Page 66

Látótávolság

vegek között ugyanúgy találhatunk

eljárás ugyanis mintha jobban ked-

19. századi gótikus kísértethistóri-

vezne azoknak az egyedülálló atmo-

ákat hűen imitáló darabot (Emlékül

szférával rendelkező erdélyi és romá-

Annuskának), mint Lovecraft műve-

niai tájaknak, amelyek az ismétlődő

inek egyedülállóan szorongató han-

motívumokhoz (úgymint a csonka-

gulatát idéző epizódot (A rettenetes

ság megtapasztalása, a víz fenyegető

víz urai), illetve olyan hangsúlyosan

jelenléte) és visszatérő karakterekhez

önreflexív szövegeket, amelyek kis

(az Emlékül Annuskának elbeszélője

túlzással akár tekinthetőek a horror

például egy későbbi novella pórul

felszínes paródiájának (Ruba Mihály

járt mellékszereplőjeként bukkan fel

ajándéka), illetve ironikus átiratának

újra) hasonlóan többé-kevésbé stabil

(Az ululuji csapda). Ha-

kereteket biztosítanak a

sonló változatosság fi-

kötet szerteágazó szen-

gyelhető meg a novellák

vedéstörténeteinek.

időkezelésében és elbeszé-

A Fekete Dacia ta-

lésmódjában is. Század-

láló helyszínválasztása

fordulós

szörnyűségek

egyben a modern hor-

váltogatják egy­mást nap-

ror egy jól bejáratott to-

jainkban játszódó tragédi-

poszához való kapcso-

ákkal, az aktuális rejtély

lódást is jelent, hiszen

pedig gyakran valame-

köztudott, hogy Bram

lyik szereplő személyes

Stoker Drakulája óta Er-

vallomásából bontakozik

68

dély

elmaradhatatlan

ki – a műfaj számos alapművéhez ha-

kelléke a tömegkultúra vérszomja-

sonlóan a szemtanúság tapasztalatát

sabb oldalának. Szabó kétségtelenül

és az elmondott borzalmak (néha csak

ügyesen játszik el ezzel a megkerül-

látszólagos) túlvilági jellegét izgalmas

hetetlen örökséggel: bár a fülszöveg

ambivalenciában egyesítve. A szerző

csak egyszerű megismétlését sejteti,

érezhetően mégis akkor van igazán

szerzőnk valójában át is alakítja,

elemében, mikor egy külső, min-

méghozzá

dentudó elbeszélőn keresztül építi

meglehetősen távol álló irodalmi

fel hátborzongató (vagy legalábbis

hagyomány irányából – vagyis a

annak szánt) históriáit. Ez a narrációs

vérszomjas gróf alakja köré kiala-

| 2012. ősz

egy

rémtörténetektől

Profile for Apokrif irodalmi folyóirat

Apokrif - 2012/3.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat ötödik évfolyamának harmadik száma.

Apokrif - 2012/3.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat ötödik évfolyamának harmadik száma.

Profile for apokrif
Advertisement