Page 1

n&ÉÅdüT ˝Òì eTqTwüß\T

|ü+‘·T\ CÀ>±sêe⁄

ª Çyêfi¯ MT X¯+ø£s¡+ >±] qT+&ç eT∞fl ñ‘·Ôs¡+ y=∫Ã+<ä+&û µ nì #Ó|æŒ+~ d”‘· , sTT+{À¢øÏ n&ÉT>∑T ô|&ÉT‘·Tqï uÛÑs¡Ô‘√. ÄyÓT e÷≥\T $ì , nq+‘· sêe⁄ >∑‘·T≈£îÿeTHêï&ÉT. n‘·ì eTTK+ z ø£åD+ $es¡í eTsTT b˛sTT+~. uÛ≤s¡+>± ì≥÷ºsêÃ&ÉT. X¯+ø£s¡+ qT+&ç sTT~ Äs√ ñ‘·Ôs¡+ ! @+ ÅyêkÕ&√ ! »yêãT\T Åyêj·T q+<äT≈£î ‘·q MT<ä ø√|ü+ yÓfi¯fl Å>∑≈£îÿ‘·÷ Åyêdæ ñ+{≤&ÉT. ‘·q MT<ä yê&ç ¬ø+‘· ø£dæ>± ñ+<√ ! ø±ì ... @+ #Ój·T´>∑\&ÉT ‘·qT ! X¯+ø£sêìøÏ »yêãT m˝≤ Åyêj·T>∑\&ÉT ! ‘·ì|ü⁄Œ&ÉT m+‘· ∫Å‘·eTsTTq |ü]dæú‹˝À ñHêï&√ yê&ç }Vü≤ø£+<ä<äT. bÕ|ü+ ! yê&çøÏ e÷Å‘·+ ndü\T $wüj·T+ m˝≤ ‘Ó\TdüTÔ+~? ndü\T ‘Ó*ùd e÷s¡Z+ n+≥÷ e⁄+fÒ ø£<ë ! ª m˝≤+{Ï <äTdæú‹ ø£*–+#êej·÷´ , <˚e⁄&Ü ! µ ì≥÷ºs¡Tdü÷Ô ≈£îØÃ˝À ≈£L\ã&ܶ&ÉT nq+‘· sêe⁄. d”‘· ø±|ò” n+~+∫ , <ëì‘√ bÕfÒ Ä ñ‘·Ôs¡+ uÛÑs¡Ô #˚‹˝À ô|{Ϻ+~. ñ‘·Ôs¡+ n+<äT≈£îì , nHêdüø£Ô+>± Å|üø£ÿH˚ fÒ_\T MT<ä |ü&˚kÕ&ÉT. n‘·ì eTqdü+‘ê ∫ø±>±Z ‘·j·÷s¡sTT+~. @<√ ‘Ó©ì yÓ*‹ n‘·ì >∑T+&Ó ì+&Ü Äe]+∫+~. ñ‘·Ôs¡+ #·<äyê\ì |æ+#·&É+ ˝Ò<äT. n+<äT˝À @+ Åyêdæ ñ+{≤&√ ‘Ó\TdüT. e÷eT÷˝Ò. ˝À>∑&É e∫Ãq Hê\T>∑sTT<äT ñ‘·Ôsê\÷ m˝≤ ñHêïjÓ÷ , sTTB n˝≤π> ñ+≥T+~. ø±ø£ b˛‘˚ sTT~ eT]+‘· |òü÷≥T>± ñ+&=#·Tà ! ø±|ò” Å‘ê>∑≥+ |üP]Ô #˚dæ , >±¢düT d”‘· #˚‹øÏ n+~+#ê&ÉT. uÛÑs¡Ô eTqdüT u≤>√ ˝Ò<äì ‘Ó\TdüT. Ä düeTj·T+˝À @+ e÷{≤¢&çHê n‘·ìï eT]+‘· $dæ–+∫qfÒº ne⁄‘·T+~. n+<äTπø @MT e÷{≤¢&É≈£î+&Ü ˝À|ü* >∑~˝ÀøÏ yÓ[fl b˛sTT+~ d”‘·. nq+‘·sêe⁄ z ìeTTwü+ ø£fi¯ófl eT÷düT≈£îì , ø£D‘·\T #˚‘√Ô s¡T<äT›≈£î+≥÷ ≈£îØÃ˝À yÓqøÏÿ #˚s¡ã&ç b˛j˚T&ÉT. n‘·ì X¯Øs¡eT÷ , eTqdü÷‡ ¬s+&É÷ |üP]Ô>± n*dæ b˛sTT , $ÅXÊ+‹ì ø√s¡T≈£î+≥THêïsTT. z ø£åD+ n˝≤ kı*dæ b˛sTTq≥T¢>± ≈£Ls¡TÃHêïø£ eT∞fl HÓeTà~>± ø£fi¯ófl ‘Ó]#ê&ÉT. Å|üø£ÿH˚ fÒ_\T MT<ä ñ‘·Ôs¡+ ø£+≥ã&ç+~. Ä <ädü÷ÔØ‘√ ‘·q≈£î #ê˝≤ dü+e‘·‡sê\ |ü]#·j·T+ ñ+~. nÅ&ÉdüT #·÷ùd&ÉT. ª $. nq+‘· sêe⁄ , ôd¬ø+&ÉØ Åπ>&ÉT {°#·s¡T ø£+#·] M~Û , bÕs¡«r |ü⁄s¡+µ nì ñ+~. nø£åsê\T |ü&ÉTø√u…{Ϻq≥Tº>± ÅyêkÕÔ&ÉT. Ä |ü]∫‘·eTsTTq <ädü÷ÔØ #·÷dü÷Ô ñ+fÒ X¯+ø£sêìï #·÷dæqfÒº ñ+≥T+~. ìC≤ìøÏ X¯+ø£sêìï #·÷dæ , m+‘· ø±\eTsTT+~ ! Äπsfi¯ófl ø±e&É+ ˝Ò<ä÷ ! m|ü⁄Œ&√ Äπsfi¯fl ÅøÏ+<ä≥ ∫q ø√<ä+&É+ >±] ns¡TD ô|[flø£ì , sT÷ }s=#˚Ã&ÉT. kÕj·T+Å‘·+ Nø£{Ï |ü&ÉT‘·÷+&É>± ¬s’\T ~π>&ÉT \>∑ï+ ø±>±H˚ eT∞fl Nø£{Ï ‘√fÒ yÓ[fl b˛j˚T&ÉT. X¯\e⁄ ˝Ò<ä≥ ! yê&ç ñ<√´>∑+ n˝≤+{Ï~ eT] ! @+ ñ<√´>∑+ #˚düTÔHêï&√? n&ç–‘˚ q$« ePs¡T≈£îHêï&ÉT. ª @<√ bı≥º>∑&Ée&ÜìøÏ ∫qï >∑Te÷kÕÔ |üì µ nì #Óù|Œ&ÉT. ø£+ô|˙ ù|s¡T ‘·qT n&É>∑q÷ ˝Ò<äT — yê&ÉT #Ó|üŒq÷ ˝Ò<äT ! X¯+ø£s¡+ ‘·q÷ ø£*dæ sTTø£ÿ&˚ ôV’≤dü÷ÿ˝À¢ #·<äTe⁄≈£îHêïs¡T . ø£*ùd ‹]π>s¡T. ˇø£ÿ ø£åD+ ˇø£] H=ø£s¡T $&ç∫ ñ+&˚ yêfi¯ófl ø±<äT. #Óf…¢øÏÿ e÷$T&ç ø±j·T\T ‘Ó+#·&É+ , K∞ dæ>∑¬s≥Tº ô|f…º\÷ ,s¡ø£ s¡ø±\ u§eTà\Tqï U≤∞ n–Z ô|f…º\÷ ø£˝…ø£¸qT #Ój·T´&É+ ø√dü+ m+&Éì ≈£L&Ü \ø£å´ ô|≥º≈£î+&Ü , qes¡‘êï ~∏j˚T≥s¡T yÓqø±\ #Ó‘·Ô ≈£î|üŒ*ï ¬ø\T≈£î‘·÷ ‹s¡>∑&É+ , ãj·T´qï ø√H˚s¡T˝À á‘·\T ø=≥º&É+ , ¬s’˝Ò« Å{≤ø˘ |üø£ÿq , @&ÉT ø±Hê\ <ä–Zs¡ Çdüø£ MT<ä kÕj·T+Å‘ê\ y˚fi¯ |ü&ÉT≈£îÿì dæìe÷ ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œ ø√e&É+ ... ˇø=ÿ ø£ÿ <äèX¯´+ ,... zVt≤ ! m+‘· eT<ÛäTs¡+>± sTT|üŒ{Ïø° ‘·q ø£fi¯fløÏ ø£{Ϻq≥Tº>± ñ+{≤sTT ! ekÕsê˝À Hêqï ø√|üŒ&ÉT‘ê&√ @yÓ÷qì , _≈£îÿ _≈£îÿeT+≥÷ ‘Ó\T>∑T yê#·ø£+ |ü≥Tº≈£îì ≈£L#·TH˚ yê&ÉT, ‘·qT. X¯+ø£s¡+ M~Û˝À+#˚ |üqïì sT÷\ y˚ùdyê&ÉT. Ä<˚ ‘·eT dü+πø‘·+. n+fÒ Ä≥øÏ s¡eTàì <ëqs¡∆+. #·|ü⁄Œq ‘·qT ˝Ò∫ , M~Û˝ÀøÏ |ü]¬>fÒº yê&ÉT. z kÕ] yê&ç sT÷\ Hêqï #Ó$ì |ü&ÉH˚ |ü&ç+~. ª z] sö&û yÓ<Ûäe˝≤¢sê ! nì ,Hêqï sTT<ä›] M|ü⁄\÷ yêj·T>={≤º&ÉT. n˙ï ìqï{ÏøÏ ìqï »]–q≥Tº>±H˚ nì|æk˛+~. ø±ì mH˚ïfi¯flsTT+<√ ! ôV’≤dü÷ÿ\T #·<äTe⁄|üPs¡Ôj˚Tø£, X¯+ø£s¡+ ñ<√´>∑+ yÓ<äT≈£îÿ+≥÷ $XÊK |ü≥ï+ yÓ[fl b˛j˚T&ÉT. ‘·qT+&ç b˛j˚T&ÉT , sT÷ }s√¢H˚. Åf…Æì+>∑T |üP]Ô #˚dæ , sTTø£ÿ&˚ {°#·s¡T>± C≤j·Tqj˚T&ÉT. dü+kÕsêìï ˝≤ø=ÿdüTÔHêï&ÉT. n|üŒ{À¢ X¯+ø£s¡+ ã+<ÛäTe⁄ y=ø±j·Tq $XÊK |ü≥ï+˝À ñ+&˚ yês¡T. ñ<√´>∑+ y˚sTTkÕÔqT s¡eTà+fÒ yÓ[fl @<√ ø£+ô|˙˝À #˚] b˛j˚T&ÉT X¯+ø£s¡+. yê&çï ¬s’˝…øÏÿ+#·&ÜìøÏ yÓfi≤fl&ÉT ‘·qT. n\yê≥sTTq bÕ¢{Ÿ bòÕs¡y˚T. ø±˙ n|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô>± , yÓ*‹>± ñ+~. ¬s’\T ø£~* b˛‘·÷


