Page 1

>∑T+&Ó ‘·&ç

|ü+‘·T\ CÀ>±sêe⁄ ø£<∏ë ø£ÅeT+ 1. ne÷à ãfiÀfløÏ yÓfi¯flH˚ 2. n\T¢&√&ÉT 3. ¬>\T|ü⁄ 4. u§eTà\ #=ø±ÿ 5. >∑T+&Ó ‘·&ç 6. •ø£å 7. ñ<äj·T+ qT+N yêq ! 8. X¯s¡DT ! X¯s¡DT ! 9. ‘·÷s¡TŒ yÓfi¯flì ¬s’\T 10. qs¡y˚T<∏ä+ »s¡T>∑T‘√+~ 11. }]øÏ ì|üŒ+≥T≈£î+~ 12. mÅs¡Js¡\ ø£fi¯ófl 13. nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äT 14. >∑Ts¡T <äøÏåD 15. y˚&ÉTø£ 16. ~Ûø±ÿs¡ dü«s¡+ 17. wüs¡‘·T\T e]ÔkÕÔsTT ! 18. ì\ã&ÉT 19. n|ü⁄s¡÷dü+ 20. >√e⁄ e÷ \∫Ã$TøÏ ø√{Ï <ä+&Ü\T 21. |ü≥Tº |ü]øÏDÏ 22. Çã“+<˚ 23. es¡<ä 24. Ç+{Ï+{Ï ã÷]

n+øÏ‘·+

Hê Jeq düVü≤#·] $»j·T \øÏåàøÏ Åù|eT‘√ ...


dü÷]u≤ãTøÏ ‘Ó*y=∫à #ê˝≤ ùd|üsTT+~.

ne÷à ,ãfiÀfløÏ yÓfi¯flH˚

nsTTHê eTTdüT>∑T ‹j·T´ ˝Ò<äT. eT‘·TÔ>± , eT>∑‘·>± ñ+~+ø±. #·*øÏ eT÷&É+¬ø y˚düT≈£îì, eTTdüT>∑T ‘·ìï |ü&ÉTø√e&É+ m+‘√ Vü‰sTT>± ñ+~. yê&çøÏ ‘Ó\TdüT. á Vü‰sTT nfÒº ùd|ü⁄ e⁄+&É<äT. neTà ˝ÒeeTì ˇø£fÒ dü‘êsTTdüTÔ+~. ˝Ò#˚ es¡≈£L }s¡Tø√<äT. neTà ø£˙ï ‘=+<äπs. >√s¡T yÓ#·Ãì ˙fi¯ófl y=+{Ï MT<ä ≈£îeTà]+#˚dæ,kÕïq+ Ä<äsêu≤<äsê>± #˚sTT+#˚düTÔ+~. ª H˚qT b˛düT≈£î+{≤H˚, #Ó+_j·T´y˚µ n+fÒ $q<äT. ‘·qsTT‘˚ ‘·\+‘ê ‘·&ç|”düT≈£î+{≤&ÉT≥. kÕïq+ |üPs¡Ô j˚Tø£ , #=ø±ÿ ìø£ÿs¡÷ ‘=+<äs¡>± ‘=&çπ>düT ø√yê*. eT∞fl Ä ˙\+ ìø£ÿπs. Ä >∑fi¯fl #=ø±ÿy˚. ‘·q≈£îqï eT÷&ÉT »‘·˝À¢ø° ny˚ eT+∫$. ¬s+Å&√E\ø√kÕ] yê{ÏH˚ e⁄‹øÏ ÄπsdüTÔ+~. ne+fÒ ndüj·T´+ ‘·qøÏ. ª bÕ*wüºs¡T #=ø±ÿ ≈£î{Ϻ+#·y˚. Hêqï‘√ #Ó|üŒy˚µ nì düDT>∑T‘ê&ÉT ‘·qT. á ndüj·T´+ ã≥º˝ÀÔ ãfiÀfl¬øfi¯flqì yÓTTsêsTTkÕÔ&ÉT. neTà ‘·q e÷≥ |ü{Ϻ+#·Tø√<äT. ª Ç|ü⁄Œ&û Ks¡TÃ˝À¢ ˙πø+ ã≥º\T rkÕÔÅsê, MT Hêqï? |ü+&ÉøÏÿ ≈£î{Ϻ+#·T ≈£î+<äTe⁄>±ìµµ nH˚düTÔ+~. |ü+&É>∑+fÒ, ô|<ä› |ü+&ÉT>∑. n<=ùdÔ ø±ì, ‘·qøÏ eTs√ eT+∫ ã≥º\ »‘· sê<äqï e÷≥. ô|<ä› |ü+&ÉT>∑πø ≈£î{Ϻ+#ê\HÓø£ÿ&ÉT+~? á ˝À>± mìï |ü+&ÉT>∑\T ˝Òe⁄? $Hêj·Tø£ #·$ ‹ ˝Ò<ä÷ ! <ädüsê ˝Ò<ä÷ ! nqï≥ºqï≥Tº ` <äX¯$T yÓfi≤flø£, dü]>±Z |üHÓï+&ÉT s√E\øÏ ‘·q |ü⁄{Ϻq s√E edüTÔ+~ ø£<ë! ñVüA" ! yê≥ìï{Ïø° ã≥º\T ≈£î{Ϻ+#·&É+ nH˚ n\yê≥T ‘·|æŒ+Ndæ #êHêïfi¯flsTT+~. e÷ \‘·ø£ÿj·T´ ô|[fløÏ,HêqïeTà »ãT“øÏ #ê˝≤ &Éã“sTT b˛sTT+~≥. nsTT‘˚ me&çø±ÿyê*? ndü\T &ÉãT“\sTT b˛e&ÉeT+fÒ @"${À ! ˇø√ÿ s√E, sTT+{À¢ _j·T´+ ˝Òeì neTà #Ó_‘˚ ª &ÉãT“˝Ò¢y˚µ n+{≤&ÉT Hêqï. eT∞fl n+‘·˝ÀH˚ ª mes¡ïsTTHê n&ç– ‘ÓkÕÔqT. kÕj·T+Å‘·+ e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT _j·T´+ |ü{Ϻ+#·T ø=kÕÔH˚¢µ n+{≤&ÉT. me]kÕÔs√ ‘Ó©<äT. Hêqï n&ç–‘˚ sTTe«ì yê&ÉT ˝Ò&ÉT ø±uÀ\T. kÕj·T+Å‘·+ø£˝≤¢ _j·T´+ ‘ÓkÕÔ&ÉT. eT] bı<äT›qï &ÉãT“\T ˝ÒeHêï&˚? b˛˙ n˝≤π> ªmes¡ïsTTHê n&ç– µ‘Ó∫Ã, ‘·qøÏ eT+∫ u…˝≤“≥+ ù|ò+≥÷,bÕ*wüºs¡T #=ø±ÿ ≈£î{Ϻ+#· ≈£L&É<ä÷, Hêqï ! n˝≤ #Ój·T´&É+‘˚. Å|ükÕ<äTø°, yÓ+ø£≥ u≤;®ø° ÅãVü‰à+&ÉeTsTTq ã≥º\THêïsTT. u≤;® >±&ç ãJ®\ #=ø±ÿ nsTT‘˚ eTØq÷ ! Ä yÓ<Ûäedü\T yê&ç #=ø±ÿ MT<ä #ÓsTT´ yÓj·T´ìe«&É+‘˚. uÀ&ç >=bÕŒ yê&É÷q÷. á kÕ] Å&ç\T¢ ø±¢düT˝À yê&ç q&ç¶ MT<ä dæsê »˝…¢j·÷´* ! ‘·qø° z ãJ®\ #=ø±ÿ e⁄+fÒ u≤e⁄DTí. Hêqï ≈£î{Ϻ+#·&ÉT >±ø£ ≈£î{Ϻ+#·&ÉT. neTà Hêqï‘√ #Ó|üŒ<äT >±ø£ #Ó|üŒ<äT. #·\|ü‘·qïj·T´ ø±˝ÒJøÏ yÓfi¯óÔHêï&Éì #Ó|æŒ, yê&çøÏ ¬s+&ÉT ù|ò+≥T¢ ≈£î{Ϻ+#ês¡T. ∫qïø£ÿj·T´ì eT÷\ ≈£L#√ ô|{Ϻ q|ü⁄Œ&ÉT dæ\T≈£î y√D°\T ≈£î{Ϻ+#ês¡T. ∫qïqïj·T´ #Ó|ü⁄Œ\ ø√dü+ m+‘· >=&Ée #˚kÕ&ÉT? Hêqï ‘·q øÏÅs¡T #Ó|ü⁄Œ˝≤¢+{Ï$ #·e>±Z ekÕÔj·Tì, n˝≤+{Ï$ ≈£î{ϺkÕÔq+fÒ >√\ ô|fÒºkÕ &ÉT. yê&çø£ee÷q+≥. n+<äs¡÷ qe⁄«‘ês¡º. Ä e÷≥ ø=ùdÔ ‘·q ø£dü\T #Ó|ü⁄Œ˝Ò ˝Òe⁄. ‘·q¬ø+‘· nee÷q+≥ ! m|ü⁄Œ&√ u≤∫ e÷"ej·T´ ø=ì ô|fÒº&ÉT. ny˚+ CÀfiÀfl ! ¬sD…ífi¯ófl ‘=&ç >±&√ ˝Ò<√, ∫]– ∫]– eTTø£ÿ\T eTTø£ÿ\sTT b˛j˚TsTT. eT∞fl ‘·q CÀfi¯fl >∑T]+∫ ndü˝…es¡÷ |ü{Ϻ+#·T ø√˝Ò<äT. u≤∫ e÷ej·T´ eT∞fl y=ùdÔ u≤e⁄DTí. ne⁄qT ! u≤∫ e÷ej·T´ m+‘· eT+∫ yê&√ #Ó|üŒ˝Ò+. e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT ‘·q ø√dü+ @<˚Hê ‘ÓkÕÔ&ÉT. ‘·>∑s¡|ü⁄ e\dü J&ç |ü|ü⁄Œ ‘ÓkÕÔ&ÉT. y˚T{°ïøÏ rdæ¬øfi≤Ô &ÉT. yÓ[fl b˛j˚T≥|ü⁄Œ&ÉT &ÉãT“\T ≈£L&Ü sTTkÕÔ&ÉT. nìï{Ï ø£Hêï eTTK´+>± `


u≤∫ e÷"ej·T´ e∫Ãq s√Eq ny˚Tà"esTTHê ‹q&ÜìøÏ eT+∫$ #˚düTÔ+~. ñ<äj·T+ ñbÕà, ø±|ò”. eT<Ûë´Vü≤ï+ |ü⁄*Vü‰s¡, ùde÷´. Ä s√E uÛÀ»q+ uÛÑ˝Ò>± ñ+≥T+~. e÷eT÷\|ü⁄Œ&ÉT nqï+ ‹q¶"y˚ ‘·qøÏ eT+≥. z s√E |ü|ü⁄Œ e+&ç‘˚, eTs√ s√E e+&É<äT. m|ü⁄Œ&É÷ #ês¡T ˙fi¯Sfl, ô|düs¡ ã<ä›\ |ü#·Ã&ûq÷. ≈£Ls¡T+fÒ e⁄+≥T+~, ˝Òø£ b˛‘˚ ˝Ò<äT. #˚dæHê, |tà ! ‘√≥ ≈£Ls¡. ‘·qøÏ q#·Ã<äT. ‘√≥≈£Ls¡ y=+&=<ä›ì n&ç–‘˚ Hêqï ‹&É‘ê&ÉT. ‘√≥ ≈£Ls¡ ã\+≥. ô|’>± <äu≤sTT+|ü⁄ ≈£L&Üq÷. u≤∫ e÷"ej·T´ yÓ[fl b˛j˚T≥|ü⁄Œ&ÉT ‘·q #˚‹˝À s¡÷bÕjÓ÷, ¬s+&√ ô|&É‘ê&ÉT. e÷"ej·T´ ]øå± møÏÿ yÓ[fl b˛>±H˚ neTà ‘·q <ä>∑Zs¡ qT+∫ Ä &ÉãT“\T ø±kÕÔ rdüT≈£î+≥T+~. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT ‘·q ¬ø+‘· @&ÉT|ü⁄ y=düTÔ+<√ ! ª n+‘· &ÉãT“ qTy˚«+ #˚düT≈£î+{≤e⁄sê? H˚qT <ëkÕÔH˚¢ sTTe⁄«.µµ n+≥÷ rdüT≈£îì, ‘·qøÏ z bÕe˝≤ sTTdüTÔ+~. @+ nq˝Òø£ ñÅø√wü+>± ñ+≥T+~ ‘·qøÏ. ø±qsTT‘˚, Ä bÕe˝≤ e÷Å‘·+ e÷eT÷\T>± neTà ‘·q ¬ø|ü⁄Œ&çdüTÔ+~ ø£qTø£? <ë+‘√ ◊dtÅø°+ ø=qTø√ÿ e#·TÃ. ‘ê{Ï u…\¢+ n#·TÃ\T ø=qTø√ÿ e#·TÃ. n+#˚‘· u≤∫ e÷"ej·T´ eùdÔ ‘·qøÏ |ü+&ÉT>∑ e∫ÃqfÒº. ndü\T ` u≤∫ e÷"ej·T´ nH˚ @$T{Ï ? Ç+{ÏøÏ #·T{≤º\T mes=∫ÃHê ≈£L&Ü n+‘˚ ! #·T{≤º\T y=ùdÔ , ‘·qT ãfiÀfløÏ yÓfi¯flø£ÿs¡ ˝Ò<äT. uÛÑ˝Ò düs¡<ë>± ñ+≥T+~. Vü‰sTT>± Ä&ÉTø√ e#·TÃ. #·T{≤º\ yêfi¯fl |æ\¢*ï rdüT≈£îì, ø=ã“] ‘√≥¬ø[fl ø=ã“sê≈£î u§eTà\÷, ã÷s¡\÷ #˚jÓTT#·TÃqT. y˚DT >√bÕ\ kÕ«$T ø√yÓ\ <ä>∑Zs¡ #Ó≥¢ øÏ+<ä Çdüø£˝À #·ø±ÿ Ä&ÉTø√ e#·TÃqT. ô|düs¡ ã<ä›\ |ü#·Ã&û ` ndüj·T´+ ndüj·T´+ ‘√≥ ≈£Ls¡ ≈£Lsê ` ˙fi¯fl eTõ®>± ` á u≤<Ûä e⁄+&É<äT. #·<ä›qï+ ‹q¶"y˚ ø±ø£, ø±|ò” ≈£L&Ü ‘ê>=#·Tà ! ª nHêï\T ‹H˚ yêfi¯ófl ø±|ò”\T e÷H˚j·÷Å˝≤ µ nì s¡÷\T‡ ô|fÒº&ÉT ô|<ä›qïj·T´. Ä e÷≥ ø=ùdÔ, ø±|ò”\T ‘êπ> yêfi¯fl+‘ê nHêï\T ‹q¶+ e÷H˚dæ q≥Tº ! #·T{≤º˝§ùdÔ y˚T{°ï¬øfi§fl#·TÃ. n≥Tï+∫ sê>±H˚ ` |üø√&û˝À,ãJ®˝À y˚&ç y˚&ç>± ¬s&û>± ñ+{≤sTT. n+<äTø£ì, #·T{≤º˝§ùdÔ m+‘√ u≤e⁄+≥T+~. neTàø°, Hêqïø° #·T{≤º˝§ùdÔ q#·Ã<Ó+#˚‘√ ? #·T{≤º\ yêfi¯ófl ô|s¡{À¢ kÕïHê\T #˚düTÔqï|ü⁄Œ&√, yê[fl+ø± |üø£ÿ\ MT+∫ ˝Òeq|ü⁄Œ&√ ` ne÷à HêHêï #ê≥T>± z eT÷\øÏ #˚], @y˚y√ >∑Tdü >∑Tdü\T e÷{≤¢&ûdüT ≈£î+{≤s¡T. ny˚Tà<√ n+≥T+~. eT<Ûä´ eT<Ûä´ qT<äT{Ï MT<ä #˚‘√Ô ø=≥Tº≈£î+≥÷. Hêqï ø√|ü+>± #·÷düTÔ+{≤&ÉT. nqïjÓT´|ü⁄Œ&˚Hê &ÉãT“\&ç–‘˚ <Ûë+ <Ûä÷+ ˝≤&ç b˛‘·T+{≤&˚, n˝≤ ô|&É‘ê&Éqï e÷≥ eTTK+. ‘·qø£|ü⁄Œ&ÉT uÛÑj·T+ y˚düTÔ+~. ø=+|üBdæ, Mfi¯ófl >∑Tdü >∑Tdü˝≤&ûdüT≈£îì, #·T{≤º\øÏ |ü⁄*Vü‰s¡, ùde÷´ >∑Å{≤\T #Ój·T´≈£î+&ÜH˚ |ü+|æ+#˚kÕÔπs"${Ï #ÓbÕà? nì|ædüTÔ+~. Hêqï ø√|ü+ ‘ÓNÃdüT≈£îì, ]øå± |æ*|æ+Ndæ, yêfi¯flì yÓ[fl bıeTà+{≤&˚"y√ ! neTà ‘·qì ãfiÀfløÏ yÓfi¯fleTì |ü+|æ+#˚düTÔ+<˚yÓ÷ ! nì >∑T+&Ó \ã \ã˝≤&ç b˛‘·T+~. n˝≤ »s¡>∑≈£L&É<äT <˚"e⁄&Ü ! nì yÓTT≈£îÿ ≈£î+{≤&ÉT. ñ‘·ÔH˚ ‘·q uÛÑj·T+ ø±˙, ndü\˝≤¬>|ü⁄Œ&É÷ »s¡>∑<äT. »s¡>∑ ˝Ò<äT ≈£L&Ü ! neTàøÏ , HêqïøÏ yêfi¯fl MT<ä m+‘· ∫ø±>±Z ñHêï, yêfiËfl<äT≥ e÷Å‘·+ qe⁄«‘·÷ e÷{≤¢&ÉT‘ês¡T. bıeTàÅqT. yêfi¯fl ø£˙ï #˚dæ ô|&É‘ês¡T. yêfi¯ófl yÓ[fl b˛j˚T≥|ü⁄Œ&ÉT ôd+≥s¡T es¡≈£L yÓ[fl , ‘·qH˚ ]øå± rdüT≈£î s¡eTàì |ü⁄s¡e÷sTTkÕÔs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT s¡a÷eTàì |üs¡T¬>‘·TÔ¬ø[fl, ]øå±˝À ˇø£ÿ&É÷ ≈£L#·Tì sêy=#·Tà ! Ä eT<Ûä´ <=&ɶe÷à yêfi¯Sfl e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ‘·q ø√dü+ ãfiÀfl¬øfi¯fl&ÜìøÏ dü+N rdüT≈£îì e#˚Ãs¡T. n+<äTπø #·T{≤º˝§ùdÔ m+‘√ dü+‘√wü+>± ñ+≥T+~ ‘·qøÏ. ãfiÀfl¬ø[fl e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT ª <˚e⁄&Ü ! e÷ Ç+{ÏøÏyêfi¯ #·T{≤º\T sêyê* !µµ nì yÓTT≈£îÿ ≈£î+{≤&ÉT. ˇø=ÿø£ÿkÕ] <˚e⁄&ÉT <äj·T‘·*Ã, #·T{≤º*ï |ü+|ædü÷Ô e⁄+{≤&ÉT. eTs√ kÕ] ndü˝…es¡÷ sês¡+‘˚. mes¡÷ sêq|ü⁄Œ&ÉT ` eT∞fl Ä ô|düs¡ ã<ä›\ |ü#·Ã&û ` ndüj·T´+ ndüj·T´+ ‘√≥≈£Ls¡ ≈£Lsêq÷ ... 0 0 0 dü÷] u≤ãTøÏ|ü⁄Œ&ÉT ìÅ<ä eT‘·TÔ |üP]Ô>± y=~* b˛sTT+~. nsTTHê, eTTdüT>∑T ‹j·T´≈£î+&Ü n˝≤π> |ü&ÉT≈£îHêï&ÉT.


yê&çøÏyêfi¯ #Ó|üŒ˝Òq+‘· dü+‘√wü+>± e⁄+~. Ç+{À¢ #·T{≤º\THêïs¡T ! MTkÕ˝≤j·THê, yêfi≤fl$&Ü, sTT<ä›s¡T |æ\¢\÷ ` ˇø£]Ô ù|s¡T yÓ+ø£≥ qs¡düeTà≥. ìqï ‘·q‘√ düs¡<ë>±H˚ e÷{≤¢&ç+~. ø±ì, <ëìøÏ ø=+#Ó+ bı>∑¬s≈£îÿe˝≤>∑T+~. düeTj·T+ #·÷dæ, sTTyêfi¯ <ëqï&ç¶ yêj·T >={≤º*. <ëqïdü\T y˚DT >√bÕ\ kÕ«$T ø√$\ <ä>∑Zs¡øÏ rdæ¬øfi¯fl ≈£L&É<äT. ¬s+&√~ eT+∫<˚. <ëì ù|s¡T düTuÛÑÅ<ä≥. X¯≈£î+‘·\‘·Ôj·T´ ≈£L‘·T] ù|s¡÷ düTuÛÑÅ<˚. Ä düTuÛÑÅ<ä ≈£L&Ü eT+∫<˚. á |æ˝≤¢ eT+∫<˚. ªªe÷ |æ\¢ ì ô|fi≤fl&É‘êyê!µµ nq&çπ>&ÉT MTkÕ˝≤j·Tq ìqï. yÓ+ø£≥ qs¡düeTàqsTT‘˚ #Û·ùdÔ ô|fi≤fl&ÉqT. düTuÛÑÅ<äqsTT‘˚ Ä˝À∫+#ê*. Çyêfi¯ #·T{≤º\+‘ê Ç+{À¢H˚ e⁄Hêïs¡T. @"esTTHê ‘·qT ãfiÀfløÏ yÓfi¯flø£ÿs¡ ˝Ò<äT ! ndü© #·T{≤º\ì ‘·H˚ dü+bÕ~+#·T≈£îHêï&ÉT, ìqï ! yêfi¯fldü\T ‘·eT sTT+{ÏøÏ sê˝Ò<äT. |üø£ÿ yê{≤˝Àì X¯+ø£s¡+>±s¡÷, ø£fi¯fl<ë›\ ø£s¡TD >±s¡÷ ˝Òs¡÷, yê[fl+{ÏøÏ e#˚Ãs¡T. ìqï kÕj·T+Å‘·+ ` Nø£{Ï |ü&ÉT‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT ` n|ü⁄Œ&ÉT ` ‘·qT M~Û eT\T|ü⁄ <ä>∑Zs¡ u≤<ä+ #Ó≥Tº øÏ+<ä ø£u≤&û Ä&ÉT≈£î+≥THêï&ÉT. n+‘·˝À ` kÕe÷q¢‘√ ]øå±˝À MTkÕ˝≤j·THê yêfi¯Sfl y=dü÷Ô ø£ì|æ+#˚s¡T. #·T{≤º\T ! #·T{≤º\T !! me]+{ÏøÏ edüTÔHêïs√ ! Ä ]øå± y˚|ü⁄ m+‘√ sTT~>± #·÷ùd&ÉT. yêfi¯ófl ‘·eT sTT+{ÏøÏ eùdÔ m+‘· u≤>∑TDTí nqT≈£îHêï&ÉT. ª mø£ÿ&ç ø£+&û? me]+{Ϭøfi≤fl\+&û ! µ nq&çπ>&ÉT ÄÅ‘·+>±. MTkÕ˝≤j·Tq ]øå± Ä|æ+∫, ª õ.X¯+ø£s¡+ >±]+{ÏøÏ yÓfi≤fl \u≤“jYT...yêfi¯ófl+&˚~ sT÷ M~Û˝ÀH˚ ø£<ë... ˙≈£î ‘Ó˝≤‡ µ nq&çπ>s¡T. õ.X¯+ø£s¡+ >±s¡+fÒ, |üøÏÿ+{Ï ø£s¡TD >±s¡÷ yêfi¯flqï e÷≥. njÓ÷´ ! yê[fl|ü⁄Œ&˚ }fiÀfl ˝Òπs ! Mfi¯fl¬ø˝≤>∑ ! nì|æ+∫+~. b˛˙, bÕ|ü+ ‘·eT sTT+{ÏøÏ rdæ¬ø[‘˚H√ nH˚ Ä˝À#·q e∫Ã+~. yÓ+≥H˚, ª z ! ‘Ó\TdüT...s¡+Å&É+&ç...#·÷|ækÕÔqT.µµ nì sTT+{ÏøÏ rdüTø=#˚Ã&ÉT. Ç+{ÏøÏ sê>±H˚ ]øå± yê&ç #˚‘· kÕe÷q+‘ê sTT+{À¢ ô|{Ϻ+#ê&ÉT. ne÷à ∫qïø£ÿj·÷´ yêfi¯Sfl Ä e∫Ãq yêfi¯fl y˚|ü⁄ ÄX¯Ãs¡´+>±q÷ dü+<˚ Vü≤+>±q÷ #·÷&ÉkÕπ>s¡T. ª MfiËfles¡Tsê !µµ nqï≥Tº ‘·q y˚|ü⁄ #·÷ùds¡T MTkÕ˝≤j·THê yêfi¯Sfl ≈£L&Ü ÄX¯Ãs¡´ b˛sTT #·÷düTÔHêïs¡T. ‘·ì+ø£ ‘·&ÉTeTTø√≈£î+&Ü >∑&É >∑&Ü #Óù|ŒkÕ&ÉT : ª Mfi¯ófl eTq ø£fi¯flCÀ&ÉT ø£s¡TD >±s¡÷ yê[fl+{Ïø=#êÃπs bÕ|ü+ ... eT] yêfi¯ófl }s√¢ ˝Òs¡T ø£<ë? eT¬sø£ÿ&É ¬øfi≤Ôs¡ì eTì+{ÏøÏ rdüTø=NÃkÕH˚... @+...µµ ª njÓ÷´ ! ø£s¡TD≤ yêfi¯Sfl ˝Òs¡÷ ! sTT|ü⁄Œ&˚+ #Ój·T´&É+...µµ n+~ >±uÛÑsê>± MTkÕ˝≤j·THê yêfi≤fl$&É. ª ns¡πs ! bıs¡bÕ≥sTT+<ä+&û...eT] y˚T+ ekÕÔeT+&û...µµ nH˚kÕ&ÉT MTkÕ˝≤j·Tq >∑ãT≈£îÿq. X¯+ø£s¡+ >±s¡÷ yêfi¯Sfl }s√¢ ˝Òq+<äT≈£î yêfi¯ófl m+‘√ u≤<Ûä |ü&ܶs¡T. ‘·q >∑T+&Ó˝À sêsTT |ü&ɶ≥ºsTT+~. u…+>∑ u…+>∑>± neTà y˚|ü⁄ #·÷ùd&ÉT. neTà y√ ìeTTwü+ e÷{≤¢&É ˝Ò<äT. eT∞fl @+ nqT≈£î+<√ ` ª |òü πs¢<ä+&û nqïj·T´>±s¡÷... |æ\¢\‘√ sTT+‘· sêÅ‘·|ü⁄Œ&ÉT mø£ÿ&ç ¬øfi≤Ôs¡T? e÷ sTT+{À¢ ñ+&ç yÓfi§fl#·TÃ. MTs=∫à yÓ[fl b˛j˚Ts¡˙, Çã“+~ |ü&ܶs¡˙ ‘Ó*ùdÔ ø£s¡TD u≤<Ûä |ü&É<ä÷! yêfi¯fl #·T{≤º\øÏ Äe÷Å‘·+ z |üP≥ Ä‹<Ûä´+ sTT#˚Ã+ ø±<äì H=#·TÃ≈£î+≥T+~ ≈£L&Ü. e÷≈£î e÷≥ |ü&Ü*‡ e⁄+≥T+~ düTeT+&û ! MTs¡T eTπs+ nH=<äT›. ndü˝Ò #·+{Ï |æ\¢˝ÀÔ ñHêïsêjÓT ! MTπø+ eTTKe÷≥+ |ü&˚ |üì ˝Ò<äT. e÷B MT #·T{≤º\ sTT˝Ò¢ nqTø√+&ç... s¡+&ç |æìï >±s¡÷, ø±fi¯Sfl #˚‘·T\÷ ø£&ÉT≈£îÿ+<äTs¡T >±ì...µµ n+~. ‘·qøÏ ø=+&ÓøÏÿq≥ºsTT+~. yÓTT<ä≥ MTkÕ˝≤j·THê yêfi¯Sfl e⁄+&É{≤ìøÏ yÓTTKe÷≥ |ü&ç, y=|ü⁄Œø√˝Ò<äT. ø±˙, düTuÛÑÅ<ä , ª ne÷à, Äø£˝Òµ nì @&Ée&É+‘√ y=|ü⁄Œ ≈£îHêïs¡T. neTà ∫qïø£ÿj·T´ì #ê≥T>± ô|s¡{À¢+∫ _j·T´+ ø√dü+ ø±uÀ\T, #˚≥ #˚‹øÏ∫à MTHêø£åeTà >±]+{ÏøÏ |ü+|æ+∫+~. bÕ\yê&=ùdÔ ` yê&çï M~Û ekÕsê ∫es¡øÏ rdæ¬ø[fl, bÕ‘· u≤ø° πsbı#˚à |òüdüTºøÏ sTT#˚ÃkÕÔeT˙, sTT+{ÏøÏ #·T{≤º˝§#˚Ãs¡˙, z ©≥s¡T bÕ\T m≈£îÿe b˛sTT+#·eT˙ Åã‹$T˝≤&ç+~. Ç+‘·˝À Hêqï e#˚Ã&ÉT. Hêqïì >∑~˝ÀøÏ rdæ¬ø[fl neTà #·T{≤º\ dü+>∑‹ #Ó|æŒ+~.


Hêqï |üfi¯ófl q÷s¡T‘·÷ nø£ÿ&ÉTï+#˚ ‘·q y˚|ü⁄ ø√|ü+>± #·÷ùd&ÉT. uÛÑj·T+ y˚dæ+~. Ä dü+<ä&ç˝À n<˚+ |ü{Ϻ+#·Tø√ ˝Ò<äT ‘·qT. ‘·sê«‘· >∑~˝Àø=∫à , Hêqï≈£L&Ü qe⁄«‘·÷ yêfi¯flì |ü\ø£]+#˚&ÉT. ãC≤s¡T¬ø[fl ≈£Ls¡\÷ nM ø=qTø=ÿ#˚Ã&ÉT ≈£L&Üq÷. sêÅ‹ uÛÀ»Hê\j˚Tø£ MTkÕ˝≤j·Tq ‘·qì <ä>∑Zs¡øÏ rdüT≈£îì ø£ãTs¡T¢ #Óù|Œs¡T. ePfiÀfl dæìe÷˝Ò+ Ä&ÉT‘·THêïjÓ÷ n&çπ>s¡T. n+fÒ ` πs|ü⁄ ‘·qì dæìe÷øÏ rdæ¬øfi¯‘ês¡qïe÷≥. πs|ü⁄ eT] ãfiÀfløÏ yÓfi¯flø£ÿs¡ ˝Ò<äqï e÷≥ ! Vü‰sTT>± Ä&ÉTø√e#·Tà ! uÛÑ˝Ò uÛÀ»q+ ‹H=#·Tà ! ‘·qøÏ #Ó|üŒ˝Òq+‘· dü+‘√wü+ ø£*–+~. MTkÕ˝≤j·THê yêfi¯fl ø±+‘·+ >±s¡T ‘·qì m+‘· yÓT#·TÃ≈£î+<√ ! ª ãT~∆eT+‘·T&É+&û ≈£îÅsê&ÉT. eTq eTT+&Ü e⁄+~ m+<äT≈£L...á eTsê´<ë...á eT|挑·+...µµ n+≥÷ ‘·q ãT>∑Z\T –*¢+~. n|ü⁄Œ&ÉT ‘·q¬ø+‘√ >∑s¡«+>± nì|æ+∫+~. dæ>∑TZ>±q÷ nì|æ+∫+~. yÓ+ø£≥ qs¡düeTà‘√{°, düTuÛÑÅ<ä ‘√{° Vü‰sTT>± ø£ãTs¡T¢ #Óù|Œ&ÉT. n|ü⁄Œ&˚ yÓ+ø£≥ qs¡düeTàøÏ >∑s¡«+ nì b˛©ÃdüT≈£îHêï&ÉT. düTuÛÑÅ<ä eT+∫ <äì ≈£L&Ü ‘·qøÏ ns¡∆yÓTÆb˛sTT+~. n|ü⁄Œ&˚ ø£<ë MTkÕ˝≤j·Tq ªe÷ |æ\¢ì ô|[fl #˚düT≈£î+{≤e⁄{ÀjYT µ nq&ç–+~ ! mes√ï ‘Ó©˝Ò<äT. düTuÛÑÅ<ä sTT‘˚ z.πø. n˝≤, ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷H˚ ìÅ<ä˝ÀøÏ C≤s¡T≈£îHêïs¡T. 0 0 0 ª @sê dü÷Ø ! Ç+ø± |üø£ÿ MT+∫ ˝Òey˚+? ãfiÀfløÏ yÓfi¯flyê @+?µµ neTà >=+‘·T $ì|æ+∫+~. dü÷] u≤ãT ‘·{≤\Tq eTTdüT>∑T ‘=\–+#˚&ÉT. Ç+{À¢ #·T{≤º\T+&É>± düsê›>± Ä&ÉTø√ìe«≈£î+&Ü neTà ãfiÀfløÏ yÓ fi¯fleT+≥+<˚+?µµ nqT≈£îHêï&ÉT ø√|ü+>±. ª ne÷à ãfiÀfløÏ yÓfi¯flH˚...µµ nHêï&ÉT >±sê\T b˛‘·÷. ª @+... @yÓTT∫Ã+~sê ˙≈£î e÷j·T s√>∑+...µµ n~ Hêqï >=+‘·T. ¬>&ɶ+ #˚düT≈£î+≥Tqï≥TºHêï&ÉT. ˝Òø£ b˛‘˚ ‘·>∑*ï#˚à yê&˚. dü÷] u≤ãT u…~] b˛sTT, ˝Ò∫ |üø£ÿ MT<ä ≈£L#·THêï&ÉT. ª #·T{≤º\THêïs¡T ø£<˚...sTTyêfi¯ ã&ç e÷q÷kÕÔH˚...µµnHêï&ÉT ‘·*¢øÏ $ì|æ+#˚˝≤ düDT>∑T‘·÷. ª Ç+ø± mø£ÿ&ÉTHêïÅsê yêfi¯Sfl ` bı<äT›H˚ï ã+&çøÏ yÓ[fl b˛j˚Ts¡T...ne⁄qT ø±˙ yÓ<Ûäyê ! y˚˝…&É+‘· ˝Òe⁄...˙ø° ô|‘·ÔHê\÷, ìsê«Vü≤ø±\÷ @"$Å{≤? yê[fl+{Ïø=∫Ãq #·T{≤º*ï eTq HÓ‹Ô MT<ä ¬ø+<äT≈£î rdüTø=#˚Ãedü\T? ndü\|ü⁄Œ&˚ ‘·>∑*ï<äT›qT ø±˙,u≤e⁄+&É<äì ePs¡T≈£îHêïqT. sêÅ‘·dü˝Ò _j·T´+ ì+&ÉT≈£îHêïsTT sTT+{À¢. _j·÷´ìø°, ø±|ò” bı&çø° m+‘· sTTã“+~ |ü&Ü*‡ e∫Ã+<√ ‘Ó\TkÕ ! µ neTà ‹&ÉT‘√+~. #·T{≤º\T yÓ[fl b˛j˚Tsê ! dü÷] u≤ãT >∑T+&Ó Ä–q+‘· |üqsTT+~. yê&ç ÄX¯\˙ï ìsêX¯\sTT b˛j˚TsTT. eTqdü+‘ê @<√ u…+>±, u…>∑T\÷‘√ $ø£\yÓTÆb˛sTT+~. ª yê&çø° eT<Ûä´ <äs¡Te⁄˝Ò¢ø£ n˝≤ n&ɶ >±&ç<ä˝≤ ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêï&ÉT yÓ<Ûäe ! ...yÓ<Ûäyê nì!µµ Hêqï ø√|ü+>± ns¡TdüTÔHêï&ÉT. ∫qïø£ÿ , nqïj·T´\T ≈£L&Ü |ü≥Tº≈£îì <äT*ù|düTÔHêïs¡T. ª ˝Ò,˝Ò ! ...ã&çøÏ y˚fi¯e⁄‘·÷+~.µµ neTà ø£dæ]+~. dü÷] u≤ãT nee÷q+ uÛÑ]+#· ˝Òø£, ˝Ò∫, eTTK+ ø£&ÉT≈£îÿì, kÕïq+ #˚dæ ‘Ó$T˝≤&ÉT. #·\›qï+ ‹q ˝Òø£ ‹q ˝Òø£ ‹ì, @&ÉT|ü⁄ eTTK+‘√ uÛÑTC≤q |ü⁄düÔø±\ |ü+N y˚˝≤&ÉBdüT≈£îì, ãfiÀfløÏ ãj·T\T <˚sê&ÉT. q&ÉTdü÷ÔH˚ <ës√¢ ndüVü≤q+>± , ø√|ü+>± ‘·q˝À nqT≈£îHêï&ÉT : ªVüQ " ! ‘·qT ô|<ä›j·÷´ø£ mes¡sTTHê #·T{≤º\T Ç+{Ïø=ùdÔ ‘Ó˝≤¢s¡ ≈£î+&ÜH˚ sTT˝≤ |ü+|æ+#˚kÕÔ&˚+{Ï? yêfi¯ófl yÓ[fl b˛‘êeTHêï düπs, ã\e+‘·+>± ñ+#Ój·T´&É÷ ! ? yêfi¯fl‘√ düs¡<ë>± e⁄+&É&É÷ !µ nì. dü÷] u≤ãT ø£fi¯fl yÓ+≥ ˙fi¯ófl ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT. yê&ç πø&ÉTbık˛Ô+~. 0 0 0 n+øÏ‘·+ ‘·eT n+<äyÓTÆq ÄX¯\÷, Ä˝À#·q\÷ m+<äT≈£î HÓs¡y˚s¡ ≈£î+&Ü b˛‘·÷ ñ+{≤jÓ÷ ‘Ó\TdüTø√ ˝Òì dü÷] u≤ãT ˝≤+{Ï ne÷j·T≈£î˝…’q ∫qï ∫qï |æ\¢\øÏ eTT<äT›\‘√ ...


kÕ«‹ e÷dü |üÅ‹ø£ 1980 dü+∫ø£˝À |üÅ#·Ts¡D

s¡+»ì, ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‹ dü$T‹ yês¡T Å|ü#·T]+∫q ª eT+∫ ø£<∏ä µ ø£<∏ë dü+|ü⁄{Ï˝À |ü⁄qs¡TàÅ<äD. dü+ø£\q ø£s¡Ô : Nø√\T düT+<äs¡j·T´. Å

n\T¢&√&ÉT

ô|<ä› ôd’E πs≈£î ô|f…º MT<ä ˝≤؃ ø£Ås¡‘√ #·|ü⁄Œ&ÉT #˚dü÷Ô, ª n+<äT˝À @eTT+~ ‹jYT µ nqï≥Tº>± ‘·˝…>∑πskÕ&ÉT `

Ä ãTÅs¡ MTkÕ\ ¬s’˝Ò«

b˛©düT. |üø£ÿH˚ eTs√ ø±ìùdº_\T Ä <ä+|ü‘·T\ y˚|ü⁄ e÷]à e÷]à #·÷düTÔHêï&ÉT. á ‘·‘·+>∑+ yÓTT<ä\sTT |ü~ ìeTTcÕ\e⁄‘√+~. ¬s’\T |ü]¬>&ÉT‘√+~. Ä »qs¡˝Ÿ ø£+bÕsYºyÓT+{Ÿ <ä≥º+>± ì+|æq }ø£ ãkÕÔ˝≤ øÏøÏÿ ]dæ b˛sTT ñ+~. sêÅ‹ |ü<äø=+&ÉT <ë≥T ‘√+~. o‘ê ø±\+ #·* >±* y=+{Ïì s¡a˝ŸeTì |æk˛Ô+~. ø£+bÕsYºyÓT+{Ÿ ˝ÀøÏ b˛©düT\T e∫à , Å|üj·÷D°≈£î\ edüTÔe⁄*ï #Óø˘ #Ój·T´&É+ yÓTT<ä\j˚T´ø£, ìÅ<ä˝À CÀ>∑T‘·Tqï yêfi¯fl+<ä]ø° eT‘·TÔ e~* b˛sTT+~. yÓT\≈£îe>± ñqï yêfi¯ófl b˛©düT\ #ÓøÏ+>¥ u…&É<äøÏ $düT≈£îÿ+≥THêïs¡T. sêh+˝À eT<ä´ ìùw<Ûä+ yÓTT<ä\j˚T´ø£, ¬s’fi¯fl˝À, ãdüT‡˝À¢ Å|üj·÷D°≈£î\ MT<ë,yê] edüTÔe⁄\ MT<ë ì|òü÷ m≈£îÿesTT+~. sêÅcÕº\ dü]Vü≤<äT› ÅbÕ+‘ê\˝À ◊‘˚, eTØ m≈£îÿ esTT+~. ìùw<Ûä+ dü&É*+∫Hê, nÅø£eT+>± s¡yêD≤ #˚ùd kÕsê ù|ø£≥¢ ø√dü+ ‘·DÏø°\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. kÕsê MT<ä ìùw<Ûä+ n˝≤π> ñ+~eT]. ª ‹j·T´eT+fÒ ˙ø±ÿ<ä÷?µµ $düT>±Z nHêï&ÉT yÓTT<ä{Ï b˛©düT. eTTdæ˝≤j·Tq u…+uÒ˝…‹Ô b˛j˚T&ÉT. n‘·ì |üø£ÿH˚ >=+‘·T≈£Lÿs¡TÃqï Ä eTTdü˝≤yÓT ˇø£ÿ ñ<äT≥q ô|{Ϻ MT<äøÏ møÏÿ ≈£Ls¡TÃ+~. ÄyÓT ø£fi¯fl˝À uÛÑj·T+ #ê]ø£\T #ê]ø£\T>± |üs¡T#·T ≈£î+{À+~. ª {Ϭøÿ≥T¢ rdæHê+ ø±<ë !µµ u…<äTs¡T‘·÷ rdæ #·÷|æ+∫+<ëyÓT. ãTÅs¡ MTkÕ\ b˛©düT ø√|ü+>±q÷, ìs¡¢ø£å´+>±q÷ ‘·˝…>∑πskÕ&ÉT. ª n~ düπs !... Ä ô|f…º˝À @≥T+<√ dü÷|æ+#·T eTT+<äT...µµ nì y√ e+ø£s¡ qe⁄« qy˚«&ÉT. eTTdæ˝≤j·Tq X¯Øs¡+˝À düqïì eDT≈£î yÓTT<ä\sTT+~. <Ój·÷´ìï #·÷dæq yê&ç˝≤ Ä b˛©kÕj·Tq y˚|ü⁄ #·÷düTÔHêï&ÉT. ÄyÓT |ü]dæú‹ ≈£L&Ü n+‘· ø£Hêï @MT yÓTs¡T>±Z ˝Ò<äT. u…+>∑\ ø=+&É yÓ÷düTÔqï <ëì˝≤>± ø£fi¯fl˝À ˙fi¯ófl ≈£î≈£îÿ≈£îì ñ+~. ø£+bÕs¡TºyÓT+{Ÿ˝À ˝…Å{ÏqT Å|üø£ÿH˚ ô|f…º ô|≥Tº≈£îì, Å|üj·÷D+ #˚düTÔHêïs¡T yêfi¯ófl. b˛©düT\T ô|f…º k˛<ë #˚kÕÔeTH˚ dü]øÏ, Ç<ä›]ø° ÅbÕD≤\T ô|’ô|’H˚ b˛sTTq≥ºsTT+~. ø£+>±s¡T>± ˝Ò∫ ì+#√&ÜìøÏ Å|üj·T‹ï+#˚s¡T. ø±˙, ˝Òe&ÜìøÏ X¯øÏÔ #ê\ q≥Tº>± #·‹øÏ\ |ü&ç b˛j˚Ts¡T. yêfi¯ófl ñ\T≈£L |ü\T≈£L ˝Ò≈£î+&Ü u…<äTs¡T #·÷|ü⁄\T #·÷dü÷Ô+&É&É+‘√ b˛©düT\˝À nqTe÷q+ m≈£îÿesTT+~. ˝≤؃ s¡a[|æ+∫, eTTdæ˝≤j·Tq y=+{Ï MT<ä ∫qï <Óã“ y˚kÕ&ÉT ˇø£ b˛©düT. ª eTq+ sTT˝≤ u≤ã÷, qjYTHê @≥THêï<äe÷à, n+<äT˝À? nì eTT<äT›>± n&ç–‘˚ Äfi‚fl+ ôdãT‘ês¡T >∑Ts¡÷ ! u§ø£ÿ˝À ‘√d”dæ , Hê\T>∑T ‘·–*ùdÔ H√[fl|ü⁄Œ‘ês¡T...µµ ¬s+&√ b˛©düT u…~]+|ü⁄\øÏ ~π>&ÉT. ô|f…ºøÏ ‘êfi¯+ y˚düT+~. ª @jYT... @B, Ä ô|f…º ‘êfi¯+ rdæ, @≥T+<√ y√ bÕ* dü÷|æ+#·T... ôd|ü⁄Ô+fÒ ˙ø±ÿ<˚{Ï?µ ...‹jYT ‘êfi¯+...µµ ª ‘êfi¯"yê ! ‘êfi¯+... b˛Hê~ u≤ã÷...µµ @&ÉTbıø£ÿfÒ ‘·s¡yêsTT>± n+<ëyÓT. b˛©düT\øÏ ∫Ŭs‘·TÔ≈£î b˛sTT+~. yêfi¯fl rs¡T #·÷dü÷Ô+fÒ n+<äT˝À @<√ ñ+&ç rsê\ì |æk˛Ô+~. ˇ]kÕ‡ qT+&ç kÕsê ù|¬ø≥T¢ ‘ÓdüTÔ qï≥TºHêïs¡T. ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT...‘êfi¯+rsTT+∫ k˛<ë #Ój·÷´*‡+<˚... ‘êfi¯+ rdæ ô|f…º˝À @eTT+<√ #·÷|æ+#·eTì eTs√ e÷s¡T >∑<äe÷sTT+#˚&ÉT. Ä eTTdü* <ä+|ü‘·T\T yêfi¯flì @&ÉTdü÷Ô Åã‹e÷\T ≈£î+≥THêïs¡T. ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T˝À n+<ä] <äèw”º á >=&Ée Äø£]¸+∫+~. n+<äs¡÷ ≈£î‘·÷Vü≤\+>± n≥T y˚|ü⁄ #·÷&É kÕπ>s¡T. ñ‘ê‡Vü≤+ |ü≥º ˝Òì


ø=+<äs¡T <ä>∑Zs¡>± e∫Ã, >∑T$T >∑÷&˚s¡T. {°M d”]j·T˝À¢ qebÕcÕD≤\ ô|f…º ˝≤>∑, Ä ô|f…º˝Àì s¡Vü≤dü´+ ‘Ó\TdüTø√yê\ì yêfi¯fl ñã˝≤≥+. »Hê\T >∑T$T >∑÷&É&É+‘√ b˛©dü T\T eT]+‘· ¬s∫à b˛sTT <äu≤sTT+#·&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. ª ôd$˝À |üP˝…≥ºø£+&ç...‘êfi¯+ b˛Hê<ë ! zk˛dæ eTTdæ˝≤›Hê ! Hêø±&É ø£‘·˝…‡|üŒ≈£î... ˙˝≤+{Ï ø£+År HÓ+»*ï ùdHê eT+~ì dü÷ùdqT... ‘êfi¯+ ‹jYT...µµ ª @fÒï<ä+fÒ sTTqy˚+..µµ u…≈£îÿ‘·÷ n+<ëyÓT. ª ne⁄q+<äT˝À @{° H˚<äj·÷´... Hê\T>∑T dæ+øÏ >∑T&ɶ\T, e÷j˚T, ... eTπsfÒïe⁄... eTeTà˝§ï^Z ‘·+Å&û ˙≈£î <ä+&É"yÓ&É‘êqT...µµ ‘=Å≥T bÕ≥T |ü&ÉT‘·÷ Bq+>± y˚&ÉT≈£î+≥THêï&ÉT, eTTdæ˝≤j·Tq. yêfi¯fl ø£+>±s¡T #·÷ùdø£, Ä ô|f…º˝À ‘êeTT }Væ≤düTÔqï≥Tº>± kÕsê ù|¬ø≥T¢ ø£∫Ñ·+>± ñ+&Ü rsê\ì ìsê∆s¡D ø=NÃùds¡T b˛©düT\T. <ë+‘√ yêfi¯fl |ü≥Tº<ä\ eT]+‘· m≈£îÿesTT+~. yêfi¯ófl Ä eTTdü* <ä+|ü ‘·T\ì eT]+ø£ e<ä\ <ä\TÃø√ ˝Ò<äT. Ä bÕdæ+»s¡T ¬s’\T ˇ]kÕ‡ sêh+ qT+∫ Ä+Å<Ûë dü]Vü≤<äT›˝À¢øÏ dü]>±Z ns¡∆ sêÅ‹ |üP≥ Å|üy˚•düTÔ+~. ∫Hêï ∫‘·ø± yê´bÕs¡T\T ø£Ås¡\÷, u§>∑TZ\ ãkÕÔ\÷ , ∫qï ∫qï eT÷≥\‘√ _j·T´+ ` Ä+Å<Ûë dü]Vü≤<äT› ÅbÕ+‘·yÓTÆq bÕs¡«r |ü⁄sêìøÏ $]$>± #˚s¡ y˚dü÷Ô ñ+{≤s¡T. Mfi¯fløÏ ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\÷, b˛©düT\ n+&É<ä+&É\T u≤>±H˚ ñ+{≤sTT. kÕ<Ûës¡D+>± Mfi¯fl˝À mes¡÷ {Ϭøÿ≥Tº ø=ì Å|üj·÷D+ #Ój·T´s¡T. á eT<ä´ ìùw<Ûä+ neT\T ˝ÀøÏ e#˚Ãø£, eT<ä´+ nÅø£eT s¡yêD≤ Ä ¬s’˝À¢ m≈£îÿesTT+~. ø=‘·Ô ø=‘·Ô |ü<ä∆‘·T˝À¢ kÕsê ù|¬ø≥¢˙, eT<ä´+ d”kÕ\˙ Ä+Å<Ûë˝ÀøÏ düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T. ìùw<Ûä+ m‹Ô y˚kÕø£ ≈£L&Ü kÕsê ù|ø£≥¢ s¡yêD≤ ‘·>∑Z ˝Ò<äT. á ˝≤uÛÑkÕ{Ï nÅø£eT yê´bÕs¡+˝À #ê˝≤ eT+~ CÒãT\T ì+|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. #ÓøÏ+>∑T eTTeTàs¡yÓTÆ+~. ndüàBj·TT\ì #·÷d”, #·÷&Éq≥T¢ e~˝ÒdæHê, ø=+<ä] MT<ä e÷Å‘·+ πødüT\T ãTø˘ #˚düTÔHêïs¡T. ª ‘êfi¯+ b˛Hê<ä+fÒ H√{À¢ @˝ÒdüT≈£îì m* b˛‘ê"eqT≈£î+≥THêïe⁄ >±yê\ ! zsêïj·TH√ sTT<Óe‘√Ô »>∑C…®+År Hê>∑T+~... zdæ ! øÏ˝≤&ç ! ...‹j·T´y˚ ‘êfi¯+...µµ VüQ+ø£]+#˚&ÉT b˛©düT. ª n+<äT˝À @fÒï<äì ôd|üŒy˚ HÓ+C≤µµ eTTdæ˝≤j·Tq uÛÑj·T+‘√ eDÏøÏ b˛‘·THêï&ÉT. ô|f…ºøÏ n&ɶ+>± eTTdæ˝≤yÓT ø±fi¯fleTT+<äTøÏ »]>±&ÉT. ª dü ! HÓ¬>dt ! ¬s’˝À¢+∫ ãj·T≥øÏ sTTdæØ >∑\Tï...µµ eTTdæ˝≤j·Tq »ã“ |ü≥Tº≈£îì, ã\+>± |üø£ÿøÏ HÓ{≤º&ÉT ãTÅs¡ MTkÕ\ b˛©düT. eTTdæ˝≤j·Tq <äu≤\Tq |üø£ÿøÏ |ü&ܶ&ÉT. u≤‘Y s¡÷+ ‘·\T|ü⁄ n+#·TøÏ yê&ç ‘·\ ‘·–*+~. u≤<Ûä>± eT÷*π>&ÉT. ª z\eTà... eTTdæ˝À&çï dü+ù|kÕÔs¡T >±yê\ï...MTπø{Ï b˛>±\"yê ! ôdù|Ô sTTqTø√ πs{° !..n+<äT˝À @fÒïyé...µµ >∑T+&Ó\T u≤<äT≈£î+≥÷ @&ÉTk˛Ô+<ëyÓT. ¬s+&√ b˛©düTøÏ ‹ø£ÿ πs–+~. eTTdæ˝≤›ì »ã“ |ü≥Tº≈£îì,>∑T+õ, <ëì s=+&çq #ÓsTT´ ô|{Ϻ ‘êfi¯+ #Ó$ ˝≤π>&ÉT. ÄyÓT @&ÉT|ü⁄ ‘êsêkÕúsTTq+<äT≈£î+~. ª u≤u≤“ãT... #Ó$T+#·+&ç... n+<ä\ @{° H˚e⁄...ˇ¬>Zj·T´+&Éj·÷´...MT≈£î |ü⁄HÓïeTT+{≤~...µµ ø£˙ïfi¯fl‘√ <˚_]dü÷Ô Ä b˛©düT ø±fi¯fløÏ #·T≥Tº ≈£î+<ëyÓT. |ü⁄s¡T>∑TqT <äT\|ü]+Ndæq≥Tº>± ÄyÓTì |üø£ÿøÏ |ü&˚˝≤ $~*à ø=fÒº&É‘·qT. ª z] u≤ã÷ ! sT÷ eTTdæ*› >∑T+&Ó\T rdæq ã+≥T Hê>∑T+~sê Hêj·THê ! ...dü÷&ÉT ... dü÷&ÉT... n+<ä\ @≥T+<√... n+<äT˝À düs¡T≈£î <=s¡ø±\ ! sT÷fi¯fl |üqT+~ n|ü⁄Œ&ÉT...µµ ¬s+&√ b˛©düT VüQcÕs¡T>± nHêï&ÉT. ª e÷ u≤u≤àu≤ãT... Ä ô|{Ϻ ‘Ó s¡eø£+&ç... MT≈£î <ä+&É"yÓ&É‘êqT...µµ eTTdæ˝≤yÓT >∑T+&Ó\$ùd˝≤ @&ÉTk˛Ô+~. yêfi¯ófl ‘êfi¯+ rdæ, ô|f…º ‘Ó s¡euÀ‘·÷ ñ+fÒ, uÛÑj·T+‘√ mø£ÿ&É ˝Òì dü‘·TÔe e∫Ãq≥Tº ‘·{≤\Tq ˝Ò∫ ì+#·THêï&ÉT eTTdæ˝≤j·Tq. ª <ëìï ‘Ós¡y=<äT› ...‘Ós¡y=<äT› u≤ã÷... dü∫à MT ø£&ÉT|ü⁄\ |ü⁄&É‘ê....‘·+Å&û... ‘Ós¡Ty=<äT› .. z\eTà <˚e⁄&Ü ! ì e÷{ÏqT ø√+&ç. <ëìï ‘Ós¡ y=<ä›j·÷´...µµ ø£+>±s¡T ø£+>±s¡T>±, uÛÑj·T+ uÛÑj·T+>± y˚>∑+ y˚>∑+>± ` n‹ Bq+>± y˚&ÉT≈£î+≥THêï&ÉT eTTdæ˝≤j·Tq. n+<ä]˝Àq÷ ñ‘·ÿ+sƒ¡ m≈£îÿesTT+~. b˛©düT ô|f…º ‘êfi¯+ rdæ, ‘Ós¡Tdü÷Ô ñ+fÒ, ‘=+– ‘=+– ≈£î‘·÷Vü≤\+>± #·÷&É kÕπ>&ÉT. ‘·eT Åj·T‘êï\˙ï $|òü\yÓTÆ ìÅkÕÔD>± eTTK+ #˚‘·T˝ÀÔ ø£|ü⁄Œ≈£îì, ≈£L\ã&ç b˛sTT+<ëyÓT. eTTdæ˝≤j·Tq »edü‘ê«\T ñ&ç– b˛sTT, ø=j·T´u≤] b˛j˚T&ÉT. yêfi¯fl >∑T+&Ó \T uÛÑj·T+‘√ n$dæ b˛‘·THêïsTT. n+<ä]˝Àq÷ n+‘·T ˝Òì ÄÅ‘·T‘·˙, ≈£î‘·÷Vü≤˝≤˙ï πs|æq Ä bÕ‘· ø±\|ü⁄ πs≈£î ô|f…º ∫es¡øÏ ‘Ó]∫ #·÷ùd&ÉT b˛©düT. n+‘ê nyêø£ÿsTT b˛j˚Ts¡T ! ì»y˚T ! yêfi¯flqï≥Tº n+<äT˝À ìùw<Ûä edüTÔe⁄ ˝ÒM ˝Òe⁄ ... z Hê\T>∑T e÷dæq ã≥º\÷, ø=j·T´ <äTyÓ«q, ∫qï n<ä›+ ` sTT˝≤+{Ïy˚ @y√ ñHêïsTT. b˛©düT*<ä›]ø° eT‹ b˛sTT+~. á bÕ{Ï <ëìøÏ Ä eTTdæ˝≤fi¯ófl Ç<ä›s¡÷ n+‘· ôV’≤sêHê m+<äT≈£î |ü&ç b˛j˚Ts√ yêfi¯fløÏ ns¡∆+ ø±˝Ò<äT. #˚‹e es¡≈£L e∫Ãq ì~Û C≤] b˛sTTq≥Tº>± ìsêX¯ |ü&ç b˛j˚Ts¡T. Ä ô|f…º ˝Àì ã≥º\ì ∫+<äs¡ e+<äs¡ #˚dæ, ‹≥Tº≈£î+≥÷,


yêfi¯fl H=~* y˚πs ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T ˝ÀøÏ yÓ[fl b˛j˚Ts¡T. #·T≥÷º #˚]q »Hê\øÏ sTT<ä+‘ê ∫Å‘·+>± ‘√∫+~. á e÷Å‘·+ <ëìøÏ, Ä eTTdæ˝≤fi¯ófl Ç<ä›s¡÷ m+<äT ø£+‘·>± uÛÑj·T |ü&ç b˛j˚Ts√ yêfi¯fløÏ ns¡∆+ ø±˝Ò<äT. ª eT‹ dæú$T‘·+ ˝Ò<äT ø±uÀ\Tµµ ˇø£]<ä›s¡T ø±yÓT+≥T #˚kÕs¡T. ø=+‘· ∫sê>±Zq÷, eT] ø=+‘· @<√ ‘·e÷cÕ #·÷ùd eTqï ‘·è|æÔ ‘√q÷ n+<äs¡÷ ‘·eT ‘·eT d”≥¢˝ÀøÏ düs¡T›≈£îHêïs¡T. ¬s’\T |ü]¬>&ÉT‘·÷H˚ ñ+~. Ä »qs¡˝Ÿ uÀ^ ˝Àì ∫qï Å|ü|ü+#·+ ‹]– ‘·q <Û√s¡DÏ ˝ÀøÏ ‘êqT |ü&ç b˛sTT+~. >±E ø£fi¯fl˝À yÓsTT´ Å|üXÊïs¡∆ø±\T ì+|ü⁄≈£îì, Ä eTTdæ˝≤j·Tq uÛ≤s¡´ eTTK+˝ÀøÏ #·÷ùd&ÉT. ô|f…º˝À ñ+&É e\dæq<˚<√ ˝Òø£ b˛e&É+ ‘√, n‘·ìøÏ ÄX¯Ãsê´ìï ø£*–k˛Ô+~. ø√|ü+ ‘Ó|æŒk˛Ô+~. uÛ≤s¡´ n‘·ì eTTK+˝ÀøÏ Bq+>± #·÷dæ+~. eTπs+ nqe<ä›ì ‘·\ ‘ê{Ïk˛Ô+~. eTTdü˝≤j·Tq ø√|ü+>± ÄyÓT y˚|ü⁄ #·÷ùd&ÉT. ª ÄfÒï{Ï ùddæHêy˚ .µµ ø√|ü+‘√ n‘·ì eTT≈£î|ü⁄{≤\T n~] b˛‘·THêïsTT. @+ #ÓbÕŒ˝À ‘√#· ˝Ò<äT ÄyÓT≈£î. ª ˙ j·Te«... ì»+ ôdbÕÔyê, ¬s’˝À¢+∫ <ä÷øÏ kÕeeT+{≤yê?µµ #·÷|ü⁄&ÉT y˚\T ÄyÓT eTTK+ MT<ä Ä&çdü÷Ô u…~]+#˚&ÉT. ª z] <˚e⁄&Ü !µµ >=\T¢q @&ÉTdü÷Ô #˚‘·T˝À¢ eTTK+ <ë#·T≈£î+<ëyÓT. uÛ≤s¡´ ã<äT\T #Ó|üŒø£ b˛e&É+‘√ eTTdæ˝≤j·TqøÏ ∫Ŭs‘·TÔ ø=∫Ã+~. uÛ≤s¡´ E≥Tº |ü≥Tº≈£îì, e+∫, q&ç¶ MT<ä <äã <äã u≤<äT‘·÷ ns¡T|ü⁄\T ÅbÕs¡+_Û+#˚&ÉT. ª ô|{À¢ <ë#˚qì Hê‘√ nã<ä∆yÓT+<äTø±&ç Hêy˚? ôd|ü⁄Œ...Ä{ÏH˚{Ï ùdùde⁄ ? >∑$] >±&çøÏ H˚H˚{Ï ôd|ü⁄Œ ø√yê\ ? ñ‹Ô ùd‘·T˝ÀÔ y=ùdÔ n$Tà H=π>ZkÕÔqì Ä&ÉT ôd|üŒ H˚<ë ! eTq _&ɶ q#·Tà eTeTà düeTkÕs¡+ ãT>∑ZsTT b˛‘ê<äì ‘Ó˝≤› ˙≈£î? ø£qï≈£L‘·T] ã‘·T≈£î˝À ì|ü⁄Œ\T b˛düTÔHêïe⁄ >∑<˚ ` ˙ j·Te«... ˙ øÏ<˚{Ï b˛>±\"y˚?...µµ yê&ÉT ø={Ϻq <Óã“\øÏ ‘·≥Tº ø√˝Òø£ eTTdæ˝≤$&É \uÀ ~uÀeT+{À+~. ø£˙ïs¡T eTT˙ïs¡T>± @&ÉTk˛Ô+~. Ä eTTdæ* <ä+|ü‘·T\T <˚ì ø√dü+ n˝≤ |òüTs¡¸D |ü&ÉT‘·THêïs√ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T˝À mes¡ø° ns¡∆+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. ˇø£]<ä›s¡T ø£\>∑ CÒdüT≈£îì, eTTdæ˝≤j·Tìï XÊ+‹+|ü #˚<ë›eTì Å|üj·T‹ï+#˚s¡T. ø±˙, kÕ<Ûä´ |ü&É ˝Ò<äT. eT]+‘· ¬s∫à b˛sTT, uÛ≤s¡´ì ∫‘·ø£ u≤<äT ‘·THêï&ÉT. eTTdæ˝≤yÓT @&ÉTdü÷Ô ø={§º<ä›ì ã‹e÷\T ‘√+~. ø±fi≤fl y˚fi≤fl |ü&ç+~. y˚&ÉT≈£î+{À+~. <Óã“\T ‹ì ‹ì $dæ– b˛sTT, ÄK]øÏ ˇø£ÿ kÕ]>± uÛÑs¡Ô MT<äøÏ ‹s¡>∑ ã&ç+~. uÛÑs¡Ô ¬s+&ÉT »ã“\÷ |ü≥Tº≈£îì, ˇø£ÿ ≈£î<äT|ü⁄‘√ |üø£ÿøÏ |ü&˚˝≤ ‘√dæ+~. düqïì Js¡‘√ @&ÉTdü÷Ô , nsTTHê , düTŒ¤≥+>±H˚ , n+~ : ª ª zs√] eTTdæ˝≤&Ü ! `@Å{≤ ˙ b˛Å‘·+? eTs=ø£ÿ <Óã“ Hê y=+{Ï MT<ä |ü&çHê <ä+fÒ eTø£ÿ *s¡>∑Bd” >∑\Tï. CÒ>∑s¡Ô `C…Å] b˛‘·T\ ø±eTT Hêj·TT&ç >±] u§{Ϻì ! @≥qT ≈£î+≥THêïy√ ?µµ eTTdæ˝≤&ÉT ÄyÓT $dæ]q $düTs¡TøÏ »Hê\ ø±fi¯fl <ä>∑Zs¡ |ü&ç s=|ü⁄Œ‘·THêï&ÉT. ndü\T $wüj·T+ @$T≥ì mes√ n&çπ>s¡T. ª eTõ® ¬>’s¡eTà j·÷Å‘· ¬ø˝≤ï+ u≤ã÷ ! ˇ]kÕ‡˝À kÕsê ‘ê–‘˚ b˛©düT \≥Tº ø√s¡T ø£<ä? e÷ n\T¢&√&ÉT... Ä&ÉqT+&ç kÕsê ù|¬ø≥T¢ ‘ÓeTàì sT÷&çøÏ ôd|æŒHê&ÉT... kÕsê ù|¬ø≥T¢ ‘˚ø£+&É e⁄{Ϻ ùd‘·T˝ÀÔ y=ùdÔ >∑eTà+ H√øÏ sêìj·T´ qHêï&ÉT...Hê ≈£L‘·T] MT<ä øÏs¡‡HêsTT\T b˛dæ ‘·>∑˝…f…ºkÕÔ qHêï&ÉT... Ä‘ê>∑TuÀ‘Ó<äe e÷≥\ø°&ÉT u…~] b˛Hê&ÉT... Ä&É kÕsê ù|¬ø≥T¢ ø=ì, ô|{À¢ m≥ºeTì ≈£L≈£îHêï&ÉT. ª eT], yê{ÏH˚+ #˚kÕyé? ô|{À¢ @+ ˝Òø£ b˛‘˚ eTs¡+‘· uÛÑj·T|ü&ç b˛j·÷yÓ+<äT≈£î?µµ ÄdüøÏÔ>± n&çπ>&=ø±j·Tq. ª H˚q+‘· ôd|æŒHê sTTq ˝Ò<äT. Ä{Ïï ô|f…º ˝…{Ϻ, e÷ eP]øÏ rdæ ¬øfi≤fl*‡+<˚ qì ù|N mfÒº&ÉT. H˚ø£ b˛‘˚ ndü\T ¬s’˝…ø£ÿqì |ü≥Tº |üfÒº&ÉT... Ä eTVü≤e÷à] ù|¬ø≥¢ì nø£ÿ&˚ , fÒdüqT ãj·T≥ sT÷&çøÏ ‘Ó©≈£î+&Ü bÕØdæHêqT...µµ eTTdæ˝≤j·Tq ‘Ó\¢ uÀ‘·÷ $+≥THêï&ÉT. ª á&ç e÷≥*Hêïs¡T ø£<ä u≤ãT? n\T¢&√&çøÏ u…~] b˛sTT, Hê ≈£L‘·T] ã‘·T≈£î˝À HêqT ì|ü⁄Œ\T b˛düTÔHêïq+≥THêï&ÉT... MTs¡T ôd|üŒ+&ç... <ëì ã‘·T≈£î ã+&É\T ùddüTÔqï <Óe⁄\T? Hê ô|ì$T{Ï ø±<ë ! e÷ n\T¢&√&ÉT ø±&Ü...!?µµ ª eT] ` n\T¢&√&çøÏ @{Ï ôdbÕÔy˚...µµ eTTdæ˝≤j·Tq ˙fi¯ófl qeTT\T‘·THêï&ÉT. C≤] b˛sTTq E‘·TÔì y˚\T eTT&ç y˚dü÷Ô, ø√|ü+>± »yê_∫Ã+~. eTTdæ˝≤yÓT : ª <∏ä÷ !.. ˙ dæ>√Zdæ] ...Ä&çøÏ ãj·T |ü&É‘êy˚f…dt... e÷ HÓ\÷¢s¡|üŒ @{Ï ùddæ Hê<√ m]ø£ H˚<ë ! á&ÉT eT\¢ kÕsê ePdüT m‹Ô Hê≥+fÒ ... á&ç ø±[fl]d”dæ bısTT´˝…f…ºk ÕÔqT... ‘Ó*‡+<ë !µµ eTTdæ˝≤$&É e÷≥*ï Vü≤]¸dü÷Ô ` #·|üŒ≥T¢ ø=&ÉT‘·Tqï≥Tº>± ¬s’\T <ÛäD <ÛäD eTì X¯ã›+ #˚dü÷Ô |ü]¬>&ÉT ‘√+~. 0

0

0

Ä+Å<Ûä CÀ´‹ dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ <äXÊ_› Å|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£ (15`8`1997)˝À Å|ü#·Ts¡D.


bı{Ϻ lsêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯« $<ë´\j·T+ yês¡T Å|ü#·T]+∫q ª 1997 ` ‘Ó\T>∑T ø£<∏ä µ ø£<∏ë dü+ø£\q+˝À |ü⁄qs¡TàÅ<äD . dü+bÕ<ä≈£î\T : Ä#ês¡´ »j·TBÛsY ‹s¡TeT\ #·Ts¡D : qe+ãs¡T 1994.

¬>\T|ü⁄ ª eT<Ûë´Vü≤ï+ MT πø<√ ñ‘·Ôs¡+ e∫Ã+<ä+&û ! Ä Å&Üj·Ts¡T MT<ä ñ+#˚qT . rdüTø√+&ç. ! µ n+≥÷ bÕs¡«‹ , e+≥ >∑~ nqã&˚ ‘·&ç¬ø\ #ê≥T qT+∫ n]∫+~. ø±|ò” >±¢düT fÒ_\T MT<ä ñ+∫ , ñ‘·Ôs¡+ rkÕqT. ø£es¡T MT<ä nÅ&ÉdüT #·÷&É>±H˚ mes¡T sêùds√ ‘Ó*dæ b˛sTT+~. Ä <ädü÷ÔØ‘√ Hê≈£î >∑‘·+˝À ø=H˚ïfi¯fl |ü]#·j·T+ ñ+~ eT] ! ª bÕs¡÷ ! yêdüT >±&ÉT ñ‘·Ôs¡+ sêkÕ&˚ !µµ nì n]#˚qT , Äq+<ä+<ä |ü≥º ˝Òø£. #˚‘·T\T ø=+>∑TøÏ ‘·T&ÉT#·T ≈£î+≥÷ e∫à , <ë«sêìï ÄqT≈£îì ì\TÃ+~ bÕs¡«‹. ÄÅ‘·+>± ñ‘·Ôs¡+ $|æŒ #·~yêqT. eTT‘ê´˝≤¢+{Ï \ø£åsê˝À¢ ÄbÕ´j·T‘·ì n~› sêkÕ&ÉT yêdüT. ª sêeT+ nqã&˚ Ç&çj·T{ŸøÏ, mH˚ïfi¯flsTT+~sê , ìqTï #·÷dæ ! u≤>∑THêïyê ! ˝Òø£ sTT+ø± n|üŒ{Ï ˝≤π> ñHêïyê ! ìqTï ôV’≤dü÷ÿ˝À¢ n+‘ê ôdÿ*{Ïqì @&ç|æ+#˚ yêfi¯ófl ø£<ä÷?! z kÕ] ø±y˚TX¯+ >±&ÉT ìqTï ª ˇπs , s¡eTD≤ ¬s&ç¶ ‘·eTTà&É÷ ! µ nì |æ*#˚&Éì ø£fi¯fl˝À ˙fi¯ófl ≈£î≈£îÿ ≈£îHêïe⁄. ìqTï #·÷dæ , n|ü⁄Œ&ÉT Hê≈£î ã˝Ò C≤* y˚dæ+~. Ä s√E kÕj·T+Å‘·+ n+ã{Ï düÅ‘·+ <ä>∑Zs¡ ;≥T y˚dæ , ø±y˚TX¯+ >±&çì ‘·+‘êqì u…~]+∫ ˙≈£î ø£åe÷|üD\T #Ó|æŒ+#êqT. ª ˙≈£î >∑Ts¡TÔ+<ë ! z s√E nj·T´ ø√H˚s¡T >∑≥Tº MT<ä #˚|ü\T |üfÒº ≈£îÅsê&çø° ˙≈£L m+<äTø√ e÷{≤ e÷{≤ e∫à q|ü⁄Œ&ÉT H˚qT ‘·e÷cÕøÏ Ä ≈£îÅsê&ç |üø£å+ #˚] ˙‘√ yê~ùdÔ ˙≈£î #ê˝≤ ø√|ü+ e∫Ã+~. Hê‘√ eT{≤¢&É≥+ ≈£L&Ü e÷˙ùde⁄ ! ª ¬>\T|ü⁄ Hê<˚ n|ü⁄Œ&ÉT ! qTy˚« ø£<ä÷ , eTT+<äT e∫à e÷{≤¢&ûùde⁄ ? ª ôV’≤dü÷ÿ˝À¢ ôdÅø£≥Ø>± Hê≈£î Å|ü‹>± b˛{° #˚dæ qTe⁄« ∫‘·TÔ>± z&ç b˛j˚Te⁄. n|ü⁄Œ&ÉT eT∞fl Hê MT<ä ˙¬ø+‘· ø√|ü+ e∫Ã+<äì ! düs¡<ë ø√dü+ Ç<ä›s¡+ m<äT¬s<äTs¡T>± b˛{° |ü&ܶ+. qTe⁄« e÷Å‘·+ eTq ìã+<Ûäqì eT]∫ b˛sTT ,n|ü»j·÷ìï rÅe+>± rdüT≈£îHêïe⁄. ª ny˚fi¯ , ˙≈£î >∑Ts¡TÔ+<ë ! ... qqTï ø£$«+#˚e⁄. <äeTTà+fÒ njÓ÷<Ûë´ yÓTÆ<ëq+ <ä>∑Zs¡øÏ ìqTï m<äTs√ÿ&ÜìøÏ s¡eTàHêïe⁄. ˙‘√ b˛{°øÏ H˚HÓ|ü⁄Œ&É÷ dæ<ä∆y˚T ! Hê≈£î ‘Ó\TdüT . ¬>\T|ü⁄ Hê<˚ ! sêôdÿ˝Ÿ... n|ü⁄Œ&˚ ñ&ÉT≈£îÿ+≥THêïe⁄ ø£<ä÷ ? ª n+‘· es¡≈£L eTì<ä›s¡+ m+‘√ ùdïVü≤+>± ñ+&ç , @<√ ∫qï >=&Ée ˝À¢ |ü&ç , ø=≥Tºø√&ÜìøÏ dæ<ä∆ |ü&ç b˛j˚TeTqï yês dü÷ÿ˝À¢ n+<ä] #Óe⁄˝À¢q÷ |ü&ç b˛sTT+~. n+‘ê $+‘· #·÷&Ü\ì , ÄX¯‘√ njÓ÷<Ûë´ yÓTÆ<ëq+ <ä>∑Zs¡øÏ e#˚Ãs¡T. ª $+‘˚ #·÷kÕs¡T ! ª Ä s√E ˙ #ÓsTT´ <=s¡ø£ ãT#·TÃ≈£îì >∑{Ϻ>± ùwø˘ #˚dæ, ˙ #Ó$˝À z $wüj·T+ #ÓbÕŒqT. n<˚$T{À , sTTyêfi¯ ˙≈£î v±„|üø£+ ñ+<ë , sêeT+ ? µ ñ‘·Ôs¡+ #·<äe&É+ Äù|qT. Hê y=fi¯ófl m+<äTø√ –* –+‘·\T ô|{Ϻq≥ºsTT+~. ø£fi¯fl˝À #·|ü⁄Œq Äq+<ä+‘√ ˙fi¯ófl ‹]>±sTT. ≥|ü ≥|üeTì ñ‘·Ôs¡+ MT<ä |ü&ܶsTT. Ä y˚fi¯ e÷ <=eTTà˝≤≥ $+‘·>± #·÷&Ü\ì ÄX¯‘√ e∫Ãq $<ë´s¡T∆\+<ä] eTT+<ä÷ , Hê #ÓsTT´ <=s¡ø£ |ü⁄#·TÃ≈£îì , ÄbÕ´j·T+>± ì$T] , ã\+>± ùwø˘ #˚dæ ... Hê #Ó$˝À yê&ÉT #Ó|æŒq $wüj·T+ Hê≈£î u≤>±H˚ >∑Ts¡TÔ+~. <ëìï m˝≤ eT]∫


b˛>∑\qT ! ª |æ∫à sêeT+ ! m+<äTø£j·÷´ n+‘· ø√|ü+ ? Hê˝À ¬s+&ÉTqïs¡ ÅbÕD≤\THêïsTT. ˙˝À ¬s+&ÉTqïs¡ ÅbÕD≤\THêïsTT. |ü+#· ÅbÕD≤ \÷ ø£*dæ m|ü⁄Œ&˚Hê ø£\Væ≤+#·T ≈£î+{≤j·÷ !µµ n|ü⁄Œ&˚<√ n<äèX¯´ Vü≤düÔ+ Hê >∑T+&Óì –* –+‘·\T ô|{Ϻq≥ºsTT+~. qqTï #·÷dæ H˚Hê s√E m+‘· dæ>∑TZ |ü&ܶqì! Ä Hê{Ï yê&ç e÷≥\˝À düTìï‘·yÓTÆq Vü‰dü´+ Hêø°Hê{Ïø° ÄVü‰¢<ä |üs¡Tdü÷ÔH˚ ñ+≥T+~. yêdüT dü÷ÿ≥s¡T møÏÿ kÕºs¡Tº #˚kÕ&ÉT. H˚qT yÓ[fl yÓqø£ d”{À¢ ≈£L#·THêïqT. dü÷ÿ≥s¡T $Tqsê« ~Ûj˚T≥s¡T y˚|ü⁄ <ë] rdæ+~ ! á $+‘· #·÷dæ , #ê˝≤ eT+~ $<ë´s¡T∆\T ÄX¯Ãs¡´ b˛j˚T ñ+{≤s¡T ! ø£fi¯fl˝À ˙fi¯ófl ‹s¡>∑&É+ e\¢ ñ‘·Ôs¡+ MT<ä nø£åsê\T n\T≈£îÿ b˛sTT q≥ºsTT , ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ‘·|ü ‘·|üeTì ¬s+&ÉT eT÷&ÉT kÕs¡T¢ ø£qT ¬s|üŒ\T Ä&ç+#·&É+‘√ nø£åsê\T düŒwüºeTj·÷´sTT. bÕs¡«‹ >∑TeTà+ <ä>∑Zs¡ ì\TÃì ñ+~. ˝Ò≈£î+fÒ , #˚‘√ÔH˚ ‘·T&ÉT#·T≈£îH˚ yê&çì. ñ‘·Ôs¡+ ‹]– #·<äe&É+ yÓTT<ä˝…{≤ºqT. ª yÓTÆ&çj·TsY j·T+>¥ ô|ò˝À ! dü+düèÿ‘· ø£fi≤XÊ\˝À e÷$T&ç #Ó≥T¢ HêøÏ+ø± u≤>± >∑Ts¡TÔHêïsTT. Ä |ü⁄\¢ |ü⁄\¢ì ø±j·T*ï ,ñ|üPŒ ø±s¡+˝À n<äT›≈£îì ‹+≥÷ ñ+fÒ yê{Ï s¡T∫˙ , á ‘√&ÉT <=+>∑*ï eT+<ä*+#˚ y˚<ä |ü+&ç‘·T©ï H˚HÓ|üŒ{Ïø° eT]∫ b˛ ˝ÒH=πs ! ª ≈£L&É* eT<Ûä´ #Ûêr $s¡T#·T≈£îì ì\ã&çq ekÕÔ<äT˝≤ , m‘·ÔsTTq >∑+≥düÔ+u≤˙ï , eT÷&ÉT ˝≤+‘·s¡¢ <ä>∑Zs¡ mHê$T˝Ÿ ô|sTT+{Ÿ ‘√ yÓT]dæ b˛j˚T eT÷&ÉT dæ+Vü‰\ u§eTà˙ , dü+^‘· ø£fi≤XÊ\ Å|üXÊ+‘· yê‘êes¡D≤˙ï ` m˝≤ eT]∫ b˛>∑\qT #Ó|ü⁄Œ ! ª sêE >±] ø√≥˝À eTdæ* ã+Å{À‘·T ø=fÒº >∑+≥\ <Ûä«ì , Hê#Óe⁄˝À¢ sTT|üŒ{Ïø° Å|ü‹<Ûä«ìdü÷ÔH˚ ñ+≥T+~ ! @qT>∑T n+u≤Ø ˝≤ , eT#·Ã ø=+&É MT<ä Ä ‘Ó\¢ì eT#·Ã Hê¬ø|üŒ{Ïø° nãT“s¡y˚T ! mÅs¡ ø√H˚{À¢ >∑DÒwt ìeT»®H√‘·‡e+ , ô|’&ç ‘·*¢ neTà yê] ø√yÓ˝ ˝À sTT#˚à y˚&ç y˚&ç Å|ükÕ<ë\÷ , eT+∫ yê&ç >∑T+&Ó+‘· $XÊ\yÓTÆq n#ÓÃs¡Te⁄ >=*ù| ô|<ä› #Ós¡TeP...@y√ |ü⁄sê‘·q s¡Vü≤dü´ dü+πø‘ê\T $ì|ædüTÔqï≥Tº ` sêE >±] ø√≥ ãTs¡TE\ MT<ä bÕe⁄sêfi¯fl ≈£îe ≈£îe\÷... e÷sê«&û bÕ\ ø√yê |òüTTeT |òüTTeT\‘√ #·e⁄\÷]+#˚ ø£kÕŒ ãC≤s¡÷ , <ëdüT >±] ~e´ düèà‘·T\ì >∑Ts¡TÔ #˚dü÷Ô >∑TMTà , eT÷&ÉT ø√yÓfi¯Sfl ... ª zVt≤ ! ... mìï n+<äyÓTÆq v±„|üø±\T !... nã“ ! n|ü⁄Œ&˚ sêÅ‹ ¬s+&ÉsTT+~. m+‘·ø° ìÅ<ä sêe&É+ ˝Ò<äT. ìqTï á ø£åD+˝ÀH˚ #·÷&Ü\˙ , ã\+>± ‘·ì$rsê øö>∑*+#·T ø√yê\˙, ˙‘√ eTq ∫qï Hê{Ï eTT#·Ã≥T¢ >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç e÷{≤¢&Ü\˙ ... ª mHÓïìï ø√]ø£\T ! ª á Ä~yês¡+ |üPØ`ôV’≤<äsêu≤<é mø˘‡ Åô|dt˝À $»j·Tq>∑s¡+ edüTÔHêïqT. ø±HÓ’‘˚ , kÕj·T+Å‘·y˚T ‹]– yÓ[fl b˛yê*. sêj·T>∑&É˝À e÷ ô|<ä›e÷àsTT sTT+{ÏøÏ yÓfi≤fl*. ª ñ+{≤qT , eT]. MT leT‹ì n&ç>±qì #Ó|ü⁄Œ. |æ\¢\øÏ ByÓq\T. m˝≤>∑÷ sêuÀ‘·÷ ≈£L&Ü ñ‘·Ôs¡+˝À mìï ø£ãTs¡T¢ #ÓbÕŒH√ #·÷XÊyê ! ª Ä ˇø£ÿ s√E Äq+<ä+>± >∑&ÉT|ü⁄<ë+ , @+ ? ˙ , yêdüT.µµ ª Ä~yês¡+ yê&ÉT edüTÔHêï&ÉT≥ bÕs¡«r ! µ nHêïqT. >=+‘·T˝À sTT+‘·≈£î eTT+<äTqï ñ‘ê‡Vü≤+ m+#˚‘√ ‘·–Z+~. ª nã“ ! yê&çï #·÷dæ mHêïfi¯flsTT+<√ ! µ nHêïqT ñ‘ê‡Vü≤+ ‘Ó#·Tà ø√&ÜìøÏ Å|üj·T‹ïdü÷Ô. bÕs¡«‹ ∫qï>± q$« , e+≥ >∑~ ˝ÀøÏ yÓ[¢ b˛sTT+~. H˚qT ∫qï>± ì≥÷ºsêÃqT. yêdüT ! mHêïfi¯fløÏ ‹]– ø£\TdüTø√ >∑\T>∑T‘·THêï+ ! y˚T$T<ä›s¡+ eT+∫ ùdïVæ≤‘·T\+. n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT ∫qï ∫qï uÛÒ<ë_Û ÅbÕj·÷\T e∫ÃHê , ‹]– ø£*dæ b˛j˚T yêfi¯fl+. nø£ÿqï e÷<äqï\H˚ yêfi¯ófl , eTeTà*ï ! yêdüT Hê s¡ø£Ô+. H˚qT yê&ç Je+. H˚qT yê&ç s¡ø£Ô+. yê&ÉT Hê Je+. yêdüT >=|æŒ+{Ï _&ɶ. ‘Ó*yÓ’q yê&ÉT. dü÷ÿ˝À¢ n+<ä] n_Ûe÷qeT÷ #·÷s¡>=qï $<ë´]∆. ôV’≤dü÷ÿ\T #·<äTe⁄ |üP]Ô ø±>±H˚ , yêdüT ô|’ #·<äTe⁄\ ø√dü+ yêfi¯fl ≈£î≥T+ã+ $»j·Tq>∑s¡+ qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é yÓ[fl b˛sTT+~. nø£ÿ&˚ |æ,j·T÷.d” #·~yê&ÉT, Ä ô|’q Ç+»˙s¡j˚T´&ÉT. ‘·sê«‘· @<√ yê´bÕs¡+˝À |ü&ܶ&ÉT. H˚qT Çø£ÿ&˚ >∑es¡ïyÓT+{≤|ò”düT˝À ø±¢s¡Tÿ>± dæús¡ |ü&ܶqT. yÓTT<ä{À¢ e÷ eT<Ûä´ ‘·s¡T#·T>± ñ‘·Ôs¡ Å|ü‘·T´‘·Ôsê\T »]–Hê , sêqT sêqT ‘·–Z b˛j˚TsTT. Hê $yêVü≤+ y˚fi¯øÏ, $XÊK |ü≥ï+ eùdÔ , e÷‘√ $»j·Tq>∑s¡+ s¡eTàì m+‘√ #ÓbÕŒqT. r]ø£ ˝Ò<ä˙, eTs√ e÷s¡T ekÕÔq˙ yÓ[fl b˛j˚T&ÉT. ñ‘·Ôsê\T sêj·T&É+ ˝Ò<˚eTì eT+<ä*ùdÔ , yê&ÉT #Ó|æŒq e÷≥ Hê≈£î >∑TπsÔ ! ª ø√|üŒ&Éø=πs ! ˙≈£î |ü⁄D´+ ñ+≥T+~. ñ‘·Ôsê˝À¢ @eTT+~sê |æ∫à HêHêï ! Hê dü+>∑‹ ˙≈£î ‘Ó\TdüT ø£<ë? ñ‘·Ôs¡+ sêj·÷\+fÒ |üs¡eT ã<ä∆ø£+. ô|’>± , r]ø£ ˝Òqìï yê´|üø±\T ! qTy˚« Åyêdü÷Ô+&ÉT. M\sTTq|ü⁄Œ&É˝≤¢ »yêãT*kÕÔ qqTø√... Hê


qT+∫ »yêãT ˝Ò<äì e÷Å‘·+ qTe⁄« n\>=<äT›. eTq ùdïVü≤+ ø±Åø°≥T ø£Hêï >∑{Ϻ~. HêqT+∫ ñ‘·Ôsê\T ˝Òeì qTe⁄« n*–Hê , H˚qT \ø£å´ ô|≥ºqT. Hê≈£î z≥$T ,n\ø£ ` ¬s+&É÷ ˝Òe⁄>± !µµ nHêï&ÉT. <ë<ë|ü⁄ Äπsfi¯fl nq+‘·s¡+ ` nqTø√≈£î+&Ü sT÷ ñ‘·Ôs¡+ ! ª Ä ˇø£ÿ s√E Äq+<ä+>± >∑&ÉT|ü⁄<ë+. @+...µµ yê&ç ñ‘·Ôs¡+˝À ∫e] yêø£´+ |ü<˚ |ü<˚ >∑Ts¡TÔø=∫à , Hê eTqdüT ˇø£ÿ˝≤ ∫e⁄≈£îÿeT+≥÷+~. yê&ÉT u≤>± ø£*–q yê&ÉT. H˚qT...H˚qT.. z |üPsY m©¶d”ì ! HÓ\ HÓ˝≤ J‘·+ ø±ø£ , m+‘· n|ü⁄Œ yê&çHê , #ê© #ê\ì dü+kÕsêìï uÛ≤s¡+>± sT÷<äT‘·Tqï yê&çì. q\uÛ…’j˚T´fi¯flπø mquÛ…’ j˚Tfi¯fl yê&ç˝≤ ˙s¡dü+>± ‹s¡T>∑T‘·÷ , πs|ü{Ï >∑T]+∫ Ä˝À∫+∫ Äy˚<äq |ü&ÉT‘·÷ nqTø£åD+ ~>∑T\T‘√ ≈£î+– b˛‘·Tqï yê&çì. Hê ˇ+{Ï ì+&Ü ˙s¡dü+ ñ+~. e÷ Ç+{Ï ì+&Ü <ä]Å<ä+ ñ+~. e÷ eTqdüT˝À¢ uÛÑj·T+ >∑÷&ÉT ø£≥Tº≈£îì ñ+~. }s¡+‘ê n|ü⁄Œ ñ+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢ ` ˇø£ÿ s√CÒ ø±e#·Tà ` Hê Äràj·T ùdïVæ≤‘·T&çøÏ Äq+<ëìï m˝≤ |ü+∫ sTTe« >∑\qT? yê&ÉT+&˚~ ø=ìï >∑+≥˝Ò ø±e#·Tà ,á ˝À|ü˝Ò Hê n+‘·T ˝Òì <ä]Å<ë˙ï , |”*à |æ|æŒ #˚düTÔqï dü+kÕs¡ u≤<Ûä©ï yê&çøÏ ‘Ó*j·Tì∫à ,yê&ç eTqdüTì $ø£\+ #˚j·T&É+ ‘·|üŒ ‘·H˚+ #Ój·T´ >∑\&ÉT ? Äø£*‘√ n\eT{ÏdüTÔqï yê&ÉT nqï <ëq+ m˝≤ #˚j·T >∑\&ÉT ! dü+kÕs¡ u≤<Ûä\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï H˚qT yêdüTøÏ Äq+<ëìï m˝≤ sTTe« >∑\qT? yê&ÉT msTTsY ø£+&çwüHéøÏ n\yê≥T |ü&çq yê&ÉT. Hê ø=+|ü˝À >±* #=s¡{≤ìøÏ ˇø£ÿ øÏ{Ïø° ≈£L&Ü ˝Ò<äT. yê&ÉT fÒ;˝Ÿ MT\T‡øÏ n\yê≥T |ü&ɶ yê&ÉT. dü+kÕs¡+ ÅbÕs¡+_Û+∫q ø=‘·Ô˝À sT÷ eT÷\ z |”≥ #Óø£ÿ ñ+&Ü* , @eTsTT+~ #ÓbÕà ! yê&ÉT $$<Ûä uÛ≤s¡‹ ø±s¡´Åø£e÷\+fÒ #Ó$ ø√düT≈£î+{≤&ÉT. ˇπs , øÏw”º ! HêHêï Hê>∑÷ ! ø±düÔ MT dü+^‘·+ Ä|ü+&ÉÅsê , $q˝Òø£ #Óe⁄\T ã<ä›˝…’ b˛‘·THêïsTT... Hê πø&ÉT|ü⁄ e∫Ã+~. ã\e+‘·+>± Ä|ü⁄≈£îHêïqT. uÛÑ>∑yêHé ! Ç+‘· ndüeTs¡T∆&ç>± qHÓï+<äT≈£î |ü⁄{Ϻ+#êe⁄ ‘·+Å&û ! bÕs¡«‹ Hê <ä>∑Zs¡ø=∫à Hê #˚‹˝À ñ‘·Ôs¡+ rdüT≈£î+~. z kÕ] #·~$ , ì≥÷º]à Å&Üj·Ts¡T MT<ä ñ+∫+~. Å&Üj·Ts¡T MT<ä |ü⁄düÔø±\T düs¡T›‘·÷ n+~ : ª MTs¡T...MTs¡T.. eTs√˝≤ nqTø√q+fÒ...ˇø£ÿ $wüj·T+ #ÓãT‘êqT...µµ ª #Ó|ü⁄Œµµ bÕs¡«‹ #Ó|æŒ+~. H˚qT n~ $ì u≤e⁄s¡TeTì @&Éyê*. ø±˙ , Hê nX¯ø£Ô‘· Hê ø£˙ïfi¯flì m|ü⁄Œ&√ Ä$] #˚dæ+~. H˚qT ∫qï|ü⁄Œ&Ó|ü⁄Œ&É÷ dü÷ÿ˝À¢ Hê≥ø±\T Ä&É ˝Ò<äT. ø±ì ...Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä&Éø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. Hê ø√dü+ ø±<äT..Hê |üs¡Te⁄ ø±bÕ&ÉT ø√yê\H˚ ñ<˚›X¯+ Hê≈£î ˝Ò<äT... .Hê yêdüT ø√dü+ ! yê&ÉT ø√s¡T≈£îqï Äq+<ëìï Çe«&É+ ø√dü+ ! neTà b˛sTT+<äì ø£ãTs¡T eùdÔ bÕs¡«‹ #Ó$ <äT<äT›\T ny˚TàkÕqT. n|üŒ{À¢ eTs√ e÷s¡Z+ ˝Òø£ b˛sTT+~. Hê>∑TøÏ »ãT“ #˚dæ , |”ø£\ MT<äøÏ eùdÔ ã+>±s¡T >±E ˇø£{Ï ‘êø£≥Tº ô|fÒºqT. <ëìï ãVüQXÊ , sT÷ »qà˝À $&ç|æ+#·Tø√ ˝ÒH˚yÓ÷ ! ¬s+&√~ Ç|ü⁄Œ&ÉT neTà e\dæ ek˛Ô+~ ! ˝Àø£+˝À ñqï @ eT>±&É÷ Hê n+‘· ndüeTs¡T∆&ÉT ø±<äì|æk˛Ô+~. ˝Àø£+˝À ñqï @ Ä&ÉB bÕs¡«‹ n+‘· eT+∫~ ø±<äì |æk˛Ô+~. ˝Àø£+˝À ñqï @ dü+kÕs¡eT÷ e÷ n+‘· <ä]Å<ä+ nqTuÛÑ$+#·&É+ ˝Ò<äì |æk˛Ô+~ ! Ä kÕj·T+Å‘êìøÏ Hê #˚‹˝À á düeTdü´ì m<äs√ÿ >∑*–q+‘· &ÉãT“ e∫à |ü&ç+~ , bÕs¡«‹ <Ûäs¡àe÷ nì ! e÷ Å|üø£ÿ yê{≤˝Àì eT÷]Ô >±s¡T HÓ\ s√E\T ôd\e⁄‘√ yêfi¯fl Å> ±eT+ yÓfi¯fl&É+ e\q ` yê] yê{≤ ‘êfi≤\T Hê <ä–Zπs ñHêïsTT. Ç+{≤j·Tq e∫à yÓsTT{Ÿ yêwæ+>¥ #˚sTTkÕÔqì #Ó|üŒ&É+ e\¢ , eT÷]Ô >±s¡T ‘·eT Ç+{Ï ‘êfi≤\T Hê #˚‹øÏ sTT∫à yÓfi≤fls¡T ! ÇB ˇø£+<äT≈£î eT+∫<˚ nsTT+~. eT÷]Ô >±]øÏ ù|òq÷¢ , πs&çjÓ÷ ≈£L&Ü ñHêïsTT. Ä yê{≤ ‘·\T|ü⁄\T rdæ , n+‘ê X¯óÅuÛÑ+ #˚sTT+#êqT. e÷ Ç\T¢ ≈£L&Ü H˚q÷ , bÕs¡«r ø£*dæ X¯óÅuÛÑ+>± düπs›eTT. uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq s√>∑+‘√ , #ê˝≤ ø±\+ rdüT≈£îì , >∑T≥T≈£îÿ eTqï e´øÏÔ X¯yêìï #·÷dæ , Ç+{À¢ yêfi¯ófl n+‘·s¡+>∑+ n≥º&ÉT >∑Tq bı+<˚ ]©|òt ˝≤+{Ï~ ø£*–+~ Hê≈£î ! 0 0 0 Ä~ yês¡+.


u≤ãTø° , bÕ|üø° ñqï+‘·˝À ø±düÔ eT+∫ ã≥º*ï m+∫ , ñ‹øÏ Äπsdæ . ÇÅd”Ô #˚sTT+∫ ø£≥ºu…{Ϻ+~ bÕs¡«‹. eTTU≤ìøÏ ø=‘·Ô>± ø=qï bÂ&És¡T sêdæ , eTTkÕÔãT #˚dæ+~. eTTU≤ìøÏ bÂ&És¡T sêdü÷Ô ñ+fÒ , ≈£î|æŒ >∑+‘·T\T y˚dü÷Ô , m|ü⁄Œ&É÷ <ëHÓïs¡T>∑ q≥Tº>± yÓÅ]>± Äq+~düTÔqï |æ\¢*ï #·÷dæ , Hê>∑T+&Ó ‘·s¡T≈£îÿ b˛sTT+~. <äT'K+ >=+‘·T <ä>∑Zs¡øÏ e∫à >∑s¡ >∑s¡˝≤&ç+~. Mfi¯fløÏ ` ø£˙dü+ bÕs¡«‹ø£sTTHê H˚HÓ|ü⁄Œ&ÉT n\+ø£s¡D kÕeTÅ– ø=HêïqT? ø£˙dü+ dæìe÷ nsTTHê #·÷|æ+#êHê ! á <ë«sêìøÏ ‘·\ ø=≥Tº≈£îì #·∫à b˛‘˚ ! ø±˙...ø±˙ ... Çyêfi¯ ¬s’fiÀfl Hê ÅbÕD+ edü÷Ô+~. bÕs¡«‹ ≈£L&Ü m|üŒ{Ï qT+&√ ø£≥º ≈£î+&Ü uÛÑÅ<ä+>± <ë#·T≈£îqï |ü⁄e«+#·T\ ‘Ó\¢ Ns¡ ø£≥Tº≈£îì , »&É˝À Çìï eT˝…¢\T ≈£L&Ü ‘·Ts¡TeTT≈£î+~. Hê ø£fi¯ófl #ÓeTsêÃsTT. Hê≈£î ‘Ó\TdüT ! bÕs¡«‹ eTqdüT˝À #ê˝≤ u≤<Ûä |ü&ÉT‘√+~. ø±ì , Hê Äq+<ä+ ø√dü+ <ëìï ãj·T≥øÏ e´ø£Ô+ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. uÛÑ>∑yêHé ! HêπøMT Çe«ø£ b˛sTTHê , Ç+‘· eT+∫ uÛ≤s¡´ì#êÃe⁄... #ê\T.. ]øå± #˚sTT+#·T≈£îì , ùdºwüqTøÏ yÓfi¯óÔqï|ü⁄Œ&ÉT M~Û˝À n+‘ê $∫Å‘·+>± #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT , Hê >∑T+&Ó mes√ ÇqT|ü ‘=&ÉT>∑T \‘√ |æ+&ç q≥¢sTT+~. ¬s’˝§∫Ã+~. |òüdtº ø±¢dt ø£+bÕs¡Tº yÓT+≥T y˚|ü⁄ bÕs¡«r |æ\¢\‘√ ø£~˝≤qT. yêdüT ~>∑ ˝Ò<äT. ÄÅ‘·+>± n≥÷ Ç≥÷ #·÷ùdqT. ¬s+&√ ‘·s¡>∑‹ y˚|ü⁄ |ü]¬>‘êÔqT. n+<äT˝À ñ+{≤&Ü ! ñVüA" ...! yêdüT yÓTT<ä{Ï ‘·s¡>∑‹øÏ ‘·|üŒ , eT] <˚ìø° {Ϭøÿ≥Tº ø=q&˚ ! nsTTHê , nqT e÷q+ |”≈£î‘·÷ ñ+~. ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T˝ÀìøÏ ‘=+– #·÷kÕqT. yêdüT ø£ì|æ+#· ˝Ò<äT. ª @eT+&û Äj·Tq e#˚Ãsê !µµ ª sê˝Ò<äT bÕs¡«r ! µ ª n+‘ê #·÷kÕsê ?µµ ª #·÷ùdqT.µµ yÓÅ] qy=«ø£{Ï qy˚«qT. ª ˝Ò<äT... yê&ÉT |òüdüTº ø±¢düT˝À ‘·|üŒ Å|üj·÷D+ #Ój·T´&ÉT... yÓ‘·ø£&É+ eè<Ûë Å|üj·÷ùd...µµ ìsêX¯>± |æ\¢\‘√ ø£~* b˛‘·÷ ñ+fÒ , yÓqTø£ qT+&ç #·|üŒ≥T¢ $q e#˚ÃsTT. ÄÅ‘·+>± yÓqøÏÿ ‹]– #·÷kÕqT. kÕe÷qT‘√ düVü‰ eT÷&√ ‘·s¡>∑‹ ô|f…º <ä>∑Zs¡ ì+#·Tì ñHêï&ÉT yêdüT ! Hê≈£î ÄX¯Ãs¡´+ y˚dæ+~. uÛÑj·T+ ≈£L&Ü y˚dæ+~. yêdüT ...yêdüT... á ô|f…º mø£ÿ&É"yê ! n<˚$T{Ï ! ì+&ÉT dü÷{Ÿ˝À ˝Ò&˚+ ? Ä #˚‹øÏ yêN , ñ+>∑s¡+ ...@M ˝Òe⁄ ! #·eø£ s¡ø£+ eTT‘·ø£ >∑T&ɶ\˝À m+‘· Bq+>± ñHêï&√ ! Hê >∑T+&Ó #Ós¡TesTT b˛‘·÷+~. yÓT<ä&ÉT ãs¡TyÓøÏÿ b˛‘·÷+~. p<ëìøÏ , ‘ê>∑T&çøÏ , Åd”Ô e´düHêìøÏ Ks¡Tà #˚dæ ,ÄdæÔ q+‘·{Ï˙ Vü‰s¡‹ ø£s¡÷Œs¡+˝≤ ø£]–+Ndæq yêfi¯flì H˚HÓs¡T>∑T<äTqT. >∑TÅs¡|üŒ+<ë\˝À ∫‘·ÔsTT b˛sTTq <Ûäqe+‘·T\ì H˚qT #·÷kÕqT...@y√ >=&Ée\‘√ , yê´bÕs¡+˝À qwüº+ e∫à ∫‹øÏ b˛sTTq yês¡ ÷ Hê≈£î ‘Ó\TdüT. Hê yêdüT .. Hê ÅbÕD+ ... yê&ÉT ≈£L&Ü...! njÓ÷´ ...! ø£<äT\T‘·÷qï ¬s’\T øÏ+<ä ‘·\ ô|{≤º\ì |æ+∫+~. ø±ì ... Hê ÅbÕD+ qqTï ø±e*+#·T ø√&ÜìøÏ n\¢+‘· <ä÷s¡+˝À m<äTs¡T #·÷k˛Ô+~ ! >∑ã >∑u≤ yÓfi≤flqT. yêdüT qqTï ã\+>± yêfÒdüT≈£îHêï&ÉT. ÄbÕ´j·T+>± ns¡#ÓsTT´ ì$Tsê&ÉT. ø£fi¯fl˝À Åù|eT ≈£î]|æ+#ê&ÉT. #˚‘·\‘√ neTè‘·+ ∫*øÏ+#ê&ÉT. yê&ç ã\yÓTÆq øö–*˝À Hê≈£î }|æsê&ɶ+ ˝Ò<äT. H˚qT yê&ç #˚‘·T\T rj·T&ÜìøÏ Å|üj·T‹ïdü÷Ô ª ñ+&ÉT ...ñ+&ÉT..µµ nHêïqT HÓeTà~>±. yêdüT qqTï e~˝ÒkÕ&ÉT. ªª #·÷kÕyê ! H˚H˚ ¬>*#êqT ! ììï+ø± yêfÒdüTø√yê\H˚ ñ+~. qTy˚« z&ç b˛sTT , n|ü»j·÷ìï n+^ø£]+#˚e⁄. µ nHêï&ÉT , q$«. H˚q÷ qy˚«qT. Ä ‘·s¡Tyê‘· kÕe÷qT\T {≤ø°‡˝À dü]›+∫ , mø±ÿeTT. |æ\¢\T {≤ø°‡˝À m–] >∑+‘·T\T y˚dü÷Ô ñ+fÒ ` ª eT+∫ #·˝≤ø°>± ñHêï s¡ì yêdüT uÛ≤wü´+ #Óù|Œ&ÉT. n~ ` yêfi¯fløÏ ø=‘·Ô e\q ø£*–q $+‘· düs¡<ë nì yêdüTøÏ m˝≤ #Ó|üŒqT ?! eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»Hê\|ü⁄Œ&ÉT ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ôdŒwü\TŒ‘√ bÕs¡«‹ #˚dæq e+≥ø±\ì |æ\¢\T ÄÅ‘·+>± u§≈£îÿ‘·÷ ñ+fÒ , Hê≈£î ‘·>∑ì dæ>∑Zì |æ+∫+~. ø£qï ‘·+Å&ç>± yêfi¯fl ¬ø|ü⁄Œ&ÉT ø£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü |æ+&ç e+≥ø±\‘√ ô|≥º >∑*>±qT? yêdüT ø£ãTs¡T¢ #ÓãT‘·÷ ≈£L#·THêï&ÉT. qH√ï $wüj·T+ e÷Å‘·+ n$T‘·+>± ø£\es¡ |üs¡Tdü÷Ô+~. yêdüT Ç+‘· kÕe÷q´+>± , ìsê&É+ãs¡+>± ñHêï&˚+! @ $|üØ‘· |ü]dæú ‘·T\˝À yê&ÉT Ç+‘· ‘·≈£îÿe Ä]∆ø£ dæú‹øÏ ~>∑C≤] b˛j˚T&ÉT ? sêC≤ ˝≤>± uÛÀ>∑ uÛ≤>±´\‘√ ‘·T\ ‘·÷>∑T‘·÷ ª e&ç¶+∫q $düÔ] Hê J$‘·+ µ nH˚˝≤ ñ+&˚ Hê yêdüT ` m+‘·>± ≈£î+– b˛j˚T&ÉT ! Hê≈£î Ä+<√fi¯q m≈£îÿee⁄‘√+~. yêdüTì n&É>±\ì |æ+∫+~. ø±˙, m+<äTø√ n&É>∑ ˝Òø£ b˛j˚TqT. yê&ÉT ≈£L&Ü @MT #Ó|üŒ ˝Ò<äT. yê&ÉT e÷eT÷\T>±H˚ ñHêï&ÉT . n<ä+‘ê q≥q ø±<ä÷ ! H˚q÷ q{Ï+∫ , yê&É÷ q{Ï+∫...@$T{À á J$‘·+ ! Hê >∑T+&Ó ‘·s¡T≈£îÿ b˛‘·÷+~. Hêπø&ÉT bık˛Ô+~. nq´eTqdüÿ+>±H˚ yê&çì eT÷]Ô >±] yê{≤ ˝ÀøÏ rdüT¬øfi≤flqT. ù|òqT y˚dæ , πs&çjÓ÷ ‹|æŒ , $$<Ûä uÛ≤s¡‹ ô|{≤ºqT.


Hê≈£î #ê˝≤ u≤<Ûä>± ñ+~. H˚qT ` yêdüT Äq+~kÕÔ&Éì , H˚H˚<√ düTK+>± ñHêïqì &ÜãT ø√dü+ Hê≥ø£ e÷&ÉT‘·THêïqT. yêdüTì #·÷&ÉuÀ‘˚ ` yê&ç |ü]dæú‹ Ç˝≤ ñ+~ ! ˇø£ $<Ûä+>± yê&ÉT u≤<Ûä |ü&É‘ê&˚yÓ÷ ! nì|æ+∫+~. á ù|òq÷¢ , sT÷ πs&çjÓ÷ , á |æ+&ç e+≥\÷ , á Ä&É+ãsê\÷ #·÷dæ , yê&ÉT ndü÷j·T |ü&É&ÉT ø±˙ ... ø±˙ ...m+<äTø√ @<√ ˝À|ü+ ø£ì|æ+∫+~. Ç˝≤ #˚dæ ñ+&Ü*‡+~ ø±<˚yÓ÷ ! ∫sêø£ì|æ+∫+~. ø£fi¯fl˝À ˙fi¯ófl ‹s¡T>∑T‘·÷ ñ+fÒ , Äq+<ä u≤cÕŒ\ì dü+C≤sTTw” Ç#·TÃ≈£îHêïqT. ∫qï Hê{Ï eTT#·Ã≥T¢ yêdüT ñ‘ê‡Vü≤+>± #Óù|Œ&ÉT. ñ‘ê‡Vü≤+ ‘Ó#·TÃ≈£îì H˚q÷ dü+uÛ≤wüD kÕ–+#êqT. Ä kÕj·T+Å‘·+ |æ\¢\øÏ ã≥º\÷ , _ôdÿ≥÷¢ , u§eTà\÷ ø=ì ô|{Ϻ , ¬s’\TøÏ ãj·T\T <˚sê&ÉT yêdüT. H˚qT bÕs¡«‹˙ , |æ\¢\˙ yÓ+≥u…≥Tº≈£îì yêdüTì ¬s’˝…øÏÿ+#· &ÜìøÏ ùdºwüqTøÏ {≤ø°‡˝À yÓfi≤flqT. yêdüTì ¬s’˝…øÏÿ+#êø£ , yê&ÉT ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·÷ ñ+fÒ @<√ ~>∑T\T qHêïeVæ≤+∫+~. ¬s’\T ø£qTeTs¡T¬>’ b˛j˚T es¡≈£L #·÷dæ , Ä ‘·sê«‘· ]øå± e÷{≤¢&˚qT. |æ\¢\T ª{≤ø°‡... {≤ø°‡..µ nì >∑TqTdü÷Ô e⁄+fÒ yêfi¯flì düe÷<Ûëq |üs¡#· ˝Òø£ bÕs¡«‹ dü‘·eT‘· eTsTTb˛sTT+~. Ç+{ÏøÏ edü÷ÔH˚ eT÷]Ô >±] yê{≤ ‘·\T|ü⁄*ï , ø£dæ>± <äuÛ≤\Tq y˚dæ , ‘êfi¯+ _–+#êqT. Ä ‘êfi¯+ qqTï yÓøÏÿ]dü÷Ô #ê˝≤ ø£ãTs¡T¢ #Ó|æŒq≥¢sTT+~. 0 0 0 yÓ[fl b˛sTTq yês¡+ s√E\øÏ yêdüT qT+∫ Hê≈£î z ]õwüºs¡T ø£es¡T e∫Ã+~. n+<äT˝À ñ‘·Ôs¡+‘√ bÕ≥÷ ◊<äT y˚\øÏ Åø±dt #˚dæq #Óø˘ ñ+~ ! Hê #˚‘·T\T eDT≈£î‘·THêïsTT. ñ‘·Ôs¡+ #·~y˚qT ª sêeT+ , ª eTìï+#·T. H˚qT ÅuÛÑ$T+#· ˝Ò<äT. ø±˙ qTe⁄« qqTï ÅuÛÑ$T+|üCÒj·T&ÜìøÏ Å|üj·T‹Œ+#˚e⁄. ˙ >∑T]+∫ m|üŒ{Ï ø£|ü⁄Œ&ÉT eTq ùdïVæ≤‘·T&ÉT sêeT >√bÕ\+ $XÊK qT+∫ ‘Ó*j·T CÒdü÷ÔH˚ ñHêï&ÉT. r]ø£ ∫ø£ÿø£ ˙≈£î H˚qT ñ‘·Ôsê\T sêj·T&É+ ˝Ò<ä+‘˚ ! H˚qT n|üŒ{Ï yêdüT˝≤>±, &ÉãT“qï yê&ç˝≤>± MT Ç+{À¢ n&ÉT>∑T ô|≥ºø£ b˛e&ÜìøÏ ˇø£ÿfÒ ø±s¡D+ ñ+~. ˙ Ä]∆ø£ dæú‹ >∑‘·T\T H˚HÓs¡T>∑T<äTqT ø£qTø£ n˝≤ sêyê\ì|æ+∫+~. Hê <ä>∑Zs¡ \ø£å\T eT÷\T>∑T‘·THêïsTT... KØ<äsTTq e´øÏÔ˝≤>± ˙ <ä>∑Zs¡øÏ eùdÔ.. m+<äTø√ @yÓ÷... qTe⁄« u≤<Ûä |ü&É‘êeì|æ+∫+~. á yÓÅ] Ä˝À#·H˚ qqï˝≤ ˙ <ä>∑Zs¡øÏ ìsê&É+ãs¡+>± e#˚Ã˝≤ #˚dæ+~. ª Ç<ä›s¡eT÷ ‘·ù|Œ #˚kÕ+. eTq yÓTÆÅr ã+<Ûä+ eT÷˝≤*ï eT]∫ b˛sTT , ˇø£s=ïø£s¡T `ˇø£] e´øÏÔ‘ê«ìï eTs=ø£s¡T øÏ+#· |üs¡T#·T≈£îH˚˝≤ Å|üe]+#˚+ ! n+<äTπø sTT<ä›s¡+ ˇø£s=ïø£s¡+ ø£å$T+#˚düT≈£î+<ë+. #Ó≈£îÿ |ü+|ædüTÔHêïqT. ø±<äq≈£î. H˚qT C≤* |ü&ç ˙≈£î kÕj·T+ #˚düTÔHêï qqTø√ e<äT›.. e÷ #Ó˝…¢eTàøÏ sTT~ |ü⁄{Ϻ+{Ï ø±qTø£ . Ä&É |æ\¢ ¬øes¡sTTHê , m+‘·sTTHê ô|{§º#·Ãì e÷ neTà #Óù|Œ~. ª qqTï n]∆+∫q yêfi¯fl+<ä]ø° Hê≈£î ø£*–+~ sTTdüTÔHêïqT. ìqTï e÷Å‘·+ Bìï rdüTø√eTì n]∆düTÔHêïqT. qqTï ø£å$T+#· eTì eTs√ kÕ] ÅbÕ]∆düTÔHêïqT. ª á #Ó≈£îÿ qTe⁄« n+^ø£]+#·ø£ b˛‘˚... yêdüT ˙≈£î nø£ÿs¡ ˝ÒqfÒº uÛ≤$kÕÔqT. ñ+{≤qT. m|üŒ{Ïø° , ˙ , yêdüT. #˚‹˝À ñ‘·Ôs¡+ Hê ø£˙ïfi¯fl‘√ ‘·&çdæ b˛sTT , eTT<ä›>± ‘·j·÷s¡sTT+~. eDT≈£î‘·Tqï ô|~eT\ì >∑{Ϻ>± n~$T ô|{Ϻ , eTqdüT˝À nqT≈£îHêïqT : ª qTy˚« ¬>*#êe⁄ , yêdü÷ ! Ç|ü⁄Œ&É÷ , m|ü⁄Œ&É÷ ¬>\T|ü⁄ ˙<˚ ! µ nì.

0

0

0

Ä+Å<Ûä Å|üuÛÑ dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ , »qà ~q Å|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£ ‘˚ 20 `8 `1961 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.


u§eTà\ #=ø±ÿ ª NÛ ! Hêø° #=ø±ÿ y=<äT›...!µµ ãfiÀfl+∫ y=dü÷ÔH˚, u§‘êÔ\T $|æŒ #=ø±ÿì $düTs¡T>± z eT÷\øÏ $dæπsdü÷Ô >∑{Ϻ>± n]#˚&ÉT Hêsêj·TD. yê&ç e÷≥\øÏ ¬>’s¡eTà $düTÔ b˛sTT+~. #˚‹˝À |üì n˝≤ e~˝Òdæ, yê&ç eTTK+˝ÀøÏ $+‘·>± #·÷dü÷Ô ñ+&ç b˛sTT+~. bı<äT›qï ø£fi¯ ø£fi¯ ˝≤&ÉT‘·÷, ø=‘·Ô #=ø±ÿ ‘=&ÉT≈£îÿì <äsê®>± dü+ãs¡+‘√ ã&ç ¬ø[flq ø=&ÉT≈£î <ÛäTeT <ÛäTeT˝≤&ÉT‘·÷ sêe&É+ ÄyÓTøÏ ÄX¯Ãsê´ìï ø£*–+∫+~. ø=‘·Ô #=ø±ÿ y˚düTø√uÀ‘·Tqï Äq+<ä+‘√ yê&çøÏ eTT+<äT s√E sêÅ‹ dü]>± ìÅ<ä ≈£L&Ü |ü≥º ˝Ò<äqï dü+>∑‹ ¬>’s¡eTàøÏ >∑Ts¡TÔ+~. s√p ø£Hêï ô|+ <ä˝≤&˚ ìÅ<ä ˝Ò∫ b˛sTT,kÕïq+ nB #˚dæ, eTTkÕÔãsTT b˛j˚T&ÉT. |üdüT|ü⁄ ô|{Ϻq ø=‘·Ô #=ø±ÿ y˚düT≈£îHêïø£ yê&ç eTTK+ Äq+<ä+‘√ yÓ*– b˛sTT+~. #·*› yÓT‘·T≈£î\T H√{À¢ ≈£î≈£îÿ ≈£îì VüQcÕs¡T>± #ê˝≤ eTT+<äT>±H˚ ã&çøÏ ãj·T\T <˚] b˛j˚T&ÉT. n˝≤+{Ï~ ` ã&ç qT+∫ edü÷ÔH˚ ∫sê≈£î |ü&ç b˛e&É+, eTT#·Ã≥ |ü&ç ≈£î{Ϻ+#·T≈£îqï ø=‘·Ô #=ø±ÿ eT÷\øÏ –sê≥T y˚ôdj·T´&É+ #·÷dæ ¬>’s¡eTàøÏ yê&ç Å|ües¡Ôq @MT ns¡∆+ ø±˝Ò<äT. qT\ø£ eT+#·+ H˚dü÷Ô ≈£L#·Tqï ø=+&Éj·T´ |ü]dæúr n˝≤π> ñ+~. ø=&ÉT≈£î eTTK+ m+<äTø√ ∫≥ |ü{≤&ç b˛‘√+~. s√p ã&ç qT+∫ sT T+{ÏøÏ e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT yê&ç eTTK+˝À ø£ì|æ+#˚ VüQcÕs¡T Çyêfi¯ eT#·Tìø’Hê ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. ªnj·÷´, u§eTà\ #=ø±ÿ ø=ì ô|≥ºeP?!µ n+≥÷ #ê˝≤ s√E\T>± ‘·qì y˚~Û+#·T≈£î ‹Hêï&ÉT. &ÉãT“\T »‘· |ü&Éø£ ‘·qT n~>√, sTT~>√ n+≥÷ yêsTT<ë y˚dü÷Ô e#˚Ã&ÉT. ˇø√ÿ s√E ø√|ü+ e∫Ã, nqï+ ‹q&É+ e÷H˚dæ |ü&ÉT≈£îH˚ yê&ÉT Hêsêj·TD. ˇø£{Ï ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ø=‘·Ô #=ø ±ÿ ø√dü+ @&çà ‘·q #˚‘· ‘·qTï\T ≈£L&Ü ‹Hêï&ÉT. u§eTà\ #=ø±ÿ ‘=&ÉTø√ÿyê\H˚ ø=&ÉT≈£î eTT#·Ã≥ #·÷dæ, |üB |üs¡ø ± <ë∫, m˝≤>∑sTT‘˚H˚+ ø=‘·Ô #=ø±ÿ ≈£î{Ϻ+#˚&ÉT ‘·qT. ø=‘·Ô u§eTà\ #=ø±ÿ ≈£î{Ϻ+∫ ‘·qT sTT+{ÏøÏ ‘Ó∫à q|ü⁄Œ&ÉT yê&ç dü+‘√wü+ n+‘ê sTT+‘ê ø±<äT. yÓÅ] dü+‘√wü+‘√ Ç\¢+‘ê ˝Ò&ç |æ\¢˝≤ m–] >∑ +‘·T\T y˚kÕ&ÉT. ¬>’s¡eTà Hê\T¬>’<äT Çfi¯fl˝À bÕ∫ |üqT\T #˚dü÷Ô ñ+≥T+~. n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT, yêfi¯Sfl Mfi¯Sfl sTT∫Ãq bÕ‘· #=ø±ÿ ìø£ÿs¡¢ ‘√H˚ Hêsêj·TDøÏ >∑ &ÉTk˛Ô+~. Ä ∫s¡T>∑T\T |ü{Ϻq bÕ‘· ã≥º\T y=+{Ï MT<ä y˚˝≤&ÉT‘·÷ e⁄+fÒ, sTTwüº+ ˝Òø£ b˛sTTHê, yê{Ï‘√H˚ ø±\πøå|ü+ #Ój·T´ø£ ‘·|üŒ ˝Ò<äT yê&çøÏ. ≈£L* |üì #˚dæ ‘·qT ‘Ó#˚Ã~ ≈£L{Ïπø #ê\&É+ ˝Ò<äT. Çø£ ø=&ÉTøÏÿ ø=‘·Ô ã≥º˝Ò+ ø=ì ô|&É‘ê&ÉT? #ê˝≤ s√E\T>± ñqï ¬s+&ÉT #=ø±ÿ\÷ u≤>± ∫s¡T>∑T\T |üfÒºj·Tì ø=&ÉT≈£î @&ÉTdü÷Ô ñ+fÒ yê&ç u≤<Ûä #·÷&É˝Òø£, m˝≤>∑sTT‘˚ H˚+ z ø=‘·Ô #=ø±ÿ ≈£î{Ϻ+∫ sTTe«&ÜìøÏ dæ<ä∆ |ü&ܶ&ÉT. ø=‘·Ô #=ø±ÿ ø=ì ô|&É‘êqì ‘·qT nq>±H˚ @qT¬>øÏÿq+‘· dü+ãs¡ |ü&ç b˛j˚T&ÉT Hêsêj·TD. ‘·q yÓT&É #·T≥÷º #˚‘·T\T y˚dæ, q&ç¶ MT<äøÏ m>∑u≤≈£î‘·÷ ª zs¡j·T´...eTs¡sTT‘˚ Hê≈£î u§eTà\ #=ø±ÿ ø=ìj·÷´\...@+ ?µ nq&çπ>&ÉT eTT]ô|+>±. u§eTà\ #=ø±ÿ n+fÒ yê&ç ≈£îqï yÓ÷E #·÷dæ eTT#·Ã≥ y˚dæ+~ ‘·qøÏ. Ä ‘·sê«‘· yê&ÉT s√p u§eTà\ #=ø±ÿ >∑T]+∫ n&É>∑&Éy˚T... ¬>’s¡eTà ‘·qT |üì #˚ùd sTTfi¯fl yê] q&ç– n&Ü«qT‡>± ø=+‘· &ÉãT“ ‘Ó∫Ã+~. á ˝À>± ≈£L* &ÉãT“\T ˝À+∫ n‹ ø£wüº+ MT<ä $T–*Ãq &É ãT“\T »‘· #˚dæ, m˝≤>∑sTT‘˚H˚+ Hêsêj·TD ø√]ø£ sTTHêïfi¯fløÏ rs¡Ã >∑*π>&ÉT. ñ<äj·T+ ã&çøÏ ãj·T\T <˚s¡T‘·÷, u§eTà\ #=ø±ÿ y˚düT≈£îì ª nj·÷´ m˝≤ ñ+~?µµ n+≥÷ yÓ*– b˛‘·Tqï eTTK+‘√ ‘·q m<äT{ÏøÏ e∫à n&çπ>&ÉT. Ä ø=‘·Ô #=ø±ÿ˝À Hêsêj·TDì #·÷dæ ìC≤ìøÏ ‘·qøÏ ≈£L&Ü m+‘√ düs ¡<ë y˚dæ+~.. ìø£ÿs¡T bÕ‘·<˚ nsTTHê, ø=‘·Ô u§eTà\ #=ø±ÿ ‘·fi¯ ‘·fi¯ yÓT]dæ b˛‘·÷ ñ+&É&É+‘√ Ä dü+>∑‹ eTs¡T>∑Tq |ü&ç b˛sTT+~. &ÉãT“ ø£≥º\ u§eTà\‘√ Ä #=ø±ÿ ` $+‘·>± #·÷&ܶìøÏ m+‘√ u≤>∑T+~.|ü<äT\T, @uÛ…’\T,e+<ä\T ø£≥º\T ø£≥º\T>± u§eTà\ s¡÷|ü+˝À Ä #=ø±ÿ ì+&Ü ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ã≥º\ ø=≥Tº yê&ÉT mH√ï s¡ø±\ ã≥º\ ‘êqT¢ #·÷|æ+∫ q|üŒ{Ïø°, ‘·qøÏ &ÉãT“\ ø£≥º\T eTTÅ~+∫q sT÷ ãfÒº m+‘√ q∫Ã+~. ªuÒ+øÏ\ &Éã“+‘ê ˙ y=+{Ï MT<˚ e⁄+~s¡j·T´...µ qe⁄«‘·÷ Hêsêj·TD‘√ nHêï&ÉT.


