Page 1

การโอนเงิน ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 173 – 241 - 6858 ชื่อบัญชี มูลนิธิหมอชาวบ้ าน (สถาบันโยคะวิชาการ) สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคาแหง บัญชีออมทรัพย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี Tel. 02-732-2016-7, 081-401-7744 www.thaiyogainstitute.com ตารางอบรม ปี 2556 เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิ ถนุ ายน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิ กายน ธันวาคม

วันอาทิ ตย์ 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22

อบรมหลักสูตรโยคะอาสนะขัน้ พืน้ ฐาน วันอาทิตย์ สัปดาห์ ท่ ี 4 ของเดือน เวลา 09.00 -15.00 น. ค่ าลงทะเบียน 650 บาท/ท่ าน มีเอกสารประกอบ (ไม่รวมอาหารกลางวัน)

รั บจานวนจากัด : ผู้อบรมทัว่ ไป 24 ท่าน นักพัฒนา 2 ท่าน ไม่เสียค่าใช้ จ่าย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูจกั โยคะอย่างที่โยคะเป็ น 2. เข้ าใจศาสตร์ แห่งโยคะในระดับเบื ้องต้ น และสามารถฝึ กได้ ด้วยตนเอง เนือ้ หา ภาคทฤษฎี o โยคะคือการพัฒนากาย-จิต o หลักในการฝึ กอาสนะ 4 ข้ อ ที่ไม่ทาให้ ผ้ ฝู ึ กได้ รับบาดเจ็บ o คุณค่า ประโยชน์จากการฝึ กโยคะ ตามหลักสรี รวิทยา และ ข้ อควรระวังในการฝึ ก ท่าโยคะอาสนะ o มรรควิถี 8 ประการของโยคะ ฯลฯ เนือ้ หา ภาคปฏิบัติ o อาสนะพื ้นฐาน 14 ท่า o เทคนิคการหายใจพื ้นฐาน การหายใจด้ วยหน้ าท้ อง การหายใจด้ วยทรวงอก o เทคนิคเกร็ งและคลายกล้ ามเนื ้อ 8 ส่วน o เทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก o เกมส์ฝึกสติ การเตรียมตัวก่ อนการฝึ กโยคะ 1.ควรงดรับประทานอาหารก่อนการฝึ กปฏิบตั ิ ดังนี ้ - อาหารมื ้อหนัก เช่น อาหารตามมื ้ออาหาร อย่างน้ อย 4 ชัว่ โมง - อาหารมื ้อเบา เช่น อาหารว่าง (ขนมปั ง, แซนด์วิช ฯลฯ) อย่างน้ อย 2 ชัว่ โมง เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมให้ แก่ร่างกาย เนื่องจากหากท้ องอิ่ม อาจทาให้ เกิด ความรู้สกึ อึดอัด ไม่สบายตัวในขณะฝึ กปฏิบตั ิได้ 2. แต่งกายสบาย ๆ ผ้ ายืด เช่น เสื ้อยืด - กางเกงวอร์ ม จะเหมาะสมที่สดุ เนื่องจากทาให้ เกิดความยืดหยุน่ ในขณะฝึ ก ควรหลีกเลีย่ งการใส่ชดุ ออกกาลัง กายที่รัดรูป เพราะจะทาให้ เลือดไหลเวียนได้ ไม่ดี 3. ควรจัดเตรียมผ้ าห่ม หรื อผ้ าขนหนูผืนยาวมารองตัวขณะฝึ ก ขนาดกว้ างยาว ประมาณตัวผู้ฝึก (มีเบาะโยคะเตรี ยมไว้ ให้ ในวันเรียนแล้ วค่ะ) 4. ***เตรี ยมพื ้นที่เล็ก ๆ ไว้ ในใจสาหรับเพาะเมล็ดแห่งโยคะให้ งอกงามในวิถีตน*** สถานที่อบรม ณ ห้ อง 262 ชัน้ 6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ซอย สุขุมวิท 23 )

Pr 1day yoga  

เรียนรู้โยคะอาสนะ 1 วันเต็มจากครู แล้วนำกลับไปฝึกต่อเองที่บ้านพร้อมคู่มือการฝึก ค่าลงทะเบียน 650 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 732 2016,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you