Page 1

¨´ËÁÒ¢‹ Ò Ç

ÊÒÃѵ¶Ð

http://500px.com/photo/22708497

àÁÉÒ¹ 2556

www.thaiyogainstitute.com


ÊÒÃѵ¶Ð

¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹ »¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁà¤Ã× Í ¢‹ Ò Â

ศิ ล ปะภาวนา ค า ยท อ งเที ่ ย วธรรมชาติ โยคะวิ ถ ี ท างเลื อ ก ค น พบความสมบู ร ณ เ พี ย บพร อ ม

ÊÒÃºÑ Þ

·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ

2 2 4

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

แห ง ชี ว ิ ต ภายใน

¹Ò¹Ò·Ñ È ¹Ð ¨Ò¡à¾× ่ Í ¹¤ÃÙ เรื ่ อ งเล า จากอิ น เดี ย

à¡็ º µ¡

6 7

ค า ยปราณายามะ

12

อั ง คุ ต ตรนิ ก าย ป ญ จก-ฉั ก กนิ บ าต

15

¾ÃÐäµÃ» ® ¡á¡‹ ¹ ¸ÃÃÁ µÓÃÒâÂ¤Ð´Ñ ้ § à´Ô Á

ยมะ๕ : การพั ฒ นาสภาวะจิ ต ด า นใน (ตอนที ่ ๒ )

18

ฉั น รู 

22 23

º·¡Å͹ ธรรมดา

1

http://bednij.livejournal.com/?skip=40

กวี คงภั ก ดี พ งษ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์ นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์ กฤษณ ฟ ก น อ ย ชนาพร เหลื อ งระฆั ง ชุ ต ิ ม า อรุ ณ มาศ วรพจน คงผาสุ ข วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล วิ ล ิ น ทร วิ ภ าสพั น ธ สมดุ ล ย หมั ่ น เพี ย รการ

ÊÓ¹Ñ ¡ §Ò¹

พรทิ พ ย อึ ง คเดชา วั ล ลภา ณะนวล สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

จิ ร วรรณ ตั ้ ง จิ ต เมธี ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ณั ฏ ฐ ว รดี ศิ ร ิ ก ุ ล ภั ท รศรี ธนวั ช ร เกตน ว ิ ม ุ ต ธี ร ิ น ทร อุ ช ชิ น พรจั น ทร จั น ทนไพรวั น วิ ส าขา ไผ ง าม วี ร ะพงษ ไกรวิ ท ย ศั น สนี ย  นิ ร ามิ ษ

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ

กาญจนา กาญจนากร


¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

ÊÒÃѵ¶Ð

อากาศรอนสมชื่อ “ฤดูรอน” แตอยาปลอยให “ใจรอน” ตามอากาศ สวัสดีเดือนเมษา ใคร ๆ ก็รูวาเปนเดือนแหงเทศกาลอีกวาระหนึ่ง เปนชวงเวลาของการใหศีลใหพรและรับศีลรับพร จากประเพณีการรดน้ำดำหัวญาติผูใหญหมั่นคอยระลึก และแสดงความกตัญูกตเวที ซึ่งเปน ประเพณีที่ดีงามของเราชาวสยาม

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ 3 4 10 11 17 18 24 25 27

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ³ Ëͨ´ËÁÒÂà赯 ¾ Ø · ¸·ÒÊ ¿ÃÕ àÂ็ ¹ ÇÑ ¹ ¾Ø ¸ áÅоÄËÑ Ê àÇÅÒ 17.00 – 18.30 ¹.

พุธที่ 3 เม.ย. 56 ครูบี บุษกร แกวมรกต หัวขอ โยคะยุคใหมการเดินทางของโยคะสูดินแดนตะวันตก พฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. 56 ครูนุม ปวีณนุช สรอยสองสี พุธที่ 10 เม.ย. 56 ครูหนู อสมาพร สัตยาบัน พฤหัสบดีที่ 11 เม.ย. 56 ครูโอ อทิตยา อภิชาตินันท หัวขอ โยคะธรรมชาติบำบัด พุธที่ 17 เม.ย. 56 ครูหนู อสมาพร สัตยาบัน พฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 56 ครูจิ๊ป รติภรณ หงษจุย หัวขอ “สุข สงบ เย็น ดวยโยคะและ อานาปานสติ” พุธที่ 24 เม.ย. 56 ครูกุง วิมลรัตน พุทธาศรี พฤหัสบดีที่ 25 เม.ย. 56 ครูเบนซ วรพจน คงผาสุข หัวขอ โยคะในสวนธรรม â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ³ Ëͨ´ËÁÒÂà赯 ¾ Ø · ¸·ÒÊ ¿ÃÕ àÊÒÏ Ê Ñ » ´Òˏ · Õ ่ 4 àÇÅÒ 14.00 – 16.00 ¹. เสารที่ 27 เม.ย. 56 ครูเบิรด ธงชัย จิรัฐติพันธุ หัวขอ โยคะและการเจริญสติ â¤Ðà´็ ¡ ³ ÈÙ ¹  à ÃÕ Â ¹ÃÙ Œ ÊÊÊ. «Í§ÒÁ´Ù ¾ ÅÕ ÊÓËÃÑ º à´็ ¡ »ÃжÁµŒ ¹ ÍÒÂØ 7–10 »‚ ÇÑ ¹ àÊÒÏ · Õ ่ 11 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 àÇÅÒ 10.30 – 12.00 ¹.

รับจำนวนจำกัด 20 คนเทานั้น สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติม และ แจงลงทะเบียนไดที่ สถาบันโยคะวิชาการ โทร.02 732 2016-7, 081 401 7744

2


»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

ÊÒÃÑ µ ¶Ð การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมสืบคน เรียนรู โลกภายในดวยตัวคุณเอง

“Yoga Detective Workshop” ณ บานกานนิสา บางบัวทอง นนทบุรี

ระหวางวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2556

จัดโดย สถาบัน โยคะวิชาการ

รับจํานวนจํากัด 20 คน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม สถาบันโยคะวิชาการ โทร. 02 732 2016 – 7, 081 401 7744 www.thaiyogainstitute.com ลงทะเบียนออนไลนไดที่ Yoga Detective 3


¡Ô ¨ ¡ÃÃÁà¤Ã× Í ¢‹ Ò Â

ÈÔ Å »ÐÀÒÇ¹Ò : ¾Ñ ´ ¸ÃÃÁ ¤ÅÒÂ㨠à¾× ่ Í ¼Ù Œ » † Ç Â â´Âà¤Ã× Í ¢‹ Ò ÂªÕ Ç Ô µ ÊÔ ¡ ¢Ò วันหยุดสุดสัปดาหของทานอาจมีคุณคา ทางใจสำหรับใครอีกหลายคนผูซึ่งไมมีโอกาสไดใช เวลา พักผอนในวันหยุดเหมือนทาน เขาเหลานั้น อาจกำลังเผชิญกับโรคภัยที่เบียดเบียน เขาเหลานั้นอาจกำลังเฝามองบุคคลอันเปนที่รัก กำลังทุกขทรมานจากโรคราย มารวมกันเปนสวนหนึ่งของกำลังใจดวย การวาดภาพสีอะครีลิค พรอมขอความธรรมะดีๆ ใหปรากฏลงบนแผนพัดสปริง เพื่อนำไปเปน ใบอนุโมทนาบัตร มอบใหกับผูมีจิตศรัทธาที่รวม บริจาคเงินเขารวมกองทุนชวยเหลือผูปวยโดย เครือขายชีวิตสิกขา หรือ เพื่อนำไปมอบใหเปน กำลังใจกับผูปวยและญาติตามโรงพยาบาล ในกิจกรรมคลินิกธรรมะที่จิตอาสาของเครือขาย ไดจัดรวมกับโรงพยาบาลตางๆอยูเปนประจำอยาง ตอเนื่อง

ÊÒÃѵ¶Ð

การรวมตัวของจิตอาสากลุม ‘เพื่อนดี’ ในเครือขายชีวิตสิกขา เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา สำหรับ กองทุนชวยเหลือผูปวยเพื่อสนับสนุน งานคลินิกธรรมะและคลินิกสุขใจ ในกรณีที่ จิตอาสาในงานคลินิกธรรมะและอาสา ขางเตียงที่ไดพบผูปวยที่ตองการความชวยเหลือ ที่กำลังรอคอย อยูอยางสิ้นหวังทามกลางกระแส แหงความเจ็บปวย ขอเชิญชวนผูสนใจรวมกิจกรรมที่ลาน กิจกรรมชั้น1หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปญโญ สวนวชิรเบญทัศ(สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ไดทุกวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน สำหรับเดือนนี้พบกันวันเสารที่ 27 เมย. 2556 เวลา 10.00-13.00 น. ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ติดตอลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดที่ website ของธนาคารจิตอาสา http://www.jitarsabank.com/event/view/248 หรือ คุณออด 084-6439245 ระหวางเวลา 9.00-16.00 น.