Ä e÷≥\øÏ ø=&ÉT≈£î ñbıŒ+– b˛j˚T&ÉT. q&ÉTdüTÔqï u≤´+≈£î˝≤ eTVü‰ >∑s¡«+>± sTTfi¯fl+‘ê ø£*j·T ‹]π>&ÉT. ªHê _&ɶ sêC≤ ! Ä&çπø{Ï...ô|<ä›sTT‘˚ sTT\|æ+{Ï H√≥¢ ø£≥º\T CÒ_\ ì+&Ü ñ+{≤sTT. ñ|ü⁄Œ&ÉT &ÉãT“ ø£≥º\ ø=‘·Ô Eu≤“ j˚TdüT≈£î+‘ê&ÉT...n|ü⁄Œ&ÉT H√≥¢ ø£≥º\T Çqô|Œ{Ϻ\ ì+&Ü eTqøÏ dü+bÕsTT+∫ sTTdüÔ&ÉT...µµ ¬>’s¡eTà bı+– b˛‘·÷ n+~. Ä e÷≥\‘√ Hêsêj·TDøÏ eTØ dü+‘√wü+ y˚dæ+~. ˝Àø£+˝À &Éã“+‘ê Ä ø£åD+˝À ‘·H=ø£ÿ&ç dü«+‘·y˚T nsTT b˛sTT q≥Tº ñbıŒ+– b˛‘·÷, ‘·Tfi¯ófl‘·÷ ã&çøÏ |ü]¬>{≤º&ÉT. ª ãfiÀfl+∫ e#˚Ãø£ Ä&çøÏ ~wæº ‹j·÷´˝…...µµ ª ne⁄qT Hêq÷ n<˚ nqT≈£î+‘·THêïqT...µµ ø=&ÉT≈£î yÓ[flq y˚ù| nù|ø£å>± #·÷dü÷Ô n+~ ¬>’s¡eTà. n+‘· n≥ºVü‰dü+>±q÷, dü+‘√wü+>± ã&çøÏ yÓ[flq Hêsêj·TD ` sTT+{ÏøÏ C≤e ø±] b˛sTTq≥Tº sêe&É+ yêfi¯fløÏ eT‹ b˛sTTq≥Tº #˚dæ +~. ø=+#Ó+ ùd|ü⁄ Ä sTT<ä›s¡÷ @MT e÷{≤¢&É ˝Òø£ b˛j˚Ts¡T. m+‘√ n|ü⁄s¡÷|ü+>± ≈£î{Ϻ+#·T≈£îì ‘=&ÉT≈£îÿqï u§eTà\ #=ø±ÿ , yê&çøÏ n+‘·˝ÀH˚ #˚<äT $wü+˝≤ m+<äT≈£î e÷] b˛sTT+<√ yê]øÏ n s¡∆+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. Hêsêj·TD ø£fi¯fl˝À ô|\T¢ãT≈£î‘·Tqï ø£˙ï{Ïì #·÷dæ, yêfi¯ófl #·*+∫ b˛j˚Ts¡T. ø=+&Éj·T´ Hêsêj·TD <ä>∑Zs¡øÏ yÓ[fl , #˚‘√Ô ‘·\ ìeTTs¡T‘·÷, ˝≤\q>± n&çπ>&ÉT : ª @≥sTT+Å<ä...ndü˝Ò{Ï »]–+~ ôd|ü⁄Œ ?µµ nì. ª MT nj·T´ Bìï ‘Ó∫à q|ü⁄Œ&ÉT ùdq u≤>∑T+<äì dü+ãs¡ |ü&ÉH˚<ë ! ô|+~\ <ëìï @düT≈£î+≥÷ , nuÀ“dæ, z m\T>∑T m*– b˛H˚<ë!... n \|æ+{Ï~...ñ|ü⁄Œ&˚{Ï sTT˝≤ ...Ä u§eTà\ #=ø±ÿ y=<ä›+fÒ y=<ä›ì Çdæ] ø=&ÉT‘·THêïe⁄s=πs...Ç<˚+ k˛<Ó›yÓ÷\eTà...µµ ¬>’s¡eTà ø£fi¯ófl ô|<ä›$ #˚düT≈£î+≥÷ n&ç–+~ Hêsêj·TDì. yê&ÉT ø£fiËfl>∑πsdæ, yêfi¯fl y˚|ü⁄ <äT'K+‘√ ñ_“ b˛sTTq ø£fi¯fl‘√ #·÷kÕ&˚ ø±˙,yêfi¯fl Å|üX¯ïøÏ »yêãT e÷Å‘·+ #Ó|üŒ ˝Ò<äT. @+ »]–+<√ ‘Ó\TdüT≈£î+<ëeTì,ø=+&Éj·T´ ¬>’s¡eTà\T yê&çï qj· ÷Hê uÛÑj·÷Hê n&ç– #·÷ùds¡T. ø±ì ˝≤uÛÑ+ ˝Òø£ b˛sTT+~. yÓ÷ø±fi¯fl ˝À eTTK+ <ë#·T≈£îì, z eT÷\ #˚] @&ÉTdü÷Ô ñ+&ç b˛j˚T&ÉT. yê&ÉT eT]+ø£ Ä ø=‘·Ô u§eTà\ #=ø±ÿ y˚düTø√&Éì ‘˚* b˛sTT+~. ‘·qøÏ Ä u§eTà\ #=ø±ÿ ≈£î{Ϻ+#·&É+ ø√dü+ ‘·©¢ ‘·+Å&û <ë<ë|ü⁄ HÓ\ s√E\T>± ˇø£ÿ |üPfÒ ‹+&ç ‹Hêïs¡ì yê&çøÏ ‘Ó*j·T<äT. n˝≤π> ` Ä s√E ãfiÀfl y˚Twüºs¡T ø=‘·Ô |ü⁄düÔø£+ sTT+ø± m+<äT≈£î ø=q˝Ò<äì Hêsêj·TDì n&ç–‘˚ ª e÷ ø±&É &ÉãT“\T H˚e+&û...µµ nì Hêsêj· T D ã<äT\T #Óù|Œ&É˙ ` ª sêôdÿ˝Ÿ... ˙ #=ø±ÿ ì+&Ü &ÉuÒ“sê! |ü⁄düÔø£+ ø=q&ÜìøÏ e÷Å‘·+ &ÉãT“\T ˝ÒeP?µµ n+≥÷ yÓ≥ø±s¡+>± ‹&ÉT‘·÷ u…‘·Ô+‘√ sTTwüº+ e∫Ãq≥Tº y˚Twüºs¡T ∫‘·ø£ u≤<˚&É˙ ` Ä ‘·*¢ <ä+Å&ÉT\øÏ ‘Ó©<äT! #=ø±ÿ yÓ÷E˝À , |ü⁄düÔø£+ ø=qTø√ÿyê*‡ ñ+<äì yê&ÉT sTT+{À¢ #Ó|üŒH˚ ˝Ò<äT. Ä eTsêï&ÉT ` ∫]– b˛sTTq bÕ‘· #=ø±ÿ y˚düT≈£îì, ã&çøÏ ãj·T\T <˚sê&ÉT Hêsêj·TD. n|ü⁄Œ&ÉT yê&ÉT... q&ÉTdüTÔqï u≤´+≈£î ˝≤>± ø±ø£ ` ∫]– b˛sTTq H√≥T ˝≤>±H√,#Ó\¢ì dü‘·TÔ HêD…+ ˝≤>±H√ ñHêï&ÉT.

0

0

Ä+Å<Ûä CÀ´‹ dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ 1994 ˝À |üÅ#·Ts¡D. ∫+øÏ #=ø±ÿ ‘=&ÉTø√ÿ , ø=‘·Ô |ü⁄düÔø£+ ø=qTø√ÿ ` #Ó’Hê kÕyÓT‘·.

0


>∑T+&Ó ‘·&ç düT+<äsêìøÏ Å|üdüTÔ‘·+ ‘·qTqï |ü]dæú‹ njÓ÷eTj·T+>± ñ+~.ndüVü≤q+>±q÷ ñ+~.ndü\T ‘·ì˝≤+{Ï |ü]dæú‹˝À sTTs¡Tø√ÿyê*‡ edüTÔ +<ä m|ü⁄Œ&É÷ }Væ≤+#· qsTTHê ˝Ò<äT.‘·q MT<ä ‘·qπø C≤* y˚dæ+~. ‘·q MT<ä ‘·qπø ø√|ü+ e∫Ã+~. ‹ø£ÿ>± ñ+~. ãVüQXÊ mes¡÷ ‘·q ˝≤>± sTT˝≤ ‘Ó*$ ‘·≈£îÿe>± Å|üe]Ô+#·s¡T. Å|üe]Ô+∫ Ç˝≤+{Ï \C≤®ø£s ¡yÓTÆq |ü]dæú‘·T\T ø= ì‘Ó#·TÃø√s¡T. n‘·qT Äms¡T|ü⁄ s¡+>∑T >√&É\ eT<Ûä´øÏ e∫à n|ü⁄Œ&˚ <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T >∑+≥\e⁄‘√+~. ‘·qì rdüT≈£îì e∫à nø£ÿ&É ≈£î<˚dæq ø±ìùwº_\T eT]+ø£ nsTT|ü⁄ ˝Ò&ÉT. ‘·ì+ø± á b˛©dt ùdºwüqT˝À m+‘· ùd|ü⁄ ñ+&Ü˝À ‘Ó©&É+ ˝Ò<äT. ∫es¡øÏ ‘·q |ü]dæú‹ m˝≤ |ü]D$T+#· uÀ‘√+<√ }Vü≤øÏ n+<ä&É+ ˝Ò<äT. á ∫≈£îÿ eTT&ç $|ü⁄Œø√>∑\&Ü? á kÕ˝… >∑÷&ÉT ˝À+∫ düTs¡øÏå‘·+>± ãj·T≥ |ü&É>∑\&Ü nH˚ dü+<˚Vü≤+ n‘·ìì y˚~Ûk˛Ô+~. <ëVü≤+ y˚k˛Ô+~. nee÷q+‘√, u…+>∑‘√ Äø£* m|ü⁄Œ&√ #·∫à b˛sTT+~. mes¡sTTHê ø=+#Ó+ eT+∫ ˙fi¯ófl sTTùdÔ u≤>∑TDTí. me] q&É>± ˝À ‘Ó©<äT. n\¢+‘· <ä÷s¡+˝À, ¬s’≥s¡T ø±uÀ\T, Bø£å>± @<√ sêdüT≈£î+≥÷ ‘·\ ndü\T |üø£ÿ\øÏ ‹|üŒ&Éy˚T ˝Ò<äT. ˇø£s√ sTT<ä›s√ b˛©düT »yêqT¢ n≥÷ sTT≥÷ ‘·#êÃ&ÉT ‘·Tqï|üŒ{Ïø°, mes¡÷ ‘·q ñìøÏì >∑T]Ô+#·&É+ ˝Ò<äT. ‘·qT ≈£Ls¡TÃqï u…+N MT<ä ndüVü≤q+>± ø£~˝Ò&ÉT düT+<äs¡+. düqï>± bı&ç <ä>∑T Z<äπ>Z&ÉT . n≥T y˚|ü⁄ yÓfi¯óÔqï z b˛©düT Ä– ,düT+<äs¡+ ø£fi¯fl ˝ÀøÏ dü÷{Ï>± #·÷ùd&ÉT. ª@+ ø±yê* uÒµ nqï≥Tº>± bı>∑s¡T>± ‘·˝…>∑πskÕ&ÉT. düT+<äs¡+ uÛÑj·T+‘√ ≈£î+∫+#·T≈£î b˛j˚T&ÉT. <ëVü≤+‘√ |æ&ÉT#· ø£{Ϻ b˛‘·Tqï H√s¡T eT] ô|>∑˝Ò¢<äT. düT+<äs¡+ e÷{≤¢&É≈£î+&Ü C≤e ø±] b˛e&É+ #·÷dæ, $»j·T+ e]+∫q Ms¡T&ç˝≤ qe⁄«≈£î+≥÷ nø£ÿ&ç qT+&ç yÓ[fl b˛j˚T&ÉT Ä ø±ìùwº_\T. Ä mÅs¡ >∑~˝À düT+<äs¡+ eT∞fl ˇ+≥] yê&Ó’b˛j˚T&ÉT. düT+<äsêìøÏ <äT'K+ >=+‘·Tø£ ˝Àø=∫à >∑s¡ >∑s¡˝≤&ç+~. môd’‡ y˚–s¡+ eùdÔ u≤>∑T+&ÉTqT. ‘·qT #Ó|üŒ <ä\T#·T ≈£îqï<˚<√ n‘·ì ‘√H˚ #Ó|ü⁄Œø√ e#·TÃqT. $+fÒ düπs dü]. n‘·qT ≈£L&Ü ‘·q e÷≥\T |ü{Ϻ+#·T ø√ø£ b˛‘˚H√? yÓTT<ä{Ï kÕ]>± Ä Ä˝À#·q e∫à düT+<äs¡+ düqï>± »\<ä]+#·T≈£î b˛j·÷&ÉT. uÛÑj·T+ ˇø£ ∫qï Å|üø£+|üq˝≤ yÓTT<ä ˝…’ ñ‘·TÔ+>∑ ‘·s¡+>∑yÓTÆ , ø£˝À¢*‘· ˙s¡~Û>± e÷] , n‘·ì eTdæÔcÕÿìï ≈£î~|æ ≈£î~|æ e~*+~. Ç+‘·es¡≈£L ‘·q >√&ÉT môd’‡øÏ ns¡∆+ ne⁄‘·T+ <ä˙, n‘·qT ‘·qì düVü≤è<äj·T+‘√ ns¡∆+ #˚düTø√ >∑\&ÉH˚ ÄX¯ ∫s¡T B|ü+˝≤ n‘·ìøÏ ñ+&˚~. Ä ÄX¯ ≈£L&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT dü+<˚Vü‰düŒ<äeTj˚T´ dü]øÏ düT+<äs¡+ |üP]Ô>± ø£è+– b˛j˚T&ÉT. ‘·\ uÛ≤s¡+>± ‘·j·÷s¡sTT+~. ˙s¡dü+ ø£eTTà ø=k˛Ô+~. ìÅkÕÔD>± ‘·\ yÓqøÏÿ yê*Ã, ãs¡Te⁄>± ø£fi¯ófl eT÷düT≈£îHêï&ÉT. ndü\T ‘·˙ }s¡T m+<äT ø=∫Ãq≥Tº ? á }fiÀfl ‘·qπø+ |üqT+~ ? |üìe÷* Çø£ÿ&ç ø=∫à ø±*øÏ ã\|ü+ ø£≥Tº≈£îì |æ∫à |æ∫Ã>± }s¡+ ‘ê ‘·>∑T<äTqe÷à nì #·T≥º u…{≤º&ÉT.∫e]πøeTsTT+~ ? Ä ãTÅs¡ MTkÕ\ b˛©düT <äèwæº˝À |ü&ܶ&ÉT. ª Hêπø+ ‘Ó*j·T<äT yÓTTÅs√ ,qqTï e~˝…sTT´µ nì ø±fi¯Sfl, ¬>&ɶ+ |ü≥Tº≈£îì y˚fi≤fl&çHê ø£ìø£]+#· ˝Ò<äT. #·T≥÷º ñqï »q+ ≈£L&Ü ‘·qì ˇø£ >=|üŒ <√wæ˝≤ #·÷kÕs¡T. dü+|òü÷ ìøÏ ø°&ÉT #˚ùd ‘·ø£åD X¯Å‘·Te⁄ ˝≤>± uÛ≤$+#˚s¡T. ø£å$T+#· sêì H˚s¡düTú&ç>± ìs¡ísTT+#˚s¡T. ‘·q ˝≤+{Ï H˚s¡düTú&çï yÓ+≥H˚ u§ø£ÿ˝ÀøÏ ‘√dæ, •øÏå+ #·ø£ b˛‘˚ XÊ+‹ uÛÑÅ<ä‘·\øÏ rÅe eTsTTq n|òü÷‘·+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì rsêàì+#˚s¡T. |òü*‘·+>± ‘·ìø£ÿ&çøÏ y=∫à |ü&ܶ&ÉT. ‹+&û ‹|üŒ\÷ ˝Òe⁄. ‘·q >√&ÉT |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&É÷ ˝Ò&ÉT. >∑T&綽À yÓT\¢. ‘·qì rdüT ø=∫Ãq b˛© düT ‘·qì H˚s¡T>± ø={À¢ ‘√ôdj·T´ ˝Ò<äT. ùdºwüH√¢øÏ rdüT ø=#˚Ãø£, ekÕsê eTT+<äT >∑~ <ëfÒø£ á >∑~ ˝ÀøÏ q&ç|æ+#·T ø=∫à bı&Éyê{Ï ã\¢ MT<ä ≈£L#√eTì XÊdæ+#˚&ÉT. <˚_]düTÔqï≥Tº>± ∫e] Å|üj·T‘·ï+>± ‘·qT @<√ nq uÀ‘˚ |ü⁄s¡T>∑Tì <äT\|ü]+∫ q≥Tº n~*+#ê&ÉT. ‘·q yÓTTs¡ $H˚ ø£s¡à ‘·q πøMT |ü≥ºq≥Tº>± Å|üe]Ô+#ê&ÉT. @+ #˚j·÷˝À ‘√#·ø£ Ä ã\¢ MT<ä #·‹øÏ\ ã&ܶ&ÉT düT+<äs¡+. n˝≤ rdüT≈£îì e∫Ãq ‘·qì m|ü⁄Œ&ÉT e~˝ÒkÕÔs√, ndü\T e<ä\s√, C…’˝À¢ |ü&˚kÕÔs√, ˝Ò<ë @ H˚s¡yÓ÷ yÓ÷|æ ø√s¡TºøÏ ø£fÒºkÕÔs√ ≈£L&Ü ‘Ó©&É+ ˝Ò<äT düT+<äsêìøÏ. düT+<äsêìøÏ @&ÉTbık˛Ô+~. ne⁄qT. ‘·qì @ ø±s¡DeT÷ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ Ä ãTÅs¡ MTkÕ\ b˛©düT ˝≤ø=ÿ∫à Çø£ÿ&É |ü&˚kÕ&ÉT. πøe\+... πøe\+... nqTe÷q+ MT<˚ ‘·qì ˝≤ø=ÿ#êÃ&ÉT. á <˚X¯+˝À b˛©düT\T ‘·eTøÏ $düèÔ‘·yÓTÆq n~Ûø±sê\T dü+Åø£$T+|ü CÒdüT≈£îHêïs¡T. ˇø£ e´øÏÔì @ n_ÛjÓ÷>∑eT÷ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ‘Ó∫Ã, C…’˝À¢ |ü&Ój·T´ e#·TÃ. HÓ\\ ‘·s¡ã&ç y˚~Û+#· e#·TÃ. ne÷qTwü+>± u≤~Û+#· e#·TÃ. ndüuÛÑ´ |ü<äC≤\+‘√ nee÷ì+#· e#·TÃ.


Ä˝À∫düTÔqï ø=B› düT+<äsêìøÏ yÓT<ä&ÉT y˚&ÓøÏÿ b˛‘√+~. ndü\T ‘·qø° }s¡T sêyê\H˚ Ä˝À#·q ø£\>∑ø£ b˛‘˚, Ç|ü⁄Œ&û nqs¡∆+ »]π>~ ø±<äT. ‘·qø° nedüú @s¡Œ&ç ñ+&˚B ø±<äT. düT+<äs¡+ Å|üdüTÔ‘·+ ñqï |ü]dæú‹˝À n˝≤ nqT≈£îHêï&˚ ø±˙, n‘·˙ }s¡T sê≈£î+&Ü m˝≤ ñ+&É>∑\&ÉT? á }] MT<ä n‘·ì≈£îqï eTeTø±s¡+ sê≈£î+ &Ü }s¡Tø√ìdüTÔ+<ë? ìC≤ìøÏ Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ ãj·T\T <˚πs≥|ü⁄Œ&ÉT düT+<äsêìø° }s¡T sêyê\H˚ Ä˝À#·H˚ ˝Ò<äT. ø£+ô|˙ |üì MT<ä Å|üj·÷DyÓTÆ e#˚Ã&ÉT `Çø£ÿ&çøÏ eTTô|ò’Œ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñ+&˚ |ü{≤ïìøÏ. rsê ‘·q |üì #˚düT≈£îì Ç+{ÏøÏ ‹]– yÓ[fl b˛<ëeTqT≈£î+≥÷+&É>±, j·T<∏ë˝≤|ü+>± á Å>±eT+ ù|s¡T ‘·q #Ó$ì |ü&ç+~. ‘·˙ Å>±e÷ìøÏ eTØ #˚s¡Te˝ÀøÏ e#˚Ã&Éì ‘Ó*dæ eTqdüT Äq+<ä+‘√ ñbıŒ+– b˛sTT+~. Ç~ ‘·qT |ü⁄{Ϻq }s¡T. ‘·q≈£î »qà ì∫Ãq düú\+. u≤\´+˝À ø=~› ø±\+ Çø£ÿ&É >∑&ç∫+<ä+‘˚. ‘·sê«‘· á }] eTTKy˚T #·÷&É˝Ò<äT. á Å>±eT+ ù|s¡T $ì , nìs¡«#·˙j·TyÓTÆq Äq+<ëqT uÛÑ÷‹øÏ ˝Àqj·÷´&ÉT. mø£ÿ&√ ø√kÕÔ õ˝≤¢˝À Ä eT÷\ ñ+≥Tqï ‘·qøÏ eT∞fl Ç+‘· <ä÷s¡+ e#˚à neø±X¯+ ∫≈£îÿ‘·T+<äqï ÄX¯ ˝Ò<äT. Ks¡TÃ\T ø£+ô|˙ uÛÑ]k˛Ô+~ ø£qø£ >±˙, ‘·q+‘· ‘êqT>± &ÉãT“ Ks¡Tà #˚dæ á ÅbÕ+‘ê\øÏ J$‘· ø±\+˝À eT∞fl e#˚à neø±X¯+ X¯Sq´+. eT∞fl eT∞fl Ç+‘· <ä÷s¡+ sê˝Ò&Éì ‘·qøÏ ‘Ó\TdüT. sêq÷ b˛q÷ bÕ‹ø£ s¡÷bÕj·T\ Ks¡TÑ√ |ü⁄{Ϻq }]ì #·÷&É>∑*π> uÛ≤>∑´+ ø£\T>∑T ‘·Tqï+<äT≈£î Äq+<ä+‘√ }– b˛j·÷&ÉT. |üs¡e•+∫ b˛j·÷&ÉT. á }s¡T... Çø£ÿ&˚ ‘·q ‘·*¢ ‘·q≈£î »qà ì∫Ã+~.yÓTT<ä{Ï kÕ]>± ‘·qT ø£qT\T $|æŒ á ˝Àø±ìï #·÷&É>∑*–+~ á H˚\ ‘·*¢ ˇ&ç˝ÀH˚. á }s¡T ù|s¡T $+fÒH˚ #ê\T ‘·q eTqdüT dü+‘√wü+‘√ |ü⁄\øÏ+∫ b˛‘·T+~. ¬sø£ÿ˝§∫Ãq |üøÏå˝≤ }Vü‰ ˝Àø±˝À¢øÏ m–] b˛‘·T+~. Äq+<ä+ ns¡íeeTÚ ‘·T+~. ‘ê‘· >±]ø£ÿ&É Åô|’y˚≥T &Üø£ºs¡T>± z øÏ¢ìø˘ q&ÉT|ü⁄‘·÷ ñ+&˚yês¡T. n|üŒ{À¢ n‘·ìøÏ ª&Üø£ºsY u≤u≤jYT>± m+‘√ Å|üdæ~∆ ñ+&˚~. s√>∑T*ï m+‘√ Åù|eT>± dü«+‘· eTqTwüß\T>± #·÷düT≈£îH˚yês¡ì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚yês¡T. ‘·q ‘·+Å&ç Ä Ç+{ÏøÏ ô|<ä›\T¢&ÉT. n|üŒ{À¢ Ä sTT\T¢ ` ø=&ÉT≈£ î\÷, ø√&Éfi¯Sfl, eTqTeT\÷ ,eTqTeTsêfi¯fl‘√ ø£fi¯ ø£fi¯˝≤&ç b˛‘·÷ ñ+&˚~. ‘·ì|ü⁄Œ&ÉT j˚TuÛÑjÓ÷´ |ü&ç˝À |ü&ܶ&ÉT. Ç<ä+‘ê m|ü⁄Œ&√ , ‘·q ∫qï|üŒ{Ï eTT#·Ã≥. n|üŒ{Ï dü+|òüT≥q\T ˇø£{° nsê ‘·|üŒ ,‘·qø£dü\T >∑Ts¡TÔ ˝Òe⁄. >∑Ts¡TÔ+&˚ neø±X¯eT÷ ˝Ò<äT. ôd\e⁄˝À¢ eT÷&ÉT ¬s’fi¯ófl e÷], ne÷à Hêqï\‘√ neTàeTà >±]+{ÏøÏ, á }s¡T sêe&É+ ! }¬s’‘˚ >∑Ts¡TÔ ˝Ò<äT >±ì, Ä sTT+{Ïì ‘·qT eT]∫ b˛˝Ò&ÉT. u≤\´+˝À ‘·q ˝Ò‘· eTqdüT MT<ä |ü&çq Ä nqTuÛÑ÷‹ eTTÅ<ä\ ∫HÓï\T m|üŒ{Ïø° #Ó]– b˛j˚T$ ø±e⁄. Å>±eT+, Å>±eT+˝À Ç‘·s¡ |ü]düsê\÷, yê{Ï >∑Ts¡TÔ\÷ ‘·q düèà‹|ü<∏ä+˝À @e÷Å‘·+ ì\e˝Ò<äT. ø±ì, Ä sTT\T¢ u≤>± >∑Ts¡TÔ. nqTuÛÑ÷‹ yÓ’j·TøÏÔø£+. n~ ø£*–+#˚ ÄÅs¡›‘· ≈£L&Ü e´øÏÔ>∑‘·y˚T. $XÊ\eTsTTq Äes¡D˝À ñ+&˚<ë Ç\T¢. Ç+{Ï eTT+<äT yÓ<äTs¡T ã<ä›\‘√ n*¢q ô|òì‡+>∑T. Ç+{Ï eTT+<äT y˚dæq |ü+~] MT<äøÏ ÅbÕøÏ, >∑T ãTs¡T>± n\T¢≈£îqï düqï C≤õ. z Å|üø£ÿ>± ‘Ó\¢yêπsdü]øÏ >∑+ô|&ÉT |üP\qT $s¡ã÷ùd ‘Ó\¢ >∑H˚ïs¡T #Ó≥Tº. q÷‹ Å|üø£ÿq Åø√≥Hé‡. sêÅ‹ y˚fi¯ , yê{Ï yêdüq\T eT‘·TÔ>±, >∑eTà‘·TÔ>± ñ+&˚$. eTTK´+>± ô|s¡{Ï y˚|ü⁄ ø=~› bÕ{Ï <ä÷s¡+˝À m‘·ÔsTTq yÓT≥º ñ+&˚~. <ëì MT<ä ø√‘·T\T j·T<Û˚#·Ã¤ >± ‹s¡T>±&˚$. n|üŒ{Ï ‘·q |üdæ eTqdüTøÏ yê{Ï dü+K´ ndü+U≤´ø£+>± ‘√#˚~. n$ #˚ùd n\¢] #Ó|üŒq\$ ø±ì~>± ñ+&˚~. $bÕŒ]q H˚Å‘ê\‘√ $düTÔ b˛‘·÷ yê{Ï Ä>∑&Ü\ì #·÷ùdyê&ÉT ‘·qT. u≤\´+˝À n|ü⁄Œ&Ü sTT\÷¢ , <ëì |ü]düsê\÷ ‘·qø=ø£ $+‘· Å|ü|ü+#·+. ˇø£ &çd”ï ˝≤+&é ! ‘·qT |ü⁄{Ϻq Ä Å>±e÷ìï ˇø£ kÕ] ø£fi≤flsê #·÷&Ü\ì nì|æ+∫ e#êÃ&ÉT. <ë<ë|ü⁄ nsTT<äT <äXÊu≤›\ ‘·s¡Tyê‘· Ä sTT+{Ïì #·÷&ÉuÀe &É+ ` e÷≥\ø°, }Vü≤\ø° n+<äì ˇø£ n+<äyÓTÆqnqTuÛÑe+. eTs¡∫ b˛˝Òì eT<ÛäTs¡yÓTÆq nqTuÛÑ÷‹. J$‘· #·s¡e÷+ø£+˝À HÓeTs¡T y˚düTø√ &ÜìøÏ $T–˝Ò rj·Tì v±„|üø£+. n+<äTπø, X¯Øs¡+ n+‘·>± düVü≤ø£]+#·ø£ b˛sTTHê, &ÉãT“ #ê© #ê\q≥Tº>± ñHêï...ˇø£ $<ÛäyÓTÆq |ü≥Tº<ä\‘√ Çø£ÿ&ç ø=#˚Ã&ÉT. ‘Ó\¢yês¡T s¡a÷eTTH˚ ¬s’˝…øÏÿ, bı<Ó›ø£ÿ ≈£î+&ÜH˚ á }s¡T #˚sê&ÉT. nqTø√ì $<Ûä+>± πø+|t bı&ç–+#ê*‡ e∫à ã≥º\T u≤>± q*– b˛sTTHê U≤‘·s¡T #Ój·T´ ˝Ò<äT. >∑&ɶ+ e÷dæ+<äqï düèŒVü≤ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. á }s¡T #·÷&Ü\H˚ ñã˝≤≥+‘√ sêÅ‘·+‘ê ìÅ<ä |ü≥ºø£ n≥÷, Ç≥÷ <=s¡T¢‘·÷ >∑&çbÕ&˚yÓ÷ ` ø£fi¯ófl ∫+‘· ì|ü⁄Œ˝≤¢ ‘·j·÷s¡j·÷sTT. ‘·Hê ne‘ês¡+‘√ me] ø£sTTHê nqTe÷HêdüŒ<ä e´øÏÔ>± ‘√#·e#·TÃqì düT+<äsêìøÏ m+<äT #˚‘·H√ ‘·≥ºH˚ ˝Ò<äT. ¬s’\T ~–, }fiÀfløÏ n&ÉT>∑T ô|&ÉT‘·÷H˚ dü«s¡Z+ ˝ÀøÏ n&ÉT>∑T ô|{Ϻq yê&ç˝≤ nqTuÛÑ÷‹ #Ó+<ë&ÉT düT+<äs¡+. @ ìs¡«#·Hêìø° ˝§+>∑ì uÛ≤ y√Å<˚ø£+‘√ ø£~* b˛j·÷&ÉT.


‘·qT |ü⁄{Ϻq >∑&ɶ MT<ä mH√ï dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· n&ÉT>∑T ô|≥º&É+ n‘·ìøÏ $+‘· nqTuÛÑe+˝≤ ‘√∫+~. ‘ê‘· >±] eTs¡D+‘√ ‘·eTøÏ á }]‘√ nqTã+<Ûä+ ‘Ó– b˛sTT n|ü⁄Œ&˚ <ë<ë|ü⁄ q\uÛÑjYT nsTT<˚fi¯ófl ø±ek˛Ô+~. e÷eTj·T´\÷, |æ˙ï n+‘ê ‘·˝À ~≈£îÿø° #Ó~] b˛j·÷s¡T. neTàeTà ∫e] }|æ] ‘·q ‘·+Å&ç #˚‘·T˝À¢H˚ e~*+~. ‘·+Å&ç ñ<√´>∑+ ø√kÕÔ õ˝≤¢\˝À e÷s¡T eT÷\. ‘ê‘· >±] }s¡T‘√ ‘·qπø ø±ø£ neTà y˚|ü⁄ ã+<ÛäTe⁄\øÏ ≈£L&Ü ãTTD+ r] b˛sTT+~. n+‘ê á Å>±e÷ìøÏ ø=ìï e+<ä\ yÓTÆfi¯fl <ä÷s¡+ #Ó~] b˛j·÷s¡T. <ë<ë|ü⁄ n+ <äs¡÷ eTs¡∫ b˛j·÷s¡T ` ‘·qT e÷Å‘·+ yÓT<ä&ÉT bıs¡˝À¢ ìøÏå|üÔyÓTÆq Ä v±„|üø±\ì eTs¡∫ b˛˝Òø£ b˛j·÷&ÉT. ô|]–q u≤<Ûä´‘·\÷, J$‘· b˛sê≥+˝À n\dæ b˛sTTq ‘·qT , eT∞fl Ä Å>±eT+ #·÷&É>∑\&Éì }Væ≤+#· qsTTHê ˝Ò<äT. nqTø√≈£î+&Ü neø±X¯+ ∫øÏÿ+~. ñ_“ ‘·_“sTT b˛j·÷&ÉT. Çø£ÿ&çø=∫à yê˝≤&ÉT. rsê Å>±eT+ ˝ÀøÏ n&ÉT>∑T ô|{Ϻq ‘·qT Ä Ç+{Ïì m˝≤ ø£qTø√ÿ>∑\&ÉH˚ dü+<˚Vü≤+ yÓTT<ä{Ï kÕ] yÓTT\¬ø‹Ô+~ düT+<äsêìøÏ. ‘Ó©ì ñ<˚«>∑+‘√ e#˚ÃkÕ&˚ ø±ì, Ä ∫qï|üŒ{Ï Ç+{Ïì ø£qTø√ÿe&É+ m˝≤>∑ ? n<ä+‘· düT\uÛÑ kÕ<Ûä´yÓTÆq $wüj·T+ ø±<äì |æ+∫+~ düT+<äsêìøÏ. Ä Ç\T¢, Ç+{Ï yê‘êes¡DyÓTÆ‘˚ düŒwüº+>± >∑Ts¡TÔ+~. ø±˙, n<Óø£ÿ &ÉT+<√ }Vü≤ø£+<ä&É+ ˝Ò<äT. ‘·q |üdæ‘·q|ü⁄ nqTuÛÑ÷‘·T\˙ï Ä Ç+{Ï‘√H˚ ô|qy˚düT≈£îì b˛j·÷sTT ‘·|üŒ,}s√¢ ‘·øÏÿq Å|ü<˚XÊ˝ÒM ‘·qøÏ |ü]∫‘· |üPsê«\T ø±e⁄. eT¬s˝≤ Ä Ç+{Ïì >∑Ts¡TÔ |ü≥º&É+ ? Ç+‘·ø° Ä Ç\T¢ |üPs¡«+˝≤π> ñ+&ç ñ+≥T+<äì ‘·HÓ˝≤ nqT≈£îHêï&√ düT+<äsê ìøÏ z |ü{≤ºq ns¡∆+ ø±˝Ò<äT. Ä bÕ‘· ô|+≈£î{Ï+{Ï kÕúq+˝À @ uÛÑeq+ yÓ*dæ+<√ ? Ä Ç\T¢ mìï e÷s¡TŒ\øÏ ˝ÀqsTT+<√ ? á $wüj·T Ç+‘· es¡≈£L ‘·qøÏ düTŒ¤]+#·q+<äT≈£î düT+<äs¡+ #·øÏ‘·T&Éj·÷´&ÉT.‘·q eTqdüT˝À á Ç\T¢ @ e÷s¡÷Œ #Ó+<ä≈£î+&Ü |ü#·Ã>± ñ+&Ü\H˚ ø√] ø£ düTŒ¤≥+>± ì_&ûø£è‘·+ ø±e&É+ e\¢H˚ø±uÀ\T, ‘·qø± Ä˝À#·q sê˝Ò<ä T. düT+<äsêìøÏ qy=«∫Ã+~. nsTTHê |ü≥Tº<ä\ dü&É\ ˝Ò<äT. Ä Ç+{Ïì yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ }s¡+‘ê ‹]>±&ÉT. M~∏ MBÛ >±*+∫ #·÷kÕ&ÉT. eT÷\ eT÷\\÷ »˝…¢&É y˚dæq≥Tº |ü]o*+#ê&ÉT. n\T|üP kı\T|üP ˝Ò≈£î+&Ü ‹]π>&ÉT. |æ∫à |æ∫Ã>± ‹]>±&ÉT. ãs¡TyÓøÏÿq >∑T+&Ó‘√, #ÓeTà–*¢q ø£fi¯fl‘√, ‘·q ∫qï|üŒ{Ï Ç+{Ï ø√dü+ yÓ‘·T≈£îÿHêï&ÉT. m+‘· ‹]–Hê Ä Ç\T¢ ø£qã&É ˝Ò<äT. düT+<äs¡+ ø£˙dü+ ` Ä Ç\T¢ ñ+&˚ |ü]düsê\ì ≈£L&Ü b˛\TÃø√ ˝Òø£ b˛j·÷&ÉT. }s¡+‘ê ø=‘·Ô ø=‘·Ô _*¶+>∑T\T ˝Ò#êsTT. }s¡T Ä @uÛ…’ j˚Tfi¯fl˝À ‘Ó>∑ ã*dæ b˛sTT+~. nø£ÿ&Ü nø£ÿ&Ü ø=ìï bÕ‘· Çfi¯ófl ø£ì|æ+∫Hê, yê{Ï˝À ‘·q Ç\T¢ ˝Ò<äT. ‘·q u≤\´+ ‘·q m<äT≥H˚ ‘·THê ‘·Tqø£˝…’ b˛sTT q≥ºsTT+~ düT+<äsêìøÏ. ‘·q >∑T+&Ó bıs¡˝À¢+∫, ˇø£ n+<ëìï ` ˇø£ n<äT“¤‘êìï mes√ ã\e+‘êq ô|øÏ*+∫ y˚dæ q≥ºsTT+~. Ç+‘·ø£Hêï <ës¡TDyÓTÆq z≥$T J$‘·+˝À ñ+&É<˚yÓ÷ nì|æ+∫+~. m+‘√ |ü~\+>± <ë#·T≈£îqï }Vü≤\ $s¡C≤õ yê&ç e‘·Ô˝…’+~. u≤\´+ Åã<ä›˝…’+~. »qàì∫Ãq neTà Ä Ç+{À¢H˚ ø£qTï eT÷dæ+~. Ä düqï C≤õ |ü+~] øÏ+<˚ ñ>∑TZ |ü{Ϻ+~ neTà ! Ä >∑H˚ïs¡T |üP\T ‘·q #˚‘· @]dü÷Ô mH√ï }düT\T #Óù|Œ~ neTà. Ä sTT+{Ïì #·÷&É >∑*–‘˚ neTàì eT∞fl #·÷dæq+‘· ‘·è|æÔ ‘·qøÏ <äπøÿ~. düT+<äs¡+ >∑T+&Ó Äy˚<äq‘√ ãs¡TyÓøÏÿ+~. Ä düT+<äs¡ dü«bÕïìï ‘·qøÏ ø£qã&É˙j·T≈£î+&Ü mes¡T #Ó]ù|kÕs¡T ? n‘·ì eTqdüT u≤<Ûä>± eT÷*–+~. m+&É sêqT sêqT rø£åDeTe⁄‘√+~. m+&É y˚&ç$T˙, Å|üj·÷dü˙ \ø£å´ ô|fÒº dæú‹˝À ˝Ò&ÉT düT+<äs¡+. ¬s{Ϻ+∫q |ü≥Tº<ä\‘√ eTs√kÕ] } s¡+‘ê #·T≥ºu…{≤º&ÉT. |òü*‘·+ X¯Sq´+. ìÅkÕÔD>± z #√≥ düÔã›+>± ì\ã&ç b˛j·÷&ÉT. dü]>±Z Ä |ü]dæú‹˝À n‘·ì <ä>∑Z] ø=#êÃ&ÉT, ãT>∑ZMTkÕ\ b˛©düT ø±ìùwº _\T. nqTe÷q+>± dü+<äs¡+ ø£fi¯fl˝ÀøÏ dü÷{Ï>± #·÷kÕ&ÉT. ñ<äj·T+ qT+N ‹]– ‹]– n\dæ b˛j·÷&˚yÓ÷, ` düT+<äs¡+ s¡÷|ü+ eT]+‘· $ø±s¡+>± ‘·j·÷s¡sTT+~. e÷dæq ã≥º\÷, #ÓeT≥‘√ õ&ÉT¶ø±s¡T‘·Tqï eTTK+, uÛÑTC≤q y˚˝≤&ÉT‘·÷qï dü+N ` n‘·ì˝À @ dü+<˚Vü‰\ì πs¬ø‹Ô+#êjÓ÷...<ä>∑Z] ø=∫à Äsê\T rj·T&É+ ÅbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. düT+<äs¡+ e÷{≤¢&˚ ø√kÕÔ õ˝≤¢\ j·÷dü $ì, $+‘·>± #·÷kÕ&ÉT. n‹ø° n‘· ø£ì uÛ≤e Å|üø£≥q\‘√ n‘·qT #Óù|Œ e÷≥\T Ä b˛©düT˝À nqTe÷Hêìï eT]+‘·>± ã\|ü]#êsTT. ‘·q yÓ+≥ ùdºwüqTøÏ s¡eTàì VüQ+ø£]+#ê&ÉT. |ü]dæú‹ ns¡∆+ ø±e&É+ yÓTT<ä\j˚T dü]øÏ , düT+<äs¡+˝À ø£\es¡bÕ≥T yÓTT<ä\sTT+~.@<√ #Ó|üŒ&ÜìøÏ Å|üj·T‹ï+#ê&ÉT. Bq+>± y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT. #˚‘·T˝…‹Ô <ä+&É+ ô|{≤º&ÉT. n‘·qT ã\e+‘·+>± »ã“ |ü≥Tº ≈£î+fÒ ô|qT>∑T˝≤&˚&ÉT. #·T≥÷º »q+ eT÷–, |ü]dæú‹ eT]+‘· >∑+<äs¡>√fi¯+>± ‘·j·÷s¡sTT+~. ‘·˝§ø£s¡÷ ‘·˝À yê´U≤´q+ #˚kÕs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ n+<äs¡÷ ø£\dæ, düT+<äsêìï <√wæ>± ì\u…fÒºkÕs¡T. Ç{°e\ Å>±eT+˝À ô|#·Tà ô|]– b˛‘·Tqï CÒãT <=+>∑‘·Hê\≈£î u≤<Ûä´‘· n‘·ì MT<ä≈£î HÓ{≤ºs¡T. ñqï≥Tº+&ç ù|<ä\T ñ+&˚ ÅbÕ+‘ê\˝À >∑T&çôd\T uÛÑ>∑TZq n+≥T ø√&ÜìøÏ ø±s¡D+ düT+<äs¡y˚T nì rsêàì+#˚s¡T. rÅeyê~ ø±uÀ\ì dü+<˚Væ≤+∫q yêfi¯Sfl ˝Òø£ b˛˝Ò<äT.


düT+<äs¡+ ì\Te⁄Hê Å≈£î+– b˛j·÷&ÉT. n‘·ìøÏ »e dü‘êÔ« \T ñ&ç– b˛sTTq≥¢sTT+~. eTìwæ n#˚‘·qT&Éj·÷´&ÉT. düT+<äsêìï HÓ≥Tº ≈£î+≥÷ b˛©düT ùdºwüqTøÏ <ë] rkÕ&ÉT ` ãTÅs¡ MTkÕ\ b˛©düT. nee÷q+‘√, Äsê≥+‘√, dæ>∑TZ‘√ ‘·\ ≈£î~+#·T≈£î b˛>± n‘·ì yÓ+≥ q&ç#ê&ÉT düT+<äs¡+. 0 0 0 n*øÏ&ç $ì|æ+∫ ãs¡Te⁄>± ø£fi¯ófl ‘Ó]#ê&ÉT düT+<äs¡+. ùdºwüH√¢ »yêqT¢ eTT+<äT >∑~˝ÀøÏ #˚sês¡T. môd’‡ e#êÃ&ÉT. ‘·qTqï #√≥T qT+∫ ø=+#Ó+ eTT+<äTøÏ e+– #·÷ùdÔ, n‘·ì eTTK+ ø£ì|æk˛Ô+~ düT+<äsêìøÏ. môd’‡ ej·TdüT˝À ∫qï yê&˚. eTTK+˝À ø±]ƒq´+ n+‘·>± ø£ì|æ+ #·&É+ ˝Ò<äT. eè‹Ô ˝Àì ø£]ƒq‘·«+ n‘·ìï+ø± ø£\àwü |ü]∫q≥Tº ˝Ò<äT. ‘·q yÓTTs¡ $+{≤&ÉH˚ ÄX¯ ∫>∑T]+∫+~ düT+<äs¡+ eTqdüT˝À. eTTU≤ q |ü{Ϻq #ÓeT≥ õ&ÉT¶ ns¡#˚‘·T\‘√ s¡T<äT› ≈£îHêï&ÉT. ˝ÒeuÀj·÷&ÉT. ˙s¡dü+‘√ X¯Øs¡+ ‘·÷*q≥ºsTT+~. eT∞fl u…+N MT<ä ≈£L\ã&ܶ&ÉT. môd’‡ qT+∫ ‘·qøÏ ø£ãTs=düTÔ+<äì ø£åD≤\T ˝…ø£ÿô|≥Tº≈£î+≥÷ ≈£L#·THêï&ÉT. ìeTTcÕ\T ãs¡Te⁄>± >∑&ÉTdüTÔHêïsTT. #ê˝≤ ùd|ü{ÏøÏ ` düT+ <äsêìï ùdºwüqTøÏ ˝≤≈£îÿì e∫Ãq ø±ìùwºãT\T môd’‡‘√ @<√ #ÓbÕŒ&ÉT. eTs√ |ü~ ìeTTcÕ\øÏ düT+<äsêìøÏ môd’‡ qT+∫ s¡eTàì ø£ãTs=∫Ã+ ~. |ü&ÉT‘·÷ ˝Òdü÷Ô yÓ[fl môd’‡ fÒ_\T eTT+<äT ì\TÃHêï&ÉT düT+<äs¡+. môd’‡ ˝À‘·T>± düT+<äs¡+ ø£fi¯fl˝ÀøÏ #·÷kÕ&ÉT. dü+>∑‘˚$T≥qï≥T¢ ø£fiËfl>∑πskÕ&ÉT. ‘·q ìs√›wæ‘ê«ìï ìs¡÷|æ+#·T≈£îH˚ ÄK] neø±XÊìï #ÓsTT´ C≤]b˛ìe«<ä\Ã˝Ò<äT düT+<äs¡+. n‘·ì˝À ˝Òì ‘Ó–+|ü⁄ |ü⁄≥Tºø=∫Ã+~. ˇø=ÿ ø£ÿ e÷{≤ ù|s¡Tà ≈£î+≥÷, nsTTHê, dü÷{Ï>±H˚ ‘·q yÓ’q+ n+‘ê |üPdü >∑T∫Ãq≥Tº #Ó|ü⁄Œ ø=#êÃ&ÉT. n+‘ê #Ó|æŒ, ∫e]øÏ .... ª kÕsY! ... qqTï qeTà+&ç.∫qï ∫qï nqTuÛÑ÷‘·T\ ø√dü+ yÓ+|üsê¢&˚ dü>∑≥T ÅbÕD+ kÕsY Hê~ ! Hê ∫qï|üŒ{Ï Ç+{Ï˙, nø£ÿ&˚ #·∫Ãb˛sTTq e÷ neTà düèà‘·T©ï , Hê u≤˝≤´˙ï #·÷düTø√yê\H˚ Äsê≥+‘√ }s¡+‘ê ‹]π>qT kÕsY... #˚e #·∫Ãq J$‘·+˝À #˚<äT $T–˝Òà es¡Ôe÷q+ qT+&û ˇø£ÿ kÕ]...ˇπø ˇø£ÿ kÕ]...|üdæ‘·q|ü⁄ $Tdæ$T #Ûêj·T˝À¢øÏ ‘=+– #·÷<ë›eTqï ñã˝≤≥+ ‘·|üŒ ` eTπs H˚s¡ Å|üeèrÔ Hê≈£î ˝Ò<äT kÕsY. qqTï qeTà+ &ç...µµ nì y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT. &É>∑TZ‹Ôø£‘√ düT+<äs¡+ >=+‘·T Js¡uÀsTT+~. môd’‡ e<äq+˝À >±+;Ûs¡´+ #√≥TH˚ s¡e+‘· Å|üdüqï‘· #√≥T #˚düT≈£î+~. eT+∫ ˙fi¯ófl ‘Ó|æŒ+∫ düT+<äs¡+ #˚‘· ‘ê–+#ê&ÉT. z<ës¡TŒ>± #·÷dü÷Ô ≈£L#√eTì ≈£îØà #·÷|æ+#ê&ÉT. düT+<äs¡+ ø±düÔ dæÔ$T‘· |ü&ܶø£ ‘·øÏÿq $esê\&çπ>&ÉT. ª nqï≥Tº MT ‘ê‘· >±] ù|πs$T≥Hêïs¡T ? á }fiÀfl n‘·H˚ #˚düTÔ+&˚ yês¡T ?µµ nì. ª e÷ ‘ê‘· >±] ù|s¡T \ø£åàD eT÷]Ô >±s¡T. Å|üsTTy˚≥T &Üø£ºs¡T. n+‘ê ª &Üø£ºs¡T u≤u≤jYT µ nH˚ yês¡T.µµ #ÓbÕŒ&ÉT düT+<äs¡+. Ä e÷≥ $+≥÷H˚ #·|ü⁄Œq ˝Ò∫ ì+#·THêï&ÉT môd’‡. ª yêf… düŬs’ŒCŸ ! &Üø£ºs¡T u≤u≤jYT >±s¡T MT ‘ê‘· >±sê ! e÷ Hêqï >±s¡T #ÓãT‘·÷ ñ+&˚ yês¡T. yê] ‘·+Å&ç >±s¡T, n+fÒ , e÷ ‘ê‘· >±s¡T rÅe+>± »ãT“ |ü&ç q|ü⁄Œ&ÉT yÓ’<ä´+ #˚dæ, ÅbÕD <ëq+ #˚dæ s¡øÏå+∫+~ &Üø£ºs¡T u≤u≤ jYT >±πsq≥ ! yê] >∑]+N, yê] eT+∫ ‘·q+ >∑T]+N e÷ Hêqï >±s¡T mH√ï kÕs¡T¢ #ÓãT‘·÷ ñ+&˚yês¡T. nsTT‘˚, ñ<√´>∑Ø‘ê´ H˚˙ }s¡T sêe&Éy˚T ‘·|üŒ , H˚qT ˝À>∑&É sTTø£ÿ&ÉøÏ sê˝Ò<äT. #ê˝≤ dü+‘√wü+... MT eTqdüT e÷ yêfi¯fl e\¢ >±j·T |ü&ç‘˚ eTìï+#·+&ç. $TeTà*ï nqTe÷ì+∫ rdüTø=∫à MT eTqôd+‘· >±j·T |ü]#ê&√, e÷ ø±ìùwºãT\T. n+<äT≈£î H˚qT dæ>∑TZ |ü&ÉT‘·THêïqT...µµ n+≥÷ @y˚y√ #ÓbÕŒ&ÉT. düT+<äsêìøÏ Ä e÷≥\T dü+ÅuÛÑeT+>±q÷, ‘·≥Tºø√˝Òq+‘· dü+‘√wü+>±q÷ nì|æ+#êsTT. ‘·s¡Tyê‘· Ä e÷{≤ sT÷ e÷{≤ e÷{≤¢&ÉT ≈£îHêïø£, düT+<äsêìï kÕ<äs¡+>± M&√ÿ*∫à |ü+|æ+#ê&ÉT môd’‡. ‘·qT Ä•+∫+~ kÕ+‘·+ HÓs¡y˚s¡ø£ b˛sTTHê, n<√ $<ÛäyÓTÆq ‘·è|æÔ‘√ ãôd‡ø±ÿ&ÉT düT+<äs¡+. 0 0 0 düT+<äsêìï kÕ>∑q+|æ, ùdºwüqT >∑~ ˝ÀøÏ ‹]– e∫Ãq môd’‡ì #·÷dü÷Ô $+‘·>± ø£fi¯fl|üŒ–+∫ ñ+&ç b˛j·÷&ÉT ãTÅs¡ MTkÕ\ b˛©düT ø±ìùdºãT\T. »]–q ‘·|æŒ<ä+˝À ‘·q uÛ≤>∑kÕ«eT´+ m+‘√ ìsê∆]+#·Tø√ ˝Òø£, ˙fi¯ófl qeTT\T‘·÷ ª kÕsY...µ n+≥÷ @<√ #Ó|üŒuÀj·÷&ÉT. n‘·ìï ø£fi¯fl‘√H˚ yê]+∫, môd’‡ sTT˝≤ nHêï&ÉT : ª #·÷&ÉT... nqTe÷ì+#·&É+ eTq eè‹Ô \ø£åDy˚T nsTTHê, <ëìø° ø=ìï Vü≤<äT›\T+{≤sTT. H˚s¡düTú&çï yÓ‹øÏ |ü≥Tºø√e&É+ m+‘· Å|ü<ÛëqyÓ÷ ` ˇø£ ìs¡|üsê~Û ìs√›wæ‘ê«ìï düø±\+˝À düÅø£eT+>± >∑T]Ô+#·&É+ ≈£L&Ü n+‘˚ eTTK´+.. @eT+{≤e⁄ ?µµ Ä e÷≥\˝À dü‘ê´ìï n+^ø£]dü÷Ô ø±ìùwº_\T ‘·\÷ù|&ÉT. Ä ‘·s¡Tyê‘· @<√ >∑Ts=Ô∫Ãq yê&ç˝≤ ª nsTT‘˚...kÕsY...MT ‘ê‘· >±s¡T...µµ n+≥÷ @<√ n&É>∑uÀsTT, dü+~>∑∆+˝À ñ+&ç b˛j˚T&ÉT. môd’‡ n‘·ì eTTK+˝ÀøÏ #·÷dæ, ∫s¡T qe⁄« qy˚«&ÉT. düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ ˝Ò<äT. n‘·ìï #·÷ùdÔ, n‘·qT düT+<äs¡+‘√ #Ó|æŒq<ä+‘ê nã<ä∆y˚ Tq ì düŒwüºyÓTÆ b˛‘·÷H˚ ñ+~ Ä ø±ìùwº_\TøÏ. nsTT‘˚ ... môd’‡ >±s¡‘·ì‘√ @ Å|üjÓ÷»Hêìï Ä•+∫ n‘·ìï eTuÛÑ´ ô|{≤ºs√ Ä ãTÅs¡ MTkÕ\ ø±ìùwº_\TøÏ m+‘·>± ‘·\ ∫+#·T≈£îHêï ns¡∆+ ø±˝Ò<äT. ø±<äT ≈£L&Ü !


0

0

0

Ä+Å<Ûä Å|üuÛÑ, dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ ‘˚ 6 ` 6 `1990 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.

•ø£å ª MTø£dü\T ãT~∆ ˝Ò<äT.µµ ô|fi¯flj˚Tø£ á bÕ‹πøfi¯fl ˝Àq÷ »>∑<ë+ã uÛÑs¡Ô >∑T]+∫ ‘·q≈£îqï n_ÛÅbÕj·÷ìï mìï y˚\ kÕs¡T¢ düŒwüº+ #˚dæ+<√ ! ;ÛeTX¯+ø£s¡+ m|üŒ{Ï˝≤π> e÷s¡T e÷{≤¢&É ˝Ò<äT. uÛ≤s¡´ {Ï|òæHé ù|¢≥T ‘Ó∫Ã, {°bÕjYT MT<ä #·|ü⁄Œ&ÉT #˚dü÷Ô ô|{Ϻ+~. sêÅ‘· qT+∫ Ä Ç+{À¢ y=ø£ $∫Å‘·yÓTÆq $wüj·T+ >∑T]+∫ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. düTq+<äe*¢ @<√ |ü⁄düÔø£+ #˚‘√Ô |ü≥Tº≈£îì ≈£Ls¡TÃì ñ+~. ø£fi¯ófl |ü⁄düÔø£+ ˝Àì ù|J\ MT<˚ e⁄Hêï, ÄyÓT ‘·*¢ <ä+Å&ÉT\ Ä+<√fi¯q >∑eTìdü÷ÔH˚ ñ+~. ‘·*¢ <=]øÏq neø±XÊìï e<äT\T ø√≈£î+&Ü ‘·+Å&çì <äT\|ü]dü÷ÔH˚ ñ+~. ‘·+Å&ç |ü~ e÷≥\¬ø√ e÷≥>± ñ+&ÉT+&ç »yêãT*düTÔHêï&ÉT. ª‘·˝…‘·TÔ≈£îì πs|ü⁄ Ä|ò”düT¬ø˝≤ b˛e&É+ ?µ ;ÛeTX¯+ø£sêìπøMT bÕ\T b˛e&É+ ˝Ò<äT. ª @yÓTT∫Ã+<ä{≤? Ä|ò”düTøÏ ‘·˝…‘·TÔ≈£îì yÓfi¯fl ˝Òø£ b˛e&ÜìøÏ MTe\¢ @+ |òüTÀs¡+ sTT|ü⁄Œ&ÉT »]– b˛sTT+<ä˙?... Ä$&˚<√ nyê≈£î\÷ #·yê≈£î\÷ yê– ñ+fÒ , Ä ì+<ë s=wüOº Ä$&É$... MTπø+eT<Ûä´q...µµ »>∑<ë+ã uÛÑs¡Ô eTT+<äTqT+∫ {Ï|òæHé ù|¢≥T rôdj·T´uÀ‘·÷ Ä– b˛sTT+~. ô|{Ϻq Ç&û¢\T n˝≤π> ñ+&ç b˛j˚TsTT. ˇø£{À ns√ eTTø£ÿ ø=]øÏ e~˝ÒkÕ&ÉT. {Ï|òæHé $T+>∑T&ÉT |ü&çq≥Tº ˝Ò<äT. ª n˝≤ e~˝ÒkÕπs+....µµ uÛÑs¡Ôì ì\Bdæ+~ »>∑<ë+ã. ª düsTT+#· ˝Ò<˚µ ª njÓ÷´, sêeT ! Ç~ eTØ u≤>∑T+~. ñ] ‘ê&ÉT düs¡<ë>± |”ø£øÏ _–+#·T ø√e&É+... Ä ‘·sê«‘· }|æsê&Éø£ $\ $\˝≤&ç b˛e&É+....Ç˝≤ ñ+~ MT es¡dü... #ê<äkÕÔ\T z&Éø£+&ç...Ç|ü⁄Œ&˚+ »]– b˛˝Ò<äT. Ä ¬s+&ç&û¢\T ‹q+&ç.µ n+~ »>∑<ë+ã ø√|ü+>±. ø£wüº+ MT<ä @<√ ‹Hêïqì|æ+#ê&ÉT ;ÛeTX¯+ø£s¡+. ù|¢{À¢ #ÓsTT´ ø£&ÉT≈£îÿì, düTq+<äe*¢ y˚|ü⁄ #·÷dü÷Ô n&çπ>&ÉT. ª nsTT‘˚ qTe«dü\T dü÷º&çjÓ÷˝Àπø yÓfi¯fl ˝Ò<ä+{≤e⁄. nø£ÿ&˚+ »]–+<√ ‘Ó©<ä+{≤e⁄... ne⁄Hê?µ n+‘˚ eT] ! nqï≥Tº>±‘·\÷|æ+~ düTq+<äe*¢. ª ˝À|ü*øÏ yÓfi¯flø£, eT¬sø£ÿ&çøÏ n|òüTÀ]+#êy˚? ìqïdü\T Ä$&É yÓ+≥ |ü+|æ+∫+~ <˚ìø£ì...?µµ ø√|ü+>± ns¡Tdü÷Ô n+~ »>∑<ë+ã. düTq+<äe*¢ e÷{≤¢&É˝Ò<äT. Ä |æ\¢ rs¡T »>∑<ë+ãø°, ;ÛeTX¯+ø£<ëìø° ø√|ü+ ‘Ó|æŒk˛Ô+~. ª ndü˝≤ s√E @+ »]–+<˚µ »>∑<ë+ã ã‹e÷˝Ò <Û√s¡DÏ˝À n&ç–+~. düTq+<äe*¢ e÷{≤¢&Éø£ b˛e&É+‘√, ª @+ »]–+<ä+fÒ e÷{≤¢&Éy˚+.µµ |üs¡Twü+>± n&çπ>&ÉT ;ÛeTX¯+ø£s¡+. ‘·©¢ ‘·+Å&û ‘·qq˝≤ ì\B j·T&É+ eT] düVæ≤+#· ˝Òø£ b˛sTT+~ düTq+<äe*¢. ª @+ »]–+<ë? Ä s√E uÛÑ÷$T ã<ä›˝…’+~. Äø±X¯+ ≈£L* HÓ‹Ô MT<ä |ü&ç+~...düπsHê!µµ n+≥÷ $dü $kÕ ‘·q >∑~ ˝ÀøÏ yÓ[fl b˛sTT+~. ≈£L‘·Ts¡T Ç˝≤ Ä≈£îø° b˛ø£ø° n+<ä≈£î+&Ü ‹ø£ÿ>± »yê_#˚à dü] øÏ, Ä <ä+|ü‘·T\T #˚wüº\T <äøÏÿ ñ+&ç b˛j˚Ts¡T. ø±ùd‡|ü⁄ Ç<ä›]˝À me s¡÷ e÷{≤¢&É ˝Ò<äT. eT] ø±ùd‡|ü{ÏøÏ ;ÛeTX¯+ø£s¡+ H√s¡T ô|>∑T\TÃ≈£îì nHêï&ÉT. ªª neTà |ü≥¢ ˙ <Û√s¡DÏ ø±düÔ düC≤e⁄>± ñ+fÒ, Çyêfi¯ eTqø° f…dü¸Hé ñ+&˚~ ø±<äT ø£<ë...µµ n+‘˚ ! n˝≤ n˙ùd&˚ ø±˙, ndü\T ‘·qT n˝≤ nq >∑\>∑&É+ ‘·qπø ÄX¯´s¡´+>± ñ+~ ;ÛeTX¯+ø£sêìøÏ. Ä e÷≥\‘√, Ä sTT+{À¢ z ô|<ä› ‘·TbòÕqT yÓTT<ä˝…’+~. »>∑<ë+ã Ç\÷¢ yêøÏ© m–] b˛j˚T˝≤ πøø£˝…j·T´&É+ ÅbÕs¡+_Û+∫+~. n‘·Ô>±] ˙, uÛÑs¡Ô˙ eTT+<äT @&ÉT ‘·sê\ yê]˙ ‹&ÉT‘·÷, @&ÉT|ü⁄\÷, ô|&É u§ã“\÷ ô|≥ºkÕ–+~. eT<Ûä´ eT<Ûä´˝À ;ÛeTX¯+ø£s¡+ ≈£L&Ü ø£\>∑CÒdüT≈£îì, z e÷≥ $düTs¡T‘·÷ ñ+&É&É+‘√ Ä >=&Ée eT]+‘· ô|<ä›<äsTT+~.


düTq+<äe*¢ ‘·q >∑~ ˝ÀqT+∫ yêfi¯fl πøø£\T, yê<äq\÷ $+≥÷ qe⁄«≈£î+~. 0 0 0 á >=&Éeø£+‘·{Ïø° eT÷\ ø±s¡D+ ` Ä Ç+{À¢ <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T HÓ\\ øÏ+<ä≥ »]–q z dü+|òüT≥q. Ä s√E ;ÛeTX¯+ø£s¡+ Ä|ò”dt ø=©>¥ sêeT÷à]Ô e∫Ã, z $wüj·T+ #Óù|Œ&ÉT. Ä+Å<Ûä <˚X¯+˝À Å|üU≤´‹ bı+~q z {° M #ÛêHÓ˝Ÿ yêfi¯ófl, yês¡+ yês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ ª MT‘√ y˚TeTT µ ø±s¡´Åø£eT+˝À á kÕ] πøe\+ eè<äT∆\‘√ z ø±s¡´Åø£eT+ ìs¡«Væ≤+#· uÀ‘·THêïs¡T≥. eè<äT∆\ eTH√ uÛ≤yê\÷, yê] düeTdü´\÷ n+<äT˝À #·s¡Ã≈£î ekÕÔsTT≥. Ä {° M yêfi¯ó fl ìs¡«Væ≤düTÔqï á ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ eT+∫ Ä<äs¡D ñ+~. dü+|òüT+˝À ñ+&˚ s¡ø£s¡ø±\ e´≈£îÔ\ n_ÛÅbÕj·÷\T ìwüÿs¡¸>± n+<äT˝À yÓ\¢&ç ne⁄‘·÷ ñ+{≤sTT. πøe\+ eè<äT∆\‘√ rùd Ä ø±s¡´Åø£eT+ ¬s+&ÉT m|æk˛&釽À ñ+≥T+<ä˙ ;ÛeTX¯+ø£s¡+ n+^ø£]ùdÔ n‘·ì ‘·*¢ nqï|üPs¡íeTà >±s¡T n+<äT˝À bÕ˝§ZH˚˝≤ #˚sTT+#· >∑\q˙ #ÓbÕŒ&ÉT sêeT÷à]Ô ;ÛeTX¯+ø£s¡+ eTs√ Ä˝À#·q ˝Ò≈£î+&Ü n+<äT≈£î n+^ø£]+#˚&ÉT. n @sêŒfÒ¢y√ #·÷&ÉeTHêï&ÉT. ‘·*¢‘√ Ä $wüj·T+ #Óù|Ô, ªHê¬ø+<äT≈£î HêHêï n˝≤+{Ïe˙ï µ n+~ ø±˙ >∑{Ϻ>± yê]+#· ˝Òø£ b˛sTT+~. ø=&ÉT≈£L ø√&É\÷ #Óù|Œ<ëìï ø±<äq>∑*π> kÕ«‘·+Å‘·´+ Ä$&Ü Ç+{À¢ m|ü⁄Œ&√ b˛>=≥Tº≈£î+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· sêeT÷à]Ô #·ø£ #·ø± |üì #˚kÕ&ÉT. nqï|üPs¡íeTà ≈£L&Ü ‘·øÏÿq eè<äT∆\‘√ bÕ≥T Ä ø±s¡´Åø£eT+˝À bÕ˝§ZH˚ neø±X¯+ e∫Ã+~. »>∑<ë+ã øÏ<˚+ q#·Ã ˝Ò<äT. m+‘√ ÅbÕ#·Ts¡´+ ñqï {° M #ÛêHÓ˝À¢... ãT*¢ ‘Ós¡ MT<ä n‘·Ô >±s¡T ø£ì|æ+#·&É+ ` n+‘˚ ø±ø£ ø±ùd‡ù| @<√ e÷{≤¢&˚ neø±X¯+ \_Û+#·&É+ ÄyÓT düVæ≤+#· ˝Òø£ b˛‘√+~. eTT+<ä÷ yÓqø± Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü uÛÑs¡Ô Ç+<äT≈£î n+^ø£]+∫ q+<äT≈£î uÛÑs¡Ô MT<ä $s¡T#·T≈£î |ü&ç+~. ª eTTdæ˝≤&çøÏ <ädüsê |ü+&ÉT>∑ì, #ê˝≤ u≤>∑T+~ dü+ã&É+... eT]+πø+... @ ã÷´{° bÕs¡¢sYø√ rdüT¬ø[fl, MT neTà >±]øÏ c˛≈£î\÷, y˚Tø£|üPŒ #˚sTT+∫ eTØ dü÷º&çjÓ÷øÏ rdæ ¬øfi¯fl+&ç...nœ˝≤+Å<Ûä Åù|ø£å≈£î\÷ Ä$&É n+<ä#·+<ë\ì #·÷dæ ‘·]kÕÔs¡T....dæ>∑TZ ˝Òø£ b˛‘˚ dü]...µµ n+~ yÓ≥ø±s¡+>±q÷ , ñÅø√wü+>±q÷. ;ÛeTX¯+ø£sêìøÏ >=+‘·T˝À |ü∫à yÓ\ø±ÿj·T |ü&ɶ≥ºsTT+~. uÛ≤s¡´ì düe÷<Ûëq |üs¡Ã&É+ ø√dü+ ‘·q #·s¡´ì düeT]∆+#·Tø√&ÜìøÏ bÕsTT+≥T¢ yÓ‘·T≈£îÿ+≥THêï&ÉT. ª n˝≤ sTT<Ó’b˛‘êyÓ+<äTπø.. .Bì e\q eTqøÏ #Ó&ç b˛j˚T<˚MT ˝Ò<äT... ô|’ô|#·TÃ..neTà {° M˝À |òü˝≤ì ø±s¡´Åø£eT+˝À ø£ì|æ+#˚ @sêŒ≥T¢ #˚kÕeT˙, #·÷&Ée\dæ+<ä˙ ã+<ÛäTe⁄\+<ä]ø° ñ‘·Ôsê\T sê<ë›+. B+‘√ neTàì eTq+ m+‘· n|ü⁄s¡÷|ü+>± #·÷düT≈£î+≥THêïyÓ÷ n+<äs¡ø° ‘Ó\TdüTÔ+~. ã+<ÛäTe⁄˝À¢q÷ , Ä|ò”düT˝À ùdïVæ≤‘·T˝À¢q÷ eTqøÏ ø=<√› >=b˛Œ eT+∫ ù|πs edüTÔ+~...µµ nì ‘·q Ä˝À#·q ãj·T≥ ô|{≤º&ÉT ;ÛeT X¯+ø£s¡+. ‘·*¢|ü≥¢ u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*‡q ø=&ÉT≈£î>± ...‘·q Ä˝À#·q˝Àì $ø£è‘·‘·«+, ndüVü≤»‘·«+ n‘·ìøÏ Ä düeTj·T+˝À düTŒ¤]+#·H˚ ˝Ò<äT. »>∑<ë+ã nsTTwüº+>±H˚ ‘·\÷|æ+~. ‘·q ÇcÕºsTTcÕº\‘√ Å|üy˚Tj·T+ ˝Òì nqï|üPs¡íeTà >±s¡T Ä {° M ø±s¡´Åø£eT+˝À bÕ˝§Zq&É+ Ksês¡ sTT b˛sTT+~. düTq+<äe*¢ Hêj·TqeTàì dü÷º&çjÓ÷øÏ rdüT¬øfi¯fl&ÜìøÏ ìX¯Ãj·TyÓTÆb˛sTT+~. ‘·*¢˙ ≈£L‘·TØï {° M dü÷º&çjÓ÷øÏ Ä{À˝À |ü+|æ+∫, ‘·*¢ bÕ˝§ZH˚ ø±s¡´Åø£eT+ ‘·«s¡˝À sêuÀ‘√+<ä˙, $esê\T ‘·sê«‘· ‘Ó*j·T CÒkÕÔq˙ ã+<ÛäTesêZìø°, ùdïVæ≤‘·T\ø° dü>∑s¡«+>± ñ‘·Ôsê\T sêdæ |ü&˚kÕ&ÉT ;ÛeTX¯+ø£s¡+. 0 0 0 eTs√ Hê\T>∑T HÓ\\ ‘·sê«‘· {° M˝À ªMT‘√ y˚TeTTµ ø±s¡´Åø£eT+ Å|ükÕs¡eTe⁄‘·÷ ñ+fÒ, {° M eTT+<äT ≈£Ls¡TÃHêïs¡T »>∑<ë+ã, ;ÛeTX¯+ ø£s¡+. Ä ø±s¡´Åø£eT+ n+‘ê eè<äT∆\‘√H˚ e⁄+≥T+<äì n|üŒ{Ïπø {° M Å|üø£≥q\ <ë«sê $düèÔ‘·+>± Å|ü#ês¡+ »]–+~. ã+<ÛäTe⁄\ qT+N, ùdïVæ≤‘·T\ qT+N ‘·qø£+<äuÀj˚T n_Ûq+<äq\ì ‘·\T#·T≈£î+≥÷ {° M #·÷düTÔHêï&ÉT ;ÛeTX¯+ø£s¡+. »>∑<ë+ã H√{ÏøÏ »&çdæ, ‘·*¢øÏ bÕ‘·ø± \|ü⁄ bÂsêDÏø£ dæìe÷ ≈£L&Ü #·÷|æ+∫ ms¡T>∑&ÉT ‘·qT. ‘·q÷, uÛ≤sê´ ‘·*¢ì dü]>± #·÷düTø√e&É+ ˝Ò<äì ã+<ÛäTe⁄˝À¢ ø=+<ä]øÏ n|ü⁄Œ&˚ nqTe÷q+ bÕ‘·T≈£îì ñ+~. ˇø£]<ä›s¡T qs¡à>∑s¡“¤+>± e÷≥\T <=]¢+#˚s¡T ≈£L&Ü. ª á {° M ø±s¡´Åø£eT+‘√ yêfi¯fl H√fi¯ófl <Óã“≈£î eT÷‘·ã&É ‘êsTT,µ nqT≈£î+≥÷ {° M #·÷düTÔHêï&ÉT ;ÛeTX¯+ø£s¡+. <ë<ë|ü⁄ bÕ‹ø£ eT+~ eè<ä∆ eTVæ≤fi¯\÷, |ü⁄s¡Twüß\÷ ø£ì|ædüTÔHêïs¡T ‘Ós¡ MT<ä. Å|üX¯ï\÷, »yêãT\÷ ` s¡düe‘·Ôs¡+>± kÕ>∑T‘√+~ ø±s¡´Åø£eT+. z *|üÔ ùd|ü⁄ ‘·|üŒ ‘·*¢ m≈£îÿe ø£ì|æ+#· ˝Ò<äT. ‘·*¢øÏ á m|æk˛&é˝À eT{≤¢&˚ M\T ∫πøÿ˝≤ ˝Ò<äT. eT∞fl yês¡+ es¡≈£L Ä>±* ø±uÀ\T.. >∑+≥ Åb˛Å>±+ eT<Ûä´˝À Å|üø£≥q\ ø√dü+ ø=~›bÕ{Ï $sêeT+‘√ ø=qkÕ–+~. n+<äT˝À bÕ˝§Zqï eè<äT∆\+‘ê m+‘√ ñ˝≤¢dü+>± e÷{≤¢&ÉT ‘·THêïs¡T. ø±s¡´Åø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï e´øÏÔ z düTÅ|üdæ<ä∆ dæìe÷ ø±¬sø£ºs¡T j·÷ø£ºs¡T. Å|üX¯ï\T y˚dæ, »yêãT\T sêã&ÉT‘·THêï&ÉT. eè<äT∆\+‘ ‘·eT u≤\´+ >∑T]+N, |æ\¢\ #·<äTe⁄\÷, ñ<√´>±\ >∑T]+N düs¡<ë>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT »]–+<ä~ ! ;ÛeTX¯+ø£s¡+ ø£\˝À ≈£L&Ü }Væ≤+#·ì $wüj·T+...


z eè<äT∆sê\T, ‘·qe+‘·T e∫à q|ü⁄Œ&ÉT ` @&ÉTdü÷Ô e÷{≤¢&É≥+ ÅbÕs¡+_Û+∫+~. ‘·qøÏ eTT>∑TZs¡T ø=&ÉT≈£î\Hêïs¡˙, mes¡÷ ‘·qì dü]>± #·÷düTø√e&É+ ˝Ò<ä˙, ‘·q Å|üdüTÔ‘· |ü]dæú‹ #Ó|ü⁄Œø√ ˝Òq+‘· <äTs¡“¤s¡+>± ñ+<äì... ø£˙dü+ eè<äT∆\ ÄÅX¯eT+˝À <˚ì˝À qsTTHê #˚]Œ+#·eTì ÅbÕ<Û˚j·T |ü&ÉT‘·THêï ø=&ÉT≈£î\÷, ø√&Éfi¯Sfl $ì|æ+#·T ø√e&É+ ˝Ò<ä˙ ` ø£˙ïs¡T eTT˙ïs¡T>± $\|ædü÷Ô e÷{≤¢&ç+~ ÄyÓT. ∫qï ‘Ós¡ MT<ä ÄyÓT e÷≥\T $+≥÷ ;ÛeTX¯+ø£s¡+, »>∑<ë+ã ˙s¡Tø±] b˛j˚Ts¡T. ‘·*¢ {° M˝À ø£ì|æùdÔ n+<ä]˝À ‘·qøÏ >=|üŒ>± ñ+≥T+<äì }Væ≤+#ê&˚ ‘·|üŒ , Ç˝≤ ≈£L&Ü »]π> neø±X¯+ ñ+<äì ;ÛeTX¯+ø£sêìøÏ Ç+‘· es¡≈£L ‘·≥ºH˚ ˝Ò<äT ! ‘·*¢ ≈£L&Ü Ç˝≤π> e÷ {≤¢&ç‘˚ ‘·eT |üs¡Ty˚+ ø±yê* ! n+<ä]˝À ‘·˝…‘·TÔ≈£îì ‹s¡>∑Z\&Ü? á n˝À#·q e#˚Ãø£ , dæ>∑TZ‘√ uÛÑj·T+‘√ ø£+|æ+∫ b˛j˚T&É‘·qT. Ä s√EqT+N Ä <ä+|ü‘·T\øÏ dü¬s’q ìÅ<ëVü‰sê\T ˝Òe⁄. Ä s√E m|æk˛&é˝À ‘·*¢ e÷{≤¢&É ˝Ò<äT. eT∞fl yês¡+ Å|ükÕs¡eTj˚T ø±s¡´Åø£eT+ ˝À ‘·*¢≈£L&Ü Ç˝≤π> e÷{≤¢&ç‘˚ ! ª MT HêqïeTà {° M wüO{Ï+>¥˝À @+ e÷{≤¢&ç+<˚µ nì m+‘· >∑T∫à >∑T∫à n&ç–Hê düTq+<äe*¢ ô|+¬ø>± düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒø£ b˛e&É+‘√ yêfi¯fl Ä+<√fi¯q ¬s{Ϻ+|üsTT+~. ‘·*¢H˚ H˚s¡T>± n&çπ><ë›e÷ nì|æ+∫+~ ;ÛeTX¯+ø£sêìøÏ. ø±ì á$&É ¬s+&ÉT HÓ\\ ÅøÏ‘·y˚T ‘·eTTà&ç <ä>∑Zs¡øÏ yÓ[fl b˛sTT+~. z Ĭsïfi¯ófl nø£ÿ&Ü, Ĭsïfi¯ófl ‘·q<ä>∑Zsê nì neTàì yê{≤\T y˚düT≈£îHêïsêjÓT ! ‘·q ã+<ÛäTe⁄\÷ , ùdïVæ≤‘·T\÷ n+<äs¡÷ , sêuÀj˚T yês¡+ ≈£L&Ü {° M˝À ‘·|üŒì dü]>± Ä ø±s¡´Åø£eT+ #·÷kÕÔs¡T... Ä$&É @+ e÷{≤¢ &ç+<√ ! ‘·\#·T≈£î+fÒH˚ yÓqTï »\<ä]k˛Ô+~ ;ÛeTX¯+ø£sêìøÏ. »>∑<ë+ã z yÓ’|ü⁄ ‹{Ϻ b˛k˛Ô+<ä‘·ìï. $|üØ‘·yÓTÆq f…q¸Hé‘√ , m˝≤>√ Äyês¡+ >∑&ç∫+~ yê]øÏ. ‘·sê«‘· yês¡+ Ä ø±s¡´Åø£eT+ Å|ükÕs¡eTj˚T y˚fi¯øÏ #Ó|üŒ˝Òq+‘· uÛÑj·÷+<√fi¯q \‘√ {° M eTT+<äT #˚sês¡T <ä+|ü‘·T*<ä›s¡÷. {° M˝À ø±s¡´Åø£eT+ yÓTT<ä\sTT+<√ ˝Ò<√ ` ø£¬s+≥T b˛sTT+~ ! eT∞fl m|üŒ{Ïø√ ø±ì ø£¬s+≥T sê˝Ò<äT. á ˝À>± Ä ø±s¡´Åø£eT+ ø±kÕÔ nsTTb˛sTT+~. ;ÛeTX¯+ø£sêìø°, »>∑<ë+ãø° }|æ] düÔ+_Û+∫ b˛sTTq≥ºsTT+~. yêfi¯fl Ä+<√fi¯qø°, e´<Ûäø° n+‘·T ˝Ò<äT. düs¡« X¯≈£îÔ\÷ ñ&ç– b˛sTTq≥Tº>± ñ+&ç b˛j˚Ts¡T. #ê˝≤ ùd|ü{ÏøÏ >±ì ‘˚s¡Tø√ ˝Ò<äT. Ä ‘·sê«‘· eT∞fl Ç+{À¢ |òüTs¡¸D yÓTT<ä˝…’+~. πøø£\T, |üs¡düŒs¡ ì+<ës√|üD\T , ns¡#·T y√e&Ü\‘√ Ç\T¢ <ä<ä›]*¢ b˛sTT+~. m+‘· ã‹e÷*Hê, mìï $<Ûë\ n&ç–Hê , düTq+<äe*¢ H√s¡T $|üŒ&É+ ˝Ò<äT. @MT #Ó|üŒ ≈£î+&ÜH˚ ‘·q >∑~ ˝ÀøÏ yÓ[fl b˛sTT+~. Ä <ä+|ü ‘·T\ eTTU≤˝À¢ ø£‹Ô y˚≥TøÏ HÓ‘·TÔs¡T #·Tø£ÿ ˝Ò<äT. >∑~˝À ≈£L#·Tqï düTq+<äe*¢øÏ ‘·*¢<ä+Å&ÉT\ |òüTs¡¸D #Ó$ì |ü&ÉT‘·÷H˚ ñ+~. ‘·q˝À ‘·H˚ qe⁄«≈£î+~ ` ªÇyêfiÀ πsb˛ ` @+ »]–+<√ neTàø° Hêqïø° ‘Ó©≈£î+&Ü b˛<äT. ø£˙dü+ n+‘·es¡ø£sTTHê yêfi¯flHê eTH√e´<Ûäì nqTuÛÑ$+#·˙ ! Hêj·T qeTà |ü≥¢ s√p yêfi¯ófl #·÷ù| nHê<äs¡DøÏ yêfi¯flø°bÕ{Ï •ø£å düeT+»düy˚T !µ ø£dæ>± nqT≈£î+~. Ä s√E ` Hêj·TqeTà ‘·q‘√ nqï e÷≥\T >∑Ts=Ô#˚ÃsTT düTq+<äe*¢øÏ. ª Ä {° M yêfi¯fl <ä>∑Zs¡øÏ yÓfi§fl<˚› düTq+<ë ! ... yêfi‚fl<√ n&ÉT>∑T ‘ês¡T...ì»+ #Ó|üŒ&ÜìøÏ <ÛÓ’s¡´+ #ê\<äT. nã<ä∆e÷&Ü\+fÒ H√s¡T sê<äT. eTq+ nø£ÿ&çøÏ yÓfi¯fl ˝Ò<äqï dü+>∑‹ MT ne÷à Hêqï\øÏ #ÓbıŒ<äT›... ‘·sê«‘· m˝≤>√ ˇø£ ˝≤>∑ ‘Ó*ùdÔ ‘Ó*j·T˙. MT Hêqï Åô|ò+&ÉT sêeT÷à]Ô ˝Ò&É÷ ` n‘·ìï ≈£L&Ü HêÅ˝ÀE\bÕ≥T á $wüj·÷ìï <ë∫ô|≥ºeTì qTy˚« ã‹e÷\T ` @+?µµ n+~ Hêj·TqeTà. Ä s√E Ä eTqesê\÷, Hêj·Tqe÷à ndü\T {° M dü÷º&çjÓ÷πø yÓfi¯fl ˝Ò<ä˙, #ê˝≤ ùd|ü{Ï es¡≈£L _sê¢ eT+~s¡+˝ÀH˚ >∑&ç|æ e#˚Ãs¡˙ ` »>∑<ë+ãø°, ;ÛeTX¯+ø£sêìø° Ç|üŒ{À¢ ‘Ó*ùd neø±X¯+ ˝Ò<äT ! 0 0 0 Ä+Å<Ûä CÀ´‹, ‘Ó\T>∑T ø£fi≤ dü$T‹ ( q÷´C…؇ ) sêC≤ \ø°åà bòÂ+&˚wüHé yê] ø£<∏ä\ b˛{°˝À ø£H=‡˝ÒwüHé ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä. Ä+Å<ÛäCÀ´‹ yê s¡ |üÅ‹ø£ 17 `10 ` 1997 dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.


ñ<äj·T+ qT+N yêq !

ñ<äj·T+ qT+N yêq !

\∫ÃøÏ >∑T+&Ó >∑TãT\T >∑TãT\T>± ñ+~. yêq n+‘·ø£+‘·≈£L m≈£îÿej˚T dü÷#·q˝Ò ‘·|üŒ , ‘·>∑TZ eTTK+ |üfÒº˝≤ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. &ÉãT“ ˝Òø£ , sT÷ @&Ü~ bÕø£ H˚sTT+#· ˝Ò<äT. #·÷s¡T C≤] b˛sTT , yÓqTï e+– b˛sTT , |ü&ç b˛j˚T˝≤ ñ+~. eT{Ϻ >√&É ô|#·TÃ\÷&ç b˛‘√+~. <ëìøÏ ‘√&ÉT sT÷ es¡¸yÓTTø£{Ï. Ç\¢+‘ê ø±] b˛‘√+~. ã≥º\˙ï ‘·&çdæ eTT<ä›sTT b˛j·÷sTT. ô|s¡{Ï y˚|ü⁄ |ü\¢+ C≤>± ˝À+∫ , es¡¸+ ˙fi¯ó¢ Ç+{À¢øÏ #=#·TÃ≈£î e#˚ÃdüTÔHêïsTT. yê{Ïì dæ\«s¡T ‘·ù|˝≤‘√ ãj·T{ÏøÏ m‹Ô b˛k˛Ô+~ \∫Ã. ª ne÷à sTTj˚T´\ |üH√¢øÏ m\¢yê ? µ n&ÉT>∑T ‘√+~, Äπsfi¯fl Hê>∑s¡‘·ï+. ª m˝≤Ôqe÷à , sT÷ ~≈£îÿ e÷*q y=s¡‡+ y=~˝ÒÔHê !µµ n+≥÷ ì≥÷º]Ã+~. Ç+{À¢ n–Z sêC…j·T´&ÜìøÏ –+»\T ≈£L&Ü ˝Òe⁄. bı&ç C≤>± ˝Ò<äT. ª @+ã‘·T≈£î˝À, @"y√ ! µ u≤<Ûä>± nqT≈£î+~ \∫Ã. Çyêfi¯ |üì ˝ÀøÏ y˚–s¡+ s¡eTàì »j·TeTà eTØ eTØ #Ó|æŒ+~. Çyêfi¯ yêfi¯fl bÕ|ü uÒ; |ü⁄{Ϻq s√E. kÕj·T+Å‘·+ n+<äs¡÷ ˇkÕÔs¡T. bÕغ nB ñ+~. ÄbÕ|ü |ü⁄{Ϻq s√E |ü+&ÉT>∑\T »j·TeTà >±s¡÷ yêfi¯ófl ` m+‘√ |òüTq+>± #˚dü÷Ô e⁄+{≤s¡T. dü]>±Z yêfi¯fl uÒ; |ü⁄{Ϻq s√EH˚ Hê>∑s¡‘·ï+ ≈£L&Ü |ü⁄{Ϻ+~. Bì |ü⁄{Ϻq s√E ≈£L&Ü sTTyêfi‚. |ü⁄{Ϻq s√E |ü+&ÉT>∑\÷ , Ä y˚&ÉTø£\÷ n˙ï ø£*–q yêfi¯flπø ø±ì ‘·eT˝≤+{Ï yê]øÏ m˝≤ ≈£î<äTs¡T‘êsTT? \∫ÃøÏ ø£fi¯fl˝À –Ås¡Tq ˙fi¯ófl ‹]>±sTT. ª ø£˙dü+ <ëì nj·T´ ã‹≈£î+&çHê Çj˚T´\ <ëìø√ >∑T&ɶ eTTø£ÿsTTHê ø=qT+&˚ yê&ÉT. Ä n<äèwüº+ ≈£L&Ü Ä|æ\¢øÏ ˝Ò<äT. ∫+|æ] E≥Tº‘√ , ∫]–q >öqT‘√ ` @ düs¡<ë rs¡≈£î+&Ü Bì ã‘·TøÏ+‘˚ ø±uÀ\T !... ‘·q˝≤+{Ï <ëì ø£&ÉT|ü⁄q |ü⁄{Ϻ @+ u≤e⁄ ≈£î+≥T+~ ! ô|<√›fi¯fl _&ɶ>± |ü⁄&ç‘˚ m+‘· >=|üŒ>± ô|]– ñ+&˚~ ! Çyêfi¯ »j·TeTà >±] uÒ;ì #·÷&É&ÜìøÏ ¬s+&ÉT ø£fi¯Sfl #ê\e⁄. yÓT&É˝À ã+>±s¡+ >=\TdüT\‘√ , ‘·\+≥T k˛düT≈£îqï E‘·TÔ düT‘ês¡+>± MT<äøÏ m>∑ <√düT≈£î+≥÷ ¬s|ü ¬s|ü˝≤&˚ ø=‘·Ô ã≥º\‘√ ` qe⁄«‘·÷, düs¡<ë>± Ä&ÉT‘·÷ bÕ&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~. |ü⁄{Ϻq s√E bÕغ m+‘√ >=|üŒ>± #˚kÕÔs¡T. me¬ses√ ø±s¡¢ MT<ä ekÕÔs¡T. @y˚y√ ãVüQeT‘·T\T ‘ÓkÕÔs¡T. ‘·qø° s√E }|æ] dü\|üq+‘· |üì ñ+≥T+~. uÒ_ ø=y=«‘·TÔ*ï Ä]Œ , πøø˘ ø√düTÔ+~. n+‘ê #·|üŒ≥T¢ ø=&É‘ês¡T. n+<ä]ø° uÒ; n+fÒ eTT<˚›. n+‘ê uÒ;ì yÓT#·TÃ≈£î+≥÷ ñ+fÒ , »j·TeTà >±] eTTK+ Äq+<ä+‘√ yÓ*– b˛‘·÷ ñ+≥T+~. ø±ì , ‘·q _&ɶ Hê>∑s¡‘·ï+ e÷Å‘·+ |ü⁄{Ϻq s√E Hê&ÉT m˝≤+{Ï düs¡<ë\ø° H√#·Tø√<äT. ∫e]øÏ ø=‘·Ô >öqT ≈£L&Ü ø=q ˝Òø£ bısTT+~ ‘·qT. á eT<Ûä´ ‘·qT eT+#êq |ü&ç b˛e&É+‘√ eT+<äT\ø° yê{Ïø° #ê˝≤ Ks¡ÃsTT b˛sTT+~. »j·TeTàì n&ç– , J‘·+ &ÉãT“ \T eTT+<äT>± rdüTø=ì , Ks¡Tà ô|{≤º*‡ e∫Ã+~. Ç+ø£ Bìπø+ >∑T&ɶ eTTø£ÿ ø=+≥T+~ ! ø£˙dü+ BìøÏ sT÷ s√»Hêï ø£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü ≈£L&ÉT ô|≥º >∑\<ë! ‘·qT @&ÉTdüTÔqï≥Tº>± \∫Ãπø ‘Ó*j·T<äT. ø£fi¯fl yÓ+≥ ˙fi¯ófl <Ûës¡>± ø±] b˛‘·÷ #Ó+|ü\ì ‘·&çù|kÕsTT. ª ne÷à , @&ÉTdüTÔHêï yÓ+<äTπø ?µµ Hê>∑s¡‘·ï+ uÛÑj·T+ uÛÑj·T+>± n&ÉT>∑T‘√+~. ñ*øÏ |ü&ç #·÷dæ+~ \∫Ã. ø£˙fi¯ófl ‘·T&ÉT#·T≈£î+~. ª ˝Ò<äe÷à ! Çj˚T´\ ˙ |ü⁄{Ϻq s√E ø£<ë »j·TeTà >±]+{Ï qT+∫ kÕj·T+Å‘·+ e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT ˙≈£î ãTe«‘√ bÕ≥T r|æ r|æ $TsƒêsTT\÷ , nM ‘ÓkÕÔqT , ‘Ó\TkÕ ! ....µµ n+~ qe«&ÜìøÏ Å|üj·T‹ïdü÷Ô . nsTT‘˚ @&Ée&É+ m+<äTø£ì Ä |æ\¢ n&É>∑ ˝Ò<äT. ª $TsƒêsTT˝Ò ! nã“ ! n˙ï Hêπø sTTyê«\ ! µ dü+‘√wü+‘√ Hê>∑s¡‘·ï+ eTTK+ yÓ*– b˛‘√+~. Ä |æ\¢ì #·÷dæ ` @&Éyê˝À , C≤* |ü&Ü˝À ‘Ó©ø£ u≤<Ûä>± ì≥÷º]Ã+~ \∫Ã. ª eT~›H˚\ |üH√¢+∫ e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT ø√"${À&ç ø=≥Tº qT+∫ d”ø±j·T bı&ç ù|ø£≥Tº ‘Ó∫à , BìøÏ ˙fi¯ófl b˛dæ ‘·\+{≤* ! µ nqT≈£î+<ëyÓT. eTs√ ns¡ >∑+≥øÏ yêq ‘·–Z+~. \∫à |üH√¢øÏ ãj·T\T <˚]+~. 0 0 0 ñ<äj·T+ qT+N yêq ! »j·TøÏ >∑T+&Ó >∑TãT\T>± ñ+~. yêq n+‘·ø£+‘·≈£L m≈£îÿe ne⁄‘√+<˚ ø±ì , ‘·π>Z dü÷#·q\T ø£qã&É&É+ ˝Ò<äT. Ç+ø± mø£ÿ&ç |üqT\T nø£ÿ&˚ ñHêïsTT. bÕغøÏ n+<ä]ø° bò˛qT¢ #Ój·T´&É+ »]–+~. #ê˝≤ eT+~ ekÕÔs¡T. Å>±+&é>± bÕغ #˚<ëeTqT≈£î+fÒ á <ä]Å<ä >=≥Tº yêH=ø£{Ï. Ç\T¢ ô|<ä›<˚. m+‘· eT+~ e∫ÃHê , sTTã“+~ ˝Ò≈£ î+&Ü ñ+&=#·TÃ. ãj·T≥ m+‘· ≈£î+&É b˛‘·>± es¡¸+ |ü&ÉT‘·THêï, bı&ç>± , yÓ#·Ã>± ø±s¡´Åø£eT+ »]|æ+#·T ø√e#·TÃ. bÕ|ü+ , e#˚à yêfi¯flπø sTTã“+~. ø±s¡¢˝À ekÕÔs¡T . nsTTHê es¡¸+ e\¢ ∫ø±πø ø£<ë ! bÕغ kÕj·T+Å‘·+. |ü<ësê∆\˙ï ôVQ≥\T yêfi¯ófl Ä]+{ÏøÏ ‘Ó∫à neTs¡TkÕÔs¡T. <ëì >∑T]+∫ ∫+‘· ˝Ò<äT. ø±ì , á ˝À>± sTT\¢+‘ê ∫+<äs¡


e+<äs¡>± ñ+~. \∫à sTT+ø± |üH√¢øÏ sê˝Ò<äT. <ë+‘√ eTqdü+‘ê ∫sê>±Z ñ+~. @+ #Ój·T´&Üìø° ø±fi¯Sfl #˚‘·T\÷ Ä&É&É+ ˝Ò<äT. á eTT+&É sTTyêfi‚ sêe&É+ e÷H˚düTÔ+<˚$T{À , Ks¡à ! Çyêfi‚ <ëì ≈£L‘·Ts¡T |ü⁄{Ϻq s√E ≈£L&ÜqT≥ ! <ëìøÏ+ø£ n\+ø±sê\T #˚dü÷Ô ≈£L#·T+~ ø±uÀ\T ! ‹q&ÜìøÏ yÓT‘·T≈£î\T+&Ée⁄ ø±˙ , Äsꓤ{≤\πøMT ˝À≥T+&É<äT , <ëìøÏ |ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\T #˚dü÷Ô ≈£L#·T+<˚yÓ÷ ! #Û· ! #Û· ! á n\>± »q+ yê[fl+‘˚ ! e÷s¡s¡T >±ø£ e÷s¡s¡T ! Bìï qeTTà≈£îì ≈£L#·T+fÒ sTTyêfi¯ bÕغ u≤>±H˚ nj˚T≥Tº>± ñ+~. á ∫ø±≈£î\‘√ bÕ≥T ` ñ<äj·T+ qT+N yêq ! Çyêfi‚ ≈£îs¡yê˝≤ ! µ nì , s¡Tdü s¡Tdü˝≤&ç b˛‘√+~. ª @$T{Ï eTMTà , me] MT<ä ø√|ü+>± ñHêïe⁄?µµ n&ÉT>∑T‘√+~ uÒ_. ª ˝Ò≥T>± ìÅ<ä ˝Ò#êqì HêMT<˚ ø£<ä÷ ?µµ n&ç–+~ ne÷j·Tø£+>± eTTK+ ô|{Ϻ. »j·T˝À z ø£åD ø±\+ ∫ø±≈£î e÷j·TyÓTÆ ∫s¡T qe⁄« #√≥T #˚düT≈£î+~. ª H√ , uÒ; ! ... j·T÷ ÄsY yÓØ yÓØ >∑T&é >±fiŸ ! qTe⁄« s√p ø£+f… ˝Ò|ü>±H˚ eTT+<äT>± ˝Ò#êe⁄ ø£<ë ! Ä &Éغ Åø°#·sY , \∫à Ç+ø± |üì ˝ÀøÏ sê˝Ò<äT... uÀ˝…&ÉT |üqT\THêïsTT. n+<äT ˝Àq÷ sTTyêfi¯ e÷ ã+>±s¡T ø=+&É |ü⁄{Ϻq s√E ≈£L&Üq÷ ! µ n+≥÷ uÒ_ ãT>∑Z MT<ä ∫{Ϭø y˚dæ+~. uÒ_ øÏ\ øÏ˝≤ q$«+~. ª |ü<ä uÒ; , cÕ+|üP‘√ ‘·\+≥T b˛düT≈£î+<äTe⁄ >±ì µ n+≥÷ ≈£L‘·T]ï ‘=+<äs¡ ô|{Ϻ+~. uÒ;øÏ ‘·\+≥T kÕïq+ #˚sTT+∫ , ø=‘·Ô Å&Édt y˚ùd y˚fi¯øÏ es¡¸+ ø=+#Ó+ ‘Ó]|æ sTT∫Ã+~. \∫à ≈£L&Ü e∫Ã+~. ª yÓTÆ >∑T&éHÓdt...µµ »j·T Ç+^¢wüß˝À dü+‘√wæ+∫+~. m+<äTπøHê eT+∫<äqT≈£î+<√ , @yÓ÷ , \∫Ãì ô|<ä›>± @MT nq ˝Ò<äT. es¡¸+ e÷Å‘·+ <√ã÷#·T˝≤&ÉT‘√+~. ek˛+~ — ‘·>∑TZ‘√+~. ø=+#Ó+ ‘·–Z q|ü⁄Œ&É˝≤¢ , »j·T ª Vü≤eTàj·T´ ! µ nqT≈£î+{À+~. eT∞fl yÓTT<ä\j˚T´ dü]øÏ ª~≈£îÿe÷*q yêq ! µ nì $düT≈£îÿ b˛‘·÷ ‹≥Tº ≈£î+{À+~. ñ<äj·T+ |üqj˚T´ø£ z kÕ] sTT+{Ϭø[fl sêe&É+ \∫ÃøÏ n\yê≥T. eT<Ûë´Vü≤ï+ $T–*q yê{Ï˝À »j·TeTà @<˚Hê sTTùdÔ sTT+{ÏøÏ rdæ¬øfi¯fl&É+ . ≈£L‘·T] ‹+&ç ‹|üŒ\T #·÷düT≈£îì , ‘·ì+‘· ‹ì , eT∞fl sêe&É+ ÄyÓTøÏ n\yê≥T. ø±˙ , á s√E \∫Ãì »j·T e<ä˝Ò¢<äT. |ü+|æùdÔ ‹]– sê<äì ÄyÓT uÛÑj·T+ ! Çyêfi¯ <ëì ≈£L‘·T] |ü⁄{Ϻq s√E ø±e&É+ #˚‘· sêe&É+ e÷H˚dæHê e÷H˚düTÔ+~. n+‘· <=+>∑ eTT+&É n~ ! n+#˚‘· ‘Ó*$>± , ª ˇùd , \Nà , Çyêfi¯ sTT+πø+ sTT+{Ϭøfi≤Ôy˚ , ñ+&çb˛ , Çø£ÿ&˚ @<√ ‹+<äTe⁄ >±ì á ˇø£ÿ s√E Hê≈£î kÕj·T+>± ñ+&Ü* ! Hêø£dü˝Ò ø±fi¯Sfl #˚‘·T\÷ Ä&É&É+ ˝Ò<äT... kÕj·T+Å‘·+ bÕغ nj˚T´ø£ , @ø£+>± yÓfi¯ó›e⁄ >±ì ...$T–*qe˙ï ô|&É‘êqT — Ç+{ÏøÏ |ü≥Tº ¬øfi¯ó›e⁄˝Ò ... nqï≥Tº ` sTTyêfi¯ ˙ ≈£L‘·T] |ü⁄{Ϻq s√E ≈£L&Ü ø£<ä÷ ? yÓfi‚fl≥|ü⁄Œ&ÉT n&É>∑&É+ eT]∫ b˛j˚Te⁄ düTe÷ ! µ n+~. \∫ÃøÏ @+ #ÓbÕŒ˝À ‘Ó© ˝Ò<äT. ñ<äj·T+ Ç+{Ï qT+∫ e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT sTT+‘· nqï+ ¬s+&ÉT |æ+&=&˚\T ‘·ù|˝≤˝À ô|{Ϻ ñ{Ϻ MT<ä ô|{Ϻ e∫Ã+~. Hê>∑s¡‘·ï+ ‹+<√ , ˝Ò<√. n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT Ç+πøy√ |üqT\T ‘·–* e÷<Ûë´Vü‰ï\T ø=+|üøÏ yÓfi¯flø£ b˛e&É+ n\yêfÒ. Ç+{À¢ ñqï <˚<√ ‹ì , kÕj·T+Å‘·+ ‘·q sêø£ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷dü÷Ô ñ+≥T+~ Hê>∑s¡‘·ï+. nsTT‘˚ ` Çy˚fi¯ <ëì |ü⁄{Ϻq s√E ! y˚–s¡+ yÓfi≤fl\ì|æk˛Ô+~. ø±ì »j·TeTà C≤*>± eTTK+ ô|{Ϻ n&ÉT>∑T‘·÷ ñ+&É&É+‘√ ø±<äq ˝Òì |ü]dæú‹. u≤ãT >±s¡T ≈£L&Ü #Ó|üŒ&É+‘√ eT]+ø£ e÷{≤¢&É ˝Òø£ b˛sTT+~. ô|’>± , ñ<äj·T+ qT+N yêq ! ... n&ÉT>∑T rdæ ãj·T{ÏøÏ yÓfi¯fl ˝Òì |ü]dæú‹ ! e+∫q q&ÉT+ m‘·Ô≈£î+&Ü kÕj·T+Å‘·+ es¡≈£L |üì #˚dü÷ÔH˚ ñ+~ \∫Ã. z Å|üø£ÿ bÕغ ø√dü+ u≤ãT >±s¡T eTs√ sTT<ä›] kÕj·T+‘√ >∑<ä+‘ê #·ø£ÿ>± n\+ø£]+#˚s¡T. ∫Å‘·+ ! kÕj·T+Å‘· eTe⁄‘·÷H˚ es¡¸+ ‘·–Z+~ ! »j·T , u≤ãT >±s¡¢ Äq+<ëìøÏ ne<ÛäT˝Ò¢e⁄ ! ª H˚qT #Ó|üŒ ˝Ò<ä÷ ! eTq uÒ; n<äèwüºe+‘·T sê\T ! bÕغøÏ @ Ä≥+ø£+ ñ+&É<äì ,n+‘ê düe´+>± »s¡T>∑T‘·T+<äì Hê≈£î ‘Ó\TdüT ! ... µ u≤ãT >±s¡T »j·TeTà‘√ dü+ãs¡+>± #Ó|üPÔ ñ+&É&É+ $ì , \∫à ª ne⁄qT ø£<ë . uÒ; ‘·*¢ , e÷ eT+∫ n<äTs¡Twüº e+‘·Tsê\T ! µ nqT≈£î+~ eTqdüT˝À. uÒ; |ü⁄{Ϻq s√E |òü+ø£¸qT |òüTq+>± »]–+~. mø£ÿ&Ü esê¸≥+ø£+ ˝Ò<äT. ñ<äj·T+ qT+N ≈£î]dæq yêq m≥T b˛sTT+<√ ! »j·TeTà yêfi¯ófl m+‘· uÛÑj·T |ü&ܶs√ , yÓ<Ûäe yêq ! nì ñ<äj·T+ qT+&û Ä ‘·*¢ $düT≈£îÿ+≥÷H˚ ñ+~. Ç|ü⁄Œ&=ø£ÿ ∫qT≈£î ˝Ò<äT ! <˚e⁄&ÉT ≈£L&Ü ô|<√›fi¯fl yÓTTs¡ì <äj·T‘√ |ü{Ϻ+#·T ≈£î+{≤&ÉT ø±uÀ\T ! Ä y˚&ÉTø£ #·dü÷Ô ñ+fÒ , \∫ÃøÏ eTqdü+‘ê n<√˝≤ ~>∑T\T>± , u≤<Ûä>± ‘·j·÷s¡sTT+~. @<√ yÓ*‹ ÄyÓT eTqdüTì <äVæ≤+∫ y˚k˛Ô+~. j·÷+Å‹ø£+>± n |ü˙ sT÷ |ü˙ #˚düT≈£î b˛‘√+~, eT<Ûä´˝À »j·TeTà $düT≈£îÿ+≥÷ ô|fÒº πøø£\T eTÚq+>± uÛÑ]k˛Ô+~. \∫ÃøÏ uÒ; ì #·÷dü÷Ô ñ+fÒ Hê>∑s¡‘·ïy˚T ø£fi¯fl eTT+<äT yÓT<äT\T‘√+~. ‹+&ç ‹+<√ , ˝Ò<√ . esê¸ìøÏ sTT\¢+‘ê Hêì b˛sTT ñ+~. yÓÅ] ‘·*¢ , ‘·*¢ , m˝≤ ñ+<√ ! ‘·qT nqï+ , \&É÷¶\T ‘ÓkÕÔqì Äø£*‘√ ˇfi¯fl+‘ê ø£fi¯ófl #˚düT≈£îì m<äTs¡T ‘ÓqTï\T #·÷dü÷Ô ñ+≥T+~. bÕ|ü+ ! á bÕغ #·÷ùdÔ ‘=$Tà~+{ÏøÏ ø±˙ |üPs¡Ôj˚T˝≤ ˝Ò<äT. #·÷dæ #·÷dæ $dæ– b˛sTT ` ª neTà sTT+‘˚ ! n˙ï nã<ë∆˝Ò . @+ ‘˚<äT ! µ nqT≈£îì ≈£îøÏÿ eT+#·+ MT<ä |ü&ÉT≈£îì ìÅ<ä ˝ÀøÏ y=]– b˛‘·T+~ ø±uÀ\T ! NÛ ! @+ »qà ‘·q~ ! _&ɶøÏ |ü⁄{Ϻq s√E Hê&ÉsTTHê ø£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü sTT+‘· nqï+ ô|≥Tºø√ ˝Òø£ b˛sTT+~. ñ<äj·T+ esê¸ìøÏ Ç+{À¢ ñqï ø±dæìï >∑T&ɶ\÷ ‘·&çdæ b˛j˚TsTT. Ç+ø± ÄπsjÓ÷ , ˝Ò<√. Ä ‘·&ç >öqT m|ü⁄Œ&ÉT Äs¡T‘·T+<ë nì #·÷dü÷Ô y=+{Ï MT<ä >∑T&ɶ˝Ò¢≈£î+&Ü #Ó&û¶‘√ ≈£L#·Tì #·÷dü÷Ô e⁄+≥T+~ ... \∫ÃøÏ <äT'K+ ‘·qTïø=k˛Ô+~.


‘=$Tà~ ø±ek˛Ô+~. bÕغ |üPs¡ÔsTT qfÒº. n+<äs¡÷ uÒ;ì eTØ eTØ eTT<äT›˝≤&ÉT‘·÷ sTTfi¯fløÏ yÓ[fl b˛j˚Ts¡T. Ç+ø£ e#˚à yêfi¯ófl mes¡÷ ˝Òs¡ì »eTeTà #ÓãT‘√+~. Çø£ ‘·qT sTT+{ÏøÏ ãj·T\T <˚s¡ e#·Tà ! nqT≈£î+~ \∫Ã. »j·TeTàøÏ #Ó|æŒ , ÄyÓT e#˚à ‹qTã+&Üsê \T rdüT¬øfi≤›eTì ÄX¯‘√ nqT≈£î+≥÷ ñ+&É>± »j·TeTà ª \Nà , Çe˙ï ˝À|ü\ >∑~˝À ô|≥Tº ...µµ n+≥÷ ô|<ä› u≤ôdÿ{Ÿ ì+&Ü uÒ;øÏ e∫Ãq |ü⁄{Ϻq s√E ø±qTø£\T #·÷|æ+∫+~. n$ n+<äT≈£îì ˝À|ü* >∑~ ˝ÀøÏ yÓ[fl+~ \∫Ã. ne˙ï #·÷dæ , ÄyÓT ø£fi¯ófl ÄX¯Ãs¡´+‘√ $bÕŒsêsTT. nã“ ! mìï ñHêïjÓ÷ ! mìï s¡ø±\ Ä≥ edüTÔe⁄\T ! mìï n+<äeTsTTq >öqT¢ ! ª >=|üŒ yêfi¯ófl @+ #˚dæHê >=|üŒ >±H˚ #˚kÕÔs¡T ! µ nqT≈£î+~ ˇø=ÿø£ÿ ù|¬ø≥Tº˙ rdæ , Å|üø£ÿH˚ ñqï fÒ;\T MT<ä düs¡T›‘·÷ ñ+fÒ , \∫ÃøÏ eTqdüT˝À z Ä˝À#·q ‘·fi¯ó≈£îÿq yÓT]dæ+~. n+‘· ˝ÀH˚ ` ‘·q ø=∫Ãq Ä˝À#·qì ‘·\#·T≈£îì , ÄyÓT ì\Te⁄Hê eDÏøÏ b˛sTT+~. ø±ì , ø=+‘· e÷qdæø£ |òüTs¡¸D #Ó\πs>±ø£ ... ÄyÓT eTqdüT‡ ô|{Ϻq ˇ‹Ô&ÉT\øÏ ˝§+– b˛sTT+~ ! nìï >öq¢˝À ˇø£ÿ{Ï .. .ˇø£ÿ≥+fÒ ˇø£ÿ{Ï ... ‘·q _&ɶ ø√dü+ rdüT≈£î+fÒ ! ... me]øÏ ‘Ó\TdüTÔ+~ ! »j·TeTà sTT+{ÏøÏ rdæ¬øfi¯fleTì , nqï+ , r|æ edüTÔe⁄\÷ sTTdüTÔ+~ ‘·|üŒ ` H√s¡T $&ç∫ n&ç–Hê M{Ï ˝À+∫ ˇø£ÿ >öqT rdæ¬øfi¯fl eTì n+≥T+<ë? eTØ <˚_]ùdÔ uÒ; yê&˚dæq @ bÕ‘· >öH√ sTTdüTÔ+~ ‘·|üŒ ! \∫à Ç|ü⁄Œ&ÉT eT+∫ #Ó&ɶ\T uÒØE y˚ùd dæú‹˝À ˝Ò<äT. ‘·qT #˚düTÔqï |üì ‘·|üŒì ‘Ó*dæHê ÄyÓT ìÅ>∑Væ≤+#·Tø√ ˝Òø£ bısTT+~. ÄyÓTøÏ ‘·q _&ɶ <Ó’q´+ >∑Ts=Ô∫à , eTqdüT ñ>∑Zã≥º ˝Òø£ b˛sTT+~. mes¡÷ #·÷&É&É+ ˝Ò<äì ìX¯ÃsTT+#·T ≈£îHêïø£ ` eDT≈£î‘·Tqï #˚‘·T\‘√ z ÅbòÕø˘ rdæ eT&É‘· ô|{Ϻ , Ns¡˝À sTTeTT&ÉTÃ≈£îì <ë#˚dæ+~. n+‘· ˝ÀH˚ ÄyÓTøÏ ‘·qT m+‘· V”≤qeTsTTq |üì #˚k˛Ô+<√ Å>∑Væ≤+|ü⁄ø=∫Ã+~. m|ü⁄Œ&É÷ sTT˝≤+{Ï |üì ‘·qT #˚dæ ms¡T>∑<äT... Çyêfi¯ sTT+‘· ~>∑C≤] b˛sTT+<˚+ ‘·qT ! \∫ÃøÏ ‘·q MT<ä ‘·qπø ndüVü≤´+ ø£\T>∑T‘√+~. yÓ+≥H˚ Ä ÅbòÕø˘ Ns¡ eT&É‘·˝À¢+∫ rdæ fÒ_\T MT<ä ô|&É<ëeTì dæ<ä∆ |ü&ç+~. ÄyÓT ‘·qT #˚dæq ‘·|ü⁄Œ dü]~<äT›≈£îH˚ e´e~Û ≈£L&Ü ˝Òø£ b˛sTT+~ , »j·T n≥T y˚|ü⁄ edüTÔqï n*øÏ&ç ø±e&É+‘√. \∫à #˚ùd~ ˝Òø£ ` ìdü‡‘·TÔe⁄>± #·÷dü÷Ô ñ+&ç b˛sTT+~. 0 0 0 \∫ÃøÏ ø±fi¯ófl düqï>± eDT≈£î‘·THêïsTT. yÓT<ä&É+‘ê ã<ä›\sTT b˛‘·Tqï≥Tº>± ñ+~. uÛÑj·T+‘√ , dæ>∑TZ‘√ , ‘·qT #˚dæq |üìøÏ ‘·q MT<ä ‘·qπø s√‘·‘√ ÄyÓT ≈£î+∫+#·T≈£î b˛‘√+~. nø£ÿ&É qT+&ç m+‘· y˚>∑+>± ãj·T≥ |ü&É<ëe÷ nì ,‘=+<äs¡ |ü&ÉT‘√+~. ª yÓfi§kÕÔqe÷à ! µ nì, »j·TeTàøÏ #Ó|æŒ , ãj·T\T <˚s¡uÀ‘·÷ ` n|ü⁄Œ&ÉT >∑eTì+∫+~ ` eT∞fl ≈£îs¡Tk˛Ô+~ , ≈£î+&É b˛‘·>± es¡¸+ ! m|ü⁄Œ&ÉT yÓTT<ä\sTT+<√ ! ª Ç+‘· es¡¸+˝À m˝≤ yÓfi≤Ôy˚ . ø±ùdbÕ– , ‘·π>Zø£ yÓfi¯ó›e⁄>±ì˝Ò ...µµ ø£düTs¡T‘·Tqï≥Tº>± n+~ »j·T. \∫à ˙s¡dü+>± es¡+&Ü˝À >√&ÉøÏ #˚s¡ã&ç ≈£L#·T+&ç b˛sTT+~. ã\+>± MdüTÔqï >±* düqïì ˙{Ï ‘·T+|üs¡\ì ÄyÓT MT<äøÏ ñ+&ÉT+ &ç »\T¢‘√+~. ø=+#Ó+ ø=+#Ó+>± ‘·&ÉTk˛Ô+<ëyÓT. y=~>=~– ≈£L#·T+{À+~. es¡¸+ |ü&ÉT‘·÷H˚ ñ+~. ˝À|ü* >∑~˝À »j·TeTà , u≤ãT >±s¡T , uÒ;\ e÷≥\T nø£ÿ&çøÏ ô|<ä›>± $ì|ædüTÔHêïsTT. bÕغ >∑T]+#˚ e÷{≤¢&ÉT ≈£î+≥THêïs¡T. yêfi¯ fl e÷≥˝À¢ >=|üŒ dü+‘·è|æÔ , Äq+<ä+ e´ø£Ô eTÚ‘·THêïsTT. \∫à ø=+#Ó+ y=+– >∑~ ˝À|ü\øÏ ÄdüøÏÔ>± #·÷dæ+~. ˝À|ü\ ` »j·TeTà u≤>± n*dæ b˛sTTq≥Tº ø£ì|ædüTÔqï|üŒ{Ïø° , ÄyÓT eTTK+ dü+‘√wü+‘√ yÓ*– b˛‘√+~. Vü‰sTT>± bò˛+ u…&é MT<ä e&ÉT≈£îì ñ+~. ÄyÓT y=fiÀfl >±sê\T b˛‘·÷ , uÒ_ ! ù|òqT –s¡–sê ‹s¡T>∑T‘√+~. #·\¢ì ≥÷´ãT ˝…’≥T ø±+‹ >∑<ä+‘ê |üs¡T#·T≈£îì ñ+~. u≤ãT >±s¡T ÄyÓT Å|üø£ÿH˚ k˛bòÕ˝À ≈£L#·Tì ñHêïs¡T. eT+#·+ MT<ä ‘·q ø=∫Ãq |ü⁄{Ϻq s√E ø±qTø£\ì ≈£î|üŒ>± b˛dæ , ˇø=ÿø£ÿ <ëìH˚ #·÷dæ , eTT]dæ b˛‘√+~ uÒ_. yêfi¯fl ø£ãTs¡T¢ $+≥÷ ñ+fÒ \∫ÃøÏ >∑T+&Ó˝À ~>∑T˝Ò<√ ∫ø£ÿì Nø£{Ï˝≤ n\TeTT≈£î+~. uÒ\>± n≥T y˚|ü⁄ #·÷dü÷Ô ≈£L#·T+~. ø±ùd‡|ü{ÏøÏ ø=‘·Ô ã≥º\‘√H˚ ‘·*¢ >∑T+&Ó\ MT<ä ‘·\ ô|≥Tº≈£îì , ø£\ yê] _&ɶøÏ e⁄+&˚ n+<äyÓTÆq ø£fi¯‘√ ì•Ã+‘·>± ìÅ<ä ˝ÀøÏ C≤s¡T≈£î+~ Ä |æ\¢ . \∫ÃøÏ eTs¡ø£ÿ&É ñ+&Ü\ì |æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ãj·T{ÏøÏ #·÷dæ+~. es¡¸+ ø=+#Ó+ ‘·–Zq≥Tº>± ñ+~. ∫qï ∫qï ∫qT≈£î\T |ü&ÉT‘·THêïsTT. Ç˝≤+≥|ü⁄Œ&˚ sTT\T¢ #˚s¡Tø√yê*. ª yÓfi§flkÕÔqe÷à . »j·Te÷à ! µ n+≥÷ ˝Ò∫ , ÄX¯>± >∑~ >∑TeTà+ <ä>∑Zs¡ ì\TÃ+~. ª }"...µµ eT‘·TÔ>± eT÷*–+~ »j·T. \∫ÃøÏ >∑T+&Ó s¡a\T¢eT+~ ! yÓfi‚fl≥ô|Œ&ÉT >∑Ts¡TÔ #˚ùdÔ nqï+ ,ùde÷´ ,$TsƒêsTT\÷ n˙ï sTTkÕÔ qì #Ó|æŒ+~ »j·TeTà ! ª neTà >±s¡÷ ...µµ ÄyÓT≈£î ‘·q ñìøÏì >∑Ts¡TÔ #˚j·÷\H˚ Äsê≥+‘√ eTs√kÕ] |æ*∫+~ \∫Ã. »j·T ãs¡Te⁄>± ø£fi¯ófl ‘Ó]∫+~. ª yÓ[fl sêy˚ , \Nà , u≤>± n\dü≥>± ñ+<˚ ! ` Ç|ü⁄Œ&ÉT ˝Ò#˚ y√|æø£ ˝Ò<äT...πs|ü⁄ ñ<äj·T+ |”«≥÷¢ nM ô|&É‘êqT‘˚ ...yÓfi‚fl ≥|ü⁄Œ&ÉT u≤ãT >±]‘√ #Ó|æŒ yÓfi¯ófl , ‘·\T|ü⁄\T y˚düT≈£î+{≤s¡T ...µµ nH˚dæ ø£fi¯ófl eT÷düT≈£îì , uÒ;ì eT]+‘· <ä>∑Zs¡øÏ rdüT≈£î+~ »j·T. #Ó~]q eTqdüT‘√ <äT'K uÛ≤s¡+‘√ $es¡íyÓTÆq eTTK+‘√ sTT+{ÏøÏ ãj·T\T <˚]+~ \∫Ã. 0 0 0 \∫à ‘·\T|ü⁄ ‘√dæ ˝À|ü*øÏ Å|üy˚•+#˚ dü]øÏ ª ne÷à ! e#˚Ãy˚ ...µµ n+≥÷ ˝Ò∫ ≈£L#·T+~ Hê>∑s¡‘·ï+. n+‘· sêÅ‘·sTTHê ìÅ<ä b˛≈£î+&Ü ‘·q sêø£ ø√dü+ >∑+ô|&ÜX¯‘√ m<äTs¡T #·÷düTÔqï ≈£L‘·T]ï #·÷dæ , <äT'K+ Ä>∑ ˝Ò<äT \∫ÃøÏ. yÓ[fl Ä]Ô>± ≈£L‘·T]ï bı~$


|ü≥Tº≈£î+~. \∫ÃøÏ yÓ+≥H˚ ‘·qT , »j·TeTà >±]+{Ï qT+∫ ‘Ó∫Ãq >öqT dü+>∑‹ >∑Ts=Ô∫Ã+~. eTTK+ $bÕŒ]+~. ª ø=‘·Ô >öqT #·÷|æùdÔ |æ∫à ‘·*¢ ! m+‘· eTT]dæ b˛‘·T+<√ !µµ nqT≈£î+≥÷ , ª Hê>∑÷ ! ˙πø+ ‘Ó#êÃH√ #·÷&É÷ ... µ nì, >öqT rdæ eTT]dæ b˛‘·÷ ≈£L‘·T]øÏ #·÷|æ+∫+~. ‘·qT Ä•+∫q dü+ãs¡+ <ëì eTTK+˝À ø£ì |æ+#· ˝Ò<äT \∫ÃøÏ. ª @"y˚ , >öqT u≤>± ˝Ò<ä÷...? µ nq&ç–+~ ~>∑T\T>±. Hê>∑s¡‘·ï+ yÓ+≥H˚ »yêãT #Ó|üŒ ˝Ò<äT. >öqT n+<äT≈£îì y=fiÀfl ô|≥Tº ≈£î+≥÷ , ‘·*¢ y˚|ü⁄ uÒ\>± #·÷dü÷Ô n&ç–+~ : ª n~ ø±<˚ ! ... ne÷à ! ... ãTe« ... ãTe« ‘ÓkÕÔ qHêïe⁄ ø£<˚ ...ãTy˚«<äe÷à ! ....µµ nì ! \∫à ìsêÈ+‘· b˛sTT+~ ! ‘·eT ù|<ä ã‘·T≈£î˝À yÓTT<ä{Ï kÕ] , ~>∑ C≤] b˛sTTHê , ≈£L‘·T]øÏ ø±e\dæq~ e÷Å‘·+ , sTTe« ˝Òø£ b˛sTT+~ ! Ä |æ∫à ‘·*¢ ø√]ø£˝À¢ì ÅbÕ<Ûëq´‘ê Åø£e÷ìï >∑T]Ô+#˚ X¯øÏÔ ÄyÓTøÏ ˝Òø£ b˛sTT+~ ! ÄyÓT eTTK+˝À HÓ‘·TÔs¡T ‹s¡>∑ã&ç+~. ãj·T≥ ` Ä– qfÒº Ä– , ≈£îs¡Tdü÷ÔH˚ ñ+~ ` ñ<äj·T+ qT+N yêq ! 0

0

0

Ä+Å<Ûä dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ ‘˚ 26`1`1979 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.

