Page 1

#ÓeTà $T–*q H˚\

|ü+‘·T\ CÀ>±sêe⁄

mes√ ‘·{Ϻ ˝Ò|æq≥Tº>± yÓT\≈£îe e∫Ã+~ øÏØ{ÏøÏ. ¬s’\T y˚>∑+ Åø£y˚T|” ‘·>∑TZ‘√+~. <äT|üŒ{Ï ‘=\–+∫ , ô|’ u…s¡TÔ MT<ä qT+∫ øÏ+<äøÏ ~π>&ÉT. #Ó|ü⁄Œ\T ‘=&ÉT≈£îÿ+≥÷H˚ <äT|üŒ{Ï eT&É‘· ô|{Ϻ uÒ>¥˝À düπs›&ÉT. uÒ>¥ uÛÑTC≤q ‘·–*+#·T≈£îì , &√sY <ä>∑Zs¡øÏ e#˚Ã&ÉT. nø£ÿ&É q\T>∑T¬s’<äT>∑Ts¡T e#˚à ùdºwüH√¢ ~>∑&ÜìøÏ dæ<ä∆+>± &√sY <ä>∑Zs¡ ì\ã&ç ñHêïs¡T. yêfi¯fl q&ç– , ‘·qT ~>±*‡q ùdºwüqT n<˚ qì , ìsê∆s¡D≈£î e#˚Ã&ÉT øÏØ{Ï. ãj·T≥ sTT+ø± Nø£{Ï ‘Ós¡\T ‘=\>∑ ˝Ò<äT. ùdºwüqT düMT|ædü÷Ô ñ+&É&É+‘√ n\¢+‘· <ä÷s¡+˝À @y˚y√ _*¶+>∑T\÷ , $<äT´ B›bÕ\ ø±+‘·T\÷ ø£ì|ædüTÔHêïsTT. #·* >±* ]e⁄«q ø=&ÉT‘√+~. ô|’q Äø±X¯+ yÓ*dæ b˛sTTq #·Tø£ÿ\ Ns¡˝≤ ñ+~. sêÅ‘·+‘ê #·*øÏ eDÏøÏ b˛sTT , eTT<ä› sTT b˛sTT , eT+#·T˝À ‘·&çdæq #Ó≥÷¢ #˚eT\÷ $TÅ‘·T&ç sêø£ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïsTT. yÓ#·Ãì yÓ\T>∑T ≈£î+|ü{Ï yÓ+≥ u…≥Tº≈£îì n‘·qT sêe&ÜìøÏ sTT+ø√ >∑+{À , >∑+≥qïs√ |üfÒº˝≤ ñ+~. ¬s’\T bÕ¢{Ÿ bòÕs¡+ MT<äøÏ Å|üy˚•+∫+~. ãVüQXÊ @ ∫e] bÕ¢{Ÿ bòÕs¡yÓ÷ ˝≤>∑T+~ , Ä<äs¡D n+‘·>± \_Û+#·ì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´&ç˝≤ n~ @ Vü≤&ç$&û ˝Ò≈£î+&Ü uÀdæ>± ñ+~, ¬s’\T ø°#·TeTì X¯ã›+ #˚dü÷Ô Ä^ Ä>∑ >±H˚ øÏ+<äøÏ ~π>&ÉT øÏØ{Ï. #·T≥÷º #·÷ùd&ÉT. »q+ |ü\Ã>± ñHêïs¡T .≈£î&ç #˚‹ y˚|ü⁄ ø=+#Ó+ <ä÷s¡+˝À zesY Å_&ç® ø£ì|æ+#·&É+‘√ n≥T y˚|ü⁄ <ë] q&ç#ê&ÉT. yÓTsTTHé π>≥T <ë{Ï , ãj·T{Ï ø=#˚Ãø£ , sêÅ‘·+‘ê ñ>∑Z u…≥Tº≈£îqï e´düq+ y=fi¯ófl $s¡T#·T≈£î+~. dæ>∑¬s{Ÿ ø√dü+ eTqdüT ˝≤π>k˛Ô+~. n‘·ì ø£fi¯ófl <ä>∑Zs√¢ bÕHé cÕ|ü⁄ ø√dü+ ÄÅ‘·+>± yÓ‹πøsTT. ø±düÔ <ä÷s¡+˝À ø£ì|æ+∫q ã&û¶ y˚|ü⁄ >∑ã >∑u≤ q&ç#˚&ÉT. nø£ÿ&˚ ˇø£{° nsê {° ã&û¶\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. y˚&ç y˚&ç {° Å‘ê– , dæ>∑¬s≥T¢ ø=qT≈£îÿì , ˇø£{Ï eTT{Ϻ +#˚&ÉT. ÅbÕD+ ‘Ó]|æq |ü&çq≥ºsTT+~. ‘·sê«‘· Ä{À e÷{≤¢&ÉT≈£îì @<˚Hê eT+∫ ˝≤&ç®+>∑T Vü≤ÖdtøÏ b˛ìeTàì #Ó|æŒ , mø±ÿ&ÉT. 0 0 0 ˝≤&ç® s¡÷+˝À Å|üy˚•+#êø£ , uÒ>¥ì Å|üø£ÿq ô|{Ϻ , z kÕ] ã<ä∆ø£+>± y=fi¯ófl $s¡T#·T≈£îHêï&ÉT øÏØ{Ï. #=ø±ÿ rdæ , Å|üø£ÿq |ü&˚dæ , eTs√ dæ>∑¬s{Ÿ yÓ*–+#˚&ÉT. sêÅ‹ ˇfiËfls¡T>∑ì ìÅ<ä |ü≥º&É+‘√ Vü‰sTT>± ñ+~. eT+#·+ MT<ä q&ÉT+ øÏ+<ä ~fi¯ófl <=+‹>± ô|≥Tº≈£îì , #˚ s¡ã&ç ø±fi¯ófl u≤sê¢ #ê|æ , ]˝≤øχ+>¥>± ≈£L#·THêï&ÉT. #˚‹˝À dæ>∑¬s{Ÿ ø±\T‘√+~. n|ü⁄Œ&ÉT >∑Ts=Ô#˚ÃsTT øÏØ{ÏøÏ ` ‘·+Å&ç #Ó|æŒq e÷≥\T ! >∑‘·T≈£îÿeTHêï&ÉT. eTT+<äT s√E ` Ä|ò”düT |üì MT<ä á }]øÏ yÓfi¯óÔqï≥Tº #Óù|Œø£ , ‘·+Å&ç #˚dæq Vü≤&Ü$&ç n+‘ê sTT+‘ê ø±<äT. n‘·ì ø£fi¯fl˝À Äq+<ä+ ‘ê+&Ée+ #˚dæ+~. s√p ‘·q‘√q÷ , ø√&É\T neT\ ‘√q÷ , ˝…ø£ÿ ô|{Ϻq≥Tº |ü<√ bÕ‹ø√ e÷≥\T e÷{≤¢&˚ ‘·+Å&ç Ä s√»+‘ê $sêeT+ ˝Ò≈£î+&Ü @y˚y√ ø£ãTs¡T¢ #ÓãT‘·÷H˚ ñHêïs¡T. m\¢ ˝…s¡T>∑ì ˇø£ yêÅø£ŒyêVü≤+ m&É ‘Ó>∑≈£î+&Ü n˝≤ C≤\T yês¡T‘·÷H˚ ñ+~. n‘·ì ˝À eTTqTô|qï&É÷ #·÷dæ ms¡T>∑ì q÷‘·H√‘ê‡Vü≤+ . ˇø£ dü+‘√cÕs¡íe+. ˇø£ v±„|üø±\ <=+‘·s¡ ` ‘˚HÓ ‘·Tf…º ø£~*+∫ q≥Tº Ä sTT+{À¢ $Vü≤]+∫+~. ‘·+Å&ç ø£ãTs¡¢ b˛>∑T˝≤ #Ó|ü⁄Ôqï Ä e÷≥\T $ì , ‘·H˚ ø±<äT , neT\ , ‘·eTTà&ÉT s¡$ , neTà ≈£L&Ü #·øÏ‘·T\j˚T´s¡T. Ä }]‘√ ‘·+Å&çøÏ >∑\ u≤+<Ûäe´ rÅe‘· n+‘· >=|üŒ<ë ! nì|æ+∫ , ÄX¯Ãs¡´ b˛j˚Ts¡T. Ç+‘·ø° Ä }s¡T ‘·+Å&çøÏ »qàì∫Ãq düú\+ ø±<äT. ô|]– , #ê˝≤ ø±\+ eTdü*q ‘êe⁄ ≈£L&Ü ø±<äT. ñ<√´>∑ Ø‘ê´ ø=Hêïfi¯ófl , ãVüQXÊ ø=H˚ïfi¯ófl nø£ÿ&É >∑&çbÕπsyÓ÷ ! n|üŒ{ÏøÏ+ø± ‘·qT |ü⁄≥ºH˚ ˝Ò<äT. neTà , Hêqï ` sTT<ä›πs ñ+&˚ yês¡T ,


Ä }fiÀfl. Ä }s¡+fÒ n+‘· eTeTø±s¡+ m+<äTπøs¡Œ&ç+<√ ‘·+Å&çøÏ . ns¡∆+ #˚düT≈£îH˚ kÕúsTT øÏØ{ÏøÏ ˝Ò<äT. 0 0 0 ˇø£ n|üPs¡« bÕs¡eX¯´ dæú‹˝À #Ó|ü⁄Œ≈£î b˛‘·Tqï≥Tº , ‘·+Å&ç e÷≥\T øÏØ{Ï #Ó$˝À sTT+ø± e÷s¡T ÅyÓ÷>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. ª ÄbÕ‘· eT<ÛäTs¡eT÷ , Ä˝À#·HêeTè‘·eT÷ nsTTq dü+^‘· kÕVæ≤‘ê´\T |ü]&ÛÉ$*¢q }s¡~ ! øÏØ{° , qeTTà !... dü+^‘· kÕVæ≤‘ê´\T ¬s+&É÷ Ä MD≤bÕDÏ düÔq <ä«j·TeTì ø£<ä÷ ø£e⁄\ es¡íq ... Ä ‘·*¢ #·qTÅu≤\T Å‘ê– , m+<äs¡T eT<ÛäTs¡ dü+^‘·vó„\T, m+<ä¬s+<äs¡T eTVü‰ ø£e⁄\T ` Ä ø£fi≤eT ‘·*¢øÏ ¬ø’yÓ÷&ÉTŒ\+~+#˚s√ ø£<ë ! nø£ÿ&É >∑&É|ü >∑&É|ü z #·]Å‘· #ÓãT‘·T+~. z ~e´ dü+^‘·+ $ì|ædüTÔ+~. z s¡düe+‘·yÓTÆq eTVü‰ ø±e´+ $ì|ædüTÔ+~. Ä }fiÀfl ~>∑›+‘·T\T |üì #˚dæq dü+^‘· ø£fi≤XÊ\ ñ+~. ì‘·´+ y˚<ä |ü+&ç‘·T\÷ , yê] #ÛêÅ‘·T\÷ bÕsêj·TD+ #˚ùd y˚<ä Hê<ä+ $ì|æ+#˚ dü+düèÿ‘· bÕsƒ¡ XÊ\ ñ+~. nø£ÿ&É M~Û M~Û eT<ÛäTs√Vü≤\ >∑‘· v±„|üø±\ ø£\uÀ‘·‘√ , HÓeTs¡T y˚‘·˝À |ü⁄\øÏ+∫ b˛‘·÷ ñ+{≤sTT. Ä ø£fi¯\ì b˛wæ+∫q sê#·≈£î≥T+;≈£î\T ‹s¡T>±&çq eTVü≤\T\ >∑Ts¡TÔ\T H˚{Ïø° n#ÓÃs¡Te⁄ >=\T|ü⁄‘·÷ ø£ì|ædü÷Ô ñ+{≤ sTT. Ä ø√≥˝Àì uÛÑeHê\˙ï $<ë´ b˛wüDøÏ sTT#˚Ãdæq yê] $‘·s¡D ` eT+∫ >∑+<Ûä|ü⁄ ‘ê$˝≤ dü<ë Ä }s¡+‘ê |üs¡T#·T≈£îì , >∑Tu≤*dü÷ÔH˚ ñ+≥T+~. ø√≥ ˝Àì •~Û\ ÅbÕø±sê\÷ , n&ÉT>∑+{Ïq n>∑&ÉÔ\ neX‚cÕ\÷ , @y√ Jeq dü‘ê´\ì , s¡Vü≤dü´ dü+πø‘ê\ì >∑Tdü>∑Tdü˝≤&ÉT‘·÷ $ì|ædüTÔqïfÒº ñ+≥T+~. yÓTT‘·Ô+ MT<ä Ä }s=ø£ bÕ‘· ø±\|ü⁄ ô|<ä› eTT‘·ÔsTT<äTe˝≤ ñ+≥T+~ ... ‘·+Å&ç #Ó|üŒ&É+ Ä|æ , z kÕ] ‘·q eTTK+ ˝ÀøÏ #·÷ùds¡T. ª øÏØ{° ! ... Ç<ä+‘ê @<√ ñqà‘·Ô dæÔ‹˝À #Ó|ü⁄Ôqï≥ºì |æk˛Ô+<ë ! ˝Ò<äTsê , HêHêï !... eTH√ H˚Å‘·+‘√ #·÷&É ˝Òø£ b˛‘˚ ` nB , $T>∑‘ê nìï }fi¯fl ˝≤π> ... »q+...s¡B›...s¡D >=D <Ûä«qT\÷...#Ó‘êÔ #Ó<ës¡+...n&ɶ~&ɶ+>± ‘·–˝Ò ø£≥º&Ü\÷ ... >∑‘·T≈£î\T ‘˚*q s√&É÷¢ ... n\Tô|s¡T>∑ì J$‘· b˛sê≥+ #˚ùd »q yêVæ≤ì ... yÓ÷kÕ\÷ , <ä>± ø√s¡T ‘·Hê\÷ ... n˙ï e÷eT÷˝Ò ! n+<äTπø ` Ä }] >∑‘· yÓ’uÛÑe ÅbÕuÛÑyê\qT eTqq+ #˚düT≈£î+≥÷ , nø£ÿ&É yÓqTe{Ï s√E˝À¢ ‹s¡T>±&çq eTVü‰ eTVüQ\ bÕ<ä eTTÅ<ä\qT düà]+#·T≈£î+≥÷ #·÷&Ü* ! Ä >∑&ç∫q ~Hê\ düèà‹ |ü]eTfi≤\ì ÄkÕ«~+#ê\H˚ >±&ÛÉ yÓTÆq nqTs¡øÏÔ‘√ , Äø±+ø£å‘√ #·÷&Ü* ! n|ü⁄Œ&É~ ` |ü$Å‘· <˚efi¯+ ˝≤>± , <äs¡Ù˙j·T πøåÅ‘·+ ˝≤>± . düT+<äs√<ë´q eq+˝≤>± ø£ì|ædüTÔ+~. ø±\÷ #ÓsT÷´ Ä&Éì á <äX¯˝À H˚HÓ˝≤>∑÷ Ä }]ì #·÷&É ˝ÒqT... qTe«sTTHê Hê ø£fi¯fl‘√ #·÷kÕÔe⁄ ø£<ä÷ !...µµ n+‘· #Ó|æŒq ‘·+Å&ç e÷≥˝À¢ì ÄÅs¡›‘· ‘·qì ø=+#ÓeTsTTHê düŒ+<äqøÏ >∑T] #˚dæ+<ë ? ‘·+Å&ç @+ #ÓbÕŒs¡T ! ‘·H˚+ #˚kÕ&ÉT ? ª ô|<ë›j·Tq #ê<ädüÔ|ü⁄ ø£ãTs¡T¢ #Ó|üŒ&É+ ... MTs¡T ‘·˝≤&ç+#·&É+ ... u≤>±H˚ ñ+~ dü+ã&É+ ! µ nì , s√»+‘ê düDT>∑T ‘·÷H˚ ñqï uÛ≤s¡´ ø£Hêï ‘·H˚ $<Ûä+>± ñqï‘·T&ÉT ... á Ä˝À#·q ‘=* kÕ]>± e∫à , dæ>∑TZ |ü&ܶ&ÉT øÏØ{Ï. bò˛qT ]+>∑sTT+~. ‘·+Å&ç qT+∫ bò˛qT. Å|üj·÷D+ u≤>± »]–+<ë nì n&çπ>s¡T. sêÅ‹ ìÅ<ä |ü{Ϻ+<ë nì yêø£ãT #˚düTÔHêïs¡T. ‘·+Å&ç n+‘·˝≤ #Ó|æŒq Ä }]ì m|ü⁄Œ&Ó|ü⁄Œ&ÉT #·÷<ëe÷ nH˚ Ä˝À#·q‘√ sêÅ‘·+‘ê ‘·qøÏ ìÅ<˚ ø£s¡e⁄ ne⁄‘·T+<äì Hêqï qeTàø£+. |æ∫à Hêqï ! sêÅ‘·+‘ê ˇø£fÒ yÓTT<äT› ìÅ<ä |ü{Ϻ+~ ‘·qøÏ. ª ne⁄qT HêHêï ! sêÅ‘·+‘ê ˇø£ÿ ø£åD+ ìÅ<ä |ü≥º ˝Ò<äT...µµ ‘·+Å&ç ‘·è|æÔ ø√dü+ nqï≥Tº>± z nã<ä∆+ Ä&˚&ÉT øÏØ{Ï. mqï&É÷ ˇø£ |üs¡Tc˛øÏÔ˙ , ˇø£ ø£\¢ e÷≥˙ Ä&Éì ‘·+Å&ç‘√ ìs¡¢»®>± n+‘· nã<ä∆+ ‘·HÓ˝≤ #Ó|üŒ >∑*π>&√ øÏØ{ÏøÏ ns¡∆+ ø±˝Ò<äT. ª yÓÅ] Hê>∑Hêï ! ... düπs˝Ò ... ø±ùd‡|ü⁄ ìÅ<ä b˛sTT , ˝Ò#êø£ Ä|ò”düT |üì #·÷düTø√ ... Ä ‘·sê«‘· H˚qT #Ó|æŒq e´øÏÔì ø£\e&É+ eT]∫ b˛e<äT›... eT]∫b˛eqTø√ ...