4


ÊÒÃѵ¶Ð

http://www.flickr.com/photos/paolarenno/1956191816/

¤‹ Ò Â·‹ Í §à·Õ ่  ǸÃÃÁªÒµÔ â¤ÐÇÔ ¶ Õ · Ò§àÅ× Í ¡ ชวนมาผอนคลายกับธรรมชาติ และอากาศบริสุทธิ์พรอมเรียนรู โยคะวิถีทางเลือก ณ โปงกอนเสา 4 – 5 เมษายน 2556 ( 2 วัน 1 คืน ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ครูเอ โทร. 085 516 4949 คุณจา โทร. 081 938 8833

5

¤Œ ¹ ¾º¤ÇÒÁÊÁºÙ à ³ à ¾Õ Â º¾ÃŒ Í Á áË‹ § ªÕ Ç Ô µ ÀÒÂã¹ หิมาลายันโยคะสมาธิ (ประเทศไทย)มีความ ยินดีขอเรียนเชิญทาน “คนพบความสมบูรณเพียบ พรอมแหงชีวิตภายใน” เชิญรวมปฎิบัติคอรสโยคะสมาธิกับทาน สวามี ริธาวัน ภารตี และ อาชูโทช ชารมา ใน บรรยากาศธรรมชาติที่ บานผูหวาน สามพราน นครปฐม วันเสารที่18 ถึงวันอาทิตยที่19 พค.56 • มิติล้ำลึกของศาสตรแหงโยคะนิทรา • หฐโยคะ; หนทางแหงการนำสูสมาธิ และปรัชญาแหงการดำรงชีวิต • อนัตตา (ความไมใชตัวตน)/อาตมัน (ความ สมบูรณแบบ) - นิพพาน (สภาวะแหงการรูแจง) /พรหมัน (สภาวะแหงสัจธรรมสูงสุด) – การรวม เปนหนึ่งกับพระเจา ในราคาเพียง 2,000 บาทเทานั้น(ไมรวมคาเดินทาง) ผูสนใจกรุณาติดตอ svbretreat2012@gmail.com 086-755-3869, 081-700-3011 and 089212-6296 หมายเหตุ: มีผูแปลเปนภาษาไทยตลอดงาน “มนุษยทุกคนคือสถาปนิกผูกำหนดชะตากรรม ของตัวเอง”


¹Ò¹Ò·Ñ È ¹Ð

ÊÒÃѵ¶Ð

phttp://elegantea.tumblr.com/post/45079540931

ดิฉันอานคอลัมน“พี่เละชวนคุย”เลยขอ อนุญาติรวมคุยกับ“พี่เละ”(คุณธีรเดช) แบบสนุกๆ ดวยคนนะคะ คุณธีรเดชใหขอมูลเรื่องความเปน สถิระในทาตั๊กแตน (ศลภาสนะ) ไดละเอียดสามารถ จินตนาการตามไปไดเลย วาตั๊กแตนที่ยกขาสอง ขางไมไหว ควรตองมีตนทุนของรางกายอยางไร จากประสบการณตนทุนของรางกายที่ เปนอุปสรรคในการฝกแลวไมเกิด สถิระและสุขะ เทาที่สังเกตุแตอาจไมตรงเสมอไป เชน 1.ลำตัวเตี้ย สะโพกผาย ตนขาใหญ (ผูหญิง) 2.หลังสวนลาง(LOWER BACK)แข็งตึง(ผูชาย) 3.ขอมือเล็ก ออนแรง (ผูหญิงและเด็ก ) 4.ลำตัวสูง ขายาว กลามเนื้อหนาทองออนแรง (ชาย ,หญิง) 5.ขาดทักษะ บุคคลที่มีขอจำกัดรางกายเหลานี้อาจเปน ผูฝก ศลภาสนะ คอนขางยาก ดิฉันจึงขออนุญาติ แนะนำ (ผูอานทานใด ไมเห็นดวย ก็ไมเปนไรคะ) หลักการฝกแบบ THERAPEUTIC YOGA เขามา ชวยทำใหการฝก ศลภาสนะไดประโยชนขึ้นโดยการ ใชเครื่องมือชวยพยุงรางกาย ไมวุนวายเลยโดยการ ใชผาหมหนา มวนหนา ๆ ขนาดศูนยกลาง

ประมาณ 3 นิ้วหรืออาจใชหมอน ขางกลมๆ ของเด็ก สอดไวใตสะโพก(HIP BONE) ขณะนอน คว่ำในทาตั๊กแตน สวนแขนสองขางวางไวขาง ลำตัว แบบ สบายๆ กอน ยังไมตองกำมือ จากนั้น ใสใจไวที่ตนขา และสะโพก เพื่อกำหนดรูวาเราจะใชกลามเนื้อ บริเวณนี้ แตดิฉันจะใหผูฝก หายใจเขาพรอมกับ ยกขา สองขางขึ้น ขณะเดียวกัน เหมือนเกร็งกลามเนื้อกน และตนขาพรอมกัน ผาที่มวนอยูจะทำหนาที่ ยืดหยุน ใหกลามเนื้อตนขา และสะโพก ทำงานไดดี เมื่อวางขาสองขางลงจึงหายใจออก พยายามฝกโดย ใชอุปกรณชวย จนรูสึกเขาใจและมั่นคง หลังจาก นั้น จึงเอาอุปกรณออกและฝกแบบสมบูรณ การฝกแบบนี้ยังเปนการปองกัน ความผิดพลาด บางอยาง รางกายไมบาดเจ็บ อีกนัยหนึ่ง รางกายมีปญหาหรือขอบกพรอง นับวา เปนสวนหนึ่งที่ทำให เราตองยอมและ พัฒนา รางกายใหเกิดผล ถาเรามองตนเอง เขาใจตนเอง ไมปดกั้นความคิด ทำใหเรามีสถิระ สุขะ กับการฝก ดีทีเดียว คุณธีรเดชหรือทานผูอานคิดเชนนั้นไหม ? ครูหนู ชมชื่น สิทธิเวช

6


¨Ò¡à¾× ่ Í ¹¤ÃÙ

ÊÒÃѵ¶Ð

àÃ× ่ Í §àÅ‹ Ò ¨Ò¡ÍÔ ¹ à´Õ Â

â´Â¤ÃÙ à µÂ

7

(µ‹ Í ¨Ò¡©ºÑ º ·Õ ่ á ÅŒ Ç )

วันที่ 28 ธันวาคม วันที่สองของการ ประชุม เตยกับพี่กลวยรีบตื่นแตเชาพอเดินออกมา ก็เจอรถริกชอวที่ไกวัลเตรียมไวรับสงผูเขารวม ประชุม พอเรากระโดดขึ้นรถปุปก็ตองกอดกันกลม พอลมหนาวปะทะมา พอถึงก็รีบไปเขาคลาสของทานสวามี อนุภาวนันดาตอนหกโมงครึ่ง สวามีสอนเรื่องตัวเรา ตัวกู อัตตา เวทนา มายา สมมติ การดับการปรุง แตงของจิต การตระหนักรูสภาวะของตนเอง ซึ่ง นอกจากการฟงบรรยายแลวเรายังไดนั่งสมาธิ ฝก ปฏิบัติไปดวย ซึ่งนาสนใจมาก พอทานอาหารเชาเสร็จเราก็เขาไปฟงคลาส ตอนเกาโมงเชาเกี่ยวกับหนทางการเรียนรูระบบองค รวม ซึ่งจะตองประกอบไปดวยสมอง สองมือและ หัวใจ ไมใชแคจากสมองอยางเดียว ใจความสำคัญ ที่เขาพุดถึงคือเราจะตองพาตัวเราไปสูการมีสติ ตระหนักรูซึ่งทำไดผานการเฝาดูหรือการทำสมาธิ เทานั้น ขณะทำสิ่งใดตองอยูกับสิ่งนั้นรอย เปอรเซ็นต แตในชีวิตคนเรามักไมไดเปนเชนนั้น บางคนไมชอบทำบางอยางแตก็ยังทำ และทุกครั้ง ที่เราตอบโตกับใครหรืออะไรก็ตาม สิ่งนั้นจะสงผล ตอพลังปราณของเรา เปนอกุศลเราเกิด


ÊÒÃѵ¶Ð

เราเกิดใหมทุกครั้ง กับทุกการตอบโต ถาเราเอา ผัสสะออกไดหมดเราจะบรรลุโดยใชมรรคแปดของ โยคะเขาสูสภาวะอันเปนหนึ่งเดียว การอาน ปตัญชลีโยคะสูตร การทำสมาธิและการปฏิบัติ โยคะจะเอื้อใหสมองผลิตคลื่นอัลฟาทำใหเรามอง เห็นสิ่งตางๆ อยางที่เปนตามความเปนจริง เพียง แคเฝาสังเกตเทานั้น เฝาดูสิ่งที่เกิดขึ้นใน ปจจุบันขณะ เชนเดียวกัน ขณะอยูในอาสนะ หรือ ฝกปราณายามะ เราไมคิดสิ่งอื่นใด เรากำลังเฝา ดูตัวเราอยางไมตัดสินแลวเราจะเชื่อมตอกับพลัง ปราณซึ่งจะคอยเยียวยาเราในทุกครั้งที่นอนหลับ เปนระดับของการทำงานเพื่อความอยูรอดของ มนุษย ขณะฝกโยคะนั้น อหังการจะหายไปเรา เพียงอยูกับจิตใตสำนึก มีขอควรคำนึงวาเราสามารถรูสึกสงบสุขได อยางตอเนื่องหรือไม ความสงบสุขภายในตัวเราเอง ผูบรรยายกลาวตอวาเมื่อมีความตั้งใจจะมีพลังงานต ามมา หากแตการทำตามใจตน จะเปนแรงสงให กับกรรมที่ไมดี ดังนั้นจึงตองมีการทำสมาธิ และ การฝกโยคะเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนจากภายใน จากการฟงการบรรยายเตยพบวา อยาง ไรก็ตามเราตองปฏิบัติควบคูไปอยางตอเนื่องและ

