Page 1

e÷ eT+∫ ‘Ó\T>∑T |ü<ä´+ qqïj·T lyêD°–]C≤ •Ãsêj·T <ä<Ûä‘√ eøå√eTTU≤v‚Zwüß j˚T ˝Àø±Hê+ dæú‹ e÷eVü≤ qÔ´$Vü≤‘ê+ Åd”Ô|ü⁄+düjÓ÷>±<䓤yê ‘˚ y˚<äÅ‘·j·TeT÷s¡Ôj·T ÅdæÔ|ü⁄s¡TcÕ dü‡+|üPõ‘ê edüT‡¬s’ s¡÷“¤j·÷düT' |ü⁄s¡Tc˛‘·Ôe÷eTT“¤»uÛÑe lø£q∆sê ÅX‚Ùj·Tùd

1

uÛ≤e+: @ $wüßí ÅãVü≤à X¯+ø£s¡T\T ∫s¡ø±\+ qT+&ççÅø£eT+>± s=eTTàq+<ä÷, eTTKeTTq+<ä÷, <˚Vü≤eTTq+<ä÷ \ø°åà düs¡dü«r bÕs¡«‘·T\qT <Ûä]dü÷Ô, Åd”Ô|ü⁄s¡Twüß\ dü+jÓ÷>∑eTT e\q |ü⁄{Ϻq ˝Àø±\ düTdæús¡‘ê«ìï n$∫äqï+>± ø£*–düTÔHêïs√, eT÷&ÉT y˚<ë\s¡÷|ü+ ø£\yês¡Tq÷ï, <˚e‘·\ #˚‘· |üP õ+|ü ã&çq yês¡Tq÷ï, nsTTq Ä $wüßí ÅãVü≤à X¯+ø£s¡T \qã&˚ Å‹eT÷s¡TÔ\T MT≈£î ÅX‚j·TdüT‡qT ø£* –+#Ó<äs¡T >±ø£ ! neT*q‘ês¡ø±düeTT<äj·T+ãT\ HÓqïqT, düs¡«y˚<äXÊ ÅdüÔeTT\ j·TX‚wükÕs¡eTT eTT<ä+ãTq"u§+<äqT, ãT~∆u≤VüQ$ Åø£eTeTTq <äTs¡Ze÷s¡∆»\>ös¡euÛ≤s¡‘·uÛ≤s¡r düeTT Å<äeTT" <äiÏj·T+>∑ ˙<äqT, $<Ûë‘·èq ¬ø’qqT H˚s¡"uÀ\TH˚.

2

uÛ≤e+: Äø±X¯+˝À qø£åÅ‘· düeT÷Vü‰\qT ˝…øÏÿ+#·&Üìø°, düs¡« y˚<ä XÊÅkÕÔ\ kÕsêìï dü+‘√wü+‘√ Å>∑Væ≤+#·&Üìø°, ãT~∆ nH˚ uÛÑT» ã\+‘√ bı+<ä X¯ø£´+ ø±ì (~>∑{≤ìøÏ n\$ ø±ì) ns¡∆+ nH˚ ˙{Ï jÓTTø£ÿ $düèÔ‹‘√ ≈£L&çq uÛ≤s¡‘· yêv„àj·T düeTTÅ<ëìï á<ä&ÜìøÏ ÅãVü≤àø£sTTHê X¯ø£´+ ø±<ä T ø£<ë !


bÕj·Tø£ bÕø£XÊdüìøÏ uÛ≤s¡‘·|òüTÀs¡s¡D+ãT q+<äT Hê sêj·TDTq≥T¢, yêqdü<ÛäsêdüTs¡ e+X¯$uÛÑ÷wüDT+&ÉT Hê sêj·TDuÛÑ≥Tº, yêvàj·T<ÛäTs¡+<Ûäs¡T"&ÉT+, <äq øÏwüߺ"&ÉTHé, düVü ‰ <Ûë´j·TT"&ÉT HÓ’qyê" &É_ÛeT‘·+ãT>∑" <√&ÉsTT ìs¡«Væ≤+|ü">∑Hé.

3

uÛ≤e+: uÛ≤s¡‘· eTVü‰ j·TT<ä∆+˝À kÕs¡~∏>± $&ÉTe ≈£î+&Ü ns¡T®qT&ç yÓ+≥ ì\∫q lø£èwüßíì e˝…, yêqdü nH Åu≤Vü≤àD e+XÊìøÏ n\+ø±s¡+ e+{Ï yê&ÉsTTq yê&ÉTq÷ï, nH˚ø£ XÊÅkÕÔ\T ‘Ó*dæq yê&ÉTq÷ï , ‘·q≈£î Å|æj·T $TÅ‘·T&ÉTq÷ïdüVü≤bÕ؃ nsTTq Hêsêj·TD uÛÑ≥Tº nH˚ |ü+&ç‘·T&ÉT nqT≈£L\+>± düVü‰j·TT&Ó’ HÓs¡y˚s¡Œ>± kÕs¡eT‹+ >∑M+Å<äT\T Å|üdüqïø£<∏ëø£$‘ês¡∆j·TTøÏÔ ˝À Hês¡dæ y˚T\THê, ì‘·s¡T \ø£ås¡s¡eT´‘· Hê<ä]+|ü, Hê Hês¡T∫sês¡∆dü÷øÏÔì~Û qqïj·TuÛÑ≥Tº ‘ÓqT+>∑TqHé eTVü‰ uÛ≤s¡‘·dü+Væ≤‘ês¡#·qã+<ÛäTs¡T"&ÉjÓT´ »>∑~∆‘·+ãT>∑Hé

4

uÛ≤e+: ø£$ÅX‚wüߘ\T Å|üX¯düÔyÓTÆq ãT~›‘√ Å|ükÕ<ä >∑TD+‘√ ≈£L&çq ø£<∏ä\j·T+<äTqT, ø£$‘·«eT+<äTqT ø£\ eTH√Vü≤sê ˝…’q ns¡∆dü+Væ≤‘·‘ê«ìï ˝À˝À|ü\ ‘·s¡∫ ‘·s¡∫ Å>∑Væ≤+∫ y˚T\T y˚T \ì Å|üX¯+dædü÷Ô ñ+&É>±, Ç‘·s¡T\T nø£åsê\ ≈£Ls¡TŒ˝˝Àì kÂ+<äsê´ìï yÓT#·TÃø√>±, Vü≤è<ä´yÓTÆq nsê∆\‘√ ≈£L &çq $$<Ûä düTuÛ≤wæ‘ê\qT (˙‘·T\T,C≤rj·÷\T, HêqT&ÉT\T) yÓTT<ä˝…’q dü+<äs¡yÓTÆq ø£$‘ê_Ûe´øÏÔøÏ ì<ÛëqyÓTÆq qqïj·TuÛÑ≥Tº ˝Àø±ìøÏ ÅX‚j·TdüT‡qT ø£*–+#˚ $<Ûä+>± eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ s¡∫+#ê&ÉT. @j·T~ Vü≤è<ä´ eT|üPs¡«+ uÒj·T~, jÓT<ë›ì $ìq HÓiTø£ düeTÅ>∑+ u…’ j·TT+&ÉT, q|òüTìãs¡ΩD y˚Tj·T~ j·Tø£ÿ<∏äj·T $q">∑ìwüºeTT e÷≈£îHé

5

uÛ≤e+: @ø£<∏ä eTH√Vü≤s¡yÓ÷, @~ Åø=‘·Ô>±, $+‘·>± ñ+≥T+<√, <˚ìì $+fÒ dü+|üPs¡íyÓTÆq v±„q+ ø£\T>∑T‘·T+<√, @~ bÕbÕ\qT ‘=\–düTÔ+<√ n≥Te+{Ï ø£<∏ä $q&É+ e÷≈£î $TøÏÿ* Å|”‹ø£ s¡+ ! <Ûäs¡à‘·Ô«vó„\T <Ûäs¡àXÊÅdüÔ+ãì, j·T<Ûë´‘·à$<äT\T y˚<ë+‘· eTìj· TT ˙‹$#·≈£åîDT˝Ÿ ˙‹XÊÅdüÔ+ãì, ø£$eèwüuÛÑT\T eTVü‰ø±e´ eTìj·TT, ˝≤ø£åDÏ≈£î\T düs¡«\ø£å´dü+Å>∑Vü≤ eTì, jÓÆT‹Vü‰dæ≈£î *‹Vü‰dü eTìj·TT" ãs¡eTbÂsêDÏ≈£î˝Ÿ ãVüQ|ü⁄sêD düeTT#·Ãj·T+ãì, eTVæ≤">=ìj·÷&ÉT#·T+&É


$$<Ûä y˚<ä‘·‘·Ô«y˚~ y˚<äyê´düT" &Ü~ eTTì |üsêX¯sê‘·àE+&ÉT $wüßídüìïuÛÑT+&ÉT $X¯«»˙q yÓTÆ |üs¡">∑T#·T+&É"CÒôd uÛ≤s¡‘·+ãT

6

uÛ≤e+: <Ûäs¡à XÊÅdüÔ+ ‘Ó*dæq yês¡T <Ûäs¡à XÊÅdüÔ Å>∑+<∏ä+ n˙, y˚<ë+‘·T\T y˚<ë+‘· XÊÅdüÔ+ n˙, ˙‹y˚‘·Ô\T ˙‹ XÊÅdüÔ+ n˙, ø£$ÅX‚wüߘ\T eTVü‰ ø±e´+ n˙, \ø£åDXÊÅdüÔ+ ‘Ó*dæq yês¡T ô |≈£îÿ \øå±´\ dü+|ü⁄{Ï n˙, |üPs¡« ø£<∏ä\T m]–q yês¡T Ç‹Vü‰dü+ n˙, bÂsêDÏ≈£î\T Ç<=ø£ |ü⁄sêD≤\ düeT÷Vü≤eT˙ bı>∑T&ÉT‘·÷ ñ+{≤s¡T. düs¡«y˚<ë\ kÕs¡+ ‘Ó*dæq yê&É÷, y˚<ë\qT $uÛÑõ+∫, y˚<äyê´düT&ÉH˚ ù|s¡T bı+~q yê&É÷, |ü⁄sê‘·q eTVü≤]¸j·TTq÷, $wüßíe⁄‘√ düe÷qT&Ó’q yê&ÉTq÷ï , nsTTq |üsêX¯s¡Tì ≈£îe÷s¡T&Ó’q ø£èwüí<Ó’«kÕj·TqT&ÉT düs¡«»qVæ≤‘·+>± dü+düèÿ‘· uÛ≤wü˝À uÛ≤s¡‘·+ s¡∫+#ê&ÉT. n$T‘êU≤´qø£XÊK\+ u§*∫, y˚<ësê∆eT\#êäj·T yÓTÆ düTeTVü≤<ä«s¡Z #·‘·Twüÿ|ü⁄wüŒ$‹Hé XÀ_Û*¢, ø£ècÕís¡T®H√ ‘·ÔeT HêHê>∑TD ø°s¡ÔHês¡∆|òü\ yÓTÆ, <Ó’«bÕj·TH√<ë´q C≤ ‘· eTVü‰uÛ≤s¡‘· bÕ]C≤‘· eTeTs¡THé <ÛëÅrdüTs¡ÅbÕs¡∆´ yÓTÆ.

7

uÛ≤e+: nH˚ø£ ñbÕU≤´Hê\T (ø£<∏ä\T) nH˚ ø=eTà\‘√ ˇ|ü⁄Œ‘·÷, y˚<ës¡ú+ nH˚ ìs¡à\yÓTÆq ˙&ÉqT ø£\<Ó’, #·‘·T]«<Ûä |ü⁄s¡TcÕsê∆\T nH˚ |üP\ düeTT<ëj·T+‘√ Å|üø±•+∫, ø£ècÕís¡T®qT\ ñ‘·ÔeT >∑TD≤\qT ø°]Ô+#·&É+ nH˚ |ü+& ø£\<Ó’ yê´düT&ÉT nH˚ ñ<ë´q eq+˝À |ü⁄{Ϻq eTVü‰uÛ≤s¡‘· Ç‹Vü‰dü+ nH˚ ø£\Œ eèø£å+ Åu≤Vü≤àDT\≈£î ùd$+| <ä–q<Ó’ n\sês¡T‘·÷ ñ+~. es¡s¡<Ûä yÓTTø£ÿ+&ÉT yês¡D yÓTTø£ÿ+&ÉT ‘·Ts¡>∑eTT˝Ÿ eT÷"&ÉT ø±\T«s¡TqT H˚e⁄ s¡qT dü+K´ >∑\ j·T~ j·T>∑T" ã‹Ô, j·T~ Å‹>∑TD+u…’q ùdHêeTTK+ãT, Bì Å‹>∑TD+ãT >∑T\à+ãT, Bì eTTeTà&ÉT">∑>∑T >∑DeTT, ‘·<äZDeTT Å‹>∑TDÏ‘· yÓTÆq yêVæ≤ì j·T>∑T, <ëì e&ç eT÷"≥ >∑TDÏsTT+|ü" ãè‘·q Hê"ãs¡">∑T"<ä‘Y |üè‘·q eT÷"≥ >∑TDÏ‘· yÓTÆq"»eTT e>∑THé, eTiÏ <ëì eTTeTà&ÉT" >∑˙øÏ˙ düe÷K´ H=qs¡T, q~j·TT" ã~eT&ÉT+>∑T ˝…’q qøåöVæ≤DÏ j·TÚ ìs¡+‘·s¡ Å|üe÷qT dü+K´.

8

ÅuÛ≤e+: X‚wü˜yÓTÆq ˇø£ s¡<Ûä+,ˇø£ @qT>∑T,eT÷&ÉT >∑TÅsê\T, ◊<äT>∑Ts¡T ø±\“\+ ø£\|æq ùdHê $uÛ≤>∑+ |ü‹Ô n+{≤s¡T. eT÷&ÉT |ü‘·TÔ\T ùdHê eTTK+. eT÷&ÉT ùdHêeTTU≤\T >∑T\à+, eT÷&ÉT >∑T\àeTT\T >∑D+. eT÷&ÉT >∑DeTT\T yêVæ≤ì eT÷&ÉT yêVæ≤qT\T |üè‘·q, |üè‘·q\T eT÷&ÉT #·eTTe⁄. eT÷&ÉT #·eTTe⁄\T n˙øÏì. n{Ϻ n˙øÏqT\T |ü~ ˇø£ nøåöVæ≤DÏ. 21,870 y˚\ s¡<∏ë\T, n+‘˚ dü+K´ >∑\ @qT>∑T\T, 65,610 >∑Ti≤¿\T, 1,09,350 eT+~ ø±*ã+≥T¢, ø£*–q


ùdHê $uÛ≤>∑+ nøåöVæ≤DÏ. bÕ+&Ée ùdq ã\+ @&ÉT nøåöVæ≤DT\T ø±>±, øös¡e ùdq ã\+ |ü<äø=+&ÉT nøåöVæ≤DT\T ì+&ÉTeTq+ãT qe´qe˙‘· düe÷qeTT, |ü\Tÿ <ës¡TD≤ K+&É\ X¯ÅdüÔ‘·T\´eTT »>∑qTï‘· ! $Å|ü⁄\j·T+<äT — ìø£ÿ MT ¬s+&ÉTqT sêE\+<äT $|üØ‘·eTT — >±e⁄q $Å|ü⁄&√|ü⁄, H√ |ü+ &É‹XÊ+‘·T" &Éj·TT´ qs¡bÕ\T"&ÉT XÊ|üeTT Å>∑eTàiÏ+|ü">∑Hé.

9

uÛ≤eeTT: ˝Àø£+ #˚‘· qT‹+#· ã&˚yê&Ü ! z ñ<ä+ø£ eTVü‰ eTT˙ ! n|ü⁄Œ&˚ rdæq yÓqï e˝… Åu≤Vü≤àDT\ Vü≤è<äj·T+ $TøÏÿ* eTè<äTe⁄>± ñ+≥T+~. e÷≥ e÷Å‘·+ uÛÑj·T+ø£s¡ yÓTÆq eÅC≤j·T T<Ûä+‘√ düe÷q+>± |üs¡Twü+>± ñ+≥T+~ Ç~ ì»+ ! eTqdü÷, Vü≤è<äj·T+ nH˚$ ¬s+&É÷ sêE\˝À Ç+<äT≈£î $s¡T<ä ∆+>± ñ+{≤sTT. n+fÒ sêE\˝À eTqdüT eÅ»‘·T\´+>± |üs¡Twü+>±q÷, e÷≥ qe˙‘·+˝≤ eTè<äTe⁄>±q÷ ñ+{≤sTT. ø£qTø£ Åu≤Vü≤àDT\T ‘êeTT Ç∫Ãq XÊbÕìï ñ|üdü+Vü≤]+#·T ≈£îH˚ X¯øÏÔ ø£\yês¡T. $TøÏÿ* XÊ+‘· dü«uÛ≤e+ ø£\yê&ÉsTTHê sêE n+<äT≈£î X¯≈£îÔ &ÉT ø±&ÉT. ãVüQeq bÕ<äbÕ_∆ ≈£î\|üs¡«‘·|üPs¡í düs¡dü‡s¡dü«r düVæ≤‘· eTVü‰eTV”≤uÛÑs¡ eT»Ådü düVü≤Ådü |òüD≤[" <ë*à <äT dü‡Vü≤‘·s¡ eT÷]ÔøÏHé »\~ÛXÊsTTøÏ" u≤j·Tø£ X¯j·T´ jÓÆTq j·T j·T´Væ≤|ü‹ <äTwüèÿ‘ê+‘·≈£î" &Éq+‘·T"&ÉT e÷≈£î" ÅãdüqTï"&ÉjÓT´&ÉTHé.

10

uÛ≤e+: ô|≈£îÿ n&Ée⁄\‘√qT, #Ó≥¢‘√qT,düeTTÅ<ë\‘√qT, ≈£î\ |üs¡«‘ê\‘√qT, ˙{Ï‘√ ì+&çq düs¡düT‡\‘√qT, q<äT\ ‘√qT ≈£L&çq >=|üŒ uÛÑ÷$T jÓTTø£ÿ ãs¡Te⁄qT ì‘·´+ y˚sTT |ü&É>∑\ MT<ä <Ûä]+∫, $TøÏÿ* düVæ≤+|ü X¯ø£´+ ø±ì $Å>∑Vü≤+ >∑\ Hêsêj·TDT&çøÏ |ü&Éø£ X¯j·T´>± ñ+&ç, bÕbÕ\qT b˛>=fÒº nq+‘·T&ÉT eTeTTà nqTÅ>∑Væ≤+#·T >±ø£ ! n]~ ‘·b˛$uÛÑ÷‹ qeTsês¡T\u≤<Ûä\T y=+<ä≈£î+&É">± qTs¡>∑\ HÓ\¢" >±∫q eTôVAs¡>∑Hêj·T≈£î" &ÜqeT‘·T‡sê düTs¡eT≈£î{≤Å>∑ s¡‘·ïs¡T∫XÀ_Û‘· bÕ<äTq ø£Å~q+<äH˚ X¯«s¡Tq≈£î uÛÑ÷wüD+ ãsTTq yêdüTøÏ e÷≈£î"ÅãdüqTï"&ÉjÓT´&ÉTHé.

11

uÛ≤e+: <äTs¡¢uÛÑyÓTÆq ‘·b˛$uÛÑe+ #˚‘· sêø£ådüT\T ô|fÒº u≤<Ûä\T bı+<ä≈£î+&Ü ñ+&˚≥≥T¢>± Hê>∑T\qT n+<ä]˙


s¡øÏå+∫q >=|üŒ düs¡Œ sêEq÷ï, e+– qeTdüÿ]+#˚ <˚e‘·\ jÓTTø£ÿj·TT, sêø£ådüT\ jÓTTø£ÿj·TT ø£Ø{≤\ ô|’uÛ≤>±\˝À ñ+&˚ eTDT\ ø±+‹ #˚‘· Å|üø±•+#˚ bÕ<ë\T ø£\ bÕs¡«r|ü‹jÓÆTq |üs¡y ˚TX¯«s¡T&çøÏ n\+ø±s¡+>± ˇù|Œ yêdüTøÏ nH˚ Hê>∑sêE e÷jÓT&É nqTÅ>∑Vü≤+ ø£\yê&ÉT n>∑T>±ø£ ! <˚e eTqTwü´ ˝Àø£eTT\"Å~eTàs¡T#·THé $|ü⁄\Å|ü‘ê|üdü+ uÛ≤$‘·X¯øÏÔXÖs¡T´\T qbÕs¡ $c˛‘·ÿ≥ ø√|ü $düTŒ¤s¡ ‘êŒeø£‘ê|æ‘êœ\ $|ü≈£åî\T HÓ’q eTVü‰qTuÛ≤e⁄ ˝…’ sêe‘·ø√{Ï |òüTÀs¡|òüDÏsêE\T e÷≈£î"ÅãdüqTï \jÓT´&ÉTHé.

12

uÛ≤e+: <˚e eTqTwü´ ˝Àø±\˝À ‹s¡T>∑T‘·÷ , n~Ûø£ ‘˚»düT‡ #˚‘· |üP õ+|ü ã&çq kÕeTs¡∆´+, |üsêÅø£eT+ ø£\yês¡Tq÷ï, nq+‘·yÓTÆq $wü+ #˚‘· n~Ûø£yÓTÆq ø√|ü+‘√ Å|üø±•+#˚ n–ï #˚‘· ‘·|æ+|ü #˚j·Tã&çq X¯Å‘·Te⁄\T ø£\yês¡Tq÷ï, nsTTq eTVü‰‘·Tà\T ◊sêe‘· Hê>∑e+X¯+˝Àì ø√{≤¢~ uÛÑj·T+ø£s¡T˝…’q düs¡Œ sêE\T e÷≈£î Å|üdüqTï\T n>∑T<äTs¡T >±ø£ ! >√Å‘·eTVü‰eTV”≤<Ûäs¡ ì≈£î+»eTT\Hé $|æq+ãT\+ >∑Ts¡T πøåÅ‘·eTTq+ Åãø±eT>∑‹ UÒ\q H=|æŒ, düVü‰X¯«ùdqT"&Ó’ <ÛëÅ‹" ã]ÅuÛÑ$T+#·T ã\<äs¡Œ |üsêÅø£eT<ä≈£åî" &ûø£åD ÅXÀÅ‘·$uÛÑT+&ÉT ‘·ø£å≈£î"&ÉT X¯Ss¡T"&ÉT e÷≈£î" ÅãdüqTï"&ÉjÓT´&ÉTHé.

13

uÛ≤e+: >=|üŒ ≈£î\|üs¡«‘ê\ bı<ä]fi¯fl˝ÀqT, ≈£îs¡TπøåÅ‘·+˝ÀqT, ùd«#·Ã¤>± ‹]π> Åø°&É‘√ n\], ≈£îe÷s¡T&Ó’q nX¯«ùdqT&ç‘√ ≈£L&ç, uÛÑ÷$T MT<ä ‹s¡T>∑T‘·÷ ã\+˝Àq÷, >∑s¡«+˝Àq÷,XÖs¡´+˝Àq÷ düeTs¡T∆&Ó’q |üsêÅø£eT e+‘·T&É÷, düs¡Œsêp nsTTq ‘·ø£å≈£î&ÉT e÷jÓT&É nqTÅ>∑Vü≤+ ø£\yê&É T n>∑T>±ø£ ! ‘·q jÓTiÏ"–q j·Ts¡∆+ u§s¡T" &Éq|òü÷ ! sTT~ jÓT≥T¢ ôd|ü⁄Œ eTì j·T&ç–q" C… |üŒìyê"&ÉTqT, dü‘·´eTT ôd |üŒìyê"&ÉTqT |òüTÀs¡qs¡ø£ |ü+ø£eTTq"ã&ÉTHé.

14

uÛ≤e+: ‘·q≈£î ‘Ó*dæq $wüj·÷ìï mes¡sTTHê, ª z |ü⁄D≤´‘·Tà&Ü ! Ç~ m˝≤ »]–+<√ #Ó|ü⁄Œ ? µ nì n&ç–‘˚ #Ó|üŒì yê&É÷, ndü‘·´+ #Óù|Œ yê&É÷ uÛÑj·T+ø£s¡ eTsTTq qs¡ø£ ≈£L|ü+˝À |ü&É‘ês¡T ! Å


ø√<ÛäeT ‘·|üeTT+ C…i#·TqT — Å>√<ÛäeT j·TDÏe÷<äT ˝…’q >∑TDeTT\"u≤|ü⁄+ — Å>√<ÛäeT <Ûäs¡àÅøÏj·T\≈£î u≤<Ûä j·T>∑T+ — Å>√~Û>±" <ä|üdæ«øÏ"»H˚ï ?

15

uÛ≤e+: ø√|üeTT ‘·|üdüT‡qT #Ó&É>=&ÉT‘·T+~. ø√|üy˚T nDÏeT, \|òæT eT yÓTT<ä\sTTq nwüº dæ<äT∆\qT b˛>=&ÉT‘·T+~. ø√|üy˚T <Ûäs¡à ø±sê´\≈£î Ä≥+ø£+ ø£*–düTÔ+~. ø±e⁄q ‘·|üdüT‡ #˚dü T≈£îH˚ eTTìøÏ ø√|ü+ ‘·>∑<äT. n*–q q\T">∑ø£, jÓT>∑TZ\T |ü*øÏq eTiÏ $qì j·T≥¢ Å|ü‹e#·q+ãT˝Ÿ |ü\Tø£ø£, ãqïeTT |ü&ç jÓT&É" <ä\"|üø£ j·TTqï‘·"&Ó #·÷yÓ <Ûäs¡àvó„"&ç\Hé.

16

uÛ≤e+: Ç‘·s¡T\T ø√|æ+∫Hê, ø√|ü+ ‘Ó#·Tà ø√≈£î+&Ü, ì+<ä\T |ü*øÏ‘ ˚ $qq≥Tº>± e÷s¡T |ü\ø£≈£î+&Ü, nee÷q+ bı+~ ≈£L&Ü Vü≤è<äj·T+˝À ‘·\#·≈£î+&Ü ñqï yê&˚ düTe÷, uÛÑ÷ $T j·T+<äT <Ûäs¡àyÓT]–q yê&ÉT. Ç#·TÃq~ bÕÅ‘·Tq≈£î <Ûäq eT#·TÃ>∑ — H=s¡T y˚"&É≈£î+&ÉTq~ — j·T_ÛeTTKT˝…’ e∫Ãq j·÷XÊs¡T∆\ eè<∏ä |ü⁄#·Ãø£ #˚j·TTq~ düs¡«uÛÑ÷‘·Å|”‹Hé.

17

uÛ≤e+: ns¡TΩ&çøÏ ‘·–q≥Tº>± <Ûäq$Tyê«*. Ç+ø=ø£]ì n&É>∑≈£î+&Ü ñ+&Ü*. m<äTs¡T e∫Ãq j·÷#·≈£î\qT ìsêX¯ |üs¡#· sê<äT. düø£\ Je⁄\≈£îq÷ï ‘·è|æÔì ø£*–+#ê*. Ä <äTwü´+‘·T"&Éq+‘· dü‘·TÔ«"&ÉT düeTkÕÔXÊ+‘·e÷‘·+>∑ eT sê´<ë\+ø£è‘· yÓTÆq uÛÑ÷e\j·T e÷‘êàj·T‘·ÔyÓTÆ j·TT+&É>± Hê~‘ê´+X¯ó düMTs¡ <äTs¡ZeT eTôVAÅ>±s¡D´ <˚XÊ[‘√ Hê~ø£åÅ‘· #·]Å‘· H˚˝… qõ‘·T+&Ó’ u≤VüQ Ms¡´+ãTqHé.

18

uÛ≤e+: nq+‘·yÓTÆq ã\+ ø£*–q Ä <äTwü´+‘·T&ÉT nìï ~≈£îÿ\ ∫es¡\˝À >∑\ @qT>∑T\T dü]Vü≤<äT›>± ˇ|æŒq uÛÑ÷eT+&É\+ ‘·q≈£î ÄBÛqyÓTÆ ñ+&É>±, dü÷s¡´ øÏs¡D≤\≈£îq÷ï, yêj·T Te⁄≈£îq÷ï #=s¡sêì uÛÑj·T+ø£sê˝…’q n≥M Å|ü<˚XÊ\‘√ bÕ≥T>± |üPs¡«sêE\ es¡Ôqe+{Ï es¡Ôq+‘√ uÛÑT»ã\+‘√, nCÒj·TT&Ó’ uÛÑ÷$Tì bÕ*+#ê&ÉT.


$|üØ‘·Å|ü‹uÛ≤wü ˝Ò$T{ÏøÏ qTØ«Hê<∏ä ! sT÷ |ü⁄Å‘·>± Å‘·|ü]wü«+>∑düTK+ãT ùdø=qTeTT eTTø±ÔVü‰s¡ ø£s¡÷Œs¡ kÕ+ Å<ä|üsê>∑ Å|üdüs¡+ãT" »+<äqeTT" »+Å<äCÀ´‘·‡ïj·TT+ ãTÅ‘·>± Å‘·|ü]wü«+>∑eTTq≥T¢ Je⁄\≈£î Vü≤è<ä´+uÒ ø£&ÉTHé o‘·y˚T.

19

uÛ≤e+: zsêC≤ ! $s¡T<ë∆˝…’q e÷s¡T e÷≥\T m+<äT≈£î ? á |ü⁄Å‘·T&çì øö>∑*+#·Tø=ì á‘·&ç øö–* e\q ø£*π> düTU≤ìï nqTuÛÑ$+#·T. eTT‘ê´\ Vü‰sê\÷, |ü#·Ãø£s¡÷Œs¡|ü⁄ <ä≥ºyÓTÆ q bı&ç Å|ükÕs¡+, eT+∫ >∑+<Ûä+, yÓHÓï\ ≈£L&Ü Je⁄\≈£î |ü⁄Å‘·Tì øö–* e˝… eTqdüT≈£î düTU≤˙ï, #·\¢<äHê˙ï ø£*–+#· ˝Òe⁄. qT‘·»\|üP]‘·+ãT\>∑T q÷‘·T\T q÷iÏ{Ï ø£+f… dü÷qè‘· Åe‘· ! jÓTTø£ u≤$ y˚T\T — eT] u≤e⁄\T q÷iÏ{Ï ø£+f… H=ø£ÿ dü Å‘·ÿ‘·Te~ y˚T\T — ‘·Å‘·ÿ‘·TX¯‘·+ãTqø£+f… düT‘·T+&ÉT y˚T\T — ‘· ‘·T‡‘· X¯‘·ø£+ãT ø£+f… H=ø£ dü÷qè‘·yêø£´eTT y˚\T dü÷&É">∑Hé.

20

uÛ≤e+: dü‘·´ Åe‘·+ >∑\ z sêC≤ ! eT+∫ ˙{Ï #˚<äT&ÉT u≤e⁄\T q÷]+{Ï ø£qï ˇø£ ~>∑T&ÉT u≤$ y˚T\T. ø±>±, u≤e⁄\T q÷]+{Ï ø£qï ˇø£ eT+∫ j·Tv„+ y˚T\T. n≥Te+{Ï q÷s¡T Åø£‘·T e⁄\ ø£+f… ˇø£ |ü⁄Å‘·T&ÉT y˚T\T. n{Ϻ |ü⁄Å‘·T\T q÷s¡TeT+~ ø£+f… ˇø£ dü‘·´ yêø£´+ eT+∫~. X¯Ss¡T\»qà+ãT düTs¡\»qà+ãTqT, H˚iT\»qà+ãT HÓiT">∑q>∑THÓ? yÓTT–ì <äBÛ∫ jÓTeTTàq"ãT≥º<äjÓT´H˚, yêdüyêj·TT<Ûä yÓTÆq eÅ» eT~j·TT ? >±+π>j·TT" <äq eTiÏ ø±]Ôπøj·TT+ &Éq, Hêπ>ïj·TT" &Éq söÅ<äT" &Éq >∑ X¯s¡e D√<䓤e⁄+ &Éq >∑TVüQ+ <äT<䓤$\¢"&Ó ? X¯s¡ düÔ+ã»qTà"&ÉT >±"&Ó <Ûäs¡à$<äT"&ÉT >∑è|ü⁄"&ÉT? |òüT≥dü+uÛÑe⁄"&ÉT >±"&Ó ø°]Ô|üs¡T"&ÉT, es¡T"&ÉT Å<√DT+&ÉT ? $Å|ü⁄\e\q" ãT≥º ¬s’¬s dü‘Yø£åÅ‹j·TT˝Ÿ |òüTqT \eì">±e"? >∑&É"– MT »qàeTT\T ì≥¢ ø±yÓ $q">∑.

21

uÛ≤e+: X¯Ss¡T\ |ü⁄≥Tºø£, <˚e‘·\ |ü⁄≥Tºø£, q<äT\ |ü⁄≥Tºø£ ‘Ó*dæ ø=qT≥ kÕ<Ûä´e÷ ? <˚y˚+Å<äTì eÅC≤j·TT<Ûä+ <äBÛ∫ meTTø£qT+&ç |ü⁄≥º ˝Ò<ë ? >∑+>∑ ø=&ÉT≈£î>±, ø£è‹Ôø£\ ø=&ÉT≈£î>±, n–ï ø=&ÉT≈£î>±, s¡TÅ<äTì ø=&ÉT≈£î>±, ¬s\T¢ bı<ä\ ˝À »qà ø£\yê&ÉT>± ≈£îe÷s¡ kÕ«$T |ü⁄≥º ˝Ò<ë ? <Ûäs¡à yÓT]–q ø£è bÕ#ês¡T´&ÉT ¬s\T¢ >∑&ç¶>∑+≥˝À |ü⁄≥º ˝Ò<ë ? ø°]Ô eT+‘·T&ÉT, ÅX‚wüߘ&ÉT nsTTq Å<√DT&ÉT ≈£î+&É˝À |ü⁄≥º ˝Ò<ë ? uÛÑ÷ $Tì ø±bÕ&É{≤ì¬ø’ ñ‘·ÔeT ø£åÅ‹j·TT\T Åu≤Vü≤àDT\ e\q |ü⁄≥º ˝Ò<ë ? $qï <ëìì ã{Ϻ MT |ü⁄≥Tºø£\T ≈£L&É Ç{Ϻy˚ ø£<ë !


eT<äe÷‘·+>∑ ‘·Ts¡+>∑ ø±+#·q \düHêàDÏø£´ >±DÏø£´ dü+ |ü<ä ˝À*+ >=ì e∫à sTT∫Ã, eTT<äyÓTT|üŒ+ >±+∫, ùd$+∫, s¡ j·TT´<äj·÷kÕÔ#·\ ùd‘·To‘·q>∑ eT<Û√´Ø«|ü‘·T˝Ÿ dü+‘·‘ê uÛÑT´<äj·TeTTHé <Ûäs¡àE" <ä‘·‡uÛ≤dæú‘·T »>∑‘·÷Œs¡í Å|ü‘êb˛<äj·T THé.

22

uÛ≤e+: H˚\ Hê\T>∑T ~≈£îÿ˝À¢ ñqï sêE\+‘ê, m&É ‘Ó>∑ø£ eè~∆ bı+<˚ dü+|ü<ä ø£\yê&ÉT, ˝Àø£eT+‘·{≤ ì+&çq |üsêÅø£eT+ #˚‘· Wqï‘·´+ eVæ≤+∫q yê&ÉT nsTTq <Ûäs¡àq+<äqTì dü+‘√wü+‘√ <ä]Ù+#·Tø=Hêïs¡T. eT<ä|ü⁄ fÒqT>∑T\qT, >∑TÅsê*ï, ã+>±sêìï, e÷DÏø±´\qT, y˚X¯´\qT Åù|eT‘√ ø±qTø£\T>± düeT]Œ+#·Tø=ì eTqkÕs¡ Ä eTVü‰ sêEqT ùd$+#·Tø=Hêïs¡T. ø£&ÉT"»qTyê"&ÉTHÓ’ |ü⁄s¡Twüø±]j·TT <ä≈£åî"&ÉT HÓ’q eT+Å‹ ô|+ |ü&És¡">∑ sê»|ü⁄Å‘·T\ eTVü‰<Ûäqe+‘·T\"CÒdæ yê]‘√ H=&É"ã&ç |üø£å y˚Ts¡Œ"&É>∑ qT+&É&ÉT>±, <Ûäq yÓT{Ϻ yê]øÏ+ >∑&ÉTø=ì #˚j·T≈£î+&ÉTHÓ »>∑qTï‘· ! >∑s¡«eTT <äT]«yÓ÷Vü≤eTTHé.

23

uÛ≤e+ m≈£îÿe |ü\T≈£îã&ç ø£*–, ÅøÏj·÷o*, düeTs¡T∆&ÉT nsTTq eT+Å‹ ` ‘·q |ü]~Û MT], Ç‘·s¡ sê»|ü⁄Å‘·T\qT eTVü‰ <Ûäqe+‘·T\T>± #˚dæ , yêfi¯fl‘√ #˚‘·T\T ø£*|æ, ˙≈£î e´‹πsø£ esêZìï @s¡Œ&˚≥≥T¢>± ñ+&É&É+ ˝Ò<äT ø£<ë ! <Ûäs¡à sêC≤ ! <Ûäq+ m≥Te+{Ï yê]ø£sTTHê <äTsêX¯q÷, >∑sê«˙ï ø£ *–düTÔ+~. ñ‘·ÔeT eT<Ûä´e÷<ÛäeT ìjÓ÷>∑´‘· ãT~∆ HÓiÏ+– yê] q j·TT´‘·ÔeT eT<Ûä´e÷<ÛäeT ìjÓ÷>∑eTT\Hé ìj·T$T+∫‘˚ qπs+ Å<√‘·ÔeT ! uÛÑè‘·´ø√{ÏøÏ qq÷qeTT>±" <ä>∑T J$‘·+ãT ˝≤ j·T‘·ÔeTT ùddæ sTT‘ÓÔ <äj·T qj·T´sTT ø±\eTT <ä|üŒ≈£î+&É>∑Hé.

24

uÛ≤e+: z <Ûäs¡àsêC≤ ! e´≈£îÔ\ ñ‘·ÔeT ,eT<Ûä´eT, n<ÛäeT jÓ÷>∑´‘·\qT ‘Ó\TdüTø=ì yêfi¯flqT ñ‘·ÔeT, eT<Ûä´eT, n<ÛäeT ñ<√´>±˝À¢ ìj·T$T+#êe⁄ ø£<ë ! ùde≈£î\+<ä]øÏ, ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü ‘·>∑T J‘ê\T <äj·T‘√ düø±\+˝À n+<äCÒdüTÔHêïe⁄ ø£<ë ! ne˙Hê<∏äT \H˚≈£î \T+&É">∑ $•cÕºsê<ÛäT´ ˝≤s¡T´˝Ÿ eTMT ~$E˝Ÿ |üPE´\T |ü\T« s¡T+&É">∑ <Ûä]År Hê<∏ä ! >±+π>j·TT <äT s¡e«´ekÕj·T+ãTq" >∑èwüßí" >∑wüº#·]‘·THé yêsYùwíj·TT" ã÷õ+∫ ˙ j·T$y˚ø£+ u…iÏ+–+∫ ‹+<äs¡≈£î <ëXÊs¡TΩ+&ÉT |üPC≤s¡TΩ"&˚ ?

25


uÛ≤e+: z<Ûäs¡à sêC≤ ! á düuÛÑ˝À m+<äs√ eTVü‰sêE\T+&É>±, $X‚wü +>± |üPõ+#·<ä–q ô|<ä›\T, Åu≤Vü≤àDT\T ô|≈£îÿ eT+~ ñ+&É>±, ;Ûwüßàì #Ó&ÉT ìs¡íj·÷ìï nqTdü]+∫, eèwæ˜e+X¯+ yê&ÉT, #Ó&ÉT Å|ües¡Ôq ø£\yê&ÉT nsTTq lø£èwüßíDÏí |üPõ+∫, ˙ ‘Ó*$ ‘·≈£îÿe‘·Hêìï Ç+‘·eT+~øÏ ‘Ó*j·TCÒXÊe⁄, Ä <ëXÊs¡TΩ&ÉT |üP»≈£î ‘·–qyê&Ü @$T ! ø£&ÉTø=ì <Ûäs¡à‘·‘·Ô« yÓiT">∑+>∑ qX¯ø£´eTT — <Ûäs¡àu≤VüQ´ ì H=ï&É"ã&É ìwüߺ"&Ó’ ø£s¡|æ j·TT‘·ÔeTT\T+&É">∑ yêdüT<e⁄" &É q®&ÉTq≈£î" ã÷» sTTeTàì $#ês¡$<ä÷s¡T"&ÉT ;Ûwüßà" &Ó+‘·j·TTHé yÓ&É">∑T"<äq+ãTqq+ ãì#Ó — eè<äT∆\ãT<äT∆\T dü+#·*+|üy˚.

26

uÛ≤e+: <Ûäs¡à‘·‘êÔ«ìï ‘Ó\TdüT ø√e&É+ nkÕ<Ûä´+. ;Ûwüßà&ÉT Ä˝À#·q dü]>± ˝Òì yê&ÉT. n+<äTπø m+<äs√ eTVü‰qT uÛ≤e⁄\T á düuÛÑ˝À ñ+fÒ, n$y˚ø£+>± Ä lø£èwüßí&ÉT nH˚ ãT~∆V”≤qT&ç øÏ ns¡È´+ ÇeTàì, <Ûäs¡àu≤VüQ´&çyÓ’q ìqTï düeTà‹+|ü #˚kÕ&ÉT. eè<äT∆\ ãT<äT›\T ì\ø£&É>± ñ+{≤j·÷ ! ñ+&ÉT ø£ <ë ! Ç‘·ìøÏ " >∑÷s¡TÔπsì <Ûäq$T‘·TÔ s¡;ÛwüºeTT˝…’q ø±s¡´eTT˝Ÿ eT‹ H=q]+‘·T ]wüߺ"&Éì eT+‘·Ts¡T>±ø£, eTVü‰‘·Tà˝…’q uÛÑ÷ |ü‘·T\j·TT $Å|üeTTKT´\düuÛÑHé $~Û<äèwüº $•wüº |üP»Hê j·T‹øÏ qqs¡TΩ qs¡TΩ"&Éì j·T#·T´‘·T q]Ñ·T" CÒj·T"u≤&çj˚T?

27

uÛ≤e+: lø£èwüßíìøÏ MTs¡T ùdïVæ≤‘·T˝…’‘˚ ˇ+≥]>± MT Ç+{ÏøÏ |æ*∫ <Ûäq$TùdÔ Çe«+&ç. Äj·Tq≈£î Å|”‹ø£sê\sTTq |üqT\T #˚ùdÔ #Ój·T´+&ç. Çwüߺ&ÉT ø£<ë nì b˛wæùdÔ b˛wæ+#·+&ç. n+‘˚ ø±˙, eTVü‰‘·Tà˝…’q eTVü‰ sêE\T, Åu≤Vü≤àDT \T ñ+&˚ á eTVü‰ düuÛÑ˝À ` XÊÅdüÔ+˝À #Ó|üŒã&çq á >=|üŒ |üP» bı+<ä{≤ìøÏ @e÷Å‘·+ jÓ÷>∑´‘· ˝Òì Ç‘·DÏí jÓ÷>∑T´&Éì |üPõ+#·&É+ @$T Hê´j·T+ ! á‘·ì eè<ä∆ì jÓTiÏ"– |üPõ+∫‘˚ , edüT<˚e⁄"&ÉT+&É+>∑ edüTeTrX¯ ! ãTT‹«E+&Éì $#ê]+∫ |üPõ+∫‘˚, <Ó’«bÕj·TqT+ &ÉT+&É <Ûäs¡à j·TTøÏÔ — j·÷#ês¡T´"&Éì $qj·TeTTq" ã÷õ+∫‘˚, ø£è‘·eT‘·T˝Ÿ Å<√DT+&ÉT " >∑è|ü⁄"&ÉT qT+&É — uÛÑ÷Hê<∏äT" &ÉìjÓT&ÉT ãT~∆ ã÷õ+∫‘˚, j·÷<äe⁄˝Ÿ sêE˝Ò j·TeìMT<ä" ! ã÷»˙j·TT˝…’q |ü⁄s¡Twüß\ ˝À|ü\ HÓ|ü⁄Œ"&ÉjÓT´ >∑èwüßí" ? &ç≥Tº ˝Ò \ |üPE´\sTTqyê]" ã÷õ+|ü H=\¢ø£, ;Ûwüßà|üqT|ü⁄" CÒdæ uÒ\ esTT‹.

28


uÛ≤e+: <Ûäs¡àsêC≤ ! lø£èwüßíDÏí eè<äT∆&Éì >∑T]Ô+∫ |üPõ+#êyê ? düuÛÑ˝À Äj·Tq ‘·+Å&ç edüT<˚e⁄&˚ ñHêï&ÉT ø£<ë ! ãTT‹«E&Éì Ä˝À∫+∫ |üPõ+#êyê ? düuÛÑ˝À y˚<äyê´dü eTT˙+Å<äT˝Ò ñHêïs¡T ø£<ë ! >∑Ts¡Te⁄>±s¡ì $qj·T+‘√ |üPõ+#êyê ? düuÛÑ˝À eTVü‰ y˚T<Ûëe⁄˝…’q Å<√D≤#ês¡´ ,ø£èbÕ#ês¡T´˝Ò ñHêïs¡T ø£<ë ! eTVü‰ sêE nì |üPõ+#êyê ? uÛÑ÷$T MT<ä j·÷<äe⁄\T sêE˝≤ j˚T$T ! á $<Ûä+>± |üP õ+#· <ä–q |ü⁄s¡Twüß˝À¢ lø£èwüßí&ÉT me&Éì |üPõ+#êe⁄ ? |üPõ+|ü e\dæq yêfi¯flqT |üPõ+|üø£, ;Ûwüßà&ÉT #Ó |æŒq e÷≥\T $ì lø£èwüßíDÏí |üPõ+∫ eT÷&ÛÉT&ç eì|æ+#·T ≈£îHêïe⁄. s¡j·T$#·\ ‘·TÔs¡+>∑eT ‘·s¡+>∑eTT\Hé eT<äHê>∑qÅø£ dü+ #·j·TeTT\ dü+#·\#·Ã≥T\ ôd’ìø£ eT‘·‡´eTT\Hé uÛÑj·T+ø£s¡+ ãsTT j·T<äTeèwæºuÛÀ» ≈£î≈£îsê+<Ûäø£ yêVæ≤ìj·TT+ >∑\+¬> ì s¡›j·T‘·s¡s√wüe÷s¡T‘· ì‘ê+‘· düMT]‘·yÓTÆ ø£åD+ãTqHé.

29

uÛ≤e+: j·T<äTeèwæºuÛÀ» ≈£î≈£îsê+<Ûäø£ Ms¡T\ ôd’q´+ nH˚ q~ ` y˚> ∑+>± m≈£îÿe>± ø£<äT\T‘·Tqï >∑TÅsê\T nH˚ n\\ ‘√, eT<ä|ü⁄fÒqT>∑T\T nH˚ yÓTTdüfi¯fl düeT÷Vü‰\‘√, n$T‘·+>± n≥T Ç≥T ‹s¡T>±&ÉT‘·÷ yÓTs¡TdüTÔqï ô|’ì≈£î\T nH˚ #˚|ü\‘√, uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆ, @e÷Å‘·+ <äj·T ˝Òì ø√|ü+ nH˚ m&É‘Ó>∑ì >±* M#·>± ˇø£ÿ ø£åD+˝À ø£\‘· #Ó+~+~. eTTqTï <äH√ï≥Te&ç eTiÏ qqTï H√≥T e&çjÓTH√, qqTï eTTH√ï≥T e&ç $uÛÑT+&ÉT Å>∑qï"<äH√ï≥T&çjÓTH√ j·Tqï ! Hê≈£î HÓiT">∑"C…|ü⁄ŒeTT Bì ˙ yÓiT">∑T<˚ì.

30

uÛ≤e+: HêuÛÑs¡Ô yÓTT<ä≥ ‘·H√ï&ç ‘·s¡Tyê‘· qH√ï&ÓHê ? ˝Òø£ eTT+<˚ qH√ï&ç ‘·s¡Tyê‘· ‘ê H√&ÓHê ? nHêï ! ˙≈£î ‘Ó*ùdÔ á dü+>∑‹ Hê≈£î #Ó|ü⁄Œ. ≈£îs¡Teè<äT›˝Ÿ >∑Ts¡T eè<ä∆ u≤+<Ûäe⁄ \H˚≈£î˝Ÿ dü÷#·T#·T+&ÉHé eT<√ <äT∆s¡T"&Ó’ Å<Í|ü~ ì≥T¢ ùddæq K\THé <äTXÊÙdüqTHé ˝Àø£;Û ø£s¡©\Hé e~ÛsTT+∫ ‘·~«|ü⁄\ eø£åXË’Ù\ s¡øöÔ|òüT ì s¡Ès¡ eTTØ«|ü‹ dü÷#·T#·T+&É qì HêkÕ«~+‘·T qTÅ>±ø£è‹Hé. 31 uÛ≤e+: ≈£îs¡Te+X¯|ü⁄ ô|<ä›\T, >∑Ts¡Te⁄\T, eè<äT∆\T, ã+<ÛäTe⁄\T ô|≈£îÿ eT+~ #·÷dü÷Ô ñ+&É>± ` bı>∑¬søÏÿ #Ó\ πs–, Å<Í|ü~ì á $<Ûä+>± |üsêuÛÑ$+∫q <äTXÊÙdüqTDÏí sêE (<äTs√´<Û äqT&ÉT) #·÷düTÔ+&Ü>±H˚ j·TT<ä∆+˝À ˝À uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq Ø‹˝À e~Û+∫ , Ä‘·ì $XÊ\ eø£ådüú\eTH˚ |üs¡«‘·+˝Àì s¡ø£‘·ÅkÕeeTH˚ ôd\j˚T{Ïì uÛÑj·T+ø£sêø±s¡+ <Ûä]+∫ Å‘ê>∑T‘êqT.


