Page 61

Látótávolság

kötetben. (Felidézve persze a pálya-

konok / csak olyan, / mint füzetedben a

társak költészetéből ismerős furcsa

szamárfül / nincs alatta semmi, és nem is

lények emlékezetét is – Bajtai And-

írta rá senki: titok.”

rás Betűemberét, Csobánka Zsuzsa

A szürreális, mitikus elemekből

Fésűemberét, Pollágh Péter rókáját, s

egyébként is csak szellősen építkező

a sort még folytathatnám.) Gyakran

versnyelv mellett – ahogy azt a Me-

elhangzó megállapítás, hogy számos

rülési napló szintagma is jelzi – egy

kortárs szöveg tanúskodik a Kemény

másik, ám szorosan el nem különülő

István-i titok-poétika delejező hatásá-

tendenciát képviselnek a Tengerlakó-

ról – nos, a Tengerlakó ezekhez képest

ban a hétköznapi tapasztalatvilág-

akkor tud újat felmutatni, amikor a

ból ismerős helyzeteket megörökítő

rejtély hatásmechanizmusaira kér-

szövegek, amelyekben a megszólalás

dez rá. Ezt teszi A merülés dinamiká-

olykor az alanyi líra kulisszái közé

jában, ahol a lírai szubjektum, s az őt

helyeződik át. Az a bizonyos üresség

árnyékként, „alter-egóként” követő

itt a Másik hiányaként lepleződik le:

Üldöző viszonya kerül fókuszpont-

ezt a hiányt panaszolják fel az abor-

ba. Az, hogy a „merülés” kifejezés a

tusz (döntés után), a szakítás (Kilég-

négy ciklusból háromnak szerepel a

zés), avagy (különösen a következő,

címében (Merülési szabályzat, Merü-

„Csönd, ünnepségek…” ciklusban) a

lési napló, Merülési helyeink), mintegy

gyász tapasztalatát szóvá tevő köl-

felhív a mű metaszinten való értel-

temények. Az én-te reláció megjele-

mezésre. A szöveg nem a sejtetés

nítése gyakran az ikerség és a tükör

rafinált technikáit próbálgatja végig,

trópusainak segítségével történik,

helyette a titok paradox természetét

szerepük tehát a szövegek szub-

világítja meg. Hiszen az enigmati-

jektumszerkezetével hozható kap-

kusság mindig nyelvi hatáseffektus,

csolatba. Az iker maga is tükörkép,

a titkot nem az elhallgatás, hanem a

avagy kópia: az Izsó által többször

titokként való megnevezés létesíti. A

problematizált szimmetria kísérteti-

merülés dinamikája úgy közvetíti ezt

essége az Ikerterhességben csúcsoso-

a belátást, hogy azzal az ürességgel

dik ki, ahol az én másikja „üzembe

szembesít, mely nem hozzáférhető

helyezhető”, a mechanikus sokszo-

a rejtély-kóddal operáló olvasás szá-

rosíthatóság terméke. „Mert így jár,

mára: „de hallgatása egyáltalán nem

akinek a Bábkészítő már megcsinálta /

2012. ősz |

63

Profile for Apokrif irodalmi folyóirat

Apokrif - 2012/3.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat ötödik évfolyamának harmadik száma.

Apokrif - 2012/3.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat ötödik évfolyamának harmadik száma.

Profile for apokrif
Advertisement