จริงจัง ทำซ้ำแลวซ้ำเลาจึงจะเห็นผล ที่เกิดจาก ความเพียร ซึ่งจะทำใหเราเขาใจในสิ่งที่ ผูบรรยาย กลาวถึงการเฝาดูสภาวะที่เกิดขึ้นภายในไดอยางเขา ใจจากประสบการณตรง ไมเชนนั้นแลวเรา ก็คงได แตครุนคิดวา แลวมันจะเปนอยางไร การเฝาด zู คืออะไร ดูแลวไมตัดสินเปนอยางไร จากนั้นเราไปตอกันที่หองบรรยายเรื่อง Harness Divinity มีการพูดถึงเรื่องสภาพ การใช ชีวิตของคนในปจจุบันที่ใชเทคโนโลยีเสียมากจนแทบ จะลืมการสื่อสารระหวางบุคคล แมกระทั่งคูรัก ที่อยูดวยกันในมือยังถือไอแพดสื่อสารกับคนอื่น ปจจุบันเด็กเกิดมาพรอมกับเทคโนโลยีมากเกินไป ผูคนมากมายหาที่พึ่ง ถาหาไมไดก็เลือกที่ จะไป พึ่งพา เหลายาและบุหรี่ ดังนั้นมีความจำเปนมาก ที่จะตองนำพวกเขาใหกลับมามีความตระหนักรู มีสติสัมปชัญญะ ตระหนักรูถึงพระเจาภายในตัวเรา นอกจากนี้ยังพูดอีกวาโยคะเปนหนทางที่จะพาเราไป เหนือเรื่องของกายภาพ และเปนเรื่องขององครวม ที่อยูในวิถีชีวิต ยังไมจบคะ วันนี้ยังมียาวไกล จบจากหองนี้เตย ไปฟงการนำเสนอผลงานนึงที่นาสนใจในหัวขอโยคะ บำบัดคะ เปนการนำเสนอที่มีคนยกมือ ถามเยอะ

8


ÊÒÃѵ¶Ð มาก แทน แทน แทน ซึ่งหัวขอนั้นก็คือ โยคะกับการหลั่งเร็วคะ ซึ่งสุดทายไดรับรางวัล Best Paper ในการประชุมครั้งนี้ดวยนะคะ เตยจะขอเอาบทคัดยอมาเลาใหฟงกันสั้นๆ กลาวคือผูศึกษาตองการทราบวาโยคะสามารถนำม าใชเปนทางเลือกเพื่อรักษาอาการหลั่งเร็วไดหรือไม เมื่อเทียบกับยา fluoxetine ซึ่งผลการวิจัยจาก คนไข จำนวน 68 คนพบวามีสถิติแสดง ใหเห็น อยางเปนนัยยะสำคัญวาโยคะสามารถชวยได ปลอดภัย และเปนการแพทยทางเลือกที่ยอมรับได ทั้งนี้ผูวิจัยจะทำการทดลองในจำนวนคนไขที่มากขึ้น เพื่อนำไปใชประโยชนตอไป หลังจากนั้นเราพักทานขาวกัน สองชั่วโมง แลวไปฟงการนำเสนอผลงานจาก ครูฮิโรชิ และพี่แอล ศศินี จากหลักสูตรครูยาวรุน 11 คะ ครูฮิโรชิพูดการศึกษาผลการติดตามนักเรียนชาว ญี่ปุนจำนวนยี่สิบคนที่มาเรียนที่สถาบันโยคะไกวัลย ธรรม ทั้งในสวนของหลักสูตรอนุปริญญา DYEd, เกียรติบัตรโยคะ C.C.Y. และหลักสูตรครูขั้น แอดวานซ ตั้งแตปพ.ศ. 2545-2555 ครูไดกลาว

9

วาปจจุบันโยคะเปนที่รูจักกันแพรหลายภายในไมก ทศวรรษที่ผานมานี้ แตจะมีผูเรียนโยคะกี่คน ใน ตางประเทศที่ไดรับผลประโยชนที่แทจริงจากโยคะ อีกทั้งยังมีความยากลำบากจากการขาดแคลนความ รูเกี่ยวกับพื้นฐานของวัฒนธรรมอินเดีย และถึงแม กลุมการวิจัยจะคอนขางเล็กแตผลการศึกษาพบวาผู เรียนโยคะชาวญี่ปุนสามารถเขาใจแนวคิดของโยคะ วิธีการของโยคะผลของการฝกโยคะจากตำราโยคะ ดั้งเดิมกอปรกับการตีความบนพื้นฐานของเหตุผลใน ปจจุบันสมัย ซึ่งหลายคนพบวา อาสนะนั้นแตกตาง จาก การออกกำลังทั่วไป และปราณายามะทำงาน กับระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งสงผลตอสภาวะของจิต ทั้งสองอยางนี้เปนหลักใหญใจความของโยคะที่ไป เหนือกวาเรื่องของกายภาพเพียงอยางเดียว และยัง นำไปสูการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณของปจเจก ดังนั้นบางคนที่มีความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องจิต วิญญาณตามแบบวัฒนธรรมญี่ปุนควรจะศึกษาเรื่อง ราวที่สอดคลองกันระหวางโยคะแบบดั้งเดิมควบคูไ ปกับพุทธศาสนาในญี่ปุนไปดวย ดังนั้นบางคนที่มีความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องจิต วิญญาณตามแบบวัฒนธรรมญี่ปุนควรจะศึกษาเรื่อง ราวที่สอดคลองกันระหวางโยคะแบบดั้งเดิมควบคูไ ปกับพุทธศาสนาในญี่ปุนไปดวย


ÊÒÃѵ¶Ð สวนพี่แอล นำเสนอในเรื่องของ การนำฝก โยคะแบบดั้งเดิมใหกับแมชี จากการศึกษาพบวา แมชีเกือบทั้งหมดเขาใจและรับผลจากการฝกโยคะได เปนอยางดี เมื่อฝกอาสนะแลวสงผลใหผอนคลาย ความเหนื่อยลาและสงบจิตสำรวมใจไดรวดเร็วขึ้น ตลอดจนชวยใหการปฏิบัติสมาธิเปนไปไดดียิ่งขึ้น ผูฝกคนพบความเหมือนระหวางมรรคแปดของโยคะ กับศีลแปดในศาสนาพุทธ การฝกอาสนะและ ปราณายามะเอื้อตอวิถีชีวิตและยังสรางความสมดุล ใหกับกายและใจ ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการ ตระหนักรูในทุกดานของชีวิต ทั้งกายภาพ จิตใจ อารมณ จิตวิญญาณ แมชีจึงนำเอาโยคะแบบดั้งเดิม มาใชปฏิบัติตอไปและเริ่มนำไปสอนเยาวชนที่มา ปฏิบัติธรรมอีกดวย พอจบวิชาการหนักๆ ไปก็ไปตอดวย การแสดง Kirtan/Bhajanโดย H.B.P. Baba MaharajSatarkarที่มีนักรองและนักดนตรีเกือบยี่สิบคน ถาสนใจเขาไปคลิกดูกันไดในหนาเพจของไกวัลยธรร มนะคะ “Kaivalyadhama Yoga Institute” เตยก็ ฟงบางไมไดฟงบาง มัวแตคุยอยูกับครูฮิโรชิ เรื่อง การเรียนตอดิพโพลมา และการเปนครูโยคะก็ควร จะมีความรูเปนพื้นฐานสำคัญซึ่งครูก็ย้ำแลวย้ำอีก หลังจากนั้นพออากาศเริ่มหนาวมากๆ ก็ชวนครู ไปทานอาหารค่ำกอนกลับโรงแรมตอไป ทางไกวัล จัดรถริกชอวสงเรากลับโรงแรมมหาราชาทุกวันคะ ปลอดภัยหายหวง วันที่ 29 ธันวาคมวันที่สามของงานประชุมเชนเคย คะวันนี้ตื่นแตเชาไปฟงทานสวามีอนุภาวนันดา เหมือนเดิม วันนี้ทานบอกวา การที่เวลาเราเศรา แลวเราคิดวาตองมีคนรับผิดชอบนั้นมันไมจริง เพราะเราจะตองรับผิดชอบตอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ของเรา เรามักเฝาแตทำตามเสต็ปของชีวิตที่ จะตองเติบโต เขาเรียนมหาวิทยาลัย ทำงานโดยไม เคยใชชีวิตจริงๆ ทานบอกใหเราเปนอิสระจากตัวตน และใหยอมรับในสิ่งที่เราเปน

จากนั้นกลาวถึงโศลกที่วาประยัตนไศถิลยะ อนันตสมาปติภยาม ใหเราเปนอิสระจากการ พยายาม แลวใหเราฝกนั่งสมาธิ รวมกันกอน จบคลาส ซึ่งขณะนั่งสมาธิพบวาสงบนิ่งสบายดี เลย คิดวาวันรุงขึ้นก็จะเขาฟงทานสวามีอีก หลังจากทานขาวเชาวันนี้ก็เขาไปฟง บรรยาย เรื่องการตระหนักรูภายใน: หนทางสู ความเปนเลิศซึ่งหลักๆ นั้นพูดถึงเรื่องของทัศนคติ ที่จะใหไดมาซึ่งความนิ่ง เฝาดูตนเอง เพราะเรามัก คิดถึงอยางอื่นตลอดเวลา ดังนั้น การฝกโยคะจะทำ ใหเราเขาใจแตละสวนของรางกายไดอยางดี ตอดวยการบรรยายเรื่องโยคะบำบัดจาก ดร.บาเลการ ที่เปนครูสอนวิชาอนาโตมี ตอนที่เตย ไปเรียน CCY เมื่อปที่แลวดวย ดร.บาเลการ กลาววา โยคะในแงมุมบำบัดนั้น ชวยชำระลาง ปญหาที่หยั่งรากลึกในจิต วินิจฉัยสภาวะ ของกาย -จิต ดวยวิถีทางของโยคะ นาฑีสุทธิ เปนตน จากนั้นดร.บาเลการแนะนำการฝกลมหายใจที่เหมาะ สมกับโรคจากประสบการณที่รักษาคนไขที่ไกวัลยธร รมมาดังนี้ ผูที่เปนโรคซึมเศราใหฝกภัสตริกะ ผูที่ เปนนอนไมหลับใหฝกพราหมรี ผูที่เปนโรคกลัว หรือโฟเบียใหฝกเปลงเสียงโอม ผูที่มีความเครียด หรือวิตกกังวลใหฝกอนุโลมวิโลม

