Page 24

Discussie over de InVexpansie 2 schreef Tomas Scheen van Cition een artikel over de gevolgen van het weg­­ laten van de fysieke parkeerbon onder de ruitenwisser. Naar aanleiding daarvan raakten Leo Runia en Rick Warnar van Denion en Tomas Scheen per brief met elkaar in discussie.

In zijn artikel legt Tomas Scheen uit dat er haken en ogen zitten aan efficiënte controle zonder een parkeerbon achter de ruitenwisser te plaatsen. Hoewel hij onderschrijft dat deze ontwikkeling onvermijdelijk is, meent hij dat er niet direct mee gestart kan worden, omdat er nadelen kleven aan het weglaten van de parkeerbon. Zijn redenen hiervoor houden deze graag tegen het licht. Wij denken namelijk dat er niets op tegen is om nu al de parkeerbon achterwege te laten. Het eerste argument van Scheen betreft het volgen van het advies van de VNG om pas over te gaan tot de nieuwe werkwijze wanneer het gehele proces rond fiscale parkeerhandhaving volledig gedigitaliseerd is. Immers, zo wordt er gesteld, zolang een parkeercontroleur toch nog fysiek controleert, kan er net zo goed direct een bon onder de ruitenwisser worden geplaatst. Dat is een klassieke kip-ei redenering. Hier wordt gezegd: ‘zolang er nog fysiek en dus duur gecontroleerd wordt, kan het opleggen van de sanctie ook net zo goed op de huidige dure manier blijven gebeuren. Zo doorgaan kan inderdaad, maar er is uit oogpunt van de uitvoering van de handhaving geen enkel beletsel om over te gaan op de digitale parkeerbon. De parkeerkaartjes in Amsterdam zijn inmiddels digitaal voorhanden, dus waarom ook niet de parkeerbon digitaal? Terecht merkt Scheen op dat de parkeerder geen last mag hebben van de transitie naar de parkeerhandhaving zonder bon. De introductie van mobiel betalen wijst echter uit dat het publiek zich nieuwe ontwikkelingen snel eigen maakt, dus dat is geen probleem. Een goede landelijke campagne volstaat, wellicht iets voor de VNG in samenwerking met Vexpan? Om zijn stelling dat overgaan naar de nieuwe wijze van handhaving nu nog niet kan te onderbouwen, voert Scheen het voorbeeld aan van de vergunninghouder die per ongeluk buiten zijn vergunningsgebied parkeert, waarbij de bon onder zijn ruitenwisser hem de mogelijkheid biedt om corrigerend te handelen door alsnog binnen zijn vergunningsgebied te parkeren. Zonder fysieke bon gaat

24

vexpansie 2012

dat volgens Scheen fout en krijgt deze vergunninghouder door hoge controle-intensiteit acht parkeerbonnen, voordat hij in de gaten heeft dat hij fout zit. Daarom moet het proces van naheffing eerst teruggebracht worden tot 24 uur. Wanneer meer vanuit dienstverleningsperspectief dan vanuit handhavingsperspectief gekeken wordt, dan zijn andere inzichten mogelijk. Een buiten zijn gebied parkerende vergunninghouder zou bijvoorbeeld een sms gestuurd kunnen worden om hem op zijn fout te attenderen. Bij hoge handhavingsintensiteit valt dan snel op of er sprake is van een fout, of een bewuste overtreding. Geen reden om niet over te gaan op het achterwege laten van de parkeerbon. Streven naar verkorting van het naheffingproces is prima. Maar het duurt ook een paar dagen voordat de bon van een digitaal geconstateerde snelheidsovertreding opgestuurd wordt, daar hebben mensen geen problemen mee. Parkeerder zouden erop geattendeerd kunnen worden dat zij een parkeerkaartje, voor zover niet digitaal betaald, een poosje moeten bewaren. Dat hoeft geen probleem te zijn. Wij vinden dat er goede redenen zijn om nu al over te gaan op de digitale parkeerbon: bijvoorbeeld de kostenbesparing die hier mee gepaard gaat. In Amsterdam zijn in 2010 485.780 parkeerbonnen uitgeschreven. Voorzichtig geschat levert de digitale parkeerbon een besparing van 15 euro per naheffingsaanslag op, dat zou gebaseerd op 2010 ruim 7 miljoen euro besparing opleveren. Er kan aan toegevoegd worden dat de kwaliteit van het opleggen van sancties verbeterd wordt. Door betere controle op basis van de juiste handhavingsgegevens, kan het aantal onterechte naheffingen worden teruggedrongen. Dit resulteert in minder bezwaarschriften, een mooie (ook financiële) bijkomstigheid in het streven naar klantvriendelijkheid van parkeerbeheer die Tomas Scheen in zijn betoog onderschrijft. Leo Runia en Rick Warnar Denion

Vexpansie 3 - 2012  
Vexpansie 3 - 2012  

Vexpansie is het officiële orgaan van Vexpan maar ook hét vakblad voor de professional in parkeren.