Page 14

14. Punjab Di Awaaz, March 10, 2017

1. mnu`KI jIvn pw ky vI jy KuS nhIN qW hor KuS kdoN hovogy?, 2. kYnyfw (svrg) i\c rih ky vI jy ifprYSn dw iSkwr hI rhy qW KuS ikQy hovogy?, 3. ibmwrI, muk`dmw, AYksIfYNt Awid muSklW

isrP szw nhI SPw vI ho skdIAW ny[, 4. irSqy boJ nhIN Bog \I bx skdy ny, 5. b`cy korw kwgz ny auhnW aupr AwpxI mh`qv AkµkSwvW dw boJ nw pwE[ 6. izMdgI gm dw dirAw nhIN 84 lK jUnW bwAd imilAw mhWauqsv hY[ 7. AwE 13 mwrc ƒ ijEx dy nvyN Aµdwz nwl ieh auqsv mnweIey[ rijstr hox leI Pon kro 778 954 8087 jW 778 990 5190 qy[

Profile for Apna Roots

PunjabDiAwaaz ePaper - March 10, 2017  

PunjabDiAwaaz ePaper - March 10, 2017

PunjabDiAwaaz ePaper - March 10, 2017  

PunjabDiAwaaz ePaper - March 10, 2017

Profile for apnaroots
Advertisement