10


ÊÒÃѵ¶Ð สวนเลคเชอรที่เขาไปฟงตอนบาย ก็ฟงรู เรื่องบางไมรูเรื่องบางเลยขออนุญาตขามไปนะคะ สำหรับคืนนี้มีการแสดง “กฤษณะคาถา” จาก Padma BhushanDr.SonalMansingh เปนการแสดงรองและเตนทีตรึงตาตรึงใจคนดูไดยา วนานตอเนื่องตลอดสองชั่วโมงกวาๆมีนักดนตรีอยู คนรองหลักเปนผูหญิงคนเดียวมีบุคลิกที่ทรงพลัง ลัง ใชสายตาและการขยับใบหนา มือ แขน ขาไดอยางนาทึ่ง บางทีเธอรองเปนภาษาอังกฤษ ทำใหเราพอเขาใจเรื่องราวของพระกฤษณะบางคะ ครูฮิโรชิบอกวาปกติการแสดงแบบนี้เขาจะเริ่มตอน เที่ยงคืนแลวไปเสร็จอีกทีตอนรุงสาง ที่เราไดดู นี่เปนฉบับยอ ตอนไดฟงถึงกับตกใจ วาเลนกันทั้ง คืนเลยเหรอ เอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหน เตยวา เขาเกงมากๆ ที่สงพลังจากเวทีไปยังทุกๆ คนจนถึง หลังสุดของฮอลล คนอยูกันเต็มฮอลลจนการ แสดงเลิกที่สามทุมกวา วันที่ 30 ธันวาคมวันสุดทายของงาน ประชุม ตอนเชาเตยไปฟงทานสวามีอนุภาวนันดา เหมือนเดิมคะ แตไมไดจดมา เพราะอยากใหซึมซับ เขาไปโดยไมตองจด แตปรากฎวาซึมหายเขาเซลล ไปเลยคะ ไมรูจะเอามาเลายังไง จำไดแตวาวันนี้ ฟงไมคอยรูเรื่อง แลวก็เปนเรื่องที่ชาวฮินดู เขาใจเสียเปนสวนใหญ เห็นหัวเราะกันคิกคัก สวนการบรรยายที่เหลือของวันนี้เตยก็ขอสารภาพ อีกวาฟงไมคอยออก แตดูเหมือนเขาจะยกเอา สุภาษิตของอินเดียมาพูด แลวก็พูดอะไรที่เขา อยากพูด พูดเรื่องปตัญชลีบางอะไรบางซึ่งก็ไมคอย เกี่ยวกับหัวขอเยาวชนเทาไหร จะวาไปตั้งแตมา ฟงประชุม การบรรยาย และการเสนอเอกสาร หลายๆ เรื่องก็ไมคอยเกี่ยวกับเยาวชน สักเทาไหร นะคะ มีบางพอประปราย คือกอนหนานี้ครูฮิโรชิ

11

เคยบอกวาคนอินเดียนะมี ประปราย คือกอนหนานี้ครูฮิโรชิเคยบอกวา คนอินเดียนะมีขอดีที่วาเขานะมั่นใจในตัวเองมาก กลาพูด กลาคิด กลาทำ ไมยุงเรื่องคนอื่น แตก็มี ขอเสียคือมั่นใจในตัวเองมากไปเตยมาเขาใจตอนที่ มา ฟงประชุมนี่ละ วาฟงๆ ไปแลวที่เราจับใจความ ไมได บางทีก็เปนเพราะเขามัวแตพูดเรื่องตัวเอง พูดเรื่องที่อยากพูด มั่นใจในทางของตัวเองมาก อยากจะย้ำวามากจริงๆ เวลาหมดใหหยุดพูด ก็ไมหยุด สวนชวงพิธีปดในชวงบาย ก็เปนไป อยางเรียบรอย ซึ่งเตยก็ฟงไมคอยออกอีกแลว เหมือนขอมูลลนทะลัก ประมวลผลไมไหว ขำตัวเอง เหมือนกันวาอยูๆ ก็เหมือนหูดับไปเสียอยางนั้น รูแตวาเขาพยายามบอกวาใหนำเอาโยคะมาอยูในวิถี ชีวิต หมั่นปฏิบัติเขาไว สำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับ งานประชุมโยคะสำหรับเยาวชน ที่สถาบันโยคะ ไกวัลยธรรมครั้งที่ 7 ก็จบเพียงแตเทานี้ เตยคิดวา เปนโอกาสที่ดีที่ไดมารวมงานประชุมที่นี่ เจอสวามี ครูหลายๆ ทาน เพื่อนๆ และผูคนมากมายจากทั่ว อินเดียและประเทศอื่นๆ ที่รักโยคะ สนใจโยคะ ในแงมุมของวิชาการจากตำราโยคะดั้งเดิมและ วิทยาศาสตรรวมสมัย ไดมาเรียนรูแลกเปลี่ยน ขอมูลซึ่งกันและกันทำใหมีมุมมองที่กวางขวางขึ้น มีความเขาใจในโยคะลึกซึ้งขึ้น รูจักวัฒนธรรม ของชาวอินเดียมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็รูจักตัวเอง มากขึ้นดวยเชนกัน อีกอยางที่รูสึกมากๆ เลยคือ รูสึกวาเราโชคดีที่ไดเกิดมาบนผืนแผนดินไทยที่แสน จะอุดมสมบูรณ ทั้งอากาศ อาหาร สภาพแวดลอม ศาสนา ผูคน สิ่งละอันพันละนอยก็เอื้อตอ ชีวิต เรามาก ที่พูดนี่ไมไดหมายความวา ไมรักอินเดีย นะคะ รักอินเดียในแบบที่เปนนั่นแหละ แตเหมือน พอเราไปอยูที่อื่นแลวมองกลับมาก็ทำใหเห็นคุณคา ถึงสิ่งที่เรามีมากยิ่งขึ้น เห็นความหมาย ของสิ่งตางๆ ที่เราอาจเคยมองขามไป ถาสนใจขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประชุมก็สงอีเมล มาถามเตยไดนะคะที่ taey81@hotmail.com คะ วันนี้ลาไปกอนคะ นมัสเต


à¡็ º µ¡

ÁÒàÃÕ Â ¹»ÃÒ³ÂÒÁÐ¾× ้ ¹ °Ò¹ ¡Ñ º Ê¶ÒºÑ ¹ â¤ÐÇÔ ª Ò¡Òà อาจมีหลายคนอยากรูวา มาเรียนปราณายามะ พื้นฐานกับสถาบันโยคะวิชาการเปนอยางไร แลวได อะไร เลยขอมาแชรประสบการณใหฟงกัน เพราะมี โอกาสไดเรียนทั้งทุกเย็นวันพุธหกคาบและแบบเขา คายสองวัน ตอนที่รูวาสถาบันจะเปดคอรสนี้ก็ดีใจ สงเมลมาแจงครูกวีตั้งแตอยูอินเดีย เพราะโดย สวนตัวชอบฝกปราณายามะมาตั้งแตหมอที่อินเดีย ใหใบสั่งยามาเปนการฝกปราณายามะเพื่อดูแลรักษา สุขภาพตัวเองจากอาการผื่นภูมิแพกำเริบ ผื่นขึ้นคัน คะเยอ ซึ่งตอนเรียนปราณ ที่ไกวัลก็เปนการเรียนรู วิชาการและเทคนิคของปราณ แตดวยความที่มีเวลา ไมมากจึงไมไดลงรายละเอียดในสวนของสรีระวิทยา ของการหายใจมากนัก ที่สำคัญอยากมาทบทวน และนำเทคนิคของปราณไปถายทอดใหผูเรียนโยคะ ดวย พอเขาไปดูรายละเอียดในคอรส จะพบวา การเรียนประกอบดวยภาคทฤษฎี เพื่อใหเขาใจ สรีระวิทยาของการหายใจ ปราณยามะตามตำรา ปตัญชลีโยคะสูตรและตำราหฐประทีปกาและภาคปฏิ บัติ ที่วาดวยกลไกหายใจพื้นฐาน หายใจดวย

ÊÒÃѵ¶Ð

หนาทอง (กระบังลม) หายใจดวยทรวงอก (กลามเนื้อซี่โครง)เตรียมความพรอมกอนฝกปราณา ยามะนาฑีสุทธิ (การหายใจสลับรูจมูกหรืออนุโลม -วิโลม)ฝกเทคนิคเพื่อชวยเกื้อหนุนการฝกปราณ: มุทราพันธะกิริยาฝกปราณอุชชายี ถาอานหลักสูตรแลวเห็นไดเลยวาสถาบันตองการให ผูเรียนมีพื้นความรูเกี่ยวกับปราณายามะจากทั้งฝงข องโยคะตามตำราดั้งเดิมและฝงของวิทยาศาสตร สรีระวิทยา ซึ่งเรื่องนี้เปนที่จุดเดนของทางสถาบันโยคะวิชาการ และสถาบันโยคะไกวัลยธรรม ทำใหเราไดมองโยคะ อยางเปนวิทยาศาสตร ทำตามหลักการภายใต ความปลอดภัยของผูปฎิบัติ ซึ่งอันนี้เปนสิ่งสำคัญ เพราะคิดอยูเสมอวาควรเรียนปราณายามะกับครู เนื่องจากเรื่องนี้เปนเรื่องละเอียดออน เพราะการ ฝกอาสนะ หากปฏิบัติไมถูกตองเราสามารถ มอง เห็นและแกไขได แตการฝกปราณนั้นสงผลตอ อวัยวะภายในรางกายมากมาย อยางถุงลมเล็กๆ ภายในปอด และอวัยวะสวนอื่นๆ ที่เราไมสามารถ มองเห็น แตทั้งนี้ เราคงไมไดมาลงรายละเอียด การเรียนปราณกันทั้งหมด แตขอเอาหลักๆ ที่อยาก