ñ+fÒ sTT<ä›]ø° ø£fi¯fl˝À ˙fi¯ófl ‹]>±sTT. ñ‘·Ôsê\T ‘·s¡T#·T>± ÅyêdüT≈£î+<ëeT˙ , J$‘ê+‘·+ ˇø£s=ïø£s¡T m|üŒ{Ïø° eT]∫ b˛≈£L&É<äì Å|üe÷D≤\ ˝≤+{Ïy˚y√ #˚düT≈£îHêï+. ‘·q qT+∫ X¯+ø£sêìï y˚s¡T #˚dü÷Ô ¬s’\T Vü≤&Ü$&ç>± yÓ[fl b˛sTT+~. n+‘· Vü≤&ç$&ç>±q÷ , ø±\+ >∑&ç∫ b˛sTT+~. ô|[flfi¯flsTT , |æ\¢\÷ u≤<Ûä´‘·\÷ ô|]>±ø£ , J$‘·+˝À ˇø£ düÔ㛑· @s¡Œ&ç+~. ˇø£ j·÷+Å‹ø£‘· #√≥T #˚düT≈£î+~. nsTTHê , ‘·eT eT<Ûä´ ñ‘·Ôsê\T e÷Å‘·+ q&ÉTdü÷ÔH˚ ñHêïsTT. ø£˙dü+ HÓ\ø√ ñ‘·Ôs¡eTsTTHê ÅyêdüT≈£î+≥÷ ñ+&˚ yêfi¯fl+. X¯+ø£s¡+ nø£ÿ&É @<√ Åô|’y˚≥T ø£+ô|˙˝À #˚sê&ÉT. á ˝À>± n<Ó› sTTfi¯ófl #ê˝≤ e÷sêÃ&ÉT. Ç\T¢ e÷]q|ü⁄Œ&É˝≤¢ ø=‘·Ô sTT+{Ï nÅ&ÉdüT sTT∫à , ñ‘·Ôsê\T sêùd yê&ÉT. ‘·q nÅ&ÉdüT e÷Å‘·+ e÷s¡ ˝Ò<äT. á }fiÀflH˚ , ‘ê‘·\T ø£{Ϻ+∫q á bÕ‘· ô|+≈£î{Ï+{Ï˝ÀH˚, eTTqTô|˝≤ ñHêï&√ , sTT|ü⁄Œ&É÷ n˝≤H˚ ñHêï&ÉT. ø±qsTT‘˚ ø=+#Ó+ ej·Tdü÷ , ø=ìï u≤<Ûä´‘·\÷ ô|]>±sTT. n+‘˚. á }s¡T ≈£L&Ü @MT e÷s¡ ˝Ò<äT. ô|’øÏ bı&ÉT#·T ø=∫à , ø±fi¯fløÏ >∑T#·TÃ≈£îH˚ yÓT≥¢+– sêfi¯fl‘√ s√&É÷¢ , q&ç M~Û˝ÀH˚ n&ɶ+>± ø£{Ϻ ñ+#˚ |üX¯óe⁄\÷ , <√eT\÷ , n]– b˛sTTq dæìe÷ ]ø±s¡T¶\H˚ y˚dü÷Ô, eT<Ûä´˝À u§+>∑Ts¡T >=+‘·T‘√ , ‘·|ü⁄Œ\ ‘·&Éø£\‘√ ..ªª H˚&˚ #·÷&É+&ç.. MT n|æe÷q ~j˚T≥s¡T˝À , MT ø£\\ kı|üï düT+<ä] , Ä+Å<ÛäT\ n+<ä >±&ÉT ..µµ n+≥÷ #=|üŒ<ä+≥T Å|üø£≥q\T #˚ùd dæìe÷ yêfi¯fl ]øå±\÷ ... á J$‘·+ ìC≤ìøÏ #ê˝≤ sTTs¡T>±Z ñ+~. ìkÕ‡s¡+>± ñ+~. ø±ì , |ü⁄{Ϻq|üŒ{Ï qT+&û n\yê≥sTTq~ ø±e&É+ #˚‘· ø±\+ @<√ >∑&ç∫ b˛‘√+~ . Çø£ÿ&É , |ü˝…¢ |ü≥ï+ ø±ì sT÷ }fiÀfl , ‘·q‘√ ‹]–q X¯+ø£s¡+ ` Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓ’C≤>¥˝À ñ+≥THêï&ÉT. Ä J$‘·y˚T y˚s¡T ! Ä düeTTÅ<äeT÷, Ä dæ{° ãdüT‡\÷ , ø±s¡÷¢ »q Å|üyêVü≤eT÷ Vü≤&Ü$&û ` sêÅ‹fi¯ófl ø£fi¯ófl $T]$T≥T¢ >=*ù| Ä $<äT´B›bÕ\ ‘√s¡D≤\÷ Ä J$‘·y˚T y˚s¡T ! bÕ‘· |ü+~] eT+#·+ MT<ä |ü&Éø£˝≤+{Ï ‘·q J$‘êìø° , |ü&Éø£ø° , k˛eT] ‘·Hêìø° ‘êe⁄ ˝Òì Jeq Ådüe+‹ ñs¡e&ç‘√ kÕπ> nø£ÿ&ç e÷ X¯+ø£s¡+ J$‘êìø° m+‘· n+‘·s¡+ ñ+~ ! n<˚ $wüj·T+ X¯+ø£sêìøÏ z ñ‘·Ôs¡+˝À ÅyêùdÔ , ndü˝≤ dü+>∑‹ì |ü{Ϻ+#·Tø√H˚ ˝Ò<äT. ns¡TD ô|[flø£ì y=∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT Ä ˇø£ÿ sêÅr mìï ø£ãTs¡T¢ #ÓbÕŒ&√ ! düT&ç >±*˝≤π> e#˚Ã&ÉT — n˝≤π> yÓ[fl b˛j˚T&ÉT. m+‘· ã‹e÷* Hê ñHêï&ÉT ø±<äT. X¯\e⁄ ˝Ò<äT≥ ! ndü\T Ä HÓ\˝À X¯\e⁄ <=s¡ø£&Éy˚T n|ü⁄s¡÷|ü+≥ ! Ä sêÅ‹ ñqï #√≥ ≈£Ls√Ãìe« ˝Ò<äT. ˇø£ÿ #√≥ ì\ã&Éìe« ˝Ò<äT. eTVüAs¡Ô+ eT÷&ç+{ÏøÏ ø£qTø£ , uÛÀ»Hê\T #˚kÕø£ , ‘·qì M~Û˝ÀøÏ ˝≤≈£îÿ b˛j˚T&ÉT. ‘êeTT ‹+&û ‹|üŒ\÷ |ü{Ϻ+#·T ø√≈£î+&Ü ‹]–q Ä Å|ü<˚XÊ\˙ï #·÷&Ü\ì |ü≥TºãfÒº&ÉT.sêÅ‘·+‘ê ‹]– ‹]– , ìÅ<ä eTT+#·T≈£î sê≈£î+&Ü , <=]øÏ‘˚ {°\T Å‘ê>∑T‘·÷ , dæ>∑¬s≥T¢ ø±\Tdü÷Ô ` Ä sêÅ‘·+‘ê mìï #√≥¢ ‹]>±s√ ! mìï ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œ ≈£îHêï s√ ! n+‘˚ , Ä ‘·sê«‘· X¯+ø£sêìï eT∞fl ø£\eH˚ ˝Ò<äT ! ns¡TD ô|[fløÏ e∫à yÓ[flq ‘·s¡Tyê‘· sTT\T¢ e÷] q≥TºHêï&ÉT. nÅ&ÉdüT e÷]+~. HÓ\ø√ , ¬sD…ífi¯flø√ πøåe÷\T n&ÉT>∑T‘·÷ yê&ç qT+&ç ñ‘·Ôs¡+ e#˚Ã~. ‘·q÷ yÓ+≥H˚ »yêãT Åyêùd yê&ÉT. ø±ì ... sT÷ eT<Ûä´ yê&ç qT+&ç es¡Tdü>± ñ‘·Ôsê\T y=düTÔHêïsTT. ‘·qT düe÷<Ûëq+ Åyêj·T&É+ ˝Ò<äT. m˝≤ ÅyêkÕÔ&ÉT ! ‘·q sTTã“+~ yê&çπø+ ‘Ó\TdüTÔ+~ ! ndü© |ü]dæú‘˚ ∫Å‘·yÓTÆq~. ‘·\#·T≈£î+fÒ qy=«k˛Ô+~ . ˇø=ÿø£ÿ kÕ] ∫ø±≈£L , u≤<Ûë ø£\T>∑T‘·÷ ñ+{≤sTT. ñ‘·Ôs¡+ ∫+|æ , #·~yê&ÉT nq+‘·sêe⁄. ª nq+‘·+, Ç|üŒ{Ï es¡≈£L nsTT<äT ñ‘·Ôsê\T ÅyêkÕqT. ndü\T ˙ø£$ n+<äT‘·THêïjÓ÷ ˝Ò<√ ‘Ó©&É+ ˝Ò<äT ! ˙ qT+∫ ˇø£ÿ <ëìø° »yêãT ˝Ò<äT. ã<ä∆ø£+ nqTø√qT. #ê˝≤ ø√|ü+>± ñ+~ ˙ MT<ä. m˝≤>∑sTTHê eTq÷s=∫à , #Ó&ÜeT&Ü ‹{Ϻ b˛j·÷\ì|æk˛Ô+~. ø£ì|æùdÔ ì\Te⁄Hê ø£&ç– bÕπs<ë›eTì ñ+~ ! ˙ >∑T]+∫ , ˙ πøåe÷\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT ø√yê\ì sTTø£ÿ&=ø£ ãø£ÿ ÅbÕD+ $\ $\˝≤&ç b˛‘√+~sê .. ñ‘·Ôs¡+ Åyêj·TeP ? `˙ , X¯+ø£s¡+. ñ‘·Ôs¡+˝À Å|ür nø£ås¡+˝Àq÷ , Å|ür |ü<ä+ ˝Àq÷ bı+–q ùdïVü≤ ‘·TcÕs¡+˝À X¯Øs¡+ ‘·&çdæ eTT<ä›sTT b˛sTT+~, nq+‘·sêe⁄øÏ . eTqdüT |æ&É#· ø£≥Tº≈£î b˛sTT+~. @+ #Ój·÷´˝À ‘Ó©ø£ ìÅkÕÔD>± ñ+&ç b˛j˚T&ÉT. Ä ñ‘·ÔsêìøÏ »yêãT m˝≤ Åyêj·÷* ! @ nÅ&ÉdüTøÏ Åyêj·÷* ? yê&ç|üŒ&ÉT @ nÅ&ÉdüT˝À ñHêï&√ m˝≤ ‘Ó\TdüTÔ+~ ! ‘·qT $XÊK |ü≥ï+ yÓ[fl e∫à eT÷&ÉT HÓ\\T <ë≥T‘√+~. á eT÷&ÉT HÓ˝À¢q÷ sTT~ Äs√ ñ‘·Ôs¡+ ! Ç+‘· es¡≈£L yê&ç qT+&ç e∫Ãq Ç{°e* ñ‘·Ôsê˝À¢ yê&ç ∫s¡THêe÷ Åyêj·T&É+ ˝Ò<äT. ˝À>∑&É $~Û>± Åyêùdyê&ÉT. sTT\T¢ e÷]q|ü⁄Œ&É˝≤¢ ø=‘·Ô nÅ&ÉdüT sTT#˚à yê&ÉT. Ç|ü⁄Œ&Ó+#˚‘√ n˝≤ #Ój·T´&É+ ˝Ò<äT. b˛˙ , ‘·q >∑Zs¡Tqï yê&ç bÕ‘· ∫s¡THêe÷πø ñ‘·Ôs¡+ Åyê<ëeT+fÒ , yê&Ü sTT\T¢ e÷] b˛sTT q≥Tº ‘· qT $XÊK yÓ[fl q|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó*dæ+~ ø£<ë. yê&Ü sTT\T¢ e÷s¡T‘·Tqï ≥Tº ø±ì , e÷] q≥Tº ø±ì ñ‘·Ôs¡+ ˝Ò<äT ! nq+‘· sêe⁄ kÕ<Ûës¡D+>± }s¡T e~* mø£ÿ&çø° ø£<ä\&ÉT. X¯+ø£s¡+ <ä>∑Zs¡øÏ $XÊK |ü≥ï+ z kÕ] yÓfi§fl<ë›eTì #ê˝≤ s√E\T>± nqT≈£î+≥÷H˚ >∑&çù|kÕ&ÉT.


