Page 12

12. Punjab Di Awaaz, March 3, 2017

ÁÅê À°îÆçòÅð Õ¿òð ÿèÈ ç¶ ì¶à¶ âÅ. Õðé ÿèÈ ÁîðÆÕŠ寺 ê³ÜÅì ׶ é½ÜòÅé çÆ ÃóÕ ÔÅçö ÇòµÚ î½å ÇéÀ±ïÅðÕ ¸ îÅÛÆòÅóÅ ç¶ é¶óñ¶ Çê§â ðÅäò» é¶ ñÅô Õì÷¶ ÓÚ ñË Õ¶ ê¯ÃàîÅðàî ñÂÆ ÇíÜòÅ çÅ Ççñ çÅ ç½ðÅ êËä éÅñ ç¶Ô»å òÅÃÆ é½ÜòÅé å¶Çܧçð ÇÃ§Ø (CA ÃÅñ), ܯ Õ°Þ ÇçµåÆ ÔË Áå¶ àðµÕ ÚÅñÕ ÇÖñÅø ÕÅ鱧éÆ

Ú¿âÆ×ó·- ÃÅìÕŠÿêÅçÕ Áå¶ ÁÅê ç¶ î½ÜÈçÅ ÁÅ×È Õ¿òð ÿèÈ ç¶ ê°µåð âÅ. Õðé ÇÃ¿Ø çÅ êÆ. ÜÆ. ÁÅÂÆ. ÇòÖ¶ Ççñ çÅ ç½ðÅ êËä ÕÅðé ÇçÔ»å Ô¯ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÜé·» çÅ Á¿åî ÿÃÕÅð Ú¿âÆ×ó· ç¶ ÃËÕàð BE ôîôÅé ØÅà ÇòÚ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÜà ÇòÚ ÁÅê ç¶ Õ½îÆ ÕéòÆéð ÁðÇò¿ç Õ¶ÜðòÅñ, í×ò¿å îÅé å¶ Ô¯ð ÁÅê ÁÅ×È ôÅîñ ԯ¶ Óå¶ êÇðòÅð éÅñ ç°µÖ Ã»Þ¶ ÕÆå¶Í

ÇÂé·» 寺 ÇÂñÅòÅ î°µÖ î¿åðÆ êÌÕÅô ÇÃ¿Ø ìÅçñ é¶ òÆ Õ¿òð ÿèÈ ç¶ ì¶à¶ çÆ î½å Óå¶ ç°µÖ çÅ êÌ×àÅòÅ ÕÆåÅÍ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ âÅ. Õðé ÿèÈ ÕËé¶âÅ ÇòÚ ðÇÔ¿ç¶ Ãé Óå¶ ÇÂé·Æº Ççéƺ ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ÕÅðé ÁÅêä¶ ÇêåÅ ñÂÆ Ú¯ä êÌÚÅð Õðé ñÂÆ Ú¿âÆ×ó· ÁŶ ԯ¶ ÃéÍ

îÔÆé¶ êÇÔñ» ÔÆ ÁîðÆÕŠ寺 íÅðå Ç×ÁÅ ÃÆ, çÆ ÃóÕ ÔÅçö ÇòµÚ î½å Ô¯ ×ÂÆ¢ êzÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð å¶Çܧçð ÇÃ§Ø ÁÅêä¶ î¯àðÃÅÂÆÕñ Óå¶ ÃòÅð Ô¯ Õ¶ ðÅÔ¯º ð¯â òµñ ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂµÕ àðµÕ é¶ À°Ã鱧 ë¶à îÅð ÇçµåÆ, ÇÜà ÕÅðé À°ÃçÆ î½Õ¶ Óå¶ ÔÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ¢ ê°ñÆÃ

ÕÅðòÅÂÆ ô°ð± Õð ÇçµåÆ ÔË¢ çµÃäï¯× ÔË ÇÕ å¶Çܧçð ÇÃ§Ø Õ°Þ îÔÆé¶ êÇÔñ» ÔÆ ÁîðÆÕŠ寺 êðÇåÁÅ ÃÆ¢ À°Ô Çê§â ðÅäò» ÇòµÚ ÁÅêäÅ îÕÅé ìäÅ ÇðÔÅ ÃÆ Áå¶ Áܶ åµÕ Õ°ÁÅðÅ ÃÆ¢ À°Ã ç¶ îÅåÅ-ÇêåÅ å¶ Ô¯ð êÇðòÅðÕ î˺ìð ÁîðÆÕÅ ÇòµÚ ÔÆ ðÇÔ§ç¶ Ôé

MATRIMONIAL & CLASSIFIED

Groom Wanted

Saini Punjabi family seeking a suitable match for their beautiful, educated, 5’7”, athletic, 34 years old daughter. Born in Calgary, Alberta and well versed in both cultures. Seeking tall, educated match with good values.

