >±s¡T. ø±|ò” ‘Ó∫à uÛÑs¡ÔøÏ n+~dü÷Ô , ø±+‘·eTà n&ç–+~ : ª »>∑÷Z >±&ç uÛÀ>∑{≤º @MT ‘Ó*j·T ˝Ò<ë?µµ ˝Ò<äH˚ düe÷<Ûëq+ uÛÑs¡Ô qT+&ç edüTÔ+<äì ‘Ó*d” eTqdüT ñ+&É ã≥º ˝Òø£ n&ç–+~. ª ˝Ò<äT ø±+‘·+ ... Hê Å|üj·T‘êï\T H˚qT #˚dü÷ÔH˚ ñHêïqT eT] ...µµ ø±+‘·eTà u≤<Ûä>± ì≥÷º]Ã+~. yê&ç+ø£ sê&ÉT. Ç˝§¢~* bÕ] b˛j˚T&ÉT. uÛÑj·T+‘√ , |æ]>±Z , eT+<ä*+#ê eTqï ø√|ü+‘√ , bÕ] b˛j˚T&ÉT. yê&çøÏ~ n\ yê≥T>± e÷] b˛sTT+~. yê&ÉT Ç+{À¢+∫ bÕ] b˛e&É+ sTT~ yÓTT<ä{Ï kÕ] ø±<äT. yÓTT<ä{À¢ #ê˝≤ uÛÑj·Ty˚Tùd~. <äT'K+ Äπ>~ ø±<äT . sêÅr |ü>∑\÷ $Tq÷ï eTq÷ï @ø£eTj˚T´˝≤>∑ @&ç#˚~. sêqT sêqT n\yê≥sTT b˛sTT+~. u≤<Ûäì |üfi¯fl _>∑Te⁄q zs¡Tà ø√e&É+ n\yê≥T #˚düT≈£î+~. Hê\T>∑T s√E\T mø£ÿ&Óø£ÿ&√ ‹]– Ç+{Ïø=kÕÔ&ÉH˚ qeTàø£+ ñ+~. á kÕ] yês¡+ s√E\T >∑&ç∫Hê sê˝Ò<äT . @ n|òü÷sTT‘·´+ ‘·\ ô|≥º&ÉT ø£<ë ? }s¡+‘· bÂs¡Twü+ yê&çøÏ. ‘·q e÷≥ HÓ>±Z\H˚ |ü+‘·+ , |ü≥Tº<ä\ yê&çøÏ ôV≤#·TÃ. Ä ñÅø√wü+‘√H˚ yê&ÉT düeTdü´>± ‘·j·÷πs&ÉT. e÷<Ûäej·T´ >±s¡T ì≥÷º]à , >∑<ä+‘ê ø£*j·Tpùds¡T . Ä >∑~˝À Å|ür edüTÔe⁄ yê&ç ñìøÏì ‘Ó*j·T CÒdü÷ÔH˚ e⁄+≥T+~. >∑~ >√&É\ ì+&Ü yê&ÉT düü«j·T+>± n+{Ï+∫q yê&ç n_Ûe÷q V”≤s√\ ∫Å‘ê\T >√&É MT<ä mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É n+{Ï+#ê&ÉT. s¡ø£ s¡ø±\ uÛÑ+–eT\‘√ , ôd’E˝À¢ , s¡+>∑T˝À¢ ` m≥T #·÷dæHê ny˚ ! yê&ç ø±¢düT |ü⁄düÔø±\øÏ n≥º\T ≈£L&Ü ‘·q n_Ûe÷q V”≤s√ u§eTà\Tqï n≥º˝Ò y˚kÕÔ&ÉT. ∫Å‘·+ @$T≥+fÒ yê&ç <ä>∑Zs¡Tqï H√≥T‡ |ü⁄düÔø±\ MT<ä ≈£L&Ü ny˚ u§eTà\T eTTÅ~+∫ ñ+{≤sTT. j·TTe‘·s¡+ n_Ûs¡T∫øÏ nqT>∑TD+>± yêfi¯fløÏ q#˚à $<Ûä+>± edüTÔe⁄\T ‘·j·÷s¡T#Ój·T´&É+˝À yê´bÕs¡ es¡Z+ ‘Ó*$‘˚≥\T nkÕ<Ûës¡D+ ø£<ë ! eT+∫>± #Ó_‘˚ $H˚ dæú‹ì yê&Ó|ü⁄Œ&√ <ëfÒkÕ&ÉT. ‘·q Ä<ëj·T+ #·÷ùdÔ, n+‘·+‘· e÷Å‘·+. n+<äT˝ÀH˚ yê&ÉT #˚ùd eè<Ûë Ks¡TÃ\T ! ‘·q n_Ûe÷q V”≤s√ ∫Å‘·+ $&ÉT<ä\sTTq yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï s√E yê&ÉT #˚ùd Vü≤&ç$&ç n+‘ê sTT+‘ê ø±<äT. yÓTT<ä{Ï c˛ #·÷&Ü*‡+<˚. #·<äTe⁄ ˝Ò<äT. ø±˝ÒJ ˝Ò<äT. Ç+{Ï |ü]dæú‹ >∑T]+∫ ndü˝Ò nø£ÿs¡ ˝Ò<äT. yê&ÉT ø=H˚ dæìe÷ |üÅ‹ø£\øÏ ø=<äe ˝Ò<äT. ø±¢düT |ü⁄düÔø±\sTTHê ø=q&É+ e÷H˚kÕÔ&ÉT ø±ì yê{Ïì ø=q≈£î+&Ü ñ+&É ˝Ò&ÉT. n_Ûe÷q V”≤s√ |æø£ÃsY ]©»sTTq Hê&ÉT #·+<ë\T y˚düT≈£îì e⁄e⁄«\÷ , <ä+&É\÷ ø=+{≤s¡T≥. ‘·eT V”≤s√ $»j·÷\T , q≥Hê yÓ’<äTwü´+ , M≥ìï+{Ï˙ k˛ÔÅ‘·+ #˚dü÷Ô n#·Tà y˚ùd ø£s¡ |üÅ‘ê\ ø√dü+ m+‘· &ÉãT“ ‘·>∑˝ÒkÕÔs√ ‘Ó©<äT. á n_Ûe÷q dü+|òü÷\ yê]øÏ dü<äs¡T Ks¡TÃ\ ø√dü+ Ä V”≤s√ qT+&ç @yÓTÆHê &ÉãT“\T ekÕÔjÓ÷ sê<√ ‘Ó©<äT. e∫ÃHê , M&ç es¡≈£L #˚s¡y˚yÓ÷. M&ç n_Ûe÷q eT+‘ê dü«+‘· Ks¡TÃ\‘√H˚ yÓ\¢&ç+#ê*. <ëì dü+>∑‘Ó˝≤ ñHêï, Mfi¯ófl ‘·eT n_Ûe÷Hêìï ñ<Ûäè‘·+>± Å|üø£{Ï+#·T ø√e&É+ ø√dü+ uÛ≤Ø>± #·+<ë\ edü÷fi¯ófl »s¡T|ü⁄‘ês¡T. ˇø£ s¡ø£+>± »>∑÷Z Ç˝≤ ‘·j·÷s¡e&ÜìøÏ ‘·q u≤<Ûä´‘· ≈£L&Ü ˝Ò<ä÷ ! yê&çï ∫qï|üŒ{Ï qT+N n&ɶyÓTÆq dæìe÷\ø° rdæ¬øfi‚fl yê&ÉT. yê&çøÏ dæìe÷ |æ∫à eTT~πs˝≤ #˚kÕ&ÉT. |ü~ eT+~ sö&û\qT V”≤s√ ˇø£ÿ#˚‘√Ô m<äTs=ÿ+≥÷ ñ+fÒ Ä V”≤s√qT Äsê<ÛäHê |üPs¡«ø£+>± #·÷dü÷Ô , yê&ÉT πø]+‘·\T ø=&ÉT‘·÷ ñ+fÒ , #·÷dæ eTT#·Ã≥ |ü&ç+~ ‘·qT ø±<ä÷ ! ‘·H˚ ìC≤ìøÏ ‘·H=ø£ÿ&É÷ u≤<ÛäT´&ÉT ø±<˚yÓ÷ ... ˝≤uÛ≤\ MT<ä <äèw溑√ dü≈£î≥+ã+>± #·÷&É <ä·–q dæìe÷\ ù|]≥ ` |üs¡eT E>∑TbÕ‡ø£s¡ yÓTÆq düìïy˚XÊ\‘√ , dæìe÷\T rùd yêfi¯Sfl , Äs¡∆+ ˝Òì $<ÛëHê\‘√ , d”«j·T <Ís¡“˝≤´\‘√ ∫Å‘·d”eT |ü]dæú‹ì eT]+‘· ~>∑C≤]à y˚düTÔqï ôdHê‡s¡T uÀs¡÷¶ ,