12


ÊÒÃѵ¶Ð ผลจากการฝกปราณายามะ “รูปรางผอมเพรียว ใบหนาเปลงปลั่ง เสียงใส ดวงตาเปนประกาย หางไกลจากโรค สามารถควบคุม การหลั่งน้ำกาม กระตุนไฟยอย และนาฑีสุทธิ” ตำราหฐประทีปกา บทที่ ๒โศลกที่ ๗๘

เอามาพูดถึงคงหนีไมพนวา ทำไมถึงตองฝกปราณ งั้นลองมาดูกันวาตำราดั้งเดิมเขาวากันอยางไร คำตอบคือ ในตำราหฐประทีปกา บทที่ 2 โศลกที่ 2 กลาวไววา ตราบที่ยังหายใจ จิตก็ยังคง กระเพื่อม เมื่อลมหายใจหยุด จิตก็นิ่ง โยคีก็เขาสู ความนิ่งอยางแทจริงแตเราตองยึดหลักกาลามสูตร คือ อยาเพิ่งเชื่อโดยอางตำรา ดังนั้นเมื่อได การบาน จากครูใหกลับไปฝกหายใจดวยทรวงอก หายใจดวยหนาทอง แลวสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น ผลคือรูสึกไดวาชวยให เราสงบไดเร็วขึ้น จิตสงบ รูลมหายใจไดเร็วขึ้น นั่งสมาธิไดสบายขึ้น ทีนี้ในปตัญชลีโยคะสูตร บทที่ 2 โศลกที่ 49 ใหนิยามวา ปราณายามะคือชองวาง ระหวาง ลมหายใจเขากับลมหายใจออก กลาวคือการฝก ปราณายามะในโยคะ คือ การฝกใหเกิดการหยุด คั่นระหวางลมหายใจเขาออกของเรา เปนการ ฝกเพื่อควบคุมระบบหายใจ ซึ่งมีความสัมพันธ ตอเนื่องกับระบบประสาทอัตโนมัติเพื่อพัฒนาความ สามารถที่จะควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติเพื่อไป ควบคุมอารมณ ควบคุมการทำงานของจิต หลายคนอาจจะเคยทราบวาการฝกปราณายามะ มีประโยชนมากมาย แตพอถามวามีอะไรบาง

13

ก็ยังไมคอยแนใจนัก วันนี้อยากจะย้ำกันอีกครั้ง จากตำราหฐประทีปกา บทที่ 2 โศลกที่ 78 กลาวถึงผลจากการฝกปราณายามะไววาทำใหมีรูป รางผอมเพรียว ใบหนาเปลงปลั่ง เสียงใส ดวงตาเปนประกาย หางไกลจากโรค สามารถ ควบคุมการหลั่งน้ำกาม กระตุนไฟยอย และนาฑี สุทธิ พอไดอานแลวมีกำลังใจในการฝก ปราณายามะ กันบางไหมคะ บางคนอาจนึกสงสัยวา ทำไมจึงตองสอนมุทรา ในคอรสปราณายามะดวย เหตุผลคือเทคนิคมุทรา จะชวยเกื้อหนุนการฝกปราณายามะ ทำใหเพิ่ม ประสิทธิภาพการหายใจของเรา พัฒนากลามเนื้อ กะบังลมใหมีความยืดหยุน รวมถึงอวัยวะที่ เกี่ยว ของก็คอยๆ พัฒนาความยืดหยุน ความแข็งแรง ขึ้นเปนลำดับ มุทราที่ครูใหฝกมีทั้งตฎากิมุทรา สิมหะมุทรา วิปริตกรณี บางคนอาจคุนเคยกับ วิปริตกรณี และอาจสับสนวาคือทายืน ดวยไหล เพราะรูปแบบภายนอกคลายคลึงกัน แทที่จริง แลวทายืนดวยไหลเปนอาสนะ แตวิปริตกรณีนั้น เปนมุทรา ซึ่งมุงไปยังการกดล็อกเสน ประสาท และกลามเนื้อเฉพาะจุด เกิดการเปลี่ยนแปลง ความกดดันภายในรางกาย การฝกมุทรา มีผล โดยตรงตอความแข็งแรงของอวัยวะภายในการหลั่ง ของตอมตางๆ อยางตอมไรทอ และปมประสาท สำคัญๆ บางจุดดวย การมาเรียนแบบมีความรูวิชาการมา รองรับ การแลกเปลี่ยนประสบการณ ขณะฝก และการถามตอบในชั้นเรียนก็ทำใหเขาใจชัดแจงขึ้น ครูเนนวาใหฝกแบบใชความรูสึกเปนตัวนำ สำหรับ ผูเริ่มฝกอาจจะยังไมสามารถจับความรูสึกไดเดนชัด ก็คอยๆ ใหเวลากับตัวเอง ไมตองเรงรีบ คอยๆ เรียนรูที่จะฟงเสียงของรางกายตัวเองไป เรามี เวลาเรียนรูโยคะไปไดตลอด แตสิ่งที่สำคัญนั้น อยูที่การปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ใหเวลากับตัวเอง ทุกเชาหรือกอนนอน เปนเวลาที่เราจะไดอยูกับ ตัวเองอยางแทจริง


ทีนี้มาถึงประเด็นยอดฮิตจากผูเรียนคือ “ฉันหายใจผิดหรือเปลา” มีคำอธิบายดังนี้ การหาย ใจโดยสวนใหญเปนการหายใจโดยอัตโนมัติดำเนิน ไปดวยประสาทอัตโนมัติ รูปแบบการหายใจที่เกิดขึ้นในชวงหนึ่งเกิดจากการจั ดปรับตามธรรมชาติ ซึ่งหากไดลองสังเกตดูจะพบวา มนุษยเราหายใจอัตโนมัติในรูปแบบที่แตกตางกัน ตลอดเวลา ดังนั้นอยาไดกังวลไปเลย ถาเราหายใจ ผิด ปานนี้เราคงลาโลกกันไปแลว ไมไดมานั่งอาน เรื่องนี้กันอยูหรอก นอกจากนี้ ครูกวียังบอกวา สำหรับผูที่รูสึกไมคอยสบายจมูก อาจทำชลเนติได ตามความเหมาะสม พิจารณาจากรางกายของ ตนเองเปนหลักโดยสวนตัวแลวหากทำชลเนติในชวง เชาจะรูสึกโลงจมูก สัมผัสถึงลมหายใจ ที่กระทบ โพรงจมูกไดดีขึ้น และหากออกไปเผชิญ ฝุนควัน มาทั้งวัน การทำชลเนติตอนเย็น ก็ทำใหรูสึก จมูกโลง สะอาดขึ้น การทำชลเนติก็ใชน้ำอุนผสมเกลือเล็กนอย รสชาติพอปะแลมๆ ใสลงไปในกาเนติแลวคอยๆ เทน้ำจากพวยลงมา ใชแรงโนมถวงของโลกใหน้ำ คอยๆ ไหลรินเพื่อชำระลางโพรงจมูกดานหนึ่ง มายังอีกดานหนึ่ง ทำใหมีความนุมนวลกวาการ ใชไซริงคแบบที่เคยใชสมัยกอน พอไดจดจอกับสาย น้ำ อยูกับตัวเอง ทำใหจิตใจพลอยสงบไปดวย ที่สำคัญ หลังทำชลเนติอยาลืมขับน้ำ ที่คั่งคางอยู ในโพรงจมูกออกดวยกปาลภาติ จากนั้นอาจพัก ในทาจระเข หากมีน้ำหลงเหลือน้ำจะคอยๆ หยดลง มาในทาจระเข ทีนี้เขาใจวาหลายๆ คนคงฝกปราณกันมา แลว เลยอยากขอแบงปนชุด ของการฝกที่พวกเรา ฝก กอนจบคาย ซึ่งพอฝกแลวรูสึกผอนคลาย สงบ นิ่ง สบาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. หายใจดวยหนาทอง หายใจเขา 3 วินาที หายใจออก6วินาที(อัตราสวน 1:2 )จำนวน10รอบ 2. กปาลภาติ ถาเพิ่งเริ่มตนใหทำที่ 30, 60 หากชำนาญแลวทำไมเกิน 120 รอบตอ1นาที พักหนึ่งนาทีตอหนึ่งรอบจำนวน 3 รอบ 3. หายใจดวยทรวงอกหายใจเขา 5 วินาที หายใจออก 8-10วินาที(อัตราสวน 1:2)จำนวน 10 รอบ

ÊÒÃѵ¶Ð “ ตราบที่ยังหายใจ จิตก็ยังคงกระเพื่อม เมื่อลมหายใจหยุด จิตก็นิ่ง โยคีก็เขาสูความนิ่ง อยางแทจริง” ตำราหฐประทีปกา บทที่ ๒โศลกที่ ๒

