Page 1

autonomia pertsonala areagotzeko teknologia unibertsitate

masterra

©Adom

master universitario en

tecnología de apoyo a la

autonomía personal ©FIK


autonomia pertsonala areagotzeko teknologia unibertsitate

masterra

Autonomia Pertsonala Areagotzeko Teknologia Unibertsitate Masterraren programa honek osatzen du: pertsona helduen eta gaitasun eza dutenen bizitza kalitatea areagotzeko teknologiak diseinatzeko, ebaluatzeko eta garatzeko behar diren ezaguerak. Masterrean jasotako trebakuntzarekin, ikasleek erraztuko dute autonomia pertsonalaren promozioan parte hartzen duten profesionalen, erabiltzaileen, senitartekoen eta administrazioen arteko ezagueren komunikazioa.

master universitario en

tecnología de apoyo a la autonomía personal

El programa del Master Universitario en Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal integra los conocimientos necesarios para el diseño, evaluación y desarrollo de las tecnologías de apoyo para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y con discapacidad. Con la formación recibida en el Master, los alumnos se convertirán en facilitadores de la comunicación de conocimientos entre los distintos profesionales implicados en la promoción de la autonomía personal, los usuarios, sus familiares y las administraciones.


ezagutzak zein eremutan aplikatu Autonomia Pertsonala Areagotzeko Teknologia Unibertsitate Masterraren konpetentzia eta ezagueren aplikazio eremuak asko dira. Guztiek pertsonen beharrak eta laguntzeko teknologiak elkartzeko balio dute. Horretarako, osasun, gizarte eta teknologia arloetako diziplina anitzeko ikuspegitik abiatzen gara. Sektore Pribatua • Herritarrei zuzendutako produktuak edota zerbitzuak lantzen dituzten enpresak: egokitutako produktuak diseinatzea, talde berezientzako zerbitzu espezifikoak eskaintzea, etxebizitzak hornitzea. • Zentro teknologikoak: zaharrentzako irtenbide berriak diseinatzea, osasunarekin, errehabilitazioarekin zein prebentzioarekin lotuta. • Osasun sektoreko enpresak: ekipamenduak egokitzea, zerbitzu berriak diseinatzea, teknologiak aplikatzea. • Laguntzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak: baliabide teknologikoak kudeatzea, zerbitzu espezializatuak eskaintzea. Sektore Publikoa • Gizartea eta baliabideak planifikatzea: osasun arloko planak diseinatzea, zerbitzu unitateak antolatzea. • Gizarte laguntza: talde bereziei laguntzeko planak, aholkularitza tekno­soziala, osasun arloko programak. • Ekimenak sustatzeko zentroak: enplegu iturriak identifikatzea, zerbitzu ereduak diseinatzea. • Egokitutako enplegua sortzeko unitateak: lanpostuak diseinatzea, aholkularitza unitateak sortzea, enplegu berriak eskaintzea.

campos de aplicación de los conocimientos La proyección profesional del Master Universitario en Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal es múltiple, incluyendo todas las áreas que promueven el encuentro entre las necesidades de las personas y las tecnologías de apoyo. Sector Privado • Empresas de desarrollo de productos/servicios al público: diseño de productos adaptados, servicios específicos a colectivos, equipamiento de viviendas. • Centros tecnológicos: diseño de nuevas soluciones para los sectores de envejecimiento, salud, rehabilitación, prevención. • Empresas del sector sanitario: adaptación de equipamientos, aplicación de tecnologías. • Empresas de servicios de atención: gestión de recursos tecnológicos, prestación de servicios especializados. Sector Público • Planificación social y de recursos: diseño de planes de atención sociosanitaria, organización de unidades de servicio. • Atención social: despliegue de planes de apoyo a colectivos, asesoramiento tecnosocial, dirección de programas sociosanitarios. • Centros de apoyo al emprendizaje: identificación de nichos de empleo, diseño de modelos de servicio. • Unidades de creación de empleo adaptado: diseño de puestos de trabajo, creación de unidades de asesoramiento, nuevos empleos.


