__MAIN_TEXT__

Page 1

Aprendiendo de las ciudades

ROMA

4. Calles y Espacios Urbanos Guía y Exposición Curaduría: Maria Pia Fontana Coordinación: Mar Cabarrocas


Calles y plazas: in-between spaces


LA “LOGGIA” DE LA CIUTAT DE ROMA A : Albert Font Sabadí Eric Aznar Sans

Les diverses loggies que s’estudien a con nuació pertanyen a la ciutat de Roma, tenint per objec u analitzar i explicar la relació d’aquets espais coberts amb el seu entorn urbà, ja sigui plaça o carrer. Aquesta loggia es pot entendre com un espai excavat d’una façana o espai expandit d’un carrer o de trama urbana. Cal tenir en compte que es tracta d’un espai de mediació entre l’interior d’un edifici i l’àmbit púbic, o dit d’una altra manera, es tracta d’una membrana més entre l’àmbit interior d’un edifici i l’exterior. Aquest àmbit pot quedar relacionat de molt diverses maneres, ja que a part d’estar parcialment protegit, pot trobar-se en el mateix nivell que els dos espais que media o bé a un altre de diferent. cal dir també, que aquest element pòr c aporta un increment de permeabilitat de fora cap a dins important. 4

Saber veure l’arquitectura. Roma


II URBANISME DE ROMA

Saber veure l’arquitectura. Roma

5


PIAZZA DI SAN PIETRO A la Piazza San Pietro de finals de segle XII, hi trobem el pòr c en forma d’oval dissenyat per Bernini, el qual actua com un pus de loggia urbana, explicat anteriorment. Aquesta que actualment dóna permeabilitat a l’entrada de la plaça i un desplaçament totalment lliure dels vianants, a la vegada centra la mirada a la Basílica de San Pere creant un marc pintoresc i un efecte de la mirada en la plaça com una membrana poc permeable i de decoro.

6

Saber veure l’arquitectura. Roma


II URBANISME DE ROMA

Piazza di San Pietro e 1:600

Saber veure l’arquitectura. Roma

7


VIA CORSA AGONALE La Via Corsia Agonale es tracta d’un carrer del centre de Roma de dimensions reduïdes, el qual comunica directament al centre de la Piazza Navona amb la Piazza Madama que es troba davant del Palazzo Madama. En quest s’hi genera una loggia sota tot l’eix longitudinal de l’edifici respecte el carrer, de manera que dona una permeabilitat i una fluïdesa de la densitat de trànsit dels peatons en aquesta connexió tan important d’entre les places. Aquesta loggia no es forma part de cap edifici monumental històric, però segueix tenint el mateix pes urbanís c.

8

Saber veure l’arquitectura. Roma


II URBANISME DE ROMA

Secció Via Corsa Agonale e 1:350

Saber veure l’arquitectura. Roma

9


PIAZZA DELLA ROTONDA La Piazza de la Rotonda de mitjans del segle XV situada davant del Panteó d’Agripa, trobem el vestúbl del monument històric que genera una gran loggia respecte l’emplaçament. Aquesta te dues funcions vitals en l’àmbit de l’arquitectura urbanís ca; primer de tot, es col·loca per emmarcar l’entrada i el recorregut principal al interior del Panteó i; tot i que es troba elevada per una escalinata, serveix per donar permeabilitat visual i de recorregut del peató en l’espai lliure públic de la plaça.

10

Saber veure l’arquitectura. Roma


II URBANISME DE ROMA

Secció Piazza della Rotonda e 1:800

Saber veure l’arquitectura. Roma

11


PIAZZA DELLA COLONNA La Piazza Colonna de finals del segle XVI, hi apareixen dos loggies importants que sorgeixen del Palazzo Wedekind situat al Oest i, la Galeria Colonna al Est. Per tant, hi ha una relació visual creuada d’un costat cap a l’altre entre lòggies així com un diàleg, enmig del qual s’ubica aquesta gran columne com a eix ar culant o de pivotatge.