µµ ‘·q |ü≥¢ ‘·+Å&çøÏ n+‘· >∑{Ϻ qeTàø£+. Ä $XÊ«kÕìï Ä~ ˝ÀH˚ ‘·THê‘·Tqø£\T #˚ùd&ÉT ‘·qT ! øÏØ{Ï eTqdüT u≤<Ûä>± eT÷*–+~. ãj·T˝Ò›s¡ uÀ‘·÷ ñ+fÒ , ‘·+Å&ç nqï e÷≥\T >∑Ts=Ô#˚ÃsTT. øÏØ{ÏøÏ. ª #ê<ädüÔ+ nqTø√ø£ b˛‘˚ , ˇø£ e÷≥ #ÓãT‘êqT ... Ä }fiÀfl ~^ ~>∑>±H˚ , M\sTT‘˚ Ä eT{Ϻì uÛÑøÏÔ>± #˚‘√Ô ‘êøÏ , >ös¡yê_Û e+<äq+ #ÓsTT´ ... ˇ<äT›˝Ò ... MT ‘·s¡+ yêfi¯fløÏ n~ mu…“≥Tº>±q÷ , HêyÓ÷w”>±q÷ nì|ædüTÔ+~... ø£˙dü+ ¬s’\T ~π>ø£ eTqdüT˝À qsTTHê z kÕ] düuÛÑøÏÔø£+>± <ä+&É+ ô|≥Tºø√ ` µ }fiÀfl ~π>ø£ ,‘·+Å&ç dü÷#·q\˝À ˇø£ÿ{° ndü‡\T >∑Ts¡TÔ≈£î sê˝Ò<äT øÏØ{ÏøÏ ! ~>∑T‘·÷H˚ , dæ>∑¬s≥¢y˚Tà cÕ|ü⁄ mø£ÿ&ÉT+<ë nì Äe⁄sêe⁄s¡T eT+≥÷ yÓ‹πø&ÉT. ‘·+Å&ç n&ç–‘˚ ` ˇø£ nã<ä∆|ü⁄ »yêãTì dæ<ä∆+ #˚düT≈£îH˚ ñHêï&ÉT.


0 0 0 ñ<äj·T+ ãj·T{ÏøÏ yÓ[fl , Ä|ò”düT |üì #·÷düT≈£îHêï&ÉT øÏØ{Ï. |üì y˚–s¡y˚T |üPs¡ÔsTT+~. |ü<äø=+&ÉTqïs¡ ø±≈£î+&ÜH˚ e∫Ãq |üì eTT–dæ+~. Ç+ø£ kÕj·T+Å‘·+ Åf…ÆqTøÏ yÓfi‚fl es¡≈£L n+‘ê r]πø. Çø£ ` ‘·+Å&ç #Ó|æŒq e´øÏÔì ø£\yê*. kÕj·T+Å‘·+ ˝À>± ø£\yê*. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£\eø£ b˛‘˚ eT∞fl m|üŒ{Ïø√ ø±˙ ≈£î<äs¡ø£ b˛e#·TÃ. ndü\T m|üŒ{Ïø° Ä neø±X¯+ <=s¡ø£ÿ b˛e#·Tà ≈£L&Ü . ‘·+Å&ç #Ó|æŒ+<ä+‘ê $Hêïø£ ` n‘·ìï #·÷&Ü\ì ø=+#Ó+ nì|æ+∫q e÷≥ yêdüÔe+. ø±ì ` nqTuÛÑ÷‹ kÕ+Å<ä‘· ‘·+Å&ç˝À ñqï+‘·>± ‘·q˝À ˝Òø£ b˛e&É+ e\¢H√ , @yÓ÷ , Ä ÄdüøÏÔ˝À n+‘· >±&ÛÉ‘· ˝Ò<äT. n+‘· ìeT>∑ï‘· ˝Ò<äT øÏØ{Ï˝À. ‘·+Å&ç #Óù|Œs¡T ø£qTø£ z kÕ] Ä e´øÏÔì >∑T]+∫ yÓ‹øÏ‘˚ @+ nì|æ+∫+~. nsTT‘˚ ` Ä nH˚«wüD≤ ø±s¡´Åø£e÷ìï yÓ+≥H˚ neT\T˝À ô|≥º ˝Òø£ b˛j˚T&ÉT øÏØ{Ï. dü«uÛ≤e dæ<ä∆yÓTÆq ã<ä∆ø£+ , nHêdüøÏÔ , nqTuÛÑ÷‹ sêVæ≤‘·´+ ` M{Ï e\¢ ø±ùd‡bÕ– yÓfi≤›+ nì ‘·≥|ü{≤sTT+#˚&ÉT. uÛÀ»q+ #˚dæ , s¡÷+˝ÀøÏ yÓ[fl , {°M #·÷dü÷Ô ìÅ<ä ˝ÀøÏ C≤s¡T≈£îHêï&ÉT. yÓT\≈£îe e#˚à dü]øÏ kÕj·T+Å‘·eTsTT+~. Åf…ÆqTøÏ z >∑+≥qïs¡ e÷Å‘·y˚T f…ÆeTT+~. Ç|ü⁄Œ&˚+ #Ój·÷´* ! #Û· ..#Û·... nqedüs¡+>± ø±\j·÷|üq #˚kÕ&ÉT. ‘=* kÕ]>± ‘·q MT<ä ‘·qπø ∫sêπødæ+~ øÏØ{ÏøÏ. ˇø£ y˚fi¯ sT÷ ø=+#Ó+ e«e~Û˝À n‘·&çì #·÷&É ˝Òø£ b˛‘˚ ! ... @<√ z nã<ä∆+ Ä&˚ùdÔ dü] ! nH˚ Ä˝À#·q ø£åD+ ùd|ü⁄ n‘·ì eTqdüT˝À ø£<ä˝≤&ç+~. ø±ì , ‘ê‘· ‘·+Å&ÉT\ qT+∫ dü+Åø£$T+∫q ˇø£ dü+kÕÿs¡ ˝ÒX¯+ Ä |üì ‘·|ü⁄Œ düTe÷ ! nì n‘·&çì ôV≤#·Ã]+∫+~. ø=+#Ó+ $düT>±ZH˚ ˝Ò∫ , ã≥º\T y˚düT≈£îì ãj·T\T <˚sê&ÉT. 0 0 0 ‘·+Å&ç Ä e´øÏÔ >∑T]+∫ #ê˝≤H˚ #ÓbÕŒs¡T. Ä eTìwæ Äqyêfi¯ófl n‘·qT e]í+∫q $<Ûä+ >∑Ts=Ô∫Ã+~ øÏØ{ÏøÏ. ª u≤>± ˇ&É÷¶ bı&ÉT>∑÷ ñqï düTŒ¤s¡Å<ä÷|æ n‘·qT ! ... e÷dæq ˇ‘·ÔsTTq ‘Ó\¢ì >∑TãTs¡T >∑&ɶ+‘√ ãTTwæ |ü⁄+>∑e⁄&ç ˝≤ ø£ì|ækÕÔs¡T. ‘˚CÀe+‘·eTsTTq Ä ø£fi¯ófl m˝≤+{Ï #·|ü\ ∫‘·TÔ&ç qsTTHê ø£{Ϻ |ü&˚kÕÔsTT.... <äj·÷ |üP]‘·yÓTÆq Ä #·÷|ü⁄\T #·\¢>± eTq <˚Vü‰ìï dü茕dü÷Ô ùd<ä rs¡TdüTÔHêï≥Tº>± ñ+{≤sTT... ª e÷dæq ã≥º\T ... bı&Éyê{Ï K<ä›s¡T Eu≤“ eTTDT≈£î\ es¡≈£L y˚˝≤&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~ ... ˇø£ eTVü≤‘·Ôs¡ dü‘ê´ìï <˚H√ï XÀ~ÛdüTÔqï eTVü‰ v±„ì˝≤ HÓeTà~>± ‘·q˝À ‘·H˚ @y√ XÀ¢ø±\÷ , @y√ ø°s¡Ôq\÷ ÄqT≈£î+≥÷ Ä <ës¡¢eTà≥ ‹s¡T>∑T‘·÷ ø£ì |ækÕÔsêj·Tq ! ...µµ Hêqï #Ó|æŒq e÷≥\T >∑Ts=Ô∫à , ‘·H√ _ø±]ì yÓ‘·ø£&ÜìøÏ ãj·T\T <˚s¡&É+ ˝Ò<äT ø£<ë ! nì|æ+∫+~ øÏØ{ÏøÏ. n+‘· ˝ÀH˚ ‘·q Ä˝À#·q˝Àì n\Œ‘·«+ düTŒ¤]+∫ , ‘·\ $~*+#˚&ÉT. ‘·+Å&ç #Ó|æŒq eTs√ $wüj·T+ sTT+ø± ÄdüøÏÔ »qø£+>± ñ+~. ª n‘·ì #·+ø£˝À z bı&Éyê{Ï >∑T&ɶ dü+N dü<ë Åy˚fi≤fl&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~ , øÏØ{° ! ... Ä CÀ˝… e+{Ï dü+∫˝À @ eTVü≤‘·Ô s¡ ì<ÛäT\T+{≤jÓ÷ ‘Ó\TkÕ ! »q+ ‹ì bÕπsdæq |üfi¯fl ‘=ø£ÿ\÷ , yêfi¯Sfl Mfi¯Sfl sTT∫Ãq |üfi¯Sfl , ø±j·T\÷ , ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆ \÷q÷ ! _#·Ã >±&çì b˛*q n‘·ì #·s¡´\T düìïVæ≤‘·+>± >∑eTìùdÔ , nãT“s¡ |ü]#˚ $wüj·÷\T Ä$wüèÿ‘·eTÚ‘êsTT , ‘Ó\TkÕ !...µµ ‘·+Å&ç e÷≥\T $Hêïø£ , ø=+‘· ndüVü≤q+‘√ , kÕ<Ûä´eTsTTq+‘· es¡≈£L >=+‘·T˝À yÓ≥ø±s¡+ <Ûä«ì+#·≈£î+&Ü C≤Å>∑‘·Ô |ü&ÉT‘·÷ nHêï&ÉT øÏØ{Ï : ª @+ #˚düT≈£î+{≤&√ , yê{Ï‘√ !...µµ m+‘· <ë#·T≈£îHêï , ‘·q >=+‘·T˝À ˇø£ ùV≤fi¯Hê |üPs¡«ø£ eTsTTq dü«s¡+ eTs¡T>∑Tq |ü&É ˝Ò<äì øÏØ{Ï >∑T]Ô+#·ø£ b˛ ˝Ò<äT. ‘·+Å&ç sTT<˚MT >∑eTì+#· ˝Ò<äT. ª n˝≤ C≤Å>∑‘·Ô #˚dæq yê{Ïì uÛÑÅ<ä+>± rdæ¬ø[fl , ø£ì|æ+∫q |üdüsê\øÏ ‹ì|ækÕÔsêj·Tq ! ì‘·´ ø£sêàqTcÕ˜q+>± n‘·qT #˚ùd >√ùdyê Åe‘· Bø£å˝À n<=ø£ uÛ≤>∑+ ! n‘·ì <=&ɶ eTq ôd]–q Ä }] yêfi¯ófl $düTø√ÿ≈£î+&Ü , yÓøÏÿ]+#· ≈£î+&Ü n‘·ìøÏ düuÛÑøÏÔø£+>± ‘·eTøÏ ø£*–q$ n+~dü÷Ô ñ+{≤s¡T. ˇø£ |üPs¡í |ü⁄s¡Twüß&ç eTH√ uÛ≤yê\qT düÅø£eT Ø‹˝À ns¡∆+ #˚düT≈£îì , eTdü\T ø√>∑\>∑&É+ ≈£L&Ü ñqï‘· dü+kÕÿs¡y˚T ø£<ä÷ ! Ä }fiÀfl n˝≤+{Ï dü+kÕÿs¡e+‘·T\øÏ ø=<äe ˝Ò<äT. eT+∫ >∑+<Ûä+ ˝≤+{Ï~ Ä }s¡T ! ...µµ


