Page 1

ΑΔΑ: ΒΛ94Ν-37Φ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΣΥ∆Ε-ΥΠΕΣ)

Αθήνα, 29/8/2013 Αρ. Πρωτ.: 2668

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: 105 64, ΑΘΗΝΑ Μονάδα Γ, Υλοποίησης Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων αρµοδιότητας ΥΠΕΣ Πληροφορίες: Γ. Μανώλη, Ν. Νταϊλιάνη Τηλέφωνο: 213-1501480,454 Fax: 213-1501491, 210-3231842 E-mail: gmanoli@mou.gr, ndailiani@mou.gr Websites: www.eyeisotita.gr, www.isotita.gr

ΠΡΟΣ: W.W.A.C. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ info@wwac.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Επιχορήγησης της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. W.W.A.C. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την υλοποίηση του αναµορφωµένου Σχεδίου ∆ράσης «Σχέδιο ∆ράσης για την Υποστήριξη Γυναικών Μεταναστριών στην περιοχή της Λάρισας», στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων») (α’ & β’ κύκλου), του Ε.Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (Kωδικός ΟΠΣ 302424).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247/27-11-1995), «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 3. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 4. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/3-12-2007), «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Σελίδα 1 από 4


ΑΔΑ: ΒΛ94Ν-37Φ

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους, 6. Το Π.∆. 5/2008 (ΦΕΚ Α’ 17/08.02.2008) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων», 7. Το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄147/ 27-6-2011) «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς». 8. Τα Π.∆. 116,117 (ΦΕΚ Α’ 151/25-6-2013), «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών», «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 9. Το Π.∆. 119 (ΦΕΚ Α’ 153/25-6-2013), «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 10. Την µε αριθµό 15331/17.4.2013 ( ΦΕΚ Υ∆Ο∆∆/184/ 25-04-2013) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία διορίζεται η Βασιλική Κόλλια στη θέση της Γενικής Γραµµατέως Ισότητας, 11. Την µε αριθµό 131/18.4.2008 Υπουργική Απόφαση περί «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων» στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Β’ 887/ /14.05.2008), όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ Β’ 1179/2008) και τροποποιήθηκε (ΦΕΚ Β’ 653/4.5.10), σε συνδυασµό µε τη µε αρ. 16356/24-4-2013 (ΦΕΚ Β/1024/25-4-2013) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων» στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3614/2007» 12. Την µε αριθµό 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ Β’ 540/27-3-2008), απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, 13. Την µε αριθµό 1.2203/οικ.3.451/11.02.2011 (ΦΕΚ 313/Β/25-2-2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013 (σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)», όπως έχει τροποποιηθεί µε τη αριθµό 1.10467/οικ.3.1724/28.07.2011 (ΦΕΚ 1868/Β/24.08.2011) και ισχύει, 14. Την µε αριθµό 4089/5-9-2011 (ΦΕΚ Β 1978/6-9-2011) απόφαση περί Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων στη Γενική Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, στους Προϊσταµένους Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και στον Προϊστάµενο και στους Προϊσταµένους Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. 15. Την µε αριθµό 2.8328/οικ.3.824 (ΦΕΚ 1005/Β/3-4-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί ∆ιαδικασίας Ανάκτησης Αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών,