edukiak ­ Ikertzeko metodoak: diseinuak, datu­ analisiak eta ahozko eta idatzizko komunikazioa (3 ECTS) ­ Talde lana eta ekintzailetza (3 ECTS) ­ Giza eta lan barneratzea areagotzeko modeloen plangintza (3 ECTS) ­ Gaitasun ezaren egungo ikuskera: Autonomia Pertsonalaren, Giza eta Lan Partaidetzaren garapena (3 ECTS) ­ Mendeko pertsona nagusiak (3 ECTS) ­ Zahartze aktiboa eta osasungarria (3 ECTS) ­ Kronikotasuna eta teleasistentzia (3 ECTS) ­ Legedia, etika eta estandarrak (3 ECTS) ­ Erabiltzaileari moldatutako pertsona­ konputagailu elkarrekintza (3 ECTS) ­ Komunikazio Handigarria eta Ordezkoa (3 ECTS) ­ Web irisgarritasuna (3 ECTS) ­ Lagundutako Mugikortasuna (3 ECTS) ­ Eguneroko bizitza independenteari euskarri emateko ingurune adimendunak (3 ECTS) ­ Practicum­a (6 ECTS) ­ Master bukaerako proiektua (15 ECTS)

contenidos ­ Métodos de investigación: diseños, análisis de datos y comunicación oral y escrita (3 ECTS) ­ Trabajo en equipo y emprendizaje (3 ECTS) ­ Planificación de los modelos de apoyo para la integración social y laboral (3 ECTS) ­ Concepción actual de la discapacidad: desarrollo de la autonomía personal, participación social y laboral (3 ECTS) ­ Personas mayores dependientes (3 ECTS) ­ Envejecimiento activo y saludable (3 ECTS) ­ Cronicidad y teleasistencia (3 ECTS) ­ Legislación, ética y estándares (3 ECTS) ­ Interacción persona­ordenador adaptada al usuario (3 ECTS) ­ Comunicación Alternativa y Aumentativa (3 ECTS) ­ Accesibilidad a la Web (3 ECTS) ­ Movilidad asistida (3 ECTS) ­ Entornos inteligentes para soporte a la vida diaria independiente (3 ECTS) ­ Prácticas externas (6 ECTS) ­ Trabajo Fin de Máster (15 ECTS)


fitxa teknikoa

ficha técnica

Unibertsitate Master ofiziala, 1.500 ordukoa, horietako 600 presentziazkoak (60 kreditu ECTS).

Master Oficial universitario de 1.500 horas, 600 de ellas presenciales (60 créditos ECTS).

Presentziazko saioak astelehenetik ostiralera izango dira.

Las sesiones presenciales tendrán lugar de lunes a viernes.

Hasiera: 2016ko Irailan.

Comienzo: Septiembre 2016.

Amaiera: 2017ko Irailan.

Finalización: Septiembre 2017.

Klase gehienak Donostian emango dira, El Master se cursará principalmente en Donostia, si bien algunas sesiones se baina saio batzuk Bilbon izatea impartirán en Bilbao. aurreikusten da. Ikasleen profila: Teknologikoa (Informatika, Ingeniaritzak, Fisika, Elektronika, etab.) Soziala (Pedagogia, Psikologia, Gizarte lana, etab.) Osasun arlokoa (Erizaintza, Errehabilitazioa, etab.)

Praktikak eta Azken Proiektua erakunde kolaboratzaileetan

Perfil del alumnado: Tecnológico (informática, ingenierías, física, electrónica, etc) Social (pedagogía, psicología, trabajo social, etc) Área sanitaria (enfermería, rehabilitación, etc)

Prácticas y Proyecto Final en entidades colaboradoras

APTES Gizarte Teknologia Sustatzeko Elkartea APTES Asociación para la Promoción de la Tecnología Social

www.tecnologiasocial.org


Sustatzaileak | Promotores

Argibidea / Informaci贸n: luisg@si.ehu.es Matrikula / Matr铆cula: elena.gonzalez@ehu.eus www.mastertecnologiadeapoyo.ehu.eus Tel.: 943 01 81 39

Master en Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal  

Folleto descriptivo del Master en Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal promovido conjuntamente por APTES y la Universidad del País Va...

Master en Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal  

Folleto descriptivo del Master en Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal promovido conjuntamente por APTES y la Universidad del País Va...

Advertisement