<Ûës¡TDÏ sê»´ dü+|ü<ä eT<ä+ãTq">√eT*" >∑èwüí" p∫ s¡+ uÛÀs¡T ìCÀs¡T <˚X¯eTTq qT+&É">∑" _*Ãq sTT<äT›sê‘·Tà &ÉT sê«s¡ eTBj·T u≤VüQ|ü]e]Ô‘· #·+&É >∑<ë_Û|òü÷‘· uÛÑ >√ïs¡T‘·s√s¡T" CÒj·TT<äT düTjÓ÷<ÛäqT qTÅ>∑s¡D≤+‘·s¡+ãTqHé.

32

uÛ≤e+: sê»´ dü+|ü<ä e\¢ ø£*–q eT<ä+‘√ n+<äyÓTÆq Å<Í|ü~ì #·÷∫ ns¡{Ï uÀ<Ó\ e+{Ï ‘=&É\T >∑\ ÄyÓTqT ‘·q ‘=&ÉMT<ä ≈£Ls¡TÃ+&É s¡eTàì |æ*∫q á <äTwüº <äTs√´<ÛäqTDÏí uÛÑj·T+ø£s¡eTsTTq j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À m<äTs=ÿì, n&ɶ–+#· kÕ<Ûä´+ ø±ì Hê #˚‘·T\T Å‹ù|Œ ;Ûø£s¡ >∑<ë<ä+&É+ <Óã“\‘√ Ç‘·ì ‘=&É\T $s¡T>∑ ø=&É‘êqT. q\<äeTj·T+‘·T *<ä›s¡T eTq'Å|üuÛÑyêq\ u≤<Ûä´e÷qT˝…’ dü*|æ] Bs¡Èyêdüs¡ ìX¯˝Ÿ $\düqïeq+<äq+ãT\Hé q*q<äfi¯+ãT\Hé eTè<äTeTèD≤fi¯eTT\Hé |òüTqkÕs¡bÕ+düT\+ ~*s¡T\ X¯j·T´\THé dü*\ <Ûës¡\" »+<äq#ês¡T #·s¡Ã\Hé

33

uÛ≤e+: q\<äeTj·T+‘·T\T Çs¡Te⁄s¡Tq÷ï eT<äq‘ê|ü+ #˚‘· u≤~Û+|ü ã&ÉT#·Tqïyê¬s’, n+<äeTsTTq q+<äq eHê\ e+{Ï Åø=‘·Ô ‘√≥\˝À, ‘êeTs¡ |üP\πs≈£î\˝À, yÓT‘·Ôì ‘êeTs¡ ‘·÷+&É¢˝À,ø£s¡÷Œs¡ |üsê>∑+‘√, eT+∫ >∑+<Ûä|ü⁄ y˚Tì |üP‘·\‘√, |ü˙ï{Ï »\T¢\j·T+<äT, ∫>∑Ts¡T{≤≈£î\ X¯ j·T´\ô|’, ô|≈£îÿ Bs¡ÈeTsTTq πssTT+ãefi¯ófl >∑&çbÕs¡T. XÊs¡<äsêÅ‘·T \T»®«\ \dü‘·Ôs¡‘ês¡ø£Vü‰s¡ |ü+≈£îÔ\+ C≤s¡T‘·s¡+ãT \jÓT´ $ø£düqïe ¬ø’s¡e>∑+<Ûä ã+<ÛäTs√ <ës¡ düMTs¡ kÂs¡uÛÑeTT ‘ê*à düT<Ûë+X¯ó $ø°s¡´e÷D ø£ s¡÷Œs¡|üsê>∑ bÕ+&ÉTs¡T∫|üPs¡eTT \+ãs¡|üP]‘·+ãT ˝…’. 34 uÛ≤e+: n$ X¯s¡‘êÿ\ sêÅ‘·T\T. $TøÏÿ* Å|üø±X¯e÷Hê˝…’q qø£åÅ‘· e÷*ø£\‘√≈£L&ç ñqï$. $ø£dæ+∫q ø=+Å>=‘·Ô ‘Ó\¢ ø£\Te\ <ä≥ºyÓTÆq düT>∑+<Ûä+‘√ ≈£L&çq >=|üŒ >±* jÓTTø£ÿ |ü]eTfi≤ìï eVæ≤+#êsTT. n+‘·{≤ yÓ<ä»\¢ã&çq ø£|ü⁄Œ s¡|ü⁄ |ü⁄bıŒ&ç e˝… Äø£kÕìï Äe]+∫q #·+Å<äT&ç yÓHÓï\ yÓ\T¢e\T ø£* – $TøÏÿ* kı>∑düT>± ñHêïsTT.

‹ø£ÿq

lj·Tq >ö]Hê" ãs¡>∑T #Ó\«≈£î õ‘·ÔeTT |ü\¢$+|ü uÛÑ Å<ësTT‘· eT÷]Ô jÓÆT Vü≤]Vü≤s¡+ã>∑T s¡÷|üeTT <ë*à ª ª$wüßí s¡÷ bÕj·T qeT•Ùyêj·Tµ j·Tì |ü˝…ÿ&ÉT uÛÑø£Ô»q+ãT yÓ’~ø£ <Ûë´sTT‘· øÏ#·Ã yÓT#·Tà |üs¡‘·‘·Ô«eTT" >=˝…Ã<ä ìwüºdæ~∆øÏHé.

35


uÛ≤e+: l (\øÏåà) n˙, >ö] ( bÕs¡«‹) n˙ |æ\Teã&˚ eì‘·≈£î eTqdüT ∫>∑T]+#˚≥≥T¢ eT+>∑fi¯ø£s¡yÓTÆq Vü≤]Vü≤s¡T\T ø£*dæq s¡÷bÕìï <Ûä]+∫, ª $wüßí s¡÷|ü⁄&Ó’q •e⁄&çøÏ qeTkÕÿs¡µ eTì ø°]Ô+#˚ uÛÑ≈£îÔ\ y˚<ä$Væ≤‘·yÓTÆq ñbÕdüHê |ü<ä∆‹øÏ eTqdüT˝À yÓT#·TÃø=H˚ Ä |üs¡e÷‘·àqT Hê ø√]ø£ |ò ü*+#ê\ì ÅbÕ]∆düTÔHêïqT. $<ä«‘·‡+düÔe˙j·T uÛÑe´ ø£$‘êy˚X¯ó+&ÉT, $v±„q dü+ |ü~«U≤´‘·T"&ÉT dü+j·T$T Å|üø£s¡ dü+uÛ≤yê´qTuÛ≤e⁄+&ÉT, >∑è wüí<Ó’«bÕj·TqT"&É]∆ ˝Àø£Væ≤‘·ìwü˜+ ã÷ì ø±$+#Ó <Ûä sêà<Ó’«‘·dæú‹ uÛ≤s¡‘êø£´ eT>∑T ˝ÒK´+u…’q j·÷e÷ïj·TeTTHé

36

uÛ≤e+: |ü+&ç‘·T\T Å|üX¯+dæ+#˚ ñ<ë‘·Ô ø£$‘êy˚X¯+ ø£\yê&ÉT ø£èwüí<Ó’«bÕj·TqT&ÉT. Ä<Ûë´‹àø£ v±„q+‘√ düTÅ|üdæ<äT∆ &Ó’q yê&ÉT. eTVü≤s¡T¸\ #˚‘· >ös¡$+#· <ä–q Å|üuÛ≤e+ ø£\yê&ÉT. Ä eTVü≤]¸ ˝Àø£Væ≤‘·+ ø√] <Ûäsêà<Ó’«‘· dæú‹˝À uÛ≤s¡‘· dü+Væ≤‘·qT s¡∫+#ê&ÉT. y˚<äeTT\≈£î qœ\ düèà‹ yê<äeTT\≈£î ãVüQ |ü⁄sêD es¡Z+ãT\≈£îHé yê <Ó’q #√≥T\qT <ë eT÷<ä\ <Ûäsêàs¡∆ ø±eT yÓ÷ø£å dæú‹øÏHé.

37

uÛ≤e+: y˚<ë\≈£L, düèà‘·T\≈£L, |ü⁄sêD≤\≈£L, <Ûäsêàs¡∆ ø±eT yÓ÷øå±\ $wüj·T+˝À $yê<ä+ @s¡Œ&ç‘˚ Äj·÷ dü+<äsꓤ\˝À eTVü‰ uÛ≤s¡‘·+ |ü⁄s¡TcÕs¡∆ ìsêíj·Tø£ Å>∑+<∏ä+>± ì\TdüTÔ+~. Ä<äs¡D°j·T kÕs¡ $$<Ûës¡› >∑‹ düTŒ¤s¡D+ãT >∑*Z j·T cÕº<äX¯ |üs¡« ìs¡«Vü≤D dü+uÛÑè‘·yÓTÆ ô|qTbı+~j·TT+&É — q+ <ë~" <=&É+– eT÷!&ÉTø£è‘·T ˝≤+Å<Ûä ø£$‘·« $XÊs¡<äT+&ÉT $ <ë´<äsTT‘·T+ &=q¬sà eTVæ≤‘ê‘·Tà"&ÉT qqïj·TuÛÑ≥Tº <äø£å‘·Hé

38

uÛ≤e+: Ä<ä]+#·<ä–q nH˚ø£ ns¡∆ dü÷Œs¡TÔ\‘√ ì+&çq uÛ≤s¡‘·+ |ü<ä THÓì$T~ |üsê«\‘√ ≈£L&ç ô|+bÕ] ñ+&É>±, n+<äT˝À yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT |üsê«\qT <äø£å‘·‘√ qqïj·TuÛÑ{≤ºs¡≈£î&ÉT ‘ÓqT>∑T˝À s¡∫+#ê&ÉT. n‘·&ÉT Ä+Å<Ûäø£$‘ê $XÊs¡<äT&ÉT, $<ä´\≈£î Å|æj·TyÓTÆq yê&ÉT, eTVæ≤‘ê‘·Tà&ÉT. Vü≤è<äj·÷Vü‰¢~, #·‘·Ts¡∆, eT÷]®‘· ø£<∏√ù|‘·+ãT, HêHê s¡kÕ uÛÑT´<äjÓ÷˝≤¢dæ, $sê≥|üs¡« eT≥ j·TT<√´>±<äT\T+, >∑÷&É">±"


ã~j˚Tì+{Ï" ‘ÓqT+>∑Tu≤dü »qdü+ÅbÕs¡∆´+ãT˝…’ ô|+|ü⁄q+ <äT~eTT≥ºHé s¡∫sTT+#·T {§|ü⁄Œ ãT<Ûä dü+‘√wü+ãT ì+&Üs¡>∑Hé.

39

uÛ≤e+: düVü≤è<äj·TT\ Vü≤è<äj·÷\≈£î ÄVü‰¢<ä+ ø£*–+#˚B, uÛ≤s¡‘·+˝À |ü<äTHÓì$T~ |üsê«\˝À Hê\ZeB, ì_&ÉyÓTÆ q ø£<∏ä\‘√ ≈£L&ÉTø=qïB, $$<Ûä s¡kÕ\ Åø£eTb˛wüD‘√ @s¡Œ&˚ $ø±dü+ e\q ñ˝≤¢kÕìï ø£*–+#˚B $sê≥ |üs¡«+. Äô|’q ñ<√´>∑ |üs¡«+ yÓTT<ä\Tø=ì dü«sêZs√Vü≤D |üs¡«+ <ëø± ñqï |üsê«\‘√ ø£\T|ü⁄ø=ì |ü<äTHÓ’<äT |üsê«\T »qT\ #˚‘· ø°]Ô+#·ã&˚≥≥T¢>±, |ü+&ç‘·T\T dü+‘√wæ+#˚≥≥T¢>± ‘Ó\T>∑T uÛ≤ wü˝À |üP]Ô>± s¡∫+#·≥+ düeT+»dü+. |üøÏåyê´≈£î\eTT+, ãπs‘· ì\jÓ÷bÕ+‘√‘·úeTTHé, &ÜøÏ˙ s¡øå√uÛÑ÷‘· |æXÊ#· >√#·s¡eTT <äTs¡Z+<Ûä+ãTHÓ’ #·÷&É" õ ‘·Ôøå√uÛÑ+ u§q]+#·T — q≥¢>∑T≥" C…+‘·+ CÒs¡sê B X¯MT eèø£å+ u…e«] — øÏ+<äT" u…≥Tº<äyÓT |üèBÛ«Hê<∏ä ! X¯ÅkÕÔÅdüÔeTT˝Ÿ ?

40

uÛ≤e+: <Ûäs¡à sêC≤ ! á »$Tà #Ó≥Tº |ü≈£åî\ s=<ä\‘√ m|ü⁄Œ&É÷ yê´|æ+∫ ø£\‘· ô|fÒº~>± ñ+≥T+~. X¯àXÊHêìøÏ <ä>∑Zs¡>± ñ+&É&É+ #˚‘· uÛÑ÷‘·|æXÊ#· sêø£ådü >∑D≤\‘√ ≈£L&ç uÛÑj· T+ø£s¡+>± ñ+≥T+~. #·T≥÷º <äTs¡Z+<Ûä+ yê´|æ+∫ ñ+≥T+~. BìyÓ’|ü⁄ #·÷ùdÔH˚ eTqdüT‡˝À ˇø£ $<ÛäyÓTÆq ø£\‘· |ü⁄&ÉT‘·T+~. n+<äTe\q á #Ó≥Tº <ä>∑Zs¡øÏ me«s¡÷ sês¡T. ø±ã{Ϻ eTq X¯ÅkÕÔÅkÕÔ\T Bì MT<ä uÛÑÅ<ä |üs¡T<ë›e ÷ ?! <äTsê«s√<ä´eT u≤VüQ $Åø£eT s¡kÕk˛Ôø£ Å|ü‘ê|üdüTŒ¤s¡ <äZsê«+<Ûä Å|ü‹Ms¡ ìs¡à<Ûäq $<ë´bÕs¡>∑T˝Ÿ eT‘·Œ‘·T˝Ÿ ^sê«D≤ø£è‘·T ˝Òe⁄ ]|ü⁄¶ ìqT <√Ø¢\Hé yÓdü+ –{Ϻ >∑+ <Ûäs¡T«˝Ÿ e÷qeTT "Åu≤DeTT+ >=qT≥ ‘·<∏ä´+ u…yÓTàsTT+ ^#·ø± !

41

uÛ≤e+: zsT÷ ø°#·ø± ! yê]+#·&Üìø M\T ˝Òì uÛÑT» ã\ |üsêÅø£eT+ ø£ *– >∑]«wüߘ˝…’q X¯Å‘·Te⁄\qT ne©\>± e~Û+∫ ø°]Ô>±+∫q ◊<äT>∑Ts¡T >∑+<Ûäs¡T«\T Hê uÛÑs¡Ô\T. yês¡T Ç|ü⁄ Œ&˚ ne©\>± ˙ e÷qÅbÕD≤\qT Vü≤]kÕÔs¡T düTe÷ ! ø£qT>=ì ø√|ü y˚>∑eTTq" >∑qTï\ ì|ü⁄Œ\T sê\, q+>∑eTT \Zq\">∑. kÕ+Å<ä |òüTs¡à dü*\+ãT\T Å>∑eTà, ì‘ê+‘·<ä+‘· |” &Éqs¡≥ <ëdü´s¡+>∑ $ø£≥ ÅuÛÑT≈£î{° #·≥T\ Å|üeè‘·Ô q s¡Ôq |òüT≥Hê Å|üø±s¡ uÛÑj·T<ädüTŒ¤s¡D≤ |ü]D<ä∆ eT÷]ÔjÓÆT.

42


uÛ≤e+: ;ÛeTT&ÉT ø°#·≈£î&ç eT<ä $»è+uÛÑD≤ìï #·÷#ê&ÉT. n‘·&ç eTqdüT˝À ø√|ü+ rÅe+>± ø£\>∑&É+ #˚‘· ø£qTï\ qT+&ç ì|ü⁄Œ\T sê˝≤sTT. ˇfi¯fl+‘ê ñ&çøÏ b˛sTT+~. <ä≥º+>± ùd«<ä _+<äTe⁄\T Åø£e÷àsTT. ø√|ü+‘√ m&É‘Ó>∑ ≈£î+&Ü |ü+&ÉT¢ |ü≥|ü≥eTì ø=s¡ø£&É+ e\q <Ûä«ìdüTÔqï eTTK+ nH˚ s¡ +>∑düú\+ MT<ä e+|ü⁄\T ‹]π> ø£qTu§eT\ ø£<ä*ø£\ e\q @s¡Œ&çq Hê≥´ Å|ü<äs¡Ùq yÓ’K] uÛÑj·T+ø£s¡ s¡÷|ü+ ‘ê*Ãq≥Tº>± Äø±s¡+ ø£\yê&Ó’ ... H˚\j·TT ì+–j·TT"<ëfi¯eTT˝Ÿ>±"CÒdæ j˚T|ü⁄q πs"– yêsTT+∫ j·÷&É" >∑T\|üs¡«‘·+ãT\T >∑÷*à jÓTT+&=+{Ï‘√" <ë"ø£"+>∑ M"ø£yÓTÆ" <äìï j·÷&É H˚&ÉT kÕ>∑s¡eTT\T ìø£ÿ&Éø£ÿ&É" u…{Ϻ |ü\T#·ì s=+|æ yÓTÆ q\"~ø=q">∑ ~≈£îÿ\T Hê\T>∑T H=ø£ÿ #√{ÏøÏ" <Ó∫à |ædæøÏ |æ+&É* ùddæ |æ&ÉT#·>=q">∑ $T–* ÅãVü‰à+&ÉuÛ≤+&É+ãT |ü>∑T\ Åy˚j·T q|üŒ[+#·T#·T" Åãfi¯j·Tø±˝≤q\eTTq >∑+&É]+∫q s¡÷|ü+ãT ø£s¡DÏ ;ÛeTT" &É‹ uÛÑj·T+ø£sêø±s¡‘· q‹X¯sTT˝…¢.

43

uÛ≤e+: H˚\q÷, Äø±XÊ˙ï ‘êfi≤\T>± #˚dæø=ì, ô|ÅfÒ– yêsTT+∫ Ä&çq≥T¢>±q÷, ≈£î\|üs¡«‘ê\qT |ü&É>={Ϻ ˇø£ <ëì MT<ä ˇø£{Ï |ü&˚≥≥Tº ‘·ìï Ä&çq≥T¢>±q÷, @&ÉT düeTTÅ<ë\qT n≥Tì≥T #˚dæ ˙s¡T b˛>± $T–*q |ü\T#·ì ãTs¡<äqT ˇ+{Ï ì+&Ü |ü⁄\TeTT ø=qï≥T¢>±q÷, Hê\T>∑T ~≈£îÿ\q÷ ø£\|æ ˇø£ #√≥ #˚]Ã, eTT<ä› #˚dæ Å$T+>∑uÀ‘·T qï≥Tº>±q÷ n‹X¯sTT+∫, ÅãVü‰à+&É+ nH˚ uÛ≤+&Üìï dü>∑\>={≤º\ì »ã“\T #·s¡Tdü÷Ô, Å|üfi¯j·T ø±\+ ˝Àì eTVü‰–ï |ü⁄{Ϻ e÷qe s¡÷|ü+ <Ûä]+∫+<ë nqï≥Tº>± ;ÛeTT&ÉT $TøÏÿ* uÛÑj·÷ìï ø£*–+#˚ Äø±s¡+‘√ Å|üø±•+#ê&ÉT. e\\T+ &Óø£ÿ&É" p#Ó H=+&Ó&É qùde´øå±à»eTT˝Ÿ |ü⁄≥ºy˚ ? |òü*‘·+u…’ es¡XÊK ˝§|üŒ">∑ qq\Œ Å|”‹ dü+~Û+#·T#·THé $\dü#êäj·T qTbÕÅ•‘· Å|ü‘·øÏHé $ÅXÊ+‹ >±$+|ü">±" >∑\ sT÷ uÛÑ÷»eTT e+≥ ø£{Ϻj·T\¬ø’ K+&ç+|ü">± H˚{ÏøÏHé ?

44

uÛ≤e+: á e+≥\ yê&ÉT e\\T&ÉT mø£ÿ&É #·÷XÊ&Éj·÷´, sT÷ #Ó≥TºqT ! Çø£ÿ&É ‘·|挑˚ eTs√ #√≥ |üìøÏe÷*q #Ó≥T¢ |ü⁄≥ºyê @$T ? |ü+&É¢‘√ ≈£L&çq ô|<ä› ø=eTà\‘√ ≈£LÇq~ á #Ó≥Tº. $XÊ\+>± ñ+~. ÄÅX¯sTT+∫q yê]øÏ #·ø£ÿì ˙&Éì Çk˛Ô+~. yê]øÏ ÅX¯eTqT b˛{§&ÉT‘√+~. n˝≤+{Ï á #Ó≥Tºq T e+≥ ø£f…º\ ø√dü+ q]øÏ y˚j·T&É+ <˚ìøÏ ?


me«ì yêøÏ≥ ìuÛÑeT<ä|ü+ø£+ãT sê»uÛÑ÷wüD s¡CÀsêõq&É">∑T — HÓe«ì #ê]Å‘· yÓT\¢ ˝Àø£eTT\≈£î H=»®jÓÆT $qj·T+ãT H=i|ü⁄">∑i|ü⁄ — HÓe«ì ø£&Éø£+≥ ìe«{Ï˝…¢&ÉT #·÷&çÿ e÷ì‘· dü+|ü<ä ©qT#·T+&ÉT— HÓe«ì >∑TD\‘· ˝Ò&ÉT yêsêdüT\ ø£&É|ü{Ï ø=+&Éô|’" >∑\j·T"Åu≤≈£î— q‘·"&ÉT uÛÑ÷]Å|ü‘ê|ü eTVü‰Å|üB|ü <ä÷s¡ $|òüT{Ï‘· >∑sê«+<Ûäø±s¡ yÓ’] Ms¡ ø√{°s¡eTDÏy˚w溑ê+Å|òæT ‘·\T"&ÉT πøe\ eTs¡TÔ"&Ó <Ûäs¡àdüT‘· T"&ÉT !

45

uÛ≤e+:me] eTT+–{À¢ eT<ä|ü⁄fÒqT>∑T\ eT<ä »\|ü+ø£+ Äj·TqqT ùd$+#· &ÜìøÏ e#˚à eTVü‰sêE\ n\+ø±sê\ ˇ]|æ&ç e\q sê*q <Ûä÷[#˚ ø£\–q <äTeTTàqT nD∫ y˚düTÔ+<√, n{Ϻ <Û äs¡à sêE kÕe÷qT´&Ü ! me] ñ‘·ÔeT Å|ües¡Ôq ˝Àø±\øÏ Ä<äs¡ÙyÓTÆ $qj·T es¡ÔHêìøÏ ˇs¡e&ç ô|&ÉT‘·T+<√, n{Ϻ <Ûäs¡à sêE kÕe÷qT´&Ü ! me] ø£{≤ø£å Mø£åD+ >=|üŒ dü+|ü<ä\qT ø£\T>∑CÒdüTÔ+<√ , me] düT>∑TD≤\T nH˚ ryÓ\T dü|üÔ düeTTÅ<ë\T <ë{Ï y˚Ts¡T |üs¡«‘·+ MT<ä ≈£î ÅbÕ≈£î‘êjÓ÷, n{Ϻ <Ûäs¡à sêE kÕe÷qT´&Ü ! me] |üsêÅø£eT+ nH˚ B|ü+ X¯Å‘·Te⁄\ >∑sê+<Ûäø±sêìï |ü{≤|ü+#· \T #˚düTÔ+<√, me] bÕ<ë\T X¯Å‘·TMs¡T\ øÏØ{≤\˝Àì s¡‘·ï ø±+‘·T\#˚ dü<ë Å|üø±•dü÷Ô ñ+≥T+<√, n{Ϻ <Ûäs¡à sêE kÕe÷qT´&ÉT ø±<äT ! »\»<äfi≤øÏå ! ø°#·≈£îì" »+|ü⁄≥ øÏyÓTàsTT eTT≥º"ã\ÿ">± e\j·TTHÓ? j˚TqT p&É qìyês¡D ìqTï" ãsêuÛÑ$+∫ yê" &ç\ eTq, ì+ø£ Hê+Å&É≈£îqT HÓe«s¡T uÛÑ+>∑eTT ˙">∑"C≤\Tyê ? s¡\|òüTT eTBj·T u≤VüQã\ eT|ü⁄Œ&ÉT #·÷|üì‘·|ü⁄Œ #ê\<˚ ?

46

uÛ≤e+: z Å<Í|üB ! ø°#·≈£î&çì #·+|ü&É+ ø√dü+ qTe⁄« á $<Ûä+>± eTsêà\T ‘·–˝Ò $<Ûä+>± Ç+‘·>± #ÓbÕŒ˝≤ ? H˚qT #·÷dü÷Ô ñ+&É>±H˚ n&É÷¶ Ä|üP ˝Ò≈£î+&Ü ìqTï |üsêuÛÑ$+∫q Ä ø° #·≈£î&ÉT Ç+ø± J$+∫ ñ+fÒ, ˝Àø£+˝À Ç˝≤¢fi¯flqT e÷quÛÑ+>±\ qT+&ç ø±bÕ&É >∑\ e÷s¡Z+ eTπs~ ? ÄHê&˚ $s¡≥Tì ø=\Te⁄˝À Hê uÛÑT»X¯øÏÔì #·÷|æ+#·ø£ b˛e&Éy˚T ‘·|üŒsTT b˛sTT+~. n~ #ê\T ! ne˙ #·Åø£eTT dü+#·*+|ü">∑, ~e+ ã˝≤¢&É, HêXÊ#·j·T+ ãe<Ûä÷‘·+ãT>∑ >√Å‘·XË’\ìø£s¡+ u≤ø£+|üeTT+ u§+<ä, q s¡íeeTT˝Ÿ |òüT÷s¡íqyÓTT+<ä", Å>√<ÛäeTT >∑è‘ês¡ú‘·«+ãT H=+~+∫, ∫ Å‘·e<ÛäÅbÂ&Ûç eVæ≤+∫ dü÷‘·Tq≈£î söÅ<ä+ uÒs¡Œ&É+ p|ü⁄<äTHé.

47

uÛ≤e+: uÛÑ÷eT+&É\+ ø£+|æ+#·>±, Äø±X¯+ n\¢˝≤¢&É>±, ~≈£îÿ\T |æø£ÿ {Ï\¢>±, ≈£î\|üs¡«‘ê\T eDøÏ b˛j˚T $<Ûä+>±, düeTTÅ<ë\T ø£˝À¢*‘·+ ø±>±, Hê Åø√<Ûä+ dü|òü\eTj˚T $<Ûä +>± ∫Å‘·e<Ûä #˚dæ, Hê H˚s¡Œ]‘·Hêìï #·÷|æ+∫, Hê söÅ<äs¡÷bÕìï Ä ø°#·≈£î&çøÏ Å|ü‘·´ø£å+ #˚kÕÔqT.


<Ûë«+‘êø±]‘·≈£î&É´≈£î{ϺeT |òüTqdüÔ+uÛ≤e©s¡÷|üeTT+, ÅuÛ≤+‘ê~ Å|ü$uÛ≤>∑ uÀ<Ûä s¡Væ≤‘· ÅbÕ>±›«s¡eTT+, >±‘·s¡ kÕ«+‘· Å‘êdüø£s¡+ãT HÓ’, <äTs¡_Ûy˚X¯+u…’q j·÷ ˝ÀqT ì Å•+‘·T+&Ó’ dü‹πø\T e{Ϻø=ì #=#ÓÃHé ;ÛeTT" &É‘·T´Å>∑‘·Hé.

48

uÛ≤e+: >√&É\÷,H˚\,düÔ+uÛ≤\÷ yÓTT‘·Ô+ nìï uÛÑeHê+>±\÷ Nø£{À¢ ø£*dæ b˛sTT, Nø£{Ï s¡÷|ü⁄ ø£{Ϻq≥Tº>± ñ+~. ‘·T~, yÓTT<ä\T ‘Ó\TdüT ø√˝Òì $<Ûä+>± dæ+Vü≤<ë«s¡+ ñ+~. |æ]øÏ yê]øÏ >∑T+&Ó\T uÛÑj·T+‘√ n$dæ b˛j˚T˝≤ ñ+~. #=s¡{≤ìøÏ kÕ<Ûä´+ ø±ì~˝≤ ñ+~ Nø£{À¢ Ä qs¡ÔqXÊ\, n˝≤+{Ï qs¡Ôq XÊ˝≤ uÛÑeq+˝ÀøÏ uÛ≤s¡´ #˚sTT |ü≥Tº≈£îì ;ÛeTT&ÉT n$T‘· ø√|ü+‘√ ì•Ã+‘·>± Å|üy˚•+#ê&ÉT. dæ+>∑+ãTqï >∑TVü‰ ìπø‘·eTTq≈£îHé oÅ|òüT+ãTqHé e#·Tà e÷ ‘·+>∑+ãT+ ãTs¡T&ç+#·T#·T+ ãeq|ü⁄Å‘· d”«ø£è‘·+u…’q j·÷ s¡+>±>±s¡eTT ùds¡e∫à eT~˝À sê>∑+ãT |òüT÷]í\¢ ì+ ‹+ >±eTT+ &ç"≥" <˚"&Ó sTT+‘· ø£ì ñ<äè«‘êÔ+>∑CÀHêà<äT"&Ó’.

49

uÛ≤e+: dæ+Vü≤+ ñqï >∑TVü≤øÏ y˚>∑+>± e#˚à @qT>∑T˝≤ ;ÛeTT&ÉT ñqï Ä qs¡ÔqXÊ\˝ÀøÏ ø°#·≈£î&ÉT Å|üy˚•+#ê&ÉT. eTqdüT˝À e\|ü⁄ uÛ≤eq\‘√ yê&ÉT eT~+∫ ñHêï&ÉT. ª ádü]øÏ eTqà<∏ äT&ÉT Ä ø±+‘·qT ( Å<Í|ü~ì) Çø£ÿ&ÉøÏ ‘Ó∫à ñ+{≤&ÉT ø£<ëµ nqT≈£î+≥THêï&ÉT. $ø£è‘·|ü⁄" C≤e⁄ dü+|ü eT~ y˚&ÉTø£ |ü⁄{Ϻq" –{Ϻ|ü{Ϻ eT düÔø£eTTqT ;q Bs¡È uÛÑT»XÊK\T" u≤<äj·TT>∑+ãT y˚Tì˝À ìøÏ" C§s¡ qT>∑TZ>±" <äTiÏ$T ì+∫q Åø£‘·+‘·\‹‹ÔjÓÆTq ø° #·≈£î <Ûäs¡D°düú*+ »~|æ #·ø£ÿì eTT<ä›>∑" CÒôd" <äTwüߺ"&Ó’.

50

uÛ≤e+: ;ÛeTT&ÉT ø°#·≈£îDÏí eTVü‰ $ø±s¡+>± #·+bÕ\ì uÛ≤$+#ê&ÉT. yê&çì düMT|æ+∫, yê&ç ø£fi‚ãsêìï |ü≥Tº≈£îì ‘·\, #˚‘·T\T, bÕ<ë\T yÓTT+&Ó˝ÀøÏ ≈£îøÏÿ y˚kÕ&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT ø°#· ≈£î&ç ø£fi‚ãs¡+ ∫\T¢\T |ü&çq ‘√\T ‹‹Ô˝≤ ñ+~. <ëìï H˚\ MT<ä |ü&Éy˚dæ, eTqdüT˝À ø£dæ rπs˝≤>∑Tq <ëìì >∑TÅ+&Éì e÷+dü|ü⁄ eTT<ä›˝≤ #˚XÊ&ÉT. n+‘· <äTsêàs¡Z+>± #˚ùdÔ ø±˙ yê&ç ø£dæ rs¡ ˝Ò<äT !


nq\eTT >∑÷&ÛÉ j·T‘·ïeTTq qjÓT´&É≈£î+ >=ìe∫à <ëì" #· j·T´q yÓ\T">=+<ä"CÒj·TT≥j·TT q#ÓÃs¡Te⁄Hé uÛÑj·TeTT+ Å_j·T+ãTqTHé u…q" >=q">±" >∑qT+>=ìjÓT ;Û‘·eTèπ>ø£åD ;ÛeTT &Üj·T">±" »ì ø£&ÉT qø£ÿ»+ãsTTq #·+<äeTTq+ ã&çj·TTqï |”qT">∑THé.

51

uÛ≤e+: ø°#·ø£ e<Ûä #˚kÕø£, ;ÛeTT&ÉT nø£ÿ&çøÏ s¡Vü≤dü´+>± ì|ü⁄ŒqT rdüT≈£îì e∫Ã, yÓ*–+#ê&ÉT. <ëì yÓ\T>∑T˝À Å<Í|ü~ dü+ÅuÛÑe÷X¯´sê´\‘√, Äq+<ä+‘√ $+‘·>± |ü&ç ñqïø°#·≈£î&ç X¯ yêìï #·÷dæ+~. #·÷#·T#·T" CÒ] Åy˚*à&ÉT#·T#·T+ <ä\j·T÷"∫ $\ø£åD∫‘·ÔjÓÆT j·÷ #·|ü˝≤øÏå eTT≈£îÿ|üsTT q+>∑Tfi¯eTT+ >∑~sTT+∫ ª Bì¬ø’ ø°#·ø£ ! sTT+‘· ùddæ‹, düTœ‘·«eTT" u§+<äT<äT>±ø£! sTT+ø£ q fÒ¢∫q ì≥T¢ >± ≈£î&ÉT>∑TH˚ ?µ j·TqT#·THé yÓi">∑+<äT #·T+&É">∑Hé.

52

uÛ≤e+: $ø£è‘·|ü⁄ #êe⁄ #·∫Ãq ø°#·≈£îì X¯e+ ÄX¯Ãs¡´ b˛‘·÷ Å<Í|ü ~ #·÷dæ+~. #·÷dæ, yÓT{Ïø£\T $s¡Tdü÷Ô, ‘·\ }|æ, eTT≈£îÿ MT<ä y˚\T y˚düT≈£îì, Ç˝≤ n+~: ª ø°#·ø± ! Bì ø√düy˚THê, Ç+‘· #˚XÊe⁄ ? Ç+ø£qsTTHê XÊ+‘·+ >± ñ+&ÉT. Ç˝≤ $»è+_ÛùdÔ, ( qqTï u≤<Ûä\T ô|&ç‘˚) ˙≈£î Ç˝≤ »s¡T>∑ ≈£î+&Ü ñ+≥T+<ë !µµ n+~. ∫+‘êX¯\´eTT yêdüTH˚? uÛÑT»ã˝À‘˚‡ø£+ãT ˙ ¬ø¬øÿH˚ ? XÊ+‹+ u§+<ÓHÓ <√wübÕe≈£î"&ÉT ? <äTXÊÃ]Å‘·Tì+ p∫‘˚ ? dü+‘√wæ+∫‘Ó ? sTT≥T¢ >±ø£, Åã<äTø£Hé X¯ø£´+u… ? <äTs¡è«‹Ô ˙ #Ó+‘·+ CÒ]q j·T{Ϻ Ms¡T\≈£î Hê #˚‘·+ ãjÓ÷C≤qHê !

53

uÛ≤e+: z |ü<äà eTTF ! >∑T+&Ó˝À eTT*øÏ e+{Ï ˙ <äT'K+ r]+<ë ? Hê ã˝≤~Ûø£´+ ìqTï yÓT|æŒ+∫+<ë ? ˙ ø√bÕ–ï #·˝≤¢]+<ë ? <äTwüߺ&Ó’q ø°#·≈£îì #êe⁄ #·÷XÊe⁄ ø£<ë ! dü+ ‘√wü+>± ñ+<ë ? <äTs¡T“~∆‘√ ˙ bı+<äT ø√πs Ms¡T\≈£î Hê #˚‹˝À #êe⁄ ‘·|üŒ<äT. n<ä+‘˚ ! U≤+&Éey˚Ts¡TÃq|ü⁄Œ&ÉT ‘·>∑Hé s¡<Ûä#√<äø£ eè‹Ô dü*Œ — j·÷ K+&É\dü÷‹øÏHé »j·TeTT >∑\Z H=q]Ãq j·T{Ϻ ãTÇ∆j·TTHé <ä+&ç‘·q+ãT ˙ jÓT&Éq ‘·¬øÿHÓ ? Hê <Ódü yÓTÆÅ‹ ô|qTŒ — $T+ ø=+&=ø£ e÷≥ <ä≈£îÿeTT, s¡D√‘·‡Vü≤q+ u§ìs¡+|ü⁄ Å>∑≈£îÿqHé.

54

uÛ≤e+: U≤+&Ée <äVü≤q+˝À ns¡T®q&çøÏ kÕs¡~∏>± ñ+&ç, n‘·&çøÏ $»j· ÷ìï ø£*–+#êe⁄. Ä ‘Ó*$ ‘˚≥\÷, |üsêÅø£eTeT÷ Ç|ü⁄Œ&ÉT ˙˝À düqï–˝≤¢j·÷ ! HêMT<ä ùdïVü≤+ ô|+#·T≈£ îì j·TT<ë∆ìøÏ dæ<ä∆|ü&ÉT ! eTs√ e÷≥ e<äT› !


;ÛwüàÅ<√D ø£èbÕ~ <Ûäì«ìø£sê;Û\+ãT, <äTs√´<Ûäq Å^cÕà~‘·´ |ü≥T Å|ü‘ê|ü $düsêø°s¡í+ãT, X¯ÅkÕÔÅdüÔ C≤ ˝ÀwüàkÕŒ¤s¡ #·‘·T]«<Û√»®«\ ã˝≤‘·T´Å>∑+ ãT<äÅ>∑<Ûä«C≤ ∫Ãwüà‘êÔ«ø£*‘·+ãT ôd’q´ $T~j˚T" CÒs¡+>∑ X¯≈£îÔ+&ÉH˚ ? 55 uÛ≤e+: ;Ûwüßà&É÷, Å<√DT&É÷, ø£è|ü⁄&É÷ yÓTT<ä\sTTq eTVü‰ Ms¡T\‘√ á ôd’q´+ #ê˝≤ uÛÑj·T+ø£s¡+>± ñ+~. <äTs√´ <ÛäqT&ÉT nH˚ y˚dü$ ø±\|ü⁄ dü÷s¡T´&ç ‘ê|ü+‘√ rÅe+>±q÷, ñ+~.nÅkÕÔ\÷, X¯ÅkÕÔ\÷ nH˚ y˚&ç$T yê´|æ+∫ q≥Tº>± ñ+~. s¡<∏ä >∑», ‘·Ts¡>∑ |ü<ë‘·T\T nH˚ #·‘·Ts¡+>∑ ã˝≤\‘√ ñÅ>∑+>±q÷ ñ+~. s¡<∏ë\ô|’ ø£{Ϻq C…+&Ü ¬s|ü ¬s|ü\T n–ï <˚e⁄&ç Hê\Tø£\˝≤ ñHêïsTT. n+‘· uÛÑj·T+ø£s¡eTsTTq ôd ’Hê´ìï H˚qT #˚s¡>∑\Hê ? Hêe\¢ ø±<äT. øös¡eùdq" p∫ e&É"ø£+ <=&É"¬>Hé eT~‘√q y˚TqT — ˙ ePs¡ø£ b˛e⁄ #·Tìÿ sTT~ jÓTT|ü⁄ŒHÓ ? sTT|üŒ{Ï uÛÑ+–" p∫q ˙«s¡\ H˚qT e÷s=ÿq$T ìX¯Ãj·T, eT≥¢>∑T≥Hé s¡j·T+ãqHé <˚s¡T eTs¡\TŒ, ÅbÕDeT\T B|üüq eTTHé $qy˚ ãèVü≤qï˝≤ !

56

øös¡e ùdqqT #·÷dü÷Ô ñ+fÒ eTqdü÷, X¯Øs¡eT÷ eDÏøÏ b˛‘·Tqï~. ˙eT≥Tº≈£î qTe⁄« @MT |ü≥ºq≥Tº>± s¡<∏ä+ eTT+ <äT≈£î b˛ìdüTÔHêïe⁄. Ç<˚eTsTTHê u≤>∑T+<ë ? á |ü]dæú‹˝À H˚qT Mfi¯fl‘√ ‘·\|ü&É ˝ÒqT. n~ ì»+ ! n+<äT e\¢ yÓ+≥H˚ s¡<∏ëìï yÓqøÏÿ eTs¡\TÃ. ÅbÕD+ n+fÒ r|æ nH˚ e÷≥ qTe⁄« Ç+‘·≈£î eTT+<äT $q ˝Ò<ë ?! n+‹|ü⁄s¡+ãT˝Àq" >∑\ j·T+>∑q ˝…\¢qT HÓeTàq+ãT\Hé dü+‘·düeT+<ä>±" ãdüT\" »j·T´q" <Ó#ÓÃ<ä q+#·T" ã÷ì, ˙ yÓ+‘·j·TT y˚T{ÏyÓ’, j·Ts¡<äyÓTøÏÿ s¡j·T+ãTq e∫Ã, sTT#·Ã≥Hé <ä+‹‘·Ts¡+>∑ dü<䓤≥ø£<äãeTT" p∫ ø£\+>∑T {§|ü⁄ŒH˚ ?

57

uÛ≤e+: n+‘·'|ü⁄s¡+˝À Ä&Éyêfi¯fl+‘ê dü+‘√wü+‘√ ñ_“b˛j˚T˝≤>∑Tq Ç|ü ⁄Œ&˚ Ä\ eT+<ä\qT eTs¡\TÃø=ì ekÕÔq+≥÷ eTVü‰ Ms¡Tì e˝… |ü*øÏ, ˙e⁄ s¡<∏ëìï møÏÿ e#êÃe⁄. rsê Çø£ÿ&É @qT>∑T\q÷, >∑TÅsê\q÷ ã+≥T\q÷ #·÷dæ uÛÑj·T|ü&ç yÓqøÏÿ b˛‘ê q+≥THêïe⁄. Ç˝≤ u…<ä] b˛e&É+ ˙≈£î ‘·>∑THê ? dæ+>∑+u≤ø£{Ï‘√ >∑TVü‰+‘·s¡eTTq+ CÒ&ÜŒ≥TyÓTÆ qT+&ç e÷ ‘·+>∑ dü÷Œ¤]®‘· j·T÷<∏ä <äs¡Ùq düeTT<ä´Å‘√ÿ<ÛäyÓTÆ e#·Tà H√ »+ >±+‘ês¡ ìyêdüœqïeT‹ qdüà‘˚‡qô|’ M"&Ó e #ÓÃ+ >∑T+rdüT‘· eT<Ûä´eTT+&ÉT düeTs¡ùdúe÷_Ûsêe÷ø£è‹Hé.

58

Äø£*>=qï dæ+Vü≤+ >∑TVü≤˝À #ê˝≤ ø±\+ ñ+&ç, ˇø£ÿkÕ]>± ãj·T≥øÏ edü ÷Ô @qT>∑T\ >∑T+|ü⁄qT #·÷dæ, m˝≤ $T‹MT]q ø√|ü+‘√ MT~øÏ <ä÷≈£î‘·T+<√, n˝≤ ñHêï&ÉT ns¡T®qT&ÉT. #ê˝≤ @fi¯ófl ns¡D´yêdü+ e\¢ m+‘√


u≤<Ûä|ü&ç, j·TT<ä∆+˝À dæús¡+>± ì*#˚ Äø±s¡+‘√ Ç|ü⁄Œ&˚ ø£<äqs¡+>±ìøÏ e#êÃ&ÉT. ˙˝À‘·Œ\#êäj·T HÓs¡dæ kÂes¡í eècÕe[ H=|ü⁄ï u≤D≤düq+ãT" <ëfi¯Å|üe÷D düT+<äs¡eTTHÓ’ uÛÑs¡àXÊU≤eTè>±+∫‘·eT>∑T ø±s¡Tàø£+ãT" BÅeø£èXÊqT dü+BbÕÔø£è‹j·TT" >∑q ‘·ÿqø£ eT‘·‡´+ãT\T" >∑\T>∑T <Ûä qTe⁄" yÓTiT">±s¡T kÕs¡+ãT yÓTij·TT ø±+#·qeTj·T÷s¡eTT\ XÀ_Û\T¢ #ê|üeTTqT es¡Tdü" u≤+&ÉyêÅ>∑E+&ÉT, ãeq |ü⁄Å‘·T"&ÉT, q≈£î\T+&ÉT" <ä<äqTdü+uÛÑe⁄+&É T" ã≥Tº qì ≈£îe÷s¡ ! j·T>∑Zyêõq ø√X¯ eTVü‰X¯s¡+ãT bÕs¡Túq~j·T #·÷yÓ !

59

uÛ≤e+: q\¢ ø£\Te\q÷, ã+>±s¡T m<äT›\q÷ n+<ä+>± #ÓøÏÿq <ÛäqTdüT‡|ü⁄ <Ûäs¡àsêE <Ûä]kÕÔ&ÉT. ‘ê{Ï #Ó≥Tº e˝… bı&ÉT>±Z ñ+&ç, ã+>±s¡T ø√‘·T\T #Óø£ÿ ã&çq $+{Ïì ;ÛeTT&ÉT ñ|üjÓ÷ –kÕÔ&ÉT. n–ï e˝… yÓ\T>∑T‘·÷ ã+>∑s¡T #˚|ü\T bı~–q $+{Ïì q≈£î\T&ÉT #˚|ü&É‘ê&ÉT. ã+>±s¡T HÓeTfi¯fl‘√ #ê˝≤ <äè&ÛÉ+>± ñqï <ÛäqTdüT‡qT düVü≤<˚e⁄&ÉT <Ûä]kÕÔ&ÉT. m<äT› ‘√\T ˇs¡˝À ñqï Ä ô|<ä› u≤D+ nqT®qT&ç~. e∫Ãq yê&ÉT |òü\TZqT" &ÉeX¯´eTT ¬>\TÔeTq+>∑sê<äT— sê \∫ÃøÏHÓ’ ô|q+–q ã\+ãT\T ¬s+&ÉTqT ¬>\« H˚s¡TÃH˚? ôV≤#·Ã>∑T" >∑T+<ä>∑T+ <=&És¡T f…\¢ $<Ûä+ãT\ ø√s¡T× ≥≥T¢>± øÏ#·Ã" <ä\+∫ jÓTTø£ÿyÓTsTT ì‘·ÔiÏ" u§+<ä>∑T #˚"‘·j·TT+ <ä>∑THé.

60

uÛ≤e+: Ç|ü⁄Œ&ÉT eTq MT<äøÏ <ä+&Ó‹Ô e∫Ãq yê&ÉT ns¡T®qT&ÉT düTe÷ ! »j·T+ eTq<˚ nì #Ó|üŒ ˝Ò+. sê»´\øÏåà ø√dü+ ô|q–q ¬s+&ÉT ã˝≤\÷ ¬>\e ˝Òe⁄ ø£<ë ! »j·T+ ø£\T>± e#·TÃ, ø£\T>∑ø£ |üq÷ e#·TÃqT. Ç|ü⁄Œ&ÉT eTq+ #˚j·T >∑*–q<ä˝≤¢ @+ »]–Hê zs¡TÃø√e&Éy˚T. n+‘˚ ø±ø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT dü+~Û #˚düT ø√e&É+ ≈£L&Ü eT+∫ |üH˚ ! nì ;Ûwüßà&ÉT |ü*ø±&ÉT. ø±+#·qeTj·T y˚~ø± ø£q‘˚ÿ‘·H√»®«\ $ÅuÛÑeTeTT yê"&ÉT ø£\X¯E+&ÉT— dæ+Vü≤ ˝≤+>∑÷\ uÛÑ÷wæ‘· quÛÀuÛ≤>∑ πø‘·T Åù|+KDeTT yê"&ÉT Å<√Ddü T‘·T"&ÉT— ø£qø£ >√|üèwü kÕ+Å<äø±+‹ |ü]düTŒ¤≥ <Ûä«» düeTT˝≤¢dü+ãTyê"&ÉT ø£ è|ü⁄"&ÉT— \*‘·ø£+ãTÅ|üuÛ≤ø£*‘· |ü‘êø± $Vü‰s¡+ãT yê"&ÉT sê<Ûë‘·àE+&ÉT— eTDÏeTjÓ÷s¡>∑ s¡T∫C≤\ eTVæ≤‘·yÓTÆq |ü&É">∑yê"&ÉT ≈£îs¡TøÏå‹|ü‹— eTôVAÅ>∑ •Ks¡ |òüTq ‘êfi¯‘·s¡Te>∑T dæ&ÉeTT yê"&ÉT düTs¡qBdü÷qT" &˚s¡Œ&É" p∫ ø=qTeTT.