<√|æ&û $<ÛëHêìï nìï s¡+>±\˝ÀqT rÅe+>± e´‹πsøÏ+#˚ ‹s¡T>∑Tu≤≥T j·TTe‘·s¡+˝À ø=+<äs¡T ( l.l >±s¡qï≥Tº , ø=+‘· eT+~ ≈£îÅs¡ yêfi¯ófl |ü⁄≥Tºø£‘√ eè<äT∆\T... ) , yÓ+&ç ‘Ós¡ MT<ä ‹s¡T>∑Tu≤≥T düìïy˚XÊ\‘√ ñÅ<˚ø£ |ü&ç , dü+‘·è|æÔ |ü&çb˛‘·÷ ñ+&É&É+ , düe÷» Hê&ÉT*ï ã\V”≤q |üs¡Tdü÷Ô ≈£î[fl b˛j˚T˝≤ #˚düTÔqï dæìe÷\ |ü≥¢ #·÷ù| ñ<ëd”q yÓ’KØ , n˙ï ø±s¡D≤˝Ò ... n+<äs¡÷ ø±s¡≈£î˝Ò.... e÷qe ã\V”≤q‘·\ MT<ä &ÉãT“ #˚düT≈£îH˚ eTqdüÔ‘·«+ e÷s¡q+‘· es¡≈£L sTT~˝≤π> kÕ>∑T‘·T+~... e÷<Ûäej·T´ ‘·\ Ä˝À#·q\‘√ y˚&ÓøÏÿ b˛sTT+~. Ç+‘·˝≤ Ä˝À∫+#· >∑\ ‘·qT ≈£L&Ü »>∑÷Zì n<äT|ü⁄ #Ój·T´&É+˝À |òüTÀs¡+>± $|òü\T &Éj˚T´&ÉT ! @ eTeTø±s¡|ü⁄ Åù|>√ , düø±\+˝À yê&ç Å|ües¡Ôq ˝Àì ˝ÀbÕ\ì >∑T]Ô+#· ˝Òø£ b˛sTT+~. ù|>∑T ã+<Ûä+ ‘·qì >∑T&ç¶ yê&ç>± #˚dæ+~. rsê yê&ÉT , sTT+{À¢+∫ , ‘·q qT+∫ , <ä÷s¡+>± »]– b˛sTT , bÕ] b˛j˚Tø£ yê&ç >∑T]+∫ , Ç|ü⁄Œ&ÉT u≤<Ûä |ü&ç Å|üjÓ÷ »q+ @eTT+~ ø£qTø£ ! |üØø£å |ò”Eø£ì rdæ¬ø[flq &Óu…’“¤ nsTT<äT s¡÷bÕj·T\÷ dæ{° ãdüT‡˝À mes√ rùdkÕs¡ì #ÓbÕŒ&ÉT. Ä eT<Ûä´ #˚‹øÏ ñqï ˇø£ÿ ñ+>∑s¡eT÷ mø£ÿ&√ C≤] b˛sTT+<äì #ÓbÕŒ&ÉT. nB qy˚Tà&ÉT — ÇB qy˚Tà&ÉT. qeTà&ÜìøÏ eTT+<äT ` ø=&ÉT≈£î MT<ä eTeTø±s¡|ü⁄ ‘Ós¡ ø=+#Ó+ ‘=*–+#·T≈£îì ‘·qT #·÷&É >∑*–‘˚ ... Ç|üŒ&û dæú‹ sêø£ b˛sTT ñ+&˚<˚yÓ÷... yÓTTø£ÿì |ü{Ϻ+#·Tø√ ˝Ò<äT. e÷q j·÷´ø£ @ >=&ɶ*‘√ qs¡ø£ >∑\&ÉT ! yÓTTqï