Page 1

photo from: http://www.prettystuff.tumblr.com photo from; http://prettystuff.tumblr.com/post/8387020472

¨´ËÁÒ¢‹ Ò Ç

àÁÉÒ¹ 2557

ÊÒÃѵ¶Ð

www.thaiyogainstitute.com


ÊÒÃѵ¶Ð ÊÒÃºÑ Þ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

2

¡Ô ¨ ¡ÃÃÁà¤Ã× Í ¢‹ Ò Â

5

§Ò¹ÇÔ ª Ò¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒÇÔ ¨ Ñ Â ท า อาสนะ เพื ่ อ พลั ง ชี ว ิ ต

7

º·¡Å͹

9

ÇÔ ¶ Õ â ¤Рเขาหั ่ ง หั ว เข า

10

àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹ โอบกอดด ว ยรอยยิ ้ ม

12

µÓÃÒâÂ¤Ð´Ñ ้ § à´Ô Á ผลจากการปฏิ บ ั ต ิ อ ิ ศ วรประณิ ธ าณะ

13

·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ

กวี คงภั ก ดี พ งษ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์ นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

กฤษณ ฟ ก น อ ย ชนาพร เหลื อ งระฆั ง ชุ ต ิ ม า อรุ ณ มาศ วรพจน คงผาสุ ข วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล วิ ล ิ น ทร วิ ภ าสพั น ธ สมดุ ล ย หมั ่ น เพี ย รการ

ÊÓ¹Ñ ¡ §Ò¹

พรทิ พ ย อึ ง คเดชา วั ล ลภา ณะนวล สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

จิ ร วรรณ ตั ้ ง จิ ต เมธี ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ณั ฏ ฐ ว รดี ศิ ร ิ ก ุ ล ภั ท รศรี ธนวั ช ร เกตน ว ิ ม ุ ต ธี ร ิ น ทร อุ ช ชิ น พรจั น ทร จั น ทนไพรวั น วิ ส าขา ไผ ง าม วี ร ะพงษ ไกรวิ ท ย ศั น สนี ย  นิ ร ามิ ษ สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ

กาญจนา กาญจนากร


ÊÒÃѵ¶Ð ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹ สวัสดีเมษายน สวัสดีอากาศอันอบอาว และฤดูดอกไมบาน ชวงนี้เดินไปทางไหนมีแตคนรอบตัว บนรอน เห็นแลวก็ใหนึกถึงโฆษณาลูกอมยี่หอหนึ่ง วากันถึงอากาศที่รอนจนคนบนฟาพากันรอนอกรอนใจ ชายหนุมผูหนึ่งซึ่งอยูบนโลกมนุษยจึงพยายามหาทางชวยเหลือดวยการโยนลูกอมที่มีสรรพคุณวาอมแลว เย็นชื่นใจขึ้นไปใหคนบนนั้น แตเปนเรื่องธรรมดา ทุกสิ่งที่โยนขึ้นฟา ยอมหลนลงมาตามแรงโนมถวง สุดทายลูกอมจึงหลนลงในปากของชายผูหวังดี "เย็นที่ตัวเอง" ในโฆษณาเขาวาไวอยางนั้น นึกแลวก็ใหเห็นคลอยตามบางทีเมื่อรอบๆ ตัวมีแตความรอนกายรอนใจหากเราเตนเราไปตาม ใครๆอุณหภูมิของใจเราอาจรอนเกินอุณหภูมิอากาศ แตวิธีเดียวที่จะชวยทำใหทุกอยางดีขึ้นได ใช, เย็นที่ตัวเอง เพราะความเย็นจากเราอาจคอยๆ เผื่อแผไปยังคนที่อยูรอบขางใหเขารูสึกเย็นไปดวยได และเมื่อเขาเย็น คนรอบขางเขาก็เย็น และรอบขางเขา เขา เขา อีกหลายตอหลายเขา เหมือนโดมิโน รูตัวอีกทีอุณหภูมิโลกก็อาจทำอะไรเราไมไดแลว เมื่ออุณหภูมิใจลดลง พูดงายทำยาก แตลองทำดูนะสาดน้ำเย็นกาย ในวันสงกรานตแลวอยาลืมสาดน้ำใหเย็นใจ ในทุกๆวันขอใหทุกทานเย็นกายเย็นใจตลอดฤดูกาลนะคะ

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ â¤ÐÍÒÊ¹Ð¢Ñ ้ ¹ ¾× ้ ¹ °Ò¹à¾× ่ Í ¤ÇÒÁÊØ ¢ ÊÓËÃÑ º ¼Ù Œ à ÃÔ ่ Á µŒ ¹ **ÊÓËÃÑ º à´× Í ¹àÁÉÒ¹¹Õ ้ § ´¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ ** â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ³ Ëͨ´ËÁÒÂà赯 ¾ Ø · ¸·ÒÊ ¿ÃÕ ·Ø ¡ àÂ็ ¹ ÇÑ ¹ ¾Ø ¸ áÅÐ ¾ÄËÑ Ê àÇÅÒ 17.00 – 18.30 ¹. ÇÑ ¹ àÊÒÏ · Õ ่ 26 àÁÉÒ¹ 2557

ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน ไมมีคาใชจาย รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค â¤ÐÊÃŒ Ò §ÊØ ¢ ³ ËŒ Í §ÍÒÈÃÁÊØ ¢ ÀÒÇÐ ÊÊÊ ·Ø ¡ ÇÑ ¹ ¾ÄËÑ Ê àÇÅÒ 17.00 – 18.30 ¹. áÅÐ ÇÑ ¹ àÊÒÏ àÇÅÒ 10.30 – 12.00 ¹.

สำรองที่เขารวมกิจกรรมไดที่ activity.thc@thaihealth.or.th หรือ โทร.02 343 1500 ตอ 2 และ 081 731 8270 photo from; http://hello-naomi.blogspot.com/

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡Òà ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ËÇÁ¡Ñº ÀÒ¤ÇÔªÒ»ÃѪÞÒáÅÐÈÒÊ¹Ò ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâò¨Ñ´ÍºÃÁ