61

uÛ≤e+: ñ‘·Ôs¡ ≈£îe÷sê ! #·÷&ÉT ! ã+>±s¡T y˚~ø£ >∑Ts¡TÔ>± m–πs C…+&Ü ø£\ s¡<∏ä+ MT<ä ñqï yê&ÉT Å<√DT&ÉT


m>∑Ts¡T‘·Tqï C…+&Üô|’ dæ+Vü≤+ ‘√ø£ ñqï yê&ÉT Å<√D düT‘·T&ÉT nX¯ «‘êúeT. ã+>±s¡T Äe⁄, m<äT› C…+&Ü ø£\ s¡<∏ä+ MT<ä ø£èbÕ#ês¡T´&ÉT ñHêï&ÉT. ‘Ó\¢ì ø±+‘·T\T yÓ<ä»\T¢‘·Tqï C…+&Ü >∑\ s¡<∏ä+ MT<ä ñqï yê&ÉT ø£s¡Tí&ÉT. eTDT\T bı~–q düs¡Œ+, C…+&Ü>± ø£\yê&ÉT <äTs√´<ÛäqT&ÉT. ô|<ä› uÛÑj·T+ø£ s¡eTsTTq ‘ê{Ï #Ó≥Tº C…+&Ü s¡<∏ä+ MT<ä ø£\yê&ÉT ;Ûwüßà&ÉT. M]ì y˚πs«s¡T>± #·÷dæ, >∑Ts¡TÔ+#·Tø√ ej·÷´ ! @qT+>∑T HÓøÏÿ ô| πøÿqT+>∑T *s¡T>∑&É sê" ãTs¡M<∏äT\" Å>±\" >∑\<Ó ? eTDÏeTj·T+u…’q uÛÑ÷wüD C≤\eTT\ H=|æŒ jÓTT&√¶\>∑+ãTq qT+&É" >∑\<Ó ? ø£s¡÷Œs¡ #·+<äq ø£dü÷Ô]ø±<äT\ ì+|ü⁄ kı+bÕs¡ uÛÀ–+|ü" >∑\<Ó ? j·T‹eTH√Vü≤s¡ \>∑T #·‘·Tsê+>∑\‘√&ç dü+>∑‹ y˚&Éÿ\T dü\T|ü" >∑\<Ó ? ø£j·T´eTTq H√&ç bÕiÏq" >ös¡y˚+Å<ä ! $qTeTT Hê ãT~∆ eTs¡* sT÷ ‘· qTe⁄ $&ç∫ düT>∑‹ dü&Éj·TTeTT ‘=*¢+{Ï #·÷i" >∑\<Ó ? p<ä $T#·Ã≥ Hê&É+>∑sê<ä T düTeTTà !

62

uÛ≤e+: z øös¡esêC≤ ! j·TT<ä∆+˝À z&çb˛‘˚, @qT>∑THÓøÏÿ Å|üø±•dü ÷Ô ¬s+&ÉT yÓ’|ü⁄˝≤ mH√ï @qT>∑T\T yÓ+≥ sê>± |ü⁄s¡ M<∏äT\˝À yÓfi¯fl >∑\yê ? eTDT\T ‘ê|æq uÛÑ÷wüD≤\T ô|≥Tº≈£îì ì+&ÉT düuÛÑ˝À ≈£Ls√à >∑\yê ? ø£s¡÷Œs¡+, #·+<äq+ yÓTT<ä˝…’q yê{Ï‘√ Çwüº uÛÀ>±\T nqTuÛÑ$+#· >∑\yê ? n+<äy ÓTÆq düT+<äs¡T\‘√ y˚&ÉTø£>± ≈£î\ø£ >∑\yê? H˚qT #Óù|Œ~ $qT ! ‹]– j·TT<ä∆+ #ÓsTT´. #˚j·T ˝Òø£ b˛‘˚ ÅbÕD≤\T $&ç∫ ô|≥Tº. Ms¡eTs¡D+ bı+~, |ü⁄D´ ˝Àø±\ ≈£î #˚s¡Tø√ ! Ç‘·s¡T\ kıeTTà <√#·T≈£îH˚ |üPs¡«|ü⁄ n\yê≥T Ç+ø± b˛˝Ò<ë? eTTqT|ü{Ï Ä≥\T Çø£ kÕ>∑e⁄. á ø£<äq s¡+>∑+˝À (ø£|ü≥) p<ä+ Ä&˚ M\T ˝Ò<äT düTe÷ ! |ü>∑ j·T&É"–+#·T f…+‘·j·TT X¯óuÛÑ+ ã~ ˝…dü‡— j·T&É+>∑TH˚ |ü>∑+ ã>∑ ? |ü>∑ >=qï e÷s=ÿqø£ |ü\ÿø£ j·TT+&É">∑ e#·TÃH˚ ? ø£&ÉT+ <Ó>∑ yÓTT<ä˝…‹Ôb˛e" ã>∑ Bs¡Œ">∑ e∫Ãq" Å>ös¡´ yÓTT+<äT— H˚ $T >∑‹" <ä\+∫q+ ã>∑≈£î y˚T*$T ˝Ò$T Å<ÛäTe+ãT π>X¯yê !

63

uÛ≤e+: ø£ècÕí ! $s√<Ûëìï nq∫ y˚j·T&É+ m+‘√ eT+∫~. ÅX‚j·Tdüÿs¡+. |ü>∑ e\¢ |ü>∑ düeTdæ b˛<äT. ˇø£&ÉT yÓ’s¡+ |üPì eTs=ø£]øÏ u≤<Ûä ø£*–ùdÔ , u≤<Ûä ô|{Ϻq yê&ç‘√ ‘·\|ü&Éø£ ñ+&É&É+ X¯ø£´+ ø±<äT. düs¡eT kÕVü≤dü+‘√ |ü>∑qT |üP]Ô>± ìs¡÷à*+#·&ÜìøÏ |üPqT≈£î+fÒ <ës¡TD ø£è‘ê´\≈£î ˇ&ç>∑≥º e\dæ edüTÔ+~. ø£qTø£, mìï$<Ûë\ Ä˝À∫+∫ Hê, |ü>∑ e\q ø°&˚ ø±ì eTπsMT Å|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äT. Ç~ ì»+ ! n+‘·\T ùddæ b˛q&É∫ j·Tø£ÿ≥ dü+»j·TT #˚‘·" C…|æŒ |ü⁄ ‘ÓÔ+‘·T¬s ? sTT{Ϻ j·T÷i≥ eT~+ Å_j·TeT+<Ó j·TT~∏wü˜s¡T+&ÉT <ë q+‘·q j·T÷fi¯ó ˝Òe⁄s¡≈£î HÓ’<äT düTjÓ÷<ÛäqT" &ç#·Tà H=ø=ÿ ? sT÷ ø£+‘· ø£èbÕ$V”≤qeT‹ Hê‘·"&ÉT H=+#·THÓ j·Tqï<äeTTà\Hé ?

63


uÛ≤e+: øös¡e⁄\T n+‘·{Ï nø£è‘ê´\T #˚dæ, n&Ée⁄\≈£î ‘·]$T y˚dæ, H˚&ÉT <Ûäq+»j·TT&ç #˚‘· }s¡&ç+|ü⁄ e÷≥\T #Ó|æŒ |ü+|ü⁄‘êsê ? <Ûäs¡àq+<äqT&ÉT Ä e÷≥\≈£î eTqdüT˝À m+‘√ ñ_“ b˛>±. düTjÓ÷<ÛäqT&ÉT ‘·q¬ø’ ‘êqT ◊<äT>∑Ts¡T nqï<äeTTà\≈£î ◊<äT }fi¯ófl ÇkÕÔ&Ü ? Çe«ø£ <äj·÷s¡Væ≤‘· ãT~›‘√ Ç+ø± Ç˝≤ nqï<äeTTà\qT u≤~ÛkÕÔ&ÉT ø±uÀ\T ! ‘·q eTTqT ã&ɶ ãqïeTT\T" <äeTTà\ô|’" >∑\ ≈£L]à ù|]à ˙ »q|ü‹ ôd’"|ü ≈£îHÓï ? j·T~ düø£ÿq— sê»´eTT bÕ\T˝Òø£ r iTq ø=&É"u≤≥T >∑*Zq HÓiT+>∑$T yÓ≥º¬s ? ª#ê\¬s’] Mµ s¡q s=ø= ? Hêq ˝Ò$T j·Tì j·÷&ɬs ˝Àø£eTT yês¡T πøX¯yê ?

64

uÛ≤e+: ø£ècÕí ! <Ûäs¡àE&ÉT ‘·q ‘·eTTàfi¯ófl <äTs√´<ÛäHê<äT˝…’q øös¡e⁄\ MT<ä ‘·q≈£îqï Åù|e÷‹X¯j·T+ e\q ‘êqT Ç+‘·es¡≈£î bı+~q nee÷q |üs¡+|üs¡\T düVæ≤+#· ≈£î+&Ü ñ+{≤&Ü ? eT+∫<˚. ø±ì, sê»´ uÛ≤>∑+ rdüTø√≈£î+&Ü yê]‘√ bı‘·TÔq≈£î n+^ø£]ùdÔ e÷Å‘·+ ˝À≈£î\T, á bÕ+&Ée⁄\T m+‘· n$y˚≈£î\T ! m+‘· ndüeTs¡T∆\T m+‘· dæ>∑TZ ˝Òì yês¡T ! nì ì+~+#·sê ! ô|+ù|<äHé <äeTøÏ{Ϻ ‘·≈£îÿe\T s¡÷|æ+|ü+>∑ H˚˝≤ ? $#ê ]+|üHé yê]ø£ y˚T\T dü+~Û— <äeTT yê]+ p∫q+ <ës¡T kÕ ~Û+|ü+ C≤\s= ? ø±ø£ b˛s¡" <ä>∑ eT]∆+|ü+ <ä\+ù|ì X¯+ øÏ+|ü+ ã{§ºø= ? yês¡T Åu≤Vü≤àDT˝… j˚T ø°&Ó’q ôd’]+|ü">∑Hé ?

65

uÛ≤e+: >ös¡e+ #Ó&ç b˛j˚T $<Ûä+>± ‘êeTT ‘·≈£îÿe yês¡eTì m+<äT≈£î ìs¡÷|æ+#·T ø√yê* ? u≤>± Ä˝À∫ùdÔ dü+~Û øös¡e⁄\πø ˝≤uÛÑ+ ! ‘êeTT m+‘· e÷Å‘·yÓ÷, øös¡e⁄\T m+‘· e÷Å ‘·yÓ÷ b˛*à #·÷#·T≈£î+fÒ øö+‘˚j·TT\T ø±s¡´+ kÕ~Û+#· ˝Òsê ? dü+~Û bıdü>∑ q|ü⁄Œ&ÉT b˛]˝À yê]ì <ä+&ç+#˚ ‘·\|ü⁄ M]øÏ ñ+fÒ ¬>\e≥+˝À nqTe÷HêìøÏ neø±X¯y˚T ˝Ò<äT. @ ‘·|ü⁄Œ #˚dæHê eTìï+∫ $&ç∫ ô|≥º&ÜìøÏ <äTs√´<ÛäHê<äT\T Åu≤Vü≤àDT˝≤ @$T ? z≥ jÓTTøÏ+‘· j˚Tìj·TT düTjÓ÷<ÛäqT ∫‘·ÔeTTq+<äT ˝Ò<äT— ˙ e÷≥\" uÀe⁄H˚ <äTs¡_Ûe÷qeT jÓT≈£îÿ&ÉT |üPqT">±ø£— j·T #√Ã≥q dü+>∑s¡+ãT \>∑T #=|ü⁄Œ\T |ü⁄{ϺqjÓÆTq" u≤+&Ée⁄˝Ÿ b˛≥Tq øÏ#·Ã–+‘·Ts=ø= ! b˛<äTs= ø±q\ qT+&É q#·T´‘ê !

66

uÛ≤e+: ø£ècÕí ! düTjÓ÷<ÛäqT&ç eTqdüT˝À uÛÑj·T+ ˇøÏ+‘·sTTHê ˝Ò< äT. ˙ Væ≤‘·e#·Hê\qT nqTdü]kÕÔ&Ü ? n+‘· ø£+‘·≈£L <äTs¡Vü≤+ø±s¡y˚T Å|ü<ä]ÙkÕÔ&ÉT. Ä ≈£îs¡TdüuÛÑ˝À j·TT<ä ∆+ »]π> dü÷#·q\T @s¡Œ&ç‘˚, n|üŒ{Ïø£sTTHê bÕ+&Ée⁄ \T ø£<äHêìøÏ dæ<ä∆|ü&É‘ês√ ? n&Ée⁄\˝À ñ+&É&ÜìøÏ yÓfi≤Ôsê, @yÓ÷ !


@ ì≥T\+{Ï Hê e\e? ~+ø£qT ˙e⁄qT sê»" <äeTTà\T+ >± qT∫‘·+ãT #·÷∫ eTq ø±s¡´eTT MT düT»q‘·«eTT+ C…&É+ >± H=ø£ uÛÑ+– ùdj·Tø£ ‘·>∑+ >∑Ts¡Tes¡ZeTT ‘√&ç dü+~Û MT ¬ø’q ‘Ói+>∑TqHé e\∫ q≥Tº\ #˚j·TT"&ÉT H˚s¡TŒ ˝Òs¡Œ&ÉTHé

67

uÛ≤e+: nHêï ! H˚qT Ç˝≤ nHêïqì y˚s¡T>± ‘·\#· e<äT›. Ç+ø± ˙eP, <Ûäs¡àE&É÷, n‘·ì ‘·eTTàfi¯Sfl ø£\dæ, @~ j·TTø£ÔyÓ÷ |ü]øÏ+∫, eTq |ü˙, MT eT+∫‘·q+ #Ó&˚≥≥T¢ ø±≈£î+&Ü, @<√ ˇø£ $<Ûä+>± ø£\dæ ñ+&˚≥≥T¢ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·˝À MT≈£î ÇwüºyÓTÆq≥T¢, MT H˚s¡TŒ ‘˚≥ |ü&˚ $<Ûä+>± øös¡e⁄\‘√ dü+~Û #˚j·T+&ç. Äi&ç" uÀø£j·TTHé |òü\eTT q+<äT≥j·TT+ >∑ì |ü\ÿH˚s¡$THé e÷≥\ H√] <ëqqsTT e÷≥\T ∫‘·ÔeTTq+<äT ì\Œ πø" >±iT\T Åù|˝…<äHé? $qT"&ÉT— ø£s¡®eTT HÓ>∑TZqT >±q q\ÿyÓTÆ MiÏ"&ç jÓÆTq e÷ìdæøÏ yÓ+&ç $y˚ø£eTT >∑\Z H˚s¡TÃH˚ ?

68

uÛ≤e+: H˚qT n\¢]bÕ\T ne&ÉeT÷, <ëì |òü*‘êìï nqTuÛÑ$+#·&ÉeT÷ #· ÷dæ ≈£L&Ü @MT e÷≥˝≤&É ˝Òø£ b˛‘·THêïqT. <ëìøÏ ø±s¡D+ HêuÛÑs¡Ô\T e÷{≤&Éø£ b˛e&Éy˚T. n+<äT #˚ ‘·, Ä&çq e÷≥˝Ò ‹]– ‹]– |ü\T≈£î‘·THêï qT. e÷≥*ï eTqdüT‡˝À ì\T|ü⁄ø√ ˝Òø£, H˚qT @<√ H√{ÏøÏ e∫Ãq≥Tº>± e÷{≤&ÉT ‘·THêïqT. $qT. ø√b˛Å<˚ø£+ #˚‘· @~ ø±s¡´yÓ÷, @~ nø±s¡´yÓ÷ ‘Ó*j·T≈£îHêïqT. n$y˚øÏ nsTTq e÷ìdæøÏ eT∞fl $y˚ø£+ ø£\T>∑T‘·T+<ë ? es¡eTTq" ãT{Ϻ‹Hé, uÛÑs¡‘· e+X¯eTT" C§∫Ë, q+<äT" u≤+&ÉT uÛÑ÷ es¡Tq≈£î" >√&É˝…’‹, »q e+<äT´\" u§+~‹, ˙‹ $Åø£eT dæús¡T\>∑T |ü⁄Å‘·T\+ ã&Édæ‹Hé, düVü≤»qTà\ ÅbÕ|ü⁄ >±+∫‹Hé düs¡dæ»HêuÛÑ ! sTTìï≥" ÅãX¯dæÔøÏ HÓøÏÿq<ëq HÓ+‘·j·TTHé

69

uÛ≤e+: ø£ècÕí ! H˚qT <˚e‘êes¡ Å|ükÕ<ä+ e\q |ü⁄{≤ºqT. uÛÑs¡‘·e+X¯+ yÓT{≤ºqT. Å|üdæ<äT∆&Ó’q bÕ+&ÉT sêE ø√&É*HÓ’ HêqT. »qe+<äT´˝…’q uÛÑs¡Ô\qT bı+<ëqT. sê»˙‹˝Àq÷, XÖs¡´+˝Àq÷ #·* +#·ì ñ‘·ÔeTT˝…’q ≈£îe÷s¡T\qT ø£HêïqT. ‘√ãT≥Tºe⁄\ ‘√&ÉT Hê≈£îqï~. Çìï $<Ûë\ H˚qT Å|üU≤´‹ >∑&ç+#êqT. ˙e⁄ düTuÛÑÅ<äø£+f…" >∑&ÉT HÓj·T´eTT >±s¡eTT+ <ä*s¡Œ dü+ uÛ≤eq ùdj·TT" ~{Ϻ qqT" ã+ø£»HêuÛÑ ! jÓTTø£+&ÉT sê»dü÷ j·÷euÛÑè<Ûä+ãT q+<äT X¯ó∫jÓÆT ô|qTbı+~q y˚DÏ e{Ϻ sT÷ j˚Te⁄s¡T" p&É">± düuÛÑ≈£î ˙&ÓÃ" — >∑T˝≤+>∑q ì {§¢qs¡TÔπs ?

70

uÛ≤e+: |ü<äàHêuÛ≤ ! ˙e⁄ qqTï ˙ #Ó˝…¢\T düTuÛÑÅ<ä ø£+f… $TøÏÿ* ùdïVü≤ >ös¡yê\‘√ Ä<ä]kÕÔe⁄. Ç˝≤+{Ï qqTï


sê»dü÷j·T j·Tv„ Bø£å eTT–kÕø£, ø±$+∫q eT+>∑fi¯ kÕïq+‘√ bÕeqyÓTÆ, eTVæ≤eT >±+∫q Hê »&É |ü≥Tº≈£îì ˇø±H=ø£&ÉT Hê uÛÑs¡Ô\T ◊<äT>∑Ts¡÷ #·÷dü÷Ô ñ+&É>± ø=\Te⁄ ˝ÀìøÏ á&çà ‘Ó#êÃ&ÉT. Ç˝≤¢*ì Ç˝≤ mes¡sTTHê |üsêuÛÑ$kÕÔsê ? ˙y˚ #Ó|ü⁄ŒeTT. Ä düuÛÑ πøø£eÅdüÔ j·T>∑T q{Ϻ qqT+ >=ìe∫à H=+#·T <äT XÊÙdüqT" p#·T#·T+ ã‘·T \dü+ÅuÛÑeTT˝…’ ‘·>∑T #˚wüº ˝Òø£ Hê j·÷dü\T e÷ì ∫Å‘·eTT\ j·÷ø£è‹ qTqï jÓT&ÉHé eTT≈£î+<ä ! $ XÊ«düeTT ‘√&É ìHé >=\Te e#Óà eTq+ — ã~j·TT+ <ä\+y˚.

71

uÛ≤e+: eTT≈£î+<ë ! Ä Hê&ÉT ≈£îs¡T düuÛÑ≈£î ˇ+{Ï Ns¡‘√ ñqï (ãj·T≥ #˚] ñqï) qqTï ã˝≤‘êÿs¡+>± ˝≤ <äTXÊÙdüqT&ÉT u≤~Ûdü÷Ô ñ+fÒ, Hê uÛÑs¡Ô\T ~Å>±“¤+‹ bı+~, @MT #˚j ·T ˝Òø£ Hê MT~ ÄX¯\T e<äT\Tø=ì ∫Å‘ê\ e˝… ø£<ä\ø£ yÓT<ä\ø£ ñ+&ç b˛j·÷s¡T. n|ü⁄Œ&ÉT q$Tàø£‘√ Hê eTqdüT‡ ìqTï uÛÑõ+#·{≤ìøÏ |üPqTø=qï~. Ä $wüj·÷ìï ˙e⁄ dü+~Û e÷≥\T e÷≥˝≤&˚ y˚fi¯ >∑Ts¡TÔq≈£î ‘Ó#·TÃø√ ! ns¡j·T$T" #˚dæ ø√&É \q ø£|ü⁄Œ&ÉT <ëdæ>∑" CÒdæ — qeTàVü‰ |ü⁄s¡Twüßì bÕ*øÏ+ ã‘·T\T y√e">∑ Ms¡\‘√q j˚TqT C… #ÓÃs¡ »ì ø√≥s¡+ãT <ä>∑" CÒj·TT<äTH√ ? j·T≥T">±ø£ bÕ&çyÓTÆ es¡e⁄&É yÓ÷|æ #˚j·TT<äTH= yê]øÏ e÷<Ûäe ! ìX¯ÃsTT+|ü⁄e÷ !

72

uÛ≤e+: nHêï ! eTT+<äT yÓqTø£\T Ä˝À∫+#· ≈£î+&Ü ø√&É\ì ≈£L&Ü uÛ ≤$+#· ≈£î+&Ü n|ü⁄Œ&ÉT qqTï <ëdæì >±$+∫q <Ûäè‘·sêÅwüº eTVü‰sêE <ä>∑Zs¡≈£î Hê uÛÑs¡Ô\T yÓfi¯fl>±, yê] yÓ+≥ H˚qT ≈£L&Ü yÓ[fl , Ä ô|<ä›\≈£î ø√&É+Å&çø£+ #˚j·÷˝À, ˝Òø£, Hê´j·T Å|üø±s¡+ yê]øÏ <ëdü´+ #˚j·÷˝À ˙y˚ ìs¡ísTT+∫ #Ó|ü⁄ŒeTT. Å<√e~ ã+<ÛäTs¡+ ãsTTq Åø=eTTà&ç Å>∑eTTàq $&çÃ, yÓ+Å&ÉTø£˝Ÿ <ë e\#˚‘·" ã÷ì, j·Tdæ‘·#·Ã¤$" u§\Tà eTVü‰uÛÑT»+>∑yÓ÷ Hê $\dæ*¢ Åy˚\">∑, eTq+ãTq" u§+>∑T $cÕ<ä s√wüeTT˝Ÿ >±e">∑ ˝Òø£ u≤wüŒeTT\T Å>∑eTà">∑ ~>∑TZq ˝Ò∫ j·÷s¡ÔjÓÆT.

73

ÅuÛ≤e+: Å<Í|ü~ ‘·q n+<äyÓTÆq ø=|ü⁄ŒqT $|æŒ+~. •s√C≤\qT ≈£î&ç #˚‘· <ë*à q\¢ì s¡+>∑T‘√ ì>∑ì>∑˝≤&˚ ô|<ä› bÕeTT e˝… Å|üø±•dü÷Ô Åy˚˝≤&ÉT‘·÷ ñ+&É>±, ‘·q Vü≤è<äj·T+˝À #Ó\πs >∑T <äT'U≤˙ï, Åø√<∏ë˙ï Ä|ü⁄ø√ ˝Òø£ ø£qT\˝À nÅX¯óe⁄\T ì+&É>± $\|ædü÷Ô ‘·{≤\Tq ˝Ò∫, ì\ã&ç ... ª Ç$ <äTdü‡ùdqT Åy˚fi¯fl+ <ä$* dü>∑eTT Å<Ó$«b˛sTT <äøÏÿqj·T$ — øö s¡e⁄\ ø£&É" BiTe÷≥\ j·Tedüs¡eTTq" <ä\"|ü e\j·TT q#·T´‘· ! MìHéµ

74


uÛ≤e+: ø£ècÕí ! á •s√C≤\T <äTXÊÙdüqT&ÉT qqTï ã˝≤‘êÿs¡+>± düuÛÑ ≈£î á&çà q|ü⁄Œ&ÉT n‘·ì #˚‹ Åy˚fi¯fl˝À ∫≈£îÿ ≈£îì, dü>∑eTT ‘Ó– b˛>± $T–*q$. ˙e⁄ øös¡e⁄\ <ä>∑Zs¡ dü+~Û e÷≥˝≤&˚ y˚fi¯ M{Ïì >∑Ts¡TÔ+#·Tø√ ! á yÓ+Å&ÉTø£\T e{Ϻ sT÷&çÃq j·÷ #˚sTT <=\T‘·>±" uÀ]˝À <äTdü‡ ùd qT ‘·qT $+‘· *+‘·\T <äTìj·T˝…’ #Ó<ä] s¡÷ |üiÏj·TTqï" >∑ì j·TT&ÉTø±iT">±ø£ ! j·T\TbÕ\" u§qT|ü&ÉT q{Ϻ ∫#˚à sTT~ — ô|qT >∑<ä |ü{Ϻq ;ÛeTùdqT u≤VüQ ã\+ãTqT u≤{Ï+∫ >±+&ûe eTqT H=ø£ $˝…¢|ü⁄Œ&ÉTqT eVæ≤+#·T ø£iÏ¿ $Åø£eT+ãT >±\ŒH˚ ? sTT≥T¢ ãqïeTT\T e&çq <Ûäs¡àq+<äqT+&ÉT H˚qT sê»sêE |”qT+>∑T" >∑Hêïs¡ >±q" ã&Éj·TyÓTÆ‹y˚Tì" >∑èwüí !

75

uÛ≤e+: ø£ècÕí ! Hê ‘·\ yÓ+Å&ÉTø£\qT |ü{Ϻ düuÛÑ˝ÀøÏ á&çà ‘Ó∫Ãq Ä <äTXÊÙdüqTì #˚sTT, yê&ç <˚Vü≤+ j·TT<ä∆+˝À Å|üÅ|ü<∏äeT+>± Ç+‹+‘· eTTø£ÿ˝…’ #Ó˝≤¢ #Ó<äs¡T>± H˚\ã&ç s¡÷|ü⁄ e÷dæ b˛sTT ñ+&É>± #·÷∫q|ü⁄Œ&ÉT ø±ì Hê eTqkÕÔ|ü+ #·˝≤¢s¡<äT. n\Œ ø±sê´\‘√ #·˝≤¢πs n–ï ø±<äT Ç~. Ä $<Ûä +>± |üsêuÛÑyê\ bÕ˝…’q <Ûäs¡à sêp, H˚q÷ <äTs√´<ÛäqT&ç X¯yêìï ø£qT˝≤sê #·÷&É&ÜìøÏ H√#·T ø√ø£ b˛‘˚, ø=+&É+‘· >∑<ä |ü≥Tº≈£îì ‹]π> ;ÛeTTì uÛÑT» ã\eT÷, Ä<äs¡+‘√ >±+&ûe+ nH˚ ù|s¡T>∑\ <=&ɶ $+{Ïì <Ûä]+#˚ bÕ+&Ée eT<Ûä ´eTT&ç XÖs¡´eT÷ ‘·>∑T\ u…≥º&Üìø± !? HÓ≥ºq sTT{Ϻ j·T\ÿ eT~ ì*Œ‹ s¡¬øÿdü ‘ê*à" õ#=Ã&ç+ >∑{Ϻq j·T≥T¢ ô|<ä›j·TTqT >±\eTT BìøÏ HêiT f…qï"&ÉT+ ãT≥º<äT <äTwüºìÅ>∑Vü≤eTT |üPì »>∑+ãT\ >±#·Tq{Ϻ ‘√" ãT≥Tºe⁄ rÅe ‘˚»eTTq" u§*Ãq uÛÑs¡Ô\T >∑\Z q#·T´‘ê !

76

uÛ≤e+: <äTwüߺ\qT •øÏå+#·&ÜìøÏ, ˝Àø±\qT s¡øÏå+#·&ÜìøÏ |üPqT≈£ îì ñqï ˙ e+{Ï ‘√&É ãT≥TºeP, $T≈£îÿ≥yÓTÆq |üsêÅø£eT+‘√ B|æ+#˚ uÛÑs¡Ô\T ø£*– ≈£L&Ü H˚qT Ç+‘·{Ï |üsêuÛÑe »ì‘·yÓTÆq Åø√<∏ë–ïì, ì|ü⁄ŒqT ˇ&ç˝À qT+#·T ø=qï #·+<ëq sêø£ådü düVü≤q+‘√ uÛÑ]düTÔHêïqT. á |ü]uÛÑyêq\+ m|üŒ {ÏøÏ X¯$TdüTÔ+<√ ø£<ë ! »\<ädü«q >∑+;Ûs¡‘· HÓ\T">=|üŒ">∑ <ä+‘· B|ü⁄Ô ˝…dü">∑ eTT≈£î+<äT + &É\s¡T#·T düuÛÑ qœ\ »q+ãT\T $q <äè‘·sêÅwüº uÛÑ÷$uÛÑTq øÏ≥¢ìjÓTHé

77

lø£èwüßí&ÉT y˚T|òüT <Ûä«ì e˝… >∑+;Ûs¡yÓTÆq ‘·q ø£+sƒ¡ <Ûä«ì‘√, <ä+‘ê\ ø±+‘·T\T Å|üdü]dü÷Ô ñ+&É>± düuÛÑ˝À yÓ\T>=+<äT‘·÷ düuÛÑ˝Àì yês¡T #Óe⁄\T ìøÏÿ+#·T ø=ì $+≥÷ ñ+&É>± <Û äè‘·sêÅwüߺì‘√ Ç˝≤ nHêï&ÉT. »qHê<∏ä ! ˙ jÓTiT+>∑ì |üqT\T >∑\yÓ? jÓÆTq <ä>∑e⁄" ãs¡eT Væ≤‘·+ãT+ ‘·qyê]øÏ" C…|üŒq ‘·>∑T qì e∫Ë uÛ≤s¡‘êq«j·TeTT Å|æj·TyÓTT+<äHé

78


ø°ås√<äø£ >∑‹" u≤+&Ée øös¡e ˝§&É">∑÷&ç eTìøÏ ø±s¡´+ ã~ ˙ yês¡dæ q&ÉT|ü⁄eTT yês¡q Ms¡q" >∑Ts¡TeTTK´ ! ˙≈£î y˚iT+>∑\<˚ ?

79

uÛÑs¡‘· ≈£î\+ãT <Ûäs¡àeTTqT u≤&çj·TT dü‘·´eTT" u§‘·TÔ" u…+|ü⁄qT+ >∑s¡TDj·TT" >∑*Z j·TT+&ÉT qq">± qT‹" >∑qï~— j·T+<äT dü<äTZD√ ‘·Ôs¡T\s¡T ˙e⁄ ˙ j·TqT">∑T" <äeTTà"&ÉT ˙ — ‘·qj·TT˝Ÿ j·TXÀ<ÛäTs¡+ <Ûäs¡ X¯óuÛÑ o\T" Ø düT#·]‘· Åø£eT $T|ü⁄Œ&ÉT" <ä|üŒH˚{ÏøÏHé

80

uÛ≤e+: eTVü‰sêC≤ ! MT uÛÑs¡‘· e+X¯+ <Ûäs¡à+ Hê´j·T+ dü‘·´+ ◊ø£e T‘·´+ >ös¡e+ <äj·T yÓTT<ä˝…’q eT+∫ >∑TD≤\T >∑*– bı>∑&ÉÔ ¬øøÏÿ+~. n˝≤+{Ï e+X¯+˝À ˙eP, ˙ Å|æj·T k˛<äT&ÉT bÕ+&ÉT sêp, dü<äTZD≤\j·T+<äT ÅX‚wüߘ\T. Çø£ ˙ ≈£îe÷s¡T\T ø°]ÔuÛ≤s¡+ eVæ≤+#·>∑\ yês¡T. ø£fi≤´D dü«uÛ≤e⁄\T. Ç+‘· eT+∫ q&Ée&çø£>∑\ e+X ¯dü+Å|ü<ëj·T+ Ç|ü⁄&ÉT ‘·|æŒ+#·&É+ m+<äT≈£î ? á e+X¯+ãTq ¬ø\¢ ˙e ≈£î<äT— ]+ <Óyê«] #·+<ä++ãT ˝… f…Æ¢ e]Ô*¢q" ^&ÉT y˚T\T" <äT~ ˙j·T+ <=+<Ó&ÉT+ >±q dü <들e+ u≤s¡dæ ˝Àì bı‘·TÔ yÓ*eè‘·Ô+ãTHé »qdüTÔ‘·´eTT˝Ÿ >±$+|ü+ <ä>∑T ˙ø£ jÓT$«<ÛäeTTq+ >ös¡e´e+XÊÅ>∑D° !

81

uÛ≤e+: <Ûäè‘·sêÅwüº eTVü‰sêC≤ ! ≈£îs¡T e+X¯+˝À ˙e⁄ nÅπ>düs¡T&ç $. á e+XÊìø£+‘·{Ïø° ˙y˚ Ä<Ûës¡+. ˙ ≈£î≥T+ ã+˝À me] me] q&Ée&çø£\T @ $<Ûä+>± ñ+{≤jÓ÷, yê{Ïì ã{Ϻ ø£*π> y˚T \T, ø°&ÉT ˙y˚. ø£qTø£ ˙e⁄ Çs¡T ≈£î≥T+u≤\ yê] ÅX‚j·TdüT‡qT Ä˝À∫+∫, n+‘·s¡+>∑+ ˝Àì ùdïVü≤+, ãVæ≤ s¡+>∑ Å|ües¡Ôq »qT\T yÓT#·TÃ≈£îH˚≥≥Tº>± @$<Ûä+>± qsTTHê yê]ì #·ø£ÿ ~<ä› e\dæ ñ+~. $qTeTT düTjÓ÷<ÛäHê<äT\>∑T Ms¡T dü<Ûäs¡Tà\T >±ø£ ø±s¡´eTT ˝§Zqø£ eTVü‰s¡∆dæ~∆ jÓT&É\T+ <äeT øÏ≥¢q ø£q«j·T+ãT e s¡Ôq$T~ >±<äT Hêø£ u…&ç<ä+|ü⁄" <äq+ãTq ã+<ÛäT ø√{ÏøÏ qàqdüT\T H=e«">± qe>∑TD+ãT\≈£î+ ãTsTT˝À&É πs$Tj·TTHé

82

uÛ≤e+: sêC≤ ! $qTeTT. <äTs√´<ÛäHê<äT\sTTq Ms¡T <Ûäs¡à|üs¡T\T ø±s¡T. eT+∫ |üqT\T #˚j·Ts¡T. Ç˝≤ ñ+fÒ eTVü‰ Å|üjÓ÷»HêìøÏ <ä÷s¡eTe⁄‘êeTì ≈£L&Ü ‘·\+#·s¡T. e+X¯|ü⁄ q&Ée &çø£ Ç˝≤ ñ+&É sê<äì m+#·s¡T. <ës¡TD ãT~›‘√ ã+<ÛäTe⁄\ eTqdüT‡\T u≤<Ûä ô|&ÉT‘·÷ <äTX‚Ãwüº\T #˚j·T&ÜìøÏ yÓqTBj·Ts¡T.


øös¡e bÕ+&Ée⁄˝Ÿ ‘Ói">∑T ¬>’ø=ì XÊ+‘·‘·" u§+~j·TTìÿ y˚T ˝≤s¡j·T Hê≈£î ˙≈£î" >∑T\eT+‘·≈£î ˙ qè|üø√{Ï ≈£î]«øÏ+ uÀ]‘·yÓTÆq ì+‘·≈£îqT ãT≥Tº eTVü‰|ü<ä >±e⁄qHé <Ûä] År s¡eTD≤Å>∑>∑D´ ! >∑DT‹+∫ j·TeX¯´eTT" u§+ <=qs¡Œy˚ !

83

uÛ≤e+: z sêCÀ‘·ÔeTT&Ü ! øös¡e bÕ+&Ée⁄\T ˇø£ eT+∫ ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ã, XÊ+‘·+ eVæ≤+∫, J$+#·&É+ eT+∫~. Ç˝≤ yês¡T ø£\dæ yÓT\dæ XÊ+‘·+>± ñ+&É&É+ Hê≈£L, ˙≈£L, ≈£î s¡Te+yêìø°, á sêE\+<ä]ø°, á uÛÑ÷eT+&É˝≤ìø° ≈£L&Ü ÅX‚j·T+. n˝≤ ø±≈£î+&Ü j·TT<ä∆y˚T eùdÔ eTq+<äs¡ø° >=|üŒ Äe<äü ø£\T>∑T‘·T+~. n+<äT #˚‘· Hê e÷≥ MT<ä qeTàø£+ ñ+∫ m˝≤>∑sTTHê dü+~Û »]π>˝≤ #·÷&ÉT. ˙≈£î e\dæq Bs¡Œ+>∑ H˚s¡e#·Tà q~Û|ü ! ‘Ói">∑T ˙ eX¯eTTq j·T~j·T ø±q ˙≈£î Ms¡\" <˚s¡TÃ≥ HÓiÏj·T ø±<Ó dæ<ä∆ yÓTyê«]" <Ó*y=+<ä" CÒj·TH˚s¡TÔ.

84

uÛ≤e+: sêC≤! dü+~Û #˚j·T&É+ ˙ #˚‹˝À |üì. nedüs¡eTsTT‘˚ Ä |üì ˙e⁄ #·ø£ÿu…≥º>∑\e⁄. ≈£îs¡T bÕ+&Ée⁄\qT Å|üdüqTï\qT #˚j·T&É+ Hê´j·T+. me]ø£sTTHê $y˚ø£+ ø£*–+#·&ÜìøÏ ˙e⁄ düeTs¡T∆&Ée⁄. Ç~ ì»+. n+<äT eèø√<äsês¡T®qT\ HêVü≤e s¡+>∑eTTq+<äT MTiT yê ¬s+<äi= jÓTqTïe÷ sTT#·≥— ˙ >∑Ts¡T;Ûwüßà\" Åπ>DÏùdj·TT yê ¬s+<äi=— yês¡T Ms¡T qì ˙\TZ≥ ø£+f… uÛÑe<ä“\+ãT˝…’ j·T+<äiT" >∑÷&ÉT {§|üŒ<Ó »Hê~Û|ü ! XÊ+‹ jÓTTqs¡TŒ yÓTyÓTàsTTHé.

85

uÛ≤e+:nø£ÿ&É ;ÛeTTD°í, ns¡T®qT&ç˙ j·TT<ä∆ s¡+>∑+˝À$T+#˚ yês¡T Çø£ÿ&É m+<äs¡THêïs√ #Ó|ü⁄Œ. Çø£ÿ&ÉTqï Å<√D ;wüßà\ |üsêÅø£e÷ìï \ø£å´ ô|≥ºø£ |ü]Vü≤dæ+#· >∑\ yês¡T nø£ÿ&É ≈£ L&Ü ˝Òs¡T. Ç˝≤ ñuÛÑj·T |üøå±\˝Àì Ms¡T\T j·TT<ä∆+˝À #êe&É+ ø£qï ˙ ã\>±˝…’ ø£\dæ yÓT\dæ ñ+&É&É+ eT+∫~. eTVü‰sêC≤ ! @ $<Ûä+>±qsTTHê M]ì XÊ+‹+|ü #˚j·TTeTT. »>∑‹">∑\ »q|ü‘·T\T ˙ #·s¡D|”sƒ¡ eT]ú" >=\Te düeTTÅ<ä y˚˝≤eè‘√]« jÓT\¢ H˚\T≥ jÓTT|üŒ<˚? ‘·*¢ Å|ü»\ jÓT&É $s√<Ûä+ãT yê{Ï+#·T f…+‘· y˚T\T.

86

uÛ≤e+: ˝Àø£+˝Àì sêE\+<äs¡÷ ˙ bÕ<ä|”sƒêìï Å|”‹‘√ ùd$dü÷Ô ñ+&É> ± düeTTÅ<ä|ü⁄ #Ó*j·T* ø£≥º #˚‘· #·T≥º ã&çq uÛÑ÷eT+&É˝≤ìï n+‘·{Ï˙ @ø£#·Ã¤Å‘·+>± qTy˚« |ü]bÕ*+#·&É+ ‘· >∑TqT. ‘·*¢ ‘·q _&ɶ\ |ü≥¢ X¯Å‘·T‘·«+ eVæ≤+#·&É+ m+‘· e÷Å‘·+ düeT+»dü+ ø±<äT. ˙y˚ Ä˝À∫+#·T.


qs¡Hê<∏ä! ˙e⁄ù|øå± |üs¡T"&É esTTq" >ös¡e⁄\ø£ bÕ+&Ée⁄\ø£ ø± <äs¡j·T">∑ uÛÑ÷ Å|ü»¬ø\¢qT <äT]‘·+ u§q]+∫ q≥¢ q≥¢ ‘·T~" ^&ÉT düTMT !

87

uÛ≤e+: sêC≤! ˙e⁄ ≈£îs¡TbÕ+&Ée⁄\ $wüj·T+˝À ÅX¯<ä∆ eVæ≤+#·≈£î+&Ü ñ+fÒ á ñuÛÑj·T esêZ\πø ø±<äT— |ü⁄&É$T˝À ì »qT\+<ä]ø° bÕ|ü+ #˚dæqfÒ¢ ne⁄‘·T+~. ∫es¡øÏ ˙πø Vü‰ì ø£\T>∑T‘· T+~. øös¡e bÕ+&Ée⁄\+ <Ó yê«s¡\≈£î+ C≤e⁄ H=e⁄« e∫Ãq y˚T \T Ø«s¡eTD ! ∫‘·ÔeTTq HÓ {≤¢s¡j·TTe÷ ˙≈£î <äT'KeT>∑T HÓ≥¢sTTqHé

88

uÛ≤e+: sêC≤ ! ≈£îs¡T bÕ+&Ée⁄\˝À me]øÏ eTs¡D+ e∫ÃHê, u≤<ä\T ø£ *–Hê ˙≈£î m˝≤ y˚T\T ø£\T>∑T‘·T+~ eTqdüT‡˝À Ä˝À∫+#·T. yê]øÏ #êe⁄ H√e⁄\T eùdÔ ˙πø @ $<Ûä+>±HÓ’Hê <äT'K+ ø£\T>∑T‘·T+~. Ms¡TqT yês¡T" ã+&ç‘·T\T, $Åø£eTe+‘·T\T, u≤VüQ>∑s¡«<äT sê«s¡T\T— |üPì ]‘·Ô ães¡+ãTq Hêi&ç" p|ü"uÀe HÓ ≥÷¢s¡ø£ j·TT+&Ée#·TÃ" — >∑&ÉT H=ô|Œ&ÉT y˚TqT\T yê"&ç ¬ø’<äTe⁄˝Ÿ >∑÷s¡">∑ Hê{Ïq+ ãT&É$T" >∑÷\T≥ ø£ø£ÿ≥ ! jÓ÷s¡«e#·TÃH˚ ?

89

uÛ≤e+: øös¡e bÕ+&Ée⁄\T eT+∫ |ü+&ç‘·T\T. |üsêÅø£eTe+‘·T\T. uÛÑT »<äs¡Œ+ ø£\yês¡T. ø£qTø£ yê]HÓes¡÷ n&ɶ–+#· ˝Òs¡T. Ç˝≤+{Ï yês¡T ‘·eT˝À ‘êy˚T ø£\Væ≤+#·Tø=ì, ø=s¡e ÷*q j·TT<ä∆+˝À }s¡ø£ eTs¡DÏ+#·{≤ìøÏ dæ<ä∆|ü&ÉT‘·÷ ñ+fÒ n&ÉT¶ |ü&É≈£î+&Ü #·÷dü÷Ô }s¡ø£ ñ+&É&É+ j·TTø£Ô+ ø±<äT. Ç+‘· ø√eT\yÓTÆq X¯Øsê\T yê&ç u≤D≤\T Äe*øÏ <ä÷düT≈£îì yÓfi‚fl≥≥T¢ Å>∑T#·TÃø√>± H˚\MT<ä ≈£L\&É+ #·÷dæ düVæ≤+#·&ÜìøÏ X¯ø£´+ ø±<äT. Ç≥T¢>±ø£ j·TT+&É ˙ ¬s+&ÉT <Ói">∑T\ yê] >±∫ø=qTeTT edüTeTrX¯ ! ˙<äT ÅbÕuÛÑe+ãT ˙‹j·TT XÊ+‹j·TT qœ\ »qT\T" u§>∑&ÉTq≥T¢>±">∑.

90

sêC≤! ˙ $uÛÑT‘ê«˙ï, sê»˙‹˙ XÊ+‹˙ düeTdüÔ Å|ü»\T yÓT#·TÃø=H˚≥≥T¢ ≈£îs¡TbÕ+&Ée⁄\T dü+Å>±eT+˝À q•+# ≈£î+&Ü s¡øÏå+#·Tø√. kÕs¡|ü⁄ <Ûäs¡àeTTHé $eT\ dü‘·´eTT" u≤|üeTT#˚‘· u§+≈£î#˚" u≤s¡eTT" u§+<ä˝Òø£ #Ó&É" u≤]q<Ó’q j·Tedüú <ä≈£åî ˝… yê«s¡ \Tù|ø£åùddæ s¡~ yês¡\ #˚≥>∑T">±ì <Ûäs¡àì kÕÔs¡ø£ eTj·TT´ dü‘·´ X¯óuÛÑ <ëj·Tø£ eTj·TT´qT <Ó’e eTT+&Ó&çHé.

91

uÛ≤e+: ñ‘·ÔeT yÓTÆq <Ûäs¡à+, ìs¡à\yÓTÆq dü‘·´+ bÕ|ü+ #˚‘·qT, nã<ä∆+ #˚‘·q÷ <ä] #˚s¡ ˝Òø£ #Ó&É{≤ìøÏ dæ<ä∆+>±


ñqï dæú‹˝À yê{Ïì s¡øÏå+#˚ X¯øÏÔ ø£*– ñ+&ç ≈£L&Ü mes¡T n&ÉT¶ |ü& Éø£ nÅX¯<ä∆ eVæ≤kÕÔs√, n~ yês¡\πø Vü‰ìø£s Ä dæú‹˝À uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT <Ûäsêàìï ñ<ä›]+#·&Üìø°, dü‘ê´ìøÏ X¯óuÛÑ+ ø£*–+#·&Üìø° eTT+<äT≈£î ekÕÔ&ÉT. n+ã ! qyê+ãTCÀ»®«\ ø£sê+ãT» ! XÊs¡<ä#·+Å<ä#·+Å~ø± &É+ãs¡ #ês¡TeT÷]Ô ! Å|üø£≥ düTŒ¤≥ uÛÑ÷wüüD s¡‘·ï s√∫sê #·T+_‘·~–«uÛ≤>∑ ! ÅX¯ó‹dü÷ø£‘·$$ø£Ôì»Å|üuÛ≤e! uÛ≤ yê+ãs¡ M~Û $ÅX¯ó‘·$Vü‰] ! qqT+ >∑è|ü"p&ÉT uÛ≤s¡r !

92

ne÷à ! düs¡dü«r ! Åø=‘·Ô |ü<ëà\ e˝… <Ûä>∑<ä>∑˝≤&˚ #˚‘·T\T ø£\<ëHê ! X¯s¡‘êÿ\+˝Àì yÓHÓï\yÓ\T>∑T e˝… $T\$T\ ˝≤&˚ eTH√Vü≤sêø±s¡+ ø£\<ëHê ! ~>∑+‘ê\ es¡≈£î ø±+‘·T\T yÓ*¢$]j· T CÒùd s¡‘·ïuÛÑ÷wüD≤\T ø£\<ëHê ! y˚<ë\ ˝Àì dü÷ø±Ô\˝À yÓ\¢&ç+#·ã&çq d”«j·TeTVæ≤eT ø£*–q <ëHê ! Ä˝À#·q\ Äø±X¯|ü⁄ <ës¡T˝À¢ Å|üX¯düÔyÓTÆq Ø‹˝À $Vü≤]+#˚ <ëHê ! qqTï <äj·T‘√ eTìï+#·T. ìs¡«#·H√‘·Ôs¡ sêe÷j·TD+ Ç<Ó eTq j·÷ÅX¯j·T+_#·≥ ˙e⁄ edæ+|ü⁄ ‘·|üdæ«qT˝Ÿ Å|æj·T+ u§<äe">∑ ˙≈£î HÓ\¢ |üìj·TT+ ãs¡e÷<äs¡eè‹Ô Hê#·]+ #Ó<ä ]<Ó ˙ >∑èVü≤+ãTq≈£î" CÒ]‹— >±e⁄q ˙<äT>∑s¡“¤ eT uÛÑT´<äj·TeTT" u§+<äT <äTs¡´X¯eTT b˛e⁄! ã<ä+|ü&ç qeTTà yÓTeTàsTTHé.

93

b˛‘·q l¬ø’e\´ |ü<ä+ãT" CÒs¡T≥≈£îHÓ’ ∫+‹+#Ó<äHé, ˝Àø£ s¡ ¬øåÌø±s¡+uÛÑ≈£î, uÛÑø£Ô bÕ\q ø£fi≤ dü+s¡+uÛÑ≈£îHé, <ëq y√ Å<˚ø£ düÔ+uÛÑ≈£î" π>[ ˝À\ $\dü<äè›>±®\ dü+uÛÑ÷‘· Hê Hê ø£+C≤‘· uÛÑyê+&É ≈£î+uÛÑ≈£î, eTVü‰q+<ë+>∑Hê &ç+uÛÑ≈£îHé.

