Page 1

Els continus canvis tecnològics, sobretot en aquells aspectes vinculats a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), fan que les persones tinguin la necessitat d’actualitzar-se continuadament per a què els seus coneixements no quedin obsolets. En aquest context, per a les empreses es converteix en quelcom imprescindible disposar de professionals que disposin de les competències necessàries per exercir exitosament les tasques que requereix el seu lloc de treball.

ECDL neix amb la voluntat d’afavorir el desenvolupament continuat de les persones en aquelles competències vinculades a les tecnologies de la informació i la comunicació. Amb la formació ofertada, i la seva certificació posterior, afavoreix més facilitats als professionals.

CARACTERÍSTIQUES

Mòdul 1

Els mòduls es realitzen en modalitat online i permeten la interacció entre alumnes d'un mateix grup i la supervisió del treball mitjançant tutories virtuals. L'organització dels cursos és totalment flexible, amb la possibilitat de cursar mòduls independents.

Conceptes sobre tecnologies de la informació (15 hores). Coneixement dels conceptes bàsics de les TIC, com també aspectes vinculats a la seguretat i protecció legal relacionats amb els ordinadors.

Mòdul 2

Utilització del PC i gestió de fitxers (23 hores). Competència en la utilització de les funcions bàsiques del sistema operatiu d’un ordinador personal, i en l’execució d’eines senzilles d’edició i funcions de gestió de hardware.

Mòdul 3

Tractament de texts (30 hores). Competència en les operacions bàsiques relacionades amb la creació i edició d’un document: processament de textos, creació de taules estàndard, ús de gràfics i imatgesen un document.

Mòdul 4

Fulls de càlcul (30 hores). Competència en l’ús de fulls de càlcul: operacions matemàtiques i lògiques, funcions del full de càlcul, importació d’objectes i creació de diagrames i gràfics.

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ L'estudiant podrà realitzar autoavaluación a través del web per a conèixer quina és la seva evolució. La realització dels mòduls permet l'obtenció de certificats d'assistència per part de l'Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona i del certificat ECDL.

COST I INSCRIPCIÓ (*) La matriculació a ECDL pot realizar-se al llarg de tot el curs acadèmic.

L'Escola de Postgrau de la Universitat Autònonma de Barcelona, en el marc del Clúster en Educació i Formació, ha posat en marxa els cursos ECDL en modalitat a distància i per internet, amb algunes sessions presencials i amb fòrums de participació virtual.

Mòdul 5

El cost d'insripció per alumnes de grau i màster oficials matriculats a la UAB(**) són: - Mòdul: Consultar a la web

Mòdul 6

- Curs ECDL Base (Mòduls 1 a 4 i 7): 269€ - Curs ECDL (Mòduls 1 a 7): 432€ * El preu pot actualitzar-se cada any, el

preu vàlid serà sempre el que figuri a la web de l'Escola de Postgrau.

** Altres col·lectius, revisar a la web: http://pagines.uab.cat/ecdl "

Mòdul 7

Base de dades i d’informació (45 hores). El mòdul es subdivideix en dues seccions: (1) disseny i planificació de bases de dades simples utilitzant un paquet de base de dades estàndard;(2) recuperació d’informació de bases de dades existents servint-se de les eines de consulta. Presentació i disseny (15 hores). Competència en la creació i prepararació de presentacions (incloent gràfics, diagrames i aplicació d’efectes) per a la seva distribució i visualització per a una varietat de destinataris i situacions. Serveis de xarxa (23 hores). El mòdul es subdivideix en dues seccions: (1) cerques elementals al web utilitzant un explorador i els motors de cerca disponibles; (2) habilitat amb el programa de correu electrònic, adjuntar documents i organitzar i gestionar carpetes o directoris.


Cursos per a l'obtenció de les certificacions ECDL (European Computer Driving License)

ECDL està implantat en més de 140 països, superant en contextos com l'anglès, el francès o l'alemany el milió d'exàmens anuals. Sigues dels primers a disposar d'aquesta credencial a la UAB

Escola de Postgrau Edifici U - Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona Tel.: 935 81 40 25 formacio.ecdl@uab.cat

Diseño: www.estudiosicilia.com

http://pagines.uab.cat/ecdl/

Certificació TIC reconeguda en el Marc Europeu i convalidable a nivell internacional

Triptico ecdl edo3  
Advertisement