X¯s¡DT ! X¯s¡DT !

nqdü÷j·TeTàøÏ @ ∫qï n*øÏ&ÉsTTHê , sTTfÒº yÓT\≈£îe e#˚ÃdüTÔ+~. Ä ‘·sê«‘· eT] ìÅ<ä |ü≥º<äT. ãj·T≥ o‘ê ø±\|ü⁄ s=»® >±* C≤d”Ô >±H˚ ñqï≥Tº+~. >∑~˝À eT+#·+ MT<ä s¡>∑TZ eTTdüTπ>düT≈£îì |ü&ÉT≈£îHêï , sTT+ø± #·* >±H˚ ñ+~. >∑~˝ÀH√ , e+{Ï+{À¢H√ ` @y√ #·|ü⁄Œfi¯fløÏ , Ä$&ÉøÏ ìÅ<ë uÛÑ+>∑+ ø£*–+~. ø£fi¯ófl ãs¡Te⁄>± eT÷‘·\T |ü&ç b˛‘·THêïsTT. Å|üj·T‘·ï+ MT<ä ø£qT ¬s|üŒ\T m‹Ô , |üø£ÿ eT+#·+ y˚|ü⁄ #·÷dæ+~. Äj·Tq ˝Òs¡T . n+fÒ m|üŒ{Ï ˝≤π> ìÅ<ä ˝Ò∫ , düs¡›&Ü\T , düe]+#·&Ü\T yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡qï e÷≥. Ä #·|ü⁄Œfi¯flπø Ä$&ÉøÏ yÓT\≈£îe e∫Ã+~. eT] ìÅ<ä |ü≥º<äT. ‘·q÷ ˝Òyê*. ‘·|üŒ<äT. á uÛ≤>√‘·+ Å|ü‹ ì‘·´+ ñ+&˚<˚. }|æ] dü\|ü q+‘· |üqT\Tqï≥Tº , ñ<äj·÷H˚ï ìÅ<ä ˝Ò∫ b˛‘êsêj·Tq. e+{Ï+{À¢ kº yÓ*–+∫ , #·ø±ÿ ø±|ò” ø±#·T≈£îì ‘ê>∑+<˚ Äj·TqøÏ ‘√#·<äT. ø±|ò” dü\ dü˝≤ eTs¡>∑ì∫à , Ä ‘·sê«‘· >±¢düT˝À b˛düT≈£îì eTs√ >±¢düT˝À u≤¬s&ÉT m‘·TÔ qT+∫ b˛düT≈£î+≥÷ #·˝≤¢s¡Tà ø√e&É+ Äj·Tq n\yê≥T. n˝≤ #˚düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT $ì|æ+#˚ X¯ã›+ n+fÒ nqdü÷j·TeTà >±]øÏ #ê˝≤ sTTwüº+. Ä #·|ü⁄Œ&ÉT ‘·qì >√eTT>± ª ìÅ<ä ˝Òey˚µ nì , |æ\TdüTÔqï≥Tº ñ+≥T+~. n+‘· ˝ÀH˚ , ª b˛˙˝Ò eTTdæ© ! eT] ø±ùd‡|ü⁄ |ü&ÉTø√ µ nì , <äj·T ‘·\TdüTÔqï≥÷º ñ+≥T+~. Äj·Tq eT+#·+ MT<ä qT+∫ ˝Ò∫ q|ü⁄Œ&˚ ˇø√ÿ kÕ] ‘·qøÏ ‘Ó*y=#˚Ãdü÷Ô ñ+≥T+~. ø±ì , uÛÑs¡Ô e+≥ >∑~˝À #˚ùd #·|ü⁄Œfi¯ófl $Hê\H˚ ` yÓT\≈£îe e∫ÃHê , eT+#·+ ~>∑<ë$&É. ø£[fl+ø± eT+&ÉT‘·÷H˚ ñHêïsTT. s√p ø£Hêï u≤>± eTT+<äT>±H˚ ˝Ò∫q≥TºHêïsêj·Tq. f…ÆyÓT+‘·sTT+<√ ! #·|ü⁄Œfi¯ófl e+≥ >∑~ ˝ÀqT+∫ ø±<äT. Ç+ø± ø±|ò” ø±#·T≈£îqï≥Tº ˝Ò<äT. eTπs+ #˚düTÔHêïs¡T #ÓbÕà ? nqdü÷j·TeTà >±s¡T eT+#·+ ~– , #Ó]–q ø=|ü⁄Œì y˚\T eTT&ç y˚düT≈£î+≥÷ ÄdüøÏÔ>± eTT+<äT >∑~˝ÀøÏ e#êÃs¡T. nø£ÿ&É `


|ü⁄düÔø±\ ;s¡Tyê˝Àì |ü⁄düÔø±\˙ï ãj·T{ÏøÏ rdæ , #·T≥÷º >∑T≥º\T>± |üs¡T#·T≈£îì ≈£L#·THêïsêj·Tq. Ä |ü⁄düÔø±\ <=+‘·s¡¢ eT<Ûä´ ≈£L#·Tqï uÛÑs¡Ô d”‘ê|ü‹ >±]ì #·÷dæ , $düTÔ b˛sTT+~ nqdü÷j·TeTà. ã‘·Tø£+‘ê ø£wüº |ü&ç dü+bÕ~+#·T≈£îqï n|ü⁄s¡÷|ü eTsTTq <Ûäq sêX¯ó\ eT<Ûä´ ‘·è|æÔ>± ≈£L#·Tqï |üs¡eT ˝À_Û˝≤ ø£ì|æ+#˚sêj·Tq. Ä ˝ÀuÛÑ‘·«+˝À HÓ’#·´+ ˝Ò<äT. ôV’≤q´+ ˝Ò<äT. >=|üŒ ‘˚CÀ $\dæ‘·yÓTÆq v±„q ‘·èwüí ø£ì|æ+∫+~. Ä |ü⁄düÔø£ dü+#·j·T+ n‘·ì ¬ø+‘√ Å|”‹ bÕÅ‘·+. n<˚ n‘·qT dü+bÕ~+∫q ÄdæÔ. m|ü⁄Œ&É÷ @<√ #·<äe+<˚ Äj·TqøÏ ‘√#·<äT. ej·TdüT ô|’ã&ܶø£ , ø£fi¯fløÏ sTT+‘· eT+<ëq n<ë›˝§#˚ÃsTT. nsTTHê , Äj·Tq ~q #·s¡´˝À e÷s¡TŒ ˝Ò<äT. ñ<äj·÷H˚ï ˝Òe&É+ . ø±\ ø£è‘ê´\T rs¡Tà ø√e&É+ , ø±ùd|ü⁄ »|ü+ #˚düT≈£îì , ‘·sê«‘· @<√ Å>∑+<Ûä+ eTT+<˚düT≈£îì ≈£L#√&É+ ... eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»Hê\j˚Tø£ , z |ü~ ìeTTcÕ\T ø±uÀ\T , q&ÉT+ yê\TkÕÔs¡T. ‘·sê«‘· eT∞fl @y√ |ü⁄düÔø±\T ‹s¡π>dü÷Ô ø£ì|ækÕÔs¡T. sêÅ‹ C≤eTT bı<äT› b˛j˚T es¡≈£L yê{Ï‘√H˚ n‘·ìøÏ ø±\πøå|ü+. Ä |æbÕdü nqdü÷j·TeTà >±]ø° n+{Ï+~. ø=<√› >=b˛Œ #·<äe&É+ Ä$&Éø° n\yê≥sTT+~. uÛÑs¡Ô |ü⁄düÔø£ Å|æj·T‘ê«ìï ÄyÓ÷~+∫+<˚ ø±˙ , @Hê&É÷ $düTø√ÿ ˝Ò<äT. ∫sê≈£î |ü&É ˝Ò<äT nsTT‘˚ , sTT|ü⁄Œ&ÉT e÷Å‘·+ uÛÑs¡Ô n˝≤ |ü⁄düÔø±\ >∑T≥º\ eT<Ûä´ ≈£L#√&É+ #·÷dæ , Ä$&É H=#·TÃ≈£î+~. ª njÓ÷´ , sêeT ! ... Ç|ü⁄Œ&û <äTø±D+ ô|fÒºπs$T≥+&û ... yêdüT bò˛Hé˝À #Ó|æŒ+~ >∑Ts¡TÔ ˝Ò<ä÷ ! µ n+~. d”‘ê|ü‹ >±s¡T uÛ≤s¡´ e÷≥\‘√ Ä$&É sêø£ì >∑T]Ô+∫ , ‘·˝…‹Ô #·÷kÕs¡T. ª ø±ùd|ü⁄ |ü&ÉTø√ sê<ä÷ ? ˙¬ø+<äTπø ìÅ<ë uÛÑ+>∑+ ! ...µµ ª düπs ! e÷≥ e÷s¡Ãø£+&ç ...Ç|ü⁄Œ&û düs¡›&Ü\T nM m+<äTø£ì ... n˙ï ‘·qT #·÷düT≈£î+{≤ qHêï&ÉT ø£<ë !µµ uÛÑs¡Ô Å|üø£ÿq |ü⁄düÔø±\ì ø±düÔ »]|æ , C≤>± #˚düT≈£îì #·‹øÏ\ |ü&ÉT‘·÷ n+~ nqdü÷j·TeTà. d”‘ê |ü‹ >±s¡T ø£fi¯flCÀ&ÉT rdæ , uÛÑT»+ MT<ä ‘·Tyê«\T‘√ n<ë›\T ‘·T&ÉT#·T≈£î+≥÷ , uÛ≤s¡´ eTTK+ ˝ÀøÏ #·÷ùds¡T. düe÷<Ûëq+ ø√dü+ Ä$&É ‘·q eTTK+˝Àπø #·÷k˛Ô+~. ì»y˚T. yêdüT bò˛qT˝À |ü<˚ |ü<˚ #Óù|Œ&ÉT : ª ˇø£ÿ kÕe÷qT ≈£L&Ü MTs¡T düs¡› qedüs¡+ ˝Ò<äT. H˚H=kÕÔqT. ù|ø£sY‡ n+&é eT÷esY‡ yêfi§flkÕÔs¡T. n˙ï #·ø£ÿ>± ù|ø˘ #˚kÕÔs¡T. MT s¡qedüs¡+>± ôV’≤sêHê |ü&Éø£+&ç. eT∞fl Äj·÷dü+ nB eùdÔ ø£wüº+. @B eTT≥Tº ø√ø£+&ç...n˙ï y˚T+ #·÷düT≈£î+{≤+...µµ sTTB bò˛Hé˝À yê&ÉT #Ó|æŒq <ëì kÕsê+X¯+. á e÷≥˝Ò eTØ eTØ #ÓbÕŒ&ÉT. bò˛qT #˚dæq|ü⁄Œ&É˝≤¢ eTs√ e÷≥ ˝Ò<äT. ‘·˙ ej·TdüT˝À ø£wüº |ü&ç b˛e&É+ yê&çøÏ q#·Ã<äT. ! d”‘ê |ü‹ >±] eTTK+˝À ∫s¡T eT+<ä Vü‰dü+ ‘=DÏøÏdü˝≤&ç+~. Ä qe⁄«˝À ˇø£ dü+X¯j·T+. ˇø£ n|üqeTàø£+ ` nqdü÷j·TeTà >±s¡T b˛\TÃ≈£îHêïs¡T. uÛÑs¡ÔøÏ yÓTT<ä{Ï qT+&û sT÷ Å|üj·÷D+ sTTwüº+ ˝Ò<äT. dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&û ñ+≥Tqï á Ç+{Ï˙ , á |ü]düsê\˙ $&ç∫ ô|{Ϻ , dü+kÕsêqï+‘ê m‹Ô ô|≥Tº≈£ îì , yêdüT <ä>∑Zs¡øÏ , Ä eTVü‰ q>∑sêìøÏ eTø±+ e÷s¡Ã&É+ n‘·ìøÏ düeTà‘·+ ø±<äT. ø±ì ‘·|üŒ ˝Ò<äT. ø=ìï nìyês¡´‘·\T ø=ìï Äø±+ø£å\ì n~$Tô|{Ϻ , ‘·eT Ä~Ûø£´‘·ì #ê≥T≈£î+{≤sTT , eT] ! d”‘ê|ü‹ >±s¡T ø±ùd|ü⁄ eTÚq+>± ñ+&ç , ‘·sê«‘· nHêïs¡T : ª ì»y˚T nqdü÷j·÷ ! ... yê&Édü\T qqTï @ kÕe÷q÷ düs=›<ä›ì ôV≤#·Ã]+#˚&ÉT ...µµ ª ne⁄qT ø£<ë ! ... eT] sTT|ü⁄Œ&û |ü⁄düÔø±\ ;s¡Tyê n+‘ê U≤∞ #˚kÕπs+ ? µ uÛÑs¡Ô #˚‹ì ìeTTs¡T‘·÷ n&ç–+~ nqdü÷ j·TeTà. ª Ç$ ... á |ü⁄düÔø±\T ... á |ü⁄düÔø±\T kÕe÷qT ø±<äT ø£<ë , nqdü÷j·÷ !...µµ uÛÑs¡Ô >=+‘·T˝À+∫ ‘·&ç ‘·&ç>± e∫Ãq ˇø√ÿ e÷{≤ ` ˇø£ »\<ä]+|ü⁄øÏ >∑T] #˚kÕsTT nqdü÷j·TeTà >±]ì. Ä$&É sTT+πø+ e÷{≤¢&ÉT‘·T+~ ! 0 0 0 M~Û˝À Ä{À Ä–q X¯ã›+ $ì , #˚‹˝À |üì e~˝Òdæ , ˇø£ÿ ñ<äT≥Tq M~Û >∑TeTà+ ˝ÀøÏ e∫Ã+~ nqdü÷j·TeTà. ˇø£ ∫qï »Øï uÒ>¥ #˚‘· |ü⁄#·TÃ≈£îì , Ä{À ~π>&ÉT yêdüT. Ä yÓqø£H˚ l\‘·. nqdü÷j·TeTà >±] dü+‘√cÕìøÏ ne<ÛäT\T ˝Òø£ b˛sTT+~. ø=&ÉT≈£î edü÷Ô , ‘·q≈£L&Ü ≈£L‘·T]ï yÓ+≥ u…≥Tº≈£îì sêe&É+ #·÷dæ , Ä$&É Äq+<ä+‘√ ‘·_“ã“sTT b˛sTT+~. ‘Ó\¢ |üP\ #·T&û<ësY y˚düT≈£îì ,yÓT&É˝À ˇ+{Ï ù|≥ >=\TdüT , #˚‹øÏ yêN‘√ eTqesê\T qe⁄«‘·÷ ‘·q y˚ù| #·÷k˛Ô+~. ª Hêqïe÷à !...µµ n+≥÷ Åù|eT>± |ü\ø£]+∫+~. Ä >=+‘·T˝Àì e÷<ÛäTs¡´+ nqdü÷j·TeTà >±]ì |ü⁄\ø£]+|ü #˚dæ+~. eTqesê* #˚‹ì Åù|eT>± n+<äT≈£îì , ø=&É≈£î‘√ ª sê, sê! nu≤“jYT ! ø√&É*ï ≈£L&Ü rdüT≈£î sêe*‡+~...µµ n+≥÷ sTT+{À¢øÏ <ë] rdæ+~. ø=&ÉT≈£î sêø£ #·÷dæ , #˚‹˝Àì |ü⁄düÔø±\ì |üø£ÿq ô|{Ϻ , ª e#˚Ãyê , yêdü÷ !µµ nì |ü\ø£]+#˚s¡T d”‘ê |ü‹ >±s¡T. n‘·ì Å|üø£ÿH˚ eTqesê\T l\‘·ì #·÷dæ #ê˝≤ dü+‘√wæ+#ês¡T. ª ne÷à , l , sêe÷à ...µµ n+≥÷ <ä>∑Z]øÏ |æ*∫ ‘·\ ìeTπss¡T. ø=&ÉT≈£î y˚|ü⁄ #·÷dü÷Ô ª ø√&É\T sê˝Ò<ë ?...µµ nHêïs¡T. ‘·+Å&ç e÷≥\ì eT<Ûä´˝ÀH˚ ‘·T+#˚dü÷Ô , ª Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·HÓ+<äT≈£î sêe&É+


HêHêï ! ... <äTeT÷à <Ûä÷∞ |”\Ã&ÜìøÏ ø±ø£ b˛‘˚ ! ndü˝Ò ‘·qøÏ &Édtº n\Ø®... Ç~>√ , Bìï ≈£L&Ü sêe<ä›H˚ #ÓbÕŒqT.. $Hêï~ ø±<äT. eT∞fl ‘ê‘· >±] }s¡T #·÷kÕÔH√ , #·÷&ÉH√ nì , X¯‘· b˛] , Hê yÓ+≥ |ü&ç+~. @+ ñ+<√ sT÷ }fiÀfl #·÷&ܶìøÏ ... #Óù|Ô $ì |æ+#·T≈£îH˚ s¡ø£+ nsTT‘˚ ø£<ë ...µµ ‘·+Å&ç e÷≥ rs¡T ‘·qøÏ n\yêfÒ nqï≥Tº>± Ä e÷≥*ï |ü{Ϻ+#·Tø√ ˝Ò<äT l\‘·. eT]ô|+>± ‘ê‘· >±] |ü⁄düÔø±\ <=+‘·s¡¢ eT<Ûä´ ≈£L#·T+&ç b˛sTT+~. ª n¬sπs ! .. nø£ÿ&É ≈£L#·THêï y˚$TfÒ ... &Éغ ... &Éغ ...ã≥º\T bÕ&ÉsTT b˛‘êsTT , #·÷düTø√ e<ä÷› ..µµ nì ≈£L‘·T]ï ôV≤#·Ã]dü÷Ô , n|ü⁄Œ&ÉT >∑eTì+#˚&ÉT yêdüT ` ‘·+Å&ç Ä |ü⁄düÔø±\ >∑T≥º\ q&ÉTeT bÕ‘· ø±\|ü⁄ ñÅ<äZ+<Ûä+˝≤ ñHêï&Éì. e&ç*q X¯Øs¡+‘√ ` <äTeTTà |ü{Ϻq u…’+&ÉT |ü⁄düÔø£+˝≤ ø£ì|æ+#˚&É‘·ì ø£fi¯fløÏ. ‘·+Å&ç rs¡T eTT+<äT ∫sê≈£î˙ , ndüVü≤Hê˙ï ø£*–+#˚sTT. n~ ø√|ü+>± e÷] ,Äj·Tq MT<ä s¡Tdü s¡Tdü˝≤&ç b˛j˚T&ÉT. ª @+{Ï HêHêï ! ... @$T{Ï<ä+‘ê ... $TeTà˝ÒïMT eTT≥Tºø√ e<ä›ì #Óù|ŒqT ø£<ë ! ù|ø£sY‡ yêfi§fl∫à , n˙ï yêfi‚fl #·÷düT≈£î+ {≤s¡T ... MT ø£fi≤ K+&Ü ˝ÒM bÕ&Ó’ b˛e⁄ ˝…+&ç ... sTT+‘√{Ï KC≤Hê mes¡÷ <√#·T≈£î b˛s¡T ˝…+&ç ... ndü˝…e]øÏ ø±yê*e˙ï ...µµ ø=&ÉT≈£î e÷≥\T $ì , ìdü‡Vü‰j·T+>± m<äTs¡T #Ó|üŒ ˝Òø£ ìs¡T‘·Ôs¡T˝…’ ñ+&ç b˛j˚Ts¡T d”‘ê |ü‹ >±s¡T. l\‘· ‘·+Å&ç˙ , ‘ê‘· >±]˙ e÷]à e÷]à #·÷k˛Ô+~. Ä |æ\¢øÏ ‘·+Å&ç qT<˚›•+∫ @<√ #ÓbÕŒ\ì ñ+~. ø±ì @+ #ÓbÕŒ˝À bÕ\T b˛˝Ò<äT. e∫Ãq yêfi¯fløÏ ø±|ò” ô|&É<ëeTì e+{Ï+{À¢øÏ yÓ[flq nqdü÷j·TeTà >±]øÏ Ä ‘·+Å&û ø=&ÉT≈£î\ eT<Ûä´ |ü⁄düÔø±\ $wüj·TyÓTÆ @<√ ô|<ä› s¡>∑&˚ yÓTT<ä\j˚T˝≤ ‘√∫+~. yêdüT ‘·+Å&ç‘√ @<√ n+≥THêï&ÉT. yê&É‘·ì‘√ n+‘· ø£≥Te⁄>± m˝≤ e÷{≤¢&É >∑*π>&√ Ä$&ÉøÏ ns¡∆+ ø±˝Ò<äT. yê&ÉT ∫qï|üŒ{Ï qT+N n+‘˚ ! ‘·H˚$T{À, ‘·q u≤π>$T{À #·÷düTø√e&É+ ‘·|æŒ ùdÔ , me] eTqdüT m˝≤ >±j·T |ü&ÉT‘·T+<äH˚ ∫+‘· ˝Ò<äT. Ç|ü⁄Œ&ÉsTTHê , ˝Àø£ ;Û‹øÏ »&çdæ , ‘·|üŒì dü¬s’ ‘·eTì |ü≥ï+ rdæ ¬øfi¯óÔHêï&˚yÓ÷ ! nø£ÿ&É M&çøÏ eT+∫ ø£+ô|˙˝À ô|<ä› ôVA<ë˝À |üì. u≤>±H˚ dü+bÕ~düTÔHêï&ÉT. ô|<ä› sTT \T¢. ø±e*dæq+‘· edü‹. ˇø£]‘√ ˇø£]øÏ dü+ã+<Ûä+ nø£ÿs¡ ˝Ò<äT. ‘·q÷ uÛÑsêÔ z eT÷\ ` >∑~˝À |ü&ÉTHêï |ü≥ºq≥Tº>± Å|üe]Ô+#· >∑\&ÉT. Äj·Tq Ä˝À∫düTÔqï≥Tº>± ‘êeTT nø£ÿ&çøÏ yÓfi¯SÔ , ‘·|ü⁄Œ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT ø£<ë ! ... sT÷ Ä˝À#·q yÓTT<ä{Ï kÕ]>± ÄyÓT˝À ø£*– eTqdüT ø£\T≈£îÿeT+~. yêdüT ‘·eTì , ‘·q <ä>∑Z]øÏ rdæ¬øfi¯óflHêï&Ü ! ... ì»+>± ‘·eTì <ä>∑Zs¡>± , düìïVæ≤‘·+>± #˚s¡TÃø√ >∑\&Ü !... ∫qï|üŒ{Ï Ä≥ edüTÔe⁄ ô|<ä›j·÷´ø£ eT∞fl sTT|ü⁄Œ&ÉT <=s¡T≈£î‘·T+<ë !... ø±|ò” ø£\T|ü⁄ ‘·÷H˚ uÛÑs¡Ô @+ #ÓãT‘êsê nì #Óe⁄\T ]øÏÿ+∫ $+<ë$&É. ø±ùd|ü⁄ eTÚq+ eVæ≤+#˚ø£ : ª ˝Ò<äTsê ... ÇM ... á |ü⁄düÔø±\˙ï z Åø£eT+˝À ù|s¡TÑ·THêïqT. rsê |üì yêfi§fl#˚Ãø£ ø£wüº+ ø£<ë ... nB ø±ø£ , yêfi¯ófl M{Ïì ∫+<äs¡ e+<äs¡>± ù|øÏ+>¥ #˚ùdÔ sTTã“+<ä˙ ...µµ ª >±&ç<ä >∑T&˚¶+ ø±<ä÷ ! ... y˚T+ #·÷düT≈£î+{≤+ ` MTs¡T yÓ[fl |ü&ÉTø√+&ç µ Ç˝≤ nq>∑\>∑&É+ ø√dü+ m+‘·˝Òdæ ô|<ä› #·<äTe⁄\T #·~y˚&√ ! m+‘· ô|<ä› ñ<√´>∑+ yÓ\>∑ u…&ÉT‘·THêï&√ ! Ä eTTdü* <ä+|ü‘·T\ ø£ fi¯fl˝À #ÓeTà $T–* ñ+fÒ , z ¬s+&ÉT #·Tø£ÿ\sTTHê sê* ñ+&˚$. nqT≈£î+~ l\‘·. nø£ÿ&É ñ+&É&É+ sTTã“+~>± ‘√∫ , e+{Ï+{À¢ HêqïeTà Å|üø£ÿøÏ #˚]+~. 0 0 0 |ü~ ø±≈£î+&Ü e#˚Ãs¡T |üì yêfi¯ófl. ‘·eT yÓ+≥ #ê˝≤ ù|øÏ+>¥ yÓT{°]j·T˝Ÿ ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. q\T>∑Ts=#˚Ãs¡T. M~Û˝À ˝≤Ø Ä– ñ+~. yÓ+≥H˚ ~– b˛j˚Ts¡T , |üì ˝ÀøÏ. @j˚T kÕe÷qT¢ m˝≤ düsê›˝À yêfi¯fløÏ <ä>∑Zs¡T+&ç |ü⁄s¡e÷sTTdüTÔHêï&ÉT yêdüT. n‘·qT #Ó|æŒ qfÒº #·ø£ #·ø± dü]› , yê{Ïì n≥º ô|f…º˝À¢ ù|ø˘ #˚düTÔHêïs¡T. d”‘ê |ü‹ >±] eTqdüT ‘·Vü≤ ‘·Vü≤˝≤&ç b˛‘√+~. |ü⁄düÔø±\T ù|øÏ+>∑T #˚ùd≥|ü⁄Œ &ÉsTTHê ‘·qì <ä>∑Zs¡øÏ sêìùdÔ u≤>∑T+&ÉTqT. ø√|ü+˝À <ä÷sê«düT&çï $T+∫ b˛‘ê&ÉT yêdüT ! <ä>∑Zs¡øÏ sêì#˚Ã˝≤ ˝Ò&ÉT. eT+#·+ MT<ä ndüVü≤q+>± <=s¡T¢ ‘·THêïs¡T. n‘·ì nedüú Å>∑Væ≤+∫ , ª eTπs+ |òüs¡yê ˝Ò<äT ... n˙ï düe´+>±H˚ »s¡T>∑T‘êsTT !...µµ nì , uÛÑs√kÕ sTTdüTÔqï≥Tº>± ø£fi¯fl ‘√fÒ nqTqsTT+∫+~ nqdü÷j·TeTà >±s¡T. kÕe÷qT¢ düs¡T›‘·÷ ñ+fÒ l\‘· ≈£L&Ü ‘·+Å&ç Å|üø£ÿH˚ ñ+&ç n˙ï #·÷düT≈£î+{À+~. ù|ø£sY‡ yêfi¯ófl yêdüT #Ó|ü⁄Ôqï≥Tº>± düs¡T›‘·÷ . Ä n≥º ô|f…º*ï ù|øÏ+>¥ s√|t‘√ $TwüqT MT<ä >∑{Ϻ>± , |ü~\+>±


_–düTÔHêïs¡T. ‘·+Å&ç dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î l\‘· Ä n≥º ô|f…º\øÏ es¡dü>± q+ã]¢e«&É+ , yê{Ï $esê\T y˚πs H√{Ÿ #˚düT ø√e&É+ , ô|f…º\ MT<ä n+<äT˝À ñ+∫q kÕe÷q¢ $esê\T ≈£î¢|üÔ+>± ªøÏ#ÓHé >∑÷&釵 , ª yêwæ+>¥ yÓTw”Héµ n+≥÷e÷]ÿ+>∑T ô|qTï‘√ sêk˛Ô+~. eTs√ >∑+≥øÏ <ë<ë|ü⁄ sTT+f…&ÉT kÕe÷qT ù|øÏ+>∑T #Ój·T´&É+ |üPs¡ÔsTT+~. eT+#·+ MT<ä |ü&ÉT≈£îì d”‘ê |ü‹ >±s¡÷ , e+≥ >∑~ <ë«s¡+ Å|üø£ÿq ≈£îØÃ˝À ≈£Ls¡TÃì nqdü÷j·TeTà >±s¡÷ »s¡T>∑T ‘·Tqï ‘·‘·+>±ìï >∑eTìdüTÔHêïs¡T. ‘·eT Å|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ` ø=ìï |ü<äT\ dü+e‘·‡sê\ qT+&û ‘·eT #˚‘√Ô ‘·&ç$Tq ˇø=ÿø£ ÿ edüTÔeP n≥º ô|f…º˝À¢ U…’B˝≤¢ ˇ~– b˛e&É+ yê]øÏ #√<ä´+>±q÷ , ˇøÏ+‘· $cÕ<ä+>±q÷ ‘√k˛Ô+~. ‘·|üŒ<äT ... ÇyêfiÀ , πsb˛ »]– rsê*‡+<˚ sTT~ ! ... nqTuÛÑe+ n+~+∫q ô|<ä›]ø£+‘√ <äT'U≤ìï ~>∑$T+>∑T ≈£îHêïs¡T ø=&ÉTøÏ+{À¢ ø£&É ‘˚πs es¡≈£L ˇø£ |æ&ç¬ø&ÉT >ös¡e+ , Ä<äs¡D\T \_ÛùdÔ n<˚ #ê\T ! Ç<ä›] eTqdüT˝À¢q÷ yÓT<äT\T‘·Tqï Ä˝À#·q sTT<˚ ! ø=&ÉT≈£î rs¡T ‘=* qT+N ‘Ó*dæ+<˚. ˇø£ eT+N ˝Ò<äT. ˇø£ #Ó&ܶ ˝Ò<äT. ô|<ë› ˝Ò<äT. ∫Hêï ˝Ò<äT. ˇ{Ϻ ø√|æwæ˜ eTìwæ. Çø£ ø√&É\T ...#Ó|ü⁄Œø√&Üìπø+ ˝Ò<äT. ô|fi¯flsTT q|üŒ{Ï qT+&û ‘·eT‘√ H√s¡T $|æŒ e÷{≤¢&É&Éy˚T >∑>∑q+. Ä sTT+{À¢ á ej·TdüT˝À ‘êeTT sTTeT&É >∑\sê ? Ç<ä›]ø° ãj·T≥øÏ #Ó|ü⁄Œø√ ˝Òì $<Ûä+>± y˚~ÛdüTÔqï Å|üX¯ï*$... n+<äTπø ‘·eT‘√ e#ÓÃj·T´eTì , yêdüT ˝À>∑&É mìï kÕs¡T¢ n&ç–Hê , düTìï‘·+>± <ë≥ y˚kÕs¡T. eT]|ü⁄Œ&ÉT ‘·|æŒ+~ ø±<äT. á ø±s¡T Nø£{Ï˝À ø±+‹ πsK @<äsTTHê ñ+<ä+fÒ ` ˇø£ÿ eTqesê\T ... l\‘·. ! @yÓ÷ , n~ ≈£L&Ü Ä >∑÷{Ï ∫\Tø£ nsTT b˛<äT ø£<ë ! kÕe÷q¢ ù|øÏ+>∑T <ë<ë|ü⁄ |üP]Ô ø±e∫Ã+~. Çø£ |ü⁄düÔø±\ e+‘·T e∫Ã+~. kÕe÷qT¢ ù|øÏ+>∑T #˚sTT+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT yêdüT yê{Ïì ¬s+&ÉT s¡ø±\T>± $uÛÑõ+#˚&ÉT. |üìø=#˚ÃM . |üìøÏ sêìM. |üìøÏ sêeqT≈£îqï yê{Ïì ≈£L&Ü ù|ø˘ #˚sTT+∫ , l\‘· #˚‘· $esê\T qyÓ÷<äT #˚sTT+∫, Ä ô|f…º\ø° q+ãs¡T¢ y˚sTT+#ê&ÉT. |ü≥ï+ rdæ¬øfi‚fl kÕe÷q¢˝À yê{ÏøÏ kÕúq+ ˝Ò<äT. n˝≤+{Ï ô|f…º\T nsTT<ës¡j˚T´sTT. yê{Ïì , kı+‹˝Ò¢ ø£qTø£ ` sTT+{À¢ |üì yêfi¯fl #˚‘· n≥ø£ MT<ä ô|{ϺdüTÔHêï&ÉT. yê{Ïì ‘·eT‘√ rdæ¬øfi‚fl Å|üdüøÏÔ ˝Ò<äT. |ü⁄düÔø±\ dü+>∑r n+‘˚ ` #·<äTe⁄≈£îH˚ s√E˝À¢q÷ , ‘·s¡yê‘ê #ê˝≤ yÓ∫Ã+∫ ‘·q ¬øØsYøÏ |üìø=#˚à |ü⁄düÔø±\T ø=Hêï&ÉT yêdüT. ø±+|æfÒ{Ïyé |üØø£å \øÏ |üìø=#˚à |ü⁄düÔø±\÷ #ê˝≤ ñHêïsTT. n$ ø±ø£ , e´øÏÔ‘·« $ø±dü Å>∑+<Ûë\÷ , ˇø£{À , ¬s+&√ X¯ã› ø√XÊ\÷ ñHêïsTT. #·eø£ u≤s¡T qe\\÷ ø=~› bÕ{Ï ñHêïsTT. ne˙ï yêdüT ø=qïy˚. Ä |ü⁄düÔø±\˙ï ø£*|æ ˇø£ u≤≈£î‡˝À ù|ø˘ #˚sTT+#˚&ÉT. $T–*q |ü⁄düÔø±\˙ï y˚πs ô|f…º\˝À dü]›+#ê&ÉT. n$ ‘·+Å&ç #·~y˚ |ü⁄düÔø±\T. bÕ‘· ∫+‘· ø±j·T |ü#·Ãfi¯ófl. |ü⁄düÔø±\T düs¡›&É+ yÓTT<ä\sTTq <ä>∑Zs¡qT+N d”‘ê |ü‹ >±s¡T dæÔ$T‘·+>± eT+#·+ MT<ä |ü&ÉTø√ ˝Ò<äT. ˝ÒdüTÔHês¡T. ≈£L#·T+≥THêïs¡T. yêdüTøÏ @<√ #ÓbÕŒ\ì ‘·≥|ü{≤sTTdüTÔHêïs¡T . <ÛÓ’s¡´+ #ê\&É+ ˝Ò<äT. ‘·q¬ø+‘√ Å|”‹ bÕÅ‘·eTsTTq |ü⁄düÔø±\T .. uÛ≤s¡‘· uÛ≤>∑e‘ê\T ... Å|üã+<Ûä , X¯‘·ø£ kÕVæ≤‘ê´\T ... ø=ìï ‘=*‘·s¡+ Ä<ÛäTìø£ s¡#·sTT‘·\ ø£˝≤\ qT+&ç C≤\T yê]q n|ü⁄s¡÷|ü kÕVæ≤‘·´ Å>∑+<Ûë\T ... >∑<ä´+ ...|ü<ä´+ ... π>j·T+ .. ø£$Å‘·j·T+ qT+&ç ø£s¡TDl es¡≈£L ... mHÓìï eT+∫ |ü⁄düÔø±\T ! ‘·HÓ+‘·>±H√ sTTwüº |ü&˚ qe˝≤ kÕVæ≤‘·´+ ... ø£<∏ë dü+|ü⁄{≤\T ... ˇø£{≤ , ¬s+&Ü ! #Ó|ü⁄Œ≈£î+fÒ #˚+‘ê&É+‘· ! yêdüT <äèwæº˝À sTT<ä+‘ê |üìøÏe÷*q #Ó‘·Ô ! M{Ï e\¢ mÅs¡ @>±D° dü+bÕ~+#· ˝Ò+ ! ≈£L&ÉT ô|fÒºHê , >∑T&ɶ ô|fÒºHê ! ñ‘·Ô uÀsY ! ... bÕ‘· #Ó‘·Ô ! nM sTTM nq≈£î+&Ü <=]øÏq nìï eT+∫ |ü⁄düÔø±\÷ #·<äe&É+ d”‘ê|ü‹ >±]øÏ n\yê≥T. ÅbÕNq+ , Ä<ÛäTìø£+ nqï ‘˚&Ü ˝Ò<äT. nìï y˚|ü⁄\ qT+N Å|üdü]+#˚ nìï |üeHê\˙ düT>∑+<Ûë\˙ ÄkÕ«~+#˚s¡T. neø±X¯+ ñqï+‘· y˚Ts¡≈£î , X¯øÏÔ ø=B› yê{Ïì ùdø£]+#ês¡T. n˝≤ b˛>∑sTTq |ü⁄düÔø£ dü+#·j·Ty˚T n~ ! yêdüT yê{Ïì sTT|ü⁄Œ&˚+ #˚j·TuÀ‘·THêï&ÉT ? ˇø£ ø£\es¡bÕ≥T d”‘ê|ü‹ >±]ì ≈£î~ù|k˛Ô+~. ˇø£ #˚‘·>±ì ‘·q+ Å≈£î+>∑ Bk˛Ô+~. düe÷<Ûëq |ü&É&Éy˚T ø£<ë , yês¡∆ø£´+ H˚]Œ+#˚ ‘=* #˚<äT bÕsƒ¡+ ! 0 0 0 nqT≈£îqï+‘· |ü˙ nsTT+~ ! d”‘ê |ü‹ >±]øÏ Å|æj·TyÓTÆq |ü⁄düÔø±\Tqï n≥º ô|{Ϻ n≥ ¬øøÏÿ+~. Ç\T¢ neTàø£+ »]|æq|ü⁄Œ&ÉT ‘˚y=#·Ãì ` yêdüT nqï |ü⁄Œ&ÉT , Ä ‘·+Å&ç Vü≤è<äj·T+ #Óø£ÿ˝…’ #ÓeTà–*¢+~.


n~ »]π> |üì ø±<äì , ‘Ó*dæ b˛‘·÷H˚ ñ+~. ∫e]øÏ n≥ø£ MT<ä Ä |ü⁄düÔø±\ >∑‹ #Ó<ä\T |ü{Ϻ , ∫]– b˛e&Éy˚T nì ns¡∆eTj˚T dü]øÏ ` d”‘ê |ü‹ >±]˝À n+‘· es¡≈£L $TDT≈£î $TDT≈£î eTqï ∫e] ÄXÊ ˝ÒX¯+ ≈£L&Ü nD>±] b˛sTT+~. Ç<ä+‘ê #·÷düTÔqï nqdü÷j·TeTà >±s¡T ≈£L&Ü @MT e÷{≤¢&É ˝Òø£ b˛j˚Ts¡T. ndüeTs¡∆‘·˝À m+‘· $cÕ<ä+ >∑÷&ÉT ø£≥Tº≈£îì ñ+≥T+<√ J$‘·+˝À ‘=* kÕ]>± nqTuÛÑ$+#˚s¡T |”‘ê |ü‹ >±s¡T. ˇø£ >∑T+&Ó >=+‘·Tø£˝À ø=∫à ˙s¡dü+>± ø=≥Tº≈£î+~. |üì yêfi¯ófl kÕe÷q¢ ô|f…º\T ˝≤Ø˝ÀøÏ møÏÿ+#·&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. yêdüT <äèwæº˝À |üìsêì edüTÔe⁄\qï ô|f…º\ì n≥ø£ MT<ä düπs›s¡T. |üì |üPs¡ÔsTT+~. ˝≤Ø ãj·T\T <˚]+~. 0 0 0 |ü≥ï+ e∫à , yês¡+ >∑&ç∫+~. Ä ô|<ä› sTT+{À¢ ‘·*¢ø° ‘·+Å&çø° z eT÷\ >∑~ πø{≤sTT+#˚&ÉT yêdüT. e∫Ãq ‘=* Hêfi¯fl˝À z kÕs√ , ¬s+&ÉT kÕs√¢ ‘·|üŒ ` eT]+ø£ Ä #Ûêj·T\øÏ sêe&É+ ˝Ò<äT yêdüT. ø√&É\T düπs dü] ! y˚fi¯øÏ ‹+&û ‹|üŒ\T n$T] b˛‘·THêïsTT. eT+<äT\ø° , e÷≈£î\ø° ø=<äe ˝Ò<äT. |üì yêfi¯ófl ‘Ó∫à ô|&ÉT‘·THêïs¡T. >∑~˝À ¬s+&ÉT ù|òqT¢ , z ∫qï {°M ñHêïsTT. y˚dü+ ø±\+ e#˚Ãø£ @d” ô|{ϺkÕÔ≥º ! n+‘ê u≤>±H˚ ñ+~. n+‘ê u≤>±H˚ ñ+<ë ? ndü\T ‘·eTøÏ }|æsê&ÉT‘√+<√ , ˝Ò<√ ! Ä <ä+|ü‘·T\øÏ yê] dæú‹ yê]πø n>∑eT´ >√#·s¡+>± ñ+~. kÕe÷qT¢ dü]›+#˚ ≥|ü⁄Œ&ÉT ` ø±yê\H˚ yêdüT ø=ìï n≥º ô|f…º\qT ‘Ó]|æ+#· ˝Ò<äT. nedüs¡+ ˝Ò<äqT≈£îqï yê{Ïì n˝≤π> ñ+#˚&ÉT. |ü⁄düÔø±\ ô|f…ºì d””‘ê|ü‹ >±] s¡÷+˝À ô|{Ϻ+#ê&ÉT. r]>±Z <ëìï ‘Ó]∫ , ø±e\dæq yê{Ïì ñ|üjÓ÷{Ï+#·Tø√eTì l\‘·øÏ #Óù|Œ&ÉT . ne˙ï ÄyÓT ¬øØsYøÏ u≤>± <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔj·Tì ôV≤#·Ã]+#˚&ÉT. d”‘ê |ü‹ >±]ø° , nqdü÷j·TeTà >±]ø° s√E\T ìkÕ‡s¡+>± >∑&ÉTdüTÔHêïsTT. 0 0 0 Ä kÕj·T+Å‘·+ ... eT+#·+ MT<ä Å|üø£ÿH˚ ≈£L#·Tì , ª ‘ê‘·j·÷´ ! µ nì l\‘· |æ\Tdü÷Ô ñ+fÒ , ø£fi¯ófl ‘Ó]∫ #·÷ùds¡T d”‘ê|ü‹ >±s¡T. ‘·sê«‘· #ê˝≤ ùd|ü⁄ ‘ê‘ê , Hêj·TqeTà\‘√ Ä ø£ãTs¡÷¢ sT÷ ø£ãTs¡÷¢ #Ó|æŒ+~. #ê˝≤ s√E\ ‘·sê«‘· ÅbÕD+ ˝Ò#=∫à q≥ºsTT+~ yê]øÏ. ñqï≥Tº+&ç , @<√ >∑Ts=Ô∫Ãq≥Tº n&ç–+~ l\‘· : ª ‘ê‘· >±s¡÷ ! ... yÓTTHêï eT<Ûä´ e÷ ø±˝ÒJ˝À ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ dü+|òüT+ yêfi¯ófl e∫à , @<√ ø±s¡´Åø£eT+ #˚kÕs¡+&û ...ø=+‘· ns¡∆+ nsTT+~. ø=+‘· ø±˝Ò<äT. eTq uÛ≤wüì eTq+ ø±bÕ&ÉT ø√yê*≥ ! ... ˝Òø£ b˛‘˚ , n~ #·∫à b˛j˚T s√E m+‘√ <ä÷s¡+˝À ˝Ò<äT≥... Hêπø+ ns¡∆+ ø±˝Ò<äT... ‘Ó\T>∑T #·∫à b˛e&Éy˚T$≥+&û ‘ê‘· >±s¡÷ ! eTq+<äs¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷H˚ ñHêï+ ø£<ë !...µµ Ä e÷≥˝À¢ ne÷j·Tø£‘·«+ #·÷dæ , qy=«∫Ã+~ d”‘ê |ü‹ >±]øÏ.... eTqesê*ì eT]+‘· <ä>∑Zs¡øÏ rdüT≈£îì , Ä<äs¡+>± nHêïs¡T : ª l ! ˙≈£î ‘Ó\T>∑T <Ûësêfi¯+>± e÷{≤¢&É&É+ e#·TÃ.... ˇ|ü⁄Œ≈£î+{≤qT ... eT] , ‘Ó\T>∑T |ü⁄düÔø±\T #·<äe&É+ , ‘Ó\T>∑T˝À sêj·T&É+ ≈£L&Ü e#·TÃHê , eT] ?µ ‘ê‘· >±] Å|üX¯ïøÏ ‘Ó\¢uÀsTT+~ l\‘·. Ä ‘ê‘ê eTqesêfi¯ fl e÷≥*ï ÄdüøÏÔ>± >∑eTìk˛Ô+~ nqdü÷j·TeTà >±s¡T. ª sê<äT ø£<ë ! ... n<˚ eT] ! ... ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü #·∫à b˛e&ÉeT+fÒ...µµ l\‘· ìsêÈ+‘· b˛sTT+~ , Ä e÷≥\‘√. ‘·ô|Œe]<√ , sT÷ dæú‹øÏ ø±s¡≈£î ˝…es√ Ä |æ\¢øÏ yÓ+≥H˚ düTŒ¤]+#· ˝Ò<äT. njÓ÷eTj·T+>± #·÷dæ+~. ª eT¬s˝≤?..µµ uÒ\>± n&ç–+~. ÄyÓT ˝Àì n\»&çì >∑T]ÔdüTÔqï≥Tº>± , z<ës¡TŒ>± nHêïs¡T d”‘ê|ü‹ >±s¡T : ª á ‘· s¡+ |æ\¢\T ‘Ó\T>∑T˝Àì eT+∫ |ü⁄düÔø±\ì #·<äe&É+ #˚j·÷\e÷à !... e÷{≤¢&É&Éy˚T ø±<äT ... #·<äe&É+ , sêj·T&É+ #˚j·÷*. ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ kÕVæ≤‘ê´\ MT<ä eT≈£îÿe ô|+#·T ø√yê*.... @eTsTTHê , #·T\ø£q uÛ≤e+ , nHê<äs¡D ñ+fÒ yê{Ïì $&ç∫ ô|{≤º*.... eTq ñìøÏ˙ , eTq uÛ≤wü ñìøÏ˙ ø±bÕ&ÉT ø√yê\+fÒ sTT<˚ eTq ‘·ø£åD ø£s¡Ôe´+ ...µµ ñ|üHê´dü <Û√s¡DÏ˝À kÕ>±sTT Äj·Tq e÷≥\T. n|ü⁄Œ&ÉT ‘·{≤\Tq >∑Ts=Ô∫Ã+~ , l\‘·øÏ ` ‘·Hê >∑~ ˝ÀøÏ e∫Ãq |üì ! ‘ê‘· >±] eT+#·+ Å|üø£ÿq ù|]à ñqï n≥º ô|f…º˝À¢ ˇø£ <ëì q+ãs¡T dü] #·÷düT≈£îì , <ëìï sTTe‘·\øÏ ˝≤–+~. yÓ+≥ ‘Ó#·Tà ≈£îqï ø£‘ÓÔs¡‘√ ù|øÏ+>¥ s√|tì ‘Ó+∫ , ô|f…º ‘Ó]∫+~.


d”‘ê |ü‹ >±] ø£fi¯ófl $T\ $T˝≤ yÓT]kÕsTT ! ª Ç<Ó˝≤ kÕ<Ûä´eTsTT+<äe÷à , ˙≈£î !...µµ n‘·ì >=+‘·T˝À ñ~«>∑ï‘·. ª q+ãs¡T y˚Tõ≈£îÿ ‘ê‘· >±s¡÷ ! ... e÷s¡ÿs¡T ô|qTï‘√ n+¬ø\ì e÷s¡Ã&É+ ø£wüº+ ø±<äT ø£<ë ! ˇø£{Ïì Hê\T>∑T>± , eT÷&ÉTì mì$T~>± ... sTT˝≤ ! ` bÕ|ü+ , |üPsY &Ü&û , ø£ìô|≥º ˝Òø£ b˛j˚Ts¡T !µµ n+~ eTH√Vü≤s¡+>± qe⁄«‘·÷ . ª ‘·|ü⁄Œ ø£<äe÷à !...µµ ˝≤\q>± n&ç>±s¡T ‘ê‘· >±s¡T. ª Hêf…{≤˝Ÿ ! {Ï{Ÿ |òüsY {≤{Ÿ ! ... MT ì~Û MT ø=∫Ã+~.. .ìdü‡+ø√#·+>± d”«ø£]+#·+&ç ‘ê‘· >±s¡÷ ! e÷ &Ü&û eTMTà\T á >∑~ #Ûêj·T\øÏ e#˚Ã<˚ ˝Ò<äT ! ... e∫ÃHê , eTTì– b˛j˚T<˚+ ˝Ò<äT.µµ Ä |æ\¢ e÷≥˝À¢ ˇø£ $düTs¡T ! ˇø£ ô|+¬ø ‘·q+ ! m+‘·sTTHê sT÷ ‘·sêìøÏ Å|ü‹ì~Û ø£<ë ! ª eT+∫<äe÷à ! ... Hê ì~Û HêøÏ#˚Ãe⁄ ... eT] Bìï uÛÑÅ<ä |üs¡T#·Tø√ e\dæqB , ñ|üjÓ÷–+#· e\dæqB ... MT ‘·s¡y˚T düTe÷ !...µµ l\‘· ‘·\ Åù|eT>± ìeTTs¡T‘·÷ nHêïs¡T d”‘ê |ü‹ >±s¡T. 0 0 0 qe´ yês¡ |üÅ‹ø£ 2008 BbÕe[ Å |ü‘˚´ø£ dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.

‘·÷s¡TŒ yÓfi¯flì ¬s’\T

ª ã‘˚Ô\ ã+&çøÏ+ø± m+‘· f…ÆeTT+~ u≤ã÷?µµ n+≥÷ Ä<äsê u≤<äsê>± ˇ>∑Ts¡Tà ≈£î+≥÷ ùdºwüqT ˝ÀøÏ n&ÉT>∑T ô|{Ϻ+~ z eTTdæ*›. mes¡÷ <ëìï |ü{Ϻ+#·T ø√˝Ò<äT. $düT≈£îÿ+≥÷ , eT∞fl ˇø£]<ä›]ì yêø£ãT #˚dæ+~. ˝…’qTøÏ¢j·Ts¡T >∑+≥ ø=≥º ˝Ò<äì ‘Ó\TdüT≈£îì dæÔ$T‘· |ü&ç+~. n|ü⁄Œ&ç+ø£ ‘ê|”>± , dü>∑+ ‘ê– , ÄπsŒdæq #·T≥º rdæ+~. n≥÷ sTT≥÷ #·÷dæ , mes√ï ã‹eT˝≤&ç n–Z ô|f…º rdüT≈£îì , #·T≥º eTT{Ϻ+#·+~. >∑T|t >∑T|tq bı>∑ |”*à , n~ mÅs¡>± ø±˝Òø£ , n&ɶ bı>∑ ô|≥Tº≈£î+~. eTTdæ˝≤›ìøÏ ns¡yÓ’j˚T´fi¯ófl <ë{Ï ñ+{≤sTT. E‘·Ô+‘ê ‘Ó\¢ ã&ç b˛sTT+~. eTTK+ MT<ä #·sêàìï ˝≤π>dæ q≥Tº>± eTT&É‘·\T. e÷dæq eTT‘·ø£ >∑fi¯fl Ns¡ ø£#·Ãb˛dæ , n&ɶø£≥º ø£{Ϻ+~. s¡$¬ø y˚düTø√˝Ò<äT. #˚‹øÏ eT{Ϻ >±E\T. yÓT&É˝À |üdüT|ü⁄ ‘ê&ÉT. eTTU≤q s¡÷bÕj·T _fi¯fl+‘· ≈£î+≈£îeT u§≥Tº. ø±fi¯fløÏ sTT+‘· eT+<ëq Ç‘·Ô&ç ø£&çj·÷\T. #Ó$ ø£eTà\ ãs¡Te⁄øÏ kÕ– b˛sTTq #Óe⁄\T , ‘√\T ã<ä›˝≤¢ y˚˝≤&ÉT‘·THêïsTT. eTT≈£îÿq n&ɶ u≤dü. ÄÅ‘·T‘·ì nD#·Tø√˝Òø£ ¬s’\T sêø£ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷k˛Ô+~. <ëì #·÷|ü⁄ ø£˙dü+ bÕ¢{Ÿ bòÕs¡+ ∫e] es¡≈£L nsTTHê Äq&É+ ˝Ò<äT. $düT≈£îÿ+≥÷ ‘·q˝À ‘·H˚ @<√ >=DT≈£îÿ+{À+~. ª ã‘˚Ô\ ã+&ç sTT+ø± m+‘· H˚≥e⁄~› u≤ã÷ µ nì eT∞fl mes√ï n&ç–+~. nø£ÿ&ç yêfi¯flø£~ e÷eT÷˝Ò. Ä ¬s’\T e#˚à es¡≈£L n~ n˝≤ n&ÉT>∑T‘·÷H˚ e⁄+≥T+~. <ëì e÷≥\T yê]øÏ yê>∑T&ÉT>±q÷ , <ëì Ä+<√fi¯q yê]øÏ qdü ô|&ÉT‘·Tqï≥Tº>±q÷ ñ+≥T+~. »yêãT #Óù|Ô #ÓbÕÔs¡T — ˝Òø£ b˛‘˚ ˝Ò<äT. ª y=#˚ÃkÕÔ~ , sTT+ø√ dæ≥"y√ , ôdq!y√ µ @ ø£fi¯ qTHêï&√ , »yê_#˚Ã&ÉT ˇø£‘·qT. <ë+‘√ ‘·è|æÔ |ü&ç , eTTdæ*› eT] e÷{≤¢&É ˝Ò<äT. #·T≥º ‘ê>∑T‘·÷ sêuÀj˚T ¬s’\T ã+&ç ø√dü+ m<äTs¡T #·÷dü÷Ô ≈£L#·T+~. <ëì ìØø£åD ` ã‘˚Ô\ ã+&ç˝À e#˚à eTTdü\j·T´ ø√dü+. yê&ÉT ‘Ó#˚à düs¡T≈£î\ ø√dü+. yê{Ïì n$Tà‘˚ e#˚à &ÉãT“\ ø√dü+. Ä |üP≥ ã‘ÓÔ+ ø√dü+. 0 0 0 Ä bÕ¢{Ÿ bòÕs¡+ n+#·T MT<ä ì\ã&ç ‘·÷s¡TŒ y˚|ü⁄ #·÷ùdÔ ... ¬s’\T ãB›\T ¬s+&É÷ ø£qT #·÷|ü⁄ y˚Ts¡ ‹qï>± kÕ– , n+‘·≈£î n\¢+‘· <ä÷s¡+ ˝À ∫+‘·\ ‘√|ü⁄ <ä>∑Zs¡ n<äèX¯´yÓTÆb˛‘êsTT. nø£ÿ&É ¬s’˝Ò« ˝…’qT ô|<ä› eT\T|ü⁄ ‹s¡T>∑T‘·T+~. e#˚à ¬s’\T Ä eT\T|ü⁄ ‹]π> es¡≈£L ø£ì|æ+#·<äT — yÓfi‚fl ¬s’\T eT\T|ü⁄ ‹s¡T>∑T‘·÷H˚ ∫+‘·\ ‘√|ü⁄˝À <ä≥ºeTsTTq #Ó≥¢ q&ÉTeT e÷j·TyÓTÆb˛‘·T+~. ¬s’\T ø√dü+ |ü&ç>±|ü⁄\T


|ü&˚ Å|üj·÷D°≈£î\T kÕ<Ûës¡D+>± ‘·eT <äèwæº nø£ÿ&˚ ì\T|ü⁄‘ês¡T. kÕj·T+Å‘·+ Äs¡T ø±ek˛Ô+~. ùdºwüqTø£e‘·\ #Ós¡Te⁄ ø£≥º MT<ä qT+&ç e#˚à o‘· >±* X¯Øsêìï –* –+‘·\T ô|&ÉT‘√+~. <ä÷sêq ñ+&˚ ø=+&É\T , eT+#·T <äT|üŒ≥T¢ ø£|ü⁄Œ≈£îì ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ∫+‘·\ ‘√|ü⁄ Nø£{Ï eTT<ä›˝≤ ñ+~. Ä dæ>∑ï˝Ÿ Å{≤ø˘øÏ ne‘·\ f…© bò˛Hé r¬>\ MT<ä @y√ |ü≈£åî\T u≤s¡T\T rdæ , s=<ä #˚düTÔHêïsTT. Hê\T–+{ÏøÏ sêyê*‡q ¬s’\T Ç+ø± sê˝Ò<äT. Ä ¬s’\T eùdÔ , ùdºwüqT ã<ä∆ø£+ e~* ô|{Ϻ , y=fi¯ófl $s¡T#·T≈£îì , ìÅ<ä ˝Ò∫ q≥Tº>± ø±ùd|ü⁄ ø£fi¯ ø£fi¯˝≤&ç b˛‘·T+~. Ädü+<ä&ç ø±ùd‡ù|. eT∞fl ns¡∆ sêÅ‹ <ëfÒø£ ø±˙ Ä ˝…’H√¢ eT] @ ¬s’\÷ ˝Ò<äT. ì• y˚fi¯ e#˚Ã Ä bÕdæ+»s¡T ã+&ç ˝ÀqT+∫ nfÒº »q+ ~>∑s¡T ø£qTø£ ` ùdºwüqT eT‘·TÔ>± CÀ>∑T‘·Tqï≥Tº>± ìX¯Ùã›+>± e⁄+≥T+~ , Ä y˚fi¯|ü⁄Œ&ÉT. eTkÕÔqj·T´ >∑+≥ ø=fÒº #·|ü⁄Œ&ÉT , ~>∑T&ÉT u≤$ ˝À+∫ $ì|ædüTÔqï≥Tº >±s¡T¶ y˚ùd $õ\T , ìÅ<ä eT‘·TÔ‘√ , u§+>∑Ts¡T >=+‘·Tø£\ ‘√ $ì|æ+#˚ y=ø£{° ¬s+&É÷ e÷≥\÷ ` ¬s’\T ≈£L‘· y˚dæ ãj·T\T <˚πs≥|ü⁄Œ&ÉT #˚ùd X¯ã›+‘√ $T[‘·yÓTÆb˛‘êsTT. n+#˚‘· Ä ∫qï ùdºwüqT˝À dü+<ä&˚eTsTTHê ñ+&˚~ sêuÀj˚T ¬s’\Tπø — ã‘˚Ô\ ã+&çπø. <ëì sêø£ b˛ø£\øÏ dü¬s’q y˚fi≤ bÕfi≤ n+≥÷ ñ+&É<äT. ˇø√ÿ kÕ] >∑+≥\ ø=B› ˝Ò≥T>± edü÷Ô ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ ` ‘=+<äs¡ |üqT\Tqï yêfi¯Sfl , &ÉãT“qï yêfi¯Sfl Ä bÕdæ+»s¡T ¬s’\T mø£ÿ&É+ m|ü⁄Œ&√ e÷˙ùds¡T. Ä ˝…’H√¢ y=ø£{À , ¬s+&√ mø˘‡ Åô||t ¬s’fi¯óflHêï , n$ nø£ÿ&É Ä>∑e⁄. ;<ë , _ø°ÿ , ∫qï ∫qï yê´bÕsê\T #˚düT≈£îH˚ yêfi¯ófl e÷Å‘·+ <ëì sêø£ ø√dü+ ø£ìô|≥Tº≈£îì ≈£L#·T+{≤s¡T. ˇø£ $<Ûä+>± #ÓbÕŒ\+fÒ ∫Hêï , ∫‘·T≈£L yê´bÕs¡düTú\øÏ n<˚ JeHê<Ûës¡+. ˇ]kÕ‡ , Ä+Å<Ûä sêÅcÕº\ dü]Vü≤<äT›\˝À ñqï ∫qï Å>±eT+ n~. ø√kÕÔ ÅbÕ+‘·+˝À Ä+Å<ÛäøÏ #Ó+~q ∫e] Å>±eT+ ≈£L&Ü n<˚. ñ<äj·÷H˚ï ˇ]kÕŒ y˚|ü⁄ yÓfi‚fl bÕdæ+»s¡T ã+&ç˝À Ä&Ü eT>± , ∫Hêï ô|<ë› ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ` ∫qï ∫qï yê´bÕsê\T #˚düT≈£î+≥÷ bı≥º b˛düT≈£îH˚ yêfi¯ófl ãj·T\T <˚] , yÓfi≤Ôs¡T. ˇ]kÕ‡ dü]Vü≤<äT› Å>±e÷\˝À #·e>±Z <=]πø edüTÔe⁄\ì ø=qT≈£îÿì , eT∞fl kÕj·T+Å‘·+ ã+&çøÏ ‘·eT Å>±e÷ìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. kÕ<Ûës¡D+>± yêfi¯ófl ‘Ó#˚Ã$ ` ø£Ås¡\ eTTf…º\T, u§>∑TZ\ ãkÕÔ\T , ◊<ä÷ |üB πøJ\T+&˚ _j·T´+ eT÷≥\÷... d”»H√¢ nsTT‘˚ ∫+‘· |ü+&ÉT˝≤+{Ï n&ç$ ~qTdüT\T. m|ü⁄Œ&É÷ {Ϭøÿ≥T¢ ø=qTø√ÿs¡T. me]øÏ eTT≥º #Ó|üŒ e\dæq &ÉãT“\T yêfi¯fløÏ sTTdü÷ÔH˚ e⁄+{≤s¡T ø£qTø£ yêfi¯fl <ä>∑Zs¡ {Ϭøÿ≥Tº ˝Òø£ b˛sTTHê , yêfi¯ófl nÅø£eT+>± düs¡T≈£î\T s¡yêD≤ #˚düTÔHêï , mes¡÷ |ü{Ϻ+#·T ø√s¡T. ¬s’\T ∫+‘·\ ‘√|ü⁄˝À ñqï|ü⁄Œ&˚ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~ ø√˝≤Vü≤\+ ! ¬s’\T #Ó≥¢ eT<Ûä´ qT+∫ y=düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT ` ùdºwüqT <ä>∑Zs¡ qT+&ç #·÷ùdÔ , ∫+‘·\ ‘√|ü⁄ , Äø±X¯+˝À <ä≥ºyÓTÆq ø£] eTãT“˝≤¢>± , Ä u§>∑TZ sTT+»qT e~˝Ò q\¢ì bı>∑‘√ eTT+<äT>± ø£ì|ædüTÔ+~. n|ü⁄Œ&ÉT ∫+‘·\ ‘√|ü⁄ ` q\¢ì u§#·Tà {À|” ô|≥Tº ≈£îqï≥Tº>± e⁄+≥T+~. Ä ‘·sê«‘· ¬s+&ÉT ø£åD≤\πø ¬s’\T #·|ü⁄Œ&ÉT <ä÷s¡+ qT+&ç $ì|æ+#·&É+ ... n+‘·˝ÀH˚ ¬s’*+»qT ø£ì|æ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. n~ ø£ì |æ+#·&É+‘√ bÕfÒ eTkÕÔqj·T´ ôd’≥T u…\T¢ >∑D >∑D≤ ø=&É‘ê&ÉT. Ä #·|ü⁄Œ&ÉT Ç+ø± ]+>∑TeTì $ì|ædü÷Ô+&É>±H˚ ã‘˚Ô\ ã+&ç ì+&ÉT >∑]“¤D°˝≤ HÓeTà~>± bÕ¢{Ÿ bÕs¡MTà<äøÏ e∫à Ä>∑T‘·T+~. n|ü⁄Œ&çø£ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~ dü+<ä&ç ! düs¡T≈£î\T ~>∑>±H˚ eT<Ûä´ <äfi≤Ø\T yêfi¯fl ì á>∑˝≤¢ eTTdüTs¡T≈£î+{≤s¡T. düs¡T≈£î\T ‘Ó#˚à ‘·eT yêfi¯fl ø√dü+ , ùdºwüqTø=∫Ãq »q+ yêfi¯flì yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ n≥÷ sTT≥÷ |ü]¬>&ÉT‘·÷ ñ+{≤s¡T. ø=+<äs¡sTT‘˚ , ¬s’\T ùdºwüqT˝ÀøÏ sê≈£î+&ÜH˚ ‘êeTT ‘Ó∫Ãq eT÷≥*ï ¬s’˝À¢+∫ $dæπsdü÷Ôe⁄+{≤s¡T. yê{Ï ø√dü+ ø±|ü˝≤ ø±#·T≈£îì e⁄+&˚ , yêfi¯fl eTqTwüß\T , >∑ã >∑u≤ yê{Ïì b˛>∑T #˚düT≈£îì , me]ø° ∫ø£ÿ≈£î+&Ü Ä bı˝≤\+≥ n&ɶ+ |ü&ç }s√¢øÏ |üs¡T>∑T\T rdü÷Ô ñ+{≤s¡T. Ç~ >∑eTì+∫ , ns¡Tdü÷Ô yêfi¯fl yÓ+≥ |ü&˚ e÷s¡T es¡Ô≈£î\÷ , ¬s’˝Ò« ùdºwüqT eTqTwüß\ πøø£\÷ ` ¬s’˝§#˚à dü]øÏ ≥+#·qT>± e#˚Ãdæ , ‘·eT e÷eT÷àfi¯ófl edü÷\T #˚düT≈£îH˚ b˛©düT ø±ìùdº_\T »ãs¡›d”Ô ns¡T|ü⁄\÷ , <äfi≤Ø\ uÒs¡ kÕsê\÷ ` M{Ï‘√ Ä ø±ùd‡|ü⁄ nø£ÿ&É dü+<ä&ç C≤d”Ô >±H˚ ñ+≥T+~. ndü\T <äfi≤Ø\T düs¡T≈£î\ ø√dü+ ø=+<ä]øÏ eTT+<äT>±H˚ ãj·÷Hê\T sTTe«&É+ , düs¡T≈£î\T ‘˚e&ÜìøÏ eT<äT|ü⁄\T ô|≥º&É+ e\¢ #ê˝≤ uÒsê\T ¬s’\T sêø£ eTT+<˚ ôd{Ï˝…’ b˛‘êsTT. me] düs¡T≈£î me]øÏ ne÷à˝À ≈£L&Ü ìs¡íj·TyÓTÆb˛‘·÷ ñ+≥T+~. ‘Ó∫Ãq düs¡T≈£î*ï nsTTq ø±&çøÏ nø£ÿ&˚ #Ó\T¢ ã&ç #˚düT≈£îì , &ÉãT“\T |ü≥Tº≈£îì ø=+|ü\¬øfi≤Ôs¡T. n˝≤ e#˚à |ü<√ |üs¡ø√ ‘ÓùdÔH˚ ø=+|ü˝À¢ bısTT´ sêE≈£îH˚~. kÕ<Ûës¡D+>± á yê´bÕsêìøÏ n&ɶ+≈£î\T @s¡Œ&Ée⁄. eTVü‰ nsTT‘˚ eTkÕÔqj·T´ yêfi¯ófl Ç∫Ãq~ #ê\<äì >∑TqTkÕÔ&ÉT. eTTdü* ùdºwüqT e÷wüºs¡÷ , Ç‘·s¡ ¬s’˝Ò« ñ<√´>∑T\÷ yêfi¯fl &ÉãT“\T yêfi¯fløÏ |ü&É≥+ e\¢ |ü{Ϻ+#·T ø√s¡T. ˝Àø£˝Ÿ b˛©düT\ yê{≤\ dü+>∑‹ düπs dü]. n+<ä] e÷eT÷fi¯Sfl b˛>± , $T–*+<˚ #ê\qT≈£îì , yêfi¯ófl ø=+|ü\øÏ b˛sTT, >∑+õ ˙fi¯fl‘√ ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü⁄≈£î+{≤s¡T. uÒsê\T u≤>∑Tqï|ü⁄Œ&ÉT HÓ‘·ÔfiÀfl , #˚|ü\ |ü⁄\Tk˛ e+&ÉTø√ >∑*–‘˚ yêfi¯fløÏ Ä s√E |ü+&Éπ> ! Ç˝≤ nø£ÿ&É #ê˝≤ eT+~øÏ Ä bÕdæ+»s¡T ¬s’\T eùdÔH˚ sTT+{À¢øÏ ã‘ÓÔ+ <=]πø~. n+<äTπø <ëqï+‘ê ã‘˚Ô\ ã+&ç n+{≤s¡T. n+<ä]‘√ bÕ≥÷ Ä kÕj·T+Å‘·+ y˚fi¯ ` ∫s¡T #·* >±\T\øÏ düqï>± eDT≈£î‘·÷ , eTTdæ*› ≈£L&Ü ÄÅ‘·+>± ã‘˚Ô\ ã+&ç ø√dü+ m<äTs¡T #·÷|ü⁄\T #·÷k˛Ô+~. ¬s’\T ª Ç+ø√ dæ≥"y√ , ôdq"y√ µ edüTÔ+<äì #Ó|æŒq ÄkÕMT eT]≥T y˚ù| sê˝Ò<äT. ¬s’\T e#˚à C≤&É ≈£L&Ü ˝Ò<äT.


eTTdæ˝≤yÓT˝À ø£+>±s¡T sêqT sêqT m≈£îÿesTT b˛‘√+~. ñ<äj·T+ düs¡T≈£î\ ø√dü+ yÓ[flq uÛÑs¡Ô >∑T]+#˚ Ä˝À∫k˛Ô+~. yê&ç >∑T]+#˚ ÄyÓT Ä+<√fi¯q n+‘ê. ñ<äj·T+ ã+&ç˝À yÓfi≤fl&ÉT uÛÑs¡Ô. sêÅ‹ #˚dæq ≈£î&ÉT+ eTTø£ÿ dæ\«s¡T &Éu≤“˝À ô|≥Tº≈£îì , |ü≥Tº ¬øfi≤fl&ÉT. n~ ‹ì , {° ˙fi¯fl‘√ ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü⁄ ø√yê*. ‹Hêï&√ ˝Ò<√ ! yê&çøÏ y=+{À¢ dü‘·TÔe ˝Ò<äT. &Ó㓤jYT j˚Tfi¯ófl+{≤j˚TyÓ÷. ô|’>± ñã“dü+ y=ø£{Ï. á s=»® >±* yê&ç ø£dü\T |ü&É<äT. uÛÑs¡Ô >∑T]+∫q Ä˝À#·q˝ÀÔ eTTdæ˝≤›ì ÅbÕD+ õ˝≤s¡TÃ≈£î b˛‘·÷+~. Ä |üP≥ø±eTT<ä› <=s¡ø±\+fÒ yê&çø± ‘ê|üÅ‘·j·T+ ‘·|üŒ<äT eT] ! ˝Òø£ b˛‘˚ |üùdÔ. eTTdæ˝≤›ìøÏ z|æø£ ‘·–Z b˛‘√+~. ¬s’\T ø√dü+ m<äTs¡T #·÷dæ , #·÷d” $düT¬>‹Ô b˛‘√+~. yÓ#·Ã{Ï {° ˙fi¯ófl >=+‘·T˝À b˛düT≈£î+fÒ u≤>∑TDTí nì|æ+#·+~. n‹ ø£|òüº+ MT<ä Äø√]ø£ nDT#·T≈£î+~. Ç+‘·˝À ùdºwüH√¢ ø£\ø£\+ yÓTT<ä\sTT+~. eTTdæ*› #·÷|ü⁄ ∫øÏ*+∫ #·÷dæ+~. yêfi‚fl ` e÷s¡T uÒs¡ >±fi¯ófl ! yêfi§flNÃùds¡+fÒ ¬s’˝§#˚à f…ÆeT sTT+<äqï e÷≥ ! m˝≤ ‘Ó\TdüT ≈£î+{≤s√ , ¬s’\T Ç+ø√ |ü~ ì$TcÕ\˝À edüTÔ+<ä+fÒ _\ _\˝≤&ÉT‘·÷ ø±≈£î˝≤¢ ~– b˛‘ês¡T. eT] ø±ùd‡|ü{Ï˝À b˛©düT »yêqT ≈£L&Ü ãT>∑Zq »sê› øÏ∞fl _–+∫ , #˚‹˝À #êØàHêsY dæ>∑¬s{Ÿ ‘√ , ˝≤؃ eP|ü⁄≈£î+≥÷ bÕ¢{Ÿ bòÕs¡+ MT<äøÏ ~>∑ã&ÉT‘ê&ÉT. uÒsê\T yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. ãj·÷Hê*#·Tà ø√&Ü\÷ , ªìyê&ܵ ˝…ø£ÿ\T dü] #·÷düTø√e&Ü\÷ ÅbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êsTT. eTTdæ*› ≈£L#·Tqï #√{Ï qT+&ç yêfi¯fl <ä>∑Zs¡øÏ yÓ[fl+~. <ëì <äèwæº nø£ÿ&É , yêfi¯fl eT<Ûä´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ì\ã&çq sê»eTà MT<ä |ü&ç+~. ª |æ+C≤Ø eTT+&É ! n|ü⁄Œ&˚ ˝…&û nsTT b˛Hê~ !µ nø£ÿdüT>± eTqdüT˝À nqT≈£î+~ , eTdæ*›. sê»eTà yÓTT>∑T&ÉT ˝…’qT ¬ø[fl , düs¡T≈£î\T u≤>±H˚ ‘ÓkÕÔ&ÉT. sê»eTà ‘·q e÷≥ø±] ‘·q+‘√ ø=+#Ó+ eT+∫ <Ûäs¡πø yê{Ïì neTTà‘·÷ ñ+≥T+~. eT+∫ |üs¡Te+˝À ñ+<ä~. ì>∑ ì>∑˝≤&˚ q\¢ì y=fi¯Sfl , e+ø°\ E‘·TÔ , |æ≥ |æ≥˝≤&˚ s¡$¬ø. #·Ts¡T>±Z #·÷ùd ô|<ä› ô|<ä› ø£fi¯Sfl ` sê»eTà #=s¡e nø£ÿ&ç eT>±fi¯fløÏ eT]+‘· Äø£s¡¸D ø£*–dü÷Ô ñ+≥T+~. edü |æ≥º˝≤ @<√ yê>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. y˚fi≤ø√fi¯+ #˚dü÷Ô e⁄+≥T+~ ! eTTdæ*› ø£ì|æùdÔ eTØq÷ ! n+<äTπø eTTdæ˝≤yÓTøÏ sê»eTà+fÒ |ü&É<äT. ô|≥Tºã&çøÏ &ÉãT“ , e+{À¢ X¯ø°Ô ¬s+&É÷ ˝Òø£ b˛e&É+ e\¢ eTTdü\j·T´ |üPs¡«+˝≤ düs¡T≈£î\T ‘˚˝Òø£ b˛‘·THêï&ÉT. &ÉãT“˝Ò¢ø£ Hêdæs¡ø£+ düs¡T≈£î\T ‘Ódü÷Ô+&É&É+ e\¢ , e\¢ n$ neTTà&Éj˚T dü]øÏ ÅbÕD+ ø£&É ‘˚s¡TÃ≈£î b˛‘√+~ eTTdæ˝≤› ìøÏ. sê»eTà <äèwæº eTTdæ˝≤yÓT MT<ä |ü&ÉH˚ |ü&ç+~. ª eTTdæ˝À&ÉT Çj˚T´\ ˝…’qT ¬øfi‚fl&˚{À\eTà !µµ nì n&ç–+~. e>∑\T ≈£îs¡Tdü÷Ô n~ n&ç–q rs¡TøÏ ∫Ŭs‘·TÔø=∫Ã+~ eTTdæ˝≤yÓT≈£î. »yêãT #Ó|üŒ ˝Ò<äT. ª e÷‘√ e÷{≤¢&É≈£L&É<˚{Ï ? H√]|挑˚ s¡‘·Hê\T »\»Å˝≤* b˛‘êsTT ø±uÀ\T !µµ eTTdæ*› eT] zs¡TÃø√ ˝Òø£ b˛sTT+~. ª e÷ ePdüT ˙ πø\ !... ˙ j˚TbÕs¡+ qTe⁄« #·÷düTø√µµ n+~ ∫sê>±Z. ª nuÀ“dæ , eTT|æ˝≤›ìøÏ bÂs¡Tdü+ bı&ÉT#·Tø=NÃdæHê~ ! Ç+‘·ø° Ä&˚{Ï ‘ÓkÕÔ&ÉT? _j·T´+ eT÷≥\T ø±yê\ï.µµ eTTdæ˝≤yÓTqT nø±s¡D+>± ¬s#·Ã ø=≥º&É+ <ëìøÏ düs¡<ë. ª _j·T´+ eT÷≥˝Ò ‘ÓkÕÔ&√ , u…\¢+ ~eTà˝Ò ‘ÓkÕÔ&√ ` ˙ y=sTTdüT˝À e÷"eP ùdùd+˝Òj˚T e÷ >=|üŒ j˚TbÕs¡+... eP]πø ‘·T[fl b˛ø£e÷à.... qTy˚«{Ï eTeTà*ï ô|+#·T‘·THêïyê? b˛düø±s¡+ ùddüTÔHêïyê? |ü\¢ø√ , |ü\¢ø√...µµ n+≥÷ sê»eTàì ø£dæ]+~ eTTdæ*›. #·T≥÷º ñqï yêfi¯ófl sê»eTà e÷≥\T $+≥÷ $H√~düTÔHêïπs ‘·|üŒ, ÄyÓTì yê]+#·&É+ ˝Ò<äT. ª eTTdæ˝À&çøÏ &ÉãT“ j·÷e ø±ø£ b˛‘˚ , Ä&Ó+<äT≈£î ˝…’qT ¬øfi¯fl&É+ µ nHêï&=ø£&ÉT. ª á&ÉT ¬s’˝À¢ {°d”\øÏ &ÉãT“*#˚à #√≥ ^øÏ ^øÏ uÒs¡"yê&ÉT‘ê&ÉT. sTTe«HêìøÏ ô|’dü\T+&Éyé.. .ø±ì , ˝…’qT j·÷bÕsêìøÏ e÷Å‘·+ <=s¡u≤ãT Hê>± ‘·j·÷s¡sTT b˛‘ê&ÉT. d” ! d” ! á&ç e\¢ _õHÓdüT‡ #˚düT≈£îH˚ eTq|æ+{Àfi¯fløÏ e÷{§düTÔHêï~ ,~Hê"eP ! µ nì N<ä]+#·T ≈£îHêï&=ø£&ÉT. eTTdæ˝≤›ìøÏ eTqdüT eT+&ç b˛‘√+~. yêfi¯fl‘√ ‘·>∑Te⁄ ô|≥Tº≈£Lÿ#·T+fÒ »s¡>∑<äT ‘·qøÏ. á ñ<äj·T+ øÏsêD≤ ø=≥Tº kÕ+ãj·T´ì ø±fi≤fl y˚fi≤fl|ü&ç z j˚TuÛ…’ s¡÷bÕj·T\&ç– rdüT¬øfi≤fl&ÉT eTTdæ˝À&ÉT. ø£Ås¡\ eTTf…º\T ‘ÓkÕÔ qHêï&ÉT. <äfi≤Ø˝À¢ ø£Ås¡\ n&çr eTqTwüß\ ø√dü+ yÓ‘·ø±*. uÒs¡+ Çø£ÿ&˚ ôd{Ï\sTT b˛yê*. yê{Ïì yÓ÷düT≈£î+≥÷ }fiÀfløÏ yÓfi¯fl&É+ ‘·eT‘·s¡+ ø±<äT. n+‘˚ ø±<äT ` #Óø˘ π>≥T yêfi¯fl u≤] qT+∫ yê{Ïì ø±bÕ&ÉT ø√e&ÉeT÷ ø£wüºy˚T ! n+<äT≈£î ` nsTTq ø±&çøÏ yê{Ïìø£ÿ&˚ nyÓTàj·÷´*. eTTdæ*› Ä eTìwæ ø√dü+ yÓ‘·T≈£î‘·÷ ñ+fÒ ø£Ås¡\ n&çr >∑eTkÕÔ >∑s¡ej·T´ ø£ì|æ+#˚&ÉT. ÄyÓTøÏ ÅbÕD+ ˝Ò#=∫Ãq≥ºsTT+~. >∑ã >∑u≤ n‘·ì <ä>∑Zs¡øÏ yÓ[fl+~. ª u≤ã÷ , >∑Ts¡ej·T´ u≤ã÷ ! e÷ j·T»e÷ì Çj˚T´\ ø£Ås¡\ eTTf…º\T ‘ÓkÕÔ&ÉT u≤ãj·÷´...µµ n+~ n‘·ì‘√. ª rdüT≈£î sê˙ , #·÷<ë+...µµ nHêï&É‘·qT ñ<ëd”q+>±. eTTdæ˝≤yÓT ø£+>±s¡T |ü&ç b˛sTT+~. ª ã+&ç ~>±ZH˚ ˙ ø±&É ø=kÕÔ + u≤ã÷ , qTy˚« ø=Hê*...µµ n‘·HêyÓT y˚|ü⁄ m>±~>± #·÷ùd&ÉT. ª e÷ ‘·+Å&ç... e÷ Hêj·Tq... ø±<äq≈£î ø=&Éø± ! µ n+~ n]∆düTÔqï≥Tº>±.


ª yê&˚+ ‘˚>∑\&˚ , eTTdæ© ! ` ‘Ó∫ÃHê , MT‘√ _õHÓdüT‡ y˚T+ #Ój·T´˝Ò+... eTVü≤ ø±ì ù|Nø√s¡T eTqTwüß\T MTs¡T...µµ ‘Óπ>dæ #ÓbÕŒ&É‘·qT ìø£ÿ∫Ã>±. eTTdæ*› eTTK+ >∑+≥T ô|≥Tº ≈£î+~. n‘·qø£ÿ&É qT+&ç ø£<ä* yÓ[fl b˛uÀj˚T&ÉT. ÄyÓT n‘·ì yÓ+≥ |ü&ç+~. ª n<˚{Ï ‘·+Å&û n˝≤>∑+{≤e⁄? ˙‘√ e÷"yÓ|ü⁄Œ&ÉT ‘·>∑÷˝≤&˚eTT ! qTyÓ«+‘· ôdù|Ô n+‘·. m+‘· HÓø£ÿ>∑{Ϻ ÇùdÔ n+‘·. ø±<ä+{≤y˚T{Ï?µ n+~ >±uÛÑsê>±. ª düπs , ã+&ç sê˙ #·÷<ë›+...µµ nHêï&É‘·qT. n˝≤ ì]¢|üÔ+>± e÷{≤¢&É&É+˝À ñ+&˚ yê´bÕs¡|ü⁄ yÓTfi¯≈£îe\T n‘·ìøÏ ‘Ó\TdüT eT] ! ÄbÕ{Ï e÷≥πø eTTdæ*› dü+‘·è|æÔ #Ó+~+~. Ç+‘·˝À ùdºwüH√¢ Vü≤&ç$&ç yÓTT<ä\sTT+~. eTkÕÔqj·T´ >∑+≥ ø=fÒº&ÉT. ¬s’\T y=>∑Ts¡TdüTÔqï≥Tº>± ô|<ä› X¯ã›+ #˚dü÷Ô e∫à Ė+~. bÕ¢{Ÿ bòÕs¡+ MT<ä ñs¡T≈£î\÷ |üs¡T>∑T\÷ yÓTT<ä\j˚T´sTT. eTTdæ˝≤yÓT uÛÑs¡Ô ø√dü+ yÓ‘·ø£ kÕ–+~. s√p ` ¬s’\T HÓeTà~>± Ä>∑T‘·÷ ñ+&É>±H˚ , ø£+bÕs¡TºyÓT+{Ÿ˝À+#˚ uÛ≤s¡´ì ù|s¡T ô|{Ϻ |æ\e&É+ n‘·ì n\yê≥T. Ä >=+‘·T $ì , n≥T y˚|ü⁄ e&ç e&ç>± yÓ[fl , düs¡T≈£î\T ~+#·&É+˝À n‘·ìøÏ kÕj·T+ #˚düTÔ+<ëyÓT. Çyêfi¯ ¬s’˝§∫à , Ä>∑&É+ |üPs¡ÔsTTHê eTTdü\j·T´ C≤&É mø£ÿ&Ü ˝Ò<äT ! n‘·ì >=+‘·T $ì|æ+#· ˝Ò<äT. eTTdæ*› ø£+>±s¡T>± n≥÷ sTT≥÷ yÓ‹øÏ+~. Ä >√\˝À uÛÑs¡Ô >=+‘·T ø£*dæ b˛sTT $ì|æ+#· ˝Ò<˚yÓ÷ qì nqTe÷q+ e∫Ã+<ëyÓTøÏ. ÄyÓT eTqdüT Ä+<√fi¯q‘√ ãs¡TyÓøÏÿ b˛sTT+~. X¯Øs¡+˝À düqïì eDT≈£î yÓTT<ä\sTT+~. ‘·&Ü] b˛‘·Tqï >=+‘·T ô|>∑T\TÃ≈£îì , uÛÑs¡Ôì m\T¬>‹Ô |æ\Tdü÷Ô »Hêìï ‘·|æŒ+#·T≈£îì yÓ‘·ø£ kÕ–+~. eTTdü\j·T´ mø£ÿ&Ü ø£ì|æ+#· ˝Ò<äT. ÄyÓT >∑T+&Ó \ã \ã˝≤&ç+~. ø£fi¯fl˝À ˙fi¯ófl ‹]– , <äT'K+ ‘·qTï ø=k˛Ô+~. ¬s’\T ~–q yêfi¯fl˝À ‘Ó*dæq yê&=ø£&ÉT edü÷Ô+fÒ , Ä|æ , uÛÑs¡Ô >∑T]+∫ yêø£ãT #˚dæ+~. yê&ÉT ‘·q ‘=+<äs¡˝À »yêãT #Ó|üŒ≈£î+&Ü yÓ[fl b˛ uÀj˚T&ÉT. eTTdæ*› yê&çï e<ä˝Ò¢<äT. <ë+‘√ yê&ÉT m>±~>± #·÷dæ , #Óù|Œ&ÉT : ª Ä&Ü ! ... Ä&ÉT...{°d” >√]øÏ e÷eT÷*j·T´&ÜìøÏ &ÉãT“\T $T>∑˝Òï<äì ôdù|Ô ,Ä u≤ãT eTTdæ˝À&çï mqø£ fÒdüqT˝À ã+&ç ~+NdæHê&ÉT...µµ nì #Ó|æŒ , Vü≤&ç$&ç>± yÓ[fl b˛j˚T&ÉT. eTTdæ˝≤yÓT _‘·Ôs¡ b˛sTT+~ ! ÄyÓT >∑T+&Ó ∫Å<äT|ü\T ∫Å<äT|ü˝…’ b˛sTTq≥ºsTT+~. H˚\˝ÀøÏ ≈£Ls¡T≈£î b˛‘·Tqï≥ºsTT+~. ÅbÕD+ ø£&É‘˚s¡TÃ≈£î b˛‘·Tqï≥ºsTT+~. >=\T¢eT+≥÷ @&Ée&É+ yÓTT<ä˝…{Ϻ+~. ª zsêïj·TH√ ! &ÉãT“\T kÕ˝Ò¢<äT ø±yê\ !... Ä&ÉT {Ϭøÿ≥Tº ø£≥º H˚<äì ~+NdæHêsê ? Äø±&çøÏ MTs¡+‘ê {Ϭøÿ≥T¢ ø=+≥THêïπsÅ{≤ !... @<√ y=ø£ bÕ*... Ä u≤ãTøÏ &ÉãT“*j·T´ø£ b˛‘˚ ã+&ç ˝À+∫ ~+#Ój·T´&É"y˚? m|ü⁄Œ&É÷ sTT#˚à y√fi¯fly˚T ø£<ë ! y=ø£ bÕ*øÏ ‘·|ü⁄Œ ø±j·TH˚&Ü ! á d”ø£{À¢ Ä&˚≥sTT b˛‘·Å&Ü Hêj·TH√ ! ...ô|+~* ø±&ÉTï+∫ Ä&çøÏ ‹+&û ‹|üŒ\÷ ≈£L&Ü dü]>±Z H˚e⁄... á sêÅ‹ m+<ä\ã&ç b˛‘ê&ÉT u≤uÀjYT...µµ n+≥÷ ô|&É u§ã“\T ô|≥º kÕ–+~. ˇø£]<ä›s¡T ÄyÓT πøø£\øÏ n≥T y˚bı#˚Ãs¡T. yêfi¯flì #·÷dæ ÄyÓTøÏ <äT'K+ , ø√|ü+ eT]+‘· n~Ûø£ eTj˚T´sTT. ª Ä&ç ø±&É &ÉãT“\T kÕ\ H˚<√ @{À... ‘Ó*dæq eTTø±\T... MT]+‘· eT+~ e⁄Hêïs¡T... Ä&çï Ä u≤ãT ã+&ç ~+#˚dü÷Ô e⁄+fÒ dæÅ‘ê\T dü÷dü÷Ô e⁄+&çb˛HêπsÅ{≤ m<äe˝≤¢sê ! µ n]∫ q≥Tº>± n&ç–+~ yêfi¯flì. eTTkÕ˝≤yÓT eT] <äT'K+ Ä|ü⁄ø√ ˝Òø£ b˛sTT+~. @&ÉTdü÷Ô Ç+»qT y˚|ü⁄ |ü]¬>‹Ô+~. <ëì eTqdüT ø£˝À¢*‘· düeTTÅ<ä+˝≤ ñ+~. <ëìøÏ ` n|ü⁄Œ&Ü ¬s’\T...ô|qT |æXÊ#·+ ˝≤>±q÷ , Vü≤&Ü$&ç>± ‹]π> Ä »q+ ø£]ƒq bÕcÕD≤˝≤¢>±q÷ ‘√#˚s¡T. @&ÉTdü÷Ô Ç+»qT <ä>∑Z]øÏ #˚]+~. bı>∑\÷ ôd>∑\÷ ø£≈£îÿ‘·Tqï Ä Ç+»qT bÕbÕ\ |ü⁄≥º˝≤ ñ+~. |ü–*q n–ï |üs¡«‘·+˝≤ ñ+~. eTè‘·T´e⁄øÏ eTTK <ë«s¡+˝≤>±q÷ ñ+~. ø£åD+˝À dü>∑+ ùd|ü⁄ @+ Ä˝À∫+#·T≈£î+<√ , >∑ã >∑u≤ ¬s’*+»qT <ë≥T≈£îì , yÓ[fl , >∑uÛ≤\Tq Ç+»qT eTT+<äT ¬s’\T |ü{≤º\ MT<ä #·‹øÏ ã&ç b˛sTT+~. n|ü⁄Œ&ç+ø£ |æ∫à |ü{Ϻq <ëì˝≤ ô|<ä›>± @&ÉTdü÷Ô , _>∑Zs¡>± ns¡e&É+ yÓTT<ä˝…{Ϻ+~. Ç+»Hé Å&Ó’es¡T ‘·|üŒ , yÓTT<ä≥ n<Óes¡÷ >∑eTì+#· ˝Ò<äT. &Ó’es¡T _‘·Ôs¡ b˛‘·÷ Ç+»Hé ˝ÀqT+∫ ˇø£ÿ ñ<äT≥Tq ¬>+‹ , ÄyÓT <ä>∑Zs¡øÏ e#˚Ã&ÉT. »q+ ˇø£s¡÷ , ˇø£s¡÷ b˛>∑j˚T´s¡T. eTTdæ˝≤yÓT XÊ|üHêsê∆\T ô|&ÉT‘·÷ n+<äØï ‹≥º kÕ–+~. ª Hê˙ ã+&ç ø£<ä\ ìj·T´qT !... HêyÓTT>∑T&çï ã+&ç H√+∫ m+<äT≈£î ~+NdæHês√ eTT+>∑\ ôdbÕŒ\ Hê≈£î ! á >√s¡+ m+<äT≈£î ùdùds√ ôdbÕŒ\ ! Hê ô|ì$T{Ïì Hê≈£î ‘Ó∫Ãj·÷´\ ! µ n+≥÷ >=&Ée #˚j·TkÕ–+~. á >=&Ée Ä H√{≤ , sT÷ H√{≤ ‘Ó*dæ ` ã+&ç ˝Àì {°d”\÷ , >±s¡÷¶ , ùdºwüqT˝Àì ñ<√´>∑T\÷ n+‘ê >±uÛÑsê>± nø£ÿ&ç ø=#˚Ãs¡T. eTTdæ˝≤›ì e´eVü‰s¡+ #·÷dæ , $düTÔ b˛j˚Ts¡T. yêfi¯ófl sêe&É+‘√ eTTdæ˝≤yÓT eT]+‘· ¬s∫à b˛sTT+~. <ëì @&ÉT|ü⁄ HêHê ;uÛÑ‘·‡+>±q÷ ñ+~. Äy˚X¯+‘√ }– b˛‘√+~. ô|’≥ C≤] b˛sTT , Ä#êÃ<äq ˝Òì <ëì >∑T+&Ó\ MT<ä m+&ç b˛sTTq s=eTTà\T m–dæ |ü&ÉT‘·THêïsTT. uÛÑj·T+‘√ , Ä]Ô‘√ , <ëì eTTK+ $ø£è‘·+>± ñ+~. <ëì >=+‘·T˝À n+‘·T ˝Òì $cÕ<ä+ u§+>∑Ts¡T b˛sTT , >∑s¡ >∑s¡˝≤&ÉT‘√+~.


ª HêHÓ‡Hé‡ ... @$T{° >=&Ée µ n+≥÷ $düT≈£îÿHêï&=ø£ {°d”. <ëì yÓTT>∑T&çï eTT+<äT ùdºwüH√¢ ~+#˚j·T&Éy˚T n~ #˚düTÔqï j·÷^øÏ ø±s¡D+ nì ‘Ó*ùdø£ , eT]+‘· eT+&ç |ü&ç b˛‘·÷ nHêï&ÉT : ª yê&ç <ä>∑Zs¡ {Ϭøÿ≥Tº ˝Ò<äT. nÅø£eT+>± düs¡T≈£î rdüTø=düTÔHêï&ÉT. n+<äTø£ì yê&çï ~+#˚kÕ+ ` <ëìøÏ+‘· n\¢] #˚kÕÔ y˚+ ? b˛©düT\ø£|üŒ–kÕÔ+ , C≤Å>∑‘·Ô ! µ nì u…~]+#˚&ÉT. ÄyÓT #·*+#· ˝Ò<äT. n‘·ì y˚|ü⁄ ìs¡¢ø£å´+>± #·÷dæ , ns¡Tdü÷Ô n+~ : ª @{° ?... Hê yÓTT>∑T&ÉT {Ϭøÿ≥Tº ø£≥º H˚<äHê , ~+|”dæ Hêe⁄ ? á ã‘˚Ô\ ã+&ç\ ndü\T ìã“>∑ {Ϭøÿ≥Tº ø£{Ϻ ‹]π> y√fiËfls√ ôd|ü⁄ŒMT dü÷<ë›+... Äfi¯fl+<ä]˙ ~+|”dæHêy˚{Ï ?µµ Ä e÷≥\‘√ {°d”øÏ s√wü+ bı&ÉT#·T ø=∫Ã+~. ª H√s¡TàjYT ... eTT+&Ü ! ... e÷≈£î e÷ &É÷´{° >∑T]+∫ qTe⁄« #Ó|üŒqø£ÿs¡ ˝Ò<äT... s¡÷\T‡ Å|üø±s¡+ yê&çì u§ø£ÿ˝À ‘√sTT+#ê*... eTTdæ˝≤&Éì y=~©ùd+...dü+‘√wæ+#·T...µµ nHêï&ÉT ø√|ü+>±. eTTdæ˝≤›ìøÏ ‹ø£ÿ πs– b˛sTT+~. ª MT s¡÷\÷‡ ^\÷‡ Hêø±&É ôdbıŒ<äT›... MT CÒ;\T ì+&ç‘˚ n$ $TeTà˝Òï{° ôdj·T´yé... Ç+‘· ø±\+ MT CÒ;\T ì+|ü H˚<ë? Ä&çj·÷\ &ÉãT“\T kÕ\ø£ , MT e÷eT÷*#·TÃø√ H˚ø£ b˛j˚T&Éì ` eTTdæ˝≤&Éì ø£ìø±s¡+≈£L&Ü H˚≈£î+&Ü ` ã+&ç ~+NdæHês¡T ! @{Ï u≤ã÷ ! y˚T+ ùdùd~ <=+>∑ j·÷bÕs¡y˚T. ø±<äqTï. ìõ"y˚ ! ø±ì , e÷ düs¡T≈£î\T ø=qT≈£îÿ b˛sTT , ô|<ä› j·÷bÕsê\T ùdd” y√\flì me⁄s¡÷ @{° ôdj·T´ H˚s¡T... á nH˚ïj·÷ìï , n<äsêàìï ô|+∫ b˛düø±s¡+ #˚düTÔqï<Óe⁄fi¯ó? MTs¡÷ , MT˝≤{Ï ô|<√›fi¯Sfl ø£<ä÷ !... b˛©düT*ï |æ\TkÕÔyé ? ... |æ\T u≤ã÷ ... |æ\T... n\¢<ä... nø£ÿ&É ` Ä&ç e÷eT÷\T ø√dü+ <˚e⁄˝≤&ÉT≈£î+‘·Hêï&ÉT...µµ ÄyÓT yêÅø£ŒyêVü‰ìøÏ n&ÉT¶ ˝Òø£ b˛‘√+~. ª <ëìï ˝≤– sTTe‘·\ bÕ¬sj·T´+&ç...µµ ñÅ<˚ø£+>± n]#ê&√ n~Ûø±]. ª HêqT HÓ>∑qT... HÓ>∑qT >±ø£ HÓ>∑qT ! ... Hê yÓTT>∑&çï ‘Ó#˚Ã<ëø£ HÓ>∑qT... d”ø£{À¢ Ä&çø£ÿ&çøÏ q&ÉTdüTø√ì e#˚ÃdüTÔ+{≤&ÉT...<ës¡¢ Ä&çï @<˚Hê ã+{Ï ãøÏÿ¬sÔ ~πøÿ{Ï? ... n&ÉT ùdeT+>± y=NÃ<ëø£ HêqT HÓ>∑q+‘˚ !µµ nì , eT]+‘· yÓTT+&çπødæ , ¬s’\T |ü{≤º\øÏ n&ɶ+>± |ü&ÉT≈£î+&ç b˛sTT+~. me]ø° @+ #Ój·÷´˝À ‘Ó©&É+ ˝Ò<äT. ª Ç~>√ , eTTdæ˝≤›Hê ! ì$«˝≤ >=&Ée ôdj·T´e÷ø£ ...Ä&ÉT πøåeT+>± ‹]>=kÕÔ&ÉT... e÷~ |üPN...µµ n+≥÷ ‘Ó*dæq yêfiËfles√ q#·Ã #Ó|üŒ uÀj˚Ts¡T. eTTdæ*› yêfi¯fl MT<ä sTT+‘Ó‘·TÔq >∑sTT´eTì $s¡T#·T≈£î |ü&ç b˛sTT+~. ª NÛ !...ôd‘êÿØ HÓMT¶ ø=&ÉT≈£î˝≤¢sê !... MTs¡÷ eTqTwüß˝ÒqÅ{≤ ! ... Ä&É÷ MT‘√ bÕfÒ j˚TbÕs¡+ ùddüTÔHêï&ÉT ...yÓTTø£+ yÓTTø£+ m]– H√\¢+ . Ä&çï ã*$ì ã+&ç ~+#˚düTÔ+fÒ ˇ^Zôd˝≤ y=NÃdæHêÅsê! n\|æ+{Àfi¯ófl , Hê≈£î uÀ<ä ùdd”bÕ{Ï y√\¢sTTHêÅsê !... <∏ä÷ !...µµn+≥÷ ø±Å&É+∫ ñy˚Tàdæ+~. <ëì NÛ‘êÿsê\ì eT]+ø£ yêfi¯ófl düVæ≤+#· ˝Òø£ b˛j˚Ts¡T. <ëqï˝≤ yê>∑ìùdÔ m+‘· ùd|üsTTHê yê>∑T‘·÷H˚ ñ+≥T+~. ã+&ç sTT|üŒ{Ïπø Ä\dü´yÓTÆb˛sTT+~. <ëìï eT] ñù|ø£å #˚j·T ˝Òø£ b˛j˚Ts¡T. Ä dü]πø nø£ÿ&ç ø=∫à , <ëì >=&Ée #·÷dü÷Ô ì\ã&ç b˛sTTq b˛©düT ø±ìùdºãT\TøÏ Vü≤sƒê‘·TÔ>± ‘·q ø£s¡Ôe´+ >∑Ts=Ô∫Ã+~. eTTdæ˝≤›ìï ã÷‘·T\T ‹&ÉT‘·÷ , <ëì »ã“ |ü≥Tº≈£îì ã\e+‘·+>± ˝≤– , ¬s’˝Ò« ˝…’qTøÏ ne‘·\ |ü&˚≥≥Tº $dæπskÕ&ÉT. Ä $düTs¡TøÏ ` n~ n\¢+‘· <ä÷s¡+˝À¬ø[fl , ≈£î|üŒ ≈£L* |ü&ç b˛sTT+~. Ä eTT~ e>∑TZ X¯Øs¡+˝À ã\V”≤q|ü⁄f…eTTø£\T u≤<Ûä‘√ ø£s¡ ø£s¡˝≤&˚sTT. eT]+ø£ ˝Òe&Üìø° , @&Ée&Üìø° ≈£L&Ü X¯øÏÔ #ê\ø£ , eTTdæ*› n+<ä]ø° XÊ|üHêsê∆\T ô|&ÉT‘·÷ ñ+&ç b˛sTT+~. n+‘ê ‘˚*>±Z }|æ] |”\Tà ≈£îHêïs¡T. <ëì >=&Ée #·˝≤¢]q+<äT≈£î n+<ä] eTTU≤˝À¢q÷ dü+‘√wü+ ø£ì|æ+∫+~. ‘·q &É÷´{° düÅø£eT+>± HÓs¡y˚]à , nø£ÿ&É XÊ+‹ uÛÑÅ<ä‘·\T ø±bÕ&É >∑*– q+<äT≈£î bı+– b˛‘·÷` ªÇø£ ¬s’\T ãj·T˝Ò›s=#·Tõ nqï≥Tº>± , <äs¡Œ+>± ùdºwüqT e÷wüºs¡T eTTK+˝ÀøÏ #·÷dæ , ø£fiËfl>∑πskÕ&ÉT b˛©düT ø±ìùdºãT\T. Ä ‘·sê«‘· ` ø=~› ùd|ü{Ïπø >∑D >∑D >∑+≥ ø=fÒº&ÉT eTkÕïj·T´. >±s¡T¶ |ü#·Ã ˝…’≥T #·÷|æ+#˚&ÉT. sêø±dæ˝≤ ô|&É u§ã“ ô|{Ϻ , |ü&ÉeT{Ï Nø£≥¢ ˝ÀøÏ ¬s’\T ãj·T\T <˚]+~.

0

0

0


Ä+Å<Ûä CÀ´‹ , dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ ‘˚ 1 `7` 1988 B dü+∫ø£˝À Å |ü#·Ts¡D.

qs¡y˚T<Ûä+ »s¡T>∑T ‘√+~

$XÊ\eTsTTq Ä >∑~˝À , ≥÷´ãT ˝…’≥T ø±+‹ ‘Ó\¢>± |üs¡T#·T≈£îì ñ+~. Ä ø±+‹ yÓHÓï\+‘· #·\¢>± ˝Òø£ b˛sTTHê , yÓ\T>∑+‘· y˚&ç>± ≈£L&Ü ˝Ò<äT. X¯ã›+ #Ój·T´≈£î+&Ü ‹s¡T>∑T‘·Tqï d”*+>∑T ù|òqT , >∑~ yê‘êes¡D≤ìï ÄVü‰¢<äø£s¡+>± e÷s¡Tk˛Ô+~. yÓT‘·Ôì k˛bòÕ MT<ä z eT÷\ eTT<äT›>± eTT&ÉT#·T≈£îì ≈£Ls¡TÃ+~ s√J. ‘Ó\¢ì u§#·TÑ√ ø£|üŒã&ç b˛sTT , $T\ $T\ yÓT]ùd >±E ø£fi¯fl‘√ ` MT>∑&É eTT<ä›˝≤ ñ+<ä~. Ä #·\¢{Ï yê‘êes¡D+˝À ` |ü⁄düÔø±\‘√ ≈£îd”Ô |ü&ÉT‘·THêï&ÉT ø£èwüí. yê&çøÏ ndüVü≤q+>± ñ+~. |üØø£å\T u≤>± <ä>∑Z] ø=#˚ ÃkÕsTT. yê&ç˝À Ä+<√fi¯q yê&çì ì•Ã+‘·>± ñ+&É ìe«&É+ ˝Ò<äT. f…Ås¡sY . f…Ås¡sY. |üØø£å\+fÒ uÛÑj·T+. |üØø£å #·<äTe+fÒ >∑T+&Ó <ä&É. ìC≤ìøÏ yê&˚+ ‘Ó*$ ‘·≈£îÿe yê&ÉT ø±<äT. #·<äTe⁄˝À #·Ts¡T≈£î , ‘Ó*$ ‘˚≥\T ñqï yê&˚. nsTTHê , |üØø£å\+fÒ uÛÑj·T+. yê&É+‘·>± uÛÑj·T |ü&É&ÜìøÏ ø±s¡D+ ˝Òø£ b˛˝Ò<äT. yê&ç uÛÑj·T+ n+‘ê ` sêqTqï |ü_¢ø˘ |üØø£å˝À ‘·q yÓTT<ä{Ï sê+≈£î ì\T|ü⁄ø√ >∑\&Ü ˝Ò<ë nH˚ ! dü÷ÿ˝À¢ ‘·q‘√ b˛{° sê>∑*π> yêfi¯ófl sTT<ä›s√ , eTT>∑TZs√ ! n+‘˚. ˇø£&ÉT e÷<Ûäe ` bòÕ¬swüߺ πs+»s¡T >±] nu≤“sTT. ¬s+&√ yê&ÉT yÓ÷Vü≤Hé. ne÷àsTT˝À¢ düT<Ûë sêDÏ ` ne<Ûëì >±] ne÷àsTT. m˝≤>∑sTTHê düπs ` yêfi¯fl+<ä]˙ n~Û>∑$T+∫ rsê*. á |üØø£å˝À¢ ‘·qπø yÓTT<ä{Ï kÕúq+ \_Û+#ê*. m+<äTø£+fÒ ` &Ü&û #ÓbÕŒs¡T ` ‘·q J$‘·+˝À sT÷ |üØø£å #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq<äì. Ç<˚ eT+∫ ª≥]ï+>¥ bÕsTT+{Ÿµ nì. ª øÏwüHé... |üØø£å\≈£î u≤>± #·<äyê* düTMT ! @ e÷Å‘·+ nÅX¯<ä∆ #˚dæHê , ˙ uÛÑ$wü´‘·TÔì qTy˚« #˚‘·T˝≤sê HêX¯q+ #˚düT≈£îqï yê&ç ee⁄‘êe⁄. >∑s¡TÔ+#·Tø√. neø±XÊ\T eTqì yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ sêe⁄sê. eTqy˚T neø±XÊ*ï yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ yÓfi≤fl*. dü÷ÿ˝À¢ &Éغ π>+>¥ #ê˝≤ ñ+≥T+~. yêfi¯fl‘√ #˚]‘˚ , ˙ |üì n+‘˚. á |ü_¢ø˘ |üØø£å˝À¢ qTe⁄« eT+∫ e÷s¡Tÿ\T dü+bÕ~+#·T ≈£î+fÒH˚ ˙≈£î ã+>±s¡+ ˝≤+{Ï uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ+≥T+~. Ç+»˙]+>∑T #·<äTe⁄<äTe⁄ >±ì ... Ä ‘·sê«‘· ...µµ ne⁄qT. Ä ‘·s¡Tyê‘·... Ä ‘·s¡Tyê‘·... &Ü&û ‘·q ø√dü+ , ã+>±s¡T uÛÑ$wü´‘·TÔì dæ<ä∆+ #˚düTÔHêïs¡T. ndü˝≤ ‘·s¡Tyê‘· ‘·q J$‘·y˚T e÷] b˛‘·T+~. yÓ÷Vü≤Hé , e÷<Ûäe , düT˙˝Ÿ... MfiËfles¡÷ ø£˙dü+ ø£\˝À ≈£L&Ü }Væ≤+#· ˝Òì n<äT“¤‘·yÓTÆq kÕúsTTì ‘·qT bı+<˚ neø±X¯+ ñ+~... ø£èwüí eTqdüT n+<äeTsTTq Ä˝À#·q\‘√ ñøÏÿ] _øÏÿs¡e⁄‘√+~. dü÷ÿ˝À¢ ` Ä s√E \+#Y nes√¢ πø]j·Ts¡T¢ $|æŒ , uÛÀ»Hê\T #˚düTÔ+&É>± ‘·q ùdïVæ≤‘·T\ eT<Ûä´ e∫Ãq dü+uÛ≤wüD >∑Ts=Ô∫Ã+~ yê&çøÏ. eTT+<äT eTT+<äT #·<äTe⁄\ >∑T]+∫ yêfi¯fl ø£\\T ø£\uÀdüT≈£îHêï s¡|ü⁄Œ&ÉT. e÷<Ûäe myÓTàd”‡ #·~$ , &Üø£ºπs{Ÿ #˚kÕÔ≥º. yÓ÷Vü≤Hé Ç+»˙s¡e⁄ ‘ê&ÉT≥. düT˙˝ŸøÏ ˝…ø£Ãs¡sY nyê\qT+~≥. ‘·H˚+ e÷{≤¢&É ˝Ò<äT. #Ó|üŒ <ä\Tà ø√ ˝Ò<äT. ª ø£èwüí e÷{≤¢&É&˚+?µµ n&çπ>&ÉT e÷<Ûäe. ‘·q eTqdüT˝À }Vü≤\T ` &Ü&û #Ó|æŒq $wüj·÷\T ` yêfi¯fløÏ #Óù|Ô , yêfi¯ófl qeTàø£ b˛e#·TÃ. ô|’ô|#·Tà y˚fi≤ø√fi¯+ ≈£L&Ü #ÓjÓTT´#·TÃ. ª ˇπs ø£ècÕí ! >±*˝À y˚T&É\T ˝Òbı<äT›sê ! ... f…øÏïø£˝Ÿ ø£\sY ø£\\T ø£+≥÷ ≈£L#√≈£î...C≤] |ü&É >∑\yé...µµ nì , Ä≥\T |ü{Ϻ+#· e#·TÃ. ø±ì, yêfi¯flπø+ ‘Ó\TdüT? ‘·q ÄX¯\T HÓs¡y˚πs s√E edüTÔ+˙ , ø£fi¯ófl $T]$T≥T¢ >=*ù| ã+>±s¡T ø±\+ ‘·q eTT+<äTqï<äì !


‘·q Ä˝À#·q˝ÒM yêfi¯fløÏ ‘Ó*j·T ìe«≈£L&É<äT. &Ü&ûøÏ ‘·ì∫Ãq e÷≥ ì\u…≥Tº ø√yê*. |üØø£å˝À¢ ‘·qT dü+bÕ~+∫q e÷s¡Tÿ\T #·÷dæ , &Ü&û dü+‘√wü+‘√ bı+– b˛yê*. n˝≤ »s¡>±\+fÒ... ‘·qT u≤>± #·<äyê* ! ø±ì ... ø±˙ ` á s√E eT<ÛäTdü÷<äHé #Ó|æŒq $wüj·T+ $qï <ä>∑Zs¡ qT+N ‘·q eTqdüT eTqdüT˝À ˝Ò<äT. yê&ÉT #Ó|æŒq<ä+‘ê ì»e÷ ! ndü\˝≤ »s¡T>∑T‘·T+<ë ! @yÓ÷ ! m+<äT≈£î »s¡T>∑ ≈£L&É<äT? eT<ÛäTdü÷<äHé m+‘· qeTàø£+>± #Óù|Œ&ÉT ! Ä Ä˝À#·q\T sê>±H˚ , ø£èwüí ˇ+{Ï MT<ä ∫s¡T #ÓeT≥\T b˛ùdsTT. yê&ç >∑T+&Ó ¬s{Ϻ+|ü⁄ y˚>∑+‘√ ø=≥Tº ø√e&É+ ÅbÕs¡+_Û+∫+~. X¯Øs¡+˝À düqïì eDT≈£î yÓTT<ä\sTT+~. yê&ç πøy√ ‘Ó©ì ˝Àø±\T ‘Ós¡T#·T ≈£îqï≥Tº>± ñ+~. yê&çøÏ ‘·q }|æ] ‘·qπø yÓ#·Ã>± ‘·>∑T\T ‘√+~. ø£èwüí #·÷|ü⁄ |ü⁄düÔø£+ MT<ä ì\ã&É&É+ ˝Ò<äT. nø£åsê\T n\T≈£îÿ b˛sTT ø£ì|ædüTÔHêïsTT. kÕj·T+Å‘·+ eT<ÛäTdü÷<äHé @<√ Å{Ï>±ïyÓT≥Ø ÅbÕu…¢yéT kÕ˝Ÿ« #Ój·T´eT+≥÷ ‘·q <ä>∑Zs¡ø=#˚Ã&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT ‘·qT ÅX¯<ä∆>± #·<äTe⁄ ≈£î+≥THêï&ÉT. eT<ÛäTdü÷<äHé ‘·q ø±¢düT y˚TfÒ ø±˙ , ‘·q÷ yê&É÷ y=ø£ ôdø£¸qT ø±<äT. yê&Óes√ ô|<ä› ø±+Å{≤ø£ºs¡T >±] ø=&ÉT≈£î. ø£èwüí yê&ÉT ‘Ó∫Ãq ˝…ø£ÿì #˚dæ , $e]+∫ #Óù|Œ&ÉT. Ä ‘·s¡Tyê‘· yêfi¯ófl #·<äTe⁄ >∑T]+N , dü÷ÿ\T >∑T]+N , y˚Twüºs¡¢ >∑T]+N #ê˝≤ ùd|ü⁄ ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œ ≈£îHêïs¡T. n|üŒ{ÏøÏ Nø£{Ï |ü&ÉT‘√+~. eT<ÛäTdü÷<äHé |ü⁄düÔø±\T |ü≥Tº≈£îì , ª yÓfi≤Ôsê ø£ècÕí !µµ nì #Ó|æŒ , ãj·T\T <˚sê&ÉT. ø£èwüí n‘·ì yÓqTπø >∑TeTà+ es¡≈£L e#˚Ã&ÉT. eT<ÛäTdü÷<äHéøÏ ª{≤ {≤ µ #Ó|üPÔ ª , ª nqï≥Tº ` qTy=«ø£ÿ&çy˚ #·<äTe⁄‘·THêïyê , me]‘√ qsTTHê ø£+u…’+&é düº&û #˚düTÔ Hêïyê ! µ nq&çπ>&ÉT ø£èwüí . eT<ÛäTdü÷<äHé Ä– b˛j˚T&ÉT. ª ˝Ò<äT ø£ècÕí ! ˇø£ÿ&˚ï #·<äTe⁄‘·THêïqT. eT¬se] ‘√qsTTHê ø£*dæ #·<äTe⁄ø√&ÜìøÏ e÷ Hêqï ˇ|ü⁄Œø√s¡T.µµ ª n<˚+ !µµ ª <ëìøÏ ø±s¡D+ ñ+~˝Ò...µµ qdæπ>&ÉT eT<ÛäTdü÷<äHé. ø£èwüí yê&ç y˚|ü⁄ ÄX¯Ãs¡´+>± #·÷ùd&ÉT. eT<ÛäTdü÷<äHé ˇø£ÿ ø£åD+ @+ e÷{≤¢&É ˝Ò<äT. ‘·sê«‘· eT∞fl @+ nqT≈£îHêï&√ ` ª ˙ø√ s¡Vü≤dü´+ #ÓbÕÔqT...&Ó&é d”Ŭø{Ÿ... me] ‘√q÷ #Ó|üŒqì ÅbÕ$Tdt #ÓsTT´...µµ nHêï&ÉT. ª ÅbÕ$Tdt...µµ ø£èwüí øÏ<ä+‘ê $+‘·>± ñ+~. ª >±&é ÅbÕ$Tdt?µ ª }"...µµ ≈£î‘·÷Vü≤\+>± ‘·\÷ù|&ÉT ø£èwüí. ª nsTT‘˚ |ü<ä... Çø£ÿ&=<äT›...µµ n+≥÷ , eT<ÛäTdü÷<äHé π>≥T |üø£ÿ |ü⁄Hêï>∑ #Ó≥Tº øÏ+<äøÏ <ë] rkÕ&ÉT. ø£èwüí j·÷+Å‹ø£+>± yê&çì nqTdü]+#˚&ÉT. n|üŒ{ÏøÏ nø£ÿ&É Nø£{Ï u≤>± eTTdüTs¡T≈£î+~. ˇø£] ø=ø£s¡T eTdüø£ eTdü>±Z ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. n+‘ê ìX¯Ùã›+>± ñ+~. Ä≈£î\T >∑\ >∑\˝≤&˚ #·|ü⁄Œ&ÉT ‘·|üŒ , eTπs+ $ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. #Ó≥Tº øÏ+<ä sTT<ä›s¡÷ <ä>∑Zs¡ <ä>∑Zs¡>± #·‹øÏ\ |ü&ܶs¡T. z ì$Twü+ Ä– , u…<äTs¡T u…<äTs¡T>± #·T≥÷º #·÷dü÷Ô `>=+‘·T u≤>± ‘·–Z+∫ , s¡Vü≤dü´+ #Ó|ü⁄Ôqï yê&ç˝≤ ndü\T $wüj·T+ ãj·T≥ ô|fÒº&ÉT eT<ÛäTdü÷<äHé. ª ø£ècÕí , H˚qT #Óù|Œ~ #ê˝≤ s¡Vü≤dü´+>± ˙ eTqdüT ˝ÀH˚ e⁄+#·T ø√yê* ! me]‘√ qsTTHê nHêïy√ ` ø=+|ü\+≥T≈£î b˛‘êjYT...µµ yê&ç ñb˛<ëÈ‘·+ ø£èwüí˝À n\»&çì eT]+‘· ¬s#·Ã>={Ϻ+~. Å|ü|ü+#· Å|üfi¯j·T+ ek˛Ô+<äì , ˇø£ÿ ì$Twü+ eTT+<äT ‘Ó*dæq yê&ç˝≤ nsTT b˛‘·THêï&ÉT. ª #Ó|ü⁄Œ...µµ nHêï&ÉT |”\ >=+‘·Tø£‘√. ª eTq |ü_¢ø˘ |üØø£å\ ù||üs¡¢˙ï ãj·T≥øÏ bıπøÿsTT≥sê ! yÓTT‘·Ô+ |üØø£å\ ù||üs¡¢˙ï ø£*|æ , ôd≥TºøÏ ¬s+&ÉT y˚\ s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq neTTà‘·THêïs¡T≥ . n+<ä]ø° ø±<äqTø√ ! #ê˝≤ d”Ŭø{Ÿ>± n‹ ø=~› eT+~øÏ e÷Å‘·y˚Tq≥ !... e÷ &Ü&ûøÏ ‘Ó*dæq ˇø±j·Tq Hê ø√dü+ ˇø£ ôd≥Tº ù||üs¡T¢ dü+bÕ~+∫ ô|&É‘êqHêï&ÉT. ` e÷ &Ü&û n|ü⁄Œ&˚ &ÉãT“\T ≈£L&Ü sTT#˚ÃkÕs¡T ‘Ó\TkÕ !...µµ ø£èwüíøÏ ø±fi¯fl øÏ+<ä uÛÑ÷$T ø£~* q≥ºsTT+~. <Ój·T´+ e∫à ‘·q‘√ eTTU≤ eTTœ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï≥T¢+~. >∑T+&Ó ø±ùd‡|ü⁄ Ä– , ‹]– ø=≥Tº ø√&É+ yÓTT<ä˝…{Ϻq≥Tº+~. ø±fi¯ófl


#˚‘·T\T #·#·TÃã&ç b˛sTT , yÓT<ä&ÉT yÓTT<äT› u≤] b˛sTTq≥¢sTT+~. ‘Ó©ì uÛÑj·Ty˚T<√ yê&çì ÄeVæ≤+∫+~. ˇfi¯fl+‘ê #ÓeT≥T¢ |ü{Ϻ+~. yê&ç X¯Øs¡+ »\<ä]+#·T≈£î b˛‘√+~. yê&ç˝À ã\V”≤q|ü⁄ ù|π><√ ªõe⁄«µ eT+≥÷ |”ø£kÕ–+~. ª eT<Ûä÷..Hê≈£î...Hê≈£Lÿ&Ü n˝≤+{Ï ù||üs¡¢ ôd{Ÿ ˇø£{Ï dü+bÕ~+#· >∑\yê !...µµ n&çπ>&ÉT ‘·&É ã&ÉT‘·÷. eT<ÛäTdü÷<äHé ‘·T[fl |ü&ܶ&ÉT. Ä e÷≥ ø£èwüí H√{Ï qT+&ç edüTÔ+<äqTø√ ˝Ò<äT. eTqdüT˝À ñã˝≤≥+ Ä|ü⁄ø√ ˝Òø£ #ÓbÕŒ&˚ ø±˙ , Ä eTs¡T ø£åD+ qT+N yê&çøÏ , m+<äT≈£î #ÓbÕŒHê nì ø£+|üs¡yÓT‹Ô b˛‘√+~. ø£èwüí yê&ç y˚|ü⁄ <˚_]dü÷Ô uÒ\>± #·÷düTÔHêï&ÉT. eT<ÛäTdü÷<äHé ø±ùd|ü⁄ ‘·≥|ü{≤sTT+#˚&ÉT. ‘·s¡yê‘· nHêï&ÉT : ª MT &Ü&û @+ n+{≤s√ ø£ècÕí ! MT &Ü&û‘√ #Ó|æŒ #·÷&ÉT... n‘·H˚ e÷ Hêqïì ø£*dæ e÷{≤¢&ç‘˚ u≤>∑T+≥T+~. MT &Ü&û ˇ|ü⁄Œ≈£î+fÒ qeP« z ¬s+&ÉT y˚\T ÇùdÔ ˙≈£Lÿ&Ü ù||üs¡T¢ y=kÕÔsTT... eTTwæº ¬s+&ÉT y˚\T b˛‘˚H˚+ ! ø±˙...ø±˙.. á s¡Vü≤dü´+ C≤Å>∑‘·Ô düTMT !... >±&é ÅbÕ$Tdt nHêïe⁄ . >∑Ts¡TÔ+#·ø√... ‘·s¡yê‘· ˙ sTTwüº+...µµ eTØ eTØ ôV≤#·Ã]dü÷Ô eT<ÛäTdü÷<äHé yÓ[fl b˛j˚T&ÉT. yê&ÉT #Ó|æŒq $wüj·T+ n+≥T&ÉT |ü⁄s¡T>∑T˝≤ ø£èwüí yÓT<ä&ÉT ‹HÓj·T´&É+ yÓTT<ä˝…{Ϻ+~. &ÉãT“ b˛‘˚H˚+ ! |üØø£å ù||üs¡T¢ eTT+<äT>± ‘Ó*dæ b˛‘˚ ` Ä Å|üX¯ï˝Ò Å|æù|s¡sTT yÓfi‚Ô.. .ìX¯Ãj·T+>± ‘·qøÏ |òüdüTº sê+≈£î e∫à rs¡T‘·T+~. ‘·q ø£\\T...‘·q ÄX¯\T...HÓs¡y˚sê\+fÒ Ç+‘· ø£+fÒ düTfi¯óesTTq e÷s¡Z+ ˝Ò<äT ! |ü⁄düÔø±\˙ï ÄeT÷˝≤Å>∑+ #·~$ |æ#ÓÃ‹Ô b˛sTTHê ` |üØø£å˝À¢ @+ Å|üX¯ï˝§kÕÔjÓ÷ ! m˝≤ Äq‡s¡T #Ój·T´ >∑\&√ `dü+<˚Vü≤y˚T !n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT eT<ÛäTdü÷<äHé #·÷|æq <ë] m+‘· düTKeTsTTq<√ ! ø±ì , n~ ˙#·+ ø±<ä÷? ne⁄H˚yÓ÷ ` ø±<˚yÓ÷ ` ne⁄qT ø±<˚yÓ÷... ne⁄qT ø±<äT ne⁄H˚yÓ÷... ø±<äe⁄qT ø±.... ø£èwüí ‘·\˝À X¯‘·|òüTTï\T ù|\T‘·Tqï≥Tº>± e⁄+~. ª nu≤“ ! µ n+≥÷ u≤<Ûä>± ø£fi¯ófl eT÷düT≈£îHêï&ÉT. ãj·T≥ Nø£{Ï ∫ø£ÿã&ç+~. 2 &Üø£ºsY sê|òüTe ≈£îØÃ˝À ìÅkÕÔD>± ≈£L\ã&ç , dæ>∑¬s{Ÿ yÓ*–+#·T ≈£îHêï&ÉT. ù|ôwò+f…¢es¡÷ ˝Òs¡T. ∫es¡>± e∫Ãq ˇø£]<ä›]ì |üØø£å #˚dæ , eT+<äT\T sêdæ |ü+|æ+#˚kÕ&ÉT. n‘·ì #˚‹qTqï yêN |üB sTTs¡yÓ’ ì$TcÕ\T #·÷|æk˛Ô+~. dæ>∑¬s{Ÿ Hê\T>∑T <äeTTà\T |”*à , @wt ÅfÒ˝À |ü&˚kÕ&ÉT. Å&Üj·Ts¡T kıs¡T>∑T ˝≤– , ñ<äj·T+ b˛wüߺ˝À e∫Ãq ø£es¡T rkÕ&ÉT. n~ Ç+^¢wüß˝À f…Æ|t #˚dæq ñ‘·Ôs¡+. <ëìï #·<äe≥+ n|üŒ{ÏøÏ Ç~ |ü<√ kÕ] ø±uÀ\T ! #·<äTe⁄≈£îì ‘·è|æÔ>± ì≥÷ºsêÃ&ÉT. n‘·ì ¬ø+‘√ ]©|òt>± e⁄+~. >∑‘· ø=ìï HÓ\\T>± ‘·q eTdæÔcÕÿìï y˚&ÓøÏÿ+∫q Ä ªf…q¸Hé µ ‘·–Z q≥¢sTT+~. ‘·q X¯Øs¡+˝À nDTeDTeP @ ã©j·TyÓTÆq ø√]ø£ rs¡Tà ø√e&É+ ø√dü+ ‘·|æ+∫ b˛‘·THêïjÓ÷ ` Ä ø√]ø£ rπs eT+∫ s√E ` ‘·«s¡˝À ek˛Ô+~ ! sê|òüTe ô|~yÓT\ MT<ä ‘·è|æÔ>± ∫s¡T qy=«ø£{Ï yÓT]dæ+~. ‘·q ø£\\T yêdüÔe eTj˚T´ s√E... ‘·qT Ä•+#˚ ñqï‘· •Ksê\T n+<äT≈£îH˚ s√E... ‘·q $v±„Hêìø° , ãT~∆ ≈£îX¯\‘·ø° , ‘·q Ä˝À#·q\ø° , Å|üD≤[ø£ \≈£L ` ˇø£ düT+<äs¡yÓTÆq s¡÷|ü ø£\Œq »s¡T>∑ uÀ‘√+~. Å|üuÛÑT<ëdüT m+‘· eT+∫ eTìwæ ! Ç+õ˙sY Å|üuÛÑT<ëdt düVü≤ø±s¡y˚T ˝Òø£ b˛‘˚ sT÷ Å|üj·T‘êï\T ndü*+‘· <ä÷s¡+ e#˚Ã$ ø±y˚yÓ÷ ! Å|üuÛÑT ` >ö‘·yéTì |ü]#·j·T+ #Ój·T´ø£ b˛‘˚ ` n˝≤ »]– e⁄+&Éø£ b˛‘˚ ` ‘·q÷ , ‘·q øÏ¢ì≈£Lÿ , á <Ísꓤ>∑´|ü⁄ s√>∑T\÷... á Äø£* eTqTwüß\ q+– q≥q\÷ , |ò”E m>=Z≥º&É+ ø√dü+ yêfi¯fl ;<ä ns¡T|ü⁄\÷ , C≤* ø£<∏ä\÷ ... Ç$ ‘·ù|Œ s√E\T ‘·q J$‘·+˝À ñ+&Éy˚yÓ÷ ! á ˝…’|òt ˝À Å~∏˝Ÿ ˝Ò<äT. Ç+<äT˝À uÛÑ$wü´‘·TÔ ˝Ò<äT. ‘·qπø+ ø±yê˝À ‘·qøÏ ‘Ó\TdüT.... n+<äTπø sT÷ ‘·|üq. n+<äT¬ø+‘· Ks¡ÃsTTHê ‘·qT yÓqTBj·T&ÉT. ˇø£ÿ>±H=ø£ÿ ø=&ÉT≈£î ø£èwüí ø√dü+ ` ‘·q ÅbÕD+˝À ÅbÕD+ ` neTsêe‹ ø√dü+ `‘·q ø√dü+ ` sêuÀj˚T eT+∫ s√E\ ø√dü+ ... mìï sTTã“+<äT\sTTHê m<äTs√ÿø£ ‘· |üŒ<äT. ‘·q ∫s¡ ø±\ yê+#Û· HÓs¡ y˚s¡Tà ø√e&É+ ø√dü+ m+‘· eT÷\´+ #Ó*¢+#·&Üìø£sTTHê ‘·qT dæ<ä∆y˚T ! Vü‰sTT>± ì≥÷ºπsÃ&ÉT sê|òüTe. ‘·q ø£\\T |ü+&˚ s√EøÏ+ø± |ü~ s√E\T+~... eTs√ ns¡>∑+≥ øÏ¢ìø˘˝À >∑&ç|æ , ‘·s¡yê‘· sTT+{ÏøÏ ãj·T\T <˚sê&ÉT sê|òüTe.


