Page 14

14. Punjab Di Awaaz, March 17, 2017

1. mnu`KI jIvn pw ky vI jy KuS nhIN qW hor KuS kdoN hovogy?, 2. kYnyfw (svrg) i\c rih ky vI jy ifprYSn dw iSkwr hI rhy qW KuS ikQy hovogy?, 3. ibmwrI, muk`dmw, AYksIfYNt Awid muSklW

isrP szw nhI SPw vI ho skdIAW ny[, 4. irSqy boJ nhIN Bog \I bx skdy ny, 5. b`cy korw kwgz ny auhnW aupr AwpxI mh`qv AkµkSwvW dw boJ nw pwE[ 6. izMdgI gm dw dirAw nhIN 84 lK jUnW bwAd imilAw mhWauqsv hY[ 7. AwE ijEx dy nvyN Aµdwz nwl ieh auqsv mnweIey[ rijstr hox leI Pon kro 778 954 8087 jW 778 990 5190 qy[

Profile for Apna Roots

Punjab Di Awaaz ePaper 16 march 2017  

Punjab Di Awaaz ePaper - 16 march 2017

Punjab Di Awaaz ePaper 16 march 2017  

Punjab Di Awaaz ePaper - 16 march 2017

Profile for apnaroots
Advertisement