Page 1


คำนำ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นี ้ ข้าพเจ้าจัดทําขึ้นเพือ่ เป็ น ตัวแทนนําเสนอเอกสารข้อมูลเกี ่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิ เศษ รวมทัง้ เกี ยรติ บตั ร ตลอดจนพัฒนาการทางด้านต่างๆของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนีจ้ ะทํ าให้ทกุ ท่านทีอ่ ่านได้เห็นคุณค่าและความสามารถโดย รวมของข้าพเจ้า ขอขอบคุณคุณครู ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้คําแนะนํา ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ในการจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนีใ้ ห้สําเร็ จลุล่วงด้วยดีและขอขอบพระคุณคุณ พ่อ คุณแม่ ทีไ่ ด้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรี ยม เอกสารและข้อแนะนําหลายประการจนทําให้แฟ้มสะสม ผลงาน ฉบับนีม้ ี ความสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น จัดทําโดย นางสาวอภิ สรา จันทร์ เกื ้อ


สำรบัญ

CONTENT 01

ประวัตสิ ่ วนตัว

ประวัตกิ ำรศึกษำ

02

03

กิจกรรม


ประวัตสิ ่ วนตัว

นำงสำวอภิสรำ จันทร์ เกือ้ ชื่อเล่ น บุ๊ค เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน สิงหำคม พ.ศ.2544 ศำสนำพุทธ สัญชำติไทย เชือ้ ชำติไทย

ที่อยู่ 139/1 หมู่ 3 ต. ควนพัง อ.ร่ อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมรำช 80130

บิดำชื่อนำยนรงค์ จันทร์ เกือ้ อำยุ 42 ปี มำรดำชื่อนำงสำววิไลพร ฐำนะภักดี อำยุ 40 ปี Facebook : Apitsara jankuea Line : 0936821542 E-mail : apitsara280844@gmail.com


ประวัตกิ ำรศึกษำ ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ 1-6 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต

ชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้ น โรงเรียนร่ อนพิบูลย์ เกียรติวสุนธรำภิวัฒก์

ชัน้ มัธยมศึกษำตอนปลำย

โรงเรียนร่ อนพิบูลย์ เกียรติวสุนธรำภิวัฒก์


กิจกรรม

กิจกรรมแสดงละครโรงเรียน

กิจกรรมวันไหว้ ครู

กิจกรรมวันปี ใหม่


กิจกรรมกีฬำอำเภอ

กิจกรรมแนะแนวมหำลัย

กิจกรรมวิ่งไมโครมำรำธอน

กิจกรรมแห่ เทียนพรรษำ


กิจกรรมกีฬำสีโรงเรียน

กิจกรรมรับน้ องโรงเรียน

กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์

กิจกรรมกีฬำสีโรงเรียน


Thank You

พอทบุ๊ค  

น.ส.อภิสรา จันทร์เกื้อ เลขที่ 21 ชั้นม.6/3

พอทบุ๊ค  

น.ส.อภิสรา จันทร์เกื้อ เลขที่ 21 ชั้นม.6/3

Advertisement