‘·+Å&ç e÷≥\T eTqdüT˝À yÓT<äT\T‘·÷ ñ+fÒ , øÏØ{Ï M~Û˝À ø=∫à , z Ä{À e÷{≤¢&ÉT≈£îì ‘·qT yÓfi≤fl*‡q ÅbÕ+‘ê\qT >∑T]+∫ #ÓbÕŒ&ÉT. ‘·+Å&ç sTT∫Ãq düe÷#ês¡+‘√ Ä e´øÏÔì yÓ‹øÏ |ü≥Tº ø√e&É+ ø£wüº+ ø±<äì |æ+∫+~ øÏØ{ÏøÏ. n+‘·>± ø±ø£ b˛‘˚ me] q&ç–Hê #ÓbıŒ#·TÃ. kÕ<Ûä´ yÓTÆq+‘· es¡≈£L n˝≤ #Ój·T´ ≈£L&É<äqT≈£îHêï&ÉT. ‘·+Å&ç #Ó|æŒq Äqyêfi¯fl‘√ ‹]π> e´øÏÔ ns¡<äT<äT>± ø£ì|æ+#˚ s¡ø£+. Ä _ø±] y˚wü+‘√ n+<äs¡÷ ñ+&És¡T ø£<ë ! nH˚ Ä˝À #·q e∫à , ∫qï>± qe⁄«≈£îHêï&ÉT øÏØ{Ï. kÕ<Ûës¡D+>± n‘·qT ø£ì|æ+#˚ düú˝≤\T ¬s+&√ , eT÷&√ . n+‘˚ . ñ‘·Ôsêq ñqï eTÅ] #Ó≥Tº Å|üø£ÿq •yê\j·T+ ns¡T>∑T . <äøÏåD ø√H˚s¡T >∑≥Tº MT<ä sê>±˝≤|üq #˚dü÷ÔH√ , ˝Ò<ë , Ä+»H˚j·T kÕ«$T >∑T&ç ÅbÕ+>∑D+ <ä>∑Zs√ ø£ì|ækÕÔs¡T≥ Äj·Tq . ø±<ä+fÒ , n≥÷ , sTT≥÷ ãs¡Te⁄>± ø±∞fl&ÉTdü÷Ô , @<√ düà]dü÷Ô ô|<ë\T ø£~*dü÷Ô q&ÉTdü÷Ô ø£ì|ækÕÔs¡T≥. Ä #√≥¢ ‘·|挑˚ yÓ‹πø Å|üdüπøÔ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T ‘·+Å&ç. Ä }]øÏ n+‘·sê®rj·T+>± ù|s¡T ‘Ó∫Ãq Å|üeTTK yÓ’DÏ≈£îì •wü´ |üs¡+|üs¡˝À ∫e] ‘·sêìøÏ Å|ü‹ì~Û≥ n‘·qT ! ø£eTà>± ø°s¡Ôq\T Ä\|æ+#˚ Ä eT<ÛäTs¡ >±j·T≈£î&ÉT , MD≤ yê<äq+‘√ bÕ≥÷ >±Å‘· $<ä´˙ nuÛÑ´dæ+#˚s¡T. eè<ë∆dü´+ ô|’ã&ܶø£ , ‘·q e«s¡ ù|{Ïø£qT uÛÑ>∑e<ä]Œ‘·+ #˚dü÷Ôqï≥Tº , ø√yÓ\ ns¡T>∑T MT<ä ‘·|üŒ , y˚~ø£\ MT<ä , düuÛÑ\ ˝Àq÷ $ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT≥. Ä }] Å|ü»\øÏ n‘·ì |ü≥¢ ñ+&˚ dü<들eq , uÛÑøÏÔ j·TT≈£îÔ\T >=|üŒ$. m|ü⁄Œ&É÷ n+‘·s¡TàK+>± ‘·q˝À ‘·H˚ @<√ bÕ&ÉT ≈£î+≥÷ ‹]π> Äj·Tq ` Äø£* y˚fi¯ , @ sTT+{Ï eTT+–≥ Ä–Hê , Ä >∑èVü≤düTú n<˚ eTVü‰ Å|ükÕ<ä+>± uÛ≤$+∫ , |æ*∫ ‘·q sTT+≥ Ä≈£î y˚dæ , ø£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü ô|{Ϻ |ü+|æ+#·&É+ dü+kÕÿs¡e+‘·yÓTÆq Ä }] Å|ü»\ ÄqyêsTTr n≥ ! >∑èVü≤düTú˝Ò ø±<äT , Ä }fiÀfl uÛÀ»q ôVQ≥fi¯fl yês¡T ≈£L&Ü n‘·ì uÛÀ»q edü‹ |ü≥¢ n+‘˚ ÅX¯<ë∆dü≈£îÔ\T #·÷|ækÕÔs¡T≥. ÅbıÅ|üj·T≥s¡T¢ ˝Ò∫ e∫à , $qj·T+>± , <ä>∑Zs¡T+&ç eTØ e&ɶq »]π>˝≤ #·÷kÕÔs¡T≥. m|ü⁄Œ&É÷ ˇø£ÿ ô|’kÕ Ä•+#· ≈£î+&Ü ‘·eT uÛÑøÏÔ Å|ü|ü‘·TÔ\qT #ê≥T≈£î+≥÷ ñ+{≤s¡T≥ ! Ç~ ì»e÷ ! $X¯«dü˙j·Te÷ ! _Ûqï Å|üø£è‘·T\‘√ ì+&çq »q+‘√ ÅøÏøÏÿ]dæq á ˝Àø£+˝À me]øÏ @ ù|>∑T m+<äT≈£î ø£<äT\T‘·T+<√ ‘Ó©<äT ! @ Vü≤è<äj·T ‘·+Å‘·T\T m˝≤+{Ï düŒ+<äq\≈£î >∑Ts¡e⁄‘êjÓ÷ #Ó|üŒ˝Ò+ ... Ä{À yê˝≤ øÏØ{Ï #Ó|æŒq nìï #√≥¢ø° rdæ¬øfi≤fl&ÉT. n˝≤+{Ï e´øÏÔ mes¡÷ ‘ês¡dü |ü&É ˝Ò<äT ! øÏØ{Ï˝À yÓTT<ä{Ï kÕ]>± |ü≥Tº<ä\ eTT|æŒ] >=+~. ¬s’\T n+<äø£ b˛‘˚ , eTsêï&ÉT @ ãdü‡sTTHê |ü≥Tº≈£îì yÓfi§fl#·ÃH˚ ìX¯Ãj·÷ìøÏ sêe&ÜìøÏ nfÒº ùd|ü⁄ |ü≥º ˝Ò<äT øÏØ{ÏøÏ. ‘·+Å&ç n$T‘·+>± Äsê~Û+#˚ Ä e´øÏÔì #·÷dæ ø±˙ }]øÏ yÓfi¯fl ≈£L&É<äì ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêï&ÉT . ª me] ø√dü+ yÓ‘·T≈£î‘·THêïs¡T kÕs¡÷ !...