sêeT÷ e∫à #Óù|Œ es¡≈£L yê&ç e÷≥\˙ï ìC≤\H˚ qe÷à&ÉT. ñ+>∑s¡+ ‘êø£≥Tº ô|{Ϻ , &Éã“+‘ê n_Ûe÷q dü+|òüT+ yê]øÏ ‘·q e+‘·T #·+<ë>± sTT#˚Ã&Éì sêeT÷ #Óù|Œ<ëø± ‘Ó\TdüTø√ ˝Òø£ b˛j˚T&ÉT ! n‘·qT #Ó|æŒq $wüj·T+ $ì , ìsêÈ+‘· b˛j˚T&ÉT. n~ n_Û e÷qe÷ ! <äTs¡_Ûe÷qe÷ ! nì|æ+∫+~. n_Ûe÷q+ <äTs¡_Ûe÷q+>± e÷] , y˚T<ÛädüT‡ yÓTT<äT› u≤] b˛j˚T dæú‹ m+<äT ø=k˛Ô+~? |üØø£å |ò”E ø√dü+ sTT∫Ãq &ÉãT“ ≈£L&Ü n˝≤π> Ks¡Tà #˚kÕ&ÉT≥ ! yê&ç n_Ûe÷q V”≤s√ y˚dæq ∫Å‘·+ q>∑s¡+˝À Äs¡T yêsê\T>± Ä&ÉT‘√+~. Ä&çdüTÔHêï s¡q&É+ ø£s¡πøºyÓ÷. yÓHÓïeTTø£ ˝Òì j·TTe ‘·s¡+ , ‘·eT Nø£{Ï ã‘·T˝À¢ m¬ø‡sTT≥TyÓT+≥T yÓ‘·T≈£îÿH˚ ø£≈£îÿ]Ô‘√ Ä&Éyêfi¯Sfl ` ø±\πøå|ü+ ù|s¡T‘√ eTdæu≤]q ã‘·T≈£î˝À s¡e«+‘· düs¡<ë ø√dü+ eè<äT∆\÷ , yÓTT‘êÔì ø£+<äs¡÷ sT÷ $wü eèøå±ìøÏ u≤>±H˚ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔHêïs¡T. n+<äT#˚‘· , Ä dæìe÷ Äs¡T yêsê\T>± u≤¢≈£î {Ϭøÿ≥¢ neTàø£+‘√ $»j·Te+‘·+>± q&ÉTk˛Ô+~ , ìqï{Ï es¡≈£L. nsTT‘˚ , Çø£ MT<ä≥ Vü≤Ödt |òü⁄˝Ÿ nj˚T neø±X¯+ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. »q+ |ü\Ãã&ç b˛‘·THêïs¡T. »>∑÷Z˝≤+{Ï yêfi¯fløÏ n~ ‘·\ ø={°ºdæq+‘· |üì. Å|ü‘·´]∆ es¡Z+ yê] n_Ûe÷q V”≤s√ ∫Å‘·+ yÓTTqïH˚ @&ÉT yêsê\T Vü≤Ödt |òü⁄˝Ÿ nsTT+~. Mfi¯fløÏ Ä ]ø±s¡T¶ n~Û>∑$T+#·ø£ b˛‘˚ m+‘· nee÷q+ ! m+‘· HêeTsê› ! m+‘· nÅ|ü‹wü˜ ! ‘·eT n_Ûe÷q V”≤s√ dæìe÷ Ä&ÉT‘·Tqï ~∏j˚T≥s¡T eTT+<äT Vü≤Ödt |òü⁄˝Ÿ ` Vü‰\T ì+&ç+~ ` nH˚ uÀs¡T¶ y˚˝≤&ÉT‘·÷ ø£ì|æùdÔ ‘·eTøÏ m+‘· >∑s¡«+ ! m+‘· >=|üŒ>± ñ+≥T+~ ! m˝≤>∑sTTHê , Å|ü‘·´]∆ V”≤s√ dæìe÷ ]ø±s¡T¶ sTT|ü⁄Œ&ÉT