¤ÃÙâ¤Ðà¾×่Í¡ÒþѲ¹Ò¨Ôµ »‚ 2557

໇ÒËÁÒ ศึกษาองคความรูโยคะตามตำราดั้งเดิม ซึ่งเปนไปเพื่อ การพัฒนาจิต ปฏิบัติเทคนิคโยคะเพื่อเขาถึงประสบการณ ตามที่ระบุไวในตำราดั้งเดิม นำไปประกอบการดำเนินชีวิต บนวิถีโยคะ และเผยแพรใหผูอื่นไดรูไดเขาใจโยคะ ตามตำราดั้งเดิม à¹×้ÍËÒÀÒ¤»®ÔºÑµÔ อาสนะ ตามหลักการที่ระบุไวในตำราดั้งเดิม ปราณายามะ + มุทรา พันธะ กิริยา สมาธิ วิถีและทัศนคติตอชีวิต ÀÒ¤·ÄÉ¯Õ สรีระวิทยา กายวิภาค ประวัติและพัฒนาการของโยคะ ตำราโยคะดั้งเดิม – ปรัชญาอินเดีย วิทยากร คณะครูจากสถาบันโยคะวิชาการ ผูเรียน จำนวนรุนละไมเกิน 24 คน ยิ่งเรียนรูเรื่องราวของโยคะมากขึ้น ก็ยิ่งตื่นตะลึง กับองคความรูที่มันเกี่ยวพันกันและ ตอยอดแตกแขนงออกไปเรื่อยๆอยางที่ไมเคยนึกคิด มากอนเลยวามันจะเปดโลกของเราออกไปไดกวาง ไกลขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอยางที่ไดเรียนรูจากตำราจากครู จากการสังเกตตัวเอง ฯลฯมันจุดประกายไฟแหง ความอยาก เรียนรูใหเพิ่มมากขึ้นทุกขณะและอยาง ที่ไมเคยเปน มากอนตลอดชวงชีวิตที่ผานมาราวกับ วาเราเพิ่งจะ เริ่มตนชีวิตนักศึกษาอีกครั้ง เคยนึก เสียดายอยูบอยครั้งในชวงเวลาที่มาเรียนโยคะวาถา หากเราคนพบสิ่งนี้ไดเร็วกวานี้บางทีมันอาจจะพลิก เปลี่ยนชีวิตของเราไปกอนหนานี้นานมากแลว แตมาคิดอีกที...ความรูสึกที่วาสิ่งใดใชหรือไมใช สำหรับเรามันก็อาจ จะขึ้นอยูกับชวงเวลาและเหตุ ปจจัยตางๆที่มาพบเจอกันในเวลานั้นอาจเปนไดวา แมจะไดมาเรียนโยคะ ตั้งแตสิบปกอนแตเราอาจจะ ไมรูสึกกับมันเทากับที่เปนอยูตอนนี้ก็ได เพ็ญศิริ จันทรประทีปฉาย อบรมครูโยคะป2556

3

หลักสูตรระยะสั้น(106ชั่วโมง) รุนที่21 ระหวางวันที่ 26 เมษายน–26 มิถุนายน 2557 อบรมเปนคายโยคะ 4 ครั้ง ที่ศูนยอบรมในปริมณฑล เชน ปทุมธานี นครปฐม คายที่ 1 โยคะเพื่ออิริยาบถในชีวิตประจำวัน 26-29 เม.ย. คายที่ 2 โยคะเพื่อความสมดุลของอารมณ 19–21 พ.ค. คายที่ 3 โยคะเพื่อการพัฒนาจิต 6-8 มิ.ย. คายที่ 4 สอบ, ฝกสอน, นำเสนองานวิจัย 24-26 มิ.ย. คาลงทะเบียน 26,000 บาท หลั หลักกสูสูตตรระยะยาว รระยะยาว (230ชั (230ชั่ว่วโมง) โมง) รุรุนนทีที่1่144 ระหว ระหวาางวังวันนทีที่1่166 กรกฏาคม–8 กรกฏาคม–8 พฤศจิ พฤศจิกกายน ายน 2557 2557 อบรมประจำที อบรมประจำที่ ่ มศว มศว ประสานมิ ประสานมิตตรร เขเขาาคคาายย 22 ครั ครั้ง้ง คคาายที ยที่ ่ 11 วิวิถถีโยคะ ีโยคะ เรีเรียยนทุ นทุกกเย็เย็นนวัวันนจัจันนทร ทร พุพุธธ พฤหั พฤหัสส เวลา เวลา 17.30-20.00 17.30-20.00 น.น. เรีเรียยนทุ นทุกกวัวันนเสาร เสาร เวลา เวลา 8.00-15.30 8.00-15.30 น.น. คคาายที ยที่ ่ 22 กิกิรริยิยาโยคะ าโยคะ เดืเดืออนสุ นสุดดททาายย ฝฝกกสอน, สอน, นำเสนองานวิ นำเสนองานวิจจัยัย และสอบ และสอบ คคาาลงทะเบี ลงทะเบียยนน 45,000 45,000 บาท บาท

สนใจติดตอสำนักงานสถาบันโยคะวิชาการ รามคำแหง 36/1 โทร 02 732 2016 – 7 มือถือ 081-4017744 และ 091-0036063 เวบไซท www.thaiyogainstitute.com Facebook: www.facebook.com/thaiyogainstitute, อีเมล wanlapa.tyi@gmail.com


ÊÒÃÑ µ ¶Ð â»Ãá¡ÃÁ·Ñ Ç Ã Í Ô ¹ à´Õ Â Ê¹Ø ¡ áÅÐ ä´Œ ¤ ÇÒÁÃÙ Œ ¡Ñ º ¤ÃÙ Î Ô â ÃªÔ - ¤ÃÙ Î Ô à ´â¡Ð äÍ¤ÒµÐ Ê¶ÒºÑ ¹ ä¡ÇÑ Å Â¸ÃÃÁ âŹҿÅÒ ÁËÒÃÒª

Delhi

ga Auran

bad

Ellora's cave

INDIA

kaivalya Pune ’

dhama

àÊÒÏ · Õ ่ 19 – ¾Ø ¸ ·Õ ่ 30 àÁÉÒ¹ (12 ÇÑ ¹ ) à´× Í ¹àÁÉÒ¹ áÅÐ ¾ÄÉÀÒ¤Á ໚ ¹ ˹Œ Ò ÁÐÁ‹ Ç §¢Í§ÍÔ ¹ à´Õ  áÅÐ ÁÐÁ‹ Ç §·Õ ่ Í Ã‹ Í Â·Õ ่ Ê Ø ´ »ÅÙ ¡ ·Õ ่ á ¤ÇŒ ¹ ÁËÒÃÒª·Õ ่ à ÃÒ¡ÓÅÑ § ¨Ðä»¡Ñ ¹ â»Ãá¡ÃÁ Study tour 1 ÊÑ » ´Òˏ · Õ ่ Ê ¶ÒºÑ ¹ ä¡ÇÑ Å Â¸ÃÃÁ à·Õ ่  Ƕ้ Ó àÍÅâÅË Ò (ͧ¤ ¡ ÃÂÙ à ¹Êâ¡¡Ó˹´ãËŒ à »š ¹ Áô¡âÅ¡) ·‹ Í §à·Õ ่  Çã¹àÁ× Í §»Ù à ¹‹ à´× Í ¹àÁÉÒ¹ ໚ ¹ Ä´Ù Ã Œ Í ¹¢Í§ÍÔ ¹ à´Õ  àËÁ× Í ¹¡Ñ º àÁ× Í §ä·Â¹‹ Ò ÍÂÙ ‹ á ÅÐ ÍÒ¡ÒÈáËŒ § ʺÒ ã¹ä¡ÇÑ Å Â¸ÃÃÁ àÃÕ Â ¹ËÅÑ ¡ ÊÙ µ Ã·Ñ ่ Ç ä»·Õ ่ H CC (ÈÙ ¹  Ê Ø ¢ ÀÒ¾) áÅкÃÃÂÒÂ¾Ô à ÈÉ (ÁÕ Å ‹ Ò Áä·Âá»Å) ¤‹ Ò ãªŒ ¨ ‹ Ò Â 35,000 ºÒ·