94

uÛ≤e+: yÓ÷øå±ìï ø√] H˚qT ˝Àø£ s¡ø£å≈£î&ÉT, uÛÑø£Ô bÕ\≈£î&ÉT, <ëqe dü+Vü‰], ÅãVü‰+&É uÛ≤+&Ü\qT ‘·q˝À ì\T|ü⁄ ≈£îqj·Tï yê&É÷, ø£qï ‘·*¢ ˇ&ç˝À Äq+<ä+>± ≈£Ls¡TÃqï yê&É÷ nsTTq u≤\ >√bÕ\T&çì ÅbÕ]∆kÕÔqT. øå√DÏ ‘·\+ãTqHé qT<äTs¡T k˛"ø£">∑ ÅyÓTTøÏÿ qT‹+#·T ôd’ø£‘· ÅXÀDÏøÏ" »+#·Øø£ #·j·T düT+<äs¡ y˚DÏøÏ s¡øÏå‘êeTs¡ ÅX‚DÏøÏ" <√j·TC≤‘·uÛÑe ∫‘·Ô eoø£s¡D…Æø£ yêDÏøÏHé yêDÏøÏ qø£å<ëeT X¯óø£ yê]» |ü⁄düÔø£ s¡eT´ bÕDÏøÏHé

95


uÛ≤e+: ôd’ø£‘· ÅXÀDÏ, n\ ˙\ y˚DÏ nsTTq yêDÏì H˚qT H˚\≈£î qT<äTs¡T ‘ê≈£îq≥T¢>± kÕ–\ |ü&ç ÅyÓTT≈£îÿ‘êqT. Ä #·\¢ì ‘·*¢ ˇø£ #˚‹˝À nø£åe÷\q÷, y˚s=ø£ #˚‹˝À sêeT ∫\Tø£q÷ eTs=ø£ #˚‹˝À ‘êeTs¡ |ü⁄e⁄«q÷, Ç+ø=ø£ #˚‹˝À |ü⁄düÔø±˙ï eTT#·Ã≥>± <Ûä]düTÔ+~. düT<Ûä\T e]¸+#˚ ‘·q düT +<äs¡ düT≈£îe÷s¡ dü÷≈£îÔ\‘√ ns¡$+<äuÛÑe⁄ì n+‘·s¡+>±ìï Äø£]¸düTÔ+~. ‘·q ø£{≤ø£å Mø£åD≤\‘√ <˚e‘·\qT ø£ìø£]düTÔ+~. |ü⁄≥º+, ãT≥º+ •s¡+ãTqHé yÓTT\e, q+uÛÀj·÷q bÕÅ‘·+ãTqHé HÓ≥º+ >∑\TZqT, >±[" >=\«qT ãTsêDÏ+|üHé <=s¡+ø=+{Ï MT" <ÓfÒº yÓ+≥" »]+‘·T <ä‘·‡s¡DÏ Hê ø°eeTà ! jÓ÷ j·TeTà ! y˚T˝Ÿ |ü≥TºHé Hêø£>∑TeTeTà ! q$Tà‹" EMT Åu≤V”≤à ! <äj·÷+uÛÀìB∏ !

96

uÛ≤e+: ne÷à, düs¡dü«r ! H˚qT •s¡düT‡ MT<ä |ü⁄≥º ô|]–q Ä~ø£$ yê©àøÏ>± |ü⁄≥º ˝Ò<äT. |ü&Ée˝À |ü⁄{Ϻq yê´düT&ÉqT ø±qT. ø£$ ≈£î\ ‹\≈£î&ÉsTTq ø±[<ëdüTqT ø±<äT. nsTTHê, |ü⁄sêD+ ‘Óì–+#·&ÜìøÏ dæ<ä∆|ü&ܶqT. @+ #˚j·÷˝À ‘√#·&É+ ˝Ò<äT. Ç{Ϻ dæú‹˝À @ e÷s¡Z+ ne\+_+#ê˝À n~ ˙y˚ Hê≈£î nqTÅ>∑Væ≤+#·T. Hê #˚sTT |ü≥Tº≈£îì q&ç|æ+#·T. ìH˚ï qeTTà≈£îHêïqT. ‘·©¢ ! ˙y˚ Hê≈£î Ä<Ûës¡+. ˙ ø£s ¡TD nbÕs¡+. n~ bÕsêyês¡eT+‘· >=|üŒ~. XÊs¡<ä˙s¡<˚+<äT |òüTqkÕs¡ |ü{°s¡ eTsêfi¯ eT*¢ø± Vü‰s¡ ‘·TcÕs¡ ù|òq s¡»‘ê#·\ ø±X¯ |òüD°X¯ ≈£î+<ä eT+ <ës¡ düT<Ûë|üjÓ÷~Û dæ‘·‘êeTs¡ kÕeTs¡ yêVæ≤˙ X¯óuÛ≤ ø±s¡‘· H=|ü⁄Œ ìqTï eT~" >±q">∑ HÓqï&ÉT >∑\TZ uÛ≤s¡r !

97

uÛ≤e+: ‘·©¢ uÛ≤s¡r ! ‘Ó\¢ì ø±+‘·T\T yÓ*¢ $]ùd X¯s¡‘êÿ\|ü⁄ y˚T|ò üTe÷*ø£, X¯s¡‘êÿ\|ü⁄ #·+Å<ä _+ã+, |ü#·Ã ø£s¡÷Œs¡+, #·+<äq+,sê» Vü≤+dü\T, C≤õ #Ó+&É÷¢, eT+#·T, qTs¡>∑, yÓ+&ç ø=+&É, ¬s\T¢ |üP\T, Ä~ X‚wüß&ÉT, eT˝…¢\T eT+<ësê\T, bÕ\ düeTTÅ<ä+, |üP∫q ‘Ó\¢ ø£\Te\T, Äø±X¯ >∑+>∑, Çe˙ï ˙ X¯óuÛÑ Å|ü<äeTsTTq Äø±sêìøÏ ñ»®«\yÓTÆq ñ|üe÷Hê\T. n≥Te+{Ï ìs¡à\ yÓTÆq, ‘Ó\¢ì düT+<äs¡ eT÷]ÔyÓ’q ìqTï ø£qT˝≤sê eTqdüTBsê mqï&ÉT <ä]Ù+#· >∑\T>∑T‘êH√ ø£<ë ! n+ã, qyê+ãTCÀ»®«\ ø£sê+ãT», XÊs¡<ä #·+Å<ä#·+Å~ ø± &É+ãs¡ #ês¡T eT÷]Ô, Å|üø£≥ düTŒ¤≥ uÛÑ÷wüD s¡‘·ï B|æø± #·T+_‘· ~–«uÛ≤>∑, ÅX¯ó‹dü÷øÏÔ $$ø£Ô ì»Å|üuÛ≤e, uÛ≤ yê+ãs¡M~∏ $ÅX¯ó‘· $Vü‰]DÏ, qHé >∑è|ü"p&ÉT uÛ≤s¡r !

98

uÛ≤e+: ne÷à ! uÛ≤s¡r ! $ø±dü+, Å|üø±X¯+ ø£*– $#·Tà ≈£îqï ø£eT˝≤ìï ø£s¡ø£eT\+˝À <Ûä]+∫q <ëqe⁄. X¯s¡‘êÿ\ |ü⁄ yÓHÓï\ e˝… n+<äyÓTÆq s¡÷|ü+‘√ n\+ø£]+#·T≈£îqï ÄuÛÑs¡D≤\ eTDÏø±+‘·T\T ~≈£îÿ\qT yÓ*–dü÷Ô ñqï$


|ü$Å‘·yÓTÆq y˚<ädü÷≈£îÔ\T ˙ Å|üuÛ≤yêìï yÓ\¢&ç #˚düTÔqï$. uÛÑø£ Ô ø£e⁄\ uÛ≤yê\T nH˚ Äø±X¯+˝À ùd«#·Ã¤>± $Vü≤]+#˚ ã+>±s¡T ‘·©¢ ! ˙ ø£èbÕs¡dü+ Hê MT<ä #·*¢ , qqTï ø£è‘ês¡T∆&ÉqT #˚j·TTeTe÷à. neTà\ >∑qïj·TeTà, eTT>∑Ts¡eTà\ eT÷\|ü⁄≥eTà, #ê\" u… <ä›eTà, düTsês¡T\eTà ø£&ÉT bÕi&ç |ü⁄∫Ãq j·TeTà, <äqTï ˝À q$Tàq y˚\TŒ≥eTà\ eTqeTTà\ qT+&Ó&ç j·TeTà, <äTs¡Z, e÷ j·TeTà, ø£èkÕ_∆ sTT#·TÑ· eTVü≤‘·Ô« ø£$‘·« |ü≥T‘·Ô dü+|ü<ä˝Ÿ.

99

uÛ≤e+: neTà\≈£î neTà. eT÷&ÉT ˝Àø±\≈£L eT÷\yÓTÆq eTT>∑Ts¡eTà\≈£L eT÷\yÓTÆq neTà ! neTà\T n+<ä] ø£Hêï n~Û≈£îsê˝…’q neTà! sêø£ådæ eT÷ø£\ |”#·eT&É∫q neTà. q$Tàq y˚\TŒ≥eTà\ ì+&ÉT >∑T+&Ó\˝À ñ+&˚ neTà <äj·÷|üjÓ÷ì~Û nsTTq neTà. e÷ neTà <äTsêZ uÛÑyêì. >=|üŒ<äsTTq >=|üŒesTTq ø£$‘·« dü+|ü<ä\T Hê≈£î Å|ükÕ~+#·T ‘·©¢ ! Vü≤]øÏ+ ã≥º|ü⁄ <˚$, |ü⁄HÓïeTT\ Åb˛, es¡∆+|ü⁄" u…ìïø£ÿ, #·+ <äTs¡T ‘√" ãT≥Tºe⁄, uÛ≤s¡r –]düT‘·˝Ÿ ‘√ Hê&ÉT |üP"uÀ"DÏ, ‘ê eTs¡\+ <äT+&Ó&ç eTT<ä›sê\T, »>∑eTT˝Ÿ eTìï+#·T ì˝≤¢\T, uÛ≤ düTs¡‘·Hé ˝ÒeTT\T yê|ü⁄ ‘·*¢, dæ] sTT#·TÃHé ì‘·´ø£˝≤´DeTT˝Ÿ.

100

uÛ≤e+: lVü≤]øÏ |ü≥º|ü⁄ <˚$. |ü⁄D≤´\ B$. dæs¡T\≈£î ô|ìï~Û. #·+Å <äTìøÏ >±sê\ #Ó˝…¢\T. yêD° –]»\‘√ ≈£L&ç Åø°&ç+#˚ n\s¡T"uÀ&ç. ‘êeTs¡\˝À ñ+&˚ »esê\T. nœ\ ˝Àø±\≈£L |üP»˙j·TTsê˝…’q Ç˝≤¢\T. ø±+‘·T\T yÓ<ä»\T¢ <äj·T>∑\ #·\¢ì #·÷|ü⁄\‘√ uÛÑ≈£îÔ\ <ë]Å<ë´ìï |ü{≤|ü+#·\T #˚ùd ã+>±s¡T ‘·*¢. n{Ϻ leTVü‰ \øÏåà e÷≈£î ì‘·´ X¯óuÛ≤\T n+~+#·T >±ø£ ! ÇeTàqTCÒX¯«sê<ÛäeTT\ øÏ∫à |ü⁄s¡+ãT\T yêVü≤q+ãT\THé kıeTTà\T" >=ìï |ü⁄#·TÃø=ì, #=øÏÿ, X¯Øs¡eTT yêdæ, ø±\T#˚ düyÓTà≥ Åy˚≥T\+ ã&Éø£ düeTà‹‘√ Vü≤] øÏ∫à #Óô|Œ ˙ ãyÓTàs¡ b˛‘·sê C§ø£"&ÉT uÛ≤>∑e‘·+ãT »>∑~∆‘·+ãT>∑Hé.

101

uÛ≤e+: ˝Àø£ Væ≤‘·+ ø√] #Ó|æŒq uÛ≤>∑e‘êìï uÛÑ>∑e+‘·T&çøÏ ‘·|üŒ á qsê<ÛäeTT\≈£î Çe«qT. yê]øÏ Ç∫Ã, yê]#˚à nÅ>∑Vü‰sê\÷, yêVü≤Hê\÷, <Ûäq+, |ü⁄#·TÃø=ì, ÇVü≤˝Àø£ düTU≤\T nqTuÛÑ$+∫ eT‘·TÔ&ÉHÓ’ düTœ+∫Hê, |æ<ä|ü X¯Øs¡+ $&ç∫ Ä ˝Àø£+˝À n&ÉT–&çq|ü⁄Œ&ÉT j·TeT<Ûäs¡àsêE #˚‹˝À düyÓTà≥ <Óã“\T ‘·|üŒe⁄ ! nì ‘·\∫, n+<äT #˚‘· n~ Çwüº+ ˝Òø£, á ãyÓTàs¡ b˛‘·sêE uÛÑ>∑e+‘·T&Ó’q lVü≤ ]øÏ uÛ≤>∑e‘·+ n+øÏ‘·+ #˚j·T<ä*#ê&ÉT.


#˚‘·T˝≤s¡+>∑ •e⁄ì"ã÷õ+|ü"&˚ì, H√s¡T H=e«+>∑ Vü≤] ø°]Ô qT&ÉTe"&˚ ì <äj·Tj·TT dü‘·´+ãT ˝ÀqT">± <ä\"|ü"&˚ì, >∑\T>∑ H˚{ÏøÏ" <ä\T¢\ ø£ &ÉT|ü⁄" CÒ≥T

102

|ü*¬ø&ç~ uÛ≤>∑e‘· eT"≥ ! |ü*øÏ+#Ó&ç yê&ÉT sêeTuÛÑÅ<äT+&É"≥ ! H˚ ã*øÏq uÛÑeVü≤s¡ eT>∑Tq"≥ ! |ü*¬ø<ä y˚i=+&ÉT >±<∏ä |ü\Tø£">∑ H˚˝ ≤ ?

103

uÛ≤>∑e‘·eTT <Ó*dæ |ü\T≈£î≥ ∫Å‘·+ãT ! X¯S*¬ø’q" <ä$Tà #·÷*¬ø’q ! $ãT<Ûä»qT\ e\q $qï+‘· ø£qï+‘·, <Ó*j·T e∫Ãq+‘· <˚≥|üiT‘·T.

104

‘·qj·T+<äT qœ\uÛÑ÷‘·eTT\+<äT H=ø£uÛÑ+– düeTVæ≤‘·‘·«+ãTq »s¡>∑T yê"&ÉT ! ô|<ä›\" u§&É>∑qï uÛÑè‘·T´ì ¬ø’e&ç" CÒ] qeTdüèÿ‘·T˝Ÿ ùdj·TT yê"&ÉT ! ø£qTï<√sTTøÏ qq´ø±+‘· \&ɶ+u…’q e÷‘·è uÛ≤eq ùddæ eTs¡\T yê"&ÉT ! ‘·*¢ <ä+Å&ÉT\ uÛÑ+– <Ûäs¡àe‘·‡\‘·qT BqT\" >±e" õ+‹+#·T yê"&ÉT ! düKT\ jÓT&É k˛<äs¡ dæú‹ »s¡T|ü⁄yê"&ÉT, <Ó’e‘·eTT\+#·T >∑Ts¡Te⁄\" <ä\#·T yê"&ÉT ©\\+<äTqT u§+≈£î\T ˝Òì yê"&ÉT, \*‘· eTsê´<äT"&Ó’q Å|üVü‰¢<äT"&É ~Û|ü !

105

bÕ˙j·T+ãT\T Å<ëe⁄#·T+ >∑T&ÉT#·T#·THé uÛ≤wæ+#·T#·THé Vü‰dü © ˝≤ ìÅ<ë<äT\T ùdj·TT#·T+ ~s¡T>∑T#·THé \øÏå+#·T#·THé dü+‘·‘· l Hêsêj·TD bÕ<ä|ü<äà j·TT>∑∞ ∫+‘êeTè‘ê kÕ«<ä dü+ <ÛëqT"&Ó’ eTi#ÓHé düTsê]düT‘·T" &˚‘·~«X¯«eTTHé uÛÑ÷esê !

106

yÓ’≈£î+sƒ¡ ∫+‘ê $e]®‘· #˚wüߺ"&Ó’ jÓTTø£ÿ"&ÉT H˚&ÉT#·T H=ø£ÿ #√≥ qÅXÊ+‘·Vü≤]uÛ≤eHês¡÷&ÛÉ ∫‘·TÔ"&Ó’ j·TT<ä∆‘·T"&Ó’ bÕ&ÉT H=ø£ÿ #√≥ $wüßí" &ç+‘·j·T ø±ì y˚i=+&ÉT ˝Ò<äì jÓTT‹Ô* q>∑T#·T+&ÉT H=ø£ÿ #√≥ q*Hê≈£åî" &ÉqTì<ÛëqeTT" >∑+{Ï H˚ qì j·TT_“ >∑+‘·T\T yÓ’ #·T H=ø£ÿ #√≥ ã\T≈£î H=ø£ÿ #√≥" ãs¡y˚TX¯ó" π>X¯e⁄" ÅãDj·TVü≤s¡¸ »ì‘· u≤wüŒdü *\ $T[‘·|ü⁄\≈£î"&Ó’ ìMT*‘· H˚Å‘·T"&Ó’ jÓTTø£ÿ #√≥ ì*∫ j·T÷s¡≈£î+&É T !

107

|ü⁄Å‘·T˝Ÿ H˚]Ãq H˚s¡≈£îqï »q≈£î˝Ÿ b˛wæ+‘·T ¬s\¢|ü⁄Œ&ÉTHé $TÅ‘·‘·«+ãTq ãT~∆ ôd|æŒ <äT]‘√H˚àwü+ãT yê]+‘·T πs X¯Å‘·T‘·«+ãT" <ä\+|ü, ]{Ϻ jÓT&É Hê k»q´ s¡‘êïø£s¡T+ ãTÅ‘·THé ˝Àø£ |ü$Å‘·T" <ä+Å&ç HÓ>∑T\T+ u§+~+|ü HÓ{À¢¬sÃH√ ?

108


#·<äTeìyê" &Évó„+&É>∑T, »~$q dü<ädü~«y˚ø£ #·‘·Ts¡‘· >∑\T>∑T+ »<äTe">∑ e\j·TTqT »qT\≈£î" »~$+#Ó<ä Hês¡T´ ˝§<ä›" »<äTe⁄eTT ‘·+ Å&û !

109

n+<ÛäÅ|üÅøÏj·T qTqï yê"&ÉT, |ü\Tø£+ &ÉdüàÅ‘·Œ‘ê|üÅøÏj·÷ >∑+<Ûä+ _+#·Tø£ ˝Ò<äT, MTs¡T >∑Ts¡Te⁄˝Ÿ ø±s¡TD´ ∫‘·TÔ˝Ÿ eTH√ ã+<ÛäT˝Ÿ e÷qT´\T e÷≈£î" u…<ä›\T eTeTT+ u≤{Ï+∫ sT÷ u≤\≈£îHé Å>∑+<∏ä+ãT˝Ÿ #·~$+∫ ˙‹≈£îX¯\T+ >±$+∫ s¡øÏå+|üπs !

110

ñ‘ê‡Vü≤ Å|üuÛÑT eT+Å‘·X¯øÏÔ j·TT‘·y˚T j·TT<√´>∑ ? e÷s¡÷&ÛÉ dü+ $ ‘·‡+|üqTï"&É yÓ’‹y˚ ? #·~$‘˚ y˚<ä+ãT\Hé XÊÅdüÔeTT˝Ÿ ? e‘ê‡ ! s¡eTàì#˚s¡" J] ø=&ÉT≈£îHé yê‘·‡\´ dü+|üPs¡Tí"&Ó’ j·TT‘·‡+>±Å>∑eTT " CÒ]à <ëqe$uÛÑT+ &ÉT‘·ÿ+sƒ¡ B|æ+|ü">∑Hé.

111

uÛ≤e+: ≈£îe÷sê ! sê ! s¡eTTà ! nì |æ\∫, yê‘·‡\´+‘√ ˇfiÀfl ≈£Ls¡T Ã+&É u…≥Tºø=ì Væ≤s¡D´ø£•|ü⁄&ÉT Å|üVü‰¢<äT&çì Ç˝≤ n&ç>±&ÉT: Hêj·THê ! @<äsTTHê Å|üj·T‘·ï+ |òü*+#ê\+fÒ Å|üuÛÑT X¯øÏÔ, eT+Å‘·X¯øÏÔ, ñ‘ê‡Vü≤X¯øÏÔ ø£*dæ sêyê* n$ n˙ï düVü≤ø£]+∫ ˙ Å|üj·T‘êï\T ìsê≥+ø£+>± HÓs¡y˚s¡T‘·THêïj·÷ ! v±„q dü+|ü<ä bı+<ëyê ? y˚<ë\T e*¢+#êyê ! XÊÅkÕÔ\T |ü]ƒ+#êyê ? nqT~q dü+‘√wüDeTT\T »ì‘·ÅX¯eT‘ê|ü <äT'K dü+‘√wüDeTT˝Ÿ ‘·qj·TT\ dü+uÛ≤wüDeTT\T »q≈£î\≈£î+ >∑s¡í j·TT>∑fi¯ dü<ä÷“¤wüDeTT˝Ÿ !

112

m\¢ X¯Øs¡<Ûës¡T\≈£î ì\¢qT N"ø£{Ï q÷‹ ˝À|ü\+ Å<Ófi¯flø£ Ms¡T H˚eTqT eT‹ÅuÛÑeTD+ãTq _ÛqTï˝…’ Å|üe ]¢\¢ø£ düs¡«eTT qï‘·ì ~e´ ø£fi≤eTj·TeT+#·T $wüßí q+ <äT\¢eTT" CÒ]à ‘ê s¡&É$ qT+&ÉT≥ y˚T\T ìXÊ#·sêÅ>∑D° !

113

Hê≈£î+p&É">∑" CÀ<ä´eTjÓT´&ç" >∑<ë ! Hê ‘·+Å&ç ! sT÷ ãT~∆ <ë ˙≈£îHé ˝À|ü\" <√"#ÓH√ ? |üs¡T\T <äTØï‘·T˝Ÿ |üü]ƒ+|æ+∫s√ ? j˚Tø±+‘·+ãTq uÛ≤s¡Ze⁄˝Ÿ |ü*øÏs√ ? sT÷ <ëqeÅX‚DÏøÏHé yÓ’≈£î+sƒ¡T+&ÉT ø£è‘ê|üsê<∏äT" &É‘·ìHé e]í+|ü ˙πø{ÏøÏHé ?

114


düTs¡\+ <√\T≥jÓ÷ düTsê~Û|ü‘·T\Hé ÅdüTøÏÿ+#·T{À dæ<äT›\+ ã] y˚~Û+#·T≥jÓ÷ eTTìÅ|ües¡T\Hé u≤~Û+#·T{À ? j·Tø£å øÏ qïs¡ >∑+<Ûäs¡« $Vü≤+>∑Hê>∑|ü‘·T\Hé HêX¯+ãT H=+~+#·T{À Vü≤] j·T+#·THé –] j·T+#·T H˚\ #Ó&É yÓ÷Vü‰+<ÛäT+&ÉyÓ’ |ü⁄Å‘·ø± !

115

eT+<ës¡ eTø£s¡+<ä e÷<ÛäTs¡´eTTq" <˚\T eT<ÛäT|ü+ãT y√e⁄H˚ eT<äqeTT\≈£î ? ìs¡à\ eT+<ëøÏ˙ M∫ø£\" <ä÷">∑T sêj·T+#· düqTHÓ ‘·s¡+–DT\≈£î ? \*‘· s¡kÕ\|ü\¢e U≤~jÓÆT #=≈£îÿ ø√sTT\ ùds¡TH˚ ≈£î≥»eTT\≈£î" ? ã÷πsí+<äT #·+Å~ø± düTŒ¤]‘· #·ø√s¡ø£+ ãs¡T>∑TH˚ kÕ+Å<ä ˙Vü‰s¡eTT\≈£î ? q+ãTCÀ<äs¡ ~e´ bÕ<ës¡ $+<ä, ∫+‘·HêeTè‘· bÕq$X‚wü eT‘·Ô ∫‘·Ô y˚TØ‹ ì‘·s¡+ãT" CÒs¡ H˚s¡Tà ? $qT‘· >∑TDo\ ! e÷≥\T y˚j·TT H˚\ ?

116

uÛ≤e+: eT+<ës¡ |üP\ ˝Àì eTø£s¡+<ä e÷<ÛäTs¡´+ nqTuÛÑ$+#˚ ‘·TyÓTà<ä ñyÓTà‘·Ô |üP\ yÓ’|ü⁄ b˛‘·T+<ë ? dü«#·Ã¤yÓTÆ q Äø±X¯ >∑+>± ‘·s¡+>±\ô|’ $Vü≤]+#˚ sêj·T+#· yê>∑÷ e+ø£\ <ä>∑Zs¡ ‹s¡T>∑T‘·T+<ë ? ‹j·T´ e÷$T&ç ˝Ò‘· ∫>∑Tfi¯ófl ‹ì |ü⁄\øÏ+∫ bÕ&˚ ø√øÏ\ ø=+&É eT˝…¢\ #Ó+‘·≈£î #˚s¡T‘·T +<ë ? ì+&ÉT |ü⁄qï$T yÓHÓï\˝À $Vü≤]+#˚ #·ø√s¡+ <ä≥ºyÓTÆq eT+#·T bıs¡\ yÓ’|ü⁄ eTs¡\T‘·T+<ë ? n˝≤π>, Hê eTqdüT ≈£L&Ü $wüßí bÕ<ä |ü<ëà\qT <Ûë´ì+#·&É+ nH˚ neTè‘·+ ùd$+#·&É+˝ÀH˚ |üs¡e•+∫ b˛sTT ñ+~. n˝≤+{Ï ∫‘·Ô+ Ç‘·s¡ $wüj·÷\ô|’øÏ m+‘· e÷Å‘·+ b˛<äT. Ç+ø£ y˚sTT e÷≥\T m+<äT≈£î !? |ü+#·X¯s¡ <ä«j·TdüTÿ"&Ée⁄, u≤\T"&É $+#·Tø£ >±ì ˝Òe⁄ uÛ≤ wæ+#Ó<äT ‘·s¡ÿyêø£´eTT\T, #Ó|æŒq XÊÅdüÔeTT˝Àì j·Ts¡ú yÓTT øÏÿ+#·Tø£ jÓÆTq" C…|üŒ edüTπs+Å<äTì eTT+<ä≥ e÷≈£î HÍ<ä\˝Ÿ e+#·T ø=q+>∑" CÒdæ‹$ yÓ’] $uÛÑ÷wüD ! e+X¯<ä÷wüD≤ !

117

‘·qj·TT"&ÉT >±"&ÉT XÊÅ‘·e⁄"&ÉT <ëqeuÛÑs¡Ô≈£î M"&ÉT <Ó’‘·´ #·+ <äqeqeT+<äT" >∑+≥ø£j·TT‘· øÏå‹C≤‘·eTT uÛÑ+–" ãT{Ϻ Hê" &Éqes¡‘·+ãT sêø£ådü≈£î˝≤+‘·≈£î" ÅãdüTÔ‹ ùdj·TT#·T+&ÉT <ä+ &ÉqeTTq">±ì •ø£å\≈£î &Üj·T"&ÉT |ü≥Tº"&ÉT ø=≥Tº" &ÉT<ä∆‹Hé.

118

Å‹|üŒ≈£î eTqï e÷ eT‘·eTT Bs¡ÈeTT ˝…’q Å‹es¡ZbÕsƒ¡eTT˝Ÿ <ä|üŒ≈£î eTqï ! H˚"&ÉT eTq <Ó’‘·´eπsDT´ì ÅyÓ÷\ H˚eTT eTTHé #Ó|æŒq ˙‹>±ì eTiÏ #Ó|üŒ≈£î eTqï $s√~Û ˙‘·T\Hé $|üŒ≈£îeTqï <äTwüºeT>∑T $wüßí #·]Å‘· ø£<∏ës¡ú C≤\eTT˝Ÿ

119


#√<ä´+ ãjÓT´&ç, ì+‘·ø±\ eT]¬>Hé, XÀ~Û+∫ j˚T y˚T$T dü+ y˚<ë´+X¯+ãT\T ôd|æŒs√ ? >∑Ts¡Te⁄ ˝Ò yÓ+≥+ ã]ƒ+|æ+∫s√ ? $<ë´kÕs¡ yÓTiT+>∑" >√¬s<ä uÛÑe ~«v±„‘· XÊÅdüÔ+ãT˝À" ã<ä´+ u§ø£ÿ{Ï ôd|æŒ kÕs¡∆eTT>∑" <ë‘·Œs¡´+ãT uÛ≤wæ+|ü⁄e÷ !

120

ìqTïHé yÓT#·Ãs¡T ˙‹bÕsƒ¡ eTVæ≤eTHé ˙‘√&ç <Ó’‘ê´s¡“¤≈£î˝Ÿ >∑Hêï s¡ìïj·TT" C…|üŒ H˚s¡TÔs¡T >∑<ë ! Å>∑+<∏ës¡úeTT˝Ÿ <ä≈£åî˝…’ j·THêï ! jÓTqï"&ÉT ˙e⁄ ˙‹ $<äT"&Í <ä+#·THé yê+#Û·‘√ qTHêï"&ÉHé qqT" >∑qï ‘·+Å&ç ! uÛÑeBjÓ÷‘·ÿs¡¸eTT+ p|üy˚.

121

#·~$+∫] qqT >∑Ts¡Te⁄\T, #·~$‹ <Ûäsêàs¡∆ eTTK´ XÊÅdüÔ+ãT\T H˚" »~$q$ >∑\e⁄ ô|≈£îÿ\T, #·<äTe⁄\˝À eTs¡à yÓT\¢" »~$‹" <ä+Å&û !

122

‘·qTVü≤è<들wü\ düK´eTTHé ÅX¯eDeTTHé <ëdüü‘·«eTTHé e+<äHê s¡ÃqeTT˝Ÿ, ùdej·TT, Hê‘·à˝À HÓiTø£j·TTHé dü+ø°s¡Ôq˝Ÿ, ∫+‘·q+ ãqT ˙ ‘=$Tà~ uÛÑøÏÔe÷s¡ZeTT\ düsê«‘·TàHé Vü≤]Hé q$Tà dü »®qT"&Ó’ j·TT+&ÉT≥ uÛÑÅ<äeT+#·T" <ä\"‘·THé dü‘·´+ãT <Ó’‘√´‘·Ôe÷ !

123

uÛ≤e+: z <Ó’‘·´ #·Åø£eØÔ ! düK´+, ÅX¯eD+,<ëdü´+,e+<äq+,ns¡Ãq,ùdeq+,Ä‘·àìy˚<äq+,ø°s¡Ôq+, ∫+‘·q+ nH˚$ ‘=$Tà~ $<Ûë\sTTq uÛÑøÏÔ e÷sêZ\T. M{Ïì eTqdüT‡ #˚‘·, yê≈£îÿ #˚‘ ·, ÅøÏj·T\ #˚‘· ˇπø $<Ûä+>± HÓs¡ y˚s¡Tdü÷Ô ˝Àø£ |ü‹ nsTTq Ä lVü≤]ì qeTTàø=ì e÷qe⁄&ÉT ñ‘·ÔeTT&ÉT>± ñ+&É&É+ eT+∫~. Ç<˚ |üs¡eT dü‘·´+. n+<Û˚+<ä÷<äj·TeTT˝Ÿ eTVü‰ã~Ûs¡ X¯+U≤sêeeTT˝Ÿ eT÷ø£ dü Å<äZ+<∏ëU≤´|üqeTT˝Ÿ q|ü⁄+düø£ e<Ûä÷ ø±+ø£å˝Ÿ ø£è‘·|òü÷ïe© ã+<ÛäT‘·«+ãT\T uÛÑdüà Vü≤e´eTT\T \Tã∆Å<äe´eTT˝Ÿ Åø√&É dü <äZ+<Ûä+ãT˝Ÿ Vü≤] uÛÑøÏÔ e]®‘·T\ ]ø£Ô e´s¡ú dü+kÕs¡eTT˝Ÿ

124

uÛ≤e+: ˝Àø£+˝À Å>∑T&ç¶ yêìøÏ yÓHÓï\ $\Te ‘Ó*j·T<äT. #Ó${ÏøÏ X¯+ K<Ûä«ì $q|ü&É<äT.eT÷>∑yêìøÏ u≤Vü≤´ +>± |ü⁄düÔø£|üsƒ¡q+ kÕ<Ûä´|ü&É<äT. q|ü⁄+dü≈£îq≈£î ø±+‘· MT<ä ø√]ø£ |òü*+#·<äT. ø£è‘·|òüTTï\≈£î ã+<ÛäT‘·«+ ≈£î<äs¡<äT. ã÷&ç<ä˝À y˚dæq ôVAeTÅ<äyê´\T ñ|üjÓ÷>∑ |ü&Ée⁄. ˝À_ÛøÏ dü+|ü<ä |üìøÏ e#˚Ã~ ø±<äT. |ü+~øÏ düTyêdüq\T ‘Ó*j·Te⁄. Ä$<Ûä+>± Vü≤] uÛÑøÏÔ ˝Òì yê] J$‘ê\T ≈£L&Ü ìkÕ‡sê\T. e´sê∆\÷q÷.


ø£eT˝≤≈£åî q]Ã+#·T ø£s¡eTT\T ø£s¡eTT\T lHê<∏äT e]í+#·T õVü≤« õVü≤« düTs¡ s¡ø£å≈£îì" p#·T #·÷&ÉTÿ\T #·÷&ÉTÿ\T X‚wüXÊsTTøÏ ÅyÓTT≈£îÿ •s¡eTT •s¡eTT $wüßí Hêø£]í+#·T MqT\T MqT\T eT<∏äTyÓ’]" <ä$*q eTqeTT eTqeTT uÛÑ>∑e+‘·T e\>=qT |ü<äeTT\T |ü<äeTT\T |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTTì MT"~ ãT~› ãT~∆ <˚e<˚e⁄ì" õ+‹+#·T ~qeTT ~qeTT #·Åø£Vü≤düTÔì"Åãø£{Ï+#·T #·<äTe⁄ #·<äTe⁄ ≈£î+_Û˙<Ûäe⁄" C…ô|Œ&ç >∑Ts¡T"&ÉT >∑Ts¡T"&ÉT ‘·+Å&ç Vü≤]" CÒs¡TeTìjÓT&ÉT ‘·+Å&ç ‘·+Å&ç.

125

ø£+C≤ø£åq≈£î">±ì ø±j·T+ãT ø±j·Ty˚T |üeq>∑T+|òæ‘· #·s¡à uÛÑÅdæÔ >±ø£ ! yÓ’≈£î+sƒ¡T" u§>∑&Éì eÅø£Ô+ãT eÅø£Ôy˚T &ÛÉeT&ÛÉeT <Ûä«ì ‘√&ç &Û Éø£ÿ >±ø£ ! Vü≤]|üP»qeTT ˝Òì Vü≤düÔ+ãT Vü≤düÔy˚T ‘·s¡TXÊK ì]à‘· <ä]«>±ø£ ! ø£eT˝ÒX¯ó" p&Éì ø£qTï\T ø£qTï˝Ò ‘·qT≈£î&É´C≤\ s¡+Å<ÛäeTT\T>±ø£ ! #·ÅøÏ ∫+‘· ˝Òì »qà+ãT »qày˚T ‘·s¡fi¯ dü*\ãT<äT“<ä+ãT >±ø£ ! $wüßíuÛÑøÏÔ ˝Òì $ãT<ÛäT+&ÉT $ãT<ÛäT"&˚ bÕ<äj·TT>∑eTT ‘√&ç |üX¯ó e⁄ >±ø£ !

126

dü+kÕs¡JeT÷‘· dü+|òüT+ãT $#·TÃH˚ #·ÅøÏ<ëdü´ Å|üuÛÑ+»qüeTT ˝Òø£ ? ‘ê|üÅ‘·j·÷;Û\ <ëyê>∑Tï ˝≤iTH˚ $wüßí ùdyêeTè‘·eèwæº ˝Òø£ ? düs¡«+ø£cÕ|òüTÚ|òüT »\sêdüT *+≈£îH˚ Vü≤] eT˙cÕã&Éu≤–ï ˝Òø£ ? |òüTq $|ü<ëZ&ÛÜ+<Ûäø±s¡+ãT \&É">∑TH˚ |ü<ëàø£å qT‹ s¡$ Å|üuÛÑ\T ˝Òø£ ? ìs¡T|üe÷|ü⁄qsêeè‹Ô ìwüÿfi¯+ø£, eTTøÏÔì~Û" >±q e#·TÃH˚ eTTK´yÓTÆq XÊsYv„ø√<ä+&É ∫+‘·Hê+»qeTT ˝Òø£, ‘êeTs¡dü >∑s¡T“¤q≈£î HÓ’q <ëqy˚+Å<ä !

127

uÛ≤e+: <ëqe sêC≤ ! ô|qT>±* $düTs¡T ˝Òì<˚ ø±s¡T eTãT“\ >∑T+|ü⁄\T #Ó<ä] b˛e⁄. n˝≤π> #·Åø£<Ûë] ùde #˚j·T ≈£î+&Ü dü+kÕs¡ ã+<Ûë\T ‘=\– b˛e⁄. n&Ée⁄\˝À s¡>∑T\T ø=qï n>∑Tï\T Äsê\+fÒ ≈£î+uÛÑ eèwæº ≈£îs¡yê*. n˝≤π>, Vü≤] ùde nH˚ neTè‘·+ |ü&Éø£ b˛‘˚ eTìwæøÏ ‘ê|üÅ‘·j·÷\T #· ˝≤¢s¡e⁄. ã&Éu≤–ï Å|ü»«]*¢‘˚ düeTTÅ<ë\T Ç+øÏ b˛‘êsTT. n˝≤π> $wüßí ∫+‘·q ñ+fÒ, bÕbÕ\T |ü{≤|ü+#·\e⁄‘êsTT. dü÷s¡´ øÏs¡D≤\T k˛ø£ì<˚ Nø£{Ï ‘Ós¡\T $&çb˛e⁄ n˝≤π>, πøX¯e⁄ì ø°s¡Ôq ˝Òø£ b˛‘˚ Ä|ü<ä\T ‘=\– b˛e⁄. Vü≤]uÛÑøÏÔ nH˚ n+»q+ ˝Ò≈£î+&Ü ìs¡à\yÓTÆ, ìs¡T|üe÷qyÓTÆ |ü⁄qs¡®qà ˝Òì eTTøÏÔ nH˚ ô|ìï~Û ø£&É≈ £î Ä ÅãVü≤à≈£î ≈£L&Ü \_Û+#·<äT !


|ü≥T‘·s¡ ˙‹ XÊÅdüÔ#·j·T bÕs¡>∑T" CÒôd<ä q+#·T u≤\T ˙ e≥T >=ì b˛sTT yêìøÏ qs¡ΩeTT˝…’q $s√~Û XÊÅdüÔeTT˝Ÿ ≈£î{Ï\‘·" C…|æŒHê"&Ée⁄ uÛÑè>∑TÅ|ües¡T+&É e≥+#·T q$Tà‹+, >∑≥>∑≥ ! Åu≤Vü≤àD≤ø£è‹$ >±ø£ j·T<∏ës¡ú|ü⁄ Åu≤Vü≤àDT+&Éy˚ !

128

‘·|ü⁄Œ\T ˝Òe⁄ e÷ e\q <ëqeHê<∏ä ! $s√~Û XÊÅdüÔj·TT˝Ÿ #Ó|üŒeTT, Å≈£Ls¡T˝…’ |üs¡T\T ôd|üŒs¡T, MT #·s¡D+ãT˝≤q düT yÓTà|ü⁄Œ&ÉT MT ≈£îe÷s¡Tq≈£î ì+‘·j·TT HÓ’»eT˙wü, jÓTe«s¡T+ C…ô|Œ&ç bÕ{Ï>±<äT, Å|ü‹∫+‘·" <ä\+|ü⁄eTT H˚s¡TŒ ¬ø’e&çHé

129

$TÅ‘·T\eTT |ü⁄s√Væ≤‘·T\eTT bÕÅ‘·T\ y˚T eT~j·TT">±ø£ uÛ≤s¡Ze⁄\eTT ˙ |ü⁄Å‘·Tì ì≥Te˝…" CÒj·T">∑ X¯Å‘·T\y˚T ? <Ó’‘·´»\~Û #·+Å<äeT ! $+fÒ ?

130

ˇ»®\T ôd|üŒì sT÷ eT‹ eTC≤®‘·T"&É yÓ’q ˙≈£î eTiÏ jÓTe«]#˚ qTC≤®‘· eTjÓT´ u≤\ø£ ! ‘·»®qT\+ uÒs¡T ø=qTeTT ‘·>∑ Hê ÅyÓ÷\Hé

131

n#·Ã|ü⁄" J"ø£{Ï+ã&ç >∑èVü≤Åe‘·T˝…’ $wüj·T Åq$wüߺ˝…’ #·#·TÃ#·T" ãT≥Tº#·THé eTs¡\" »]«‘· #·s¡«DT ˝…’q yê]øÏ+ C…#ÓÃs¡" ãT≥TºH˚ |üs¡T\T ôd|æŒqHÓ’q ìCÒ#·Ã¤HÓ’q H˚ $T∫ÃqHÓ’q" >±q\≈£î H˚"–q HÓ’q Vü≤] Å|üuÀ<ÛäeTT˝Ÿ

132

ø±qì yêì q÷"‘·>=ì ø±qì yê"&ÉT $•wüº edüTÔe⁄˝Ÿ >±qì uÛÑ+–" >∑s¡àeTT\T ¬>’ø=ì ø=+<äiT ø£s¡à ã<äT∆˝…’ ø±qs¡T $wüßí" >=+<ä i≥" >∑+<äT s¡øÏ+#·q yÓ’wüíyê+Å|òæT dü+ kÕú s¡CÀ2_Ûwæ≈£îÔ\>∑T dü+Vü≤è‘·ø£s¡Tà\T <ëqy˚X¯«sê !

133

uÛ≤e+: <ëqesêC≤ ! Å>∑T&ç¶ yê&ÉT eTs=ø£ Å>∑T&ç¶ yêì #˚sTT |ü≥Tºø =ì yêì kÕj·T+‘√ @ edüTÔe⁄q÷ #·÷&É ˝Ò&ÉT ø£<ë ! n<˚ $<Ûä+>± $wüj·÷qTdü≈£îÔ˝…’ ø£s¡à ã+<Ûë\˝À ∫øÏÿq yês¡T l Vü≤]ì #·÷&É ˝Òs¡T. $wüßí uÛÑ≈£îÔ\ bÕ<ä |üsê>±\T ‘·\MT<ä <Ûä]+∫q |ü⁄D≤´‘·Tà\T ø=+<äs¡T e÷Å‘·+ Ä kÕ«$Tì ø£qT˝≤sê #·÷&É>∑\T>∑T‘ês¡T. n+‘˚ ø±ì dü+kÕs¡+˝À ø=≥Tº $T{≤º&˚ yêfi¯ófl uÛÑ>∑e+‘·T&çì mqï{Ïø° #·÷&É ˝Òs ¡T.


|ü+#ê<ä“+ãT\ yê"&ÉT ‘·+Å&çq>∑T Hê |üø£å+ãT ì+~+∫ j·T ‹ÿ+∫B“¤‹j·TT ˝Òø£ $wüßí düVæ≤‘·T+ ^]Ô+#·T #·THêï"&ÉT, e \›+#·T+ C…|æŒq e÷q" &É+>∑eTTq" ãTÅ‘êø±s¡‘·Hé yê´~∏ » ìà+#ÓHé Mì e~Û+∫ s¡+&ÉT <äqTE˝Ÿ MTMT |ü≥T‘·«+ãT\Hé

134

n+>∑Åyê‘·eTT˝À" õøÏ‘·‡≈£î"&ÉT <äTcÕº+>∑+ãT K+&ç+∫ X‚ cÕ+>∑ÅX‚DÏøÏ s¡ø£å ùdj·TT ÅøÏj·T ˙ j·Tvó„+ >∑T\Å<√Væ≤ <äT dü‡+>∑T+ π>X¯e |üø£åbÕ‹ q<ÛäeTT+ »+|æ+∫ Ms¡Åe‘√ ‘·TÔ+>∑U≤´‹" »]+#Ó<ä+, >∑T\eTT ìs√›wü+ãT >±$+#Ó<äHé

135

eTT+∫‹ yês¡T∆\Hé >∑<ä\ yÓTT‹Ô‹ XË’\‘·≥+ãT\+<äT Å<= _“+∫‹ X¯ÅdüÔsêõ" u§&ç|æ+∫‹ MT"<ä ìuÛÒ+Å<ä|ü+øÏÔ i= |æŒ+∫‹ ~Ûø£ÿ]+∫‹ X¯|æ+∫‹ |òüTÀs¡<äyê>∑Tï\+<äT" Å<√ sTT+∫‹" u…≈£îÿ bÕ≥¢ q\sTT+∫‹" C≤e" &ç<˚$T ∫Å‘·yÓ÷ !

136

ø£\&É+uÀ~Û" >∑\+&ÉT >±*" >∑\"&Üø±X¯+ãTq+ >∑T+_Ûì+ >∑\" &É–ïHé ~X¯\+ ã>∑fi¯fl ìX¯\Hé K<√´‘· #·+Å<ë‘·à\+ >∑\" &√+ø±s¡eTTq+ Å~eT÷s¡TÔ\" Å~*+>∑ e´≈£îÔ\+ <ä+‘·≥+ >∑\" &ûX¯ó+&ÉT >∑\+&ÉT ‘·+Å&ç ! yÓ<äø£+>± H˚\ ˙ j·÷ jÓT&ÉHé

137

‘·+Å&û ! uÛÑ>∑e+‘·T&Ó’q $wüßíe⁄ ˝Òì #√≥T $X¯«+˝À ˝Ò<äT. düeTTÅ< ä+˝À, >±*˝À, Äø±X¯+˝À neì MT<ä, n–ï˝À nìï ~X¯\˝Àq÷ ñHêï&ÉT. sêÅ‹ ˝Àq÷, |ü>∑{Ï ˝Àq÷ ñHêï&ÉT. dü÷s¡T´ì˝À, #·+Å<äTì˝À ñHêï&ÉT. z+ø±s¡+˝À ñHêï&ÉT. lø±s¡+˝À ñHêï&ÉT. Å‹eT÷s¡TÔ\˝ÀqT, Åd”Ô, |ü⁄s¡Twü, q|ü⁄ +düø£ e´≈£îÔ\˝Àq÷ ñHêï&ÉT. nø£ÿ&Ü Çø£ÿ&Ü nì yÓ‘·ø£&É+ <˚ìøÏ ! n+‘·{≤ ì+&ç ñHêï&ÉT. >∑CÒ+Å<ä yÓ÷ø£åD+ @ s¡÷|ü+ãTq Bì ¬>\TÔ ? ì≥ MT" <˚y˚\TŒ" õ+‹+‘·T? HÓ yê«]+ Js¡T<äT ? HÓe«s¡&ɶ ? $T"ø£ ì yê«]Å|ü#ês√‘·ÔeTTHé yê]+|ü+ <ä>∑Tyês¡ ˝…e« ? s¡œ\yê´bÕs¡ bÕsêj·TDT˝Ÿ ˝Òπs ! ÅyÓTT¬øÿ<ä ~≈£îÿe÷*q yÓTTi≤*+|ü+ Åã|ü⁄D≤´‘·à≈£î˝Ÿ

138


HêHêH˚ø£|üj·T÷<∏äeTT˝Ÿ eqeTT˝Àq+ u…<ä›ø±\+ãT dü Hêàì+|üHé <äX¯\ø£åø√{Ï ø£]D°Hê<∏äT+&ÉHÓ’ j·TT+&ç eT <ë›Hê+uÛÑ ' |ü]|ü⁄wüº #·+<äq \‘ê+‘·#êäj·T\+ <äT+&É ˝Ò ø° ˙sêX¯ ìfÒ\ e∫Ë, uÛÑj·T+ u…{À¢ø£<˚ sT÷X¯«sê !