12

Saber veure l’arquitectura. Roma


II URBANISME DE ROMA

Secció Piazza della Colonna e 1:350

Saber veure l’arquitectura. Roma

13


PIAZZA VENEZIA La Piazza Venezzia de mitjans del segle XV, es troba el Palazzo di Venezia, un dels primers edificis renaixen stes a Roma, an gament fou la residencia papal de la ciutat. Avui en dia queda més desapercebut ja que la gran complexitat del Monument de Víctor Manuel II (Altar de la Pàtria) emmarca la plaça. En aquest hi trobem una gran escalinata amb un seguit de monuments i fonts que finalitzen amb una ves bul coronat amb dos monuments de carruatges. Aquesta loggia no actua tan directament com d’altres amb la trama urbana, però en aquest cas, emmarca la ciutat i fa de filtre entre les vies rodades i la Basílica de Santa María en Aracoeli.

14

Saber veure l’arquitectura. Roma


II URBANISME DE ROMA

Secció Piazza Venezia e 1:300

Saber veure l’arquitectura. Roma

15


PIAZZA CAMPIDOLIO La Piazza del Campigdolio de mitjans del segle XVI i disenyada per Miguel Àngel, es situa al final de la gran escalinata de la Crodonata i entre el Palazzo Senatorio, el Palazzo Nuovo i el Museu Capitolini. Aquests dos úl ms destaquen per tenir dues loggies que creen una pe ta extensió per la part nord i sud de la plaça i donen més permeabilitat als accessos de les vies del Campigdolio i de San Pietro in Carcere a la plaça. Aquestes dues membranes alteren la idea de Miguel Àngel en orientar l’entorn cap a la Basílica de Sant Pietro.

16

Saber veure l’arquitectura. Roma


II URBANISME DE ROMA

Secció Piazza Campidolio e 1:350

Saber veure l’arquitectura. Roma

17


PIAZZA DELLA REPUBLICA

Pinaresi dibuixa la façana posterior en aquest cas, de la Basílica de Santa Maria Maggiore en un estat que es podria dir de runa i abandó. La intenció de Pinaresi en aquest dibuix és la basílica com a únic element representa u o protagonista, com si es trobeix al mig d’un prat, sense descriure el contorn de la trama urbana.

18

Saber veure l’arquitectura. Roma


II URBANISME DE ROMA

Secció Piazza della Republica e 1:350

Saber veure l’arquitectura. Roma

19


PIAZZA DEI CINQUECENTO

Pinaresi dibuixa la façana posterior en aquest cas, de la Basílica de Santa Maria Maggiore en un estat que es podria dir de runa i abandó. La intenció de Pinaresi en aquest dibuix és la basílica com a únic element representa u o protagonista, com si es trobeix al mig d’un prat, sense descriure el contorn de la trama urbana.

20

Saber veure l’arquitectura. Roma


II URBANISME DE ROMA

Secció Piazza dei Cinquecento e 1:350

Saber veure l’arquitectura. Roma

21


Calles y renovaciรณn urbana


ROMA. CARRERS I RENOVACIÓ URBANA A : Luis Omar Cruz de Jesús Luis Felipe López castrejón

Este trabajo parte de la inves gacion de nuevas vialidades que fueron creadas en la ciudad de Roma basados en el Plan Maestro SPQR y la expansión de la ciudad de Roma aprobado por el Ayuntamiento en de 26 de junio 1882, en relación con la ley sobre la competencia del estado en la construcción de edificios en la capital del reino. Vialidades que nacieron apar r de nuevas necesidades de la población en crecimiento y que tendrian inicio durante el ventenio fascista, donde Roma fue el centro de una drás ca revolución urbanís ca deseada y ejecutada por el mismo Mussolini: el duque o duce en italiano hizo destruir varias zonas, numerosos edificios medievales y del siglo XVI, y decreto la apertura de grandes avenidas, como la Via dei Fori (que pasa al lado del Coliseo romano), via teatro Marcelo y la Via della Conciliazione, que une Roma con la Ciudad del Va cano, Estado independiente ins tuido el 11 de febrero de 1929 con la firma de los Pactosde Letrán. En Roma, la construcción de la ciudad con las nuevas caracterís cas del tráfico rodado y la aglomeración humana creciente cons tuyeron una estructura vial jerarquizada y especializada: “Las zonas funcionales se unieron entre si mediante un sistema variado de calles cuyo trazado conservó en gran medida las caracterís cas de su an guo origen, manteniendo las disnciones que habían imperado desde la época de su explotación rús ca: los I nera, des nados al uso exclusivamente peatonal; los Actus que permi an paso de un sólo carro a la vez; y finalmente, las Viaes propiamente dichas, cuya anchura permi a el paso de doble sen do o dos de frente” 24