India Yoga trip: 2014 April 19 – 30 (12 days) 4/19 (Sat) BKK/BOM Jet Airways 14:50 – 17:45 p.m. move to Lonavla by rented car (similar to Mitsubishi pajero) stay at Hotel Chandralok 4/20 (Sun) Check in at Kaivalayadham Institute (Kdham), registration, medical check up, orientation etc. 4/21 (Mon) to 4/26 (Sat): follow the programs at Healthcare Center at kdham Thai translation by Kru Vilinthorn who is studying Diploma Course at Kdham. 4/27 (Sun) Check out at Kdham, move to Ellora via Pune by rented car stay at Hotel Kailas. 4/28 (Mon) Visiting Ellora Cave Temples, with local guide return to Pune, stay at Hotel Shreyas. All the Ellora trip accompanied by Mr.Chandrashekal Rathod, an Indian, a good friend of kru HHs 4/29 (Tue) Visiting around Pune, shopping, move to Mumbai Airport by 10:00 p.m. Jet airways BOM/BKK departure time 01:05 4/30 (Wed) arriving at BKK Airport at 6:55 a.m. หากสนใจไปรวมทัวรอินเดีย ติดตอไดที่ คุณกลอย 02 7322016-7 wanlapa.tyi@gmail.com หากมีลูกทัวรเกิน 6 คน ก็จะดำเนินการได

4


ÊÒÃѵ¶Ð

¸ÃÃÁÐºÓºÑ ´ ¤ÇÒÁ»† Ç Â...ä´Œ ¨ ÃÔ § ËÃ× Í ¤ÃÑ ้ § ·Õ ่ 8

¡Ô ¨ ¡ÃÃÁà¤Ã× Í ¢‹ Ò Â

photo from; http://burnettsboards.com/2014/04/pacific-island-honeymoon-island-best/

กลุมเพลินธรรมนำชีวิตรวมกับเครือขาย ชีวิตสิกขาขอเชิญผูสนใจทุกทานเขารวมการอบรม “ธรรมะบำบัดความปวย...ไดจริงหรือ?” ครั้งที่ 8 วันอาทิตยที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ (สวนโมกขฯ กรุงเทพฯ) 08.30-09.00 - ลงทะเบียน 09.00-09.30 - สวดมนตนอมจิตเปนมิตรความ เจ็บปวย โดยคุณวิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล 09.00-11.15 - ธรรมะรักษาใจ โดยพระอาจารย ดุษฎี เมธังกุโร เจาอาวาสวัดทุงไผ จ.ชุมพร 11.15-12.00 - โยคะภาวนากับการดูแลกระดูก ทับไขสันหลัง” โดย ครูดล เครือขายชีวิตสิกขา 12.00-13.00 - รับประทานอาหารกลางวัน มังสวิรัติ (โดยเจาภาพจัดเตรียมตอนรับทุกทาน) 13.00-13.30 - ฝกการเขาถึงลมหายใจอยาง สมบูรณ”โดย ครูดล เครือขายชีวิตสิกขา 3.30—15.00 - สมดุลชีวิตและสุขภาพ" โดย รศ.ดร.อาภรณ เชื้อประไพศิลป จากสถาบันธรรมา -ภรณเพื่อชีวิตและสุขภาพ

5

15.00-16.00 - แลกเปลี่ยนเรียนรู : สุข/รัก/เขาใจ ทามกลางความเจ็บปวย” โดยกัลยาณมิตรทุกทาน การอบรมครั้งนี้เปนธรรมทาน ฟรีไมมีคา ใชจาย เหมาะสำหรับผูปวย, ผูดูแลผูปวยและผูที่ สนใจทั่วไป สามารถลงทะเบียนออนไลนเพื่อรวมอบรม ไดที่ https://docs.google.com/forms/d/142d2niXaMM oJ7YtLA38Y4eu1h7P1Hz0iGzrMYWHDSl4/view form หากทานมีความจำเปนตองยกเลิกภายหลังจาก ลงทะเบียนไปแลวโปรดแจงกลับที่ Email address:jivitasikkha@gmail.com สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ (087)-678-1669, (089)-983-4064 และ (087)-718-9555


ÊÒÃѵ¶Ð

photo from; http://magiccarpetym.com/order-2/

TEACHER TRAINING SCHOLARSHIP2014 โยคะเอลลิเมนทส สตูดิโอ ใหเรียนฟรี โดยผานโครงการมอบทุน เพื่อเรียนคลาสครูโยคะ 260 ชั่วโมง รับสมัคร ผูหญิงที่มีรายไดนอย อายุ 18-40 ป มีความตั้งใจจริงที่จะรับการอบรมวิชาชีพ สามารถเขาเรียนตรงเวลา และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด เขารับทุนเรียนเปนครูโยคะ ตั้งแตวันนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2557 ครูสอนโยคะ ผูอำนวยการ และผูกอตั้ง Yoga Elements Studio คุณครู Adrian Cox ไดเล็งเห็นโอกาสและความสำคัญของการพัฒนาคน พรอมทั้งชวยเหลือสังคม ผานงานที่ทานมีความรูความสามารถ จึงจัดตั้งทุน Teacher Training Scholarship เพื่อใหโอกาสบุคคลที่มีรายไดนอยไดเรียน Teacher Training Class 2014

Training Class 2014 จากการสอนอยางตอเนื่องตลอด 14 รุน มีครูมากกวา 100 ทานทั่วโลก จบหลักสูตรครูกับทาง Yoga Element Studio “#11 – Yoga Elements Studio is easily Bangkok’s best yoga studio” – Travel and Leisure “Top 25 yoga studios in the world” สงประวัติ เบอรโทรศัพท แสดงรายรับตอเดือนโดยประมาณ พรอมเขียนบรรยายถึงแรงบันดาลใจในการเขารวม โครงการ ความตองการที่จะพัฒนาตนเอง และความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิต มาที่ yoga.scholarship@gmail.com รอการติดตอกลับ เพื่อรอการสัมภาษณโดยละเอียด ดวน รับเพียง 1 ทานเทานั้น