139

uÛ≤e+: n&É$˝À #ê˝≤ø±\+>± ô|≈£îÿ @qT>∑T\ düeT÷Vü‰\ >ös¡yêìï bı+<ëqT. |ü~ \ø£å\ø√≥¢ Ä&˚qT>∑T\≈£î Hê<∏äTì>± ñHêïqT. Hê eT<ä »\<ës¡\‘√ô|]–q eT+∫ >∑+<Ûä|ü⁄#Ó≥¢ ˙&É \˝À düTK+>± ñ+&É≈£î+&Ü ˙fi¯flô|’ ÄX¯‘√ Çø£ÿ&çøÏ m+<äT≈£î e#êÃH√ ø£<ë !uÛÑ>∑e+‘·T&Ü ! uÛÑj·T+ ø£\ T>∑T‘·÷ ñ+~. Hê>∑‹ @eTe⁄‘·T+<√, j˚TyÓ÷ ! me«ì#˚ »ì+#·T »>∑ yÓTe«ì ˝À|ü\ |ü⁄+&ÉT ©qyÓTÆ jÓTe«ì j·T+<äT &ç+<äT ãs¡y˚TX¯«s¡T" &Óe«"&ÉT eT÷\ø±s¡D+ u…e«" &ÉHê~ eT<Ûä´\j·TT" &Óe«&ÉT düs¡«eTT" <ëqjÓÆTq yê" &Óe«"&ÉT yêì Hê‘·àuÛÑe⁄ ˙X¯«s¡T H˚ X¯s¡D+ãT y˚"&Ó<äHé

140

˝Àø£+ãT\T ˝ÀπøX¯ó\T ˝Àø£düTú\T" <Ó–q ‘·T~ q˝Àø£+ ã>∑T ô|+ J"ø£{Ï ø£e«\ HÓe«+ &˚ ø±ø£è‹ yÓ\T">∑T q‘·ì H˚ ùd$+‘·THé

141

ø£\"&É+<äTs¡T BqT\ jÓT&É" >∑\" &É+<äTs¡T |üs¡eTjÓ÷– >∑DeTT\bÕ\+ >∑\" &É+<äT s¡ìï ~X¯\qT, >∑\"&ÉT ø£\+ &ÉHÓ&ÉT yê"&ÉT ø£\"&√ ˝Ò" &√ !

142

˝≤ y=øÏÿ+‘·j·TT ˝Ò<äT— <ÛÓ’s¡´eTT $˝À\+ãjÓT´" Åu≤D+ãT\THé sƒêe⁄˝Ÿ <äô|ŒqT— eT÷s¡Ã¤ e#ÓÃ" — <äqTe⁄Hé &Éôd‡Hé, ÅX¯eT+ ãjÓT´&çHé ˙y˚ ‘·|üŒ ì‘·'|üs¡+ u…iT">∑ , eTìï+|ü+ <ä>∑THé BqTìHé sêy˚ sT÷X¯«s¡ ! ø±ey˚ es¡<ä — dü+s¡øÏå+|ü⁄ uÛÑÅ<ë‘·àø± !

143

z ø£eT˝≤|üÔ ! jÓ÷ es¡<ä ! jÓ÷ Å|ü‹|üø£å$|üø£å<ä÷s¡ ! ≈£î jÓ÷´ ! ø£$jÓ÷–$+<ä´ düT>∑TD√‘·ÔeT ! jÓ÷ X¯s¡D≤>∑‘êeTsê H√ø£Vü≤ ! jÓ÷ eTT˙X¯«s¡ eTH√Vü≤s¡ ! jÓ÷ $eT\Å|üuÛ≤e ! sê y˚ ! ø£s¡TDÏ+|üy˚ ! ‘·\"|üy˚ ! X¯s¡D≤]úì qqTï" >±ey˚ !

144

uÛ≤e+: z ø£eT˝≤≈£åî&Ü ! z es¡<äT&Ü ! X¯Å‘·Te⁄\ ô|’q ≈£L&Ü yÓ’s¡ + ˝Òì yê&Ü ! Hê yÓTTs¡ $qyê ! ø£e⁄\ #˚‘·, jÓ÷>∑T\ #˚‘· qeTdüT‡\T n+<äT≈£îH˚ yê&Ü ! ñ‘·ÔeT >∑TD≤\T ø£\yê&Ü ! X¯s¡DT y˚&çq yê]øÏ ø£\Œ eèø£å+ e+{Ï yê&Ü ! eTT˙+Å<äT\≈£î Å|æj·TyÓTÆq yê&Ü ! ìs¡à\yÓTÆq eTVæ≤eT ø£\ yê&Ü ! sêyê ! ø£ìø£]+|üyê ! ø£s¡TD‘√ X¯s¡DT ø√s¡T‘·Tqï qqTï ø±bÕ&Éyê !


n\ yÓ’≈£îsƒ¡ |ü⁄s¡+ãT˝À q>∑]˝À Hê eT÷\ kÂ<Ûä+ãT <ë |ü\ eT+<ës¡eHê+‘·sêeTè‘· düs¡' ÅbÕ+‘˚+<äT ø±+‘√|ü ˝À ‘·Œ\ |üs¡´+ø£ s¡e÷$H√~ j·T>∑T Hê|üqï Å|üdüqTï+&ÉT $ Vü≤«\ Hêπ>+Å<äeTT ª bÕVæ≤ bÕVæ≤µ j·Tq" >∑Tj·÷´*+∫ dü+s¡+_ÛjÓÆT

145

uÛ≤e+: Ä yÓ’≈£îsƒ¡ |ü⁄s¡+˝À, n+‘·'|ü⁄s¡+˝À ÄeT÷\, n+<äT˝À ˇø£ Å|üø£ÿqT+&˚ y˚T&É≈£î düMT|ü+˝Àì neTè‘· düs¡düT‡≈£î <ä>∑Zs¡ #·+Å<äø±+‘· •\\ ns¡T>∑Tô|’ ø£\Te |üP\ bÕqT|ü⁄ MT<ä \ø°åà <˚$‘√ $H√~dü÷Ô ñHêï&ÉT, Äs¡TÔ\qT ø±bÕ&˚ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT uÛÑj·T+‘√ kÕ«BÛq+ ‘·|æŒq >∑CÒ+Å<äTì jÓ TTø£ÿ ª ø±bÕ&ÉT ø±bÕ&ÉT µ nH˚ yÓTTs¡ $ì, n‘·ì ì ø±bÕ&É&ÜìøÏ y˚–s¡ |ü&ܶ&ÉT. dæ]øÏ+ C…|üŒ"&ÉT— X¯+K#·Åø£ j·TT>∑eTT+ CÒ<√sTT dü+~Û+|ü" &˚ |ü]yês¡+ãTqT Js¡" &ÉÅuÛÑ>∑|ü‹+ ãìï+|ü" &Üø£]íø±+ ‘·s¡ <Ûä$Tà\¢eTT" »ø£ÿ H=‘·Ô"&ÉT $yê<äÅb˛‹ú‘· l≈£î#√ |ü] #˚˝≤+#·\yÓTÆq M&É"&ÉT >∑»ÅbÕD≤|üH√‘ê‡Væ≤jÓÆT

146

uÛ≤e+: >∑»sêE ÅbÕD≤\qT ø±bÕ&Ü\H˚ ‘=+<äs¡˝À ñ‘ê‡Vü≤+ ì+&Ü], $wü ßí <˚e⁄&ÉT \ø°åà <˚$øÏ #Ó|üŒ ˝Ò<äT. X¯+K#·Åø±\qT #˚‘·T\ ˝ÀìøÏ rdüTø√ ˝Ò<äT. ùde≈£î\qT |æ\Te ˝Ò<äT. >∑s¡T&É yêVü≤q+ dæ<ä∆ |üs¡#·T ø√˝Ò<äT. #Ó$˝Àì ‘êeTs¡ <äT<äT›es¡≈£L C≤]q E≥Tº eTT&çì ≈£L&Ü #·ø£ÿ ~<äT› ø√˝Ò<ä T. Å|üDj·Tø√|ü+‘√ ˝Ò∫ b˛‘·Tqï \ø°åà <˚$ ô|’≥ ø=+>∑TqT ≈£L&Ü e<ä* ô|≥º ˝Ò<äT. ‘·qyÓ+≥Hé dæ],\∫à yÓ+≥ qes√<ÛäÅyê‘·eTTHé, <ëì yÓ qÿqT ãø°å+Å<äT"&ÉT, yêì bı+‘·qT <ÛäqT'øöyÓ÷<äø° X¯+K #· Åø£ ìø±j·T+ãTqT, Hês¡<äT+&ÉT, <Ûä«õ˙ø±+‘·T+&ÉT sê e∫à s= j·T´q yÓ’≈£î+sƒ¡|ü⁄s¡+ãTq+ >∑\T>∑Tyê sêu≤\>√bÕ\eTTHé

147

$wüßíe⁄ yÓqTø£ \ø°åà <˚$, ÄyÓT yÓqTø£ n+‘·'|ü⁄s¡ Åd”Ô\÷, yê] yÓ qTø£ >∑s¡T&ÉT&É÷,n‘·ì Å|üø£ÿH˚ $\T¢ ,>∑<ä, X¯+K+, #·Åø£+ , Hês¡<äT&ÉT, $wü«πø‡qT&É÷ e#êÃs¡T. yê] yÓqTø£ es¡Tdü>± yÓ’≈£î+sƒ¡+˝Àì es¡+<äs¡÷ e#êÃs¡T.


yêeTq #·]Å‘· ns¡Tú˝Ÿ y˚"&És¡T— <ë‘·\T+ C…&És¡T— düsê«s¡+uÛÑeTT˝Ÿ |ü+&ÉT" — Å ã ‘·´s¡Tú˝Ÿ ˝Òs¡T— eTôVA‘·‡e+ãT\TqT <˚yê>±s¡eTT˝Ÿ y=\TÃ" — ã÷ sêís¡Tú˝Ÿ $Å|ü⁄\T — es¡¸eTT˝Ÿ >∑T]j·TT" >±˝≤s¡Ω+ãT˝…’ <ÛëÅ‹øÏHé kÕs¡∆+ãjÓT´ edüT+<Ûäsê‘·« eTdüTπs+Å<ëBÛX¯ó sê»´+ãTqHé.

148

e&ÉT>± ! jÓTe«]yê"&É yÓe«"&Ée⁄ ? dü+yêdüdüú\+ u…j·T´ ? ~ jÓT´&É≈£îHé ˙ es¡T<Ó+#·T≥Hé dü|òü\ eTjÓT´Hé e+X¯eTTHé »qàeTT+ — >∑&ÉT <ÛäHê´‘·Tà" &ÉHÓ’‹, ˙ eTKeTT jÓ÷>∑´+ãjÓT´ — Hê ø√]ø£˝Ÿ >∑&É‘˚iTHé ! düTVüQ‘·+ãT\jÓT´ •KT\T+ ! >∑˝≤´D $Tø±ÿ\eTTHé

149

uÛ≤e+: z ÅãVü≤à#êØ ! ˙ ù|πs$T{Ï ? me] yê&Ée⁄ ? ˙ ìyêdü+ mø£ÿ&É ? Çø£ÿ&çøÏ ˙e⁄ sêe&É+ e\¢ Hê e+X¯+, »qà+ dü|òü\eTj·÷´sTT. H˚qT #ê˝≤ |ü⁄D≤´‘·Tà&É qj·÷´qT. á j·÷>∑+ |ü$Å‘·yÓTÆq~. Hê ø√]ø£\T HÓs¡y˚sêsTT. n>∑Tï\T u≤>± Åy˚\Ãã&ܶsTT. Ç<ë #ê˝≤ X¯óuÛÑ düeTj·T+. es¡#˚\+ãT˝§ e÷&É˝À |òü\eTT˝À eq´+ãT˝À >√e⁄˝À Vü≤s¡T˝À s¡‘·ïeTT˝À s¡<∏ä+ãT˝§ $eTècÕºqï+ãT˝À ø£q´˝À ø£s¡T˝À ø±+#·qyÓ÷ ìπø‘·qeTT˝À Å>±eT+ãT˝À uÛÑ÷eTT˝À <Ûäs¡D° K+&ÉyÓTT ø±ø£ j˚T eT&ç¬><√ <ÛëÅrdüTπs+Å<√‘·Ôe÷ !

150

uÛ≤e+: Åu≤Vü≤àD√‘·Ôe÷ ! ˙ πø$T ø±yê* ? y˚T˝…’q ã≥º˝≤ ? <Ûäqe÷ ? |òü\eTT˝≤ ? n≥M dü+|ü<ä˝≤ ? Äe⁄˝≤ ? >∑Ti≤¿˝≤? s¡‘êï˝≤ ? s¡<∏ë˝≤ ? eT+∫ uÛÀ»qe÷ ? ø£q´˝≤ ? @qT>∑T˝≤ ? ã+>±s¡e÷ ? uÛÑeHê˝≤ ?Å>±e÷˝≤ ? bı\eTT˝≤ ? uÛÑ÷uÛ≤>∑e÷ ? Ç$ ø±≈£î+&Ü Ç+ø± @eTsTTHê ø±yê˝≤ ? Ç~ Hê≈£î HÓ\eì j˚TØ‹" ã\T≈£î<äT ? y=ø£#√ ≥qø£ jÓT+<äT qT+&É H˚s¡TÔ — HÓe«ìyê"&É q+ #˚eTì |ü\T≈£î<äT ? Hêj·T+‘·yê"&ÉHÓ’ q&Ée H˚s¡TÔ — ˙ q&Ée&ç j·Tì jÓT≥T¢ eø±ÿDÏ+‘·T" ã÷ì eTTb˛Œø£\" uÀe H˚s¡TÔ q~H˚s¡TÔ ì~H˚s¡TÔ qì j˚T\ #Ó|üŒ+>∑ ? H˚s¡T|ü⁄ \ìïj·TT H˚q H˚s¡T Ô H=s¡T\T >±s¡T Hê≈£î H=s¡T\≈£î H˚ HÍ<äT, H=+{Ïyê"&É" E≥º yÓTTø£" &ÉT ˝Ò"&ÉT dæ]j·TT" <=*¢ >∑\<äT #Óô|Œ<ä Hê f…+øÏ, düT»qT\+<äT" <äi#·T kı∫Ãj·TT+<äT

151


@*‹$ eT÷"&ÉT »>∑eTT\T" <√*‹ $+Å<ë~ düTs¡\" <=*¢{Ïyê]+ uÀ*‹$ <ëq>∑TDeTT\, #ê*‹ M sêø£ådüT\qT dü+s¡øÏå+|üHé

152

sê»´+ãT >∑*¬> H˚ì+ ã÷E´≈£îqT j·÷#·≈£î\≈£î uÛÑ÷$TdüTs¡T\≈£îHé uÛ≤»´eTT>∑ Åã<äTø£" &˚ì+ <ë´»´eTT\T yêì »qà <Ûäq π>Vü≤+ãT˝Ÿ

153

eTTHÓïqTï<äTs¡T e<ëqT´\ HÓHÓï&ÉT#√ ìqTï" Å~uÛÑTeH˚X¯ó+ &ÉqT#·THé Çìï ~q+ãT\ qT+&çj·TT HÓqï"&ÉT ìqT" u…≥Tº eTqT#·T ˙+Å&ÉeTT ùdj·T Hé

154

ˇ+{Ïyê"&É Hê≈£î H=ø£{Ï ¬s+&É&ÉT>∑T\T y˚Ts¡ sTTeTTà kıeTTà y˚Ts¡ jÓTT\¢" — >√]ÿBs¡ ÅãVü≤à≈£L"ø£{Ï eTTf…º<ä, <ëq≈£î‘·Tø£ kÕ+Å<ä ! <ëqy˚+Å<ä !

155

ñqïe÷≥˝…\¢ H=|ü⁄ŒqT $Å|ü⁄+&É ! dü‘·´>∑‘·T\T eè<ä∆düeTà‘·+ãT — \&ÉT>∑" <ä\∫ ø=+#Ó eT&ç–‹y√ #Ó\¢ ! <ë‘· ô|+|ü⁄ kı+|ü⁄" <ä\"|ü e\<Ó ?

156

edüT<ÛëK+&ÉeTT y˚"&ç‘√ ? >∑»eTT\Hé yê+∫Û+∫‘√ ? yêE\Hé yÓdü q÷Væ≤+∫‘= ? ø√]‘√ j·TTe‘·T\Hé MøÏå+∫ ø±+øÏå+∫‘√ ? |üdæu≤\T+&Ée⁄ H˚s¡ M e&ÉT>∑ ˙ uÛ≤>∑´+ãT ©bÕ{Ï>± ø£düTπs+Å<äT+&ÉT |ü<äÅ‘·j·T+ ã&ÉT>∑ ˙j·T\Œ+ãT ˙H˚s¡TÃH˚ ?

157

>=&ÉT>√, »ìï<äyÓ÷, ø£eT+&É\Ty=, Hê≈£îHé eTT+õjÓ÷, <ä+&ÉyÓ÷, e&ÉT π>HÓø£ÿ&É ? uÛÑ÷eTT ˝…ø£ÿ&É ? ø£s¡T˝Ÿ, yêe÷≈£åî,\X¯«+ãT ˝… ø£ÿ&É ? ì‘√´∫‘·ø£s¡à yÓTø£ÿ&É ? eT<ëø±+øå±$T‘·+u…’q eT÷" &É&ÉT>∑T˝Ÿ y˚Ts¡j·T Å‘√e øÏ#·TÃ≥~ ÅãVü‰+&É+ãT Hê bÕ*øÏHé

158

yê´|æÔ+ u§+<äø£ e>∑eø£, ÅbÕ|üÔ+ã>∑T ˝ÒX¯yÓTÆq" ã~y˚ \qT#·T+ <äè|æÔ+ C…+<äì eTqTE"&ÉT dü|üÔB«|üeTT\ qsTTq" »ø£ÿ+ã&ÉTH˚ ?

159

ÄXÊbÕX¯eTT <ë" >∑&ÉTHé ì&ÉT|ü⁄ — ˝Ò <ä+‘·+ãT sêCÒ+Å<ä ! yê sê•ÅbÕeè‘· y˚T~˙e\j·T kÕÅe÷»´+ãT ùd≈£L]j·TT+ >±dæ+ bı+~] >±ø£ yÓ’q´ >∑j·T uÛÑ÷ø±+‘ê<äT\T — qïs¡ú ø± e÷X¯+ u≤j·T">∑ H˚]Ãπs eTTqT ìC≤XÊ+‘·+ãT\+ p∫πs.

160

uÛ≤e+: <ëqe sêC≤ ! ÄX¯ $TøÏÿ* bı&ÉyÓ’q Å‘ê&ÉT e+{Ï~. <ëìøÏ n+‘·T ˝Ò<äT. |üPs¡«+ |üè<∏äT #·Åø£eØÔ,


>∑j·TT&É÷ yÓTT<ä˝…’q sêE\T düeTTÅ<ä |üs¡´+‘·yÓTÆq sêC≤´ìï bı+~ bÕ*+#ês¡T. yês¡T ≈£L&Ü eè<∏ë>± ø£wæº+#êπs ø±˙ ns¡ú+ ô|’q, ø±eT+ ô|’q ÄX¯\T e<ä\ ˝Ò<äT. yê] ÄX¯\T HÓy˚s¡q÷ ˝Ò<äT ! <äqTCÒ+Å<ä ! sT÷‘·"&ÉT <Ûäs¡D°düTs¡T"&ÉT >±"&ÉT <˚eø±s¡´+ãT kÕ~Û+#·T ø=i≈£î Vü≤] $wüßí"&Ée´j·TT+ &É~‹ >∑s¡“¤+ãTq+ >∑X¯´|üdü÷qT"&Ó’ ø£*¬> qø£≥ ! jÓTiT">∑ ø°‘·ì ø√]ÿ ì#ÓÃ<ä q+{Ï$ <Ó’‘·´ dü+‘·‹ ≈£î|üÅ<äeeTT e#· Tà ˙ \øÏåà" <˚»+ãT HÓ\e⁄ HÓ’X¯«s¡´+ãT e+∫+∫ sTT#·TÃ" <ë yêdüe⁄q≈£î

161

yÓTTqdæ »>∑eTT˝…\¢ eT÷"&ÉT bÕ<ä+ãT\ qœ\ø±j·TT" &É>∑T#·T HêÅø£$T+#·T düs¡« <ÛäqeTT $wüßí dü+düs¡®qeTT ùddæ, ã&ÉT>∑T |ü–~ HÓ≥T¢ Åã~¬ø Be⁄ ?

162

ˇø£ÿ |ü<ä+ãTq uÛÑ÷$Tj·TT, H=ø£ÿ≥" Å~~e+ãT," Å<=øÏÿ j·TTqï‘·eT÷]ÔHé ~≈£îÿ\T >∑>∑qeTT" <ëHÓ’ yÓø£ÿdüyÓTÆ j·TTqïHÓ+<äT yÓ&É˝…<äT #Ó|ü ⁄e÷ !

163

yê]C≤≈£åî\+<äT yÓ’yêVæ≤ø£eTT\+<äT" Åu≤D$‘·Ôe÷q uÛÑ+>∑eT+<äT" »øÏ‘· >√≈£î˝≤Å>∑ »qà s¡ø£åD eT+<äT u§+ø£ e#·Tà q|òüTeTT y=+<ä" <ä~Û|ü !

164

ø±πs sêE\T ? sê»´eTT˝Ÿ >∑\T>∑y˚ ? >∑s√«qï‹+ u§+<äπs ? yêπsØ dæ] eT÷≥ >∑≥Tºø=ì b˛e+ C≤*πs ? uÛÑ÷$T ô|’" uÒ¬s’q+ >∑\<˚ ? •_Å|üeTTKT\T+ Å;‹Hé j·TX¯'ø±eTT˝…’ sT÷πs ø√s¡Tÿ\T ? yês¡\Hé eTs¡∫πs sTTø±ÿ\eTTHé uÛ≤s¡Zyê !

165

ñ&ÉT>∑ì Åø£‘·Te⁄\ Åe‘·eTT\" u§&É>∑q" »qq{Ϻ bı&Ée⁄ bı&Ée⁄q" >∑Ti#Ó’ j·T&ç¬>&çq"≥ qqTuÀ{ÏøÏ ì&Ésê<Ó eTVü‰qTuÛ≤e ! sTTcÕs¡∆+ãT˝Ÿ !

166

Ä~Hé ldü‹ ø=|ü⁄Œô|’" <äqTe⁄ô|’ q+k˛‘·ÔØj·T+ãTô|’" u≤<ëã®+ãT\ô|’" >∑b˛\ ‘·{Ïô|’" u≤*+&É¢ô|’ q÷‘·ï eT sê´<ä+ C…+<äT ø£s¡+ãT Å–+ <ä>∑T≥ MT"<Ó’ Hê ø£s¡+ãT+≥ y˚T˝Ÿ >±<˚ ? sê»´eTT ^»´eTTHé |ü‘·‘·y˚T ø±j·T+ãT HêbÕj·Ty˚T ?

167

uÛ≤e+: ‘=\T‘· \ø°åà <˚$ ø=|ü⁄Œô|’Hê,X¯Øs¡+ ô|’Hê, ô|’≥ô|’Hê,bÕ<ä|ü<ëà\ ô|’Hê #ÓøÏÿfi¯fl ô|’Hê, bÕ*+&É¢ ô|’Hê dü] ø=‘·Ô eTsê´<ä˙, eTqïq˙ bı+~q Ä Vü≤] jÓTTø£ÿ >=|üŒ #˚sTT Ç|ü⁄Œ&É T ÅøÏ+<ä~>±q÷, <ëq+ Ç#˚à Hê #˚sTT ô|’q~ >±q÷ ñ+&É&É+ m+‘· n<äèwüº+ ! Bq eTT+<äT á sê»´+ ^»´+ nq>± m+‘· ! X¯Øs¡+ @nbÕj·TeT÷ ˝Ò≈£î+&Ü m\¢ø±\+ ñ+&ç b˛‘·T+<ë ? ø±<äT ø£<ë !


ìs¡j·T+u…’q, ìã<ä∆yÓTÆq <Ûäs¡D° ìs¡÷à\q+u…’q <äT s¡às¡D+u…’q" >∑T˝≤+‘·yÓTÆq ì»eTTHé sêìeTTà — ø±ìeTTà b˛ Vü≤s¡T"&Ó’qHé Vü≤]jÓÆTq ˙s¡»uÛÑe⁄+ &ÉuÛ≤´>∑‘·T+&Ó’q HÍ" ~s¡T">∑Hé H˚s¡<äT Hê<äT õVü≤« — $qTe÷ ! BÛes¡´ y˚j˚T{ÏøÏHé

168

uÛ≤e+: z düTBÛeTD° ! Hê≈£î qs¡ø£+ <ë|ü⁄]+∫Hê düπs ! ã+<Ûäq+ ø£* –Hê düπs ! uÛÑ÷eT+&É\+ Hês¡÷à*+#·ã&çHê düπs ! Hê≈£î <äTs¡às¡D+ e∫ÃHê düπs ! Hê ≈£î˝≤ìøÏ Ä|ü<ä e∫ÃHê düπs ! H˚qT Ä&çq e÷≥ ‘·|üŒqT. »s¡T>∑ e\dæq ~ »s¡T>∑˙ . uÛÑj·T+ ˝Ò<äT. nuÛ≤´>∑‘·T&ÉT •e⁄&Ó’Hê, $wüßíyÓ’Hê Å ãVü≤à<˚e⁄&Ó’Hê me¬s’Hê düπs ! @yÓTÆHê düπs ! nH˚ø£ e÷≥\T m+<ä≈£î ? Hê Hê\Tø£≈£î e÷s¡T e÷≥ sê<äT. H˚qT e÷s¡T e÷≥ |ü \Tø£qT ! H=&ç$ q+‘· e≥Tº eTdü\ø£ sTT#·TÃ#√ H˚\ ø£≥Tº $wüßí"&˚{Ï e÷≥ ? >∑f…ºH˚ì <ëq ø£s¡TDÏ+∫ $&ÉT#·TqT $&ÉTe≈£î+&É ìeTTà $eT\ #·]‘· !

169

Åã<äTø£ e#·TÃ">±ø£ ãVüQ ã+<ÛäqeTT˝…’q e#·TÃ">±ø£ ˝Ò$T e#·TÃ">±ø£ Je<ÛäqeTT˝…’q" C…&ÉT">±ø£ |ü&ÉT">±ø£ e÷≥" ~s¡T>∑ ˝Òs¡T e÷q<ÛäqT\T.

170

s¡e÷à ! e÷Deø√‘·ÔeT ! ˝…e÷à ! ˙ yê+∫Û‘·+ãT ˝Ò <äq øÏ‘·TÔ+ <Óe÷à j·T&ÉT>∑T\ ì≥T sê ìe÷à ø£&ÉT>∑+>∑ e\j·TT H˚"{ÏøÏ"<ä&Éj·TTHé

171

Ç+‹+‘Ó’ e≥T"&ç+‘·jÓÆT eTiÏj·TT" <ë ì+‘Ó’ quÛÀM~∏ ô|’ q+‘Ó’ ‘√j·T<äeT+&É˝≤Å>∑eTTq ø£\¢+‘Ó’ Å|üuÛ≤sê•ô|’ q+‘Ó’ #·+Å<äTì ø£+‘·jÓÆT Å<ÛäTe⁄ì ô|’ q+‘Ó’ eTVü≤sê«{Ï ô|’ q+‘Ó’ dü‘·´|ü<√qï‘·T + &É>∑T#·T ÅãVü‰à+&Ü+‘·dü+e]∆jÓÆT

172

uÛ≤e+: <ëq+ |ü⁄#·TÃø=qï yêeTqT&ÉT Ç+‘·yê&ÉT n+‘·yê&Éj·÷´&ÉT. n+‘· yê&ÉT eT]+‘· yê&Éj·÷´&ÉT Åø£eT+>± ô|]– b˛‘·THêï&ÉT. es¡Tdü>± Äø±X¯+ ø£+f…, y˚T|òüTeT+&É \+ ø£+f…, Å|üuÛ≤sê• ø£+f…, ô|]>±&ÉT. #·+Å<äTì es¡≈£L, Å<ÛäTe‘ês¡ø£ es¡≈£L, eTVü≤s√¢ø£+ es¡≈£L, nô|’q dü‘·´ ˝Àø£+ es¡≈£L ô|s¡T>∑T‘·÷ ÅãVü‰+&ÉeT+‘ê ì+&ç b˛j·÷&ÉT. s¡$_+ã+ ãT|ü$T+|ü" u≤Å‘·eT>∑T #Û·Å‘·+u…’ •s√s¡‘·ïyÓTÆ ÅX¯eD≤\+ø£è‹jÓÆT >∑fi≤uÛÑs¡DyÓTÆ kÂes¡íπøj·T÷s¡yÓTÆ #Û·$eT‘·ÿ+ø£DyÓTÆ ø£{Ïdüú* qT<ä+#· <äÈ+≥jÓÆT q÷|ü⁄s¡ Å|ües¡+u…’ |ü<ä|”sƒ¡yÓTÆ e≥T"&ÉT <ë ÅãVü‰à+&ÉeTTHé ì+&ÉT#√Hé

173


uÛ≤e+: yêeTqT&ÉT ÅãVü‰+&ÉeT+‘ê ì+&ç b˛‘·Tqï Ä düeTj·T+˝À dü÷s¡ ´ _+ã+ Åø£eTÅø£eT+>± n‘·ìøÏ >=&ÉT>∑T>±, ‘·sê«‘· •s√eTDÏ>±, ‘·sê«‘· eTø£s¡ ≈£î+&É\+>±, Ä ‘·s ê«‘· ø£+sƒêuÛÑs¡D+>±, Ä |æeTà≥ ã+>±s¡T uÛÑT»ø°]Ô>± n≥T ‘·sê«‘· ø±+‘·T\T yÓ<ä»˝Ò¢ ø£+ø£D+>± nq+‘·s¡+ yÓ TT\˝Àì >∑+≥>± Ä ô|’q y˚T˝…’q ø±* n+<Ó>± , ∫es¡≈£î bÕ|”sƒ¡+>± Å|üø±•+∫+~ ! ˇø£bÕ<ä+ãTq uÛÑ÷$T" >∑|æŒ ~$ y˚i=+≥Hé ìs√~Û+∫ jÓTT+ &=ø£≥Hé MT"~ »>∑+ãT˝…\¢" <=&ç jÓTT+ &=+{ÏHé $\+|òæT+∫ |ü ≥ºø£ ÅãVü‰+&É ø£{≤Vü≤eTT+ ã–* y˚+Å&É+u…’ |üs¡T˝Ÿ >±qsê ø=ø£"&Ó’ yê>∑ï\uÛÑT´"&Ó’ Vü≤] $uÛÑT+ &=bÕŒ¬s $XÊ«ø£è‹Hé

174

uÛ≤e+: ˇø£ n&ÉT>∑T‘√ uÛÑ÷˝Àø±˙ï, Ç+ø=ø£ n&ÉT>∑T‘√ dü«s¡Z ˝Àø±˙ï eTs=ø£ n&ÉT>∑T‘√ ô|’ ˝Àø±\HÓ’ ø£|æŒ y˚kÕ&ÉT. Åø£eT+>± nìï+{Ï˙ <ë{Ï b˛j·÷&ÉT. n|üŒ≥ø° Ä eTVü‰ s¡÷|ü+ |ü≥ºø£ b˛e&É+ e\¢ ÅãVü‰+&É uÛ≤+&É+ ô|≥ô|≥˝≤&ç Åã<ä›˝…’b˛kÕ–+~. Äj·Tq ‘·|üŒ Ç+¬øes¡÷ ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü b˛j·÷s¡T. Ä $X¯«s¡÷|ü⁄&ÉT e÷≥\≈£L #·÷|ü⁄\≈£L n+<äsêìyê&Ó’ XÀ_Û+#ê&ÉT. ˇø£|ü<ä+ãT ÅøÏ+<ä qT]« |ü<äàeTT q+{Ï ø=qï |ü+ø£\|üeTT ø=eTs¡T"<ë˝…Ã — H=ø£{Ï MT"<ä" <ä$Tà ø=~"–q ‘˚"{ÏHê yÓ\ôd $TqTï qè|ü ! Å‹$Åø£eTeTTq

175

uÛ≤e+: sêC≤ ! yêeTqTì Ä $X¯«s¡÷|ü+˝À ˇø£bÕ<ä+ ÅøÏ+<ä ñqï uÛÑ÷eT+&É\+,|ü<ëàìøÏ n+≥Tø=qï ∫qï ãTs¡<ä¡ eTT<ä› e˝… ˇ|æŒ+~. Ç+ø=ø£ bÕ<ä+ MT<ä ñqï Äø±X¯+ |ü<äà+ MT<ä Åyê*q ‘·TyÓTà<ä e˝… Å|üø±•+∫+~ ! s¡+‹ <˚e⁄ì #·]Å‘· nqïeTT ˝Ò<äT, ø=ìï eT<ÛäTsê+ãTe⁄ \Tqï$ — Å<ëe⁄eTqï — sê eqï, X¯Øs¡<Ûës¡T\≈£î Hê|ü<ä e∫Ãq yê]j·÷|ü<ä˝Ÿ Å>∑qïq e÷ìà yê]øÏ düTK+ãT\T ùdj·TT≥ø£+f… H=+&ÉT y˚T \Tqï<Ó ? Hê≈£î ~≈£îÿ |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTT" &=ø£ÿ"&É düTeTTà |ü⁄\ÿkÕ !

176

lø£èwüí ©\\T u≤\Ts¡≈£î" u≤\T ˝Òeì u≤˝…+‘·\T yÓTTi\T yÓ≥º"ãø£ãø£ q– sT÷ u≤\T+ &Ü\eTT ùdj·TT#·T bÕ\≈£î" Åπ>|ü⁄\qT $&ç#Ó q+uÛÀC≤ø°å !

177


uÛ≤e+: ne÷à ! j·TXÀ<ë ! e÷ Çfi¯fl˝À u≤˝…+‘·\T ≈£îÅs¡yêfi¯fl≈£î bÕ\T #ê\eì >√\ ô|&ÉT‘·÷ ñ+fÒ, ˙ ø=&ÉT≈£î |üø£|üø£ qe⁄«‘·÷, yÓøÏÿ]dü÷Ô ˝Ò>∑ <ä÷&É\ Å‘êfi¯ófl $|æŒ Äe⁄\ e<ä›≈£î e~* y˚düTÔHêï&Ée÷à ! |ü&É"r ! ˙ _&ɶ"&ÉT e÷ ø£&Ée\˝À qTqï eT+∫ ø±"–q bÕ ˝≤ |ü&ÉT#·T\≈£î" uÀdæ ∫øÏÿq ø£&Ée\" uÀ q&ç#Ó Hêv„ >∑\<√ ˝Ò<√ ?

178

uÛ≤e+: z j·Te÷à ! #·ø£ÿ>± ø±–q bÕ\T ø£&Ée\˝À ñ+fÒ ˙ ø=&ÉT≈£î Ä bÕ\qT ‘√&ç |æ\¢\≈£î b˛dæ, n+‘·{Ï‘√ }s¡Tø√≈£î+&Ü $T–*q ø£&Ée\qT |ü>∑T\ ø=&ÉT‘·THêï&ÉT. MT yê&çøÏ uÛ Ñj·TuÛÑ≈£îÔ\T @MT ˝Òyê ! MT bÕ"|ü&ÉT e÷ >∑èVü≤eTT\ Hêb˛e">∑ u≤\T Å<ëe q>∑|ü&É ≈£îqï+ >√|æ+∫ |æqï|ü&ÉT#·T\ Hêb˛e">∑ õeTTàø=qT#·T e#ÓÃ+ <ä©¢ !

179

uÛ≤e+: z ‘·©¢ ! e÷ sTTfi¯fl˝À ‘·ì$rsê Å‘ê>∑&ÜìøÏ bÕ\T ø£qã&Éø£ b˛‘˚ MTyê&ÉT Äø√|ü+ e÷ |üdæ _&ɶ\ MT<ä #·÷|æ yê]ì |ü&É<√düT≈£î+≥÷ ãj·T≥≈£î e#˚ÃdüTÔHêï&ÉT. yêfi¯ófl >∑Tø£ÿ |ü{Ϻ @&ÉTdüTÔHêïs¡T. |ü⁄{Ϻ |ü⁄≥º"&ÉT H˚"&ÉT <=+–\" uÀsTT e÷sTT\T kı∫à ‘ê eT{Ϻ j·T+<äø£ iÀ\Tfl" ;"≥\T H=ø£ÿ Åb˛$&ç jÓTøÏÿ #˚ yÓ≥º" C≤\ø£ ≈£î+&ÉÅøÏ <=ø£ ô|<ä› ‘·÷"{§q]+∫ MT |ü{Ϻ MT">∑&É bÕ\T" CÒs¡\" ã{Ϻ Å‘êyÓ" <ä˝À<äØ !

180

uÛ≤e+: ìqï>±ø£ yÓTTqï |ü⁄{≤º&√, ˝Ò<√, ˙ ø=&ÉT≈£î n|ü⁄Œ&˚ <=+>∑‘·Hê\T yÓTT<ä\T ô|{≤º&Ée÷à ! e÷ sTT+{À¢ C§s¡ ã&ç, ñ{Ϻ n+<äø£ b˛‘˚, s√fi¯ófl, |”≥\T ˇø£<ëì MT<ä ˇø£{Ï møÏÿ+∫ n+<äT ø√yê\ì Å|üj·T‹ï+#ê&ÉT. Ç˝≤ ñ+<ë yê&ç |üì nì n+<ä≈£î+&Ü y˚TeTT Ç+ø± m‘·TÔ>± ø£{≤ºeTT yê&çøÏ #˚sTT ô|≥º&ÜìøÏ kÕ<Ûä´+ ø±˝Ò<äT. ÅøÏ+qT+#˚ ≈£î+&É≈£î ô|<ä› ∫\T¢ ô|{Ϻ MT>∑&É bÕ\T <√dæfi¯¢‘√ |ü{Ϻ Å‘ê>±&ÉT ! Ä&É+ »ì Ms¡\ ô|s¡T" >√&Éø£ ˙ düT‘·T"&ÉT Å<ë$ jÓTTø£sTT+#·Tø£ ‘ê" >√&É* eT÷"‹\ »]$Tq" >√&É\T ÅeTT#·ÃqT#·T q‘·Ô >=f…º \‘ê+^ !

181

uÛ≤e+: ne÷à ! Ä≥\ø£ì ãj·T\T <˚] ˙ ø=&ÉT≈£î Ç~>√ ! Mfi¯fl Ç+{À¢ ô| s¡T>∑T Å‘ê– b˛j·÷&ÉT. yÓfi‚fl yê&ÉT yÓ[fl b˛e<ä÷› ! ìÅ<ä b˛‘·Tqï Ç+{Ï ø√&É* eT÷‹øÏ ø=~›>∑ ô|s¡T>∑T n+{Ï+ ∫ yÓ[fl b˛j·÷&ÉT. Ç+πøeTT+~ ! ø√&É*ï <=+>∑ n+≥÷ n‘·Ô ø={Ϻ+~. yê]\T¢ kı∫à ø£&Ée\" <√s¡+ã>∑T HÓsTT´ Å<ë$ ‘·T~ Hê ø£&Ée˝Ÿ M]+≥ ˙ düT‘·T+ &ç&É yê]øÏ M]øÏì <=&ɶ yê <äjÓT´ dür !

182


uÛ≤e+: ˙ ø=&ÉT≈£î yê] Ç+{À¢ CÀs¡ã&ç |òüTTeT|òüTTeT˝≤&˚ HÓsTT´ì Å‘ê–, ∫es¡≈£î Ä ø£&Ée\T Mfi¯fl Ç+{À¢ |ü&Éy˚dæ b˛j·÷&ÉT. <ëì‘√ yê]ø° M]ø° ô|<ä› ‘·>∑e⁄ nsTTb˛sTT+~ ! y˚\T|ü⁄\f… ! Hêø£+f…qT, y˚\T|ü⁄ eTiÏ jÓTe«! &ÉqT#·T $ø£$ø£ q– e÷ y˚\T|ü⁄\ >√&Éô|’ H√ ùV≤˝≤‹ ! ˙ ‘·q÷E" &Ó+–*" CÒôdHé

183

uÛ≤e+: Mfi≤fl, <˚e‘·\T ! Hê ø£+f… <˚e‘·\T mes¡T ! n+≥÷ e÷ Çfi¯fl˝À <˚e‘·\ >√&É\ MT<ä ˙ ø=&ÉT≈£î m+–* #˚XÊ&ÉT. yÓqï" ~q">∑ u§&É>∑ì e÷ |æqï~ j·T&ɶ+ãT e∫à |æiÏ"~øÏ" ~$j·T+ » H=ï&ç|æ |ü{Ϻ N¬sqT, õìï≈£îe÷s¡T+&Ó sTT‘·"&ÉT ? o‘ê+X¯ó eTTF !

184

uÛ≤e+: e÷ sTT+≥ C§s¡ã&ç ˙ ø=&ÉT≈£î yÓqï ‹+≥÷ ñ+fÒ #·÷∫, e÷ ∫qïe÷àsTT n&ɶ+ yÓ[fl áe\≈£î ˝≤–+~. n+‘˚ ! MT yê&ÉT Ä |ü&ÉT#·TqT ˇ&çdæ |ü≥Tºø=ì s=eTTà MT<ä >√fi¯fl‘√ ^] bÕ] b˛j·÷&ÉT. Ç$ |üdæyê&ÉT #˚j·T<ä–q #˚wüº˝ÒHê #Ó|ü⁄Œ ! ÇeTà>∑Te <äqTï yêøÏ≥ Å>∑TeTàs¡T#√" J] ì*|æø=ì ù| s¡&ÉT>∑+ ¬>yÓ÷à$" >∑i∫ e&ç" »HÓ, qe÷à ! sT÷ eTT<äT›" >∑Ti¿" &É\TŒ"&Ó #Ó| ü⁄e÷ !

185

uÛ≤e+: ˙ ø=&ÉT≈£î yêøÏ{Ï eTT+<äT qT&ç yÓfi¯SÔ ñ+fÒ, á ne÷àsTT |æ*∫ ì\u…{Ϻ ù|s¡&ç–+~. MT yê&ÉT #·≥T≈£îÿq Ä ≈£îÅs¡<ëì ô|<ä$ ø=]øÏ bÕ] b˛j·÷&ÉT. ˙ eTT<äT›\ ø=&ÉT≈£î kÕe÷qT´&ÉT ø±&Ée÷à ! #˚ã+‹ <ä|æŒ |ü&Óqì ÅbÕã\´eTT‘√&É e∫à uÛÑeqeTT yÓqTø£Hé e÷ _&ɶ »\ø£ e÷&É">∑ ˙ _&ɶ"&ÉT e\Te <Ó#Óà HÓ\"‘·Tø£ ‘·>∑TH˚ ?

186

uÛ≤e+: ‘·q #˚‹ ã+‹ e÷ ô|s¡{À¢ |ü&ç+<äì MT yê&ÉT e∫Ã, e÷ ∫qï~ kÕïq+ #˚dü÷Ô ñ+fÒ <ëì Ns¡rdüTø=ì bÕ] b˛j·÷&ÉT Ç<˚eTsTTHê u≤>∑T+<ë #Ó|ü⁄Œ ! Ç#ÓÃ\Te" p∫ ÅeTT∫Ã* j·T#·TÃ>∑ qTiÏøÏ+#·Tø=qT#·T q]¬><ä Hê‘√ e#ÓÃ<äyê ? j·Tì j·THêï" &ç∫ÃiT‘·"&ÉT düT<ä‹ ! ∫Å‘· $T{Ϻ~ >∑\<˚ !

187

uÛ≤e+: e÷ ne÷àsTTì #·÷dæ, ª ìqTï ˝ÒeBdüT≈£î b˛‘êqT, Hê‘√ ekÕÔyê ?µµãnì n&ç>±&ÉT ! Ç˝≤+{Ï ∫Å‘·+ mø£ÿ&ÉsTTHê #·÷XÊe÷ ‘·©¢ !


ø=&ÉT≈£î\ ˝Òs¡ì jÓTTø£ dü‹ >∑&ÉT e>∑e">∑" <äqTï eT>∑ì">±" ¬>’ø=ìq+ >=&ÉT≈£î\T >∑*¬><ä s¡ì ô|’" ã&çHê" &ç~ $qTeTT •X¯óe⁄|üqT˝Ò ‘·©¢ !

188

uÛ≤e+: ˇø£ j·TTe‹ ‘·q≈£î ø=&ÉT≈£î\T ˝Òs¡T ø£<ë ! nì u≤<Ûä |ü&ÉT‘·÷ ñ+fÒ, ª qqTï eT>∑ì>± #˚düTø√ ! ˙≈£î ø=&ÉT≈£î\T |ü⁄&É‘ês¡T ! µ nì MT~ MT~øÏ e#êÃ&ÉT. Ç$ |üdæyê&ÉT #˚j·T ‘·–q |üq\T ˝ÒHê ? ‘·\"–q<ëq+ <ä\ eTq" <ä\">∑ø£ j·÷ #Ó*øÏ Hêq ‘·\ jÓT‘·Ô">∑ ˙ ‘·\"–q#√ f…j·T´~ ? j·Tì ‘·\j·T÷#ÓHé ˙ düT‘·T+&ÉT <ä>∑yÓ eTè>±ø° å !

189

uÛ≤e+: e÷ yê&É˝À ˇø£ j·TTe‹ MT yê&çì #·÷dæ ª ãj·T≥ ñHêïqT. ‘êø£≈£î ! <ä÷s¡+>± b˛ !µ n+fÒ |” ø=&ÉT≈£î ø=+f…>± ‘·\ }|ü⁄‘·÷ª @B, mø£ÿ&É ãVæ≤wüߘ nj·÷´e⁄, #·÷|æ+#·T µ nì n&ç>±&ÉT. Ä ne÷àsTT dæ>∑TZ‘√ ∫‹øÏ b˛sTT+~. Ç~ u≤>∑T+<ë ? #Ó|ü⁄Œ ‘·©¢ ! Åyê\">∑ e∫Ãq ˙ dü‹ #·÷˝≤\+ <ä\">∑T eTqT&ÉT" p \>∑T≥≈£î H˚ eT÷\+ãT ôd|ü⁄ŒeTHÓ ˙ u≤\T"&ÉT ôd|ü⁄Œ<äT¬s dü‘·T\T |üπs«<äTeTTF !

190

uÛ≤e+: ˇfiÀfl ≈£Ls√Ã&ÜìøÏ e∫Ãq ˙ ø=&ÉT≈£îqT ‘êqT >∑s¡“¤e‹ ø£qTø£ <ä÷s¡+>± ñ+&ÉeTì á j·TTe‹ n+fÒ, >∑s¡“¤e‹$ ø±e&ÜìøÏ ø±s¡D y˚T$T≥ì n&ç>±&ÉT. Ä&Éyês¡T mes¡sTTHê #ÓãT‘êsê #Ó|ü⁄Œ ! eT>∑Tyê ! ˙ ø=eTs¡T"&ÉT e÷ eT>∑yê s¡≥T y√e" p∫ eT+‘·qeTTq≈£î+ <ä>∑" J] bı+<äT q&ç¬>qT »>∑eTT\ eTT ìï{Ϻ •X¯óe⁄ dü<äTe+ã&ÓH˚ ?

191

uÛ≤e+: e÷ eT>±fi¯ófl n˝≤ ãj·T≥øÏ yÓfi≤Ôs√ ˝Ò<√, ˙ ø=&ÉT≈£î ª ˙ø√ s¡Vü≤dü´+ #ÓbÕŒ*. <ä>∑Zs¡≈£î s¡µ eTàì |æ*∫, Ä&ÉT≈£î+<äTøÏ s¡eTà+{≤&ÉT. Ç˝≤+{Ï _&ɶì @Hê&ÉsTTHê #·÷XÊe÷ ! q$Tà Hê<äTs¡y√e Hê |ü{Ϻ#·T+#·T e÷ ˝Ò">∑‘√"ø£‘√&É ©\" >∑{Ϻ M<∏äT\+<äT" <√\ yÓ\"~ ˙ ø=eTs¡T+&ÉT sê#·_&ɶ"&Ó’q ie« y˚T˝… ?

192

uÛ≤e+: Hê ø=&ÉT≈£î Vü‰sTT>±, qeTàø£+>± ìÅ<ä b˛‘·÷ ñ+fÒ ˙ ø=&ÉT ≈£î e÷ yê&ç E≥TºqT e÷ ˝Ò>∑ <ä÷&É ‘√ø£øÏ ø£{Ϻ <ëìì M<∏äT\+≥ ‘√˝≤&ÉT. m+‘· <=s¡ _&ɶ nsTT‘˚ eT≥Tº≈£î Ç˝≤ n\¢] ô|≥º&É+ Hê´j·Ty˚THê ! Hê |ü{Ϻbı≥º ì+&É">∑" u…’|ü&ç ˙ |ü{Ϻ yÓqï u≤HÓ+ &ç&çHê" &É÷|æ] yÓ&É\<äT yêì+ pô|<ä H˚yÓTÆq ˙e #·TeTTà \‘ê+^ !

193


uÛ≤e+: ˙ ø=&ÉT≈£î Hê ø=&ÉT≈£î MT<ä |ü&ç yê&çì >∑{Ϻ>± |ü≥Tºø=ì yê&ç bı≥º ì+&ç b˛sTTHê $&ÉTe≈£î+&Ü u≤HÓ&ÉT yÓqï ã\e+‘·+>± ‹ì|æ+#ê&ÉT. e÷ yê&çøÏ }|æsê&É ˝Ò<äT. Hê _&ɶqT #·÷|ækÕÔqT. yê&ç πøeTsTTHê nsTT‘˚ qTy˚« düe÷<Ûëq+ #Ó|ü⁄Œ ø√yê* düTMT ! ‘Óie jÓTTø£‘Ó ìÅ~+|ü">∑ HÓiÏ" >∑{Ϻq e\Te M&çà H˚ ≥>∑T ‘˚\T\ >∑i|æ+∫ ˙ ≈£îe÷s¡T"&ÉT yÓi#·T#·T q~ |üie q–jÓT $Væ≤‘·yÓT kÕBÛ« !