3 uÛÀ»q+ #˚dü÷Ô ñ+fÒ &Ó’ì+>¥ fÒ_\T |üø£ÿq ˇ~›ø£>± ì\ã&ç , fÒ_\T n+#·T #˚‘√Ô sêdü÷Ô ‘·q y˚|ü⁄ u…<äT<äT>± #·÷düTÔqï ø£èwüíì >∑eTì+#˚&ÉT sê|òüTe. ª yê≥‡ <ä y˚T≥sY uÀjYT?...µµ ˝≤\q>± n&çπ>&ÉT. ø£èwüí >∑‘·T≈£îÿ eTHêï&ÉT. #ê˝≤ ùd|ü⁄ , #ÓbÕŒ˝≤ e<ë› nì dü+X¯sTT+#˚&ÉT. ∫e]øÏ <ÛÓ’s¡´+ ≈£L&É >∑≥Tº≈£îì , Ä kÕj·T+Å‘·+ eT<ÛäTdü÷<äHé ‘·q‘√ #Ó|æŒq <ëìï yÓT\¢>± ãj·T≥ ô|fÒº&ÉT. yê&ÉT #Ó|æŒ+~ $ì , sê|òüTe ìsêÈ+‘· b˛j˚T&ÉT. neTsêe‹ dü+>∑‹ düπs dü] ! sê|òüTe #˚‹˝À eTT<ä› n˝≤π> e⁄+&ç b˛sTT+~. n‘·ì ø£Hêï eTT+<äT neTsêe‘˚ ‘˚s¡T≈£î+~. ª u≤;...µµ ÄyÓT >=+‘·T düqï>± eDT≈£î‘√+~. ÄyÓT ø£fi¯fl˝À ø£˙ï{Ï bıs¡. ª u≤; !... qTe⁄« Åu…’{Ÿ dü÷º&Ó+{Ÿ$. ˙øÏ˝≤+{Ï Ä˝À#·q\T sêe&É+ ...NÛ!...Hêø£düVü≤´+>± e⁄+~... ndü\T ˙ ‘·\˝À n˝≤+{Ï uÛÑ÷‘êìï Å|üy˚X¯ ô|{Ϻq Ä s√>¥ ... yê&çqHê* eTT+<äT... u≤;, e<äT›sê ! eTqøÏ˝≤+{Ï |üH=¢<äT›... ÅX¯<ä∆>± #·<äTe⁄ø√ ! Ä n&ɶ <ës¡T¢ , Ä Nø£{Ï <ës¡T¢ e<äT›. Hê e÷≥ $qeP?µµ sê|òüTe kÕ˝À#·q>± uÛ≤s¡´ eTTK+˝ÀøÏ #·÷kÕ&ÉT. ÄyÓT Ä+<√fi¯q˙ , Äy˚XÊ˙ï ø£+Å{À˝Ÿ #˚düTø√&ÜìøÏ #˚düTÔqï Å|üj·T‘·ï+ ø£ì|ædü÷ÔH˚ ñ+~. sê|òüTe z ø£åD+ ø£fi¯ófl eT÷düT≈£îì ‘Ó]#ê&ÉT. <äè&ÛÉ+>± ì≥÷ºπsÃ&ÉT. Ä ø£åD+˝À n‘·ì ‘·\˝À @ –s¡T\T n\¢˝≤¢&˚jÓ÷ ` @ düeTTÅ<ë\T ‹s¡>∑ã&ܶjÓ÷ ` ‘·{≤\Tq , ø£èwüí y˚|ü⁄ #·÷dü÷Ô nHêï&ÉT : ª düπs , ø£ècÕí ! H˚qT eT<ÛäTdü÷<äHé bòÕ<äsY‘√ e÷{≤¢&ÉT‘êqT ... qTyÓ«[fl #·<äTe⁄ø√µµ neTsêe‹ $düTÔ b˛‘·÷ n‘·ì y˚|ü⁄ #·÷dæ+~. sê|òüTe n<˚+ |ü{Ϻ+#·Tø√ ˝Ò<äT. ª u…’ ~ u…’ , neT÷ &çj·TsY !... eT∞¢ Ä~yês¡y˚T Hê Å|üj·÷D+... Çyêfi‚ ñ‘·Ôs¡+ e∫Ã+~. nìï @sêŒ≥÷¢ dü÷s¡Ôj˚TsTT. ø=+‘· ø±\+ bÕ≥T ˙≈£î ‘√&ÉT>± e⁄+&˚+<äT≈£î s¡eTàì MT eTMTàø° &Ü&ûø° bò˛Hé #˚kÕÔqT...µµ n+≥÷ ‘·q $<˚o Å|üj·÷D+ >∑T]+∫ uÛ≤s¡´‘√ #ÓbÕŒ&ÉT. ‘·+Å&ç e÷≥\T $qï ø£èwüí Äq+<ëìøÏ ne<ÛäT\T ˝Òe⁄. yê&ç ø£fi¯ófl $T\ $T˝≤ yÓT]dæ b˛j·÷sTT. dü+‘√wü+ |ü≥º ˝Òø£ , ª <∏ë+≈£L´ , &Ü&û ! µ n+≥÷ , ¬>+‘·T≈£î+≥÷ ‘·q >∑~ ˝ÀøÏ |ü]¬>‘êÔ&ÉT. 4 ‘·sê«‘· ø=ìï s√E\øÏ ` &Üø£ºsY sê|òüTe ù|s¡ ` n‘·qT u§+u≤sTT˝À ãdü #˚dæq ôVQ≥˝Ÿ nÅ&ÉdüTøÏ ˇø£ f…*Å>±+ e∫Ã+~. eT<ÛäTdü÷<äHé ‘·+Å&ç ø£wüº |ü&ç dü+bÕ~+∫ ô|{Ϻq Å|üXÊï |üÅ‘ê\˝À ` |üØø£å˝À¢ ny˚M sêø£ , Ä |üØø£å ø£<∏ä , Ä ø£«X¯ÃHé ù||üs¡¢ ø£<∏ä ` y={Ϻ ã÷≥ø£ eTì Å>∑Væ≤+#˚ø£ ` ø£fi¯fl eTT+<äT Nø£≥T¢ ø£eTTà≈£îì , ˇ+{À¢ ˙s¡dü+ ÄeVæ≤+∫ , eTqdüT >±≥T¢ |ü&ç ‘·THê ‘·Tqø£\sTT b˛sTT ` |üØø£å Vü‰˝À¢ düèŒVü≤ ‘·|æŒ |ü&ç b˛sTT ` |üØøå± |üÅ‘·+ MT<ä ˇø£ÿ nø£ås¡+ ≈£L&Ü ô|≥º ˝Òø£ ` Je #Ó’‘·q´eT+‘ê ìùdÔ»yÓTÆ b˛>± , ‘·q ø£\\T ∫‹øÏ ∫‹øÏ ≈£L* b˛sTT , ø±* b˛>± ` Ä kÕj·T+Å‘·+ ø£èwüí X¯Øs¡+ y˚>∑+>± <ä÷düT≈£î b˛‘·Tqï yÓTÆ\T ã+&ç #·Åø±\ øÏ+<ä , düVü≤Å|ü K+&Ü\T>± $s¡õeTà ã&ç , n‹ uÛÑj·T+ø£s¡+>± qT>∑TZ qT>∑TZ nsTT b˛sTT+<äqï <äTsê«s¡Ôì ` ˇπø ˇø£ÿ yêø£´+˝À yÓ÷düT ø=∫Ã+~ ` Ä f…*Å>±+ ! Ä f…*Å>±+ &Üø£ºsY sê|òüTeøÏ n+~+#ê\ì , n‘·ì s¡÷+ ‘·\T|ü⁄\T ‘·{Ϻq ôVQ≥˝Ÿ uÀjYTøÏ ` Ä ‘·\T|ü⁄\T m+‘·ø° ‘Ós¡e ã&Éø£ b˛e&É+ ` ÄX¯Ãsê´˙ï , uÛÑj·÷˙ï , nqTe÷Hê˙ï ø£*–+∫+~ ! >∑~ ˝À|ü\ ` ª ã+>±s¡T >∑T&ÉT¢ ô|fÒº u≤‘·T˝≤¢+{Ï µ <˚XÊ\øÏ b˛sTT , ‘·q $v±„Hêìï s=ø£ÿ+>± e÷s¡TÃ≈£îì , \ø£å\ ø=B› dü+bÕ~+#ê\H˚ Äsê≥+‘√ ãj·T\T <˚] ...


MkÕ , bÕdt b˛s¡÷º , nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ Äs¡¶s¡÷ ... ∫es¡øÏ Å≥yÓ*+>¥ @C…˙‡... n˙ï ≈£L&Ü yÓ÷dü+ ...yÓ÷dü+...yÓ÷dü+! nH˚ <äTdüÔs¡yÓTÆq ì»+ ‘Ó*kÕø£ ` ¬>+&Ó ∫Å<äT|ü\T ∫Å<äT|ü˝…’ b˛>±... nee÷Hê˙ï , |òüTÀs¡ |üsê»j·÷˙ï uÛÑ]+#· ˝Òø£ , ìÅ<ä e÷Å‘·\T n‹>± $T+– , &Üø£ºsY sê|òüTe Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îì eTs¡DÏ+#˚&É˙ ... bÕ|ü+, Ä ôVQ≥˝Ÿ ≈£îÅsê&çπø+ ‘Ó\TdüTÔ+~? 0

0

0

düeTdü´\øÏ |ü]cÕÿs¡+ Ä‘·àVü≤‘·´ ø±<äT ` ø±ì ... $ø£dæ+∫ , |ü]eT[+#ê*‡q Å|üdü÷Hê\T , yê&ç e‘·Ô ˝…’ sê* b˛‘·Tqï≥Tº>± ` mìï ... mìï ... mHÓïìï ìsꓤ>∑´ J$‘ê\T nqT ì‘·´+ ø£&É‘˚] b˛‘·THêïjÓT+#˚‘·? @yÓ÷ ! 0

0

0

Ä~ yês¡+ yês¡ |üÅ‹ø£ ‘˚ 10`5` 1981 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D. Væ≤+B nqTyê<ä+ ª kÕ]ø£ µ |üø£å |üÅ‹ø£, ‘˚ 1`15 E˝…’ 1984 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D. nqTyê<ä≈£î\T : &Ü. ¬ø.$. qs¡dæ+Vü‰ sêe⁄ .

s√Væ≤D° ø±¬sÔ.

}]øÏ ì|üŒ+≥T ≈£î+~

u≤>± ø±*q sTTq|ü πs≈£î˝≤ ‘êÅs√&ÉT¶ ôd>∑\T ø£≈£îÿ‘√+~. mø£ÿ&Ü Ä≈£î n˝≤¢&ɶ+ ˝Ò<äT. s√&ÉT¶ yês¡ #·*y˚+Å<ä+ øÏ+<ä e÷>∑qTï>± ≈£îqT≈£î rdüTÔHêï&ÉT ô|+≥j·T´. |üø£ÿH˚ m+&ÉT >∑&ç¶ ˇ‘·TÔ>± |üs¡#·T≈£îì , <ëì MT<ä y=fiËfls¡≈£îÿ+&Ü >∑TÅs¡T ô|{Ϻ , ìÅ<ä b˛‘·THêï&ÉT n‘·ì |ü<˚fi¯fl ø=&ÉT≈£î dæ+Vü‰#·\+. yê&ç X¯Øs¡eT+‘ê #ÓeT≥‘√ eTT<ä›>± ‘·&çdæ b˛sTT ñ+~. |ü+~] MT<ä |ü]∫q ø=ã“] eT≥º˝À¢+∫ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT dü÷s¡´ øÏs¡D≤\T dü÷{Ï>± e∫à yê&ç MT<ä |ü&ÉT‘·THêïsTT. ˇ+≥] Å|üj·÷D°≈£î &Óes√ s=|ü⁄Œ ≈£î+≥÷ , s√E≈£î+≥÷ y=|ü⁄Ôqï≥Tº>± z ãdüT‡ ô|<ä› X¯ã›+ #˚dü÷Ô e∫à Ė+~. Å&Ó’es¡T Vü‰s¡qT ªu§jYTµ eT+≥÷ ÅyÓ÷–+#ê&ÉT. ‘·T[fl |ü&ç ø£fi¯ófl ‘Ó]#ê&ÉT ô|+≥j·T´. #·|ü⁄Œq ˝Ò∫ , ì+#·THêï&ÉT. Hê\T>∑T >±¢düT\+<äT≈£îì , |üø£ÿH˚ ñqï ≈£î+&É ˝ÀqT+&ç ˙fi¯ófl ì+|æ , >∑ã >∑u≤ ãdüT‡ <ä>∑Z]øÏ |ü]¬>{≤º&ÉT. Å|üj·÷D°≈£î\T ÄÅ‘·+>± >±¢düT\+<äT≈£îì , ˙fi¯ófl ‘êπ>s¡T. >±¢düT\T ø£&ç– , eT∞fl Hê\T>∑sTT<äT kÕs¡T¢ ˙fi¯fl+~+#˚&ÉT. <ëVü≤+ rs¡TÃ≈£îqï Å|üj·÷D°≈£î˝ÀÔ ãdüT‡ ãj·T˝Ò›] , eT\T|ü⁄ ‹]– ø£qTeTs¡T>∑sTT+~. ñdüT‡s¡ì ì≥÷ºs¡Tdü÷Ô eT∞fl H˚\ MT<ä |üs¡∫ ñqï ‘·T+>∑ #ê|ü MT<ä #·‹øÏ\ |ü&ܶ&ÉT ô|+≥j·T´. eT∞fl ˝Ò∫ , >±¢düT*ï #Óø£ÿ ã\¢ MT<ä uÀ]¢+∫ ñ+#˚&ÉT. eT÷‘·\T rdæ , >∑÷q˝À¢øÏ #·÷ùd&ÉT. z >∑÷q |üP]Ô>± U≤∞ nsTT+~. ¬s+&√ <ë+{À¢ ø=~›>± ˙fi¯óflHêïsTT. f…ÆyÓT+‘·sTT+<√ ! ¬s+&Ée⁄‘√+~ ø±uÀ\T ! á ø±dæì ˙fi¯Sfl kÕj·T+Å‘·+ es¡≈£L m˝≤>∑÷ #ê\e⁄. @{Ï ¬ø[fl , eT∞¢ ˙fi¯ófl ‘Ó∫à b˛j·÷*‡+<˚. á m+&É˝À ø±$&ç yÓ÷düT≈£î+≥÷ @{Ï qT+∫ ˙fi¯ófl ‘˚e&É+ ‘·|üŒ<äH˚ Ä˝À#·q e#˚à dü]øÏ ô|+≥j·T´ >∑T+&Ó C≤] b˛sTT+~. ˙&É |ü≥Tºq á |ü+~] øÏ+<ä ≈£L#·T+fÒH˚ y=fi¯fl+‘ê ∫eT ∫eT˝≤&ç b˛‘√+~. s√&ÉT¶ MT<ä ø±\T ô|≥º&ÉeT+fÒ n–Z >∑T+&É+ ‘=øÏÿqfÒº ! ô|òfi¯óflq ø±k˛Ô+~ m+&É ! m+&É y˚|ü⁄ #·÷ùdÔH˚ ø£fi¯ófl eT+&ç b˛‘·THêïsTT. ô|+≥j·T´ ìdü‡‘·TÔe>± ì≥÷ºsêÃ&ÉT. bı<äT›HÓï|ü⁄Œ&√ ‹qï #·*› ≈£L&ÉT. ø£&ÉT|ü⁄ qø£ qø£˝≤&ç b˛‘√+~. ø±ì , ‘·|üŒ<äT. @{Ï qT+&ç ˙fi¯ófl ‘˚yê*‡+<˚. Ç+ø± #ê˝≤ ãdüT‡˝§kÕÔsTT.. n$ ø±ø£ ˝≤Ø\÷ , Å{≤ø£ºs¡÷¢ , ôd’øÏfi¯flMT<ä yÓfi‚fl yêfi¯Sfl , |üì MT<ä Ç≥T y˚bı#˚à »q+ ` ˇø£ πs$T{Ï ! mes√ ˇø£s¡T <ëVü≤+‘√ ˙fi¯fl ø√dü+ sTTø£ÿ&ÉøÏ y=dü÷ÔH˚ ñ+{≤s¡T.


m+&É\T eTT<äs¡ø£ eTT+<äT bı<äT›H˚ï ø±$&ç‘√ ˙fi¯ófl ‘Ó∫à ¬s+&ÉT >∑÷q˝À¢q÷ b˛ùdÔ , kÕj·T+Å‘·+ es¡≈£L dü]b˛j˚T$. eNà b˛j˚T yêfi¯fløÏ ˙fi¯fl+~+#˚ |üì dæ+Vü‰#·˝≤ìøÏ n|üŒ–+∫ , ‘·qT Äqø£≥º <ä>∑Zs¡ ]${Ï+>∑T |üìøÏ yÓ[fl b˛j˚Tyê&ÉT. ø±˙ , s√E s√Eø° m+&É\T m≈£îÿyÓ’ b˛‘·÷ ñ+&É&É+‘√ mìï ˙fi¯Sfl #ê\&É+ ˝Ò<äT. ñ<äj·T+ ‘Ó∫à b˛dæq ˙fi¯ófl eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈£L ≈£L&Ü dü] b˛e&É+ ˝Ò<äT. eT∞fl eT<Ûë´Vü≤ï+ m+&É˝À @{ÏøÏ b˛sTT ˙fi¯ófl ‘Ó∫à b˛j·÷*‡ ek˛Ô+~. m+&Ü ø±\+ e∫Ã+<ä+fÒH˚ #ê\T , ‘·q ˝≤+{Ï ù|<√fi¯fløÏ |üø£ÿ u…<äTπs. Äq ø£≥º <ä>∑Zs¡ |üqT+&É ã{Ϻ ø±˙, ˝Òø£ b˛‘˚ ‘·q˝≤+{Ï yê]øÏ ≈£L* |üH˚ <=s¡ø£~ø£ÿ&É. ≈£L* |üì <=s¡ø£ì s√Eq ø£&ÉT|ü⁄˝À ø±fi¯ófl ô|≥Tº≈£îì |ü&ÉTø√e&Éy˚T. eTs√ <ë] ˝Ò<äT. ‘·q÷ , uÛ≤sê´ , ø=&É T≈£L ` eTT>∑TZs¡÷ ≈£L* ‘ÓùdÔH˚ ø=+|ü >∑&ç#˚~. y˚dü$ <Ûäs¡àe÷ nì , uÛ≤s¡´ b˛\eTàøÏ ≈£L* |üH˚¢M <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT. }&ÉT|ü⁄\T+{≤j·÷ ! ø√‘· \T+{≤j·÷ ! |tà ! |ü–*q >±E ô|+≈£î˝≤¢ bı˝≤\˙ï ;≥\T yê] b˛sTT, e⁄+{≤sTT. Äqø£≥º e⁄+~. @+ ˝≤uÛÑ+ ? ø±\Te ˝Àì ˙fi¯fl˙ï m>∑Te⁄q ñqï sêe«\‡ Hêj·TTfi¯fl bı˝≤\πø n+<äT‘êsTT. >∑+>∑eTà ‘·*¢ |ü⁄{Ϻì+{Ï yêfi¯fl H=~˝Òdæ , yÓT{Ϻì+{Ï yêfi¯flH˚ kÕ≈£î‘√+~. ‘·H=ø£ÿ&É÷ ¬sø£ÿ\T eTTø£ÿ\T #˚düT≈£îì ≈£L* #˚dæ ‘Ó∫Ãq &ÉãT“‘√ q÷ø£\T ø=q¶"y˚ ø£wüº"yÓ’ b˛‘√+~. n˝≤+{Ï dæú‹˝À ô|<ä› ãT>∑‘· #Ó+Å~ Hêj·TT&ç qT+&ç s¡eTàì ø£ãTs=∫Ã+~. 0 0 0 ô|+≥j·T´ yÓfi‚fl dü]øÏ ô|<ä› ãT>∑‘· ≈£îØÃ˝À ≈£L#·Tì #·T≥º ‘ê>∑T‘·THêï&ÉT. ô|+≥j·T´ HÓeTà~>± n‘·ì Å|üø£ÿøÏ #˚] $düq ø£Ås¡ n+<äT≈£îì $düTs¡T‘·÷ ª ø£ã¬s{≤ºs¡º ! µ nq&çπ>&ÉT , $qj·T+>±. ª e#˚Ãe⁄sê , ô|+≥j·÷´ ! <ë ! n˝≤ ≈£L#√ ... ˙‘√ dæqï |üqT+&ç ø£ãT¬s{≤ºqT. |üπs¢<äT ≈£Lø√sê ! ... dü÷&=πs , eTq ePfiÀfl j·TTe »q dü+>∑+ ≈£îÅsêfi¯fl+‘ê ø£*dæ ìqï MT{Ï+¬>≥Tº≈£îì , á bÕ* neTà ‘·*¢ ôd≥Tº ø±&É dü*y˚+Å<ëHÓï{Ϻ <ës¡ï b˛j˚T ù|dæ+»s¡¢+<ä]ø° ‘ê>∑Hê ìøÏ eT+∫ ˙[fl#˚à j˚TsêŒ≥T #Ój·÷´\qT ≈£î+≥THêïÅsê ! ...|æøÏÿs√\T¢ ôd+<ë\T b˛>∑T ùddüT≈£îì , sT÷ j˚Tdü+ ø±\"e+‘ê dü*y˚+Å<ä+ q&ÉbÕ\qT≈£î+≥THêïs¡T. eT+∫ |ü≥Tº<ä\ MT<ä ñHêïÅsê ! e÷ ô|<√›&ÉT Äfi¯fl »≥TºøÏ ©&És¡T ! ‘Ó\T‡ ø£<ä ! Äfi¯fl+‘ê eT+∫ |üì ùdkÕÔ eT+fÒ eTqy˚T\ ø±<äHê* ! @≥+‘êyé ...? µ nì Äπ>&ÉT. ª dæ‘·Ô+ ... µ ‘·\÷ù|&ÉT ô|+≥j·T´. ª eT]>∑+<äTø£ì e÷+ ô|<√›\¢eT+‘ê dü¬s¢eTàHêï+ ... øÏ+<ä{Ïø° jÓT>∑fi¯fløÏ ôdeT <ëq+ ùddæ , ø√"e{°~øÏ ø£+ø£Ås√&ÉT¶ @dæŒHê"eì ôd|æŒ , Ä q]dæ+VüQ\T bÕغ y√fi¯ófl ‘Ó>∑ ˙\T>∑T ‘·THêïs¡T. á bÕ* eTq+ sT÷ dü*y˚+Å<ëìï m{≤ºeT+fÒ ` eTq÷s√fi¯Sfl , bıq÷ïs√fi¯Sfl ≈£L&Ü ôdu≤düì yÓT#·TÃ≈£î+{≤s¡T. BH√Ô Ä m<äe\ H√fi¯ófl eT÷sTT+#ê\ ! n+<äTø£ì πs|”j˚T\øÏ dü*y˚+Å<ëìï ÅbÕs¡+_Û+#ê\qT ≈£î+≥THêï+ ... ¬s+&ÉT >∑÷q\÷ , ns¡&É»qT >∑fi≤düT\÷ ø=+{≤+... ˙fi¯ófl b˛ùd+<äT≈£î »>∑TZ ø=+{≤+ ...neTà ‘·*¢ ôd≥Tº ø±&É Hê\T>∑T sê≥ ˝Òdæ , <ëì MT<ä ø=ã“] eT≥º˝ÒùdÔ n<˚ |ü+~ s¡e⁄‘ê~. >∑÷q\T ô|≥Tº≈£î+<äT≈£î e÷ sTT+{Ï ø±&É qT+&ç ã\¢ #Óø£ÿ y=≥Tº ¬øfi§fl#·Tà ... eT] , ˙fi¯fl+~+#· HêìøÏ z ≈£L* eTìdüT+&Ü* ø£<ä ! n+<äTπø ìqTï |æ*|æ+#êqT. Ä ≈£L\¶ãT“\T eTs=ø£&çøÏ m+<äT≈£î b˛yê\ ! n+<äTπø ˙≈£î ø£ãT¬s{≤ºqT ...˙ø± , s√p HêÅ\÷bÕj·T\T –≥Tº u≤≥e⁄‘êsTT ...<ëVü≤+‘√ ª n˝À \#·ÃHê ! µ nì y=#˚à y√fi¯fløÏ <ë>∑+ r]Ãq |ü⁄HÓïeT÷ y=düTÔ+~ ! ... ~>∑TZq ô|ò&û\àì ø±ùd m+&É y˚fi¯|ü⁄Œ&ÉT ˙[fle«&É+ ` yÓsTT´ eT+~øÏ nqï <ëq+ ùddæq+‘· |ü⁄HÓï+sê , u≤ã÷ ! ne⁄Hê ! n+<äTø£HÓ‡|æŒ , kÕj·T+Å‘·+ #·\¢ ã&ܶø£ eTq ùdØ ø±&É ¬ø[fl Hê\T>∑T sê≥\÷ , ø=ã“] eT≥º\÷ y=≥Tº¬øfi¯ófl. |ü+~πsùd |üìdü÷&ÉT ...$T>∑‘ê j˚TsêŒ≥¢˙ï e÷+ dü÷kÕÔ+˝Ò ...µµ nì #Óù|Œs¡T. ô|<ä› ãT>∑‘· e÷≥øÏ ‹s¡T>∑T ˝Ò<äT. sêuÀj˚T |ü⁄D´+ ø√dü+ ø±ø£ b˛sTTHê , n‘·ì e÷≥øÏ m<äTs¡T #Óù|Œ <ÛÓ’s¡´+ ˝Òø£ ` ô|+≥j·T´ düπs q+≥÷ ‘·\÷ù|&ÉT. Ä kÕj·T+Å‘·y˚T ô|<ä› ãT>∑‘· #Ó|æŒq #√≥ ‘·H˚ |ü+~] y˚kÕ&ÉT. eTsêï&ÉT ñ<äj·÷H˚ï ô|<ä› ãT>∑‘· ø£+u≤] ¬s+&ÉT >∑÷q\˙ , >±¢düT\˙ , ã\¢ #Óø£ÿ˙ ˇ|üŒ–+∫ yÓfi≤fl&ÉT. ô|+≥j·T´ sTTdüø£ eT≥Tº˝≤ >± y˚dæ , <ëì MT<ä >∑÷q*ï C≤Å>∑‘·Ô>± neTπsÃ&ÉT. ã\¢ #Óø£ÿ MT<ä >±¢düT©ï , ˙fi¯fl »>∑TZ˙ ñ+#˚&ÉT. ø±$&ç uÛÑTC≤q y˚düT≈£îì , j˚T{ÏøÏ yÓ[fl ˙fi¯ófl ‘Ó∫à >∑÷q\T ì+ù|&ÉT. |ü+~] #·÷≥÷º e÷$&ç ‘√s¡D≤\T ø£fÒº&ÉT. mì$T<äe⁄‘·÷ ñ+fÒ ô|<ä› ãT>∑‘· , n‘·ì eTqTwüß\÷ , j·TTe»q dü+|òüT+ ≈£îÅsêfi¯Sfl , }s√¢ ø=+‘· eT+~ »q+ nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£î Hêïs¡T. ø=ã“] ø±j·T , }<=‘·TÔ\÷ ˝≤+{Ï |üPC≤ kÕeTÅ– e∫Ã+~. |ü+‘·T\T >±s=#˚Ãs¡T. eT+Å‘ê\T #·~y˚s¡T . ô|<ä›\ø° , ø±uÀj˚T Hêj·T ≈£î\ø° <ä+&É\T y˚kÕs¡T. ñ|üHê´kÕ*#˚Ãs¡T. ∫*y˚+Å<ä+ ìs¡«Vü≤D >∑T]+N , ô|<ä› ãT>∑‘· >=|üŒ<äq+ >∑T]+N , Å>±eT n_Ûeè~∆ >∑T]+N , sêuÀj˚T mìïø£\ >∑T]+N #ê˝≤ #ÓbÕŒs¡T. ô|+≥j·T´øÏ ny˚MT ns¡∆+ ø±ø£ b˛sTTHê , z yês¡>± #˚‘·T\T ø£≥Tº≈£îì , ì\ã&ç , »s¡T>∑T ‘·Tqï ‘·‘·+>±qï+‘ê #·÷dü÷Ô e⁄+&ç b˛j˚T&ÉT. yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï >±¢düT ˙fi¯ófl ô|<ä› ãT>∑‘· |ü«j·T+>± ‘·q #˚‘·T\ MT<äT>± sTT#˚Ã&ÉT. n+‘ê #·|üŒ≥T¢ ø=fÒºs¡T. düuÛÑ eTT>∑ùdø£ n+‘ê yÓ[fl b˛j˚Ts¡T. yÓfi‚fl eTT+<äT |ü+~] u≤<Ûä´‘·ì ô|+≥j·T´øÏ ˇ|üŒ–+#˚s¡T. ª C≤>∑s¡Ô s=πs , ô|+≥j·÷´ ! ≈£î+&É\øÏ eT÷‘·˝…&ÉT‘·÷ ñ+&ÉT... ˝Òø£ b˛‘˚ uÒ|æ\T eT÷‘·T˝…{°º >∑\e⁄ ... m+–* >±¢düT*ï m|üŒ{Ï ø£|ü⁄Œ&ÉT ø£&ÉT>∑T‘·÷ ñ+&Ü\ ! ...µµ nì ôV≤#·Ã]+∫ yÓfi≤fl&ÉT Hêj·TT&ÉT. ô|+≥j·T´ $qj·T+>± ‘·\÷ù|&ÉT.


yÓTT<ä{À¢ ˙fi¯ó¢ ‘Ó∫à ô|{Ϻ , e∫à b˛j˚T yêfi¯fløÏ ˙fi¯fl+~+#˚ |üìøÏ dæ+Vü‰#·˝≤ìï e⁄+∫ , ‘·qT ≈£L* |üìøÏ b˛j˚T yê&ÉT. Hê\T>∑sTT<äT s√E\T>± ãj·T≥ ≈£L* ≈£L&Ü <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT ‘·qøÏ. n+<äT #˚‘· ‘·qT ≈£L&Ü |ü+~] ˝ÀH˚ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêï&ÉT ô|+≥j·T´. nB ø±ø£ , eT<Ûë´Vü≤ï+ ø±$&˚düT≈£îì eTs√ kÕ] j˚T{Ï ¬ø[fl ˙fi¯ófl ‘˚yê* ≈£L&Ü. #Ó$˝À Ä] b˛sTTq #·T≥º |”ø£ rdæ , ø=+#Ó+ ø=]øÏ , H√{À¢ ô|≥Tº≈£îì n–Z ô|f…º rdæ yÓ*–+#·T≈£îHêï&ÉT. #·T≥º ‘ê>∑T‘·÷ ø=&ÉT≈£î y˚|ü⁄ #·÷ùd&ÉT. yê&ÉT yÓTT<äT› ìÅ<ä b˛‘·THêï&ÉT. }|æ] rdæ q|ü⁄Œ&É˝≤¢ yê&ç &=ø£ÿ\T m–¬s–] |ü&ÉT‘·THêïsTT. ∫]– b˛sTTq ìø£ÿs¡T ‘·|üŒ , yê&ç y=+{Ï MT<ä eTs√ >∑T&ɶ |”*ø£ ˝Ò<äT. m+&çq »q|ü Hês¡ ø£Ås¡ |ü⁄\¢˝≤ ñHêï&ÉT. ¬s\T¢ <äTãT“˝≤ ô|]– b˛sTTq yê&ç E‘·TÔ , eTTU≤ìï ø£ù|Œk˛Ô+~. yê&çì #·÷dü÷Ô e⁄+fÒ C≤˝Òk˛Ô+~ ô|+≥j·T´øÏ. ñ<äj·T+ ‘·q #˚‘· mìï <Óã“\T ‹Hêï&√ ! |æ#ÓËÔq≥Tº u≤<˚&ÉT ‘·qT ...@"${À , yÓÅ] ø√|ü+ e∫Ã+~ ‘·qøÏ. ìqï eT<Ûë´Vü≤ï+ @<√ ãdüT‡ eùdÔ ù|dæ+»s¡¢øÏ ˙fi¯ófl |ü≥Tº≈£îì yÓfi‚fl&ÉT yê&ÉT. Ç+‘·˝À ãdüT‡ ø£~* b˛sTT+~. >±¢düT \+<äTø√ uÀ‘·÷ e⁄+fÒ , ¬s+&ÉT >±¢düT\T ãdüT‡ f…Æs¡¢ øÏ+<ä |ü&ç q*– b˛j˚TsTT. <ëìøÏ ‘√&ÉT kÕj·T+Å‘·+ Ä q]dæ+VüQ\T Hêj·TT&ÉT bÕغ eTqTwüß\T e∫à #˚dæq Vü≤&ç$&ç˝À ˙fi¯fl »>∑÷Z , eTs√ >±¢dü÷ e÷j·TyÓTÆ b˛j˚TsTT. dü+>∑‹ $ì , ô|<ä› Hêj·TT&ÉT ø√|ü+‘√ ª<Ûä÷+ <Ûë+µ˝≤&˚&ÉT. ≈£L* &ÉãT“\T $s¡ø=ÿ&É‘êqì u…~]+∫ , m˝≤>√ ã‹e÷*‘˚ XÊ+‹+#˚&ÉT.. Ä u≤<Ûä‘√ sTT+{Ï ø=∫à , ø√|ü+‘√ ø=&ÉT≈£îì |üX¯óe⁄ì u≤~ q≥Tº u≤<˚&ÉT. ª #Û· ! m<äe »qà ! µ u≤<Ûä>± ì≥÷ºsêÃ&ÉT ô|+≥j·T´. 0 0 0 <äTeTTà πs|ü⁄≈£î+≥÷ z ãdüT‡e∫à Ė+~. n+<äT˝À qT+∫ ø£s¡D+ ~π>&ÉT. n‘·qT ô|~› Hêj·TT&ç bÕغ eTìùw. ãdüT‡ ~>∑T‘·÷H˚ |ü+~] ˙&É øÏ+<äøÏ e#˚Ã&ÉT ª Vü≤eTàj·T´ ! @"yÓ+&Ésê u≤ã÷ ! ‘·\ ã<ä›˝…’ b˛‘√+~.µµ n+≥÷ $düT≈£îÿHêï&ÉT. ô|’ MT~ ø£+&ÉTyê‘√ eTTK+ ‘·T&ÉT#· T ≈£îHêï&ÉT. ô|+≥j·T´ì ˙fi¯ófl sTTeTàHêï&ÉT. ô|+≥j·T´ >±¢düT ø£&ç– , ˙fi¯fl+~+#˚&ÉT. ø£s¡D+ >±¢dü+<äT≈£îì , ˙fi¯ófl ‘ê>∑ uÀ‘·÷ Ä– b˛j˚T&ÉT. n‘·ì eTTK+ CÒe⁄]+#·T≈£î b˛sTT+~. ø√|ü+>± >±¢düTì H˚\ πødæ ø={≤º&ÉT. ô|+≥j·T´ _ø£ÿ #·∫à b˛j˚T&ÉT. ª @Å{≤ sT÷ ˙fi¯ófl ? ãTs¡<ä ˙fi¯ófl |ü≥Tºø=NÃùdy˚{Ï ! ˙ yÓTTVü≤+ ‘·>∑˝…j·T´ ! ˙≈£î bı>∑¬s≈£îÿesTT+~sê >±&ç<ä ! ≈£î+&É˝À ˙fi¯ó¢ n&ÉT>∑+{Ï b˛‘˚ , eT∞fl ˙fi¯ófl ‘Ó∫à bıj·÷´\ ! ø±˙ , n&ÉT>∑T u§&ÉT>∑T ˙fi¯ófl Hê˝≤+{Àfi¯fløÏ sTTkÕÔyê ! @Å{≤ , ˙ <ÛÓ’s¡´+ ? eT\¢ s√EøÏ Hê\T>∑T s¡÷bÕj·T\T ≈£L* rdüT≈£î+≥THêïe⁄ ! ô|~› Hêj·TT&ç‘√ #Ó|æŒ , ø°[fl ]|æ+NeT+{≤y˚{Ï !µµ n+≥÷ sTT+‘Ó‘·TÔq m–πs&ÉT. ª ‘·|üŒsTT b˛Hê~ u≤ã÷ !...µµ ‘·\ ~+#·T≈£î+≥÷ uÛÑj·T+ uÛÑj·T+>± nHêï&ÉT ô|+≥j·T´. ª MT ù|<√fi¯¢ ≈£îqï b˛j˚T ø±\y˚Tsê , sTT~ ! ≈£L* |üì ø±yê\+fÒ e÷ >∑&É|ü\+≥ ≈£îø£ÿ˝≤¢ |ü&˚&ÉTkÕÔs¡T ...b˛˙ ø£<ë nì , |üì|æŒùdÔ ø£fi¯ófl HÓ‹Ô ¬øøÏÿ dü]>± #˚düT ø√s¡T...µµ n+≥÷ s¡Tdü s¡Tdü˝≤&ÉT‘·÷ yÓ[fl b˛j˚T&ÉT ø£s¡D+. ô|+≥j·T´ >∑T+&Ó uÛÑj·T+‘√ y˚>∑+>± ø=≥Tº≈£î+~. u≤<Ûä>± ì≥÷ºsêÃ&ÉT. dæ+Vü‰#·˝≤ìï ‘·{Ϻ ˝ÒbÕ&ÉT. ª HÓ>∑sê , HÓ>∑T ! ˙fi¯flsTT b˛j˚TsTT... HÓ>∑T .. y˚T\T≈£îì C≤>∑s¡Ô>± #·÷dü÷Ô+&ÉT ... H˚qT @{Ï ¬ø[fl ˙fi§fl≥Tº ø=kÕÔqT...µµ nHêï&ÉT. yê&ÉT ã<ä∆ø£+>± ˝Ò∫ , ≈£L#·THêï&ÉT. ø±$&ç uÛÑTC≤q y˚düT≈£îì ,@{ÏøÏ ãj·T\T <˚sê&ÉT ô|+≥j·T´. }]øÏ ns¡yÓTÆ\T <ä÷s¡+˝À ñ+~ j˚Ts¡T. Ä }s¡+‘·{Ïø° Ä j˚T{Ï ˙πs Ä<Ûës¡+. m+‘· u≤<ÛäsTTHê y˚πs <ë] ˝Ò<äT. HÓ‹Ô e÷&ç b˛‘·THêï , uÛ≤s¡+>± q&ÉTdü÷Ô n&ÉT>∑T ˝Òdü÷Ô ,j˚T{Ï y˚|ü⁄ yÓfi¯óÔHêï&ÉT ô|+≥j·T´. ø±fi¯ófl u§ã“ ˝…øÏÿ b˛‘·THêïsTT. n&ÉT>∑T rdæ , n&ÉT>∑T ô|≥º&É+ ø£wüº+>± ñ+~. ˙s¡dü+ ø£eTTà ø=k˛Ô+~. >=+‘·T Äs¡TÃ≈£î b˛‘√+~. <ëVü≤+‘√ Äe⁄sêe⁄s¡T eT+≥÷ e#˚à yêfi¯fløÏ ` #·\¢ì ˙fi¯fl+~e«&É+ ø√dü+ , ì|ü⁄Œ\ >∑T+&É+ ˝≤+{Ï Ä s√&ÉT¶ MT<ä ø±$&ç yÓ÷düT ≈£î+≥÷ q&ÉTdüTÔHêï&ÉT ô|+≥j·T´. Å|üC≤ ùde ø±s¡´Åø£eT+˝À ` ‘·eT bÕغ yêfi¯ófl sT÷ j˚T&Ü~ #·*y˚+Å<ä+ ìs¡«Væ≤+#· >∑\T>∑T ‘·Tqï+<äT≈£î ` n~ Å>±eT+˝À ‘·eT |üs¡|ü‹ì ô|+∫ , dü+bÕ~+∫ ô|≥º >∑\ z≥¢ì ‘·\TÃ≈£î+≥÷ bı+– b˛‘·Tqï eTqTwüß\ >∑T]+∫ ø±˙ ` ‘·q ø£cÕºìøÏ #ê\ì ≈£L* &ÉãT“\ >∑T]+∫ ø±˙ ` #Ój·T´ì ‘·|ü⁄ŒøÏ #êe⁄ <Óã“\T ‹qï dæ+Vü‰#·\+ >∑T]+∫ ø±˙ ` ø£fi¯fl˝ÀøÏ e∫Ãq ÅbÕD≤\‘√ ‘·qT q÷ø£\T ‘ÓkÕÔqì ÄX¯‘√ |æ∫Ã>± m<äTs¡T #·÷ùd uÛ≤s¡´ b˛\eTà >∑T]+∫ø±˙ ô|+≥j·T´ sTT|ü⁄Œ&Ü˝À∫+#·&É+ ˝Ò<äT. Ç+<ëø£ ø£s¡D+ nqï e÷≥˝Ò >∑Ts=Ô∫à , n‘·ì >∑T+&Ó <äVæ≤+#·T≈£î b˛‘√+~. Ä u≤ãT sT÷ $wüj·T+ ô|<ä› ãT>∑‘·‘√ #Óù|Ô ` Ä ãT>∑‘· ‘·qì ‹≥º uÀj˚T <äèX¯´+ }Vü≤ø=∫à »\<ä]+#·T≈£î b˛‘·THêï&ÉT.


m+&É y˚&çøÏ q\¢>± $ø£è‘·+>± ‘·j·÷¬s’ , #ÓeT≥T¢ ø±] b˛‘·THêï&ÉT ô|+≥j·T´. |”≈£îÿ b˛sTTq n‘·ì eTTK+˝À ø£fi¯ ‘·|æŒ b˛‘√+~. n‘·ì y=fi¯ófl kÕ«BÛq+ ‘·|ü⁄Œ‘√+~. s√&ÉT¶ ~– , @{Ï sTTdüø£˝À ø±\T ô|{≤º&ÉT. Çdüø£˝À n‘·ì ø±fi¯ófl ã\+>± ≈£Ls¡T≈£î b˛‘·THêïsTT. ªdüsY ...düsY...µµeTì Çdüø£ #·|ü⁄Œ&ÉT #Óe⁄\øÏ ø£s¡ÿX¯+>± $ì|æk˛Ô+~. ô|+≥j·T´øÏ ø£fi¯fl eTT+<äT Å|ü|ü+#·+ –Ås¡Tq ‹]– q≥¢sTT+~. n‘·ì #Óe⁄˝À¢qT+∫ y˚&ç ôd>∑\T yÓTT<ä\ j˚T´sTT. n‘·ì ø£fi¯fl eTT+<äT |ü#·Ãì #˚\˙ï nø±s¡D+>± uÛÑ>∑TZq e÷&ç eTôd’ b˛‘·Tqï≥÷º ... H√s¡÷ yêsT÷ ˝Òì |æ≥º ˝Òy√ ≥|ü ≥bÕ H˚\ sê* b˛‘·Tqï≥÷º ô|òfi¯ ô|òfi≤ #Ó≥¢˙ï ≈£L* b˛‘·Tqï≥÷º ... ø£ì|ædüTÔqï @{Ï bÕj·T ø£ì|æ+#·ì eTè‘·T´e⁄ ˝≤>±q÷ ‘√∫+~. Çdüø£ MT<ä y˚&ç >±* düT&ÉT\T ‹s¡T>∑T‘·÷ , >±* <Ój·÷´ ˝Òy√ $ø£≥+>± qè‘·´+ #˚düTÔqï≥Tº ø£ì|æ+∫+~. ˇø£ÿ kÕ]>± n‘·ì düeTdüÔ sTT+Å~j·÷\÷ düú+_Û+∫ b˛sTT q≥ºsTT+~. e&É <Óã“øÏ ‘·≥Tºø√ ˝Òø£ , Ä eT+&˚ sTTdüø£ MT<ä ≈£î|üŒ˝≤ ≈£L* b˛j˚T&ÉT ô|+≥j·T´. Je+ ˝Òì qe⁄« ˝≤>∑ @{Ï #ê\T m+&É˝À yÓTs¡Tk˛Ô+~. 0 0 0 dü]>±Z n<˚ düeTj·÷ìøÏ ` ãdüT‡ ~– , |ü+~] ˙&É ø=#˚Ã&ÉT qs¡dæ+VüQ\T Hêj·TT&ÉT. dæ+Vü‰#·˝≤ìï ˙fi¯fl&çπ>&ÉT. yê&ÉT _‘·Ôs¡ b˛‘·÷ , u…<äTs¡T>± #ÓbÕŒ&ÉT : ª ˙fi¯ófl H˚e⁄ u≤ã÷ ! ... nsTT b˛HêsTT ...Ç|ü⁄Œ&˚ ˙fi¯ófl ‘˚&ÜìøÏ nj·T´ ø±$&˚düT≈£îì @{Ϭøfi≤fl&ÉT ...µµ nì. m+&Éq |ü&ç e#êÃ&˚yÓ÷, <ëVü≤+‘√ $\ $\˝≤&ç b˛‘·÷ , Å|ü‘·´]∆ esêZì <äì ≈£L&Ü #·÷&É≈£î+&Ü e∫Ãq qs¡dæ+VüQ\T Hêj·TT&ÉT Ä e÷≥\‘√ ñÅ>∑T&Ó’ b˛j˚T&ÉT. ∫+<äT\T ‘=ø£ÿ&É+ yÓTT<ä˝…{≤º&ÉT. #·+Å~ Hêj·TT&ÉT bÕغ yêfi¯fl MT<ä <äTyÓTà‹Ô b˛ùd sT÷ neø±XÊìï n‘·&ÉT e<äT\Tø√ <ä\à ˝Ò<äT. ª ˙fi¯ófl H˚eP ! eT] <˚ìø£sTT‘˚ e⁄Hêïe⁄sê , |æ&É‘· eTTø£+ m<äyê ! me&ç >=|üŒ ø√dü+sê MT yÓ<Ûäe\+‘ê ø£*‡ sT÷ #·*y˚+Å<ä" yÓ{Ϻ HêÅsê ≈£îø£ÿ\ ø=&Éø± ! ô|<ä› b˛≥T >±fi¯fl˝≤ ô|{≤ºÅsê #·*y˚+Å<ä+ !µµ nì ã÷‘·T\T ‹&ÉT‘·÷ nø£ÿ&ÉTqï edüTÔe⁄\ìï+{Ï˙ m&Ü ô|&Ü ‘·ìï , ∫+<äT\T y˚kÕ&ÉT qs¡dæ+Vü≤ Hêj·TT&ÉT. Hêj·TT&ç yÓ+≥ e∫Ãq n‘·ì eTqTwüß\T Ms¡+>∑+ m‘êÔs¡T. #·*y˚+Å<ä+ ô|òfi¯ ô|òfi≤ ≈£î|üŒ ≈£L* b˛sTT+~ ! n+‘˚ ! ... }]øÏ ì|üŒ+≥T≈£î+~ . 0

0

Ä+Å<Ûä uÛÑ÷$T dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ ‘˚ 30`8`1979 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D. Ä+Å<Ûä uÛÑ÷$T yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°˝À eT÷&Ée ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä

0


ms¡Å Js¡\ ø£fi¯ófl

ãdüT‡ ~>∑>±H˚ Hê≈£î ‘ês¡dü |ü&çq yÓTT<ä{Ï e´øÏÔ n‘·H˚.

Ä kÕj·T+Å‘·+ y˚fi¯ ` <ä≥ºyÓTÆq eTãT“\T , ]e⁄«eTì MdüTÔqï #·* >±* , Nø£≥T¢ eTTdüTs¡T ≈£î+≥Tqï düeTj·T+ ` Äø±X¯+ yÓTs¡T|ü⁄\‘√ uÛÑj·T+ ø£*–düTÔqï y˚fi¯ ` _‘·T≈£î _‘·T≈£î eT+≥÷ ãdüT‡ ~– #·T≥÷º #·÷ùddü]øÏ ` e÷$T&ç ‘√{≤ , n+<äT˝À+∫ düqïì ø±* u≤{≤ , #·T≥÷º ø=+&É\÷ ,‘·T|üŒ\÷ , &=+ø£\÷. ãdüT‡ <Ûä÷[ πs|ü⁄ ≈£î+≥÷ yÓ[fl b˛sTT+~ — Ä ~≈£îÿ e÷*q Å|ü<˚X¯+˝À qH=ïø£ÿ]Ô˙ e~˝Òdæ ! Hê≈£î ø£fi¯fl ˙fi¯fl |üs¡´+‘· eTsTT+~. ø±fi¯fl˝À düqïì eDT≈£î yÓTT<ä\sTT+~. Ç|ü⁄Œ&Ü }s¡T #˚s¡&É+ m˝≤>∑? <ëØ ‘Óq÷ï ‘Ó©ì Ä ø=‘·Ô #√≥TøÏ sTT˝≤+{Ï yê‘êes¡D+˝À ˇø£ÿ]Ô˙ yÓfi¯fl >∑\Hê ! Hêπø&ÉTbık˛Ô+~. Hê |ü]dæú‹ Hêπø njÓ÷eTj·T+>± ñ+~. yÓ+≥ ‘·eTTà&çï rdüT≈£î sêe*dæ+<˚. <äs¡<äèwüºeXÊ‘·÷Ô yê&çø£|ü⁄Œ&˚ »«s¡ + sêyê˝≤ ! n+‘· »«s¡+˝Àq÷ yê&çì HêqïøÏ neTàø° n|üŒ–+∫ , ãj·T˝Ò ›s¡ø£ ‘·|æŒ+~ ø±<äT. ìC≤ìøÏ sT÷ ãdüT‡ z ¬s+&ÉT >∑+≥\ eTT+<˚ sTTø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø√yê*‡ ñ+~. ø±ì @y√ ]ù|s=¢#˚ÃsTT. Ks¡à ! ‘·q bÕ*≥ X¯ì ˝≤>± Ä ]ù|πs¢y√ Hê bÕ*≥ sTTyêfi‚ sêyê˝≤ ! ˇø£ #˚‘√Ô uÒ>¥ì ¬s+&√ #˚‹˝ÀøÏ e÷s¡TÃ≈£î+≥÷ ìs¡®qyÓTÆq Ä yê‘êes¡D≤ìï |ü]o*+#· uÀj˚TqT. n|ü⁄Œ&ÉT ø£ì|æ+#˚&É‘·qT ! s√&ÉT¶ yês¡ #Ó≥TºøÏ ÄqT≈£îì , ;&û ‘ê>∑T‘·÷ Hê y˚ù| #·÷düTÔHêï&ÉT. Hê <äèwæº ‘·q MT<ä |ü&˚ dü]øÏ, H√{À¢ ;&û rdæ . ‘·T|òü⁄≈£îÿq ñ$Tà , ª mes¡T qTe⁄«? µ nq&çπ>&ÉT. Hê >∑T+&Ó >∑Tã >∑Tã˝≤&ç+~. n˝≤ n&ÉT>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT n‘·ì eTTK+˝ÀøÏ *|üÔ ø±\+ #·÷kÕqT . ˇfi¯ófl s¡a\T¢eT+~. Hê s¡ø£Ô+ #·\¢ã&ç b˛sTTq≥ºsTT+~. Hê yÓT<ä&ÉT yÓTT<äT› u≤] b˛‘·Tqï≥÷º , ‘Ó©ì n>±<Ûä+˝ÀøÏ |ü&ç b˛‘·Tqï≥÷º nì|æ+∫+~. Ä ø£fi¯ófl ... m+‘· uÛÑj·T+ø£s¡+>± ñHêïj·Tì ! Ä ø£fi¯fl˝À mÅs¡ Js¡\T uÛÑj·T+ ø=\TŒ‘·THêïsTT. e÷dæq E≥Tº ndüVü≤´+>± eTTK+ MT<ä ∫+<äs¡ e+<äs¡>± |ü&ÉT‘√+~. ∫s¡T>∑T\ u§+‘· , uÛÑTC≤\ MT<ä ø£|ü⁄Œ≈£îì ñHêï&ÉT. yÓTT‘·Ô+ MT<ä n‘·ì Äø±s¡+ yÓTTs¡≥T>±q÷ , yÓ>∑≥T >±q÷ ñ+~. ì|ü⁄Œ ø£DϬø˝≤¢ yÓ*– b˛‘·Tqï Ä ø£fi¯fl ˝ÀøÏ #·÷ùddü]øÏ Hê˝À |æ]øÏ‘·q+ Å|üy˚•+∫ , ˙s¡dü+ ÄeVæ≤+∫+~. meØ eTìwæ ! m+‘· uÛÑj·T+ø£s¡+>± ñHêï&ÉT ! á ìs¡®q Å|ü<˚X¯+˝À yê&ÉT Hê πø<äsTTHê Vü‰ì ‘·\ ô|&ç‘˚ ! Ä≈£î˝≤ e» e»˝≤&ç b˛j˚TqT. düqïì »\T¢ yÓTT<ä\sTT+~. yÓTs¡T|ü⁄\T ñ<Ûäè‘·eTj·÷sTT. mø£ÿ&√ ô|òfi¯ ô|òfi¯eT+≥÷ |æ&ÉT>∑T |ü&ç+~. ª mes¡T qTe«ì n&ç–‘˚ |ü\ø£y˚+ , yÓTT<äT›˝≤>±?µµ Hê≈£î n+‘· #·\¢ì yê‘êes¡D+˝Àq÷ >=+‘·T ‘·&Ü] b˛sTT+~. n‘·ì >=+‘·T ` >∑s¡T≈£î >∑#·Tà MT<ä &Éu≤“ πs≈£î‘√ ^dæq≥Tº m+‘· ø£sƒ√s¡+>± ñ+~ ! uÛÑj·T+ #˚‘· ø±uÀ\T , #˚‹˝À uÒ>∑T ¬s{Ϻ+|ü⁄ ãs¡TyÓ’ b˛sTTq≥¢sTT , #ÓsTT´ ˝≤π>k˛Ô+~. #Ó≥Tº øÏ+<ä es¡¸|ü⁄ »\T¢ |ü&Éì #√≥ , ì\TÃì eTs√ ;&û n+{Ï+#·Tø√ uÀj˚T&É‘·qT. >±* n‘·ì Å|üj·T‘êïìï kÕ>∑ìe« ˝Ò<äT. ˇø£ #Ó&ɶ ‹≥Tº‘√ >±* <˚e⁄&çï ‘·\T#·T≈£îì , ;&û CÒãT˝À |ü&ûdüT≈£îHêï&ÉT. ª eT÷>∑ <ëìyê ! µ . yê&ÉT qqTï e~˝Ò˝≤ ˝Ò&ÉT. @<√ #ÓbÕŒ*, >=+‘·T ô|>∑T\Tà ≈£îHêïqT. e÷≥ ãj·T{ÏøÏ sêe&É+ ˝Ò<äT. n‹ Å|üj·T‘·ï+ MT<ä ª |ü]• bÕ&ÉT yÓfi≤fl* ... qqïø£ÿ&É {°#·s¡T>± y˚kÕs¡T...µµ nHêïqT. ª |ü+‘·T\eTà eqï e÷≥ ! µ qy˚«&É‘·qT. n‘·qT q$«‘˚ yÓøÏÿ]+∫q≥Tº>±q÷ , e÷{≤¢&ç‘˚ MT<ä |ü&ç ø={Ϻ q≥Tº>±q÷ ñ+{À+~. ‘·\÷ù|qT, ne⁄qqï≥T¢>±. ª e÷≥\T sêì eT÷>∑<ëì˝≤ ñHêïe⁄ ... |æ\¢ø±j·T\øÏ qTy˚«+ bÕsƒê\T #ÓãT‘êe⁄ !µµ qy˚«&ÉT. Hêø£‘·ì MT<ä #ê˝≤ ø√|ü+ e∫Ã+~. »yêãT #Ó|üŒ ˝Ò <äT. H˚qT ì\TÃqï #√{Ï qT+&ç ø£<ä\ø£ b˛e&É+‘√ Ä– , yÓqT ‹]– #·÷ùd&É‘·qT. ª eT] ø±ùd‡|ü⁄ Çø£ÿ&ÉT+fÒ nHê´j·T+>± #Û·kÕÔyé .. m\T>∑T ã+≥T¢ ø=+&É ~– y=kÕÔsTT.. |ü<ä ... |ü<ä..µµ nì ‘=+<äs¡ #˚kÕ&ÉT. Ä rø£åDyÓTÆq ø£fi¯fl‘√ n‘·qT Hê y˚|ü⁄ #·÷ùd dü]øÏ , nÅ|üj·T‘·ï+>±H˚ eTT+<äTøÏ n&ÉTπ>kÕqT. <ës¡+‘ê >∑‘·T≈£î\eTj·T+. n&ÉT>∑T rdæ n&ÉT¬>j·T´&É+ <äTs¡“¤s¡+>± ñ+~. #˚‹˝À sT÷ ãs¡Ty=ø£{Ï ! #Û· ! Hê |ü]dæú‹ Hêπø C≤˝Òk˛Ô+~. mH√ï Å|üj·T‘êï\ MT<ä , m+~] ø±fiÀfl |ü≥Tº≈£îì , mìï nee÷H√˝À uÛÑ]+∫ , dü+bÕ~+#·T≈£îqï ñ<√´>∑+ ! e∫Ãq ñ<√´>±ìï m˝≤ e<äT\T ø√e&É+ ! ø£wüºyÓTÆHê , qwüºyÓTÆHê mìï u≤<Ûä\ ø£sTTHê zs¡TÃ≈£îì |ü]• bÕ&ÉT yÓ[fl C≤j·Tqeø£ ‘·|üŒ<äT. dæ+–˝Ÿ


{°#·s¡T dü÷ÿ\T. ª C≤j·TqsTT ø=+‘· ø±\+ |üì #˚ùdÔ ,ø±düÔ eT+∫ }]øÏ Å{≤q‡|òüsY #˚kÕÔqe÷à µ nì q#·Ã #Ó|æŒ , |ü+|æ+#˚kÕ&ÉT _.&ç.y√. Hêqï ã≥º\ ø={À¢ |ü<äT›\T sêùd >∑TeTkÕÔ. |ü+&ÉT>∑ d”»qT ø±e&É+‘√ n‘·ìøÏ ˇø£ÿ ø£åD+ r]ø£ <=s¡&É+ ˝Ò<äT. ‘·eTTà&çï s¡eTà+<ë eT+fÒ , yê&ÉT eT+#êq |ü&ܶ&ÉT. ˇø£ÿ]Ô˙ ãj·T\T <˚s¡ø£ ‘·|æŒ+~ ø±<äT . ø=‘·Ô }s¡T. <ëØ ‘Óq÷ï ‘Ó©&É+ ˝Ò<äT. ô|’>± $Tq÷ï eTq÷ï @ø£+ #˚dü÷Ô es¡¸+ y=ø£{Ï ! <ÛÓ’s¡´+ #˚dæ , ãj·T\T <˚] q+<äT≈£î , ãj·T\T <˚]q <ä>∑Z] qT+&û n˙ï nyê+‘·sê˝Ò ! ãdüT‡ ~π>ø£ Ä }] yêfiËfles¡sTTHê ø£qã&Éø£ b˛‘êsê , nqT≈£î+fÒ ‘·qø° <Ój·T´+˝≤+{Ï eTìwæ‘√&ÉT <=]ø±&ÉT ! ª #˚‹˝À uÒ>∑T ãs¡Te⁄>± ñ+<ë ... Ç˝≤ ‘˚ , H˚qT |ü≥Tº≈£î+{≤qT...µµ á eTìwæ n|ü⁄Œ&˚ ‘·q |üìøÏ Hê+B ^‘·+ bÕ&ÉT‘·THêï&ÉT. ... uÒ>¥˝À ‘·q Ns¡\T . eTTK´yÓTÆq dü]º|òæ¬ø≥÷¢ . ã+>±s¡+ >=\Tdü÷ ,ø=+#Ó+ &Éã÷“ ñHêïsTT. Çe˙ï M&ÉT <√#·T≈£î b˛‘˚ ‘·q >∑‘˚+ ø±qT ! <äT'K+ >=+‘·T˝À ø=∫à >∑s¡ >∑s¡˝≤&ç+~. @MT #Ój·T´ ˝Òì nX¯ø£Ô‘·‘√ ˙s¡dü+ eTT+#·T ø=k˛Ô+~. ª |òüs¡yê ˝Ò<äT ˝Ò ...µµ nHêïqT. Hê dü«s¡+ Hêπø @<√ q÷‹ ˝À+∫ edüTÔqï≥Tº>± $ì|æ+∫+~. ª @$T{Ï |òüs¡yê ˝Ò<äT ! ... ˙ eTTK+ ! ...sTT˝≤ ‘˚ ... H˚H˚+ m‘·TÔ≈£î b˛qT ...µµ Hê Ä˝À#·q\T #·~$q yê&ç˝≤>± nHêï&É‘·qT. dæπ>Zdæ+~. ª ˙ kÕe÷qT yÓ÷dæ q+<äT≈£î z ns¡∆ s¡÷bÕsTT sTTe⁄« #ê\T ! µ n+≥÷ Hê #˚‹˝À uÒ>∑T n+<äT ≈£îHêï&ÉT. n‘·ì ø£fi¯ófl qqTï <äVæ≤+∫ y˚düTÔqï≥Tº »«*dü÷Ô eDT≈£î |ü⁄{ϺdüTÔHêïsTT. Ä >=+‘·T ˝Àì ø±]ƒq´+ , Å|üuÛÑT‘·«+ qqTï ìùdÔ» |üs¡TdüTÔHêïsTT. j·÷+Å‹ø£+>± n‘·ìï nqTdü]+#êqT. 0 0 0 }] •yês¡¢øÏ #˚πs dü]øÏ es¡¸+ eT]+‘· m≈£îÿ esTT+~. ‘·&çdæ eTT<ä›sTT b˛‘·THêï+ , sTT<ä›s¡eT÷. X¯Øs¡+˝À #·*øÏ , uÛÑj·÷ìøÏ düqïì eDT≈£î |ü⁄&ÉT‘√+~. Hê ñ<√´>∑ J$‘·+ Ç+‘· uÛÑj·÷qø£+>± yÓTT<ä\sTT+<˚+ ! ª mø£ÿ&ç ¬øfi≤Ôe⁄?µµ ne⁄qT !mø£ÿ&ç ¬øfi≤fl*...yÓTT<ä{Ï kÕ]>± Ä $wüj·T+ düTŒ¤]+∫ yÓqTï˝À+∫ eDT≈£î yÓTT<ä\sTT+~... Ä" ... Åô|dæ&Ó+≥T >±]ï ø£\yê* , eTT+<äT . n<˚ nHêïqT n‘·ì‘√. n‘·qT ô|<ä› ô|≥Tºq qy˚«&ÉT. ª ô|uÛ≤wt ... yê&ç+{Ïø± ! ... nB á düeTj·T+˝ÀHê ! eT+∫ <ëìy˚ ... yê&ç|ü⁄Œ&ÉT ‘ê– ‘=+>∑T+{≤&ÉT... yê&ç ô|fi≤fl+ #·∫à ¬s+&˚fi¯fl sTT+~ ... }s√¢ Å|ür Ä&É ≈£L‘·Ts¡÷ yê&ç ø£fi¯fløÏ ô|fi≤fl+ ˝≤>±H√ , kÕì bÕ|ü ˝≤>±H√ ø£ì|ædüTÔ+~. Äô|’q ˙ sTTwüº+ !...µµ Hê≈£î ‘·\ ~yÓTà‹Ô b˛sTT+~. Å|üfi¯j·T+ e∫à , Å|ü+#·eT+‘ê ‘·T&ç∫ ô|≥Tº≈£î b˛sTT , z eTìwæ e÷Å‘·y˚T $T–˝ÒÔ ` n‘·&ÉT ≈£L&Ü Hê n+‘· e+≥]>± , ìdü‡Vü‰j·T+>± , @ø±øÏ>± nsTT b˛sTTq≥T¢ #·*+∫ b˛&˚yÓ÷ ! Ç|ü⁄Œ&˚+ #Ój·T´&É+ ! <˚e⁄&Ü , Hê≈£î <ëπs~ ! á ñ<√´>∑+ #Ój·÷´*‡q n>∑‘·´y˚T ˝Òø£ b˛‘˚ , Çyêfi¯ Hêø° qs¡ø£+ ‘·ù|Œ~ ø£<ä÷ ! ª yÓfi≤Ôyê ?µµ n‘·qT eTT+<äT≈£î n&ÉTπ>kÕ&ÉT. H˚qT Ä– b˛j˚TqT. ª u≤>± ‘·&çdæ b˛j˚Te⁄... Ç~>√ á >∑T&çôd˝ÀH˚ H˚qT+&˚~ ... |ü<ä ..sT÷ sêÅ‹øÏ sTTø£ÿ&É ‘·\ <ë#·T≈£î+<äT$ >±ì µ n+≥÷ >∑T&çôd ˝ÀøÏ <ë] rkÕ&ÉT. mH√ï uÛÑj·÷\‘√ , dü+<˚Vü‰\‘√ , Äsê≥+‘√ nyêø£ÿsTT ñ+&ç b˛j˚TqT. ø£fi¯fl eTT+<äT »s¡T>∑T ‘·Tqï<ä+‘ê |”&É ø£\ ø±<äT ø£<ë ! ˇø£{Ï ˇ+≥] n+¬ø˝≤ ì\ã&ç b˛j˚TqT. ª sêy˚+ , |ü+‘·T\e÷à ! ... ˙πø+ ø±<äT˝Ò ...µµ Ä mÅs¡ Js¡\ ø£fi¯ófl qqTï s¡eTàì XÊdædüTÔHêïsTT. yê{Ï rø£åD‘·øÏ ‘·≥Tº≈£îH˚ X¯øÏÔ Hê˝À eT]+ø£ ˝Ò<äT. ˝À|ü*øÏ yÓfi≤flqT. n‘·qT ˝≤+‘·s¡T yÓ*–+#ê&ÉT. ª&ÉãT“*e⁄« µ #ÓsTT´ #ê#˚&ÉT. z ns¡∆ s¡÷bÕsTT rdæ , n‘·ì #˚‹˝À ñ+#˚qT. ª #ê\<äT ... eTs√ Hê\T>∑T s¡÷kÕj·T*e⁄«µµ n&çπ>&ÉT. yê&ç |”&É e~*+#·T ≈£î+<äTøÏ |ü~ s¡÷bÕj·T*e«&Üì ø£sTTHê H˚qT dæ<ä∆y˚T. rdæ sTT#˚ÃqT. ø£+|ü⁄ ø=&ÉT‘·Tqï ∫+øÏ ‘·Tyê«\T Hê #˚‹ ø£+~+∫ , ª ‘·\ ‘·T&ÉT#·Tø√ ...»\TãT #˚düTÔ+~µµ nì ôV≤#·Ã]+∫ , m{À yÓ[fl b˛j˚T&ÉT. H˚ì∫Ãq &ÉãT“‘√ eT∞fl |”ø£\ <ëø± ‘ê>∑&ÜìøÏ ø±uÀ\T. M&ÉT eT∞fl e#˚à ˝À>± Çø£ÿ&ç qT+&ç ãj·T≥ |ü&Ü* ... #·T≥÷º #·÷ùdqT. NÛ ! @+ ø=+|ü sTT~ ! eTqTwüß\T+&˚<˚Hê ! ... mø£ÿ&ç edüTÔe⁄\ø£ÿ&˚ ∫+<äs¡ e+<äs¡>± |ü&ç ñHêïsTT. ≈£îøÏÿ qT\ø£ eT+#·+ , <ëì MT<ä e÷dæ b˛sTT , n≥º\T ø£{Ϻq ∫+øÏ u§+‘· . ø£+|ü⁄ >=&ÉT‘·Tqï >∑©ãT ˝Òì ‘·\ ~+&ÉT. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ˝§‘·Ô\T |ü&çq dæ\«s¡T –HÓï\T. z >=s¡ø£ N|ü⁄s¡T . es¡¸+ n+‘ê yê&ç+{À¢H˚ ñ+~. n+‘ê >∑©E>± ñ+~. Hê πø&ÉT bık˛Ô+~. Hê Ä˝À#·q\T |òüT˙ uÛÑ$+∫ b˛sTT , Hê MT<ä Hêπø $s¡øÏÔ ˝≤+{Ï~ ø£*–+~. ‘·\ ‘·T&ÉT#·T ≈£îì , ã≥º\T |æ+&ÉT≈£îì , bı&ç ã≥º\T e÷s¡Tà ≈£îHêïqT. u≤&ÉT sê≈£î+&Ü Ä <ä]Å <ä+ ø=+|ü e~* b˛yê\H˚ ÄÅ‘·T‘·˝À ‘·j·÷s¡e⁄‘·÷ ñ+fÒ , yê&=#˚à &ÉT ! #˚‹˝À z ø±–‘·+ bı≥¢+ , eTs√ #˚‘√Ô >±E >±¢düT‘√ {° ø±uÀ\T , ‘Ó#˚Ã&ÉT.


ª H˚ H=Nà ˝À>± sTTø£ÿ&ç qT+&ç bÕ] b˛<ë eTH˚ ! ... |æ∫à ‘·*¢ ! á sêÅ‘·eTà≥ m+<ä\ |ü&ç b˛‘êe⁄ ! ...µµ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT ... M&ÉT qqTï #·~ y˚düTÔHêï&ÉT ! ª Ç+<ä , sT÷ ≈£î&ÉT+ rdüTø√ ! ... #·\¢>± ñ+~. #·∫ÃH√&ÉT m|ü⁄Œ&ÉT #˚kÕ&√ ...nsTTHê , @<√ ‹Hê* ø£<ë ! ø£&ÉT|ü⁄ ø±\Tà ≈£îì |ü&ÉTø√ ˝Òe⁄ ø£<ë ! ...µµ nì bı≥¢+ Hê #˚‹øÏ n+~+#˚&ÉT. Ä≈£î eT÷‘· y˚dæ ‘Ó∫Ãq {° >±¢düT Å|üø£ÿq ñ+#˚&ÉT. $T–*q ∫\¢s¡ ô|’dü\T #˚‹ ø£+~+#˚&ÉT. n‘·ì H√{Ï yÓ+≥ kÕsê ø£+|ü⁄ Hê eTT≈£îÿ |ü⁄{≤*ï ã<ä›\T ø=&ÉT‘√+~. Hê ns¡∆ s¡÷bÕsTT ‘√H˚ ‘êπ>qT ... Ä ø={Àº&ÉT Hêø£sTT‘˚ ns¡∆ s¡÷bÕsTTπø sTTkÕÔ&ÉT — ndü\B sTTe«ø£ b˛sTTHê sTTkÕÔ&˚¢ !...µµ nì yÓøÏ*>± qy˚«&ÉT. yÓÅ] <ëì˝≤ n‘·ì y˚|ü⁄ #·÷ùdqT. ª ‹ì |ü&ÉTø√ ... {°˝À r|æ dü] b˛sTT+<√ ˝Ò<√ #Ó|ü⁄Œ , dü ]b˛ø£ b˛‘˚ Ä Hê ø=&ÉT≈£îì q]øÏ b˛>∑T\T ô|{§ºkÕÔqT ` µ H˚qT ã\e+‘êq z eTTø£ÿ ø=]øÏ @<√ ‹Hêïqì|æ+#êqT. {° #˚<äT>± ñ+~. nsTTHê , u≤>∑T+<äì ‘·\÷ù|qT. ‘·sê«‘· n‘·qT eT÷\ qTqï ∫+øÏ #ê|ü rdüT≈£îì , >∑T&çôd ãj·T{ÏøÏ yÓ[fl >∑&É|ü˝À |ü&ÉT≈£îHêï&ÉT. ª ‘·\Tù|düTø√ ! µ n]#ê&ÉT ô|’qT+∫. m+‘· ∫Å‘·yÓTÆq e´øÏÔ ! 0 0 0 eTsêï&ÉT dü÷ÿ˝À¢ C≤j·Tqj˚TqT. Ä e´øÏÔ Hê≈£î #˚dæq düVü‰j·÷ìï ‘·\T#·T ≈£î+fÒ ÄX¯Ãs¡´+ ø£\T>∑T‘√+~. n‘·ì kÕj·Ty˚T ˝Òø£ b˛‘˚ , ‘·qT n+‘· sêÅ‘·|ü⁄Œ&ÉT , Ä Nø£{À¢ , es¡¸+ ˝À ` @yÓTÆ b˛sTT ñ+&˚<√ ! eTìwæ ø£s¡T>±Z ø£ì|æ+∫Hê eT+∫ yê&ç ˝≤π> ñHêï&ÉT. n‘·$ >∑T]+∫ m+‘· ˙#·+>± Ä˝À∫+∫+~ ‘·qT ! z sTT\T¢ n<Ó›øÏ rdüT≈£îì , X¯\e⁄ ô|{Ϻ $»j·T q>∑s¡+ yÓ[fl , eT] ø=+‘· kÕe÷qT‘√ bÕ≥T , yÓ+≥ ‘·eTTà&çï rdüT≈£îì e#˚ÃqT. s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï ø=B› Ä yê‘êes¡D+ Hê≈£î n\yê≥sTT b˛sTT+~. á ˝À>± Ä e´øÏÔ >∑T]+∫ $∫Å‘·yÓTÆq $wüj·÷˝…H√ï $HêïqT. ÄX¯Ãs¡´ b˛j˚TqT ! n‘·ìøÏ ∫\¢+– , N&É ô|≥º >∑*π> ≈£åîÅ<ä X¯øÏÔ e⁄+~≥ ! ... Hê≈£î yê{Ï |ü≥¢ $XÊ«dü+ ˝Ò<äT. Ä ∫qï Å>±eT+˝À Hê e÷≥\øÏ $\Te ñ+&É <äì Hê≈£î ‘Ó\TdüT. n+<äTπø yêfi¯ófl #Ó|æŒ+~ $ì , }s¡T≈£îHêïqT. ª ˙ n<äèwüº+ u≤>∑T+~ ‘·©¢ ! ...Ä&ç ùd‹\ ã&ç , πsÅ‘·+‘ê Ä&ç ø=+|ü˝À ‘=+>∑T+&ç , ˙πø{° ø±H˚<ä+fÒ <˚e⁄&ÉT ìqTï ø±ùd&ÉH˚ ôdbÕŒ* ! |ü+‘·T\eTà >√s¡÷ ! Ä&ç ø£fi¯ófl dü÷ùds¡T ø£<ë , n–Z ì|ü⁄Œ ø£DϬø˝≤¢>∑ ! ∫\¢+¬>&É‘ê&Ée÷à ! Ä&ÉT eT+#√&ÉT ø±<äT ! e÷+ Ä&ç |”&É |ü&É H˚ø£ dü‘·ÔHêï+ ...ø={Ϻ dü+|”<äT›+ ø±ì , n<=ø£ ‘·>∑TyÓ’ b˛‘ê<äì }s¡T≈£îHêï+ ... Ä&ÉT me⁄] MT<ä ø√|ü–+#·T ≈£î+fÒ Ä&ÉT Hê•q"y˚ ! nì , bÕ\÷ , ô|s¡T>∑÷ sTT#˚à Hêsêj·TD ‘ê‘· #Óù|Œ&ÉT. dü÷ÿ˝À¢ |æ\¢\T ≈£L&Ü Ä eTìwæ >∑T]+N , yê&ÉT ∫\¢+– ô|{Ϻq yêfi¯fl >∑T]+N m≈£îÿe>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ+{≤s¡T. e<ä›Hêï $H˚˝≤ ˝Òs¡T. 0 0 0 sêqT sêqT Ä e´øÏÔ MT<ä Å>±eT+˝À e´‹πsø£‘· m≈£îÿe ø±kÕ–+~. n‘·&çï Å>±eT+ qT+&ç ‘·]y˚Tj·÷\H˚ |ü≥Tº <ä\ yê]˝À n~Ûø£+ ø±kÕ–+~. Hê≈£î ‘Ó*dæq+‘· es¡≈£L n‘·qT me]ø° e´øÏÔ >∑‘·+>± Vü‰ì #˚dæq≥T¢ ˝Ò<äT. n‘·ì ¬øes¡÷ |üì #Ó|üŒs¡T. n‘·ì‘√ e÷{≤¢&És¡T. |ü\ø£]+#·s¡T. uÛÑj·T+ ø=B› , n‘·ìøÏ <ä÷s¡+>± yÓTdüT\T‘·÷ ñ+{≤s¡T. n‘·qT ≈£L&Ü Ä s¡ø£eTsTTq J$‘êìøÏ n\yê≥T |ü&ç b˛sTT q≥T¢ ø£ì|ækÕÔ&ÉT. m|ü⁄Œ&É÷ , me] MT<√ ø√|ü+>± ñqï≥T¢ Å|üe]Ôdü÷Ô ñ+{≤&ÉT. Å>±eT+˝À ˇø£{Ï ¬s+&ÉT ≈£î≥T+u≤\˝À |æ\¢\T , z ej·TdüT MT]q e´øÏÔ Vü≤sƒê‘·TÔ>± eT+#êq |ü&ç , n+‘·T |ü≥ºì »ãT“‘√ #·ì b˛e&É+ ≈£L&Ü »]–+~. Bì‘√ Å>±eT+˝À n‘·ì MT<ä ÄÅ>∑Vü≤+ ø£≥º\T ‘Ó+#·T≈£î+{À+~. n‘·ìì m˝≤>∑sTTHê Vü≤‘· e÷sêÃ\qï |ü≥Tº<ä\ ø=+<ä]˝À m≈£îÿe ø±kÕ–+~. Hê˝À rÅe eTsTTq uÛ≤e dü+#·\q+ yÓTT<ä\sTT+~. »s¡>∑ uÀj˚T <ës¡TD≤ìï m˝≤>∑sTTHê ÄbÕ \ì|æ+∫+~. Å>±eT+˝À eTs¡D≤\øÏ , n‘·ìø° @MT dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì yêfi¯fløÏ m˝≤ q#·Ã #Ó|üŒ&ÉyÓ÷ ‘Ó©&É+ ˝Ò<äT ! #Óù|Ô ns¡∆+ #˚düT≈£î+{≤sê ? qH√ï |æ∫Ã<ëì˝≤ #·÷kÕÔ πsyÓ÷ ! Ç~˝≤ ñ+&É>± , ìqï sêÅ‹ qT+&û ‘·eTTà&çøÏ ≈£L&Ü ˇ+{À¢ @MT u≤>∑T+&É&É+ ˝Ò<äT. »«s¡ rÅe‘·‘√ sêÅ‘·+‘ê ˇø£fÒ |ü\e]+‘·\T ! #ê˝≤ uÛÑj·T+ y˚dæ+~. n+<äT u≤≥T˝À ñqï yÓ’<ä´+ #˚sTT+#êqT. ‘·>∑Zø£ b˛‘˚ $»j·T q>∑s¡+ rdüT≈£î b˛yê*. sêÅ‘·+‘ê yê&ÉT m–¬s–] |ü&ÉT‘·÷ , yÓÅ] #·÷|ü⁄\T #·÷dü÷Ô+&É&É+‘√ Hê≈£î ÅbÕD+ Äs¡TÃ≈£î b˛sTT+~. n<äèwüºeXÊ‘·TÔ ñ<äj·÷ìøÏ u≤>± ìeTà[+∫+~. #·T≥Tº |üø£ÿ\ yêfi§fl∫à #·÷dæ yÓfi≤fls¡T. ª ˙≈£î ‘Ó\T› , y˚TÅwüºe÷à ! Ä m<äe MT ‘·eTTà&çøÏ ∫\¢+¬>{°ºdæ Hê&ÉT... e÷+ ôd|üŒ H˚<ë !...µµ yêfi¯fl e÷≥\T z Å|üø£ÿ uÛÑj·÷˙ï , eTs√ Å|üø£ÿ ∫sê≈£î˙ ø£*–düTÔHêïsTT. ‘·eTTà&çøÏ ø±|ò” sTT∫à , dü÷ÿ*øÏ ãj·T\T <˚sêqT. <ë]˝À Ä >∑T&çôd <ä>∑Zs¡øÏ e#˚à dü]øÏ , n‘·qT ns¡T>∑T MT<ä ≈£L#·Tì #=ø±ÿøÏ ∫s¡T>∑T\T ≈£î&ÉT‘·÷ ø£ì|æ+#˚&ÉT. |ü\ø£]+|ü⁄>± qy˚«&ÉT. ª Ç˝≤ sê ! µ |æ*#˚qT. Å|üXÊïs¡∆ø£+>± Hê y˚|ü⁄ #·÷dæ , m+<äTø£qï≥Tº ‘·˝…>∑πskÕ&ÉT. ª ˙‘√ ø=+#Ó+ e÷{≤¢&Ü*...n˝≤ dü÷ÿ* y˚|ü⁄øÏ |ü<ä ...µµ n+≥÷ q&ç#˚qT. n‘·qT qqTï nqTdü]+#ê&ÉT. dü÷ÿ\T düMTbÕìøÏ e#˚Ãø£ , n‘·ì ø£fi¯fl˝ÀøÏ dü÷{Ï>± #·÷dü÷Ô ª H˚H=ø£{Ï n&ÉT>∑T ‘êqT ...ì»+ #ÓãT‘êyê ! µ nq&çπ>qT.


$düTs¡T>± ‘·˝…>∑πskÕ&ÉT. H˚qT \ø£å´ ô|≥º ˝Ò<äT. sêÅ‹ ‘·eTTà&ç |ü]dæú‹ qqTï #ê˝≤ yê´≈£î\ |ü]∫+~. Çyêfi¯ M&ç dü+>∑‹ ‘˚\TÃø√ø£ ‘·|üŒ<äT nH˚ |ü≥Tº<ä\‘√ ñHêïqT. ª Å>±eT+˝À n+‘ê ˙ MT<ä #ê˝≤ ø√|ü+>± ñHêïs¡T ... ìqTï #·+|æHê #·+|”ùd˝≤ ñHêïs¡T , ‘Ó\TkÕ !...µµ n&çπ>qT ñb˛<ëÈ‘·+>±. n‘·qT bı>∑s¡T>± , ìs¡¢ø£å´+>± Hê y˚|ü⁄ #·÷ùd&ÉT. ª <ä<ä›eTà\T , |æ]¬ø<äe\T , qH˚ï{Ï ôdj·T´>∑\s¡T ?µµ nHêï&ÉT ‘·˝…>∑πsdü÷Ô. ª n+‘ê ˙≈£î ∫\¢+– ô|≥º&É+ y=#·Ã˙ , ˙ø£˝≤+{Ï X¯≈£îÔ\THêïj·T˙ qeTTà‘·THêïs¡T... }fiÀfl sT÷ eT<Ûä´ #êe⁄\øÏ qTy˚« ø±s¡DeTì ≈£L&Ü n+≥THêïs¡T... ì»+ #Ó|ü⁄Œ , ˙ø± X¯≈£îÔ\THêïj·÷ ! ndü\T ∫\¢+– ô|≥º&É+ nH˚~ »s¡T>∑T‘·T+<ë ? µ n&çπ>qT , dü÷{Ï>±. ª ˙≈£î qeTàø£+ ñ+<√ ˝Ò<√ #Ó|ü⁄Œ µ nHêï&ÉT , n+‘˚ dü÷{Ï>±. ‹ø£eTø£ |ü&ܶqT. qeTàø£+ ˝Ò<äqï≥Tº>± ‘·\ n&ɶ+>± }ù|qT. ª MT ‘·eTTà&çøÏ sêÅ‘·+‘ê »«s¡eT≥>±?µµ nHêï&ÉT Vü≤sƒê‘·TÔ>±. H˚qT ìyÓ«s¡ b˛j˚TqT. ª eT]+ø£ |æ∫Ã Ä˝À#·q˝ÒM ô|≥Tºø√≈£î+&Ü ˙ e÷Hêq qTe⁄«+&ÉT ... bò˛ ! ..µµ nH˚dæ , Hê »yêãT ≈£L&Ü $q≈£î+&ÜH˚ nø£ÿ&ç qT+&ç >∑ã >∑u≤ yÓ[fl b˛j·÷&ÉT. #˚ùd<˚+ ˝Òø£ #·÷dü÷Ô ñ+&ç b˛j·÷qT. 0 0 0 Ä sêÅ‹ ≈£L&Ü eT∞fl ‘·eTTà&çøÏ $|üØ‘·+>± »«s¡+ e∫Ã+~. Vü≤&É* b˛j·÷qT. ø±fi¯Sfl #˚‘·T\÷ Ä&É ˝Ò<äT. <ä>∑Zs¡Tqï e÷Å‘·˝Òy√ yê&ç #˚‘· $T+–+#êqT. Ä sêÅ‹ Hê bÕ*≥ ø±fi¯ sêÅ‹ ˝≤π> >∑&ç∫+~. ‘Ó\¢ yês¡T‘√+~. z ìs¡íj·÷ìø=#˚ÃqT. Ç+ø± Nø£{Ï ‘Ós¡\T M&É ˝Ò<äT. düqï>± ∫qT≈£î\T |ü&ÉT‘·THêïsTT. sêÅ‘·+‘ê dü]>± ìÅ<ä ˝Ò<˚yÓ÷ , ‘·eTTà&ÉT sTT|ü⁄Œ&˚ ìÅ<ä ˝ÀøÏ C≤s¡T≈£îHêï&ÉT. yê&ç|üŒ{À¢ ˝Òe&ÉT. ‘·\T|ü⁄ rdüT≈£îì M~Û˝À ø=#˚ÃqT. |üøÏÿ+{Ï >ö] sTT+{Ï eTT+<äT ø£fi≤fl|æ »\T¢‘√+~. |æ*#êqT. ª ‘·eTTà&çøÏ »«s¡+. ˝Òe&É+ ˝Ò<äT. H˚qT Ä#ê] >±] <ä>∑Zs¡¬ø[fl @<˚Hê eT+<äT rdüTø=bÕÔqT. ø±düÔ #·÷dü÷Ô e⁄+&ÉT ,@+ ! µ nì #ÓbÕŒqT. ÄyÓT ‘·\÷|æ+~. Ç+{À¢øÏ yÓ[fl ‘·eTTà&ÉT ìÅ<ä b˛‘·THêï&Éì eTs√ kÕ] ìsê∆s¡D #˚düT≈£îì , ãj·T\T <˚sêqT. yÓfi‚fl eTT+<äT sêÅ‹ ‹q ãT~∆ ø±ø£ y=~˝Òdæq ñbÕàì bı≥¢+ ø£{Ϻ , ãj·T\T <˚sêqT. 0 0 0 }]+ø± ìÅ<ä ˝Òe ˝Ò<äT. >∑ã >∑u≤ q&ÉTdüTÔHêïqT. Ä#ê] >±]\T¢ <ë{Ï , eT]+‘· eTT+<äTøÏ kÕπ>qT. Ä >∑T&çôd eTT+<äT Äπ>qT. Hê >=+‘·T $ì , ãj·T{Ï ø=#˚Ã&ÉT n‘·qT , Ä mÅs¡Js¡\ ø£fi¯fl eTìwæ ! ÄX¯Ãs¡´+>± Hê y˚|ü⁄ #·÷ùd&ÉT. #˚‹˝À bı≥¢+ n+~+#˚qT. rdüT≈£îì $|æŒ #·÷ùd&ÉT. n‘·ì ø£fi¯ófl yÓT]kÕsTT. ÄÅ‘·+>± bÕ∫ H√{Ï‘√H˚ ‹q&É+ yÓTT<ä˝…{≤º&ÉT. yê&ÉT ‹+≥Tqï+‘· ùd|üP e÷{≤¢&É ≈£î+&Ü ñ+&ç b˛j·÷qT. ‘·sê«‘· nHêïqT : ª e÷ ‘·eTTà&çøÏ eT∞fl »«s¡+ e∫Ã+~ !µµ nì. Hê >=+‘·T˝À @ rÅe‘· ø£ì|æ+∫+<√ , eTìwæ ø=+#Ó+ #·*+∫ q≥Tº ø£ì|æ+#˚&ÉT. n+‘·˝ÀH˚ düs¡T›≈£îì , ª nsTT‘˚?...µµ nHêï&ÉT u§+>∑Ts¡T >=+‘·Tø£‘√. ª e÷eT÷\T »«s¡y˚T ... uÛÑj·T+ ˝Ò<äT ! ... Çyêfi¯ #·÷dæ , $»j·T q>∑s¡+ rdæ¬øfi≤ÔqT. eT+∫ yÓ’<ä´+ #˚sTTùdÔ n<˚ ‘·–Z b˛‘·T+~ ... µ nHêïqT <äè&ÛÉ+>±. n‘·ì ø£fi¯fl˝À #·|ü⁄Œq ˙fi¯ófl ‹]>±sTT. #˚‘·T˝…‹Ô <ä+&É+ ô|&ÉT ‘·÷ >∑<äZ>∑ dü«s¡+‘√ #Ó|üŒ&É+ ÅbÕs¡+_Û+#ê&ÉT : ª ø£å$T+#·T |ü+‘·T\e÷à ! ˙≈£î ‘Ó*dæ+<˚ , Hê≈£î ∫\¢+^ ‘Ó©<äT , N&Ü ‘Ó©<äT ... Hê ø£fi¯ófl yÓTT<ä{Ï qT+&û sTT˝≤π> ñ+{≤sTT... @<√ »ã“ì ô|<ë›düT |üÅ‹˝À #ÓbÕŒs¡T . yÓ’<ä´+ #˚sTT+#·T≈£îH˚ X¯øÏÔ ˝Ò<äT. bı≥º #˚‘√Ô |ü≥Tº≈£îì sT÷ }s=#˚ÃqT. Äø£*øÏ eT\ eT˝≤ e÷&ç b˛j· ÷H˚ ‘·|üŒ Hê ¬øes¡÷ |üìe« ˝Ò<äT. ø±s¡D+ , Hê ø£fi¯ófl #·÷dæ ! Hêπø<√ ∫\¢+– ô|≥º >∑*π> X¯øÏÔ ñ+<äì Mfi¯fl+‘ê qy˚Tàs¡T ! ...n+<äTπø n+<ä]ø° qqTï #·÷ùdÔ u…<äTs¡T ! ... Åã‘·T≈£î ‘Ós¡Te⁄ ø√dü+ yêfi¯fl uÛÑj·÷˙ï , ‘Ó*$ ‘·≈£îÿe ‘·Hê˙ï yê&ÉT ≈£î+≥THêïqT. @ >∑&É|ü eTT+<äTøÏ yÓ[fl n&É–Hê uÛÑj·T+ e\¢H˚ ø±e#·Tà mes¡÷ ø±<äì bıeTàqs¡T. @<√ sTT+‘· |ü&˚kÕÔs¡T. |ü&ûdæ , Ä&É+>∑T\T yÓ+≥H˚ ‘·\T|ü⁄\T y˚d”düT ≈£î+{≤s¡T...@eTsTT‘˚ H˚+ , |üì ˝Òø£ b˛sTTHê , y˚fi¯øÏ+‘· eTT<ä› <=s¡T≈£î ‘√+~. yêfi¯flì uÛÑj·T ô|{≤º\ì H˚qqTø√ ˝Ò<äT |ü+‘·T\e÷à ! ... yêfi‚fl |æ]øÏ>± , uÛÑj·T+‘√ HêqT+∫ bÕ] b˛‘·THêïs¡T... sêqT sêqT , yêfi¯fl ã\V”≤q‘·ì H˚q÷ ñ|üjÓ÷–+#·Tø√&É+ yÓTT<ä˝…{≤ºqT ... Mfi¯ófl qH˚ï<√ #˚kÕÔs¡H˚ uÛÑj·T+ Hê≈£î ˝Ò<äT. á }] yêfi¯ófl y={Ϻ |æ]>=Z&ÉT¶\T ! Ä dü+>∑‹ Hê≈£î u≤>± ‘Ó\TdüT ! ne÷à ! ... ˙ <ä>∑Zs¡ <ë#· ˝Òø£ sTT<ä+‘ê #Óù|ŒqT. ø£&ÉT|ü⁄˝À ñ+#·Tø√ ‘·©¢ !... me]‘√ qsTTHê nHêïyê , Hê bı≥º ø={Ϻ qfÒº ! ...µµ n‘·ì >=+‘·T ˝ÀqT+&ç ˇø=ÿø£ÿ e÷fÒ ‘·&ç ‘·&ç>± e#˚ÃsTT . ìX‚Ãwüߺsê*HÓ’ b˛j˚TqT ! C≤HÓ&ÉT bı≥º ø√dü+ mìï ‹|üŒ˝À ... Ä ø£åD+˝À n‘·ì ø√dü+ @<√ #Ój·÷´\ì|æ+∫+~. @<√ #˚j·÷* !.. M\sTTq+‘· ‘·«s¡>± ... 0 0 0 eTTqdüãT >±] nu≤“sTT , |ü<˚fi¯fl yê&ÉT ` eT+#êq |ü&É&É+‘√ Å>±eT+˝Àì |ü]dæú‹ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ+~. ñÅ<˚ø£+>± n+‘ê ø£Ås¡\T rdüT≈£îì , n‘·ì MT<äøÏ ãj·T\T <˚sês¡T. H˚qT yê]+#·&ÜìøÏ m+‘· Å|üj·T‹ï+∫Hê ˝≤uÛÑ+ ˝Òø£ b˛sTT+~. ‘·s¡‘·sê\T>± yêfi¯fl˝À bÕ‘·T≈£î b˛sTTq n+<Ûä $XÊ«kÕ\ì Hê≈£îqï ø=~› bÕ{Ï $y˚#·Hê X¯øÏÔ »sTT+#· ˝Òø£ b˛sTT+~ .


Hê ø£fi¯fl m<äTs¡T>±H˚ ... Ä sêÅ‹ ` ~≈£Lÿ yÓTT≈£Lÿ ˝Òø£ , _≈£îÿ _≈£îÿ eT+≥÷ }s¡T #˚]q Hê≈£î , Äø£*‘√ |üdüTÔ |ü&ÉTø√ e\dæq <ëìøÏ kÕbÕ≥T neT]Ãq Ä #˚‘·T\T .. .sTT|ü⁄Œ&ÉT ne÷qTwü+>± ‘·q MT<ä |ü&ÉT‘·Tqï <Óã“\ì n&ÉT¶ø√ &ÜìøÏ $|òü\ Å|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïsTT ... Bq+>± n]#˚ n‘·ì ÄÅø√XÊìï $q ˝Òø£ u≤<Ûä‘√ $\ $\˝≤&ç b˛j˚TqT. ô|<ä›>± s√~dü÷Ô , s¡ø£Ôdæø£ÔeTsTTq <˚Vü≤+‘√ , yê] eT÷&ÛÉ qeTàø±\øÏ ã* |üX¯óyÓ’ b˛sTT , <ës¡TD+>± Væ≤+dæ+#·ã&ç , ~≈£îÿ ‘√#·ì $<Ûä+>± bÕ] b˛e&É+ yÓTT<ä˝…{≤º&ÉT. n‘·ì yÓqTø£ ... sêfi¯ófl $düs¡T‘·÷ ...ã÷‘·T\T ‹&ÉT‘·÷ ...yê&ç |”&É ‘·eT Å>±e÷ìøÏ e~* b˛‘·Tqï+<äT≈£î Äq+<ä+>± .. n‘·ìï yÓ+≥ ‘·s¡TeTT‘·÷ ` ô|<ä›\÷ ... |æqï\÷ ... 0 0 0 ‘·{≤\Tq yÓTfi¯≈£îe e∫Ã+~ ! Ç<ä+‘ê ø£˝≤ ! >∑T+&Ó »\<ä]+#·T≈£î b˛sTT+~. eTT+<äT s√E sêÅ‘·+‘ê ‘·eTTà&çøÏ ùde\T #˚dü÷Ô ìÅ<ä ˝Ò≈£î+&Ü >∑&çbÕH˚yÓ÷ , ìÅ<ä |ü{°ºdæ+~. nsTTHê , ‘·eTTà&ç >∑T]+∫q uÛÑj·T+‘√ ø£\‘· ìÅ<˚ |ü{Ϻ+~... ìÅ<ä˝À sT÷ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTqÆ ø£\ ! Hê≈£î y=fi¯ófl #ÓeT≥‘√ ‘·&çdæ b˛sTT+~. >∑T+&Ó <ä&É m+‘·ø° ‘·>∑Z&É+ ˝Ò<äT. Ç~ ... Ç~, sTT|üŒ{ÏøÏ ø£˝Ò ø±e#·Tà ... πs|ü⁄ yêdüÔeyÓTÆ‘˚ ? eDÏøÏ b˛j˚TqT. Ä ø£åD+˝ÀH˚ z ìs¡íj·÷ì ø=#˚ÃqT. n‘·ì ø√dü+ @<√ #Ój·T´&ÜìøÏ sTTø£ nfÒº e´e~Û ˝Ò<äT ! #˚ùd<˚<√ yÓ+≥H˚ #Ój·÷´* ! .. ‘·eTTà&çøÏ »«s¡+ |üP]Ô>± ‘·–Z b˛sTT q≥Tº+~ ! Hê y˚|ü⁄ #·÷dæ ñ˝≤¢dü+>± qe⁄«‘·THêï&ÉT ! 0 0 0 Ä ‘·sê«‘· ... HÓ\ s√E\øÏ ... X¯\e⁄\ nq+‘·s¡+ neTà‘√ bÕ≥T , e<ä›+≥THêï $q≈£î+&Ü Ä$&É dü ]›q ô|<ä› \π>J‘√ Ä }fiÀfl ãdüT‡ ~>±qT. Hê ø√düy˚T m<äTs¡T #·÷dü÷Ô , ]øå± >∑ã >∑u≤ ‘=≈£îÿ ≈£î+≥÷ edüTÔHêï&É‘·qT. |ü\ø£]+|ü⁄>± Hê y˚|ü⁄ #·÷dæ qe⁄«‘·THêï&ÉT ... n‘·ì ø£fi¯ófl mÅs¡ Js¡\‘√ uÛÑj·T+ø£s¡+>± ñHêïsTT ... nsTTHê , eT+∫>±H˚ ñHêïsTT ! 0

0

0

ª bı≥º ø√dü+µ nH˚ ù|s¡T‘√ sT÷ ø£<∏ä 1977˝À j·TTe e÷dü|üÅ‹ø£˝À Å|ü#·T]‘·+. Ç|ü⁄Œ&û ø£<∏ä˝À ø£<∏ë o]¸ø£‘√ bÕ≥T, ø=ìï e÷s¡TŒ\T #Ój·T´&É+ »]–+~. yÓTT<ä{Ï ø£<∏ä˝À Å>±eT+˝Àì Å|ü»\T n‘·ìì yÓ+≥ |ü&ç ‘·s¡eT&É+ , Væ≤+dæ+#·&É+ yêdüÔe dü+|òüT≥q\T>±H˚ ∫Å‹+#·&É+ »]–+~. ( n‘·ìï yÓ+≥ ‘·s¡TeTT‘·÷ ô|<ä›\÷ , |æqï\÷ ... nH˚ yêø£´+‘√ Ä ø£<∏ä |üPs¡Ôe⁄‘·T+~, ) Ç|ü⁄Œ&É~ |ü+‘·T\eTàøÏ e∫Ãq ø£\>± e÷s¡Ã&É+ »]–+~. yÓTT<ä{Ï ø£<∏ä˝À |ü+‘·T\eTàøÏ n‘·ì ø√dü+ @<˚Hê #Ój·÷´\H˚ Ä˝À#·H˚ sê˝Ò<äT. e÷qMj·T ø√D+ ˝À|æ+∫+<äì uÛ≤$+#·&É+ e\¢ eTT–+|ü⁄ e÷]à sêkÕqT.

ª y˚T+

nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äT dæ<ä∆+>± ñHêï+, MTs=ùdÔ ãj·T\T <˚s¡&Éy˚T ‘·s¡yêsTT — e÷ nK´+‘·s¡+ ˝Ò<äT. µ bò˛Hé˝À #ÓbÕŒs¡T eT÷]Ô >±s¡T.

Ä bò˛Hé ø±˝Ÿ ø√düy˚T ñ<äj·T+ qT+N Ç+{À¢ n+<äs¡+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêï+. ª eT]+ø£ Ä\dü´+ <˚ìøÏ? yÓ[fl , yêfi¯flì rdüT≈£î s¡+&ç. µ #Ó|æŒ+~ ˙s¡».


Å&Édt #˚düT≈£îì ñHêïH˚yÓ÷ , yÓ+≥H˚ #Ó|ü⁄Œ\T y˚düT≈£îì , Ä{À ùdº+&ÉTøÏ ãj·T\T <˚sêqT. ≈£îdüTeTì #·÷düTø√ &ÜìøÏ eT÷]Ô >±s¡÷ yêfi¯Sfl y=düTÔHêï]yêfi¯. |ü~ùV≤qT sTTs¡yÓ’ s√E\ qT+N á dü+ã+<Ûä+ >∑T]+∫ Å|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T ‘·THêïsTT. yê[fl+{ÏøÏ ˙s¡C≤ , H˚q÷ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ yÓ[fl sêe&É+ ≈£L&Ü »]–+~. eT+∫ kÕ+Å|ü<ëj· Tø£ ≈£î≥T+ã+˝≤π> ‘√∫+~. eT÷]Ô >±s¡T õ+ø˘˝À |üì #˚dæ , ]f…Æs¡ j˚T´s¡T. <=+&É |ü]Ô˝À ˇø£ yÓ÷düÔs¡T Ç\T¢ ≈£L&Ü ø£≥Tº ≈£îHêïs¡T. Äj·TqøÏ Ç<ä›s¡u≤“sTT\T — ˇø£ ne÷àsTT. ne÷àsTT sTT+ø± ∫qï~. ô|<ä›u≤“sTT s¡$ ô|[fl ø=&ÉT≈£î. @<√ Åô|’y˚≥T ø£+ô|˙˝À |üì #˚düTÔHêï&ÉT. eT+∫ ñ<√´>∑y˚T. C≤‘·ø±\T eTT+<˚ #·÷düTø√e&É+ , q#·Ã&É+ »]–+~ ne÷àsTT bòı{À eT÷]Ô >±]+{À¢ n+<äs¡÷ #·÷ùds¡T. n+<ä]ø° q∫à qfÒ¢ e⁄+~. ø£≥ï ø±qTø£\ >∑T]+∫ @eT+‘· |ü{Ϻ+|ü⁄\T ˝Òeqï uÛ≤e+ >∑‘·+˝À y˚TeTT ø£\dæq ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\÷ eT÷]Ô >±s¡T #·÷#êj·T>± yÓ* ãT#˚Ãs¡T. eT+∫ dü+ã+<Ûä+, |æ˝≤¢ |æ˝≤¢&É÷ ˇø£] ø=ø£s¡T q∫Ñ˚ #ê\T — Çø£ nuÛÑ´+‘·s¡ y˚TeTT+~ ? Ä{À møÏÿ , H˚s¡T>± eT÷]Ô >±s¡÷ yê[fl+{ÏøÏ yÓfi≤flqT. yêfi¯fl+‘ê Hê sêø£ ø√düy˚T nqï≥Tº>± dæ<ä∆+>± m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. z nsTT<äT ì$TcÕ\T ≈£Ls¡TÃHêïø£ , ª eT]+ø£ ãj·T\T <˚s¡<ëe÷?µµ n&çπ>qT. ª z j·Tdt ...ìs¡uÛÑ´+‘·s¡+>± µ qe⁄«‘·÷ ‘·\÷ù|sêj·Tq. ª ñ+&É+&ç , Ä{À\T rdüT ø=kÕÔqT.. eT÷&ÉT Ä{À\sTT‘˚ dü] b˛‘êj·÷ ?µµ n&çπ>qT. ª H√...H√.. MTs¡T ≈£Ls√Ã+&ç , e÷ yê&ÉT yÓ[fl Ä{À\T ‘ÓkÕÔ&ÉT... Ä{À ùdº+&ÉT e÷ sTT+{ÏøÏ <ä>∑Zπs ... H˚q÷ , HêuÛ≤sê´ ,ø±ø£, e÷ s¡M , n<˚ , ô|[fl ø=&ÉT≈£L ... e÷ ∫qïe÷àsTT , e÷ nqïj·÷´ , e~Hê ãj·T\T <˚s¡T‘·THêï+...MTs¡T n˝≤ ≈£L#√+&ç...µµ nì , eT÷]Ô >±s¡T yêfi¯fl nu≤“sTTì πøπødæ, Ä{À\T ‘ÓeTàì |ü⁄s¡e÷sTT+#˚s¡T. yÓqø£ >∑~ ˝À+∫ z nu≤“sTT e∫Ã, qeTdüÿ]+∫ qqTï $wt #˚dæ , Ä{À\T ‘˚&ÜìøÏ M~Û˝ÀøÏ yÓfi≤fl&ÉT. Ä nu≤“sTTì |ü]o\q>± #·÷dæ , dü+‘·è|æÔ>± ‘·\ |ü+øÏ+#˚qT. nu≤“sTT u≤>±H˚ ñHêï&ÉT. ˇ&É÷¶ bı&ÉT>∑÷, VüQ+<ë>± ñHêï&ÉT. eTTK+˝À eTsê´<ë eT|挑·+ ñ{Ϻ |ü&ÉT‘√+~. ≈£îdüTeTøÏ sT÷&É÷ CÀ&É÷ dü]>±Z dü] b˛‘·T+~. á dü+ã+<Ûä+ ≈£î~]‘˚ #ê\T , nqT≈£î+≥÷ eTqdüT˝ÀH˚ <˚e⁄&çï ÅbÕ]∆+#˚qT. ìC≤ìøÏ eT÷]Ô >±] nu≤“sTTì H˚qT #·÷&É≥+ sTT<˚ yÓTT<ä{Ï kÕ]. Ä e÷≥ø=ùdÔ e÷ sTT+{À¢ mes¡+ ≈£L&Ü #·÷&É ˝Ò<äT. y˚T+ y=∫à q|ü⁄Œ&É˝≤¢ Ä|ò”dtø√ , ˝Ò<ë πø+|tø√ yÓ[fl b˛e&É+ »]–+~. ô|[fl ø=&ÉT≈£î bòı{À e÷Å‘·+ #·÷|æ+#˚s¡T. nB ãdtº bòı{À. e÷ sTT+{À¢ n+<ä]ø° nu≤“sTT q#˚Ã&ÉT. Ä{À\T e#˚ÃsTT. á ˝À>± eT÷]Ô >±s¡T , yêfi¯fl nqï >±s¡Øï , e~q >±Øï |ü]#·j·T+ #˚kÕs¡T. ª |ü<ä+&ç ... |ü<ä+&ç...µ n+≥÷ ãj·T\T <˚sês¡T eT÷]Ô >±s¡ T. ª nqïj·T´ì s¡eTàqT sê|òüTyê !µµ nì Ä{À\T ‘Ó∫Ãq nu≤“sTT‘√ #Óù|Œs¡T eT÷]Ô >±s¡T. H˚qT >∑‘·T≈£îÿ eTHêïqT. á ≈£îÅsê&ÉT eT÷]Ô >±] ¬s+&√ nu≤“sTT nqïe÷≥ ! ãVüQXÊ b˛*ø£\T <ä>∑Zs¡>± ñ+&É&É+ #˚‘· b˛\TÃø√ ˝Òø£ b˛j˚TqT ø±uÀ\T... ô|<ä›u≤“sTTì bòı{À˝À #·÷&É≥y˚T ø±˙ Å|ü‘·´ø£å+>± #·÷&ÉH˚ ˝Ò<äT ø£<ë ! düπs ! <ëì<˚eTT+~ ! Hê≈£î qy=«∫Ã+~. Ä nu≤“sTT yÓ[fl , ô|[fl ø=&ÉT≈£îì |æ\Tà ø=#˚Ã&ÉT. y˚T&É >∑~ ˝À+∫ edü÷Ôqï ô|[fl ø=&ÉT≈£îì #·÷dü÷ÔH˚ Hê eTTK+ yÓ\ yÓ\ b˛sTT+~. yÓT<ä&ÉT yÓTT<äT› u≤] b˛sTT+~. yÓÅ] #·÷|ü⁄\T #·÷düTÔqï yê&ç˝≤ ñ+&ç b˛j˚TqT. Ä cÕø˘ qT+&ç ‘˚s¡T ø√ø£ eTT+<˚ j·÷+Å‹ø£+>± Ä{À mø±ÿqT. H˚q÷, n nu≤“sTT , n‘·ì #Ó˝…¢\T ˇø£ Ä{À. $T>∑‘ê yêfi¯ófl ‘·øÏÿq ¬s+&ÉT Ä{À˝À¢ düs¡T› ≈£îHêïs¡T. Ä{À\T ãj·T\T <˚sêsTT. Hê >=+‘·T ‘·&Ü] b˛‘√+~. ¬ >+&Ó˝À mes√ #ÓsTT´ ô|{Ϻ ¬ø*øÏq ≥ºe⁄‘√+~. eTTK+ MT<ä #ÓeT≥\T e÷{Ï e÷{Ïø° ‘·T&ÉT#·T ≈£î+≥THêïqT. m+‘· yÓ÷dü+ ! eT÷]Ô >±] MT<ä |”ø£\ es¡≈£L ø√|ü+ e∫Ã+~. Ä{À˝À Hê X¯Øsêìï Ä nu≤“sTT y=fi¯ófl ‘êøÏ q|ü⁄Œ&É˝≤¢ @y√ ‘˚fi¯Sfl , C…Ŭs\÷ bÕ≈£î‘·Tqï≥Tº>± ñ+~. Ä nu≤“sTT ¬s+&ÉT #˚‘·T\÷ u≤>± ≈£îs¡#·>± ñHêïsTT. ãdtº bòı{À˝À Ä $wüj·T+ >∑eTì+#˚ M\T ˝Òø£ b˛sTT+~. #·÷dü÷Ô #·÷dü÷Ô á n+>∑ $ø£\T&çøÏ ≈£îdüTeTì ø£≥º u…≥º&Ée÷ ! Hê eTqdüT˝À ‹s¡kÕÿs¡+ ãTdü\T ø={Ϻ+~. á dü+ã+<Ûëìø√ qeTkÕÿs¡+ ! ndü\T Ä{À\T mø£ÿ&ÜìøÏ eTT+<˚ á $wüj·T+ yêfi¯fl eTTK+ MT<ä ô|ò&û\àì #Óô|j·÷´*‡+~. n˝≤ eTT≈£îÿ dü÷{Ï>± #Ó|üŒ ˝Òø£ b˛sTTq Hê ã\V”≤q‘· MT<ä Hêπø ø√|ü+ eTT+#·Tø=k˛Ô+~. Ä{À˝À sTTã“+~>± ø£<ä\ kÕπ>qT. Ä nu≤“sTT eTÚq+>± ≈£L#·Tì ñHêï&ÉT. y˚T+ ø£*dæ q|ü⁄Œ&ÉT eT÷]Ô >±s¡T m+‘· eTsê´<ä>± e÷{≤¢&˚s¡T ! n+‘ê e+#·q. <ä>± ! ô|[fl ø=&ÉT≈£î n+>∑ yÓ’ø£\´+ >∑T]+∫ <ë∫ , e÷≥ e÷Å‘·+>± qsTTHê ≈£L&Ü <ëì >∑T]+∫ Å|ükÕÔ$+#· ≈£î+&Ü yÓ÷dü+ #˚j·÷\ì #·÷ùds¡T. Hê eTqdüT ñ&çøÏ b˛‘√+~. ª Çø£ á ô|[fl #·÷|ü⁄\ ‘·‘·+>∑+ HêeT e÷Å‘·y˚Tqì, ìX¯Ãj·÷ì ø=#˚ÃqT. #Û·ùdÔ á dü+ã+<Ûä+ ≈£î~πs~ ø±<äT. yÓTT≈£îÿ ã&ç>± á ‘·+‘·T eTT–+∫ ‘·sê«‘· @<√ ø±s¡D+ #Ó|æŒ Mfi¯flø√ >∑T&é u…’ #Óù|Œj·÷*. á ìs¡íj·÷ì ø=#˚Ãø£ Hê eTqdüT ø±düÔ ≈£î<äT≥ |ü&ç+~.


0

0

0

ô|[fl ø=&ÉT≈£îì #·÷dü÷ÔH˚ Ç+{À¢ yêfi¯ófl eTTU≤\T >∑+≥T ô|≥Tº ≈£îHêïs¡T. yêfi¯fl ñ‘ê‡Vü≤+ C≤e ø±] b˛sTT+~. ø=j·T´ u§eTà˝≤¢ ñ+&ç b˛j˚Ts¡T. Ç+{À¢ yêfi¯flì |üø£ÿøÏ |æ*∫ , ª eTT+B ‘·+‘·T ø±ìe«+&ç... ‘·sê«‘· e÷{≤¢&ÉT ≈£î+<ë+... á dü+ã+<Ûä+ ≈£î~πs~ ø±<äT... á $wüj·T+ Ç|ü⁄Œ&ÉT #Ó|üŒ&É+ u≤>√<äT ø£<ë?µµ nì #Óù|ŒqT. eT‘·T\T b˛sTTq yêfi¯fl˝≤ ˙s¡C≤ yêfi¯Sfl ‘·\ \÷ù|s¡T. j·÷+Å‹ø£+>± Ä ‘·‘·+>∑+ eTT–|æ+~. ø±ùd|ü⁄ ñHêïø£ eT÷]Ô >±s¡÷ yêfi¯Sfl yÓ[fl b˛j˚Ts¡T. n|ü⁄Œ&ÉT sTT+{À¢ yêfi¯ófl H√fi¯ófl ô|–˝ÒÃs¡T. ª #Û·.. #Û·.. ~≈£îÿ e÷*q dü+ã+<Ûä+ .. n˝≤+{Ï yê&çì #˚düT≈£îH˚ >∑‹ Bìπø+ |ü≥º ˝Ò<äT..nsTTHê, dü+ã+<Ûä+ #·÷düT≈£îH˚≥|ü⁄Œ&ÉT eTT+<ä÷ yÓqTø± n˙ï dü]>±Z #·÷düTø√ e<äT›Å{≤ ! neTà <äT*ù|k˛Ô+~. ∫e]ø£+‘ê ª MT dü+ã+<Ûä+ nø£ÿs¡ ˝Ò<äì yÓ+≥H˚ bò˛Hé #˚dæ #Óô|Œj·T´+&ç.µ nì rsêàì+#˚s¡T. bÕ|ü+, ≈£îdüTeT ∫qï eTqdüT m+‘· >±j·T |ü&ç+<√, @yÓ÷ ! u…s¡T>±Z ≈£îdüTeT y˚|ü⁄ #·÷ùdqT. ª nu≤“sTT Hê≈£î q#˚Ã&ÉT HêHêï ! #ê˝≤ eT+∫ eTqdüT... Hêπø+ nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äT. MTs¡T Ä˝À∫+#·T ø√+&ç...µµ n+~, HÓeTà~>±H˚ , nsTTHê <äè&ÛÉ+>±H˚. u≤+ãT ù|*q≥Tº n+‘ê n~] b˛j˚Ts¡T. ª ˙πøeTHêï |æ∫à |ü{Ϻ+<˚"$fÒ ! ndü\T nu≤“sTTì qTe⁄« dü]>±Z #·÷ùdyê? #·÷ùd sT÷ e÷≥ n+≥THêïyê !µµ nì n]#˚s¡+‘ê. ≈£îdüTeT ‘=D≈£îÿ+&Ü kÂeT´+>± »yê_∫Ã+~ : ª #·÷ùd n+≥THêïqT ... MTs¡T #·÷&Éì ø√D+˝À ≈£L&Ü #·÷ùd neø±X¯+ Hêø£‘·qT ø£*Œ+#˚&ÉT. ‘·q >∑T]+N, ‘·q n+>∑ yÓ’ø£\´+ >∑T]+N eTT+<äT>±H˚ ‘Ó*j·T CÒdü÷Ô Hê≈£î ñ‘·Ôs¡+ sêùd&ÉT. Ç+{À¢ yêfi¯ófl Ä $wüj·T+ <ë∫Hê , n‘·qT <ë#· ˝Ò<äT. Ä˝À∫+#·T ø=eTàì ø√πs&ÉT. n+>∑ yÓ’ø£\´+ n‘·ì n|üsê<Ûä+ ø±<äT... ˇ&É÷¶, bı&ÉT>∑÷ n+<ä+ #·+<ä+, ôVA<ë, ô|<ä› ñ<√´>∑+, Äd”Ô bÕd”Ô n˙ï ñ+&ç ≈£L&Ü ` ≈£îdü+kÕÿs¡+ nH˚ n+>∑ yÓ’ø£\´+ ø£\ yêfi¯ófl ˝Àø£+˝À m+<äs¡T ˝Òs¡T! yêfi¯fl‘√ b˛*à #·÷ùdÔ Hêø£‘·ì XÊØs¡ø£ ˝À|ü+ Äe–+»+‘· ≈£L&Ü ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT... Hê nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äT. ..Çø£ ìs¡íj·T+ MT<˚ !µµ n+~ ìã“s¡+>±. Ç˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï~ e÷ ≈£îdüTy˚THê ! nì z ø£åD+ ÄX¯Ãs¡´ b˛j˚TqT. ª n~ ø±<äe÷à...µµ @<√ #Ó|üŒ uÀsTT+~ ˙s¡». ª ø£å$T+#·e÷à ! MTØ dü+ã+<Ûä+ y=<ä›qTø√&ÜìøÏ eTT+<äT XÊ+‘·qT eT]∫ b˛e&É+ ÄX¯Ãs¡´+>± ñ+~... Ä˝À∫+#·+&ç,,,µµ n+≥÷ ‘·q >∑~ ˝ÀøÏ yÓ[fl b˛sTT+~. XÊ+‘· ! e÷ ¬s+&√ ne÷àsTT ! @<√ #ÓbÕŒ\ì, @MT #Ó|üŒ ˝Òø£ ˙fi¯ófl ì+&çq ø£fi¯fl‘√ dü«s¡ ù|{Ïø£ ø£~*k˛Ô+~ ... eT÷]Ô >±s¡T eTeTà*ï yÓ÷dü+ #˚kÕs¡H˚ uÛ≤e+ Hê eTqdüT˝À+∫ Ç|ü⁄Œ&ÉT |üP]Ô>± ‘·T&ç∫ ô|≥Tº≈£î b˛sTT+~. eT]+ø£ ` nuÛÑ´+‘·s¡+ @eTT+~ ø£qTø£ ! yêfi¯fløÏ e÷ dü+ã+<Ûä+ q∫Ñ˚ m+‘· u≤>∑T+≥T+~ ! 0 0 0 q÷´C…؇ ø£<∏ä\ b˛{°˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä. Ä+Å<Ûä CÀ´‹ , dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ ‘˚ 2`6` 1995 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.