Saber veure l’arquitectura. Roma


II Espais Urbans

Saber veure l’arquitectura. Roma

25


1) VIA DELLA CONCILIAZIONE

26

Saber veure l’arquitectura. Roma


II Espais Urbans

Saber veure l’arquitectura. Roma

27


2) CORSO VITTORIO EMANUEL II

28

Saber veure l’arquitectura. Roma


II Espais Urbans

Saber veure l’arquitectura. Roma

29


3) VIA DEI TEATRO MARCELLO

30

Saber veure l’arquitectura. Roma


II Espais Urbans

Saber veure l’arquitectura. Roma

31


4) VIA DEI FORI IMPERIALE

32

Saber veure l’arquitectura. Roma


II Espais Urbans

Saber veure l’arquitectura. Roma

33


Calles, espacio urbanos y puentes


A : Carles Juanola Cris na Montero

Los puentes de Roma enen mucha importancia ya que son necesarios para poder cruzar el Tevere. Hay dis ntas pologias según se relaciona con la ciudad: conexión que sirven para enlazar una parte de la ciudad con otra, como seria el caso del puente Nenni, Savoia, Mazzini y Sublicio, conexión a edificio representa vo que lleva a un monumento de Roma importante, como el puente Castel Sant’Angelo, Ponte Umberto, Pala no y Sisto, con nuidad sistema viario que enlazan con plazas, equipamientos, templos como Regina Margherita, Cavour, Vi orio Emanuele y Garivaldi y la conexión isla que en medio del río se situa la Isola Tiberina como el puente Ces o y Fabricio.