4. อนุโลมวิโลมหายใจเขา 5 วินาทีหายใจออก 10 วินาที(อัตราสวน 1:2 )จำนวน10 รอบ 5. พักในทาศพสักครู 6. ขยับลุกขึ้นมาในอิริยาบทนั่งเพื่อ ฝกอุชชายี หายใจเขา 5วินาทีหายใจออก10 วินาที(อัตราสวน 1:2 )จำนวน 5 รอบ 7. นั่งสมาธิตอ5-10 นาที สำหรับผูที่สนใจคอรสปราณก็ติดตามทางโยคะ สารัตถะ ทางเว็บไซตหรือเฟสบุคของสถาบัน โยคะวิชาการ หากมีจัดขึ้นอีกจะแจงใหทราบ แนนอนคะ หรือจะโทรมาลงชื่อแจงความจำนง ไวที่สถาบันกอนก็ได หรือหากตองการอานเพิ่มเติม เกี่ยวกับปราณายามะ เตยขอแนะนำหนังสือ โยคะบำบัด โยคะกับการพัฒนามนุษยกับศาสตรและศิลปแหง โยคะ ที่กลาวถึงปราณายามะไดอยางละเอียด อางอิงตำราดั้งเดิม มีภาพประกอบเพื่อเสริม ความเขาใจ และขอมูลทางวิทยาศาสตร ทำใหเรา เขาใจโยคะไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น หาซื้อไดที่สถาบันโยคะ วิชาการนะคะ วันนี้ก็ขอลากันไปเพียงแตเทานี้ หวังวาผูอานจะลองไปฝกกันดู ไดผลเปนอยางไร ชวยมาเลาใหฟงกันดวยนะคะ เตยเองคะ

14


¾ÃÐäµÃ» ® ¡ àÅ‹ Á ·Õ ่ òò ¾ÃÐÊØ µ µÑ ¹ µ» ® ¡ àÅ‹ Á ·Õ ่ ñôÍÑ § ¤Ø µ µÃ¹Ô ¡ Ò »˜ Þ ¨¡-©Ñ ¡ ¡¹Ô º Òµ ÷. °Ò¹ÊÙ µ Ã

[๕๗]ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสตรี บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิตควร พิจารณาเนืองๆ ๕ ประการเปนไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ๑ เรามีความเจ็บไข เปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได ๑เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตาย ไปได ๑ เราจะตองพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจทั้งสิ้น ๑ เรามีกรรมเปนของตน เปน ทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกำเนิด มีกรรมเปน เผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง จักทำกรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจะเปนผูรับผลของกรรมนั้น ๑ ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ

15

http://pinterest.com/pin/155092780890228461/

ÊÒÃѵ¶Ð

¾ÃÐäµÃ» ® ¡á¡‹ ¹ ¸ÃÁ

วา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแก ไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความเปน หนุมสาวมีอยูแกสัตวทั้งหลาย ซึ่งเปนเหตุใหสัตว ทั้งหลายประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เมื่อเขา พิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ ยอมละความมัวเมา ในความเปนหนุมสาวนั้นไดโดยสิ้นเชิง หรือทำให เบาบางลงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัย อำนาจประโยชนนี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือ บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแก เปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจ ประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความเจ็บไข เปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความ ไมมีโรคมีอยูแกสัตวทั้งหลาย ซึ่งเปนเหตุให สัตวทั้งหลาย ประพฤติทุจริตดวยกายวาจาใจ เมื่อ เขาพิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ ยอมละความมัวเมา ในความไมมีโรคนั้นไดโดยสิ้นเชิง หรือทำใหเบา บางลงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจ ประโยชนนี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความเจ็บไข เปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไปได ฯ


ÊÒÃѵ¶Ð ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความตายเปนธรรมดาไมลวงพนความตายไป ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในชีวิตมีอยูแกสัตวทั้งหลาย ซึ่งเปนเหตุ ใหสัตวทั้งหลายประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ ยอมละความ มัวเมาในชีวิตนั้นไดโดยสิ้นเชิง หรือทำใหเบาบาง ลงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจ ประโยชนนี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วาเรามีความตายเปน ธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ ความรักใครในของรักมีอยูแกสัตวทั้งหลาย ซึ่งเปนเหตุใหสัตวทั้งหลายประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ ยอมละความพอใจ ความรักใครนั้นไดโดยสิ้นเชิงหรือทำใหเบาบางลงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชนนี้แลสตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกำเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรม เปนที่พึ่ง จักทำกรรมใดดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจัก เปนผูรับผลของกรรมนั้น

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต มีอยูแกสัตวทั้งหลาย เมื่อเขาพิจารณา ฐานะนั้นอยูเนืองๆยอมละทุจริตไดโดยสิ้นเชิง หรือทำใหเบาบางลงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจ ประโยชน นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกำเนิดมีกรรม เปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง จักทำกรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตามเราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนั้นยอม พิจารณาเห็น ดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดียว เทานั้นที่มีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความ แกไปได โดยที่แท สัตวทั้งปวงบรรดาที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวนมีความแกเปน ธรรมดาไมลวงพนความแกไปได เมื่ออริยสาวก นั้นพิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ มรรคยอมเกิดขึ้น อริยสาวกนั้นยอมเสพ อบรม ทำใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพอบรม ทำใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป อริยสาวก นั้น ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดียวเทานั้น ที่มีความเจ็บไขเปน ธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได โดยที่แท สัตวทั้งปวงบรรดาที่มีการมาการไป การจุติ การอุบัติ ลวนมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได เมื่ออริยสาวกนั้น พิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ มรรคยอมเกิดขึ้น อริยสาวกนั้นยอมเสพ อบรม ทำใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทำใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดียวเทานั้นที่มีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได โดยที่แท สัตวทั้งปวง บรรดาที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวนมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตาย ไปได เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ มรรคยอมเกิดขึ้น อริยสาวกนั้น ยอมเสพ อบรม

16


ÊÒÃѵ¶Ð

http://cafemarocchino.org/post/36645336208

17

ทำใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทำใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดียวเทานั้นที่จะตองพลัดพรากจากขอ งรักของชอบใจทั้งสิ้น โดยที่แท สัตวทั้งปวงบรรดา ที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวนจะตอง พลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น เมื่อ อริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ มรรค ยอมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นยอมเสพ อบรม ทำใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทำใหมาก ซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเรา แตผูเดียวเทานั้นที่มีกรรมเปนของตน เปนทายาท แหงกรรม มีกรรมเปนกำเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง จักทำกรรมใดดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น โดยที่แท สัตวทั้ง ปวงบรรดาที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวนมีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกำเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรม เปนที่พึ่ง จักทำกรรมใดดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเปนผูรับผลของกรรมนั้น เมื่ออริยสาวก นั้นพิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ มรรคยอมเกิดขึ้น อริยสาวกนั้นยอมเสพ อบรม ทำใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทำใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละ สังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป ฯ สัตวทั้งหลาย ยอมมีความแกเปนธรรมดา มีความเจ็บไขเปนธรรมดา มีความตายเปนธรรมดา สัตวทั้งหลายยอมเปนไปตามธรรมดา พวกปุถุชน ยอมเกลียด ถาเราพึงเกลียดธรรมนั้น ในพวกสัตว ผูมีอยางนั้นเปนธรรมดา ขอนั้นไมสมควรแกเรา ผูเปนอยูอยางนี้ เรานั้นเปนอยูอยางนี้ ทราบ ธรรมที่หาอุปธิมิได เห็นการออกบวชโดยเปนธรรม เกษมครอบงำความมัวเมาทั้งปวงในความไมมีโรค ในความเปนหนุมสาว และในชีวิต ความอุตสาหะ ไดมีแลว แกเราผูเห็นเฉพาะซึ่งนิพพาน บัดนี้ เราไมควรเพื่อเสพกามทั้งหลายจักเปนผูประพฤติไม ถอยหลัง ตั้งหนาประพฤติพรหมจรรย ฯ จบสูตรที่ ๗


µÓÃÒâÂ¤Ð´Ñ ้ § à´Ô Á

ÊÒÃѵ¶Ð

http://pinterest.com/pin/155092780890228582/

ÂÁÐ õ : ¡ÒÃ¾Ñ ² ¹ÒÊÀÒÇÐ¨Ô µ ´Œ Ò ¹ã¹ (µÍ¹·Õ ่ ò) ตอนที่แลวพูดถึงโยคสูตรประโยคที่ ๒:๓๐ (ตอนแรก) ซึ่งอธิบายถึงยมะ ๔ ขอแรก คือ อหิงสา (ไมเบียดเบียนทำรายสิ่งใด) สัตยะ (ความจริงในทุกมิติของชีวิต) อสเตยะ (ไมลักขโมย คือ ไมครอบครองสิ่งใดอันเรามิไดเปนเจาของ) พรหมจรรยะ (ชีวิตที่มีการฝกฝนใหควบคุมตนเองโดยเฉพาะเรื่อง ทางเพศ) การปฏิบัติยมะไมไดมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางสัง คมที่มีระเบียบวินัยอันดี แตยมะเหลานี้ชวยสรางสภาวะอันสงบสุขทางจิตใจ ซึ่งเปนพื้นฐานขั้นแรกสำหรับการฝกโยคะ การทำผิดยมะใดก็ตามเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงโดย ตรงเพราะจะสรางผลทางลบใหจิตใจและนำไปสูการ รบกวนจิตใจได ทำใหการฝกโยคะเปนไปดวย ความยากลำบากและไมประสบผลสำเร็จ การฝกยมะควรจะกระทำทั้ง 3 ระดับคือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ถึงเราจะไมไดกระทำผิดยมะ ในทางกายและวาจา

