Page 72

Látótávolság

ba hoztam a nőlepkefingot…” (Indulok másodiknapozásba) A kötetszerkesztés szoros egysége az egyik versből egy szó kiragadásával és annak továbbforgatásá-

Érzelmes utazások Dunajcsik Mátyás: Balbec Beach, Libri Kiadó, 2012

val, az asszociációs játékterében való

Érdekelhet-e még valakit manapság

kutakodással realizálódik. Egy tragi-

Balbec Beach, „melynek földrajza, tör-

kus történet körvonalai jelennek meg

ténelme, művészet- és kultúrtörténete

a lapokon, amelyeken a szófacsará-

olyannyira kötődött az elmúlt század

sokban ott rejlik az alany kiszolgálta-

porosnak mondott, lassú és semmiségek-

tottsága a nyelv végtelen játékának.

kel telehalmozott világához”(10)? De-

Felmerül a kérdés, vajon Vass Tibor

fenzív az első novella narrátorának

írja-e a nyelvet, vagy a nyelv írja Vass

kérdése, noha valószínűleg ma is a

Tibort? Ki használ kit?

múlt századelő művei határozzák

A borítón egy nagyméretű

meg leginkább az olvasók többségé-

dunsztosüvegben rengeteg egymás-

nek irodalomképét. Dunajcsik ele-

ra hányt kulcs látható (a címlapot a

meire bontja a prousti hangulatot,

szerző tervezte). Az apafigura tekin-

s történeteiben egyfajta kényelmes

télyének megrendülése a gyermek

otthont rendez be belőlük azok szá-

szemében akár Kosztolányi A kulcs

mára is, akik Az eltűnt idő nyomábant

című novellájához is vezethet: meg-

unalmasnak tartanák. Balbec Beach

lévő kulcsok zárat keresnek. Hatal-

magában foglalja mindazt, amitől

mas vállalkozás Vass Tibor munkája.

a szerző (és a recenzens) jól érzi

Csupa indulás, kevés megérkezés,

magát: különböző korokat, váro­

a legpőrébb emberi kitárulkozás.

sokat, műfajokat, művészeti ága-

Olvassuk Vass Tibort. Akadhat egy

kat,

kulcs nála mindenki számára. •

A szövegek között a mindegyikük-

Balogh Ákos

könyveket,

gondolkodókat.

ben megjelenő elbeszélői vagy középponti karakterek gondolkodásbeli rokonsága, és a mindegyikükre jellemző finom érzékenység teremt kapcsolatot,

miközben

Berlintől

Velencéig, korunktól a század ele-

74

| 2012. ősz

Profile for Apokrif irodalmi folyóirat

Apokrif - 2012/3.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat ötödik évfolyamának harmadik száma.

Apokrif - 2012/3.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat ötödik évfolyamának harmadik száma.

Profile for apokrif
Advertisement