36

Saber veure l’arquitectura. Roma


III Puente y ciudad

Saber veure l’arquitectura. Roma

37


CONEXIÓN

38

Saber veure l’arquitectura. Roma

Ponte Nenni

Ponte Savoia

Ponte Mazzini

Ponte Sublicio


III Puente y ciudad

CONEXIÓN EDIFICIO REPRESENTATIVO

Ponte Umberto I

Ponte Sant’Angelo

Ponte Sisto

Ponte Pala no

Saber veure l’arquitectura. Roma

39


CONTINUIDAD SISTEMA VIARIO

40

Saber veure l’arquitectura. Roma

Ponte Regina Margherita

Ponte Cavour

Ponte Vi orio Emanuele II

Ponte Garibaldi


III Puente y ciudad

CONEXIÓN ISLA TIBERINA

Ponte Ces o y Ponte Fabricio

Saber veure l’arquitectura. Roma

41


CONEXIÓN - Nenni

42

Saber veure l’arquitectura. Roma


III Puente y ciudad

CONEXIÓN EDIFICIO REPRESENTATIVO - Castel Sant’Angelo

Saber veure l’arquitectura. Roma

43


CONTINUIDAD SISTEMA VIARIO - Regina Margherita

44

Saber veure l’arquitectura. Roma


III Puente y ciudad

CONEXIÓN ISLA TIBERINA- Ces o y Fabricio

Saber veure l’arquitectura. Roma

45


Calles y elementos del espacio urbano


A : Míriam Fernández Rodríquez Judit Ferreiro Lara

ANÀLISI DE ROMA A TRAVÉS D’UNA TEMÀTICA S’ha escollit com a tema l’anàlisi els paviments, les estàtues i les fonts que ens trobem al llarg d’uns recorreguts determinats. Tots tres elements són urbans, pertanyents únicament al carrer, a la vida pública, i intervenen amb el pas de les persones que circumden la ciutat. D’alguna manera o d’una altre, acaben influenciant en com les persones interactuen amb els carrers i els edificis, creant relacions directes o indirectes, canviant la seva percepció de la ciutat a cada pas. Es converteixen en elements d’iden tat de la ciutat: els paviments com a element d’iden tat horitzontal i les estàtues i fonts en ver cals, caldrà veure doncs, si els horitzontals tenen prou força en algun lloc com per arribar a ser elements iden fica us.

RECORREGUT 01: Plaça Sant Pere - Castell Sant Àngelo RECORREGUT 02: Centre històric RECORREGUT 03: Plaça Santa Maria Maggiore - Estació Termini 62

Saber veure l’arquitectura. Roma


II Espais Urbans

Saber veure l’arquitectura. Roma

63


REFERÈNCIES AL LLIBRE “LAS CIUDADES INVISIBLES”, ITALO CALVINO

LAS CIUDADES I LOS OJOS 2 Es el humor de quien la mira el que da a la ciudad de Zemrude su forma. Si pasas silbando, con la nariz levantada detrás del silbido, la conocerás de abajo para arriba: antepechos, cor nas que se agitan, sur dores. Si caminas con el mentón sobre el pecho, con las uñas clavadas en las palmas, tus miradas se enredarán al ras del suelo en el agua de la calzada, las alcantarillas, las espinas de pescado, los papeles sucios. No puedo decir que un aspecto de la ciudad sea más verdadero que el otro, pero de la Zemrude de arriba oyes hablar sobre todo a quien la recuerda hundido en la Zemrude de abajo, recorriendo todos los días los mismos tramos de calle y encontrando por la mañana el malhumor del día anterior incrustado al pie de las paredes. Para todos, tarde o temprano, llega el día en que bajamos la mirada a lo largo de los caños de las canaletas y no conseguimos despegarlos más del pavimento. El caso inverso no está excluido, pero es más raro: por eso seguimos dando vueltas por las calles de Zemrude con los ojos que ahora cavan debajo de los sótanos, de los cimientos, de los pozos.

COMENTARI: El text ens explica que, si observes de ngudament els paviments de les ciutats, pots arribar a deduïr la vida que hi ha a cada carrer. Per exemple; les restes d’un mercat, el desgast dels adoquins ancs pel pas dels vianants al llarg del temps, l’aigua de les entrades dels portals acabats de netejar que indiquen l’apropiació de part de la via pels veïns, etc.


II Espais Urbans

LAS CIUDADES I LOS SIGNOS 1 El hombre camina días enteros entre los árboles y las piedras. Raramente el ojo se de ene en una cosa, y es cuando la ha reconocido como el signo de otra: una huella en la arena indica el paso del gre, un pantano anuncia una vena de agua, la flor del hibisco el fin del invierno. Todo el resto es mudo es intercambiable; árboles y piedras son solamente lo que son. Finalmente el viaje conduce a la ciudad de Tamara. Uno se adentra en ella por calles llenas de enseñas que sobresalen de las paredes. El ojo no ve cosas sino figuras de cosas que significan otras cosas: las tenazas indican la casa del sacamuelas, el jarro la taberna, las alabardas el cuerpo de guardia, la balanza el herborista. Estatuas y escudos representan leones delfines torres estrellas: signo de que algo —quién sabe qué— ene por signo un león o del n o torre o estrella. Otras señales advierten sobre aquello que en un lugar está prohibido: entrar en el callejón con las carre llas, orinar detrás del quiosco, pescar con caña desde el puente, y lo que es lícito: dar de beber a las cebras, jugar a las bochas, quemar los cadáveres de los parientes. Desde la puerta 12 de los templos se ven las estatuas de los dioses, representados cada uno con sus atributos: la cornucopia, la clepsidra, la medusa, por los cuales el fiel puede reconocerlos y dirigirles las plegarias justas. Si un edificio no ene ninguna enseña ofigura, su forma misma y el lugar que ocupa en el orden de la ciudad basta para indicar su función: el palacio real, la prisión, la casa de moneda, la escuela pitagórica, el burdel. Hasta las mercancías que los comerciantes exhiben en los mostradores valen no por sí mismas sino como signo de otras cosas: la banda bordada para la frente quiere decir elegancia, el palanquín dorado poder, los volúmenes de Averroes sapiencia, la ajorca para el tobillo voluptuosidad. La mirada recorre las calles como páginas escritas: la ciudad dice todo lo que debes pensar, te hace repe r su discurso, y mientras crees que visitas Tamara, no haces sino registrar los nombres con los cuales se define a sí misma y a todas sus partes.