>∑Ts¡T <äøÏåD

ñ<äj·T+ ù||üs¡T ≈£îÅsê&ÉT ù||üs¡T $dæπsdæ yÓfi≤fl&ÉT. <ëqï+<äT≈£îì k˛bòÕ˝À ≈£L\ ã&ܶqT. n|ü⁄Œ&=#êÃ&ÉT ` sê+u≤ãT. ª >∑Ts¡÷ >±s¡THêïsê ?µµ n+≥÷. y˚>∑+>± Hê >∑~˝ÀøÏ <ä÷düTø=∫Ã, qqTï #·÷dæ, ª qeTkÕÿs¡+ >∑Ts¡÷>±s¡÷ ! µ n+≥÷ Hê m<äTs¡T>± ≈£îØà ˝≤≈£îÿì n+<äT˝À ì≥÷ºs¡Tdü÷Ô ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. leT‹ ‘Ó∫Ãq ø±|ò” sTT+ø± ôd>∑\T ≈£îÿ‘·÷ fÒ_\T MT<˚ e⁄+~. |ü\ø£]+|ü⁄>± n‘·ì y˚|ü⁄ #·÷dæ qy˚«qT. sê+u≤ãT qe« ˝Ò<äT. n‘·ì eTTK+ m+<äTø√ nÅ|üdüqï+>± ñ+~. me] MT<√ ø√|ü+>± ñHêï&Éì ‘Ó\Tdü÷ÔH˚ ñ+~. ~yêfi≤ø√s¡T eTTK+


ô|fÒº&ÉT. ≈£îØÃ˝À ø=+#Ó+ ndüVü≤q+>± ø£~*, eTs√ kÕ] ì≥÷ºsêÃ&ÉT. n‘·ì <äèwæº ø±|ò” ø£|ü⁄Œ MT<ä |ü&ç+~. ª ø£å$T+#·+&ç >∑Ts¡÷>±s¡÷, ‘·\ ˇø£ÿ˝≤ ã<ä›˝…’ b˛‘√+~...µµ nì Ä ø±|ò” ø£|ü⁄Œ n+<äT≈£îHêï&ÉT. ø±|ò” #·|üŒ]dü÷Ô ˝À|ü* >∑~˝ÀøÏ $qã&˚ ˝≤>∑Tq πøø£ y˚kÕ&ÉT : ª @"e+&√jYT ! Å|üuÛ≤e‹ nø£ÿj·T´ >±s¡÷ ! e÷ >∑Ts¡÷ >±]øÏ eTs√ ø£|ü⁄Œ ø±|ò” |üÅ≥+&ç ...µµ nì. n‘·qT e÷ sTT+{Ï ø=ùdÔ Hê≈£î ` H˚qT eT¬se] sTT+{À¢H√ ñqï≥Tº>± ñ+≥T+~. ø=+#Ó+ sTTã“+~>± ø£~˝ÒqT. ø±˙ n‘·q<˚+ |ü{Ϻ+#·Tø√ ˝Ò<äT. ø±|ò” ‘ê>∑&É+ |üP]Ô #˚kÕø£, ª yÓ÷dü+ >∑Ts¡÷>±s¡÷, yÓ÷dü+ ! ...n+‘ê <ä>±. ≈£îÅ≥ ... e+#·q ... ˝Àø£+ <ä>±ø√s¡T ‘·q+‘√ eT+&ç b˛‘√+~ ...µµ nHêï&ÉT uÛ≤s¡+>±. Ä e÷≥\Hêïø£, Hê ]j·÷ø£¸Hé m˝≤ ñ+≥T+<√ |ü]o*düTÔqï≥Tº>± Hê eTTK+ ˝ÀøÏ ‘˚]bÕs¡ #·÷ùd&ÉT. mø£ÿ&√ >∑{Ϻ <Óã“ ‹˙dæ q≥TºHêï&ÉT. eTìwæ y={Ϻ <ä÷≈£î&ÉT. eTT+<ä÷ yÓqTø± #·÷&É&ÉT. ô|<ä›+Å‘·+, ∫qï+Å‘·+ ˝Ò<äT. @ e´eVü‰s¡+˝ÀH√ >∑{Ϻ ø±C≤ ‹˙ùd&ÉT ø±uÀ\T. Hê eTTK+˝À ‘·qT Ä•+∫q kÕqTuÛÑ÷‹ e´ø£Ô+ ø±˝Ò<˚yÓ÷, ` VüQ" ! nì ì≥÷ºsêÃ&ÉT. ª yÓ÷dü+ >∑Ts¡÷ >±s¡÷ ! yÓ÷dü+! ˝Àø£"e+‘ê <ä>∑T˝≤“J\‘√ ì+&ç b˛sTT+~. ˇø£&=ïø£&ÉT ‹˙&É"y˚ ! ` #Û· ! µ nì $düT≈£îÿHêï&ÉT. @<√ ô|<ä› ø£<∏ä˝≤π> ñ+<äqT≈£îHêïqT. ª @yÓTÆ+~ sê+u≤ã÷ ? µ n&çπ>qT. n‘·qï˝≤ dü+uÀ~Û+#˚ #·qTe⁄ n‘·H˚ HêøÏ#êÃ&ÉT. ª >∑Ts¡÷ >±s¡÷, MTs¡T ô|<ä› \T, |üPE´\T ... ø£<∏ä\÷ >∑Å{≤ sêkÕÔs¡T ...MT≈£î ˝Àø£+ dü+>∑r eTqTwüß\ dü+>∑r ‘Ó\TdüTÔ+~. eTs¡+<äT #˚‘· MT e÷≥ Hê≈£î •s√<Ûës¡´+. MTs¡T qqTï eTìïdü÷Ô dü+uÀ~Û+#· e<äT›. @ø£ e#·q+‘√H˚ |æ\e+&ç. @"eqTø√qT. ô|’ô|#·Tà dü+‘√ wækÕÔqT ≈£L&Ü! Hê ‘·|ü⁄Œ*ï m‹Ô #·÷bÕ*. ªsê+u≤ã÷, sTT~ ‘·|üŒj·÷´, Hê ø£düVü≤´+. ˙ |ü<ä∆‹ e÷s¡TÃø√.µ nì ìø£ÿ∫à >± #ÓbÕŒ*. Hê Væ≤‘·e⁄ ø√πs~ MTπs nì Hê qeTàø£+. MTs¡T qqTï ª>±s¡÷µ ªn+&ûµ nì eTìï+#· ø£+&ç. eTT+<˚ #ÓãT ‘·THêïqT. H˚qT e÷Å‘·+ $TeTà˝…ï|ü⁄&É÷ ª>∑Ts¡÷ >±s¡÷ ! µnH˚ |æ\T#·T≈£î+{≤qT. MTs¡T ø±<äq ≈£L&É<äT.µµ n+≥÷ e÷ |ü]#·j·TyÓTÆq ø=‘·Ô˝À z ∫qï ôd’E ˝…ø£Ã]#êÃ&ÉT. n‘·ì e÷≥\øÏ bı+– b˛sTT ø±<äT ø±˙, n‘·qT |ü{Ϻq |ü≥Tº $&ÉTe&Éì|æ+∫, n‘·H√Ô #·qTe⁄ ô|+#·Tø√ kÕπ>qT. eT+N, #Ó&ܶ, ø£wüº+, düTK+ Hê‘√ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ ñ+{≤&ÉT. ‘√∫q dü\Vü‰*e«&É+ Hê |üì. Hê dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T ‘·T.#·. ‘·|üŒø£ bÕ{ÏdüTÔHêï&√ ˝Ò<√ #Ó|üŒ&É+ ø£wüº+. m+<äT #˚‘·q+fÒ, n+‘· düT\uÛÑ+>± ˇø£]øÏ ˝§+π> |òüT≥+ ø±<äT. n+<äT #˚‘·H˚ sTT|ü⁄Œ&É‘·ì |ü≥¢ n+‘· ÄdüøÏÔ #·÷|æ+#· ˝Òø£ b˛j˚TqT. sê+u≤ãT z ø£åD+ ùd|ü⁄ e÷{≤¢&É ˝Ò<äT. Ç+‘·˝À Å|üuÛÑ ø±|ò” ‘Ó∫Ã+~. ø±|ò” Hêø£+~dü÷Ô sê+u≤ãTì |ü\ø£]+∫+~. ª s¡+Å&É+&ç ... MTs¡÷ ≈£L#√+&ç ... #ê˝≤ $wüj·÷\T #ÓbÕŒ*. yÓ÷dü+ n+&û ...n+‘ê yÓ÷dü+ ! ˝Àø£eT+‘ê yÓ÷dü>±fi‚fl . ne⁄q+{≤sê ? ø±<ä+{≤sê? µ n+≥÷ ÄyÓT m<äT≥ eT∞fl bÕ‘· bÕfÒ bÕ&Ü&ÉT. ø£ãTs¡T¢ #Ó|üPÔ ≈£L#√&ÜìøÏ Ä$&Éø£+‘· r]ø£ ˝Ò<äT. ø±˙ n‘·ì e÷≥\øÏ qy=«∫à |òüø±\Tq q$«+~. ª n+‘· ø£wüº+ @yÓTT∫Ã+<ä+&û sê+u≤ãT >±s¡÷ ! µ n+~ qe⁄« Ä|ü⁄ø√&ÜìøÏ Å|üj·T‹ïdü÷Ô. ª Ä düTÅãVü≤àD´+ >±] ã+<ÛäTe⁄\ dü+ã+<Ûä+ #˚düTø√ø£ ‘·ù|Œ˝≤˝Ò<äT ` µ y˚T+ ÄX¯Ãs¡´+>± n‘·ì y˚|ü⁄ #·÷ùd+. ª |æ\¢ q#·Ã ˝Ò<ë ?µµ n&çπ>qT. ª |æ\¢ q∫Ã+<ë, ˝Ò<ë nqï~ ø±<äT Å|üX¯ï.µµ ª eT] yê[flkÕÔeTqï ø£≥ï+ q#·Ã ˝Ò<˚$T≥&û ...µµ Å|üuÛ≤e‹øÏ ø=+#Ó+ ô|+¬ø‘·q+ C≤dæÔ. ª ø£≥ï+ q∫Ã+<ë ˝Ò<ë nqï~ ø±<äT Å|üX¯ïµ ª eT] ˝≤+#Û·Hê\÷ nM ...µµ qdæπ>qT nqTe÷q+>±. ª ˝≤+#Û·Hê\÷ nM q#˚Ãj·÷ ˝Ò<ë nqï~ ø±<äT Å|üX¯ï...µµ n+≥÷ eTTdæ eTTdæ>± q$«+~ Å|üuÛ≤e‹. sê+u≤ãT ÄyÓT y˚|ü⁄ ñ&ÉT≈£îÿ+≥Tqï≥Tº>± #·÷ùd&ÉT. ø=+#Ó+ @&ÉT|ü⁄ eTTK+ ≈£L&Ü ô|fÒº&ÉT. ª MT≈£î yÓ≥ø±s¡+>± ñ+~ ...ô|<ä› yÓ÷kÕìøÏ >∑T¬s’ H˚qT Hê nedüúøÏ @&ÉTdü÷Ô e⁄+fÒ MT≈£î qe⁄«˝≤≥>± ñ+~ ... @+ #˚kÕÔ+ ˝…+&ç ... Hê ‘·\ sê‘· n˝≤ ‘·>∑\&ç+~ eT] ...µµ nHêï&ÉT Bq+>±. H˚qT eT+<ä*+|ü⁄>± Å|üuÛ≤e‹ y˚|ü⁄ #·÷ùdqT. ÄyÓT ≈£L&Ü H=#·TÃ≈£îì, ª n~ ø±<ä+&û sê+u≤ãT >±s¡÷ ! ...|æ\¢


q∫Ã+~. ø£≥ï+ u≤>±H˚ sTTkÕÔs¡T. ˝≤+#Û·Hê\÷ nM u≤>±H˚ »]|ækÕÔs¡T. C≤‘·ø±\T uÛÒwüß>±Z ≈£î~sêsTT ... eT]+ø£ Ä |æ\¢ì #˚düTø√&ÜìøÏ MT≈£îqï nuÛÑ´+‘·s¡y˚T"$≥+&û ?µµ n+~. ª MTø£s¡∆+ ø±<äT ˝…+&ç ... #Ó|æŒHê ns¡∆+ #˚düTø√ ˝Òs¡T. ø£˙dü+ n+<äT≈£î Å|üj·T‹ï+#·s¡T ...µµ $düT>∑T <Ûä«ì+|üCÒdü÷Ô ìwüߘs¡e÷&˚&ÉT sê+u≤ãT. ª n~ ø±<äT . qTe⁄« @ dü+>∑r dü]>± #Ó|üŒø£ b˛‘˚ e÷≈£î m˝≤ ‘Ó\TdüTÔ+~ #Ó|ü⁄Œ!µµ nHêïqT. ª #Ó|üŒ&ÜìπøeTT+~ >∑Ts¡÷ >±s¡÷ ! Ä |æ\¢ì H˚qT #˚düTø√ø£ ‘·ù|Œ˝≤ ˝Ò<äT µ eT∞fl n<˚ bÕ≥ ! ˙s¡dü+>±, ìsêX¯>±,∫ø±>±Z. ~>∑T\T>±. á eTìwæ e÷≥˝À¢H˚ sTTìï yÓT*¬ø\THêïsTT. Ç+ø£ eTqdüT˝À mìï yÓT*ø£\THêïjÓ÷ ! Å|üuÛ≤e‹ n‘·ì+ø£ #Óù|Œ<˚ MT ˝Ò<äì Å>∑Væ≤+∫q <ëì˝≤ ˝À|ü*øÏ yÓfi¯fl&ÜìøÏ dæ<ä∆ |ü&ç+~. ª eTs¡sTT‘˚, düTÅãVü≤àD´+ >±]øÏ @+ #Ó|üŒ <ä\T#·T≈£îHêïyé µ dü÷{Ï>±H˚ n&çπ>kÕqT. ª @<√ #ÓbÕÔqT. Ä |æ\¢ì ô|fi≤fl&Éø£ #Û·kÕÔHê ! ... yê&=ø£ ã<ëàwt. s√>¥. \T#êä.... |üø±ÿ yÓ÷dü >±&ÉT ...µµ düTÅãVü≤àD´+ >±] MT<ä ø±sê\÷ $T]j·÷\÷ q÷s¡T ‘·THêï&ÉT sê+u≤ãT. n˝≤ ‹&ÉT‘·÷H˚, e÷‘√ @ $wüj·TeT÷ #Ó|üŒ≈£î+&ÜH˚ ª ekÕÔqT >∑Ts¡÷ >±s¡÷ ! ..Ä düTÅãeTD´+ >±&ç‘√ Ä dü+ã+<Ûä+ U≤j·T+ #˚ôdj·T´eTì MTπs #Ó|üŒ+&ç .. H˚ì˝≤ yê&çì ‹{Ϻq≥Tº e÷Å‘·+ yê&ç‘√ nqø£+&ç ...µµ n+≥÷ yÓ[fl b˛j˚T&ÉT. ndü˝…+<äTø=∫Ãq≥Tº ? m+<äT≈£î yÓ[fl q≥Tº ! ∫Å‘·yÓTÆq eTìwæ ! 0 0 0 sê+u≤ãTøÏ ô|[fl ìX¯Ãj·TyÓTÆ+~. düTÅãVü≤àD´+ ‘Ó∫Ãq dü+ã+<Ûäy˚T. yêfi¯fl ã+<ÛäTe⁄\ |æ\¢≥. ù|s¡T ø£˝≤´DÏ. ô|[fl eTTVüAsêÔ\T ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïø£ e÷ sTT+{Ï ø=#˚Ã&ÉT sê+u≤ãT. n‘·ì eTTK+ eTTq|ü{Ï ˝≤π> $#ês¡+>± ñ+~. ô|[fl ø£fi¯ ˝Ò<äT ! Hê≈£L Å|üuÛ≤e‹ø° C≤˝Òdæ+~. n+‘· sTTwüº+ ˝Òì ô|[fløÏ n‘·HÓ+<äT≈£î ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT ? e<ä›ì ˇø£ÿ e÷≥ #Óù|ŒùdÔ dü]b˛<ä÷ ! b˛˙, ‘·*¢ <ä+Å&ÉT\ ã\e+‘·+ MT<ä ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï&Ü n+fÒ nB ø±<äT. yêfi¯fløÏ á dü+ã+<Ûä+ #˚düTø√e&É+ yÓTT<ä{Ï qT+&û sTTwüº+ ˝Ò<äT. sê+u≤uÒ sT÷ dü+ã+<Ûä+ ≈£î~πsà es¡≈£L sTT+{À¢ ˇø£fÒ b˛s¡T ô|fÒº&ÉT. rsê sTT|ü⁄Œ&ç˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT. @<√ ø±s¡D+ ñ+&˚ ñ+≥T+~. n&ç–‘˚ #Óù|Œ s¡ø£+ ø±<äT. ‘·|üŒì dü¬s’q |ü]dæú‘·T\˝À n‘·˙ ô|[fløÏ ˇ|ü⁄Œ≈£îqï≥Tº>± ñ+~. n+‘· ã\e‘·Ôs¡yÓTÆq dü+|òüT≥q @+ »]– ñ+≥T+~! á ∫≈£îÿ eTT&ç $|üŒ >∑*π>~ düTÅãVü≤àD´+ >±πs nì|æ+∫+~. ˇø£ y˚fi¯ sê+u≤ãT me] ˇ‹Ô&çø£sTTHê ˝§+– b˛sTT sTT+<äT≈£î n+^ø£]dü÷Ô e⁄+fÒ, n‘·ì Væ≤‘Ó’wæ>± Ä düeTdü´ ì |ü]wüÿ]+#·&É+ $TÅ‘·Tì>± ≈£L&Ü Hê ø£˙dü <Ûäs¡à+. nìï $wüj·÷\÷ Hê‘√ #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ sê+u≤ãT á $wüj·T+˝À e÷Å‘·+ Hê‘√ ˇø£ÿ e÷≥ ≈£L&Ü #Ó|üŒø£ b˛e&É+ ∫Å‘·+ ! @yÓTÆHê düTÅãVü≤àD´+ >±]ì ø£\e&Üìπø ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêïqT. n‘·qT j·T÷ìe]‡{° ]õÅcÕºsY Ä|ò”düT˝À |üì #˚düTÔHêï&ÉT. n‘·ì‘√ Hê |ü]#·j·T+ sê+u≤ãT e\¢H˚ ø£*–+~. z Ä~yês¡+ |üì >∑≥Tº≈£îì düTÅãVü≤àD´+ >±]+{ÏøÏ yÓfi≤flqT. n‘·qT Hêsêø£qT #·÷dæ, dü+‘√wæ+>± |ü\ø£]+#˚&ÉT. kÕ<äs¡+>±H˚ ÄVü‰«ì+#˚&ÉT. e÷eT÷\T |ü\ø£]+|ü⁄\T nj˚Tø£, sê+u≤ãT $wüj·T+ ø£~bÕqT. Äj·Tq Hê y˚|ü⁄ kÕ˝À#·q>± #·÷dæ ` ª Ç+‘·ø° n‘·ìøÏ |æ\¢ q#·Ã ˝Ò<äì #ÓbÕŒ&Ü ?µµ n&ç>±&ÉT. ª ñVüA" ... n<˚+ ø±<äT. ... ø±ì m≥÷ ãj·T≥ |ü&É&É+ ˝Ò<äT. µ ª n+fÒ?µ ª eTπs+ ˝Ò<äT. |æ\¢ q#·Ã&É+ e¬>’sê $wüj·÷\˝À n‘·H˚MT e÷{≤¢&É&É+ ˝Ò<äT. ø±ì, m+<äT #˚‘·H√ j˚TyÓ÷, n‘· ˙ dü+ã+<Ûëìï rÅe+>± e´‹πsøÏdüTÔHêï&Éì|æk˛Ô+~...µµ ª b˛˙, e÷HÓj·T´eTq+&çµ ª ìX¯Ãj·T+ #˚düT≈£îqï ô|[fl ø£<ë!µµ ª nsTT‘˚ ô|[fl #˚düT≈£î+{≤&ÉT. <ëìπø+!µµ nHêï&É‘·qT ø=+#Ó+ ìs¡¢ø£å´+>±. Ä≈£îø° b˛ø£ø° n+<ä&É+ ˝Ò<äT e÷ dü+uÛ≤wüD. ª n~ ø±<ä+&û ... q#·Ãì dü+ã+<Ûä+ #˚düT≈£î+fÒ J$‘ê+‘·+ n‘·qT e´<Ûä‘√ ≈£î+– b˛yê*‡ edüTÔ+~ ø£<ë? Å|ür <ëìø° @<√ yÓ÷dü+, yÓ÷dü+ n+≥THêï&ÉT. $esê\T MTπøeTsTTHê ‘Ó\TùdyÓ÷qì n&É>∑&Üìø=#˚ÃqT.µµ


Hê e÷≥\T $ì düTÅãVü≤àD´+ eTTK+ ø√|ü+‘√ mÅs¡ã&ç b˛e&É+ >∑eTì+#˚qT. n‘·ì <äe&É ø£+&Ésê\T _>∑TdüT≈£î HêïsTT. ø=+#Ó+ ndüVü≤q+>± ≈£îØÃ˝À ø£~˝Ò&ÉT. ª MT‘√ #Ó|üŒì~ Hê‘√ e÷Å‘·+ #ÓbÕÔ&Éì m˝≤ nqT≈£î+≥THêïs¡T?µµ dü÷{Ï>± Hê y˚|ü⁄ #·÷dü÷Ô n&çπ>&ÉT. ª eTπs+ ˝Ò<äT. dü÷{Ï>± ñqï $wüj·T+ #ÓãT‘·Tqï+<äT≈£î eTìï+#ê*. yê&Ó+<äTø√ |ü<˚ |ü<˚ $TeTà*ï ‹{Ϻ b˛düTÔHêï&ÉT....µµ düTÅãVü≤àD´+ |æ&çøÏ* _>∑TdüT≈£î+~. Äy˚X¯+‘√ n‘·ì X¯Øs¡+ düqï>± eDø£&É+ >∑T]Ô+#˚qT. z ø£åD+ sTT<ä›s¡+ e÷ {≤¢&ÉTø√ ˝Ò<äT. ñqï≥Tº+&ç n‘·H˚ nHêï&ÉT. ª MTs¡T n‘·ì >∑T]+∫ sTT+‘·>± eÅØ ne⁄‘·THêïs¡T ø£qTø£ MT≈£ î ndü\T $wüj·T+ #Óù|Ô ‘·|ü⁄Œ ˝Ò<äì|æk˛Ô+~. #·÷&É+&ç ...sê+u≤ãTøÏ dü+ã+~Û+∫q ø°\ø£yÓTÆq s¡Vü≤dü´+ Ç|ü⁄Œ&ÉT Hê >∑T|æŒ{Ï˝À ñ+~...n+<äTπø H˚qT ‘Ó∫Ãq dü+ã+<Ûä+ #˚düTø√eTì n&ç–‘˚ ø±<äq ˝Òø£ ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT ! ...µµ Hê ø£fi¯ófl ÄX¯Ãs¡´+‘√ $#·TÃ≈£îHêïsTT. ø√|ü+‘√ ≈£îØà ˝À+∫ ∫yê\Tq ˝Ò∫ ì+#·THêïqT. ª n+fÒ ... j·T÷ MTHé ... MTs¡‘·ìï u≤¢ø˘ yÓTsTT\T #˚düTÔHêïs¡qï e÷≥ !µµ nHêïqT ø√|ü+>±. ª MTs¡˝≤>∑ nqT≈£î+fÒ Hêø£uÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äTµ HêøÏ+ø£ n‘·ì‘√ e÷{≤¢&É&ÜìπøMT ˝Ò<äì|æ+∫+~. n‘·ì eTTK+ #·÷&ܶìπø s√‘·>± ñ+~. ekÕÔqì ≈£L&Ü #Ó|üŒ≈£î+&Ü nø£ÿ&ç qT+&ç $düTs¡T>± e#˚ÃkÕqT. 0 0 0 sê+u≤ãT ô|[fl X¯óuÛÑ ˝ÒK\T sTT∫à yÓfi≤fl&ÉT. ô|[fl sêj·T es¡+˝À. $wüj·T+ n+‘·T |ü≥ºø£ b˛sTTHê n‘·ì |ü≥¢ Hê≈£î n$T‘·yÓTÆq C≤* ø£*–+~. eTìwæ eTTuÛ≤e+>± ñHêï&ÉT. $~Û˝Òì |ü]dæú‹˝À ô|[fløÏ dæ<ä∆ |ü&çq≥Tº>± n‘·ì yê\ø£y˚T #ÓãT‘√+~. Å|üuÛ≤e‹ ô|[fløÏ sêq˙dæ+~. X¯\e⁄ ô|{Ϻ H˚qT ˇø£ÿ&ç˙ ãj·T\T <˚sêqT. sêj·Tes¡+ ∫qï ePπs. ]øå± #˚sTT+#·T≈£îì, ô|[fl yê]+{ÏøÏ yÓfi≤flqT. ô|[fl dü+<ä&ç‘√ nø£ÿ&É+‘ê Vü≤&Ü$&ç>± ñ+~. >∑Te÷à\øÏ |ü#·Ã ‘√s¡D≤\T ø£fÒºs¡T. Ç+{Ï eTT+<äT ‘ê{≤≈£î |ü+~] y˚kÕs¡T. |ü+~{À¢ ≈£îØÃ\T y˚kÕs¡T. z Å|üø£ÿ uÒ+&ÉT yêfi¯ófl dæ<ä∆+>± ñHêïs¡T. |æ\¢\T ≈£îØÃ\ eT<Ûä´ qT+&ç ˇø£s=ïø£s¡T ‘·s¡TeTT≈£î+≥÷ |ü]¬>&ÉT‘·÷ n\¢] #˚düTÔHêïs¡T. ô|<ä›\T eT+<ä*düTÔHêïs¡T. ns¡T>∑T MT<ä ù|ø±≥ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. yêfi¯fløÏ ø±|ò”\T nM dü|ü¢sTT\T u≤>± H˚ ñqï≥Tº+~. eT>∑ ô|[fl yê] $&ç~ mø£ÿ&ç#êÃs√ ø£qT≈£îÿ+<ëeTì Å|üø£ÿ\øÏ #·÷dü÷Ô e⁄+fÒ, düTÅãVü≤àD´+ ø£ì|æ+#˚&ÉT. ô|[fl dü+<ä&É+‘ê n‘·ì<˚ ˝≤>∑T+~. n‘·ìï #·÷dü÷Ô e⁄+fÒ Hê≈£î y=+{Ï MT<ä ‘˚fi¯Sfl C…Ŭs\÷ ÅbÕ≈£î‘·Tqï≥ºsTT+~. n‘·ì y˚|ü⁄ z kÕ] ìs¡¢ø£å´+>± #·÷dæ, ‘·˝…>∑ πskÕqT. Hê ‹s¡kÕÿs¡ uÛ≤yêìï >∑T]Ô+∫ ≈£L&Ü n‘·qT H=#·TÃ≈£îqï≥Tº ˝Ò<äT. ª s¡+&ç ! ... HêMT<ä MTøÏ+ø± ø√|ü+ b˛sTTq≥Tº ˝Ò <äT ! ...µµ nHêï&ÉT q$«. ª ne÷sTT≈£î&çì yÓ÷dü+ #˚dæ, yÓT&É\T e+∫ ô|[fl »]|ædüTÔHêïs¡T ø£<ë ? ...µµ nHêïqT yÓ≥ø±s¡+>±. ª e+<ä nã<ë∆\T Ä&ÉsTTHê z ô|[fl #Ój·T´eTHêïs¡T. H˚qT Ä&ç+~ ˇø£ÿ nã<ä∆y˚T. #˚dæ+~ ˇø£ÿ yÓ÷düy˚T ` nB MTs¡T <ëìï yÓ÷dü+ nqT≈£î+fÒ ...µµ n‘·ì eTTK+ MT<ä ∫s¡T qe⁄« #Ós¡>∑ ˝Ò<äT. n˝≤+{Ï yÓ÷dü >±&ç‘√ e÷{≤¢&É&ÜìøÏ Hê≈£î eTqdüT n+^ø£]+#· ˝Ò <äT. m<äT{Ï eTìwæ ã\V”≤q‘·qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì, <ëìï Ädüsê>± #˚düT≈£îì, n‘·ì s¡Vü≤kÕ´\ì >∑Tô|Œ≥˝À ñ+#·T≈£îì Ä&ç+#˚ ˙#· Å|üeè‹ÔøÏ ndüVü≤´+ y˚k˛Ô+~. $düTs¡T>± H˚\ MT<ä ñ+∫q uÒ>¥ uÛÑTC≤q ‘·–*+#·T≈£î+≥÷ Å|üø£ÿ qTqï e´øÏÔì $&ç~ >∑T]+∫ n&ç>±qT. n‘·qT düe÷<Ûëq+ #Óù|Œ ˝À>±, ª s¡+&ç ...sê+u≤ãT <ä>∑Zs¡øÏ rdæ¬øfi≤ÔqT ..µµ n+≥÷ #=s¡e>± Hê #·+ø£ qTqï uÒ>¥ ˝≤≈£îÿì eTT+<äTøÏ <ë] rkÕ&ÉT düTÅãVü≤àD´+. nsTTwüº+>± qsTTHê n‘·&çì nqTdü]+#·ø£ ‘·|üŒ ˝Ò<äT. nq´eTqdüÿ+>± q&ÉTdüTÔqï H˚qT ` ª eT÷]Ô >±s¡÷ ! Mπs sê+u≤ãTøÏ ø±uÀj˚T e÷eT >±s¡T ...µµ n+≥Tqï düTÅãVü≤à D´+ e÷≥\‘√ ñ*øÏÿ |ü&ç #·÷ùdqT. m<äTs¡T>± ` $X¯«+ e÷cÕºs¡T !


Hê˝À ÄX¯Ãs¡´eT÷, Äq+<äeT÷ eTT|æŒ]>=HêïsTT. Hê#˚‘· ‘=*kÕ]>± n Ä\T ~~›+∫q neTè‘· Vü≤düÔ+ yê]<˚ ! ∫qï|ü⁄Œ&Ó|ü⁄Œ&É÷ yê] sTT+{À¢H˚ >∑&çù| yê&çì. e÷cÕºs¡T e÷ sê+u≤ãTøÏ e÷eT >±s¡T ø±uÀ‘·THêïsê ! ô|[fl X¯óuÛÑ ˝ÒK nHêdüø£Ô+>± #·<äe≈£î+&Ü |üø£ÿq |ü&˚kÕqT. #·÷dæ e⁄+fÒ e÷cÕº] ù|s¡T #·÷dæ, >∑T]Ô+#˚ yê&çH˚yÓ÷ ` ø£˙dü+ nqTe÷qy˚THê e∫à sê+u≤ãTì $esê\T n&ç– ñ+&˚ yê&çì ø£<ä÷ ! ª e÷cÕºs¡÷ ! ... H˚qT eT÷]Ôq+&û ... MT•wüß´&çï ... bÕs¡«r|ü⁄s¡+˝À MT Å|üø£ÿ sTT+{À¢ ñ+&˚ yêfi¯fl+ »>∑Hêï<Ûä+>±] ¬s+&√ nu≤“sTTì ...µµ e÷cÕºs¡T ‘·˝…‹Ô #·÷ùds¡T. b˛\TÃ≈£îqï≥Tº ˝Ò<äT. ø±˙ , ny˚ Åù|eT |üP]‘·yÓTÆq #·÷|ü⁄\T ... m|ü⁄Œ&É÷ Äos¡«~düTÔ qï≥Tº>±, n_Ûe÷q+, yê‘·‡\´+ ñ{Ϻ |ü&˚˝≤ ! •wüß´\ ÅX‚j·TdüT‡H˚ m|ü⁄Œ&É÷ ø√s¡T‘·Tqï≥Tº>± Ä #·\¢ì #·÷|ü⁄\T J$‘ê qTuÛÑe+‘√ ì+&ç |ü+&çq Ä eTTK+ k»Hê´ìøÏ ∫Vü≤ï+ ˝≤>± ... ø=~›>± e+–q q&ÉTeT÷ , eTT‘·ø£ K<ä›s¡T |ü+#Ó ... ‘√\T #Ó|ü⁄Œ\T ... <äfi¯dü] ø£fi¯fl<ë›\T eTT≈£îÿ MT<äøÏ C≤] b˛‘·÷ ... Äj·Tq qqTï >∑T]Ô+#ês√ , ˝Ò<√, ø±ì ` ª n˝≤>± u≤ã÷ ! ne÷à HêHêï u≤>∑THêïsê ! µ nq&çπ>s¡T. ô|[fl Vü≤&Ü&ç &ç˝À ñHêïs¡T. ‘·sê«‘· r]>±Z yê]ì ø£\yê*. ª ekÕÔqT u≤ã÷ ... qTe⁄« ø±|ò”, {Ï|òæq÷ ø±ìe⁄« ...µµ nì yÓ[fl b˛j˚Ts¡T. Hê ø£fi¯ófl Äj·Tqì sTT+‘· ø±˝≤ìøÏ #·÷dæq+<äT≈£î Äq+<ä+‘√ #ÓeT]+#êsTT. ª e÷cÕºs¡T MT≈£î ‘Ó\TkÕ ? µ düTÅãVü≤àD´+ e÷≥\‘√ eT∞fl á ˝Àø£+˝ÀøÏ e#˚ÃqT. $X¯«+ e÷cÕº]ì #·÷dæq dü+‘√wü+˝À, dü+ÅuÛÑeT+‘√ y˚TeTT bÕs¡«r |ü⁄s¡+˝À >∑&ç|æq s√E\÷, e÷cÕº] ã&û, sTT\÷¢, ø=ã“] ‘√≥˝À Ä≥\÷ ` n˙ï ø£\>±|ü⁄\>∑+>± #Óù|ŒkÕqT. dü+‘√wü+˝À Ä düeTj·T+˝À Hê≈£î düTÅãVü≤àD´+ |ü≥¢ n+‘· es¡≈£L ñqï yÓ’eTTK´+ @eTsTT b˛sTT+<√ ! ª MT≈£î ˙\ ‘Ó\TdüT ø£<ä÷ ! ...µµ ˙\ ` ne⁄qe⁄qT ! e÷cÕº] ô|<ä›e÷àsTT. ª ‘Ó\TdüT ! µ ‘·\÷ù|qT. düTÅãVü≤àD´+ ø£fi¯fl˝À m+<äTø√ ˙fi¯ófl ‹]>±sTT. ø£\es¡ |ü&ܶqT. ª MT‘√ ø=+#Ó e÷{≤¢&Ü* ... $&ç~¬ø[fl MTs¡T kÕïq+ #˚dæ, ø±|ò” {Ï|òæqT¢ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïø£ n˝≤ ø√yÓ\ >∑≥Tº y˚|ü⁄ yÓfi≤›+ ... MTs¡T sêyê* ! ...µµ ‘·\÷ù|qT. 0 0 0 ø√yÓ\ >∑≥Tº yê‘êes¡D+ Å|üXÊ+‘·+>± ñ+~. >∑T&ç˝À >∑+≥\T ñ+&ç ñ+&û ÅyÓ÷>∑T‘·THêïsTT. ø√yÓ\ >√|ü⁄s¡+ MT<ä bÕe⁄sê\T #·|ü⁄Œ&ÉT #˚dü÷Ô m>∑Ts¡T‘·THêïsTT. |üø£ÿq ñqï #Ós ¡Te⁄˝À ø=+>∑\T ‘Ó\¢ eTãT“\T eTTø£ÿ\T>± ‘Ó– |ü&ç q≥TºHêïsTT. Ç<ä›s¡+ eTÚq+>± ` M\T>± e⁄+&˚ #√≥T #·÷düT≈£îì ≈£L#·THêï+. dæ>∑¬s{Ÿ yÓ*–+#êqT. düTÅãVü≤àD´+ ‘·qøÏ n\yê≥T ˝Ò<äHêï&ÉT. ª #ê˝≤ dü+e‘·‡sê\T>± MT≈£î $X¯«+ e÷cÕº] uÛÀ>∑{≤º ˝ÒM ‘Ó©<äT ø£<ä÷? ˙\ HÓ|ü⁄Œ&√ ∫qï|ü⁄Œ&ÉT #·÷dæ ñ+{≤s¡T....µµ Ä düèà‘·T\˙ï Åø£eT+>± Hê eTqdüT˝À yÓT<äT\T‘·÷ ñ+&É&É+‘√ eTqdüT ÄÅs¡›eTsTT+~. ne⁄qqï≥Tº>± ‘·\÷ù|qT. ª eTq yêfi¯ófl e÷‘ê |æ‘·\ ‘·sê«‘· >∑Ts¡Te⁄πø ô|<ä› |”≥ y˚dæ >ös¡$+#˚s¡T. Ä#ês¡T´&ÉT <˚e⁄&ÉHêïs¡T. ø±ì, kÕe÷ õø£ e÷s¡TŒ\T sêe&É+, $\Te\T e÷s¡&É+, eTqdüÔ‘ê«\˝Àì $|üØ‘· b˛ø£&É\T, ns¡T<äT>± ñbÕ<Ûë´j·T eè‹Ô d”«ø£]+ ∫q yê] ˝Àì e´øÏÔ‘·« ˝À|ü+ ` ø±s¡D≤˝ÒeTsTT‘˚ H˚+ ! ...>∑Ts¡T X¯u≤›ìøÏ |üPs¡«|ü⁄ Wqï‘·´+, $\Te q•+∫ b˛j˚TsTT. ñ#·Ã ˙#ê\÷, ns¡Ω‘êqs¡Ω‘·\÷ $düà]+∫ n+<äØï n<˚ >∑Ts¡T X¯ã›+‘√ dü+uÀ~Û+#·&É+ n\yê≥sTT+~. ô|’ô|#·TÃ, >∑Ts¡÷ nH˚ e÷≥ neùV≤fi¯qøÏ Ä≥|ü≥ºsTT+~....µµ düTÅãVü≤àD´+˝À Äy˚X¯+ ø£≥º\T ‘Ó+#·T≈£î+{À+~. n‘·ì Äy˚X¯+ #·÷dæ, ÄX¯Ãs¡´ b˛j˚TqT. n‘·qT #ÓãT‘·Tqï<ä+ ‘ê yêdüÔey˚Tqì n+^ø£]+#·ø£ ‘·|üŒ<äT.... ø±˙, n‘·qT sTT+‘·ø° sê+u≤ãT >∑T]+∫ #Ó|üŒ<ä\T#·T≈£îqï <˚$T{À ne>∑‘·+ ø±ø£, n‘·ì y˚|ü⁄ njÓ÷eTj·T+>± #·÷ùdqT. Hê n_ÛÅbÕj·T+ >∑eTì+#·ì yê&ç˝≤ Hê y˚|ü⁄ #·÷dü÷Ô nHêï&ÉT düTÅãVü≤àD´+ : ª sê+u≤ãT >∑»|ü‹ q>∑s¡+˝À e÷cÕºs¡T ñ+&˚ s√E\˝À n‘·ì •wüß´&ÉT. á sê+u≤ãT eT]+‘· eTT+<äTøÏ b˛sTT, >∑Ts¡TÅ<√Vü≤+ #˚kÕ&ÉT.. n‘·ì


|ü≥¢, n‘·ì ≈£î≥T+ã+ |ü≥¢ rs¡ì n|ü#ês¡+ #˚kÕ&ÉT. ...µµ ñ*øÏÿ |ü&ܶqT. Hê ø£fi¯ófl ÄX¯Ãs¡´+‘√ $bÕŒsêsTT. ª ne⁄q+&û eT÷]Ô >±s¡÷ ` e÷cÕº] ne÷j·Tø£‘ê«ìï Ädüsê>± #˚düT≈£îì, yê[fl+{À¢ ø£*$&ç>± ‹]π> yê&ÉT. sê+u≤ãT &çÅ^ ô|ò’q*j·Ts¡T #·~y˚ s√E\˝À ˙\‘√ |ü]#·j·T+ ô|+#·T ≈£îHêï&ÉT. >√e⁄ e÷ \∫Ã$Tø£Hêï ne÷j·T≈£î ˝…’q e÷cÕº] <ä+|ü‘·T\T n‘·ì HÓ’#ê´ìï ‘Ó\TdüTø√ ˝Òø£ b˛j˚Ts¡T. düVü≤»+>±H˚ ÄX¯ |ü&ܶs¡T. ø±˙, ô|[fl Å|üdüøÏÔ e#˚à dü]øÏ @y√ ≈£î+{Ï kÕ≈£î\T #Ó|æŒ ‘·|æŒ+#·T≈£îHêï&ÉT. Ä |æ\¢ J$‘·+ Åã<ä›\sTT+~. e÷cÕº] ≈£î≥T+ã+ nee÷q+‘√q÷. nXÊ+‹‘√q÷ ∫‹øÏ b˛sTT+~. ˙\ Ä‘·à Vü≤‘·´ #˚düT ≈£î+~. n|üŒ{Ïø±yÓTøÏ Hê\T>√ HÓ\ !...µµ Hê≈£î ø±fi¯fl ÅøÏ+<ä uÛÑ÷$T ø£+|æ+∫ b˛‘·Tqï≥ºsTT+~. uÛÑ>∑yêHé ! »]–q á $cÕ<ä dü+|òüT≥q ì»y˚THê ? ì»+ ø±ø£ b˛‘˚ m+‘· u≤>∑T+&ÉTqT ! |ü#·Ã>± ì‘·´ Vü≤]‘·+>± ø£fi¯ ø£fi¯˝≤&ç b˛j˚T e÷cÕº] ≈£î≥T+ã+, Ä sTT\÷¢, Ä |ü⁄D´ <ä+|ü‘·T\ Wqï‘·´eT÷ ... n˙ï >∑Ts=Ô∫à eTqdüT $\ $\˝≤&ç b˛sTT+~. Ä Ç+≥ |üdüT|ü⁄ sêdæq >∑Te÷à\T ≈£L&Ü n+~˙ Ä<äs¡+>± |æ\TdüTÔqïfÒº ñ+&˚$. ns¡Tdü÷Ô |æ\¢ø±j·T\≈£î bÕsƒê\T #Óù|Œ e÷cÕº] >=+‘·T yê&É yê&Éø£+‘ê m+‘√ ìã“sê˙ï, <ÛÓ’sê´˙ï ø£*–+#˚~. Hê≈£î ‘Ó©≈£î+&ÜH˚ Hê ø£fi¯ófl <ÛësêbÕ‘·+>± e]¸+#· kÕ>±sTT. düTÅãVü≤àD´+ ì≥÷º]à nHêï&ÉT: ª e÷cÕº] ≈£î≥T+u≤ìøÏ sê+u≤ãT e\¢ »]–q nHê´j·÷ìøÏ yê] ∫qïe÷àsTT ø£˝≤´DÏ ô|[fl ô|<ä› düeTdü´ nsTT b˛sTT+~. sê+u≤ãT Ä |æ\¢ì ô|[fl #˚düTø√e&Éy˚T dü¬s’q #·s¡´>± H˚qT uÛ≤$+#˚qT. ìC≤ìø£~ n‘·ìøÏ dü¬s’q •ø£å ≈£L&Ü nì Hê uÛ≤eq. ndü\T yÓTT<ä{À¢ ˙\ Ä‘·à Vü≤‘·´ #˚düT≈£îHêïø£, b˛©dt ]b˛sYº sTTkÕÔq+fÒ e÷cÕºs¡T ˇ|ü⁄Œø√ ˝Ò<äT. Ä nHê´j·÷ìï ø±\≈£L≥ $wü+˝≤ ~>∑ Å$T+>∑&Üìπø dæ<ä∆ |ü&ܶs¡T.... yÓTT<ä{À¢ sê+u≤ãT ø£˝≤´DÏì #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î düT‘·sêeTT n+^ø£]+#· ˝Ò<äT. m<äTs¡T ‹]π>&ÉT. ø±ì Hê#˚‘·T˝À¢ n‘·ìøÏ dü+ã+~Û+∫q >∑T≥Tº ˇø£{Ï >∑Tô|Œ≥˝À ñ+&É&É+ #˚‘·, H˚qT #ÓbÕŒø£ ` ø£˝≤´DÏì @düT≈£îH˚+<äT≈£î n+^ø£]+#·ø£ ‘·|üŒ ˝Ò<äT. ÇB »]–+~. sê+u≤ãTì ˝§+>∑BdüTø√ >∑*–q nÅdüÔ+ Hê #˚‘·T˝À¢ @eTT+<√ #Ó|üŒHê eT÷]Ô >±s¡÷ ! ... µ n+≥÷ Äπ>&ÉT. düTÅãVü≤àD≤´ìï H˚qT ‘·|ü⁄Œ>± ns¡∆+ #˚düT≈£îHêïqT. n‘·ì |ü≥¢ Hê Å|ües¡ÔqøÏ Hêπø dæ>∑TZ y˚dæ+~. eT]+ø£ Ä s¡Vü≤dü´+ $Hê\qï ≈£î‘·÷Vü≤\+ ≈£L&Ü HêøÏ|ü⁄Œ&ÉT ˝Ò<äT. sê+u≤ãT |ü≥¢ ñ+&˚ ø£˙dü kÕqTuÛÑ÷‹ ≈£L&Ü |üP]Ô>± Hê˝À ø£]– b˛sTT+~. ª Ç+‘· #ÓbÕŒø£, n~ <ë#·&É+˝À ns¡∆+ ˝Ò<äT eT÷]Ô >±s¡÷! ... #ÓbÕÔqT $q+&ç ... H˚qT j·T÷ìe]‡{°˝À ñ<√´–ì ø£qTø£ Hê #·T≥÷º ‹]π> yê&ÉT. _.m. ô|ò’q˝Ÿ |üØø£å\T sêùdø£, ‘·q ]»˝Ÿº @eTe⁄‘·T+<√qì Ä+<√fi¯q |ü&ÉT‘·÷ ‘·s¡T#·T>± qqTï ø£\TdüT≈£îì n&ÉT>∑T‘·÷ ñ+&˚ yê&ÉT. n<˚ neø±X¯+>± rdüTø√ <ä*#êqT. n‘·qT |üØø£å ‘·ù|Œ&Éì nã<ä∆+ #ÓbÕŒqT. nsTT‘˚, ]ø±s¡T¶\T ‘ês¡Te÷s¡T #˚dæ, <=+>∑ e÷s¡Tÿ\ C≤_‘ê , dü]º |òæπø≥T Ç|æŒ+#· >∑\qì #ÓbÕŒqT. Ä ÄX¯‘√ Hê #·T≥÷º <˚_]dü÷Ô ‹]π> yê&ÉT. n˝≤ ‹|æŒ Å‹|æŒ, n‘·ìøÏ e÷s¡Tÿ\ yÓTyÓ÷, dü]º |òæπø≥T sTT|æŒ+#êqT. ìC≤ìø£~ bòÕ˝Ÿ‡ dü]º |òæπø≥T ø±<äT ! n‘·qT n‘ÓÔdüs¡T e÷s¡Tÿ\ ‘√ |üØø£å >∑f…ºø±ÿ&ÉT. ø±ì, yÓTT<ä{Ï qT+&û n‘·ìï |üØø£å ‘·ù|Œ&Éqï ÅuÛÑeT˝ÀH˚ ñ+#êqT. <ëì e\¢ n‘·qT yê{Ïì <=+>∑ e÷s¡Tÿ\ yÓTyÓ÷ >±q÷, <=+>∑ bÕdt dü]º|òæπø≥T >±q÷ nqT≈£î+≥THêï&ÉT. Ä ‘·sê«‘· n‘·ì n<äèwüº+ u≤>∑T+&ç, ñ<√´>∑+ ≈£L&Ü e∫Ã+~. ‘·q$ bòÕ˝Ÿ‡ dü]º |òæ¬ø≥Tº, e÷s¡Tÿ\ C≤_‘ê nì m|ü⁄Œ&ÉsTTHê ãj·T≥ |ü&ç‘˚ ‘·ø£åD+ ‘·q ñ<√´>∑+ eP&ÉT‘·T+<äqï uÛÑj·T+ n‘·ì˝À ã\+>± Hê≥T≈£î b˛sTT ñ+~. ì‘·´+ Ä uÛÑj·T+‘√H˚ eDÏøÏ b˛‘·÷ ñ+{≤&ÉT. Ä dü+>∑‹ Hê≈£î ‘Ó\TdüT. n‘·ìì Ä ÅuÛÑeT˝ÀH˚ ` Ä uÛÑj·÷\ eP_˝ÀH˚ e⁄+#˚qT. á s¡Vü≤dü´+ Hê ø=ø£ÿ&çπø ‘Ó\TdüT ø£qTø£ H˚qT Ä&ç+∫q≥¢˝≤¢ Ä&Éø£ >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òø£ b˛sTT+~ sê+u≤ãTøÏ. yêdüÔyêìøÏ ø£˝≤´DÏ‘√ ô|[fl $wüj·T+˝À ‘·|üŒ n‘·ìï H˚qT eTπs dü+<äs¡“¤+˝Àq÷ sTTã“+~ ô|≥º ˝Ò<äT. ìC≤ìøÏ á dü+ã+<Ûä+ #˚düT≈£ îì rsê\˙, ˝Òø£ b˛‘˚ ‘·q s¡Vü≤dü´+ ãj·T≥ ô|&É‘êq˙ ≈£L&Ü n‘·ìì H˚qT u…~]+#· ˝Ò<äT ≈£L&Ü ! ...n‘·H˚ Ä Å|üe÷<ëìï HêqT+∫ X¯+øÏ+∫, ‘·q+‘· ‘êqT>± ˝§+– e#˚Ã&ÉT.... Ç|ü⁄Œ&ÉT #Ó|üŒ+&ç .... eT+∫ø√, #Ó&ÉTø√ sTT˝≤ ˇø£ e´øÏÔì u…~]+#·&É+ Hê´j·T+ ø±<äT ... ø±ì ... H˚qT eT<Ûä´ e]Ô>± ñ+&É&É+ e\¢ H˚H˚MT u…~]+#· ≈£î+&ÜH˚, ‘·H˚ uÛÑj·÷+<√fi¯q\‘√ u…~] b˛‘·÷, á ô|[fløÏ n+^ø£ ]+#˚&ÉT. H˚qT#˚dæ+<ä˝≤¢ ` ne⁄q˙ ø±<ä˙ ≈£L&Ü #Ó|üŒ≈£î+&Ü eTÚq+>± ñ+&É&Éy˚T ! .... Ç|ü⁄Œ&ÉT #Ó|üŒ+&ç eT÷]Ô >±s¡÷ ! H˚ì+ø± MT ø£fi¯fløÏ u≤¢ø˘ yÓTsTT\s¡T>±H˚ ø£ì|ædüTÔHêïHê ! ...µµ n+≥÷ eTT–+#˚&ÉT düTÅãVü≤àD´+.


#·|ü⁄Œq n‘·ì #˚‹ì Hê #˚‹˝ÀøÏ rdüT≈£îì ÄbÕ´j·T+>± H=øÏÿ e~˝≤qT. ª MTs¡T qqTï eTìï+#ê* ... $TeTà*ï ‘·|ü⁄Œ>± ns¡∆+ #˚düT≈£îqï+<äT≈£î ...]j·T©¢ j·T÷ ÄsY Åπ>{Ÿ ! ...µµ nHêïqT eTqdü÷Œ¤]Ô>±. 0 0 0 ª >∑Ts¡÷ >±s¡THêïsê ! ...µµ n+≥÷ >∑~ ˝ÀøÏ <ä÷düTø=∫Ã, ≈£îØà ˝≤≈£îÿì Hê m<äTs¡T>± ≈£L\ã&ܶ&ÉT sê+u≤ãT ... ô|fi¯flsTTq |ü~ s√E\øÏ. ª yÓ÷dü+ >∑Ts¡÷ >±s¡÷ ! |ü∫à yÓ÷dü+ ! ... yÓ÷dü+ »]– b˛sTT+~ ... n+‘ê ≈£îÅ≥ ... <ä>± ... e+#·q ! ...Ä düTÅãeTD´+ >±&ÉT ˝Ò&É÷ , yê&ÉT e÷ e÷eT >±] <ä>∑Z] ã+<ÛäTe⁄ nì #Óù|ŒqT ø£<ä÷ ! ...Çyêfi‚ ‘Ó*dæ+~ ...yê&ÉT yêfi¯fl ã+<ÛäTeP ø±<äT, e\¢ø±&É÷ ø±<äT ... yê&ÉT m|ü⁄Œ&√ ø=+‘· ø±\+ e÷ e÷eT>±] <ä>∑Zs¡ •wü´]ø£+ yÓ\>∑ u…{≤º&ÉT≥ ! ...m+‘· nã<ä∆yÓ÷ #·÷kÕsê ! yÓ÷dü+ >∑Ts¡÷ >±s¡÷ ! ˝Àø£"e+‘ê <ä>∑T˝≤“J yÓ<Ûäe˝ÀÔ ì+&ç b˛sTT+~ ...µµ nHêï&ÉT e>∑s¡Tdü÷Ô. |æ‘·è ãTTD+, e÷‘·è ãTTD+ n˝≤π> Ä#ês¡T´ì ãTTD+ ≈£L&Ü rs¡Tà ø√e&É+ nkÕ<Ûä´+. ‘·q >∑Ts¡Te⁄ >±] ãTTD≤ìï sTT˝≤ rs¡TÃø√&ÜìøÏ Å|üj·T‘·ï+ #˚kÕ&ÉT ` düTÅãVü≤àD´+. n‘·ì »qà <Ûäq´+ ø±<ä÷ ! ... ª ne⁄qj·÷´, n+‘ê yÓ÷dü"y˚ ... n+‘ê <=+>∑ yÓ<Ûäe˝Ò ! ...µµ nHêïqT qe⁄«‘·÷. ª ø±<ä÷, eT] ! µ nHêï&ÉT sê+u≤ãT. e+{Ï+{À¢ ` >±¢düT\ , ù|¢≥¢ >∑\ >∑\ X¯ã›+ eT<Ûä´ e÷ Å|üuÛ≤e‹ qe⁄« ø£*dæ b˛sTTq≥Tº+~ ... 0

0

0

Ä+Å<Ûä uÛÑ÷$T e÷dü |üÅ‹ø£ 1980 ˝À Å|ü#·Ts¡D.

y˚&ÉTø£ eT

{Ϻ eTT<ä›\T |ædüT≈£îÿ+≥÷, Ä eè<äT∆&ÉT #ê˝≤ ùd|ü{Ï qT+N n˝≤ nø£ÿ&É ≈£L#·Tì ñHêï&ÉT. m+&É y˚&Ó≈£îÿ‘√+~.

q÷‹ #·bÕº yÓqTø£, C≤eT #Ó≥Tº ÅøÏ+<ä ≈£L#·Tì, #˚‘·T\ ì+&Ü eT{Ϻ eTT<ä›\‘√ n‘·qT ` eT{Ϻ‘√ Ä&ÉT≈£îH˚ ne÷j·T ø£|ü⁄ |ü|æ |æ˝≤¢&ç˝≤ ñHêïs¡T. @&ÉT |ü<äT\T ô|’ã&çq ej·TdüT˝À, n‘·qT |ü&˚ nedüú #·÷ùdÔ, me] ø£sTTHê ÄX¯Ãs¡´+ ø£\T >∑ø£ e÷q<äT. |”≈£îÿ b˛sTTq #·|æŒ <äe&É\T, ã≥º‘·\, düqï>± bı&ÉT>±Z ñHêïsêj·Tq. J$‘·+˝À m>∑T&ÉT ~>∑Tfi¯flø°, nqTuÛÑyê\ ø° Å|ürø£˝≤¢>∑ qT<äT{Ï MT<ä eTT&ÉT‘·\T. #ÓeT≥ _+<äTe⁄\T #·Tø£ÿ\T #·Tø£ÿ\T>± ‘·\MT<äqT+∫ qT<äT{Ï MT<äø°,#Óe⁄\ |üø£ÿ\qT+∫ yÓT&É MT<äø° ø±s¡T‘·THêïsTT. m+&ç b˛sTTq ô|<äe⁄\øÏ #ÓeT≥ ˙s¡T ñ|üŒ>± ‘·>∑T\T‘√+~. eTqTï |ædüT≈£î ‘·÷H˚, M~Û ‘·\qT|ü⁄\ y˚|ü⁄ u…+>∑ u…+>∑>± #Óe⁄\T ]øÏÿ+∫ e⁄Hêïsêj·Tq. @ø£åD+ ˝ÀqsTTHê me¬s’Hê e∫à ‘·\T|ü⁄ ‘· ≥ºe#·TÃ. n+<äTπø ‘=+<äs¡ ‘=+<äs¡>± ‘·q |üì eTT–+#ê\ì ÄÅ‘·T‘· n‘·ì˝À ô|]– b˛‘√+~. n\dü≥ e\¢, uÛÑj·T+ e\¢ n‘·ì #˚‹ Åy˚fi¯ófl düqï>± eDT≈£î‘·THêïsTT. Åy˚fi¯fl dü+<äT˝À ‘·&ç eTqTï ‘·|ü ‘·|üeTì X¯ã›+ #˚dü÷Ô+~. Ä eT{Ϻ‘√ >∑TÅs¡+ u§eTà #˚j·÷\ì n‘·ì ‘ê|üÅ‘·j·T+. X¯Øs¡+˝À nDTeDTe⁄˝Àì X¯øÏÔ˙ ≈£L&ÉBdüT≈£îì, #˚düTÔqï |ü ì MT<ä @ø±Å>∑ ∫‘·Ô+‘√ <äèwæº ì*|æ ñHêïsêj·Tq.


Åø£eT Åø£eT+>± n‘·ì eTH√ uÛ≤yê\T ˇø£ s¡÷|ü⁄ <ë\TdüTÔqï≥Tº>±, ` >∑TÅs¡+ u§eTà ‘·j·÷s¡T ø±kÕ–+~. n‘·ì eTq düT‡ nìs¡«#·˙j·TyÓTÆq Äq+<ä+‘√ ì+&ç b˛‘√+~. n~ Vü≤è<äj·T dü+ã+~Û ! n|ü⁄Œ&É‘·qT ` eTVü‰ ø±e´ s¡#·q #˚dü÷Ôqï nø£ås¡ •*Œ˝≤ ñHêïs¡T. s¡kÕq+<ä+‘√ n‘·ì Vü≤è<äj·T+ uÛ≤s¡yÓTÆ+~. n|ü⁄Œ &˚ |ü⁄{Ϻq _&ɶì bı‹Ôfi¯fl˝À >∑T+&ÓøÏ #˚s¡Te>±,düT‘ês¡+>± n<äTeTT≈£îì, ~yê´qTuÛÑ÷‹‘√ |üs¡e•+∫ b˛j˚T ø£qï ‘·*¢ ˝≤ n‘·ì ø£fi¯ófl ÄÅs¡+>± #ÓeTà–˝≤¢sTT. n+‘·˝À M~Û ‘·\T|ü⁄\ HÓes√ <äã <äã u≤<äkÕπ>s¡T. ‘·b˛ uÛÑ+>∑+ #Ó+~q eTTì˝≤ ø£\‘· #Ó+~q Vü≤è<äj·T+‘√ ˝Ò∫, ì\ã&ܶsêj·Tq. 0 0 0 n‘·ì >∑T+&Ó y˚>∑+>± ø=≥Tº ≈£î+~. ø√&É\÷, |æ\¢\÷ n|ü⁄Œ&˚ dæìe÷ qT+∫ e#˚ÃkÕsê! uÛÑj·T+‘√ n‘·ìøÏ ˇ+{Ï MT<ä #ÓeT≥\T <ÛësêbÕ‘·+>± ø±]b˛‘·THêïsTT. ˇø£ÿ ø£åD+ ùd|ü⁄, n‘·ì πø+ #˚j·÷˝À ‘√#·˝Ò<äT. ‘·\T|ü⁄\T ø=&ÉT‘·÷qï #·|ü⁄Œ&ÉT $ì|ædü÷ÔH˚ ñ+~. n‘·qT #·|ü⁄Œq |üP]Ô s¡÷|ü+ dü+‘·]+#·Tø√uÀ‘·Tqï Ä >∑TÅs¡+ u§eTàì q÷‹ yÓqTø£ #Ó≥¢ yÓqTø£ <ë#˚kÕs¡T. #˚‘·T\T >∑ã >∑u≤ #Ó+ãT&ÉT ˙fi¯fl‘√ ø£&ÉT≈£îÿHêïs¡T. Ä ‘=+<äs¡˝À, #˚‹ø£+{Ïq eTs¡ø£\T Ç+ø± |üP]Ô>± e<ä\H˚ ˝Ò<äT. eT{Ϻ |ædüT≈£î‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT |ü+#· MT<ä eTs¡ø£\j˚T´sTT. á ne‘ês¡+‘√ ‘·qì #·÷ùdÔ ø√&É\T •yê˝…‹Ô b˛‘·T+~ n&É÷¶ Ä|üP ˝Ò≈£î+&Ü H√{Ï ø=∫à q≥Tº ‹&ÉT‘·T+~. |æ\¢\T ‘·q y˚bıø£ »+‘·Te⁄ì #·÷dæ q≥T¢ #·÷kÕÔs¡T. n‘·ìøÏ ‘·q MT<ä ‘·qπø ndüVü≤´+ y˚k˛Ô+~. <äT'K+ >=+‘·T <ä>∑Zs¡ >∑s¡ >∑s¡˝≤&ÉT‘√+~. #˚‘·T\T |ü+#Ó≈£î ‘·T&ÉT#·T ≈£î+≥÷, uÛÑj·T+ uÛÑj·T+>± yÓ[fl ‘·\T|ü⁄ rkÕ&ÉT. m<äTs¡T>± |üøÏÿ+{Ï ≈£îÅsê&ÉT. ù||üs¡T ø√dü+ e#˚Ã&ÉT. n‘·ìøÏ >∑T+&Ó uÛ≤s¡+ n+‘ê ˇø£ÿ kÕ] ~– b˛sTTq≥¢sTT+~. u≤<ÛäHÓes√ ˇø£ÿ kÕ] #˚‘√Ô rùddæ q≥¢sTT+~. Ä nu≤“sTTøÏ ù||üs¡T Ç∫à |ü+ù|kÕø£, M~Û ‘·\T|ü⁄\T eTfi≤fl y˚dæ, ô|s¡{À¢øÏ <ë] rkÕs¡T. #Ó≥¢ #ê≥Tq <ë∫q u§eTàì rdæ #·÷ùds¡T. >±uÛÑsê>± <ë#·&É+ e\¢ u§eTà s¡÷|ü+ ø=~›>± #Ó&ç+~. <ëìï eT∞fl dü] #˚dæ, ‘·T~ yÓTs¡T>∑T\T ~<ä› kÕπ>s¡T. eT] ø±ùd|ü{ÏøÏ >∑TÅs¡+ u§eTà ‘·j·÷¬s’+~. Äq+<ä+‘√ n‘·ì ø£fi¯ófl ns¡yÓ÷&ÉTŒ \j·÷´sTT. <ëì y˚|ü⁄ ‘·è|æÔ>± #·÷düT≈£îì, me] ø£+{≤ |ü&Éì #√≥ <ëìï uÛÑÅ<ä |ü]#˚s¡T. #˚‹øÏ, |ü+#Óø° n+{Ïq eT{Ϻ eTs¡ø£*ï X¯óÅuÛÑ+>± ø£&ÉT≈£îÿì ‘· q >∑~ ˝ÀøÏ <ë] rkÕs¡T. 0 0 0 ≈£îøÏÿ eT+#·+MT<ä q&ÉT+ yê*Ã, ‘·qT ‘·j·÷s¡T #˚dæq >∑TÅs¡+ u§eTà>∑T]+#˚ Ä˝À∫dü÷Ô, ø£fi¯ófl eT÷düT≈£îì |ü&ÉT≈£î Hêïs¡‘·qT. ∫+øÏ u§+‘·\ MT<ä |ü]∫q |ü\Ãì <äT|üŒ{° e÷dæ b˛sTT, n<√ s¡ø£+ yÓ>∑≥T yêdüq y˚dü÷Ô+~. ‘·\>∑&ÉøÏ >∑ ©ãT ˝Ò<äT. õ&ÉT¶‘√ n≥º>∑{Ϻ ñ+~. ø£~* q|ü⁄Œ&É˝≤¢ eT+#·+ øÏÅs¡T eT+{À+~. eT+#·+ |üø£ÿH˚ $]– |ü&ç b˛j˚T˝≤ ñ+ &˚ ã\¢ MT<ä n‘·qT yê&Ü*‡q eT+<äT\THêïsTT. m|ü⁄Œ&√, |ü~ùV≤qT s√E\ ÅøÏ+<ä≥ ø=&ÉT≈£î ø=ì ‘Ó∫Ãq eT+<äT\$. yê{Ïì ≈£L&Ü bı<äT|ü⁄>± yê&ÉTø√ e\dæ+<˚ ‘·qT ! eT+<äT\sTT b˛j˚Tj·Tqï dü+>∑‹ ø=&ÉTøÏÿ >∑Ts¡TÔ #˚j·TuÀ‘˚, ø√&É\T ø£düT‡q ˝ÒdüTÔ+~. ª n|ü⁄Œ&˚ nsTT b˛j˚TsT÷, eT+<äT\÷? m+‘· &Éã÷“ eT+<äT\πø #ê\&É+˝Ò<äT. eTTdü˝≤j·Tq eT+<äT\πø &Éã“+‘ê b˛dü÷Ô ñ+fÒ, sTTø£ dü+kÕs¡+ #˚dæ qfÒº...µµ nì, s¡Tdü s¡Tdü˝≤&ÉT‘·T+~. Ä e÷≥\T $+≥÷ ñ+fÒ, eTTdæ˝≤j·TqøÏ ÅbÕD+ Äs¡TÃ≈£î b˛‘·Tqï≥Tº +≥T+~. eT]+ø£ eT+<äT\ }ôd‘·Ô&ÜìøÏ <ÛÓ’s¡´+ #ê\<äT. ø√&É\qïB ì»y˚T qì |ædüTÔ+~. b˛j˚T ø±\y˚T ø±˙, e#˚à ø±\+ ø±<äT ø£<ë, ‘·qøÏ... mìï eT+<äT\T yê&çHê, ‘·q |ü]dæú‹ n˝≤π> ñ+~, eT] ! ‘·q s√>∑+ eT+<äT\ e\¢ ‘·π>Z~ ø±<äT.Ä dü+>∑‹ ‘·qøÏ ‘Ó\TdüT. á Ç+{À¢ ‘·H˚MT ø±&ÉT ` ‘·q ñìøÏ n+<äs¡ø° uÛ≤s¡y˚T ! Ä dü+>∑‹ ‘Ó*dæ b˛e&ÜìøÏ nfÒº ø±\+ |ü≥º qedüs¡+ ˝Òø£ b˛sTT+~. uÛ≤s¡´ b˛j˚Tø£, ø=&ÉT≈£î ø£s¡à ø±+&É n+‘ê |üP]Ô #˚dæ, n+‘ê eTT–ùdø£, ÄK] s√Eq n&ç–q yÓTT<ä{Ï Å|üX¯ï... ª Çø£ eTT+<äT @+ #˚j·T <ä\Tà ≈£îHêïs¡T HêHêï !µµ nì. @+ #˚kÕÔ&ÉT ‘·qT ! @&ÉT|ü⁄ sê˝Ò<äT. Je+ ˝Òì qe⁄« ô|<ë\ MT<ä ø£<ä˝≤&ç+~.


ªMTs=ø£ÿs¡÷ á |ü˝…¢≥÷fiÀfl m+<äT≈£î HêHêï, e÷ <ä>∑Zπs ñ+<äTs¡T >±ì, e#ÓÃj·T´+&ç. `µ nq˝Òø£ b˛j˚T&ÉT. n˝≤ dü« ‘·+Å‹+∫ nq>∑*π> <ÛÓ’s¡´+ ô|fi¯flj·÷´ø£ yê&ç¬ø|ü⁄Œ&É÷ ˝Ò<äT. ø√&É\T ø£\>∑CÒdüT≈£î+≥÷ n+~ : ª ñqï |òü˝≤q á Ç\÷¢ nB e~˝Òdæ, nj·Tq eT≥Tºπø+ ekÕÔs¡T? e∫ÃHê, nj·Tq ñ+&˚+<äT≈£î eTq ø=+|ü˝À eTs√ >∑~ ≈£L&Ü ˝Ò<ëjÓT. n+#˚‘· ø±düÔ ô|<ä› ø=+|ü <=]πøø£, ì+bÕ~>± Äj·Tq sêe#·Tà ˝…+&ç.µ Ä ø£åD≤q nì|æ+∫+~ ` ‘·q ø£f…º á sTT+{Ï qT+#˚ ø±{ÏøÏ yÓfi≤fl* ‘·|üŒ ` |ü⁄{Ϻ ô|]–q Å>±eT+ y=<ä\ ≈£L&É<äì. á }]‘√ ‘·q ¬øH√ï eT<ÛäTsêqT uÛÑ÷‘·T\T ô|q y˚düT≈£îì ñHêïsTT. Çø£ÿ&˚ |ü⁄fÒº&ÉT. Çø£ÿ&˚ ô|]>±&ÉT. ã&ç |ü+‘·T\T>± ñ<√´>∑+ #˚dæ+B, ]f…Ƭs’+B sTTø£ÿ&˚. bÕs¡«‹‘√ Çø£ÿ&˚ ô|fi¯flsTT+ ~. eTf…º\ #·|ü⁄Œ&ÉT‘√ Ç\¢+‘ê ø£*j·T ‹s¡T>∑T‘·÷ ñ+&˚~ bÕs¡«‹ ` á Ç+{À¢H˚, düTBs¡Èø±\+ ‘·q‘√ ø£wüº+ düTK+ |ü+#·T≈£îì, bÕs¡«‹ ‘·q #˚‘·T\ MT<äT>±H˚ yÓ[fl b˛sTT+~, sTTø£ÿ&É qT+#˚... >∑‘·+ >∑Ts=Ô∫Ã, n‘·ì eTqdüT uÛ≤s¡yÓTÆ+~. yÓ#·Ã{Ï ø£˙ïs¡T n‘·ì #Ó+|ü\ MT<äT>± ~>∑ C≤]+~. n‘·ì Å|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ u≤\´ düèà‘·T\T eT∞fl ø£fi¯fl eTT+<äT ø£<ä˝≤&É kÕ>±sTT. u≤\´+ m+‘· düs¡<ë>± >∑&ç∫ b˛sTT+~! uÛÀ– eT+≥øÏ ø£Åsê ø£+bÕ dü+bÕ~+#·&ÜìøÏ, |ü&˚ bÕ≥T¢ mH√ï !! <ädüsê y˚&ÉTø£˝À¢ u≤D≤\T |ü≥Tº≈£îì, |ü|ü⁄Œ u…˝≤¢\ ø√dü+ sTT*¢\÷¢ ‹s¡T>∑T‘·÷ bÕ&˚ bÕ≥\T ‘·q øÏ|üŒ{Ïø° >∑TπsÔ ! Ç|üŒ{Ï |æ\¢\ J$‘ê˝À¢ y˚>∑+ ôV≤#·ÃsTT+~. Mfi¯fl düs¡<ë˝Ò y˚s¡T. Mfi¯fl Ä≥\÷ bÕ≥\÷ y˚s¡T. |æ\¢\ düs¡<ë\ì ≈£L&Ü ˇø=ÿ kÕ] ô|<ä›˝Ò ìj·T+Å‹+#ê*‡ sêe≥+ #·÷dü÷Ô+fÒ u≤<Ûä ≈£L&Ü ø£\T>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. ‘·q¬ø|ü⁄Œ&É÷ eTqefi¯fl‘√q÷, eTqesê* ‘√q÷ ‘·q ∫qïHê{Ï eTT#·Ã≥T¢ #Ó|ü⁄Œø√yê\ì ø√]ø£ ã\+>± ñ+≥T+~. n|üŒ{Ï Ä≥\÷, ‘·q düs¡<ë\÷ n\¢] |üqT\÷, |ü+&ÉT>∑ Äsꓤ{≤\÷ M{Ï >∑T]+∫ ñ˝≤¢dü+>± #ÓbÕŒ\ì eTqdüT ‘=+<ä s¡ ô|&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~. ø±ì, yêfi¯flø£+‘· r]πøB? n<Ûäyê, ñqï|üŒ{ÏøÏ, ø√&É\T kÕ>∑ìe«<äT. ÄyÓT <äèwæº˝À ‘·q ∫qï|üŒ{Ï eTT#·Ã≥T¢ #ê<ädüÔ|ü⁄ #˚wüº˝≤¢ ø£ì|ækÕÔsTT. $düT≈£îÿ+≥T+~. ª #ê˝…¢+&ç...#·<äTe⁄\÷ #·≥º ã+&É\÷ ˝Ò≈£î+&Ü >±*ø°, <Ûä÷[ø° ‹]π> yêfi¯fleTì #Ó|ü⁄Œø√&ÜìøÏ dæ>∑TZ yÓj·T´&É+ ˝Ò <ä÷ ! Mfi¯fløÏ m+‘· f…ÆeT÷ #·<äTe⁄ø√&Üìπø dü] b˛e&É+ ˝Ò<äT. MT |ü˝…¢≥÷] u…’‘·T düs¡<ë\T @ø£s¡Te⁄ ô|{Ϻ |æ\¢*ï #Ó&É >=≥ºø£+&ç....µµ ì»y˚T...á |æ\¢\T Ç|üŒ{Ï düe÷C≤ìøÏ <äs¡ŒD≤\T>± ô|s¡>∑&É+˝À ‘·|ü⁄Œ ˝Ò<äT. ø±ì ...‘·q nqTuÛÑ÷‘·T\÷, nqTuÛÑ yê\÷ yêfi¯fl‘√ |ü+#·Tø√yê\qï ‘·|üq m˝≤ H˚s¡ eTe⁄‘·T+<√ ns¡∆+ø±<äT ‘·qøÏ. ‘·q‘√ mes¡÷ eT{≤¢&És¡T. y˚fi¯øÏ ø±|ò” >±¢düT eTqe&ÉT ‘·q >∑~˝À ã\¢MT<ä ô|{Ϻ yÓ[fl b˛‘ê&ÉT. eT+<äT d”kÕ\ eT<Ûä´, n~ ≈£L&Ü eT+<äT ˝≤π> nì |ædüTÔ+~. uÛÀ»qeT÷ n+‘˚!... n+<äs¡÷ ‹ì yÓ[fl b˛j˚Tø£,m+&ç b˛sTTq yÓT‘·T≈£î\T. düsTT+#·<äT. @<√, ‹ Hêïqì nì |æ+∫, #ÓsTT´ ø£&ÉTø√ÿe&É+ ` n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT >∑Ts=ÔdüTÔ+~, uÛ≤s¡´ ! n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT >∑Ts=ÔdüTÔ+~, |ü⁄{Ϻ ô|]–q ‘·q |ü˝…¢ ! n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT >∑Ts=ÔdüTÔ+~, Vü≤] $\T¢ ˝≤+{Ï ‘·q u≤\´+ ! @&ÉTbıdüTÔ+~. >∑T+&Ó ∫Å<äT|ü\e⁄‘·T+~. eTìwæ ø√dü+, eTìwæ kÕyêdü+ø√dü+ ‘·|æ+∫ b˛‘ê&ÉT ‘·qT. #·|æŒ <äe&É \ MT<ä qT+∫ ø±]q ø£˙ïs¡T n≥º >∑{Ϻq ‘·\>∑&ÉqT ‘·&çù|düTÔ+~. Ä }s¡T e<ä* sê≈£î+&Ü ñ+&Ü*‡+~. ø±ì, sêø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. ~q+ >∑&Éeø£ ‘·qT sêø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. |ü≥ï+ e#˚à eTT+<äT, kÕe÷qT düs¡T›‘·÷ ñ+fÒ eTqdü+‘ê @<√ #Ó|üŒ ˝Òì yÓ*Ô ‘√ ì+&ç b˛sTT+~. Å|ür edüTÔe⁄˙ ÄbÕ´j·T+>± ‘·&ÉTeTT‘·÷ ø£˙ïs¡T $&ç#ês¡T. ø£<ä\Ã&ÜìøÏ M˝Ò¢ì kÕe÷qT yêfi¯flø°, Mfi¯flø° Ç#˚ÃkÕ&ÉT. ø=&ÉTøÏÿ |üìø=kÕÔ j·TqT≈£îqï kÕe÷qT e÷Å‘·+ dæ<ä∆+ #˚kÕ&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT ø£ì|æ+∫+<ä~ ... e÷dæ b˛sTTq kÕÅe÷C≤´\øÏ ∫Vü≤ï+>±, yÓ*dæ b˛sTTq ø√≥ >√&É ì*∫ q≥Tº>± ` yÓ*dæ b˛sTTq esê¸ìøÏ >∑Ts¡TÔ>±, ø=eTà MT<ë, ¬seTà MT<ë ˙{Ï u§≥Tº ì*∫q≥Tº ` ∫qï|üŒ{Ï Ä≥ u§eTà ô|<ä›j·÷´ø£ <=]øÏq≥Tº ` n≥ø£ MT<ä qT+∫ ~+∫q ø£Ås¡ kÕe÷q¢ eT<Ûä´ ø£ì|æ+∫+<ä~ !


>∑T&É ã+&ç ! <ëì MT<ä ≈£î+&û >∑TÅs¡+ ! ã\¢ #Óø£ÿøÏ Hê\T>∑T y˚|ü⁄˝≤ ø£Ås¡ #·Åø±\T. <ëì MT<ä ‘ê&ÉT‘√ ø£{Ϻ ì˝ÀÃu…{Ϻq >∑TÅs¡+ u§eTà ! <ëìï #·÷dü÷ÔH˚ n˝≤ #ê˝≤ ùd|ü⁄ ñ+&ç b˛j˚T&ÉT ‘·qT. ‘·q sêeT+ <ëì‘√ Ä&ÉT≈£îH˚ yê&ÉT. ‘·eT y˚|ü⁄ Å>±eT ÅbÕ+‘ê\˝À Ä |ü+&ÉT>∑ m+‘· y˚&ÉTø£>± »]π><äì ! ≈£î+&û ne÷yêdü´ nì <ëì ù|s¡T. eTVü‰\j·T ne÷yêdü´ Hê&ÉT »]π><ë |ü+&ÉT>∑. bı<äT›H˚ï ‘·≥º˝À¢ ≈£î+&û >∑TÅsê\ì ù|s¡Tà ≈£î ì, M~Û MBÛ‹]– ny˚Tà yêfi¯ófl. nD≤ø=ø£{Ï ` ≈£î+&û >∑TÅs¡+ ! |æ\¢\ dü+ãs¡+ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. ø=‘·Ô ã≥º\T y˚düT≈£îì, n≥ø£\ MT<ä qT+∫ eTT+<äT s√CÒ ~+|æ, <Ûä÷∞ nB <äT*|æ, dæ<ä∆+ #˚düT≈£îqï >∑T&Éãfi¯fl MT<ä Ä >∑TÅs¡+ u§eTà*ï ø£fÒº yêfi¯ófl. >∑T&É ã+&ç ‘ê&ÉT #˚‘· ãT#·TÃ≈£îì, >∑T&É >∑T&É X¯ã›+ #˚dü÷Ô Hê\T>∑T M<ÛäT\÷ #·T≥ºu…fÒº yêfi¯ófl ` sêeT+ Äq+<ëìøÏ |ü≥º |ü>±Z\T ñ+&˚$ ø±<äT ! á ã+&û, >∑TÅs¡+ u§e÷à rdüT≈£îì yÓ[fl #·÷|æùdÔ m+‘· eTT#·Ã≥ |ü&ç b˛‘ê&√ ! M{Ïï #·÷|æ+∫, Ä eTT#·Ã≥T¢ #Ó|üPÔ ñ+fÒ sêeT+‘√ bÕ≥T , |æ\¢\T ≈£L&Ü m+‘· dü+ãs¡ |ü&É‘ês√ ! ∫qï|üŒ{Ï düs¡<ë\T HÓeTs¡T y˚düTø√e&É+˝À m+‘· ‘·è |æÔ e⁄+≥T+~? á Ä˝À#·q sê>±H˚, ‘·qT rdæ¬øfi¯fluÀj˚T kÕe÷q¢‘√ bÕ≥÷ Ä >∑T&É ã+&ç˙, >∑TÅs¡+ u§eTà˙ ≈£Lyê uÛÑÅ<ä+>± rdæ¬øfi≤fl\H˚ ìX¯Ãj·÷ìø=#˚Ãsêj·Tq. >∑T&É ã+&ç <äTeTTà ù|s¡T≈£îì b˛sTT ñ+~. >∑TÅs¡+ u§eTàì Åù|eT‘√ ‘êø£ uÀ‘˚, mø£ÿ&ç ø£ø£ÿ&É eTTø£ÿ\T #Óø£ÿ\T>± $∫à b˛sTT+~.#˚‹˝À bı&ç bı&ç>± ∫$øÏ b˛‘·÷,Åy˚fi¯fl dü+<äT\ ˝ÀqT+∫ eTqTï sê * b˛sTT+~. n‘·ì eTqdüT $\ $\ ˝≤&ç b˛sTT+~. u≤<Ûä>± ì≥÷º]Ã, #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄ ≈£îHêïs¡T. >∑&Éã+&çì e÷Å‘·+ kÕe÷q¢‘√ düπs›s¡T. |ü≥ï+˝À ø=&ÉT≈£î sTT+{À¢øÏ kÕe÷qT¢ #˚s¡y˚dü÷Ô+&É>±H˚ ø√&É\T Ä >∑T&É ã+&çì #·÷dæ, eTTK+ ∫{Ï¢+#·T≈£î+~. ˇ ø£ ndüVü≤´ø£s¡yÓTÆq edüTÔe⁄ì <˚H√ï #·÷dæ q≥T¢>± eTTK+ $ø±s¡+>± e÷s¡TÃ≈£î+~. |æ\¢\+‘ê <ëì y˚|ü⁄ ÄdüøÏÔ>± #·÷ùds¡T. sêeT+ ≈£L&Ü <ëìï #·÷dü÷ÔH˚,u≤\´ düèà‘·T\T >∑T+&Ó ns¡˝À¢ bı+– ø±uÀ \T,ñ‘ê‡Vü≤+>± y=ø£ n&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î y˚j·T uÀsTT, uÛ≤s¡´ eTTK+ #·÷dæ, yÓqø£&ÉT>∑T y˚kÕ&ÉT. ‘·Hê ã+&çì #·÷|æ+∫, @<√ nquÀj˚T ˝À>±H˚ ` ª á #Ó‘·Ô+‘ê yÓ÷düT≈£î sêø£ b˛‘˚, nø£ÿ&˚ e~˝Òdæ sê˝Òø£ b˛j˚Tsê ! \+ø£+‘· ø=+|ü m‹Ô ô|≥Tºø=∫ÃHê, Ç+{À¢øÏ |üìø=#˚à kÕe÷qT ˇø£ÿ{Ï ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~... n+‘ê eTq÷ï eTXÊq+ ` µ n+≥÷ >=DÏ–+~. ‘·q ñ‘ê‡Vü≤eT+‘ê ˙s¡T ø±] b˛sTT+~. >∑+&ÓHÓes√ |æ+&˚dæ q≥¢sTT+~. ø√&É* ÄÅ>∑Vü‰ìøÏ Ä >∑T&É ã+&ç m|ü⁄Œ&√ ˙fi¯fl bısTT´ øÏ+<äøÏ Ç+<Ûäq+>± yÓ[fl b˛e\dæ+<˚ ! ø±ì, ‘·H˚ eTeTø± s¡+ #êeø£ ÄyÓT ø£+≥ |ü&É≈£î+&Ü <ëìï C≤Å>∑‘·Ô #˚kÕ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· eTqesê\T ‘·*¢ ˝Òì düeTj·T+ #·÷dæ, Ä ã+&ç >∑T]+∫ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ÄdüøÏÔ>± n&ç–+~. ª ‘ê‘·j·÷´ ! n<˚$T{À #Ó|üŒeP !µµ nì. #Ó|üŒ ˝Ò<äT ‘·qT. #ÓbÕŒ\˙ nì|æ+#·˝Ò<äT. #Óù|Ô, Ä |üdæ eTqdüT ñ+&Éã≥º ˝Òø£, ‘·*¢‘√ n+≥T+~. ø√&É\T Msê+>∑D+ m‘·TÔ ‘·T+~. |üdæ |æ\¢ eTqdüT ñ>∑Z ã≥º˝Òø£ <ëì‘√ Ä&ÉT≈£î+<ë eTì e÷sê+ #˚ùdÔ, ‘·*¢ #˚‘· <Óã“\T ‹Hê*‡ edüTÔ+<˚yÓ÷ ≈£L&Ü ! Ä uÛÑj·T+ #˚‘·H˚ eTqesê*øÏ »yêãT #Ó|üŒø£ sTTHêï fi¯Sfl <ë≥ y˚ùdyê&ÉT ‘·qT. Ä |æ\¢ e<ä˝Ò¢<äT ‘·qì. ¬s+Å&√E\ ÅøÏ‘·+ nHêdüø£Ô+>± #·÷düTÔqï ‘·q <äèwæº, πø\+&És¡T˝À |ü+&ÉT>∑\ C≤_‘ê MT<ä |ü&ç+~. ¬s+Å&√E˝À¢ ek˛Ô+~. ne÷yêdü´ ! eTVü‰\j·T ne÷yêdü´ ! n~ #·÷dü÷ÔH˚ ‘·q˝À @<√ $+‘· X¯øÏÔ |ü⁄+E≈£î+~. ñ‘ê‡Vü≤+>± ˝Ò∫ ≈£L#·THêï&ÉT.eTqesê*ì <ä>∑Zs¡øÏ rdüT≈£îì, >∑T&É ã+&û >∑T]+N, ≈£î+&û >∑TÅs¡+ >∑T]+N , Ä |ü+&ÉT>∑ >∑T]+N $es¡+ >± #Ó|üŒ kÕπ>&ÉT. ª e÷ &Ü&û ∫qï |ü⁄Œ&ÉT ≈£î+&û >∑TÅs¡+ ˝≤>∑T‘·÷ Ä&ÉT≈£îH˚ yêsê ‘ê‘·j·÷´ !µµ ne÷j·Tø£+>± Å|ü•ï+∫+~ eTqesê \T. ne⁄qqï≥T¢>± ‘·qT ‘·\ }|æ‘˚, Ä |æ\¢ ø£fi¯fl˝À $+‘· yÓTs¡Tù|<√ yÓT]dæ+~, ø£åD+ ùd|ü⁄. Ç+‘·˝À ˝À|ü* qT+&ç ‘·*¢ |æ\T|ü⁄ ø£s¡ÿX¯+>± $ì|æ+#·&É+‘√ Ä |æ\¢ sTT+{À¢øÏ C≤s¡Tø√e&É+ »]–+~. n|ü⁄Œ&ÉT ø£*–+~ ` ‘·qø° Ä˝À#·q ! sêuÀj˚T ≈£î+&û ne÷yêdü´ Hê{ÏøÏ, m˝≤>∑sTTHê ≈£î+&û >∑TÅs¡+ u§eTà ‘·j·÷s¡T #˚j·÷* ‘·qT. me]ø° ‘Ó*j·T ìe« ≈£î+&Ü #Ój·÷´* >∑TÅs¡+ u§eTàì. >∑T&É ã+&ç MT<ä <ëìï ø£{Ϻ , ¬ s+&ÉT s√E\˝À sêuÀj˚T eTVü‰\j·T ne÷yêdü´ Hê


&ÉT <ëìï Vü≤sƒê‘·TÔ>± n+<äs¡ø° #·÷|æ+∫, ÄX¯Ãs¡´ #·øÏ‘·T\ì #˚j·÷* ! <ëìï #·÷dü÷ÔH˚ |æ\¢\ dü+<ä&ç #·÷&Ü*.∫qï|üŒ {Ï düèà‘·T\T yÓT~*, sêeT+ eTTK+˝À yÓ*π> eT+<äVü‰dü πsK #·÷&Ü* ‘·qT ! n|ü⁄Œ&ÉT sêeT+˝À ` ‘·q n<äTbÕv„\˝À ô|]π> sêeT+ ø£ì|ækÕÔ&ÉT. Ä ne÷j·Tø£|ü⁄ sêeT+ ø£ì|ækÕÔ&ÉT. nù|ø£å>±,‘·qøÏ düìïVæ≤‘·+>± ñ+&˚ sêeT+ ø£ì|ækÕÔ&ÉT. Ç|üŒ{Ï sêeT+ ‘·q ø=<äT› ` ‘·q qT+∫ e÷qdæø£+>± <ä÷s¡+>± bÕ]b˛j˚T á sêeT+ ‘·qø=<äT› ` ‘·q ñìøÏH˚ >∑T]Ô+#· q≥Tº+&˚ á sêeT+ ‘·qø=<äT› ` >∑T&É ã+&ç Å‹|ü⁄Œ‘·÷ sTT\¢+‘ê ‹]π> ∫qï|üŒ{Ï sêeT+ ø±yê*, ‘·qøÏ ! Ä sêeT+ eT∞fl <=s¡T≈£î‘ê&Ü ‘·qøÏ? ø£˙dü+ ... Ä sêe÷ìï yê&ç |æ\¢\˝ÀqsTTHê #·÷düTø√ >∑\&Ü ‘·qT? eTTdü˝≤j·Tq Ä˝À#·q\T nq+‘·+>± kÕ– b˛‘·THêïsTT. Ä Ä˝À#·q \øÏ n&ɶ ø£≥º y˚dü÷Ô M~Û ‘·\T|ü⁄ #·|ü⁄Œ&ÉsTT+~. á kÕ] e∫Ã+~ ø√&É˝Ò ...dæìe÷ e~˝ÒkÕs¡T ø±uÀ\T... ª dæìe÷ m˝≤ ñ+<äe÷à,µµ ÄbÕ´j·T+>± n&ç>±&ÉT. n‘·ìøÏ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ*‡q nedüs¡y˚T ˝Òq≥Tº>± z #·÷|ü⁄ $dü], #·s¡ #·sê sTT+{À¢øÏ <ë] rdæ+<ëyÓT. |æ\¢\T ÄyÓTqT nqTdü]+#ês¡T. n|ü⁄Œ&É‘·ìøÏ m+<äTø√ ` bÕ‘· |ü&ç b˛sTT, ‘·q #˚‹˝À qT>∑TZ qT>∑TZ>± eTqTï, >∑T+&É >∑T+&É>± sê* b˛sTTq ≈£î+&û >∑TÅs¡+ u§eTà >∑Ts=Ô∫Ã+~. 0 0 0 eTTdü˝≤j·TqøÏ ìÅ<ä |ü≥º&É+˝Ò<äT. øÏ{Ïø° ˝ÀqT+∫ á<äTs¡T >±* $düTs¡T>± ‘·>∑T\T‘√+~. es¡¸+ eTT+#·Tø=#˚Ã˝≤ ñ+~. sêÅ‹ |ü<äø=+&ÉT <ë≥T‘√+~. ˝À|ü* >∑~˝À ˝…’≥T rùddæ e⁄+~. n+‘ê ìÅ<ä b˛‘·THêïs¡T. ‘·qπø ìÅ<ä |ü≥º&É+ ˝Ò <äT. eT+#·+ ÅøÏ+<äøÏ ~–, ‘=+– #·÷ùds¡T. >∑&É ã+&ç MT<ä ‘·q dü«Vü≤kÕÔ\‘√ #˚dæq >∑TÅs¡+ u§eTà ø£ì|æ+∫+~. n‘·ì >∑T+&Ó˝À Ä s√E ñ<äj·T+ m<äTs¡sTTq #˚<äT nqTuÛÑe+ ‘·TeTà eTT\T¢˝≤ >∑T#·TÃ≈£î+{À+~. Ä y˚fi¯ ` eTVü‰\j·T ne÷yêdü´. ã+&ç˙, >∑TÅs¡+ u§eTà˙ n+<äs ¡ø° #·÷|æ+∫,Äq+<ä+ |ü+#·Tø√yê\ì m<äTs¡T #·÷dæq s√E !! Ä ñ<äj·÷H˚ï ø±|ò”\ y˚fi¯|ü⁄Œ&ÉT e+≥ >∑~ ˝ÀøÏ yÓfi≤fls¡‘·qT. m|ü⁄Œ&É÷ sêì e´øÏÔ, Äy˚fi¯|ü⁄Œ&ÉT sêe&É+‘√ ø=&ÉT≈£L, ø√&É\÷ n<√˝≤ #·÷ùds¡T. ª ø±|ò” sTT+ø± ø±#· ˝Ò<äT. `µµ |ü⁄\¢ $]∫ q≥T¢>± n+~ ø√&É\T. eTTdü˝≤j·Tq eTTK+˝ÀøÏ s¡ø£Ô+ m>∑õ$Tà q≥ºsTT+ ~. ñ‘ê‡Vü≤+‘√, n<˚eT+‘·>± |ü{Ϻ+#·Tø√<ä\TÃø√ ˝Ò<äT. ª Çyêfi¯ eTVü‰\j·T ne÷yêdü´e÷à ` eTq Å>±eT+˝À MT n‘·Ô >±s¡ T+&˚ s√E\˝À á |ü+&ÉT>∑ m+‘· düs¡<ë>±H√ #˚düT≈£îH˚ yêfi¯fl+ µ n‘·ì e÷≥\øÏ n&=¶dü÷Ô, eT÷‹ ‹|ü⁄Œ‘·÷ n+~ ø√&É\T : ª ÄVü‰ ! n˝≤>± !! Ç|ü⁄Œ&=#˚à |ü+&ÉT>∑˝Ò #Ój·T´˝Òø£ Hê q&ÉT+ |”≈£îÿ b˛‘√+~. Ç+ø£ ` MT ø±\+ Hê{Ï bÕ‘· ∫+‘·ø±j·T |ü+&ÉT>∑\˙ï »s¡T|ü⁄ ø√yê\+fÒ Hê e\¢ ø±<äT.` µ n +~ ø£]ƒq+>±. <Óã“ ‹qï |üøÏå˝≤ $\ $\˝≤&ç b˛j˚T&ÉT ‘·qT ! ª n~ ø±<äe÷à, |æ+&ç e+≥\÷ nM #Ój·T´eTì ø±<äT Hê ñ<˚›X¯+ ` e÷ sêeT+ ∫qï |ü⁄Œ&ÉT á |ü+&ÉT>∑ Hê&ÉT >∑T&É ã+&ç M<ÛäT˝À¢ Å‹|ü⁄Œ‘·÷....µµ n+≥÷ @<√ #Ó|üŒ uÀj˚T&ÉT. *|üÔ ø±\+ sêeT+ ø£fi¯ófl yÓT]XÊsTT. uÛ≤s¡´ ø£+{Ï ms¡T|ü⁄˝À Ä yÓTs¡T|ü⁄ e÷dæ b˛sTT+~ ! ª eT∞fl Ä eTT<äqwüº|ü⁄ ã+&ç }düT ‘Ó#êÃs¡÷? <ëqï|ü⁄Œ&˚ $]∫ b˛>∑T\T ô|{Ϻ bısTT´˝À ô|{°ºùdqT ø±qT ... |”&Ü b˛j˚T~. NÛ...NÛ...yÓ<Ûäe ˝ÒøÏ Ä≥\÷, |ü˝…¢≥÷] düs¡<ë\÷q÷ ` Ç+‘· ej·Tkı∫ÃHê, ªe÷ ø±\+ Hê&ÉsTT‘˚...µ n+≥÷ düHêïsTT H=≈£îÿ\T H=ø£ÿ&É+ e÷qs¡T `@+ eTqTwüß˝À !µ ø√&É\T <äT\|ü]dü÷Ô nø£ÿ&ç qT+&ç yÓ[fl b˛sTT+~... ÄyÓT


yÓqTπø sêeT+, |æ\¢\÷q÷... ñ<äj·T+ »]–q dü+|òüT≥q >∑Ts=Ô∫Ã, n‘·ì ø£fi¯fl˝À ˙fi¯ófl düT&ÉT\T ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT. eTqdüT u≤<Ûä>± eT÷\T>∑T ‘√+~. nXÊ+‹>± n≥÷ sTT≥÷ ˇ‹Ô–˝Ò¢s¡T. øÏÅs¡T eT+#·+ n‘·ìï z<ës¡Ã ˝Ò<äT ! 0 0 0 ª &Ü&û, ‘ê‘· >±s¡T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT!µµ #·<äTe⁄ ø√&ÜìøÏ ‘Ó\¢yês¡T s¡a≤eTTq ˝Ò∫q sêeT+ ô|<ä› ø=&ÉT≈£î eTT+<äT >∑~˝À øÏÅs¡T eT+#·+ U≤∞>± ñ+&É &É+ >∑eTì+∫, >±uÛÑsê>± ‘·+Å&çì ìÅ<ä ˝ÒbÕ&ÉT. Å‘·T[fl |ü&ç ˝Ò#ê&ÉT sêeT+. n‘·ì uÛ≤s¡´, $T>∑‘ê |æ\¢\T ≈£L&Ü ˝Ò∫ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. sêeT+ ‘=Å≥TbÕ≥T‘√ eTT+<äT >∑~˝ÀøÏ yÓfi≤fl&ÉT. eT+#·+ U≤∞>± ñ+~. Ç\÷¢, ô|s¡&É÷ n+‘ê yÓ‹øÏHê, eTTdü ˝≤j·Tq C≤&É ˝Ò<äT. sêeT+˝À ÄÅ‘·‘· ô|]– b˛‘√+~. |æ\¢\T @&ÉT|ü⁄ \+øÏ+#·T≈£îHêïs¡T. ª á j·Tq @ n|òü÷sTT‘·´+ ‘·\ ô|≥º ˝Ò<äT ø£<ë? ` yÓ[fl yÓ‘·ø£+&ç...µµ n+~ sêeT+ uÛ≤s¡´ >±uÛÑsê>±. sêeT+ {≤]à ˝…’≥T rdüT≈£îì, M~Û˝ÀøÏ ãj·T\T <˚sê&ÉT. eT>∑ |æ\¢*<ä›s¡÷ n‘·ìì nqTdü]+#ês¡T. sêÅ‘·+‘ê $&ÉTe≈£î+&Ü es¡¸+ |ü&ç+<˚yÓ÷, H˚\+‘ê ∫‘·Ô&ç>± ñ+~. s=»® >±* ˇ+{Ïì s¡afiŸ eTì |ædü÷Ô+~. N ø£{Ï ‘Ós¡\T $&çe&ç, n|ü⁄Œ&˚ ø=~› ø=~›>± yÓ\TÔs¡T ek˛Ô+~. ‘·+Å&çì yÓ‘·T≈£î‘·÷ edüTÔqï sêeT+, Ä M~Û eT\T|ü⁄‹s¡T>∑T‘·÷H˚ Ä– b˛j˚T&ÉT. nø£ÿ&É ... Å|üVü≤Ø >√&ÉHêqT≈£îì, ≈£î|üŒ ≈£L* b˛sTT ñqï Äø±sêìï #·÷dæ,n‘·ìøÏ s¡ø£Ô Å|üdüs¡D+ Ä– b˛sTTq≥¢sTT+~. {≤]à ˝…’≥T yÓ\T>∑T˝À ‘·+Å&çì b˛\TÃ≈£îì, n‘·ì˝À <äT'K+ ô|\T¢_øÏ e∫Ã+~. ª HêHêï !µµ n+≥÷ n]#ê&ÉT Ä+<√ fi¯q>±. |æ\¢\T >=\T¢eTHêïs¡T. es¡¸+˝À, Nø£{À¢ ‘·+Å&ç ndü*+‘· <ä÷s¡+ m+<äT≈£î e#˚Ãs√ n‘·ì ø£s¡∆+ ø±˝Ò<äT. {≤]à ˝…’≥T ô|<ä› ø=&ÉT≈£î #˚‹øÏ∫Ã, ˙s¡T z&ÉT‘·Tqï ‘·+Å&ç X¯Øsêìï ¬s+&ÉT #˚‘·T˝ÀÔ ˝ÒeHÓ‘·ÔuÀj·÷&ÉT. #·\q+ ˝Ò≈£î+&Ü ãs¡TyÓøÏÿq ‘·+Å&ç <˚Vü≤+ uÛÑT»+ MT~øÏ uÛ≤s¡+>± #˚]Ã, bı~$ |ü≥Tº≈£îHêï&ÉT. ‘·+Å&çì ˝ÒeHÓ‘·Ô uÀ‘·÷ ñ+fÒ ` ‘·+Å&ç ≈£î&ç #˚‹˝À eT÷dæq >∑Tô|Œ{À¢ _–+∫ |ü≥Tº ≈£îqï ‘ê&ÉT sêeT+ #˚‹ì #·T ≥Tº≈£î+~. ô|qT bÕy˚T<√ #˚‹øÏ #·T≥Tº ≈£îqï≥Tº>± n~] |ü&ç, $~*+#· uÀj·÷&ÉT. ‘ê&ÉT‘√ bÕ≥÷ ˝Òdü÷Ô #·|ü⁄Œ&ÉT #˚dæ+~ >∑T&É ã+&ç ! ª HêHêï ! n≥T #·÷&ÉT ! ...µµ |æ\¢\T ÄX¯Ãs¡´+‘√ n]#˚s¡T. {≤]à yÓ\T>∑T˝À n≥T yÓ’|ü⁄ ñ~«>∑ï+>± #·÷ùd&ÉT sê eT+. j·T»e÷ì yÓ+≥ ‘√ø±&çdü÷Ô $XÊ«dü+>± ‹]π> ≈£îø£ÿ |æ\¢˝≤ ñ+~ ` ‘·&çdæq >∑T&É ã+&ç ! <ëì MT<ä ` sêÅ‘·+‘ê eTTdæ˝≤j·Tq‘√ Hê\T>∑T M<ÛäT\÷ }πs–, sêÅ‘·+‘ê ≈£î]dæq esê¸ìøÏ ‘·&çdæ, Hêìb˛sTTq >∑TÅs¡+ u§eTà ` Ç|ü⁄Œ&É~ ` |æ&ç¬ø&ÉT eT{Ϻ eTT<ä› ! 0 0 0 Ä+Å<Ûä dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£, ‘˚ 11`3`1988 ~ dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.

~Ûø±ÿs¡ dü«s¡+


ª nj·T´>±s¡T $TeTà*ï |æ\TdüTÔHêïs¡Tµ nf…+&És¡T ;ÛeTT&ç >=+‘·T. ìs¡¢ø£å´+>± , bı>∑s¡T>± , $düT>±Z ‘·˝…‹Ô #·÷ùd&ÉT yêeTq sêe⁄. ª meÅ&Ü nj·T´ >±s¡T ! ... sêqT bıeTàHêïqì #Ó|ü⁄Œ µ n]∫q≥Tº>± nHêï&ÉT yêeTq sêe⁄. n‘·ì >=+‘·T˝Àì rÅe‘·ø° , $düTs¡Tø° Ä ∫qï Ä|ò”düT >∑~˝Àì ∫s¡T<√´>∑T\+‘ê Vü≤&É˝…‹Ô b˛j˚Ts¡T. ˇπø kÕ] n+<ä] #·÷|ü⁄\÷ yêeTq sêe⁄ MT<ä |ü&ܶsTT. n‘·ì <ÛÓ’sê´ìøÏ nãT“s¡ |ü&ܶs¡T. n‘·ì ‘Ó>∑TeøÏ #·øÏ‘·T\j˚T´s¡T. n‘·ì ‹s¡T>∑Tu≤≥TøÏ dü+‘√wü+‘√ ‘·\eTTqø£ \j˚T´s¡T. n+‘ê yÓT#·TÃø√\T>± n‘·ì y˚|ü⁄ #·÷ùds¡T. <ë<ë|ü⁄ n+<äs¡÷ ‘·q y˚|ü⁄ Äsê<ÛäHêuÛ≤e+‘√ #·÷&É&É+ >∑eTì+∫ yêeTq sêe⁄ eTqdüT bı+– b˛sTT+~. yÓTT‘·Ô+MT<ä Ä Nø£{Ï >∑Tj·÷´s¡+ ˝≤+{Ï Ä|ò”düT >∑~˝À ˇø£ÿ kÕ]>± z ø=‘·Ô yÓ\T‘·Ts¡T |üs¡T#·T≈£îqï≥ºsTT+~. z q÷‘·H√‘˚Ô»+ n\TeTT≈£îqï≥ºsTT+~. Ä yÓ\T>∑Tì yêeTq sêe⁄ b˛\TÃø√ >∑*π>&ÉT. Ä ñ‘˚Ô»+ yÓ<ä»*¢q ¬ø’|ü⁄ì ÄkÕ«~+#· >∑*π>&ÉT. n‘·ì øÏ<ä+‘ê ø=‘·Ô>± ñ+~. nsTTHê , >∑eTà‘·TÔ>±H˚ ñ+~. n‘·qT >∑]«+#˚&ÉT. n‘·ì #Ûêr bı+– q≥ºsTT+~. n‘·ì bÕ*b˛sTTq ô|<ë\ MT<ä ∫s¡Tqe⁄« yÓTT\¬ø‹Ô+~. n‘·H=ø£ ø£åD+ ùd|ü⁄ H˚\øÏ eT÷¬s&ÉT m‘·TÔøÏ ‘·qT m~– b˛sTTq≥º ì|æ+∫+~. yêeTqT&ÉT Å‹$Åø£eTT&Ó’q≥Tº uÛ≤$+#˚&ÉT. dü+‘√wæ+#˚&ÉT. n|ü⁄Œ&É‘·ì e÷≥˝À ` s¡a[|æ+∫q ø=s¡&Ü ø=dü qT+∫ $ì|æ+#˚ #Û·fiŸeTH˚ #·|ü⁄Œ&ÉT #˚ùd rÅe‘· ñ+~. n|ü⁄Œ&É‘·ì e÷≥˝À ` ˝≤|òüTe+>± Å‹|ü⁄Œ‘·Tqï ø£‹Ô |ü<äqT ñ+~. Ä e÷≥ ‘·qT nq>∑*–q+<äT≈£î n‘·ì eTqdüT <ä÷~ |æ+C…˝≤ ‘˚*ø£sTT+~. ‘·s¡‘·sê\ <äTeTTà e~* b˛sTTq≥ºsTT+~. ª $TeTà˝Òï ! ... nj·T´>±s¡T s¡eTà+≥THêïs¡ì #Ó_‘˚ n˝≤ #·÷kÕÔπs+ ! .. $qã&É ˝Ò<ë ?... ndü˝Ò nj·T´ >±s¡T ø√|ü+‘√ •yê˝…‹Ô b˛‘·THêïs¡T...µµ Ç|ü⁄Œ&çB ;ÛeTT&ç >=+‘˚ ! Ç|ü⁄Œ&ÉT yê&ç >=+‘·T ø£s¡ÿX¯+>±q÷ , $düT>±Zq÷ , <äT\|ü]düTÔqï≥Tº>±q÷ ñ+~. Ç|ü⁄Œ&Ü >=+‘·T >=+>∑∞ |ü⁄s¡T>∑TqT >=s¡ø£ N|ü⁄s¡T‘√ $~*+∫ ø=fÒº~>±q÷ ñ+~. }Vü‰˝Àø£ $Vü‰s¡+ #ê*+∫ , yêeTq sêe⁄ ˇø£ÿ kÕ]>± yêdüÔe+˝ÀøÏ e#˚Ã&ÉT. uÛÑj·T+ ø£Å] eTãT“˝≤ n‘·ìì ì\TyÓ˝≤¢ Äe]+∫+~. e» eC≤ eDÏøÏ b˛j˚T&ÉT. >=+‘·T ‘·&Ü] b˛sTT+~. eTTK+˝ÀøÏ s¡ø£Ô+ m>∑õ$Tà+~. n|ü⁄Œ&É‘·qT ø£\\ dü«s¡Z+˝À+∫ yÓ’‘·s¡DÏ˝ÀøÏ ìs¡›j·T>± $dæ] y˚j·Tã&çq eTVü‰übÕ|æ˝≤ ñHêï&ÉT. q‘·Ô >∑T\¢˝À eTT&ÉT#·T≈£î b˛sTTq q‘·Ô˝≤ ñHêï&ÉT. #·Åø£+˝≤ #·T≥Tº ≈£îqï s√ø£* ã+&É˝≤ ndüVü≤´+>±q÷ ñHêï&ÉT. n‘·ì eTTK+˝À Åù|‘· ø£fi¯˝≤+{Ï~ #√≥T #˚düT≈£î+~. n+>∑Twü˜ e÷Å‘·T&ç˝≤ e+– b˛j˚T&ÉT. Å≈£î+– b˛j˚T&ÉT. yÓTT‘·ÔMTà<ä n‘·qT |ü⁄s¡T>∑Tø£Hêï yÓTs¡T>±Z @MT ˝Ò&ÉT. ª e ... e.... edüTÔHêïqT...µµ q+– q+–>± , uÛÑj·T+ uÛÑj·T+>± , u…<äTs¡T u…<äTs¡T>± ˝Ò#ê&ÉT. n‘·q+‘· ùd|üP ≈£Ls¡TÃqï bÕ‘· ≈£îØà øÏÅs¡TeT+~. ª‘Ó*$ ‘Ó#·TÃø√sê Hêj·THê µ nqï≥Tº>± z kÕ] –∫Ã+~. <ëì≈£îqï bÕ‘· y˚T≈£î ‘·–* n‘·ì≈£îqï Ä ˇø£ÿ eT+∫ #=ø±ÿ ø=+‘· y˚Ts¡ |òüÅs¡TeT+~. n‘·q~ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ dæú‹˝À ˝Ò&ÉT. ˝Ò#ê&˚ ø±˙ , yêeTq sêe⁄øÏ q&Ée&ÜìøÏ n‘·ì X¯Øs¡+ düVü≤ø£]+#·&É+ ˝Ò<äT. m˝≤>√ X¯øÏÔ ≈£L&ÉBdüT≈£îì nj·T´>±] >∑~ y˚|ü⁄ n&ÉT>∑T\T y˚kÕ&ÉT. yÓfi¯SÔ yÓfi¯SÔ z kÕ] >∑<ä+‘ê ø£*j·T #·÷ùd&ÉT. nø£ÿ&Óes¡÷ ‘·qì >∑eTì+#·&É+ ˝Ò<äT. ô|ò’fi¯fl˝À ‘·\\T <ä÷s¡TÃ≈£îì , ñÅwüº |ü≈£åî˝≤¢ ñHêïs¡T. Ä bÕ‘· ø±\|ü⁄ uÛÑeq+˝À , Ä >∑~˝À ` <äTeTTà ù|s¡T≈£î b˛sTTq ô|ò’fi¯fl MT<ä qT+∫ , n\eTsê ns¡˝À¢+∫ , #ÓeTà‘√ Hêì b˛sTTq >√&É˝À¢+∫ ` z $<ÛäeTsTTq eTT‘·ø£ yêdüq y˚k˛Ô+~. n\yê≥T |ü&çq yêdüH˚ nsTTHê , n‘·ìøÏ|ü⁄Œ&ÉT ø£ &ÉT|ü⁄˝À ‹|æŒq≥ºe⁄‘√+~. ‘·\ ~eTTà>± ‘·j·÷s¡sTT+~. nf…+&És¡T ;ÛeTT&ç‘√ ‘·qT ì»+>±H˚ Ä e÷≥Hêï&Ü ! ‘·q dü «s¡ ù|{Ïø£ ì»+>±H˚ ô|øÏ*+<ë ? Ädü´ $eè‘·+˝À+∫ Ä e÷≥\T ì»+>±H˚ yÓ\Te&ܶj·÷ ! ø±<äH˚ dü+>∑‹ n‘·ìøÏ düTŒ¤]+#·&ÜìøÏ nfÒº ùd|ü⁄ |ü≥º ˝Ò<äT. ‘·&Éã&˚ n&ÉT>∑T\‘√ nj·T´>±] >∑~ düMT|æ+#˚&ÉT yêeTq sêe⁄. 0 0 0 Nø£{Ï ∫ø£ÿ>± n\TeTT≈£î+~. M~Û BbÕ\T Nø£{Ïì ∫eTà ˝Òø£ #·‹øÏ\ã&ç $TDT≈£î $TDTeT+≥THêïsTT. <˚B|ü´ e÷q+>± yÓ*π> BbÕ\ ‘√s¡D≤\ eT<Ûä´ , $Ts¡$T≥T¢ >=*ù| cÕ|æ+>¥ e÷\T‡ì sT÷<äT≈£î+≥÷ , ∫e]ø± sTTs¡T≈£î >=+~ ˝ÀøÏ e∫à |ü&ܶ&ÉT yêeTq sêe⁄. nø£ÿ&çø£‘·ì sTT\T¢ m+‘√ <ä÷s¡+˝À ˝Ò<äT. _ø±]˝≤ V”≤q+>±q÷ , <ä>± |ü&ɶ eTìwæ˝≤ Bq+>±q÷ ñ+≥T+<ä~.


