Page 68

Látótávolság

70

legnagyobb érdeme, a vitathatatlan

szellemautó nem más, mint egy tör-

esztétikai értékkel bíró nyelvezet is.

ténelmi fordulópontot erőszakkal (a

Elvétve ugyanis mintha túlságosan

Ceauşescu-diktatúra bukását a ret-

megbabonázná a szerzőt tulajdon

tegett Securitate egy helyi tagjának

szavainak mágiája – a szövegek di-

meglincselésével) lereagáló közösség

cséretes összetettsége ilyenkor zava-

kollektív bűntudatának kivetülése.

ros terjengősségbe torkollik, ezekből

Ezek a történetek remekül érzékel-

az önmagukba feledkezett körmon-

tetik, hogy természetfeletti köntösbe

datokból pedig az olvasó elkesere-

bújtatott félelmeink sokszor azokban

dettebben próbál meg kijutni, mint

a történelem ránk hagyományozta

Az ululuji csapda főszereplője a lábára

megrázkódtatásokban gyökereznek,

zárult medvecsapdából. Mindazon-

amelyek változatlanul ott kísértenek

által érdemes felfigyelnünk a komó-

hétköznapjaink hátterében. Szabó

tosan hömpölygő nyelvezet meta-

lényegében úgy próbálja rémtörté-

forikus jellegére, amely (többnyire

neteiben feldolgozni a közelmúlt

az ember-állat analógián keresztül)

traumáit, mint tette azt annak idején

rendre lebontja az egyént környeze-

Ambrose Bierce az amerikai polgár-

tétől elválasztó falat – jó példája en-

háború borzalmaival – igazán sajná-

nek a Kiszáradás, amelyben egy vígan

latos, hogy ennek csak egy-két novel-

dőzsölő lakodalom és egy kagylók-

la erejéig lehetünk tanúi.

kal táplálkozó madárraj képe vetül

El kell ismerem, hogy még a

egymásra. A Fekete Daciában a „ter-

fentiek alapján is nehéz összefog-

mészet” a szó mindkét értelmében

lalnom azt a felemás élményt, ame-

démoni lehet, ezért több novellában

lyet a Fekete Dacia olvasása jelentett

eldöntetlen marad, hogy az ábrázolt

– mintha magam is csak a novellák

őrület voltaképpen a koponya melyik

egy szerencsétlenül járt szereplője

oldalán is játszódik. Kétségtelenül a

lennék, aki valamilyen leírhatatlan

kötet legerősebb pillanatai, amikor ez

fenevadba ütközött. Ezt az első rá-

az előtérbe hozott lélektani dimenzió

nézésre talán nem túl hízelgő ha-

kiegészül a történelmi tapasztalattal

sonlatot egyébként mintha maga a

– ilyen a Fekete Dacia messze legjobb

kötet is magára vállalná: nem lehet

novellája, a Lelkiismeretünk bekötő-

véletlen, hogy a (már említett) leg-

útjain is, amelyben a félelmet keltő

utolsó történet egy több emberből

| 2012. ősz

Profile for Apokrif irodalmi folyóirat

Apokrif - 2012/3.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat ötödik évfolyamának harmadik száma.

Apokrif - 2012/3.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat ötödik évfolyamának harmadik száma.

Profile for apokrif
Advertisement