Σελίδα 2 από 4


ΑΔΑ: ΒΛ94Ν-37Φ

16. Την µε αριθµό 1656/3-11-2010 (Α∆Α: 4ΙΦΙΚ-ΟΝ) Απόφαση Ένταξης για την Πράξη µε τίτλο «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» της Κατηγορίας Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 17. Την µε αριθµό 992/09-04-2012 (Α∆Α: Β4Ω0Ν-ΛΘΞ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Σχεδίων ∆ράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Γυναικείες οργανώσεις στο πλαίσιο της πλαίσιο της πράξης 3.2.4. ( α & β κύκλου ) «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων» του Ε.Π. «∆ιοικητικής Μεταρρύθµιση 2007-2013, 18. Την µε αριθµό 3497/10-10-2012 (Α∆Α: Β437Ν-∆Ο9) απόφαση µε θέµα «Έγκριση αποτελεσµάτων της διαδικασίας της Φάσης Ι «Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας των Σχεδίων ∆ράσης» που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της µε αριθµό 992/9-4-2012 (Α∆Α: Β4Ω0Ν-ΛΘΞ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων) (α & β κύκλου), του Ε.Π ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013)», 19. Την µε αριθµό 1170/4-4-2013 (Α∆Α: ΒΕΑ1Ν-ΡΟ9) απόφαση έγκρισης αποτελεσµάτων της Φάσης ΙΙ «Αξιολόγηση περιεχοµένου Σχεδίων ∆ράσης», τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της µε αριθµό 992/9-4-2012 (Α∆Α: Β4Ω0Ν-ΛΘΞ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων») (α’ & β’ κύκλου ), του Ε.Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (Kωδικός ΟΠΣ 302424), 20. Την µε αριθµό 1960/21.06.2013 (Α∆Α: ΒΕΖΧΝ-Λ7Θ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών µε τίτλο «Τροποποίηση της µε αριθµό 1170/4-4-2013 (Α∆Α: ΒΕΑ1Ν-ΡΟ9) απόφασης έγκρισης των αποτελεσµάτων της Φάσης ΙΙ, «Αξιολόγησης περιεχοµένου Σχεδίων ∆ράσης», 21. Το µε αριθµό 2117/04.07.2013 έγγραφο της ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ µε θέµα «Υποβολή αναµορφωµένου Σχεδίου ∆ράσης, σύµφωνα µε τον εγκριθέντα προϋπολογισµό», 22. Το µε αριθµό 2278/15.07.2013 υποβληθέν αναµορφωµένο Σχέδιο ∆ράσης της W.W.A.C. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουµε την επιχορήγηση της W.W.A.C. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την υλοποίηση του αναµορφωµένου Σχεδίου ∆ράσης «Σχέδιο ∆ράσης για την Υποστήριξη Γυναικών Μεταναστριών στην περιοχή της Λάρισας», σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιλαµβάνει η µε Α.Π. 1960/21.06.2012 (Α∆Α: ΒΕΖΧΝ-Λ7Θ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και πιο συγκεκριµένα:

ΜΚΟ/ΓΟ

W.W.A.C. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τίτλος Σχεδίου ∆ράσης

«Σχέδιο ∆ράσης για την Υποστήριξη

Σελίδα 3 από 4


ΑΔΑ: ΒΛ94Ν-37Φ

Γυναικών Μεταναστριών στην περιοχή της Λάρισας» Αριθµός Υποέργου

37

Αριθµός πρωτοκόλλου κατάθεσης αρχικού Σχεδίου ∆ράσης

1711/30.05.2012

Αριθµός πρωτοκόλλου κατάθεσης αναµορφωµένου Σχεδίου ∆ράσης

2278/15.07.2013

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός

60.000,00 €

2. Οι υποχρεώσεις του αποδέκτη της επιχορήγησης, ο τρόπος χρηµατοδότησης και πιστοποίησης της υλοποίησης και του ελέγχου του φυσικού αντικειµένου, καθώς και οι συνέπειες από τυχόν πληµµελή τήρηση των συµφωνηθέντων και γενικά κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής του ανωτέρω αναµορφωµένου Σχεδίου ∆ράσης, θα καθορισθούν στη Σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον αποδέκτη της επιχορήγησης. 3. Η επιλεξιµότητα των δαπανών θα αρχίσει µετά την υπογραφή της σύµβασης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΒΑΣΩ ΚΟΛΛΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Ισότητας των Φύλων 2. Προϊσταµένη ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ 3. Μονάδα Γ’ - Φάκελο Κατηγορίας Πράξης 3.2.4. 4. Ο∆Ε ( αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για την ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια»)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΥ∆ Ε.Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» Μεναίχµου και Θεοφιλοπούλου 18, ΤΚ 117 43 Αθήνα

Σελίδα 4 από 4

Wwac 2668  

ΘΕΜΑ: Έγκριση Επιχορήγησης της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. W.W.A.C. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την υλοποίηση του αναμορφωμένου Σχεδίου Δράσης «Σχ...

Wwac 2668  

ΘΕΜΑ: Έγκριση Επιχορήγησης της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. W.W.A.C. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την υλοποίηση του αναμορφωμένου Σχεδίου Δράσης «Σχ...

Advertisement