ø=+|ü düMT|ædüTÔqï ø=B› yêeTq sêe⁄˝À n\»&ç n~Ûø£+ ø±kÕ–+~. Ç+{À¢ n&ÉT>∑T ô|{≤º\+fÒ n‘·ìøÏ uÛÑj·T+>± ñ+~. ø=~› s√E\T>± n‘·H=ø£ rÅeeTsTTq düeTdü´ì m<äTs=ÿ+≥THêï&ÉT. |ü]cÕÿs¡+ ‘Ó©<äT. ø£s¡Ôe´+ uÀ<Ûä |ü&É<äT. ~>∑T\T ~>∑T\T>± ñ+{À+~. uÛÑj·T+ uÛÑj·T+>± ñ+{À+~. n‘·ì eTqdü+‘ê ø£\es¡+>± ñ+~. <ëìøÏ ‘√&ÉT , sTT+<ëø£ >∑~˝ÀøÏ |æ*∫ nj·T´>±s¡T ‹{Ϻq ‹≥¢‘√ n‘·ì yÓT<ä&ÉT X¯Sq´yÓTÆb˛sTT+~. n<˚MT ø=‘·Ô ø±<äT. s√p ñ+&˚<˚. #êHêïfi¯fl>± Ä ‹≥¢øÏ n\yê≥T |ü&çb˛sTT ,eTÚq+>± uÛÑ]+#·>∑\ X¯øÏÔ ì dü+‘·]+#·T≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚ , Çyêfi¯ ‘·q eTqdæú‹ y˚s¡T>± ñ+~. eTqdüT ‹s¡T>∑T u≤≥T #˚k˛Ô+~. Ä ‹s¡T>∑T u≤≥T ø±s¡´ s¡÷|ü+ <ë\Ã&É+ ˝Ò<äT. n+<äTπø n‘·HÓ+‘· ‹&ÉT‘·THêï ã<äT\T #Ó|üŒ ˝Ò<äT. Ä eTÚq+ nj·T´>±]ì eT]+‘· >∑+>∑ yÓÅs¡˝…‹Ô+∫+ ~. eT] ø=ìï ‹≥T¢ sTTyêfi¯ n<äq+>± n‘·ì H√{Ï qT+&ç »\ »˝≤ sê˝ÒsTT. yê{Ïì |ü~\+>± @s¡T≈£îì , ‹]– ‘·q d”≥T <ä>∑Z]ø=#˚Ã&ÉT. n‘·&çì nÅ|üeT‘·Ô+ #˚j·T&É+ ø√dü+ ≈£îØà eTs√kÕ] –∫Ã+~. ª BqeTà ! µ ‘=* kÕ]>± z ‹≥Tº n‘·ì H√{Ï qT+&ç ãj·T{Ïø=∫Ã+~. Ä ‘·sê«‘· Ä|ò”düT |üì>∑+≥\T eTT–ùd es¡≈£L eTTfi¯fl MT<ä ≈£L#·Tqï≥Tº>± >∑&ç|æ , ãj·T≥ |ü&ܶ&ÉT. yêeTq sêe⁄ ‘·q sTT+{Ï dü+<äT <ä>∑Zs¡øÏ e∫à , nø£ÿ&ç <äèX¯´+ #·÷dæ ìX‚Ãwüߺ&Ó’b˛j˚T&ÉT. ‘·qT+&˚ M~Û˝À Ä ∫es¡ qT+&û sT÷ ∫es¡ es¡≈£L <ë] eT÷düT≈£î b˛sTT ñ+~. sT÷ ø=dü qT+&ç Ä ø=dü es¡≈£L cÕ$Tj·÷Hê\T y˚kÕs¡T. fÒ_fi¯Sfl ≈£îØÃ\÷ y˚kÕs¡T. Ç≥÷ n≥÷ Ä M~Ûì eT÷ùddü÷Ô yê˝Ÿ Å&Ü|t‡ ø£fÒºs¡T. ˝À|ü\ @<√ uÛÀ»q ø±s¡´Åø£eT+ »s¡T>∑T‘·Tqï≥T+~. <ëì ø√dü+ yÓTT‘·Ô+ ‘·eT ∫qï dü+<äTq+‘ê u≤¢ø˘ #˚kÕs¡T. mes¡÷ Ä ø±s¡´Åø£eT+ |üPs¡Ôj˚T es¡≈£L Ä dü+<äT˝À Å|üy˚•+#·&Üì øÏ M˝Ò¢≈£î+&Ü #˚ùds¡T. n≥T y˚|ü⁄ sêø£ b˛ø£\T ‘ê‘êÿ*ø£+>± nq~Ûø±]ø£+>± ã+<é #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*j·T&É+ ø√dü+ M~ÛøÏ ¬s+&ÉT ∫esê¢ ø=+#Ó+ <ä÷s¡+˝À ô|<ä› ô|<ä› sêfi¯ófl ≈£L&Ü ô|fÒºs¡T. n+‘ê u≤>±H˚ ñ+~. j˚TsêŒ≥T¢ dü]>±H˚ #˚kÕs¡T. ø±˙ , yêfi¯fl sTT+{À¢ ø±s¡´Åø£eT+ ø√dü+ »Hê\qT sTT˝≤ sTTã“+<äT\ bÕ\T #˚j·T&É+ m+‘· <ës¡TD+ ! me]ø° Ç+‘· es¡≈£L Ä dü+>∑‹ |ü{Ϻ q≥Tº ˝Ò<äT. n+‘· es¡≈£L sêe&É+ , <ë] eT÷düT≈£î b˛sTTq≥T¢ >∑eTì+∫ , z kÕ] ∫sê>±Z ‘·˝≤&ç+∫ , yÓqøÏÿ ‹]– y˚πs M<ÛäT\ ˝ÀqT+∫ b˛e&É+ #˚düTÔHêïs¡T. mes¡sTTHê , Ç<˚+ <Ûäs¡àeTì n&ç–q bÕbÕìøÏ b˛˝Ò<äT.Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·qT ≈£L&Ü Ä sTTs¡T≈£î dü+<äT˝À Hê\T>∑sTT<äT sTTfi¯fl ‘·sê«‘· e#˚à ‘·q ø=+|üøÏ #˚s¡Tø√ yê\+fÒ , #·T≥÷º Hê\T>∑T M<ÛäT\T #·T≥ºu…{Ϻ n≥Ty˚|ü⁄ qT+&ç yÓfi≤fl* ‘·|üŒ eTs√ e÷s¡Z+ ˝Ò<äT. cÕ$Tj·÷HêøÏ Ä ∫es¡ ñ+~ ‘·q sTT\T¢. yêeTq sêe⁄øÏ y=fi¯ófl eT+&ç b˛‘√+~. ø√|ü+ ø£≥º\T ‘Ó+#·T≈£î ek˛Ô+~. cÕ$Tj·÷Hê dü+<äT˝À+∫ z eTTK+ ø£qã&ç‘˚ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêï&ÉT. @<√ |æ‘·è ø±s¡´+ »s¡T>∑T‘√+~≥. uÛÀ»Hê\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. eT] ø±ùd‡|ü{Ï˝À uÛÀ»Hê\T #Ój·T´&É+ |üPs¡Ôj˚Tø£ n&ÉT¶ ‘=*–kÕÔs¡T≥. ‘êeTT #˚ùd~ |æ‘·èø±s¡´+ ø£qTø£ ø=+#Ó+ nkÂø£sê´ìï düVü≤è<äj·T+‘√ ns¡∆+ #˚düTø√eTì ø√πs&ÉT. #˚ùd~ ˝Òø£ yêeTq sêe⁄ yÓqT~]π>&ÉT. Ç+‘·˝À nø£ÿ&˚<√ >=&Ée ÅbÕs¡+uÛÑyÓTÆq≥Tº>± @y√ πøø£\T $ì|æ+#êsTT. s√&ɶ+≥ b˛j˚T »q+˝À mes√ ˇø±j·Tq yêfi¯fl‘√ >=&ÉeøÏ ~–q≥Tº+~. yêeTq sêe⁄ Ä– , ≈£î‘·÷Vü≤\+>± eT∞fl yÓqøÏÿ e#˚Ã&ÉT. sêqT sêqT yê] eT<Ûä´ $yê<ä+ eTT~]+~. eT] ø±ùd‡|ü{Ï˝ÀH˚ nø£ÿ&É #ê˝≤ eT+~ b˛>∑j˚T´s¡T. >=&Ée X¯è‹$T+∫+~. ‘·ø£åDy˚T n&ÉT¶ ‘=*–+∫ yÓfi‚fl yê]ø° , yêVü≤Hê\ø° <ë]yê«\ì ø=+<äs¡T |ü≥Tºã&ÉT‘·THêïs¡T. uÛÀ»Hê\T eT] ø±ùd‡|ü{Ï˝À m˝≤>∑÷ |üPs¡Ôe⁄‘êsTT ø£qTø£ n+‘· es¡≈£L <ë]øÏ n&ÉT¶ ‘=*–+#˚~ ˝Ò<äì ne‘·* yêfi¯ófl ‘Óπ>dæ #ÓãT‘·THêïs¡T. b˛©dt ø£+|ü¢sTT+{Ÿ #˚kÕÔeTì Mfi¯fl+fÒ , ~≈£îÿqï #√≥TøÏ b˛sTT #Ó|ü⁄Œø√eTì yêfi¯ófl yÓTT+&çπøkÕs¡T. mes¡÷ ~– sêe&É+ ˝Ò<äT. Ä ø±s¡´+ #˚düTÔqï yêfi¯ófl u≤>± |ü\T≈£î ã&ç >∑\yê]>±H˚ ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. n+<äTπø á u…~]+|ü⁄\øÏ »&Ée&É+ ˝Ò<äT. #·÷dü÷Ô+&É>±H˚ nø£ÿ&É+‘ê HêHê ;uÛÑ‘·‡+>±q÷ ‘·j·÷s¡sTT+~. πøø£\‘√ M~Û M<Ûä+‘ê <ä<ä›]*¢ b˛‘√+~. yêeTq sêe⁄˝À ø=+#Ó+ ‘Ó–+|ü⁄ e∫Ã+~. ª \+C≤ ø=&ÉT≈£î˝≤¢sê ! á M~Û MT nã“ >±] kı‘·ÔqT≈£îHêïÅsê ! ...M~Û yÓTT‘·Ô+ u≤¢ø˘ #˚dæ bÕØùds¡T ... |”¬øj·T´+&ç cÕ$Tj·÷Hê*ï...µµ nì n]#˚&ÉT. Ä >√\˝À n‘·ì >=+‘Óe]ø° $qã&É ˝Ò<äT. ãVüQXÊ Ä uÛÑs√kÕ ‘√H˚ n˝≤ n]#ê&˚yÓ÷ ≈£L&Ü ! @eTsTT‘˚H˚+ ... yêeTq sêe⁄ J$‘·+˝À ‘=* kÕ]>± ‘·q >∑ T+&Ó˝Àì eT+≥ì ãVæ≤s¡Z‘·+ #Ój·T´>∑*π>&ÉT. n‘·ìøÏ|ü⁄Œ&ÉT eTqdüT ‘˚*ø£ |ü&ç+~. Ä >∑˝≤{≤ eT<Ûä´ me] <äèwæº˝Àq÷ |ü&É≈£î+&Ü ‘·Hê πøø£ yÓj·T´ >∑*–q+<äT≈£î yêeTq sêe⁄ ‘·qì ‘·H˚ n_Ûq+~+#·≈£îHêï&ÉT. yêeTq sêe⁄ ‘·q˝À #Ó\ πsπ> uÛ≤yê\qT e÷≥\ s¡÷|ü+˝À e´ø£Ô |üs¡#·&É+ ãVüQXÊ sTT<˚ ‘=*kÕ] ø±#·TÃ. m|ü⁄Œ&É÷ Ä kÕVü≤dü+ #Ój·T´ ˝Ò<äT. v±„q+ y=∫Ã+~ \>±j·T‘·T |æ]øÏ |æ]>±ZH˚ >∑&çù|&ÉT. ‘ê>∑T&çø° , sTT‘·s¡ e´düHê\ø° e+<ä˝≤~ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚ùd ‘·+Å&ç ` ‘·q #·<äTe⁄ $wüj·T+˝À e÷Å‘·+ ˝Ò<äT bıeTà+fÒ eTÚq+>± s√~+#ê&˚ ‘·|üŒ , m<äTs¡T #Ó|üŒ ˝Òø£ b˛j˚T&ÉT. dü÷ÿ˝À¢ y˚Twüºs¡T ‘·q ‘·|ü⁄Œ ˝Òø£ b˛sTTHê ∫‘·ø£ u≤~q s√Eq Ä <Óã“\øÏ zs¡TÃ≈£îHêï&˚ ø±ì ‘·q ‘·|ü⁄Œ ˝Ò<äì #Ó|üŒ ˝Òø£ b˛j˚T&ÉT. Ä|ò”düT˝À @fi¯fl ‘·s¡ã&ç ˇπø d”≥TøÏ ‘·qì |ü]$T ‘·+ #˚dæ @&ç|ædüTÔHêï øÏ≈£îÿs¡T eTq˝Òø£ b˛‘·THêï&ÉT. z kÕ] z Å|üeTTKTì ø±Hê«jYTøÏ n&ɶ+>± bıs¡bÕ≥Tq ôd’øÏ\T MT<ä yÓfi¯SÔ ñ+fÒ ôd≈£L´]{° dæã“+~ n‘·ìï $dæ]


ø={≤ºs¡T. ôd’øÏ\T‘√ düVü‰ yÓ[fl <ä÷s¡+>± bı˝≤˝À¢ |ü&ܶ&ÉT. ∫qï ∫qï <Óã“\T ≈£L&Ü ‘·–˝ÒsTT. n|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü ø£˙dü+ eTqdüT ˝ÀHÓ’Hê yêfi¯flì ‹≥Tºø√&ÜìøÏ yêeTq sêe⁄øÏ <ÛÓ’s¡´+ #ê*+~ ø±<äT. M~Û˝À |üøÏÿ+{≤j·THê , |ü#êØ ø=≥Tº yê&É÷ , Ç+{À¢ @<√ ]ù|s¡T #Ój·T´&Üìø=#˚à yÓTø±ì≈£Lÿ , ≈£Ls¡>±j·T\y˚Tà eTTdæ˝≤$&Ü , ÄK]øÏ |üì eTìw” ... mes¡sTT‘˚ H˚+ ! ...yêfi¯fl #·÷|ü⁄&ÉT y˚\T ‘·qøÏ >∑T] ô|{Ϻ q|ü⁄Œ&ÉT ‘·\ ~+#·T ø√e&Éy˚T #˚kÕÔ&ÉT ‘·|üŒ ` ‘·\ n&ɶ+>± ‘ê{Ï+#·&É+ #Ój·T´ì e´øÏÔ yêeTq sêe⁄. n˝≤+{Ï yêeTq sêe⁄ ‘=* kÕ]>± ` mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛‘˚H˚+>±ø£ ! ø£dæ rsê ‹≥º >∑*π>&ÉT ! n<˚ |ü~ y˚\T ! eT] ø±ùd‡|ü{ÏøÏ >=&Ée #·˝≤¢]+~. ÄsTT+{Ï yêfi¯ófl ~– sêø£ ‘·|üŒ ˝Ò<äT. ‘·øÏÿq uÛÀ»Hê\T düMT|ü+˝Àì zsTT+{À¢ ô|≥Tºø√&ÜìøÏ ˇ|ü⁄Œ≈£îì s√&ÉT¶ MT<ä n&ɶ+≈£î\T ‘=*–+#˚s¡T. cÕ$Tj·÷Hê\T rùdkÕs¡T .á Å|üC≤ $»j·T+˝À ‘·q uÛ≤>∑ kÕ«e÷´ìï eTqq+ #˚düT≈£î+≥÷ Ç+{ÏøÏ #˚sê&ÉT yêeTq sêe⁄. Ç+{À¢øÏ n&ÉT>∑T ô|&ÉT‘·÷H˚ yêeTq sêe⁄ì ø=~› s√E\T>± y˚~ÛdüTÔqï ø£\‘·\T eT∞fl #·T≥TºeTT{Ϻ ø£+~Ø>∑˝≤¢ u≤~Û+#· kÕπ>sTT. Ç+{À¢øÏ yÓfi¯SÔH˚ uÛ≤s¡´ mø£ÿ&ÉT+<ë nì #·÷ùd&ÉT. ≈£L‘·T] ø√dü+ ≈£L&Ü n‘·ì ø£fi¯ófl ÄÅ‘·+>± yÓ‹πøsTT. uÛ≤s¡´ e+≥ >∑~˝À |üì˝À ñ+~. n‘·ì sêø£ì >∑eTì+∫ ≈£L&Ü ÄyÓT |ü≥ºqfÒº Å|üe]Ôk˛Ô+~. ≈£L‘·Ts¡T Å|üdüqï Ç+{À¢ ñqï≥Tº ˝Ò<äT. yêeTq sêe⁄ ã≥º\T e÷s¡TÃ≈£îì , ñdüT‡s¡+≥÷ ≈£îØÃ˝À ≈£L\ ã&ܶ&ÉT. n‘·ì ‘·\ |ü–* b˛‘√+~. uÛ≤s¡´ ø±|ò” sTT#˚à C≤&É ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. Ä sTT+{À¢ <ë<ë|ü⁄ yês¡+ s√E\T>± ˇø£ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq ìX¯Ùã›+ ‘ê+&É$k˛Ô+~. @+ »s¡T>∑T ‘√+<√ , @+ »s¡>∑ uÀ‘√+<√ n+‘·Tã≥º&É+ ˝Ò<äT. ˇø£ $cÕ<äø£s¡yÓTÆq nì•Ã‹ n+<äØï yÓ+{≤&ç y˚~Ûk˛Ô+~. Å|üdüqï J$‘·+ m˝≤+{Ï eT\T|ü⁄\T ‹s¡>∑ uÀ‘√+~ ? ô|[fl ø±e\dæq |æ\¢. á ∫≈£îÿ˝À¢+∫ düTs¡øÏå‘·+>± ãj·T≥ |ü&É >∑\<ë ? n<˚ yêeTq sêe⁄ì rÅe Ä+<√fi¯q≈£î >∑T] #˚düTÔqï $wüj·T+. Å|üdüqïøÏ Ä düTBÛsY‘√ |ü]#·j·T+ ¬s+&˚fi¯flqT+&û ñ+<äqï dü+>∑‹ ‘=*kÕ]>± ‘Ó*dæq|ü⁄Œ&ÉT ~Å>±“¤+‹øÏ ˝Àqj˚T&ÉT . z Å|üø£ÿ ≈£L‘·T] MT<ä ø√|ü+ ø£≥º\T ‘Ó+#·T≈£î edüTÔHêï , ÄyÓTì @MT nq˝Ò&ÉT. yêeTq sêe⁄ uÛ≤s¡´ e÷Å‘·+ sTT+{À¢ |”qT>∑T ˝Ò ∫q≥Tº>± ì‘·´+ XÀø±\T ô|&ÉT‘·÷H˚ ñ+~. Å|üdüqïì ‹{Ϻ b˛k˛Ô~. ø={Ϻq+‘· |üì #˚dæ+~ ≈£L&Ü . Å|üdüqï ‘·*¢<ä+Å&ÉT\ e÷≥\øÏ y˚{Ïø° düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ ˝Ò<äT. ¬s+&˚fi¯fl |ü]#·j·÷ìï ¬s+&ÉT ø£åD≤˝À¢ ø±<äq >∑*π>&ÉT , Ä düTBÛsY. m+‘· bı>∑s¡T ! m+‘· ìs¡¢ø£å´+ ! ... >=|æŒ+{Ï _&ɶ ø±e&É+ e\¢ y=∫Ãq ‘Ó>∑Te ø±uÀ\T ! düTBÛsY ‘·+Å&çøÏ }fiÀfl >=|üŒ |ü\T≈£îã&ç ñ+~. mH√ï yê´bÕsê\THêïsTT. m+‘√ eT+~ n~Ûø±s¡T\‘√q÷ , sê»ø°j·T y˚‘·Ô\‘√q÷ |ü]#·j·÷\THêïsTT. ‘·H˚+ #˚ dæHê #Ó\T¢‘·T+<äH˚ BÛe÷ |ü⁄wüÿ\+>± ñ+~. n˝≤+{Ï e´øÏÔì m~]+#· uÀ‘√+~ ‘·q _&ɶ. ‘·≥Tºø√ >∑\<ë ! ...‘·≥Tº≈£îì n‘·ìì <ë]øÏ ‘Ó#·TÃø√ >∑\<ë ? á n\¢]‘√ <ëì Åã‘·T≈£î ∫ÛÅ<ä+ ø±<äT ø£<ë ? yêeTq sêe⁄ì sêÅr |ü>∑\÷ ø=ìï ~Hê\ qT+&ç y˚~ÛdüTÔqï Å|üX¯ï*$. ˇø√ÿ s√E ìÅ<ä˝À yÓTfi¯≈£îe e∫à , ‘·T[fl |ü&ç ˝ÒkÕÔ&ÉT. ≈£L‘·Ts¡T eT+#·+ MT<ä ñ+<√ ˝Ò<√ nì nqTe÷q+>± ˝…’≥T y˚dæ #·÷kÕÔ&ÉT. @ n|òü÷sTT‘·´+ ‘·\ ô|≥ º˝Ò<äT ø£<ë nì u…+uÒ\T |ü&ç b˛‘ê&ÉT. Å|üdüqï @+ #Ój·T´ uÀ‘√+<√ n‘·ìø£s¡∆+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. s√p mø£ÿ&çø√ yÓ[fl ek˛Ô+~. me¬se]H√ ø£\Tk˛Ô+~. ÄyÓT ø√dü+ me¬ses√ ˇdüTÔHêïs¡T. e∫Ãq yêfi¯fl˝À Åd”Ô˝Ò m≈£îÿe. @y˚y√ #·]ÃdüTÔHêïs¡T. @y√ sêdüTÔHêïs¡T. mø£ÿ&çø√ yÓ[fl edüTÔHêïs¡T. yêeTq sêe⁄øÏ<˚MT n+‘·T ã≥º&É+ ˝Ò<äT. n‘·&çì uÛÑj·T+ uÛÑ\÷¢ø£+˝≤ |ü≥Tº≈£îì |”&çk˛Ô+~. ô|<ä› yêfi¯fl‘√ ‘·q ≈£L‘·Ts¡T ‘·\|ü&É uÀ‘√+<ë ...sT÷ Ä˝À#·q sê>±H˚ n‘·qT ì\Te⁄Hê eDÏøÏ b˛‘·THêï&ÉT. ≈£L‘·Ts¡T]øÏ q#·Ã #ÓbÕŒ\qT+~. »]–+<˚<√ »]–+~ , á }]øÏ <ä÷s¡+>± mø£ÿ&çπøHê b˛<ë+ nì ÄyÓT‘√ nHê\qT+~. ... ≈£L‘·T] eTTK+ ˝ÀøÏ Bq+>± #·÷kÕÔ&ÉT. H√≥eTà≥ e÷≥ ô|>∑\<äT. #ÓbÕŒ\q≈£îqï e÷≥\T >=+‘·T˝ÀH˚ $T–* b˛‘êsTT. ‘·+Å&ç nedüú Å|üdüqï >∑eTì+#· ø£ b˛˝Ò<äT . ª u…+>∑ |ü&Éø£+&ç HêHêï ...µµ nì e÷Å‘·+ z kÕ] n+~. n˝≤+{Ï dæú‹˝Àq÷ ÄyÓT n+‘· ìã“s¡+>± m˝≤ ñ+&É >∑\T>∑T‘√+<√ yêeTq sêe⁄øÏ nãT“s¡y˚T ! n‘·ìøÏ ‘·q MT<ä ‘·qπø ndüVü≤´+ y˚k˛Ô+~. ‘·q #˚‘· >±ì ‘·q+ MT<ä ‘·qπø s√‘· ø£\T>∑T‘√+~. mìï nsTTwüº‘·\ qsTTHê , mìï nee÷Hê\qsTTHê eTÚq+>± , |æ]øÏ>± uÛÑ]+#·&Éy˚T ‘·|üŒ ` eTqdüT˝Àì e÷≥ì ãj·T≥ ô|≥º ˝Òì ‘·q ndüeTs¡∆‘· MT<ä n‘·ìøÏ @e–+|ü⁄ ø£\T>∑T‘√+~. ø£fi¯fl eTT+<äT »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷\ì >=+‘Ó‹Ô K+&ç+#ê\qT≈£î+{≤&ÉT. q#·Ãì e´øÏÔ˝Àì q#·Ãì >∑TD≤ìï n‘·ì eTTK+ MT<˚ ô|ò&û\àì #Óô|Œj·÷´\qT≈£î+{≤&ÉT. @MT #Ój·T´ ˝Òø£ ‘·q˝À ‘·H˚ eTT&ÉT#·T≈£î b˛‘ê&ÉT. Ç+‘·ø° Å|üdüqï @+ #Ój·T´ uÀ‘√+~ ...


0

0

0

eTsêï&˚ Å|üdüqï @+ #Ój·T´uÀ‘√+<√ yêeTq sêe⁄øÏ ‘Ó*dæ b˛sTT+~. n‘·qT ìyÓ«s¡ b˛j˚T&ÉT. ˇø£ X¯Sq´+ n‘·ì yÓT<ä&É+‘ê ÄÅø£$T+∫+~. düTBÛsY sTT+{Ï eTT+<äT ‘·qøÏ Hê´j·T+ »s¡>±\ì ø√s¡T≈£î+≥÷ Å|üdüqï ìs¡düq Bø£åøÏ ≈£Ls¡TÃ+~ ! ÄyÓTøÏ eT<䛑·T>± #·T≥÷º #ê˝≤ eT+~ #˚sês¡T. Åø£y˚T|”, ÄyÓTøÏ Hê´j·T+ »]– rsê*‡+<˚ nì Hê´j·T b˛sê{≤ìøÏ nqT≈£L\ ìHê<ë\T CÀs¡+<äT≈£î+≥THêïsTT. nø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï ‘·‘·+>±ìï #·÷dü÷Ô yêeTq sêe⁄ $düTÔ b˛j˚T&ÉT. uÛ≤s¡´ ≈£L&Ü Å|üdüqï `|üø£ÿH˚ ≈£Ls¡TÃqT ñ+~. yêeTq sêe⁄ m≥÷ bÕ\T b˛q≥Tº>± nø£ÿ&˚ ‘·#êÃ&ÉT‘·THêï&ÉT. Ç<ä+‘ê ∫es¡øÏ <˚ìøÏ <ë] rdüTÔ+<√ n‘·ìøÏ ns¡∆+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. ‘·q ≈£î≥T+ã+ M~Ûì |ü&ç b˛sTT+~ nì|æ+∫+<ä‘·ìøÏ. <äT'K+ ‘·qTïø=k˛Ô+~. düTBÛsY ≈£î≥T+ã+‘√ ‘·\|ü&É >∑*π> dü‘êÔ ‘·eT ≈£î+<ë ! Å|üdüqïøÏ ∫es¡øÏ Hê´j·T+ »s¡T>∑T ‘·T+<ë? á ~Ûø±ÿs¡ dü«s¡+ eT<Ûä´˝ÀH˚ eT÷>∑ uÀ<äT ø£<ë ...n‘·ì n˝À#·q\˙ï >∑õ _õ>± ‘·j·÷s¡j˚TsTT. Ä eT<Ûë´Vü‰ïìøÏ Ä dü+|òüT≥q rs¡T ‘ÓqTï\T |üP]Ô>± e÷] b˛j˚TsTT. Å|üdüqï b˛sê≥+ z ø=‘·Ô s¡÷|ü⁄ dü+‘·]+#·T≈£î+~. |üÅ‹ø£\ yêfi¯Sfl , {°.M ]b˛s¡ºs¡÷¢ e∫à #˚sês¡T. Å|üdüqï‘√ ÄyÓT &çe÷+&é‡ >∑T]+N , ÄyÓT #˚düTÔqï Äs√|üD\ >∑T]+N ÄyÓTì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêïs¡T... eT] ø±ùd‡|ü{À¢ \ø£å˝≤~ Å|ü»\T ÄyÓT $ì|æ+#˚ ìs¡düq >∑fi¯+ $+{≤s¡T ø±uÀ\T. yêeTq sêe⁄øÏ ñ‘·ÿ+sƒ¡>± ñ+~. uÛÑj·T+>± ñ+~. Å|üdüqï Bø£å ø£åD ø£åD≤ìø° s¡ø£ s¡ø±\ eT\T|ü⁄ ‹s¡T>∑T‘√+~. #ê˝≤ ùd|ü{Ï es¡≈£L düTBÛsY ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ndü\T düŒ+~+#·H˚ ˝Ò<äT. yêfi¯fl MT<ä ˇ‹Ô&ç sêqT sêqT n~Ûø£+ ø±e&É+‘√ ø=+#Ó+ ø£<ä*ø£ yÓTT<ä\sTT+~. düTBÛsY yÓTT<ä{À¢ ÄyÓT >∑T]+∫ , ÄyÓT q&Ée&çø£ >∑T]+N ≈£L&Ü ø=+#Ó+ <äTs¡TdüT>±q÷ , ˙#·+>±q÷ Äs√|üD\T #Ój·T´&ÜìøÏ Å|üj·T‹ï+#˚&ÉT. ø±ì Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï yêfi¯fl ÄÅ>∑Vü‰ìøÏ »&çdæ e÷≥ e÷πsÃ&ÉT. ÄyÓT ‘·qøÏ ¬s+&˚fi¯ófl>± ‘Ó*dæq|üŒ{Ïø° m|ü⁄Œ&É÷ ÄyÓTì ô|[fl #˚düT ≈£îH˚ ñ<˚›X¯+ ‘·qøÏ ˝Ò<äì yê~+#·&É+ yÓTT<ä˝…{≤º&ÉT. ÄyÓT ø£&ÉT|ü⁄˝À s¡÷|ü⁄ ~<äT›≈£î+≥Tqï _&ɶø° ‘·qø° m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì ãTø±sTT+#˚&ÉT. Å|üdüqï Bø£å eT÷&√ s√EøÏ rÅe s¡÷|ü+ <ë*Ã+~. á eT<Ûä´˝À yêeTq sêe⁄øÏ ø=ìï nuÛÑ´s¡∆q\T ,y˚&çø√fi¯ófl e#˚ÃsTT. ø=ìï u…~]+|ü⁄\T , ôV≤#·Ã]ø£\÷ ≈£L&Ü e#˚ÃsTT. <ë+‘√ yêeTq sêe⁄ eDÏøÏ b˛‘·THêï&ÉT. u…~] b˛‘·THêï&ÉT. |üÅ‹ø£\ yêfi¯Sfl , {°.M\ yêfi¯Sfl n‘·ìì >∑T∫à >∑T∫à @y˚y√ Å|üX¯ï\T n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T. yêeTq sêe⁄ >=+‘·T ô|>∑\&É+ ˝Ò<äT. _ø£ÿ #·∫à b˛sTTq≥Tº njÓ÷eTj·T+>± #·÷dü÷Ô ñ+&ç b˛j˚T&ÉT. n‘·ì eTÚHêìï ` ª Ä ‘·+Å&çøÏ ‘·q ≈£îe÷¬sÔøÏ »]–q nHê´j·T+‘√ >=+‘·T eT÷>∑ b˛sTT+~. eTÚq+>± s√~düTÔHêïs¡T. Ä $cÕ<ä eTÚq y˚<äq >∑T+&Ó\T »\<ä]+|ü #˚k˛Ô+~ ...µµ ˝≤+{Ï ø£<∏äHê\‘√ |üÅ‹ø£˝À yês¡Ô\T yÓ\Te&ܶsTT. {°.M˝À¢ ˝…’yé f…*ø±dtº #˚düTÔHêïs¡T. düTBÛsY ‘·qøÏ #˚dæq nHê´j·÷ìøÏ ã\yÓTÆq Ä<Ûësê\T #·÷|ædü÷Ô Å|üdüqï ‘·q yê<äqì >∑{Ϻ>± $ì|æk˛Ô+~. n‘·qT ‘·q ‘·|ü⁄Œ ˇ|ü⁄Œ≈£îì , ‘·qì $yêVü≤+ #˚düTø√ e\dæ+<˚ n˙ , ‘·qøÏ |ü⁄≥ºuÀj˚T _&ɶøÏ ‘·+Å&ç>± u≤<Ûä´‘·\T rdüTø√ e\dæ+<˚ nì |ü≥Tºã&ÉT‘√+~. n+‘· es¡≈£L ‘·q Bø£å $s¡$T+#˚ Å|üX‚ï ˝Ò<äì ‘Óπ>dæ #ÓãT‘√+~. |ü]dæú‹ ñÅ~ø£Ô+>± ñ+~. 0 0 0 Hê\T>√ s√E ñ<äj·÷ìøÏ Å|üdüqï Bø£åøÏ ‘Ós¡ |ü&ç+~. yÓTT‘êÔìøÏ m˝≤>∑sTT‘˚H˚+ düTBÛsY , n‘·ì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T |üP]Ô>± ‘·eT |ü≥Tº dü&É*+#·T≈£îHêïs¡T . düTBÛsY ‘·q ‘·|ü⁄Œ n+^ø£]+∫ , ÄyÓTqT $yêVü≤+ #˚düTø√&ÜìøÏ n+^ø£]+#˚&ÉT. Ä |ü]D≤eT+‘√ n+<ä] eTTU≤˝À¢q÷ dü+‘√wü πsK\T yÓ*¢ $]ùdsTT. Äq+<ä+ |ü≥º ˝Òø£ ˇø£] ø=ø£s¡T n_Ûq+~+#·T≈£îHêïs¡T. n+‘· es¡≈£L qsê\T ‘Óπ> ñ‘·ÿ+sƒ¡‘√ kÕúDTyÓ’ ñ+&ç b˛sTTq yêeTq sêe⁄˝À #·\q+ yÓTT<ä\sTT+~. Å|ükÕs¡ e÷<Ûä´e÷\ e´≈£îÔ\T yêeTq sêe⁄ì #·T≥Tº eTT{Ϻ ñøÏÿ] _øÏÿ] #˚kÕs¡T. s¡ø£ s¡ø±\ Å|üX¯ï\T dü+~Û#˚s¡T. ª MT ne÷àsTT Hê´j·T b˛sê≥+ $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. n_Ûq+<äq\T . düTBÛsY ÄyÓTì $yêVü≤+ #˚düTø√&ÜìøÏ n+^ø£ ]+#˚&ÉT ø£<ë , Bìô|’ MT¬s˝≤ düŒ+~kÕÔs¡T ?...µµ mes√ n&çπ>s¡T. 0 0 0 Ä Å|üX¯ïøÏ yêeTq sêe⁄ z ø£åD+ »yêãT #Ó|üŒ ˝Ò<äT. n‘·ì eTTK+˝À s¡ø£ s¡ø±\ uÛ≤yê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. n‘·ì ‘·\˝À @y√ ì•‘·yÓTÆq Ä˝À#·q\T –+–s¡T¢ ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT. eTqdüT˝À |òüT]¸+#˚ Ä˝À#·q\T Åø£y˚T|” ˇø£ ì•Ã‘ê_ÛÅbÕj·T+>± s¡÷|ü⁄ <ë\Ã&ÜìøÏ ø=ìï ø£åD≤\T |ü{Ϻ+~. düø±\+˝À düŒ+~+#·&ÜìøÏ ∫qï|üŒ{Ï qT+&û m|ü⁄Œ&É÷ düVü≤ø£]+#·ì n‘·ì >=+‘·T


HÓeTà~>± $&ç+~. ˇø√ÿ e÷{≤ ù|s¡TÃ≈£î+≥Tqï≥Tº>± , nsTTHê , düTŒ¤≥+>±H˚ nHêï&ÉT : ª Ç+‘· ô|qT>∑T˝≤≥ ‘·sê«‘·, sTT+ ‘· b˛sê≥+ ‘·sê«‘·, e÷ Å|üdüqï kÕ~Û+∫q $»j·T+ Hê≈£î dü+‘√cÕìï ø£*–+∫+~... nsTT‘˚ ... sTT<=ø£ ÄVü‰¢<äø£s¡eTsTTq eTT–+|ü⁄>± H˚qT uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äT... nìyês¡´+>± »s¡>∑uÀj˚T á $yêVü≤+‘√ ÄyÓTøÏ z uÛÑsêÔ, ÄyÓTøÏ |ü⁄≥º uÀj˚T _&ɶøÏ z ‘·+Å&û \_ÛkÕÔs¡T ..düTBÛsY˝À e∫Ãq á e÷s¡TŒ m|üŒ{Ïø° dæús¡+>± ñ+&Ü\ì z Ä&É |æ\¢ ‘·+Å&ç>± H˚qT ø√s¡T≈£î+≥THêïqT. .. n˝≤ ø±q|ü⁄Œ&ÉT ... ‘·qøÏ »]–q nHê´j·÷ìï Ç+‘·˝≤ Å|ü‹|òüT{Ï+#· >∑*–q Hê_&ɶ ` J$‘·+˝À ˇ+≥] b˛s¡T kÕ–+#· ˝Òì nX¯≈£îÔsê\T ø±<äT ! ... HêøÏ|ü⁄Œ&ÉT dü+‘√cÕ˙Œ, ø=+&É+‘· ìã“sê˙ï ø£*–düTÔqï $wüj·T+ sTT<˚ ! ... Hê J$‘·+˝À mH√ï dü+<äsꓤ\˝À >=+‘·T <ë{Ï sêì dü«s¡+ ` Hê _&ɶ H√≥ $ì|æ+∫+~ ... Ç|ü⁄Œ&ÉT Hê¬ø+‘√ Äq+<ä+>±q÷, >∑s¡«+>±q÷ ≈£L&Ü ñ+~ ...µµ nHêï&ÉT. 0

0

0

2009 qe´ BbÕe[ Å|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.

wüs¡‘·T\T e]ÔkÕÔsTT ! eT+∫ dü+ã+<Ûä+. ø£{≤ï\ }düT ˝Ò<äT. |æ\¢ q∫Ã+~. ¬s+Å&√E˝À¢ eT∞fl eT÷&ÛÜ\T ekÕÔsTT ø£qTø£, πsù| ‘ê+ã÷˝≤\T e÷s¡Tà ≈£î+<ë+ nì $j·÷´\ yê] qT+∫ bò˛qT. Ä sTT+{À¢ n+<äs¡÷ |ü+‘√wü+‘√ ñ_“ ‘·_“ã“sTT b˛j˚Ts¡T. ª e÷ düTq+<ä n<äèwüº e+‘·Tsê\T.µ ‘·*¢ düs¡dü«‘·eTà sT÷ e÷≥ n|üŒ{ÏøÏ @ e+<√ kÕs√ nq&É+ »]–+~. ≈£L‘·T] n<äècÕºìøÏ Hêsêj·TD ≈£L&Ü m+‘·>±H√ bı+– b˛j˚Ts¡T. $j·T´+≈£î\ yê] qT+∫ bò˛Hé e∫à q|üŒ{Ï qT+∫, Ä <ä+|ü‘·T\øÏ ø±\T ˇø£ #√≥ ì\e&É+ ˝Ò<äT. #·T≥º |üø±ÿ\øÏ ñ<äj·T+ qT+∫ bò˛qT¢ #˚dü÷Ô Ä X¯óuÛÑ yês¡Ô n+<äCÒdü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. Çs¡T>∑T bıs¡T>∑T\ø°, }fiÀfl ùdïVæ≤‘·T\ø° Ä yês¡Ô #˚s¡y˚kÕs¡T. eTs√ |üø£ÿ ‘ê+ã÷˝≤\T sTT#·TÃ≈£î+<äTøÏ nfÒº e´e~Û ˝Òø£ b˛e&É+‘√ yêfi¯fløÏ ø£åD ø£åD≤ìø° ø£+>±s¡T ô|]– b˛‘√+~. |”ø£\ MT<äøÏ sT÷ eT÷&ÛÜ˝§ø£{Ï, e∫à |ü&ÉT‘·THêïsTT. @+ #Ój·÷´˝À ‘√#·&É+ ˝Ò<äT. z |üø£ÿ $j·÷´\ yês¡T eT÷&ÛÜ\T sê≈£î+&ÜH˚ ‘ê+ã÷˝≤\T rdüT ≈£î+<ë eTì ‘=+<äs¡ ô|&ÉT‘·÷ ñ+fÒ, e´e~Û ø±yê\ì n&çπ> kÕVü≤dü+ Ä <ä+|ü‘·T\øÏ ˝Òø£ b˛sTT+~. á dü+ã+<ÛëìøÏ düTq+<ä ‘·q düTeTTK‘· eTT+<˚ ‘Ó*j·T CÒdæ+~. nsTT‘˚, sTT+‘· ne´e<Ûëq+>± ìX¯Ãj·T ‘ê+ã÷˝≤\T rdüT ø√e&É+ ÄyÓTøÏ q#·Ã&É+ ˝Ò<äT. ªeTs√ kÕ] yêfi¯fl‘√ e÷{≤¢&É sê<ä÷, HêHêïµ n+~. ≈£L‘·T] e÷≥\‘√ eT∞fl $j·T´+≈£î&çøÏ Ä $wüj·TyÓTÆ bò˛Hé #˚kÕs¡T Hêsêj·TD. ª nuÒ“, nqT≈£îHêïø£ eT] Ä\dü´+ m+<äT≈£î u≤e >±s¡÷ ! eT÷&ÛÜ\T sê≈£î+&ÜH˚ Ä ‘·+‘·T »]|æ+#˚<ë›+... e÷{≤¢&ÉT ø√&ÜìøÏ eTπs+ ˝Ò<äT ø£<ë ? nB ø±ø£ , e÷ yê&çøÏ nfÒº ôd\e⁄ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. ‘ê+ã÷˝≤\ ø±s¡´Åø£eT+ #ê˝≤ dæ+|ü⁄˝Ÿ>± »]|æ+#˚<ë›+... ø±<äq ø£+&ç... µ nì »yêu§∫Ã+~. eT] #˚ùd<˚eTT+~ ø£qø£ ? Vü≤&Ü$&ç>± |üqT\øÏ dæ<ä∆eTj·÷´s¡T Hêsêj·TD <ä+|ü‘·T\T. ø£≥ï+ Å|üdüøÏÔ ˝Òì dü+ã+<Ûä+ y=∫à q+<äT≈£î düTq+<ä m+‘·>±H√ dü+‘√wæ+∫+~. ne÷àsTT ñ<√´>∑+ #˚dæ dü+bÕ~düTÔHêï, ø£≥ï+


ù|]≥ y˚~Û+#˚ e´≈£îÔ\Tqï sT÷ s√E˝À¢ ø£≥ï+ }ôd‘·Ôì yê] dü+kÕÿsêìøÏ bı+– b˛sTT+~. Ä s√»+‘ê Vü≤&Ü$&ç>± cÕ|æ+>¥ |üP]Ô #˚dæ, ã≥º\÷,d”«≥÷¢ nM ø=ì eTsêï&ÉT ìs¡«Væ≤+#· uÀj˚T ø±s¡´ Åø£e÷ìøÏ _J _J nsTT b˛j˚Ts¡T Hêsêj·TD <ä+|ü‘·T\T. $j·÷´\ yê]B n<˚ }s¡T ø±e&É+ #˚‘·, ø=+‘· qj·T+. Å |üj·÷D Vü≤&Ü$&ç ˝Ò<äT. <ä>∑Z] yêfi¯fløÏ bò˛qT¢ #˚dæ ø±s¡´ Åø£e÷ìøÏ ÄVü‰«ì+#˚s¡T. eTsêï&ÉT ìX¯Ãj·T ‘ê+ã÷˝≤\ ø±s¡´Åø£eT+ ìsê&É+ãs¡+>±H˚ nsTTHê, m+‘√ ñ˝≤¢dü+>± »]–+~. ø=~› bÕ{Ï eT+~ ã+<ÛäTe⁄\÷, ùdïVæ≤‘·T\÷ Vü‰»¬s’ B$+#˚s¡T. bòı{À\÷,M&çjÓ÷\÷ wüsê e÷eT÷˝Ò. eT÷&ÛÉ+ yÓfi‚flø£ ô|[fl eTTVüAsêÔ\T ô|≥Tº≈£î+<ë+ nì nqT≈£îHêïs¡T. $j·÷´\ yês¡T yÓ[fl b˛j˚Tø£ Ä sêÅ‘·+‘ê düs¡<ë ø£ãTs¡¢‘√H˚ >∑&ç∫ b˛sTT+~. ô|’kÕ ø£≥ï+ ˝Òì dü+ã+<Ûä+ ≈£L‘·T]øÏ ≈£î<äs¡Ã >∑*– q+<äT≈£î Hêsêj·TD >∑]«+#·ì ø£åD+ ˝Ò<äT. ª n<äèwüº e+‘·T&çej·÷´ !µ nì bı–&˚s¡T e∫Ãq yêfi¯fl+‘ê. 0 0 0 ª n<äèwüºe+‘·T&çH˚ µ nqT≈£îHêï&ÉT Hêsêj·TD. ª n<äèwüºe+‘·T\y˚T µ nqT≈£î+~ düs¡dü«‘·eTà. ø±ì, Ä dü+‘√wü+ nfÒº s√E\T $T>∑˝Ò¢<äT yêfi¯fløÏ. yêfi¯fl >∑T+&Ó˝À¢ ¬s’fi¯ófl |ü]¬>{Ϻ+#˚ dü+|òüT≥q\T ‘·sê«‹ s√E\˝À #ê˝≤H˚ »]>±sTT. eT÷&ÛÜ\T yÓfi≤flø£ ô|[fl eTTVüAsêÔ\T ô|≥Tº≈£îqï~ \>±j·T‘·T ,yêfi¯fl Äq+<ä+ n&ÉT>∑+{Ï b˛kÕ–+~. $j·÷´\ yê] qT+∫ s√Eø√ bò˛qT. |üP≥ø√ u…‘êÔsTT+|ü⁄. ø£≥ï+ ˝Ò<äT ø£qø£, ô|[fl e÷Å‘·+ Ä |ü≥ï+˝À ¬ø˝≤¢ n‘·´+‘· $˝≤dü e+‘·yÓTÆq ôVQ≥˝À¢ »]|æ+#ê\ì VüQ≈£î+ C≤Ø #˚kÕs¡T. ‘·eT ‘·s¡|òü⁄ yêfiËfle] <ä>∑Zsê ∫qïuÀ≈£î+&Ü ô|≥Tºb˛‘·\÷ nM »]–+#ê\ì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. Ä ã≥º\ KØ<äT\÷,$esê\÷ $ì Hêsêj·TD <ä+|ü‘·T\ >∑T+&Ó C≤] b˛sTT+~. Çø£, ô|[fl ≈£L‘·T]øÏ ô|≥º e\dæq q>∑\ >∑T]+∫ $Hêïø£ yê]øÏ eT÷s¡Ã¤ e∫Ãq+‘· |üHÓ’+~. ø£fi¯ófl u…’s¡T¢ ø£e÷àsTT. kÕ¬s kÕe÷q¢ C≤_‘ê,$<äT uÛÀ»Hê\˝À yÓTq÷, ô|fi¯flj·÷ø£ <ä+|ü‘·T\ Vü≤˙eT÷Hé Å{Ï|tøÏ #˚j·÷*‡q j˚TsêŒ≥÷¢ ` Çe˙ï Åø£y˚T|” ˇø=ÿø£ÿ{° $+≥÷ yêfi¯fl yÓT<äfi¯ófl yÓTT<äT›u≤] b˛j˚TsTT. $j·÷´\ yê] qT+∫ bò˛Hé e∫Ã+<ä+fÒ #ê\T `Ä <ä+|ü‘·T\øÏ eTT#ÓÃeT≥\T |ü&ÉT‘·THêïsTT. ø£≥ï+ ˝Ò<äqï e÷fÒ ø±˙, Ä >=+‘ÓeTà ø√]ø£\øÏ n+‘·÷ bı+‘·÷ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+~. Å{Ï+>¥...Å{Ï+>¥ nH˚ bò˛qT X¯ã›+ yêfi¯fl >=+‘·T ‘·&Ü] b˛j˚T˝≤ #˚k˛Ô+~. ø£≥ï+ rdüTø√≈£î+&Ü dü+ã+<Ûä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï ø°]Ô , $j·÷´\ yê]øÏ <äø=ÿ#·Tà >±ø£ ! á ô|[fl Äsꓤ{≤\‘√ ‘êeTT ≈£î<˚˝…’ b˛e&É + U≤j·TeTì C≤e ø±] b˛‘·THêïs¡T Hêsêj·TD <ä+|ü‘·T\T. düTq+<ä eT>∑ ô|[fl yê] ˇø√ÿ ø√]ø± $qï|ü⁄Œ&É˝≤¢ ø√|ü+‘√ ∫+<äT\T ‘=≈£îÿ‘√+~. ˇø£ <äX¯˝À dü+ã+<Ûä+ πøì‡\T #˚ôdj·T´eTì ‘Óπ>dæ #Ó|æŒ+~ ≈£L&Ü. n+‘· es¡≈£L e#˚Ãø£ Ä dü+ã+<Ûä+ m˝≤ ø±<äqT ø√e&ÉyÓ÷ ns¡∆+ ø±˝Ò<äT Ä <ä+|ü‘·T\øÏ. nB ø±ø£ eT+∫ dü+ã+<Ûä+. n\T¢&ÉT eT+∫ ñ<√´>∑+˝À ñHêï&ÉT. eTìwæ jÓ÷>∑T´&ç ˝≤π> ñHêï&ÉT. n‘·&çø° uÛÀ>∑{≤º˝Ò+ ‘Ó©<˚yÓ÷! nsTT‘˚, Ç|ü⁄Œ&˚ Ç˝≤>∑T+fÒ, πs|ü⁄ ô|[fl˝À Ç+¬ø+‘· sê<ë∆+‘· eTÚ‘·T+<√. ‘·eT ‘·\øÏ $T+∫q ø√]ø£\T Ç+πø+ ø√s¡‘ês√? nH˚ u…+>∑ ≈£L&Ü |ü{Ϻ |”&çk˛Ô+~. ø£wüºyÓ÷ qwüºyÓ÷ sT÷ ô|[fl ø±ì#˚ÃùdÔ ` Ä ‘·sê«‘· n+‘ê düs¡T›≈£î b˛e#·TÃ. ô|[fl Ä&É+ãs¡+>± »]|æ+#ê\qï yê] ø√]ø£˝À ‘·|ü⁄Œ ˝Òø£ b˛e#·TÃ. ø±˙, Ä dü+>∑‹ eTT+<˚ #Óù|Ô yê] eTT+<äT ‘·q ‘êVü≤‘˚$T{À $e]+#˚ yê&ÉT ø£<ë. n+‘·>± ‘·qT yê]‘√ ‘·÷>∑ ˝Ò&ÉqT≈£î+fÒ Ä dü+>∑‹ eTT+<˚ #Ó|æŒ ñ+&˚yê&ÉT. >=|üŒ>± e÷{≤¢&ÉTø√&Üì πøMT ˝Ò<äì #Ó|æŒ, ‘ê+ã÷˝≤\øÏ ‘=+<äs¡ ô|{°ºdæ, rsê Ç|ü⁄Œ&û >=+‘ÓeTà ø√]ø£\‘√ ñøÏÿ] _øÏÿ] #˚düTÔHêïs¡T. Mfi¯fl Äsê≥+ >∑eTì+∫, Ä ≈£î≥T+ã ùdïVæ≤‘·T&=ø±j·Tq e∫à z<ëπsÃ&ÉT. ª ø=+<äs¡+‘˚... n˙ï ñ∫‘·+ nì Å|üø£≥q*∫Ã, ∫es√¢ mø£ÿ&√ ø£˙ ø£ì|æ+#·ì nø£åsê˝À¢ wüs¡‘·T\T e]ÔkÕÔsTT nì sêkÕÔs¡T #·÷&É+&ç..n˝≤>∑qï e÷≥. n\π> ô|’øÏ dü+kÕÿs¡+ Å|üø£{Ï+∫, ‘·sê«‘· yêfi¯flqT≈£îqï e˙ï kÕ~ÛkÕÔs¡T. ...düπs...nb˛Œ kıb˛Œ #˚dæ, düTq+<ä ô|[fl ø±ì#ÓÃj·T´+&ç. n+‘·ø£Hêï eTs√ e÷s¡Z+ ˝Ò<äT. n˙ï düs¡T› ≈£î+{≤sTT ...ô|<ä› yê&çï #ÓãT‘·THêïqT...Hê e÷≥ $q+&ç...eTπs+ Ä˝À∫+#·ø£+&ç . µ nì Væ≤‘·e⁄ #ÓbÕŒs¡T. düTq+<ä nsTT|òüº+>±H˚ n+^ø£]+∫+~. Hêsê j·TD,düs¡dü«‘·eTà\≈£î eTs√ e÷≥ nq&ÜìøÏ ‘√#· ˝Ò<äT. 0 0 0 ô|[fl eTVü‰ Ä&É+ãs¡+>± »]–+~. ∫Hêï ∫‘·ø± ‘·|üŒ eTπs+ ø±‘·Ô ø√]ø£\T ø√s¡˝Ò<äT ô|[fl yêfi¯ófl. Ä y˚Ts¡≈£î n<√ ‘·è|æÔ ! Ä ô|[fl‘√ ` ˇø£ÿ ô|’kÕ ø£≥ï+ ˝Ò≈£î+&Ü ≈£L‘·T] ô|[fl #˚j·T >∑*–q Ä n<äèwüºe+‘·T\øÏ ` |ü⁄f…º&ÉT n|üPŒ, ‘Ó©ì ndü+‘·è|”Ô $T–* b˛j˚TsTT. düTq+<ä n‘·Ô yê]+{ÏøÏ yÓ[fl b˛sTT+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ n+<ä]‘√ u≤>± ø£\dæ b˛sTT+~. |ü<äVü‰Ås√E\ |ü+&ÉT>∑ |üPs¡Ôj˚Tø£, ôd\e⁄ eTT–+#·T≈£îì, düTq+<ä eT∞fl ñ<√´>∑+˝À #˚]b˛sTT+~. s√E\T >∑&ÉTdüTÔHêïsTT.


Hê\T>∑T HÓ\\sTT+~. düTq+<ä ‘·q J‘·+ @+ #˚k˛Ô+<√ ‘Ó©<äT. n‘·Ô yê]+{À¢ me]ø° ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT sTTe«&É+ ˝Ò<äT. Ä Ç+{À¢ n+‘ê eTqdüT˝À¢H˚ ≈£î‘· ≈£î‘·˝≤&ç b˛‘·THêïs¡T. dü+kÕÿs¡|ü⁄ ‘Ós¡ n&=¶∫Ã, mes¡÷ H√s¡T yÓT<ä|ü&É+ ˝Ò<äT. ÄK]øÏ ñ+&Éã≥º˝Òø£, uÛÑπsÔ z s√E düTq+<äì J‘·+ >∑T]+∫ yÓT\¢>± ø£~ù|&ÉT. düTq+<ä Å|üXÊ+‘·+>± ã<äT*∫Ã+~ : ª ô|fi¯flj·÷´ø£ ñ<√´>∑+ #Ój·÷´\˙, e÷H=<ä›˙ nHêïs¡T ø£<ë ?µµ ª ne⁄qT ... nsTT‘˚...µ n+<äTπø ñ<√´>∑+ e÷q ˝Ò<äT. ñ<√´>∑+ #Ój·T´eTHêïπs ø±˙, J‘·+ MTøÏeTàì eTT+<˚ ø£+&çwüqT ô|≥º ˝Ò<äT ø£<ä+&û?µ düTq+<ä e÷≥\‘√ Ä Ç+{À¢ n+<äs¡÷ ìsêÈ+‘· b˛j˚Ts¡T. yêfi¯fløÏ ø√|ü+ ‘·qTï ø=∫ÃHê m˝≤ e´ø£Ô+ #Ój·÷´˝À ‘Ó©ø£ $Tqï≈£î+&ç b˛j˚Ts¡T. Ä $k˛Œ¤≥q+ eT]+‘· ô|<ä›~ #Ój·T´&É+ Çwüº+ ˝Òø£ düTq+<ä eT∞fl n+~ : ª á |ü]dæú‘·T\T ø=+‘· ø±\y˚T ˝…+&ç ... e÷ Hêqï eTq ô|[fløÏ #˚dæq n|ü⁄Œ rπs es¡≈£L ` |”¢CŸ ...ns¡∆+ #˚düTø√+&ç...µµ ø£≥ï Å|üdüøÏÔ ˝Ò≈£î+&Ü ø√&É*ï ‘Ó#·TÃ≈£îqï yê]>± n+<ä] yÓT|üPŒ bı+~q Ä sTT+{À¢ me]ø° Ä e÷≥\‘√ eT]+ø£ H√fi¯ófl ô|>∑˝Ò¢<äT. m+‘Ó’Hê yê]~ dü+kÕÿs¡e+‘·T\ ≈£î≥T+ã+ ø£<ë ?! 0 0 qe´ dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ ‘˚ 9`9`2009 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.

0

ì\ã&ÉT ª ˝Ò ! ˝Ò∫, ì\ã&ÉT, ì\ã&ç e÷{≤¢&ÉTµ Ä >=+‘·T˝Àì rÅe‘·ø√, n‘·ì yê<äq ˝Àì düãe⁄ø√ ‘Ó©<äT, Hê Å|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ #·|ü⁄Œq ˝Ò∫ ì+#·THêïqT. Ä ø£åD+ ˝À sTT+‘· es¡≈£L H˚qT #·÷|æ+∫q _+ø£+, yÓTT+&ç‘·q+ @yÓTÆb˛j˚TjÓ÷ ‘Ó©<äT. H˚qT ˝Òe&É+, Ä eTTdæ*› Hê d”{À¢ ≈£L#√e&É+ ø£åD≤˝À¢ »]– b˛j˚TsTT. nee÷q uÛ≤s¡+‘√ Hê eTTK+ mÅs¡ ã&ç b˛sTT+~. ãdüT‡ ‘·qe÷Hêq s=<ä #˚dü÷Ô |ü]¬>&ÉT‘·÷H˚ ñ+~. 0

0

0

Vü≤eTà ! m+‘· e÷≥ n˙ùd&ÉT ! #·÷<ä÷› , m˝≤ ñHêï&√! y=fi¯ófl eT+&ç b˛‘√+~. ø£&ÉT|ü⁄ s¡–* b˛‘√+~. JqT ù|ò+≥T, #ês¡\ #=ø±ÿ ... #˚‹øÏ u≤e⁄s¡T ø£|üŒ+‘· yêN...ˇ‘·ÔsTTq q\¢ì E≥Tº qT<äT{Ï MT<äøÏ eTVü‰ ^s¡>± |ü&ÉT‘√+~. düqï>± |ü+~Åsê≥˝≤ ñHêï&ÉT. nedüs¡yÓTÆ‘˚ |ü~ eT+~ #˚‘· ‘·qTï\T ‹H˚dæHê, bÕ‹ø£ eT+~ì ‘·˙ïdæHê ‘·˙ï >∑\&ÉT. ãdüT‡ #ê˝≤ s¡B›>± e⁄+~. m˝≤>√ ‘·+{≤\T |ü&ç, d”≥T dü+bÕ~+#˚qT. Ä&Éyêfi¯fl d”fÒ ! nsTT‘˚H˚+, sT÷ s√E˝À¢ s¡÷\÷‡ ^\÷‡ n+≥÷ ≈£Ls¡TÃ+fÒ »s¡>∑<äT. nB ø±ø£, á s¡÷{À¢ sTT~ e÷eT÷˝Ò. Hê‘√ bÕ≥T, eTs√ q\T>∑T¬s’<äT>∑Ts¡T ≈£L&Ü á&Éyêfi¯fl d”≥¢˝À <äsê®>± ≈£L#·T Hêïs¡T. Hê Ks¡à ø±*, ãdüT‡˝À Ä&Éyêfi¯fl+<ä]˝À Ä eTTdæ*› ˇø£ÿπsÔ mø£ÿ&Ü d”≥T <=s¡ø£ÿ Hê |üø£ÿH˚ #·‹øÏ\|ü&ç ≈£L#·T+&ç b˛sTT+~. d”≥T ø√dü+ ÄyÓT Hê‘√ ù|N |ü&É≥+ ˝Ò<äT. eT<Ûä´q M&ÉT ‘·–˝Ò&ÉT Hê ÅbÕD≤ìøÏ. d”{À¢+∫ ˝Ò∫ ì\ã&ÉeTì Ç+<ëø£ qT+∫ dü‘êsTTdüTÔHêï&ÉT. ˝Ò∫, eTTdæ˝≤›ìøÏ d”{ÏeTàì >=&Ée |ü&ÉT‘·THêï&ÉT. ˝Ò#˚ es¡≈£L e~˝Ò˝≤ ˝Ò&ÉT. #ê˝≤ ùd|ü⁄ _+ø£+>± m<äTs¡T ‹]π>qT. ˝Òe&ÜìøÏ eTqkı|üŒ&É+ ˝Ò<äT. Ç+ø± #ê˝≤ <ä÷s¡+


Å|üj·÷D+ #Ój·÷´*. á s¡÷≥T ãdüT‡˝À¢ eTT+<äT ÄÅø£$T+#·T≈£îqï yê&ç<˚ d”≥T. n&çπ> yê&ÉT+&É&ÉT. m|ü⁄Œ&√ ,mes√ #·<äTe⁄≈£îqï Ä&É|æ\¢ ‘·≥düú |ü&ç‘˚, nB, Ä ne÷àsTT ø±düÔ <ÛÓ’s¡´+ >∑\B, yê~+#· >∑\B nsTT‘˚ ‘·|üŒ ` Ä&Üfi¯fl d”≥¢˝À ≈£L#·Tì, ì•Ã+‘·>± m+‘· <ä÷s¡yÓTÆHê Å|üj·÷D+ #ÓjÓTT´#·TÃ. #ê˝≤ eT+~ ø£+&Éø£ºs¡T¢ ≈£L&Ü á $wüj·T+ |ü{Ϻ+#·T ø√s¡T. n˝≤+{Ï~, sT÷ y˚fi¯, á nu≤“sTT eT÷\+>± ˝Ò∫ ì\ã&ç b˛e\dæ e∫Ã+~ ` nB, z eTTdæ˝≤›ì ø√dü+ ! n|üŒ{Ïø°, eTTdæ*› n+≥÷H˚ ñ+~ , ª b˛˙˝Ò Hêj·THê ! Ä u≤ãTì nø£ÿ&˚ ≈£Lø√˙! m+‘· <ä÷s¡+ m˝≤¢˝À @{À! ...m+<äT≈£î ˝Ò|æj·÷´\?. ..≈£Lø√˙...H˚ìø£ÿ&É ≈£L≈£îHêïqT ø±Hê !...µµ eTTdæ˝≤›ì e÷≥\‘√ Hê≈£î ‘Ó+|ü]‘·q+ ôV≤∫Ã+~. ª n$&É ≈£L#√eTì n+{À+~ ø£<ë? Ä$&É düs¡T›≈£î b˛‘·÷ ñ+fÒ ˙¬ø+<äT≈£î eT<Ûä´q...eP]πø sTT<Ó’b˛‘·THêïe⁄...µµ nHêïqT ø√|ü+>±. Ä ≈£îÅsê&ÉT ‘·π>Z˝≤ ˝Ò&ÉT. nsTTHê düπs, Ä&Éyêfi¯fl d”{À¢+∫ H˚qT ˝Ò∫ rsê*‡+<˚ nHêï&ÉT. ˝Ò∫ ÄyÓTøÏ d”{Ïyê«*‡+<˚ nì |ü≥Tº |üfÒº&ÉT. ø£åD ø£åD≤ìø° Hê˝À ñ&ÉT≈£îyÓ÷‘·Ôq+ ˝≤+{Ï <˚<√ ô|]– b˛‘√+~. ª ˝Ò&ûdt d”≥¢˝À ≈£L#·Tqï n+<äØï ˝Ò|æ+#·ej·÷´ eTT+<äT...n|ü⁄Œ&ÉT H˚q÷ ˝ÒkÕÔqTµµ nì ù|NøÏ ~π>qT. e÷ eT<Ûä´ ô|<ä› >=&Éy˚ »]π>˝≤ ñ+~. ãdüT‡˝À Hê ¬øes¡Tï+#·sTTHê düb˛s¡Tº <=s¡T≈£î‘·+<˚yÓ÷qì #·T≥÷º #·÷ùdqT. n+‘ê @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ #·÷<ë› eTqï≥Tº>± e÷ yÓ’ù| ÄdüøÏÔ>± #·÷düTÔHêïs¡T. ø±˙ mes¡÷ ô|<ä$ $|üŒ&É+ ˝Ò<äT. Ä&Éyêfi¯fl d”≥¢˝À #·‹øÏ\ ã&ɶ yêfi¯flsTT‘˚ eTTU≤\T m{À ‹ù|ŒdüT≈£îì, |ü{Ϻ+#·Tø√ qfÒº Å|üe]ÔdüTÔHêïs¡T. á >=&Ée sTT|üŒ{À¢ #·˝≤¢πs˝≤ ˝Ò<äT. #·÷<ë›+, m+‘· ùd|ü⁄ yê~kÕÔ&√ ! Ç+‘·ø£Hêï s¡÷\T‡ H˚q÷ e÷{≤¢&É>∑\Tï. Ä nu≤“sTT‘√ ‘·>∑Tyê&ÉT‘·Tqï+‘· ùd|üP ` Hê˝À @ eT÷\H√ <ë>∑Tqï dü+kÕÿs¡+ ø=+#Ó+ ø=+#Ó+>± mes√ ø£‹Ô]+∫ bÕπsdüTÔqï uÛ≤eq˝≤+{Ï<˚<√ e÷Å‘·+ Hê˝À ø£\T>∑ø£ b˛˝Ò<äT. ãdüT‡ Ä>∑T‘·÷, ãj·T\T <˚s¡T‘·÷ ≈£î<äT|ü⁄\‘√ |ü]¬>&ÉT‘·÷H˚ ñ+~. e÷|òüT e÷dü|ü⁄ >±* yÓ#·Ã>± #Ó+|ü\øÏ ‘êøÏ, #·Ts¡T≈£îÿ eTì|æk˛Ô+~. ª ˝Òeqj·÷´... ˝ÒeqT... @+ #˚kÕÔyé...nsTTHê, #Ó|üŒ&ÜìøÏ qTyÓ«e]$? ø±yê\+fÒ Ä$&˚ n&ÉT>∑T‘·T+~. n|ü⁄Œ&ÉT ˝ÒkÕÔH˚¢... Ä$&É ‘·s¡|òü⁄q eø±˝≤Ô |ü⁄#·TÃ≈£îqï≥Tº eT<Ûä´˝À qTyÓ«+<äT≈£î ¬s∫à b˛‘êyé?µ n+≥÷ <äu≤sTT+#˚qT. ª ne⁄qj·÷´... Ä eTTdæ˝≤$&É ≈£L#√ìj·T´eT+{À+~ ø£<ë... Ä$&ÉøÏ ˝Òì u≤<Ûä ˙¬ø+<äT≈£î...ø£+<äøÏ ˝Òì r≥ ø£‹Ô |”≥ ¬ø+<äTø£ì...µµ Ä&É yêfi¯fl d”≥¢˝À qT+#˚ ÄeT÷\ qT+∫ nHêï¬ses√. Ä bÕ{Ï düb˛s¡Tº <=s¡ø£&É+‘√ Hê≈£î Äq+<ä eTì|æ+∫+~. eT]+‘· yÓTT+&ç>± yê~+#ê\ì ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêïqT. Ä e÷≥\T $ì|æ+∫q y˚|ü⁄ #·Ts¡T>±Z #·÷ùd&ÉT Ä nu≤“sTT. ª kÕyÓT‘· u≤>±H˚ #ÓbÕŒs¡T.. yÓ≥ø±s¡+>±H˚ nsTTHê qqTï ø£‹Ô |”≥‘√ b˛˝ÒÃs¡T. Hê‘√ e´eVü‰s¡+ ø£‹Ô |”≥˝≤π> ñ+≥T+~... eTsê´<ä>± Ä&Éyêfi¯fl d”≥T U≤∞ #Ój·T´ø£ b˛‘˚...µµ‘·s¡®ì #·÷|ædü÷Ô nHêï&ÉT. Ä e÷≥˝À¢ì |ü<äTìøÏ ` ø=+#Ó+ »+≈£î˝≤+{Ï<˚<√ ø£*–+~ Hê˝À... nsTTHê, Ä ≈£îÅs¡ ≈£î+ø£ eTT+<äT z&ç b˛e&ÜìøÏ H˚qT dæ<ä∆+>± ˝ÒqT. ª ˝Ò&ûdt d”≥¢˝À ≈£L#·Tqï yêfi¯fl+<ä]˙ ˝Ò|æ+#·ej·÷´ eTT+<äT...µµ ‘Ó∫à ô|≥Tº≈£îqï ìs¡¢ø£å´+‘√ eT∞fl n<˚ e÷≥ nHêïqT. ª nedüs¡yÓTÆ‘˚ yêfi¯Sfl ˝ÒkÕÔs¡T. sêuÀj˚T ùdºJ˝À¢ Ä&Üfi¯ófl møÏÿ‘˚ ˝Ò∫ d”{Ïe«πø+ #˚kÕÔs¡T !... eTT+<äT MTs¡T ˝Ò∫, MT d”≥T |üø£ÿq H˚\ MT<ä ≈£L#·Tqï ÄyÓTøÏ d”{Ïe«+&ç ... ˝Òø£ b˛‘˚ u≤e⁄+&É<äT...µµ ª @+ u…~]düTÔHêïyê...µµ n+fÒ eT∞fl @<√ nquÀj˚TqT. n|ü⁄Œ&ÉT e∫Ã+~ ... Ä nu≤“sTT >=+‘·T˝À qT+∫, Ä e÷≥ ! ø£s¡T>±Z ˝Ò<äT... ø±˙, ø£y˚T+&ç+>¥>± e⁄+~ Ä dü«s¡+ ! e÷ eT<Ûä´ ‘·>∑Te⁄ yÓTT<ä\j˚T´ø£ yÓTT<ä{Ï kÕ]>± @ø£e#·q+‘√ dü+uÀ~Û+#ê&˚yÓ÷, H˚qT ˇø£ÿ kÕ]>± ñ*øÏÿ |ü&ɶ e÷≥ ì»+. ª ˝Ò ! ˝Ò∫ ì\ã&ÉT...ì\ã&ç e÷{≤¢&ÉT...µµ n+‘˚ ! ndü+ø£*Œ‘·+>± #·|ü⁄Œq ˝Ò∫ ì+#·THêïqT. 0

0

0


Ç<ä+‘ê m˝≤ »]–+<√ Hêπø ÄX¯Ãs¡´+>± ñ+~. Hê d”{À¢ ≈£L#·Tqï eTTdæ*› ì+bÕ~>± øÏ{Ïø° ˝ÀqT+∫ ~≈£îÿ\T #·÷k˛Ô+~. ì+#·THêïH˚ ø±˙, Hê y=fi¯ófl eT+&ç b˛‘√+~. ø√|ü+‘√ >∑T+&Ó s¡–* b˛‘√+~. Hê eTTK+ s¡+>∑T\T e÷s¡T‘·Tqï≥Tº>± Hêπø ‘Ó\Tk˛Ô+~. yê&ç #˚‹˝À <Óã“ ‹˙ùdH˚ nqï u≤<Ûä‘√ Hê y=fi¯ófl düqï>± »\<ä]k˛Ô+~. H˚qT ‘·|üŒ ` $T>∑‘ê q\T>∑T¬s’<äT>∑Ts¡T sTT+ø± á&Üfi¯fl d”≥¢˝ÀH˚ <äsê® yÓ\>∑u…≥º&É+ Hê≈£î eT]+‘· ñ&ÉT≈£îyÓ÷‘·Ôq+ ø£*–k˛Ô+~. Å|üdüTÔ‘êìøÏ ãdüT‡˝À Ä eTTdæ˝≤yÓT‘√ bÕ≥÷ n+<äsê&É yêfi¯flø° d”≥T¢ <=]øÏqfÒº...˝Ò&ûdt mes¡÷ ì+#·Tì ˝Òs¡T. n+<äTπø ø±uÀ\T, Ä nu≤“sTT eTπsMT |ü{Ϻ+#·Tø√q≥Tº Å|üXÊ+‘·+>± øÏ{Ïø°˝À qT+∫ ãj·T≥øÏ #·÷düTÔHêï&ÉT. eT∞fl @<˚Hê }fiÀfl ãkÕ‡–, mes¡sTTHê Ä&Üfi¯ófl ãôd‡πøÿ es¡≈£L Ä nu≤“sTT sTT+ø£ ø£\>∑CÒdüTø√&Éì ‘Ó\Tdü÷ÔH˚ ñ+~. ãj·T˝Ò›πs&É+&û, >=|üŒ dü+|òüT ùde≈£î&ÉT ! yê&çï #·÷dü÷Ô+fÒ n] ø±\T eT+≥ HÓ‹Ô¬ø≈£îÿ‘√+~. sê˙ sê˙, Ä düeTj·T+ sêø± b˛<äT, M&ÉT eT∞fl me]‘√ qsTTHê >=&Ée ô|≥Tºø√ø£q÷ b˛&ÉT. me&√ ˇø£&ÉT M&ç bı>∑s¡T nDÏ#Ój·T´ø£ e÷q&ÉT. n+‘ê Hê˝≤>±H˚ kÂeT´+>± ñ+{≤sê ! á Ä˝À#·q e#˚Ãø£ Hê eTqdüT ø=+#Ó+ ìeTà[+∫+~. qqTï ã\e+‘·+>± d”{À¢+∫ ˝Ò|æ ì\u…{Ϻ, yê&ÉT Hê Å|üø£ÿH˚ ì\ã&É≥+ #·÷ùdÔ Hê≈£î ‹ø£ÿ πs– b˛‘√+~. |üø£ÿ˝À ã˝…¢+ n+fÒ, BH˚ï n+{≤s¡T ø±uÀ\T ! ... Çyêfi¯ s√E Hêπø+ u≤>∑Tqï≥Tº ˝Ò<äT. M&ç eT÷˝≤q düTK+>± d”{À¢ ≈£L#·Tì Å|üj·÷D+ #˚ùd jÓ÷>∑+ sTTø£ ˝ÒqfÒº. ô|<ä›eTìwæ ‘·s¡Vü‰˝À z eTTK´yÓTÆq ø±s¡´+ #·ø£ÿu…{≤º\ì m+‘· VüQ+<ë>± ãj·T\T <˚sêqT ! rsê, yÓTT<ä{À¢H˚ yê&ç #˚‹˝À <Óã“ ‹˙ùdqT. ˝Òø£ b˛‘˚ qqTï ˝Ò∫ ì\ã&ÉeT+{≤&Ü ! ì\ã&ç e÷{≤¢&ÉeT+{≤&Ü ! Ç˝≤ Ä˝À∫dü÷Ô ñ+fÒ >∑Ts=Ô∫Ã+~, CÒãT˝À ñqï ¬s+&ÉT ñ‘·Ôsê\˙ z kÕ] ‘·&çy˚TqT. ìHêï yÓTTHêï e#˚ÃsTT Ä ¬s+&É÷q÷. ˇø£{Ï e÷ sê|òüTe qT+∫. ¬s+&√~ yê&ç ≈£L‘·Ts¡T uÛ≤s¡‹ qT+∫. sê|òüTe‘√ Hê ùdïVü≤+ Çy˚*º~ ø±<äT. ø£*dæ ‹]π>+. ø£*dæ #·<äT e⁄≈£îHêï+. ø£*ùd z #√≥ ñ<√´>±\T #˚ùd+... ã~©\ e\¢ ø=H˚ïfi¯fløÏ y˚πs }fi¯fløÏ #˚πs+. Äs¡T HÓ\\ ‘˚&Ü‘√ ]f…Æs¡j·÷´+. sê|òüTe ≈£î≥T+ã+‘√ #ê˝≤ <ä>∑Z] |ü]#·j·T+ ñ+~. |æ\¢\+<ä]ø° Hê <ä>∑Zs¡ m+‘√ #·qTe⁄. eTTK´+>± uÛ≤s¡‹ø£sTT‘˚ eTØq÷. ` ô|<ä› yê[fl<ä›s¡÷ ñ<√´>±\ MT<ä y˚πs #√≥¢øÏ b˛‘˚ Ç|ü⁄Œ&Éø£ÿ&É ñ+&˚~ sê|òüTe,n‘·ì uÛ≤s¡´,ô|[fl ¬ø~–q uÛ≤s¡rq÷. sê|òüTe ]f…Æs¡j˚T´ø£ sêe\dæq &ÉãT“˝ÒM sTT+ø± sê˝Ò<äT. Ä $wüj·T+˝ÀH˚ Hê düVü‰j·T+ ø√s¡T‘·÷ ñ‘·Ôs¡+ sêùd&ÉT. sêe\dæq ô|q¸qT , Å>±≥T´{° e¬>’sê\˙ï ø£*|æ Hê\T¬>’<äT \ø£å\ <ëø± ñHêïsTT. m˝≤>√ ‘·+{≤\T |ü&ç, ô|ò’\T q&ç|æ+#·T≈£îHêï&ÉT. rsê, sTT|ü⁄Œ&ÉT &ÉãT“\T #˚‹ø£+<˚ düeTj·÷ìøÏ, Ä|ò”düT yêfi¯ófl ¬s+&ÉT y˚\T sTTeTàì ≈£L#·THêïs¡T≥. Ä &ÉãT“ \+#·+>± sTTùdÔH˚ ø±˙ |üì »]π>˝≤ ˝Ò<äT≥. n+‘· yÓTT‘·Ô+ sTTe«&ÜìøÏ eTqkı|üŒø£ b˛sTTHê, sTTe«ø£ ‘·ù|Œ˝≤ ˝Ò<ä+≥÷ sêùd&ÉT sê|òüTe. \+#·+ sTTe«qì |ü+‘·+ |ü{Ϻ ≈£L#·T+fÒ n+‘· yÓTT‘·Ô+ MT<ä e#˚à uÒ+≈£î e&û¶ qwüº b˛e&É+ ‘·|üŒ, eTπs+ ˝Ò<ä+≥÷ u≤<Ûä |ü&ÉT‘·THêï&ÉT. nB ø±ø£, Ä &ÉãT“ #˚‹ø£+~‘˚ uÛ≤s¡‹øÏ ô|[fl #˚dæ, y√ u≤<Ûä´‘· rs¡TÃ≈£î+<ëeTì yê&ç ÄX¯. yÓTT‘·Ô+ MT<ä sê|òüTe ñ‘·Ôs¡+˝À kÕsê+X¯+ Ä &ÉuÒ“<√ yêfi¯fl eTTU≤q |ü&ûdæ, |üì »]|æ+#·Tø√&ÜìøÏ ‘·qT dæ<ä∆+>±H˚ ñHêï≥º. ø±˙... uÛ≤s¡‹ e÷Å‘·+ n+<äT≈£î düùd$Tsê n+{À+~≥. ` ˇø£ÿ ô|’kÕ sTTe«&ÜìøÏ M˝Ò¢<äì ‘Óπ>dæ #ÓãT‘√+~≥... ª uÛ≤s¡‹ dü+>∑‹ ˙≈£î ‘Ó\TdüT ø£<ë ! ∫qï |æ\¢... Äy˚X¯+, ñÅ<˚ø£+ m≈£îÿe...˝Àø£+ b˛ø£&É <ëìøÏ m+‘· #Ó|æŒHê ns¡∆+ ø±<äT. qTy=«∫Ã, <ëìøÏ q#·Ã #Ó|æŒ, á düeTdü´ì z øÏ*øÏÿ ‘˚yê*...µµ n+≥÷ sê|òüTe ñ‘·Ôs¡+˝À qqTï ÅbÕ<Û˚j·T|ü&ÉT‘·÷ sêùd&ÉT. Çø£ , uÛ≤s¡‹ sêdæq ñ‘·Ôs¡+ eTs√˝≤ ñ+~. n+‘· &ÉãT“ \+#·+>± sTTe«&ÉeT+fÒ, nH˚ïfi¯fl ‘·+Å&ç ÅX¯eT eTTø£ÿ\T eTTø£ÿ\T>± ø√dæ bÕ¬sj·T´&Éy˚Tq+≥÷ @<˚<√ sêdæ+~. uÛ≤s¡‹ dü+>∑‹ Hê≈£î ∫qï|üŒ{Ï qT+N ‘Ó\TdüT. eT+∫ ‘·q+‘√ bÕfÒ m+‘· ø£wüºyÓTÆHê eT+∫øÏ ì\ã&Ü\+≥T+~. nHê´j·÷\T, nÅø£e÷\T n+fÒ eT+&ç |ü&ÉT‘·T+~. ª n+≈£î˝Ÿ... H˚HÓ+‘· #Ó|æŒHê Hêqï $q&É+ ˝Ò<äT. ñ<√´>∑+˝À ñqï+‘· ø±\+ ìC≤sTTrøÏ ø£≥Tºã&ç, ì\∫q Hêqï ` sTT|ü⁄Œ&Ó+<äTø√ n˝≤ ì\ã&É ˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. ì»y˚T...sTT+{Ï düeTdü´\T #ê˝≤H˚ ñHêïsTT... á |ü]|æú‘·T\˝À Hêqï z yÓT≥Tº ~>∑&ÜìøÏ |æ<ä∆ |ü&É≥+ ns¡∆+ #˚düT ø√ ‘·–q<˚. nsTT‘˚...n~ HêøÏwüº+ ˝Ò<äT. ø£wüºyÓ÷, qwüºyÓ÷ \+#·+ ø√dü+ Hêqïì y˚~ÛdüTÔqï yêX¯fl |üì |ü&É<ë+ n+{≤qT H˚qT...á $wüj·T+ ˝À H˚q÷, HêHêï s√p yê~+#·T≈£î+≥THêï+. MTs=∫Ã, Hê |üø£ÿq ì\ã&Ü\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïqT. HêqïøÏ MTπs q#·Ã #ÓbÕŒ*. sêe*‡q Ä &ÉãT“\T eT] ø=Hêïfi¯ófl Ä\dü´yÓTÆ‘˚ y˚Ty˚TMT #·∫à b˛+ ø£<ë ! yÓ+≥H˚ s¡+&ç...µµ uÛ≤s¡‹ ñ‘·Ôs¡+ á <Û√s¡DÏ˝À kÕ–+~. e∫Ãq ¬s+&ÉT ñ‘·Ôsê\q÷ CÒãT˝À ô|≥Tº≈£îì ‘·+Å&û ≈£L‘·Tfi¯fl˝À me] |üøå±q ì\ã&ç e÷{≤¢&Ü˝À sTT+ø± z ìX¯Ãj·÷ìøÏ sê≈£î+&ÜH˚ ãôd‡ø±ÿqT.


Hê Ä˝À#·q\‘√ z |üø£ÿ ‘·\ y˚&ÓøÏÿ b˛sTT, H˚qT+fÒ, ãdüT‡˝À á ≈£îÅsê&ÉT #˚dæq nee÷q+‘√ Hê yÓT<ä&ÉT eT]+‘· yÓTT<äT›u≤] b˛sTT+~. Ä ≈£îÅsê&ÉT #˚dæ+~ nee÷q y˚TMT ø±<äqï Å>∑Væ≤+|ü⁄ sTT|üŒ{À¢ ‘Ó#·TÃø√&ÜìøÏ H˚HÓ+<äTø√ dæ<ä∆+>± ˝ÒqT. yêN #·÷ùdqT. @&ÉT ø±ek˛Ô+~. Ç+ø√ ns¡>∑+≥ Å|üj·÷D+... ãj·T ≥ Nø£≥T¢ ø£eTT≈£î+≥THêïsTT. ãdüT‡ ≈£î<äT|ü⁄\‘√ y=fi¯ófl VüAqyÓTÆ b˛‘√+~. ì\ã&Ü\+fÒ ø±fi¯ófl |”πødüTÔHêïsTT. Ä ø±* MT<ä ø±ùd‡|ü⁄, á ø±* MT<ä ø±ùd‡|ü⁄ ì\TÃ+≥THêïH˚yÓ÷, q&ÉT+ H=ô|Œ&ÉT‘√+~. ãdüT‡ Ç+»qT s=<ä ‘·\ H=|æŒ ‘Ó|æŒk˛Ô+~. Ä ≈£îÅsê&çì bı&ç∫ #·+ù|<äT›Hê? #Û· ! yê&ç eTTK+˝ÀøÏ #·÷&ܶìπø eTqdüT ˇ|üŒ&É+ ˝Ò<äT. Hê nedüúøÏ ø±s¡D+ yê&ÉT ø±<ä÷ ? Ç+‘·˝À ãdüT‡ Ä–+~, @<√ ~≈£îÿ e÷*q ePfiÀfl. ˇπø ˇø£ eTìwæ mø±ÿ&ÉT. ãdüT‡ eT∞fl ø£~*+~. Ä eTìwæ |üP≥T>± ‘êπ>dæ ñHêï&ÉT. ˇø£fÒ ‘·÷* b˛‘·THêï&ÉT. ` BìøÏ ‘√&ÉT ` Ç<√ qs¡ø£"yê ! ø£+&Éø£ºs¡T yÓ[fl, n‘·qT ~>±*‡q eP] ù|s¡T ø£qT≈£îÿì &ÉãT“\T rdüT≈£îHêï&ÉT. {Ϭøÿ≥Tº |ü+#Y #˚dæ, ‘·øÏÿq ∫\¢s¡‘√ bÕ≥T n‘·ì #˚‹˝À ô|{≤º&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT yÓTT<ä\sTT+~, >=&Ée ! Ä eTìwæ {Ϭøÿ≥Tº ø√dü+ e+<ä H√≥T sTT#˚Ãq+{≤&ÉT. Ä ∫\¢s¡‘√ bÕ≥T, ‘·qøÏ+ø± eTs√ @uÛ…’ s¡÷bÕj·T\T sêyê\+{≤&ÉT. ø£+&Éø£ºs¡T e÷Å‘·+ n‘·ì∫Ã+~ e+<ä ø±<ä˙, @uÛ…’ H√fÒ sTT#˚Ã&É˙ n+<äTπø, {Ϭøÿ≥Tº &ÉãT“\T b˛qT ‘·øÏÿq ∫\¢s¡ sTT#˚Ãq˙ yê~düTÔHêï&ÉT. sêqT sêqT >∑˝≤uÛ≤ m≈£îÿyÓ’ b˛‘√+~. ø£+&Éø£ºs¡T ø√|ü+‘√ }– b˛‘·THêï&ÉT. ª C≤>∑s¡Ô...C≤>∑s¡Ô... ‘ê–‘˚ ‘ê–q≥Tº >∑eTTàqT+&ÉT...n]∫ >√\ ô|{≤ºe+fÒ yÓT&É |ü≥Tº≈£îì ãdüT‡˝À qT+∫ ‘√d” >∑\Tï. á s¡÷{À¢ Å|ür yê&çø° ãôd‡ø£ÿ&É+, @<√ ù|NøÏ ~>∑&É+ e÷eT÷˝…’ b˛sTT+~. @uÛ…’ sTT∫Ã, e+~#˚Ãq+{≤yê ! ... yÓTÆø£+ ‘·\ ¬øøÏÿ+<ë?µµ nHêï&ÉT #˚‘·T\T Ä&çdü÷Ô. Ä ‘ê>∑TuÀ‘·T ÄkÕMT ø£+&Éø£ºs¡T ns¡T|ü⁄\øÏ u…~] b˛˝Ò<äT. dü] ø£<ë eT]+‘· ¬s∫à b˛j˚T&ÉT. ª zk˛dæ... ˙ ãTø±sTT+|ü⁄\øÏ H˚H˚{Ï u…–* b˛qT... Hê e+<ä H√≥T dü\¢>∑ dü+∫\ y=&ûdüT≈£îì, e+~e« H˚<ä+{≤e⁄? Hê ˝≤+{Ï nHê<√&çì nH˚ïj·T+ ùd<ë›eTqT≈£î+≥THêïe⁄ >±yê\ ! ... ˙ @kÕ\T Hê <ä>∑Zs¡ ≈£î<äs¡e⁄... H˚ì∫Ã+~ e+<˚...H˚qT ‘êπ>q+{≤e⁄?... ì»y˚T... |òü⁄\T¢>∑ ‘êπ>qT...ø±ì y=+{Ï MT<ä π>q+ b˛H˚<äT... ‘ê>∑HêìøÏ >∑e]yÓT+{À&˚ ô|]àdü ì#˚Ã&ÉT. bı<äT› >∑÷øÏ+<ëø£ y=\T¢ |ü⁄*dæ b˛j˚T ˝≤>∑ |üì ùdkÕÔ+... Ä H=|ü⁄Œ\T ‘·>±Z\+fÒ ‘ê>∑&É+ ‘·|üŒ @{Ï ôdj·÷´˝À e÷≈£î ‘Ó\T›...‘ê– H˚H˚{Ï n\¢] ùddüTÔHêïHê? n˝≤>∑sTT‘˚ ` ãdüT‡ H√+∫ ‘√d”, ø±<äqTï. ø±ì, sTT~>√ ! Hê &ÉãT“\T ø±CÒùd<ëìøÏ dü÷ùdy√, ...H˚q÷s¡Tø√qT....q]πøkÕÔqT...q]dæ|ü⁄s¡+ ôds√¢ >=sTT´ rdæ, ø£ô|ŒfÒºkÕÔqT, @≥qT ≈£î+≥THêïy√ !...µµ nì, _>∑Zs¡>± ns¡TdüTÔHêï&ÉT. Å&Ó’es¡T s√&ÉT¶ yês¡>± ãdüT‡ Äù|&ÉT. Ä|æ, yÓqøÏÿ ‹]– #·÷düTÔHêï&ÉT. ãdüT‡ Ä– b˛e&É+‘√ ÄbÕ{Ï >±© Ä&Éø£ ñøÏÿ] _øÏÿ]>± ñ+~. ãdüT‡˝À »q+ ‘·˝À e÷{≤ n+≥THêïs¡T. ª á |ü˝…¢≥÷] ãdüT‡*+‘˚q+&ç...‘ê>∑TuÀ‘·T\÷, uÒyês¡T‡>±fi¯Sfl ...Mfi¯fl‘√ eTVü‰ q÷´ôdq‡+&û..µµ ª nã“ã“... ãôd‡+<äTø£+&û Äù|s¡T?.. b˛˙j·T+&ç...Ç˝≤+{Ï ù|N\T Mfi¯fl ø£\yêfÒ ø£<ë µ ª #·÷kÕÔπs$T≥+&û... ãj·T≥øÏ ‘√ôdj·T´ø£ ! Ç˝≤+{Ï yêfi¯fløÏ Hê\T>∑T |”≈£î\T |”øÏ‘˚ ø±ì ãTÅs¡¬øøÏÿq ìcÕ ‘·>∑Z<äT...µµ n+<äs¡÷ ‘·qì >∑T] #˚dæ ‹&ÉT‘·÷ ñ+&É&É+‘√, n+‘· eT‘·TÔ˝Àq÷ Ä eTìwæ @&ÉT|ü⁄ \+øÏ+#·T ≈£îHêï&ÉT. @&ÉT|üP, ø√|ü+ $T[‘·yÓTÆq yê&ç H√{Ï yÓ+≥ ã÷‘·T\T Å|üyêVü≤+˝≤ sêkÕ>±sTT. $q˝Òø£ b˛‘·THêï+. ª düπs... ãdüT‡ ~π>ø£ qTe⁄« ø£+&Éø£ºs¡T‘√ bÕ≥T &çb˛øÏ yÓ[fl #·÷düTø√ej·÷´... m˝≤>∑÷ qTe⁄« ~π>~ ÄK] ùdºõ ˝ÀH˚ ø£<ë?... eT]+ø£ πøø£ \T yÓj·T´&É+ e÷H˚dæ, ≈£L#√... Ç|ü⁄Œ&Ü ˝…ø£ÿ\T #·÷düT≈£î+≥÷ ≈£L#·T+fÒ mes¡+ |ü~ ˝À|ü⁄q Çfi¯fløÏ #˚s¡+. Ç|üŒ{Ïπø Ä\dü´yÓTÆb˛sTT+~. ˙ e÷≥\T ì»eTsTT‘˚, ˙ &ÉãT“\T mø£ÿ&çø° b˛e⁄. ãdüT‡ kÕºs¡Tº #Ój·T´ej·÷´ Å&Ó’es¡÷...µµ mes√ dü]› #Ó|üŒuÀj˚Ts¡T. n|ü⁄Œ&ÉT $ì|æ+∫+<ë >=+‘·T ! ô|<ä› b˛≥T >±&ç >=+‘·T ! Ç+<ëø£{Ï HêX¯Å‘·Te⁄.. Ä≈£îÅsê&ÉT... n+<äs¡ø° $qã&˚˝≤ n+≥THêï&ÉT : ª n‘·&ÉT #ÓãT‘·Tqï<ëì˝À ì»y˚T ñ+<√, nã<ä∆y˚T ñ+<√ ‘Ó©<äT. Çø£ÿ&ç+‘· eT+~ ñqï|ü⁄Œ&˚ n‘·ì e÷≥\˝Àì ìC≤ìC≤\T ‘˚\TÃø√ &ÜìøÏ me]ø° z|æø£ ˝Òø£ b˛sTT+~. &çb˛ <ä>∑Zs¡ y=+≥]>± n‘·ìøÏ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì m˝≤ nqT≈£î+{≤+?...µµ ª nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&˚+ #Ój·T´eT+{≤yé...πøwü+‘ê ˝…ø£ÿ u…&ÉT‘·÷ ≈£L#√yê˝≤...µµ mes√ ndüVü≤q+>± nHêïs¡T. Ä nu≤“sTT eT]+‘· düŒwüº+>± $e]düTÔqï≥Tº #Óù|Œ&ÉT : ª n+‘· Ä\dü´+ »s¡>∑<äT. ˇø£{Ï ¬s+&ÉT ì$TcÕ\˝À ‘˚˝ÒÃj·T e#·TÃ. á eTìwæ {Ϭøÿ≥Tº ø√dü+ e+<ä Ç#˚Ãq+≥THêï&ÉT. bÕ‘· Å{Ï|ü⁄Œ\ ø£˝…ø£¸q+‘ê ábÕ{ÏøÏ mkÕ‡sY sêdæ, á &ÉãT“ y˚πs ô|{≤ºqì ø£+&Éø£ºs¡T #ÓbÕŒ&ÉT... Ç|ü⁄Œ&ÉT MT˝À {Ϭøÿ≥Tº ø√dü+ e+<ä H√≥T¢ me¬ses¡T Ç#˚Ãs√ #Ó|üŒ+&ç... Ç‘·ì e÷≥˝À¢ ì»y˚T ñ+fÒ, yê{Ïø£+fÒ ˇø£ e+<ä H√≥T uÒ>∑T˝À m≈£îÿe ñ+&ç rs¡T‘·T+~.µµ


n‘·ì e÷≥˝À¢ì ˝≤õ≈£îÿ n+<ä]ø° q∫Ã+~. Ä $es¡D >=|üŒ>± ñ+~. qeTàX¯ø£´+>± ñ+~. düãe⁄>± ñ+~. n+^ø±s¡jÓ÷>∑´+>± ñ+~. ≈£î‘·÷Vü≤\+ πs¬ø‹Ô+#˚~ >±q÷ ñ+~. n+<äs¡÷ n‘·ì Å|ü‹bÕ<äqøÏ eT+Å‘· eTT>∑T∆˝≤¢ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*bÕs¡ T. {Ϭøº≥Tº ø=q&É+ ø√dü+ e+<ä H√≥T sTT∫Ãq yêfi¯fl+‘ê dü+‘√wü+>± #˚‘·T˝…‘êÔs¡T. yÓTT‘·Ô+ Äs¡T>∑Ts¡T. nsTTwüº+>±, u…s¡T>±Z dü+ø√∫dü÷ÔH˚ uÒ>¥ ‘Ó]#ê&ÉT ø£+&Éø£ºs¡T. n+<äT˝À e⁄qï e+<ä H√≥¢qT e÷Å‘·+ ˝…ø£ÿ ô|{≤º&ÉT. yÓTT‘·Ô+ @&ÉT ! ø£+&Éø£ºs¡T eTTK+ bÕ* b˛sTT+~. ø=‘·Ô s¡ø£Ô+ m>∑õ$Tàq≥Tº ãdüT‡˝À n+<ä] eTTU≤˝À¢q÷ ø£åDø±\+ dü+‘√wü+ yÓ*¢ $]dæ+~. ãdüT‡ eT∞fl ãj·T\T <˚]+~. ãdüT‡˝À n+<äs¡÷ Ä ≈£îÅsê&ç y˚ù| n_Ûq+~düTÔqï≥Tº #·÷&ÉkÕπ>s¡T. Hê˝À ≈£L&Ü n‘·ì |ü≥¢ n+‘·≈£î eTT+<äTqï ø£dæ, e´‹πsø£ uÛ≤e+ ø=+#Ó+>± ø£]– b˛kÕ–+~. CÒãT˝À ñ‘·Ôsê\T ‘·&ÉTeTT≈£îHêïqT. z kÕ] yê{Ïì ãj·T≥øÏ rdæ ‘Ó]#˚qT. uÛ≤s¡‹ sêdæq ñ‘·Ôsêìï uÛÑÅ<ä+>± eT&ç∫ ‹]– CÒãT˝À ô|≥Tº≈£îHêïqT. sê|òüTe ñ‘·Ôsêìï q*|æ, ñ+&É>± #·T{Ϻ , ãj·T≥øÏ $dæπskÕqT. Hê eTqdæ|ü⁄Œ&ÉT ‘˚*ø£sTT+~. ª ˝Ò... ˝Ò∫ ì\ã&ÉT...ì\ã&ç e÷{≤¢&ÉT...µµ nì ø£düTs¡T≈£îqï Ä ≈£îÅsê&ç |ü≥¢ HêøÏ|ü⁄Œ&ÉT ø√|ü+ ˝Ò<äT. ÄdüøÏÔ>± n‘·ì ø√dü+ #·÷ùdqT. ˝Ò&ÉT ! Hê Ä˝À#·q˝À¢ H˚qT+&É>±H˚ , ‘·qT ~>±*‡q ePs=∫à ~– b˛sTTq≥TºHêï&ÉT. njÓ÷´ ! nì |æ+∫+~.... Ä nu≤“sTT eT∞fl mø£ÿ&ÉsTTHê ø£ì|æùdÔ m+‘· u≤>∑TDTí ! 0

0

0

&Ü. ñqïe >√bÕ\ ø£èdüí ( s¡$ ) kÕàs¡ø£ ø£<∏ä\ b˛{°˝À s¡T. 1250.\T ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä. s¡#·q e÷dü |üÅ‹ø£ ôdô|º+ãs¡T 2004 dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D. yêVæ≤ì ãTø˘ Å≥dtº yês¡T Å|ü#·T]+∫q ª ø£<∏ë yêVæ≤ì µ ø£<∏ë dü+ø£\q+˝À |ü⁄qs¡TàÅ<äD. dü+#ê\≈£î&ÉT : s¡#·q XÊsTT. Å|ü#·Ts¡D : E˝…’ 2005

n|ü⁄s¡÷|ü+ Ä|ò”düT qT+∫ edü÷ÔH˚ n\yê≥T Å|üø±s¡+ ñ‘·Ôsê˝ÒyÓTÆHê e#êÃj˚TyÓ÷qì fÒ_\T MT<ä #·÷ùd&ÉT #·\|ü‹. ¬s +&ÉT ñ‘·Ôsê\T ñHêïsTT. ˇø£{Ï ‘·+Å&ç qT+∫.¬s+&√~ >∑+>±<Ûäs¡+ qT+∫. ÄÅ‘·T‘·>± ¬s+&√~ ∫+|æ #·~yê&ÉT


ª #·\|ür! e#˚à Ä~yês¡+Hê&ÉT $XÊK |ü≥ï+ ekÕÔyê? ˙ø√ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq edüTÔe⁄ì #·÷|ækÕÔqT. n~ qTe⁄« ‘·|üŒø£ #·÷&Ü\ì Hê ø√]ø£. nqï≥Tº ...e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT ˙ leT‹ì ≈£L&Ü rdüT≈£îsêyê*. MT sêø£ ø√dü+ H˚q÷, e÷ Ä$&Ü m<äTs¡T #·÷dü ÷Ô ñ+{≤+µµ. ÇB Ä ñ‘·Ôs¡+˝Àì kÕsê+X¯+. >∑+>±<Ûäs¡+ #ê˝≤ $∫Å‘·yÓTÆq eTìwæ. yê&ç e÷{≤, Å|üe]Ô+#˚ rs¡÷ ≈£L&Ü ‘·e÷cÕ>±H˚ ñ+{≤sTT. @<√ $∫Å‘·yÓTÆq edüTÔe⁄ì #·÷|ækÕÔ&ÉT≥! #ê˝≤ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq~≥! n+<äTø√dü+ #·÷&ܶìøÏ |üìø£≥Tº≈£îì $XÊ K |ü≥ï+ s¡eTà+≥THêï&ÉT. #·\|ü‹˝À ≈£î‘·÷Vü≤\+ ôV≤∫Ã+~. @+ #·÷|ækÕÔ&√ m+‘· Ä˝À∫+∫Hê eTqdüTøÏ ‘·≥º&É+ ˝Ò<äT. ø=‘·Ô ø=‘·Ô edüTÔe⁄\ì ùdø£]+#·&É+ >∑+>±<Ûäs¡+ Vü‰;. @ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq edüTÔe⁄ì ùdø£]+#ê&√! >∑+>±<ÛäsêìøÏ #ê˝≤ eT+~ ùdïVæ≤‘·T\T ñHêïs¡T. ‘·qøÏ sêdæq≥Tº>±H˚ n+<ä]˙ ÄVü‰«ìdü÷Ô sêkÕ&˚yÓ÷. yÓfi‚Ô ø±˙ ‘Ó©<äT. ∫qï|üŒ{Ï ùdïVæ≤‘·T\ q+<ä]˙ á $Twü‘√ ˇø£ #√≥ #˚]Ã, ‘·qT dü+bÕ~+∫q n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq edüTÔe⁄ì #·÷ |æ+#ê\ì düs¡<ë |ü&ÉT‘·THêï&ÉT ø±uÀ\T... ª @yÓTÆHê $XÊK yÓfi≤fl*µ nqT≈£îHêï&ÉT #·\|ü‹. $XÊK yÓfi‚Ô z kÕ] n+<ä]˙ #·÷dæq≥Tº ñ+≥T+~. #ê˝≤ @fi¯fl ‘·s¡Tyê‘· ∫qï|üŒ{Ï ùdïVü≤ãè+<ä+‘√ düs¡<ë >± ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œ ø√ e#·TÃ. ˇø£ $<ÛäyÓTÆq j·÷+Å‹ø£‘·, düÔ㛑·\‘√ á eT<Ûä´ ˝…’|òt eTØ ìkÕ‡s¡+>± ‘√k˛Ô+~.@<√ yÓTTHê≥˙ J$‘·+˝À s¡+>∑÷ s¡TNVü≤]+∫ y˚dæ+~. ‘·q eT÷&é ≈£L&Ü #ê˝≤ s√E\T>± @MT u≤>∑T+&É&É+˝Ò<äT. ø√|ü+,∫sê≈£î,ndüVü≤q+ m ≈£îÿyÓ’ b˛‘·THêïsTT. ˝À|ü+ ‘·q˝À ñ+<äì ‘Ó\Tdü÷ÔH˚ ñ+~. ø±˙ <ëìì düe]+#·T≈£îì m˝≤ ãj·T≥ |ü&É&ÉyÓ÷ ns¡∆+ ø±e&É+˝Ò<äT. @ s√Eø±s√E ‘·q Å|ües¡Ôq˙, Ä˝À #·Hê $<ÛëHê˙ï e÷s¡TÃø√yê\ì Å|üj·T‹ïdü÷ÔH˚ ñHêï&ÉT. ø±˙ m˝≤ ñ+&Ü\qT≈£î≥THêï&√ n˝≤ ñ+&É˝Òø£ b˛‘·THêï&ÉT. á dæ∆‹˝À $X ÊK Å|üj·÷D+ ˇø£ }s¡≥! #·\|ü‹ ã≥º\T e÷s¡TÃ≈£îì, u≤‘Ys¡÷+˝ÀøÏ yÓfi§fl∫Ã,≈£îØÃ˝À ≈£L#·THêï&ÉT. uÛ≤s¡´ q+<äq ø±|ò” ø£|ü⁄Œ fÒ_\T MT<ä ô|{Ϻ, e+{Ï+{À¢øÏ yÓ[fl b˛sTT+~. #·\|ü‹øÏ eTqdüT ∫e⁄≈£îÿeT+~. ‘·qø° uÛ≤s¡´ø° eT<Ûä´ @<√ n>±<Ûä+ @s¡Œ&ç+~. s√E s√Eø° n~ m≈£îÿe ne⁄‘·÷H˚ ñ+~. Ä <ä÷s¡+ ‘·–,Z ‘êeTT eTTq|ü{Ï˝≤ düìïVæ≤‘·+>± nH√´q´+>± ñ+&˚ neø±X¯+ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ‘·qøÏ ‘Ó\TdüT ‘·eT <ä+|ü‘·T\ eT<Ûä´ á |ü]dæ∆‹ @s¡Œ&É{≤ìøÏ ‘·H˚ ø±s¡D+. ` ˇø£ s¡ø£+>± ‘·qì ‘êqT dü eT]∆+#·Tø√&ÜìøÏ mH√ï ø±s¡D≤\THêïsTT. ø±˙ ny˚M eTqdüT‘√ Ä˝À∫ùdÔ ì\ã&Ée⁄. #·\|ü‹øÏ eTqdüT $ø£\yÓTÆ b˛sTT+~. e+<äqì #·÷ùdÔ ÄyÓ T |ü≥¢ ‘·q Å|ües¡Ôq m+‘· nqT∫‘·+>± ñ+<√ nì|æ+∫ u≤<Ûä>± ñ+{À+~. Ç+{À¢ HÓ\ s√E\T>± á ø√˝Ÿ¶ yêsY »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+~. e+<äqø° ‘·qø° <ë<ë|ü⁄ e÷≥\T ˝ÒeH˚ #ÓbÕŒ*. Ç<ä›s¡÷ eTTuÛ≤e+>±H˚ ñ+≥THêïs¡T. Ä s√E »]–q dü+|òüT≥q >∑T s=Ô∫Ã+~ #·\|ü‹øÏ. Ä s√E Å|üB|t Ä|ò”dt kÕº|òt n+<äs¡ø° &çqïsY Ç#˚Ã&ÉT. Å|üB|t ‘·q Ä|ò”dt˝À ø=‘·Ô>± #˚]q j·TTe≈£î&ÉT. n ‘·ì ô|[fløÏ Ä&ç{Ÿ


ø±s¡D+>± Ä|ò”dt kÕº|òtmes¡÷ yÓfi¯fl ˝Òø£ b˛j˚Ts¡T. n+<äT e\¢ n‘·ì ô|[fl »]π>ø£,XË\e⁄ eTT–ùdø£ sê>±H˚ $+<äT uÛ À»q+ ô |{Ϻ+#ê*‡+<˚ nì kÕº|òt |ü≥Tº |üfÒºs¡T. ø±<äq ≈£î+&Ü &çqïsY @sêŒ≥T #˚kÕ&ÉT. ø±kÕÔ uÛ≤Ø>±H˚ ñHêïsTT j˚TsêŒ≥T¢. Ä|ò”dt kÕº|òt n+‘ê ≈£î≥T+u≤\‘√ e#˚Ãs¡T. }fiÀfl ‘·qøÏ |ü]#·j·T+ ñqï yêfi¯fl˙, eT] ø=+<ä]˙ ≈£L&Ü |æ*∫ q≥TºHêï&ÉT. y˚T&É MT<ä cÕ$Tj·÷Hê y˚sTT+∫ ˝…’{Ï+>¥‘√ &Óø£πswüHé #˚sTT+ #ê&ÉT. d”º]jÓ÷˝À+∫ eT+Å<ä dü«s¡+‘√ ôwVü≤HêjYT $ì|æk˛Ô+~. #ê˝≤ ùd|ü{Ï es¡≈£L düs¡<ë>±H˚ >∑£&É∫ b˛sTT+~. n+‘ê qe⁄«‘·÷ ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. Å|üB|t n<äècÕº ìøÏ n+‘ê bı–&˚s¡T. Å|üB|t uÛ≤s¡´ n+<ä+>± ñ+~. ø£\yê] sTT+{Ï qT+∫ e∫Ã+<äì Ä ø£≥÷º u§≥÷º y˚wü<Ûës¡D≤, n\+ø£s¡D #Ó|üŒø£H˚ #ÓãT‘√+~. eTìwæ˝À s¡e+‘· n‹X¯j·T+ ‘=+– #·÷k˛Ô+~. ne⁄qT eT]! Å|üB|tøÏ ¬s+&ÉT \ø£å\<ëø± ø£≥ï+ sTT∫Ã, Äô|’q Å|òæCŸ,ø£\sY {Ï.$ ,V”≤s√ ôVA+&Ü ˝≤+{Ï $\TyÓ’q ø±qTø£*∫à yÓ’uÛÑy√ù|‘·+>± ô|[fl »]|æ+#ê&ÉT ÄyÓT ‘·+Å&ç. ÄyÓT yê]øÏ @¬ø’ø£ dü+‘êq+. ô|≥Tºb˛‘·\øÏ ˝À≥T+&É<äT. eTT#·Ã≥¢ø°, e TT]bÕ\ø° n+‘·T+&É<äT. Å|üB|t e÷eT >±s¡T $XÊK˝À ø=‘·Ô>± ø£{ϺdüTÔqï KØ<äsTTq sTT\T¢ ≈£L&Ü á eT<Ûä´H˚ n\T¢&ç ù|s¡ ]õÅù dºwüqT #˚sTT+#ê&ÉT. Å|üB|t ˝Òì yê&˚MT ø±<äT. ñqï+‘·˝À ÄdæÔ|üs¡T&ç øÏ+<˚ ˝…ø£ÿ. ø±˙ á ô|[fl‘√ ne÷+‘·+>± n‘·ìøÏ n˙ ï düeT≈£LsêsTT. ˇø£ÿkÕ]>± n‘·ì u≤´+ø˘ nøö+≥T,ôVA<ë mH√ï ¬s≥T¢ ô|]>±sTT. &çqïsYrdüT≈£î+<äTøÏ e∫Ãq yêfi¯fl˝À Å|üB|tì bı>∑&Éì yêfi¯ófl ˝Òs¡T. n‘·ì n<äècÕºìï ø°]Ô+#·ì yêfi¯ófl ˝Ò s¡T. kÕº|òt˝À #·\|ü‹ ˝≤+{Ï kÕ<Ûës¡D >∑TeTkÕÔ\T ø=+<äs¡T Ä dü+uÛ≤wüD˝À e÷eT÷\T>±H˚ bÕ\T |ü+#·T ≈£î+≥÷ H˚, eTqdüT˝À¢ ø±düÔ ndü÷j·T |ü&çq e÷≥ e÷Å‘·+ yêdüÔe+. yêfi¯fl #·÷|ü⁄˝À¢, e÷≥˝À¢, ` m+‘· <ë#·T≈£î+<ë eTqT≈£îHêï düπs, Ä uÛ≤e+ Å|üdüTŒ¤≥eTÚ‘·÷H˚ ñ+~. @ <√ ndü+‘·è|æÔ ©\>± yê] e<äHê˝À¢ <√´‘·ø£ eTe⁄‘·÷H˚ ñ+~. ø£\>±|ü⁄\>∑+>± kÕ–q Ä dü+uÛ≤wüD n˝≤ kÕ– kÕ– kı+‘· $wüj·÷˝À¢øÏ <ë]rdæ+~.m|ü⁄Œ&√ #ê˝≤ @fi¯fl øÏ+<ä≥ ô|[flfi¯ófl #˚düT ≈£îqïyês¡T ª ‘·|ü⁄Œ #˚kÕ+ >∑Ts¡÷! n|üŒ{À¢ sTT˝≤ e÷eT >±] eTT≈£îÿ |æ+&ç edü÷\T #˚j·T&É+ #ê‘·q sTT+~ ø±<äT. m+‹ùdÔ n+‘˚ nì dü] ô|≥Tº ≈£îì ô|<ë›fi¯ófl #·÷|æq ne÷àsTT yÓT&É˝À eT÷&ÉT eTTfi¯Sfl y˚ùdXÊ+. ù|s¡Tπø ø£≥ï+ ø±˙, ô |[fl Ks¡TÃ\øÏ ≈£L&Ü u§{≤ u§{≤>± dü]b˛sTT+<ä+fÒ qeTà+&ç! nB ø±ø£, á ø±\+ ≈£îÅsêfi¯ófl ô|<ä› ø£≥ï ø±qTø£\T ‘Ó#˚à ne÷às TT\qT ôd˝…ø˘º #˚düT ø√e&Éy˚T ø±ø£, ø±uÀj˚T uÛ≤s¡´ ‘·|üŒì dü]>± dü+bÕ~+#˚~>± ñ+&˚˝≤ C≤Å>∑‘·Ô |ü&ÉT‘·THêïs¡T. #ê ˝≤ Ç+≥*C…+{Ÿ ô|ò˝Àdt! u…’ ~ u…’, k˛ \ø°ÿ ô|ò˝Àdt Ä˝À‡! n˝≤+{Ï eTT+<äT #·÷|üP, C≤Å>∑‘·Ô\÷ ˝Òø£ b˛e&É+ e\¢ ` Ç~>√...Ç˝≤ ñHêï+!µµ dü÷|ü]+f…+ &Ó+{Ÿ ø√dü\ sêe⁄ e÷≥\øÏ n+‘ê ‘·˝≤&çdü÷Ô, |ü>∑\ã&ç qy˚«s¡T. Ä&É yêfi¯ófl e÷Å‘·+ Ä dü+uÛ≤wüD q#·Ãø£ eTTU≤\T ∫{Ï¢+#˚s¡T. ª n+‘˚ kÕsY! ..n+‘˚... Åù|e÷ <√e÷..Ä<äs¡Ù+ #·≥Tºã+&É\÷ n+≥÷ ø±fi¯fl<ä>∑Z] ø=#˚à \øÏåàì ø±\ <ä qTï ≈£îHêï+. Ç|ü⁄Œ&ç˝≤ n|òüTÀ]düTÔHêï+. <˚ì ø£sTTHê ÅbÕ|üÔ+ ñ+&Ü* kÕsY...!µµ eTs=ø£‘·qT e+‘· bÕ&˚&ÉT. nqTø√≈£î+&Ü #·\|ü‹ ≈£L&Ü yêfi¯fl dü+uÛ≤wüD˝ÀøÏ <ä÷πs&ÉT. CÀ$j·T˝Ÿ>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêï qqT≈£î+ ≥÷H˚ #Ó\πs–


b˛j˚T&ÉT. e+<äqì ‘êqT ø±s¡T #Íø£>± ô|[fl #˚düT ø√e&É+ e\¢ m+‘·>± qwüº b˛sTT+B n+<ä]ø° e]í+∫ eTØ #Ó ãT‘·÷ q$«+#˚&ÉT. n‘·ì e÷≥\øÏ n+‘ê bı≥º #Óø£ÿ\j˚T´˝≤ qe«kÕπ>s¡T. <ë+‘√ #·\|ü‹ eTT+<äT yÓqTø± Ä˝À∫+#· ≈£î+&Ü >∑&É >∑ &Ü @<√ yêπ>XÊ&ÉT ` |üø£ÿH˚ uÛ≤s¡´ e+<äq m+‘·>± H=#·Tà ≈£î+≥T+<√ ≈£L&Ü >∑eTì+#· ˝Ò<äT. e+<äq e÷ Å‘·+ yê{Ïì düs¡<ë ø£ãTs¡T¢>± rdüTø√ ˝Òø£ b˛sTT+~. ÄyÓT >∑T+&Ó ø£\T≈£îÿ eT+~. eTT K+ ∫qï uÀsTT+~. ø£fi¯fl˝À ø√|ü+ ãTdü\T ø={Ϻ+~. eTsê´<ä ø√dü+ nø£ÿ&˚MT >=&Ée #˚ j·T≈£î+&Ü eTTuÛ≤e+>± ñ+&ç b˛sTT+~. 0 0 0 &çqïs¡T qT+∫ Ç+{Ïø=#˚Ãø£ #·\|ü‹, e+<äq\ eT<Ûä´ s¡>∑&É yÓTT<ä\sTT+~. kÕØ #Ó|ü⁄Œ≈£îì, dü]› #Ó|üŒ uÀj˚T&ÉT #·\|ü‹. e+<äq $ì |æ+#·Tø√˝Ò<äT. Vü‰kÕ´ìøÏ ≈£L&Ü Vü≤<ä÷› |ü<ä ÷› ñ+&Ü\ì K+&ç‘·+>± #Ó|æŒ+~. eTqdüT˝À ˝Òì~ e÷≥˝À¢ ô|’øÏ sê<äì ‘Óπ>dæ n+~. yê] eT<Ûä´ yê<äq ‘êsêkÕ∆sTT øÏ #˚s¡T≈£î+~. #·\|ü‹˝À düVü≤»+>± ñ+&˚ |ü⁄s¡TcÕVü≤+ø±s¡+ eT]+‘· $ø£è‘· s¡÷|ü+ <Ûä]+∫+~. ÄyÓT eTqdüT u≤<Ûä |ü&˚˝≤ ‘·qT &çqïsY˝À #˚dæq yê´K´\ì düeT]∆+#·T ø√&ÜìøÏ <ës¡T\÷, e÷≥\÷ yÓ‘·T≈£îÿHêï&ÉT. Ä <Û√s¡DÏ˝À n‘·qT e+<äq ‘·+Å&ç MT<ä ,ô|[fl Hê&É T ‘·qø°, ‘·q yê]ø° »]–q ˝ÀbÕ\ >∑T]+N ` #ê˝ ≤ yÓ≥ø±s¡+>±q÷, rÅe+>±q÷ Äs√|üD\T #˚kÕ&ÉT. e÷≥ MT<ä e÷≥ ô|]–+~. ô|[fl˝À e+<äq ‘·*¢ <ä+Å&ÉT\T ‘·eT≈£î ô|{Ϻq ã≥º\T, edüTÔe⁄\÷ n˙ï eTVü‰Hêdæs¡ø£+>± ñHêïj·T ì, ‘êeTT ø£qTø£ b˛˙˝…eTàì düs¡T›≈£î b˛j·÷eTì ns¡Tdü÷Ô #ÓbÕŒ&ÉT #·\|ü‹. e+<äq≈£î <äT:K+ Ä–+~ ø±<äT. @&ÉTdü÷Ô ≈£L#·T+~. ø√|ü+˝À H√{Ïø=∫Ãq≥Tº nH˚XÊ&˚ ø±˙, ‘êHÓ+‘· eT÷s¡â+>± e÷{≤¢&˚&√ #·\|ü‹ Å>∑Væ≤+|ü⁄ #˚düT ≈£î H˚ dü]øÏ |ü]dæ∆‹ #ÓsTT´ <ë{Ï b˛sTT+~. eT>∑ ãT~∆ ‘·q ˝Àì $y˚ø±ìï m˝≤ HêX¯q+ #˚dæ+<√ Å>∑Væ≤+#˚ dü]øÏ |ü]dæ∆‹ e÷] b˛sTT +~. m+‘· ã‹e÷*Hê, $q≈£î+&Ü e+<äq |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ yÓ[fl b˛sTT+~. düs¡<ë>± ÅbÕs¡+_Û+∫q dü+uÛ≤wüD ∫e]øÏ m+‘· ∫#·Tà ô|{Ϻ+<√ Ä˝À∫ùdÔ #·\|ü‹øÏ ø£+|üs¡+ ø£* –+~. #·\|ür, e+<äHê >=&Ée |ü&ܶs¡qï dü+>∑‹ Ä H√{≤, á H√{≤ n+<äs¡ø° bÕøÏ b˛sTT+~. #·\|ü‹ Ä|ò”düT ˝Àq÷, ãj·T{≤ ‘· ˝…‘·TÔ≈£îì ‹s¡>∑˝Òø£ b˛j˚T&ÉT. uÛ≤s¡´ #˚‹ e+≥ì |üsêsTT yêfi¯fl eTT+<äT ‹{Ϻ b˛dü÷Ô yÓ≥ø±s¡+>± e÷{≤¢&˚ yêfi¯Sfl, uÛ≤s¡´ n+<ä #·+<ë\ì >∑T]+∫ eT÷&√ eTìwæ‘√ ndüVü≤´+>± e÷{≤¢&˚ yêfi¯Sfl, dü+bÕ<äHê |üs¡Tsê\T ø±ì uÛ≤s¡´ì ‘˚*ø£ #˚dæ e÷{≤¢&˚ yêfi¯Sfl ... @ ‘·|ü⁄Œ #˚XÊs√, ‘·q÷ n<˚ ‘·|ü⁄Œ #˚kÕ&ÉT #·\|ü‹. ñqï‘·+>± Å|üe]Ô+#ê\+fÒ,Ä Wqï‘·´+ düVü≤»+>±H˚ eTìwæ˝À ñ+&Ü*. |ü⁄{Ϻ ô|s¡ >±*. e´øÏÔ‘·«+ $ø£dæ+#ê*. ˇø£ eT+∫ uÛÑs¡Ô>± e+<äq yÓT#·TÃø√\T˙,ã+<ÛäT$TÅ‘·T\ n_Ûe÷Hê˙ï #·÷s¡>=qï ‘·qT ∫e]øÏ @+ #˚ kÕ&ÉT? ‘˚* b˛j˚T&ÉT! ‘·q˝À ÇHêïfi¯Sfl <=+>∑‘·q+>± <ë≈£îÿqï ªeT>∑ãT~∆ª ˇø£ÿ kÕ]>± ãj·T≥ |ü&ç b˛sTT+~. e+<äq |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ yÓ[flb˛j˚Tø£ ` #·\|ü‹˝À y˚<äq m≈£îÿesTT+~. |üXÊÑêÔ|ü+ ø£*–+~. e<äT› e<ä› qT ≈£î≥÷H˚ ø=Hêïfi¯ófl _+ø£+ Å|ü<ä]Ù#˚&ÉT. ∫es¡øÏ _+ø£+ dü&É*+#·T≈£îì, ∫es¡øÏ ‘·H˚ yÓ[fl |æ\T#·T ø=<ë›eTqT≈£îqï+‘·˝À e+<ä H˚ ‹]– e∫Ã+~.


‘·eT eT<Ûä´ »]–q $yê<ä+ m˝≤ ‘Ó*dæ+<√, e+<äq ‘·*¢ <ä+Å&ÉT\T ≈£L‘·T]øÏ q#·Ã#Ó|æŒ, |ü+|æ+#˚s¡T. nsTTwüº+>±H˚ e∫Ã+~ e+<äq. nsTTwüº+>±H˚ yÓT\T>∑T‘√+~. ÄyÓT ‹]– e∫Ãq <ä>∑Zs¡ qT+N ‘·eT eT<Ûä´ dü]>± e÷≥\T ˝Òe⁄. eTqdüT\T $|æŒ e ÷≥˝≤&ÉT ø√e&É+ »s¡>∑&É+˝Ò<äT. ‘·qT ì»+>± |üXÊÑêÔ|ü+ #Ó+<äT‘·THêï&Éì e+<äq |üP]Ô>± qy˚Tà es¡≈£L ‘·eT eT<Ûä´ @s¡Œ&çq n >±<Ûä+ |üP&ÉT ≈£îH˚˝≤ ˝Ò<äT. á ‘Ó– b˛sTTq dü÷Å‘êìøÏ eTT&ç |ü&É<äT. ndü*+‘·ø°, ‘·q |üXÊÑêÔ|ü+ $X¯«dü˙j·TyÓTÆq<˚Hê? ‘·qπø |üP]Ô qeTàø£+ ‘˚<äT. uÛ≤s¡´ düs¡ <ë>± ñ+&Éø£ b˛e&É+‘√, #·\|ü‹‘√ ndüVü≤q+ ¬s{Ϻ+|üsTT+~. uÛ≤s¡´ düVü‰j·T ìsêø£ s¡D n‘·ìï ≈£î+>∑Bb˛Ô+~ ªuÛ≤s¡´ Ç+‘· ø£]ƒq+>± ‘·qì •øÏå+#·&ÜìøÏ ‘·qT ì»+>± n+‘· ‘·|ü⁄Œ #˚kÕ&ܵ nì eT<Ûäq |ü&ÉkÕπ >&ÉT..ne>±Vü≤Hê ˝À|ü+ e\¢ yê] eT<Ûä´ <ä÷s¡+ n˝≤π> ñ+&ç b˛sTT+~. 0 0 0 Ç˝≤+{Ï |ü]düT∆‘·T˝À¢ e∫Ã+~ ` >∑+>±<Ûäs¡+ qT+∫ ñ‘·Ôs¡+! e+<äqøÏ #Ó|æŒ ãj·T\T <˚s¡eTHêï&ÉT. ÄyÓT n+‘· ÄdüøÏÔ #·÷|ü˝Ò<äT. ªHê eTqùd+ u≤>∑T ˝Ò<äT. MTs¡T yÓ[fl s¡+&ç.µ n+~ eTTø£Ôdü]>±. ª @<√ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq edüTÔe⁄ì #·÷|ækÕÔ&ÉT≥...˙≈£î Ç+≥¬swæº+>¥>± nì|æ+#·&É+ ˝Ò<ä÷?µµ düs¡<ë> ± ñ+&É&ÜìøÏ Å|üj·T‹ïdü÷ÔnHêï&ÉT #·\|ü‹. e+<äq @+ e÷{≤¢&É ˝Ò<äT. ekÕÔq˙ nq ˝Ò<äT. sêq˙ nq˝Ò<äT. ∫es¡øÏ Ä~yês¡+ Hê&ÉT ã≥º\T düs¡T›≈£î+≥÷ ñ+fÒ eTTuÛ≤e+>±H˚ ‘·q÷ekÕÔqì ãj·T\T <˚]+ ~. Ç<ä›s¡÷ ãdüT‡˝À $XÊK #˚s¡T≈£îHêïs¡T. 0 0 0 >∑+>±<Ûäs¡+ Ç+{À¢ e+<äqø°,#·\|ü‹ø° eT+∫ Ä<äs¡y˚T \_Û+∫+~. >∑+>±<Ûäs¡+ <ä+|ü‘·T\T yê] ì m+‘√ Ä<äs¡+>± ]d”yé #˚düT≈£îHêïs¡T. qe⁄«‘·÷ ø£ãTs¡T¢ #ÓbÕŒs¡T. #·\|ü‹ }Væ≤+∫ q≥Tº>± Ç‘·s¡ $TÅ‘·T˝…es¡÷ sê˝Ò<äT. ø±düÔ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*>±Hê ø±ùd‡|ü{ÏøÏ Ä $wüj·T+ eT]∫ b˛j˚T&ÉT. Ä s√»+‘ê >∑+≥\T ì$TcÕ˝≤¢ >∑&ç∫ b˛j˚TsTT. >∑+>±<Ûäs¡+ Ç\T¢ ` ìC≤ìøÏ z ø£fi≤K+&É+˝≤ ø£ì|ædüTÔ+~. #·ø£ÿì ô|sTT+{Ï+>∑T\÷, ø£+{ÏøÏ+ô |’q s¡+>∑T˝À¢, &çC…’Hé #˚dæqø£¬sºq÷¢, k˛bòÕø£es¡÷¢, bı+~ø£>±, m+‘√ ÅX¯<ä∆‘√ neT]Ãq edüTÔe⁄\÷...nìï{Ïø° $T+∫... Äs¡›‘·, ùdïVü≤ yê‘·‡˝≤´\T ì+&çq dü+uÛ≤wüD≤ XË’*! düTqï+ y˚dæq Hê\T>∑T >√&É\ >∑<äT\ eT<Ûä´ ` eTqTwüß\T n+‘· ìs¡à\+>±, dü«#·Ã¤+>±,‘˚≥>±ñ+&=#·Ãì >∑+>±<ÛäsêìøÏ ns¡∆yÓTÆ nãT“s¡ |ü&ܶ&ÉT. ‘êqT #˚‘·T˝≤sê @~ b˛>=≥Tº≈£î+≥THêï&√,<ëìì >∑+>±<Ûäs¡+ ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑ´\‘√ ¬s+&ÉT #˚‘·T\‘√ ÄbÕ´j·T+>± EÅs¡T≈£î+≥THêï&Éì|æ+∫+~. á Ä˝À#·q ø£\>∑>±H˚ ˇø£ y˚<äHê M∫ø£ ø£] eTãT“ πsK˝≤ #·\|ü‹ eTTK + MT<ä #√≥T #˚düT≈£î+~. >∑T+&Ó˝À ‘·TeTà eTT\T¢ ~>∑ã&çq≥T¢>± u≤<Ûä ø£*–+~.


