Page 63

Látótávolság

helyként alkotja meg az emberen

be vezet; az ő-től az én-ig, ezzel a

keresztülhúzódó átló egyik pont-

szövegen kívülitől a beszélőig.

ját. A maga anyagiságában e ten-

Ugyanilyen feszültség figyel-

gely túlmutat azon a referenciális

hető meg a kötetben a látható jelek

gesztuson, melyet a vaktérképpel

és a hallható hang kontaminációi-

történő sajátos interakció folytán az

ban; amikor utóbbiak együttható-

azt olvasó embernek végre kell haj-

ját hallani kell (6.), az eddig csak a

tania – ti. szimultán kijelölnie saját

síkon létező, és az azzal kapcsolat-

helyét a síkon és a világban (Far-

ba lépéssel kirajzolható városkapu

kasszem) –, így egyszersmind már

hirtelen hangsorrá változik át (5.).

maga je­löli ki befogadójának fizio-

E ritmussá vált partitúra azonban

lógiai megkonstruálhatóságát az-

mindig ráhagyatkozik a képzelőe-

zal, hogy „so­sem kíván-

rőre, ellentétben az­zal

ja, hogy elvonatkoztass”

a térképpel, melynek

(10.). A szöveg jogo-

jelmagyarázata kizá-

sítványai a térképen

rólag önmagáért áll ki

túlmenően nem abban

(9.). A fogcsikorgatás

érvényesülnek, hogy

képzelt ritmusa in-

gondolati síkon juttat-

dukálta szószedetké-

nak többet a befoga-

szítés ezért nem más,

dónak, hanem hogy

mint

képesek a határok sa­

az auditív és a vizu-

ját maguk és a meg-

ális

összeszálazása dimenzióknak,

szólított közt megtörténő húzódását

megalkotva a térképként működő,

(2.) felvázolni a hipogrammatikus

mégis felolvasható szöveget, amely

pszeudonegációval („nem határ, in-

írásképiségével és hangzósságával

kább állapot” [kiemelés tőlem – S. R.]).

jelöli ki olvashatóságának erővona-

A figuratív mozgás túlfeszítettsége

lait, egyúttal felmutatva a Vaktérkép-

a közbe- („mint felvonón”) és hozzá-

ciklust a kötet saját olvashatósági

toldások, protézisek („ringatag” [ki-

térképeként. Ennek megvalósulá-

emelés tőlem – S. R.]), segítségével

sához Molnár költészetének a nyel-

olyan visszaszámlálásban kulminá-

vet magával a nyelvvel kell vis�-

lódhat, mely a tükörképtől a nyelv-

szavezetnie a nyelvbe, mű­ködésbe

2013. tél |

65

Apokrif - 2013/4.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat hatodik évfolyamának negyedik száma.

Apokrif - 2013/4.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat hatodik évfolyamának negyedik száma.

Advertisement