µµ Ä{À yê˝≤ <ë] bı&ÉT>∑THê n&ÉT>∑T‘·÷H˚ ñHêï&ÉT. øÏØ{Ï »yêãT #Ó|üŒ ˝Ò<äT. bı<äT› ‹]–+~. Nø£{Ï ‘Ós¡\T ø£eTTà≈£î+≥THêïsTT. q>∑s¡+ BbÕ\ yÓ\T>∑T˝À ø=‘·Ô n+<ë\T dü+‘·]+#·T ≈£î+{À+~. sêqT sêqT øÏØ{Ï˝À |ü≥Tº<ä\ n~Ûø£+ ø±kÕ–+~. n|ü⁄Œ&ÉT øÏØ{Ï ` ndæÔ HêdæÔ $∫øÏ‘·‡‘·‘√ }–dü˝≤&ÉT‘·Tqï e´øÏÔøÏ @ ~e´ >∑Ts¡÷|ü<˚X¯+‘√H√ eTH√ $ø±dü+ ø£*– , uÛÑ>∑e<ä›s¡Ùq+ ø√dü+ yÓ+|üsê¢&˚ uÛÑ≈£îÔ&ç˝≤ ñHêï&ÉT. Ä <ës¡¢eTà≥ #ê˝≤ ùd|ü⁄ ‹]π>ø£ ` eT] ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äì|æ+∫+~ øÏØ{ÏøÏ. ø√H˚s¡T düMT|ü+˝À ‘ês¡dæ*¢q z eè<äT∆ì Ä|æ , ‘·+Å&ç #Ó|æŒq Ä e´øÏÔ $esê\T , Äqyêfi¯ófl #Ó|æŒ , n‘·ì >∑T]+∫ n&çπ>&ÉT. øÏØ{Ï n&ç–q <ëìøÏ ˇø£ÿ ø£åD+ ≈£L&Ü ‘ê‘ê‡s¡+ #Ój·T´≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ Ä e´øÏÔ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ&Üj·Tq. Ä eTTdæ˝≤j·Tq #Ó|æŒq e÷≥\T $ì , $<äT´<ë|òü÷‘·+ ‘·–*q yê&ç˝≤ rÅe ~Å>∑“¤eTøÏ >∑Ts¡j·÷´&ÉT øÏØ{Ï ! 0 0 0 ª HêHêï ! ... qHÓï+<äT≈£î |òüP˝Ÿì #Ój·÷´\qT≈£îHêïs¡T ... #Ó|üŒ+&ç ... MTs¡T #Ó|æŒq Ä e´øÏÔ eTs¡DÏ+∫ #ê˝≤ @fi¯fl sTT+<ä≥ ø£<ä÷ ! ... Ä dü+>∑‹ ‘Ó*d” Hê <ä>∑Zs¡ <ë#˚s√ , ‘Ó©ø£ #ÓbÕŒs√ ns¡∆+ ø±e&É+ ˝Ò<äT.... me]H√ Å|üe÷<ä+ qT+&ç ø±bÕ&É uÀsTT , <ä÷düTø=∫Ãq ˝≤Ø #·Åø±\ øÏ+<ä |ü&ç #·ìb˛sTT #ê˝≤ ø±\yÓTÆ+~≥ ø£<ë ! ... MT≈£î ‘Ó©<ë !... #Ó|üŒ+&ç HêHêï ! ... MT n+‘·s¡+>∑+ ns¡∆+ ø±ø£ ‘·\ Åã<ä›˝…’ b˛‘√+~ ...µµ


‘·+Å&ç‘√ ôd˝Ÿ bò˛H√¢ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï øÏØ{Ï >=+‘·T˝À ñ~«>∑ï‘· , $cÕ<ä+ , ø√|ü+ ,s√wü+ `‘êsêkÕúsTTì #˚s¡T‘·THêïsTT. n‘·ì >=+‘·T rÅe+>± eDT≈£î ‘√+~. n≥T y˚|ü⁄ qT+&ç ø±ùd‡|ü⁄ eTÚqy˚T düe÷<ÛëqeTsTT+~. øÏØ{Ï ndüVü≤q+‘√ ø£~˝≤&ÉT. eTs√ ø£åD+ >∑&ç#˚ø£ ` ‘·+Å&ç XÊ+‘· >∑+;Ûs¡ dü«s¡+‘√ #Ó|üŒ&É+ ÅbÕs¡+_Û+#˚s¡T : ª ne⁄qT ... øÏØ{° ! ... ì»y˚T ! Ä <äTs¡È ≥qøÏ Å|ü‘·´ø£å kÕøÏåì H˚H˚ ! ... Ä eTVü‰ $<ë«+düT&ÉT , eTôVAqï‘·T&É÷ ÅbÕD+ |üD+>± ô|{Ϻ , ø±bÕ&çq e´øÏÔì H˚H˚ ! ... Ä ÅbÕD <ë‘· düèà‘·T\T Hê˝À |ü~\+>± nqTø£åD+ yÓT<äT\T‘·÷H˚ ñ+{≤sTT ... ª ‘Ó*d” ˙ ¬ ø+<äT≈£î n˝≤ #ÓbÕŒqì n&ÉT>∑T‘êe⁄ ø£<ä÷ ... bÕ+#· uÛÖ‹ø£yÓTÆq bÕ]∆e X¯Øsêìï $&ç∫Hê , n‘·qT eTs¡DÏ+#· ˝Ò<äTsê , ø£Hêï ! ...eT+∫øÏ eTs¡D+ ˝Ò<äT ! ... $<ä«‘·TÔøÏ HêX¯q+ ˝Ò<äT ... Hê >∑T+&Ó #·|ü⁄Œfi¯fl˝À n‘·HÓ|ü⁄Œ&É÷ ∫s¡+Jy˚ ! Ä }fiÀfl #Ó≥Tº˙ , |ü⁄≥º˙ ,H˚\˙ , ì+–˙ ,ø√H˚{Ï n\©ï , •yê\j·T|ü⁄ •~Û\ ≈£î&Ü´\˙ , Ä u≤\ >√bÕ˝≤˙ï , n‘·ì ùde˝À ‘·]+∫ b˛sTTq >√>∑D≤˙ï ...me] qsTTHê n&ÉT>∑T ! ... ÇH˚ïfi¯ófl >∑&ç∫Hê , n‘·ì >=|üŒ‘·Hê˙ï , eT+∫ ‘·Hê˙ï , Å|ü‹uÛ≤ bÕ≥yê \˙ ` m+‘√ ‘êC≤>± ` n‘·ì+ø± ‘·eT eT<Û˚´ ‹s¡T>±&ÉT‘·Tqï≥Tº ... mH√ï dü+>∑‘·T\T #ÓbÕÔs¡T... ˇø£ e´øÏÔ $>∑‘· Je⁄&ÉsTTHê n‘·ì ñìøÏ XÊX¯«‘·+ nq&ÜìøÏ Ç+πø+ ø±yê* #Ó|ü⁄Œ .. .ìqTï u≤<Ûä ô|{≤ºHê ! kÕØsê ø£Hêï !...µµ Ä e÷≥\T $+≥÷ #·*+∫ b˛j˚T&ÉT øÏØ{Ï. n‘·ì eTqdüT ÄÅs¡›yÓTÆ eTT<ä›>± ‘·&çdæ b˛sTT+~. ‘·+Å&ç mø£ÿ&√ ÅyêdüT≈£îqï ø=ìï |ü+≈£îÔ\T n‘·ìøÏ >∑Ts=Ô#êÃsTT.... ª ˇø£ eTìwæ ˝Àì eT+∫ì ø°]Ô+#˚ »q dü+<√Vü≤+ ñqï+‘· ø±\+ ` Ä e´øÏÔ eTs¡DÏ+∫Hê , düJe⁄&Ó’ ñqïfÒº ˝…ø£ÿ ! ... ˇø£ e´øÏÔ ˝ÀbÕ©ï , #Ó&ɶ˙ , ã\V”≤q‘· \˙ »q+ #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ ø£åD+ ˝ÀH˚ Ä eTìwæ J$+∫ ñHêï, eTs¡DÏ+∫ qfÒº ... ! µ øÏØ{Ï ø£fi¯ófl <ÛësêbÕ‘·+>± ø£˙ïfi¯flì e]¸düTÔHêïsTT. Ä <äT'U≤]Ô n‘·ì eTqdüT ˝Àì e÷*Hê´qï+‘ê ø£&çπ>dæq≥ºsTT .. ø±ùd‡|ü{ÏøÏ ≈£î<äT≥ |ü&ܶ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· ` ˝≤&ç® >∑~ ˝ÀH˚ , H˚\ MT<äøÏ e+– , #˚‘·T˝≤ì+∫ , ‘·\ H˚\øÏ ‘êøÏ+∫ #˚wüº\T&ç–q yê&ç˝≤ n˝≤π> ñ+&ç b˛j˚T&ÉT. Ä H˚\ ‘·*¢ ` #·\¢>± , <äj·T>± , Åù|eT‘√ ‘·q \˝≤{≤ìï eTT~›&ç q≥ºì|æ+∫ , |ü⁄\ø£]+∫ b˛j˚T&ÉT øÏØ{Ï. 0

0

0

C.P.Brown academy , kÕ«‹ dü|ü] yês¡ |üÅ‹ø£ yês¡T dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤+∫q 2009 dü+Åø±+‹ ø£<∏ä\ b˛{°˝À kÕ<Ûës¡D ãVüQeT‹ (s¡T. 2500.\T) bı+~q ø£<∏ä. kÕ«‹ dü|ü] yês¡ |üÅ‹ø£ ‘˚ 4`9`2009 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D. C.P.Brown academy yês¡T Å|ü#·T]+∫q ãVüQeT‹ ø£<∏ä\ dü+|ü⁄{Ï˝À |ü⁄qs¡TàÅ<äD. á ø£<∏ä˝À ø£ì|æ+∫q n|ü⁄s¡÷|ü e´øÏÔ‘·«+ ñqï e´øÏÔ MT≈£î mø£ÿ&ÉsTTHê ‘ês¡dü |ü&ܶsê ? ø£<∏ä˝À ù|s=ÿqï ˝≤+{Ï }]ì MT¬s|ü⁄Œ&ÉsTTHê #·÷&É&É+ »]–+<ë ? H˚qT #·÷ùdqT ! ø£qTø£H˚ sT÷ ø£<∏ä !


Chemma migilina Nela  

my short story

Chemma migilina Nela  

my short story