Please call (403) 278-0432 or E-mail info to: surinder_saini@me.com

FOR SALE

Tandoor ovens, ETL/NSF approved, open stock burners, wok stoves and all Restaurant equipment.

Contact Dan

ðËÃà¯ð˺à çÅ ÃîÅé ÇòÕÅÀ±

å³ç±ðÆ úòé, ETL/NSF îÅéåÅ êÌÅêå, Ãà½Õ

ìðéð» é±³ Ö¯ñ·äÅ Ãà¯ò÷ Áå¶ Ô¯ð ðËÃà¯ð˺à ç¶ ÃîÅé Óå¶ Õ³î ÕðéÅ ôÅÇîñ ÔËÍ

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ âËé éÅñ óêðÕ Õð¯:

F@D-BIH-@E@G at Paul’s Metal Service Inc.

OUR UNITS ARE FREE OF ANY HARMFUL

METALS

THAT MIGHT BE FOUND IN OFFSHORE UINTS

EMPLOYMENT OPPORTUNITY

2 Indian Sweets Makers Needed

We immediately need 2 Indian Sweets Makers for full time positions, wages

$15.00 to 17.50 per hour. Experience 1 to 3 years necessary. No Formal

Education required. Hindi, Punjabi or English language an asset. Apply in person or by mail to

Punjab Sweet House 88 Mandalay Drive Winnipeg, MB. R2P1V8

Phone: (204) 633-1600

òð çÆ ñ¯ó

ܼà ÇÃ¼Ö ì˺à ñóÕÆ À°îð BH ÃÅñ ñÂÆ Ã°ÇÔðç êåÆ çÆ ñ¯ó ÔËÍ ñóÕÆ ÇÂîÆ×ð»à ÔË Áå¶ ÃðÆ Çò¼Ú ÔÆ Õ³î ÕðçÆ ÔËÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ å°Ãƺ ԶỠÇç¼å¶ é³ìð» å¶ ë¯é Õð ÃÕç¶ Ô¯Í éòå¶Ü ÇÃ³Ø ì˺Ã:¸ F@D-IFA-CBBB

×°ðî¶ñ ÇÃ³Ø ì˺Ã:¸BE@-CIB-CFIH

TANDOOR OVENS FOR SALE

2WeCooks Needed Immediately Need 2 cooks (1)

Tandoori & (1) East Indian Food Cook for full time positions. Wages $15.00 to $17.50 per hour. Experience 1 to 3 years required. Hindi, Punjabi, or English Language an asset. No formal education required. Apply in person or by mail to:

Punjab Banquet Hall And Restaurant 94 Mandalay Drive, Winnipeg, MB, R2P 1V8

Phone: (204) 775-1600

FOR SALE

êË é Ç àÕ àé ( ú Õ é Å× é) Çò Ö ¶ C î ¯ à ñ Ç ò Õ ÅÀ±

êËéÇàÕàé (úÕéÅ×é) ÇòÖ¶ C î¯àñ ÇòÕÅÀ± ÔéÍ òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Á˺âÆ Ã³è± éÅñ óêðÕ Õð¯:

(BE@) HFB-AEEG

Educated Professional Groom Needed

Wanted a suitable match for a Jat Sikh 34/5'5" Canadian born, well educated daughter, currently working in IT field. We are seeking well educated professional and respectable groom. Well educated boy visiting from India will also be considered. Please respond with family details and picture to:

Email: yyc151688@gmail.com ieMfo knyfIAn twiemz

ivc ieSiqhwr jW koeI hor sm`grI CpvwauxI hovy qW hyT ilKy eImyl AYfrY`sW Aqy Pon nMbr ’qy sMprk kro[ indo@telus.net, indo@direct.net

Ph. 604 599 5408

COOK NEEDED We immediately need 3 Tandoori & Curry experienced cooks for Full Time positions, Wages $16.00 to $18.00 per hour. Experience 1 to 3 years required. Hindi, Punjabi or English language an asset. Apply in Person or by Mail to:

India Palace Restaurant 770 Ellice Ave, Winnipeg, MB. R3G 0B8

Ph (204) 999-7870 Business Development Manager Needed

We immediately need 3 cooks and 1 business development manager for full time positions. Salary $16.50+ per hour. Experience is an asset. Must be fluent in English. Formal education BBA or equivalent is must. Must be energetic, motivated and a good team leader. Apply in person

Hotel Royal Plaza 330 KENNEDY ST, WINNIPEG, MB

Profile for Apna Roots

Punjab Di Awaaz - March 3  

Punjab Di Awaaz ePaper - March 3

Punjab Di Awaaz - March 3  

Punjab Di Awaaz ePaper - March 3

Profile for apnaroots
Advertisement