Cómo es verdaderamente la ciudad bajo esta apretada envoltura de signos, qué con ene o esconde, el hombre sale de Tamara sin haberlo sabido. Afuera se ex ende la erra vacía hasta el horizonte, se abre el cielo donde corren las nubes. En la forma que el azar y el viento dan a las nubes el hombre ya esta entregado a reconocer figuras: un velero, una mano, un elefante...

COMENTARI: El text parla del significat de les estàtues dins la ciutat. Aquestes no són només objectes, son símbols que ens referèncien a una altre cosa. Com per exemple poden mostrar una jerarquia d’importància dels edificis que tenen darrere o de les places que les contenen. L’estàtua ha estat concedida per donar un significat d’elegància, poder, sabiesa o plaer. El fet de que hi hagi les estatues fa que la lectura de la ciutat sigui dirigida per aquests símbols; es una visió de la ciutat controlada. El visitant se’n va de la ciutat sense saber realment com és, ja que ha estat influenciat per aquests símbols. Saber veure l’arquitectura. Roma

65


ANÀLISI DELS PAVIMENTS A ROMA

66

Saber veure l’arquitectura. Roma

RECORREGUT 01: Plaça Sant Pere - Castell Sant Àngelo


II Espais Urbans

RECORREGUT 02: Centre històric

Saber veure l’arquitectura. Roma

67


RECORREGUT 03: Plaça Santa Maria Maggiore - Estació Termini

68

Saber veure l’arquitectura. Roma


II Espais Urbans

ANÀLISI DELS PAVIMENTS A ROMA

1. Marbre beig

5. Adoquins nous grans

2. Adoquins vells pe ts

6. Blocs pedra llisa

3. Vorera asfaltada

7. Adoquins vells grans

4. Adoquins nous

8. Peces ratllades grans Saber veure l’arquitectura. Roma

69


A.A. 2016/2017 Saber Ver la Arquitectura: Roma

Prof. Responsable: M.Pia Fontana Asistente a la docencia: Mar Cabarrocas

Alumnos: Arnau Gorchs Novellas Albert Font Sabadí Albert Frigola Mató Carles Juanola Serra Cris na Montero Baleri Eric Benjamin Aznar Sans Luis Felipe López Castrejón Haryam Angelica Sapién Canal Jordina Freixes Hernández José Manuel Loncarich Judit Ferreiro Lara Luis Omar Cruz de Jesús Maria Pilar Or z Frigola Míriam Fernández Rodríguez Victor Xaubet Areales Victoria Zuffine

Profile for aprenentdelesciutats

Aprenent de Roma - Carrers i espais urbans  

Guia d'arquitectura desenvolupada pels alumnes de Saber veure l'Arquitectura, dels Estudis d'Arquitectura de la Universitat de Girona (UdG)....

Aprenent de Roma - Carrers i espais urbans  

Guia d'arquitectura desenvolupada pels alumnes de Saber veure l'Arquitectura, dels Estudis d'Arquitectura de la Universitat de Girona (UdG)....

Advertisement