194

uÛ≤e+: ˇø£ Åd”Ô |ü&ÉTø=ì ñ+fÒ ˙ ø=&ÉT≈£î Ç+‘· ô|<ä› ‘˚\TqT ‘Ó∫à ø£]|æ+#ê&ÉT. n~ uÛÑj·T+‘√q÷ , u≤<ä‘√q÷ πøø£\T ô|&ÉT‘·÷ ñ+fÒ MT yê&ÉT |üø£|üø£ qyê«&ÉT. Ç+‘· #˚≥T|üì mø£ÿ&ÉsTTHê ñ+<ë #Ó|ü⁄Œ ! Hê ø=&ÉT≈£îqT Hê ø√&É\T H˚ø£‘·eTTq" u…q">∑" u≤eTT ˙‘·"&ÉT yÓ’ e+ >√ø£ ˝…iT+>∑ø£ bÕiÏq" >∑÷"ø£ *&ÓHé ˙ düT‘·T+&ÉT >∑TDyÓT >∑TD≤&Û Ü´ !

195

uÛ≤e+: Hê ø=&ÉT≈£L ø√&É\÷ @ø±+‘·+>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT ˙ ø=&ÉT≈£î ˇø£ bÕeTT ‘Ó∫à yê] MT<ä |ü&Éy˚kÕ&ÉT. ˇ+{Ï MT<ä >∑T&ɶ\T ˝Òeì ≈£L&Ü eT]∫ b˛sTT, yê[fl<ä<äs¡÷ |ü]¬>&ÉT‘·÷ ñ+fÒ, ˙ ø=&ÉT≈£î ùV≤fi¯q>± πøø£\T ô|{≤º&ÉT. Ç~ eT+∫ \ø£åDy˚THê #Ó|ü⁄Œ ‘·©¢ ! ‘·s¡TDÏ jÓTTø£‘Ó ô|s¡T">∑T"Å<ä#·TÃ#√" <äT~ e+– yÓqïBj·T H=~"– yÓqTø£" >∑~dæ eT>∑Te" ˙ düT‘·T+&ÉT eT>∑b˛"&ÉTeTT\T ùdj·T kÕ–Hê"&ÉT ‘·>∑<Ó #·ø £ÿ"CÒj·T

196

uÛ≤e+: e÷ ù|≥˝À ˇø£ j·TTe‹ #·\¢ ∫*øÏ , e+– yÓqï rdü÷Ô ñ+fÒ ˙ ø=&ÉT≈£î yÓqTø£ qT+&ç ≈£L&Éì |üqT\T #˚j·TkÕ>±&ÉT. yê&çøÏ ø=+#Ó+ ãT~∆ #Ó|üŒ ≈£L&É<ä÷ ? ø£\ø£+]ƒ ! e÷ yê&É >∑]‘·\ yÓT\¢ ˙ |ü{Ϻ sê>∑\"&Éì bÕ\T ô|s¡T">∑ T *+&É¢ ˝À|ü\ ì&ç j˚T yÓT\¢" <äqÅ‘√e" p#·T#√ HÓ|ü⁄Œ&ÉT kı∫ÃHê"&= ? ‘·\T|ü⁄\ eTTÅ<ä\T" <ëfi¯+ãT\TqT u…{Ϻ j·TTqï#·+<ä+ãTq qTqï qs¡j· T H=ø£ sTT+{Ï˝À Hê&ÉT H=ø£ sTT+{Ï˝À" u≤&ÉT H=ø£sTT+{Ï˝À qe⁄« H=ø£"≥ ~≥Tº H=ø£≥ yÓøÏÿ]+#·T H=ø=ÿø£#√ eTè>∑ |üøÏå|òüTÀwüDeTT\T |üs¡">∑"CÒj ·TT ì≥T¢ ùddæ yÓqTø£ HÓø£ÿ& uÀe⁄H√ ? ø±qsê"&ÉT ]ø£Ô ø£&Ée\T+&ÉT !

197

uÛ≤e+: z j·TXÀ<äe÷à ! e÷ yê&É˝À >√|æø£ \+<äs¡eT÷ ø£*dæ ˙ ø=&ÉT≈£î ekÕÔ&˚yÓ÷ nì, bÕ\T ô|s¡T>∑T\T uÛÑÅ<ä+>± Ç+&É¢˝À <ë∫ ‘·\T|ü⁄\≈£î ‘êfi≤\T _–+∫ ô|’q eTTÅ<ä\T ≈£L &Ü y˚XÊeTT. y˚dæq ‘êfi≤\T y˚dæ qfÒº ñHêïsTT, ˙ ø=&ÉT≈£î ˇø£ Ç+{À¢ Hê≥´+ #˚düTÔHêï&ÉT. y˚s=ø£ sTT+{À¢ bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·THêï&ÉT. eTs=ø£ Ç+{À¢


qe⁄«‘·÷, ˇø£ Ç+{À¢ qT+∫ ‹&ÉT‘·÷ ñHêï&ÉT. eTs=ø£ Ç+{Ï ˝ÀqT+&ç s¡ ø£s¡ø±\ »+‘·Te⁄\ ns¡T|ü⁄\÷, |üøÏå ≈£L‘·\÷ ≈£Ldü÷Ô ñHêï&ÉT. Ç˝≤ #˚dæ. m|ü⁄Œ&ÉT b˛‘ê&√, @yÓ÷, ø£qã&É≈£î+&Ü e÷j·TyÓTÆb˛‘ê&ÉT. rsê ‘·\T|ü⁄\T ‘Ós¡∫ #·÷<äT›e÷ ! U≤∞ ø£&Ée\T e÷Å‘·+ n≥÷ Ç≥÷ |ü&ç ñ+{≤sTT ! ø£&ÉT \∫à >∑*¬> H˚ì+ >∑T&ÉT‘·Ts¡T >∑≥Tº<äTs¡T >±ø£ ø=&ÉT≈£î\ q>∑T#·THé ã&ÉT>∑T\ yê&É\ô|’" ã&É $&ÉT‘·T¬s sêø±+‘· ˝…+<äT ? $eT˝Ò+<äTeTTF !

198

uÛ≤e+: MTs¡T Å|üuÛÑTe⁄ \sTT‘˚ nsTTHês¡T. MT≈£î dü+|ü<ä ñ+fÒ ø£&ÉT|ü⁄ì+&Ü ‹H=#·TÃ. ˇ+{Ï ì+&Ü ø£≥Tº ø√e#·Tà n+‘˚ ø±˙, _&ɶ\qT ù|<äyêfi¯fl Çfi¯fl MT<ä≈£î |ü+|æ+∫ Ç˝≤ qe⁄«‘·÷ }s¡T≈£î+{≤s¡T≥e÷à ! zj·TeTà ! ˙ ≈£îe÷s¡T"&ÉT e÷ sTT+&É¢qT u≤\T"u…s¡T">∑T eTq˙" &Ée÷à ! b˛jÓT<ä yÓTø£ÿ&ç ¬ø’qqT, e÷ j·Tqï\ düTs¡uÛÑT˝≤q eT+E\ yêD° !

199

uÛ≤e+: Ç~>√ ‘·©¢ ! ˙ _&ɶ&ÉT e÷ Çfi¯fl˝À bÕ\÷ ô|s¡T>∑÷ Åã‘·ø£ ìe«&É+ ˝Ò<äe÷à ! e÷ nqï >±s¡T q+<äsêE\ yê] Äe⁄\ MT<ä ˇ≥Tº. Çø£ y˚T+ á }s√¢ ñ+&É ˝Ò+. mø£ÿ&ç ø£sTTHê b˛e\dæq<˚ ø±˙ e÷≈£î eTs√ <ë] ˝Ò<äT #·qTï $&ç∫ #·q"&ç≥º≥T HÓqï"&ÉT" u§s¡T–+&É¢ Å‘√e ˝…iT">∑&ÉT H˚"&ÉT+. >∑qTï\T <Óieì e÷ sT÷ ∫qï ≈£îe÷s¡≈£îì s¡e«ùdj·T+ <ä>∑TH˚ ?

200

uÛ≤e+: ø£qïj·T´ MT<ä >√|æø£\T #ÓãT‘·Tqï e÷≥\T $ì j·TXÀ<ä Ç˝≤ n+~: e÷ ø£qïj·T´ Hê ˇfiÀfl ≈£Ls¡TÃì bÕ\T Å‘ê>∑&Éy˚T ‘·|üŒ ,m|ü⁄Œ&É÷ qqTï $&ç∫ bıs¡T–+{ÏøÏ yÓ[fl+<˚ ˝Ò<äT ! yê&ç ø£dü\T Å|üø£ÿ Çfi¯fl Å‘√e\T ≈£L&Ü ‘Ó*j·Te⁄ ! Ç|üŒ{Ïø° ø£qT\T ‘Ós¡Teì |üdæyê&ÉT. Ç˝≤ #ê&û\T #Ó|æŒ yê&çì n\¢] ô|≥º&É+ @yÓTÆHê u≤>∑T+<ë ? nq´ yÓTiT">∑&ÉT ‘·qj·T+‘·Hê&ÉT#·T+&ÉT eT+∫yê"&û‘·" &Ó>∑TZ\T e÷qs¡eTà ! sêeT˝≤s¡! Å‹˝Àø±_Û sêeT˝≤s¡ ! ‘·\T¢˝≤s¡! >∑TDereT‘·\T¢˝≤s¡ !

201

uÛ≤e+: á _&ɶøÏ eTπsMT ‘Ó*j·T<äT. @<√ ‘·q+‘· ‘êqT Ä&ÉT≈£î+≥÷ ñ+{≤&ÉT. e÷yê&ÉT #ê˝≤ eT+∫ yê&ÉT. neTà˝≤sê ! MTs¡T dü<äTZDe‘·T\T, eT÷&ÉT ˝Àø±\ø° n+<ä>∑‘ÓÔ\T. Hê _&ɶ MT<ä ì+<ä\T y˚j·Tø£+&ç.MT≈£î |ü⁄D´+ ñ+≥T+~, $TeTà*ï Åã‹e÷\T≈£î+{≤qT ! (|üs¡e÷‘·Tà&ÉT ‘êqT ˇø£ÿ&˚ ñ+{≤&ÉT. Äq+<ä dü«s¡÷|ü⁄&ÉT ø£qTø£ ‘·q˝À ‘êH˚ Äq+~dü÷Ô ñ+{≤&ÉT)


ne÷à ! eTqTï ~q+>∑ H˚ •X¯óeH√ ? j·÷"ø=+{ÏH√ ? yÓiÏ¿H√ ? qeTà+ p&É≈£î M]e÷≥\T eT~Hé q ˙ïe⁄ ø=≥º+>∑ M ]e÷às¡Z+ãT |òüT{Ï+∫ #Óô|Œ<äs¡T ø±<˚ìHé eTBj·÷dü´ >∑+ <Ûäe÷àÅ|òü÷DeTT ùddæ Hê e#·qeTT˝Ÿ <äô|’Œ|ü <ä+&ç+|üy˚

202

uÛ≤e+: ã\sêe÷~ >√|ü u≤\Ts¡T ø£qïj·T´ eTqTï ‹Hêï&Éì eTXÀ<ä‘√ #Ó|üŒ>± ‘·*¢‘√ u≤\ø£èwüßí&ÉT |ü*øÏq~: ne÷à ! eTqTï ‹q&ÜìøÏ H˚qT |üdæyê&çHê ? Ç|ü⁄Œ&˚ ø£<ë, bÕ\T Å‘ê– yÓfi≤flqT. Hê≈£î Äø£* ≈£L&Ü ˝Ò<äT ø£<ë ! H˚H˚eTsTTHê yÓiÏ¿ yê&çHê ? Mfi¯fl e÷≥\T qeTà≈£î. ˙ #˚‘· qqTï ø={Ï º+#ê\ì Mfi¯ófl á m‘·TÔ y˚kÕs¡T. Hê e÷≥ qeTàø£ b˛‘˚ Hê H√s¡T yêdüq #·÷&ÉT ! H˚qT nã<ä∆+ #ÓbÕŒqì nì|æùdÔ n|ü⁄Œ&ÉT qqTï <ä+&ç+#·T ! ø£\jÓ÷ ! yÓ’wüíe e÷j·TjÓ÷ ! sTT‘·s¡ dü+ø£˝≤Œs¡úyÓ÷ ! dü‘·´yÓ÷ ! ‘·\"|üHé H˚s¡ø£ j·TTqï<ëqH= ! j·TXÀ<ë <˚$" >±H√ ! |üs¡ düú\yÓ÷ ! u≤\≈£î "&Ó+‘· ! sT÷‘·ì eTTKdüú+u…’ j·TC≤+&É+ãT Å|ü »«\yÓTÆ j·TT+&ÉT≥ πø$T ùV≤‘·Ty= ! eTVü‰X¯Ãs¡´+ãT ∫+‹+|ü">∑Hé !

203

uÛ≤e+: H˚qT ø£\>∑q ˝Ò<äT ø£<ë ! ˝Òø£, Ç~ $wüßí e÷j·T ø±<äT ø£< ë ! Bì˝À y˚πs ns¡∆ y˚TeTsTTHê ñqï<ë ? ˝Òø £b˛‘˚ sTT~ dü‘·´y˚THê ? Hê ãT~∆ |üì #˚j·T&É+˝Ò<äT. ndü\T H˚ qT j·TXÀ<äH˚Hê ! Ç~ ndü\T e÷ Ç˝Ò¢Hê ? ˝Òø£ b˛‘˚ á u≤\T&ÉT nq>± m+‘· ! Mì H√{Ï˝À á ÅãVü‰à+&ÉeT+‘ê yÓ\T>∑T\T ∫eTTà‘·÷ ñ+&É&É+ m+‘· $+‘· ! Ä˝À∫+∫q ø=B› Ç<ä+‘ê m+‘√ ÄX¯Ãs¡´+>± ñ+~ ! >√|ü u≤\≈£î\T #·\T›\T ≈£î&ÉT#·T≥ ª m+&ÉHé ÅeT–Z‹ sê"ø£≥+ ã&ç‹ ]+ πø˝≤ $&É+_+|ü">± s¡+ &√ u≤\≈£î ˝≤s¡! #·*› >∑T&ÉTeHé s¡eT´düú\+ _ø£ÿ&û <ä+&ÉHé ˝Ò">∑\T ˙s¡T Å<ë$ sTTs¡ e+<ä+ ã∫Ãø£˝Ÿ y˚Tj·TT#·T+ <ä+&É+ u…’ $Vü≤]+#·T#·T+&É">∑ qeT+<äÅ|”‹ uÛÑøÏå+‘·y˚T !

204

uÛ≤e+: u≤\≈£î˝≤sê ! Ç|üŒ{Ïπø m+&É˝À ÅeT–Z b˛j·÷s¡T. Äø£*‘√ qø£ qø£˝≤&ÉT ‘·THêïs¡T. Ç+ø± Ä\dü´+ m+<äT≈£î ? #·\T›\T ‹q&ÜìøÏ nqTyÓ’q #√≥T Ç~ ! ˝Ò>∑ <ä÷&É\T eT+<ä\T>± á ø=\ì˝À ˙s¡T Å‘ê–, á Å|üø£ÿH˚ ñqï |ü∫Ãø£ ãj·Tfi¯fl˝À ùd«#·Ã¤>± y˚Tdü÷Ô $Vü≤]dü÷Ô ñ+{≤sTT. eTq+ Vü‰sTT>± #·\T›\T Äs¡–<ë›e÷ !


»\C≤+‘·dæú‘· ø£]íø£+ ~]–sê dü+|òüT+ãT˝…’ j·TTqï iÒ ≈£î\ #·+<ä+ãTq" >∑èwüßíì+ ~]–sê" >∑÷s¡TÃ+&ç MøÏå+#·T#·THé •\\T+ ã\¢eeTT˝Ÿ <äèD+ãT\T \‘·˝Ÿ ∫ø£ÿ+ãT\THé ãTe⁄« ˝≤ ≈£î\T ø£+#·+ãT\T>± uÛÑTõ+∫ s¡#·≥Hé >√bÕs¡“¤≈£î˝Ÿ uÛÑ÷esê !

205

uÛ≤e+: ‘êeTs¡ |ü⁄e⁄«˝À eT<Ûä´ ñqï u§&ÉT¶ #·T≥÷º es¡Tdü\T es¡Tdü T\T>± |üs¡#·T≈£îqï πs≈£î\ ˝≤>± >√|ü u≤\Ts¡T lø£èwüßíì #·T≥÷º ≈£Ls¡TÃì ø£èwüßí&çH˚ #·÷düTÔHêïs¡T. sê‹ |ü\ø£ \T, ˝Ò‘· ‘êeTs¡bÕ≈£î\T, >∑&ç¶ b˛#·\T, ∫>∑Tfi¯ófl, r¬>\T, ô|<ä› |ü⁄e⁄«\‘√ n*¢q #·<äs¡\T, ∫ø±ÿ\T, #Ó≥¢ Ä≈£î\T, M{ÏH ˚ ø£+#ê\T>± #˚düT≈£îì >√|ü u≤\≈£î\T #·\T›\T Äs¡–+#ês¡T. e÷{Ïe÷{ÏøÏ Åy˚\T eT&É∫ j·T÷]+#·T#·T q÷s¡T">±j·T\T ~qT#·T+&ÉT H=ø£ÿ" &=ø£ì ø£+#·+ãT˝Àì <=&çdæ #·j·T´q Å$T+– ª #·÷&ÉT,˝Ò µ <äì H√s¡T dü÷|ü⁄ H=ø£ÿ" &˚>∑T sês¡TZs¡ #·\T› ˝…*$T" ãìï<ä e÷&ç ≈£Ls=ÿì ≈£Ls=ÿì ≈£î&ÉT#·T H=ø£ÿ" &çìï j·TT+&É+">∑" ã+∫ sTT&ÉT≥ HÓ#·Ã*‘·q eTqT#·T ã+‘Óq>∑T+&ÉT ˝≤&ÉT H=ø£"&ÉT ø£èwüßí"p&ÉT eTqT#·T" –≈£î]+∫ |üs¡TÅyÓ÷\ y˚T* uÛÑø£å´sê• yÓTdü" >∑T H=ø£"&ÉT qe⁄« H=ø£"&ÉT düKT\ q$«+#·T H=ø£ÿ"&ÉT eTT#·Ã{≤&ÉT H=ø£"&ÉT eTT]j·TT H=ø£"&ÉT !

206

uÛ≤e+:Åy˚fi¯fl eT<Ûä´˝À }s¡T>±j·T eTTø£ÿ\qT Ç]øÏ+#·T ø=ì , e÷{Ï e÷{Ïø° Å|üø£ÿ yê&çì }]dü÷Ô ˇø£ >√|ü u≤\T&ÉT #·*› ‹+≥THêï&ÉT. eTs=ø£&ÉT Å|üø£ÿ yê&ç ø£+#·+ ˝Àì~ ‘· {≤\Tq ˝≤≈£îÿì Å$T+– y˚dæ ª H˚qT ‹q ˝Ò<˚ !µµ nì H√s¡T #·÷|ædüTÔHêï&ÉT. eTs=ø£&ÉT |ü+<Ó+ y˚dæ ◊<ës¡T>∑T] #·\T›\qT H√≥ ≈£Ls¡Tø=ì ≈£Ls¡Tø=ì ‹+≥THêï&ÉT Çìï |ü<ësê∆\T ñ+&É>± ˇø£] <=ø£s¡T |ü+#·Tø=ì ‹q&É+ ùdïVü‰ìøÏ \ø£åD+ n+≥÷ ã+‘Óq >∑T+&ÉT\T Ä≥ Ä&ÉT‘·THêï&ÉT ˇø£&ÉT. ø£èwüßí&çì #·÷&ÉT ! nì e÷j·T e÷≥\T #Ó|æŒ, $TÅ‘·Tì eTT+<äTqï eT+∫ eT+∫ e+≥ø±\qT ˇø£&ÉT ‹H˚düTÔHêï&ÉT. ˇø£&ÉT qe⁄«‘·THêï&ÉT. eTs=ø£&ÉT Å|üø£ÿ yê]ì q$«düTÔHêï&ÉT. Ç+ø=ø£&ÉT eTT#·Ã≥\T #ÓãT‘·THêï&ÉT. y˚s=ø£&ÉT n$ $+≥÷ eTT]dæ b˛‘·THêï&ÉT. Ç˝≤ >√|ü u≤\Ts¡T #·\T›\T Äs¡–+#ês¡T ! ø£&ÉT|ü⁄ ~+&ÉT">± >∑{Ϻq e\Te˝À ˝≤*‘· e+X¯Hêfi¯+ãT" C§ì|æ $eT\ X¯è+>∑+ãTqT y˚Å‘·<ä+&É+ãTqT C≤iÏ sê˙ø£ &Ü#·+ø£ ìiÏøÏ MT">∑&É ô|s¡T">∑T‘√ y˚Tfi¯$+∫q #·*› eTT<ä› &Ü|ü* #˚‘· yÓTTqj·T qTì∫ #Ó\πs"– ø=dü] ‘Ó∫Ãq j·T÷s¡T>±j·T\T Åy˚fi¯fl dü+<äT\j·T+<äT yÓ\j·T ìiÏøÏ dü+>∑&û\ q&ÉTeT" »ø£ÿ">∑" >∑÷s¡TÃ+&ç qs¡àuÛ≤wüDeTT\ q>∑e⁄ HÓi|æ j·÷>∑uÛÀø£Ô ø£èwüßí" &ÉeTs¡T\T yÓi">∑+<ä XË’X¯e+ãT yÓTs¡dæ #·*› >∑T&ç#Ó !

207


uÛ≤e+:ø£èwüßí&ÉT q&ÉTeTT #·T≥÷º <ä{°º ø£≥Tº ≈£îHêï&ÉT. <ëì˝À ‘· q y˚DTe⁄qT @≥yê\T>± <ä÷sêÃ&ÉT. ø=eTTàã÷sê, #˚‹ ø£Ås¡ á ¬s+&ç+{Ï˙ C≤] b˛˙j·T≈£î+&Ü m&ÉeT #·+ø£˝À Ç]øÏ+∫ |ü≥ Tº ≈£îHêï&ÉT. MT>∑&Éô|s¡T>∑T‘√ ø£*dæq #·*› eTT<ä› m&ÉeT #˚‹˝À |ü≥Tº ≈£îHêï&ÉT. Ç+{À¢ n\¢] ô|{Ϻ eTØ ø=dü] ø=dü] eTØ ø£{Ϻ+#·T ø=ì ‘Ó∫Ãq }s¡T>±j·T eTTø£ÿ\qT ≈£î&ç #˚‹ Åy˚fi¯fl dü+<äT˝À Ç]øÏ+∫ |ü≥Tº≈£îHêï&ÉT. ùdïVæ≤‘·T\ q&ÉTeT ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. #Û·˝À≈£îÔ\‘√ yê]ì q$«dü÷Ô ñHêï&ÉT. n‘·&ÉT düs¡« j·Tv±„\˝ÀqT j·T v„ |òü˝≤ìï uÛÑTõ+#˚ l Vü≤] >∑<ë ! n≥Te+{Ï yê&ÉT u≤\´ Åø°&É\‘√ #Ó\ πs>∑T‘·÷ n˝≤ dü+>∑&û\ q&ÉTeT ≈£Ls¡TÃ+&ç #·*› Äs¡–dü÷Ô ñ+fÒ <˚e‘·\T $yÓ«s¡ b˛sTT, H√fi¯ófl ‘Ós¡#·T≈£îì #·÷düTÔHêïs¡T. >√|æø± eÅkÕÔ|ü Vü≤s¡D+ Ç+‘·T˝Ÿ ‘√j·TeTT ˝≤&ÉT#·T+&É eT>∑yê πs‘Ó+‘·Tπs ? e∫Ãsê sTT+‘·˝Ÿ ùdj·TT<äTπs ? ø£èbÕs¡Væ≤‘·T˝…’ j˚T ˝Àø£eT+<Ó’q ˙ $+‘·˝Ÿ˙ ‘·\"ãTf…º">±ø£ ! eTiÏ j˚TM ø£èwüí ! jÓ÷ #Ó\¢ ! ˙ #Ó+‘·Hé <ëdüT\yÓTÆ #·]+#Ó<äeTT e÷ #˚\+ãT *|æŒ+|üy˚ !

208

e#ÓÃ<äeTT ˙e⁄ |æ*∫q ì#ÓÃ<ä y˚TyÓTÆq">±ì jÓT≥" C§s¡T eTìq+ C§#ÓÃ<äeTT — H˚"&ÉT eÅdüÔeTT *∫à eTeTT+ >∑s¡Tq‘√&É H˚\TeTT ø£ècÕí !

209

X¯è+>±s¡e‘·T˝≤s¡ ! dæπ>Z\ ? $TeTT">∑÷&ç |æqïHê"≥qT >√˝…" u…]"–Hê"&É HÓiT">∑H˚ MT ˝Àq HÓ|ü⁄Œ&ÉT qTHêï&É H˚qT p&Éì eTs¡à yÓT~› >∑\<äT ? Åe‘·ìwü˜˝…’ j·TT+&ç e\Te\T >∑≥ºø£ ˙s¡T kı‘·TÔ¬s MTs¡T ìj·T‹ <ä| æŒ ? ø±‘ê´j·T˙ <˚$" >∑\¢ùdj·TT≥ >±ø£ sT÷ Ø‹ H√eTTyê ¬s+<äT " >∑\s¡T ? Åe‘·|òü\+ãT MTs¡T e\∫" »ø£ÿ">∑ ì+‘·T ˝…\¢" CÒ‘·T ˝…‹Ô ÅyÓTTøÏÿ #˚] |ü⁄#·Tà ø=qT"&ÉT Ns¡\T — Hê&ÉH˚\ jÓT>∑TZ ˝≤&ÉH˚\ ?

210

ø£èwüßí&ÉT >√es¡∆q |üs¡«‘êìï m‘·TÔ≥ u≤\T +&Ü&ÉT#·T bÕ‘·|üÅ‘· eTì dü+uÛ≤$+∫ |üP>∑T‹Ô ¬ø+ π>\+ <ë*Ãq ©\ ˝Òq>∑e⁄‘√" >∑èwüßí+&ÉT <ë qeTàVü‰ XË’\+ãTHé e\πø\" <ë*à $|ü⁄\#·Ã¤+Å‘·+u≤>±" ãf…º Hê ;Û˝≤ÅuÛÑ#·T´‘· <äT•Ù˝≤#·øÏ‘·>√˙>√|ü>√|ü+øÏÔHé

211


uÛ≤e+: ø=+&É m‹Ô |üdæu≤\T&ÉT Ä≥˝≤&ÉT‘·÷ |üP\>∑T‹Ôì >=&ÉT>∑T>± uÛ≤$+∫, ‘·q #˚‘· <Ûä]+∫q≥T¢ lø£èwüßí&ÉT ∫s¡T qe⁄«‘√ >√es¡∆q eTVü‰ |üs¡«‘êìï m‹Ô ≈£î&ç #˚‘· <Ûä]+#ê&ÉT. <ës¡TDyÓTÆq y˚T|òü÷\ qT+&ç sê\T‘·Tqï e&É>∑+&É¢ yêq≈£î uÛÑj·T yÓTT+~q >√|æø£\≈£L, >√|ü≈£î\≈£L,>√>∑D≤ìø° Ä ø=+&ÉqT ô|<ä› >=&ÉT>∑T>± |ü≥Tº ≈£îHêï&ÉT. u≤\T+ &û‘·"&ÉT ø=+&É <=&ɶ~ — eTVü‰uÛ≤s¡+ãT ôd’]+|ü">±" C≤\+&√ ? j·Tì Bì ÅøÏ+<ä ì\TeHé X¯+øÏ+|ü">±" uÀ\ B XË’˝≤+uÛÀì~Û »+‘·T dü+j·TT‘· <Ûäsê#·Åø£+ãT ô|’"ã&ɶ Hê πø \˝≤¢&É<äT ã+<ÛäT˝≤s¡ ! ì\T" &û ÅøÏ+<ä+ ÅãyÓ÷<ä+ãTqHé

212

q\¢ì yê"&ÉT |ü<äàqj·Tq+ãT\ yê"&ÉT ø£èbÕs¡dü+ãT ô|’" »˝…¢&ç yê"&ÉT eTÚ[|ü]dü]Œ‘· |æ+#Û·eTT yê"&ÉT qe⁄« sê õ˝…¢&ÉT yÓ÷eTTyê" &=ø£"&ÉT #Ó\«\ e÷q<Ûäq+ãT" <Ó#Óà H√ eT*¢j·T˝≤s¡ ! MT bı<ä\ e÷≥Tq ˝Ò"&ÉT >∑<äeTà #Ó|üŒπs ?

213

s¡TøÏàD° ø£˝≤´D+ n+øÏ* ôd|üŒ ˝Ò<äT — #·‘·Ts¡+>∑ã\+ãT\ ‘√&É HÓ*¢ jÓ÷ |ü+ø£»HêuÛÑ ! ˙e⁄ •X¯óbÕ\ »sêdüT‘·T\Hé »sTT+∫ Hê e+ø£≈£î e∫à sêø£ådü $yêVü≤eTTqHé uÛÑeBj·T XÖs¡´y˚T j·TT+≈£îe ùddæ ø£èwüí ! |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeT ! #˚ø=ì bıeTTà e#ÓÃ<äHé.

214

uÛ≤e+: z |ü<äàHêu≤ ! Çø£ÿ&É ˙≈£î n&ɶy˚TMT ˝Ò<äT. πsù| ˙e⁄ #·‘·Ts¡+>∑ ã˝≤\‘√q÷ e∫à •X¯óbÕ\ »sêdü+<ÛäT \qT z&ç+#·T. z |ü⁄s¡Tc˛‘·Ôe÷ ! ˙ |üsêÅø£eTy˚T z*>± Ç∫à qqTï sêø£ådü $yêVü≤+ #˚dæø=ì qqTï ã˝≤‘êÿs¡+>± m‘·TÔø=ì bıeTTà. ˙‘√ sêe&ÜìøÏ H˚qT dæ<ä∆y˚T ! \>∑ï+ u…*¢ — $yêVü≤eTT+ >∑~ôd — H˚˝≤ sê"&ÉT >√$+<äT ? &ÉT ~«>∑ï+ ãjÓT´&ç e÷qdü+ãT — $HÓH√ eè‘êÔ+‘·eTTHé — Åu≤Vü≤àDT+ &É–ï<√´‘·qT" &˚{ÏøÏ+ <ä&Éôd ? Hê j·T‘·ï+ãT dæ~∆+#·TH√ uÛÑ>∑ï+u…’ #·qTH√ $]+∫ø£è‘· yÓT㓤+–Hé Åãe]Ô+#·TH√ ?

215

uÛ≤e+: düTeTTVüAs¡Ô+ πsù| ! ô|+&ç¢ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘√+~. >√$+<äT&É T Ç+ø± sê&˚MT ! Hê eTqdüT Ä+<√fi¯q |ü&ÉT‘√+~. Äj·Tq≈£î yês¡Ô #˚s¡ ˝Ò<√ ? ndü© uÛÑ÷düTs¡T&ÉT m+<äT #˚‘· Ç+‘· Ä\dü´+ #˚XÊ&ÉT ? Ç+‘·≈£L Hê Å|üj·T‘·ï+ |òü*düTÔ+<√ ˝Ò<√ ? <Ó’e ìs¡íj·T+ m˝≤ ñ+<√ ø£<ë !


|òüTqT"&Ü uÛÑ÷düTs¡T"&˚"¬>H√ ? q&ÉTeT e÷s¡ZÅXÊ+‘·T"&Ó’ ∫¬øÿH√ $ì ø£èwüßí+ &ç~ ‘·|ü⁄Œ">±" <ä\"#ÓH√ ? $#˚ÃôdH√ ? sT÷X¯«s¡T+ &ÉqT≈£L*+|ü" <ä\+#·TH√ ‘·\"|ü&√ ? j·Tsê´eTVü‰<˚$j·TTHé qqT s¡øÏå+|ü HÓiT+>∑TH√ jÓTiT">∑<√ ? Hê uÛ≤>∑´ yÓT≥T¢qï<√ ?

216

uÛ≤e+: eTVü≤˙j·TT&Ó’q Ä Åu≤Vü≤àDT&ÉT <ë«s¡ø£≈£î yÓfi≤fl&√ ˝Ò<√ ? e÷sêZj·÷dü+‘√ eT<Ûä´ ˝ÀH˚ ì*∫ b˛j·÷&√ ? >√$+<äT&ÉT Hê dü+<˚XÊìï $ì ‘·|ü⁄Œ>± ‘·\∫Hê&˚yÓ÷ ? ˝Òø£ Çø£ÿ&ç πø e∫à ñHêï&√ ! áX¯«s¡T&ÉT Hê |üìøÏ nqT≈£L*kÕÔ&√, nqT≈£L*+#·&√ ? >öØeTVü≤<˚$ qqTï ø±bÕ&ÉT‘·T+<√, ø±bÕ&É<√ ? Ç+‘·≈£L Hê n<äèwüº+ m˝≤ ñ+<√ ø£<ë ! yÓT#Óà uÛÑe<äTZD√qï‹ ø£y˚Tj·T <ÛäHêefi¯ó *#Óà Hê≈£î" <ë e#Óà düT<äs¡ÙHêj·TT<ÛäT"&ÉT yê"&Ó düTsêdüTs¡T ˝…\¢ q&ɶyÓTÆ e∫Ãq sêø£ådü$yêVü≤eTTq+ >=ìb˛e⁄ ìqTï — ˙ dü#·Ã]‘·+ãT uÛ≤>∑´eTTqT düs¡«eTT H˚"&ÉT |òü*+#Ó" >∑q´ø± !

217

»\C≤‘˚ø£åDT" <√&ç ‘Ó∫Ë$ Hê dü+<˚X¯eTTHé C…|æŒ — qHé ì\Te+ u…{Ϻ‹ — ˙ ø£è|üHé Åã~øÏ‹Hé — ˙j·T+‘· |ü⁄D≤´‘·à≈£î˝Ÿ >∑\πs ? BìøÏ ˙≈£î" Åã‘·T´|üø£è‹+ >±$+|ü H˚ H˚s¡ — q+ »*" >±$+#Ó<ä — uÛÑ÷düTsêq«j·TeTD° ! dü<ä“+<ÛäT ∫+‘êeTD° !

218

ø£ìjÓTHé s¡TøÏàDÏ #·+Å<äeT+&É\ eTTKT+ >∑+؃s¡y˚+Å<ëq \ >∑Tï qyê+uÛÀ»<äfi≤≈£åî" C≤s¡T‘·s¡e≈£åîHé y˚T|òüTdü+ø±X¯ <˚ VüQ q>±sê‹ >∑CÒ+Å<ä Vü≤düÔìuÛÑu≤VüQ+ »ÅøÏ" ;‘ê+ãs¡THé |òüTquÛÑ÷cÕì«‘·T" >∑+ãTø£+sƒ¡T $»jÓ÷‘·ÿ+sƒ¡THé »>∑H√àVü≤qTHé

219

uÛ≤e+: #·+Å<ä _+ã+ e+{Ï eTTK+, dæ+Vü≤+ q&ÉTeTT e+{Ï q&ÉTeTT, Åø=‘·Ô ‘êeTs¡\ e+{Ï ø£qTï\÷, s¡eTD°j·TyÓTÆq eø£åeT÷, ˙\ y˚T|òüT+ e+{Ï HÓy˚Tàq÷, ◊sêe‘· ‘·T+&É+ e+{Ï ø£sê\÷, |ü#·Ãì |ü≥Tº ã≥º\÷, #·Åø±j·TT<Ûä+ <Ûä]+∫q yê&É÷ $»j·T+˝À ÄdüøÏÔ ø£\yê&É÷, »>±\qT yÓ ÷Væ≤+|ü #˚ùd yê&É÷ nsTTq lø£èwüßí&çì s¡TøÏàDÏ <ä]Ù+∫+~.


qs¡ø±düTs¡ e<Ûä y˚DÏ+ C§˝…¢eTT yÓ{Ϻ dü+|òüT{Ï‘· ˙Mã+<ÛäjÓÆT uÛÑ÷wüD ÅX‚DÏ+ <ë*à eTTUÒ+<äTeT+&É\ eTØNC≤\eTT˝Ÿ |üs¡«">±" u≤DÏ+ ãjÓT´<ä" »ø£ÿ">± <äTiÏ$T X¯ó+uÛÑB«s¡dü+s¡+uÛÑjÓÆT j˚TD°˝À#·q ˝Ò∫ ì˝…Ã" <äq ÅbÕDÒXÊÅ>∑uÛ≤>∑+ãTqHé

220

uÛ≤e+: dü‘·´uÛ≤eT e&ç e&ç>± yê\T »&É eTT&ç y˚düT≈£î+~. Ns¡ eTT&ç∫ _–+∫+~. uÛÑ÷wüD≤\qT |ü] #˚dæ ø=+~. ô|’≥ düe]+#·T ø=+~. eTTK#·+Å<äT&ÉT ø±+‘·T ©qT‘·÷ ñ+fÒ ‘· q ø±+‘·T&Ó’q lø£èwüßíì #Ó+‘· Ä ˝Ò&ç ø£qTï\ \\q ìã“s¡+>± ì*∫+~. ˝Òe÷" <äqTE\ ¬>\Te">∑ ˝Òe÷ ? ˙ y˚\ ø£&É"– ˝Ò∫‹ ? $≥T sê ˝Ò, e÷qT e÷q y˚ìHé, ˝Òe÷ $\¢+~ ø=qTeTT ©\+ π>\Hé

221

Ä $\¢+~ ã\+ãT H=+~ ‘·<ä>∑D≤´q+‘· ‘˚CÀ$X‚ cÕ$s¡÷“¤‘· eTVü‰Å|ü‘ê|üeTTq Msê˝Àø£ <äTs√¢ø£ jÓÆT ‘ê y˚>∑Hé dü>∑TD+ãT"CÒôd <ÛäqTe⁄+ <äq«+– <Ó’‘ê´+>∑Hê Å^yêdü+|òüTeTT ìs¡TZD+ãT>∑ s¡DÅø°&Ü eTôVA‘·ÿ+sƒ¡‘√Hé.

223

uÛ≤e+: ø£èwüßí&ÉT n+~+∫q <ÛäqTdüT‡ n+<äT≈£îì dü‘·´ uÛ≤eT eTVü‰ ã\dü+|üqTïsê\sTT+~. ‘˚CÀ $X‚wü+ #˚‘· eTVü‰ |ü‘ê|ü+‘√ Ms¡ ˝Àø±ìøÏ ‘˚] #·÷&Ésêì Ø‹˝À $\dæ*¢+~. j·TT<√∆‘ê‡Vü≤+‘√ Ä HêØeTDÏ sêø£ådü Åd”Ô\ eT+>∑fi¯ dü÷Å‘ê\T ‘Óπ>≥≥Tº>± Hê] _–+∫ <ÛäqTwüº+ø±s¡+ #˚dæ+~. kÂes¡í ø£+ø£D s¡aDs¡aD ìq<ä+ãT •+õ˙s¡eeTT‘√" C…*$Tùdj·T" <ë≥+ø£ eTDÏ>∑D <Ûä>∑<ä>∑ B|ü⁄Ô\T >∑+&ÉeT+&É\ s¡T∫" >∑|æŒø=q">∑ <Ûäefi¯‘·sêbÕ+>∑ <∏äfi¯<∏äfi¯s√#·T\T u≤DC≤\ Å|üuÛ≤|ü≥* q&É"|ü X¯s¡|òü÷‘· |òüTTeT|òüTTeT X¯ã›+ãT |ü]|ü+~∏ ôd’ìø£ ø£\ø£\dü«qeTT qT&ÉT|ü Ms¡X¯è+>±s¡ uÛÑj·TsöÅ<ä $düàj·TeTT\T >∑\dæ uÛ≤$Tì j·TjÓT´H√ ø±ø£ j·Tq">∑ ìwüße⁄ <=&ÉT>∑T≥ ~e⁄#·T≥ j˚Tj·TT f…\¢ HÓiT">∑ sê≈£î+&É qì ùdôd ì+<äTe<äq !

224

uÛ≤e+: ã+>±s¡T ø£+ø£D≤\ s¡aDs¡aD <Ûä«qT\T $+{Ï Hê]‘√ ø£*dæ b˛j· ÷sTT. #Ó$ ø£eTà\≈£î bı~–q eTDT\ ø±+‘·T\T #ÓøÏÿfi¯fl ø±+‘·T\ ô|’Hê yê´|æ+#êsTT . Åø°>∑+{Ï #·÷|ü⁄\ ‘·fi¯‘·fi¯eTH˚ ø±+‘·T\T u≤D≤\ ø±+‘·T\qT ø£|æŒ y˚XÊsTT. u≤D≤\T Å|üjÓ÷–+#·&É+˝À ø£*–q X¯ã›+ X¯Å‘·T ôd’Hê´\ ø£\ø£\<Ûä«qT\qT nD∫ y˚XÊsTT. Ms¡+,


X¯è+>±s¡+, uÛÑj·T+, söÅ<ä+, $düàj·T+ nH˚ s¡kÕ\˙ï ø£*dæ á uÛ≤eT>± s¡÷bı+<ëj·÷ nqï≥Tº>± dü‘·´uÛ≤eT u≤D+ m≈£îÿ ô|≥º&É+, ‘=&É>∑&É+. ˝≤>∑&É+,Å|üjÓ÷–+#·&É+ ≈£L&Ü >∑T]Ô+#· ˝Òq+‘· y˚>∑+>± j·TT<ä∆+ #˚j·TkÕ–+~. |üs¡T"p#·THé es¡T"p#·T H=+|ü q\]+|üHé s√wüsê>√<äj·÷ $s¡‘·ÅuÛÑ÷≈£î{Ï eT+<äVü‰düeTT\‘√ Ms¡+ãT X¯è+>±s¡eTTHé »s¡>∑Hé >∑qTï\" ¬>+|ü⁄ kı+|ü⁄" ãs¡">∑+ »+&ÜÅdüÔ dü+<√Vü≤eTTHé düs¡kÕ˝Àø£ düeT÷Vü≤eTTHé HÓi|ü⁄#·T+ »+Å<ëdü´ ùV≤˝≤>∑‹Hé.

225

uÛ≤e+: #·+Å<äeTTœ nsTTq dü‘·´uÛ≤eT ø√|ü+‘√ ø£qTu§eT\T eTT&ç y˚dæ, Ms¡‘·«+ eT÷ØÔuÛÑ$+∫q≥Tº>± ø£qT\T mi¿>± #˚dæ, yê&çjÓÆTq u≤D≤\qT Å|üjÓ÷–dü÷Ô qs¡≈£îì H=|æŒk˛Ô+~. n<˚ düeTj·T+˝À nqTsê>∑+‘ eT+<äVü‰dü+ #˚dü÷Ô X¯è+>±s¡+ Äø±s¡+ <ë*Ãq≥Tº>± kı+ô|’q ø£fi¯fl‘√ düs¡dü|ü⁄ #·÷|ü⁄\T Å|üdü]+|ü #˚dü÷Ô lø£èwüßíì yÓT|æŒk˛Ô+~ ! n*˙˝≤\ø£ #·÷&É H=ô|Œdü"¬> Åã‘ê´©&ÛÉ bÕ<ä+ãT‘√ q*ø£ùd«<ä $ø°s¡íø±\ø£\‘√ Hêø£]íø±˙‘· dü \¢*‘· C≤´qK|ü⁄+K B~Û‘·T\‘√ \øå±´e˝Àø£+ãT‘√ e\j·÷ø±s¡ <ÛäqT]«eTTø£Ô $•KÅyê‘êVü≤‘êsê‹jÓÆT

226

uÛ≤e+: dü‘·´uÛ≤eT m&ÉeT bÕ<ä+ eTT+<äT≈£î ô|{Ϻ, ≈£î&ç ø±\T e+∫, ì\ã&ç+~. #ÓeT≥≈£î ‘·&çdæq eTTU≤q eTT+>∑Ts¡T\T,yê´|æ+#êsTT. #Ó$ es¡≈£L n˝…¢ Å‘ê{Ïì ˝≤– |ü≥Tº≈£î+~. n|ü⁄Œ&ÉT ø±+‘·T\T yÓ<ä»\T¢‘·Tqï #˚‹ Åy˚fi¯fl ‘√, yÓ’] düeT÷Vü≤+ yÓ’|ü⁄ >∑T] #·÷dü÷Ô, >∑T+Å&Éì <ÛäqTdüT‡ qT+&ç u≤D≤\T |üs¡+|üs¡>± e<äT\T‘·÷ X¯Å‘·T dü+Vü‰s¡+ #˚dü÷Ô XÀ_Û+∫+~. u§eTà ô|+&ç+&É¢≈£î" uÀH=\¢ qqT u≤\ s¡Ds¡+>∑eTTq ¬ø≥T¢ sê" <ä\+#Ó ? eT>∑yê]" >∑ìq" <ë eTiT">∑T CÒ¬s&ÉT ì+‹ |ü>∑yê] ¬>\« H˚ |ü–~" p#Ó ? ãdæ"&ç j·TTjÓT´\ ˝…ø£ÿ uÛÑj·T eT+<äT ;Ûs¡Te⁄ K>∑|ü‹ düÿ+<∏ä y˚ T ø£&ç"~ HÓ¬øÿ ? düKT\ ø√˝≤Vü≤\ dü«qeTT ˝Às¡«ì ø£q´ |ü{≤Vü≤uÛ≤+ø£è‘·T\ ¬ø㓤+– H√¬sà ? ˙\ ø£+sƒ¡eTT\≈£î qè‘·´+ãT" >∑i|ü⁄#·T" q\dæ ‘·\"– b˛e⁄ q\s¡T" uÀ"&ç j˚T $<ÛäeTTq qT+&Ó HÓ\$T Hê©&ÛÜ~ e÷qeTT\qT ]|ü⁄\e÷q eT&É"|ü ?

227


MD…"»ø£ÿ">∑" ã≥º yÓs¡ yÓiT+>∑ì ø=eTà u≤D≤düq+ u…≥T¢ |ü≥º H˚¬sà ? Åe÷"≈£îq"B¬>" >∑÷s¡Œ+>∑ H˚s¡ì ˝ÒeT >∑TDeTT H˚ ÅøÏj·T <ÛäqT'ø√{Ï " >∑÷¬sà ? düs¡$ eTT‘·´eTT Å>∑Te«"C≤\ì j·Tã\ j˚T ì|ü⁄D‘· dü+~Û+#Ó ì•‘·X¯s¡eTT" ? õ\Tø£≈£î" ã<ä´+ãT ôd|üŒH˚s¡ì ‘·ì« j·TÅdüÔeT+Å‘·eTT ˝…qï"&ÉuÛÑ´dæ+#Ó "? ã\T≈£î eTìq" u…≈£îÿ |ü\Tø£ì eTT>∑T<ä j˚T >∑‹ H=q¬sà dæ+Vü≤>∑s¡® qeTT\T ? qq">∑ yÓTiôd" Å~»>∑<ä_ÛsêeT >∑TD<ÛëeT #ês¡Tdü‘·´uÛ≤eT dü‘·´uÛ≤eT

228

C≤´e©¢<Ûä«ì >∑s¡®q+ãT>∑ düTs¡˝Ÿ kÕs¡+>∑ j·T÷<∏ä+ãT>± Hê $*¢+Å<äX¯sêdüq+ãT>∑ düs√C≤≈£åî+&ÉT y˚T|òüT+ãT>±" <ë $<äT´\¢‘·uÛÑ+– |æ+‹ düTs¡õ<ë›yê–ï eT>∑ï+ãT>±" Åu≤eè{≤ÿ\eTT ùdôd u≤D#·j·T eT+uÛÑoÙø£s¡ÅX‚DÏ>±Hé.