>∑+>±<Ûäs¡+ <ä+|ü‘·T\ Ä<äsê_Ûe÷Hê\‘√ e+<äq eTTK+˝À ≈£L&Ü #ê˝≤ s√E\øÏ Äq+<ä+ ø£ì|æ+∫+~. eTqdüT $|æŒ yêfi¯fl dü+uÛ≤wüD˝À bÕ˝§Z+{À+~. ª Ç+‘·ø° qTe⁄« #·÷|ækÕÔqqï n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq edüTÔe⁄ì #·÷|æ+#˚e⁄ ø±<äT.µµ n&çπ>&ÉT #·\|ü‹. ñ<äj·T+ qT+N, n~>√, sTT~>√ n+≥÷ düôdŒH釽ÀH˚ ñ+#·T‘·THêï&ÉT >∑+>±<Ûäs¡+. Ä sêÅ‹ ≈£L&Ü ø£ãTs¡¢‘√H˚ >∑&ç∫ b˛sTT+~. Ä edüTÔe⁄ì #·÷&Ü\H˚ ÄÅ‘·T‘· ñqï|üŒ{Ïø°, ø£ãT s¡¢ <Ûë´dü˝À Ä $wüj·T+ ø±düÔ eTs¡T|ü⁄q |ü&ç b˛sTT+~ #·\|ü‹øÏ. eTsêï&ÉT ãj·T\T <˚s¡T‘·÷+fÒ >∑+>±<Ûäs¡+ uÛ≤s¡´ e+<äqøÏ u§≥Tº ô|{Ϻ,Ns¡ C≤¬ø≥Tº Ç∫Ã+~. n|ü⁄Œ&ÉT Vü≤sƒê‘·TÔ>± v±„|üø£+ e∫à ` ª Ç+‘·ø° qqTï $XÊK |æ*|æ+∫q $wüj·T+ eT]∫ b˛j˚ Te⁄! @<√ #·÷|æbÕÔqHêïyé.....Çø£HÓ’Hê ˙ düôdŒHé‡ Ä|æ, eTeTà*ï Å~Û˝Ÿ #˚j·Tsê<ä÷?µµqe⁄«‘·÷ n&çπ>&ÉT #·\|ü‹. n|ü⁄Œ&ÉT #·÷|æ+#˚&ÉT >∑+>±<Ûäs¡+ ` Ä n|ü⁄s¡÷|ü edüTÔe⁄! <ëìï #·÷dü÷ÔH˚ #·\|ü‹, e+<äq\T $düTÔb˛j˚Ts¡T. ø±s¡D+ ... n<=ø£ kÕ<Ûës¡DyÓTÆq >=&ÉT>∑T! ª Ç<ë?!µµ nHêïs¡T Ç<ä›s¡÷ nÅ|üj·T‘·ï+>± ˇπøkÕ] .>∑+>±<Ûäs¡+ ì+&ÉT>± qy˚«&ÉT.ªªne⁄qT...H˚q T #·÷|ækÕÔqì #Ó|æŒq n|ü⁄s¡÷|ü edüTÔe⁄ Ç<˚! ˙≈£î Bì˝À @ Å|ü‘˚´ø£‘ê >√#·]+|üø£ b˛e#·TÃqT. ø±˙ ,e÷ sTT+{À¢ BìøÏ z Å|ü‘˚´ø£yÓTÆq kÕ∆q+,$\Te, #·]Å‘ê ñHêïsTT.!µµ #·\|ü‹ n‘·ì e÷≥\T ns¡∆+ø±ø£ #·÷dü÷Ô ñ+&ç b˛j˚T&ÉT. >∑+>±<Ûäs¡+ HÓeTà~>± >∑T+&ÓøÏ Vü≤‘·TÔ≈£îH˚˝≤ ˇø=ÿø£ÿ e÷{≤ ù|s¡Tdü÷Ô #Ó|üŒkÕπ>&ÉT: ª Ç~ e÷ ‘ê‘·j·T´ ô|[flHê{Ï >=&ÉT>∑T. ø±o j·÷Å‘·y˚&ÉTø£˝À¢ yêfi¯fl e÷eT >±]∫Ã+~≥ sTT~... á >=&ÉT>∑+fÒ e÷ ‘ê‘·j·T´øÏ m+‘· ÅbÕDyÓ÷ #Ó|üŒ˝Ò+... e÷eT>±]~ ù|<ä≈£î≥T+ã+ ø±e&É+ ‘√ ô|≥Tºb˛‘·˝Ò+ ˝Òe⁄≥. .. ø±˙ $yêVü≤ düeTj·T+˝À Ä#ês¡+ Å|üø±s¡+ Bìï Ç#˚Ãs¡T. ìC≤ìøÏ sTT~ ‘ê‘·j·T´ ô|[fl Hê{Ï >=&ÉT>∑T nqï e÷fÒ ø±˙, Ä Hê{Ï >=&ÉT>∑T≈£îqï bÕs¡Tº˝À¢ ˇø£ÿ{° Ç|ü⁄ï&ÉT $T>∑˝Ò¢<äT. >=&ÉT>∑T >∑T&ɶ‘√ bÕ≥÷ n˙ï #ê˝≤ kÕs¡T¢ ]ù|s¡¢ø√dü+ e÷s¡Ã&É+ »]–+~. B ì˝À >∑T&ɶ, ... ø£e÷qT\T,∫es¡øÏ ø£Ås¡ @ ˇø£ÿ{° ÄHê{Ï~ ø±<äT. ø±˙ ...‘ê‘·j·T´ <äèwæº˝À e÷Å‘·+ #·ì b˛j˚T es¡≈£L sTT~ ‘·q ô| [flHê{Ï >=&ÉTπ> <ëìï m+‘√ ÅbÕDÅ|ü<ä+>±,n|ü⁄s¡÷|ü+>± #·÷düT≈£îH˚yê&ÉT. m+&Éø°,yêqø° ≈£L&Ü Ç~ ‘ê‘·j·T´ #˚‹ ˝ÀH˚ ñ+&˚~. neTàeTàì m+‘· n|ü⁄s¡÷|ü+>± #·÷düT≈£îH˚ yê&√, B˙ï n+‘· Åù|eT>± #·÷düT≈£îH˚yê&ÉT. m|ü⁄Œ&ÉsTTHê düs¡<ëøÏ y˚T+ ª ‘ê‘·j·÷´! Ç+ <äT˝À n|üŒ{Ï bÕs¡Tº ˇø£ÿ{° $T>∑˝Ò¢<äT ø£<ë! Bìï+ø± ˙ ô|[flHê{Ï >=&ÉTπ> nì #ÓbÕÔy˚+?µµ nì n&ç–‘˚... ª zπs, Ä uÛ≤eq˝À ‘êC≤<äq+, ø£eTà<äq+ MTø£s¡∆+ ø±e&É+ ø=+#Ó+ ø£wüºy˚TqÅsê !µµ nH˚ yê&ÉT qy˚«dü ÷Ô. ‘ê‘·j·T´ b˛j˚Tø£ Ç~ Hêqïø°, Hêqï b˛j˚Tø£ Hê <ä>∑Zs¡ø° e∫Ã+~...á n|ü⁄s¡÷|ü edüTÔe⁄ e÷ sTT+{Ïπø n\+ø± s¡+ ` Ç<ä+fÒ Hê≈£L, e÷ Ä$&Éø° ≈£L&Ü ÅbÕDy˚T...µµ #Ó|üŒ&É+ eTT–+#ê&ÉT >∑+>±<Ûäs¡+. #·\|ü‹ >∑T+&Ó ì+&Ü @<√ ñ~«>∑ï‘· #√≥T #˚düT≈£î+~. >∑+>±<Ûäs¡+ ‘·eTì |æ*|æü+∫ eTØ Bìï #·÷ |æ+∫, Bì >∑T]+∫ #Ó|üŒ&É+ yÓqTø£ n+‘·sês¡∆+ düŒwüºeTÚ‘·÷H˚ ñ+~. ‘·qø°, e+<äqø° eT<Ûä´ #Ó\πs–q >=&Ée\ >∑T]+∫ yê&ç #Ó$ì ‘·eT $TÅ‘·T\T mes√ y˚dæ ñ+{≤s¡ T. ..ne⁄qT... n<˚ »]– ñ+≥T+~ `


>∑+>±<Ûäs¡+ ‘ê‘·j·T´ >=&ÉT>∑T >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷ ñ+fÒ...e+<äq eTTK+˝À yÓT]dæq yÓTs¡T|ü⁄ì b˛ \TÃ≈£îHêï&ÉT #·\|ü‹. ª yÓfi§flkÕÔµ eTì #Ó|æŒ Ç<ä›s¡÷ Ä{À mø±ÿs¡T. 0 0 0 Å|üj·÷D+˝À Ç<ä›s¡÷ @MT e÷{≤¢&ÉTø√ ˝Ò<äT. ø±˙... eTqTdüT\T $|æŒ mH√ï #Ó|ü⁄Œø√yê\ì ñ$«fi¯ Sflπss¡T. ÄÅs¡›‘· ì+&çq >∑T+&Ó\‘√ Ç+{ÏøÏ #˚sês¡T. Ç+{ÏøÏ edü÷ÔH˚ #·\|ü‹ e+<äqì øö–* ˝ÀøÏ rdüT≈£î+≥÷, ‘·qàj·T‘·«+>± nHêï&ÉT: ª e÷ >∑+>± <Ûäs¡+ m+‘· >=|üŒ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq edüTÔe⁄ì #·÷|æ+#˚&√ #·÷ùdyê, e+<äHê! ù|s¡Tø£~ ‘ê‘·j·T´ ô|[fl >=&ÉT>∑T nqï e÷fÒ ø±˙,ìC≤ìø£ ~ yÓqï |üPdü˝≤+{Ï yêfi¯fl ‘ê‘· >±] eTqdüTøÏ Å|ü‹ s¡÷|ü+...˝Àø£+˝À nìï{Ïø£Hêï $\TesTTqB, eT*q+ ø±sêìB,ì‘·´ Vü≤]‘·yÓTÆ ø£fi¯ø£fi¯ ˝≤&ÉT‘·÷ ñ+&Ü*‡+B @$T{À ‘Ó\TkÕ! ...n~ eTìwæ eTqdüT! yê#·´+ #Ój·T´ø£ b˛sTTHê e÷ >∑+>±<Ûäs¡+ #Ó|æŒ+B, #Ó|üŒ<ä\∫ +B n<˚! ...n˝≤+{Ï $TÅ‘·T&ÉT <=s¡ø£&É+ Hê n<äèwüº+...µµ n+≥÷ øö–* eT]+‘· _–+∫, e+<äqì eTT<äT›\‘√ eTT+ #Ó‘êÔ&ÉT. #ê˝≤ ø±\+ ‘·sê«‘· ` m+‘√ Çwüº+>±, >±&ÛÉyÓTÆq Åù|yÓ÷Å<˚ø£+‘√ uÛÑs¡Ô øö–*˝À ø£]– b˛sTT+~ e+<ä q. Çø£ô|’ Ä Ç˝§¢ø£ q+<äq eqy˚T! 0

0

0

Ä+Å<ÛäÅ|üuÛÑ dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ 6`4`1998 dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.

>√e⁄ e÷ \∫Ã$TøÏ ø√{Ï <ä+&Ü\T

>√<Ûä÷[ y˚fi¯.

düπs«X¯«s¡ XÊÅdüTÔ yê] bÕ‘· ô|+≈£î{Ï+{Ï #·÷s¡T ø£|ü⁄Œ MT<ä ˇø£{° nsê ø±≈£î\T e∫à #˚s¡T‘·THêïsTT. n$ düuÛÑ rπs y˚fi¯øÏ ` XÊÅdüTÔ\ yê] •wü´ >∑DeT+‘ê nø£ÿ&É b˛>∑e⁄‘·T+~. ø√H˚s¡T >∑≥Tºq eTÅ] #Ó≥TºøÏ y˚fi≤fl&˚ ãTTwæ |ü≈£åî\T ≥|ü ≥|üeTì ø=≥Tº≈£îH˚ #·|ü⁄Œfi¯ófl nø£ÿ&çøÏ $qã&ÉT‘·THêïsTT. XÊÅdæÔ >±] ô|s¡{Ï+{Ï yÓqø£ dü÷s¡T´&ÉT mÅs¡u≤] b˛sTT , ≈£îìø°&ÜìøÏ dæ<ä∆ |ü&ÉT‘·THêï&ÉT. u≤<ä+ #Ó≥Tº MT<ä ∫\Tø£\T , #Ó≥Tº øÏ+<ä |æø£ÿ ˝Òs¡T≈£î+≥÷ |æ\¢\T ` dü+<ä&ç u≤>±H˚ ñ+~. y˚T‘· ¬ø[flq |üX¯óe⁄\T yêøÏ{À¢ #˚sêsTT. yê{Ïì #·÷dü÷Ô <ä÷&É\T , yê{Ï dü+‘√cÕqï$ Å|üø£{ÏdüTÔHêïsTT. n˝≤+{Ï #·\¢ì kÕj·T+Å‘·+ y˚fi¯ ` XÊÅdæÔ >±]+{À¢ ≈£L* b˛‘·Tqï Å|üVü≤Ø >√&ÉøÏ ø£≥º ã&çq ‘Ó˝≤¢e⁄ , ø£HÓï }&Éu…s¡T≈£î ≈£îH˚+<äT≈£î e´s¡∆ Å|üj·T‘·ï+ #˚k˛Ô+~. n|ü⁄Œ&É~ >√e⁄ e÷ \∫Ã$T˝≤ ˝Ò<äT.


uÛ≤s¡rj·T‘· MT<äT ø£{Ϻq |ü⁄D≤´\ Åb˛e⁄˝≤ ˝Ò<äT. n#·Ã+>± ã* |üX¯óe⁄˝≤ ñ+~. ùd«#·Ã¤ ø√dü+ Äsê≥ |ü&ÉT‘·Tqï |ü⁄≥Tº u≤ìdü˝≤ ñ+~. ª n+u≤µ nì ns¡Tdü÷Ô ‘·q >√&ÉT $H˚ Hê<ÛäT&Óes¡÷ nø£ÿ&É ˝Òs¡ì ns¡∆yÓTÆ b˛sTTq <ëì˝≤>± ñ+~. ‘·˝≤&çdü÷Ô , ø£fi¯ófl ‘·|ü ‘·|ü˝≤&çk˛Ô+~. ‘√ø£‘√ n<˚ |üì>± bı≥º MT<ä ø=≥Tº ≈£î+{À+~. <ëì ø£fi¯fleTà≥ ø±]q ø£˙ïs¡T #ê]ø£\T ø£{Ϻ , ndüVü≤´+>± ñ+~. ø£˙ïfi¯ófl eTqTwüß\ kı‘·TÔ ø±ì , |üX¯óe⁄\~ ø±<äT ø£<ë ! eTs¡+<äT #˚‘· <ëì ø£˙ï{ÏøÏ ø±s¡D+ ` ø£+{À¢ q\ø£ |ü&ç+<äH√ , ø£fi¯fl s√>∑+ e∫Ã+<äH√ #Ó|ü⁄Œ ø√yê* eT] ! <ëì |æ\T|ü⁄ q+<äT≈£îì »yêãT #Ó|üŒ&ÜìøÏ Ä ‘Ó˝≤¢e⁄≈£îqï ˇø£ÿ <ä÷&É ` Å|üdüTÔ‘·+ nø£ÿ&É ˝Ò<äT. nÅ>∑ Vü‰s¡+ M~Û ∫es√¢ yÓ+ø£qï |ü+‘·T\T >±] Ç+{À¢ ñ+<ä~. yÓ+ø£qï |ü+‘·T\T>±s¡T n|ü⁄Œ&ÉT uÛ≤s¡´‘√ |ü⁄\¢ >∑TeTà&ç ˇ&çj·÷\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. 0 0 0 düπs«X¯«s¡ XÊÅdüTÔ\T ù|&É‘√ n*øÏq >∑&É|ü MT<ä u≤dæ+ |ü≥Tº y˚düT≈£îì ≈£L#·THêïs¡T. n‘·ì |üø£ÿq ‘ê+ã÷\+ ô|f…º , yÓ+& bı&ÉT+ ø±j·T , ñHêïsTT. >±e+#ê ø£≥Tº≈£îì , yÓTfiÀfl ‘êefi≤\T , s¡TÅ<ëø£å |æ+&ç ø£≥¢‘√ n‘·qT y˚<ëìï ≈£L#√ ô|{Ϻ q≥TºHêïs¡T. n‘·qT ì+#·T+fÒ , y˚<ëìï ì+#√ ô|{Ϻ q≥Tº ñ+{≤s¡T. XÊÅdæÔ >±]øÏ ` yê] ‘·+Å&ç ãdüeqï ãT>∑‘· >±] qT+&ç dü+Åø£$T+∫q ÄdæÔ ` Ä bÕ‘· ô|+≈£î{Ï\÷¢ , •yê\j·T+˝À ns¡Ãø£‘·«+ , sê– #Ó+ãT , ñ<ä∆]D, z bÕ‘· |ü+#ê+>±\ ø£≥º ` n+‘˚ ! uÛÑ÷eTT˝…|ü⁄Œ&√ nHê´Åø±+‘·yÓTÆb˛e&ÉyÓ÷ , neTTàø√e&ÉyÓ÷ »]–+~. ‘ê‘· ‘·+Å&ÉT\ ø±\+˝À ` $yêVü≤+ , #·e⁄\+ , C≤‘·ø£s¡à , HêeTø£s¡D+, nqï ÅbÕX¯q ` nM ÇM nq≈£î+&Ü nìï X¯óuÛÑ ø£s¡à\ø° yê]<˚ Ä~Û|ü‘·´+. Ä Å>±eT+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü , #·T≥Tº |üø£ÿ\ Å>±e÷˝À¢q÷ yê]<˚ bÂs√Væ≤‘·´+. ‘·eT ‘ê‘· >±s¡T Åø£e÷+‘· kÕ«<Ûë´sTT n˙ , y˚<ä+ nìï |üqdü\÷ , »≥, |òüTq, |üqdü nqs¡Èfi¯+>± y=|üŒ #Ó|üŒ >∑\ |òüTHêbÕ{° nì n‘·qT >∑s¡«+>± #ÓãT‘·÷ ñ+{≤s¡T. Äj·Tq dü+<Ûë´ e+<äq+ , ÅãVü≤àj·Tv„+ , |æ‘·è ‘·s¡ŒD+ #˚dæ , @{À¢ kÕïq+ #˚dæ edü÷Ô+fÒ , j·÷e‘·TÔ »q+ <ä+&Ü\T ô|{Ϻ ‘·|ü⁄Œø√e&Éy˚T ø±˙ m<äTs¡T |ü&˚yês¡T ø±<äT≥ ! Ä eTVü‰qT uÛ≤e⁄&ÉT ì|ü⁄ŒqT ˙fi¯fl‘√ ø£&çπ> yê&ÉT ! Ä j·Tq e÷{≤¢&ç‘˚ y˚<ä yê≈£îÿ. Äj·Tq eTTVüAs¡Ô+ ø£&ç‘˚ <˚e‘·\T Vü≤]¸+#˚ yês¡T. Äj·Tq $yêVü≤+ #˚sTTùdÔ ` @&Ü~ ‹s¡≈£îÿ+&Ü Ä<ä+|ü‘·T\T >∑TeTà&ç |üfi¯fl ˝≤+{Ï |æ\¢*ï ø£H˚yês¡T ! |æ˝≤¢ C…˝≤¢‘√ düTK+>± ñ+&˚ yês¡T. ˇVü≤ y˚fi¯ ` yê]øÏ s√>∑+ s=wüOº e∫ÃHê , <ä]Å<ä+ –]Å<ä+ u≤~Û+∫Hê , n~ yêfi¯fl ø£s¡à|òü \+ ‘·|üŒ ` eTπs+ ø±<äT ! |üs¡eT ìcÕº>∑]wüߘ&ÉT. ø=+#Ó+ ø√|æwæ˜, nsTT‘˚ H˚+ ! n~ yê]øÏ n\+ø±s¡"y˚ ‘·|æŒùdÔ eTπs+ ø±<äT. j·TeTø£+ , #·eTø£+ , <äX¯ XÊ+‘·T\÷, |ü+#· dü÷≈£îÔ\÷ Hê´dü+ #˚dæ , bÕ]∆yêìøÏ ìy˚<äq #˚dæ ø±˙ Wb˛düq |üfÒº yês¡T ø±<äT≥ Äj·Tq ! Ç<ä+‘ê XÊÅdüTÔ\ yês¡T , ‘·eT •wüß´\ m<äT≥ e]í+∫ #ÓãT‘·÷ ñ+fÒ , yêfi¯ófl #Óe⁄\|üŒ–+∫ $+≥÷ ñ+{≤s¡T. n˝≤+{Ï e+X¯+˝À |ü⁄{Ϻq XÊÅdüTÔ\ yê] düs¡düq ≈£L#√e&Éy˚T yê]øÏ >∑s¡« ø±s¡D+>± ñ+≥T+~. yê] X¯óÅX¯Swü #˚j·T&Éy˚T n<äèwüº+>± uÛ≤$kÕÔs¡T yêfi¯ófl. Ä Å>±eT+˝À |ü⁄s√Væ≤‘·T\+<äs¡÷ , ìHêï yÓTTqï{Ï es¡≈£L ˇø£ dü+|òüT+>± ñ+&˚ yêπs ! ø±˙ , yêfi¯fl˝À sTT{°e˝Ò bıs¡|ü#êÃ\T ãj·T\T <˚sêsTT. eT÷&ÉT N*ø£\T >±q÷ , ¬s+&ÉT Å|ü<Ûëq esêZ\T>±q÷ $&ç b˛j˚Ts¡T. n+<äT˝À z esêZìøÏ düπs«X¯«s¡ XÊÅdüTÔ\T ô|<ä› ~≈£îÿ. Äj·Tq ÅbÕ|ü⁄q #˚] , Äj·Tq ìπs›•+∫q ø±sê´\øÏ Vü‰»s¡e⁄‘·÷ , <=]øÏq düs¡T≈£î\÷ , <äøÏåD\÷ ‘Ó∫à sTTdü÷Ô n+<äT˝À ‘·eT yê{≤ rdüT≈£îì b˛sTT Äj·Tq •wüß´\T Jeq+ >∑&ÉT|ü⁄‘·÷ ñ+{≤s¡T. yêfi¯fl˝À mes¡T @ @j˚T sTTfi¯fl˝À »]π> X¯óuÛ≤X¯óuÛÑ ø±sê´\øÏ Vü‰»s¡yê© ìs¡ísTT+#˚ Vü≤≈£îÿ XÊÅdæÔ >±]<˚. Äj·Tq nqT#·s¡T\øÏ ‘Ó\TdüT ` Äj·Tq e÷≥ »e<ë{Ï‘˚ ` Ä Å>±eT+˝À |ü⁄s√Væ≤‘·+ e÷≥ <˚e⁄&Ós¡T>∑T — |üf…º&Éqï+ ≈£L&Ü <=s¡ø£<äì ! ns¡T>∑T MT<ä ≈£L#·Tì ns¡>∑+≥ qT+&û •wüß´˝ÀÔ ‘Ó˝≤¢e⁄ ‘·>∑Te⁄ >∑T]+#˚ e÷{≤¢&ÉT ‘·THêïs¡T XÊÅdæÔ >±s¡T. ãT#·Ãu≤“sTT , dü÷] |ü+‘·T\÷ Äj·TqøÏ ø=+#Ó+ <ä÷s¡+˝À qT\ø£ eT+#·+ MT<ä ≈£L#·Tì , Äj·Tq e÷≥\T $+≥THêïs¡T. $+≥÷ ‘·\\÷|ü⁄‘·THêïs¡T. ∫q yÓ+≈£î z Å|üø£ÿ , yês¡>± ≈£L#·Tì , XÊÅdüTÔ\T >±] y˚|ü⁄ #·÷dü÷Ô , eT<Ûä´˝À m<äT]+{Ï >√&É MT<ä n+{Ï+∫q dæìe÷ yê˝Ÿ b˛wüºs¡T y˚|ü⁄ <=+>∑ #·÷|ü⁄\T #·÷düTÔHêï&ÉT. bÂs√Væ≤‘·´+˝À Å|üy˚•+#·&É+ ‘·|üŒì dü¬s’q |üHÓ’q≥÷º , ‘·q ø£+<äT˝À nfÒº ÄdüøÏÔ ˝Òq≥÷º ñ+{≤&É‘·qT. |ü+#Ó ø£≥º&É+ HêyÓ÷w”>± ‘√∫ , r]ø£ y˚fi¯˝À ù|ò+≥÷ #=ø±ÿ\‘√H˚ ‹s¡>∑&ÜìøÏ eTT#·Ã≥ |ü&ÉT‘·÷ ñ+{≤&ÉT . XÊÅdüTÔ\T >±] m<äTs¡T>± ø=+#Ó+ <ä÷s¡+˝À »+<ë´\T ˇ&ÉT≈£î‘·÷ ì\TÃH˚ e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT >öØ|ü‹. |ü+#Óì yÓ÷ø±fi¯fl


MT<äøÏ ˝≤≈£îÿì , ≈£î&ç ‘=&É MT ‘êfi¯+ _fi¯flì düÅs¡Tq sêdæ e<äT\T‘·÷ <ësêìøÏ eTT|æŒ&ç y˚düTÔHêï&ÉT. ‘êfi¯_“fi¯¢ >±*˝À ˝À\ø£+ ˝≤ y˚˝≤&ÉT‘·÷ n≥÷ sTT≥÷ ‹s¡T>∑T‘√+~. ø=‘·Ô>± sT÷ eT<Û˚´ >±e+#ê ø£{Ϻ , |ü+#ê+>∑+ #˚‘· |ü{Ϻq #·j·TqT\T Ä ‘êfi¯+ _fi¯fl m≥T ‹]–‘˚ n≥T ø£fi¯ófl ‹|ü⁄Œ‘·÷ e÷]à e÷]à #·÷düTÔHêï&ÉT. >öØ|ü‹ eTT|æŒ&ç yÓj·T´&É+˝À #·÷|ædüTÔqï ˝≤|òüTe+ n‘·ìøÏ ÄX¯Ãsê´˙ï , ≈£î‘·÷Vü≤˝≤˙ï ø£\T>∑ CÒk˛Ô+~. z kÕ] <ëqï+<äT≈£îì ÅbÕø°ºdüT #Ój·÷´\ì e⁄Hêï , ˝À>∑&É z kÕ] ‘·q&ç–‘˚ ø£dæ] ø=≥º&É+ >∑Ts=Ô∫à , }s¡T≈£îHêï&ÉT. ª »+<ë´ìøÏ eT&ÉT˝…ìï e⁄+{≤jÓ÷ , m+<äT ø£dü\T n˝≤π> e⁄+&Ü˝À ‘Ó\TdüTsê ≈£î+ø± ! n‘ÓÔ\TdüT≈£îHêïø£ n&ÉT>∑T sTTkÕÔqT.µµ nì , ‘·qì $~*+#˚kÕ&ÉT >öØ|ü‹. n+<äTe\¢ >öØ|ü‹øÏ »&çdæ }s¡T≈£îHêï&ÉT #·j·TqT¢. ª mqïj˚TsTTsê , »+<ë´\÷...µµ n&çπ>s¡T XÊÅdæÔ >±s¡T. ª Hê ÅXÊ<ä∆+ ! ... @B , sTT+ø± z e÷dü+ nsTTHê ø±˝Ò<˚...µµ e÷düeT+fÒ eTT|üŒ¤j·T´ì yêfi¯fl |ü]uÛ≤wü. ª yÓ+ø£qï |ü+‘·T\T ns¡∆ s¡÷bÕsTTø√{Ï sTT#˚ÃdüTÔHêï&ÉT≥ »+<ä´+...µµ dü÷] |ü+‘·T\T »Hê+‹ø£+>± nHêï&ÉT. ª ÇkÕÔ&çkÕÔ&ÉT ! n$ »+<ë´\T ø±e⁄. yê{Ï‘√ |üX¯óe⁄*ï ø£{§º#·TÃ.µµ ádü&ç+#˚dæ , n+‘·{Ï‘√ ‘·è|æÔ ˝Òø£ , ãÅs¡Tq N<˚dæ , >±e+#êøÏ ‘·T&ç#˚düT≈£îHêï&ÉT >öØ|ü‹. n‘·ì e÷≥\øÏ XÊÅdüTÔ\T >±]‘√ bÕ≥÷ n+<äs¡÷ ô|òfi¯óflq y=fi¯ófl ø£<äT|ü⁄‘·÷ qy˚«s¡T. Ä ‘·sê«‘· yê] dü+uÛ≤wüD ‘Ó˝≤¢e⁄ MT<äøÏ eT[fl+~. ø=s¡ø£&ÜìøÏ >∑&ç¶ |üs¡ø£\T ˝Òø£ , n~ ñ<äj·T+ qT+N #·T≥Tº≈£î b˛‘√+~. ô|sTT´ mø£ÿ&Ü ø£ì|æ+#·ø£ b˛e&É+‘√ u≤<Ûä‘√ }]πø ns¡Tk˛Ô+~. XÊÅdæÔ >±] uÛ≤s¡´ ô|s¡{À¢ |ü#·Ã&ç s¡TãT“‘√+~. Ä$&É <ëì ns¡T|ü⁄\T eT] $q˝Òø£ b˛‘√+~. #ÓsTT´ U≤∞ #˚düT≈£îì , M~Û >∑eTà+˝ÀøÏ e∫Ã+~. ª $TeTà˝Òï... e÷≥ ! µ n+~ uÛÑs¡Ôì ñ<˚›•+∫. XÊÅdæÔ >±s¡T yÓ÷#˚‹ MT<ä e+– , ÄyÓT y˚|ü⁄ #·÷dü÷Ô ª @"$≥µ qï≥Tº ø£fiËfl>∑πskÕs¡T. ª Ç+{À¢ e÷ \øÏåà Äø£˝ÀÔ qø£ qø£˝≤&ç b˛‘√+~. MT˝À MTs¡T ‘·>∑Te⁄\T |ü&ɶ"y˚Hê ... <ëì dü+>∑‹ #·÷ùd<˚"esTTHê ñ+<ë?µµ nq&ç–+~. XÊÅdüTÔ\T >±]øÏ ∫Ŭs‘·TÔ ø=∫Ã+~. ‘ÓsTT´q y=+{Ï ø±* MT<ä ˝Ò #ês¡T. ª ˙¬ø+<äTπø @Åu≤dæ yÓTTK"yê ! e÷ >=&Ée˝À¢ ‘·\ <ä÷s¡Ã≈£î... n&ɶ"yÓ’q yê&É÷ <ëq$TùdÔ |ü{Ϻ ‘Ó∫Ã+<ä~. Ç+‘·˝À #êe<äT˝Ò...µµ nq]#˚s¡T. XÊÅdüTÔ\T >±] uÛ≤s¡´ ‘Ó\¢ uÀj˚Ts¡T. Ç<˚+ #√<ä´+ ! mes¡T <ëq$TùdÔ e÷Å‘·+... n~ H√s¡÷ yêsT÷ ˝Òì |üX¯óe⁄ ø±<ä÷ ! <ëìøÏ+‘· >∑&û¶ ≈£î&çr ô|≥º≈£î+&Ü e÷&çà #·+|æ‘˚ |ü+#· eTVü‰ bÕ‘·ø±\÷ #·T≥Tº ø√eP ? ª n~ ø±<ä+&û !... Hêj·TT&ç+{ÏøÏ ø£ãTs¡T ô|{Ϻ, ø=+#Ó+ m+&ÉT >∑&ç¶ ‘Ó|æŒ+#·+&ç... bÕ|ü+... n~... µ uÛÑj·T |ü&ÉT‘·÷H˚ qdæ>±sê$&É. ª qTe⁄« H√s¡T eTTj·T´y˚ ~wæº |æ&É‘· eTTK+ <ëHê ! n<˚+ #êe<äì #ÓbÕŒHê ! ... #Û·ùdÔ |”&Ü bÕjÓT !...#·\›qï"y√ ,eT<Ûë´qï+ $T–*q |ü⁄\Tk˛ <ëìøÏ ‘·>∑˝…sTT´... qTe⁄« eTT+<äT ˝À|ü*øÏ ‘·>∑\&ÉT ...bò˛ !...µµ n]#˚s¡T XÊÅdæÔ >±s¡T. Ä$&É eTTK+ ∫qï ãT#·TÃ≈£îì ˝À|ü*øÏ yÓ[fl b˛j˚Ts¡T. XÊÅdüTÔ\T >±s¡T <Ûë+ <Ûä÷+ ˝≤&ç b˛j˚Ts¡T. Äj·TqøÏ ` uÛ≤s¡´ ‘·qì q\T>∑T] eT<Ûë´ y˚˝…‹Ô #·÷|ü⁄‘·÷ n&É>∑&É+ eTVü‰ n|üsê<Ûä+>± ‘√∫+~. ˇfi¯fl+‘ê ø±s¡+ q*∫ q≥Tº>± ñ+~. ª Bì dæ>√Zdæ] !.. Ç~{≤ ! Hê≈£î <Ûäs¡à dü÷Å‘ê\T #Ó|üŒ&É+≥. b˛j˚T ø±\+ ø±ø£ b˛‘˚ sT÷ ø±\+ Ä&É eTT+&É\ ô|&Édüs¡+ ãT<äT∆\T Bìø° e∫Ãq≥TºHêïsTT...µµ nqT≈£îHêïs¡T ø£dæ>±. Ä ‘·sê«‘· n‘·ì ø√|ü+ nø£ÿ&É ˝Òì yÓ+ø£qï |ü+‘·T\T MT<äø° , s¡eD MT~ø° eT[fl+~. ndü© ‘Ó˝≤¢e⁄ ‘·>∑Te+‘ê s¡eD e˝§¢∫Ã+~. ª @fiËfl‹Ô ¬ø{Ϻ ø±˝≤à ! Ä yÓ<Ûäe *<ä›s¡ø° |ü⁄≥Tºe⁄\T ã÷E |ü{≤º !... ø£ø£ÿø£≥Tº yÓ<Ûäe\T... Hê‘√ ‘·>∑÷øÏ ~>∑&É"yê ! ... yêfi¯fl n+‘·T ‘˚˝ÒÃkÕÔqT. yê[fl+ø£ ePfiÀfl bÂs√Væ≤‘·´+ ePôd‘·Ô≈£î+&Ü #Ój·T´q÷? eT+∫ ˙fi¯ófl |ü⁄≥ºìe«q+‘˚ ... yÓ<Ûäe\øÏ sTT+‘· yÓT&É b˛Å‘·"yê !µµ ø√|ü+‘√ ¬s∫à b˛‘·THêïs¡T XÊÅdüTÔ\T >±s¡T. >öØ|ü‹ n‘·ì ø√bÕìï ¬ s{Ϻ+|ü⁄ #˚dü÷Ô nHêï&ÉT : ª ø±<ä+&Ü eTØ !... MTπs"esTTHê nHê´j·T+ e÷≥\÷ n|üdü+~Û e÷≥\÷ Ä&˚s¡T >∑qTø£Hê? Hê´j·T+>± <Ûäs¡ ø£{Ϻ |ü+|üø±\T #Ój·T´uÀ‘˚ yê&çøÏ+‘· bı>∑πs"${° ! |ü\¢ø° yÓ÷ôdj·÷´* — n˝≤+{Ï |æ<ä|ü ø±\+ ãT<äT∆\Tqï yêfi¯fl+<ä]˙...µµ ª $ù|òTïX¯«s¡ |üP» #˚sTT+#·&É+ #˚‘· ø±ì Å|ür #˚≥ ô|sTT´ø° bÂs√Væ≤‘·´+ n+fÒ sTT˝≤π> @&ÉTdüTÔ+~.µµ XÊÅdüTÔ\T >±] |üø£ÿ qTqï ‘ê+ã÷\+ ô|f…º n+<äT≈£î+≥÷ nHêï&ÉT ãT#·Ãu≤“sTT.


ª e÷wü #·Åø±\ ø√dü+ , q÷\T |ü#·Ã&ç ø√dü+ ø±ø£ b˛‘˚... Ä ne<Ûëìø° , kı≥º »>∑Z&çø° ‘·~›q+ eT+Å‘·yÓTÆHê e#·÷Ã? µ kÕ>∑ BdüT≈£î+≥÷ nHêï&ÉT dü÷] |ü+‘·T\T. |ü+‘·T*øÏ ø±düÔ+‘· qrÔ , ø£+{À¢ |ü⁄eP« ñHêïsTT. ª ÅøÏ$Tq\T ‘·|æŒùdÔ dæ$\T #·÷ùd ns¡Ω‘· yêfi¯fl˝À m+‘· eT+~≈£î+~ #Ó|üŒ+&ç #·÷<ë›+...µµ n&çπ>&ÉT >öØ |ü‹. ÅøÏ$Tq\+fÒ yêfi¯fl <äèwæº˝À n|üs¡ ø£s¡à\T. dæ$\+fÒ X¯óuÛÑ ø£s¡à\T. n|üs¡ ø£s¡à\T #˚ùd yêfi¯fl+fÒ #·T\ø£q uÛ≤e+ ≈£L&Ü ñ+~. yÓTT<ä{À¢ <˚ìø£<˚ ñ+&˚~. n~ #˚sTT+#˚ yêfi¯ófl sTT~ #˚sTT+#˚ yês¡T ø±<äT. ø±˙ , |ü]dæú‘·T\T e÷] b˛sTT, X¯óuÛ≤ X¯óuÛÑ ø±sê´\T ¬s+&ç+{Ïø° Vü‰»¬s’ #˚sTTùdÔ ø±˙ bı≥º >∑&Éeì |ü]dæú‘·T\T yêfi¯fl˝À n+<ä]ø° @s¡Œ&ܶsTT. nsTTq|üŒ{Ïø° , yêfi¯fl˝À yêfi¯ófl Ä uÛÒ<ëìï m‹Ô #·÷|æ+#·T≈£î+≥÷ ˇø£s=ïø£s¡T sT÷dü&ç+#·T ø√e&É+ e÷Å‘·+ e÷qs¡T. düπs«X¯«s¡ XÊÅdæÔ >±s¡T bı&ÉT+ <ä{Ϻ+∫ , z ∫{Ϭø y˚dæ , ª H˚q+fÒ mes¡qT≈£îHêïs√ ! ...MTs¡˝≤ #·÷dü÷Ô ñ+&É+&ç. |òüT{≤ ÅXÊ<ä∆+ ô|{°ºq÷ ˇø=ÿø£ÿ&çø°q÷...µµ nHêïs¡T |üfi¯ófl q÷s¡T‘·÷. yêfi¯fl eT<Ûä´ ∫#·Tà s¡>∑T˝§ÿq&É+ yÓTT<ä˝…’ #ê˝≤ ø±\yÓTÆHê ,n~ uÛÑ>∑TZ eTqï~ e÷Å‘·+ Hê\T¬>’<äT s√E\ øÏ+<äfÒ. eTqdüT˝À¢ yêfi¯fløÏ #ê˝≤ s√E\T>± ø±y˚cÕ\THêïsTT. Ä }fiÀflq÷ , #·T≥Tº |üø£ÿ\ ø=ìï Å>±e÷˝À¢q÷ bÂs√Væ≤‘·´+ #˚sTTdü÷Ô , e∫Ãq _j·T´+ ,|ü|ü⁄Œ\÷ , ≈£Ls¡\÷ , <äøÏåD\÷... Ä<ëj·T+ n+‘ê yêfi¯ófl yê{≤\T>± |ü+#·T≈£îH˚ yês¡T. düπs«X¯«s¡ XÊÅdüTÔ\ø° , yÓ+ø£qï |ü+‘·T*ø° ¬s+&ÉT ô|<ä› yê{≤\T. $T–*+~ yê] yê] ns¡Ω‘·\ì ã{Ϻ <=]πø~. ø±˙ sTT{°e\ |ü+|üø±\ $wüj·T+˝À neø£‘·eø£\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì , ‘Ó∫Ãq bı‘·Ôs¡T¢ dü]>± #˚s¡ø£ ` <ës√¢H˚ kÕ«Vü‰ nsTT b˛‘·THêïj·Tì yêfi¯fl˝À yê]øÏ düŒs¡∆\T ãj·T\T <˚sêsTT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ø±sê´\øÏ yÓfi¯fleTì |üqT\T |ü⁄s¡e÷sTT+#˚ ≥|ü⁄Œ&ÉT |üø£åbÕ‘· yÓ’K] Å|ü<ä]Ù+#·&É+ , ÄÅ•‘· |üø£å+ yê]øÏ ô|<ä› yêfi¯fl sTTfi¯fl˝À »]π> X¯óuÛÑ ø±sê´\øÏ |ü+|ædü÷Ô , nsTTwüߺ\+<äØï ∫qï ∫qï |üqT\øÏ |ü+|ü⁄‘·THêïs¡ì yêfi¯fl Äs√|üD. ‘·eTì ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷dü÷Ô , bÂs√Væ≤‘·´+˝À nqTuÛÑe+ dü+bÕ~+#· ≈£î+&Ü #˚düTÔHêïs¡ì yêfi¯fl˝À ø=+<ä]øÏ XÊÅdæÔ >±] MT<ä ø√|ü+>± ñ+~. Ç˝≤+{Ï |ü>∑\˙ï sêE≈£îì , sêE≈£îì... ∫e]øÏ Hê\T¬>’<äT s√E\ øÏ+<ä≥ s¡eD |üs¡y˚TX¯ó sTT+{À¢ ø±sê´ìøÏ yÓ[fl , ‘Ó˝≤¢e⁄˙ , <ëì <ä÷&É˙ <ëq+ |ü{Ϻ ‘˚e&É+‘√ ãj·T{Ïø=∫à , yêfi¯fl eTqdüT*ï ø±˝…Ãj·T´&É+ yÓTT<ä\sTT+~. s¡eD ‘·+Å&ç ≈£L&Ü n<˚ eè‹Ô #˚ùd yê&ÉT. H√{À¢ Hê\Tø£ ˝Òì eTìwæ. s√–wæ˜ uÛ≤s¡´ , ô|<ä› dü+kÕs¡+‘√ ∫‹øÏ b˛sTT , <äTs¡“¤s¡ yÓTÆq <ë]Å<ä´+ nqTuÛÑ$+∫ ø£qTï eT÷kÕ&ÉT. ‘·+Å&ç b˛j˚Tø£ , s¡eD ≈£L&Ü #·<äTe⁄øÏ dü«|æÔ #Ó|æŒ , yÓ+ø£qï |ü+‘·T\T <ä>∑Zs¡ •wüß´&ç>± #˚sê&ÉT. Äj·Tq yÓ+≥ Hê\T>∑T eTTø£ÿ\T H˚s¡TÃ≈£î+≥÷ — yês¡T ˇ|üŒ–+∫q ∫Hêï ∫‘·ø± |üqT\T #˚düTÔHêï&ÉT. Hê\T>∑T s√E\T øÏ+<ä≥ ` ø±y˚TX¯ó e∫à , ‘·q sTT+≥ |æ‘·è ø±s¡´+ #˚sTT+∫ , ‘êì#˚à >√ <ëq+ rdæø=eTàì düπs«X¯«s¡ XÊÅdæÔ >±]+{Ïø=∫à ø√πs&ÉT. n+‘˚ ! XÊÅdæÔ >±] >∑T+&Ó˝À¢ >∑T~ ã+&É |ü&ç+~. ø£&É >=≥Tº C≤‹ yÓ<Ûäe ... ø±y˚TX¯ó sTT+{ÏøÏ yÓfi¯¶"yê ! ... m+‘· n|ü]›wüº ! yê&ç+{Ϭø[fl ø±s¡´+ »]dæ+#ê˝≤ ! m+‘· HêeTsê› ! . .. C≤‹ ÅuÛÑwüº‘·«+ ø±<ä÷ ! Ä eTT]øÏ ø=+|ü˝À¢øÏ yÓfi¯fl&É"eP , yê&ç#˚à >√<ëq+ |ü⁄#·TÃø√e&ÉeT÷Hê ! Äj·Tq y=+{Ï MT<ä ‘˚fi¯Sfl C…Ŭs\÷ bÕøÏ q≥ºsTT $\ $\˝≤&ç b˛j˚Ts¡T. ø±˙ , ø±y˚TX¯óì ø±<äq&ÜìøÏ <ÛÓ’s¡´+ #ê*+~ ø±<äT. <ëìøÏ ø±s¡D≤\T ` ¬s+&ÉT . ˇø£{Ï ` ø±y˚TX¯óì ø±<äì |ü+|æ+#˚ùdÔ ≈£î\ $eø£å #·÷|ædüTÔHêï&Éì ‘·q MT<ä yê&ÉT @+ >=&Ée rdüTø=kÕÔ&√ nH˚ uÛÑj·T+ ! ¬s+&ÉT ` yê&ç+{À¢ ø±s¡´+ »]|æùdÔ |ü<√ |üs¡ø√ <äøÏåD‘√ bÕ≥÷ , ìπøå|ü+˝≤+{Ï Äe⁄ ≈£L&Ü ek˛Ô+~. >√<ëq+ e<äT\T ø√e&É+ n+fÒ e÷≥˝≤ , eTC≤ø±Hê ! yÓ+≥H˚ XÊÅdüTÔ\T >±s¡T yÓ+ø£qï |ü+‘·T*øÏ ø£ãTs¡T #˚dæ , n‘·ì ‘√ eT+‘·Hê\T kÕ–+#˚s¡T. ∫e]øÏ sTT<ä›s¡÷ ø±y˚TX¯ó sTT+{À¢ ø£s¡à ø±+&É »]|æ+#˚+<äT≈£î s¡eDì |ü+|æ+#ê\ì ìs¡íj·÷ì ø=#˚Ãs¡T. s¡eD eTT+<ä÷ yÓqTø± Äπøå|æ+#˚ ô|<ä› ~¬øÿes¡÷ ˝Òì yê&ÉT. Ä bÕ{Ï eTTø£ÿ\T á eT<Ûä´ eTT≈£îÿq ô|≥Tº ≈£îHêï&ÉT. ø±y˚TXÊìøÏ ` yÓTfiÀfl »+<Ó+ b˛>∑T+&ç , >±e+#ê ø£{Ϻq yê&=∫à ‘·q sTT+≥ ø±s¡´+ »]|æùdÔ #ê\+‘˚. n+‘˚ ø±ø£ s¡eDøÏ ‘·eT e÷≥ ø±<äH˚ kÕVü≤dü+ ˝Ò<äT. ø±<ä+fÒ ` eTT+<äT eTT+<äT ‘·qì ≈£î\ ø£≥Tº u≤≥T ˝À+∫ y˚s¡T #˚dæ , mø£ÿ&Ü |üì <=s¡≈£îÿ+&Ü #˚j·T >∑\s¡ì yê&çøÏ ‘Ó\TdüTqT. Çe˙ï Ä˝À∫+∫ , yê&çø± |üì n|üŒ–+#˚s¡T. Å|ü‘˚´øÏ+∫ ‘·qH˚ ø±y˚TX¯ó sTT+{ÏøÏ yÓfi¯fl eTq&É+˝À yê] Ä+‘·s¡´+ Å>∑Væ≤+#· ˝Òì ‘Ó*$ ‘·≈£îÿe yê&˚MT ø±<äT s¡eD. ø±˙ , #˚ùd<˚MT ˝Òø£ , m<äTs¡T #Óù|Œ <ÛÓ’s¡´+ ˝Òø£ , ø±y˚TX¯ó sTT+{À¢ ø±s¡´+ #˚sTT+#·&ÜìøÏ yÓfi≤fl&ÉT s¡eD. ø±y˚TX¯+ <äøÏåD $wüj·T+˝À @MT yÓ*‹ #Ój·T´ ˝Ò<äT. u≤>±H˚ eTT≥º #ÓbÕŒ&ÉT. nsTT<ës¡T e+<ä\ KØ<äT #˚ùd ‘Ó˝≤¢e⁄˙ , <ëì‘√ bÕ≥÷ <ëì ô|sTT´˙ <ëq+ #˚dü÷Ô <Ûës¡ b˛kÕ&ÉT.


ø£≥Tº u≤≥T Å|üø±s¡+ ` ‘Ó˝≤¢e⁄˙ , <ëì <ä÷&É˙ XÊÅdüTÔ\T >±]+{ÏøÏ ‘√\T ø=#˚Ã&ÉT s¡eD. n|üŒ{ÏøÏ $T>∑‘ê Åu≤Vü≤àDT\+‘ê nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îì u≤‘ê U≤˙ ø=&ÉT‘·THêïs¡T. ø±y˚TX¯ó <ëq$T∫Ãq Äe⁄˙ , <ëì ô|j·T´˙ #·÷dæ ÄX¯Ãs¡´ b˛j˚Ts¡+‘ê. ø±y˚TX¯ó n+‘·˝≤ eTT≥º #ÓãT‘ê&Éì yêfiËfles¡÷ }Væ≤+#· qsTTHê ˝Ò<äT. |ü+|üø±\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. Äe⁄øÏ ¬s+&=+<ä\ bÕ‹ø£ KØ<äT ‘·H˚ ø£{Ϻ , Äe⁄˙ <ä÷&É˙ ‘·H˚ rdüT≈£îì , Ä &ÉãT“ #Ó\T¢ u≤≥j˚T es¡≈£L ` eTT+<äT eTT+<äT |ü+|üø±˝À¢ ‘·q yê{≤ kıeTTà e<äT\T ≈£î+{≤qì ‘·q eTqdüT˝À e÷≥ ãj·T≥ ô|fÒºs¡T XÊÅdüTÔ\T >±s¡T ! n+‘˚ ! <ë+‘√ ∫#·Tà #Ó\ πs–+~. s¡>∑&É ÅbÕs¡+uÛÑ eTsTT+~. ì+|ü⁄>± ñ+&˚ ˙fi¯fl ≈£î+&É <ä;Û\T eTì ˇø£ÿ kÕ]>± H˚\ MT<ä |ü&ç uÛÑfi¯óflq Åã<ä›˝…’q≥ºsTT+~. ì|ü⁄Œ\T ‘=øÏÿq yêfi¯fl˝≤ ∫+<äT˝ÒkÕs¡T , yÓ+ø£qï |ü+‘·T\÷ , n‘·ì •wüß´\÷. XÊÅdæÔ >±s¡T Äe⁄øÏ n+‘· ‘·≈£îÿe <Ûäs¡ ‘·H˚ ø£{Ϻ dü«+‘·+ #˚düTø√yê\ì m‘·TÔ yÓj·T´&É+ nHê´j·TeTì ‘√∫Hê , <ë]‘√ yÓ’sêìøÏ ~>∑ ˝Òø£ ` $T+>± ˝Òø£ ø£ø±ÿ ˝Òø£ nqï≥Tº>± ø£fi¯ófl|üŒ–+∫ #·÷dü÷Ô ñ+&ç b˛j˚Ts¡T ø=+<äs¡T. Ç#·Ãø±ìøÏ uÛÒwt ! u≤>∑T+<äì e+‘· bÕ&˚s¡T , dü÷] |ü+‘·T\÷ , ∫q yÓ+≈£L , ãT#·Ãu≤“sTT ˝≤+{Ï yêfi¯ófl ! düùd$Tsê |ü+|üø±\T Ç˝≤ »s¡>∑&ÜìøÏ M˝Ò¢<äì ìø£ÿ∫Ã>± #Óù|Œ&ÉT yÓ+ø£qï |ü+‘·T\T. n‘·ìï ã\ |üs¡Tdü÷Ô πøø£˝ÒkÕs¡T n‘·ì nqT#·s¡T\T. @uÛ…’ s¡÷bÕj·T\ <äøÏåD &ÉãT“˙ , mì$T<=+<ä\T KØ<äT #˚ùd bÕ&ç Äe⁄˙ ` n+<äs¡÷ <äT\|ü]+#·T≈£îì , yÓqøÏÿ ‘·–Z b˛sTT , ndüVæ≤´+#·T≈£î+≥÷ , ‘·qì |ü⁄s¡e÷sTTùdÔ yÓ[fl ‘Ó#˚Ã&ÉT ‘·qT ! eTs¡˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT á ˝…Kâì |ü+|üø±\T »]–‘˚ , ‘·q yê{≤ ø=#˚Ã$ |ü≥Tº eTì bÕ‹ø£ s¡÷bÕj·T\T ≈£L&Ü ñ+&Éyé. Ä dü+>∑‹ Å>∑Væ≤+∫q s¡eD eT] düVæ≤+#· ˝Òø£ b˛j˚T&ÉT. >∑˝≤{≤ yÓTT<ä\sTT+~. u≤Vü‰ u≤V”≤ , <ä+&Ü <ä+&û ÅbÕs¡+_Û+#˚s¡T. >±e+#ê\T ∫+#˚düT≈£îì , »+<ë´\T ‘Ó+NdüT≈£îì , nø£ÿ&É HêHê ;uÛÑ‘·‡+ #˚kÕs¡T. y˚<ä eT+Å‘ê\T s¡+>∑ ìÅwüÿeTD #˚dæ , ã÷‘·T˝ÀÔ ~≈£îÿ\T |æø£ÿ{Ï˝Ò¢sTT. ˇø£] ≈£î\ >√Å‘ê ˝§ø£s¡T ‘·$« b˛düT≈£îHêïs¡T. ˇø£] ø=ø£s¡T |òüT{≤ ÅXÊ<ë∆\T ô|{°ºdüT ≈£îqï≥Tº>± eT+Å‘ê\T @ø£s¡Te⁄ ô|≥º kÕπ>s¡T. ˇø£] Åu≤Vü≤àD≤´ìï sTT+ø=ø£s¡T ‘·÷sêŒs¡ ãfÒºs¡T. ˇø£] bÕ+&ç‘ê´ìï eTs=ø£s¡T yÓøÏÿ]dü÷Ô <äTsꓤwü˝≤&˚s¡T. uÛÑ>∑TZq #Ó\ πs–+~ ∫#·TÃ. n~ πs– πs– , ôd>∑˝…’ bı>∑˝…’ Å|ü»«]*¢+~. Ä >=&Ée˝À ‘Ó˝≤¢e⁄ ø£HÓï ‘ê&ÉT |ü≥Tº≈£îì n+<äs¡÷ #Ós√ y˚|üP ˝≤– ˝≤– , sT÷&çà sT÷&çà e~˝≤s¡T. ˇø£s=ïø£s¡T ≈£îfi¯fl u§&ÉT#·T ø√e&É+˝À ` eTqTwüß˝…’‘˚ ‘·|æŒ+#·Tø√ >∑*π>s¡T ø±˙ , Ä H√s¡T ˝Òì |üX¯óe⁄ e÷Å‘·+ <Óã“\øÏ <=]øÏ b˛sTT+~ ! ~≈£îÿ ‘√#·ì <ëì ˝≤>± ‘Ó˝≤¢e⁄ , <ëì ô|sTT´ ªn+u≤ µ nì ns¡ Tdü÷Ô yÓÅ] |üs¡T>∑T\T rdü÷Ô –+E≈£îHêïsTT. yê{Ï >=&Ée me]øÏ ø±yê* ! yÓ+ø£qï |ü+‘·T\T ãTdü\T ø=&ÉT‘·÷qï uÛÑT»+>∑+˝≤ m–] |ü&ܶ&ÉT. ª ˙ ô|fi≤fl+ eTT+&É yÓTTj·÷´ !... Ç+‘· ø±\+ mìï yÓ<Ûäy˚« cÕ\T y˚dæHê , mìï yÓ÷kÕ\T #˚dæHê düVü≤+#˚+. Ç+ø£ }s¡T≈£îH˚~ ˝Ò<äT. e∫Ãq _j·T´+ , |ü|ü⁄Œ\÷ yÓqπødæ , |ü+|üø±˝À¢ ø£\|ü≈£î+&Ü <=_“q|ü⁄Œ&ÉT b˛˙ ˝…eTàì }s¡T≈£îHêï+. ô|~› Hêj·TT&ÉT >±]+{À¢ >∑T&Ü <ëq+ #˚dæ , ¬s+&ÉT u…\¢+ ~eTà*ùdÔ ˇø£fÒ sTT#˚Ãs¡ì ãTø±sTT+#· ˝Ò<ä÷ ! øÏwüº|üŒ >±]+{À¢ _j·T´+ mH=#˚ÃsTT?... qTeP« , sT÷ >öØ|ü‹ >±&É÷ ø£*dæ mìï _j·T´+ u§ø°ÿdæ sTT+{À¢ b˛d”düT ≈£îHêïs√ ‘Ó©<äqTø√≈£î....¬s+&=+<ä\ bÕ‹ø£øÏ sTT#˚ÃùdÔ Äe⁄˙ , ô|sTT´˙ |ü≥Tº≈£î b˛<ëeTHê ! ÅbÕD+ b˛sTTHê H˚ H=|ü⁄Œ ø√qT.... nMT ‘·TMT ‘˚˝≤*‡+<˚ ! á dü+>∑‘˚+{À ‘˚˝Ò es¡≈£L á ô|sTT´ Hê Ç+{À¢H˚ ñ+&Ü*‡+<˚....µµ n+≥÷ ‘Ó˝≤¢e⁄ <ä÷&Éì Äe⁄ qT+∫ y˚s¡T #˚dæ , $düTs¡T>± ˝≤>∑T‘·÷ Ç+{ÏøÏ #·s¡ #·sê yÓ[fl b˛j˚Ts¡T yÓ+ø£qï |ü+‘·T\T. XÊÅdæÔ >±]ì ã÷‘·T\T ‹&ÉT‘·÷ ø=+<äs¡T n‘·ìï nqTdü]+∫ yÓfi≤¢s¡T. n‘·q˝≤ <ä÷&Éì rdüT≈£î b˛‘·÷ ñ+fÒ , ‘Ó˝≤¢e⁄ ‘Ó©ì Äsê≥+‘√ ‘· \ $<ë*dü÷Ô ø£<ä+ ‘=øÏÿ+~. uÒ\>± n+<ä] y˚|üP #·÷dæ+~. eTTf…º‘√ ãT–Z ¬ø*øÏ , H˚\ e÷ <ä;ÛeTì #·‹øÏ\ |ü&ç b˛sTT+~. <ëì y˚<äq me]øÏ ø±yê* ! ãT#·Ãu≤“sT÷ , dü÷] |ü+‘·T\÷ »ãs¡›d”Ô #˚dæ , ‘·>∑Te⁄ ‘˚˝Ò es¡≈£L ‘Ó˝≤¢e⁄ XÊÅdæÔ >±]+{À¢H˚ e⁄+&Ü\ì yê~+∫ , <ëìï ‘√\T¬ø[fl , XÊÅdæÔ >±]+{Ï ô|s¡{À¢ ø£fÒºkÕs¡T. s¡eD @+ e÷{≤¢&Ü˝À ‘Ó©ø£ eTÚq+>± ñ+&ç b˛j˚T&ÉT. n|üŒ{Ï qT+&û ‘Ó˝≤¢e⁄ XÊÅdüTÔ\T >±]+{À¢q÷ , <ä÷&É yÓ+ø£qï |ü+‘·T\T >±]+{À¢q÷ y˚fi¯øÏ+‘· y˚T‘· ô|fÒº yês¡T ˝Òø£ ,~≈£Lÿ yÓTT≈£Lÿ ˝Òø£ |ü&ç e⁄HêïsTT.


0 0 0 ‘Ó\¢yês¡T s¡a≤eTTq Hê\T>∑sTT+~. düπs«X¯«s¡ XÊÅdæÔ >±s¡T ìÅ<ä ˝ÒN ˝Òeø£ eTT+<˚, ª @"e+&√jYT...Ç˝≤ s¡+&ç... y˚–s¡+...µµ nì , uÛÑj·T+ ‘√q÷ ,Ä+<√fi¯q‘√q÷ ns¡TdüTÔqï uÛ≤s¡´ πøø£\T $ì|æ+#êsTT. ‘·T[fl |ü&ç ˝Ò∫ , ˇø£ÿ ñ<äT≥Tq nø£ÿ&çøÏ yÓfi‚¢s¡T XÊÅdæÔ >±s¡T. ‘Ó˝≤¢e⁄ ÅbÕD+ ø£&É‘˚] b˛sTT+~ ! <ëì bı≥º ô|<ä›>± ñ_“ b˛sTT , H√≥eTà≥ #=+>∑\T <Ûës¡\T ø£{Ï º , á>∑\T yê\T‘·÷ n‹ uÛÑj·T+ø£s¡+>± , ø±fi¯ófl ø£Ås¡˝≤¢ #ê|ü⁄≈£îì, n&ɶ+>± |ü&ç e⁄+~ , ‘Ó˝≤¢e⁄ ! <ëì ø£fi¯ófl ìØ®e+>±H˚ ø±ø£ ` Bq+>±q÷ , me]H√ X¯|ædüTÔqï≥Tº>±q÷ ≈£L&Ü ñHêïsTT. XÊÅdüTÔ\T >±] ¬>+&Ó |æ&É#· ø£≥Tº≈£î b˛sTT+~. yê‘·+ ø£$Tàq≥ºsTT b˛j˚Ts¡T. #Ój·T´&Üìπø+ bÕ\T b˛ø£ , ñdüT‡s¡ì ns¡T>∑T MT<ä >√&ÉøÏ #˚s¡ã&ç b˛j˚Ts¡T. 0 0 0 }s¡T y˚T˝§ÿH˚ dü]øÏ , ‘Ó˝≤¢e⁄ b˛sTTq ñ<ä+‘·+ ePs¡+‘ê bıøÏÿ b˛sTT+~. n+‘ê >=&Ée >=&Ée>± e∫à #˚πss¡T. ª Mfi¯fl ø±y˚cÕ\‘√ <ëìøÏ >∑&ç¶ ≈£L&Ü ô|≥º&É+ e÷˙ùds¡T≥...µµ ª |ü⁄*dæ b˛sTTq #·\›qï+ , n&ɶ"yÓ’q ≈£Ls¡\÷ , |ü⁄\TdüT\÷ y˚T‘·øÏ |ü&˚ùdÔ ns¡ø£ÿ #êeπø+ #˚düTÔ+~?µµ ª ø±fi¯fløÏ {§+bıø£{Ï ... ø£<ä˝≤¶ìøÏ M˝Ò¢≈£î+&Ü #˚ùds¡T ø£<ä÷ ! µ ª ô|sTT´ì ø£ì|æ+#· ≈£î+&Ü #˚ùds¡T... u…~] b˛sTT+<√ , @$T{À , >=&ÉT¶ !µµ ª yÓTTqï ø={≤¢≥˝À Bìï >∑T+õ >∑T+õ e~˝Òs¡T... sêfi¯fl <Óã“\T ≈£L&Ü ‹˙dæ+~ , bÕ|ü+ !µµ ‘Ó˝≤¢e⁄ #êe⁄øÏ n+‘ê ‘·˝À s¡ø£+ yê´U≤´q+ #˚düTÔHêïs¡T. uÛÑj·T+‘√ , ‘=Å≥T bÕ≥T‘√ , ø£+|æ+∫ b˛‘·÷ <ë«s¡+ e<ä› ‘·\T|ü⁄ |ü≥Tº≈£îì , ì\ã&ç ñ+~ XÊÅdæÔ >±] uÛ≤s¡´. Ä$&É ns¡ #˚‘·T\T #ÓeT≥‘√ ‘·&çdæ eTT<ä›sTT b˛sTT , eX¯+ ‘·|æŒ b˛‘·THêïsTT. ÄyÓT ø£fi¯fl ˙fi¯fl |üs¡´+‘·yÓTÆ+~. n+<äs¡÷ XÊÅdæÔ >±]˙ , yÓ+ø£qï |ü+‘·T\T˙ , yêfi¯fl nqT#·s¡T©ï ‹{Ϻ b˛düTÔHêïs¡T. ‘Ó˝≤¢e⁄ b˛sTT+<äqï ø£ãTs¡T Ä H√{≤ sT÷ H√{≤ yê´|æ+∫ , ø±y˚TX¯óøÏ #˚]+~. n‘·ì eTqdüT $\ $\˝≤&ç b˛sTT+~. e~*q ‘·TbÕø° ‘·÷{≤ ˝≤>± s¡eD sTT+{Ï ¬øfi≤fl&ÉT. s¡eD e\¢ »]–+~ ‘Ó\TdüT≈£îì , XÊÅdüTÔ\T >±]+{Ï y˚|ü⁄ <ä÷düT≈£îì b˛j˚T&ÉT. n|üŒ{ÏøÏ }fiÀfl ≈£îÅs¡ø±s¡T n≥Tº&çøÏ b˛‘·THêïs¡T. j·TTe≈£ î\T ø√b˛Å<˚ø£+‘√ #Ó\πs– b˛j˚Ts¡T. |ü≥ï+ yÓ[fl , Je ø±s¡TD´ dü+|òüT+ yêfi¯flì yÓ+≥ u…≥Tº ø=#˚Ãs¡T. $wüj·T+ b˛©düT\ es¡≈£L yÓfi‚fl˝≤ ñ+~. ‘·q eTÚ&ÛÜ´˙ï , nv±„Hê˙ï , nVü≤+ø±sê˙ï , kÕ«sê∆˙ï , e÷‘·‡sê´˙ï ‘Ó>∑Hê&ÉT‘·÷ ` >√\ >√\>± Ä »q+ n+‘ê n˝≤ X¯s¡|üs¡+|üs¡˝≤ e÷≥˝ÀÔ >∑T∫à >∑T∫à Å|ü•ïdü÷Ô e⁄+fÒ ` _–+∫q |æ&çøÏfi¯fl‘√ , $düTŒ¤*+>±˝…’ $bÕŒ]q Åø√<Ûës¡TD H˚Å‘ê\‘√ #·÷dü÷Ô ` >∑~›+∫ n&ÉT>∑T‘·÷ ñ+fÒ ` düπs«X¯«s¡ XÊÅdæÔ >±]øÏ X¯Øs¡+˝À Je #Ó’‘·q´ eT+‘ê ñ&ç– b˛sTTq≥ºsTT+~. e» e» eDÏøÏ b˛‘·THêïs¡T. n‘·ì ø£fi¯fl eTT+<äT ≈£î|üŒ˝≤ |ü&ç e⁄qï ‘Ó˝≤¢e⁄ X¯Øs¡+ ` $]–q eT+#·T ø=+&É #·]j·T˝≤ ñ+~. m<äTs¡T>± ñqï »q düeT÷Vü≤+ ` eTT+#·T ø=#˚à ñô|Œq˝≤ ñ+~. ø±y˚TX¯ó »Hêìï ‘=*–+#·T ≈£î+≥÷ |üs¡T>∑T |üs¡T>∑Tq nø£ÿ&ç ø=#˚Ã&ÉT. Je+ ˝Òì ‘Ó˝≤¢e⁄˙ , Je+ ø√˝ÀŒ‘·Tqï yê&ç˝≤ ñqï XÊÅdæÔ >±]˙ #·÷ùd&ÉT. @<√ >∑{Ϻ>± ns¡yê\qT ≈£îHêï&ÉT. n‘·ì >=+‘·T <äT'K+‘√ |üP&ÉTÃ≈£î b˛sTT+~. ª Hê ‘·*¢ ... b˛Hêee÷à ...Hêj·TeTà b˛Hêe⁄ ø£<˚?... ô|<√›fi¯fløÏùdÔ |üP»\T #˚kÕÔs¡qT≈£îHêïH˚.. ø±ì<˚{Ï >√s¡+ ‘·+Å&û ! ... Ç˝≤ <äTsêàs¡Z+>± bı≥º HÓ≥Tº ≈£î+{≤s¡qTø√ H˚<˚ !... ô|<√›fi¯fl+fÒ Ä] bÕ<ë\ ã&É‘êqT... ô|<ä› eTqdüT+fÒ Äfi¯fl bÕ<ë\ ø±&É <äTeTTà ø£fi¯fl ø£<äT› ø=eTà+fÒ n˝≤π> ùdkÕÔqT... ø±˙ ...ô|<√›fi¯flsTTHê ,Äfi¯fl eTqTdüT\T eTTìdæ bÕ*{° ≈£î+&û \sTT‘˚ eT≥Tº≈£î ...<∏ä÷ !...µµ nì , ñy˚Tàdæ , nø£ÿ&ç qT+&ç yÓ[fl b˛j˚T&ÉT. ‘Ó˝≤¢e⁄ X¯Øs¡+ MT<ä ø£qTï bı&Ée&Üì ø√ ø±øÏ yê*+~. 0

0

0


Ä+Å<Ûä CÀ´‹ , dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ dü+Åø±+‹ ø£<∏ä\ b˛{°˝À s¡T. 1500 .\T ~«rj·T ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä. Å|ü#·Ts¡D : ‘˚ 23 ` 1` 1981 B dü+∫ø£. u§eTà\T : l u≤|ü⁄ ªÄDÏ eTT‘ê´\Tµ o]¸ø£ ÅøÏ+<ä |üÅ‹ø£ e÷dü |üÅ‹ø£ &çôd+ãs¡T 2007 dü+∫ø£˝À |ü⁄qs¡TàÅ<äD. ª ø£<∏ë q>∑s¡+ µ ø£<∏ë dü+ø£\q+˝À düTqs¡TàÅ<äD. dü+ø£\q ø£s¡Ô : ø=&Ée+{Ï ø±o|ü‹ sêe⁄. Å|ü#·Ts¡D : ñ>±~ 200

|ü≥Tº |ü]øÏDÏ eT<Ûë´Vü≤ï+ ¬s+&Ée⁄‘·÷+~. eTT+<äT s√E ≈£î{Ϻq ìø£ÿs¡¢≈£î ø±C≤\T y˚dæ, >∑T+&û\T ≈£î&ÉT‘·÷ ≈£Ls¡TÃ+~ C≤qøÏ. ìs¡à\ kÕj·T+Å‘·+ ùdïVæ≤‘·T sê+Å&É‘√ Ä&ÉuÀj˚T u§eTà˝≤≥≈£î ‘ê{≤≈£î u§eTà*ï ‘·j·÷s¡T #˚düTø£+≥÷+~. ª m|ü⁄Œ&É÷ Ä≥<Ûë´ùd ø±˙, #·<äTe⁄≈£î+<ëeTqï v±„q+ ˝Ò<˚ ˙≈£L µµ Bs¡È+rdü÷Ô qe⁄«‘·÷ n+~ C≤qøÏ. ª #·~y˚düT≈£îHêïqT>±!µµ ‘·\ ‹|üŒ≈£î+&ÜH˚ »yê_∫Ã+~ ìs¡à\. ª @+ #·~y˚e⁄, ˙ eTTK+!µµ ìs¡à\≈£î ø√|ü+ e∫Ã+~. ‘·*¢øÏ »yêãT #Ó|üŒ≈£L&É<äqT≈£î+~. ‘ê{≤≈£î πs≈£î\T N\Tdü÷Ô e÷{≤¢&Éø£+&Ü ≈£Ls¡TÃ+~. C≤qøÏ @<√ nquÀj˚T ˝À|ü\, M~Û ˝ÀqT+∫ ª b˛dtºµ nqï πøø£ $ì|æ+∫+~. ª ìMTà! ñ‘·Ôs¡+ n+<äTø√!µµ ìs¡à\ dü+ãs¡+>± M~Û˝ÀøÏ |ü]¬>‹Ô, b˛dtº e÷Hé Ç∫Ãq ñ‘·Ôs¡+ n+<äT≈£î+~, nÅ&ÉdüT #·÷&É>±H˚, n<Óø£ÿ&ç qT+&ç e∫Ã+<√ ns¡∆yÓTÆb˛sTT+~. nÅ&ÉdüT sêeT+ u≤u≤sTT >±] <ädü÷ÔØ‘√ ñ+≥T+~. ˝À|ü\ $»j·Tø£ÿ sêdæq ñ‘·Ôs¡+ ñ+≥T+~. ª $»j·Tø£ÿ ñ‘·Ôs¡+ sêdæ+<˚ !µµ ìs¡à\ dü+‘√wü+‘√ qe⁄«‘·÷ ‘·*¢ #˚‹ø£+~+∫+~ ñ‘·Ôsêìï. C≤qøÏ ñ‘·Ôsêìï z kÕ] eTT<äT› ô|≥Tº≈£îì eTØ #·~$+~. ª neTàøÏ qeTkÕÿs¡eTT\T. Ç#·Ã≥ H˚qT,neTà,Hêqï >±s¡T πøåeT+. qTe⁄«, #Ó*¢ πøåeTeTì ‘·\TkÕÔqT. k˛eT yês¡+ ñ <äj·T+ X¯+ø£s¡+ ô|<ä Hêqï >±]+{ÏøÏ H˚q÷, ne÷à edüTÔHêïeTT. Ä kÕj·T+Å‘·+˝À>± eTì+{ÏøÏ ekÕÔqT. ˝Ò<ë,qTy˚« #Ó*¢ì rdüT≈£îì eùùdÔ eTØ eT+∫~. #Ó*¢ì n&ç>±qì #Ó|ü⁄Œ. Ç≥T¢, $»j·T.µµ ìs¡à\ dü+‘√wü+ |ü≥º˝Òø£ ‘·*¢ #·T≥÷º #˚‘·T\T y˚dæ, yêfÒdüT≈£î +~. ª nã“! $»j·Tø£ÿì #·÷dæ mHêïfi¯flsTT+<√!µµ C≤qøÏ ø£fi¯fl yÓ+≥ e∫Ãq ø£˙ïs¡T ñ_øÏ+~. Ns¡ ø=+>∑T‘√ ˇ‘·TÔ≈£î+~. ª @e÷à, @&ÉTdüTÔHêïe⁄?µµ ª @+ ˝Ò<äe÷൵ ª #Ó|üŒeP!µµ ª |æNÃ, @+˝Ò<˚! MT nø£ÿ ek˛Ô+~ ø£<ä÷!µµ ª nsTT‘˚ @&Ée&ÉyÓT+<äT≈£î?µµ


ª ˙≈£î ‘Ó©<äT˝Ò, ìMT൵ ìs¡à\≈£î #·|ü⁄Œq @<√ dæìe÷˝À, m|ü⁄Œ&√ $qï bÕ≥ >∑Ts=Ô∫Ã+~ : q$«Hê @&çÃHê ø£˙ïfi‚fl ekÕÔsTT.µµ nqï eTTø£ÿ. n+<äTπø ø±s¡D+ #Ó|üŒeTì ‘·*¢ì eTØ ã\e+‘·+ ô|≥º ˝Ò<äT. Ä |æ\¢ eTqdüT eTqdüT˝À ˝Ò<äT. nø£ÿ edü÷Ô+<äH˚ ‹j·T´ì Ä˝À#·q‘√ |üs¡e•+∫ b˛‘√+~. Ä ∫qï yÓT<ä&ÉT ì+&Ü Ä˝À#·q\T ñøÏÿ] _øÏÿ]>± #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. nø£ÿ‘√ ‘·q eTT#·Ã≥T¢ ‘·\T#·T≈£î+≥÷ dü+‘√wü+‘√ ‘·\ eTTqø£\e⁄‘·÷+~. nø£ÿ‘√ ‹s¡>∑&É+ m+‘· u≤>∑T+≥T+~ ! Ä&ÉTø√yê\+fÒ <ëì ‘√H˚ Ä&ÉT ø√yê*. <ëì ¬øìï Ä≥\T e#·Ãì ! u§+≈£î\ ~ã“ <ä>∑Zs¡øÏ yÓ[fl q|ü⁄Œ&É˝≤¢ ‘·qøÏ m≈£îÿe ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+#˚~ ` sêE >±] ø√≥ ! m‘·ÔsTTq Ä ø√≥ >√&É MT<ä mìï bÕe⁄sê\T ñ+{≤j·Tì ! ª eTq*ï sêìkÕÔsê ˝À|ü*øÏ?µ z kÕ] n&ç–+~, nqTe÷q+>±H˚. nø£ÿ øÏdüT≈£îÿq q$«+~. ª sêìe«ø£ b˛e&É y˚T"${Ï ! Ç|ü⁄Œ&É+<äT˝À n+‘ê #·<äTe⁄≈£îH˚ ne÷àsTT\÷, nu≤“sTT\÷ e⁄+{≤s¡T>± ! sê ! #·÷<ë+.µµ n+≥÷ ‘·qì ‘√&ÉTÃ≈£î b˛sTT, n+‘ê #·÷|æ+∫+~. bÕe⁄sê\ >∑÷&ÉT #·÷|æ+∫+~. Ä&É |æ\¢\ ã&ç ≈£L &Ü #·÷|æ+∫+~. m+<äTø√, eT] ! nø£ÿqT sêeT+ u≤u≤sT÷, düT$TÅ‘· |æ˙ï z kÕ] e∫à rdüT≈£îì yÓ[fl b˛j˚Ts¡T. Ä y˚fi¯ Ç+{À¢ |ü+&ÉT>∑ ˝≤+{Ï~ ≈£L&Ü #˚ùds¡T. neTà Ä y˚fi¯ ≈£L&Ü qe⁄« ‘·÷H˚ ñ+~. $»j·Tø£ÿ ]øå± m≈£îÿ‘·÷ ñ+fÒ, ‘·q≈£î @&ÉT |ü⁄ eTT+#·T≈£îì e∫Ã+~. u≤e⁄s¡TeT+~. neTà ‘·qì <ä>∑Zs¡øÏ rdüT≈£î+~. |æìï ‘·q #˚‹ ˝À z s¡÷bÕsTT ñ+∫+~. neTà \&É÷¶ sTT∫Ã+~. |æìï &ÉãT“*düTÔ+~. ø±˙ nø£ÿì rdæ¬øfi¯fl&É+ e÷q<äT. neTà ‹q&Üì πø<äsTTHê sTTdüTÔ+~ ‘·|üŒ, nø£ÿì e~˝Òj·TeTì yêfi¯fl‘√ #Ó|üŒ<äT. nø£ÿ yÓfi¯flø£ b˛‘˚, Ä&ÉãT“‘√ H˚\ dæìe÷øÏ Ç<ä›πs ø£*dæ yÓfi§fl#·TÃ. nø£ÿ yÓfi¯flø£ b˛‘˚, Ä \&É÷¶ ô|{Ϻ, nø±ÿ ‘·q÷ ø£\dæ u§eTà\ e+≥˝≤≥ Ä&ÉTø√ e#·TÃqT ! nø£ÿqT rdüT¬øfi¯fl e<ä›ì Ä s√E neTà #Ó|üŒq÷ ˝Ò<äT. yêfi¯ófl ñ+&ÉeTHê ˝Ò<äT. nø£ÿ yÓ[fl b˛j˚Tø£ ‘·qT |ü&çq u≤<Ûä n+‘ê sTT+‘ê ø±<äT. yÓTT<ä{À¢ s√»+‘ê @&ÉTdü÷ÔH˚ >∑&ç|æ+~. n|ü⁄Œ&ÉT yÓ[flq nø£ÿ eT∞fl sTTHêïfi¯fløÏ ek˛Ô+~ ! nã“ ! nø£ÿ edü÷Ô+~ ! á Ä˝À#·q ìs¡à\ eTqdüT‡ì Äq+<ä+‘√ ñ_“ ‘·_“ãT“ #˚k˛Ô+~. Ä |æ\¢ eTs¡THê&ÉT ‘êqT nqTuÛÑ$+#·uÀ j˚T n|ü]$T‘·yÓTÆq Äq+<ä+ ˝Àì e÷<ÛäTsê´ìï >∑T]+∫ á ø£åD+˝ÀH˚ }Vü≤\T b˛‘√+~. ª ne÷à, nø£ÿ sTT|ü⁄Œ&ÉT u≤>± e÷] b˛sTT ñ+≥T+~ ø£<˚ !µµ C≤qøÏ >∑‘·T≈£îÿ eT+~. ne⁄qT ! $»j·T ... ‘·q $J® ...‘·q ÅbÕD+ ... u≤>± e÷] b˛sTT ñ+≥T+~ ! e÷s¡<ä÷ ! Ç+ø± ‘·q <ä>∑Zs¡ ñqï |üŒ{Ï˝≤π>, ∫+øÏ |ü]øÏD°‘√, ∫+|æ] E≥Tº‘√ e⁄+≥T+<ë? u≤>± e÷] b˛sTT ñ+&Ü*... |üìøÏ <=+>∑‘·q+ |ü&É≈£î+&Ü, ‘·H˚+ #Ó_‘˚ n~ #˚dü÷Ô ≈£L&Ü, ø±C≤\T dü]>± y˚j·T˝Òø£ b˛‘˚, ‘·q #˚‘· Nyê≥÷¢, <Óã“\÷ ‹H˚~. NÛ ! bÕ|æwæº #˚‘·T\T ! Ä ã+>±s¡T ‘·*¢ì ø=≥º&ÜìøÏ ‘·q eTqdüT m˝≤ n+^ø£ ]+#˚<√ ! s√»+‘ê me]y√ ã≥º\T ≈£î&ÉT‘·÷H˚ ñ+≥T+~ ‘·qT. ‘·eTøÏ e÷Å‘·+ dü¬s’q ã≥º\T+&Ée⁄. ã≥º\ es¡≈£L m+<äT ≈£î? uÛÑs¡Ô b˛j˚Tø£ ‘·è|æÔ>± ˇø£ s√»sTTHê ø£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü ‹+<ë, |æ\¢\øÏ ô|{Ϻ+<ë? C≤qøÏøÏ <äT'K+ e∫Ã+~. ø£fi¯fl˝À ˙fi¯ófl ‹]>±sTT. $»j·T nø£ÿ&˚ düTK |ü&ÉT‘·T+~. á ;<ä ‘·*¢ <ä>∑Zs¡ e⁄+&˚ ø£Hêï nø£ÿ&˚ Äq+<ä+>± >∑&ÉTdüTÔ+~ <ëìøÏ. Äj·Tq ‘ê\÷ø± Ä|ò”düT˝À >∑TeTkÕÔ>± |üì #˚ùd yês¡T. e÷j·T<ë] »«s¡+ ˇø£ÿ s√E e∫à rdüT≈£îì b˛sTT+~. ‘·qøÏ ne÷à HêHêï ∫qï ‘·q+ ˝ÀH˚ b˛j˚Ts¡T. ‘·q˙ Ç<ä›s¡T |æ\¢\˙ b˛wæ+#˚ u≤<Ûä´‘· d”«ø£]+#·&ÜìøÏ mes¡÷ dæ<ä∆ |ü&É˝Ò<äT. yÓTT<ä{À¢ n+<äs¡÷ ø£\dæ ø=+‘· <Ûäq düVü‰j·T+ #˚kÕs¡T. n+‘˚ ! <ëì‘√H˚ á ≈£î≥Tº $TwüqT ø=+~. á y˚fi¯ ‘·q dü+kÕs¡+ <ëì MT<˚ Ä<Ûës¡ |ü&ç ñ+~. Äj·Tq b˛j˚Tø£ @&Ü~ ‹]π> dü]øÏ, eT]~ sêeT+,düT$TÅ‘· ô|<ä›<ëìï e÷Å‘·+ ‘·eT‘√ $XÊK |ü≥ï+ rdüT≈£î b˛sTT, ô|+#·T≈£î+{≤eT+≥÷ e#˚ Ãs¡T. yêfi¯fløÏ dü+‘êq+ ˝Ò<äT. yêfi¯fl <ä>∑Zs¡


$»j·T düTK+>± ô|s¡T>∑T‘·T+<äì |æ+∫Hê, eTeT‘· n&ɶ+ e∫à m˝≤>√ ˇø£˝≤>∑ ‘·eT‘√ bÕ≥÷ nB s√E\T >∑&ÉT |ü⁄‘·T+~˝Ò nH˚ Ä˝À#·q‘√ <ëìï yêfi¯fl‘√ |ü+|ü{≤ìøÏ n+^ø£]+#· ˝Ò<äT. ø±ì, yêfi¯ófl }s¡Tø√ ˝Ò<äT, mH√ï $<Ûë\ #ÓbÕŒs¡T.X¯+ø£s¡+ yêfi¯fl #˚‘ê, Mfi¯fl #˚‘ê #Ó|æŒ+#ê&ÉT. <ëìï ô|<ä› #˚dæ, #·<äTe⁄ #Ó|æŒ+∫, ô|[fl #˚ùd u≤<Ûä´‘· ‘êeTT eVæ≤kÕÔeTHêïs¡T. n+^ø£]+#·ø£ ‘·|üŒ ˝Ò<äT ‘·qøÏ. $»j·TqT yêfi¯ófl ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î rdüT≈£îì yÓ[fl b˛j·÷s¡T. n~ yÓ[fl b˛j˚T eTT+<äT , ‘·q ˇ&ç˝À #˚] ˇø£ÿ˝≤ @&ÉTdü÷Ô ñ+fÒ, ‘·qø° <äT'K+ Ä–+~ ø±<äT. <ëì ‘·\ ìeTTs¡T‘·÷ n+~. ªne÷à, $J® ! Hê ‘·©¢ ! ã+>±s¡T ø=+&É$. n˝≤ @&Ée e#·TÃHê! ‘·|ü⁄Œ ø£<ä÷? Hêe÷≥ $+{≤e⁄ ø£<ä÷? Çø£ qT+∫ sêeT+ u≤u≤sTTì ªHêqï >±s¡÷µ n˙,|æìïì ªne÷ൠn˙ |æ\yê*... ‘Ó*dæ+<ë? qTe«ø£ÿ&É u≤>± #·<äTe⁄ø√ e#·TÃqT. düs¡<ë>± Ä&ÉTø√ e#·TÃqT. Hê ‘·*¢$ ø£<ä÷?µµ #ÓãT‘·÷ ñ+fÒ, ø£˙ïfi¯ófl »\ »˝≤ sê* b˛j˚TsTT. $»j·T ãT~∆eT+‘·Tsê\T. ‘·q e÷≥ <ëìøÏ y˚<äyêπøÿ. yÓ[flq <ä>∑Z s¡qT+&û nø£ÿ&É ãT~∆>± ñ+{À+~. @Dís¡∆+ øÏ+ <ä≥ z kÕ] rdüT≈£îì e#êÃs¡T. n+‘˚. eT∞fl Ç|ü⁄ï&˚ sêe≥+ ! ª @e÷à, e÷{≤¢&Ée⁄?µµ C≤qøÏ ìs¡à\ |æ\T|ü⁄‘√ Ä˝À#·q\ qT+∫ ‘˚s¡T≈£î+~. ìs¡à\ ‘·\ ìeTTs¡T‘·÷ n+~. ª @+ e÷{≤¢&ÉqT? m˝≤ >∑÷ πs|ü⁄ edüTÔHêïqì ñ‘·Ôs¡+ sêdæ+~>± ! #·÷&É uÀ‘·÷ qHÓï+<äT≈£î n&É>∑≥+ !µµ ìs¡à\ z ø£åD+ eTTuÛ≤e+>± ñ+&ç, @<√ >∑Ts=Ô∫à q≥T¢>± n&ç–+~ : ª eT],nø£ÿ á kÕ] ≈£L&Ü eTì+{ÏøÏ sêe &É+ ˝Ò<˚$T≥e÷à? X¯+ø£s¡+ ô|<ä Hêqï >±]+{Ïπø ek˛Ô+<˚+?µµ C≤qøÏ >∑T+&ÓqT mes√ Çq|ü ‘=&ÉT>∑T\‘√ |æ+&ç q≥¢sTT+~. u≤<Ûä‘√ $\ $\ ˝≤&ç b˛sTT+~. >∑T+&Ó düVü≤Ådü<Ûë ∫ÛÅ<äyÓTÆb˛sTT, <äT'K+ yÓ\T¢e˝≤ ãj·T≥øÏ e#˚à düTÔ+<˚yÓ÷ qì|æ+∫+~. eDT≈£î‘·÷qï ô|~eT\qT ø£s¡T#·T≈£îì e<ä*, ≈£îe÷¬sÔqT >∑T+&Ó\≈£î Vü≤‘·TÔ≈£î+~. ª#Ûê ! ˝Ò<äT ‘·©¢, n˝≤ nqe#êÃ? mø£ÿ&çøÏ eùdÔH˚+...nB eTì˝Ò¢ ø£<ë? X¯+ø£s¡+ ô|<ä Hêqï >±]+{Ïπø >∑<ë ek˛Ô+~? sê>±H˚ yÓ[fl #·÷kı<ë›+...kÕj·T+Å‘· yÓ÷,m|ü⁄Œ&√, eTì+{ÏøÏ ≈£L&Ü edüTÔ+~˝Ò.µ ÄyÓT ‘·qøÏ ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ ìs¡à\ ‘·\qT ø£˙ïfi¯fl‘√ ì+ù|dæ+~. 0 0 0 ñqï yê{Ï˝À ø±düÔ eT+∫ >öqT rdæ, ñ‹øÏ Äs¡y˚dæ ìs¡à\øÏ ‘=&ç–+~ C≤qøÏ. ‘·qT ≈£L&Ü ‘·j·÷¬s’ Ç+{ÏøÏ ‘êfi¯ y˚Tdæ, ìs¡à\qT yÓ+≥ u…≥Tº≈£îì X¯+ø£s¡+ >±]+{ÏøÏ ãj·T\T <˚]+~. ñ<äj·T+ |ü<äø=+&ÉT >∑+≥\sTT+~. düT$TÅ‘ê, $»j·÷ z >∑+≥ øÏ+<äfÒ $XÊK |ü≥ï+ qT+∫ e∫à ñ+&Ü*. <ë] ˝À $TsƒêsTT, |ü⁄e⁄«\T ø=+~ C≤qøÏ. M~Û >∑TeTà+˝ÀH˚ m<äT¬s’+~ ìs¡à\! m+‘·˝≤ e÷] b˛sTT+<√ ! KØ<Ó’q ã≥º\‘√, ô|<ä› Ä|ò”düs¡T >±] _&ɶ˝≤ ñ+ ~. bı+~ø£>± ì\TÃì ñ+~. m&ÉeT #˚‹øÏ yêN, ñ+>∑s¡+. »&É >∑+≥\T y˚düT≈£îqï »&ÉqT eTT+<äTøÏ y˚düT≈£îì, düTìï ‘·+>± m>∑πsk˛Ô+~. C≤qøÏ ø£fi¯ófl #ÓeTsêÃsTT. ÄyÓT Ä•+∫ q≥Tº>± Ä |æ\¢ ‘·eTqT #·÷ &É>±H˚ |ü]¬>‘·TÔ≈£îì e∫à ‘·qqT yêfÒdüT≈£îì b˛˝Ò<äT. u≤e⁄s¡T eTq ˝Ò<äT ! dæÔ$T‘·+>± q&ÉT#·T≈£îì e∫Ã, qe⁄« eTTK+‘√ |ü\ø£]+∫+~. BìøÏ+‘· ô|<ä› eTìwæ ‘·s¡ Vü‰ m|ü⁄Œ&=∫Ã+~? ìs¡à\ #˚‹ì ‘·q #˚‹˝ÀøÏ rdüT≈£îì HÓeTà~>± H=≈£îÿ‘·÷, ª #Ó©¢, u≤>∑THêïyê?µµ nq&ç–+~. e÷≥ ≈£L&Ü |üP]Ô>± e÷] b˛sTT+~. |üPs¡«+ e{Ϻ edü |æ≥º˝≤ yêπ>~. #Ó˝… ¢*‘√ e÷{≤¢&É≥eT+fÒ ˇfi¯ófl eT]∫ b˛j˚T~ ! $»j·T ì»+>±H˚ e÷] b˛sTT+~. $XÊK |ü≥ï+˝À eT+∫ yê‘êes¡D+˝À ô|s¡T>∑T‘√+~. Ä e÷Å‘·+ VüQ+<ë‘·q+ sêø£ e÷qT‘·T+<ë? ìs¡à\ nø£ÿ y˚|ü⁄ ÄX¯Ãs¡´ b˛‘·÷ #·÷dü÷Ô, Ä |æ\¢ y˚düT≈£îqï ã≥º*ï uÛÑj·T+ uÛÑj·T+>± dü+ÅuÛÑeT+‘√ ‘ê≈£î‘·÷ ñ+&É≥+ >∑eTì+∫, C≤qøÏ eTqdüT‡ ∫e⁄≈£îÿ eT+~. düT$TÅ‘· m<äTs=∫à C≤qøÏì ÄVü‰«ì+∫+~. X¯+ø£s¡+ >±s¡÷, n‘·ì uÛ≤s¡´ es¡\ø°åà |ü\ø£]+#ês¡T. ˇπø }fiÀfl ñHêï, yê] eT<Ûä´ sêø£ b˛ø£\T ns¡T<äT. ã+<ÛäTe⁄ ˝…e]ø° C≤q øÏ ã≥º\T ≈£î≥Tº ≈£î≥÷ Åã‘·T≈£îì yÓfi¯fle÷s¡Ã≥+ Çwüº+ ˝Ò<äT. n˝≤>∑ì, ÄyÓTì b˛wæ+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü mes¡÷ eTT+<äT øÏ sê˝Ò<äT. düT$TÅ‘· ø£ãTs¡T¢ #ÓãT‘·÷ ≈£Ls¡TÃ+~, $»j·T ‘·qøÏ dü÷ÿ˝À¢ e∫Ãq e÷s¡Tÿ\qT >∑T]+N, ãVüQeT‘·T\qT >∑T]+N #Ó|æŒ+~. ìs¡à\ø£+‘ê ÄX¯Ãs¡´y˚T ! eT<Ûä´˝À düT$TÅ‘· ˝Ò∫ yÓ[fl, z bÕ¬ø{Ÿ rdüT≈£îì e∫Ã+~. n+<äT˝À z eT+∫ |ü≥Tº |ü]øÏD° >∑T&ɶ ñ+~. ª $J® eTT#·Ã≥ |ü&ç‘˚, yÓTTqïH˚ á >∑T&ɶ rdüT≈£îHêï+ C≤qø° ! ≈£î{Ϻ+#˚+<äTøÏ nø£ÿ&É e´e~Û ˝Òø£ b˛sTT+~. sêj·T>∑&ÛÉ˝À e÷ ã+<ÛäTe⁄\e÷àsTT ô|[fl ñ+~. Äj·Tq ‘·eTTà&ç ≈£îe÷¬sÔ≈£î ô|[fl. <ëìøÏ


yÓfi¯óÔHêï+. Äj·Tq H˚s¡T>± nø£ÿ&çπø ekÕÔs¡T. ¬s+&ÉT s√E\˝À ≈£î{Ϻ sTT#ÓÃj·÷´*. eT+∫ s¡ø£+ ã≥º˝…ìï ñHêï sTT~ n+fÒH˚ yÓ÷E |ü&ç+~. |æ\¢\ eTT#·Ã≥T¢ rs¡Ã≈£î+&Ü m˝≤ ñ+&É>∑\+ #Ó|ü⁄Œ?µµ C≤qøÏ |ü]øÏD° ã≥º n+<äT≈£î+~. yÓT‘·Ô>± ñ+~. Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq s¡+>∑T. ìs¡à\ Ä ã≥ºì #˚‘√Ô sêdü÷Ô ª m+‘· u≤>∑T<√ ! µ nì eTT]dæ b˛sTT+~. C≤qøÏ øÏ+<ä ô|<ä$ HÓeTà~>± ø£s¡T#·T≈£îì e~*+~. |æ\¢\ eTT#·Ã≥T¢ rs¡Ã≈£î+&Ü e⁄+&É ˝Òø£ b˛e&É+ ì»y˚T. ø±˙, rs¡Ã >∑*π> nqTyÓ’q |ü]dæú‘·T\T n+<äs¡ø° ñ+{≤j·÷? ìMTà≈£L&Ü n˝≤+{Ï |ü]øÏD° ø√dü+ mìï eT+∫ ø£\\T ø£+≥÷ ñ+≥T+<äì ! Äì ø√]ø£ ‘·˙ »qàøÏ rs¡Ã >∑\<ë? <ëì ã‘·TøÏ+‘˚ ø±uÀ\TqT. ∫s¡T>∑T\T |ü{Ϻq \+>±‘√, m|ü⁄Œ&É÷ #êø£* eTTKyÓTs¡T>∑ì >∑T&ɶ\‘√ ...n+‘˚...n+‘˚...! C≤qøÏ eTqdüT ãs¡TyÓ≈£îÿ‘·÷+~ u≤<Ûä‘√. $»j·T _ôdÿ≥T¢ ‘Ó∫à #Ó*¢ #˚‹˝À ô|{Ϻ+~. düT$TÅ‘· n~ >∑eTì+∫, ‘=+<äs¡>± ª njÓ÷´ $J®, nyÓ+<äTπø n˝≤ Ks¡Tà #˚kÕÔe⁄ ! kÕ\Tº _ôdÿ≥T¢ ø£<ë, ˙ Äs√>∑´+ u≤>∑T+&É&É+˝Ò<äì ‘Ó|æŒ+#êqT. qTe⁄« ‹q≥+ e÷H˚kÕÔy˚+ µ n+~, C≤qøÏ u≤<Ûä |ü&ÉT ‘·T+<äqsTTHê Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü. C≤qøÏ $»j·Tì <ä>∑Zs¡øÏ rdüT≈£î+≥÷, >±uÛÑsê>± ª @e÷à, á eT<Ûä´ ˇ+{À¢ u≤>∑T+&É≥+ ˝Ò<ä÷? »«s¡+ @eT sTTHê edü÷Ô+<ë? µ nq&ç–+~. $»j·T ˝Ò<äqï≥T¢>± ‘·\ n&ɶ+>± ‘ê{Ï+∫+~. ª ˝Òø£ b˛e&Éy˚T"efÒ?...µµ düT$TÅ‘· e÷≥\T |üP]Ô ø±ø£ eTT+<˚ C≤qøÏ e÷≥\T e÷πsÃdü÷Ô ª düTMT, H˚qT fÒ|ü⁄ rdüT≈£îì sê˝Ò<äT...Çø£ÿ&Óe] <ä>∑Zs¡sTTHê ñ+≥T+<ë?µµ n+~. ª es¡\øÏåà <ä>∑Zs¡ ñ+&=#·TÃ,µµ n+≥÷ yÓ[fl, ÄyÓT q&ç–, fÒ|ü⁄ rdüT≈£îì e∫Ã+~ düT$TÅ‘·. C≤qøÏ ø=\‘·\T rdüT≈£î+ ~. ã≥º ≈£L&Ü ø=*∫+~. ª Ç+<äT ˝ÀH˚ <ëìøÏ z C≤¬ø≥Tº ≈£L&Ü ne⁄‘·T+~>± !µµ ª ø±<äT düT$TÅ‘ê! ã≥º eT] ø=+#Ó+ m≈£îÿe rdüTø√ e\dæ+~.µµ ª ne⁄‘·T+<äHêï&˚, ø=≥Tºyê&ÉT !µµ düT$TÅ‘· e÷≥\˝À nqTe÷q+ ns¡∆yÓTÆ+~ C≤qøÏøÏ. ÄyÓT eTqdüT $\ $\ ˝≤&ç+~. ª ñVüA" !µµ n+~ HÓeTà~>±. |ü]øÏD° >∑T&ɶ rdüT≈£îì, ìs¡à\‘√ düVü‰ ãj·T\T <˚]+~. e#˚à eTT+<äT, ª düT$TÅ‘ê ! kÕj·T+Å‘·+ <ëìï z kÕ] rdüT≈£îì ekÕÔe⁄ ø£<ä÷ ?µµ nq&ç–+~. düT$TÅ‘· nsTTwüº+>±H˚ ‘·\÷|æ+~. 0 0 0 Ä kÕj·T+Å‘·+ $»j·TqT yÓ+≥u…≥Tº≈£îì, düT$TÅ‘· sê˝Ò<äT. Nø£{Ï |ü&˚ eTT+<äT ìs¡à˝Ò yÓ[fl #·÷dæ e∫Ã+~. C≤qøÏ eTqdüT u≤<Ûä‘√ $\ $\ ˝≤&ç b˛sTT+~. Ä˝À#·q\‘√ ÄyÓT ‘·\ y˚&ÓøÏÿ b˛sTT+~. Ä sêÅ‹ ÄyÓT≈£î ø£+{Ï MT<ä ≈£îqT≈£î ˝Ò<äT. eTs¡THê{Ï ñ<äj·÷ì ø£˝≤¢ u≤>± »«s¡+ e#˚Ãdæ+~. Ä»«s¡+ eT÷&√ Hê{ÏøÏ ø±ì ‘·>∑Z˝Ò<äT. |üøÏÿ+ {≤$&˚ ìs¡à\øÏ n˙ï #˚dæ+~. eT÷&√ Hê&ÉT |ü<∏ä´+ rdüT≈£î+~. Ç+ø± ˙s¡dü+ e<ä\ ˝Ò<äT. eT<Ûë´Vü≤ï+ düT$TÅ‘· X¯+ø£s¡+ >±] |üì eTìwæ #˚‘· ø£ ãTs¡T #˚dæ+~. kÕj·T+Å‘·y˚T ãdüT‡˝À yÓ[fl b˛yê\˙, á ˝À>± ‘=+<äs¡>± |ü]øÏD° ≈£î{Ϻ sTT#ÓÃj·T´eT˙qT. C≤qøÏ >±uÛÑsê>± $TwüqT eTT+<äT ≈£Ls¡TÃ+ ~. ˙s¡dü+‘√ CÀ|ü⁄ edüTÔHêï \ø£å´ ô|≥º ˝Ò<äT. >∑T&ɶ C≤Å>∑‘·Ô>± ø£‹Ô]+∫ ≈£î≥º&É+ ÅbÕs¡+_Û+∫+~. ÅX¯<ä∆>± eT+∫ ôd’E˝À ≈£î{Ϻ sTTyê«\H˚ Bø£å‘√, |üì #˚dæ+~. yêfi¯fløÏ ãdüT‡ ‘·|æŒ b˛ø£ eTT+ <˚ rdüT≈£îì yÓ[fl sTTyê«*. ˝Òø£ b˛‘˚ düT$TÅ‘· @yÓTÆHê nqTø√>∑\<äT. eTTbÕŒe⁄ >∑+≥˝À |ü]øÏD° ≈£î≥º&É+ |üPs¡ÔsTT+~. ãdüT‡ Ä]+{ÏøÏ ñ+≥T+~. Ç+ø± #ê˝≤ f…ÆeTT+~. |ü]øÏD° u≤>± e∫Ã+~. C≤qøÏ ‘·è|æÔ>± ì≥÷º]Ã+~. |ü]øÏD° eT&É‘· ô|&ÉT‘·÷ ñ+fÒ,ìs¡à\ e∫à |üø£ÿq #˚]+~. Ä |æ\¢øÏ |ü]øÏD° u≤>± q∫Ã+~. ˇø£ÿ˝≤ eTT]dæ, eTTø£ÿ \e⁄‘·÷ ñ+~. ª ne÷à, ˇø£ÿ kÕ] ø£≥Tº≈£îì, n<ä›+˝À #·÷düT≈£îì Ç#˚ÃkÕÔH˚ !µµ C≤qøÏ eTqdüT‡ ∫e⁄≈£îÿ eT+~. ø£fi¯fl˝À ˙fi¯ófl –s¡T≈£îÿq ‹]π>sTT. ª e<ä›e÷à,µµ nì yê]+∫+~. ª ˇø£ÿ kÕs¡+fÒ, ˇø£ÿ kÕ] sTTe«e÷à !µµ ª bÕ&Ó’ b˛‘·T+~ ìMTà, n\¢] ô|≥º ≈£L&É<äT.µµ ª ne÷à !µµ ª nu≤“, #·+|üπø, e<ä›HêïqT. $qT. n+‘˚ !µµ ìs¡à\ ø£fi¯fl˝À ˙fi¯ófl ‹s¡>∑&É+ >∑eTì+∫, C≤qøÏ eTqdüT ∫e⁄≈£îÿeT+~.


0 0 0 ª ne÷à, nqï≥Tº |æìï >±¬s+<äTø√ s¡eTàHêïπs ! µ n+~ ìs¡à\ @<√ >∑Ts¡TÔ ø=∫Ãq≥T¢>±. ª m|ü⁄Œ&˚.µ ª Ç+<ëø£...qTe⁄« |ü]øÏD° ≈£î&ÉT‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT.µµ |æìï >±s¡+fÒ, |üøÏÿ+{≤$&É. ª düπs, sTT|ü⁄Œ&˚ e#˚ÃkÕÔqT. qTyÓ«ø£ÿ&çø° bÕ] b˛≈£î. MT X¯+ø£s¡+ ô|<ä› Hêqï >±]+{ÏøÏ yÓfi≤›+. µ n+≥÷, |ü]øÏD° ô|{Ϻ MT<ä e⁄+∫, |üøÏÿ+{ÏøÏ yÓ[fl+~ C≤qøÏ. rsê yÓ[‘˚ Ä$&É ‘·q H˚MT s¡eTàì ø£ãTs¡T #Ój·T´˝Ò<äì ‘Ó*dæ+~. Ç+{ÏøÏ ‹]– e#˚à dü]øÏ, ìs¡à\ |ü≥Tº |ü]øÏD°, <ëì MT<ä ∫+øÏ C≤¬ø≥Tº‘√ qe⁄«‘·÷ ø£ì|æ+∫+~ ! |æ∫à ‘·*¢ ! ø£ ≥Tºø√≈£î+&Ü ñ+&É ˝Òø£ b˛sTT+~. m+‘· nã<ä∆ e÷&ç+~ ! n~ ø£≥Tº ø√yê\ì m+‘· eTqdüT |ü&ç+<√ ! yÓ*– b˛‘·Tqï eTTK+‘√ q$«+~ ìs¡à\. ª uÛÑ&Éyê ! ø£{°ºdüT ≈£îHêïeP !µµ qe⁄«‘·÷ ìs¡à\ #ÓsTT´ n+<äTø√ uÀsTT+~ C≤qøÏ.ìs¡à\ qe⁄«‘·÷ n+<ä≈£î+&Ü Ç\¢+ ‘ê |ü]¬>‹Ô+~. ª Ä>∑y˚, |æ∫à ‘·©¢ ! ˙ dü+ãs¡+ u≤>±H˚ ñ+~ !µµ ìs¡à\ Ä– b˛sTT+~. ‘·*¢ e÷≥\T $ì ø±<äT ! }&ç b˛‘·Tqï ‘·\T|ü⁄øÏ ñqï y˚T≈£îøÏ ‘·–*, |ü]øÏD° ø=+‘· y˚Ts¡ ∫]– b˛e&É+ e\¢H˚ ! Ä |æ\¢ uÛÑj·T+‘√ eDÏøÏ b˛‘·÷+~. C≤qøÏ eTTK+ CÒe⁄]+#·T≈£î b˛sTT+~. Äy˚X¯+‘√ ˇø£ÿ ñ<äT≥Tq yÓ[fl, <ëì E≥Tº |ü≥Tº≈£îì >∑T+õ+~. ª ˇùd eTT+&Ü ! ø£≥Tº≈£î£H˚ es¡≈£L #·∫à b˛j˚T e⁄. á ∫+øÏ |ü]øÏD° <ëì ¬ø˝≤ sTTe«qT? ˙ ˇfi¯ófl N*ÃHê bÕ|ü+ ˝Ò<˚. sêø£åd” !µµ Äy˚X¯+‘√ }– b˛‘·÷ ìs¡à\qT u≤ <˚dæ+~. ÄyÓT ø£fi¯ófl ì|ü⁄Œ\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. ª Hê bÕ*≥ <Ój·T´+˝≤ <ë|ü⁄]+#˚y˚ ! ˙ ø£s¡à u≤>∑T+fÒ ìq÷ï z nj·T´ rdüT≈£î b˛sTT ô|+#·T≈£îH˚ yê&ÉT. ˙ sê‘· Ç˝≤ ‘·>∑\&ç+~ ! ø√]ø£\øÏ e÷Å‘·+ ‘·≈£îÿe ˝Ò<äT. NÛ ! yÓ<Ûäe Åã‘·T≈£î !µµ ìs¡à\ yÓøÏÿ yÓøÏÿ @&ÉTdü÷Ô+~. C≤qøÏ Äj·÷dü+‘√ s=|ü⁄Œ‘√+~. C≤qøÏ $düTs¡T>± |ü\ø±, ã\|ü+ ‘Ó∫Ã, ª eT∞fl Ç˝≤+{Ï ‘·|ü⁄Œ #Ój·T´qT.µµ nì sêdæ∫Ã, ª >√&É ≈£îØà y˚dæ, ~<äT›‘·÷ ≈£Ls√à á y˚fi¯ ˙≈£î |ü∫à eT+∫ ˙fi¯ófl ≈£L&Ü sTTe«qT.µµ n+~. ìs¡à\ |ü\ø£ n+<äT≈£î+≥÷, Å|üj·T‘·ï+ MT<ä >=+‘·T ô|>∑T\TÃ≈£îì ª ne÷à !µµ nì |æ*∫+~. ª @+ sêD° >±]øÏ Ç+ø± @+ ø√]ø£ $T–* b˛sTT+~?µµ ø£dæ] q≥Tº>± n&ç–+~ C≤qøÏ. Ä |æ\¢ »+≈£î‘·÷H˚ #Ó|æŒ+~ : ª Hê ã≥º\ ø√dü+ &ÉãT“ \T <ëdüTÔHêïe⁄>± ? n~ rdæ, eT∞fl >∑T&ɶ ø=ì,nø£ÿj·T´øÏ sTT#˚ÃùdÔ ...!µµ C≤qøÏ >∑‘·T≈£îÿ eT+~. Ä &ÉãT“ eTT+<äT eTT+<äT ìs¡à\ #·<äTe⁄ ø√dü+, ã≥º\ ø√dü+ ø£wüº |ü&ç Ä<ë #˚düTÔqï~ ! Ç|ü⁄Œ&É~ Ks¡Tà #Ój·÷´*... ‘·|üŒ<äT. ! <äT'K+ eTT+#·T≈£î e∫Ã, ≈£îe÷¬sÔqT øö>∑*+#·T≈£îì @&Éyê\ì |æ+∫+~ C≤qøÏøÏ. Å|üj·T‘·ï+ MT<ä ‘·e÷sTT+#·T ≈£î+~. &ÉãT“ rdüT≈£îì, Ä<äsê u≤<äsê>± M~Û ˝ÀøÏ ãj·T\T <˚]+~. 0 0 0 }fiÀfl ñqï nìï ã≥º\ ø=≥÷¢ >±*+#·>±, m˝≤>√ , n˝≤+{Ï ãfÒº <=]øÏ+~. n˝≤+{Ï ã≥º nø£ÿ&É <=s¡ø£&É+ ì »+>± ‘·q n<äèwüº+ ! <ë∫q &Éã“+‘ê Ä ã≥º ø√düy˚T nsTT b˛sTT+~. _\T¢ sTTdü÷Ô+fÒ, #ÓsTT´ rÅe+>± eDÏøÏ+~. bÕ¬ø{Ÿ rdüT≈£îì e&ç e&ç>± Ç+{ÏøÏ e∫à |ü&ç+~ C≤qøÏ. edü÷ÔH˚ $TwüqT eTT+<äT ≈£Ls¡TÃ+~.ã≥º C≤Å>∑‘·Ô>± ø£‹Ô ]+∫, eT∞fl |ü]øÏD° ≈£î≥º&É+ ÅbÕs¡+_Û+∫+~. uÛÑj·T+ #˚‘·H√, @yÓ÷, ákÕ] #ê˝≤ f…Æ+ rdüT≈£î+~. |ü]øÏD° |üPs¡Ôj˚T dü]øÏ Äs¡T ø±edü÷Ô+~. |ü]øÏD° eT&É‘· ô|{Ϻ, ø±–‘·+˝À #·T{Ϻ, ‘=+<äs¡ ‘=+<äs¡>± q&ÉT#·T≈£î+≥÷ X¯+ø£s¡+ >±]+{ÏøÏ <ë] rdæ+~. Ä Ç\T¢ #˚], yÓTf…¢ø£ÿ uÀ‘·÷H˚ mes√ n~$T |ü{Ϻ Ä|æq≥Tº>± Ä– b˛sTT+~ C≤qøÏ. Ç+{ÏøÏ y˚dæq ‘êfi¯+ ÄyÓTqT yÓ øÏÿ]+∫+~. C≤qøÏ #·øÏ‘·Tsê˝…’+~. ˙s¡dü+ Äe]+∫+~. |üøÏÿ+{≤$&É #Ó|æŒ+~ : ª njÓ÷´ C≤qø£e÷à ! Ç˝≤ #˚ùd y˚$T{Ï !yêfi¯fl+‘ê yÓ[fl, n|ü⁄Œ&˚ ns¡>∑+≥ <ë{Ï+~. á bÕ {ÏøÏ ãdüT‡≈£L&Ü yÓ[fl b˛j˚T ñ+≥T+~. ˙ ø√dü+ m+‘·˝≤ #·÷ùds¡˙ ! düT$TÅ‘· m+‘· ˝Òdæ e÷≥ \+<äqT≈£îHêïe⁄ ?


e÷j·T e÷≥\T #Ó|æŒ Ä >∑T&ɶqT ¬s+&√ <ëìøÏ |ü]øÏD° ≈£î&É<ë eTqT≈£îHêïe⁄≥ ! ¬s+&ÉT e÷≥\T |ü&çHê, eT+∫ >∑T&ɶ edü÷Ô+~ ø£<ë nqT≈£îHêïe⁄≥ !...µµ C≤qøÏ eT] $q ˝Òø£ b˛sTT+~. yÓ\T¢e˝≤ edü÷Ôqï <äT'U≤ìï ô|~eT\ eT<Ûä´ ã+~Û+∫, mes√ ‘·s¡TeTT‘·Tqï≥Tº>± Ç+{Ï y˚|ü⁄ <ë] rdæ+~. Ç\T¢ #˚πsdü]øÏ, ìs¡à\ ≈£L#·Tqï #√≥H˚ ìÅ<ä b˛‘·÷ ø£ì|æ+∫+~. ‘·\T|ü⁄ #·|ü⁄Œ&ÉT $ì|æ+∫, #·|ü⁄Œq ø£fi¯ófl ‘Ós¡∫ n&ç–+~ : ª @e÷à ! |ü]øÏD° nø£ÿøÏ sTTe«˝Ò<ä÷?µµ nì, C≤qøÏ uÛÑfi¯óflq @&ÉTdü÷Ô ≈£îe÷¬sÔqT >∑T+&Ó\øÏ ã\+>± n<äTeTT≈£îì,<ëì ‘·\qT ø£˙ïfi¯fl‘√ ‘·&çù|dæ+~. Ä |æ\¢ n+‘· ùd|üP ~<äT›‘·÷ ≈£Ls¡TÃqï |ü\ø£ ` C≤qøÏ eøå±ìï ø£]ƒq+>± Vü≤‘·TÔ≈£î+~ ! 0 0 0 Å|ü#·Ts¡D : Ä+Å<Ûä Å|üuÛÑ, dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ ‘˚ 6`1`1971 B. n\Hê{Ï ø£<∏ä o]¸ø£q 10`2`2001 q |ü⁄qs¡TàÅ<äD.

Çã“+<˚ ! ª Hê e\¢ MTπøeTsTTHê Çã“+~>± ñ+<ë ?µµ n&É>∑&É+ n#·T´‘·+ >±]øÏ n\yê≥T.

ø±düÔ Çã“+~>± ø£<ä*, ∫sê≈£î ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü Å|ü j·T‘·ï+ #˚dü÷Ô ª nuÒ“, n<˚+ ˝Ò<ä+&û...µµ nq&É+ |üsê+≈£îXÊìøÏ n\yê≥T. yê] eT<Ûä´ á ‘·‘·+>∑+ #ê˝≤ kÕs¡T¢ »]–+~. ˇπø kÕ] e÷Å‘·+ ` ª n˝≤ #˚ùdÔ bÕ|ü+, MT≈£î Å≥ãT˝ÒyÓ÷µ nì n#·T´‘·+ >±s¡T Äy˚fi¯ nqï|ü⁄Œ&ÉT e÷Å‘·+ ` ª Çã“+<˚µ #·|ü⁄‡q nH˚XÊ&ÉT |üsê+≈£îX¯+. <Ûäq´yê<ë\T #Ó|æŒ , yÓ[fl b˛j˚Ts¡T n#·T´‘·+ >±s¡T. 0 0 0 ª MT Çã“+~ u≤u≤sTT >±s=düTÔHêïs¡+&√jYT µ ∫*|æ>± qe⁄«‘·÷ πøπødæ #Ó|æŒ+~ »j·T. |üsê+≈£îXÊìøÏ y=fi¯ófl eT+&ÉTø=∫Ã+~. eTTdü˝≤j·Tq MT<ä |”ø£\ es¡≈£L ø√|ü+ eTT+#·Tø=∫Ã+~. ª áj·Tì+ø£ Hê e÷Hêq qqTï ã ‘·ø£ ì#˚Ã˝≤ ˝Ò&ÉTµ nqT≈£îHêï&ÉT ø√|ü+>±. Ä düeTj·T+˝À |üsê+≈£îX¯+ r]>±Z, Åô|òwt>± ≈£L#·Tì @<√ ø£<∏ä sêj·T&ÜìøÏ ñ|üÅø£$TdüTÔHêï&ÉT. eè‹Ô Ø‘ê´ |üsê+≈£îX¯+ @<√ u≤´+≈£î ˝À ñ<√´–. ø=‘·Ô>± ô|fi¯flsTT+~. N≈£L ∫+‘ê ˝Òì J$‘·+. Vü‰sTT>± >∑&ç∫ b˛‘√+~. ø£<∏äÅ˝≤j·T&É+ z Vü‰;. ˝À>∑&É ø=ìï ø£<∏ä\T |üÅ‹ø£\˝À |ü&ܶsTT ≈£L&Üq÷. u≤´+≈£î ñ<√´>∑+‘√ m|ü⁄Œ&√ >±ì ø£<∏ä\T sêùd eT÷&é sê<äT. eT+∫ eT÷&é y=∫à q|ü⁄Œ&ÉT ‘·q Ä˝À#·q\T ø±–‘·+ MT<ä ô|fÒº X¯óuÛÑ ‘·s¡TD+˝À, dü]>±Z n|ü⁄Œ&ÉT Å|ü‘·´ø£å+ ` n#·T´‘·+ >±s¡T. ô|’>± , edü÷ÔH˚ ª @yÓ÷jYT |üs¡+... @<√ Bø£å>± sêdüT≈£î+≥Tqï≥TºHêïy˚ ! Hêsêø£ e\¢ ˙πøMT Çã“+~ ø£\>∑<äT ø£<ë ?µµ n+≥÷ z düHêïsTT H=≈£îÿ. |üsê+≈£îXÊìø± düeTj·T+˝À n‘·ìì #Ó&Ü eT&Ü <äT*ù|j·÷\ì |ædüTÔ+~. |”ø£ yÓTTj·÷´ ø√|ü+ eTT+#·T ø=düTÔ+~. ø±ì, #·÷dü÷Ô #·÷dü÷Ô ô|<ë›j·Tqì @MT nq˝Òø£, ñÅø√wü+‘√ ˝À˝ÀH˚ ñ&ÉT≈£îÿ+≥÷, ª nuÒ“, n<˚+ ˝Ò<äT...e÷eT÷\T sê‘·˝Ò...µ nì qdæπ>kÕÔ&ÉT. ª n˝≤>∑sTT‘˚ sTTã“+<˚ ˝Ò<äT. }"... #Ó|ü⁄Œ Çyêfi¯ ù||üs√¢ $X‚cÕ˝Ò$T{ÀjYT...µµ n+≥÷ dü+uÛ≤wüDøÏ ñ|üÅø£$Tdü÷Ô ≈£îØÃ˝À ôd{Ï˝…’ b˛‘ê s¡T. |üsê+≈£îXÊìøÏ y=+{Ï MT<ä ‘˚fi¯Sfl, C…Ŭs\÷ bÕ≈£î‘·Tqï≥Tº+≥T+~. ‘·>∑T<äTqe÷à nì e∫à ‘·q eT÷&é n+‘ê bÕ&ÉT #˚dæq+<äT≈£î |ü≥º sêì ÄÅ>∑Vü≤+ edüTÔ+~.