แตแคคิดวาจะทำผิดยมะทางใจก็ถือวาเปนการ ละเมิดยมะแลว สวนใจความตอนที่สองของประโยคเดิมนี้กลาวถึง ยมะขอพรหมจรรยะตออีกวา ในชีวิตของการฝกฝนวินัยตอตนเองเชนนี้การ ควบคุมกิจกรรมทางเพศอยางเหมาะสมถือเปนเรื่อง ที่สำคัญมาก กิจกรรมทางเพศเปนแรงขับอันทรงพลังมากใน กิจกรรมตางๆ ของสิ่งมีชีวิต และก็เปนกิจกรรมที่สำคัญมากอยางหนึ่งของชีวิต ดวย หากปราศจากกิจกรรมทางเพศแลว การสืบตอหรือ ดำรงเผาพันธุก็ไมอาจจะเกิดขึ้นได ดังนั้นโดยพื้นฐานแลวกิจกรรมทางเพศจึงไมใชสิ่งที่ ควรถูกคัดคานหรือถูกประณามไปเสียทั้งหมด การอธิบายพรหมจรรยะอยางงายๆ วาเปนการควบคุมหรือละเวนจากกิจกรรมทางเพศ จึงไมถูกตอง ยิ่งกวานั้นแมแตในความกาวหนาและ การเขาถึงทางจิตวิญญาณขั้นสูงกิจกรรมทางเพศ อาจจะไมไดเปน อุปสรรคเสมอไป ในเรื่องนี้มีหลักฐานจากขอเท็จจริงวาในทุกๆ

18


ÊÒÃѵ¶Ð วัฒนธรรมของโลกมีบุคคลตัวอยางจำนวนมากที่มี ความกาวหนาทางจิตวิญญาณขั้นสูงมากและยังคงมี ชีวิตสมรสที่นารื่นรมยโดยมีความเปนไปไดวาสวน ใหญมีกิจกรรมทางเพศรวมอยูดวย แมแตในแวดวงของโยคะ(อินเดีย) ชื่อของบุคคลในกลุมนี้ก็ผุดขึ้นมาในใจไดโดยไมยาก เย็นนัก ไดแก โยเคศวรศรีกฤษณะ โยเคศวรอาทินาถ หรือมหาเทวะศังกระ โยคีวศิษฐะ โยคียาชญวัลกยะ และคนอื่นๆ อีกมาก การละเวนกิจกรรมทางเพศอยางสมบูรณอาจเปนสิ่ง จำเปนสำหรับผูฝกโยคะ ณ ระดับหนึ่งบนเสนทาง พัฒนาจิตวิญญาณของเขา แตอาจจะไมใช สิ่งจำเปนที่จะตองมีตลอดเวลาแมวาจะเปนเรื่องของ การพัฒนาจิตวิญญาณก็ตาม เมื่อผูฝกกาวหนาถึงขั้นหนึ่งแลว สวนใหญเปนไปไดวาแรงกระตุนเพื่อกิจกรรมทาง เพศจากภายในจะหายไปโดยอัตโนมัติ หรืออยางนอยที่สุดก็ลดนอยลงหากเขาปฏิบัติตาม หนทางของโยคะอยางเปนระบบและตามหลัก วิทยาศาสตรอยางถูกตอง ดังนั้นกิจกรรมทางเพศจะถูกควบคุมอยูในขอบเขตที่ จำเปนและในบางกรณีอาจหมดไปอยางสมบูรณ ในทางตรงกันขามหากแรงกระตุนภายในยังมีอยูมา กและบุคคลนั้นพยายามบังคับตัวเองใหละเวนจาก ความสุขทางเพศ เพียงเพราะวาเขาเคยไดยินวากิจกรรมทางเพศเปน สิ่งที่ไมพึงปรารถนาและเปนอุปสรรคขวางกั้นการ พัฒนาทางจิตวิญญาณ การควบคุมบังคับเชนนั้นอาจจะมีผลกระทบที่เปน อันตรายอยางมากตอเขาได มีกรณีตัวอยางที่การพยายามบังคับใหละเวน กิจกรรมทางเพศถึงกับนำไปสูความแปรปรวนทาง บุคลิกภาพโดยรวมได มันอาจจะนำไปสูความผิดปกติทางจิตใจและอาจ ถึงขนาดนำไปสูความวิกลจริตได ดังนั้นการควบคุมกิจกรรมทางเพศในพรหมจรรยะ นี้ควรจะกระทำในลักษณะที่เหมาะสมและรอบคอบ เพื่อ

19

ที่จะหลีกเลี่ยงผลที่เปนอันตรายดังกลาว ในเรื่องพรหมจรรยะนั้นการเตรียมจิตใจเพื่อทำให แรงกระตุนหรือความตองการทางเพศลดนอยลงนับ เปนสิ่งสำคัญยิ่งกวาการบังคับตนเองใหละเวนจาก กิจกรรมทางเพศในขณะที่แรงกระตุนภายในยังคงมี อยู ขอความจากคีตา(1) ตอไปนี้เกี่ยวของกับความสุขของสิ่งตางๆ (วิษยะ) โดยอาศัยความรูสึกและอวัยวะ (กรรเมนทรีย)(2) ซึ่งโดยทั่วไปแลวสามารถประยุกตใชกับเรื่องความ สุขทางเพศไดอยางเหมาะเจาะมาก “กรรเมนทริยาณิ สังยัมยะ ยะ อาสเต มนสาสมรัน I อินทริยารถาน-วิมูธาตมา มิถยาจาระ สะ อุจยเต”II (B.G. ๓: ๖) แปลวา คนหลอกตัวเองที่ไมสามารถเขาใจ ไดอยางถูกตอง แลวไปควบคุมบังคับอวัยวะแหงการกระทำ (กรรเมนทรีย) แตยังมีจิตใจที่คิดฝกใฝถึงความสุขจากการกระทำ เหลานั้น กลาวไดวานี่เปนสิ่งที่ผิด เปนพฤติกรรมที่ไมถูกตอง ผูฝกโยคะแตละคนควรจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางเพศ มากนอยเพียงใดนั้นครูที่ดีสามารถใหคำแนะนำได หรือหากผูฝกมีความจริงใจที่จะตระเตรียมความ พรอมของจิตใจของเขาเพื่อการควบคุมตนเองยอม จะเปนสิ่งที่ดีกวา 1 มาจากภควัทคีตา เปนชื่อคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูโดยเฉพาะสำหรับนิกาย ไวษณพหรือผูที่ยกยองพระวิษณุ (พระนารายณ) เปนพระเจาสูงสุด ชื่อคัมภีร ภควัทคีตา (ภควตฺ + คีตา)แปลวา "บทเพลง (หรือลำนำ) แหงพระผูเปนเจา" นำเรื่องราวสวนหนึ่งมาจากมหากาพยมหาภารตะประกอบดวยบท กวี ๗๐๐บท (ที่มา: เว็บไซทวิกิพีเดีย) 2 กรรเมนทรีย คือ อวัยวะแหงการกระทำ (action organs) มี ๕ อยางคือ ปาก มือ เทา ทวาร และอวัยวะสืบพันธุ (สุนทร, น.๒๒๕)


ÊÒÃѵ¶Ð แแรงขับทางเพศนี้เปนพลังที่มาบั่นทอนและรบกวน อยางมากมิใชเฉพาะตอผูที่ฝกฝนทางจิตวิญญาณ เทานั้นแตรวมไปถึงผูที่ตองการบรรลุความสำเร็จ ทาง โลกในระดับสูงดวย ดังนั้นความจำเปนที่ตองควบคุมพลังทางเพศนี้จึง เปนเรื่องสากลซึ่งไดรับการยอมรับจากคนในสังคม ทั่ว ไปโดยปริยาย สำหรับผูฝกฝนทางจิตวิญญาณแลวการควบคุมพลัง ทางเพศนี้จึงเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดอยางมิตองสงสัย หากผูปฏิบัติจะฝกฝนเรื่องนี้อยางถึงที่สุดและเขา เพียรพยายามอยางตั้งใจจริงที่จะบรรลุถึงการ ควบคุมพลังทางเพศแลว การควบคุมทางเพศอันเหมาะสมของเขา(ซึ่งเปนสิ่ง จำเปนสำหรับความกาวหนาทางจิตวิญญาณ) ก็จะดำเนินไปดวยตัวเขาเองอยางเต็มใจและเปน ธรรมชาติ อรรถกถาจารยของโยคสูตร เลมนี้มีความเห็นที่หนักแนนวา ความจำเปนในการควบคุมตนเองเชนนี้เพื่อใหเกิด ความกาวหนาอยางแทจริงบนหนทางแหงโยคะจะ กลายเปนเรื่องที่ฝกไดงายและดำเนินไปอยางเปน ธรรมชาติหากผูฝกเขาใจในหลักการและเปาหมายที่ อยูเบื้องหลังของการควบคุมตนเองเชนนั้นและ พยายามฝกมันดวยความจริงใจ ควบคูไปกับการฝกอัษฏางคโยคะอยางเขมขน จริงใจ และสม่ำเสมอ มากเทาที่ทำไดตามเงื่อนไขแวดลอมของตัวเขา ในประโยคที่ ๒:๑ และ ๒:๒ ไดมีการชี้ชัดใหเห็นแลววา การฝกยมะกลายเปนตัวชวยยิ่งขึ้น กิเลสจะยิ่งนอยลงออนลง และวิธีที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในการทำใหกิเลส ออนกำลังลง(กเลศะ-ตนูกรณะ) ก็คือ การฝกกริยาโยคะ(3) ยมะและนิยมะเปนมรรคลำดับแรกและลำดับที่สอง ของอัษฏางคโยคะ ขณะที่อาสนะและปราณายามะ เปนลำดับที่สามและสี่ และบอยครั้งที่มีความเห็นวา มรรคสองลำดับหลังนี้ควรจะไดรับการฝกหลังจากที่ ฝกมรรคสองลำดับ แรกจนชำนาญเพียงพอแลว

