Page 57

Látószög

többre törekszik: a párválasztást sze-

individuális életstratégiák, viszont

gélyező dilemmák és a társas élethez

adottnak tekinti a hagyományos női

asszociált boldogság megkérdőjele-

szerepeket. Ennek megfelelően grafi-

zésére. Ennek révén pedig általában

kái a párválasztás buktatóival küzdő

véve a másnak tetszés, illetve a dön-

fiatal lányok, illetve a gyermekneve-

tési helyzetek kötelezettségét próbál-

lés feladatát szívükön viselő édes-

ja kikezdeni. A szemében a férfiak

anyák, sőt nagyanyák élethelyzeteit

és az elképzelt jövőbeli gyermekek

interpretálják. Ha a műveket témájuk

egymáshoz vagy sztereotip ideálké-

szerint állítjuk relatív időrendi sor-

pekhez való hasonlítása csupán mél-

rendbe, meglepő módon egy színteli

tatlan és értelmetlen méricskélés. Bí-

és derűs időskor rajzolódik ki (Nagy-

rálatát Molnár a Te ehhez nem érthetsz

mama komplexus sorozat), amely szin-

szitanyomat-sorozatban az abszur-

te aranykornak hat a fekete és matt

ditásig hegyezi, amikor a megfelelő,

formákkal ábrázolt, éppen megélt

minden fontos tulajdonsággal bíró

vasjelennel szemben.

hipotetikus társat egy tágas, 57,6 liter

Szórakoztató kivétel a har-

űrtartalmú doboznak felelteti meg.

mincöt rámára feszített hímzővá­

De nem csupán az emberi kvalitás

szonból álló Igény szerint ciklus.

számszerűsítését figurázza ki, az ös�-

A sorozat minden egyes tételére egy

szevetést alapvetően is gúny tárgyá-

óvodai jelet és egy ahhoz lazán köt-

vá teszi. (Például a sorozat hetedik,

hető szövegrészletet hímzett a kép-

zoomorf kollázsán, melyen egy birka

zőművész. A szövegben mindig arról

és egy tatu szembesítését kommen-

ejt el újabb szavakat, hogy milyennek

tálja a már puszta használata okán is

képzeli el jövendőbelijét. Az első

önironikus közhellyel.)

részben – még gyerekesnek is elcsé-

Kritikai, már-már maliciózus

pelt módon – egy hercegnek: „Kíván-

hozzáállása, és a női identitással

hatnék / egy herceget lóval, / fél király-

kapcsolatos témaválasztásai révén

sággal, / palotával, / hetedhét országra

tételes helye lehetne a nőművészet

szóló lagzival, / de inkább…” Itt a mese

friss képviselői között. Molnár Dóra

átvált hétköznapi férfi tulajdonságok

Eszter

kísérletei

felsorolásába, de azokból arcátlanul

azonban nem veszik célba a társa-

dekonstrukciós

sokat halmoz egymásra. Elképzelése

dalmi nemeket. Nem foglalkoztatják

lehetetlenségét saját maga is leleplezi,

2012. ősz |

59

Profile for Apokrif irodalmi folyóirat

Apokrif - 2012/3.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat ötödik évfolyamának harmadik száma.

Apokrif - 2012/3.  

Az Apokrif irodalmi folyóirat ötödik évfolyamának harmadik száma.

Profile for apokrif
Advertisement