229

uÛ≤e+: $+{Ï Hê] y˚T|òüT >∑s¡®q>±, <˚e‘·\T #ê‘·ø£ |ü≈£åî\T>±, <Û äqTdüT‡ Ç+Å<ä#ê|ü+>±, lø£èwüßí&ÉT y˚T|òüT+>±, ‘êqT yÓTs¡T|ü⁄ r¬>>±, u≤DdüeT÷Vü≤+ es¡¸|ü⁄ ˙s¡T>±, sêø£ådüT\T nH˚ <ëyê–ïì #·˝≤¢s¡Ã&ÜìøÏ dü‘·´uÛ≤eT dü+Å>±eT uÛÑ÷$T˝À esê¸ ø±˝≤ìï düèwæº+∫+~ ! sêπø+<äT_+ãyÓTÆ s¡$_+ãyÓTÆ jÓTT|ü⁄Œ ˙s¡C≤‘˚ø£åD HÓyÓTTà>∑+ãT ø£+<äs¡Œπø‘·TyÓ’ |òüTq<Ûä÷eT πø‘·TyÓ’ j·T\s¡T"ã÷uÀ"&ç ,#˚˝≤+#·\ +ãT uÛ≤eE |ü]~ÛjÓÆT Å|üfi¯j·÷s¡Tÿ |ü]~ÛjÓÆT yÓTij·TT Hêø£èwüºyÓTÆ yÓ T\"‘· #ê|ü eTeTè‘· Å|üyêVü≤yÓTÆ j·Tq\dü+<√Vü≤yÓTÆ ‘·qsês¡T ì+‹ dü+<äs¡Ùq+ãT Vü≤s¡¸<ësTTjÓÆT eTVü‰s√wü<ësTTjÓÆT |üs¡">∑T eTT<ä›sê* u≤Deèwæº Vü≤]øÏ q]øÏ" p&É q+<ä+<ä X¯è+>±s¡ Ms¡ s¡düeTT ˝À* $düÔ]\¢

230

uÛ≤e+ :j·TT<ä∆+˝À Ä dü‘·´uÛ≤eT eTT<äT›\ eTTK+ >√$+<äTìøÏ #·+Å<ä _+ã+>±q÷. qs¡≈£îìøÏ dü÷s¡´ _+ã+>±q÷ uÛ≤dæ+∫+~. Ä HêØeTDÏ Ns¡ ø=+>∑T eTTsê]øÏ eTqà<∏äTì C…+&Ü>±q÷, qs¡≈£îìøÏ <Ûä÷eT πø‘·Te⁄>±q÷ ø£ì|æ+ ∫+~. nyÓT eT+&É˝≤ø±s¡yÓTÆq <ÛäqTdüT‡ n#·T´‘·Tq≈£î eTqà<∏ä|ü]y˚w ü+>±q÷, qs¡≈£îìøÏ Å|üfi¯j·TuÛ≤qT |ü]y˚wü+>± q÷ $sêõ*¢+~. Ä düT+<äØ eTDÏ dü+<äs¡Ùq+ Vü≤]øÏ neTè‘· Å|üyêVü≤+>±q÷, n]øÏ n–ï C≤«\>±q÷ ‘√∫+~. Ä n*y˚DÏ u≤Deèwæº XÖ]øÏ dü+‘√cÕ˙ï, yÓ’]øÏ s√cÕ˙ï ø£*–+∫+~. lø£è wüßíì˝À X¯è+>±s¡s¡dü+, qs¡ø±düTs¡Tì˝À Ms¡ s¡dü+ $düÔ]+#˚ $<Ûä+>± dü‘·´uÛ≤eT düeTs¡+ kÕ–+∫+~ ! ø=e÷à ! <ëqeHê<∏äTì ø=e÷àVü≤eeTTq≈£î"<=\"¬> >∑Ts¡T$»j·TeTT" ¬>’ ø=e÷à ! yÓT∫Ë ì#ÓÃ<ä" >=e÷àuÛÑs¡DeTT\T ˙e⁄>√]q yÓ\¢Hé

231


≈£î#˚˝ÀbÕU≤´q+ es¡<äT"&ÉT kÕ<ÛäTuÛÑø£Ô»q e‘·‡\T" &Üs¡ÔX¯s¡DT´" &ç+~sê es¡T"&ÉT <äj·÷|üjÓ÷~Û uÛÑ>∑e+‘·T"&ÉT ø£èwüßí"&ÉT <ë" >∑TX¯düú© |ü⁄s¡eTTq j·÷<äe Å|üø£s¡eTT˝Ÿ uÛÑõsTT+|ü">∑ qTqï yê"&ÉT — ˙ e]–q ìqTï" p∫ $uÛÑT" &É|ü⁄Œ&É sTT#·Tà qq÷q dü+|ü<ä˝Ÿ

232

ø£\˝Àq+ <äqT eTTHÓïiT+>∑ì eTVü‰ø£cÕº‘·Tà&Ó’ q{Ϻ <äT s¡“\T" &Ü|ü‘·‡eTj·T+ãTqHé ì»|ü<ëu≤®‘·+ãT \T\¢+ãT˝À <ä\"|ü qï+‘·q yÓT∫à j·÷]ÔVü≤s¡T"&Ó’ ‘·HÓ’ïq ì#·TÃHé — düTì X¯Ã\uÛÑøÏÔHé uÛÑõsTT+#·T yê] øÏ&É"&˚ dü+|ü~«X‚c˛qï‘·T˝Ÿ ?

233

<ë«s¡ø±q>∑s¡+ãT H˚ Ø‹" C§‘·TÔqT ? uÛ≤düTsê+‘·'|ü⁄s¡yêdæ jÓÆTq j·T |ü⁄Œ+&ÉØø±≈£åî qœ˝ÒX¯ó HÓ㓤+–" <ä]Ù+|ü" >∑\H= ? ‘·<뛫s¡bÕ\T ¬sø£ÿ&ç $Å|ü⁄"&É ? $+ <˚\ e#ÓÃ<ä ? eì j·T&ɶ ô|{Ϻ πs q|ü⁄&ÉT yê] πø yÓTÆq" ã]<ëq $T∫à #=#ÓÃ<ä qqï q÷Væ≤+|ü qs¡∆X¯SqT´+&É H˚qT qsTTq Hê uÛ≤>∑´ eT‘·ì <äj·÷Ås¡› <äèwæº >±ø£ ‘·\b˛j·T">± H=+&ÉT >∑\<Ó ? j·÷‘·" &˚\ qqTï qTù|øÏå+#·T ? H˚{Ï e÷≥ ? \qT#·T Hê <ë«s¡ø±|ü⁄s¡ eT‘·"&ÉT kı∫Ã.

234

Ç+Bes¡XÊ´eTT e+~‘·düTÅ‘êeTT" >∑s¡TD≤\yê\T, uÛ≤düTs¡ ø£b˛\T "— >ödüTÔuÛ≤\+ø±s¡T" >±$T‘·eT+<ës¡T düTs¡∫s¡˝≤eDT´ düTs¡ X¯s¡DT´ Vü≤s¡´ø£åìuÛÑeT<ÛäT´ qœ\˝Àø±sê<ÛäT´ |òüTq#·Åø£Vü≤düTÔ »>∑Å‘·ŒX¯ düTÔ K>∑≈£î˝≤~Û|üj·÷qT" >öX‚j·T|ü]<∏ëqT" ãqï>∑X¯j·TqT qu≤®‘·qj·TqT eTø£s¡≈£î+&É\ dü<ä÷“¤wüß eT+EuÛ≤wüß ìs¡T|üe÷ø±s¡T, <äT>∑∆kÕ>∑s¡ $Vü‰s¡T uÛÑ÷]>∑TDkÕÅ+<äT j·T<äT≈£î˝≤+uÛÀ~Û #·+Å<äT $wüßí s√∫wüßí, õwüßí ,düVæ≤wüßí, >∑èwüßí !

235

uÛ≤e+: ø√eT\yÓTÆq q\¢ ø£\Te\ e+{Ï XÊ´eT\ es¡í+ ø£\yê&É÷, <˚y˚+Å <äTì #˚‘· qT‘·T\T >∑qï yê&É÷, <äj·÷ì\ j·TT&É÷, Å|üø±•+#˚ #ÓøÏÿfi¯ófl ø£\yê&É÷, øödüTÔuÛÑ s¡‘êïìï <Ûä]+∫q yê&É÷, ns¡Tú\≈£î ø£\Œ eèø£å+ e+{Ïyê&É÷, düT+<äs¡ eT÷ØÔ, <˚e‘·\≈£î ~ø£ÿsTTq yê&É÷, dæ+Vü≤+ q&ÉTeTT e+{Ï q&ÉTeTT ø£\yê&É÷, düeTdüÔ ˝Àø±\ #˚‘·


|üPõ+|ü ã&˚ yê&É÷, #·Åø±j·TT<ÛäT&É÷, »>±q ù|¬sìïø£ >∑\yê&É÷, >∑ s¡T&ÉyêVü≤qT&É÷, |”‘ê+ãs¡<ÛëØ, Ä~X‚wüßì MT<ä X¯j·Tì+#˚ yê&É÷, ns¡$+<ë≈£åî&É÷, eTø£s¡ ≈£î+&É˝≤\ #˚‘· uÛ≤ dæ+#˚ yê&É÷, eT<ÛäTs¡+>± uÛ≤wæ+#˚ yê&É÷, kÕ{Ï ˝Òì kÂ+<äs¡´+ ø£\yê&É÷, bÕ\ düeTTÅ<ä+˝À $Vü≤]+#˚ yê&É÷, dü T>∑TD≤\ Åb˛eP, j·÷<äe ≈£î\+ nH˚ kÕ>∑sêìøÏ #·+Å<äT&É÷, nsTTqlø£èwüßí&ÉT ≈£î#˚\TìøÏ ø£ì|æ+#ê&ÉT. @$T ‘·|ü+ãT ùdôdH=ø= ! sT÷ <Ûäs¡D° ~$CÀ‘·ÔeTT+&ÉT ‘=˝Ÿ u≤eTTq ! jÓ÷–$düTŒ¤s¡ <äTbÕdü´≈£î"&Ó’ ‘·qsês¡T ˙ »>∑ ‘ꌫ$T s¡e÷~ÛHê<∏äT 컑·\ŒeTTqHé edæsTT+∫ j·TTqï yê" &û eTVü≤˙j·TeT÷]Ô ¬øqj˚T eTTì|ü⁄+>∑e⁄ ˝…+‘·yês¡\THé?

236

uÛ≤e+: á uÛÑ÷düTs√‘·ÔeTT&ÉT eTTqT|ü{Ï »qà˝À m{Ϻ ‘·|üdüT‡ #˚XÊ&√ ø£<ë ! jÓ÷–»q e+<äT´&Ó’q |ü+ø£» HêuÛÑTì bÕqT|ü⁄ MT<ä n~Ûedæ+#ê&ÉT ! m+‘· >=|üŒ eTTqT\T ôd’‘·+ á eTVü‰qTuÛ≤e⁄ìøÏ dü] sês¡T ø£<ë ! mi¿q eTVü‰ uÛ≤s¡‘·+ düTŒ¤s¡<äs¡TD≤+X¯ó sê>∑s¡T∫" u§+|æ]y√sTT ìs¡düÔ˙s¡<ë es¡DeTT ˝…’ <äfi¯‘·ÿeT\ yÓ’uÛÑe»è+uÛÑD eTT\¢dæ\¢ qT <äT∆s¡‘·s¡Vü≤+dükÕs¡dü eT<ÛäTÅe‘· ìdü«qeTT˝Ÿ ôd\+>∑">±" >∑s¡eTT yÓ*+¬> yêdüs¡eTTK+ãT\T XÊs¡<äy˚fi¯" p&É">∑Hé

237

uÛ≤e+: Ç~ mÅs¡q uÛ≤s¡‘·+ ˝Àì ‘=* |ü<ä´+.X¯s¡‘êÿ\+˝À dü÷s√´<äj· ÷\T ø£qT\ |ü+&ÉTe⁄>± XÀ_Û+#êsTT. eTãT“\T ‘=\– b˛j·÷sTT. u≤\uÛ≤qT&ç øÏs¡D≤\T $düÔ]+#êsTT. |ü<ëà\T $ø£dæ+#êsTT. Vü≤+dü\T, u…>∑TZs¡T\T, ‘·TyÓTà<ä\T #˚ùd s=<ä XÀuÛ≤j·TeTq+>± ñ+~. e÷s¡ÿ+&˚j·T eTTì <Ûäs¡àEìøÏ #Ó|æŒq ø£*j·TT>∑<Ûäsêà\T ø£è‘·j·TT>∑eTTq+<äT <Ûäs¡Tàe⁄ #·‘·Ts¡+X¯+ãT\qT ãs¡">∑" »qT q~ Å ‘˚‘·Hé Å~‘·j·TeTTq H=ø£ÿ" &=ø£"&ÉT>∑ Åã‹j·TT>∑eTTq" <äiT">∑" <=&É">∑T" u≤fi¯ó\T es¡TdüHé

238

uÛ≤e+: ø£è‘· j·TT>∑+˝À <Ûäs¡à+ Hê\T>∑TbÕ<ë\‘√ dü+|üPs¡í+>± $\dæ \T¢‘·T+~. Å‘˚‘êj·TT>∑+˝À eT÷&ÉT bÕfi¯fl‘√ e]∆\T¢‘·T+~. es¡Tdü>± j·TT>±ìøÏ ˇø£ bÕ\T ‘·–Z, <ë«|üs¡˝À ¬s+&ÉT bÕfi¯ófl, ø£* j·TT>∑+˝À ˇø£bÕ\T e÷Å‘·y˚T <Ûäs¡à+ ñ+≥T+~. ø£*j·TT>∑ <Ûäs¡à+


dü‘·´+ãT qs¡T\≈£î dü+øÏå|üÔeT>∑T dü‘·´ Vü‰ì Hêj·TTe⁄ >∑&ÉT qiÏ– b˛e⁄ Hêj·TTe⁄ <äiÏ"–q q\Œ+ãT \>∑T $<ä´ \\Œ$<ä´\qT yÓ÷Vü≤+ãT $T>∑T\T yÓ÷Vü≤+ãT e\q"u…’ eTTdüTs¡T ˝ÀuÛÑ++ãT ˝ÀuÛ≤y˚X¯eTTq" >±eT eT>∑ Z*+#·T" >±eT+ãT ô|+|ü⁄q" >∑&É">∑T" Å>√<Ûä+ãT Åø√<Ûä+ãTq yÓ’s¡ yÓT+‘·j·T TqT u…s¡T">∑T yÓ’s¡eTTq qX‚wües¡Tí\T qH√´q´ |”&É ùdj·TT#·TqT $_ÛqïãT~∆ H=ø£ÿ"&=ø£ì y˚Ts¡ qT+&Éø£ es¡ídü+ø£s¡eTT ùdj·T">∑\s¡T ø£*j·TT>∑ eTTq

239

uÛ≤e+: ø£*j·TT>∑+˝À eTqTwüß\˝À dü‘·´+ ‘·–Z b˛‘·T+~. <ëì e\q Äj·TTsê›j·T+ ‘·]– b˛‘·T+~. <ëì #˚ #·<äTe⁄\T ‘·]– b˛‘êsTT. n\Œ $<ä´\ e\¢ yÓ÷Vü≤+ Å|üã\T‘·T+~. <ëì e\q ˝ÀuÛÑ+, ˝ÀuÛÑ+ e\q ø±eT+, ø±eT+ e\q Åø√<Ûä+, Åø√<Ûä+e\q |ü>∑ n~Ûø£eTÚ‘êsTT. |ü>∑ e\¢ _Ûq ï≈£î˝≤\ yês¡T |üs¡düŒs¡ Væ≤+dü≈£î bÕ\Œ&É‘ês¡T á $<Ûä+>± me] Vü≤<äT›\˝À yês¡T ñ+&Éø£ b˛e&É+‘√ es¡íkÕ+ø£s¡´+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. $$<Ûäyê´Å|òüTeTè>√s¡ >±≈£î\eTT ˝…’ $d”Ôs¡íX¯SHê´≥M ìeVü‰;Û\eTT ˝…’ j·Tsê»ø£eTT ˝…’ ìs¡÷à\ <Ûäs¡à+ãT ˝…’ Å<ä$fi≤;Ûs¡ ‘·Ts¡Twüÿ ãs¡“s¡ |ü⁄[+<ä yê´|æÔ<äTwüº+ãT ˝…’ uÛÑT$˝À HÓ˝…¢&É u≤&É>∑THé »q|ü<ä+ãT˝Ÿ <ä<äT´>±+‘·+ãTqHé.

240

uÛ≤e+: ø£* j·TT>∑+˝À |ü˝…¢\T q•+∫ b˛‘êsTT. n$ ô|<ä› |ü⁄\T\≈£î, »+‘·Te⁄\≈£î, bÕeTT\≈£î HÓ\yÓ’ uÛÑj·T+ø£sê \e⁄‘êsTT. n&Ée⁄\T $düÔ]+∫ |ü˝…¢\qT uÛÑj·T+ø£s¡+>± Åø£$Tà y˚kÕÔ sTT. n$ nsê»ø±\e⁄‘êsTT. Å|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡+ q•düTÔ+~. <Ûäsêà\T ìs¡÷à*+#·ã&É‘êsTT. <äTwüß º˝…’q Å<ä$fi¯ó\T, n;Ûs¡T\T, ‘·Ts¡Twüßÿ\T, ãs¡“s¡T\T, |ü⁄[+<äT\T $»è+_ÛkÕÔs¡T. »q|ü<ë\T düs¡«HêX¯qeTÚ‘êsTT. bÕwü+&É <äs¡Ùq ãVüQfi¯+ãT \jÓT´&ÉT esêíÅX¯eT+ãT\T edüTeTrX¯ ! ‘·$* X¯Øs¡+ãT" <ä<ä›j·TT" ÅuÀ‘·Ts¡T |ü⁄D´|òü\+ãT\T u§+≈£î \qT#·T" >±\+ãT‘√" >∑÷&É" >∑\T>∑e⁄ yêq\T bı\T¢˝…’ ;»eTT˝Ÿ y=*dæb˛e⁄" Å>∑j·TeTT $Åø£j·T+ãT\" >∑|ü≥+ãT <äi#·>∑T" >∑&É"– sTT\¢&ÉkıeTTà \&É"∫ ø=+Å&ÉT kÕ<ÛäT#·]‘·T ˝…’q »qT\T <äTs¡Z‘·T\ s√>∑eTT\" <Ó>∑T<äT s¡\Œ ø±\eTTq q bÕ|ü|üs¡T\T \>∑TZ" ãs¡e÷j·TTe⁄qT qs√>∑‘·j·TT dæ]j·TT" u§+<ä" >±+‘·T ¬s+<äT.

241

uÛ≤e+: ø£*j·TT>∑+˝À esêíÅX¯e÷\T HêdæÔø£ y˚<ë+‘·+‘√ Å|üã\T‘êsTT. |ü⁄D´ bÕ|ü |òü˝≤\T ndü‘ê´\ì »qT\T


ìs¡dækÕÔs¡T. <˚Vü≤y˚T eTTK´+>± uÛ≤$kÕÔs¡T. <˚Vü≤dü+s¡ø£åDπø |ü PqT≈£î+{≤s¡T. düø±\+˝À esê¸\T ≈£î]j·Te⁄. $‘·ÔHê\T kÕs¡+ ˝ÒìyÓ’ bı\T¢>± |ü]D$TkÕÔsTT. Åø£j·T$Åø£j·T yê´bÕsê\˝À yÓ÷dü+ n~Ûø£ eTÚ‘·T+~. ‘êø£≥Tº ô|{Ϻq q>∑\qT nHê´j·T+>± n|üVü≤]kÕÔs¡T. ‹]– Çe«s¡T. kÕ<ÛäT»qT\T nwüºø£cÕº\T nqTuÛÑ$kÕÔs¡T. s√>±\‘√ u≤<Ûä |ü&ç, n˝≤Œj·TTwüßÿ\÷ eTs¡DÏkÕÔs¡T. bÕ|ü⁄\T e÷Å‘·+ BsêÈj ·TTe⁄˝…’ ˇ|ü⁄Œ‘·÷ X¯óuÛ≤\T nqTuÛÑ$kÕÔs¡T. dæ]dü+|ü<ä\‘√ ‘·T\‘·÷>∑T‘ês¡T. ! eì‘ê <äTs¡“\ Bqã+<ÛäT»q düs¡«kÕ«|üVü‰s¡T˝Ÿ düTVü≤è »®q e÷‘ê|æ‘·è |ü⁄Å‘· Vü≤+‘·\T j·T<äè#êäø£s¡à o\TsY <Ûäs¡Hé »q dü+|üPõ‘·T ˝…’ #·]+‘·Ts¡T $qwüº l ≈£î˝…’ $Å|ü⁄ ˝≤ »qT\+ CÒ] |ü]Å>∑Væ≤+#Ó<ä s¡ev±„|üPs¡« <äT]Ô‘·ÔeTT˝Ÿ

242

uÛ≤e+: Ä&ÉTyê] jÓTTø£ÿ, ã\V”≤qT\ jÓTTø£ÿ, BqT\sTTq yê] jÓTTø£ÿ ã+<ÛäTe⁄\ jÓTTø£ÿ düs¡«dü«+ n|üVü≤]+#˚ <äTwüߺ\T, ‘·*<ä+Å&ÉT\qT, ø£qï _&ɶ\qT, $TÅ‘·T\qT #·+ù| yês¡T, Çwüº+ e∫Ãq≥Tº>± Å|üe]Ô+#˚ yês¡T, uÛÑ÷˝Àø£+˝À Å|ü»\ #˚‘· |üPõ+|ü ã&ÉT‘·÷ ‹s¡T>∑T‘ês¡T. Åu≤Vü≤àDT\T Ä <äTsêàs¡TZ\ |ü+#· #˚] |üs¡eT <ä]Å<äT˝…’ yê]#˚à Å<äyê´ìï dæ>∑TZ ˝Ò≈£î+&Ü |ü⁄#·TÃ≈£î+{≤s¡T. nee÷Hê\qT ~>∑ Å$T+– #·]kÕÔs¡T. <Ûäs¡D°s¡ø£åD e÷#·]+|üø£ qè|ü⁄˝Ÿ <äs¡Œ+ãTq+ ãX¯´‘√ Vü≤s¡T˝…’ kÕ<ÛäT\ <√"∫ #˚≈£îiT ‘·Bj·T Åd”Ô<Ûäq πøåÅ‘·eTT˝Ÿ Vü≤]sTT+|ü+>∑\yês¡T <ës¡TD‘·s¡+ u…’ ô|\T¢ #Ó\T¢+ ãs¡ düŒs¡yÓ’s¡+ãT <Ûäsê‘·˝Ò+Å<äT\≈£î $X¯«ÅbÕDÏ HêX¯+ã>∑THé.

243

uÛ≤e+: sêE\T Å|ü»\qT s¡øÏå+#·&É+ e÷ì y˚kÕÔs¡T. n+‘˚ ø±ø£ yê]ì ãVæ≤s¡+>∑+>± <√#·T≈£îH˚ <√|æ&û <=+>∑\T>± e÷s¡T‘ês¡T. yês¡T eT+∫ yê]ì <√#·T≈£îì , yê] jÓTTø£ÿ Ä&ÉTyê]ì, <ÛäHêìï Vü≤]kÕÔs¡T. uÛÑ÷$Tì bÕ*+#˚ sêE\≈£î ˇø£]‘√ ˇø£]øÏ >=|üŒ j·TT<ë›\T »s¡T>∑T‘êsTT. Å| ü|ü+#·+˝À ÅbÕDÏø√{Ï düs¡«HêX¯q eTÚ‘·T+~. düT‘·T"&Éee÷ì+#·T »q≈£î" ã‹ qee÷ì+#·T uÛ≤s¡´ |ü&É"‘·T\T" ã‘·T\Hé eT‹ H=+&=s¡Te⁄\ yÓT#·Ãø£ dü‘·‘·eTT" »]sTT+‘·T ]wüºdü+#ês¡eTT\Hé

244

uÛ≤e+: ø=&ÉT≈£î ‘·+Å&çì nee÷ìkÕÔ&ÉT. uÛ≤s¡´ uÛÑs¡ÔqT øÏ+#· |üs ¡TdüTÔ+~. uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô\T ˇø£] H=ø£s¡T \ø£å´ ô|≥ºø£ Ç#·Ã e∫Ãq≥Tº>± Å|üe]ÔkÕÔs¡T. |ü~j·÷iT es¡¸eTT˝Ÿ |üs¡e÷j·TT ejÓT´&ÉT <Ûäs¡D°X¯! ø£*j·TT>±+‘·e TTq $qyÓ j˚T&ÉTqT HÓì$T~ j˚T+&É¢ ÅbÕj·T+ãTq Åã» \T<䓤$+‘·Ts¡T uÛ≤$TqT\≈£î Å<äe´$V”≤qT˝…’ <ë‘· jÓTTø£ÿ&ÉT ˝Òø£ j·TH√´q´ ‘·düÿs¡T \>∑T<äT ¬ s+<äT


HÓiÏ"¬>&ÉT yês¡TqT HÓ+‘·j·TT" Å>∑÷s¡T˝…’ #Óqdæ bÕ|ü+ãT ùdôd<äs¡ T dü÷yÓ ! j·Tqï$Åø£j·T yÓTTq]+‘·T s¡œ\»qT\T y˚<ä$Åø£j·TT \>∑T<äTs¡T $Å|üe s¡T\T |üD´jÓ÷qT\ j·T>∑T<äTs¡T |ü<äàeTTKT\T >∑wüº‘·s¡ yÓTÆq j·Tø£ÿ*ø±\ y˚fi¯.

245

uÛ≤e+: z <Ûäs¡à sêC≤ ! ø£* j·TT>∑+˝À Å|ü»\ Äj·TT'Å|üe÷D+ |ü~j·÷ πs+&É¢≈£î $T+#·<äT. @&Óì$T~ @fi¯flπø Ä&É|æ\¢\T _&ɶ\qT ø£+{≤s¡T. <ëq+ #˚ùd <ë‘·\T ø£s¡Tee⁄‘ês¡T. Å|ü »\T ˇø£] kı‘·TÔ ˇø£s¡T n|üVü≤]kÕÔs¡T. ‘Ó*dæq v±„qT\T ≈£L&Ü <äTsêàs¡TZ˝…’ bÕbÕ\T #˚kÕÔs¡T. |üs¡eT <äT 'K+‘√ ≈£L&çq Ä ø£*ø±\+˝À n+<äs¡T\T nHêïìï neTTà≈£î+{≤s¡T. Åu≤Vü≤àDT\T v±„Hêìï neTTà≈£î+{≤s¡T. n+<äyÓTÆq Ä&Éyêfi¯ófl ‘·eT e÷Hê\qT neTTà≈£î+{≤s¡T |òüTÀwüj·÷Å‘·˝À|üsêuÛÑyêìøÏ >∑T¬s’q <äTs√´<ÛäqTì ÅbÕjÓ÷|ü y˚X¯ Å|üj·T‘·ï+. Çe«ì yês¡\ jÓT<äTs¡Tq sTT$«<ÛäeTTq uÛÑ+>∑|ü&ç‹ H˚ ì+ø£ »qT˝Ÿ qe«">∑ H˚{Ï Åã<äT≈£î>± ìe«düTeT‹ j˚T\Tyê&É ? HÓ≥T¢ #·]+‘·THé ? nø£ÿ≥ ! j·TeTàVü‰s¡DeTTq+<äT $j·T#·Ãs¡ ø√{Ï ‘√&É" uÒ s¡T≈£îÿq" uÀ] j˚TqT eTè‹ H=+<ä">∑ H˚s¡q ! j·T≥Tº˝…’q ˙ ‘·≈£îÿebÕ≥T ˝Òø£ Å|üeT<ä+ãTq <˚e|ü<ä+ãT H=+<äT<äTHé $TøÏÿ* jÓÆTq ø°]Ôj·TTqT y˚T~ìj·T+<äT yÓ\T+>∑T ì‘·´yÓTÆ

246

247

nqï ! <äTXÊÙdüq ! ìqTï sê»´eTTq≈£î" ã≥º+ãT >∑f…º<ä" ã‹$ >∑eTTà X¯≈£îìø£s¡Tí\T Bs¡Œ" Åãø£≥edüT+<Ûäsê e\j·T eT+‘·j·TT eTôVA»«\‘· H˚\T ÅuÛ≤‘·è es¡ZeTTq≈£î"Å;‹ ùdj·TTeTT ã+<ÛäT" »qT\ uÀwæ+|ü⁄eTT dü~«E\≈£î qT‘·ÔeT+ã>∑" <ä>∑T eè‘·TÔ\T ôd*¢+|ü⁄ >∑Ts¡T»q+ãT\ uÛÑøÏÔ" >=\Te⁄ yÓT|ü⁄&ÉT ì+Å<äT &ÉeTs¡>∑D+ãT\ H˚\Tq≥T¢ <Ûäs¡D° |ü‘·T\ H˚\TeTT u≤VüQ<äs¡Œ yÓTT|üŒ" ã>∑i qTø£ÿ"–+|ü⁄eTT |üs¡eT $TÅ‘·T ˝…’q X¯Ss¡T\" >=ìj·÷&ÉT eTs¡Ω uÛÑ+–

248

<äTXÊÙdüqT&ÉT: neì $Bs¡í yÓTÆqqT, Væ≤e÷Å~ #·*+#·T≥ >∑*ZqHé eTVü‰ s¡íe eT~ sTT+øÏqHé ~edüHê<∏äT"&ÉT" »+Å<äT"&ÉT <˚» y˚T~q+ >∑Te\j·THê<∏ä ! ˙≈£î H=ø£ ≈£î‹‡‘·uÛ≤eeTT >∑\Z H˚s¡TÃH˚ ! uÛÑe<äT|üjÓ÷>∑´ yÓTÆq qè|üuÛ≤s¡eTT Hê≈£î eVæ≤+|ü X¯ø£´y˚T ?

249


Væ≤‘·T ˝…’qyê]"ÅuÀ#·T#·T dü‘·‘·+ãTqT ]|ü⁄\ HÓ\¢" »eTs¡T#·T ìœ\ øÏå‹‘·\eTT ˙e j˚T\TeTT ! X¯‘·dü+e‘·‡s¡eTT \~∏|ü ! »j·To\T"&ÉyÓ’

250

ˇø£ j·T\Œ eTqT» ÅøÏj·T k˛eT≈£î˝À‘·ÔeT ! ˙≈£î ì≥T¢ eTVü≤˙j·T düT K Åãø£è‹ j·T>∑T ì»X¯Øs¡+ ãø£≥ ! $&ÉTe" <ä\"|üq>∑THÓ ? j·T$Væ≤‘· ãT~∆Hé ?

251

X¯≈£îì: ø£&É"– ãT~∆ã\+ãTq+<ä j·Tø£+≥ø£+ãT>∑" CÒdæ j˚T" ãT&É$T sê»´eTT düs¡«eTT+ <ä>∑" ãT∫à sTT∫Ãq ìeTTà\+ >∑T&ÉTe H˚s¡ø£ Bì ì#·Ã≥" >∑÷\" <äìï X¯Øs¡eTTHé $&ÉT‘·T">± ø£ì ìX¯ÃsTT+#Ó<äT yÓiÏ¿ yÓ’‘Ó qπsX¯«sê !

252

|æiÏøÏ‘·qeTT H˚eTiT≥j·TT H=iTe‘·qeTT yÓT‘·Ô"u≤≥TqT >±s¡´+ãT q‘Ó Ôi+>∑T H˚s¡$T~j·TT $wüj·T+ãT\" >∑÷s¡T≥ j·TTqT >∑\T>∑T |ü‹øÏ qT+&É<äT dæ], <=\"– b˛e⁄

253

¬øös¡eHê<∏ä ! ˙≈£î qT|üø±s¡eTT ùddæ] bÕ+&Éy˚j·TT \ M«s¡T\ j·T+<äT HÓj·T´eTTqT y˚&Éÿj·TT H=|üŒ">∑ ˙ e;Ûwüº dü ‘êÿs¡eTT ùd"‘· j·TTø£ÔeT>∑T" >±ø£ Å|æj·T+|ü&É qs¡ΩyÓTÆq#√ <ës¡TDXÀø£eVæ≤ï |ü]‘ê|üeTT" u§+<äT≥ sTT|ü⁄¶ <Ûäs¡Tày˚ ?

254

ø£è‘·eTT" <ä\+∫ ∫‘·ÔeTTq" –*“wüeT+‘·j·TT qT»®–+∫ dü qà‘·T\" ãè<∏ë‘·q÷E\ qe÷qTwü‘˚E\" _\«" ã+∫ ‘· ‹Œ‘·è<Ûäq yÓTÆq sê»´eTT q;ÛwüºeTT>±" <ä>∑ ìeTTà — ˙≈£î ˙ ø£å‹e\j·T+ãTq+ ãs¡eT ø°]Ôj·TT" ãTD´eTT" >∑\TZ uÛÑ÷esê !

255


uÛ≤düÿs¡ sêe÷j·TD+ d”‘·: Vü≤]D+_ø£ÿ&ç πø\ e#Óà $uÛÑT H˚ qfÒ¢\ bıeTà+{Ï bÕ s¡Ôs¡e+ uÒ{ÏøÏ" ãTf…º q{Ϻ eTi"~+ <ä bÕŒ&ç H=|æŒ+∫ sT÷ <äT]‘·+ uÒ{ÏøÏ" >∑≥Tºø=+{Ï qqT#·T+ <√‘Ó+#·T ø£˙ï{Ï‘√" >∑s¡|ü<äà+ãTqT q≈£îÿ ùd]à e>∑\+ >∑+>∑+>∑ qj·T´+>∑qHé

256

z qs¡Hê<∏ä sTT<ä∆>∑‹ H=ø£ÿ ìXÊ#·s¡T" &Üqq+ãT © πsqT <Ûä]+∫Hê"&ÉT qqT HÓø£ÿ{Ï" <√ø=ì b˛e⁄#·Tqï yê" &˚ H=ø£ ~≈£îÿ ˝Òø£ sTT<Ó j·TT&ÉTÃ#·T"Js¡T#·T qTqï <ëq ˙ ˝Àqq sê" >∑<˚ ìœ\ ˝Àø£X¯s¡D´ eTBj·Ts¡ø£å≈£îHé

257

zôVA, HêyÓTTi jÓTe«s¡T+ eqìj·T ≥T¢Hêïs=ø=+&Ó’q MT u≤Vü‰<äs¡Œ yÓT\s¡Œ" <ëø£" <ä>∑<˚ ã+B$yÓ÷ø£å+ãT MT ø±Vü‰ |ü⁄D´eTT >±<Ó ø°]Ô j·Ts¡T<˚ j·÷*+|üπs jÓ÷] yÓ’ <˚Væ≤+ <Ó‘·TÔyÓ j·T+#·T q&ɶ|ü&Éπs ~ø±Œ\T Ø Å<√Væ≤øÏHé

258

nHêï \ø£åàD ! ìqTï " ãTD´ ì~Û H˚ qv±„q HÓ’ |ü*ÿ‹Hé q Hêï bÕ|üeTT e∫à eTT≥Tº ø=ìjÓTHé HêbÕ* <Ó’e+ã yÓ’ sTT˙ï#·T+ ã]e÷s¡Œ y˚>∑ |üi‘˚y˚ qqTï s¡øÏå+|ü MT j·Tqï+ Å>∑qïq" Js¡y˚ j·Ts¡T>∑ y˚ j·T‘·T´Å>∑ oÅ|òüT+ãTqHé

259

Vü‰ j·TqT H√ qπs+Å<ä j·TqT Vü‰ s¡|òüTT≈£î+»s¡ ˙e⁄ y˚>∑ sê y˚ j·TqT HÓ+‘· <ä÷s¡eTTq πø–‘=ø√ j·Tj·TqT Hê jÓT\T+>∑T $+ fÒ j·TqT $qï ˙ X¯s¡eTT ©‘·\ \+‘·≈£î" Å<äT+∫ yÓ’e ≈£î H˚ï j·TqT" ¬>’ø£ ø√]ÿ |òü*sTT+#Ó ã∞ j·TqT <Ó’ee÷ j·TqTHé

260


lsêeTT&ÉT bı\"‘·Tø£ H=ø£ÿ" &Ó‘·TÔ ø=ì b˛jÓTH= jÓTT¬øÿ&É ÅãT+¬>H√ uÛÑj·÷ q\eTTq" Å>±"¬>H√ ‘·s¡TDÏ HêX¯eTT H=+<ÓH= Je e÷&ÓH√ j·T\s¡T\T" >√j·T uÀjÓTH= |òü˝≤e[ πø¬>H= sTT+#·Tyê+#Û· yÓTÆ" >=\≈£î\ πø¬>H√ q~øÏ" >√]ø£" uÀjÓTH√ jÓT+<äT" uÀjÓTH√

261

‘êfi¯+ã ø±qy˚ ‘êfi¯|òü\düÔì" >∑T+<ä+ã ø±qy˚ ≈£î+<äs¡<äq" ~\ø£+ã ø±qy˚ ‹\ø£ s¡eT´\˝≤≥" >∑eT\+ã ø±qy˚ ø£eT\e<äq Vü≤]D+ã ø±qy˚ Vü≤]D u≤˝ÒzD, dæ+Vü≤+ã ø±qy˚ dæ+Vü≤ eT<Ûä´" _ø£sê» ø±qy˚ |æø£eT+E\dü«q" ^s¡+ã ø±qy˚ ø°s¡yêDÏ \*‘·ø£\uÛÑ+ã ø±qy˚ ø£\uÛÑ>∑eTq ã+<ÛäTJeeT ø±qy˚ ã+<ÛäTJe yÓTÆq »qø£q+<äq d”‘· qqT#·T sêeTT" &É#·≥ ˙>∑‹ yêì q&ç– j·T&ç–

262

yÓTT\¢ sêe÷j·TD+ d”‘ê dü«j·T+ es¡+ ø=+ø£ø£ kÕe<Ûëq eT‹" >∑÷]à $qT+&ç<Ó eT‘·Ôq÷»¬ø’ j·TT+≈£îe ùddæ"Hê&É $$<Û√»«\ yÓTÆq <Ûäq+ãT" >±q ˙ X¯+ø£s¡T #ê|ü yÓTøÏÿ&çq dü‘·Ô« |òüTqT+ &É>∑T yêì øÏ‘·TÔ ˙ |ü+ø£»H˚Å‘· d”‘· qs¡bÕ\≈£î˝≤s¡! ì»+ãT ôd|æ|ü‹Hé

263

$˝≤¢ ? sTT~ ø=+&Ü ? j·Tì ‘·\¢&É |ü&ç dü+X¯j·TeTT\T ‘·\ø=q eT~˝À ã*¢<äT \>∑T qè|ü q+<äqT ˝…\¢s¡T <Í <äe⁄\ qT+&ç ¬s+‘·j·TT ;Û‹Hé

264

ø=+<äiT &É>∑Zs¡ H√&ç] ø=+<äiT kÕVü≤düeTT #˚dæ ø√<ä+&ÉeTT‘√ q+<ä+<ä ô|q– bÕiÏ] dü+<äT\ >=+<äT\qT <ä÷iÏ dü‘·Ô«eTT ˝Ò$THé

265


>±*" <ä÷*q Ø‹>± HÓ‘·Ô" C≤\ø£ ‘·eTT" <ëyÓT dæ>∑TZq"‘·\\T e+∫ øö–*+∫q ˝ÀqT >±ø£ yÓ>∑Z\yÓTÆq ;Û‹#˚ $TøÏÿ* ;s¡Ty√sTT ø£s¡eTT\ q+<ä+<ä bıs¡*+∫ #·÷∫q >∑<ä\ø£ j·TTqï" Jø±≈£î H=+~ u≤cÕD eTTqï{Ϻ |ü–~ e÷s¡›e y˚T$T" >±q sê≈£î+&çq" >∑fi¯e[+∫ sê»dü÷qT\T ø=+<äiT ‘˚» eTT&ç"– »>∑‹ sêE\ yÓ÷dü|ü⁄#·Ã+>∑" <ä\"∫ »q≈£î"&û e÷j·T" >±$+#Ó" C≤\T qqT#·T" <ä\"– b˛sTT] <äe⁄«>± <ÛäqTe⁄ $&ç∫.

266

Ç~ |üs¡«‘êø±s¡ MT $\T¢ ø£qT $∫à ‘˚iÏ #·÷&É">∑ sê<äT <˚e‘·\≈£î q≥T">±ø£ eTTqT X‚wü ø£≥≈£îì <ÛäqTe+≥ Vü≤s¡T"&Ó ø±e˝…" >±ø£ Vü≤]j·TT">±ø£ ‘·øÏÿq yê]øÏ" <äs¡yÓT sT÷ sT÷ ø√<ä+&É yÓT‘·Ô+>∑" ? <ä>∑T #˚e jÓ T≥T¢ >∑\T>∑T ? Bì &É>∑Zi H˚\ ? Bì ø√&É">∑ H˚\— |üs¡T\#˚ qe⁄«\T |ü&É">∑ H˚\ ? >∑TiT‘·T ùddæj·TT" <äeT ˝≤e⁄ ø=\"~" <ëyÓT ‘Ó*j·T e˝…">±ø£ j·T÷s¡ø£ ‹e⁄s¡ H˚\? jÓTTs¡T\ kıeTTà\T ‘·eT πø\ <=s¡≈£î ? qqT#·T" <ä\">∑ b˛sTT] sê» q+<äqT\T >∑qT#·T

267

ø£<ä\≈£îMT <Ûäsê‘·\eT ! ø±X¯´|æ" ã≥Tº |òüD°+Å<ä ! uÛÑ÷ $cÕ düŒ<äT\qT ã≥Tº ≈£Ls¡àeT ! s¡kÕ‘·\ uÛÀ– &ÛÉT© ≈£î©X¯ó\Hé e<ä\ø£ |ü≥Tº |òüTèwæº ! <Ûäs¡D° |òüDÏ ø£#·Ã¤|ü b˛Å‹ es¡ZeTTHé u§<äTe⁄#·T" ã≥Tº"&û ø£s¡T\T ! uÛÑ÷es¡T" &ûX¯óì #ê|ü yÓTøÏÿ&ÉTHé

268

uÛ≤e+: z uÛÑ÷MT ! lsêeTT&ÉT •e <ÛäqTdüT‡qT m≈£îÿ ô|&ÉT‘·THêï&É T. ø£<ä\ e<äT›. z Ä~ y˚wüß&Ü ! uÛÑ÷$Tì |ü≥Tºø√. z Ä~ ≈£Ls¡àe÷ ! uÛÑ÷$T˙, Ä~ X‚wüß˙ |ü≥Tºø√. z Ä~ esêVü≤e÷ ! uÛÑ÷$T˙, Ä~ X‚wüß&ç˙, Ä~ ≈£Lsêà˙ï, e<ä\ ≈£î+&Ü |ü≥Tºø√. z ~≈£îÿ\˝Àñ+&˚ ø£s¡T˝≤sê ! uÛÑ÷$T˙,Ä~ X‚wüß&ç˙, Ä~ ≈£Lsêà˙ï, Ä~ esêVü‰˙ï bı<äTe⁄ ø=ì >∑{Ϻ>± |ü≥Tº ø√+&ç ! ñØ« q+<äq¬ø’ sê yÓ÷Ø«|ü‹ jÓT‘·TÔ ì|ü⁄Œ" &ÉTÅ>∑Tì #ê|ü+ ãT]«+ ã≥Tº"&ÉT ~>∑Z+ ‘·T´Ø« <Ûäs¡ øÏ{Ï |òüD°+Å<äT \÷"‘·">∑" >∑&ç$THé

269


Çq e+XÀ<䓤e⁄"&Ó’q sê|òüTe⁄"&ÉT uÛÑ÷MTXÊ‘·àE˝Ÿ y˚&Éÿ‘√" <äqT MøÏå+|ü eTT˙X¯«s¡T+ &É\s¡" >√<ä+&É+ãT #˚ q+~, ∫ e«qT yÓ÷ô|{Ϻ, >∑TD+ãT |ü{Ϻ , |ü≥T u≤Vü‰ X¯øÏÔ‘√" BdæqHé <äTì"¬>Hé C≤|üeTT uÛÑ÷] |òüTÀwüeTTq , yês¡Tú˝Ÿ ÅyÓ÷j·TT #·++<äã TqHé

270

ª düT&ç>=ì sêeTT bÕ<äeTT\T k˛"øÏq <Ûä÷[ eVæ≤+∫ sêsTT j˚T s¡Œ&É H=ø£ ø±+‘· j·TjÓT´ q"≥ |üqTï>∑ ˙‘·ì bÕ<äπsDT $ jÓT´&É |ü&ç H√&Ék˛"ø£ ì~ j˚TeT>∑TH√ µ j·Tì dü+X¯j·÷‘·Tà"&Ó’ ø£&ç¬> >∑TVüQ+&ÉT sêeT|ü<ä ø£+» j·TT>∑eTTà uÛÑj·TeTTà ô|+|ü⁄qHé

271

Å‹»{≤ dü«|üï+ ø£\ >∑+{ÏHé $qT" &ç+‘·T˝≤s¡ ! eTq \+ø± B«|ü MT j·T_∆˝À |ü\ Åyê\Hé eTq sêeDÒX¯«s¡Tì X¯ó+uÛÑ Å<ä‘·ï ø√{°s¡eTT˝Ÿ ø£\düHé >∑÷\ s¡|òüT÷<ä«VüQ+ &Ó\$T‘√ >∑+<Û˚uÛÑeTT HÓïøÏÿ j·TT »®«\ ø±+‹Hé $\dæ\T¢ d”‘·" >=ìb˛eHé $Tqïπø ì|ü⁄Œ&˚

272

Vü≤qTeT ñHêï"&ÉT ˝…dü‡ sê|òüTe⁄" &ÉTHêï"&ç<Ó ø£|ü⁄\" >∑÷&ç j·TTs¡T >∑‹ sêHÓ’ j·TTHêï"&ÉT ìqTï" >=ì b˛ qTHêï" &ç~ ì»eTT qeTTà eTTØ« ‘·qj·÷ !

273

Ä e÷≥ ˝≤*+∫ uÛÑ÷$T» ‘·\˝Àq yÓi">∑+~ •+X¯óbÕ eèø£å eTs¡dæ #·÷&É+>∑ q|ü⁄Œ&ÉT dü÷ø£åà s¡÷|ü+ãTq H=&çø£ eTÚ XÊK\ q&ÉTeT qTqï ø£|æ ≈£îe÷s¡Tì s¡÷|ü eT|ü⁄s¡÷|üe÷>∑" CÒdæ kÕ«+‘·+ãT˝Àq Vü≤s¡¸+ãT H=+~ <äqT» e÷j·T\ #˚‘·" <äi#·T y˚">∑T≥" CÒdæ e÷i≤&É H˚s¡ø£ j·T÷s¡≈£î qï uÛ≤e eT÷Væ≤+∫ ‘·qTï Hê <˚$ j·÷‘·à qeTà ≈£î+&ÉT≥ <Ó*dæ j·÷ ø=eTà MT"~ qT+&ç ÅøÏ+~øÏ \+|òæT+∫ ì+&ÉT uÛÑøÏÔ ÅyÓTTøÏÿ ì\T#·T+&ç ø£s¡eTT\T yÓ÷&çà |ü*¬ø

274


‘·eTTàì >∑÷&ç |ü⁄D´ >∑TD <ÛëeTT"&ÉT sêeTT"&ÉT e∫à e÷\´ e+ ‘·eTTàq ôd’q´ dü+|òüTeTT eTT<ä+ãTq" >=\«">∑ qT+&ç uÛÑ÷$Tô|’ $TeTTà\"p∫ s¡+&ÉqT#·T y˚T{Ï ø£|”+Å<äT\" ãT∫à j·T+<äT yÓTT ‘·ÔeTTà>∑ eTeTTà" >=+<äiqT <äøÏåD uÛ≤>∑eTT #·÷&É" ã+|ü⁄#·THé

275

n+>∑q" u§&É">∑q ˙ $ j·T´+>∑qT >∑&ÉT" C≤\T yê"&É e+#·TqT Hê #˚ qT+>∑s¡ eT+ô|qT l s¡|òüTT |ü⁄+>∑e⁄" &ç<Ó ø=eTà≥+#·T uÛÑ÷$T» øÏ# ÓÃHé

276

sêeTTì &Ü">∑T]+∫ ìqT sêeDT"&Ó‘·TÔø£ e#·Tà y˚fi¯ ˙ ùV≤eT $uÛÑ÷wü D≤efi¯ó\ H˚s¡Œ&É ãTTwü´ eTVü‰Å~ yÓ’∫qHé y˚T eT$ rdæ <ë"∫‹$T, MT |ü‹ j·T#·Ã{Ï πø">∑T <˚s¡">±" <ëeTs¡kÕ|üÔ q+<äqT"&ÉT ‘êq$ dü÷|æq" p∫ yÓT#·TÃ#·THé

277

˙\ y˚T|òüT#êäj·T" uÀ\T <˚Vü≤eTT yê&ÉT <Ûäefi≤ã® |üÅ‘· H˚Å‘·eTT\ yê"&ÉT ø£+ãT düìïuÛÑ yÓTÆq ø£+sƒ¡+ãT >∑\"yê"&ÉT #·ø£ÿì |”q eø£å+ãT yê"&ÉT ‹qïHÓ’ ø£qT|ü≥Tº Bs¡È u≤VüQ\ yê"&ÉT |òüTqyÓTÆq <äT+<äT_Û dü«qeTT yê"&ÉT |ü<äà πsK\T >∑\TZ |ü<ä j·TT>∑+ãT\ yê"&ÉT u≤¬>’q j·T{Ϻ >∑T\Œ¤eTT\ yê"&ÉT ø£|ü≥ yÓTiT">∑ì dü‘·´ yêø£´eTT\ yê"&ÉT s¡eTDÏ ! sêeTT+&ÉT X¯óuÛ Ñ \ø£åDeTT\ yê"&ÉT Çìï >∑TDeTT\ s¡÷|æ+|ü HÓdü">∑T yê"&ÉT es¡Tdü kÂ$TÅ‹ ã+>±s¡T eHÓ ï yê"&ÉT

278

ñs¡‘· sê≥$ ˝Àq eTôVAÅ>∑ ‘·|üeTT yêj·TT <˚e⁄ì >∑TiÏsTT+∫ es¡Tdü" CÒdæ j·T+»Hê <˚$ >∑ìjÓT q qï]ú ‘√&É qs¡ÿEì eT+Å‹ Vü≤qTeT+‘·T" &ÉHÓ&ÉT yê"&É !

