Page 25

COLUMN C Column

André Vonk

Circulair ondernemen: een kernwaarde of gebakken lucht? In ons dagelijks huishouden scheiden we allerlei soorten afval:

en milieu-aspecten goed voor het voetlicht brengen, want

groente, plastic, batterijen, tuinafval, bouwafval, et cetera. De

tenslotte zijn dit onze herhaalgebruiksproducten.’

gemeenten haalt het afval gescheiden op en o wee als u de

U denkt: er zijn toch wel een paar (inter)nationale bedrijven

verkeerde bak buiten zet. Mijn vrouw wordt er wel eens kiere-

die hun huiswerk gedaan hebben? Dat klopt, maar ze zijn op

wiet van.

één hand te tellen. Ik noem geen namen, maar nodig u uit om

We beginnen ons dus steeds bewuster te worden van de nood-

op sommige bedrijfssites een kijkje te nemen en te zien welke

zaak om duurzame grondstoffen nog beter te beschermen

oplossingen ze ontwikkeld hebben. Kwalitatief uitermate te-

zodat we van een lineaire economie naar een circulaire eco-

leurstellend, is mijn conclusie.

nomie gaan. De vraag is: is het bedrijfsleven, met name onze bedrijfstak, zich hier ook bewust van? Veel bedrijven preten-

Nieuwe EU-regelgeving

deren groen te zijn, want ‘daar kun je zo lekker mee scoren in

In Brussel zijn ze zich ervan bewust dat dit de spuigaten uitloopt.

het veld.’ Maar als je je hier verder in verdiept, blijkt het gebak-

Met meer dan vier miljoen dispenserproducten die jaarlijks hun

ken-lucht-verhaal de kop op te steken.

weg naar de eindgebruiker in Europa vinden, diende regelgeving hierover tot stand te komen. In 2018 dient vijfenveertig

Half werk

procent van de materiaalproductie voor nieuwe producten te

Ik kom weleens op een openbaar toilet en ik ga er vanuit u vast

komen uit gerecycled materiaal. Richtlijnen hiervoor zijn onder

ook. Ik vraag mij regelmatig af wat er met de sanitaire produc-

andere vastgelegd in:

ten als handdoekautomaten en zeepdispensers – meestal uit

• de richtlijn 08/98/EG van de Raad van de Europese Gemeen-

kunststoffen gemaakt – gebeurt als zij het einde van hun levensduur bereiken. Negen van de tien producenten of distributeurs hebben geen idee en het antwoord is meestal: ‘We

schap op afval • de richtlijn 91/156/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap op de niet-gevaarlijke afvalstromen

gooien het gewoon weg. Het komt waarschijnlijk op een vuil-

Het reinigende effect op de reinigingsindustrie, hoe toepas-

nisbelt terecht of het wordt verbrand.’ Dat laatste hoop ik dan

selijk, komt daarmee in een nieuwe fase terecht.

maar, want ondanks de CO2-uitstoot is dat de minst slechte

Het antwoord op de vraag of duurzaamheid en de circulaire

optie. Ik vind het erger dat sommige producenten en distribu-

gedachte in de kernwaarden van elke zichzelf respecterende

teurs hier helemaal geen aandacht aan geven, laat staan hun

en maatschappelijk verantwoorde onderneming is opgenomen,

verantwoordelijkheid ervoor nemen. Wel aan de inhoud van

is dat het veel beter kan en moet. Directies, management,

het papier- of detergentengebruik, want ‘daar zijn bomen voor

beleids- en uitvoeringsmedewerkers dienen razendsnel hier

nodig of er is een directe belasting van het milieu mee gemoeid.

een speerpunt van te maken, om zich te kunnen blijven onder-

Dus we zorgen dat we bossen creëren voor ons papiergebruik

scheiden. Gebakken lucht is al te lang gepredikt.

André Vonk is directeur van het recyclinginitiatief European Cleaning Machines Recycling (ECMR); een organisatie die bedrijven helpt bij het terugnemen van afgedankte machines en aanverwante materialen, om deze vervolgens te ontmantelen voor nieuwe grondstoffen en hergebruik. Informatie: andre.vonk@ecmr.nu, Twitter @ECMR1

PS - 25

Profile for APPR Hét Brancheburo

Professioneel Schoonmaken 5 - 2016  

Schoonmaakvakblad Professioneel Schoonmaken (PS)

Professioneel Schoonmaken 5 - 2016  

Schoonmaakvakblad Professioneel Schoonmaken (PS)