Page 71

Látótávolság

mint a nyelvé. „Az egész világot el-

lesz a játéktrutyi. Behozza, és megelőzi,

meséli a kezével és a hajlott tenyerével,

a fiúké úgyis a világ. Fiúk irányítanak,

a szünetekben lehet húzkodni a haját,

fiúk akarnak, mi meg csak nézzük. Ha

mert a néma lánynak van a legszebb

a csecsemők félnek, ijesztőek tudnak ám

haja, a bejárattól egészen a csúszdáig.”

lenni, isten mentsen meg egy haragos

(50.) Ami felületi zavarokat okoz-

baba vonyításától, így fél anya is néha.”

hat, az a többnyire neologizmusok-

(63.) Mintha itt hallgatólagos meg-

kal és dajkanyelvi szavakkal ope-

egyezés köttetne a diskurzus női

ráló beszédmódnak az obszcénnel

tagjai között, holott más szöveghe-

való keveredése. Olyan esetekben

lyek alapvetően nem ideologizálják

is, amikor az idézett szólam nem

a szexus alapján történő, hierarchi-

függő beszédként, hanem az elbe-

kus szétválasztást vagy kirekesztést,

szélő én(-ek) megnyilvánulásaként

sokkal inkább a represszív gesztu-

integrálódik a szövegtérbe. Márpe-

sok komplexitására hívják föl az ol-

dig akár egy imitált gyermeki hang

vasói figyelmet.

szól, akár az anya szájába ad a szer-

Az elemzés elején említett cik-

ző szavakat, azoknak egy erősen

likusságnak az utolsó fejezet ad

korlátozott kontextusban, nyelvi-

markáns keretet, ahol is a retros-

leg kontrollált módon szabad csak

pektív elbeszélés fényt derít a leta-

megjelennie, amennyiben az elbe-

gadhatatlan múltra. Illetőleg fényt

szélés következetességre törekszik.

derít arra is, hogy az elbeszélőnek

Mintha a szerző olykor figyelmen

egy hiányt kell betöltenie azzal,

kívül hagyná a nyelvi tabuknak a

hogy gyermeket vállal. „Nemrég

narratívában betöltendő, meglehe-

meghalt anyám. Sírtam. A vécén és a

tősen kényes, ugyanakkor nélkü-

metrón is folyt a könnyem. Letöröltem,

lözhetetlen szerepét.

de folyt tovább, hetekig így maradt.

Problematikusnak tartom a két

Elállt, amikor megtudtam, hogy gye-

gyermek fejlődése közötti különb-

rekem lesz. Kinek szülöm őket, ha nem

ség említése során a nemi pozíciók

anyámnak? Álmodtam, hogy együtt

hatalom felőli értelmezését is. „A lá-

megyünk a piacra, ő, én és a gyerekek,

nyok ügyesebbek, majd behozza az a fiú-

kacsát és csirkét veszünk, gombát, saj-

ka is, legyintenek a nevelőanyák, közben

tot, hurkát, túrót és tejet. (…) A kofák

kakaóval kínálnak, a homokba öntjük, az

viszont csak nekem köszönnek, engem

2013. tél |

73

Apokrif - 2013/4.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat hatodik évfolyamának negyedik száma.

Apokrif - 2013/4.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat hatodik évfolyamának negyedik száma.

Advertisement