Page 61

Látótávolság

második, valamint az inkább az

„Látja, mi ez itt? Egy akvárium.

íróság és írás mibenlétére koncent-

Egy istentelenül otromba akvárium,

ráló harmadik rész novelláiban is

amiből ki sem látni, mert a falát be-

felfedezhető. Potozky szövegeiben

lepte az alga… Csak néhány buborék

általában két ember viszonya jele-

száll fel a felszínre, ennyi jele van az

nik meg, legyen szó szülő-gyerek,

életnek… a buborékok…” Az idézet

szerelmi, két testvér, vagy mester

Szakonyi Károly Adáshiba című

és tanítvány közötti kapcsolatról.

drámájából származik, Potozky

Az élet olyan apró minidrámáiról

Az akvárium lakói című novelláját

ír a szerző, melyek alapvetően hatá-

olvasva jutott eszembe. Ebben egy

rozzák meg ezeket a kapcsolatokat,

családapa akváriummá alakítja-

mégis, sok esetben észrevétlenek

változtatja házát, s a novella végén

maradnak, s csupán hatásukat érez-

felesége és a történetet elbeszélő

ni. Potozkynál – épp a nagy, lát-

fia is halként létezik. „Édesapám na-

ványos és mozgalmas események

gyon boldog, és büszke a családunkra.

jótékony hiányában – ezek a pici

Nekem sem túl rossz, testnevelésből

rezdülések jelzik az életet, melyek

fölmentettek, néha csúfolnak a szagom

önmagukra szűkítve a novellák te-

miatt, én meg nem tudok visszaszólni,

rét, kívül esnek az élet racionális,

mert a hangom is elvesztettem: ott-

vagy megmagyarázható, egyálta-

hon szájról olvasunk, ha nagy ritkán

lán: magyarázatra szoruló keretén.

mondani akarunk egymásnak vala-

A ballada műfaja több helyen is elő-

mit.” Egy-egy szoros kapcsolatban

került a Nappá lett lámpafény novel-

a résztvevők önértése és egymást

láit vizsgálva, teljes joggal, mégis, a

(meg)értése, az emberi kapcsola-

drámaiságot, a drámaságot ugyan-

tok mibenléte a legfőbb témája a

ilyen fontos jellemzőnek látom.

Nappá lett lámpafény című kötet-

A ballada és a dráma is kellően kö-

nek. Azt, hogy a legapróbb érin-

tött forma ahhoz, hogy értelemsze-

tések, érintkezések és szinte észre

rűen „csak” valamiféle esszenciájuk

sem vett mozzanatok, mozdulatok

kerülhessen Potozky novelláiba,

a legkevésbé sem jelentéktelenek

azonban már ennyi is egészen egye-

– vagy legalábbis nem szabadna

di hangulatot és zárt világot teremt

annak lenniük – az mutatja leg-

ezekben a szövegekben.

meggyőzőbben, hogy mindezekre

2013. tél |

63

Apokrif - 2013/4.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat hatodik évfolyamának negyedik száma.

Apokrif - 2013/4.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat hatodik évfolyamának negyedik száma.

Advertisement