nqTø√≈£î+&Ü $XÊK yÓfi‚fl |üì ‘·–*+~. ‘·qT edüTÔqï≥Tº>± yê&çøÏ eTT+<äT>± ‘Ó*j·T CÒùd e´e~Û ≈£L&Ü ˝Òø£ b˛sTT+~. Vü≤sƒê‘·TÔ>± ãj·T\T <˚sê*‡ e∫Ã+~. ñ*¢bÕj·T\ yê] M~Û˝À |ü<äàHêuÛÑ+ πøsê|òt nÅ&ÉdüT>± >∑\ sTT+{À¢ n<Ó›≈£î+≥THêï&ÉT X¯+ø£s¡+. nÅ&ÉdüT |ü≥Tº≈£îì , yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ yÓfi‚fl&ÉT. Ä sTT\T¢ ø£qTø√ÿe&É+ ø=+#Ó+ ø£wüºy˚T nsTT+~. Ä sTT+{À¢ Hê\T>∑sTT<äT yê{≤\ yêfi¯ófl ñ+≥THêïs¡T, Ç+‘· ø£wüº |ü&ܶ |òü*‘·+ ˝Òø£ b˛sTT+~. yê&Éø£ÿ&É ˝Ò&ÉT ! z sTTs¡yÓ’j˚T´fi¯fl ne÷àsTT ekÕsê˝À ≈£L#·Tì @<√ #·<äTe⁄≈£î+{À+~,Ä ne÷àsTTì X¯+ø£s¡+ >∑T]+∫ n&çπ>&ÉT nq+‘·sêe⁄, Ä |æ\¢ Å|üXÊïs¡∆ø£+>± n‘·ì y˚|ü⁄ z kÕ] #·÷dæ , ª Ä ù|s¡T >∑\ yêfiËfles¡÷ Çø£ÿ&É ˝Òs¡+&û ! µ nì #Ó|æŒ+~. ª |ü<äàHêuÛÑsêe⁄ >±s¡T+&˚~ sTTø£ÿ&˚Hê ?µµ n&çπ>&ÉT. ª ne⁄q+&û ! Äj·Tq e÷ Hêqï>±πs... }fiÀfl ˝Òs¡T. y˚T+ ñ+&˚~ Ä yê{≤˝ÀH˚...µµ ª Ç<˚ sTT+{À¢ ñ+≥Tqï≥Tº>± nÅ&ÉdüT˝À ñ+<äe÷à ,,, µ Ä |æ\¢ ô|<ä$ $]∫+~. ª ˝Ò<ä+&û ! X¯+ø£s¡+ >±s¡H˚ ù|s¡T‘√ sTTø£ÿ&Óes¡÷ ˝Òs¡T. ãVüQXÊ y˚T+ sêø£ eTT+<äT ñ+&˚ yêπsyÓ÷ ... sTT\T¢ e÷] b˛j˚TπsyÓ÷ ! Hêqï >±]øÏ ‘Ó\dæ ñ+&=#·TÃ. ø±˙ yê]|ü⁄Œ&ÉT }fiÀfl ˝Òs¡T ø£<ë...µµ nq+‘·sêe⁄øÏ n+‘ê njÓ÷eTj·T+>± ñ+~. ìsêX¯>± M~Û˝ÀøÏ e#˚Ã&ÉT. m+<äTø£sTTHê eT+∫<äì , eTs√ sTT<ä›]ì yêø£ãT #˚kÕ&ÉT. mes¡÷ X¯+ø£s¡+ >∑T]+∫ #Ó|üŒ ˝Òø£ b˛j˚Ts¡T. X¯+ø£s¡+ Ä|ò”düT nÅ&ÉdüT ndü˝Ò ‘Ó©<äT ! nq+‘· sêe⁄øÏ |ü⁄f…º&ÉT ìsêXÊ , ìdüèŒVü‰ $T–˝ÒsTT. u≤<Ûä‘√ ãs¡TyÓøÏÿq >∑T+&Ó‘√ ‹]– Å>±e÷ìøÏ e#˚ÃkÕ&ÉT. X¯+ø£s¡+ qT+&ç ø=‘·Ô nÅ&ÉdüT‘√ ñ‘·Ôs¡+ y=düTÔ+<˚yÓ÷ qì yÓsTT´ø£fi¯fl‘√ m<äTs¡T #·÷dü÷Ô ñ+fÒ y=∫Ã+B ñ‘·Ôs¡+. Ç~ ≈£L&Ü ìsêX¯H˚ $T–*Ã+~ ! nq+‘· sêe⁄øÏ ‘·\ |ü–* b˛‘√+~. á düeTdü´øÏ |ü]cÕÿs¡+ @$T{Ï ? ns¡∆+˝Òì á bòÕs¡T‡øÏ |üs¡´ekÕq+ @$T{Ï ! n+‘·T |ü≥º&É+ ˝Ò<äT , nq+‘· sêe⁄øÏ. d”‘· |æ\¢\øÏ nHêï\T ô|&ÉT‘√+~. ª á kÕ] ñ‘·Ôs¡+˝À ≈£L&Ü yê&ÉT ø=‘·Ô nÅ&ÉdüT sTTe« ˝Ò<äT #·÷kÕyê ! µ nHêï&ÉT ìwüO˜s¡+>±. d”‘·øÏ ≈£L&Ü á |ü]dæú‹ $∫Å‘·+>±H˚ ñ+~ ! ñ‘·Ôsê\T y=dü÷ÔH˚ ñHêïsTT , Äj·Tq ùdïVæ≤‘·Tì <ä>∑Zs¡ qT+&ç. Ç‘·q÷ yÓ+≥ yÓ+≥H˚ »yêãT*düTÔHêïs¡T ! ø±ì , ˇø£ÿ ñ‘·Ôs¡eT÷ n+~q≥Tº>± ˝Ò<äT ! ª nÅ&ÉdüT sTTe«&ÉT ! »yêãT Åyêj·T&É+ ˝Ò<äì Ä&ç b˛düT≈£î+{≤&ÉT ! @+ <ë] ! µ nq+‘· sêe⁄ uÛ≤s¡´ eTT+<äT ‘·q >√&ÉT u≤<Ûä>± yÓfi¯fl Å>∑≈£îÿ ≈£îHêï&ÉT. d”‘· z ø£åD+ Ä˝À∫+∫ , ª bı˙ , eT∞¢ Ä bÕ‘· ∫s¡THêe÷πø eTs√ ñ‘·Ôs¡+ Åyêdæ #·÷&É ≈£L&É<ä÷ ?