แตมีขอเท็จจริงอยางหนึ่งที่ถูกมองขามไปบอยๆ ก็คือ การฝกอาสนะและปราณายามะ อยางเขมขนและจริงใจมีสวนชวยลดแรงกระตุนของ กิเลสที่ทำใหผูฝกละเมิดกฎของยมะได แนนอนวาเรื่องนี้สามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน มากกวาในอาสนะและปราณายามะของหฐโยคะ แตมันก็เปนจริงพอๆ กันสำหรับอาสนะและปราณายามะของปตัญชลี(4) ดวย ดังนั้นจึงรวมไปถึงการฝกมรรคลำดับอื่นๆ อยางสม่ำเสมอดวย นั่นคือ ปรัตยาหาระ ธารณา ธยานะ และสมาธิซึ่งจะชวยหรือเปนประโยชน ตอการปฏิบัติตามกฎของยมะ ถึงแมวาในตอนตนการฝกมรรคเหลานี้ของผูปฏิบัติ จะยังไมสมบูรณนักก็ตาม แตอยางนอยมรรคเหลานี้ก็ไมไดมีคุณคาเพียงแค ชื่อเทานั้นหากยังมีคุณคาในทางปฏิบัติดวย จะวาไปแลวการละเวนจากกิจกรรมทางเพศทางการ กระทำทางกายนั้นยังไมถือเปนการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักพรหมจรรยะทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะเปนอันตรายอยางรุนแรงแลวการ ทำเชนนี้ก็ยังไมใชเปาประสงคที่แทจริง(ของโยคะ) อีกดวย เพราะจิตยังคงมีการนึกคิดหรือ มีการปลอยใจไปกับความคิดเรื่องทางเพศซึ่งจะเปน สาเหตุที่แทจริงที่รบกวนสภาวะดานในและเปนการ ละเมิดยมะขอพรหมจรรยะอยางมากที่สุดของผูฝก โยคะ ยมะเปนการฝกควบคุมตนเอง การควบคุมกิจกรรมของคนๆ หนึ่งเพียงทางรางกายเปนเรื่องที่สำคัญเปนลำดับ รองเทานั้น

20


ÊÒÃѵ¶Ð สิ่งที่สำคัญยิ่งกวาและถือเปนการประพฤติปฏิบัติ ยมะอยางแทจริงคือ(การควบคุม)ทางจิตใจ ตัวอยางนักโทษผูหนึ่งอาจจะตองละเวนจากกิจกรรม ทางเพศอยางหลีกเลี่ยงไมได แตเขาอาจจะกำลังปลอยใจใหคิดถึงในเรื่องทางเพศ ซึ่งในกรณีเชนนี้ไมอาจนับวาเขาไดประพฤติตาม หลักพรหมจรรยะ ดังนั้นพรหมจรรยะตองไดรับการฝกทั้งสามระดับ ดวยกันคือ รางกาย วาจา และจิตใจ โดยทางใจนั้นเปนเรื่องที่สำคัญที่สุด เอกสารอางอิง :

photo : http://www.pinterest.com

๑) สุนทร ณ รังษี, (๒๕๓๐). ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ. (พิมพครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, น.๒๒๕. ๒) Karambelkar, P. V. (1986).PATANJALA YOGA SUTRAS Sanskrta Sutras with Transliteration, Translation & Commentary.Lonavla :Kaivalyadhama, p. 243-246. ๓)http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8 %84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0% B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2

21

3 กริยาโยคะ คือ การฝกนิยมะในขอ ตปส สวาธยายะ และอิศวรประณิธานะ (ผูแปล) 4 การฝกอาสนะและปราณายามะของหฐโยคะ มีเทคนิคการฝกที่หลากหลายเขมขนเปนรูปธรรมชัดเจนเมื่อเทียบ กับของปตัญชลีโยคสูตรที่บอกถึงความหมาย หลักและวิธีการฝก รวมถึงผลที่ไดรับจากการฝก แตไมไดมีเทคนิคการฝกที่หลากหลาย ในแงนี้การฝกอาสนะและปราณายามะของหฐโยคะจึงเปนไปไดวาผู ฝกอาจจะปฏิบัติไดงายกวาและสามารถสังเกตเห็นผลที่มีตอการ ควบคุมพฤติกรรมตนเองตามกฎยมะไดชัดเจนกวา (ผูแปล)


ÊÒÃѵ¶Ð

ฉันปลูกไมบางดอกไวแลวในหัวใจ บ า ง วั น ก็ ส ด ใ ส บ า ง วั น ก็ ร ว ง โ ร ย ฉันเพียงเฝามองความเปนไปของมัน เพราะรูวาความเปลี่ยนแปลงเหลานั้น เ ป น เ รื่ อ ง ธ ร ร ม ด า อนัตตา

22


ÊÒÃѵ¶Ð

ฉันรู ฉั น รู . . อีกไมนานโลกจะเรียกเธอในนามของสิ่งสวยงาม แมยากแกการจับตอง ฉั น รู . . ขอบฟาที่เห็น, อีกไมนานเธอจะยึดครอง ดวยปกเสรีนี้ที่บอบบางนัก ฉั น รู . . อีกไมนานเหลาดอกไมจะรัก และพรอมเบงบานตอนรับเธอ ในทุกๆ ที่ที่เธอบินไป ฉั น รู . . แมดูหยิ่งยโสเพียงใด แตเธอมีสิทธิ์อันชอบธรรม เมื่อนึกถึงวันขางหนา ฉั น รู . . ฉั น รู เธอเฝาฝนที่จะลืมตา ตื่นจากความจริง แ ต เ ธ อ เ อ ย รู ไ ห ม โลกซอนอะไรไวภายใตบางสิ่ง เปลือกที่ไมนาปรารถนาอาจนำพาเธอไปสูความจริง วากอนจะกลายเปนผีเสื้อแสนสวยไดนั้น เธอตองผานชีวิตในรูปแบบของหนอนใหไดเสียกอน

อนัตตา

23


ÊÒÃѵ¶Ð

à´× Í ¹ ÁÕ ¹ Ò¤Á 2556 ÁÕ ¼ Ù Œ º ÃÔ ¨ Ò¤Ê¹Ñ º Ê¹Ø ¹ ¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ ¹ Ï ´Ñ § ¹Õ ้ ครู ธ ี ร ิ น ทร อุ ช ชิ น (ครู เ ปา T7) ครู ว ิ ไ ล กรศึ ก ษา (ครู ไ นท T 12) สอนที ่ ส วนโมกข (27/2/56) เงิ น สมทบกิ จ กรรมโยคะในสวนธรรม 27/2/56 ครู ส ุ ร ี ย  พ ร ประยงคพั น ธุ  (ครู น าย T12) ครู ู ส ุ ร ี ย  พ ร ประยงคพั น ธุ  (ครู น ายT12) สอนที ่ ส วนโมกข (6/3/56) เงิ น สมทบกิ จ กรรมโยคะในสวนธรรม 6/3/56 เงิ น สมทบกิ จ กรรมโยคะในสวนธรรม 7/3/56 ครู ว รพจน คงผาสุ ข (ครู เ บนซ ) สอนที ่ ส วนโมกข (14/3/56) เงิ น สมทบกิ จ กรรมโยคะในสวนธรรม 14/3/56 เงิ น สมทบกิ จ กรรมจิ ต สิ ก ขา เดื อ น มี . ค. จากตู  บ ริ จ าค ในสำนั ก งาน

24

ÃÇÁ

1,500 200 610 500 200 700 360 200 1,190 300 2,000 7,750


ÊÒÃѵ¶Ð

ÂÔ ¹ ´Õ Ã Ñ º ¡ÒÃÊ¹Ñ º Ê¹Ø ¹ : สถาบั น โยคะวิ ช าการดำเนิ น การโดยได ร ั บ การสนั บ สนุ น บางส ว นจากมู ล นิ ธ ิ ห มอชาวบ า น มี ร ายได จ ากค า ลงทะเบี ย นกิ จ กรรม มี ร ายได จ ากการจำหน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ต  า งๆ นอกจากนั ้ น สถาบั น ฯ ยั ง ยิ น ดี ร ั บ การสนั บ สนุ น จากผู  ส นใจร ว มเผยแพร เพื ่ อ นำเงิ น มาใช ด ำเนิ น การให บ รรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค ต ามที ่ ต ั ้ ง ไว สนั บ สนุ น ผ า นบั ญ ชี : ธนาคารไทยพาณิ ช ย บั ญ ชี อ อมทรั พ ย ชื ่ อ บั ญ ชี มู ล นิ ธ ิ ห มอชาวบ า น (สถาบั น โยคะวิ ช าการ) เลขที ่ บ ั ญ ชี 173-232-9491 สาขา The Mall 3 รามคำแหง

25


Ê¶ÒºÑ ¹ â¤ÐÇÔ ª Ò¡Òà ÁÙ Å ¹Ô ¸ Ô Ë ÁͪÒǺŒ Ò ¹ 201 «ÍÂÃÒÁ¤Óá˧ 36/1 ºÒ§¡Ð» ¡·Á.10240 â·ÃÈÑ ¾ · 02 732 2016-7, 081 401 7744 â·ÃÊÒà 02 732 2811 ÍÕ à Áŏ yoga.thaiyga@gmail.com àÇ็ º ä«· www.thaiyogainstitute.com

โยคะสารัตถะ เดือนเมษายน 2556  

อากาศร้อนสมชื่อ “ฤดูร้อน” แต่อย่าปล่อยให้ “ใจร้อน” ตามอากาศ สวัสดีเดือนเมษา ใคร ๆ ก็รู้ว่าเป็นเดือนแห่งเทศกาลอีกวาระหนึ่ง เป็นช่วงเวลาของกา...

โยคะสารัตถะ เดือนเมษายน 2556  

อากาศร้อนสมชื่อ “ฤดูร้อน” แต่อย่าปล่อยให้ “ใจร้อน” ตามอากาศ สวัสดีเดือนเมษา ใคร ๆ ก็รู้ว่าเป็นเดือนแห่งเทศกาลอีกวาระหนึ่ง เป็นช่วงเวลาของกา...

Advertisement