ª H˚qT ø=+#·+ sêdüTø√yê\+&û, MTs¡T ‘·sê«‘· ø±≈£L&É<ä÷ ?µµ nì #Óô|Œj·÷´\ì, e÷≥ H√{Ï ∫e] es¡≈£L edüTÔ+~. ª nuÒ“,.. @+ ˝Ò<äT... e÷eT÷\T sê‘·˝Ò...µµ nì sTT+<ëπø qdæπ>&ÉT ø£qTø£ , sTTø£ n˝≤ #Óù|Œùd #ÛêqT‡ n‘·ì ≈£î+&É<äT. n#·T´‘·+ >±s¡T Ç+{Ï uÛÀ>∑{≤º\ qT+∫, Ç+≥πsïwüq˝Ÿ $wüj·÷\ es¡≈£L }<äs¡ ø=fÒºkÕÔs¡T. eTqdüT˝À sTTã“+~ì #˚‘·T\T qT\T|ü⁄ ø√e&É+˝À Å|ü<ä]Ùdü÷Ô eTTfi¯fl MT<ä ≈£L#·Tqï≥Tº>±ñ+{≤&ÉT |üsê+≈£îX¯+. n#·T´‘·+ >±s¡<˚MT |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. ‘·q <Û√s¡DÏ ‘·q<˚. |üsê+≈£îX¯+ qs¡à >∑]“¤‘·+>± #˚ùd n_Ûqj·÷˝Ò+ Äj·Tq ns¡∆+ #˚düTø√s¡T. n˝≤ yêfi¯fl dü+uÛ≤wüD #ê˝≤ kÕs¡T¢ »j·T düô|’¢ #˚ùd {Ï|òæq¢ ‘√q÷, ø±|ò”\‘√q÷ m|üŒ{Ïø√ ø±ì |üP]Ô ø±<äT. Ä s√EøÏ+ø£ |üsê+≈£îXÊìøÏ sê‘· ø√‘·\T ã+<é. eT∞fl sêùd eT÷&é m|üŒ{Ï ø=düTÔ+<√ ‘Ó©<äT. e∫ÃHê, Ä s√E ≈£L&Ü á ô|<ë›j·Tq sƒ¡+#·qT>± Å|ü‘·´ø£å+ ø±uÀ&ÉH˚ >±´s¡+{° @MT ˝Ò<äT. |üsê+≈£îXÊìøÏ >∑T+&Ó >∑TuÛÒ\T eT+~. n#·T´‘·+ >±s¡T edüTÔHêïs¡ì »j·T #Ó|üŒ&É+‘√ n‘·ì ñ‘ê‡Vü≤+ ˙s¡T ø±] b˛sTT+~. eTìwæ, |ü~ \+KD≤\T #˚dæq yê&ç˝≤ &û˝≤ |ü&ç b˛j˚T&ÉT. ª sê˙ #ÓbÕÔqT. á kÕ] eTTK+ MT<˚ ìs=àVü≤ e÷≥+>± #Óù|ŒkÕÔqT. µ >∑{Ϻ>± nqT≈£îHêï&ÉT |üsê+≈£îX¯+. ‘·q ø£<∏ä ô|sTT´ Hêπødæ+<äì n‘·ì ø£s¡∆+ nsTT b˛‘·÷H˚ ñ+~. n+<äTπø ˇfi¯ófl eT+&ÉTø=k˛Ô+~. @eTsTTHê Çyêfi¯ ‘ê&√ ù|&√ ‘˚\Tà ø√yê\H˚ >∑{Ϻ ìs¡íj·÷ì ø=#˚à &ÉT |üsê+≈£îX¯+. n#·T´‘·+ >±s¡T ˝ÀìøÏ sêH˚ e#êÃs¡T. edü÷ÔH˚ m|üŒ{Ï ˝≤π> ≈£îØà ˝≤≈£îÿì ≈£Ls¡TÃ+≥÷ ª bò˛H=∫Ã+<√jYT ìqï... X¯s¡uÛÑj·T´ >±s¡T #˚kÕs¡T.µµ n+≥÷ ñb˛<ëÈ‘·+˝≤ ÅbÕs¡+_Û+∫, ª @<√ sêdüT≈£î+≥Tqï≥TºHêïe⁄ Hê sêø£ e\¢ ˙≈£î sTTã“+<˚MT ˝Ò<äT ø£<ë ?µµ nì m|üŒ{Ï ˝≤π> eTTø±ÔsTT+#˚s¡T. X¯s¡uÛÑj·T´ >±] qT+∫ bò˛q+fÒ... n~ ‘·qøÏ dü+ã+~Û+∫q z eTTK´ $wüj·T+. n+<äT e\¢ n#·T´‘·+ >±]ì ø£&ç– bÕπs<ëeTqï Ä˝À #·q ø£]– b˛sTT, <ëì kÕúq+˝À ≈£î‘·÷Vü≤\+ #√≥T #˚düT≈£î+~ |üsê+≈£îX¯+˝À. ª @+ #ÓbÕŒπs$T{Ï ?µµ kÂeT´+>± n&çπ>&ÉT. ª Hê e÷≥ ø±<äq ˝Ò<äT. dü]º|òæπø≥÷¢ nM sTT∫à düT+<äsêìï yÓ+≥H˚ |ü+|æ+#·eTHêïs¡T. ‘·q ø£+ô|˙ ˝ÀH˚ @<√ ñ<√´>∑+˝À y˚sTTkÕÔ qì uÛÑs√kÕ sTT#˚Ãs¡T. n+<äT e\¢ MT ‘·eTTà&çï f…*Å>±+ Ç∫à s¡|æŒ+∫ yÓ+≥H˚ eTÅ<ëdüT Å|üj·÷D+ ø£{Ϻ+#·T eT].µµ #ÓbÕŒs¡T n#·T´‘·+ >±s¡T. |üsê+≈£îX¯+ dü+‘√wü+‘√ bı+– b˛j·÷&ÉT. n#·T´‘·+ >±] y˚|ü⁄ Äsê<Ûäq>± #·÷ùd&ÉT. n‘·ì |ü≥¢ ndü+>∑‘·yÓTÆq ‘·q Ä˝À#·Hê <Û√s¡ DÏøÏ ‘·qì ‘·H˚ ì+~+#·T≈£îHêï&ÉT. ª eT]+ø£ H˚H=kÕÔqT. @<√ sêdüT≈£î+≥Tqï≥TºHêïe⁄... ˙≈£î Çã“+<˚yÓ÷...µµ ˝Òe uÀj·÷s¡T n#·T´‘·+ >±s¡T. á kÕ] |üsê+≈£îX¯+ ì»+>±H˚ H=#·TÃ≈£îHêï&ÉT. ª n<˚+ ˝Ò<äT..≈£L#√+&ç...á sê‘· ˝…|ü⁄Œ&É÷ ñ+&˚y˚. ø£&ÉT|ü⁄ ì+ù|Hê, ø±\T ì+ù|Hê ? MTs¡T #˚dæq <ëìøÏ <Ûäq´yê<ë\T.µµ #˚‘·T\T CÀ&çdü÷Ô nHêï&ÉT |üsê+≈£îX¯+. n#·T´‘·+ >±s¡T ∫s¡T qe⁄« q$« eT∞fl ≈£îØÃ˝À ≈£L#·THêïs¡T. ª Çã“+<äsTTHê #Ó|üŒ ˝Òe⁄. ˙<ä+‘ê n<√ ‘·s¡Vü‰.µµ n+≥÷ #˚‹ ˝ÀøÏ |üø£ÿqTqï ù||üs¡T n+<äT≈£îHêïs¡T. 0 0 0 n#·T´‘·+ >±s¡T m|üŒ{Ï ˝≤π> s√p e∫à b˛‘·÷H˚ ñHêïs¡T. düT+<äsêìøÏ ñ<√´>∑+ y˚sTT+∫ q+<äT≈£î |üsê+≈£îXÊìøÏ n#·T´‘·+ >±] |ü≥¢ eTTq|ü{≤¢ @eT+‘· e´‹πsø£ uÛ≤e+ ˝Ò<äT. Ç~es¡≈£î n‘· H=∫à ‘·q yÓT<ä&ÉT ‹H˚düTÔHêï&Éì }s¡πø sTT<äsTT b˛j˚Tyê&ÉT. ô|<ë›j·TqøÏ |ü˙ bÕ≥÷ ˝Ò<äì $düT≈£îÿH˚ yê&ÉT. ª ô|<ë›j·TqøÏ |ü˙ bÕ{≤ ñ+&ç, Ç+ø± ]f…Æs¡e≈£î+&Ü ñ+&ÉT+fÒ sTT˝≤ ø£ãTs¡T¢ #Óù|Œ r]πø ñ+&˚~ ø±<˚yÓ÷ µ qe⁄«‘·÷ nH˚~ »j·T. ª ˙πø+ mqïsTTHê #ÓãT‘êe⁄ Ä düT‹Ô uÛÑ]+#· ˝Òø£, Hê ÅbÕD+ ø£&É‘˚s¡TÃ≈£î b˛‘√+~.µµ $düT≈£îÿH˚ yê&ÉT |üsê+≈£îX¯+. ª H˚qT e÷Å‘·+ MT Ç<ä›]ø° ø±|ò”\÷ nM n+~+#· ˝Òø£ dü‘·eT‘·+ ø±e&É+ ˝Ò<ä÷ ?µµ ø£$«düTÔqï≥Tº>± nH˚<ëyÓT. ª ndü˝≤j·Tq s√p yê{Ï ø√düy˚T edüTÔqï≥Tº>± ñ+~. ‘˚s¡>± edü÷Ô ñ+fÒ me] ø£sTTHê #˚<ë @$T{Ï!µ ø√|ü+>± nH˚yê&ÉT |üsê+≈£îX¯+ . ª ‘·|ü⁄Œ ô|<ë›j·Tqì n˝≤ nqø£+&ç, ø£fi¯ófl b˛‘êjYT.µµ ª VüQ"...µµ nì ì≥÷ºπsà yê&ÉT |üsê+≈£îX¯+. n#·T´‘·+ >±s¡T+&˚~ |üsê+≈£îX¯+ sTT+{ÏøÏ <ä>∑Zs¡ ˝ÀH˚. n|ü\T yêfi¯fl eT<Ûä´ ùdïVü≤+, sêø£ b˛ø£\÷ @s¡Œ&ç+~ ∫Å‘·yÓTÆq |ü]dæú‘·T\˝À. 0 0 0 Ä s√E |üsê+≈£îX¯+ J‘·+ n+<äT≈£îì, u≤´+≈£î qT+&ç edü÷ÔH˚ u…+uÒ˝…‹Ô b˛sTT&ÉT. J‘·+ &Éã“+‘ê ñ+∫q |üs¡T‡ b˛sTT+~. ø£+>±s¡T |ü&ç b˛j˚T&ÉT. #·T≥Tº |üø£ÿ\ yêfi¯fl+‘ê #˚] Äsê\T rkÕs¡T. Ä düeTj·T+˝À yêfi¯fl‘√ @<√ |üqT+&ç y=∫Ãq n#·T´‘·+ >±s¡T ≈£L&Ü yêfi¯fl˝À ñHêïs¡T. ndü˝Ò »]–+<√ #Ó|üŒeT+≥÷ n&çπ>s¡T. n‘·q&ç–q yê{Ïø£˝≤¢ z|æ>±Z »yêãT*#˚Ã&ÉT |üsê+≈£îX¯+. dü÷ÿ≥s¡T Å≥ãT*e«&É+‘√ Äs√E


dü÷ÿ≥s¡T ‹j·T´ ˝Ò<äT. ãdüT‡ MT<˚ u≤´+≈£îøÏ yÓfi§fl#˚Ã&ÉT. J‘·+ n+<äT≈£îHêïø£ uÛÑÅ<ä+>± |üs¡T‡ CÒãT˝À <ë∫ ô|≥Tº ≈£îHêï&ÉT. ª <ë]˝À mø£ÿ&ÉsTTHê Äπ>yê ? >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó#·TÃ≈£îì #Ó|ü⁄Œ.µµ ô|<ä›]ø£+ e\¢ #·qTe⁄>± n&çπ>sêj·Tq. &ÉãT“ b˛sTTq ∫sê≈£î˝À ñqï |üsê+≈£îXÊìøÏ qkÕfi≤ì ¬øøÏÿ+~ ø√|ü+. ª ô|<ä› |ü‘˚Ô<ës¡T˝≤ sT÷ eTTdü˝≤j·Tq Äsê˝Ò$T≥µ ì ˝À˝À|ü\ $düT≈£îÿHêï&ÉT. n#·T´‘·+ >±s¡T e<ä˝Ò¢<äT. Å|ü‹ ∫qï bÕsTT+≥T˙ >∑T∫à >∑T∫à n&çπ>s¡T. $düT>±ZH˚ nsTTHê #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ ˝Ò<äT |üsê+≈£îXÊìøÏ. |üsê+≈£îXÊìøÏ m|ü⁄Œ&ÉsTTHê z kÕ] VüQcÕs¡T>± øÏ∞fl y˚düT≈£îì, z dæ>∑¬s{Ÿ yÓ*–+#·&É+ z düs¡<ë. ny˚fi¯ n<˚ #˚kÕ&ÉT. ª øÏ∞fl ø={À¢ &ÉãT“\T |üs¡T‡ ˝À+∫ rdæ#êÃyê, CÒãT˝À+#ê?µµ n&çπ>s¡T n#·T´‘·+ >±s¡T. ª |üs¡T‡ ˝À+#˚. CÒãT˝À ∫\¢s¡ ˝Ò<äT. µ $düT>±Z #Óù|Œ&ÉT |üsê+≈£îX¯+. ª eTs¡sTT‘˚, ‹]– |üs¡T‡ CÒãT˝À ñ+#·T≈£îHêïyê? nø£ÿ&˚ @ #ê¬ø¢{Ÿ d”kÕ MT<√ ô|{Ϻ eTs¡∫ b˛j˚Tyê...>∑Ts¡TÔ ‘Ó#·TÃø√...µµ |üsê+≈£îXÊìøÏ >∑Ts¡TÔ sêe&É+ ˝Ò<äT. E≥Tº |”≈£îÿHêï&ÉT. »j·T $#ês¡ e<äq+‘√ yêfi¯fl |ü+uÛ≤wüD $+≥÷ <ë«sêìøÏ ÄqT≈£îì ì\ã&ç ñ+~. b˛sTTq &ÉãT“ ‹]– edüTÔ+<äqï ÄX¯ ÄyÓTø° ˝Ò<äT. ª >∑Ts¡TÔ sêe&É+ ˝Ò<äT. CÒãT˝À ô|≥Tº≈£îH˚ ñ+{≤qT.µµ qdæπ>&ÉT |üsê+≈£îX¯+. n#·T´‘·+ >±s¡T eT]+ø£ Ä\dü´+ #˚j·T ˝Ò<äT. |üsê+≈£îXÊìï yÓ+≥u…≥Tº≈£îì, H˚s¡T>± Ä øÏ∞fl ø=≥Tº <ä>∑Zs¡ ¬øfi≤fls¡T. |üs¡T‡ >∑T]+∫ ÄsêrùdÔ eTT+<äT ø=+#Ó+ ‘=Å≥TbÕ≥T |ü&çHê, ‘·qπø+ ‘Ó©<äì, nø£ÿ&É |üπs‡+ ˝Ò<ä˙ nH˚kÕ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· m+‘· ¬s{Ϻ+∫ n&ç–Hê yê&ÉT ‘·q e÷≥ MT<˚ ì\ã&ç b˛j·÷&ÉT. n#·T´‘·+ >±]øÏ yê&Ó+#˚‘√ nã<ä∆+ Ä&ÉT‘·Tqï≥Tº>± ‘√∫+~. u…~ ]+#˚s¡T . yê&ÉT u…<äs¡ ˝Ò<äT . ô |’>± , ‹≥¢øÏ \+øÏ+#·T≈£îHêï&ÉT. Ç+‘·˝À Ä }] düuŸ ÇqôdŒø£ºs¡T dü÷ÿ≥s¡T MT<ä n≥T y˚|ü⁄ b˛‘·÷ ñ+&É&É+ #·÷dæ, ª zjYT..>∑eÅsêp..e÷≥...µµ nì πøπødæ |æ*#˚s¡T n#·T´‘·+ >±s¡T. á ÇqôdŒø£ºs¡T n‘·ìøÏ u≤>± ‘Ó\TdüT≥ . <ë+‘√ ø=≥Tº yê&ÉT u…+uÒ˝…‹Ô b˛j·÷&ÉT. |üs¡T‡ sTT#˚Ãdü÷Ô n\¢] #˚jÓTT<ä›ì ø£fi¯fl ‘√H˚ y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT. >∑eÅsêE dü÷ÿ≥s¡T yÓqøÏÿ ‹|æŒ e#˚Ã&ÉT. n#·T´‘·+ >±s¡T n‘·ì‘√ |üs¡T‡ dü+>∑‘˚ #Ó|üŒ ˝Ò<äT. Äe÷{≤ sT÷e÷{≤ Ä&ç |ü+|æ+#˚kÕs¡T. ø=≥Tº yê&ç ø£è‘·v„‘·øÏ n+‘˚ ˝Ò<äT. b˛sTT+<äqT≈£îqï &ÉãT“ ‹]– sTT|æŒ+#˚ø£ n#·T´‘·+ >±] |ü≥¢ |üsê+≈£îXÊìøÏ Äsê<ÛäHê uÛ≤e+ ô|]– b˛sTT+~. Ä s√E qT+N yêfi¯fl eT<Ûä´ ùdïVü≤+ ô|]–+~. ejÓ÷ uÛÒ<ä+ yêfi¯fl kÕ+>∑‘ê´ìøÏ n&ÉT¶ sê˝Ò<äT. s√p y=∫Ã, |üsê+≈£îXÊ˙ï, »j·T˙ |ü\ø£]+∫ yÓfi¯fl+<˚ n#·T´ ‘·+ >±]øÏ ‘√#·&É+ ˝Ò<äT. e÷eT÷\T>± nsTT‘˚ Äj·Tq sêø£ |üsê+≈£îXÊìøÏ $düT>∑T ø£*–+#·<äT. ø±˙, ˇø√ÿ kÕ] ‘·qT Å|ò”>±, ]˝≤øχ+>¥>± ñ+&É{≤ìøÏ M\T ∫ø£ÿ&É+ ˝Ò<äì ø√|ü+ ‘Ó#·Tà ≈£î+≥÷ ñ+{≤&ÉT. eTTK´+>± @ ø£<∏√ sêdüT≈£î+<ë eTqT ≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT e÷Å‘·+ Äj·Tq sêø£ |üsê+≈£îXÊìøÏ $|üØ‘·yÓTÆq ÄÅ>∑Vü≤+ ‘Ó|æŒdü÷Ô ñ+≥T+~. Äj·Tq yÓ[fl b˛j˚Tø£ ∫+<äT\T y˚dü÷Ô ñ+{≤&ÉT. ª |ü˙ bÕ≥÷ ˝Ò≈£î+&Ü y=∫Ã, ‘˚s¡>± {Ï|òæq÷¢ nM y˚Tdæ, ô|’>± ª MT πøMT Hê sêø£ e\¢ sTTã“+<˚MT ˝Ò<äT ø£<ë .µ nì düHêïsTT H=≈£îÿ\T ≈£L&Üq÷µ µ nì πøø£ ˝Òdü÷Ô ñ+{≤&ÉT. »j·T n‘·ì e÷≥*ï ˇ|ü⁄Œø√<äT. n#·T´‘·+ >±] |ü≥¢ Ä Ä˝À#·q ñ∫‘·+ ø±<ä+≥T+~. ª ‘·|üŒ+&û, Äj·Tq uÛ≤sê´ |æ\¢\T ˝Òì yês¡T.y=+≥] eTìwæ. ñãTdüTb˛ø£ e∫à ø£ãTs¡T¢ #Ó|æŒ yÓfi≤Ôs¡T. ‹+&çπø ekÕÔs¡qT ≈£î+fÒ m˝≤>∑? Äj·Tq πø+ ˝Ò<ë, b˛<ë!µµ nì <Óã“˝≤&ÉT ‘·T+~. ª s√p Ä qdü, Ä düT‹Ô H˚qT uÛÑ]+#· ˝ÒqT.µµ ª z kÕ] Ä˝À∫+#·+&ç . n#·T´‘·+ >±] e\q eTq+ mH√ï ñ|üø±sê\T bı+<˚+. MT düT+<äsêìøÏ ñ<√´>∑+ y˚sTT+#ês¡T. b˛sTTq MT J‘·+ &ÉãT“\T #êø£#·ø£´+>± sêã{Ϻ sTT|æŒ+#˚s¡T. Ä eT<Ûä´ Hê≈£î düTd”Ô #˚dæ q|ü⁄Œ&ÉT ø£qï ≈£L‘·Tsê¢ Ä<ä]+#˚s¡T. Ç˝≤+{Ïy˚ ∫Hêï ∫‘·ø± kÕj·÷\T #˚j·T&Éy˚T ø±˙, eTq qT+∫ m|ü⁄Œ&ÉsTTHê ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT Ä•+#êsê!µµ q#·Ã #Ó|üŒ&ÜìøÏ Å|üj·T‹ï+∫+~ »j·T. ª ì»y˚T...ø±<äqqT. n#·T´‘·+ >±s¡T ì»+>± |üs√|üø±] bÕ|üH˚ï ! nsTT‘˚ eT≥Tº≈£î s√p y=∫à , Hê Åô|wüdt f…ÆyéT sTT˝≤ y˚dtº #˚dü÷Ô ñ+fÒ eT+&É<ä÷! ndü˝Ò ø=‘·Ô>± ô|fi¯flsTTq yêDÏí.µ »j·T eTπs+ nq ˝Ò<äT. 0 0 0 ∫es¡øÏ |üsê+≈£îX¯+ m+‘· es¡≈£L yÓ[fl b˛j·÷&É+fÒ, Ä sTT\T¢ e÷] b˛sTT nø£ÿ&çøÏ <ä÷s¡+>± n#·T´‘·+ >±] ˝≤+{Ï eè<äT∆\T q&É e ˝Òq+‘· <ä÷s¡+˝À z sTT\T¢ n<Ó›øÏ rdüT≈£îì, n+<äT˝ÀøÏ e÷] b˛j˚T≥+‘· es¡≈£L ‘·q |ü+‘·+ $&ÉTe ˝Ò<äT. »j·T mìï $<Ûë\T>±H√ q#·Ã #Ó|æŒ+~.Å|üdüTÔ‘êìøÏ sTT\T¢ e÷sê*‡q+‘· Çã“+<˚+ e∫Ã+<äì >∑{Ϻ>± n&ç–+~. ª Çã“+<ë... Çã“+<ä+‘ê Ä ô|<ë›j·Tq‘√H˚µ


ª n<˚+?µµ ª eT] Hê düs¡<ë\÷ nM Hê≈£î+&Éyê!... u≤´+≈£î qT+&ç y=#˚Ãø£ Ä kÕj·T+Å‘ê\÷, Ä~yêsê\÷, ôd\e⁄ s√E\÷ n‘·H˚ q+E≈£î+≥÷ ñ+fÒ. ! .. H√...sTT\T¢ e÷sê*‡+<˚...µµ ª nHê´j·T+... MTs¡T eTØ kÕ«s¡∆+>±, dü+≈£î∫‘·+>± e÷{≤¢&ÉT ‘·THêïs¡T.µµ H=#·TÃ≈£î+~ »j·T. ª kÕ«s¡∆y˚T... Äj·Tq düVü≤ø±sê\øÏ Hê <∏ë+ø˘‡... ø±˙, Hêø£+≥÷ Hê ∫qï ∫qï düs¡<ë\÷, dü+‘√cÕ\÷ ñ+&Éyê @+?µµ Ç\T¢ e÷πsÃùd s√Eq ` n#·T´‘·+ >±s¡T y=#˚Ãs¡T. ø=+#Ó+ ~>∑T\T>± eTTK+ ô|{Ϻ, ª b˛˙˝Ò...sTT+ø£ Hê e\¢ Çã“+~ ‘·|ü⁄Œ‘·T+~.µµ nHêïs¡T. ª nuÒ“, n<˚ ˝Ò<äT... Ä sTT\T¢ ø±düÔ dü<äTbÕj·T+>± ñ+fÒq÷...µµ qdæπ>&ÉT |üsê+≈£îX¯+. 0 0 0 ø=‘·Ô sTT+{À¢ ø±|ü⁄s¡+ u≤>±H˚ ñ+~ |üsê+≈£îXÊìøÏ. eT+∫ VüQcÕs¡T>± ñHêï&ÉT. ø±e*dæq+‘· r]ø£ , @ø±+‘·+. s√p ã´+≈£îøÏ yÓfi‚fl≥|ü⁄Œ&É÷. y=∫à q|ü⁄Œ&É÷ uÛ≤s¡´øÏ eTT<äT›\T ≈£î]|ædüTÔHêï&ÉT. ôd\e⁄ s√E˝À¢ uÛ≤s¡´‘√ wæø±s¡T¢ #˚düTÔHêï&ÉT. Ç+{À ñqï+‘· ùd|üP uÛ≤s¡´‘√ ø£ãTπs¢ ø£ãTs¡T¢. m|ü⁄Œ&˚Hê eT÷&é y=∫à q|ü⁄Œ&ÉT @ n+‘·sêj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü ø£<∏ä\T sêdüT≈£î+≥THêï&ÉT. |üsê+≈£îX¯+ ø√s¡T≈£îqï~ sTT˝≤+{Ï J$‘êH˚ï. »j·T e÷Å‘·+ ` n#·T´‘·+ >±] >∑T]+∫ >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥÷ ñ+≥T+~. Ç\T¢ e÷πsø£ z kÕ] e÷Å‘·+ e∫à yÓfi≤flsêj·Tq. z kÕ] e÷¬sÿ{Ÿ˝À ø£qã&É&Éy˚T ø±˙, eT]+ø£ Äj·Tìï #ê˝≤ s√E˝…’ #·÷&ɶ+ |ü&ÉH˚ ˝Ò<äT. ª z kÕ] yÓ[fl #·÷kı<ë›eT+&û, µ »j·T b˛πs~ m|ü⁄Œ&É÷. @<√ kÕ≈£î\T #Ó|æŒ, <ë≥ y˚düTÔHêï&ÉT |üsê+≈£îX¯+. ª ˇ+≥] |üøÏå...bÕ|ü+ m˝≤ ñ+≥THêïs√, @yÓ÷!µµ ª |òüs¡yê ˝Ò<äT˝Ò... á dü]øÏ eTs√ |üsê+≈£îXÊìï |üfÒº ñ+{≤s¡T...µµ ‘·q yê<äqì >∑{Ϻ |üs¡#·T ø√e&É+ ø√dü+ n˝≤ n˙kÕ&˚ ø±˙, |üsê+≈£îXÊìøÏ >∑T+&Ó˝À @<√ eT÷\ ø£\T≈£îÿeT+≥÷H˚ ñ+~. uÛÑs¡Ô sTT+‘· kÕ«s¡∆ |üP]‘·+>± m˝≤ Ä˝À∫+#· >∑\T>∑T‘·THêï&√ ns¡∆+ nj˚T~ ø±<äT »j·TøÏ. 0 0 0 Ä s√E |üsê+≈£îX¯+ ô|[fl s√E. uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô*<ä›s¡÷ dæìe÷ø£ì ãj·T\T <˚sês¡T. dü÷ÿ≥s¡T rj·T uÀ‘·÷ ñ+fÒ , Vü≤&Ü$&ç>± edü÷Ô ø£ì|æ+#˚s¡T n#·T´‘·+ >±s¡T. ª á X¯ì Å>∑Vü≤+ eT∞fl <ë|ü⁄]+∫+B?µµ ndüVü≤q+>± ô|’πø nH˚kÕ&ÉT |üsê+≈£îX¯+. ª mø£ÿ&çø√ ãj·T\T <˚]q≥TºHêïs¡T! Hê sêø£ e\¢ MTπøMT sTTã“+~ ˝Ò<äT ø£<ë?µµ ˇ>∑Ts¡Tdü÷Ô nHêïsêj·Tq. |üsê+≈£îX¯+ eTTK+ e÷&ÉTà ≈£îHêï&ÉT. ª nuÒ“, sTTã“+<˚+ ˝Ò<äT u≤u≤sTT >±s¡÷...s¡+&ç...s¡+&çµ n+≥÷ Ç+{Ï ‘êfi¯+ rdæ+~ »j·T. eTT>∑TZs¡÷ Ç+{À¢ø=#˚Ãs¡T. n#·T´‘·+ >±s¡T #ê˝≤ Ä+<√fi¯q>± ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. á ej·TdüT˝À @+ Ä|ü<ä y=∫Ã+<√! ˝À|ü\ >∑~˝À ≈£L#·T+≥÷H˚ >±uÛÑsê>± n&çπ>sêj·Tq. ª e÷ es¡\øÏåà sTTyêfi¯ MT u≤´+≈£îøÏ e∫Ã+~ ø£<ä÷!µµ Ä Å|üX¯ï Äj·Tq m+<äT≈£î y˚kÕs√ ns¡∆+ ø±˝Ò<äT |üsê+≈£îXÊìøÏ. es¡\øÏåà nH˚ Ä$&É n#·T´‘·+ >±]øÏ #ê˝≤ <ä÷s¡|ü⁄ ã+<ÛäTe⁄. Äj·TH˚ Ä dü+>∑‹ m|ü⁄Œ&√ #Ó|æŒq≥Tº >∑Ts¡TÔ. Çy˚fi¯ Ä$&É u≤´+≈£îøÏ e∫Ã+~. @<√ Ä|ü<ä |”ø£\ MT<ä ø=∫Ã+<äì @&ÉTdü÷Ô ã+>±s¡+ MT<ä ˝ÀqT sTTeTàì ‘=+<äs¡ #˚ùdÔ , ˝ÀqT XÊ+ø£¸qT #˚dæ, z ¬s+&ÉT y˚\T sTT#êÃ&ÉT ‘·qT. Ä dü+>∑‘˚ #ÓbÕŒ&ÉT n#·T´‘·+ >±]‘√. ª ø=+|ürdæ n~ MT u≤´+≈£î˝À e&ܶD+ ø±˙ ‘êø£≥Tº ô|≥º ˝Ò<äT ø£<ë !µµ n#·T´‘·+ >±] eTTK+˝À $|üØ‘·yÓTÆq Ä+<√fi¯q. ª ne⁄qT e&ܶDy˚Tµ ø°&˚<√ X¯+øÏdü÷Ô nHêï&ÉT |üsê+≈£îX¯+. n#·T´‘·+ >±s¡T ìsêÈ+‘· b˛j·÷s¡T. ø±ùd‡|ü{ÏøÏ ‘˚s¡T≈£îì, ª #·+|”kÕej·÷´...n~ eT+∫ ã+>±s¡+ ø±<äT. <ä≥º+>± ã+>±s¡+ |üP‘· |üPsTT+∫ #˚sTT+∫+~. e{Ϻ ø£©Ô q>∑. Ç˝≤π> Ä e&ܶD≤ìï e÷ |ü˝…¢≥÷s√¢ #ê˝≤ eT+~ <ä>∑Zs¡ ≈£î<äTe ô|{Ϻ #ê˝≤ &ÉãT“ ˝≤–+~. <ëì ø£~ n\yêfÒ. ` á kÕ] @ø£+>± ìqTï uÀ˝≤Ô ø={Ϻ+∫+~. u≤´+≈£îπø mdüs¡T ô|{Ϻ+~.µµ |üsê+≈£îXÊìøÏ ô|’ ÅbÕD≤\T ô|’H˚ b˛j·÷sTT. C≤e ø±] b˛j·÷&ÉT. #Ó’‘·q´+ ø√\T b˛sTTq≥Tº |æ∫à #·÷|ü⁄\T #·÷&ÉbÕπ>&ÉT. »j·T dü+>∑‹ düπs dü]! ª ã+>±s¡+ MT<ä ˝ÀqTøÏ e∫à q|ü⁄Œ&ÉT, Ä q>∑ eT+∫<ë ø±<ë nì qTy˚« ø±ø£ Ç+¬øes¡÷ |üØø£å #˚j·Ts¡÷? MT u≤´+≈£î˝À ˝ÀqT¢ eT+ps¡TøÏ eTT+<äT wüsê|òt ˝Ò&É÷?µµ n&çπ>sêj·Tq. ª ñVüA"! ... e÷~ #ê˝≤ ∫qï Åu≤+∫. n˙ï H˚H˚ #·÷düTø√yê*. m|ü⁄Œ&É÷ ã+>±s¡+ ˝ÀqT $wüj·T+˝À #ê˝≤ C≤Å>∑‘·Ô>±H˚ ñ+{≤qT.


Ä$&É $wüj·T+˝À ‘Ó*dæq e´πøÔ ø£<ë nì ø=+#Ó+ nÅX¯<ä∆ »]–+~. ô|’>± &ÉãT“ nedüs¡+ nì #Ó|æŒ, @&ÉTdü÷Ô }|æ] rdüTø√&Üìø°, Ä˝À∫+ #·Tø√&Üìø° e´e~Û ìe« ˝Ò<äT... m+‘· yÓ÷dü+ #˚dæ+~!µµ |üsê+≈£îXÊìøÏ uÛÑj·T+‘√ eTT#ÓÃeT≥\T b˛kÕsTT. eTsêï&ÉT eT<Ûë´Vü≤ï+ u≤´+≈£îøÏ ‘·ìF n~Ûø±s¡T\T edüTÔHêïs¡T. Ä $wüj·T+ >∑Ts=Ô ∫à n‘·qT C≤e ø±] b˛j·÷&ÉT. n‘·ì >∑T+&Ó C≤] b˛sTT+~. @&ÉTbıø£ÿfÒ ‘·s¡TyêsTT. »j·T |ü]dæúr <ë<ë|ü⁄>± n˝≤π> ñ+~. ø±ùd|ü⁄ yêfi¯fl eT<Ûä´ uÛÑj·T+ø£s¡eTsTTq ìX¯Ùã›+ sê»´y˚T*+~. Ä ‘·sê«‘· z |ü<Ûäø£+ eTqdüT˝À s¡÷|ü⁄ ~<äT› ≈£îqï≥T¢>±, #· |ü⁄Œq nHêïs¡T n#·T´‘·+ >±s¡T : ª qTe⁄« eTπs+ ø£+>±s¡T |ü&É≈£î... Hêø√ ~e´ yÓTÆq Ä˝À#·q ‘·{Ϻ+~....µµ uÒ\>±, ÄX¯>± n‘·ì y˚|ü⁄ #·÷kÕ&ÉT |üsê+≈£îX¯+. ª <ëìøÏ &ÉãT“ |æ∫à C≤dæÔ. á sêÅ‘˚ <ëìï ø£\TdüT≈£îì, ˝ÀqT dü+>∑‹ qTe⁄« Hê≈£î #Óù|Œe˙, Ä q>∑ MT<ä Ç|ü⁄Œ&ç∫Ãq ¬s+&ÉT y˚˝Ò ø±ø£ Ç+ø± eTs√ ¬s+&ÉT y˚\ ˝ÀqT sTT#˚à M\T+<ä˙, ø±e*ùd ÔÇkÕÔqì qTe⁄« Hê‘√ #Ó|æŒq≥Tº>± <ë+‘√ #ÓbÕÔqT. <ëì ãTÅs¡˝À Ä Ä˝À#·q ô|{≤ºeT+fÒ e÷Å‘·+ dü]>±Z eTq >±˝≤ìøÏ ∫≈£îÿ‘·T+~. πs|ü⁄ ñ<äj·Ty˚T $T>∑‘ê Ä ¬s+&ÉT y˚\ ˝ÀqT ø√dü+ u≤´+≈£îøÏ edüTÔ+~. qTe⁄« qe⁄«‘·÷H˚ >∑T≥Tº #·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü ã+>±s¡+ ‘êø£≥Tº $&ÉT<ä\ |üÅ‘ê\ìï{Ï MT<ë <ëì #˚‘· dü+‘·ø±\T #˚sTT+#˚düTø√. eTT+<ë ã+>±s¡+ ùd|òt˝À qT+∫ ãj·T≥øÏ ˝≤¬>j·÷´*. nedüs¡+ eTq~ ø£qTø£ Ä ¬s+&ÉT y˚\÷ ˙ kıeTTà »eT#ÓsTT´. eTT+<äT Ä qøÏ© edüTÔe⁄ ‘êø£≥Tº˝À qT+∫ ãj·T≥ |ü&É&É+ eTTK´+.. &Éu§“k˛Ô+<äqï ÄÅ‘·T‘·‘√ n~ yÓqø± eTT+<ä÷ #·÷&É≈£î+&Ü mø£ÿ&É ø±yê\+fÒ nø£ÿ&É dü+‘·ø±\T ô|&ÉT‘·T+~....u≤´+≈£î e´eVü‰sê\T <ëìø£+‘·>± ‘Ó*j·Te⁄ ≈£L&Üq÷...µµ eT+∫ dü\Vü‰ sTT#˚Ãs¡T n#·T´‘·+ >±s¡T. eTT\T¢ì eTT\T¢‘√H˚ rj·÷*. nB ø±ø£ Ç~ ‘·q ñ<√´>±ìπø mdüs=#˚à |ü]dæú‘êjÓT! 0 0 0 n#·T´‘·+ >±]∫Ãq dü\Vü‰ e\¢ m˝≤+{Ï ∫≈£îÿ\÷ ˝Ò≈£î+&Ü Ä >∑+&É+ >∑&ç∫ ãj·T≥ |ü&ܶ&ÉT |üsê+≈£îX¯+. ‘·eT ø£è‘·v„‘·\T #Ó|ü⁄Œ ø√e&É+ ø√dü+ d”«≥÷¢ nM |ü≥Tº≈£îì Ä <ä+|ü‘·T\T n#·T´‘·+ >±]+{ÏøÏ eTsêï&ÉT ãj·T\T <˚sês¡T. n#·T´‘·+ >±s¡T Ä<äs¡+>± eT{≤¢&˚s¡T. n‘·ì |ü≥¢ ø£è‘·v„‘ê uÛ≤e+‘√ |üsê+≈£îX¯+ >∑T+&Ó ãs¡TyÓøÏÿ b˛sTT+~. Ç+{ÏøÏ ‹]– ãj·T\T <˚πs eTT+<äT nHêï&ÉT |üsê+≈£îX¯+ : ª á #·T≥Tº |üø£ÿ\ @<˚Hê Ç\T¢+fÒ #·÷&É+&ç...sTTø£ÿ&çøÏ eT∞fl e#˚ÃkÕÔ+...µµ nì. ª n<˚+!` nø£ÿ&É dü<äTbÕj·TyÓTÆq Ç˝Ò¢ <=]øÏ+~ ø£<ë... Çø£ÿ&ç ø=ùdÔ eT∞fl Çã“+<˚yÓ÷ µ nHêïsêj·Tq. ª ne⁄qT..Çã“+<˚ ! ...MT˝≤+{Ï düVü≤è<äj·TT\÷, eT+∫ yês¡÷ bıs¡T>∑Tq ˝Òø£ b˛‘˚ Çã“+~ ø±<ä÷ ! µ ákÕ] eTqdü÷Œ¤]Ô>±H˚ nHêï&ÉT |üsê+≈£îX¯+. »j·T Ä e÷≥\øÏ |ü⁄\ø£]+∫ b˛sTT, Vü‰sTT>± eTqkÕsê q$«+~ ! 0 0 0 áHê&ÉT Ä~yês¡+ ‘˚ 8`12` 1996 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.


}

es¡<ä s¡÷ yê&Ü @ø£+ #˚düTÔqï≥Tº>± yês¡+ s√E\ qT+N ˇø£fÒ es¡¸+. »q+ m+&ÉøÏ eTTK+ yê∫ b˛j˚Ts¡T. yê>∑T\÷ e+ø£\÷

bı+– bıs¡T¢ ‘·THêïsTT. |ü\¢|ü⁄ ÅbÕ+‘ê\T »\eTj·TyÓTÆb˛j˚TsTT. »q Jeq+ düÔ+_Û+∫ b˛sTT+~. ;<ë _ø°ÿ n‘·˝≤≈£î‘·\+ nsTT b˛‘·THêïs¡T. Ç<˚+ yêq ! á eT<Ûä´ ø±\+˝À m|ü⁄Œ&É÷ #·÷&É ˝Ò<äT nqT ≈£îHêïs¡T n+‘ê. nsTT‘˚ n‹ eèwæº... ˝Òø£ b˛‘˚ nHêeèwæº. ¬s+&˚fi¯ófl>± dü¬s’q es¡¸+ ˝Ò<äT. ˙{Ï m<ä›&ç. Çfi¯fl˝Àq÷ , bı˝≤˝À¢q÷ uÀ]+>∑T\T ≈£îjÓ÷´ , yÓTTÅs√ eT+≥÷ ˙fi¯ófl ‘√&ç b˛düTÔHêïsTT. ˇø£ yÓ÷düÔs¡T »HêuÛ≤ ñqï }s¡~. nø£ÿ&É ì<ÛäT\T #ê\ì <ä]Å<ä >=≥Tº eTTì‡bÕ*{° ˇø£≥T+~. ¬s+Å&√E\ø√ kÕ] ˙fi¯ófl $&ÉTdüTÔHêïs¡T. nB, z ns¡>∑+≥. ø=fi≤sTT\ <ä>∑Zs¡ ‘·>∑Te⁄\T s√Eø√ e÷~]>± s¡düø£+<ëj·T+˝À |ü&ÉT‘·THêïsTT. eTTìdæ|ü˝Ÿ dü]Vü≤<äT›øÏ <ä>∑Zs¡>±, H˚wüq˝Ÿ ôV’≤ y˚øÏ n&ɶ+>± ñ‘·Ôs¡ yêVæ≤ì>± Å|üeVæ≤k˛Ô+~ y˚>±e‹. ù|s¡T >=|üŒ — }s¡T ~ã“ nqï≥Tº y˚>±e‹øÏ y˚>∑+ ˝Ò<äT. Ä– b˛sTTq ø£˙ï{Ï <Ûës¡˝≤ y˚>±e‹˝À ˙s¡T. n+‘ê sTTdüø£ ~ã“\T. ñ+&û ˝Òq≥Tº>± ˙s¡T bÕs¡T‘·÷ ñ+≥T+~. n˝≤+{Ï y˚>±e‹ MT<ä m|ü⁄Œ&√ ø£{Ϻq Å_&ç®. y˚>±e‹øÏ Ç|ü⁄Œ&ÉT es¡<ä ˝§#˚ÃsTT. y˚>±e‹ bı+– bı]¢+~. >∑+>∑eTà ‘·*¢øÏ >∑+>∑ yÓÅs¡T˝…‹Ô q≥Tº ˇø£fÒ yêq ! y˚>±e‹øÏ es¡<ä sêø£ @+ #˚düTÔ+~? q+>∑Hê∫ ‘·T+>∑ ãTÅs¡˝≤>± bÕπs y˚>±e‹ ` ø£≥º\T ‘Ó+#·T≈£îì eTôVA<Ûäè‘·+>± Å|üeVæ≤k˛Ô+~. »q+ >∑T+|ü⁄\T >∑T+|ü⁄\T>± n+‘· es¡¸ ˝Àq÷ , >=&ÉT>∑T\T y˚düT≈£îì dü>∑+ dü>∑+ ‘·&ÉTdü÷Ô ≈£L&Ü j˚Ts¡T ñs¡e&ç #·÷dæ yÓfi¯óÔHêïs¡T. y˚>±e‹ Å|üyêVü≤+˝À mø£ÿ&Óø£ÿ&ç e÷qT\÷ , e÷≈£î\÷ ø=≥Tº≈£îì edüTÔHêïsTT. ˇ&ÉT|ü⁄>± ˇ&ÉT¶øÏ #˚s¡Tà ø√yê\H˚ ñã˝≤≥y˚T ‘·|üŒ ‘Ó–+∫ ˙{Ï ˝ÀøÏ ~π> >∑T+&Ó ~≥e⁄ me]ø° ˝Ò<äT. <äT+>∑\÷, e÷qT\÷, ø£\bÕ ø£+bÕ‘√ bÕ≥÷ Ä j˚T{ÏøÏ ã˝…’ b˛sTTq ne÷j·Tø£ Je⁄\T ≈£L&Ü n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT ˙{Ï yê\T‘√ ø=≥Tºø=ì edüTÔ+{≤sTT. »q+ Vü‰Vü‰ø±sê\T #˚düTÔHêïs¡T. |æ\¢\ πø]+‘·\øÏ n&É÷¶ Ä|üP ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+~. n+‘· ˙{Ï Å|üyêVü‰ìï yêfi¯ófl |ü⁄{Ϻ ãT<Ó∆]>±ø£ m|ü⁄Œ&É÷ #·÷&É ˝Ò<äT. y˚>±e‹ es¡<ä ˙{Ï‘√ ãTs¡<ä ãTs¡<ä>± , mŬsÅs¡>± , ø√|æwæºøÏ #Ó|ü⁄Œ&ÉT e÷≥\T ‘·\ ¬øøÏÿ q≥Tº>± eTVü‰ y˚>∑+>± Å|üeVæ≤k˛Ô+~. n+‘· es¡<ä m|ü⁄Œ&É÷ $qïB ø±<äT, ø£qïB ø±<äT. ø±ã{Ϻ , nø£ÿ&ç »Hêì ø£<√ $+‘· ! yêfi¯fl düs¡<ë , ñ‘ê‡Vü≤+ nfÒº ùd|ü⁄ ì\e ˝Ò<äT. #·÷dü÷Ô+&É>±H˚ y˚>±e‹ MT~ Å_&ç® ≈£î|üŒ ≈£L* b˛sTT+~. »q+ >=\T¢eTHêïs¡T. >∑T+&Ó\$dæ b˛j˚T˝≤ ns¡TdüTÔHêïs¡T. Ä|üÔ ã+<ÛäTe⁄ ˝…es√ nø±\ eTs¡D+ bı+~ q≥Tº njÓ÷´, njÓ÷´ n+≥÷ ns¡e kÕπ>s¡T. eTs√ ø£åD+˝À e+‘Óq ≈£L* b˛sTTq yês¡Ô }fiÀfl bıøÏÿ b˛sTT+~. »q+ eT]+‘· $s¡>∑ ã&ç b˛j˚Ts¡T. @{Ï es¡<ä , H√{Ï <äTs¡<ä eT+∫~ ø±<äT. ã+>±s¡+ ˝≤+{Ï e+‘Óq H˚\eT≥ºyÓTÆ b˛sTT+~. Ä bÕ‘· s√E˝À¢, eTVü ‰ nsTT‘˚ ¬s+&√ eT÷&√ \ø£å\T b˛dæ ø£{Ϻ ñ+{≤s¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£{≤º\+fÒ e÷≥˝≤ ! e+‘Óq ≈£L* b˛e&É+‘√ Ä }]øÏ ãj·T{Ï Å|ü|ü+#·+‘√ dü+ã+<Ûë\T ‘Ó– b˛sTTq≥ºsTT+~. Ä e+‘Óq MT<ä qT+∫ s√p e+<ä˝≤~ ˝≤Ø\÷ , ãdüT‡\÷ nM ‹s¡T>∑T‘·÷ ñ+{≤sTT. Ç|ü⁄Œ&Ée˙ï ã+<é. @s¡T rùdkÕø£, ø£˙dü+ ø±CŸ y˚ nHêï ì]à+#ê*. n+‘· es¡≈£L sêø£ b˛ø£\T ñ+&Ée⁄. ˇ]kÕ‡ dü]Vü≤<äT›˝À¢ ñqï Ä eP]øÏ Ä e+‘Óq nedüs¡+ n+‘ê sTT+‘ê ø±<äT. #·T≥Tº ‹]– eT≈£îÿe Å>±eT+ MT<äT>± yÓfi≤fl\+fÒ n<äq+>± eTs√ Hê\T>∑sTT<äT >∑+≥\ Å|üj·÷D+. Äs√&ÉT¶ ≈£L&Ü @eT+‘· u≤>∑T+&É<äT. n+‘ê >∑‘·T≈£î\ eTj·T+. ∫qï ∫qT≈£î\πø >∑‘·T≈£î˝À¢ ãfi¯ófl ~>∑ã&ç b˛‘·÷ ñ+{≤sTT. ø£qTø£ Ä <ë] MT<ä ÄX¯ ˝Ò<äT. @s¡T rùdø£ , ø±CŸ y˚ m|üŒ{ÏøÏ ì]àkÕÔs√ ‘Ó©<äT. n~Ûø±s¡ j·T+Å‘ê+>∑+ m|üŒ{ÏøÏ ø£~˝§düTÔ+<√, @yÓ÷ ! ªm+#· uÀ‘˚ eT+#· eT+‘ê ø£+‘·˝Òµ nqï≥Tº me]˙ nì ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT. ôV’≤ y˚ MT<ä n‹ Å|ü<ÛëqeTsTTq Ä e+‘Ós¡ ≈£L* b˛j˚T es¡≈£L mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√ ˝Ò<äT. #ê˝≤ ø±\+>± m˝≤+{Ï ]ù|s¡¢ø° H√#·Tø√ ˝Ò<äT. ª≈£î+#ê\eTà ≈£L&É u…&ç‘˚, eT+#ê\eTà e÷j·T+ #˚dæ+<äqï≥Tºµ ` meπsHê eT+Å‘·T˝§düTÔHêïs¡+fÒ Hê\T>∑T düTqï+ u§≥T¢ ô|≥º&É+ $Hê Ä e+‘ÓqqT mes¡÷ |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕbÕq b˛˝Ò<äT. y˚>±e‹ $s¡>∑Bdæ+~. ‘·q ‘·&ÜU≤ #·÷|æ+∫+~. ¬s’\T e÷s¡Z+ ˝Òì Ä }]øÏ Å_&ç® ≈£L* b˛e&É+‘√ ¬sø£ÿ\T $]– b˛sTTq≥ºsTT+~. düs¡T≈£î\ s¡yêD≤øÏ >∑+&ç ø={Ϻ+~. »s¡÷s¡T |üqT\ MT<ä ô|’ }fi¯fl≈£î yÓfi≤fl \+fÒ |æ˝≤¢ C…˝≤¢‘√ , eTTdü© eTT‘· ø±‘√ @{À¢+∫ yÓTT\ã+{Ï ˙{Ï˝À q&ç∫ ne‘·* >∑≥TºøÏ yÓfi≤fl*. nsTTHê , Ç<ä+‘ê es¡<ä ˙s¡T ‘·π>Zø£ ø£<ë ! }] Å|ü»\ ø£cÕº\T n|ü⁄Œ&˚ ø£<ë yÓTT<ä\j˚T´~ ! yê‘êes¡D+ ¬s+Å&√E\ ‘·sê«‘· ‘Ó]|æ sTT∫Ã+~. es¡¸+ ‘·–Z+~. m+&É ø±k˛Ô+~. }] »q+ }|æ] |”\Tà ≈£îHêïs¡T.


≈£L© Hê© #˚düT≈£îì ã‹πø yêfi¯fl Çfi¯fl˝À yês¡+ s√E\T>± bısTT´˝À |æ*¢ ˝Òe&É+ ˝Ò<äT. ]øå± yêfi¯fløÏ uÒsê˝Ò¢e⁄. y˚>±e‹ es¡<ä ñ<Ûäè‹ ‘·–Z+~. ø=+#Ó+ <ÛÓ’s¡´+ #˚ùdÔ ˇfi¯Sfl , ã≥º\÷ ‘·&ÉTùdÔ ‘·&ÉTkÕÔsTT ø±˙, n≥T y˚|ü⁄ #˚s¡&É+ ø£wüº+ @MT ø±<äT. Äغd” yêfi¯ófl y˚>±e‹øÏ n≥T y˚|ü⁄ qT+&ç ãdüT‡\T q&É|ü&É+ ÅbÕs¡+_Û+#˚s¡T. e+‘Óq <ä>∑Zs¡ ìsêàqTwü´+>± ñ+&˚ Å|ü<˚X¯ eT+‘ê, sTT|ü⁄Œ&ÉT ø£fi¯ ø£fi¯ ˝≤&ÉT‘√+~. #·T≥º , ;&û , dæ>∑¬s{Ÿ\ ˝≤+{Ï ∫\¢s¡ uÒs¡ >±fi¯ófl nø£ÿ&É CÀs¡T>± yê´bÕsê\T ÅbÕs¡+_Û+#˚s¡T. ≈£L© Hê© »HêìøÏ #˚‹ ì+&Ü |üì <=]øÏ+~. e+‘Óq ≈£L* b˛e&É+‘√ yêfi¯fløÏ nqTø√ì –sêø° ‘·–*+~. yêfi¯fl ã‘·T≈£î\øÏ |ü+&ÉT >=∫Ãq+‘· dü+ãs¡+>± ñ+~. m&É ‘Ó>∑ì esê¸ìï #·÷dæ , ≈£L* |üqT\T b˛sTTq+<äT≈£î $düT≈£îÿqï yêfi‚fl , Çyêfi¯ dü+‘√wædüTÔHêïs¡T. es¡<=∫à ø£s¡Te⁄ r] b˛sTT q≥ºsTT+~ yê]øÏ. e+‘Óq |ü&ç b˛e&É+‘√ yêfi¯fløÏ #˚‹ ì+&Ü |üì <=]øÏ+~. @{ÏøÏ n≥T y˚|ü⁄ ãdüT‡\ ø√dü+ »q+ ‘·+&√|ü ‘·+&Ü\T>± edüTÔHêïs¡T. es¡<ä ‘·–ZHê, y˚>±e‹øÏ ˝À‘·T ‘·>∑Z ˝Ò<äT. kÕe÷qT¢ yÓ÷düT≈£î+≥÷ »Hê\øÏ ` Ä ˙fi¯fl˝À q&Ée&É+ e\¢ ø±e&É+ ˝Ò<äT. ≈£L* yêfi¯fløÏ –sêø° ô|]–+~. ∫Hêï ∫‘·ø± \π>JøÏ ≈£L&Ü s¡÷bÕj·TøÏ ‘·≈£îÿe rdüT ø√e&É+ ˝Ò<äT. düs¡T≈£î\ ˝≤Ø eùdÔ ≈£L* eTqTwüß\ |ü+≥ |ü+&ç+<˚ ! e÷eT÷\T ø£Hêï ¬s{Ϻ+|ü⁄ edü÷\T #Ój·T´&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. ˙{À¢ ‘·&Ée ≈£î+&Ü dü÷ÿ≥s¡÷¢ , yÓ÷ô|&É÷¢ ne‘·\øÏ ø£Ås¡\T ø£{Ϻ #˚s¡ yÓj·T´&ÜìøÏ bÕ‹ø£ s¡÷bÕj·T\øÏ ‘·≈£îÿe rdüTø√e&É+ ˝Ò<äT. @{§&ÉT¶q n<ä›]˙ sTT<ä›]˙ ≈£L&Ü ‘=&É ‘=øÏÿ&ç>± ñ+~. ≈£L* »q+ eTTsƒê\T ø£fÒºs¡T. ˇø√ÿ y˚TÅd”Ô øÏ+<ä |ü~ eT+~øÏ ‘·≈£îÿe ˝Ò≈£î+&Ü ≈£L©\THêï s¡T. uÒs¡+ #˚C≤] b˛e&ÜìøÏ mes¡÷ sTTwüº |ü&É&É+ ˝Ò<äT. ô|f…ºøÏ+‘· , dü÷{Ÿ πødüT øÏ+‘· , ãkÕÔøÏ+‘· nì πs≥T¢ ô|{≤ºs¡T. es¡<ä ˙s¡T eT] ø±düÔ ‘·–Z b˛sTT , y˚>±e‹øÏ m|üŒ{Ï˝≤π> Å|üyêVü≤+ ñ+fÒ ‘·eT≈£î uÒsê\T b˛‘êj·Tì yêfi¯fløÏ ‘Ó\TdüT. yêfi¯fl n<äèwüº+ u≤>∑T+&ç Ç|ü⁄Œ&ÉT s√E\ ø=B› eTTdüTs¡T ô|≥ºø£ b˛sTTHê , ñ+&û ñ&ç^ ∫Hêï ∫‘·ø± esê¸\T |ü&ÉT‘·÷H˚ ñHêïsTT. Çø£ÿ&É yêq˝Ò¢ø£ b˛sTTHê , ˇ]kÕ‡ ø=+&É˝À¢ |ü&ç‘˚ #ê\T y˚>±e‹øÏ ˙s¡T u≤>± e#˚Ãk˛Ô+~. @≥e‘·\ ø=‘·Ô yêfiËfles¡sTTHê ãdüT‡\T ~– }fiÀfløÏ sêyê\T≈£î+fÒ Mfi¯fl |ü+≥ eT]+‘· |ü+&ç qfÒº ! Ä uÒsê\ ø√dü+ m>∑ã&ÉT‘·THêïs¡T. Ç<ä+‘ê ø=~› s√E\ ‘·‘·+>∑y˚T qì n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚ ø£qTø£ ˇø£ ø£≥º&ç ˝Ò<äT. <ä+∫qeTàøÏ ãTøÏÿ+<˚ <ä≈£îÿ&ÉT ! #˚‘·T˝À¢ \π>J #˚‹˝À ñ+&É>±H˚ ˝≤π>düT ≈£î+≥THêïs¡T. e+‘Óq ≈£L* b˛ã{Ϻ , y˚>±e‹øÏ m|ü⁄Œ&É÷ ˝Òq+‘·˙s¡T sêã{Ϻ }Væ≤+#·ì $<Ûä+>± ‘·eT≈£î #˚‹ ì+&Ü HêÅ˝ÀE\T |üì <=]øÏ+<äì yêfi¯fløÏ ‘Ó\TdüT. n+<äTπø yêfi¯fl ÄÅ‘·+. e∫Ãq uÒs¡+ C≤] b˛≈£L&É<äqï ‘=+<äs¡˝À yêfi¯fl eT<Ûä´ ∫qï ∫qï |òüTs¡¸D\T ≈£L&Ü ‘·˝…‘·TÔ ‘·THêïsTT. ª }s¡T ñdæ] ø±j·T+‘·. ‘·>∑Te⁄ ‘ê{Ï ø±j·T+‘·.µ n˙ , ¬s+Å&√E˝À¢ b˛j˚T –sêø°\ ø√dü+ m|ü⁄Œ&É÷ ˝Òì~ yêfi¯fl˝À ñÅ~ø£Ô‘·\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïsTT. Å|üdüTÔ‘·+ Ä ‘·>∑Ty˚ yê] eT<Ûä´ q\T>∑T ‘√+~. ‘·>∑Te⁄øÏ ø±s¡D+ ` |üs¡y˚TX¯ó. 0 0 0 ª @{Ïs√jYT... |üs¡y˚TX¯S ! ... eT\¢ Ç\>=∫ÃHêy˚{Ï? µ ø=+#Ó+ yÓ≥ø±s¡+>±q÷ , eT] ø=+#Ó+ ø√|ü+>±q÷ n&çπ>&ÉT y˚TÅd”Ô kÕ+ãj·T´. ª HêH=ùdÔ ˙πø{Ï eT<Ó›q ? µ $düTs¡T>± »yê_#˚Ã&ÉT |üs¡y˚TX¯ó. ª sêy=<ä›ì ôd|üŒ H˚<ä÷?µµ ª qTy˚«\ sêy=<ä›+{≤eP? HêH˚{Ï ãs¡Te⁄\T yÓ÷j·T´ ˝ÒHê? ≈£L* |üì ôdj·T´ ˝ÒHê ?µµ ª dü ! dü ! ùdùde⁄˝Ò... >=|üŒ <äsTTs¡ï+ ` ˙{Ïì dü÷ùdÔ ø£fi¯ófl ‹s¡T>∑T‘êsTT ˙≈£î... ø£fi¯ófl ‹]– dü‹øÏ\ |ü&ç b˛‘êe⁄... ùddæ+~ kÕ˝Ò¢... |ü\¢¬ø* b˛... e&ܶ<√] $T\T¢ ø±&É ãkÕÔ\T yÓ÷düTø√.. bò˛ ! µ kÕ+ãj·T´ sT÷dü&ç+|ü⁄ |üs¡y˚TX¯óøÏ s√wü+ ‘Ó|æŒ+∫+~. yê&ç eTT≈£îÿ |ü⁄{≤\T ø√|ü+‘√ n~πssTT. |üPqø£+ e∫Ãq yê&ç˝≤ }– b˛j˚T&ÉT. ‘·>∑Te⁄øÏ ~π>&ÉT. H√{Ï ø=∫Ãq≥Tº ã÷‘·T\T ‹fÒº&ÉT. ‘·qì yêfi¯ófl e+‘Óq ø±&É |üì ˝À+∫ n˝≤ ãVæ≤wüÿ]+#·&É+ yê&ÉT düVæ≤+#· ˝Òø£ b˛‘·THêï&ÉT. ∫+<äT\T ‘=πøÿ&ÉT. y˚>±e‹ <äj·Te\¢ ≈£L˝Àfi¯fløÏ Hê\T>∑T &ÉãT“\T >∑\ >∑\˝≤&ÉT‘·THêïsTT. kÕj·T+Å‘·+ bı<äT› b˛j˚T<ëø£ ˙fi¯fl˝À HêqT‘·÷ n≥÷ sTT≥÷ kÕe÷qT¢ yÓ÷dü÷Ô, dü+bÕ~+∫q <ë+‘√ ‘ê– eTC≤ #˚düTÔHêïs¡T. $T–*+<˚ sTT+{ÏøÏ sTTdüTÔHêïs¡T. nsTTHê , n~ ≈£L&Ü eTTqT|ü{Ï ø£Hêï m≈£îÿe yÓTT‘·Ôy˚T ø±e&É+ e\¢ , Ä&É yêfi¯ófl dü+‘√wædüTÔHêïs¡T. n˝≤+{Ï sêã&ç #·÷dü÷Ô #·÷dü÷Ô m˝≤ ˇ<äT\T ø√>∑\&ÉT? eTT+<äT s√E kÕj·T+Å‘·+ yê&çì ‘·ìï q+‘· |üì #˚dæ , eT]+ø£ @{Ï yÓ’|ü⁄ sêy=<ä›ì ‘·–˝ÒkÕs¡T ` kÕ+ãj·÷´, n‘·ì eTqTwüß\÷. |üs¡y˚TX¯ó kÕ+ãj·T´ eTTsƒê ˝Àì eTìùw. yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉT s√E\÷ ≈£L© |ü+|üø±\˝À u≤>±H˚ e∫Ã+~. rsê , ìqï kÕj·T+Å‘·y˚T yê&ç e\¢ ˇø£ bıs¡bÕ≥T »]– b˛sTT+~. <Ûëq´+ ãkÕÔ\ ˝À&ÉT ne‘·* >∑≥Tº øÏ e∫à Ė+~. ãkÕÔ\˙ï Çe‘·* >∑≥Tº qTqï ãfi¯fl MT<äøÏ #˚s¡Ã &ÜìøÏ kÕ+ãj·T´ ˝≤Ø yêfi¯fl‘√ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡Tà ≈£îHêï&ÉT. eT+∫ –≥Tº u≤≥T –sêø°j˚T ! ≈£L©\+‘ê VüQcÕs¡T>± |üì ˝ÀøÏ ~>±s¡T. #·ø£#·ø± ãkÕÔ\T yÓTTj·T´&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. n|üŒ{ÏøÏ ø=~› ø=~›>± Nø£{Ï |ü&ÉT‘√+~. eTTì‡bÕ*{° yêfi¯ófl nø£ÿ&É ‘ê‘êÿ*ø£+>± @sêŒ≥T #˚ dæq ˝…’≥T¢ ˇø£{° nsê ` Nø£≥¢‘√ b˛sê&ÉT ‘·THêïsTT. »q+ |ü\Ã>± ñHêïs¡T. á s√EøÏ ãVüQXÊ sTT<˚ ∫e] uÒs¡+. y˚TÅd”Ô &ÉãT“\T yê{≤\T y˚dæ sTTùdÔ Çfi¯fløÏ b˛e&Éy˚T ‘·s¡yêsTT. n+<ä]‘√ bÕ≥÷ |üs¡y˚TX¯ó ≈£L&Ü eTVü‰ ñ˝≤¢dü+>± ãkÕÔ\T yÓ÷düTÔHêï&ÉT. ny˚fi¯ <=s¡ø£ uÀj˚T yÓTT‘·Ô+ m≈£îÿy˚ qì yê&çøÏ


‘Ó\TdüT. yê&çøÏ dü+‘√wü+ |ü≥º q\$ ø±≈£î+&Ü ñ+~. ñ<äj·T+ qT+N |ü&ÉT‘·Tqï ÅX¯eTì eT]∫ b˛sTTq≥Tº>± |üì #˚düTÔHêï&ÉT. Ç+{À¢ ø=&ÉTøÏÿ »«s¡+>± ñ+~. yê&çøÏ eT+<äT\T sTT|æŒ+#ê*. uÛ≤s¡´ ¬>’s¡eTàøÏ >±E\÷ , |ü#·Ã >∑fi¯fl H˚‘· Nsê ø=Hê*. bÕ|ü+ , <ëìøÏ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L ø£≥Tºø√ Ns¡ — ‘·&ÉT|ü⁄ø√ Ns¡ ! n+‘˚ ! #ê˝≤ s√E˝…’ <ëì nedüú #·÷&É ˝Òø£ b˛‘·THêï&ÉT. ≈£L* b˛sTTq e+‘Óq ‘·q sTT+{Ïì ì\ u…&ÉT‘√+~. >∑+>∑eTà ‘·©¢ ! Ç+ø±... Ç+ø± m≈£îÿe>± bÕs¡e÷à ! ... ˝À‘·T ‘·–Z‘˚ e÷ #˚‘·T\øÏ |üqT+&É<äT. eT∞fl e÷eT÷˝Ò. <=]øÏ‘˚ eTdüTÔ. ˝Òø£ b˛‘˚ |üdüTÔ. á ‘·*¢ Ç˝≤π> ø£ìø£]ùdÔ eTs√ yês¡+ |ü~ ~Hê\ es¡≈£L ≈£L*øÏ &Û√ø± ˝Ò<äT.... yê&ÉT Ä˝À#·q˝À¢ ‘˚* b˛‘·÷ n&ÉT>∑T ˝ÒdüTÔHêï&ÉT. }Vü≤\T }fi‚fl\T‘·T+fÒ ø£s¡à+ ø£f…º\T yÓ÷k˛Ô+<äì ... @y˚y√ }Vü≤˝À¢ ‘˚* b˛‘·÷ yÓTT\ ã+{Ï ˙{Ï˝À q&ÉTdüTÔqï |üs¡y˚TX¯ó , ø±fi¯flø Ï @<√ sêsTT ‘·–* u§ø£ÿ uÀsê¢ |ü&ܶ&ÉT. HÓ‹Ô MT<ä <Ûëq´+ ãkÕÔ ˙fi¯fl˝À |ü&ç b˛sTT+~. \uÀ~uÀ eTHêïs¡+‘ê. Nø£{À¢ ãkÕÔ eT]+ø£ ø£qã&É ˝Ò<äT. ø£ì|æ+∫Hê Å|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äT. >∑+>∑ ‘·*¢ ãkÕÔ&ÉT <Ûëq´+ $T+^dæ ñ+≥T+~. n+‘ê |üs¡y˚TX¯óì ‹{Ϻ b˛kÕs¡T. ø={Ϻq+‘· |üì #˚kÕs¡T. ˝≤Ø yêfi¯ófl ø£j·÷´ìøÏ ~π>s¡T. kÕ+ãj·T´ yêfi¯fløÏ ãkÕÔ <Ûëq´+ KØ<äT ø£≥Tº ø√ø£ ‘·|üŒ ˝Ò<äT. á dü+|òüT≥q »]π>ø£ ny˚[yê«*‡q &ÉãT“\˙ï qwüº |ü]Vü‰s¡+ øÏ+<ä $s¡>=Z≥Tº≈£îì , eT]+ø£ @{Ï ˇ&ÉT¶øÏ eùdÔ eTsê´<ä <äø£ÿ<äì ôV≤#·Ã]+#˚&ÉT kÕ+ãj·T´. eTT+<äT s√E sêÅ‹ |üs¡y˚TX¯óøÏ ø£+{Ï MT<ä ≈£îqT≈£î sê˝Ò<äT. eTqdüT eTqdüT˝À ˝Ò<äT. #ÓsTT´ C≤] b˛‘·÷qï n<äècÕºìï ‘·\TÃ≈£îì , ≈£î$T* ≈£î$T* @&ÜÃ&ÉT. ø=&ÉTøÏÿ »«s¡+ m≈£îÿesTT+~. ¬>’s¡eTà <äT'K+ #·÷&É ˝Òø£ b˛j˚T&ÉT. @+ #˚j·÷˝À ‘√#·ø£ $\ $\˝≤&ç b˛j˚T&ÉT. sêÅ‘·+‘ê ‘·\ ù|* b˛j˚T Ä˝À#·q\‘√ m˝≤>√ >∑ &çù|XÊ&ÉT. ‘Ó˝≤¢πsø£ ø=&ÉTøÏÿ ø=+#Ó+ ìeTà[+∫+~. Ä ~>∑T\T r]+~. ø±˙ yê&ç eTqdü+‘ê j˚T{Ï ˇ&ÉT¶q ≈£L* |üì MT<˚ ñ+~. yÓfi¯fl ≈£î+&Ü ñ+&É&ÜìøÏ yê&ç eTqdüT ì\e&É+ ˝Ò<äT. yÓfi‚Ô , kÕ+ãj·T´ #˚‘· @+ ‹≥T¢ ‹Hê˝À nqï uÛÑj·T+ yê&çì |”&çk˛Ô+~. |ü>∑\+‘ê }–dü˝≤≥‘√ ø±\T>±*q |æ*¢˝≤ Ç+{À¢ ‹]π>&ÉT. @{Ï <ä>∑Zs¡ ≈£L* |üì ø√dü+ yÓfi≤fl\ì yê&ç eTqdüT ‘·Vü≤ ‘·Vü≤˝≤&ç b˛‘√+~. ¬>’s¡eTà yê&ç u≤<Ûä #·÷dæ ~>∑T\T |ü&ç+~. ª Çj˚T´*ºøÏ πs|ü⁄ ¬s+&√ s√E... j˚Ts¡˝≤π> ñ+&ç b˛‘ê<˚{Ï? Ä uÒsê\T XÊ•‘·"y˚{Ï ! eT<Ó›˝À e∫Ã+~ eT<Ó› ˝ÀH˚ b˛‘ê<äì kÕ"yÓ‘·. nfÒ|æ+ø£ m\¢ø£ ... Hê e÷{ÏqTø√...e&ܶ<√] $T\T¢ ø±&ç¬ø[fl , ≈£L* ùddüTø√µµ nì q#·Ã #Ó|æŒ+~. <ëì e÷≥\T yê&ç #Ó$ ¬øø£ÿ ˝Ò<äT. eT]+ø£ eTqdüT ñ>∑Zã≥Tºø√ ˝Òø£ b˛j˚T&ÉT. kÕj·T+Å‘·+ es¡≈£L m˝≤ ìÅ>∑Væ≤+#·T ≈£îHêï&√ , n+‘˚. eT]+ø£ Ä>∑ ˝Òø£ @{Ï <ä>∑Zs¡ ø=#˚Ã&ÉT. yê&ç sêø£‘√ ‘·>∑Te⁄ yÓTT<ä\sTT+~. n+<äs¡÷ yê&çì sT÷dü&ç+#·T ø√e&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. yê&ç e\¢ e∫Ãq uÒsê\T #Ó&ç b˛‘êj·Tì N<ä]+#·T ≈£îHêïs¡T. sêqT sêqT ‘·>∑Te⁄ ô|<ä› <äsTT+~. πøø£\T $TqTï eTT{≤ºsTT. #˚sT÷ #˚sT÷ ø£\dæ ˇø£s=ïø£s¡T ‘√düT≈£î+≥÷ ns¡T#·T ø√e&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. kÕ+ãj·T´ eTqTwüß\T |üs¡y˚TX¯óì sTT˝≤ z ‘·|ü⁄Œ #˚kÕ&Éì |üì˝ÀøÏ rdüTø√ ≈£î+&Ü ‘·–˝…j·T´&É+ $T>∑‘ê eTTsƒê˝À¢ yê]øÏ q#·Ã ˝Ò<äT. yêfi¯fl˝À ø=+<äs¡T |üs¡y˚TX¯ó |üøå±q #˚sês¡T. ª ìõ!y˚..Ä&ç e\¢ ‘·|üŒsTT b˛Hê~. ø±ì n+<äTø±&ç qT+&ç ≈£L* &ÉãT“\T y=&çø°düTø√ H˚<ë! eT\¢ j˚T{Ï ø±&É ≈£L*øÏ sêy=<ä›+{≤y˚{Ï? Ä&ç ≈£î≥Te÷q n–Z b˛kÕÔy˚{Ï? >∑+>∑eTà ‘·*¢ Çj˚T\ ø£ìø£]kÕÔ~, πs|ü⁄ eT\¢ e÷eT÷\e⁄‘ê~. n|ü⁄Œ&Óe]ø° Çø£ÿ&É |üqT+&É<äT... eTqe+‘ê eT\¢ }fiÀfl eT÷≥\T yÓ÷ùd |üìøÏ b˛yê*‡+<˚ ø£<ä ! >∑+>∑eTàøÏ qTyÓ«+‘√ Ä&É÷ n+‘˚. Ä&çì sêy=<ä›+fÒ e÷+ y=|ü⁄Œ ø√+...µµ n+≥÷ kÕ+ãj·T´øÏ m<äTs¡T ‹]π>s¡T. ≈£L©\+‘ê Å|ü‘·´s¡T∆˝≤¢ $&ç b˛j˚Ts¡T. qTyÓ«+‘·+fÒ qTyÓ«+‘· nqT≈£îHêïs¡T. @{Ï ˇ&ÉT¶q sTTdüø£˝À ≈£îeTTà˝≤≥ yÓTT<ä\sTT+~. düqï>± |ü&ÉT‘·Tqï es¡¸|ü⁄ »\T¢\ HÓes¡÷ |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+ ˝Ò<äT. @{Ï MT<ä |ü\Ãì Nø£{Ï |üs¡<ë\T |üs¡T#·T ≈£î+≥THêïsTT. Ä ≈£L©\ ‘·>∑Te⁄ ns¡∆+ ø±ø£ $T>∑‘ê »q+ #·÷dü÷Ô ñ+&ç b˛j˚Ts¡T. ‹≥T¢ |ü∫à ã÷‘·T˝…’HêsTT. Ä ∫#·Tà n˝≤ s¡–* s¡–* y˚>±e‹ es¡<ä˝≤ ôVA¬s‹Ô+~. dü+‘· |üX¯óe⁄\ ≈£îeTTà ˝≤≥˝≤ @+ »s¡T>∑T‘√+<√ ‘Ó©&É+ ˝Ò<äT. ø£&ÉT|ü⁄ ø£≈£îÿ]Ô ø£sêfi¯ qè‘·´+ #˚k˛Ô+~. es¡¸+ ô|<ä›<äsTT+~. yêfi¯fl s¡>∑&É #·˝≤¢s¡ ˝Ò<äT. #·÷dü÷Ô+&É>±H˚ ˇø£s=ïø£s¡T ø£dæ>± ‘·qTï ø√e&É+ yÓTT<ä˝…{≤ºs¡T. ˇø£ |üø£ÿ @{Ï ôVAs¡T. eTs√ |üø£ÿ Mfi¯fl πøø£\T. n+‘ê s¡D s¡+>∑+˝≤ ‘·j·÷s¡sTT+~. s¡ø±Ô\T ø±πs˝≤ ø=≥Tº ≈£î+≥THêïs¡T. Ç+‘·˝À nqTø√ì $<Ûä+>± kÕ+ãj·T´ eTqTwüß\T |üs¡y˚TX¯óì ‹&ÉT‘·÷ , HÓ≥Tº ≈£î+≥÷ yÓ[fl , @{Ï ˙{À¢ |ü&ܶs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ]kÕ‡ ø=+&É˝À¢ ≈£î]dæq uÛ≤Ø es¡¸+ e\¢ y˚>±e‹øÏ es¡<ä ˙s=∫Ãq $wüj·T+ Ä dü+» Nø£≥¢˝À yêfi¯ófl >∑eTì+#· ˝Ò<äT. ìX¯Ùã›+>± ø£eTTà ø=#˚à eTè‘·T´e⁄˝≤ @{Ï ˙s¡T sêqT sêqT ñ<Ûäè‘·eTÚ‘√+~. |ü≥º ˝Òì ø√|ü+‘√ kÕ+ãj·T´ eTqTwüß\T |üs¡y˚TX¯óì ˙{À¢ >∑T+õ >∑T+õ


e~˝≤s¡T. #êe⁄ uÛÑj·T+‘√ y˚düTÔqï yê&ç πøø£\T @{Ï ôVAs¡T˝À $ì|æ+#·H˚ ˝Ò<äT. n|ü⁄Œ&ÉT >∑eTì+#˚s¡T yêfi¯ófl ` y˚>±e‹øÏ es¡<=∫Ãq dü+>∑‹ ! ˇø£s=ïø£s¡T ôV≤#·Ã]+#·T ≈£î+≥÷ >∑ã >∑u≤ ˇ&ÉT¶øÏ #˚sês¡T. ø£dæ r]q >∑s¡«+‘√ s=|ü⁄Œ‘·Tqï kÕ+ãj·T´ eTqTwüß\øÏ ` ‘·eT eT<Ûä´ kÕ+ãj·T´ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äqï $wüj·T+ düTŒ¤]+∫ , n~] b˛j˚Ts¡T. ª kÕ+ãj·÷´ ! kÕ+ãj·÷´ !µ n+≥÷ >∑T+&Ó\T n~] b˛j˚ T˝≤ ns¡e&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. ndü˝Ò s¡ø£Ô b˛≥T eTìwæ. á >=&ÉeøÏ _.|æ. eT]+‘· ô|]– b˛sTT ñ+≥T+~. @{Ï ˙{Ï˝À @yÓTÆ b˛j˚T&√ ‘Ó©<äT. ≈£L©\ Vü‰Vü‰ø±sê\‘√ Ä Å|ü<˚X¯+ <ä<ä›]*¢ b˛sTT+~. Nø£{Ï »yêãT #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äT ` ø±˙ ` nø£ÿ&ÉøÏ #ê˝≤ <ä÷s¡+˝À ` n‹ ø£wüº+ MT<ä ne‘·* ˇ&ÉT¶øÏ #˚]q |üs¡y˚TX¯ó ` uÛÑT»+ MT<ä eTìwæì Çdüø£ MT<äøÏ #˚]à , Äj·÷dü+‘√ s=|ü⁄Œ‘·THêï&ÉT. y˚>±e‹ yÓÅ] ‘·*¢˝≤ Å|üeVæ≤dü÷ÔH˚ e⁄+~.

0

0

0

Ä+Å<Ûä Å|üuÛÑ , Ä~yês¡+ ‘˚ 25`2`1996 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.

Ç+{Ï+{Ï ã÷]

n<Ó› >∑~ <=s¡ø£&Éy˚T n<äèwüº+ nqT≈£î+≥÷ , kÕe÷qT‘√ düVü‰ e∫Ã Ä >∑~˝À Å|üy˚•+#ê&ÉT #·Åø£<ÛäsY. nsTT<äT yê{≤\ yêfi¯ófl ø±|ü⁄s¡+ ñ+≥Tqï bÕ‘· ø±\|ü⁄ sTT\¢~ . nìï yê{≤\ yêfi¯flø° Å|üy˚X¯ <ë«s¡+ ˇø£ÿfÒ. <ëì¬ø<äTs¡T>± ñqï yê{≤˝À Ç+{≤j·THê, Äj·Tq uÛ≤sê´ ñ+≥THêïs¡T. Äj·Tq ]f…Æs¡T¶ ¬s’ ˝Ò« ñ<√´–. |æ\¢\ #·<äTe⁄\÷, ô|[flfi¯Sfl nsTT b˛sTT mø£ÿ&Óø£ÿ&√ ñ+≥THêïs¡T. |ü>∑{Ï |üP≥ M~Û ‘·\T|ü⁄\T rùd ñHêï , sêÅ‹ |üP≥ e÷Å‘·+ |ü~ <ë{≤ø£ ‘·\T|ü⁄\T ã+<é nsTT b˛‘êsTT≥. ˇ+≥]>± &ÉsTTq ‘·qøÏ n˝≤+{Ï #√≥ ñ+&Ü*‡sêe&É+ ø=+‘· sTTã“+<˚ nsTTq|üŒ{Ïø°, >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Ò<äT. n<Ó› >∑~˝À ~>∑ø£ ‘·|üŒ ˝Ò<äT #·Åø£<ÛäsYøÏ. |ü⁄düÔø±\T πsø˘˝À düs¡T›‘·÷ , >∑TeTà+ <ä>∑Zs¡ @<√ n*øÏ&ÉsTT‘˚ n≥T #·÷ùd&ÉT. me] bÕb˛, eT÷&˚fi¯fl ej·TdüT bÕ|ü ‘·q˙, ‘·qT #˚düTÔqï |üì˙ ÄX¯Ãs¡´+>± #·÷dü÷Ô ì\T#·Tì ñ+~. #·Åø±˝≤¢+{Ï ø£fi¯fl‘√ ÄdüøÏÔ>± ‘·qH˚ >∑eTìk˛Ô+~. Ä ø£fi¯fl˝À ne÷sTTø£‘·«+ ñ{Ϻ |ü&ÉT‘√+~. y˚düT≈£îqï ÅbòÕø˘ ø=+#Ó+ e÷dæq≥TºHêï, n+<ä+>±, eTT<äT›>± ñ+<ë bÕ|ü. #˚‘·T\øÏ bÕ¢dæºø˘ >±E\THêïsTT. eT÷‹ düTHêï˝≤ ô|{Ϻ ‘·qH˚ #·÷k˛Ô+~. Ä kÕ|ü ‘·q y˚|ü⁄ n˝≤ ø£Hêïs¡Œ≈£î+&Ü #·÷dü÷Ô ñ+&É&É+‘√ qy=«∫Ã+~ #·Åø£<ÛäsYøÏ. <ä>∑Zs¡øÏ s¡eTàì ôd’>∑ #˚kÕ&ÉT. ø£åD+ ùd|ü⁄ ‘·≥|ü{≤sTT+∫ q≥Tº ø£ì|æ+∫Hê, dü+ø√#·+ ˝Ò≈£î+&Ü n‘·ì <ä>∑Z]ø=∫Ã+<ë bÕ|ü. eT&É‘· eT+#·+ yê*Ã, <ëì MT<ä ≈£L#·T+≥÷, bÕ|üì <ä>∑Zs¡>± rdüT≈£îHêï&ÉT. Ä bÕ|ü ˝Ò‘· ãT>∑Z\ MT<ä ∫{Ϭø y˚dü÷Ô, nqTqj·T+>± ù|s¡&ç>±& ª Ç+‹+‹ ã÷*.µµ #·|ü⁄Œq »yê_∫Ã+~. Ä |üdæ <ëì e÷≥\T #·Åø£<ÛäsYøÏ ns¡∆+ ø±˝Ò<äT. eT∞fl n&ç>±&ÉT. n<˚ »yêãT. Äe÷≥\T eTqq+ #˚düT≈£îHêïø£, Ä bÕ|ü n+≥Tqï<˚$T{À ns¡∆yÓTÆ qyê«|ü⁄ø√ ˝Òø£ b˛j·÷&ÉT. Ä ù|s¡T $Hêïø£ eT]+‘· eTT<=›∫Ã, ãT>∑Z MT<ä ∫qï eTT~›#êÃ&ÉT. ª nsTT‘˚, ˙ ù|s¡T Ç+{Ï+{Ï ã÷] nqïe÷≥ ! >∑T&é. m+‘· u≤>∑T+<√ ˙ ù|s¡T ! ... Hêø√ ã÷] sTTkÕÔyê eT] ? ...µ Ä e÷≥˝Ò+ ns¡∆+ ø±˝Ò<äT Ä bÕ|üøÏ. eTπs+ e÷{≤¢&É≈£î+&Ü #·Åø£<ÛäsY y˚*øÏ ñqï mÅs¡ bı&ç ñ+>∑sêìï #·÷dü÷Ô ñ+&ç b˛sTT+~. #·Åø£<ÛäsYøÏ düs¡<ë nì|æ+∫+~. Çø£ÿ&É eTØ uÀsY ø=fÒºdüTÔ+ <˚yÓ÷ nì, uÛÑj·T |ü&ܶ&ÉT. ø±˙, n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT á Ç+{Ï+{Ï ã÷]‘√ #·ø£ÿì ø±\πøå|ü+ ne⁄‘·T+~ nì |æ+∫, ‘·è|æÔ |ü&ܶ&ÉT. Ç+‘·ø° me] bÕb˛ n&É>∑H˚ ˝Ò<äT. ª MT Ç˝…¢ø£ÿ&Ée÷à ?...µµ n&ç>±&ÉT, @ b˛s¡¸qT˝À ñ+≥THêïs√ ‘Ó\TdüT≈£î+<ëeTì. ª Çø£ÿ&˚ !µµ »yêãT #Ó|æŒ, øÏdüT≈£îÿq q$«+<ë bÕ|ü. Ä e÷Å‘·+ ‘Ó©<ë nqï≥Tº. ª MT Hêqï>±] ù|πs$T≥e÷à ? ...µµ bÕ|ü |ü\ø£ ˝Ò<äT.


ª b˛˙ , MT neTà >±] ù|s¡T ?µµ n|ü⁄Œ&ÉT ‘·*¢ >∑Ts=Ô∫Ã+~ ø±uÀ\T n‘·ì #˚‘·T˝À¢qT+∫ C≤] b˛‘·÷ ª neTà... neTà ...µµ n+≥÷ yÓqTø£ yê{≤\ yÓ’|ü⁄ ‘·TÅs¡TeT+~. bÕ|üøÏ+ø± e÷≥\T u≤>± e∫Ãq≥Tº ˝Ò<äT. ‘Ó*d” ‘Ó*j·Tì }Vü≤. ª d”«{Ÿ uÒ; ! ... ñVüA" ! ... Ç+‹+‹ ã÷* ! µ qe⁄«≈£î+≥÷ , >∑~ düs¡›&É+˝À eTTì– b˛j·÷&ÉT #·Åø£<ÛäsY. 0 0 0 ñ<äj·T+ Äs¡Tqïs¡øÏ yÓTfi¯≈£îe e∫Ã+~ #·Åø£<ÛäsYøÏ. ã<ä∆ø£+>± ˇfi¯ófl $s¡T#·T≈£îì eT+#·+ MT<ä qT+&ç ˝Ò#ê&ÉT. Åãwt MT<ä ≥÷‘Y ù|wüߺ y˚düT≈£îì, uÛÑT»+ MT<ä ≥e\T düs¡T›≈£î+≥÷ ˇø£ #˚‘√Ô ã¬ø{Ÿ‘√ ô|s¡{À¢øÏ yÓfi≤fl&ÉT. ø±eTHé ø=fi≤sTT. n<Ó›\ yês¡T e+‘·T\ yêØ>± ˙fi¯ófl |ü≥Tº≈£îì ‘·eT yê{≤\˝ÀøÏ yÓfi¯óÔHêïs¡T. ø=fi≤sTT <ä>∑Zs¡ Ä&Éyêfi¯ófl #·Åø£<ÛäsYì #·÷dæ, ø=+#Ó+ ‘·|ü⁄Œ≈£îì ì+#·THêïs¡T. #·Åø£<ÛäsYøÏ yÓTTVü≤e÷≥+>± ñ+~. ‘·\ ~+#·T≈£îì ø=fi≤sTT ÅøÏ+<ä ã¬ø{Ÿ ô|{≤º&ÉT. ã¬ø{Ÿ ì+&Üø£, n+<äTø√ uÀ‘·Tqï n‘·ìøÏ ‘·q uÛÑT»+ MT~ ‘·Tyê«\T mes√ ˝≤>∑T‘·Tqï≥Tº>± nì|æ+∫ , yÓqøÏÿ ‹]– #·÷kÕ&ÉT. qe⁄«‘·÷ ì\ã&ç ñ+~ bÕ|ü. ª Vü≤˝À ! ... Ç+{Ï+{Ï ã÷Ø ! ...n|ü⁄Œ&˚ ìÅ<ä ˝Ò∫ b˛j·÷yê ‘·©¢ ... >∑T&é e÷]ï+>¥ ! ...µµ qe⁄«‘·÷ nHêï&ÉT #·Åø£<ÛäsY. n‘·ì e÷≥\T $ì Ä&Éyêfi¯ófl |òü≈£îÿq qy˚«s¡T. yêfi¯fl˝À ej·TdüT˝À ø±düÔ ô|<ä›>± ñHêï$&É ø£\>∑ CÒdüT≈£îì n+~ : ª á >∑&ÉT>±ZsTT n|ü⁄Œ&˚ ˙≈£î |ü]#·j·T+ nsTT+<äqï e÷≥ ! ... ø=‘·Ô ˝Ò<äT BìøÏ. ìqïH˚ eTT+<äT >∑~˝ÀøÏ ~>±e⁄≥ ø£<ä÷ ? ... mø£ÿ&É |üì #˚düTÔHêïe⁄ ? ...µµ #·Åø£<ÛäsY #ÓbÕŒ&ÉT. ª n~>√ ! ... Ä ekÕsêøÏ n≥T y˚|ü⁄ yê{≤˝À ˙\ y˚DÏ ñ+{À+~. Ä$&É ≈£L‘·Tπs sTT~. ‘·+Å&ç ˝Ò&ÉT ... BìøÏ q<äTs¡÷ u…<äTs¡÷ ˝Ò<äT. Bì ø±fi¯fløÏ #·Åø±\THêïsTT. ndüÔe÷q+ n+<ä] yê{≤˝À¢ø° ‹s¡T>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. mes¡sTTHê |ü\ø£]ùdÔ #ê\T ! ... ˇfiÀfl e∫à yê* b˛‘·T+~ ... Ç~ es¡≈£î Ä >∑~˝À ñ+&˚ nu≤“sTT BìøÏ Ç+{Ï+{Ï ã÷] nì eTT<äT› ù|s¡T ô|{≤º&ÉT. n<˚ n\yê≥sTT+~ n+<ä]ø°q÷ ... ÇB Ä ù|s¡T ô|{Ϻ |æ\TùdÔH˚ |ü\T≈£î‘·T+~ ...µµ $e]+∫+<ë$&É. ˙fi¯ófl |ü≥Tº≈£îì me] Å‘√eq yêfi¯ófl yÓ[fl b˛j·÷s¡T. bÕ|ü ø=fi≤sTTøÏ #˚‘·T\T n&ɶ+>± ô|&ÉT‘·÷ ˙{Ïì ∫eTTà‘·÷ Ä&É T≈£î+{À+~. ª bÕbÕ ! ... ˙fi¯fl˝À Hêq≈£î ...sêe÷à ...µµ düqïì eT<ÛäTs¡e TsTTq dü«s¡+ $ì|æ+∫ n≥T y˚|ü⁄ #·÷kÕ&ÉT #·Åø£<ÛäsY. mes¡÷ ø£ì|æ+#· ˝Ò<äT. bÕ|ü eT]ìï ˙fi¯ófl #·Åø£<ÛäsY MT<ä n\¢]>± ∫$Tà, qe⁄«‘·÷ sTT+{À¢øÏ ‘·TÅs¡TeT+~. #·Åø£<ÛäsY qe⁄«≈£îHêï&ÉT. bÕ|ü ‘·*¢ ù|s¡T ˙\ y˚DÏ nqï e÷≥. bÕ|ü ÄyÓT n+<ëìï |ü⁄DÏøÏ |ü⁄#·TÃ≈£î+~ ø±uÀ\T. Ä˝À∫dü÷ÔH˚ ‘·q |üì ø±ì#êÃ&ÉT #·Åø£<ÛäsY. Ä|ò”düTøÏ ãj·T\T <˚s¡ uÀ‘·÷ ñ+fÒ , Ç+{≤j·Tq |ü\ø£]+#ê&ÉT. n‘·ì #·+ø£˝À bÕ|ü ñ+~. edü÷ÔH˚ n&ç>±sêj·Tq : ª @+ u≤ã÷, >∑B nB n+‘ê kÂø£sê´+>± ñ+<ë ?µµ ˝Òø£ b˛sTTHê ˝Ò<äì nq>∑\&Ü @$T{Ï. z! nqï≥Tº>± ‘·\÷ù|&ÉT #·Åø£<ÛäsY. ª Ä|ò”düTøÏ ãj·T\T <˚]q≥TºHêïe⁄ ... yÓ[flsê ! ... ã÷] ‘·©¢ ! ... n+≈£î˝ŸøÏ {≤ {≤ #Ó|ü⁄Œ ...µµ ª ‘ê ... ‘ê ...µµ #ÓsTT´ }|æ+~ bÕ|ü. Ç+‘·eT+~ Åù|eTì s√p bı+<äT‘·Tqï bÕ|ü n<äècÕºìï yÓT#·TÃø√ ≈£î+&Ü ñ+&É ˝Òø£ b˛j˚T&ÉT #·Åø£<ÛäsY. bÕ|üøÏ z ô|ò¢sTT+>¥ øÏdt sTT∫à ãj·T\T <˚sê&ÉT. s√E\T >∑&ç#˚ ø=B› nìï yê{≤\ yêfi¯fl‘√q÷ ø=~› ø=~›>± dü]#·j·÷\T ô|]>±sTT #·Åø£<ÛäsYøÏ. ˙\y˚DÏì ≈£L&Ü #ê˝≤ kÕs¡T¢ #·÷&É&É+ »]–+~. ÄyÓT >∑T]+∫ #ê˝≤ $wüj·÷\T ‘Ó\TdüTø√ >∑*>±&ÉT. ÄyÓT n+<ä+ #·÷dæ, n‘·qT ˇø£ÿ ø£åD+ $eX¯ó&Ó’q e÷≥ ì»+. ˇ‘·ÔsTTq q\¢ì E‘·TÔ. . yÓ&É˝≤Œ{Ï ‘·fi¯ ‘·fi¯˝≤&˚ q\¢ì ø£fi¯ófl . ˇ~›ø£sTTq Ns¡ ø£≥Tº. ‘Ó\¢ì y˚Tì #Ûêj·T. ˙\ y˚DÏ ì»+>± #ê˝≤ n+<ä >∑‘ÓÔ. uÛÑs¡èÔ$V”≤q ø±e&É+ m+‘√ <äTs¡<äèwüºø£s¡+. ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ ø£cÕº\ ‘·TbòÕqT˝À ∫≈£îÿø√ ã{Ϻ ø±ì , ˝Òø£ b˛‘˚ ÄyÓT n+<äeTsTTq ø£fi¯ófl sTT+‘· Bq‘·«+ ì+|ü⁄≈£îì ñ+&˚yê ? Ä ø£fi¯fl˝Àì yÓTs¡T|ü⁄ ÄyÓT #·T≥÷º ñqï yê‘êes¡D≤ìï mìï yÓ\T>∑T\‘√ ì+|æ ñ+&˚<√ ! ... uÛÑs¡Ô b˛j·÷ø£ ÄyÓT me] Ä<äs¡Dø° H√#·Tø√ ˝Òø£ b˛sTT+~. ‘·©¢ ‘·+Å&û ˝Ò s¡T . ñqï ˇø£ÿ nqï<äeTTà&É÷ uÛ≤sê´ |æ\¢\‘√ mø£ÿ&√ nkÕ‡+˝À ñ+≥THêï&ÉT. n‘·qT HÓ\ø√ e+<√, ¬s+&=+<ä˝À |ü+|ædü÷Ô ñ+{≤&ÉT. ˇø√ÿ HÓ \˝À nB ñ+&É<ä≥. m˝≤>√ HÓ≥Tºø=k˛Ô+~. ˇø£ ø±HÓ«+≥T dü÷ÿ˝À¢ {°#·s ¡T>± ≈£î<äTs¡T≈£î+~. düVü≤dü+‘√, zs¡TŒ‘√ u≤<Ûä\ì m<äTs=ÿ+{À+~. ÄyÓT >∑T]+∫ $Hêïø£ #·Åø£<ÛäsYøÏ ÄyÓTøÏ ‘·qT @$<Ûä+>± kÕj·T|ü&É >∑\&Ü nì|æ+∫+~. ÄyÓTøÏ ‘·q |üP]Ô düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê\H˚ ø√]ø£ n‘·ì˝À ã©j·TyÓTÆ+~. Ä Äsê≥+ ñÅ<˚ø£+>± e÷]q|üŒ{Ïø° @+ #Ój·÷´˝À , m˝≤ #˚j·÷˝À ‘Ó©ø£ $Tqïø£ ñ+&ç b˛j·÷&ÉT. ÄyÓT ‘·q düVü‰j·÷ìï d”«ø£]düTÔ+<√, nbÕs¡∆+ #˚düT≈£î+≥T+<√ ≈£L&Ü ‘Ó*j·T<ä T. s√E\T <=]¢ b˛‘·THêïsTT. bÕ|ü n‘·ìøÏ eT]+‘· #˚s¡TesTT+~. >∑~˝À ñqï+‘· ùd|ü⁄ bÕ|ü ‘√&ç<˚ n‘·ìøÏ ˝Àø£eTsTT+~. bÕ|ü y˚düT≈£îH˚ >öqT¢ ∫qï ∫qï ∫s¡T>∑T\T |ü{Ϻq≥Tº >∑eTì+∫q|ü⁄Œ&É˝≤¢ ˙\ y˚DÏ mìï Çã“+<äT˝À¢ ñ+<√ ø£<ë nì|æ+∫ u≤<Ûä ø£*π>~. bÕ |üøÏ #êø˘˝…≥÷¢ nM ø=ì ‘Ódü÷Ô ñ+&˚ yê&ÉT. bÕ|üøÏ ø=‘·Ô >öqT ø=ì ‘ÓùdÔH√ nì|æ+∫Hê, düeTj·T+ dü+<äs¡“¤+ ˝Ò≈£î+&Ü n˝≤ #˚j·T&É+ dü] ø±<äì|æ+∫, Ä Ä˝À#·q $s¡$T+#·T≈£îHêï&ÉT. 0 0 0


#·Åø£<ÛäsY |üì #˚düTÔqï Ä|ò”kıø£ e÷j·÷uÛÑeq+˝≤+{Ï~. nø£ÿ&É ì‘·´+ $+‘·\÷ $&É÷¶sê\÷ #ê˝≤ »]– b˛‘·÷ ñ+{≤sTT. ñqï ø±–‘ê\T e÷j·TyÓTÆ b˛‘·÷ ñ+&É&É+, ˝Òì$ Å|ü‘·´ø£åeTe⁄‘·÷ ñ+&É&É+ nø£ÿ&É kÕ<Ûës¡D n+X¯+. ô|ò’fi¯ófl ø£<ä\&É+, ø£<ä\ø£ b˛e&É+ nH˚~ #ê˝≤ ù|òø£ºs¡¢ MT<ä Ä<Û ës¡ |ü&ç ñ+≥T+~. ø£¬s˙‡ H√≥÷¢, eT+<ä÷ $+<äT\÷. |üì rÅe‘·ì ã{Ϻ eT>∑Te\÷ , Ç˝≤ #ê˝≤ ‘·‘·+>∑+ q&ÉTdü÷Ô ñ+≥T+~. n+‘· »]–‘˚ ø±ì nø£ÿ&É ø±–‘ê\ MT<ä ø£˝≤\T ø£<ä+ ‘=ø£ÿe⁄. n<Ûäyê, ø£\+ ø±–‘·+ MT<ä |ü&çHê, ns¡∆+ |üs¡∆+ ˝Òì ø=ÅØ\ X¯S˝≤\T >∑T#·Ã ã&ç Ä ø±–‘ê\T #·#·TÃã&ç b˛e\dæq<˚. |üì #Ój·T´&É+ ø£Hêï ` #Ój·T´ø£ b˛e&É+˝ÀH˚ Ä‘êàq+<ë˙ï, n~Ûø±s¡ <äs¡Œ+ #·÷|ü&É+˝ÀH˚ >∑sê«˙ï ‘·è|æÔ˙ #·$ #·÷ùd e´≈£îÔ\‘√ ì+&ç b˛sTTq qs¡ø£+ n~. #·Åø£<ÛäsYøÏ ≈£L&Ü n+<äT˝À $TqVü‰sTT+|ü⁄ ˝Ò<äT. n+<äTπø sTT+{ÏøÏ HÓ\ HÓ˝≤ #ê˝≤ &ÉãT“\T |ü+|æ+#· >∑\T>∑T‘·T Hêï&ÉT. ‘·q ù|s¡T MT<ä yÓ’C≤>¥˝À z sTT+{Ï düú\+, Å>±eT+˝À ø=ìï bı˝≤ \÷ ø=qTø√ÿ >∑*>±&ÉT. u≤+ø˘ bÕdt |ü⁄düÔø±\˝À n+¬ø\T ô|+#·Tø√ >∑*>±&ÉT.‘·qT |üì #˚düTÔqï Ä|ò”düT˝À Ä dæ]>∑\ d”≥T <äøÏÿq+<äT≈£ î n‘·qT ÅyÓTTø£ÿì <Ó’e+ ˝Ò&ÉT. dü+‘√wæ+#·ì ø£åD+ ˝Ò<äT. Ä|ò”dt ]õwüºsY˝À dü+‘·ø£+ #˚dæ, d”{À¢ ≈£L#·THêï&ÉT #·Åø£<ÛäsY. n‘·ì eTqdüT˝À ˙\ y˚DÏ yÓT<äT\T‘√+~. m|ü⁄Œ&É÷ >∑+;Ûs ¡+>± ø£ì|æ+#˚ ÄyÓT, Çyêfi¯ ñ<äj·T+ sTT+{≤j·Tqì ‘√&ÉTÃ≈£îì ‘·q <ä>∑Zs¡øÏ e∫Ã+~. n‘·ìøÏ ÄX¯Ãs¡´+ y˚dæ+~. kÕ<Ûës¡D |ü\ø£]+|ü⁄ \j˚Tø£ , ÄyÓT ‘·s¡|òü⁄q Ç+{≤j·TH˚ e÷{≤¢&Ü&ÉT. ˙\ y˚DÏ uÛÑs¡Ô≈£î dü+ã+~Û+∫q &ÉãT“ ãø±sTT˝Òy√ sêyê*‡ ñ+~≥. Å|üdüTÔ‘·+ Ä e´eVü‰sê\øÏ dü+ã+~Û+∫q ø±–‘ê\T #·Åø£<ÛäsY |üì #˚ùd Ä|ò”düT˝ÀH˚ ñHêïsTT≥. Äô|ò’\T HÓ\\ ‘·s¡ã&ç ø£<ä\&É+ ˝Ò<äT≥. ‘·˙ Ä|ò”düT˝À C≤sTTqT ø±e&ÜìøÏ eTT+<äT , ˙\ y˚DÏ #ê˝≤ |üsê´j·÷\T ‘·eT Ä|ò”dü TøÏ e∫à yÓ[fl+~≥. ø±ì |üì »s¡>∑ ˝Ò<äT≥. Ä $wüj·T+˝À ‘·q düVü‰j·÷ìï n]∆dü÷Ô e∫Ã+~. ˙\ y˚DÏøÏ düVü‰j·T |ü&˚ neø±X¯+ n˝≤ e∫à q+<äT≈£î #ê˝≤ dü+‘√wæ+#ê&ÉT #·Åø£<ÛäsY. ÄyÓT n+~+∫q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î Ä ô|ò’\T Å|üdüTÔ‘·+ eTs√ ø±¢s¡Tÿ eTqà<Ûäsêe⁄ <ä>∑Zs¡ ñ+~. n‘·qT #·÷&Ü*. n‘·ì‘√ #Ó|æŒ |üì y˚>∑+ |üPs¡Ôj˚T˝≤ #·÷kÕÔ qì uÛÑs√kÕ sTT#˚Ã&ÉT #·Åø£<ÛäsY. ÄyÓT eTTK+ $ø£dæ+∫+~ <Ûäq´yê<ë\T #Ó|æŒ yÓ[fl b˛sTT+~. Ä s√E, m|üŒ{Ï˝≤π> , Ä|ò”düT˝À kÕº|ü+‘ê #˚πs dü]øÏ |ü<äø=+&ÉsTT+~. Ç+ø± mes¡÷ ø±–‘ê\T ‹j·T´ ˝Ò<äT. n<ä+‘˚. ñ<äj·T+ |ü<äø=+&ÉT <ëø± n˝≤π> ñ+≥T+~. Ä ‘·sê«‘· {°ø£ì yÓ[fl ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œ ≈£î+≥÷ , ‘ê|”>± d”≥¢˝ÀøÏ sêe&É+. Ä ø±–‘ê\÷, á ø±–‘ê\÷ }]πø ‹s¡π>dü÷Ô ≈£L#√&É+. &ÉãT“˝§#˚à |üqsTT‘˚H˚ ø£˝≤\T ø£~˝Ò~..eT∞fl eT<Ûë´Vü≤ï+ \+#Y ÅuÒø˘. eT÷&ÉT >∑+≥\øÏ ø±˙ ≈£îØÃ\T ì+&Ée⁄. #·Åø£<ÛäsY ˝Ò∫ eTqà<Ûäsêe⁄ d”≥T <ä>∑Zs¡øÏ yÓfi≤fl&ÉT. eTqà<Ûäsêe⁄ qe⁄«‘·÷ $wt #˚kÕ&ÉT. #·Åø£<ÛäsY n‘·ìøÏ ˙\ y˚DÏ n+~+∫q düe÷#ês¡+ sTT∫Ã, Ä ô|ò ’\T ‘·«s¡>± ø£~˝Ò≥≥Tº #·÷&ÉeTì ø√πs&ÉT. #·Åø£<ÛäsY #Ó|æŒ+~ $ì eTqà<Ûäsêe⁄ n‘·ì eTTK+˝ÀøÏ ÄX¯Ãs¡´+>± #·÷kÕ&ÉT. ª Ä$&É MT ã+<ÛäTyê ? µ n&ç>±&ÉT. ª ø±<äT. ‘Ó*dæHê$&É. H˚qT+&˚ sTT+{À¢H˚ z b˛s¡¸qT˝À ñ+{À+~ ...µµ ª n˝≤ #Ó|ü⁄Œ >∑Ts¡÷ ! ...µµ nì qy˚«&ÉT eTqà<Ûä sêe⁄ , Ä ˇø£ÿ e÷≥˝À nH˚ø£ nsê∆\T >√#·]+|ü #˚dü÷Ô. <Óã“‹qï≥Tº #·÷ùd&ÉT #·Åø£<ÛäsY. n‘·ì‘√ |üì ñ+~ ø£qTø£ @MT nq ˝Ò<äT. ª düπs˝Ò , sTTyêfi‚ H√{Ÿ |ü⁄≥|t #˚kÕÔqT ...µµ n‘·ìøÏ <∏ë+ø˘‡ #Ó|æŒ, ¬s+&ÉT ø±|ò”\T ‘Ó|æŒ+∫, n‘·ì ø=ø£{ Ï sTT∫à ‘·H=ø£{Ï Å‘êπ>&ÉT. ª yÓTT‘êÔìøÏ ˇø£ ø±|ò” sTT∫à ô|ò’\T ø£~ù|düTÔHêïe⁄ >∑Ts¡÷ ! µ yÓøÏ*>± qy˚«&ÉT eTqà<Ûä sêe⁄. #·Åø£< ÛäsY q$« }s¡T≈£îHêï&ÉT.. Ä ‘·sê«‘· ‘·q d”≥T ˝ÀøÏ e#˚‡&ÉT. kÕj·T+Å‘·+ @<√ |üqT+&ç eTsê $wüj·T+ >∑T]+∫ n‘·ìì yêø£ãT #˚j·T ˝Òø£ b˛j·÷&ÉT. Ä eTsêï&ÉT ˙\ y˚DÏ ø£ì|æùdÔ, , ÄyÓT |üì >∑T]+∫ e÷{≤¢&Üq˙, ‘·«s¡˝ÀH˚ |üPs¡Ôe⁄‘·T+<ä˙ #ÓbÕŒ&ÉT. yês¡+ ‹]– b˛sTT+~. ø±˙ , ˙\ y˚DÏ ø±–‘ê\T e÷Å‘·+ ø£<ä\ ˝Ò< äT. #·Åø£<ÛäsY n&ç–q|ü⁄Œ&É˝≤¢ @<√ #Ó|æŒ <ë≥ y˚düTÔHêï&ÉT eTqà<Ûäsêe⁄. #·Åø£<ÛäsYøÏ n‘·ì MT<ä ø√|ü+ eTT+#·T≈£î ek˛Ô+~. Ä ôdø£¸ Hé dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ‘√ e÷{≤¢&É<ëeTqT ≈£îHêï&ÉT. ø±ì n~ eT+∫~ ø±<äì|æ+∫ }s¡T≈£îHêï&ÉT. ˙\ y˚DÏ ø£ì|æ+∫q|ü⁄Œ&É˝≤¢ ÄyÓT #·÷|ü ⁄˝À¢ì nuÛÑ´s¡∆q˙, Bq‘ê«˙ï #·÷dæ n‘·ìøÏ n<√˝≤ nì|æ+#˚~. s√E\T >∑&ç∫ b˛‘·THêï ‘·q Ä|ò”düT˝À |üì ≈£L&Ü ˙\ y˚DÏ ø√dü+ #˚ sTT+#· ˝Òø£ b˛‘·THêï&ÉT ‘·qT. nee÷q+>± ñ+~. ˙\ y˚DÏ ‘·q >∑T]+∫ @eTqT ≈£î+≥T+<√ ! ˙\ y˚DÏ >∑T]+∫ ‘·ì+‘· ÅX¯<ä∆ #·÷|æ+#·&É+‘√ Ä|ò”düT˝À n+‘ê #Óe⁄\T ø=s¡Tø√ÿe&É+ n‘·qT >∑eTì+#ê&ÉT. Ç˝≤ ñ+&É>± z s√E Ä|ò”düT˝À eTqà<Ûäsêe⁄ ˇø£ bÕغì yÓ+≥ ô|≥Tº≈£îì ‘·q d”≥T <ä>∑Zs¡øÏ e#˚Ã&ÉT. Ä e´øÏÔ u≤>± ñqï yê&ç˝≤ ñHêï&ÉT. #˚‹øÏ Hê\T>∑T ñ+>∑sê\T, yÓT&É˝À >=\TdüT, KØ<äsTTq <ä TdüTÔ\T, #˚‹ >∑&çj·÷s¡+. n‘·qT ‘·qøÏ u≤>± ‘Ó*dæq e´øÏÔ n+≥÷ |ü] #·j·T+ #˚dæ, n‘·ìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø±–‘ê\T #·Åø£<ÛäsY <ä>∑Zs¡ ñHêïj·T˙, y˚–s¡+ n‘·ì |üì #˚dæ ô|≥ºeT˙ n&ç>±&ÉT. ˙\ y˚DÏ $wüj·T+˝À n‘·ìï ‘·qT |üì #Ój·T´eTì ø√s¡&É+ e\¢H˚ á neø±XÊqï‘·&ÉT rdüT≈£îì á e´øÏÔ ‘·qøÏ ‘Ó*dæq yê&ç>± eTqà<Ûäsêe⁄ |ü]#·j·T+ #˚düTÔHêï&Éì #·Åø£<ÛäsYøÏ ns¡∆yÓTÆ b˛sTT+~. n‘·ìøÏ ø√|ü+ eTT+#·T≈£î e∫Ã+~. eTqà<Ûä sêe⁄ á ô|<ä› eTìwæ ì m˝≤ Å{≤|t ˝ÀìøÏ ˝≤π>&√ ! |òüT{Ï≈£î&ÉT ...n‘·ì ø±–‘ê\T


‘·q <ä>∑Zs¡Tqï e÷≥ ì»y˚T ø±ì, Ä |üì ã+>±s¡T u≤‘·T >∑T&ÉT¢ ô|fÒº |üì. ô|’kÕ rdüTø√≈£î+&Ü eTqà<Ûä sêe⁄ #ÓbÕŒ&Éì yÓTTVü≤e÷≥+‘√ ñ˝≤Œ¤>± #Ój·T´&Ü ìøÏ #·Åø£<ÛäsYøÏ m+‘· e÷Å‘·+ eTqdüT n+^ø£]+#· ˝Ò<äT. ø=+‘· u…≥Tº #˚ùdÔ n<ÛäeT |üø£å+ ¬s+&ÉT y˚\Hêï e#˚à |üì n~. ‘·qøÏ ‘Ó\TdüT. #·Åø£<ÛäsY eTqdüT |”øÏ+~. Ä ô|<ë›j·Tq <ä>∑Zs¡ á eTqà<Ûä sêe⁄ Ç|üŒ{Ïπø m+‘√ ø=+‘· ˝≤^dæ ñ+{≤&ÉT. yê&ç dü+>∑‹ ‘·qøÏ ‘Ó©+~ ø±<äT. nB ø±ø£, sTT|ü⁄Œ&û eTqà <Ûä sêe⁄ y˚dæq m‘·TÔøÏ ˝§+– b˛‘˚, ˙\ y˚DÏ |üìì n&ɶ+ ô|≥Tº≈£îì eTqà<Ûä sêe⁄ ‘·q #˚‘· ô|’kÕ sê\Ãì |üqT\T #˚sTT+#·T ≈£î+≥÷ b˛‘ê&˚yÓ÷ ! ... Ç˝≤+{Ï yÓTTKe÷{≤\øÏ mìï kÕs¡T¢ Ç]øÏkÕÔ&√ ...nB ø±ø£, edüTÔqï &ÉãT“ì m˝≤ e<äT\T ø√e&É+ ? ˙\ y˚DÏ n+fÒ @MT ˝Òì nuÛ≤>∑T´sê\T. á ô|<ë›j·Tqπø+ s√>∑+ e∫Ã+~ ? n|üŒq+>± |üì #˚sTT+#·Tø√&ÜìøÏ ? ... ñVüA"!...áj·Tq #˚‹ ∫\T+ e~* b˛j˚T ñ+≥T+~. M&ç <ä>∑Zs¡ m+‘√ ø=+‘· ˝≤>∑+<˚ eTqà<Ûä sêe⁄ n‘·ìì ‘·q <ä>∑Zs¡øÏ rdüT≈£î sê&ÉT ... eT<Ûä´˝À qwüº b˛j˚T~ ‘·qT .... #·Åø£<ÛäsY ‘·q eTqdüT˝À Ä˝À#·q\T ãj·T≥ ô|≥º ˝Ò<äT. n˝≤π> qqï≥T¢ ‘·\÷|æ, ª >∑Ts¡÷ ! ... H˚qT #Ó|æŒHê$&É ø±–‘ê\T ...µµ nì >∑Ts¡TÔ #˚kÕ&ÉT. ª z j·Tdt ... n<Ó+‘· ùd|ü⁄ ...M] |üì e÷Å‘·+ ‘=+<äs¡>± nj˚T≥≥T¢ #·÷&ÉT düTe÷ ...µµ n+≥÷ qe⁄«‘·÷ ‘·q d”≥T˝ÀøÏ yÓ[fl b˛j˚ T&ÉT eTqà<Ûä sêe⁄. 0

0

0

¬s+&ÉT s√E\ qT+&û Ç+{Ï+{Ï ã÷] ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. bÕ|üøÏ »«s¡+ nì ‘Ó*dæ+~. #·Åø£<ÛäsY Ä kÕj·T+Å‘·+ Ä|ò”düT qT+&ç e#˚Ãø£ ˙\ y˚DÏ ñ+&˚ yê{≤˝ÀøÏ yÓfi≤fl&ÉT. bÕ|ü ˇfiËfls¡≈£îÿ+&Ü |ü&ÉT≈£îì ñ+~. bÕ|ü Å|üø£ÿH˚ ‘·\ sêdü÷Ô ≈£L#·Tì ñ+~ ˙\ y˚DÏ. ÄyÓT ø£fi¯fl˝À ˙* ˙&É\T düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. #·Åø£<ÛäsYì #·÷dæ ˝Ò∫ ì+#·T+~. bÕ|ü ‘·\ MT<ä #ÓsTT´ y˚d æ #·÷kÕ&ÉT. ˇfi¯ófl ø±* b˛‘√+~. ªn¬s ! ...»«s¡+ #ê˝≤ rÅe+>± ñ+~. &Üø£ºs¡TøÏ #·÷|æ+#êsê ?...µµ n&çπ>&ÉT. ‘·\÷|æ+~ ˙\ y˚DÏ. ø±ùd‡|ü⁄ nø£ÿ&˚ ≈£L#·Tì <ÛÓ’s¡´+ #Ó|æŒ ˝Ò#ê&ÉT #·Åø£<ÛäsY. ª &ÉãT“øÏ #ê˝≤ Çã“+<äe⁄‘√+~ ...MT Ä|ò”düT˝À |üì ø±düÔ y˚>∑+ nj˚T˝≤ #·÷&É>∑\sê?...µµ n&É>∑ ˝Òø£ n&É>∑ ˝Òø£ n&ç–+~ ˙\ y˚DÏ, n‘·qT yÓ[fl b˛j˚TeTT+<äT. #·Åø£<ÛäsYøÏ ˇfi¯ófl #·∫à b˛sTTq≥ºsTT+~. @<√ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ&ÉT. CÒãT ˝ÀqT+&ç ø=+‘· &ÉãT“ rdæ ª nedüsê\øÏ á &ÉãT“ ñ+#·+&ç ... MT ô|’ø£+ n+<ä>±H˚ rπsÃ<äT›s¡T>±ì ˝…+&ç...µµ nHêï&ÉT. ˙\ y˚DÏ Ä &ÉãT“ rdüTø√ ˝Ò<äT. ª e<äT› ˝…+&ç ... Hê |üì »]π>˝≤ #·÷&É+&ç ... Ä &ÉãT“ #˚‹ø£+~‘˚ eTπs sTTã“+B ñ+&É<äT ...µµ nì düTìï‘·+>± ‹s¡düÿ]+∫+~. eTπs+ e÷{≤¢&É ˝Òø£ #·Åø£<ÛäsY ‘·q >∑~øÏ e#˚ÃkÕ&ÉT. Ä ‘·s¡Tyê‘· n‘·qT #ê˝≤ dü+|òüTs¡¸DøÏ ˝Àqj·÷´&ÉT. Ä eTqà<Ûä sêe⁄ >±&ÉT ‘·qT rdüTø=∫Ãq ô|<ä› eTìwæ |üì #˚j·T+<˚ ˙\ y˚DÏ |üì eTT≥Tº ø√&Éì ns¡∆yÓTÆb˛‘·÷H˚ ñ+~. ãj·T≥ |ü&Éø£ b˛sTTHê <ëìø° Bìø° \+¬ø ô|{≤º&Éì ‘Ó\Tdü÷ÔH˚ ñ+~. yÓ<Ûäe >∑TeTkÕÔ ãTÅs¡ m˝≤ Ä˝À∫düTÔ+<√ ‘·qøÏ‘Ó©<ë @$T{Ï ! ... ˙\ y˚DÏ |üì ø±e&É+ ø√düeTsTTHê, n‘·ì |üì #˚dæ ô|{≤º*. ø±ì &ÉãT“ rdüTø√≈£î+&Ü ñ∫‘·+>± #˚dæ ô|≥º&ÜìøÏ n‘·ì eTqdüT n+^ø£]+#·&É+ ˝Ò<äT. nB ø±ø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT yê&çøÏ ˝§+– b˛‘˚ @≈£î y˚T¬ø’ ≈£L#·T+{≤&ÉT. yêfi¯flø° Mfi¯flø° eT<Ûä´e]Ô‘·«+ q&ç|æ. Hê\T>∑T &ÉãT“\T yÓqπødüT≈£îH˚ ‘·‘·«+ eTqà<Ûä sêe⁄~. s√E\T >∑&ÉTdüTÔHêï @ ìs¡íj·T+ rdüTø√ ˝Òø£ ‘·≥|ü{≤sTTdü÷Ô ñ+&ç b˛j˚T&ÉT #·Åø£<ÛäsY. Ä ô|<ä› eTìwæì @y√ kÕ≈£î\T #Ó|æŒ ‘·q #·T≥÷º ‹|ü⁄Œ ≈£î+≥THêï&ÉT. s√E\T >∑&ç∫ b˛‘·THêïsTT. ˙\ y˚DÏ e´eVü‰s¡+ >∑T]+∫ #Óe⁄\T ø=s¡Tø√ÿe&É+ n~Ûø£yÓTÆ ˇø£ ø=‘·Ô s¡÷|ü+ <ë*Ã+~. ˇ+≥] n+<ä >∑‘ÓÔ nsTTq ˙\ y˚DÏì |üì #˚sTT+∫ ô|&É‘êqì ÄX¯ #·÷|æ #·Åø£<Ûäs Y Ä neø±XÊìï u≤>± ñ|üjÓ÷–+#·T ≈£î+≥THêï&Éì Å|ü#ês¡+ »s¡T>∑T ‘√+~. #·Åø£<ÛäsYøÏ u≤<Ûä nì|æk˛Ô+~. ‘·qT &ÉãT“ <ä>∑Zs¡ ø£≈£îÿ]Ô |ü&˚ s¡ø£y˚T . ø±ì ...Ä&É<ëì ã\V”≤q‘·ì n&ɶ+ ô|≥Tº≈£îì Ä&ÉT≈£îH˚+‘· HÓ’#·´+ ‘·q˝À ˝Ò<äT. Mfi¯ófl ns¡∆+ #˚düTø√πs+ ! ... Ç+{Ï+{Ï ã÷] MT~ yê‘·‡\´+‘√, ‘·qT ˙\ y˚DÏ ñqï dæú‹øÏ C≤* #·÷|ædüTÔHêï&ÉT ‘·|üŒ. eTs√ <äTs¡T<˚›X¯+ ˝Ò<äT. Ä eTsêï&ÉT #·Åø£<ÛäsY Ä|ò”düT≈£îøÏ ãj·T\T <˚s¡ uÀ‘·÷ ñ+fÒ , bÕ|ü |ædæú‹ eTØ Ä+<√fi¯qø£s¡+>± ñ+&É&É+ #˚‘· ˙\ y˚DÏ sTT+{Ï zqs¡T kÕj·T+‘√ bÕ|üì Vü‰düŒ≥˝ŸøÏ rdæ¬ø[fl+~. Ä{À m≈£îÿ‘·÷ ˙\ y˚DÏ ‘·q y˚|ü⁄ #·÷dæq BqyÓTÆq #·÷|ü⁄\T #·÷dæ, #·Åø£<ÛäsY eTqdüT ∫e⁄≈£î ÿ eT+~. yÓ+≥H˚ ˇø£ ìs¡íj·÷ì ø=#êÃ&ÉT. á s√E @eTsTTHê düπs, ‘·qT qwüº b˛sTTHê, á ˇø£ÿ kÕ] eTqà<Ûä sêe⁄ |ü]#·j·T+ #˚dæq e´øÏÔ |üì n‘·ì qT+&ç @MT Ä•+#·≈£î+&Ü #˚dæ ô|≥º&Üìπø ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï&ÉT. m˝≤ >∑sTTHê, ˙\ y˚DÏ |üì yÓ+≥H˚ ne&É+ eTTK´+. Ä n_Ûe÷qe‹ ‘·q qT+&ç n|ü⁄Œ>± ≈£L&É &ÉãT“\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äT .n~ n‘·ìì eTØ yê´≈£î\ |ü]∫+~. #·Åø£<ÛäsY Ä|ò”düTøÏ #˚πsdü]øÏ, nø£ÿ&É eTqà<Ûäsêe⁄ |ü]#·j ·T+ #˚dæq e´øÏÔ ‘ês¡dü |ü&ܶ&ÉT. z|æ>±Z n‘·ì ô|ò’\T rdæ, H√{Ÿ sêdæ. Ä|ò”düs¡T #˚‘· <ä>∑Zs¡T+&ç nÅ|üPe˝Ÿ #˚sTT+#ê&ÉT. ‘·sê«‘· Åbıd”&ç+>∑T‡ ‘·j·÷s¡T #˚sTT+∫, ≥bÕ˝À sêsTT+∫ , n‘·ìøÏ Ä ø±–‘ê\T n+~+#ê&ÉT. n‘·qT <∏ë+ø˘‡ #Ó|æŒ yÓ[fl b˛j·÷ø£ #·Åø£<ÛäsY eTqà<Ûä sêe⁄ d”≥T <ä>∑Zs¡øÏ yÓfi≤fl&ÉT. n‘·ìì #·÷dü÷ÔH˚ eTqà<Ûäsêe⁄ ‘·&É ã&ܶ&ÉT. ª eTπs, ìqï{Ï es¡≈£L #·÷dæ, ˙qT+∫ H˚qT n|üŒ–+∫q eTìwæ |üì >∑T]+∫ @MT ¬skÕŒHé‡ sêø£ b˛e&É+‘√ Ä$&É ø±–‘ê\T ‹|æŒ |ü+ |æ+#˚kÕqT >∑Ts¡÷ ! ... eT] H˚qT #Ó|æŒq <ëì >∑T]+∫ qTy˚«MT |ü\ø£ ˝Ò<äT. ñ\ø£ ˝Ò<äT. nsTTHê <ëìø° , Bìø° dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äqTø√ ! ...Ä$&É ô|≥Tº≈£îqï <äs¡U≤düTÔ˝À »‘· #˚j·T e\dæq ø±–‘ê\T ø=ìï ˝Òe⁄. n+<äTπø Ä$&ÉøÏ Ä ø±–‘ê\T Å‹|æŒ |ü+|æ+#˚kÕqT. Ä$&É dü¬s’q bòÕπsà{Ÿ˝À |ü+|æ+#·


>±H˚ Ä$&É |üì #˚dæ ô|&É‘êqT .. n<Ó+‘· |üì....eTs√˝≤ nqTø√ e<äT› ...µµ nì #·\¢>± #ÓbÕŒ&ÉT. #·Åø£<ÛäsY˝À Äy˚X¯+ ø£≥º\T ‘Ó+#·T≈£î+~. ø±ì , ìÅ>∑Væ≤+#·T≈£îHêï&ÉT. ø±–‘ê\T dü]>± ˝ÒeP ! ... ø±–‘ê\T ˝Òø£ b˛e&ÉeT+fÒ, e÷j·TyÓTÆ b˛e&ÉeTqï e÷≥ ... ˝À>∑&É m+<ä] $wüj·T+˝À ‘·qT n˝≤ #˚j·T ˝Ò<äT ? ... n˝≤ m+<ä] nedüsê\ ≈£î‘·TÔø£\T ø£‹Ô]+#· ˝Ò<äT ? .... yÓTT‘êÔìøÏ eTqà<Ûä sêe⁄ <Óã“ rkÕ&Éì #·Åø£<ÛäsY Å>∑Væ≤+#ê&ÉT. ndü\T ‘·qT eTqà<Ûäs¡<ëe⁄ dæbòÕs¡T‡ #˚dæq e´øÏÔ |üì #˚j·T&É+ ø√dü+ Çìï s√E\T ‘ê‘ê‡s¡+ #Ój·T´≈£î+&Ü ñ+&É e\dæ+~ ....‘·q˝À kÕ«s¡∆+, dü+≈£î∫‘·‘·«+ ‘·qì @ ìs¡íj·TeT÷ ‘·«s¡>± rdüTø√ìe« ˝Ò<äT. eTqà<Û ä sêe⁄ ‘·q ãT~› #·÷|æ+#·T≈£îHêï&ÉT. n~ , \+#ê\øÏ n\yê≥T |ü&çq dü>∑≥T >∑TeTkÕÔ ãT~∆. #·Åø£<ÛäsY #˚ùd~ ˝Òø£ ˙s¡dü+>± ‘·q d”≥T y˚|ü⁄ ø£~˝≤&ÉT, 0 0 0 Ä $wüj·T+ ˙\ y˚DÏøÏ m˝≤ #ÓbÕŒ˝≤ nì dü+X¯sTTdü÷Ô, Ç\T¢ #˚]q #·Åø£<ÛäsYøÏ ePVæ≤+#· ˝Òì dü+|òüT≥q m<äTs¡sTT+~. n‘·qT #Ó’‘·q´+ ø√˝ÀŒsTTq yê&ç˝≤ Åe÷qŒ&ç b˛j·÷&ÉT. n‘·ì ø£fi¯fl eTT+<äT ` Ä≈£î |ü#·Ãì #˚\T e÷&ç eTôd’ b˛‘·Tqï≥÷º ... H√s¡÷ yêsT÷ ˝Òì |æ≥º ˝Òy√ ≥|ü ≥bÕ H˚\ sê* b˛‘·Tqï≥÷º ... ø±qsêì >±* <Ój·÷´˝Òy√ ø£fi¯fl eTT+<äT ø£sêfi¯ qè‘·´+ #˚düTÔq ï≥÷º ... Ä <äèX¯´+ #·÷dü÷Ô n‘·qT ìyÓ«s¡ b˛j·÷&ÉT . Ç+{Ï zqs¡T uÛÑT»+ MT<ä ‘Ó\¢ >∑T&ɶ‘√ #·T≥ºã&ç ` Ç+{Ï+{Ï ã÷] ! Ä yÓqø£ Bq e<äHê\‘√ Ä eT+&ÉTyê ˝À–*˝À n<Ó›\ yêfi¯Sfl, #·T≥Tº Å|üø£ÿ\ yêfi¯Sfl .... eTq÷ï $Tq÷ï @ø£eTj˚T´˝≤ s√~dü÷Ô ... Ä yÓqTø£ ... ˙\ y˚DÏ ! ø£s¡&ÉT >∑{Ϻq ‘·q kÕ«sê∆ìï Ä bÕ|ü‘√ kÕìïVæ≤‘·´+ ≈£L&Ü ø£]–+#· ˝Òø£ b˛sTT+~ . ø£<ä÷ ?! á Ä˝À#·q e#˚Ãø£ ` #·Åø£<ÛäsY yÓqTï˝À düqïì eDT≈£î yÓTT<ä\sTT+~ . n‘·ì Å|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ n‘·ì ‘·\ H˚\øÏ yê* b˛sTT+~ .... 0

0

Ä+Å<Ûä Å|üuÛÑ, dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£, ‘˚ 2`2`1983 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.

0


gunde tadi  
gunde tadi  

gunde tadi .. pantula jogarao short stories

Advertisement