6


ÊÒÃѵ¶Ð

·‹ Ò ÍÒʹРà¾× ่ Í ¾ÅÑ § ªÕ Ç Ô µ

§Ò¹ÈÖ ¡ ÉÒÇÔ ¨ Ñ Â

photo from; http://zsazsabellagio.blogspot.com/2011/10/quote-of-day.html

กวี คงภักดีพงษ

คราวที่แลว เราไดกลาวถึงที่มาของทา อาสนะ จากตำราหฐประทีปซึ่งไดรับการยอมรับ ใหเปนตำราอางอิงของอาสนะเพราะมันเกาที่สุด จาก 560 ปกอน แลวคอยๆ ปรับ แปลง เพิ่ม จนกลายเปนอาสนะอยางที่เราเห็นในปจจุบัน กอนจะลงไปเรื่องทาอาสนะของตำราเลมนี้ เรามาพิจารณาจุดตั้งตนกันกอนดีไหมวากลุมลัทธินา ถะซึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ผูใหกำเนิดหฐโยคะจนเปนหนังสือหฐประทีป (ประทีปแหงหฐโยคะ) เขามีพื้นฐานความเชื่ออะไร และจากพื้นความเชื่อนั้นเขาจึงฝกอาสนะเพื่อตอบ โจทยของเขา เออ แลวพวกเราที่ฝกโยคะกัน เราฝกทาอาสนะไปทำไมนะ? ที่ยกมาถามตรงนี้ เพราะนักเรียนหลายคนไมเคยตั้งคำถามแบบนี้ จนกระทั่งผมไดมีโอกาสชวนถามชวนคิดและพวกเรา คงเดาไดวาคำตอบคืออะไร คำตอบที่ไดรับมากที่สุด จากคำถามวา มาฝกโยคะอาสนะเพื่ออะไร? คือ “เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องของรางกาย” “เพื่อใหสุขภาพดี รางกายแข็งแรง แบบเดียวกัน การออกกำลังกาย” อะไรทำนองนี้

7

คำตอบเหลานี้ไมผิดเลย ดีซะอีกอยางนอยนักเรียน เหลานี้คือผูใสใจสุขภาพ มีวินัย และจัดเวลาเพื่อดูแล สุขภาพของตนเอง คือกดไลคใหอยูแลว ประเด็นคือ แลวถามหฐโยคีเขา หรือยัง ที่คิดอยูเนี่ย มันใช มันตรงกับเขาไหม ถามใจเขาหรือยัง หฐโยคีเขาอยากบรรลุธรรมครับ เขาอยาก เจริญรอยตามโยคีรุนพี่ซึ่งเขาเรียกวาพวก “ราชโยคะ” นักวิชาการยังคงถกเถียงกันอยูวา ราชโยคะในความหมายของ สวาทมาราม ผูเขียน หฐประทีปนี้หมายถึงอะไรกันแน สำหรับผมซึ่ง อางอิงนักวิชาการโยคะสายไกวัลยธรรม ตีความวาราชโยคะของหฐโยคีคือโยคะของปตัญชลี เมื่อ 1,700 ปกอนพวกเขานั่นเอง พวกเราที่สนใจ ฝกโยคะกันในปจจุบันก็ตองพิจารณากันนะ สุขภาพก็เปนเรื่องดี การบรรลุธรรมก็เปนเรื่องดี และสำหรับหฐโยคีแลว เขาตั้งตนที่สุขภาพกาย แลวเดินลึกลงไปสูสุขภาพจิต ไปสุดปลายทาง ที่ราชโยคะ แผนที่เขาเปนอยางนั้น


ÊÒÃѵ¶Ð ซึ่งฟงดูเผินๆ ก็คลายแนวคิดพวกเราในปจจุบัน แต... ชากอน อยาเพิ่งรีบโดดตะครุบขอสรุปที่มันโดนใจเรา มันผิดวิสัยของนักวิชาการที่ตองศึกษาขอมูล รายละเอียดประกอบเสียกอน ที่นาสนใจคือ หฐโยคีเขาก็มีนิยามเรื่องสุขภาพตามแบบของเขา ซึ่งตางจากนิยามสุขภาพของพวกเราที่มีฐานมาจากแ พทยแผนตะวันตก อันทำใหอาสนะในป พ.ศ. 2557 ไมใชอาสนะของป พ.ศ.1990 นิยามที่วาคือ ทฤษฎีปญจะโกษะ หรือ ภูษา 5 ชั้นของมนุษย หมายความวาหฐโยคีจะ มีสุขภาพ ดี ตามลำดับดังนี้คือ

หมายความวา เมื่อมนุษยดูแลภูษา 4 ชั้นที่มีอยูใหดี ก็จะทำใหเรารับรูไดถึงปติมีความสุขมี ความ เบิกบาน อยูตลอดเวลานั่นเอง แปลเปนภาษาไทยก็คือ หฐโยคีฝกอาสนะ (และปราณายามะ) เพื่อใหพลังชีวิตไหลเวียนไดดี และเนื่องจากพลังชีวิตที่วานี้มิไดอยูในแนวคิดของ แพทยแผนตะวันตก ไมไดอยูในกระแสปจจุบัน สำหรับบางคนถึงกับดูถูกดูแคลนดวยซ้ำ ดังนั้นโยคีวิชาการควรทำการศึกษาเจาพลังชีวิตนี้ หาไม เราจะรูไดอยางไรวา เปาหมายในการฝก อาสนะ ของเรากับของหฐโยคีเปนเรื่องเดียวกัน

เริ่มจากเนื้อ กระดูก หนัง ของรางกาย ดีไดดวยการรับประทาน อาหารที่เหมาะสม

ชั้นที่สอง พลังปราณ หรือพลังชีวิต ดีไดดวยการฝกอาสนะ และปราณายามะ

ชั้นที่ 3 สัญชาตญาณ ของการเอาตัวรอด ดีไดดวยการมีศีลกำกับ

ชั้นที่ 4 ความคิด วิจารณญาณ ดีไดดวยการฝกสมาธิ

ชั้นที่ 5 คือความปติ ความสุขแทจริงภายใน

8


ÊÒÃѵ¶Ð

º·¡Å͹

¶Œ Ò à¸Í ÃÑ ¡ ´ Í ¡ ä ÁŒ ·Õ ่ à º‹ § ºÒ¹ã¹Ä´Ù à Œ Í ¹ à¸Í¤ÇÃÂÔ ้ Á ÃÑ º ÍÒ¡ÒÈÍÑ ¹ ͺ͌ Ò Çã¹Ä´Ù ¹ Ñ ้ ¹ ´Œ Ç Â Í¹Ñ µ µÒ