µµ n+~. nq+‘·sêe⁄ ø£qTu§eT\T eTT&ç |ü&ܶsTT. ª yê&Éø£ÿ&É ˝Ò&Éì ‘Ó*d” Åyêdæ Å|üjÓ÷»q y˚TeTT+~ d”‘ê !µ nHêï&ÉT ìsêX¯>±. ª n+<äTπø , Ä |ü<äàHêuÛÑ+ >±] ù|s¡T‘√H˚ Åyêj·T+&ç ... MTs¡ø£ÿ&çøÏ e∫à yÓ[flq $wüj·T+ $es¡+>± Åyêj·T+&ç ... X¯+ø£s¡+ ø=‘· Ô ∫s¡THêe÷ ‘Ó*ùdÔ ñ‘·Ôsêìï n‘·ìøÏ n+<äC…j·T´eTì ø√s¡T‘·÷ ÅyêùdÔ |òü*‘·+ e⁄+&=#·TÃ...µµ d”‘· #Ó|æŒ+~. á Ä˝À#·q u≤>±H˚ ñ+<äì |æ+∫+~ nq+‘·sêe⁄øÏ. yÓ≥H˚ ¬s+&ÉT‘·Ôsê\T Åyêdæ b˛wüߺ #˚kÕ&ÉT.` ˇø£{Ï X¯+ø£sêìø° , ¬s+&√~ |ü<äàHêuÛÑ+ >±]ì ]¬ø«wüߺ #˚dü÷Ô Åyêdæq~. 0 0 0 ÄX¯Ãs¡´+>± yês¡+ ‹s¡≈£îÿ+&ÜH˚ X¯+ø£s¡+ qT+&ç ñ‘·Ôs¡+ y=∫Ã+~ ! Äq+<ä+ |ü≥º ˝Òø£ ∫+|æ #·~yê&ÉT. ª nq+‘·+, |ü<äàHêuÛÑ+ >±]øÏ , Hê≈£î ˙e⁄ Åyêdæq ñ‘·Ôsê\T n+<˚sTT. Äj·TH˚ Hê≈£î qTe⁄« Åyêdæq ñ‘·Ôs¡+ ‘Ó∫à n+~+#˚s¡T...qTe⁄« qqTï ø£\TdüTø√&ÜìøÏ sTTø£ÿ&çøÏ e∫à ≈£L&Ü ø£\e ˝Òø£ yÓ[fl b˛j˚Te⁄ ! »]–q <ëìøÏ dæ>∑TZ‘√q÷ nee÷q+‘√q÷ ≈£î+– b˛‘·THêïqT. ndü\T $wüj·T+ ÅyêùdÔ qTyÓ«+‘· u≤<Ûä |ü&É‘êy√ }Væ≤+#· ˝Òø£ b˛‘·THêïqT. ø±ì , Åyêj·Tø£ ‘·|üŒ<äT ... sT÷ ì|ü⁄Œ\ ≈£î+|ü{Ï H˚ì+ø£ uÛÑ]+#· ˝ÒqT ! s¡düV”≤qeT÷ , ‘· T#·Ã¤eT÷ nsTTq á Hê≥ø±ìï H˚ì+ø£ Ä&É ˝ÒqT ! $|ü⁄\+>± ˙ø£+‘ê ‘Ó*j·T CÒdüTÔHêïqT. n+‘ê #·~$ qqTï ø£å$TkÕÔy√ , Hê MT<ä ÄÅ>∑Væ≤kÕÔy√ ! nq+‘·+ ` á |ü≥ï+˝À eTq eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ J$‘ê\T m+‘· <äTs¡“¤s¡yÓ÷ ‘Ó\TkÕ ! Hêø=#˚à ø=~› bÕ{Ï dü+bÕ<äq‘√ Ç\T¢ >∑&Ée&Éy˚T s√E s√Eø° #ê˝≤ ø£wüºyÓTÆb˛‘√+~ . #ê© #ê\ì J‘·+‘√ , eTìwæì ì\Te⁄Hê ø£è+>∑Bùd sTTfi¯fl n<Ó›\‘√ , Äø±XÊqï+fÒ <Ûäs¡\‘√ , Çø£ÿ&É Åã‘·T≈£î˝À¢ Å|üXÊ+‘·‘· ˝Ò<äT ! @<√ u…+>∑ nqTø£åD+ >∑T+&ÓqT ‘=*#˚dü÷ÔH˚ ñ+≥T+~... á uÛÑj·÷\ eT<Ûä´ , ∫ø±≈£î\ q&ÉTeT , sT÷ Hêdæs¡ø£+ Åã‘·T≈£î >∑&É|ü&É+ ø£Hêï , eTq ePs=∫à , Å|üXÊ+‘·+>± ñ+&É >∑*–‘˚ m+‘· u≤>∑T+&ÉTqT nì |ædüTÔ+~ , n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&É÷ . ˇø√ÿ kÕ] |æ∫à |ü{Ϻ q≥Tº>± ≈£L&Ü ñ+≥T+~. ø±ì , sTT~ J$‘·+ ! ã‘·T≈£î uÛÑj·T+‘√