ã<ä›\T ø±e*‡+<˚ ! eTs√ ¬s+&ÉT yêsê\sTTHê , Vü‰\T eTT+<äT Vü≤Ödt |òü⁄˝Ÿ uÀs¡T¶ y˚˝≤&Ü*‡+<˚. eTs¡+<äT #˚‘· , eTs√ <ë] ˝Òø£ ` n_Ûe÷qT\+‘ê ø£*dæ #·+<ë\T b˛>∑T #˚düT ≈£îHêïs¡T. Ä &ÉãT“‘√ , $T–* b˛sTTq {Ϭøÿ≥¢˙ï yêfi‚fl ø=+≥THêïs¡T. #·+<ë\ ø√dü+ Ä j·TTe≈£î\ yêN\T , ñ+>∑sê\T , ôd’øÏfi¯ófl ...∫es¡≈£î ø±¢düT |ü⁄düÔø±\÷ ... @$ M\sTT‘˚ n$ `nsTT‘˚ ‘êø£≥Tº ô|≥º&É+ , ˝Ò<ë neTTà ø√e&É+ ! m+‘· <ës¡TD+ ! Bì e\¢ u≤>∑T |ü&ÉT‘·Tqï<Óes¡T ? #Ó&ç b˛‘·TqïB , ∫‹øÏ b˛‘·TqïB mes¡T ? ø£qï yê] ø£fi¯fl˝À HÓ‘·TÔs¡T #·Tø£ÿ\T sê\&É+ ‘·|üŒ , M]øÏ Bì e\¢ y=]π><˚eTT+~ ! sêeT÷ e\¢ $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îì , »>∑÷Zì #Ó&Ü eT&Ü ‹{Ϻ b˛ùds¡T e÷<Ûäej·T´. ø√|ü+‘√ ìÅ>∑Vü≤+ ø=˝ÀŒsTT , #Ó+|ü #ÛÓfi¯ófl eTì |æ+#ês¡T. Ç+{À¢+∫ yê&ç yÓT&É |ü≥Tº≈£îì ãj·T{ÏøÏ HÓ{≤ºs¡T. n+‘˚ ! n˝≤ M~Ûq |ü&çq »>∑÷Z eT] sTT+{ÏøÏ sê˝Ò<äT. ø±+‘·+ >∑>√Z\T ô|{Ϻ+~. Hê\T>∑T s√E\T b˛j˚Tø£ , m|üŒ{Ï˝≤π> yê&ÉT ekÕÔ&ÉT˝Ò nqT≈£îHêïs¡T. e#˚à dü÷#·q\T ø£ì|æ+#·ø£ b˛e&É+‘√ n‘·ìøÏ u…+>∑ |ü≥Tº≈£î+~. ‘Ó*dæq yêfi¯fl+<ä]˙ n&ÉT>∑T‘·÷ , nìï #√{≤¢ yÓ‘·ø£&É+ yÓTT<ä˝…{≤ºs¡T. ñ+>∑s¡+ , &ÉãT“ b˛‘˚ b˛j˚TsTT ` yê&ÉT ‹]>=#˚ÃùdÔ #ê\T uÛÑ>∑e+‘·T&Ü ! nì >∑Ts=Ô∫Ãq <˚e⁄fi¯fl+<ä]˙ y˚&ÉT ≈£îHêïs¡T. »>∑÷Z sê˝Ò<äT. 0 0 0 es¡¸+ ø=+#Ó+ ‘Ó]|æ∫Ã+~. kÕj·T+Å‘·+ yÓTT<ä{Ï Ä≥ y˚ùd y˚fi¯sTT+~. »>∑÷Z dæìe÷ ~∏j˚T≥s¡T <ä>∑Zs¡ ø£ì|ækÕÔ&˚yÓ÷qì, s√p Ä Vü‰\T eTT+<äT |ü&ç>±|ü⁄\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T e÷<Ûäej·T´. Ä ÄX¯ yês¡+ s√E\T>± |”≈£î‘√+~.