9


ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

à¢ÒËÑ ่ Ç -ËÑ Ç à¢‹ Ò ล.เลงเสียงกระดิ่งหยก (ไมใชมังกรบิน) หนารอนนี้ ไปเดินออกกำลังกายพรอมรับลมเย็นๆ ที่สนามของโรงพยาบาลใกลบาน ทุก 6โมงเย็น พอไดยินเสียงเพลงปลุกใจของทีมเตนแอโรบิก ก็เปนสัญญาณใหกาวเทาออกจากบานได เดินไปไดสักพักรูสึกวาวันนี้ เขามันขัดๆ เลยเดินแบบสวนสนาม (marching) เตะเทาไปขางหนา เหมือนที่ทหารเคาเดินสวนสนาม แตของเรามีแถม ถีบฝาเทา + ยืดหัวเขาออกไปดวย* เดินไปสักพัก เปลี่ยนมาเตะขา-เหยียดเขาไปดานหลัง จากนั้นเริ่มเดินเร็วขึ้น เขาที่ขยับไดแบบติดๆ ขัดๆ เหมือนจักรยาน กำลังเปลี่ยนเกียร แตฟนเฟอง โซ-ลอยังไมเขาที่ เขารอง-เขารอย ไมถูกจังหวะของมัน เริ่มเขาสูสภาวะ หัวเขา-กับ-ตัวเราharmony เขากันไดดี เดินแบบจอมยุทธมีวิชาตัวเบา คลายๆ กับครูโจ (เจาแมวิ่งมาราธอน จากจุลสารฉบับกอนไดเขียนเอาไว) ก็แปลวาเครื่องติดแลว เดินตอได หาไมอาจตองเดินกลับบานแทน เดินสวน-เดินสนาม ตอไปใหครบหนึ่งชั่วโมง

ÊÒÃѵ¶Ð

photo from; http://au.strengthscope.com/blog/?p=1403

นอกจากหัวเขาจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาแลว เสื่อโยคะ ที่ใชมานานก็เริ่มมีรองรอยเวาๆ แหวงๆ อันเปนอนุสรณจากรอยเทาที่เคยฝกอาสนะแบบโลด โผน กระโดดไป-มา ตอนนี้เจาของเสื่อก็เริ่มชรา ไมอาจใชหัวเขาไดเหมือนที่เคยเปนมา จะยอ-ยืดเขาตองทำดวยความระมัดระวัง เห็นตัวอยางตัวเปนๆ จากแมเราที่มีภาระในการดูแลเขา ทั้งกินยาบำรุง ยาแกปวด ฉีดยา ฝงเข็ม ใสsupport รัดหัวเขา กอนไปออกกำลังตอนเชา หรือ เมื่อวางแผนวาจะตองมีมหกรรมเดินมากในวันนั้น อันตัวเราผูมีโครโมโซม ดีเอ็นเอ และกระดูก ที่ถอดรหัสมาจากแม อาจมีสภาพไมแตกตางกันเมื่อวันนั้นเดินทางมาถึง สาวเหลือนอยอยางเรา เลยตองปรับทาอาสนะโลดโผน โจนทะยาน มาเปนการกาวขาแบบเจียมเนื้อเจียมตัว (เจียมเขาดวย) แตอุปนิสัยดั้งเดิม อันมีธาตุ ลม-ไฟ เปนเจาเรือน เคลื่อนไหวเหมือนลิงซุกซนไมยอมอยูนิ่ง ยอมไมอาจฝกอาสนะชาๆ ไดตลอด นอกจากจะมีครูที่ยอมซูฮกใหเปนคนนำฝก จึงจะยอมศิโรราบฝกตามไปโดยดี ไมมีปญหา

10


ÊÒÃѵ¶Ð สุดทายเมื่อไมมีครูมาคอยสอน คอยนำฝก (แบบชาๆ ใชแรงนอย มีสติ) อยูทุกชั่วโมงเหมือนตอนที่ยังเรียน อยูในคอรสที่ มศว. ก็เลยตองแกปญหาดวยการ ไปเอาแรงออกดวยการเดินเร็วแทน พอมาฝกอาสนะ จะไดไมคึก (คัก) มากเกิน ปลดปลอยพลังแหงความ คะนองไปในสนาม แลวกลับมาอยูบนเสื่อแบบมีสติ เปนการแกปญหาไปในชวงเปลี่ยนผานนี้ สุดทายนี้ ก็หวังวาเพื่อนๆ รุนเดียวกับเลง ที่เริ่มจะ เขาสูวัยส.ว.(โดยไมตองสมัคร)สายตาเริ่มจะยาวเกินไป จนอานวันหมดอายุ ที่ฉลากขางหีบหอของอาหาร ในซุปเปอรมารเก็ตไมออก ตองวานใหคนใกลตัว ชวยกันอานแทน ไดโปรดระมัดระวังในการฝกอาสนะ และปรับใชโยคะใหเหมาะสมกับ กาละ เทศะ วยะ (วัย) วฤตติ (พฤติกรรม กิจกรรม กอน-หลัง การฝก) เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม ตอนแรก ก็วาจะจบเทานี้ แคคิดวาแถมอีกหนอยจะดีกวา เชนวา เวลาเราฝก อาสนะ ทายอเขา แบบนั่งเกาอี้ empty chair แลวอยากให ดูดีมีกำลัง-แทนเขาพัง ลองทำตามคำบอก ทีละขอ ดูนะ 1.จัดทาทาง – ดูวาเขาของเราอยูตรงไหน เทียบกับ ฝาเทา ก. อยูในขอบเขต ของฝาเทา ข. อยูเลยขอบฝาเทาออกไป เกินเลยไปทางหัวแมเทา เกินไปทางขอบนอก-ขอบใน ไมเห็นจะเปนไร คำตอบที่ถูกตองคือ....คือ....(ทำเสียงลุนแบบชิงรอย ชิงลาน หรือ แฟนพันธุแท) ขอ ก.ไก....ถูกตองแลวคราบ.....บ....บ [ถามพี่ติ๋วเพิ่มวา..ทำไม] 2.ถายน้ำหนัก – รักษาสมดุล ถาเรารูสึกวา น้ำหนัก มันไปตกอยูที่หัวเขามากเกินไป ชวนใหลองลาก หรือ ถายน้ำหนักไปขางหลัง หรือ ไปทาง-กนกบ-ดู เราจะเห็นปรากฏการณการถาย น้ำหนักวิ่งไป-วิ่งมาที่ฝาเทา...นั่นแหละ...ใชไดแลว... ขั้นตอไปก็หาจุดสมดุลที่เราจะนั่งเกาอี้อากาศ โดยใชแรงแตนอย และมีสติ ไดแลว…มันเปนจุดนั้น นั่นแหละใชเลย...จุดที่เจ็บหัวเขานอยที่สุดนั่นแหละ 3. ดูดกระชับกลามเนื้อ บอกเผื่อไวกอนวา...ขอนี้ออกจะซับซอน ซอนเงื่อนสัก