279

Hê Hê<∏äT πøåeT eT+‘·j·TT B∏ì~Û ! ˙ #˚‘· $+{Ï" <Ó*j·T">∑ HÓ’qHé ˙ ì» s¡÷|üeTT #·÷&Éø£ H˚ Hê s¡‘·ï+ãT q$Tà ˙ ø°j·T" EMT !

280

Vü≤qTeT $X¯« s¡÷|ü+ #·Tø£ÿ\T ‘·\ |üPe⁄\T>± qø£ÿ»eTT>∑ y˚TqT yÓ+∫ j·T+ãs¡ M~∏Hé yÓø£ÿdüyÓTÆ #·÷|ü{Ϻq qø√ÿeT* eTT<äeTT H=+<Ó Hê‘·à dæú‹øÏHé ! d”‘ê dü+<˚X¯+

281


s¡$ ≈£î\ yê]ú #·+Å<äT"&É>∑T sêeTTì ùdeTeTT #ê\ $+{Ï, Hê $$<ÛäeTT ˝…’q bÕ≥T¢ |üè~∏M |ü‹øÏ+ <ä>∑T" C…|üŒ" >∑˝…Z H˚" &É$s¡fi¯ uÛÑ+– ˙ e\q, q#·TÃ>∑ H˚ qT|üø±s¡ y˚T$Tj·TT+ <ä$* jÓTTqs¡Œ ˝ÒqT edüT<Ûëdüú* e]ú\T ÅãVü≤à ø£\ŒeTT˝Ÿ !

282

@ jÓT&É" p∫q <Ûäs¡D° Hêj·T≈£î lbÕ<ä j·TT>∑eTT Hê ∫‘·ÔeTT˝À" u≤j·T <äì $qï$+|ü⁄eTT yêj·TT ‘·q÷uÛÑe⁄"&É ! |ü⁄D´e+‘·T"&É ! ‘Ó* j·THé

283

Ç|ü⁄&ÉT sêeDT" &˚ ‘Ó+∫ ø£|ü≥ ãT~∆ >∑s¡«eTTq"CÒdæ q HÓïìï ø±iT˝≤&Ó qìïj·TTqT ˙e⁄ #Óe⁄˝≤s¡ $qï ‘Ói">∑T |ü‹øÏ <äj·T |ü⁄≥º">± $qï|ü+ãT ùdj·TT

284

ì&ÉT<ä ô|HÓïiÏ y˚DÏ »&É\T>± düe]+∫ eT*q Jsêí+ãs¡+ u§*j·T" >∑{Ϻ uÛÑ÷$T s¡»+ãT $uÛÑ÷‹ |üP"‘·">∑" ã÷dæ ‘·q |ü‹ eT÷]Ô" õ‘·ÔeTTq ì*Œ ìs¡X¯q dæú‹ ‘√&É ì*∫ uÛÑ÷ X¯j·T´qT ãe[+∫ ì<äTs¡ j˚Ts¡Œ&É">∑ $&ç ∫ ‘ês¡ø£ ÅãVü≤à eT+Å‘·+ãT " ã]ƒ+|ü⁄#·T >∑]ƒq sêø£ådü <äs¡èà>∑eTT\ ˝Àq qVæ≤‘· \+ø± eTVü‰ B«|ü >∑Vü≤q d”eT <ä|üeTT ùdj·TT #·THêïqT ‘·qTï" >∑÷]à Hê≈£î Åã‘·´ø£å eT>∑T eTì Hê<∏äTq≈£îqT $qï$+|ü⁄eTT dü‘·Ô« dü+|üqï ! ˙e⁄.

285

ø£+{ÏHé C≤qøÏ" ã÷s¡í #·+Å<ä e<äqHé >∑˝≤´DÏ Hê \+ø£ ˝À" >∑+{ÏHé MT |ü<ä |ü+ø£C≤‘·eTT eT~Hé >ö‘·÷Vü≤\+ u§|üŒ">±" >∑+{ÏHé MT ø£s¡TD≤e˝Àø£qeTT $U≤´‘·+ãT>± " ^s¡TÔ\+ >∑+{ÏHé e÷ ø£|æMs¡ ãè+<äeTT\˝À >±+;Ûs¡´ yêsêìïB∏ !

286

ø£{Ϻq eÅdüÔ+ãT ø£≥Tº ø=+π> ‘·|üŒ J]í+∫ b˛sTTq Ns¡ ‘√&É qT&ÉT>∑ì e>∑\#˚ H√s¡+‘· Åbı<äT›qT C…øÏÿ+≥" CÒ]Ãq #˚sTT ‘√&É" ãT&É$T ô|’ u§s¡˝≤&ÉT H=&É\T ã÷&ç<äÅãT+– ìs¡‘·+ãT u§s¡">∑T ø£˙ï{Ï ‘√&É ì&ÉT<ä ô|HÓïiÏ y˚DÏ dü&É*+∫ »&É\‘√" ìs¡‘· ìsêVü‰s¡ ìj·T‹ ‘√&É" –qTø£ »+øÏ+#·T <Ó’‘·´ ø±$TqT\ q&ÉTeT" <ä|üeTT" CÒj·TT#·T <äqT» u≤<Ûä\≈£î H√]à eì‘· ÅbÕD+ãT <äø£ÿ , düs¡«eTT" <ä´õ+∫ ì‘·´eTTqT $TeTTà eT~˝Àq ì*Œ j·TT+&ÉT

287

C≤qøÏ" u§&É>∑ìj·TTqT, MT sêq‹ Hê øÏ∫à |ü+|æq{Ϻ $<Ûä+ãTHé H˚ Hê j·TeT ¬øiÏ"–+∫j·TT C≤qøÏ s¡‘·ï+ãT" >=+#·T" »qT<˚" >∑+{ÏHé

288


ø£+ø£+{Ï bÕ|üsêE ñ‘·Ôs¡ sêe÷j·TD+ ø£≥ø£≥ \ø£åàD≤ ! |æ&ÉT>∑T ø£+f…qT u…{Ϻ<ä yÓTÆqe÷≥ H˚" &ç≥T $ì j·TT+&çj·TTHé ã>∑T\ ~+‘·\T ì+‘·\T >±<äT >∑T+&Ó jÓT |üŒ{Ï e˝… qTqï B ø£{Ïø£uÛ≤eeTT‘√ qdüTe⁄˝Ÿ uÛÑ]+∫ sTT j·T´≥$HÓ sTT+ø£ H˚e\q Hê|ü<ä ˝§+<ä">∑ qTqï <ëqH√.

289

ø£fi¯efi¯ eT+~ ‘Ó*Œ‹y= ø±ø£ |üsê≈£îq" <ä|üŒ $+{Ïy√ ø£\ qsTTqHé s¡|òüT÷<ä«VüQ"&ÉT ø±q\˝À qqT"Å <√j·T" ã+#·T H˚ ‘Ó*dæ >∑DÏ+|ü⁄ \ø£åàD eT‹ ÅuÛÑeT jÓÆTq<= ! Vü‰ ! düVæ≤+|ü⁄ $T |üŒ\T≈£î ˝…iT+>∑ ø£+{Ï yÓ‘·" u≤{Ï˝… ˙ ø=ø£ ÅuÛ≤+‹ j·TTqï<˚.

290

mqï{ÏøÏHé s¡|òüT÷<ä«VüQì H˚qTqT , q ìï"ø£ sêeT#·+Å<äT"&ÉTHé >∑qTï\" p&É" >∑\Z <=ø= ø£\Zø£ j·TT+&çq" Åu≤D y˚T\ b˛ <äqï s¡|òüTTÅ|üMs¡T #Óe⁄ ˝≤s¡">∑ ì+‘·j·TT" <Ó\TŒ Hê<äT y˚T qTqï~ #Ó+‘· >∑+>∑eT&ÉT" >∑Tqï~ jÓÆTq≥T \jÓT´&çHé <äT~Hé

291

|ü‹ eT‹ HÓ+#Ó H˚yÓTT ‘·qT" u≤dæ j·TXÀø£eq+ãT˝À|ü\Hé Åã‘·Tø£<Ó ô|≈£îÿ Hêfi¯flqT#·T" Å>∑eTài" <ë »qT<Ó+∫ X¯Å‘·TìHé Vü≤‘·Tì>∑" CÒj·TT H˚\T qqT Hêdü >∑<ë Åã~øÏ+#Ó Hê"{Ï ø± >∑‹ ì"ø£ H˚$T j·÷dü >=ì ø±j·TeTT ì\TŒ<äT" <Ó\TŒ \ø£åàD≤ !

292

miT">∑ì eT÷&ÛÉT ˝≤&ÉTø=qT HÓ>∑TZ\≈£îHé uÛÑj·TeT+~ j·T|ü⁄Œ&˚ ø£i≈£î eTq+ãT‘√ $uÛÑT"&ÉT ø±qq d”eT≈£î" ã+#Ó" >±ø£ j·T ‘ÓÔi" >=ø£kÕ] qHé _*∫ ‘Ó*Œ eTH√ e´<∏ä r]à ìqTï H˚ eTi qì ã+|ü" &ÉjÓT´ q_Ûe÷qeTT" >∑÷]àj·TT HÓ+<äT uÀjÓTH√.

293

Ä ø£s¡TD j·÷ Å|üdüqï‘· j·÷ ≈£L]$T j·÷ Å|æjÓ÷øÏÔ j·÷ >±s¡eeTTHé >±≈£î‘Y düTú"&ÉT eTi#Ó" >∑<ë, j·÷ø£dæàø£eTT>∑ »ì+#·T q|üyê<äeTTqHé

294


Äø£sêíj·T‘· H˚Å‘·yÓTÆ eTDÏeT jÓ÷<ä´‘·Tÿ+&É\ <ä«+<ä« XÀ uÛ≤ ø°sêí+∫‘· >∑s¡í yÓÓTÆ düTs¡<äq+ u…’ düT+<äs¡ÅuÛÑ÷j·TT‘·+ u…’ ø£ÅeT dæà‘·#·+Å~ø± $\dæ‘·+ u…’ jÓTT|ü⁄Œ lsêeTT yÓ÷ MT ø±j·T+ãTq" p#·T uÛ≤>∑´ $T"ø£ ˝Ò <˚yÓ÷ düT$TÅ‘ê‘·àC≤ !

295

uÛ≤e+: Hê l sêeTTì ø£qTï\T Äø£sêíj·TT‘ê\T. #Óe⁄\ es¡≈£L yê´|æ+ ∫ ñ+&˚$. eTDÏeTj·T ≈£î+&É˝≤\T ¬s+&É÷ XÀ_Ûdü÷Ô ñ+{≤sTT. n‘·ì ø£qT u§eT\T #ê\ düT+<äs¡+>± ñ+{≤sTT. yê] q>∑T yÓ÷eTT #·+Å<ä ø±+‹ e˝… $\dæ\T¢‘·÷ ñ+≥T+~. n{Ϻ lsêeTTì #·÷#˚ uÛ≤>∑´+ Hê≈£î Çø£ ˝Ò <√, j˚TyÓ÷ ø£<ë \ø£åàD≤ ! eqeTT\ πø\ e∫Ë$ e\¢uÛÑTìHé u…&É"u≤dæ jÓTT+{Ï>± qì eTTì|ü‘·Tï ˝…\¢ >∑T$TjÓÆT j·T&ÉT>∑Hé <Ûäè‹ e÷* yê] πø eTì $e]+‘·T ì+‘· $|ü<ä+ãT~Û H˚ ø£s¡DÏHé <ä]+‘·T H˚ j·TqTe⁄q ˙Å|ü‹ø£åDeTVü‰j·TT>∑eTT˝Ÿ Åø£$TsTT+‘·T \ø£åàD≤ !

296

nqï ! \ø£åàD ! sTT+ø£ Hê\dü´ y˚T{ÏøÏ »qT eTjÓ÷<Ûë´|ü⁄s¡+ãTq≈£î ˙e⁄ eTTe⁄«s¡ ‘·Ô\≈£îqT ÅyÓTTøÏÿ‹ qì ‘Ó\TŒ eT#·{Ï ã+<ÛäT\ HÓ\¢ q&ç–‹ qqT eT‹ ø£èbÕfi¯óq≈£î sêe÷e˙+Å<äTq≈£î Hê ÅyÓTT≈£îÿ>± q‹ uÛÑøÏÔ ÅyÓTT≈£îÿ MTe⁄ ‘·q j·÷v„" <ä\ <ë*à »qì+<ä ‘·qT" C…+<ä˙ø£ ø±q\" »]sTT+‘·T qqTeTT uÛÑ÷»qT\ u≤+<Ûäe⁄\ ˝…dü‡ Åb˛e⁄ eTqTeTT , ‘·\"|ü Hê πø&ÉT>∑&Éj·T TqT <ëHÓ j·TqTeTT uÛ≤e yÓT|ü⁄Œ"&ÉT" <äq eT÷]Ô u≤j·T <äqTeTT , HÓ$Tà jÓTTø£sTT+‘· Hê MT"<ä ì\TŒ eTqTeTT.

297

b˛sTT s¡eTTà X¯óuÛÑ+ãT\T u§+<äT ìqTï qqTï eTieø£ j·TT+&ÉT e÷ j·Tqï ! j·TqT#·T" >∑qTï">∑e qÅX¯ó<Ûës¡\T Å>∑eTTà ø=q">∑ qHÓï\+‘·Tø£ Bq jÓÆT j·T&É \T#·Tqï

298

#·q" >±fi¯ófl sêø£, #·qøÏø£" »q<äì <Û˚qTe⁄qT u≤j·T"C≤\ì e‘·‡+ ãTqT uÀ* C≤*>=ì jÓ÷ »q˙! »qHê<∏äT" >=\Te" »qT<äTHÓ j·TqT#·THé

299

n\¢q ÅyÓTTøÏÿ ø±fi¯ófl e&É"ø±&É"Åã<äøÏåD e÷#·]+∫ y˚T HÓ\¢" »*+|ü ôVAs¡T eTì j˚T&ÉTÃ#·T" u…<ä› jÓT\T+>∑T ‘√&É e÷ ‘·*¢ì &ç+∫ b˛jÓT<äqT <ë|üdü ø±$TqT ˝≤s¡! ≈£L]à dü+ ~Û\¢">∑ ÅuÀeπs j·TqT#·T Bq‘· \ø£åàDT" &˚¬> qjÓT´&ÉHé

300


s¡+>±s¡Tã+>±s¡T #Ó+>±e⁄\T <Ûä]+#·T X¯è+>±s¡e‹ Hês¡ Ns¡ \÷HÓ uÛÑ÷»q+ãT\T yÓT#·Tà uÛÀ»q+ãT ˝§qs¡Tà ø£eT˝≤øÏå ø£+<äeT÷\eTT\T qeT˝…" »+Å<ä ø±+‘·$XÊ\#·+Å<äXÊ\\ qT+&ÉT »e«ì eTTì |üs¡íXÊ\ qT+&Ó eTs¡T\T‘√ lsêeTT qTs¡eTT ô|’" ãe[+#·T u≤*ø± eTDÏ jÓTT+{Ï |üe«[+#Ó" >∑qTï düqï\ X¯ó<ë∆+‘·ø±+‘· ˝≤#·]+#·T ùde\T yÓT#·Ãì ø±+#·Hê+– jÓTT¬>Z eTTìeTT>∑∆ø±+‘êø£è‘√|ü#ês¡ $~ÛøÏ HÓ+#· qkÕ<Ûä´+ãT $~∏øÏ ">∑\<Ó ! C≤]q |ü⁄e⁄« <ä+&É »&É" »ø£ÿ>∑ E≥º">∑ ø=+‘· bÕDÏ |ü+ πøs¡TVü≤d”eT" ã÷qTø=ì, ls¡|òüTTsêeTTì p#Ó eTT‘ÓÔ|ü⁄Hé k˛s¡D>∑+&É¢ H√s¡TÔ — ìqT p∫q qqTï eTs¡T+&ÉT H=+#Ó <ä Å‘·÷ÿs¡ düTe÷+ãø£+ãT *$>√ ! qì #·÷|ü">∑" <Ó#ÓÃH√ j·TqHé

301

302

uÛ≤e+: lsêeTT&ÉT njÓ÷<Ûë´ |ü⁄s¡ M<∏äT\˝ÀøÏ eTTì |ü⁄+>∑e⁄ì‘√ bÕ≥T Å|üy˚•+#ê&ÉT. n‘·ìì #·÷&Ü\ì n+‘·'|ü⁄s¡ ø±+‘· ˇø£‘Ó >∑ã>∑u≤ |üs¡T¬>‘·TÔø=ì øÏ{Ïø° <ä>∑Zs¡≈£ î #˚]+~. Ä n*y˚DÏ »&É˝À |üP\ <ä+&É ‘·Ts¡TeTT ≈£î+≥÷ |üs¡T>∑T |üs¡T>∑Tq e∫Ã+<˚yÓ÷, »&É˝À ‘·Ts¡TeTT ≈£î+≥Tqï |üP<ä+&É dü>∑+ »&É˝À dü>∑+ #˚‹˝À ñ+&ç b˛sTT+~. ª z sêe÷ ! ìqTï #·÷dæq qqTï eTqà<∏äT&ÉT Væ≤+dædüTÔHêï&ÉT. Ç$>√ n‘·&ÉT y˚dæq eTqà<∏ä u≤D≤\T ($] X¯sê\T) n+≥÷ sêeTTìøÏ #·÷|æ+#·&ÜìøÏ rdüTø=ì e∫Ã+<ë nqï≥Tº >± ÄyÓT #˚‹˝À Ä |üP\<ä+&É ñ+~ ! Ä uÛÑÅ<äT+&ÉT $qÅeTT"&Ó’|ü*¬ø: ª <˚yê ! ˙e⁄ |ü˝≤àiT q ˙ï uÛÑ+–Hé ì»y˚T$T<Ó\TŒ eTìqHé, V”≤Hê‘·à≈£î˝Ÿ |ü\Tÿ |ü ˝Òÿ uÛ≤e´+ãì $qï$+‘·T ? n~ MT πø˝≤ $qHé ? eT÷s¡Tâ˝…’ j˚T uÛÑ÷bÕ\Ts¡ yÓT∫Ã Ø qs¡T\T ! M πsbÕ{Ï bÕ{Ï+|ü">∑Hé ?

303

uÛ≤e+: uÛÑÅ<äT&ÉT nH˚ y˚>∑T l sêeTTì‘√ Ç˝≤ nHêï&ÉT: ª <˚yê ! qTe⁄« e÷{Ï e÷{Ïø° Ç˝≤ ª ì»+ #Ó|ü⁄Œ, ì»+ #Ó|ü⁄Œ µ nì qqTï s=øÏÿ+∫ n&ÉT>∑T‘·÷ ñ+fÒ @+ #Óù|Œ~ ! V”≤qT\T mes√ @<√ n+≥÷ ñ+{≤s¡T. n$ @eT+‘· >=|üŒ e÷≥\ì ˙‘√ #ÓãT‘êqT ! @ Hê&ÉsTTHê á »qT\T @ sêEqsTTHê yÓT #·Tà ≈£îHêïsê ? Mfi¯ófl @bÕ{Ï eTqTwüß\ì #Ó|üŒ+&ç, Mfi¯fl e÷≥\T |ü{Ϻ+#·T ø√&ÜìøÏ !


>√q ãT<ë∆ ¬s&ç¶

s¡+>∑Hê<∏ä sêe÷j·TD+ (~«|ü<ä ø±e´+)

•e <ÛäTs¡“¤+>∑+ >∑]«+∫ ‘·qT HÓ‘·Ô" >∑&É"– j˚T ‘Ó+#·T qTØ«X¯ó ã\eTT ˝≤VüQ‘·T\T>∑ Å$T+>∑ qs¡TDs¡‘·ï Å|üuÛÑ j·TqT eT+≥ ˝§\Tø£" ãTs¡T>∑T#·T ì\T#·Tqï ô|qT ∫#·Tà y√˝… qø£ÿ»eT>∑T X¯øÏÔ Hê $\T¢ sêeTT" &Ó≈£îÿ ô|≥Tº#·T qT+&É HÓiÏ"– øö•≈£î"&ÉT Vü≤s¡Tì #ê|üeTT sêeTT" &É‹dü‘·«j·TTøÏÔ" u…]– H˚"&ç<Ó jÓT≈£îÿ ô|≥Tº #·THêï"&ÉT n<äs¡≈£î uÛÑ÷<˚$j·÷‘·à˝À ˙e⁄ #Ó<ä] #·*+|ü≈£î X‚cÕVæ≤ ˙e⁄ ø£&É"ø£ <Ûä]+|ü⁄eTT ø£eTπsƒ+Å<ä ˙e⁄ ø£&ÉT H˚eTs¡≈£î"&ÉT ~ø£ÿs¡T˝≤s¡ MTs¡ \ì j·Tì |ü\ÿ">∑ Hê y˚T{Ï $\T¢ >=qj·TyÓTøÏÿ+∫ ¬ø’ø=qø£ sê|òüTe⁄"&ÉT ‘·qu≤VüQdü‘·«+ãT <äs¡Œ+ãT yÓTidæ »q≈£îì ø£ìjÓT #ê|ü+ãT #·÷∫ Ç~ #ê\" E\ø£q sTT~ #ê\" Åu≤‘· sTT~#ê\ ìkÕ‡s¡ $T~ #ê\ q\"‹ ‘Ó>∑">=q ì\Te<äT Bì Hê jÓT<äT≥" u§>∑&ç‹ |ü\Te÷iT uÛÑ÷bÕ\ ! j·TqT#·T


düTs¡\T UÒ#·s¡T\T uÛÑ÷düTs¡T\T øÏqïs¡T\T qs¡T\TqT qè|ü‘·T\T dü*"ã]« #·÷&É HÓ&É|üø£ ‘·q »j·T+ u…˝…¢&É"C≤≥T e&ÉT|ü⁄q $\T >∑TD<Ûä«ì #Ó\+–+∫ d”‘· >∑TD+ãT\T #Ó$ k˛"¬ø qq">∑" CÒ‹ $+{Ï >∑TD+ãT #Ó$ k˛ø£ ~>∑Te |ü&ç s¡ø£ÿdüT\ |ü≥Tº e<ä˝… qqï≥Tº |æ&ç|ü≥Tº e<ä*q" u…ø£* y˚f…‹Ô ô|fi¯ô|fi¯<Ûä«qT\TqT u…≥ u…≥<Ûä«qT\T ø£\j·T ~≈£îÿ\Å<äT|ü">±" u…\T¢ $iϬ>. $iÏ"¬> sê»qT´\ $|ü⁄\ e÷qdüeTT\T |üiÏj·T\T yêi… uÛÑ÷uÛ≤>∑eT+‘·j·TTqT »~ôd ~>∑Z»eTT\T X‚cÕVæ≤ ÅyÓTT¬>Z u…<ä¬s uÛÑ÷‘·eTT\T ø£+|æ+#Ó ˝Àø£eTT\T »q≈£î"&ÉT sêeT\ø£åàDT\TqT >±~∏ ‘·qj·TT+&ÉT <=–" <äø£ÿ" <äøÏÿq yês¡T _≥TºøÏÿ eT÷]ä*¢ |üè~∏$ ô|’" ã&ç] HÓ≥ºq" u§&ÉeTT Hê ìwüߘs¡<Ûä«ìøÏ »qø£ uÛÑ÷$uÛÑT&É+‘· dü+‘√wüeT+~ |òüTq$düàj·TeTT H=+~ øö•≈£î"p∫ Hêe÷≥ <ä|üŒø£ Hê eTT<äT› ≈£L"‘·T ˙ eTVæ≤‘ê‘·Tàq øÏ#ÓÃ<ä ì+ø£"


<ä&Éj·Tø£ ô|&ç¢øÏ <äX¯s¡<∏ëBÛX¯ó" >∑&ÉT dü+ÅuÛÑeTeTTq ìø£ÿ&çøÏ s¡|æŒ+‘·T.

304

uÛ≤e+: »q≈£î&ÉT ‘·q ≈£îe÷¬sÔ d”‘ê <˚$øÏ $yêVü≤ dü«j·T+ es¡+ Å| üø£{Ï+#ê&ÉT . •e <ÛäqTdüT‡qT m≈£îÿ ô|fÒº eTVü‰ Ms¡TìøÏ ‘·q ≈£îe÷¬sÔqT Ç∫à $yêVü≤+ #˚kÕÔqì Å|üø£{Ï+#ê&ÉT. <˚X¯ <˚XÊ\ sêE\÷ Ä dü«j·T+es¡ eTôVA‘·‡yêìøÏ $#˚ÃkÕs¡T. Ä eTVü‰ <ÛäqTe⁄ ‘·qqT m≈£îÿ ô|≥º&ÜìøÏ e∫Ãq yê] ã˝≤ìï ÄVüQ‘·T\T>± Å$T+– y˚k˛Ô+<ë nqï≥Tº>± mÅs¡ì ø±+‘·T\‘√ yÓT]dæ b˛‘√+~. s¡‘·ï ø±+‘·T\T nH˚ eT+≥\‘√ sêE\ ã˝≤ìï Å$T+– y˚düTÔqï≥Tº>± ñ+~. n+‘·ø£+‘·≈£L ô|s¡T>∑T‘·Tqï >=|üŒ n–ï˝≤ ñ+~. ÄX¯´s¡´ ø£s¡eTsTTq Ä $+{Ïì sêeTT&ÉT m≈£îÿ ô|&ÉT‘·÷ ñ+fÒ $XÊ«$TÅ‘·T&ÉT Ç˝≤ nHêï&ÉT: ª •e <ÛäqTdüT‡qT eTVü‰ ã\ XÊ* sêeTT&ÉT m≈£îÿ ô|&ÉT‘·THêï&ÉT. z uÛÑ÷ <˚M ! ˙e⁄ u…<äs¡ e<äT›. z Ä~ X‚wüß&Ü ˙e⁄ ø£<ä\≈£î. dæús¡+>± ñ+&ÉT. z Ä~ esêeTe÷ ! ˙e⁄ <ÛÓ’s¡´+>± ñ+&ÉT. z ~>∑ZC≤\˝≤sê ! MTs¡T @eTs¡TbÕ≥T #Ó+<ä e<äT› düTe÷ ! µ n|ü⁄Œ&ÉT lsêeTT&ÉT Ä $+{Ïì n+<äT≈£îì ‘·q uÛÑT» |üsêÅø£eT+ yÓ\T>∑T‘·÷ ñ+fÒ, »q≈£îì‘√ : ª z sêC≤ ! á $\T¢ #ê\ ‘˚*ø£>± ñ+~. n+‘˚ ø±<äT á $\T¢ #ê˝≤ |ü⁄sê‘·qyÓTÆq~. Ç~ #ê˝≤ ã\V”≤q+>± ñ+~. Ç~ ø=~› bÕ{Ï~. m≈£îÿ ô|&ç‘˚ ì*#˚˝≤ ˝Ò<äT ! eT], Bìì >∑T]+∫ |ü\Te÷s¡T\T Hê jÓT<äT≥ bı–&Üe⁄.µµ n+≥÷, <˚e‘·\T, UÒ#·s¡T\T,øÏqïs¡T\T, e÷qe⁄\T, sêE\T ÄX¯Ãs¡´+‘√ #·÷dü÷Ô ñ+&É>± $\T¢ m≈£îÿ ô|≥º&ÜìøÏ dæ<ä∆ |ü&ܶ&ÉT. ‘·q u≤VüQ ã˝≤ìï H˚\ Hê\T>∑T ~≈£îÿ˝≤ yê´|æ+|ü #˚ j·T&Üìø± nqï≥Tº>± eTT+<äT>± $+{Ï Hê] #Ó$ es¡≈£L ˝≤– ÅyÓ÷sTT+#ê&ÉT. d”‘· >∑TD≤\T sêeTTì #Ó$es¡≈£L yê´|æ+#êj·÷ nqï≥Tº>±q÷, Ä $+{Ï Hê] ì #Ó$ es¡≈£L ˝≤– q|ü⁄Œ&ÉT n+<äs¡≈£L ‘√∫+~. sêø£ådüT\ >∑T+&Ó\T n$dæ b˛j˚T≥Tº>± ô|fi¯ ô|fi≤s¡“¤≥T\‘√, ~≈£îÿ\T n$dæ b˛j˚T ˝≤>∑Tq, Ä $\T¢ $]– b˛sTT+~. sêE\ n_Ûe÷Hê\T $]– b˛j·÷sTT. ne÷quÛ≤s¡+‘√ ‘·\\T ~+#·T≈£îHêïs¡T. uÛÑ$T Åã<ä›\sTT+~. ~>∑ZC≤\T n~] b˛j·÷sTT. Ä~ X‚wüß&ÉT ‘·\ ~+#·T ≈£îHêï&ÉT. |ü+#· uÛÑ÷‘ê\T mø£ÿ&ç eø£ÿ&É ñ+&É≈£î+&Ü #Ó~] b˛j·÷sTT. ˝Àø±\T ø£+|æ+ ∫ b˛j·÷sTT. »qø£ eTVü‰ sêE. \ø£åàDT&ÉT, $XÊ« $TÅ‘·T&ÉT ‘·|üŒ ‘·øÏÿq yês¡+‘ê uÛÑj·T+‘√ eT÷s¡Ã¤ b˛sTT H˚\ MT<ä |ü&ç b˛j·÷s¡T. Ä ;Ûø£ eTsTTq <Ûä«ìøÏ »q≈£î&ÉT dü+‘√wæ+#ê&ÉT. #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´ b˛j·÷&ÉT. $XÊ« $TÅ‘·T&çì #·÷dæ, ª H˚qT |ü*øÏq e÷≥ ‘·|üŒqT. Hê >±sê\ |ü{Ϻ d”‘·qT á eTVü‰ ã\XÊ*øÏ Ç∫à $yêVü≤+ »]|ækÕÔqT. Ç+ø£ Ä\dü´+ #˚j·T≈£î+& yÓ+≥H˚ <äX¯s¡<∏ä eTVü‰sêEøÏ ø£ãTs¡T #˚dæ, Çø£ÿ&É≈£î s¡|æŒkÕÔ qT. µ >∑+>±e‘·s¡D+ Vü≤s¡T»{≤p≥ eTVü‰≥$"õøÏÿ ‹s¡T>∑T&ÉT |ü&ÉT#·T e]Ô+#·T#·T qT+&Ó


q+‘· uÛÑ^s¡<∏äT+ &É‘·T\ Å|üyêVü≤ eT+‘·j·TT ì|ü⁄Œ &Ó+<ä]"¬>H√ j·TqT#·T yÓi>∑+~ eTiÏj·TTqT $wüø£+<∏äs¡Tq≈£î <äiÏ>=ì j·T‘·T´Å>∑ ‘·|üe÷#·]+|ü q|ü]$T‘·Å|”‹ HêuÛÑ^s¡<∏äTì ‘·|üeT+‘· yÓT∫à ø£+<äs¡ŒVü≤s¡T+&ÉT ˝À\‘·" <äq eTÚ[˝ÀqTqï >∑+>∑ uÛÑ÷˝Àø£eTTq øÏ+ø£" u§eTàì j·TqT#·T e\H=|ü⁄Œ yêøÏ* yÓ&É* q+<äT+&ç bı\Tbı+<ä" u≤‘êfi¯eTTq"p|ü⁄ ì*|æ ‘·q ~e´ <äèwæº eT+<ëøÏì ø£|æ\T" >∑ì, eTTì eTVæ≤eT" >∑&ÉT"CÀ<ä´eT+~ ‘·–* ìqï\"∫q <ës¡TD≤ø£è‘·T\T düT>∑‹øÏ"ã+|ü e#·TÃ#·T qTqï<ëq" –ìj·T≈£î MTeì πø\]∆ yÓTT–#Ó qq" ã<äà eTT≈£îfi¯+ãT \eTs¡"p|üüi≈£î |ü&És¡T qeTTàì øÏqÿ q≥Tb˛e yÓi∫ düT&çe&ÉT ‘Ós¡">∑Tq düT&ÉT˝§|üŒ $T>∑T\ e÷MT"<ä»qT <Ó+#·T eT\j·T+#·T >∑+>∑ j˚T yÓTø£ÿ&çøÏ"uÀ<äT $T≥MT<ä qqT#·T" ãi‘Ó+∫ dü>∑s¡T\bÕ* bÕ|üeTT\T yÓTTiyÓ≥Tº #·Tqï$ eTTø£ÿ+{Ï ø£q">∑


H√*" ã+ø£»eTT\ qT+&É sê≈£îqï" <ä÷* j·÷ø£düeTTq" <äTyÓTà<ä˝Ÿ ÅyÓ÷j·T uÛÑ÷‘ê~∏|ü‹ »{≤ p≥eTTq qT+&ç <Ûäs¡DÏ πø ‘Ó+#·T >∑+>∑≈£î HÓ+&É >±≈£î+&É >=&ÉT>∑T\T e{Ϻq ø=eTs¡Tq Vü≤+dü \T&ÉT M~∏ düT&çe&ç jÓTTbÕŒs¡T#·T+&É" <=&É] kÕ>∑s¡T\yÍ <√c˛‘·ÿs¡eTT\T ø£&É"ø£yÓTÆ"uÀÅ<√#·T ø£s¡eTT˝À j·Tq">∑" >∑eT˙j·T‘·s¡eTT˝…’ |òüTq ‘·s¡+>∑eTT\ >∑eTT \+‘·ø£+‘·≈£î" >∑s¡ yÓTT|ü⁄Œ $T>∑T\" <äqyê] ˝À|ü\" <ä>∑ uÛÑ^s¡<∏äTq ø£qT|üeT ø°s¡TÔ \+<ä+<ä" ãT{Ϻ HÓidæ uÛÑ÷‘·\ yÓT\¢ ì+&É H˚‘Ó+#·T es¡Tdüq qTiTe⁄\T ei\+>∑ >∑+>∑ j·T|üŒ≥|üŒ{ÏøÏì dü‘·T\ |òüTÀwü+ãT \TbıŒ+– j·TTbıŒ+– j·TT&ÉT M~∏ eTT{Ϻ ÅãVü‰+&ÉuÛ≤+&ÉeTT \«>∑T\" u…\T¢_“ ÅãVü‰à~ <˚e‘· \“¤øÏÔ‘√" u§>∑&É •e⁄"&ÉT <Ûä]+∫q l>∑+>∑ j·T|ü⁄&ÉT uÛÑT$" u≤eTs¡T\ ¬ø\¢ ãTD´+ãT ˙j·T e∫Ëqì >∑+>∑ es¡Tdü>±" C…|ü⁄Œ e∫Ãq $<ÛäeTTq es¡Tdü |òüTÀwæ+∫


düTs¡\T UÒ#·s¡T\TqT düTeTTKT˝…’ #·÷&É >∑s¡T&É >∑+<Ûäs¡T«\T" >∑s¡eTT uÛÑ÷wæ+|ü" »qT <Ó+∫ _+<äTe q‡s¡dæ˝À" C§∫à jÓTqj·T" ÅãyêVü≤+ãT ˝Ò&ÉT ˝…’ bÕiÏ j·Tq|òü÷‘·à bÕeì Vü‰¢~ì, q[ì j·Tq" ÅãyêVü≤eTT\T eT÷"&É]"¬>" <ä÷s¡TŒq≈£î d”‘· düT#·≈£åîe⁄ dæ+<ÛäTe⁄ Hê">∑ uÛ≤‹‘√ eT÷"&˚¬>" ã&ÉeT{Ï <Ódü≈£î q&És¡T#·T qTbıŒ+– j·T+<äT˝À H=ø£{Ï ø£&É"– uÛÑ^s¡<∏äøå±àbÕ\T |æiT"<ä |òüTq‘·s¡$X¯<√<äø£ Å|üyêVü≤+ãT $qT M~∏ X¯s¡<äÅuÛÑ $ÅuÛÑeT+ u…dü">∑ ~$πø>∑ eT~˝Àq" ~e⁄s¡T uÛÑ÷»qT\ ø£$s¡fi¯ ìÅX‚ÙDT \eTs¡T #·+<äeTTq ì\j·TT ì+–j·TT ÅyÓ÷">∑THÓ&É" ÅãyêVü≤+ãT >∑\j·T HêHêe÷*ø£\T M#·T \eTs¡ ˙ uÛÑ+–" Å~|ü⁄Œ<äT HÓ\¢ bÕ|üeTT\ Hê uÛÑ+–" p&ÉT&û j·Tq düT&ÉT ˝§|üŒ" C…*$T" <ës¡\‘√&É" C…*$T CÒj·T" »qÿs¡DÏ u…\T#· ì+–øÏ q+ãT _+<äTe⁄ ˝…>∑j·T <Ûäsêà‘·Tà\>∑T yê] <Ûäs¡à ø°s¡TÔ\≈£î ìs¡à\kÕúqyÓTÆ HÓiÏ" u§\TÔ qqT#·T


π>* qj·÷´|üü>± ø°s¡TÔ\T qe⁄« ©\ &ç+&ûs¡ e÷*ø£ \T\¢dæ\¢ u…≈£îÿ">∑qTï\"p‘·T" ãè~∏$ì ô|+ô|\¢ eT≈£îÿeq düTuÛÑ+– eT‘·‡´eTT ˝§\j·T" »]sTT+#·Tø=eTsês¡T »\#·sêefi¯ó\T bı]H=|üŒ H˚‘Ó+#Ó uÛÑ÷˝Àø£eTTq≈£î !

305

uÛ≤e+: ( dü>∑s¡T&ÉT nX¯«y˚T<∏ä j·÷>∑+ #˚kÕ&ÉT. n‘·ì j·÷>±X¯«+ ãj·T\T <˚] yÓ[fl bÕ˝≤fi¯ ˝Àø£+ ˝ÀøÏ Å |üy˚•+∫+~. ‹]– sê˝Ò<äT. dü>∑s¡ |ü⁄Å‘·T\T ns¡yÓ’ y˚\ eT+~ <ëìì yÓ‘·T≈£î‘·÷ ãj·T\T <˚sês¡T. uÛÑ÷$Tì Å‘·$« bÕ‘êfi¯ ˝Àø£+˝ÀìøÏ Å|üy˚•+#ês¡T. n˝≤ dü>∑s¡ ≈£îe÷s¡T\ #˚‘· Å‘·e « ã&ç+~ ø£qTø£ düeTTÅ<ëìøÏ kÕ>∑s¡+ nH˚ ù|s¡T e∫Ã+~. n˝≤ ñ+&É>±, nø£ÿ&É ø£|æ\ eTTì ÄÅX¯eT+˝À j·÷>±X¯«+ ø£ì|æ+∫+~. Ç~ ø£|æ\Tì |üH˚ nì dü>∑s¡ ≈£îe÷s¡T\T ø£|æ\Tì nee÷ì+∫, n‘·ì Åø√<Ûë–ïøÏ ã˝…’ ã÷&ç<Ó ’ k˛j·÷s¡T. Ä dü>∑s¡ ≈£îe÷s¡T\≈£î ô|’‘·èø£ ø£s¡à\T ìs¡«Væ≤+#·&Üìø° , yê]øÏ ñ‘·ÔeT >∑‘·T\ ø£*Œ+#·&Üìø° >∑+>∑ ø±e\dæ e∫Ã+~. dü«s¡Z+˝À ñqï>∑+>∑qT uÛÑ÷ ˝Àø£+ ˝ÀøÏ ‘˚yê\ì dü>∑s¡T&É÷ n‘·ì ≈£îe÷s¡T&ÉT n+X¯óeT+‘·T&É÷, n‘·ì dü+‘·‹ yê&Ó’q s¡|òüTTeP yÓTT<ä\ sTTq yês¡T m+‘√ Å|üj·T‹ï+#ês¡T ø±˙ yê] Å|üj·T‘êï\T |òü*+#· ˝Ò<ä T. Ä e+X¯+ yê&ÉsTTq uÛÑ^s¡<∏äT&ÉT Ä ãèVü≤‘êÿs¡´+ HÓs¡ y˚sêÃ&ÉT. >∑+>∑qT uÛÑ÷ ˝Àø±ìøÏ ‘Ó∫à dü>∑s¡ ≈£ îe÷s¡T\ ã÷~ MT<ä Å|üeVæ≤+|ü #˚dæ ‘·+Å&ÉT\≈£î ñ‘·ÔeT >∑‘·T\T e#˚Ã˝≤ #˚kÕ&ÉT. Ç+<äT≈£î n‘·&ÉT m+‘√ Å|üj·T‘·ï+ #˚j·T e\dæ e∫Ã+~. ˝Àø£+˝À Ç|üŒ{Ïø° ˇø£ ø±s¡´+ dü|òü©ø£è‘·+ #˚düTø√&ÜìøÏ rÅe eTsTTq Å|üj·T‘·ï+ #˚j·T e\dæ eùdÔ <ëìì uÛÑ^s¡<∏ä Å|üj·T‘·ï+ nì »qT\T n+≥÷ ñ+{≤s¡T.) >∑+>∑ uÛÑ÷˝Àø±ìøÏ e∫Ãq $<Ûä+: |üs¡eT •e⁄ì »{≤ p≥eTT nH˚ eTVü‰s¡D´+˝À ∫≈£îÿ≈£îì, >∑+>∑ düT&ÉT \T ‹s¡T>∑T ‘√+~. ~$ qT+&ç uÛÑT$øÏ ~–q Ä >∑+>± Å|üyêVü≤+@yÓTÆ+<√ ø£<ë nì ÄX¯Ãs¡´ b˛j·÷&ÉT uÛÑ^s¡< ∏äT&ÉT. >∑+>∑qT uÛÑ÷$T MT<äøÏ e<ä\eTì y˚&ÉT‘·÷ |üs¡eT •e⁄ì >∑T]+∫ eTôVAÅ>∑yÓTÆq ‘·|üdüT‡ #˚kÕ&ÉT. •e⁄&ÉT Ä ‘·|üdüT‡q≈£î Å|”‹ #Ó+<ë&ÉT. ‘·q »{≤ p≥+˝À ñqï >∑+>∑qT Ç+ø£ uÛÑ÷ ˝Àø±ìøÏ bıeTàì Ä<˚•+#ê&ÉT. Ä »&É yêøÏ* e<ä*, bÕ‘êfi¯ ˝Àø±q Å|üy˚•+ ∫+~ >∑+>∑. nø£ÿ&É ø£|æ\ eTTìì ‘·q ~e´<äèw溑√ #·÷dæ+~.ªª˙ XÊ|üe X¯+ #˚‘· <ä>∑T∆˝…’q dü>∑s¡T\≈£î |ü⁄D´ >∑‘·T\T ø£*–+#·&É+ ø√dü+ uÛÑ÷$TøÏ edüTÔHêïqT. ø√|æ+#· e<ä›ì #˚‘·T\T CÀ&ç+∫ y˚&ÉT≈£î+<ë nqï≥Tº>± Ä >∑+>± q~˝À |ü<ëà\T XÀ_Û˝≤¢sTT. Ä eTTì XÊ+‹+#·>± , |ü>∑s¡T\ bÕbÕ\T, Çø£, >∑ +>∑ e÷ MT<äøÏ edüTÔ+~ ø±uÀ\Tqì uÛÑj·T|ü&ÉT‘·Tqï≥Tº>± Ä >∑+>∑˝À düT&ÉT\T ‹]>±sTT. Ä bÕbÕ\T ‘·e TqT >∑+>∑ qT+&ç ø±bÕ&ÉT eTì •e⁄ì‘√ yÓTTs¡ ô|≥Tº ≈£î+≥THêïj·÷ nqï≥Tº>± |ü<ëà\˝À ∫≈£îÿ≈£î b˛sTT ãj·T ≥≈£î sê˝Òø£ b˛‘·Tqï ‘·TyÓTà<ä\T s¡aTeTàì


s=<ä ô|&ÉT‘·THêïsTT. uÛÑ^s¡<∏äTì yÓ+≥ uÛÑ÷$TøÏ edüTÔqï >∑+>∑ ≈£î m+&É ‘·>∑T\ ≈£î+&Ü >=&ÉT>∑T\T |ü&ÉT‘·THêïj·÷ nqï≥Tº>± Vü≤+dü\T |æ+&ÉT ø£{Ϻ Äø±X¯+˝À m>∑Ts¡T‘·÷ n+<ä+>± ˇ|ü⁄ Œ‘·÷ ñHêïsTT. Ä >∑+>± ‘·s¡+>±\T dü>∑s¡ ≈£îe÷s¡T\ bÕbÕ\qT b˛e⁄ q≥T¢>± Å‘√dæ y˚ùd #˚‘·T˝≤ nqï≥Tº >±, ñHêïsTT. ã+<ÛäT es¡Z+˝À Ä uÛÑ^s¡<∏äTì ø°]Ô ÇqTeT&ç+|ü #˚j·T&ÜìøÏ >∑+>∑ eT]+‘· ñbıŒ+– b˛‘·÷ ñ+~. m+‘·˝ ≤ bı+– Å|üeVæ≤k˛Ô+<ä+fÒ, Äø±XÊìï ‘êøÏ+~. ÅãVü‰à+&É+ es¡≈£L yê´|æ+∫+~. n{Ϻ >∑+>∑≈£î ÅãVü‰à~ <˚e‘·\T uÛÑøÏÔ‘√ qeTdüÿ]düTÔHêïs¡T. •e»{≤ p≥+˝À ñ+&ç eT]+‘· ÅX‚wü˜‘·qT >±+∫q Ä>∑+>∑ n|ü⁄Œ&ÉT bÕeTs¡T˝…’ q uÛÑ÷»qT\≈£î |ü⁄D´+ Å|ükÕ~+#·&ÜìøÏ edüTÔqï≥Tº>± ñ+~. <˚e‘·\T, UÒ#·s¡T\T $H√<ä+>± #·÷düTÔHêïs¡T. >∑s¡T&É >∑+<Ûäs¡T«\T bı>∑T&ÉT ‘·THêïs¡T. n˝≤ uÛÑ÷$T ô|’øÏ Å|üy˚•+∫q Ä ~$» >∑+>∑ yÓTT<ä≥ _+<äTe⁄ nH˚ düs¡düT ‡ ˝ÀìøÏ Å|üy˚•+∫+~. ‘·s¡Tyê‘· @&ÉT bÕj·T˝…’ Å|üeVæ≤+∫+~. bÕeì , ÅVü‰~ì q*ì nH˚ eT÷&ÉT Å|üyêVü‰\÷ ‘·÷s¡TŒ ~≈£îÿ>± Å|üeVæ≤+#êsTT. d”‘·, düT#·≈£åîe⁄, dæ+<ÛäTe⁄ nH˚ ù|s¡T¢ >∑\ eTs√ eT÷&ÉT Å|üyêVü ‰\÷ |ü&ÉeTs¡ ~≈£îÿ>± Å|üeVæ≤+#ê<äsTT. Çø£ $T–*q ˇø£ÿ{° >=|üŒ ìs¡à\yÓTÆq ˙{Ï Å|üyêVü≤+‘√ ≈£L&ç Äø±X¯+˝Àì X¯s¡‘êÿ\|ü⁄ y˚T|òüT+˝≤ ˇ|ü⁄Œ‘·÷, dü«sêZìøÏ b˛yê\ì ‘·\#˚ uÛÑ÷$T Å|ü»\≈£î k˛bÕq |ü+øÏÔì ( yÓT≥¢ <ë]ì ) ì]à+∫+<ë nqï≥Tº>± H˚˝≤, Äø±X¯+ <ä<ä›]*¢ b˛j˚T $<Ûä+>± #·|ü⁄Œ&ÉT #˚dü÷Ô, nH˚ø£ ‘·s¡+>±\ es¡Tdü\‘√ Å|üeVæ≤k˛Ô+~. n|ü⁄Œ&Ü ‘·s¡+>±\ ˝À ª MT bÕbÕ\qT ≈£L&Ü Ç˝≤π> Å‹|æŒ y˚kÕÔqT µ nqï≥Tº>± düT&ÉT\T ‹]>±sTT ! Äø±X¯+˝Àì ‘ês¡ø£\‘√ ùdïVü≤+ #˚j·T&ÜìøÏ yÓfi¯óÔHêïj·÷ nqï≥Tº>± Ä >∑+>± q~ ˙{Ï ‘·T+|üs¡\T ì+– es¡≈£L m>∑dæ |ü&ÉT‘·T HêïsTT. <Ûäsêà‘·Tà\≈£î ÄÅX¯j·T+ H˚H˚ nqï≥Tº>± $˝≤dü+>± Ä q~ jÓTTø£ÿ ø°s¡TÔ\qT ÇqTeT&ç+|ü #˚düTÔqï≥Tº>± >∑+>± q~˝À qTs¡>∑\T ˇ|ü⁄Œ‘·THêïsTT. nH˚ø£ ø£qTï\‘√ á uÛÑ÷$T jÓTTø£ÿ >=|üŒ‘·Hêìï #·÷kÕÔqT nì >∑+>∑ ‘·\∫ q≥Tº>± Ä>∑+>∑˝À #˚|ü\T ˇ|ü⁄Œ ‘·THêïsTT. á $<Ûä+>± >∑+>∑ ‘·q˝À $$<Ûä »\ #·sê\ sêX¯ó\‘√ ˇ|ü⁄Œ‘·÷ uÛÑ÷ ˝Àø£+ ˝ÀìøÏ Å|üy˚•+∫+~ ! 000 ‘˚ 12.7.2011 B.


Å


Telugu Padyam Part A  

padyam from Bharata, Ramayan and Bhagavata

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you