Page 74

Látótávolság

nak a bizonyos Krúdy-kötetnek a

indulására, s a titok jelentéssel való

megvásárlásáról. Hasonlóan zseniá-

felruházásából eredezteti a fikciót

lis az utolsó novella (Marcel Proust:

magát is, hiszen az író „az elméjében

Emlékeim Sigmund Freudról) első

őrzött, jól-rosszul sikerült pillanatfelvé-

mondata, melyből világossá válik,

telek mögé igyekszik kitalálni valami elfo-

hogy Dunajcsik tökéletesen elsa-

gadható történetet” (235). Az igazi rej-

játította a prousti mondat lejtését,

tély viszont az, hogy a legexplicitebb

ritmusát s könnyedén idézi meg

módon esztétikával foglalkozó Ele-

magát az alakot is. Az allúzió e fi-

fánt miért nem tud megbirkózni sa-

nom formáit látva világos, hogy

ját kérdésfelvetéseivel. Felütésében

a stílussal, a mondatok fűzésé-

az egyik legerősebb szöveg: „Tessék

vel való kapcsolatte-

valami

remtés egy műfajjal,

belőle” (13) – nyújtja a

korral vagy szerzővel

szomszéd kisfiú dög-

olyannyira jól megy

lött tengerimalacát a

az írónak és annyival

taxidermista

elegánsabb,

a

nek, akit a mókusok és

utalások,

tengerimalacok mellett

tárgyszerű

76

mint

szépet

csinálni

Henrik-

hogy azok többnyire

saját

ki is maradhatnának –

elefántiázistól megda-

nagymamájának

főleg mert a szövegek

gadt lába is érdekel:

alapvetően jók, s nem

disznóhúsból

elkészí-

szorulnak saját kulturális pozíció-

tette már (Nagyanyám jobb lába fél

ik utóvédharcára.

cipőben). A szomszéd kisfiúról a

A művész (és az esztéta) belső

novella elején kiderül, hogy látja

harcaiba enged betekintést a leg-

a szellemeket, s Henrik ebben egy

több novella, hiszen rendre író, köl-

pillanatig sem kételkedik („vajon mi

tő, műfordító, irodalomtörténész,

az, ami később kitakarja a holtakat a fel-

képzőművész a novellák hőse-elbe-

nőttek látóteréből?” 16). A történet te-

szélője. (Két kivétel van: A láthatat-

tőpontján a művésznek azzal a kér-

lan Budapest és az Apám könyvtára.)

déssel kellene megbirkóznia, hogy

A Herrgottssohn-portré író elbeszélő-

mindennek

je titokzatos történetet kerekít saját

szerint miért nem lehetséges még-

| 2012. ősz

ellenére

megítélése

Profile for Apokrif irodalmi folyóirat

Apokrif - 2012/3.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat ötödik évfolyamának harmadik száma.

Apokrif - 2012/3.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat ötödik évfolyamának harmadik száma.

Profile for apokrif
Advertisement