mø£ÿ&çø° bÕ]b˛˝Ò+ ø£<ë ! neTà »ãT“‘√ #ê˝≤ ø±\+ rdüT≈£î+~. yÓ’<ë´ìøÏ #ê˝≤ Ks¡ÃsTT+~. neTà <äø£ÿ ˝Ò<äT. n|ü⁄Œ $T–*+~. |üsêeTs¡ÙøÏ e#˚à #·T≥º|üø±ÿ\ ‘êøÏ&ç‘√ uÛ≤s¡+ eT]+‘· ô|]–+~. n˙ï uÛÑ]+#êqT , |üfi¯fl _>∑Te⁄q ! #˚dæq n|ü⁄Œ\øÏ e&û¶\T ø£&ÉT‘·÷ , dü>∑+ dü>∑+ ã‘·T≈£î‘·÷ m˝≤>√ dü+kÕsêìï sT÷&ÉTdüTÔHêïqT. ø±ì , nq+‘·+ ! sTT+{Ï yê‘êes¡D+˝À e÷s¡TŒ ˝Ò<äT. ã+<ÛäTe⁄\÷ , ‘Ó*dæq yêfi¯fl sêø£ b˛ø£\T ô|]>±j˚T ‘·|üŒ ‘·>∑Z ˝Ò<äT ! Ç~ |ü≥ï+ ! KØ<äsTTq , n+<äyÓTÆq Äø£s¡¸D\Tqï |ü≥ºD+. ø√s¡Tº\ |üqT\ MT<ë , y˚πs |üqT\ MT<ë , yÓ’<ä´+ ì$T‘·Ô+ , πøe\+ |ü≥ï+ #·÷&Ü\˙ e#˚à ã+<ÛäTe⁄\˙ , |ü]#·j·TdüTú \˙ m˝≤ ‘·≥Tº ø√e&ÉyÓ÷ ‘Ó*ùd~ ø±<äT. ˇø£ |üP≥ ‹+&ç‘√ dü] ô|≥Tº ≈£î+≥Tqï e÷ ã‘·T≈£î\ $cÕ<ëìï e#˚à yêfi¯¢ <ä>∑Zs¡ m˝≤ <ë#·Tø√yê˝À ns¡∆+ ø±˝Ò<äT. Çø£ÿ&˚ ndü\T $wüj·T+ #ÓbÕŒ* ... Hê $TÅ‘·T&ÉT ... |ü<äàHêuÛÑ+ >±s¡T ≈£L&Ü Hê˝≤+{Ï |ü]dæÔ‹H˚ m<äTs=ÿ+≥÷ s√p ‘·q >√&ÉT Hê eTT+<äT #Ó|ü⁄Œ≈£îì , u≤<Ûä |ü&˚ yê&ÉT. ∫e]øÏ sTT<ä›s¡+ ø£*dæ ˇø£ ìs¡íj·÷ìø=#˚Ã+. ˇø£ nq÷Vü≤´yÓTÆq , ndüVü≤´ø£s¡yÓTÆq , sTTã“+~ø£ s¡yÓTÆq ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï+ ! Ä ìs¡íj·T+ yÓqTø£ m+‘· $cÕ<ä+ |òüT˙uÛÑ$+∫ ñ+<√ qTe⁄« }Væ≤+#· >∑\yê , nq+‘·+ ! ã+<ÛäTe⁄\ , eTTK´+>± ‘Ó*|æq yêfi¯fl sêø£ b˛ø£\T ` ø£˙dü+ e÷ bÕ‘· n|ü⁄Œ\T #Ó\T¢u≤≥j˚T es¡ø£sTTHê yêsTT<ë yÓj·T´&É+ ø√dü+ ` Ç<ä›s¡+ sTTfi¯ófl e÷πs+ ! e÷ sTT+{ÏøÏ n‘·q÷ , n‘·qT+&˚ sTT+{ÏøÏ y˚TeT÷ ! ˙øÏ+ø£ $es¡+>± #Ó|üŒqø£ÿs¡ ˝Ò<äqT≈£î+{≤qT ... me]ø=∫Ãq ñ‘·Ôsê\qT C≤Å>∑‘·Ô>± yê]øÏ n+<äCÒj·÷\ì ≈£L&Ü nqT≈£îHêï+. n+<äTπø qTe⁄« Hê≈£î Åyêdæq ñ‘·Ôsê\˙ï Äj·Tq m|üŒ{Ï ø£|ü⁄Œ&ÉT Hê≈£î ‘Ó∫à sTTdü÷ÔH˚ e⁄+&˚ yês¡T ! ˙ ñ‘·Ôsê\˙ï n+<˚sTT. n+<ä&É+ ˝Ò<äì, ˙qT+&ç ñ‘·Ôsê\T sêe&É+ ˝Ò<äì H˚qT ˙≈£î Å|ür ñ‘·Ôs¡+˝Àq÷ nã<ë∆ìï sêj·T&ÜìøÏ m+‘· øå√uÛÑ |ü&˚ yê&çH√ ˙≈£î #Ó|üŒ ˝ÒqT. ø£ì|æ+#·ì ø£‘˚Ô<√ Å|ür ø£åD+ Hê >∑T+&Ó˝À¢ >∑T#·Tà ≈£î+≥÷H˚ ñ+&˚~ ! ˙≈£î Hê sTT+{Ï nÅ&Édt sTTe«˝Òø£ b˛e&ÜìøÏ , ˙ <ë«sê eTq $TÅ‘·T\ø° , ‘Ó*dæq