__MAIN_TEXT__

Page 12

MATRIMONIAL & CLASSIFIED

12. Punjab Di Awaaz, March 17, 2017

BRIDE WANTED

Affluent Jat Sikh family of professionals, very well- established in Canada from last 45 years, seek match for their Canadian born son 37 years never married, fair, handsome 6 feet, LL.B., LL.M. from a prestigious Canadian Law School and presently partner with a law firm. Divorcees please excuse. Please respond with biodata and photograph at Email: grksingh84@gmail.com or phone 403 606-3694

òð çÆ ñ¯ó ܼà ÇÃ¼Ö ì˺à ñóÕÆ À°îð BH ÃÅñ ñÂÆ Ã°ÇÔðç êåÆ çÆ ñ¯ó ÔËÍ ñóÕÆ ÇÂîÆ×ð»à ÔË Áå¶ ÃðÆ Çò¼Ú ÔÆ Õ³î ÕðçÆ ÔËÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ å°Ãƺ ԶỠÇç¼å¶ é³ìð» å¶ ë¯é Õð ÃÕç¶ Ô¯Í éòå¶Ü ÇÃ³Ø ì˺Ã:¸ F@D-IFA-CBBB

×°ðî¶ñ ÇÃ³Ø ì˺Ã:¸BE@-CIB-CFIH

FOR SALE

Tandoor ovens, ETL/NSF approved, open stock burners, wok stoves and all Restaurant equipment.

Contact Dan

ðËÃà¯ð˺à çÅ ÃîÅé ÇòÕÅÀ±

å³ç±ðÆ úòé, ETL/NSF îÅéåÅ êÌÅêå, Ãà½Õ

ìðéð» é±³ Ö¯ñ·äÅ Ãà¯ò÷ Áå¶ Ô¯ð ðËÃà¯ð˺à ç¶ ÃîÅé Óå¶ Õ³î ÕðéÅ ôÅÇîñ ÔËÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ âËé éÅñ óêðÕ Õð¯:

F@D-BIH-@E@G at Paul’s Metal Service Inc.

OUR UNITS ARE FREE OF ANY HARMFUL

METALS

THAT MIGHT BE FOUND IN OFFSHORE UINTS

EMPLOYMENT OPPORTUNITY

2 Indian Sweets Makers Needed

We immediately need 2 Indian Sweets Makers for full time positions, wages

$15.00 to 17.50 per hour. Experience 1 to 3 years necessary. No Formal

Education required. Hindi, Punjabi or English language an asset. Apply in person or by mail to

Punjab Sweet House 88 Mandalay Drive Winnipeg, MB. R2P1V8

Phone: (204) 633-1600

EMPLOYMENT OPPORTUNITY EMPLOYMENT OPPORTUNITY srI ’c PUf mYnUPYkcirMg plWt leI AOrqW dI loV srI

ivc

PUf

mYnUPYkcirMg

plWt

Saffron Indian cuisine, voted Burnaby's best Indian restaurant 14 years in a row, offers traditional northern Indian cuisine in a warm and comfortable environment. We offer competitive and generous salaries. If you are looking to work in a team oriented and family atmosphere then send in your application now. Saffron believes in treating its employees well. Saffron is currently looking to hire in the following positions: (reading and speaking English is required) - Tandoori Chef - Chef’s Assistant - Kitchen Help - Servers & Customer Service We are conveniently located 2 blocks from Patterson sky train station. If you are interested in applying, Please contact

vwilAW nUM kMm krn dIAW cwhvwn

AOrqW dI loV hY[ aunHW nUM QoVHI ijhI AMgryzI bolxI Aqy ilKxI AwauxI cwhIdI

hY[ svyry 6 vjy qoN duiphr 2 vjy q`k

#12-8125-130 strIt srI ivKy Awp

Awp ky Awpxy rYzmy nwl AplweI kro[

TANDOOR OVENS FOR SALE

2 Cooks Needed

Paul Sandhu at 604-349- 1212

We Immediately Need 2 cooks (1) Tandoori & (1) East Indian Food Cook for full time positions. Wages $15.00 to $17.50 per hour. Experience 1 to 3 years required. Hindi, Punjabi, or English Language an asset. No formal education required. Apply in person or by mail to:

or by e-mail at hpsandhu@shaw.ca

Saffron Indian Cuisine

# 5 - 4300 Kingsway, Burnaby BC V5H 1Z8 PH: 604-349-1212

Website: www.saffroncuisine.ca

COOK NEEDED

Punjab Banquet Hall And Restaurant

We immediately need 3 Tandoori & Curry experienced cooks for Full Time positions, Wages $16.00 to $18.00 per hour. Experience 1 to 3 years required. Hindi, Punjabi or English language an asset. Apply in Person or by Mail to:

94 Mandalay Drive, Winnipeg, MB, R2P 1V8

Palace Restaurant Phone: (204) 775-1600 India 770 Ellice Ave, Winnipeg, MB. R3G 0B8

Ph (204) 999-7870 Business Development Manager Needed

FOR SALE

ê Ë é Çà Õà é ( ú Õ éÅ ×é ) Ç òÖ ¶

We immediately need 3 cooks and 1 business development manager for full time positions. Salary $16.50+ per hour. Experience is an asset. Must be fluent in English. Formal education BBA or equivalent is must. Must be energetic, motivated and a good team leader. Apply in person

C î ¯ à ñ Ç ò Õ Å À±

êËéÇàÕàé (úÕéÅ×é) ÇòÖ¶ C î¯àñ ÇòÕÅÀ± ÔéÍ òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Á˺âÆ Ã³è± éÅñ óêðÕ Õð¯:

Hotel Royal Plaza

(BE@) HFB-AEEG

330 KENNEDY ST, WINNIPEG, MB

PUBLIC NOTICE

I, KESHMINDER SINGH son of KULDIP SINGH, holder of Indian Passport No. K3261710, issued at CHANDIGARH on 24/07/2012 , permanent resident of 198-D, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana, Punjab, India, 141004 and presently residing at 9140, 138 Street, Surrey BC Canada V3V 7Y5 do hereby change my name from KESHMINDER SINGH to KESHMINDER SINGH GREWAL with immediate effect.

BEST RATE- BEST CHOICE BEST SERVICE

* Residential Mortages, * Chip (No Monthly Payments) * Commercial Mortgages, * Equipment Leasing * Over 230 Banks & Private Lenders

Dave Hayer

Isabelle Hayer

daveshayer@gmail.com

isabellehayer@gmail.com

Mortgage Broker Cell: 604-833-4000

Mortgage Broker Cell: 604-655-2622

DAVE HAYER SERVED AS MLA FOR SURREY FOR 12 YEARS

Dominion Lending Centers a Better Way

www.teamhayer.com

Profile for Apna Roots

Punjab Di Awaaz ePaper 16 march 2017  

Punjab Di Awaaz ePaper - 16 march 2017

Punjab Di Awaaz ePaper 16 march 2017  

Punjab Di Awaaz ePaper - 16 march 2017

Profile for apnaroots
Advertisement