Amc uli ktitio100

Page 1


Α M C

2

C o l l e g e


Κ ο λ λ έ γ ι ο

Α M C

Κολλέγιο ΑMC στο Μαρούσι, Αθήνα Aρχιτεκτονική μελέτη: APK architects

Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο ανασχεδιασμός του εξωτερικού κελύφους της προσθήκης και του υφιστάμενου κτηρίου του κολλεγίου AMC στο Μαρούσι, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των εσωτερικών χώρων του με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ενιαία σηματοδότησή του. Το συγκρότημα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα αραιοκατοικήμενη περιοχή, στα όρια του αστικού ιστού. Βασική ιδέα της μελέτης είναι η δημιουργία μιας δεύτερης ‘επιδερμίδας’ που θα λειτουργεί ως ενοποιητικό στοιχείο των 2 κτιριακών όγκων αλλά και ως φίλτρο μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, στην προσθήκη, τοποθετήθηκε ένα σύστημα ξύλινων περσίδων με κλιμακωτά αυξομειούμενη απόσταση αναμεταξύ τους, δημιουργώντας ένα ενιαίο κέλυφος, το οποίο διακόπτεται γραμμικά στη περιοχή των ανοιγμάτων.


Α M C

4

C o l l e g e


Κ ο λ λ έ γ ι ο

Α M C

Αντιθέτως, στη περίπτωση του υφιστάμενου κτιρίου, οι περσίδες τοποθετήθηκαν μπροστά από τα ανοίγματα και σε μεγαλύτερη απόσταση αναμεταξύ τους, με σκοπό να λειτουργούν ώς σύστημα σκίασης και σαν πρώτο φίλτρο προστασίας από τον ήλιο. Ταυτόχρονα τα κενά επιτρέπουν την απρόσκοπτη θέα προς την περιμετρική φύτευση του γηπέδου. Η επιλογή των υλικών, όπως το ξύλο έχει γίνει με γνώμονα την αρμονική ένταξη των κτιρίων στο φυσικό τους περιβάλλον. Στον περιβάλοντα χώρο, τοποθετήθηκε βοτσαλωτό δαπέδο το οποίο διακόπτεται από λωρίδες λευκού μαρμάρου, σηματοδοτώντας τις βασικές πορείες του συγκροτήματος. Εσωτερικά η πορεία του κεντρικού διαδρόμου τονίζεται από την ξύλινη ψευδοροφή με τον εκατέρωθεν κρυφό φωτισμό και τα γραμμικά φώτα. Η χρωματική γκάμα του γκρίζου, του κίτρινου και του μωβ σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, δημιουργεί ένα έντονο σκηνικό με αντιθέσεις •• •

Ταυτότητα έργου: Έργο:...........................................................................Mελέτη Ανασχεδιασμού Κελύφους, Εσωτερικών & Περιβάλλοντος Χώρου Αρχιτεκτονική Μελέτη:.....................................................................................................................................................APK architects Yπεύθυνοι Μελέτης:......................................................................................................................................Αλεξία Αναστασοπούλου Συνεργάτης Προμελέτης:................................................................................................................................Aλέξανδρος Αυλωνίτης Αρχική Αρχιτεκτονική Μελέτη:.........................................................................................................................Δήμητρα Γαλάνη Λιάπη Στατική Μελέτη:...................................................................................................................................................Nικόλαος Σπιρίδωνος Η/Μ Μελέτη:......................................................................................................................................................Νικόλαος Μελισσάρης Κατασκευή - Ανάδοχος Έργου:..................................................................................K/Ξ Μάντακας - Αναστασόπουλος - Νιαούρης Φωτογράφηση:.................................................................................................................................................Aνάργυρος Μουγιάκος Κείμενο:...............................................................................................................................APK architects, Αλεξία Αναστασοπούλου


Α M C

C o l l e g e

ΑMC College in Maroussi, Athens Architectural design: APK architects

6


Κ ο λ λ έ γ ι ο

Α M C

The aim of the design project undertaken for the Campus of AMC College in Maroussi, was to create a unified contemporary identity, by redesigning the outer shell of the extension as well as the existing building of the campus. By creating a unified outdoor and indoor environment the identity of the college itself would be accentuated. The envelope of the new building is a system of wooden profiles with varied distance between them, covering the entire facade leaving just the openings of the building uncovered. In contrast, in the existing building, the wooden profiles are placed in front of the openings at a greater distance in between them, in order to function as a shading device. Internally, the main corridor is emphasized by the wooden ceiling with the linear lights. The color range of gray, yellow and purple in all indoor spaces, creates a contrasting intense interior •• •

Project details Project:............................................................................................Redesign of the External Shell, Interior Spaces and Landscape Architectural design:........................................................................................................................................................APK architects Project Coordinator:...........................................................................................................................................Αlexia Anastasopoulou Associate Architect in the Preliminary Design:.......................................................................................................Alexandros Avlonitis Initial Architectural Design:.................................................................................................................................Paraskeui Galani Liapi Structural Design:...................................................................................................................................................Nikolaos Spiridonos Εlectrical-Mechanical Design:.................................................................................................................................Nikolaos Melissaris Construction:..........................................................................................................................................................MANCON Technical Photography:.......................................................................................................................................................Anargyros Mougiakos Text:.........................................................................................................................................APK architects, Alexia Anastasopoulou


Α M C

Προμηθευτές Ξύλινες περσίδες κέδρου red cedar: ΑΦΟΙ ΑΣΙΟΥΡΑ Θερμοπρόσοψη: STO Hellas Κουφώματα αλουμινίου με ενεργειακούς υαλοπίνακες: ΕΤΕΜ Δάπεδα linoleum: TARKETT, ΑΦΟΙ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Γυψοσανίδες, ξηρά δόμηση: KNAUF Εσωτερικές ξύλινες κατασκευές: ΚΑΡΛΟΣ ΓΚΑΚΙΔΗΣ Επίπλωση: ΤΟPOS Φωτισμός: ΒRIGHT

8

C o l l e g e


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.