11

หนอย ถาทำไมได ก็กลับไปทำ ขอ1+2ไปกอนนะ 3.1 จมแรง-ดูดแรง ใหลองคิดวากำลังเหยียบฝาเทา กับ ใครอีกคนที่ ใครๆ ก็รูวา ใคร (ชักสยอง) เอาอยางนี้ดีกวา สมมติวา เรากำลังยืนผืนน้ำ แลวเหยียบลงไปบน เงา สะทอนของตัวเองที่อยูใตน้ำ พอเราเหยียบไป เคาก็เหยียบเรากลับ เราก็เลยเหยียบกลับไปอีกที (รูสึกวาเหมือนกำลังเลนสูกัน กับนองที่บานตอน เด็กๆ เลยเนอะ) เหยียบไป-เหยียบมา อาจมีขยี้ๆ ฝาเทาเหมือนกำลังบี้มด (แคเหมือน ไมไดใหไปหา มด มาบี้จริงๆ มันผิดศีล) เหยียบๆ บี้ๆ พอเพลิน เริ่มรูสึกวา ตนขา (เหนือขัวเขา) มีแรงขึ้นบางไหม 3.2 ประกาศ! โปรดทราบ ถากลามเนื้อตนขา เริ่มกระชับ (กับกระดูก) พอจะมีแรง ขึ้นมาแลว ใหลอง...มวนกนกบ ดูดทอง ขึ้นมาหาอก...ก็จะได อาสนะทานั่งเกาอี้ ขนาดกำลังดี ไมแข็งไป นิ่มไป...นั่งไดนานกวาที่เคย...ไมเชื่อก็ลองทำดูสิคะ** 3.3ขอนี้ยิ่งยากเขาไปใหญ ทำไมดีมีเกร็งไปทั้งตัว ...ใหมๆ ก็มั่วๆ ลองผิด-ลองถูกไปกอน เจอหนากัน แลวคอยมาวากันอีกที ใหลอง เหยียบเทา-จมแรง -ดูดแรงขึ้นมา ผานขอเทา-นอง-หัวเขา-ตนขาหนาทอง-ดูดขึ้นมาจนถึงหนาอก-เก็บคาง-แลวเชื่อมตอ แรงไปจนถึงกระหมอม แปลวาทำอาสนะทาเดียว ไดหมดทั้งตัว และยังสามารถ ประยุกตการฝกแบบนี้ กับอาสนะทายากเชน ไมกระดาน (plank) ยืนดวยไหล หรือ ศีรษะอาสนะ ไดดวย สุด...ของสุดทายนี้ ขอใหพี่-นอง มีความสงบ มีความสุข กับการฝกอาสนะรับหนารอน รอนกาย อยาไดรอนใจ คิดสิ่งใด ไดสมปรารถนา (ถาพยายาม) อยาไดบาดเจ็บจากการฝกอาสนะ ดวยเทอญ ฯ *ไดไปถามรุนพี่นักกายภาพบำบัด พี่เคาบอกวา ใหเตะจากสะโพกจะไดแรง และ ปลอดภัยกวาการเตะสะบัดเขา ** เทคนิคเหลานี้ไมได บังอาจคิดขึ้นเอง แตเก็บรวบรวมมาจาก คุณครู (ผูมีพระคุณทั้งหลาย) ทั้งในหองเรียนโยคะ ไทเกก แลวเอามาประยุกตใช ลองแลวเห็นวาไดผลดี เลยเอามาแบงพี่นอง ลองใชดูบาง ใชแลวติดใจ ก็อยางลืม กริ้ง-กราง สงขาวมาบอก บ.ก. จุลสารใหดีใจบางเดอ


àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹

âͺ¡Í´´Œ Ç ÂÃÍÂÂÔ ้ Á อนัตตา เคยไหมที่ตองไปติดตอธุระปะปง กับองคกร ใดสักองคกรหนึ่ง แลวพนักงานในองคกรนั้น ปฏิบัติ ตอเราราวกับเปนศัตรูกันมาแตชาติปางไหน ฉันเคย เจออะไรแบบนั้น และนั่นยิ่งทำใหฉันรูสึกวาวันนี้ ฉันโชคดี วันนี้ธนาคารจิตอาสาจัดอบรมอาสานัก เขียน เพื่อบมเพาะเมล็ดพันธุแหงการเขียนในหัวใจ ของเหลาอาสา นัยวาการเขียนเปนอีกชองทางหนึ่ง ในการสื่อสาร เพื่อเผยแพรเรื่องราวดีๆ ใหคนใน สังคมไดรับรู เผื่อวาใครที่กำลังทออาจไดรับกำลังใจ ในการทำสิ่งที่ดีๆ ตอไป การอบรมครั้งนี้มีกติกาไววาผูเขารวมอบรม จะตองลงชื่อสมัครมากอนลวงหนา และสงผลงาน หนึ่งชิ้นเพื่อพิจารณา และนั่นเปนที่มาของความรูสึก ประหมา ของฉัน เพราะฉันมาดวยเหตุปจจัยอื่นจึง ไมไดทำตามกติกานี้ แมในใจนั้นจะรักการเขียนเปน ทุนอยูแลว ระหวางเดินมาฉันจึงไดแตตำหนิความไรกาลเทศะของ ตัวเองอยูในใจ แตแลวเมื่อเจอเจาหนาที่ที่ดูแล กิจกรรมครั้งนี้ รอยยิ้มแรกเจอของเธอชวยปลอบ ประโลมความ ประหมาในหัวใจของฉันไดเปนอยางดี ทั้งดวงตาของเธอก็แสดงความเปนมิตรจนฉันเริ่มคลาย กังวล แถมยังชวยกุลีกุจอหาที่นั่งใหอีก

ÊÒÃѵ¶Ð

photo from;http://www.pinterest.com/calypsostbarth/

ฉันรูสึกขอบคุณเธอนัก และไมวาจะรูตัวหรือไม เธอกำลังหวานเมล็ดพันธุบางชนิดลงในหัวใจฉันแลว และมันมีพลังมากพอที่จะทำใหฉันอยากสงตอสิ่งนี้ลงไป ในหัวใจของผูที่ไดพบเจอบาง เธอทำใหฉันนึกยอนไปถึงชวงเวลากอนหนา ในหลายๆ องคกรที่ฉันเคยเจอะเจอที่คงเปนปกติที่เจา หนาที่ประจำองคกรนั้นๆตางก็มีงานนานาใหทำวุนวาย ซึ่งไมตางจากเธอแตจะตางกันก็ตรงที่แมจะเหนื่อยแ คไหน ยุงยากสักแคไหน เธอก็ไมไดสงภาษา ไมวาจะภาษาพูด หรือภาษากาย ใหผูที่มาติดตอรับรูไดถึงความรูสึกในดานลบเลย มิหนำซ้ำยังทำใหเขาไดรับความประทับใจกลับไปอีก โบราณวาไว “ดวงตาเปนหนาตางของ ดวงใจ” ฉันใดก็ฉันนั้น เจาหนาที่ในแตละองคกรก็เปน หนาตางขององคกรนั้นๆ เชนกัน ลองนึกภาพเลนๆ วาหากบานนี้เมืองนี้ มีการตอนรับกันดวยความเปนมิตร พรอมที่จะ โอบกอดผูมาเยือนดวยรอยยิ้ม การติดตอสื่อสาร กันในชีวิตประจำวันของเราก็คงรื่น รมยไมนอยเลย และฉันเชื่อในพลังของการสงตอ สิ่งดีๆ เมื่อเกิดขึ้นกับหัวใจสักดวงหนึ่งแลวมันจะไม หยุดเพียงแคนั้น แตจะสอตอๆ กันไป ไมรูจบ.