yêfi¯flø° Hê ∫s¡THêe÷ ‘Ó*dæ b˛‘·T+<äH˚ |æ]øÏ ‘·q+‘√H˚ ! ... yêfiËfle]ø° Hê nÅ&ÉdüT #ÓbıŒ<ä›ì ˙≈£î sêj·T&ÜìøÏ Hê≈£î eTTK+ #Ó\¢ ˝Ò<äT. n+#˚‘· , ˙≈£î ≈£L&Ü Hê nÅ&ÉdüT Åyêj·T≈£î+&Ü #ê˝≤ ‘·|ü⁄Œ #˚kÕqT ! ∫es¡≈£î ìqTï ≈£L&Ü Å<√Vü≤+ #˚dæq+<äT≈£î qqTï eTìï+#· >∑\yê ! nee÷q uÛ≤s¡+‘√ ≈£î+– b˛‘·THêïqT... Bìï uÛÑ]+#˚ X¯øÏÔ HêøÏ+ø£ ˝Ò<äT ! n+<äTπø nìï $wüj·÷\÷ dæ>∑TZ $&ç∫ ˙ eTT+<äT+#·T‘·THêïqT. qTM« }s¡T edüTÔ qï≥Tº>± eTT+<äT>± z ñ‘·Ôs¡+ Åyêj·T>∑*– ñ+fÒ m+‘· u≤>∑T+&˚~. qTe⁄« e∫à ìsêX¯‘√ yÓ[fl b˛sTTq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ ≈£L&Ü á ñ‘·Ôs¡+ Åyêj·T&ÜìøÏ #ê˝≤ s√E\T rdüT≈£îqï+<äT≈£î ø£å$T+#· ˝Òe⁄ ø£<ä÷ ! mìï sêÅ‘·T˝À ˙≈£î n+‘ê $es¡+>± ‘Ó*j·T CÒdü÷Ô sê<ëeTqT≈£îqï ñ‘·Ôs¡+ ` sTT|üŒ{ÏøÏ |üP]Ô #Ój·T´ >∑*>±qT. nq+‘·+ ! Çø£ÿ&É n+<äeTsTTq ãC≤s¡÷¢, bÕs¡Tÿ\÷ , $Ts¡T$T≥T¢ >=*ù| <äTø±D≤\÷ , c˛ πødüT˝À¢ n+<ë\ Vü≤]$\T¢˝ k˛j·T>±\T y=\ø£ uÀdü÷Ô ì+#·TH˚ u§eTà\÷ , eTqTwüß\ ø£Hêï eTT<äT›>± ô|+#·ã&˚ ≈£îø£ÿ\÷ , nq+‘· eTsTTq e÷ düeTdü´\‘√ |üì ˝Òø£ ì‘·´+ ôVA¬s‹Ô b˛j˚T nq+‘· kÕ>∑s¡eT÷ , Çs¡T≈£î eTqTwüß\ Çs¡T≈£î Ä˝À#·q˝≤¢ ø±ø£ , $XÊ\yÓTÆq s√&É÷¢ , MT bÕbÕ\˙ï z ø£+≥ #·÷düTÔHêïqT düTe÷ ! nì ,ôV≤#·Ã]düTÔqï≥Tº ~≈£îÿ\T |ü]øÏ+#˚ ˝…’{Ÿ Vü≤Ödt ø±+r ... n˙ï ñHêïsTT ...Å|üXÊ+‘·‘· ‘·|üŒ. u…+>∑\÷ , ~>∑Tfi¯Sfl , e+#·q\÷ , ø√|ü‘êbÕ\÷, ns¡ø=s¡ ã‘·T≈£î\÷ , n|üVü‰kÕ´\÷ , nã<ë∆\÷ , q≥q\÷ ...! ø=+<äπs ñ+{≤]ø£ÿ&É ! e&ç¶+∫q $düÔ] yê] J$‘·+ ! eT] , Hê˝≤+{Ï yêfi¯fl+ ` ‹\ø˘ #Ó|æŒq≥Tº ` e÷$ ã\¢ |üs¡T|ü⁄ J$‘ê\T ! >=+>∑∞ |ü⁄s¡T>∑T ã‘·T≈£î\T ! ìC≤ìøÏ y˚T+ nÅ&ÉdüT ˝Òì eTqTwüß\+ ! ø£å$TkÕÔe⁄ ø£<ä÷ ! Hê ªì»yÓTÆqµ nÅ&ÉdüT øÏ+<ä ÅyêdüTÔHêïqT ! njÓ÷>∑T´&ÉT , ˙ , X¯+ø£s¡+. ñ‘·Ôs¡+ nq+‘·sêe⁄ $&ç∫q >√s¡T yÓ#·Ãì ø£˙ïfi¯fl‘√ ‘·&çdæ m|ü⁄Œ&ÉT eTT<ä›sTT+<√ ‘Ó©<äT. ñ‘·Ôs¡+˝Àì nø£åsê\˙ï n\T≈£îÿ b˛sTT n‘·ìøÏ eTdüø£ eTdüø£>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT ... 0 0 0 Ä+Å<Ûä dü∫Å‘· yês¡ |üÅ‹ø£ , ‘˚ 15` 2` 1980 B dü+∫ø£˝À Å|ü#·Ts¡D.


addres leni manushuli  

my short story

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you