e÷<Ûäej·T´ >±s¡T Vü‰\T <ä>∑Zs¡øÏ yÓfi‚fl dü]øÏ , nø£ÿ&É+‘ê >=&Ée >=&Ée>± ñ+~. <=MTà>± ñ+~. ø=~› ùd|ü{Ï øÏ+<äfÒ , nø£ÿ&√ >=|üŒ dü+Å>±eT+ »]–q≥Tº>± ñ+~. n+‘ê @<√ _>∑Zs¡>± ns¡T#·T≈£î+≥÷ , e÷{≤¢&ÉT ≈£î+≥÷ n≥÷ sTT≥÷ ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. e÷<Ûäej·T´ >±]øÏ ndü\ø£ÿ&˚+ »]–+<√ ns¡∆+ ø±˝Ò<äT. yês¡>± z Å|üø£ÿ ì\ã&ç #·÷düTÔHêïs¡T. n‘·ì ø£fi¯fløÏ n\¢+‘· <ä÷s¡+˝À sêeT÷ ø£ì|æ+#˚&ÉT. |æ\T<ë›eTqTø£+≥÷+&É>± n‘·H˚ e#˚Ã&ÉT. edü÷ÔH˚ s=|ü⁄Œ‘·÷ #ÓbÕŒ&ÉT : ª MT »>∑÷Z sTTyêfi¯ y=#˚Ã&É+&û ... yê&çï ø=fÒºs¡+&û ... Ç+<ëπø Çø£ÿ&√ ô|<ä› <Óã“˝≤≥ »]–+~. n_Ûe÷q dü+|òü÷\ yê] eT<Ûä´ @<√ ‘·>∑Ty=∫à , ô|<ä› >=&Ée »]–+~. á V”≤s√ dæìe÷ Vü≤Ödt |òü⁄˝Ÿ ø±e&É+ ø√dü+ $T–* b˛sTTq {Ϭøÿ≥¢˙ï n_Ûe÷q dü+|òüT+ yêfi‚fl ø=+≥THêïs¡ì mes√ yÓøÏÿ]+#ês¡T≥ ! <ë+‘√ ¬s∫à b˛sTT , Mfi¯ófl ‘·>∑Te⁄øÏ ~π>s¡T≥. e÷{≤ e÷{≤ ô|]– , u…\Tº\÷ , ôd’øÏ\T #Ó’q÷¢ rdæ ø=≥Tº ≈£îHêïs¡T. eT<Ûä´˝À m|ü⁄Œ&=#˚Ã&√ , MT »>∑÷Z , yê&çøÏ ‘·\ MT<ä ã\+>± <Óã“ ‘·–*+~. Vü‰düŒ≥\TøÏ rdæ¬øfi≤fls¡T. Ä $wüj·T+ #Ó|üŒ&ÜìøÏ MT sTT+{ÏøÏ |ü]¬>‘·TÔø=#˚ÃqT. MT]ø£ÿ&ÉTHêïs¡ì mes√ #Ó_‘˚ Çø£ÿ&çøÏ eT∞fl e#˚ÃqT ... MTs¡T ø£ì|æ+#˚s¡T...µµ e÷<Ûäej·T´ >±]øÏ ø±fi¯ófl eDÏø±sTT. øÏ+<ä H˚\ ≈£î+– b˛‘·Tqï ≥ºì|æ+∫+~. >∑T+&Ó HÓes√ düyÓTà≥‘√ u≤<äT ‘·Tqï≥ºsTT+~. ø£fi¯ófl ø£˙ïfi¯fl‘√ eTdüø£ u≤πssTT. yÓT<ä&ÉT yÓTT<äT› u≤] b˛sTT+~. njÓ÷eTj·T+>± #·T≥÷º #·÷ùds¡T. Äj·Tq ø£fi¯fløÏ eTdüø£ eTdü>±Z ` b˛©düT\T y=∫à , |ü]dæú‹ #·ø£ÿã]#˚ø£ ` n+‘ê dü<äT›eTDÏ–+~. »q+ ìØ“¤‹>± Vü‰\T <ä>∑Zs¡øÏ sê>∑*π>s¡T. Vü‰\T ãj·T≥ n|ü⁄Œ&˚ Åy˚˝≤&É Bdæq Vü≤Ödt |òü⁄˝Ÿ uÀs¡T¶ MT<ä nø£åsê\T $#·Tà ø£‘·TÔ˝≤¢ >∑T#·TÃ≈£îHêïsTT. ne⁄qT . Vü‰\T ì+&ç+~ , e÷eT÷\T>±H˚ ! 0

$»j·T e÷dü |üÅ‹ø£ 1982˝À Å|ü#·Ts¡D.

0

0

House full short story  

my short story House full published in vijaya monthly

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you