12


ÊÒÃѵ¶Ð

µÓÃÒâÂ¤Ð´Ñ ้ § à´Ô Á

photo from;http://mindbodysol.net/meditation-theres-an-app-for-that/

¼Å¨Ò¡¡Òû¯Ô º Ñ µ Ô Í Õ È ÇûÃÐ³Ô ¸ ҹРวีระพงษ ไกรวิทย และจิรวรรณ ตั้งจิตเมธี ตตอนที่แลวพูดถึงผลจากการปฏิบัตินิยมะ ๓ ขอคือ สันโตษะ ตปส และสวาธยายะ ในประโยคที่ ๒:๔๒-๒.๔๔ มีสาระสำคัญคือ การปฏิบัติสันโตษะ หรือความรูสึกพึงพอใจในสิ่งที่มี ไมมีความปรารถนา ในสิ่งใดจึงไมมีเหตุที่ทำใหเกิดทุกข ผลที่ไดรับก็คือ ความสุขสูงสุด การฝกตปสหรือความเครงครัด มีวินัยทำใหความไมบริสุทธิ์หรือมลพิษทั้งในรางกาย และจิตใจลดนอยลงจนหมดไป สงผลใหระบบรางกาย โดยรวมและอวัยวะทั้งหลายทำงานไดอยางมี ประสิทธิภาพที่สุด สวนการปฏิบัติสวาธยายะหรือ การอา คัมภีรที่ใชสวดมนตเปนประจำดวยตนเอง สงผลใหผูปฏิบัติไดพบกับพระเจาที่ตนศรัทธา โยคสูตรประโยคถัดมากลาวไววา “สมาธิ-สิทธิร-อีศวร-ประณิธานาต” - ๒:๔๕ แปลวา การปฏิบัติอีศวรประณิธานะหรือการบูชาดวยความออ นนอมยอมจำนนหรือมอบตัวตนตออีศวร (1) สงผลใหเกิดความสมบูรณใน “สมาธิ” (2) ประโยคนี้(๒:๔๕ เกือบจะถอดความหมายออกมาได เหมือนกับประโยค ๑:๒๓ (3) เนื่องจากคำวา จิตตะวฤตติ-นิโรธะ หรือการดับการปรุงแตงของจิต ก็คือ “สมาธิ”(ขั้นสูงสุดของโยคะ) ซึ่งไดแฝงความ

13

(1) อีศวร หมายถึง เทพเจาที่ผูปฏิบัตินับถือศรัทธา (ผูแปล) (2) สมาธิในที่นี้คือมรรคขั้นที่ ๘ ซึ่งเปนขั้นสูงสุดของ แนวทางการ ปฏิบัติโยคะทั้ง ๘ ของปตัญชลี (ผูแปล) (3) “อีศวรประณิธานาทวา” แปลวา (หรือ)เปาหมายของโยคะ สามารถบรรลุถึงไดดวยการยอมจำนน หรือมอบตัวตออีศวร อยางสมบูรณ – ประโยค ๑:๒๓


ÊÒÃѵ¶Ð หมายอยูในประโยค ๑:๒๓ สวนที่เพิ่มขึ้นมา ในประโยคนี้มีเพียงคำวา สิทธิ คือ ความสมบูรณ หรือความสำเร็จ ประเด็นที่สอง ความสำคัญของ อีศวรประณิธานะในประโยค ๑:๒๓ เปนเพียงทาทีของ การยอมจำนนตออีศวรทางจิตใจเปนสำคัญ แตใน ประโยคนี้เปนเรื่องของนิยมะ จึงเปนการปฏิบัติและ เปนกิจวัตรที่ตองปฏิบัติเปนประจำทุกวัน แนนอนวา ทาทีของการยอมมอบตัวตนตออีศวรนั้นตองไปดวยกัน กับการกระทำทางกายโดยการทำพิธีบูชาเซนไหวดวย แตในกรณีที่ทาทีของการยอมมอบตัวตนอยางสมบูรณ นี้ยังไมไดเกิดขึ้นในตัวผูปฏิบัติ การประกอบพิธีบูชา เซนไหวเปนประจำซ้ำๆ อยางสม่ำเสมอนี้จะชวยปลุก และพัฒนาทาทีทางใจของการยอมมอบตัวตนนี้ไดในที่ สุด ผูปฏิบัติโยคะควรมีความเขาใจความสำคัญ ของอีศวรประณิธานะอยางชัดเจน เขาควรจะเชื่อ และปฏิบัตินิยมะขอนี้อยางจริงใจและสม่ำเสมอ แมวาภายหลังทาทีของการมอบตัวตนจะไดรับการ พัฒนาขึ้นในตัวเขาแลวก็ตาม ก็ยังตองปฏิบัติไปจนกระทั่งเขาถึงจุดหมายบนเสนทาง ของโยคะ ปตัญชลีมีความคิดอยางนี้อยูใน อีศวรประณิธานะทั้งในกริยาโยคะ (๒:๑) และในนิยมะนี้ดวย แมวาประโยคนี้เกือบจะถอด ความไดเหมือนกับประโยค ๑:๒๓ ตามที่กลาว แลวขางตน แตคำที่แฝงความหมายอยูในประโยค ๑:๒๓ นั้นเปนไปไดวาคือ “สมาธิ” ในขณะที่คำในประโยคนี้คือ “สมาธิ-สิทธิ” ดังนั้นใน ๑:๒๓ ปตัญชลีชี้วา ผูฝกที่มีแนวโนมเชื่อ ในพระเจา อาจบรรลุถึงขั้นสุดทายของจิตตะวฤตติ-นิโรธะอยาง สมบูรณ และบรรลุขั้นสูงสุดของ “สมาธิ” ดวยโดยอาศัยกระบวนการยอมจำนนหรือยอมมอบ ตัวตนตออีศวรซึ่งก็คือรูปลักษณใดๆ ของเทพเจาสูง สุดตามแนวคิดของผูปฏิบัติ แตหากพิจารณา จากการใชคำเชื่อม “หรือ” (“วา” ในประโยคสันสกฤต) ในประโยค ๑:๒๓ ปตัญชลีดูเหมือนจะกลาวในบทแรก (สมาธิ ปาทะ) วา จิตตะวฤตติ-นิโรธะและสภาวะ ขั้นสูงของ “สมาธิ” สามารถเขาถึงไดโดยไมตอง อาศัยอีศวรประณิธานะ แตโดยอาศัยอภยาสะและ ไวราคยะ โดยเฉพาะในกรณีที่ผูปฏิบัติไมเต็มใจที่จะ ยอมรับหลักการใดๆ เกี่ยวกับพระเจาหรืออีศวร

แตคำวา “วา” หรือ “หรือ” กลับไมมีปรากฏอยูใน ประโยคนี้ (๒:๔๕) อยางที่สอง อีศวรประณิธานะ รวมอยูในกริยาโยคะและในนิยมะของปตัญชลีดวย ซึ่งทั้งสองอยางนี้ตามที่อธิบายไวแลววาเปนสิ่งที่ผู ปฏิบัติโยคะตองทำ ดังนั้นจึงสรุปไดวาในประโยค นี้ปตัญชลีไดถอนแนวคิดเดิมของทานที่ยอมใหผูปฏิบัต ิโยคะเลือกวาจะปฏิบัติอีศวรประณิธานะหรือจะปฏิบัติ ตามอภยาสะ-ไวราคยะโดยไมมีอิศวรประณิธานะก็ได และไดเนนย้ำวา อีศวรประณิธานะเปนสิ่งที่ ผูปฏิบัติจำเปนตองทำ อีกครั้งหนึ่งที่คำวา “สิทธิ” หรือความสมบูรณ(ของสมาธิ) ก็นำไปสูขอสรุป เดียวกันดวย โยคีอาจบรรลุถึงสภาวะขั้นสูงมากของ “สมาธิ” โดยอาศัยเพียงอภยาสะและไวราคยะเทานั้น แตก็ยังคงขาดบางสิ่งที่สำคัญไป สวนที่ขาดหายไปนี้ จะถูกชดเชยโดยอาศัยอีศวรประณิธานะ ซึ่งจะทำใหผู ปฏิบัติบรรลุถึงความสมบูรณในสมาธิได สวนที่ขาดหายไปนี้ก็คือ แมวาโยคีจะเขาถึงสภาวะ สูงสุดของ “สมาธิ” โดยอาศัยเพียงอภยาสะ และไวราคยะ แตมีความเปนไปไดวาเขาสามารถ เขาถึงเพียงแคสภาวะ ของประกฤติลยะ (4) (๑:๑๙) เทานั้น อุปสรรคบางอยางอาจจะเกิดขึ้นที่นั่น ซึ่งจะขัดขวางผูปฏิบัติจากการบรรลุถึงสภาวะไกวัลยะ หรือการแยกตัวปุรุษะเดิมแท(ออกจากประกฤติ) เพราะอยางที่ไดอธิบายไวชัดเจนในประโยค ๑:๒๔ วา อีศวรเปนเพียงสัญลักษณหรือตัวอยางของปุรุษะเดิม แทอันบริสุทธิ์ อีศวร-ประณิธานะเปนสะพานเชื่อม ใหเกิดการติดตอกันระหวางปุรุษะที่มีมลทินในตัว ปจเจกบุคคลกับปุรุษะเดิมแทอันบริสุทธิ์ซึ่งก็คืออีศวร ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวผูปฏิบัติที่ใชอีศวรประณิธานะ สามารถเขาถึงไกวัลยะไดงายโดยปราศจากอันตรายใด ๆ ประหนึ่งวาปุรุษะที่มีความมัวหมองในตัวปจเจก บุคคล นั้นไดกำจัดสิ่งหอหุมปกคลุมของ สังโยคะ (การรวมตัวกันของปุรุษะกับประกฤติ) และการ ลอกเลียนแบบปุรุษะเดิมแทอันบริสุทธิ์หรืออีศวรออก (4) ประกฤติลยะ คือ การติดอยูในขอบเขตของประกฤติและ ไมสามารถกาวเขาสูไกวัลยะได (ผูแปล)

14


ÊÒÃѵ¶Ð ไป กลาวในอีกแงหนึ่ง ดุจดังวาอีศวรสงผลถึง ปุรุษะปจเจกในตัวผูปฏิบัติ เหมือนกับแมเหล็กดึงดูด ดังนั้นอีศวรประณิธานะจึงชวยนำทางใหปุรุษะปจเจก ยอนกลับคืนสู สวะรูปาวัสถา หรือสภาวะเดิมแท ของมันได การชวยเหลือเชนนี้จะไมมีในผูปฏิบัติ โยคะที่อาศัยเพียงอภยาสะ-ไวราคยะแตหลีกเลี่ยง อีศวรประณิธาณะ ซึ่งความเปนไปไดและอันตราย ของการ ติดอยูในสภาวะของประกฤติลยะ (หรืออาจจะ เปนวิเทหะ) (5) จะเกิดขึ้นไดมากๆ อาจจะเนนย้ำอีก ครั้งในที่นี้วา แมจะมีการใชคำเชื่อม “หรือ” (วา) ในประโยค ๑:๒๓ ที่ปตัญชลีดูเหมือนจะแนะนำให อีศวรประณิธานะเปนทางเลือกวาจะปฏิบัติรวมกับ อภยาสะ-ไวราคยะหรือไมก็ได แตในบทที่ ๒ นี้ทาน เกือบจะยืนยันวา อีศวรประณิธานะตองปฏิบัติรวมกับ อภยาสะ-ไวราคยะ เนื่องจากทานรวม อีศวรประณิธานะไวในกริยาโยคะและนิยมะ ซึ่งทั้งสอง อยางนี้เปนสวนประกอบที่สำคัญของระบบโยคะของ ปตัญชลี ความสำคัญอีกอยางหนึ่งของ อีศวรประณิธานะที่ไมไดเปนแงมุมทางจิตวิญญาณนักแตเปน แงมุมทางสังคมมากกวา ก็คือ โยคีที่ใชอีศวร -ประณิธานะจะมีดุลยภาพทางอารมณของจิตในระดับ ที่เหมาะสม ดังนั้นเขาจะไมกลายเปนคนที่ใจดำ แข็งกระดาง เย็นชา นี่เปนเรื่องที่พึงปรารถนา ที่โยคีพึงมีในระหวางที่ชีวิตกาวหนาขึ้นและใชชีวิต อาศัยอยูในสังคมอยางโยคี หากโยคีเปนบุคคลที่ ไรอารมณอยางสิ้นเชิง เขาจะเปนปญหาตอสังคมได เรื่องนี้ไดรับการปองกันโดยอีศวรประณิธานะ เอกสารอางอิง : Karambelkar, P. V. (1986). PATANJALA YOGA SUTRAS Sanskrta Sutras with Transliteration, Translation & Commentary. Lonavla : Kaivalyadhama, p. 283-287. (5) วิเทหะ คือ สภาวะของสมาธิที่จิตของผูปฏิบัติไมรับรูการ มีอยูของกายในขณะปฏิบัติ

15


ÊÒÃѵ¶Ð

ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡ ¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ±µ‹Ò§æ ʶҺѹ Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÊ¹ã¨Ã‹ÇÁà¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ

เชิญบริจาคเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเดอะมอลล 3 รามคำแหง ชื่อบัญชี มูลนิธิหมอชาวบาน สถาบันโยคะวิชาการ เลขบัญชี 173-241-6858 ÊÓËÃѺà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2557 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้

โยคะนมัสเต สุภาพร ธนาพันธรักษ

รวม

10,000 3,200

บาท บาท

13,200

บาท

15


สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทรศัพท 02 732 2016-7, 081 401 7744 โทรสาร 02 732 2811 อีเมล yoga.thaiyga@gmail.com เว็บไซท www.thaiyogainstitute.com

saratha apr 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you